WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Oligarchie, cultuur: oorlogsverklaring

30 jul.2012

In Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad uitleg of detail is al een lange reeks voorbeelden gegeven van keuzes die de oligarchie, de topderde van de maatschappij bestaande uit politici, bestuurders, intellectuelen opiniemakers, journalisten en de rijke elite, samen behorende tot de topderde van de maatschappij, gesteld voor keuzes tussen westerse culturele waarden en die van allochtone culturen en met name de islam, gekozen hebben voor de allochtone culturen - en met name de islam. Nevenverzamelingen ontrent historici uitleg of detail , sociologen uitleg of detail en zelfs juristen uitleg of detail bevestigen dit beeld.

In deze verzamelingen ging het vrijwel uitsluitend om Nederlandse voorbeelden, maar hier en daar zijn ook gevallen uit het buitenland genoemd, die een identiek beeld lieten zien. In feite blijkt het dus niet zozeer een Nederlandse, als wel een Europese kwestie te zijn.

Nu speelt daarnaast een andere proces: dat van de Europese eenwording. Hoewel schijnbaar ongerelateerd, hebben deze zaken ten nauwste met elkaar te maken.

Hoewel zelden al zodanig erkend, heeft de keuze voor allochtone culturen alles te maken met de algemene houding ten opzichte van immigratie. Vrije migratie hoort tot de grote wensen van alle leden van de topderde. Voor kunstzinnige types voor het vrije rondreizen, voor journalisten en opiniemakers en dergelijke voor hun broodwinning, en voor de elites om elders van hun rijkdommen te kunnen genieten. Dit alles zonodig met hints naar "het lot van de joden", slaande op de tijd voor de Tweede Wereldoorlog, maar ook nog in het huidige tijdsbestek belang hebbende gezien de verspreiding van de joden over vele landen. Dit alles onder gebruikmaking van retoriek als "Grenzen zijn niet meer van deze tijd" en "De globalisering houd je niet tegen".

De verbinding met de keuze voor de allochtone culturen is deze: allochtone immigranten leggen sociaal en culturele matig tot sterk achter, en veroorzaken dus diverse maatschappelijke problemen. Problemen met allochtone immigranten zetten immigratie in een kwaad daglicht. Zij zijn voor immigratie, dus verdoezelen en ontkennen ze de problemen van allochtonen. En dus daar waar een direct belangenconflict is, kiezen ze voor de allochtonen.

Bij vele uitvoerders van dit beleid zal het mogelijkerwijs niet als bewuste gedachtegang in hun hoofd zitten. Maar dat dit de gedachtegang in het onderbewustzijn is die tot hun vaak absurde keuzes leidt, met name de juridische, staat, gezien aard en hoeveelheid, wel vast.

De verbinding met Europese eenwording is dat dit laatste al automatisch leidt tot open Europese binnengrenzen, en dat het het op dat niveau van beleid veel makkelijker is om dus ook maar de buitengrenzen open te zetten uitleg of detail . Daarbij worden steevast economische argumenten gehanteerd, maar daarvoor geldt Europawijd dus precies hetzelfde als voor Nederland: bedrijven en daardoor de rijke gaan erop vooruit door de instroom van goedkope arbeidskrachten en de bijbehorende verpesting van de arbeidsmarkt, en de armeren, de onderste tweederde, gaat erop achteruit door verpesting van hun arbeidsmarkt en het uitwonen van de sociale voorzieningen door de immigranten uitleg of detail .

Het spreekt dan ook voor zich dat degenen die het multiculturalistische cultuurverraad plegen, vrijwel precies dezelfden zijn als degenen de voorstanders van volledige Europese eenwording.

Dit alles kan je nog scharen onder de rubriek "bij-effecten van puur eigenbelang" - omdat deze elite en aanhang streef naar maximalisering van de eigen materiële en immateriële belangen, komen de belangen van de onderste tweederde van de maatschappij, degen die die maatschappij dragen, in de knel, maar dat hoort nu eenmaal bij de competitie die deel uitmaakt van de evolutionaire strijd voor het overleven. Dit is het neoliberalisme.  De stroming, komende uit Amerika, die Nederland al voor een groot deel verpest heeft, vaak gepropageerd onder het motto: "Maak de rijker rijker, dan worden de armen vanzelf ook rijker".

Aan deze meer "goedwillende" uitleg van de bedoelingen van de elite en aanhang is nu een einde gekomen. Directe aanleiding is ongetwijfeld de financiële crisis rond de euro, die dreigt het eurogebied te doen uiteenvallen, en daardoor de voortgang in de Europese eenwording te stoppen. Ten einde die als ramp gezien mogelijkheid te voorkomen, is men bereid tot in de duizend miljard en meer te storten in de verliesleidende economieën van de zuidelijke landen. maar de stappen daartoe leiden tot steeds meer verzet vanuit de bevolking. En dus is er steeds drastischer taal te horen uit de hoek van de Europese-eenworders. De laatst stap daarin, en aanleiding voor dit artikel, is te vinden in deze bron, van Volkskrant-columniste Nausicaa Marbe, één van de weinige personen met toegang tot de "kwaliteitsmedia" die deze redactie kent die niet last heeft van zelfcensuur aangaande dit onderwerp (de Volkskrant, 27-07-2012, column door Nausicaa Marbe, schrijfster):
  De Europeaan

...    Er zijn drie gradaties in de achteloosheid waarmee over de Europeaan wordt gepraat. In het meest nonchalante geval wordt hem een categorische mening toebedeeld die past bij het wensdenken van de Europese politicus of denker die over hem praat. Nog paternalistischer is de gedachte dat hij omgeschoold moet worden in Europese geest. Alsof de bewoners van de Europese Unie buitenaardse wezens zijn die ineens op het oude continent gestrand zijn, vervreemd van alles wat hier speelt.
    Het kan nog erger. In de meest funeste fantasie over de maakbaarheid van de burger wordt zijn leefwereld opgebroken, moeten zijn sociaal-culturele Umfeld en zijn tradities bruusk overhoop gehaald.   ...

De eerste categorie slaat op het grootste deel van de al genoemde verzameling van tekens van cultuurverraad - het tweede de rest. De derde categorie werd dus vermoed, maar nog niet echt gevonden. Marbe gaat ze alle drie af:
  Vorige week ontstond er commotie over een interview van eurocommissaris Cecilia Malmström in de Franse krant Le Monde. Malmström meent dat immigratie de Europese welvaart veilig stelt en dat er een Europees migratiebeleid moet komen.

Een aperte leugen van de bekende soort: de immigratie is voornamelijk allochtone immigratie, en die maakt een paar mensen rijk, en de grote meerderheid veel armer. Marbe constateert nog een paar tegenstrijdigheden van Malmström, maar dat is niet meer dan vanzelfsprekend: wie liegt over de werkelijkheid, moet liegen als onderbouwing.
    De tweede categorie:
  Maar wat die burger ook vindt, hij kan altijd worden omgeschoold. Die gedachte komt uit de Karl Popper-lezing Voorbij het denken in nationale categorieën die emeritus hoogleraar Wijsbegeerte Hugo Dyserinck in 2008 hield.
    Dyserinck vindt dat 'de volwassenen van morgen' via het onderwijs niet vroeg genoeg voorbereid kunnen worden op de 'esprit européen' en dat er ook gespecialiseerde vormen van volwassenenonderwijs moeten komen om bij ouderen via agogische methoden dit Europese denken te ontwikkelen.

De grenzeloze arrogantie die filosofen eigen is. Je gaat in deze moderne tijd echt geen filosofie studeren als je geen ernstige last hebt van het arrogante alfa-denken, want anders zou je beseffen dat je iets aan filosofie wilt doen, dat je dan beslist niet bij de huidige filosofie moet zijn.
    Dit soort dommigheid komt in Nederland minder voor na het echec van het referendum van 2005, toen dit soort "educatie" de gekozen aanpak van de oligarchie, politici en media, was. De schok was gigantisch toen bij de aankondiging van de uitslag de wijzer op 61 procent "tegen" bleef staan.
    En dan nu waar het om gaat, de derde:
  Ten slotte de meest stuitende uitspraken in de categorie 'de pot op met de burger'. Die kwam van de VN-gezant voor Migratie, de Bilderbergganger Peter Sutherland. In de House of Lords vertelde hij dat de Europese Unie de nationale homogeniteit van Europese staten moet ondermijnen, omdat multiculturalisme de toekomst heeft.

Maar natuurlijk. In Engeland hebben ze in 2011 al volop van dat multiculturalisme kunnen genieten - toen brandden de multiculturele creolen delen van Londen en andere Engelse steden af uitleg of detail . Gepaard met systematische en middels mobieltjes georganiseerde plunderingen.

In verband met de absurditeit en de vervolgbaarheid wegens landverraad van dit soort uitspraken, een bevestiging (bbc.com, 21-06-2012. By Brian Wheeler - Political reporter, BBC News uitleg of detail ):
  EU should 'undermine national homogeneity' says UN migration chief

The EU should "do its best to undermine" the "homogeneity" of its member states, the UN's special representative for migration has said.


Peter Sutherland told peers the future prosperity of many EU states depended on them becoming multicultural.
    He also suggested the UK government's immigration policy had no basis in international law.
    He was being quizzed by the Lords EU home affairs sub-committee which is investigating global migration.
    Mr Sutherland, who is non-executive chairman of Goldman Sachs International and a former chairman of oil giant BP, heads the Global Forum on Migration and Development , which brings together representatives of 160 nations to share policy ideas.

Dit op zich is al voldoende voor veroordeling voor een burger-tribunaal. Als Sutherland dit haalt en niet onderweg aan de lantarenpaal belandt.
    Marbe trekt zelf ook wat conclusies:
  Niet alleen vraagt Sutherland Brussel om sociale structuren te vernietigen, ook gaat hij voorbij aan het feit dat homogeniteit en multiculturalisme termen zijn geworden die zelden een concrete werkelijkheid dekken. ...
    Moeten samenlevingen door Brussel bewust ontwricht worden in naam van een modieus fladderbegrip? Is echte maatschappelijke diversiteit gebaat bij een EU die organische veranderingen in de etnische samenstelling van staten ruw ondermijnt om ideologische redenen?
    Het antwoord is nee en dat moeten zij die gratuit oreren over deze idealen ook weten.

Het door deze Sutherland verwoordde streven heeft, in tegenstelling tot wat Marbe suggereert, dan ook niet zo zeer een strikt ideologische reden, als wel een materialistische. Waar het om gaat is de invoering van het neoliberalisme. Dat betekent namelijk ongekende rijkdom voor de oligarchische top, en armoede voor de rest.
    Maar waar het hier dus om gaat is dat dit streven van de elite niet alleen gericht is op versterking van het eigen, de eigen materiële én de eigen culturele belangen, maar concreet en direct tegen de materiële belangen én de culturele belangen van de rest van de maatschappij. De meerderheid van de maatschappij. Dat deel van de maatschappij dat haar draagt, en de basis vormt van onze cultuur.
    Peter Sutherland geeft toe dat ze bezig zijn met het slopen van de Noordwest-Europese cultuur.

Dat was de conclusie die deze redactie, op grond van de veelheid van het eerdere gedrag en eerdere uitingen al had getrokken, maar nog niet durven opschrijven gezien de ernst van de beschuldiging. Want het heeft een ultieme consequentie, die we pas aan het einde zullen uitspreken.
 
Eerst zullen we nog verdere ondersteuning geven aan de uiting van Sutherland cum suis. De eerste zijnde het artikel dat deze redactie al op de rand had gebracht van het schrijven van bovenstaande, maar nog niet voldoende werd geacht (het is al gebruikt op de website, maar het knipsel lag nog apart voor nadere overweging). Het gaat over de hardste vorm van cultuur: gebouwen en steden - voor ons doel is het nodig de titel van het artikel even weg te laten - het onderwerp is een uitbreiding en vernieuwing van de stad Hamburg (de Volkskrant, 15-06-2012, door Merlijn Schoonenboom):
  ...

... Als er één Duitse stad Hollandse trekjes heeft, is het Hamburg. Dat komt niet alleen door de rode bakstenen pakhuizen uit de Hanzetijd, ...

Oftewel: Hamburg behoort tot de Noordwest-Europese, de Rijnlandse, beschaving.
    Maar ook in Duitsland is er een intellectuele en kunstzinnige elite - met precies dezelfde neigingen als de Nederlandse intellectuele en kunstzinnige elite:
  'Op dit moment kan ik geen project ter wereld bedenken waar het beter gaat dan hier.' Jürgen Bruns-Berentelg heeft de zin duidelijk vaker gezegd, maar wordt er nog steeds even lyrisch bij. Bijna tien jaar werkt hij hier nu, als hoofdverantwoordelijke van één van de meest ambitieuze en omstreden bouwlocaties van Duitsland: de HafenCity in Hamburg, door hemzelf graag 'het grootste stedenbouwproject van Europa' genoemd.
    Zijn kantoortje staat precies in het midden, met uitzicht over het water en het enorme Hamburgse havengebied. Links is de nieuwe stad al opgerukt, rechts is er nog niets, alleen vlakten en water. ...
    ... Het principe lijkt op het Amsterdamse Oostelijk havengebied. Ook hier staan nieuwe beton-en-glas-gebouwen tussen de historische havenpakhuizen, ook hier staat aan het begin een prestigieus muziekgebouw aan het water.

'Beton-en-glas-gebouwen' - moet het nog duidelijker? Ja: "beton-en-glas-kolossen".  Menselijke maat? Nooit van gehoord! Wat moet je je er wel bij voorstellen? De baas geeft zelf het antwoord:
  'Het is net alsof we in de woestijn van Dubai zitten', zegt de 61-jarige geograaf en econoom Bruns-Berentelg vergenoegd.

En dat het tot nu toe altijd tot rampen heeft geleid:
  ... lukt in Hamburg wat in zoveel steden met grote bouwprojecten niet lukte: een 'levendige' stad op te bouwen?

Dus maar eens raad gevraagd bij een expert:
  Het weekblad Der Spiegel, dat zelf zijn nieuwe hoofdkantoor in de HafenCity heeft, liet architect Rem Koolhaas er onlangs rondlopen.

Rem Koolhaas is onze landgenoot die over de hele wereld wezenloze kolossen neerzet die de mens tot een ontekenende mier maken. De welkome gast van alle oliemiljardairs en andere megalomane gekken.
    En het was de inbreng van dit prominent lid van de intellectuele en kunstzinnige elite die de redactie op de rand bracht van het voorgaande - in de hoofdtekst van het artikel verwoord als volgt:
  Hij noemde de HafenCity een 'stad zonder eigenschappen': inwisselbaar, 'zonder duidelijke ambities', maar dat past in feite prima bij de steden van de huidige tijd.

Het niveau van het blinde bulldozeren door de maatschappij wat de verbale slopers van het multiculturalisme op het sociale vlak doet, en deze lieden op het fysieke - je zou kunnen denken dat ze het alleen maar doen omdat ze hun eigen zaken zo mooi vinden.
    Maar het artikel had ook een stukje koptekst ter inleiding:
  'Voor immigranten is het makkelijker door Dubai, Singapore of de Hafencity te lopen dan door mooie middeleeuwse stadscentra. In een tijd van massale migratie moet het misschien ook tot een massale overeenkomstigheid van steden komen' - Rem Koolhaas in weekblad Der Spiegel

Dus daar staat het: we moeten onze historische en fraaie en menselijke Rijnlandse cultuur platbulldozeren, ten einde de woestijnmensen en de woestijnmaatschappij van de woestijnimmigranten te gerieven. Zodat die in genoeg getale hierheen komen, en uiteindelijk onze hele cultuur de nek omdraaien. En het rijk van het neoliberalisme gevestigd kan worden. Met de hoofdstad gevestigd in, en nu volgt de kop van het artikel:
  Dubai or not Dubai

Alle leden van de elite hun eigen eilandje, en de oligarchisch klasse van bestuurders in de hyper-luxueuze torens.

En de ideologen van deze beweging liepen er dan ook meteen warm voor (de Volkskrant, 16-06-2012, column door Arnon Grunberg):
  Inwisselbaar

Over het grootste stedenbouwkundig project in Europa, HafenCity in Hamburg, stond op vrijdag in de Volkskrant een boeiend artikel van Merlijn Schoonenboom. Uiteindelijk moeten er twaalfduizend mensen komen te wonen. Artiest Rocko Schamoni noemt het project een Arschlochmagnet.
    Je kunt zeggen, voortbordurend op de uitspraak van Schamoni, dat de stedenbouwkundige bij uitstek geschikt is om etnische spanningen weg te nemen. Stedenbouwkunde als etnische zuivering met vreedzame middelen.    ...

En het is volkomen duidelijk wie etnisch gezuiverd moet worden: de autochtoche Duitser. De autochtone Nederlander. De autochtone Noordwest-Europeaan:
  ... voor het 'authentieke' kun je terecht in het openluchtmuseum

Lees voor 'authentiek' (vermeend slaande op de stenen) de term die Grunberg impliceert: "autochtoon".
    En Grunberg onthult ook nog de ideologie die eraan ten grondslag ligt:
  De psycholoog, de stedenbouwkundige van het individu, leert het individu er vrede mee te hebben dat het inwisselbaar is en feitelijk geen eigenschappen heeft. Als het dat heeft geleerd is het individu normaal.

Het absolute individualisme. Iets dat we kennen als kern van de Joodse cultuur .

En voor de duidelijkheid, uit een eerdere column van Grunberg (de Volkskrant, 25-10-2011, column door Arnon Grunberg):
  Het begrip 'thuis'

In NRC Handelsblad belicht Rem Koolhaas tien wereldtrends. De eerste, onder het kopje 'uitsmeren', gaat over mobiliteit. Verwijzend naar Dubai schrijft Koolhaas over plekken waar mensen 'niet thuis zijn of net weg moeten'. Inderdaad zou iedereen die nadenkt over identiteit, sociale cohesie en nationalisme Dubai moeten bezoeken.   ...

En iedereen die over identiteit, sociale cohesie en nationalisme nadenkt zal na zijn bezoek aan Dubia, alle  identiteit, sociale cohesie en nationalisme onmiddellijk opgeven. Let vooral ook op die gelijkstellingen, en voorla deze: sociale cohesie staat op dezelfde voet als nationalisme. En nationalisme leidt tot de Tweede Wereldoorlog en Auschwitz, zoals iedereen weet. Trek zelf de conclusie omtrent sociale cohesie: dat deugt ook niet. Sociale cohesie: Auschwitz.
  Wij hechten nog aan de gedachte dat de plek waar je woont, werkt en waar je familie is ongeveer dezelfde plek is.

Let op het retorische en leugenachtige "wij" - iedereen die Arnon's columns leest weet dat hij in hotels woont.    
  Voor miljoenen mensen bestaat deze omstandigheid niet meer.

Arnon's type mensen. Die dus de norm moeten worden:
  En het vermoeden is gerechtvaardigd dat steeds meer mensen om hun welvaart op peil te houden of te vergroten tijdelijk zullen emigreren, vaak met achterlating van hun familie. Het begrip 'thuis' zal meer en meer een mythisch in plaats van een concreet karakter krijgen.
    De nationalistische folklore, die aanslaat bij een gedeelte van het electoraat, niet alleen in Nederland, is in feite een poging deze ontwikkeling te ontkennen.

Kan het nog duidelijker? Je reinste nomadische filosofie. Je kan de kamelen nog onder zijn kont zien zitten. Iedereen trekt maar rond, schrijft zijn columpjes, en zonder dat er verder iemand iets hoeft te doen, vliegen de copieuze maaltijden de schrijvende woestijnprinsen de opengesperde mond binnen. Slaven genoeg gereedstaand om de nobelman de mond af te vegen.

Een strijd waarin de twee soorten semieten gelijk optrekken (Fair.org, 06-03-2013. By Jim Naureckas uitleg of detail )
 

AP: Chavez Wasted His Money on Healthcare When He Could Have Built Gigantic Skyscrapers

Photo: Makes Chavez's schools and health clinics look pretty sad, doesn't it? (Photo: Joi Ito)

One of the more bizarre takes on Venezuelan President Hugo Chavez's death comes from Associated Press business reporter Pamela Sampson (3/5/13):

Chavez invested Venezuela's oil wealth into social programs including state-run food markets, cash benefits for poor families, free health clinics and education programs. But those gains were meager compared with the spectacular construction projects that oil riches spurred in glittering Middle Eastern cities, including the world's tallest building in Dubai and plans for branches of the Louvre and Guggenheim museums in Abu Dhabi.

That's right: Chavez squandered his nation's oil money on healthcare, education and nutrition when he could have been building the world's tallest building or his own branch of the Louvre. What kind of monster has priorities like that?    ...

Treffende woorden: het soort monsters waarvan we er hier al een aantal zijn tegengekomen. Vermoedelijk voor een flink deel stammende uit de woestijn (voor de naam Sampson = Samson zie hier uitleg of detail ). Zie ook weer de combinatie afkeer van de lagere klassen, het verheerlijken van de elite, en monsterlijke bouwwerken. 

Nog een stem in deze cultuurstrijd (de Volkskrant, 20-12-2012, van verslaggevers Bart Dirks en Charlotte Huisman):
  Interview | Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber

'Stad wordt belangrijker dan staat'

Staten gaan de grote problemen niet oplossen, stelt politicoloog Benjamin Barber. Steden hebben de toekomst.


Landen hebben afgedaan, de toekomst is aan steden. Dat is geen idealistisch betoog, maar de praktijk, aldus de invloedrijke Amerikaanse politicoloog en auteur Benjamin Barber (73). 'Het zijn de steden en hun burgemeesters die de problemen van deze tijd het beste het hoofd kunnen bieden. ...
    De politieke denker is voor een bliksembezoek in Utrecht, op uitnodiging van het debatcentrum House of Commons. Volgend jaar verschijnt zijn nieuwe boek met de prikkelende titel If mayors ruled the world. Barber schreef eerder bestsellers als Jihad vs. McWorld (1996) en Consumed (2007) over hoe globalisering en ongelimiteerd consumentisme de wereld hebben veranderd. Nu breekt hij een lans voor de steden, 'de belangrijkste democratische pijlers in een globaliserende wereld'. ...

Megapolomanie, globalisering en kosmopolitisme. En ook nog dit:
  'Politiek draait niet om ideologieën, maar om het oplossen van problemen. Neem bijvoorbeeld de illegalen. De staat kan zeggen: jullie mogen hier niet zijn. Maar de stad ziet: ze zijn er wel degelijk. ...'
    De afgelopen weken speelde dat met de tentenkampen van uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam en Den Haag. Barber stelt voor dat steden aan illegalen een 'stadsvisum' aanbieden: door zich te registeren kunnen hun kinderen naar school en zijn ze te traceren als ze zich niet aan de wet houden.

Niet alleen het normale migratiefundamentalisme, maar ook nog het rasechte nomadisme. En inderdaad, Benjamin Barber behoort tot de stam van de oud-testamentische nomadisten. De wereldzwervers vanuit hun cultuur.

Ter bevestiging dat deze onderstam van het kosmopolitisme ook in onze dreven rijk vertegenwoordigd is (de Volkskrant, 18-12-2006, column door Max Pam):
  Beste Rik

... Als afsluiting wil ik graag over Hongkong schrijven, de stad vanwaar ik naar Nederland ben teruggevlogen en die ik heb ervaren als een van de mooiste steden ter wereld. ...
    Alleen al het woord Hongkong, dat “Geurige haven” betekent, vind ik erg mooi. ... Je moet wel een schep geld meenemen: 450 dollar per nacht, en het kan nog veel duurder. ...

Wie kent Hong Kong niet: een grote verzameling torenflats die op elkaars stoep staan:

En zo weinig ruimte dat de landende vliegtuigen letterlijk langs de ramen moesten vliegen (voordat een nieuw vliegveld in zee werd aangelegd). En het is ook voor ieder burger bereikbaar à raison van 450 dollar per nacht ... En waar voor de gewone bevolking het leven er dus als volgt uitziet (de Volkskrant, 01-03-2013):
  Hongkongers zoeken toevlucht in bezemkasten

Naar schatting 100 duizend inwoners van Hongkong wonen in piepkleine ruimtes omdat de huurprijzen per vierkante meter sinds 2009 zijn verdubbeld. De Society for Community Organization liet fotograaf Benny Lam een serie portretten maken van Hongkongers in hun krappe woningen, vaak niet meer dan bezemkasten. Daarin doen ze alles: slapen, koken, tv kijken. Lam koos het perspectief van bovenaf, zodat de vier muren zichtbaar zijn.    ...

Met de bijbehorende illustratie:

Maar van vele jaren terug zijn er ook beelden van mensen die in betraliede containerhokken woonden ...
    Maar onze woestijnvrienden mogen dan wel de ideologen van deze cultuur-bulldozende beweging van het kosmopolitisme en neoliberalisme zijn, zonder de hartelijke medewerking, collaboratie, van de Europese elites waren ze natuurlijk nergens.
    En de grote bindende factor is natuurlijk die van het geld. Zo leren naspeuringen dat onze eerste woordvoerder,  Peter Sutherland uitleg of detail , naast zijn carrière als oligarch en EU-bestuurder ook een hoge functie heeft vervuld bij het Aardse hoofdkantoor van de financiële tak van het neoliberale Rijk van het Kwaad: de zakenbank Goldman Sachs.
    Tegen deze ontwikkelingen zijn er al vele waarschuwingen geweest - voor wie sciencefiction leest. Maar ook de kenners van de literaire strip moet er één kennen: het is allemaal met hoge accuratesse neergezet door Marten Toonder in het verhaal de Bovenbazen, zowel qua tekst als qua vormgeving . Dusdanig accuraat geschilderd dat hij van antisemitisme werd beschuldigd. Niet omdat Marten Toonder aan joden had gedacht, maar omdat de wereld die Toonder geschilderd heeft kennelijk in werkelijkheid een wereld met veel joden is ... Wat je in de beelden van Toonder ziet staat nu op diverse plaatsen in de wereld: de semitische tempels van Dubai en Goldman Sachs.

Maar, zoals al gebleken, het nooit-meer-Auschwitz-anti-maatschappelijke denken heeft in de hele elite school gemaakt. Meestal lijkt men zich tegen de nationaliteit te keren, maar inmiddels weten we nu dus beter: dit keert zich tegen maatschappelijke samenhang anders dan die van het eigenbelang en "het recht van de sterkste" in het algemeen - in een bijna gelijktijdige versie (de Volkskrant, 23-07-2012, door Wim Couwenberg, was hoogleraar staats- en bestuursrecht. uitleg of detail ):
  'Wij wereldburgers houden niet van Europa'

...    Nu vanwege de eurocrisis een beroep wordt gedaan op Europese solidariteit, spreekt dat veel minder aan. Daar staat men veel kritischer tegenover. Met Europa als een samenstel van verschillende volkeren hebben zij niets, stellen veel Nederlanders. ...


Schande, vindt de hoogleraar staats- en bestuursrecht dat die Nederlanders, de gewone Nederlanders, niet hun culturele identiteit willen opgeven. En te midden van de woestijnimmigranten willen gaan wonen in de betonkolossen van Koolhaas. Vindt ook:
  ... Nederland-kenner Herman Pleij, nergens ter wereld willen mensen zo graag wereldburger zijn als in Nederland.

Met 'mensen' natuurlijk doelende op zijn eigen groep: de intellectuele en bestuurlijke elite. De "gewone Nederlanders" die konden reageren op de website van de Volkskrant stampten de holle intellectuele prietpraat volkomen plat:
  Pqrstu  -  24/07/12 01:27
Onzin onzin onzin! Aan dit soort 'analyses' gebaseerd op free-floating luchtfietsen Ins Blau Hinein heeft niemand iets! Nota bene Pleij als autoriteit! .. 'In de wereldmaatschappij in wording ontwikkelen zich grotere politieke verbanden als nieuwe pijlers ervan.' .. Fluttige vage wolligheden, goedkope kaartenhuis- en schuimtaart-theorien. Empirische grond niks nada niente. Informatiegehalte nul komma nul. Het megabedrog van de academische klasse, laten we daar nu eens de bezem doorheen halen.

En met dit soort praat is zo'n beetje de hele sociaal-culturele discussie sinds de Tweede Wereldoorlog samengevat.

Terug naar de directe aanleiding, de figuur van Peter Sutherland en zijn uitspraken. Die doet Sutherland dus niet in zijn eentje. Ten tijde van schrijven is hij directeur van Goldman Sachs International, zoals de naam al zegt de internationale tak van de meest beroemde en meest invloedrijke zakenbank, gezeteld in de hoofdstad van het Amerikaanse Neoliberale Imperium. Deze bank is de spil in de financiële creditcards van 2008 en alles dat daaraan vooraf is gegaan, met als spilfiguren Alan Greenspan, decennialang directeur van de FED, de Amerikaanse Federale bank, en uitvoerende van de ideeën van Milton Friedman, omtrent een volledige vrije en de wereld besturende financiële sector . En niet alleen Peter Sutherland heeft deze directe banden, ook een door Europa in Italië aangestelde "bewindvoerders", Mario Monti, en de nieuwe directeur van de Europese Centrale Bank, hebben jarenlang bij Goldman Sachs gewerkt, een instelling die, net als de maffia, eeuwige trouw en een zwijgbelofte afdwingt in ruil voor het vrijwel onbeperkt geld kunnen "verdienen". Een instelling die een groep mensen representeert die gepersonifieerd wordt door George Soros, de man die met speculaties op de val van het Engelse pond, ergens in de jaren tachtig, een miljard of meer verdiende, en zijn soortgenoten - een beginnende lijst daarvan hier uitleg of detail .

imperiumDe opmerkingen van Sutherland zijn een onvoorzichtige openlijke uiting van een door een hele elite gedragen en stilzwijgend uitgevoerd beleid, waarvan de Europese tak op geen betere manier gesymboliseerd kan worden dan zoals hier rechts gedaan.

Bij deze een waarschuwing aan deze lieden, dat wil zeggen, hun hele klasse, die, wat betreft Nederland, onder andere de verzameling Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad uitleg of detail gevuld hebben. De Maarten van Rossems en de Rob Riemens. De Alexander Pechtolds en de Ernst Hirsch Ballins. De Arnon Grunbergs en de Bert Wagendorps. Er is nu openlijk toegegeven dat jullie inspanningen een slopende, gewelddadige intentie hebben. Jullie willen de Noordwest-Europese, de Rijnlandse, cultuur vernietigen. Dat is dus het oproepen tot geweld. Institutioneel geweld, maar dat is hoogstens des te erger. Jullie willen van de mensen niet alleen hun huizen, maar hun stad en cultuur platbulldozeren. En vervangen door de semitische tempels van Dubai en Goldman Sachs. De club die de vlag aan de rechterkant voert. De vlag van het nomadisme . De vlag van het parasitisme .

Hier is de waarschuwing: Dat is levensgevaarlijk!

Want met dit uitgesproken doel tot vernietiging van de Europese cultuur rechtvaardig je tegengeweld.
Om maar meteen bot te zijn: de voorgaande stukken rechtvaardigen een opstand tegen de elite. Revolutie. En revolutie gaat meestal gepaard met ook lijfelijk geweld.

Dat geweld is dus zojuist door jullie gerechtvaardigd.

De verdere bewijzen van de Joodse inbreng zijn verzameld hier uitleg of detail .


Addendum 1: media

In afwachting van een aparte verzameling van dit aspect, hier een enkel bericht over de rol van de media in deze oorlog tegen de Europese volken en cultuur (de Volkskrant, 04-05-2016, door Arie Elshout):
 

Media in Europa

'Elk medicijn is gif, het komt aan op dosering'

Waar hebben de Europese media het over? Over het spook van de directe democratie dat door Europa waart, constateert onze correspondent Arie Elshout.

Er waart een spook door Europa. ... het spook van de directe democratie. Nederland heeft net een referendum gehad. Binnenkort is het de beurt aan Britten en Hongaren. In Oostenrijk wil de presidentskandidaat van de extreemrechtse FPÖ minder Europa en meer volksraadplegingen.
    Het maakt het regeren er niet gemakkelijker op. Kort na het Nederlandse nee tegen het Europese associatieverdrag met Oekraïne liet een NAVO-topman in een interview met de Volkskrant zich zorgelijk uit over de cohesie in Europa. ...
    In de ... Süddeutsche Zeitung laakt de Oostenrijkse schrijver en regisseur David Schalko het pleidooi van radicaalrechts in zijn land voor meer directe democratie. ...somt hij zijn bezwaren op. Zoals de voorkeur voor simpele boodschappen die we allemaal kunnen begrijpen. 'Wilt u buitenlanders: ja of nee? Wilt u belastingen betalen: ja of nee? Wilt u de dictatuur van de EU: ja of nee?' ...


Een voorbeeld van de "giftige sandwich" , hier met de rol van brood en beleg omgekeerd: een referendum over voor of tegen belasting is een absurditeit want een staat zonder belasting kan niet. En de staat kan niet alleen prima zonder moslim-immigranten ('buitenlanders' is een leugen-eufemisme) en de EU (die bestaat pas een jaar of 15), de West-Europese landen worden er veel beter van.

Dit soort leugens laat meteen ook prima zien waar de media staan: aan de kant van de ploerten en psychopaten van de oligarchie.


Addendum 2: Bevolkingspolitiek

In afwachting van een aprate verzameling over het onderwerp, hier wat sinds het sluiten van het eerste deel van de verzamelling is vrijgekomen over de bevolkingsdpolitiek. Eerst even een herhaling van wat er al stond (bbc.com, 21-06-2012. By Brian Wheeler - Political reporter, BBC News uitleg of detail ):
  EU should 'undermine national homogeneity' says UN migration chief

The EU should "do its best to undermine" the "homogeneity" of its member states, the UN's special representative for migration has said.


Peter Sutherland told peers the future prosperity of many EU states depended on them becoming multicultural.
    He also suggested the UK government's immigration policy had no basis in international law.
    He was being quizzed by the Lords EU home affairs sub-committee which is investigating global migration.
    Mr Sutherland, who is non-executive chairman of Goldman Sachs International and a former chairman of oil giant BP, heads the Global Forum on Migration and Development , which brings together representatives of 160 nations to share policy ideas.

Let hier vooral op de band met al besproken Goldman Sachs. Hier is een directe aanvulling (express.co.uk, 03-11-2015. By Jake Burman uitleg of detail ):
  Billionaire EU supporter tells Europe to take in 'at least a MILLION' refugees every year

EUROPEAN Union supporter George Soros has claimed Europe should take "at least a million" refugees every year and let them choose where they want to live.

...    Mr Soros - a funder of pro-migration groups all over the world - released a statement ...
    In the statement Mr Soros called on the EU to create a new border control, whereby it "has to accept at least a million asylum-seekers annually for the foreseeable future".
    He said: "Adequate financing is critical. The EU should provide £10,000 (€15,000) per asylum-seeker for each of the first two years to help cover housing, health care, and education costs – and to make accepting refugees more appealing to member states."
     Mr Soros also said that it is important to "place refugees where they want to go".    ...

In de herhaling:
  Mr Soros - a funder of pro-migration groups all over the world ...

De kern van Joodse identiteit. Identiteit van een kwaadaardig nomadistisch woestijnvolk. Of in andermans woorden:
  The billionaire businessman was last week accused by Hungary's prime minister of deliberately encouraging the migration crisis.
    Hungarian prime minister Viktor Orban claimed that activists like Mr Soros are partly to blame for the current crisis.
    He said: "This invasion is driven, on the one hand, by people smugglers, and on the other hand by those activists who supper everything that weakens the nation-state."
    "This Western mindset and this activist network is perhaps best represented by George Soros."

In de herhaling:
  "This invasion is driven ... by those activists who supper everything that weakens the nation-state."

Door George Soros, en (bijna) alle leden van het kwaadaardige nomadistische woestijnvolk uitleg of detail .

Hier zijn dus twee aanwijzingen dat er sprake is van een direct uit de Joodse achtegrond "gestuurd" door gezmaleijk belang van het bestaan van een bevolkinspolitiek, met de bedoeling de westerse mens en cultuur te verdrijven, en te vervangen niet niet- en anti-westerse gekleurde en zwarte immigratie.

De rest van dit deel van de verzameling bestaat uit verdere bevestigingen hiervan.

Joden en Joodsisten voeren een stiekeme oorlog tegen ons, de blanke mensen.

Het Joodse deel mede uit wraak voor de holocaust, natuurlijk.

Hoewel er meer zichtbaar wordt van de weerstand tegen dit programma onder de gewone burgers, gaat de propaganda-machine gewoon door. Of misschien wel sterker door - dat is moeilijk meten op zulk hoge niveaus. Wat in ieder geval is gebeurt is dat het herbevolkingsprogramma bijna letterlijk als aanbeveling in de Volskrant heeft gestaan. Hier de eerste keer (de Volkskrant, Vonk, 02-05-2015, door Robert Vuijsje):
  Een massale achteloosheid

Wat herdenken we, nu de meesten van ons de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben meegemaakt? En hoe herdenken we in een niet bijster tolerante samenleving? Robert Vuijsje zoekt een antwoord.

Mijn vader kondigde een paar weken geleden aan dat hij een verrassing had. Een dvd die hij had laten maken van de homevideo's die waren opgenomen tijdens mijn jeugd. Filmpjes van toen ik net zo oud was

Het artikel is ter voorbereiding op de 5 mei-herdenking, geschreven door Robert Vuijsje (van Joodse afkomst). Vuijsje heeft een serie interviews lopen met allochtone immigranten, met als enige boodschap: "Nederlanders zijn niet-deugende xenofoben", eigenlijk iets als "Nederlanders zijn nazi's":
  In Nederland, het land met het laagste percentage Joodse overlevenden van heel Europa, gebeurde dat met volledige medewerking van de overheid, de politie en het openbaar vervoer, inclusief de spoorwegen.

Een smerig sprookje. Dit was uitsluitend en alleen omdat Nederland het meest compacte land was waarin iedere Jood binnen handbereik was, met bovendien de beste organisatie en administratie. Er zijn genoeg Nederlanders doodgeschoten die op enigerlei wijze hiertegen verzet boden. Meer dan alle Joden in alle landen zich verzet hebben. Alle ergens tussen de 15 en 20 miljoen of wat hoger.
    Maar volgens Robert Vuijsje, van Joodse afkomst, waren Nederlandrs niet alleen nazi's, ze zijn het nog steeds:
  Om het bredere en actuele perspectief te bestuderen van wat wij op 4 mei herdenken, ben ik vorig jaar begonnen aan een interviewserie in de Volkskrant. Elke week spreek ik een Nederlander die ook nog een andere afkomst heeft. ...
    Zonder uitzondering zijn ze het erover eens: discriminatie en racisme bestaan in Nederland. Dat is een gegeven, een uitgangspunt waar ze vanaf hun jeugd mee te maken hebben. ...

Goed, wat moet je dus doen met zulke nazi's? Daar moet je iets beters voor zien te krijgen. En dat betere liet de Volkskrant, gedomineerd door mensen van Joodse afkomst uitleg of detail (hierbij: het katern Vonk heeft als chef Kustaw Bessems uitleg of detail , van Joodse afkomst), zien in haar illustraties bij het artikel:
Vuijsje 1
 
Vuijsje 2
 
Vuisje 3

Ze willen de blanke nazi's die nu Europa bevolken vervangen door gekleurde ideaal-mensen. Mensen uit het o zo ideaal georganiseerde Midden-Oosten, en het nog idealer georganiseerde Afrika. Wat ze willen is dit:

Precies ook war er gebeurt.

En ter bevestiging van dit streven, een half jaar later, een eindejaars foto-bijlage. De foto's bewaren we even, en behandelen eerst het begeleidende artikel van Olaf Tempelman uitleg of detail - van Joodse afkomst. Het onderwerp: dat waaraan de Volkskrant in 2015 de halve oplage heeft besteed: de immigratiegolf van haatbaardige Midden-Oostiërs (de Volkskrant, fotobijlage, 31-12-2015, door Olaf Tempelman):
  Mensen zijn migranten, altijd en overal

Tegen migratie zijn is als iets hebben tegen de wind. Zorg maar eens dat die ophoudt met waaien.

Met meteen al in de kop iets dat op deze website het eerst geïntroduceerd is in de rubriek Termen als "onzin", maar ook valt in de categorieën "retorische trucs", "denkfouten" en "leugens" - voor de volledigheid ook hier even de omschrijving ervan:
  Onzin
Uitspraken waarvan bedoeld wordt dat ze op de werkelijke wereld slaan, maar dat niet doen. ...
    Een andere veelvoorkomende categorie is die van de alles-insluitende of niets-insluitende uitspraken: "Iedereen is menselijk"  of "Niemand is gemiddeld"  . Zelfs indien waar, heb je hier niets aan, want bijvoorbeeld dat eerste geldt zowel voor de grootste heilige als de grootste schurk.

Of in meer populaire termen:"Als je hele Aarde met één meter ophoogt, hoeft niemand meer te bukken"...
    Dus maar meteen over naar de subkop, met daarin meteen de tweede en derde retorische truc, die van de stroman en van zwart-wit-maken . Je kan uitstekend tegen (im)migratie van moslims of negers zijn, en voor (is: niet tegen) die van Duitsers of Engelsen. Dan ben je dus niet 'tegen migratie'. Dus Olaf Tempelman bestrijdt een stelling die (bijna) alle tegenstanders van (im)imigratie niet aanhangen, door de stelling die ze wél aanhangen zwart-wit te maken.
  Denen die een hekel hebben aan de Deense Volkspartij vertellen de volgende grap over de schepping van de eerste Deen. God nam klei, kneedde een romp en ledematen en boetseerde daarna zorgvuldig een hoofd. De Deen had amper een mond gekregen of hij deed hem al open: 'Ga van mijn land af, vreemdeling!'
    Dat zinnetje rolt vaker uit de mond van mensen die vinden dat een stuk aarde van hén is. ...

Riposte: "Uit de mond van degenen die lekker rondgetrokken hebben, Joden en dergelijke, en nu hongerig zijn, rolt voortdurend het zinnetje: "Rot op van dat aardappelveldje want dat pikken wij in".
  Als mensen in de wij-vorm praten over tijden waarin zij niet leefden - wij wonen hier al duizend jaar! -, dan bedoelen ze met 'wij' hun voorouders. Maar woonden die wel hier? Een aanzienlijke groep Nederlanders heeft een of meer ouders die van elders kwamen.
    De groep die onder zijn grootouders of overgrootouders migranten heeft zitten, is nog groter. ...

Oftewel: "De nomaden zeggen tegen de mensen van het veldje met aardappels: wij mogen jouw aardappels inpikken omdat je grootouders ze niet verbouwd hebben".
  Dat migratiestromen Europeanen uitzonderlijker voorkomen dan ze een geschiedenis lang zijn geweest, heeft misschien te maken met de Europese natiestaten.

Nee. Het heeft te maken dat er geen eerlijke winst zit in rondtrekken, in een beschaafde omgeving.
  Een oorzaak daarvan is dat Europa in de Middeleeuwen een open ruimte was waarin volksstammen veelvuldig verhuisden.

Een leugen: dat 'veelvuldig' is "veelvuldig op een termijn van 1000 jaar", de lengte van de Middeleeuwen. Op een termijn van 100 jaat is het "zelden".
  Migratiestromen zijn de continuïteit in elke geschiedenis waarin rekening wordt gehouden met feiten. Ze gingen aan natiestaten vooraf, en gingen na de komst van natiestaten door.

Migratiestromen zijn situaties van niet-evenwicht, die een uitzondering zijn, een zeldzaamheid, ten opzichte van de situaties van evenwicht ertussen . Zonder evenwicht en stabiliteit, geen beschaving.

De volken die voortdurende rontrekken, kunnen allene in hun onerhoud voorzien door te stelen van degenen die thuisblijven en de producten maken.

Olaf Tempelman houdt hier een pleidooi voor het parasitisme. En natuurlijk met name in verband met het Joodse parasitisme.

En alle parasitisme is kwaadaardigheid.

Oké, dat was het artikel. De geschreven tekst bij de fotoverzameling. Van "De Nieuwe Nederlanders". Hier is die verzameling Nieuwe Nederlanders (de originele pagina's waren anders vormgegeven - de portretten zijn er uit gehaald):
 
 
 
 

Dus Olaf Tempelman willen niet alleen het aardappelveldje inpikken, maar de eigenaren van dat veldje wegjagen. Deporteren.

Maar dat is dan ook volkomen terecht. Want wat voor soort mensen bewonen nu dat aardappelveldje? Dit soort mensen (de Volkskrant, 12-03-2010, column door Olaf Tempelman):
  Vrijgevigheid - een klassieke Hollandse deugd?

Tussentitel: Het juiste midden tussen spilzucht en gierigheid

Mijn minst prettige ervaring met Nederland vloeide voort uit Bulgaarse corruptie. Winter 1997 had ik urgent een Bulgaars visum nodig en toog naar het consulaat in Scheveningen. Voor een visum dat in 1996 een paar tientjes had gekost vroeg een niet zo vriendelijke dame mij ineens 140 gulden. Ik keerde mijn portefeuille om en kwam aan 139 gulden 80. Niet genoeg meneer. Pinnen kon niet, een pinautomaat was niet in de buurt, het consulaat was nog een half uur open. Er zat niets anders op dan te proberen van een gulle Nederlander op straat 20 cent te bemachtigen. In het kwartier dat volgde legde ik de situatie uit aan tenminste tien voorbijgangers. Geen van hen peinsde erover mij die twee dubbeltjes te geven. ...
    Over de Nederlandse volksaard  ...

Nederlanders zijn asociaal en gierig.
    En (de Volkskrant, 20-11-2010, column door Olaf Tempelman):
 

Pampers, sigaren en afgezakte pantalons

We moeten het maar even op ons laten inwerken: meer nog dan die stoet semicriminele PVV'ers heeft Rob Oudkerk aan het welzijn van de Nederlandse bevolking bijgedragen. Onderzoek wijst het uit. Een meerderheid van de mensen voelt zich nagenoeg nooit zo prettig als bij het verorberen van een 24 karaats schandaal. ...


Nederlanders zijn schandaalbelust en semi-crimineel.
 
Nee, voor de betere mens moet je zoeken onder de fraaie types op de foto's: al die edele lieden die in het bezit zijn van bruine ogen, zwart haar en een niet-blanke huid, liefst van de soort creool of muzel-semiet. Of judeo-semiet natuurlijk. Dat zijn tenslotte ook de beheerders van de beschaafdste streken op Aarde.

Dus is het volkomen terecht om te streven naar te verdwijnen van de blanke mens uit Europa, en hem te doen vervangen door de edel-mens uit het Midden-oosten en Afrika.

Het kan dus geen toeval zijn: zowel de Joden Robert Vuijsje als Olaf Tempelman trappen op een weerzinwekende wijze richting blanke Nederlanders, pleiten ten gunste van gekleurde immigranten, en de Volkskrant zet er een uitgebreide reeks gekleurde immigranten bij als voorbeeld van hoe de Nieuwe Nederlanders er uit moeten gaan zien. De Joden van de Volkskrant pleiten voor deportatie of het anderzins laten verdwijnen van de blanke Nederlanders. En dat dan vermoedelijk bedoeld als voorbeeld voor alle blanke Europeanen.

Waarvoor ze, hebben we al gezien, ook cultuur- en landverraders te midden van de blanke elite hebben, met name binnen de financiële wereld (joostniemoller, 09-06-2016. Door Joost Niemoller uitleg of detail ):
  Machtigste man van Europa: ‘Mijn revolutionaire eugenetische plan’

Minister van Financien Wolfgang Schauble is de machtigste man van Duitsland en van Europa. Hij heeft alleen maar de machtigste persoon van Duitsland en Europa boven zich, Merkel. Vandaag verscheen een groot interview met hem in het links-liberale weekblad Die Zeit. (Te vergelijken met NRC Handelsblad.) ...
    Het werd een verbijsterend interview. Ik zou zeggen: Een historisch interview. Nooit was het zo duidelijk waar we aan toe zijn met deze bestuurselite.
    ... De machtigste man van Europa vertelt over de politieke agenda die hij al sinds jaar en dag uitvoert. Een agenda van schaamteloze omvolking: Het oude Duitsland en Europa moeten worden opgeheven. Alle grenzen met Afrika en het Midden Oosten moeten open. Schauble voelt zich middelpunt van een enorme revolutie. Het is zijn finest hour.    ...
    In het interview omschreef Schauble zichzelf als een ‘conservatief’. Maar wat kon dat dan wel wezen, wilden de journalisten van Die Zeit weten, want in deze tijden van AfD en racisme was het conservatisme zijn onschuld verloren. Nee, haastte Schauble zich, zo’n conservatief was hij niet. Hij was een moderne conservatief, een globaliserende. Vroeger waren de tijden netter, mijmert de 74-jarige.
    Maar nu, zegt de conservatief Schauble, met warmte en overtuiging, aldus de journalisten van Die Zeit, nu zijn het tijden van een grote revolutie, en hij zit er midden in. Het waren tijden van revolutie toen de muur viel ... en nu is er de ontzagwekkende globaliserende revolutie die Duitsland voorgoed zal vernietigen.
  De opgave in de globaliserende wereld zal zijn nog een keer een massale revolutie te veroorzaken, een grondige verandering zonder overdrijving te veroorzaken.”

Nu moeten, zegt de machtigste man van Europa, alle muren vallen die het oude Europa nog scheiden van Europa met het Midden Oosten en Afrika. De oude schotten moeten weg!
    Want, zegt de oude man met het moderne hart:
  Het zijn de schotten die ons kapot maken, en ons door inteelt zullen degenereren. Voor ons zijn de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit.

Hier stokt de adem ... Voor wie de beelden uit het Midden-Oosten nog niet duidelijk genoeg zijn, gaven die  van de "vluchtelingen"stromen daarover volledige duidelijkheid: dit zijn als massa te kwalificeren als dwergmongolen: geringe fysieke lengte en stompzinnige blik in de ogen. En een jongetje dat een halsafsnij-gebaar maakt ...
    Het kan niet anders zijn dan dat die Schäuble of een geval, is van het reinste stompzinnigheid óf het reinste kwaadaardigheid.
    Voor welke keuze we overstappen op en primitieve methodiek: het uiterlijk. Hier is het eerste de beste foto op google:

Simpel: dit is je reinste kwaadaardigheid

De West-Europese blanke bevolking heeft het volste recht op een revolutie tegen deze kwaadaardigheid.

Tegen deze lieden.

En in een aantal gevallen heeft ze het volste recht tot het overgaan op een Ceaucescu-proces: de kwaadaardigheid staat dusdanig vast, dat een directe aanpak gewenst is .

En voor de toekomstige honderenden jaren is die directe aanpak noodzakelijk. De elite zal nooit leren van deze ervaringen, zonder het laten rollen van de nodige koppen.

|En terwijl dit geschreven wordt, staat een Joodse mevrouw Hedy d'Ancona te pleiten op televisie uitleg of detail (Zomergasten, 14-08-2016, vanaf 48:10 min.) voor het binnenhalen van onbeperkte hoeveelheden moslims.

Opgeteld bij dit uitleg of detail en dit uitleg of detail , was die holocaust volkomen begrijpelijk en de volgende holocaust is al even begrijpelijk.

De enig overblijvende vraag: "Is er ergens bij iemand nog de behoefte om dit vreedzaam te organiseren?"

Voorlopig nog niet.

Integendeel ...

En die voortgaande ontwikkelingen worden sinds kort gedocumenteerd in een nieuwe verzameling, genaamd Etnische burgeroorlog uitleg of detail . En een tweede genomen stap bij de beschrijving van deze ontwikkelingen, in Landverraad, politiek links uitleg of detail , is het benoemen van deze bevolkingspolitiek. Die naam, het Coudenhoven-Kalergi-plan uitleg of detail , genoemd naar de eerste verwoorder ervan, ook in het kader van soortgelijke plannen als boven, zwierf al een paar jaar rond op het internet maar had vooral de status van "complottheorie", maar dook steeds vaker op in reacties bij GeenStijl en inmiddels ook bij Joop.nl - oftewel: genoeg mensen beginnen die naam te kennen. En er is beheofte aan een pakkende naam.

Een commentaar bij Joop.nl luidde: "Dat is een samenzweringstheorie". Het antwoord luidde: "Dat kan, maar alle aspecten van dat plan wordt druk aan gewerkt, met name vanuit Europa".

En daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan de open grenzen, de bezwaren tegen hekken, en het ophalen van gekleurden en zwarten van vlak voor de Libische kust en ze naar Italië brengen.

Alles, maar dan ook alles wat er aan beleid vanuit elite en oligarchie gedaan wordt aangaande migratie, kan verklaard worden vanuit het bestaan van een plan uitleg of detail dat lijkt op dat van Richard Coudenhoven-Kalergi Tot en met uitingen zoals de laatste die van de Duitse minister van financiën Schäuble, dat immigratie nodig is om de populatie gezond en op peil te houden uitleg of detail , doelende op een instroom van mensen die men kwaadaardig zou kunn omschrijven als "dwergmongolen".

En het is inmiddels zo ver gekomen dat ze erkennen dat ze bezig zijn geweest met het Coudenhove-Kalergi plan (de Volkskrant, 25-01-2017, door Marc Peeperkorn):

  EU wil einde aan 'migratieveerdienst' uit Libië

Nog voor de zomer moet de stroom vluchtelingen die naar Italië komt worden ingedamd, zal de Europese Commissie woensdag verkondigen. ...

Oftewel: dat hadden ze allang eerder kunnen doen, maar dus niet willen doen. Kijk maar:
  Gezien de urgentie deinst Tusk niet terug voor maatregelen die tot voor kort onbespreekbaar waren ...

En wat veroorzaakt die urgentie:
  Zo niet, waarschuwt Muscat, dan blazen Marine Le Pen en Geert Wilders - op het pluche gezet door miljoenen boze burgers - het hele Europese project op.

Juist ja ...

Tijd voor die boze burgers om dat Europese Imperium op te blazen op welke manier dan ook.

En kijk er eens ... De eerste erkenning vanuit de elite (elsevier.nl, 28-02-2017, door Syp Wynia uitleg of detail ):
  Nederland wordt voller, armer en islamitischer

Als partijen als D66 en GroenLinks hun zin krijgen groeit de Nederlandse bevolking in het jaar 2060 tot 22 à 30 miljoen inwoners. Dat is het gevolg van het ‘ruimhartige’ dan wel ‘onbegrensde’ vreemdelingenbeleid dat deze partijen voorstaan.
    Bij een ‘onbegrensd’ beleid waarbij de immigratie meegroeit met de bevolkingsgroei in de herkomstlanden in Azië en Afrika, kan ook het aantal moslims in Nederland oplopen tot bijna een derde van de bevolking. Maar zelfs als de grenzen dicht gaan – zoals met name de PVV wil – verdubbelt het aantal moslims al tot 12 procent van de bevolking in 2060. Dat komt door het hogere geboortecijfer onder moslims. Nu al vormen baby’s van islamitische ouders tien procent van het totaal aantal nuljarigen in Nederland.
    Deze cijfers publiceert weekblad Elsevier deze week in een artikel over de gevolgen van het huidige immigratiebeleid en de gevolgen van het vreemdelingenbeleid van de verschillende politieke partijen.
    Het artikel kwam tot stand in samenwerking met wiskundige en cultureel antropoloog dr Jan H. van de Beek, die een computermodel ontwikkelde voor het maken van prognoses van de Nederlandse bevolkingssamenstelling.    ...

Het vloeken in de kerk kan nauwelijks profaner. De stilte in de rest van de media en de politiek is passend oorverdovend want "verkiezingen op komst". Men heeft het eindeloos over de vergissingen van Henk Krol. En de vlotte uitstraling van Jesse Klaver, en het gezag van Alexander Pechtold ...
    Oh ja, ook nog dit:
  Ook maakte Van de Beek een prognose voor de kosten van de bestaande en toekomstige immigratie voor de Nederlandse overheid. Die kosten kunnen bij een (vrijwel) onbegrensde immigratie oplopen tot het aangaan van duizelingwekkende verplichtingen ter waarde van 180 miljard euro in 2060.

Hé ... Dat doet denken aan het verhaal (boek) van Pieter Lakeman, getiteld Binnen zonder kloppen uitleg of detail . Die kwam uit op 70 miljard maar dat was dan ook al bijna twintig jaar terug.

Naar aanleiding van een andere publicatie rond van de beek had GeenStijl ook weer een brijdrage aan de discussie, waaraan een reageerder dit toevoegde (GeenStijl.nl, 27-04-2017, door Zentgraaff uitleg of detail ):
  Altrechts Dukblad: 'Migratie = dood verzorgingsstaat

Wierd Duk ging weer eens het land in en sprak daar de evil twin van Leo Lucassen: "Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden. Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse." Hoppa, gewoon een migratiewetenschappert die niet met vage Zweedse cijfertjes en morele zwatelarij komt, het kan gewoon. Wel jammer voor Jan van de Beek dat ie uitgekotst werd door de UvA, omdat daar nu eenmaal een extreemlinkse morele maffia aan de macht is. ...

Reacties:
Allemaal volgens plan.
www.europarl.europa.eu...
Citaat:
"roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting 60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om migratie langs legale weg mogelijk te maken;"

Lees maar eens goed door. Lange zit, maar dan snapt u het ook.
harry21 | 27-04-17

Hier een wat ruimer citaat uit dat officiële stuk van het Europees Parlement:
  Welvaart en immigratie

Legale migratie

11. is van mening dat legale migratie nog steeds noodzakelijk is om te voorzien in de behoeften
van Europa op het gebied van demografie, de arbeidsmarkt en de benodigde vaardigheden en
door de gevolgen van demografische krimp en vergrijzing voor de economie; zij levert
tevens een bijdrage aan de ontwikkeling van derde landen, door de uitwisseling van kennis
en know how en door middel van betalingen door migranten; roept op tot de
tenuitvoerlegging van veilige systemen om deze overschrijvingen naar derde landen te
vereenvoudigen;

12. is van mening dat reguliere migratie het alternatief moet vormen voor niet-reguliere
immigratie, aangezien het een legale, veilige en georganiseerde toegangsweg tot de Europese
Unie vormt;

13. roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting
60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om
migratie langs legale weg mogelijk te maken;

Het is een vooropgezet plan, zonder de mabtelijke taal, om zo veel mogelijk gekleurden Europa binnen te krijgen ten einde arbeidsmarkt voor blanke Europeanen te ondermijnen.

Inmiddels is het bestaan van het Coudenhove-Kalergi plan wijder in de publiciteit gekomen, door de hetze die gevoerd woord tegen Thierrry Baudet uitleg of detail . Welke hetze weer het gevolg is van Baudet's introductie van de term "homeopathische verdunning" voor de politiek die zo sterk lijkt op het Coudenhove-Kalergi plan. Waar het volgende dan weer aardig op aansluit (de Volkskrant, 07-06-2017, ingezonden brief van Frits Bolkestein, Amsterdam):
  Cultureel masochisme

Amanda Kluveld snijdt een belangrijk thema aan in het interview met haar. 'Moslims krijgen hier meer begrip dan orthodoxe christenen.' Er zijn veel voorbeelden van een veronachtzaming van het christendom of de christelijke cultuur, zeker waar de verhouding tot de islam in het geding is. Ik beperk mij tot twee.    ...

Waarna we de volgorde even omkeren, omdat het tweede het duidelijkste is:
  Tweede voorbeeld: De Europese Commissie heeft drie miljoen agenda's laten drukken met feestdagen volgens de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme, maar vergat daarbij de christelijke. Dit is het thema van het cultureel masochisme, dat vaak genoeg is beschreven, maar nog nooit afdoende is verklaard.

Het  antwoord op die vraag lijkt inderdaad lastig. Maar ook hier helpt het proces van de omkering of de spiegeling uitleg of detail dat zo vaak de uitkomst biedt, in allerlei vormen. De vorm hier is: kijk niet naar die situaties waarin het het plan gepromoot of uitgevoerd wordt, maar kijk naar de situaties waar het plan bestreden wordt.

Kijk, en nu is meteen veel duidelijker. Want uit welke hoek komt de hetze tegen Baudet: die van de politiek-correcte  linksfascistische media. En welke ideologie hebben al die organen met ook wel enige verschillen hebben gemeen? Antwoord: de ideolgoie van de vrije (im)migratie. En uit welk hoek komt de ideologie van de vrije (im)migratie? Antwoord: dat is de Joodse ideologie. de nomadistische ideologie. En wat staat er tegenover die nomadistische ideologie? Antwoord: de residente levenswijze. Die van de gewone burgers die landbouwen en in fabrieken werken en niet de tijd hebben om rond te reizen. Oftewel: wat staat hier tegenover elkaar:? Antwoord: de nomadistische en residente culturen. En welke cultuur wordt hier bestreden zodanig dat Bolkestein de term 'cultureel masochisme' gebruikt? Antwoord: de residente cultuur. En wie bestrijdt die dus? Antwoord: de Joodse cultuur. De Joden en hun anhangers. A. Grunberg uitleg of detail en aanhang.

En A. Grunberg en aanhang domineren bijvoorbeeld de media.

Dat is de verklaring van het 'cultureel masochisme'.

En waarom is die verklaring dus nooit "verklaard'. Nooit langsgekomen? Antwoord: omdat je die verklaring niet mag geven.

Waarom? Antwoord: omdat de reactie is "Antisemitisme!!!". Omdat het antwoord is "Holocaust!!!".

En hoe effectief is dat? Antwoord: zo effectief:
  Na de moord op Theo van Gogh schilderde een Rotterdamse kunstenaar de woorden 'Gij zult niet doden' op een muur van zijn huis, dat zich in de buurt van een moskee bevond. Dit werd als opruiend beschouwd en hem werd gesommeerd de tekst te verwijderen. Toen hij tegenstribbelde, werd hij een paar uur opgesloten. Het moet een van de weinige keren in de westerse geschiedenis zijn geweest dat iemand gevangen is gezet vanwege het citeren van een van de tien geboden.

Maar Bolkestein had een nog duidelijker voorbeeld kunnen geven in dezelfde context: na de moord op Theo van Gogh (door een moslim om islamitische redenen) moest het staatshoofd ook reageren. En wat deed dat staatshoofd? Antwoord: dat staatshoofd ging op bezoek in een moskee.

En wat is de link? Antwoord: die is deze: "De moslims van nu zijn als de Joden van toen" uitleg of detail . Een these begonnen door, verspreid door en gepromoot door de Joden. En overgenomen door de aanhang.

Gebaseerd op de volgende gelijkstelling: "Moslims in Europa zijn migrnaten - wij zijn migranten - dus, ergo, q.e.d.: wij Joden staan achter de moslims".

En bovendien haten ze de blanke Europeanene vanwege de holocaust uitleg of detail uitleg of detail .

Dat is de verklaring van het culturele sadisme van de Joden, en het culturele masochisme van hun aanhang.

Neem aan dat de Europese leiders aanhangers van de Joodse wereldvisie zijn, en alles wordt begrijpelijk.

En het proces begint meer mensen op te vallen. De aanleiding was dit artikel:

Dermate dwaas in alle opzichten, dat het ook bij GeenStijl werd uitverkoren (GeenStijl, 02-07-2017,, door Spartacus uitleg of detail ):
 

Gevolgd door een afbranden van het artikel doodgewoon door eruit te citeren. Maar het gaat hier om een bijdrage in de reactieruimte:
  Fijn stuk in de Syrische uitgave van de Völkischer Beobachter. Wie zei daar Verraderskrant? Ach nee, de OmVolkskrant. Thx, Pritt.
twitter.com...
Lewis Lewinsky | 02-07-17 | 12:45

En achter die link schuilt het volgende:

Oftewel we hebben het hier over het bloedeigen Lebensborn-project uitleg of detail van de Volkskrant ...

Er is en onverwachte versnelling in de acceptatie van de termen voor de herbevolking - het oorgaande "omvolking" was was nog een particuliere tweet van een GeenStijl-redacteur, maar hier is de site zelf (GeenStijl.nl, 31-07-2017, door Mosterd uitleg of detail):
  CBS: 'Sterke homeopathische verdunning in NL'

Natuurlijk, NATUURLIJK!!!, heeft het CBS dat niet, NIET!!!, geschreven. Wat het CBS heeft gedaan is het publiceren van cijfers die laten zien dat eer sprake is van een sterke homeopathische verdumnning van de Nederlandse bevolking. Waren die cijfers anderom geweest, had het CBS geschreven: "Absoluut geen sprake van 'homeopathische verdunning' ". Nu de cijfers aangeven dat er sprake is van een sterke homeopathische verdunning, hoor je het CBS niet.
    Landverraders.
    Hier GeenStijls-reportage over de cijfers:


In de eerste helft van 2017 bijna plus 35.000 mensen op die poezelige polderklei van ons. Weer 100k migranten erbij en 70k Nederlandmoeie Nederlanders opgerot. Meer Polen erin dan eruit. Vertrekoverschot van de Turken is verdwenen. Is weer vestigingsoverschot. Grootste groep immigranten komt uit Syrië. Natuurlijke aanwas is laagste ooit ever. Homeopathische verdunning. Omvolking. ...

Wat betekent dit:
Een Nederlandse stukadoor bestaat niet meer. Iedereen heet ineens Mohammed. Red onze cultuur. De molens verdwijnen. Jan Smit wordt Youssouf Sahin. Hol-land! Hol-land!

Ze doen daar nu nog "grappig" over, maar dit lachen zal ze snel vergaan.

Maar daarna werd het nog wat officiëler (elsevier.nl, 01-08-2017, door Syp Wynia uitleg of detail ):
  Vol Nederland wordt steeds voller – door immigratie

Nederland is het volste land van het Europese continent, met gemiddeld meer dan 410 inwoners per vierkante kilometer. Dat aantal groeit nog steeds, voornamelijk door immigratie. De laatste jaren zijn er zelfs periodes dat de natuurlijke aanwas – geboorte minus sterfte – negatief is, terwijl er toch bevolkingsgroei is.


Vanochtend vroeg had Nederland volgens de ‘bevolkingsteller’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek 17.135.541 inwoners. Dat zijn er 1,2 miljoen meer dan in het jaar 2000. Ook in de crisisjaren na 2007 ging de bevolkingsgroei vooral door immigratie onverminderd door. Zo wonen er nu bijna 800.000 mensen meer in Nederland dan tien jaar geleden.
    Hoe die bevolkingsgroei is samengesteld, laat bijvoorbeeld 2016 zien. Vorig jaar groeide het aantal inwoners van Nederland met 111.000 personen, als gevolg van een geboorteoverschot (meer geboorte dan sterfte) van 24.000 en een immigratieoverschot (meer immigranten dan emigranten) van 87.000. ...

Elsevier gebruikt nog niet de terminologie, maar beschrijft als eerste mainstream-medium het verschijnsel, met de beoordeling dat dit niet gewenst is:
  Dat Nederland steeds voller wordt door immigratie is daarentegen wel een reden tot zorg. Een vol land is namelijk ook al gauw een duur land. Prijzen van onroerend goed stijgen onder meer als gevolg van bevolkingsdruk. Files zijn geen natuurverschijnsel, maar mede een gevolg van een toenemende bevolking op een relatief klein oppervlak. Natuur en milieu lijden ook onder de bevolkingsdruk, wat het des te merkwaardiger maakt dat er politici zijn die voor meer groen en voor meer immigratie zijn.    ...

Dat is al "heel lelijke taal" in de kerk.
  Een tweede probleem van overbevolking als gevolg van immigratie vloeit voort uit de samenstelling van de immigratiepopulatie. Nederland heeft wat dat betreft een merkwaardige traditie: het binnenlaten van immigranten met gemiddeld weinig of geen (bruikbare) kwalificaties, een grote afstand qua taal en cultuur en geringe verdiencapaciteit.
    Zo werden de Turkse en Marokkaanse ‘gastarbeiders’ geselecteerd op het hebben van geen of weinig opleiding. Asielzoekers worden evenmin geselecteerd op bruikbaarheid voor Nederland. Europese arbeidsmigranten werken doorgaans wel, maar dragen minder dan gemiddeld bij aan de verzorgingsstaat. Per saldo heeft de immigratie van de laatste halve eeuw dus veel geld gekost – elk jaar weer.

En dat is al hardop vloeken in de kerk.

Hulp van Han van der Hors. Van der Horst is een rabiate haarzaaier op de haatzaaisite van de VARA Joop.nl. Van der Horst is daar als bejaarde elite-lakei met te veel vrije tijd en een obsessie bijna net zo groot als die van A. Grunberg iedere dag bezig met het verspreiden van de Joodsistische haat - heel af en toe struikelt 'ie en schrijft hij iets zinnigs. In dit geval ook, maar volkomen onbedoeld en onbewust dus (Joop.nl, 20-08-2017, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail ):
  Cultuurmarxisme is een hersenspinsel

De term 'cultuurmarxisme' betekent, gewoon, de delen ontledend, letterlijk: "marxisme toegepast op de cultuur". Dus uitgaande van marxsme als sociologische of economische theorie, die simpelweg zegt: "De maatschappij ontwikkelt zich op basis van economische of socio-economische processen".
    Eens kijken wat men hier bedoelt:
  “Waarom heeft de EU-elite het leerstuk van de open grenzen heilig verklaard?” vraagt de van de site Opiniez bekende Rutger van der Noort. Dr. Thierry Baudet tweet het antwoord: “Omdat de Europese Unie een cultuurmarxistisch project is dat tot doel heeft de vernietiging van de Europese beschaving.”

Dat 'Dr.' voor de naam van Thierry Baudet, tegenwoordig voorzitter van en Tweede Kamerlid voor het Forum voor Democratie, is natuurlijk ironisch bedoeld, maar dat is hij ook daadwerkelijk - twee keer waarvan één in de geschiedwetenschap dus hij weet waar hij over praat. In ieder geval qua termen.
    Waarna Joodsist Van der Horst gaat uitleggen hoeveel snelwegen het Europees Imperium inmiddels al gebouwd heeft, natuurlijk volkomen voorbijgaand al die karaktertrekken ervan waar Baudet op doelt, met vooraan: oligarchie, neoliberalisme en vrije immigratie. Vooral vrije immigratie.
    Allemaal met heel veel woorden, want, zoals gezegd, de man heeft te veel vrije tijd. En dan komt de uitleg:
  ‘Cultuurmarxisme’ en ‘cultuurmarxistisch’ zijn termen die je aan de uiterste rechterzijde steeds vaker tegenkomt. ... Meestal zijn ze gebaseerd op een verkeerd begrip van de hoofdwerken uit de kring van de Frankfurter Schule. ...

Dat is een Joodse denktank ontstaan tussen de twee Wereldoorlogen. Of in de woorden van de Joodsist:
  Dat is een kring van filosofen, psychologen, sociologen, historici en andere geleerden uit de eerste helft van de twintigste eeuw, van wie Theodor Adorno en Max Horkheimer de bekendste zijn.

Joden. Van de top vijf vier stuks.
    De Joodsist vindt het natuurlijk prachtig:
  De meeste sociale wetenschappers werken met geheel andere theoretische benaderingen. Toch beschouwen zij de leer van de Frankfurter Schule als een serieus alternatief dat op tal van terreinen verdiensten heeft en interessante inzichten biedt, ook al hebben die hun aanvechtbare kanten.

Oftewel: het heeft alleen maar aanvechtbare kanten.
    Dan volgt nog meer detaillistisch gezever over ene Gramsci, om uiteindelijk te komen bij:
  Maar terzake: niet valt in te zien hoe een tamelijk marginale wetenschappelijke theorie en het werk van een goeddeels vergeten Italiaanse denker een cultuurmarxisme kunnen baren dat de Europese beschaving wil vernietigen. ...
    Hoe dan ook: cultuurmarxisme is een hersenspinsel dat buiten de samenzweringstheorieën van extreemrechts niet bestaat. ...
    Toch is het zorgelijk om te beseffen dat een fabulant die zijn publiek voorhoudt dat de EU erop uit is om de Europese beschaving te vernietigen, volle zalen trekt. Deze zondag kon Baudet melden dat zijn Forum inmiddels op zeven virtuele zetels staat.

Omdat die volle zalen precies weten wat Baudet bedoelt met 'cultureel marxisme': oligarchie, neoliberalisme en vrije immigratie
    Maar daar is EU-Imperialist en Joodsist Van der Horst het dus volledig mee eens: oligarchie, neoliberalisme en vrije immigratie. En hij vuurt nog een granaat af:
   Het wordt je koud om het hart. Ik moest denken aan een interview dat ik lang geleden heb gemaakt met professor Kurt Martin, ontwikkelingseconoom, die zijn loopbaan op het Institut fur Sozialforschung begon. Martin, die – vertrouwde hij me toe – eigenlijk Kurt Mandelbaum heette was ook nog jood. ...

Juist ja ... Daar hebben we de clou: de oligarchie, neoliberalisme en vrije immigratie van het Europesse Imperium is deoligarchie, neoliberalisme en vrije immigratie van de Joden.
    Als we het niet dachten  ...
    En wat daar bij hoort, psychologisch maar dus ook sociologisch, legt onze laatste Jood ook nog even uit, via de Joodsist:
   ...  In 1933 kon hij net op tijd uit Frankfurt en Duitsland ontsnappen. Een huis heeft Martin nooit meer willen hebben. Hij huurde kamers en bij vrienden in alle werelddelen had hij geperste broeken en gesteven overhemden gelegd. “Bezit maakt immobiel”, zei professor Martin.

Net als A.Grunberg uitleg of detail : leven vanuit hotelkamers. En met als enige bezittingen waar men waarde aan hecht: goud, geld en schilderijen.
    Want die zijn transportabel.
    En zo kwam het dus na 8000 jaar voorgeschiedeniss uiteindelijk tot de holocaust.
    En waarom ze na die holocaust zo veel schilderijen bleken te hebben.
    En nu weer. ...
    Net als geld en goud ...

Weer een stapje verder in de erkenning (elsevier.nl, 30-09-2017, door Syp Wynia uitleg of detail ):
  Minder asielzoekers? Brussel wil juist altijd méér immigranten

De Europese Commissie wil de komende twee jaar ‘minstens’ 50.000 asielzoekers ophalen uit Afrika en het Midden-Oosten. Dat is, zo zeggen de commissarissen, de beste manier om de nering van de gewetenloze mensensmokkelaars onderuit te halen. Maar wat is het idee er achter?


Dat Brussel de afgelopen twee jaar gedwongen was mee te werken aan het inperken van de asielstromen is helemaal tegen de reflexen van de Europese bureaucratie. De reflexen van Brussel zijn juist: immigratie is goed, want Europa vergrijst. De Europese bevolkingspolitiek bestaat uit het vergroten van de bevolking door meer landen lid te maken en door meer volk binnen te laten.
    De vorige Europese commissaris voor migratie, de links-liberale Zweedse Cecilia Malmström, liet zich heel transparant in de kaart kijken. Ze liet een rapport opstellen, waarin werd ‘aangetoond’ dat de landen van de Europese Unie allerlei soorten immigranten nodig heeft (ook ongeschoolde), dat die geen banen komen inpikken, dat die de Europese uitkeringen komen betalen en dat hun komst tot meer innovatie zal leiden.
    Het is, zo weten we ervaringsgewijs, allemaal onzin. Binnen de Europese Unie is er veel werkloosheid – vooral van laaggeschoolden, die ook bovengemiddeld in de uitkeringen zitten. Meer ongeschoolden of zelfs analfabeten betekent welvaartsverlies en niet meer welvaart – anders dan Malmström beweert. En al sinds de slavernij en de gastarbeid is bekend dat goedkope lichamelijke arbeid innovatie afremt.    ...
    Frans Timmermans ...is in Brussel bij uitstek de profeet van de ‘diversiteit’. Diversiteit moet, diversiteit is vooruitgang en diversiteit heeft plaats door immigratie – dat is het idee van Timmermans. Hij wordt dan ook witheet als Oost-Europese landen niet op zijn opgelegde diversiteit zitten te wachten.
    Nu is er dan het plan om de komende twee jaar minstens 50.000 asielzoekers uit Afrika en het Midden-Oosten op te halen. Het wordt verkocht als een onderdeel van de maatregelen om de illegale migratiestromen over de Middellandse Zee in te tomen. Maar het ophalen van immigranten leidt, hoe je het wendt of keert, uiteindelijk tot meer – en niet tot minder immigratie.    ...
    Een minder opgemerkt onderdeel van de jongste immigratieplannen uit Brussel zijn ‘proefprojecten voor legale immigratie’ die – betaald door de Europese Commissie – moeten leiden tot extra arbeidsmigratie vanuit Afrika naar Europa. Maar zit Europa daar werkelijk op te wachten? Welke superieure vaardigheden zijn er eigenlijk – voetballers daargelaten – te over in Afrika en tekort in Europa?
    De bevolkingspolitiek van Brussel krijgt verder vorm met plannen om bedrijven immigratie te laten sponsoren en de Europese ‘blue card’ veel vaker te gebruiken voor arbeidsmigratie. Ook dat is overbodig. Nederland heeft bijvoorbeeld zelf al een ‘kenniswerkersregeling’ waarmee jaarlijks zo’n 10.000 fiscaal gesponsorde werknemers van buiten Europa worden binnengehaald.
    De huidige Brusselse migratiecommissaris, de Griek Dimitris Avramopoulos, liet, wellicht niet zo bedoeld, nog even weten wat zoal de bouwstenen zijn van het Brusselse immigratiebeleid. ‘We zijn een verouderend continent en hebben vaardigheden van buiten nodig.’
    Nu weet iedereen die opgelet heeft, dat immigratie geen oplossing is voor vergrijzing – al was het maar omdat immigranten ook vergrijzen. En nogmaals: welke schaarse vaardigheden zijn er in Niger die dringend nodig zijn in Nederland? ...

Waarop iedereen het antwoord weet, want door gewoon te kijken naar Nigeriua: "Geen!".
    Dit is allemaal arbeidsdumping en lastige-blankenvervanging ten gunste van de elite. Van de rijken. Van Goldman Sachs en zijn sterk-Joodse financiële wereld uitleg of detail .

En ter ondersteuning van de geconstateerde trends, nog wat getallen (Volkskrant.nl, 30-11-2017, redactie uitleg of detail ):
   Moslimbevolking in Europa zal blijven groeien, ook zonder migratie

Als de huidige vluchtelingenstroom doorzet, zullen er in 2050 75 miljoen moslims in Europa zijn - 14 procent van de totale Europese bevolking. Ook als er geen migratie is, zal 7,4 procent van de Europeanen dan een moslim-achtergrond hebben. Dit concludeert de Amerikaanse denktank Pew Research Study in een uitgebreid onderzoek.
    De onderzoekers hebben voor hun berekening drie scenario's in kaart gebracht, waarbij de Europese moslimpopulatie van halverwege 2016 - 25,8 miljoen, of 4,9 procent van de Europeanen - als uitgangspunt is genomen. De studie is onder meer gebaseerd op cijfers over bevolkingsgroei, onderzoeksdata en immigratiedata.
    Als er helemaal geen migratie plaatsvindt, een onwaarschijnlijk scenario, zal de moslimbevolking toenemen tot 7,4 procent. De onderzoekers stellen dat dit voornamelijk komt doordat moslims gemiddeld 13 jaar jonger zijn dan overige Europeanen en doorgaans meer kinderen krijgen. In dit scenario stijgt het aantal moslims in Nederland van 1,2 miljoen nu naar 1,5 miljoen in 2050.    ...

En dit omt uit het hoogst politike-crrcte enj immigrsatieriendeloijke Aemeriak, dus ermeniguldig die getallen op zijn mins met een factor twee.
    Oftewel: er zijn drie mogelijkheden: culturele overname (tel de zwarten er nog maar bij, die fokken nog harder), burgeroorlog, of beleid van remigratie of sterilisatie. Dus reken maar op burgeroorlog.

Er is bij het plan voorde herbevolking van Europa geen sprake van leiding of coördinatie.In die zin is het dus geen "plan".  Het is een gezamenlijk streen an een aantal groepen, met vooraan de Joden wat betreft motivatie (vrije migratie) en motief (HOLOCAUST!!!).
    En ook binnen die specifieke groep is geen sprake van leiding of coördinatie, anderes had men de sociopaat A. Grunberg allang de mond gesnoerd, omdat hij zo veel van "het plan" prijsgeeft. Hier zijn laatste bijdrage, in de in beelden gevatte versie (de Volkskrant, 06-01-2018):

Hun statement in de Volkskrant.
   En hun statement in zuster-publicatie Joop.nl (Joop.nl, 05-01-2018):

En bezwaren tegen deze omvolking door Joden, Joodsisten met moslims en zwarten worden door hen betiteld als ...:

... indien gericht tegen de moslims en als de ANTISEMITISME!!! indien gericht tegen de Joden.
    Kwaadaardigheid en geestelijke gestoordheid bij confrontatie met de werkelijkheid die iedereen die het nieuws volgt kan zien:

Het haat-uiterlijk dat je ziet in het Midden-Oosten, en in de vrachtwagen-over-burgers rijdende broers van de haatbaard en haatdoek in de foto.
    De enig zinnige reactie daarop is om zowel moslims als Joden vreedzaam het land uit proberen te werken, op één of andere manier. Waarvoor de eerste voorwaarde is de ongeremde mogelijkheid om ze in het gezicht te kunnen zeggen wat voor een cultuur-achterlijke barbaren uitleg of detail het zijn. Het opheffen van de politieke-correcte censuur oftewel de Joodsistische en Joodse dominantie van de media uitleg of detail .
    Het alternatief is het steeds grotere risico op etnische burgeroorlog .

En hier een erkenning van Sociopaat Grunberg (de Volkskrant, 12-02-2017, column door Arnon Grunberg):
  Diversiteit

Woensdag was ik op het hoofdbureau van de Amsterdamse politie om met Peter Slort, 'portefeuillehouder diversiteit', en Willem Hinskens, woordvoerder bij de Amsterdamse politie, te spreken.
... Over dertig jaar zijn hoofddoekjes bij de politie normaal. ...

De Sociopaat erkent dat over dertig jaar kalifaat en sharia wil. Als lid van de Joodse omvolkingsmaffia is hij daarvoor instructies aan de landverraders in de elite gaan geven.
    Michel Houllebecqu (zoek maar op) was niet ironisch ... Hij bescheef gewoon de plannen van de Joodse maffia.

En zoals altijd: als het jongetje roept "De Keizer heeft geen kleren aan", zie je onmiddellijk dat hij gewoon de waarheid spreekt (elsevier.nl, 19-02-2018, door Berend Sommer uitleg of detail ):
  Hongaarse premier Orbán: ‘Het gevaar komt uit Brussel, Parijs en Berlijn’

De Hongaarse premier Viktor Orbán waarschuwt voor politici uit Berlijn, Parijs en Brussel. In een jaarlijkse toespraak provoceert de Hongaarse premier zijn collega’s van de Europese Unie met harde woorden. ‘Absurd genoeg komt het gevaar nu uit het Westen,’ zegt Orbán met grote instemming van zijn partijgenoten.

Dat zegt Orbán in een jaarlijkse toespraak waarin hij reflecteert op de staat van het land. Volgens de Hongaarse premier komt het gevaar van ‘politici uit Brussel, Parijs en Berlijn’. Een gerichte provocatie aan het adres van de Europese Commissie, Emmanuel Macron en Angela Merkel. Volgens Orbán is West-Europa verantwoordelijk voor het ‘verdwijnen van de christelijke cultuur en de islamitische expansie’.
    Orbán roept op tot een wereldwijd verbond tegen migratie. ‘Het christendom is onze laatste hoop,’ zegt Orbán, ...

Ken je nagaan hoe ernstig de toestand al is.
  Orbán ...‘Onze ergste nachtmerries kunnen waarheid worden. Het Westen kan vallen als het niet ziet dat Europa onder de voet wordt gelopen.’    ...

Toevalligerwijs het afgelopenweeknd in het centrum an De Haad ronfelo[pen...Rond het Centraal Station lijkt het al op veel plekken op Beiroet. De baardige en behoofddoekte moslims kijken je arrogant en neerbuiend aan. oor eelblnaken terecht, want ze laten zich de aanwezigheid van het gore Midden-Oostige gajes dat "Beiroet" komt brengen aanleunen.
  De Hongaarse premier waarschuwt vooral West-Europa, dat volgens hem de verkeerde kant uitgaat. In tegenstelling tot Oost-Europa is het ‘een immigrantenzone, met een gemengde bevolking dat een andere richting in slaat dan de onze’.
    Orbán weigerde eerder bij te dragen aan migratiequota van de Europese Unie, omdat Hongarije naar eigen zeggen geen ‘migratieland’ is. Dat leidde tot frustratie van lidstaten die zich wel aan de quota hielden. Premier Mark Rutte (VVD) noemde de houding van Orbán ‘schaamteloos’. ...

Een bevolking mede misleid door dit soort blank elite-gajes, dat liegt tegen immigratie te zijn, maar iedereen die er daadwerkelijk tegen is en er iets aan doet, demoniseert.
  Premier Mark Rutte (VVD) noemde de houding van Orbán ‘schaamteloos’. In zijn toespraak voegt hij daar nog ziektebeelden aan toe: ‘Immigratie draagt niet meer bij aan de ontwikkeling van een land dan griep aan de gezondheid van het menselijk lichaam.’    ...

Een volkomen juiste weergave van wat er gebeurd is: met een kleine hoeveelheid arbeidsmigratie is uiteindelijk een sterk woekerende ontsteking ontstaan, met wijken vol wrokkige kanslozen en geweldsbereide fanatiekelingen.


Naar Oligarchie , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .