WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Termen: joods-christelijk

8 mei 2015

Zoals uitgelegd in een tweeregelige argumentatie in Termen  , is "joods-christelijk" een "onderhoudsvrije tuin". De twee onderdelen hebben nauwelijks meer gemeen dat Jezus een Jood was en qua basisidee staan ze lijnrecht tegenover elkaar: "Het recht van de sterkste" ("Jahweh")  versus "Het recht van de zwakste".
    Desalniettemin borrelt de term met grote regelmaat op, met name als de islam weer eens geknuffeld moet worden.
    Onderstaand als eerste en initiërende bron een artikel dat van dat laatste toevalligerwijs geen last heeft:


Uit: De Volkskrant, 07-05-2015, door Chris Rutenfrans

Jansen wekte ons uit zoete dromen

De deze week overleden arabist Hans Jansen was een groot kenner en scherpzinnig uitlegger van de islam, en daarnaast een buitengewoon aardig en beminnelijk mens. Hij was een van de eersten die het gevaar van de radicale islam onder ogen zag.    ...
    Van atheïsme moest hij niet zoveel hebben. ...
    Een godsdienst behelst namelijk niet alleen een geloofsleer, maar ook rituelen, een organisatie en een gedragsleer. De gedragsleer die het jodendom en het christendom met godsdienstig gezag hebben verbreid ...
    ... ethiek heeft volgens Jansen de westerse, joods-christelijke wereld diepgaand beïnvloed ...


Red.:   Als combinatie allemaal onzin: dit slaat allemaal uitsluitend en alleen op de christelijke godsdienst. De Joodse godsdienst heeft zijn eigen invloed, maar die is tegengesteld gericht..
    Waarna het ene enkele en nog steeds abstracte voorbeeld wordt genoemd:
  De gedragsleer die het jodendom en het christendom met godsdienstig gezag hebben verbreid, noemt Jansen 'de ethiek van wederkerigheid': 'Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, behandelt gij hen dan alzo.'

Iets dat volledig en uitsluitend slaat op het christendom: bij de Joden is extreme rijkdom en diep armoe de gewoonste zaak van het leven. Net als het meest bekende middel daartoe: geld- en soortgelijke handel. Het was zo doordringend, dat Jezus er genoeg van kreeg en de geldwisselaars uit De Tempel verdreef. Waar ze naar zijn dood in nog grotere getale zijn teruggekeerd.
  Deze wederkerigheidsethiek heeft volgens Jansen de westerse, joods-christelijke wereld diepgaand beïnvloed en heeft geleid tot welvaart en vrijheid.

Nog grotere onzin: religie leidt nooit tot vrijheid. Voor vrijheid is minstens vrijheid van denken nodig, en religie heeft tot doel vastheid van denken te verschaffen. De welvaart komt van de lage tijd enige plek waar de vrijheid van denken heeft geheerst: de wetenschap.
  Hij zag haar als 'het monopolie van de joods-christelijke cultuur. Veel belangrijke godsdiensten en culturen kennen die ethiek niet, of bevelen zelfs nadrukkelijk aan bij de bejegening van de medemens streng onderscheid te maken tussen de ene groep en de andere, bijvoorbeeld geloofsgenoten en ongelovigen, of mannen en vrouwen'.

Nog meer onzin: veel belangrijke godsdiensten kennen die ethiek wel, met name de Aziatische, en de belangrijkste godsdiensten die die ethiek niet kennen zijn de twee fundamenteel verwante van Judaïsme en islam.
   Allemaal nog eens een demonstratie van: bij de ene fundamentele denkfout, staat een grote reeks andere vrijwel zeker om de hoek, en bij die van de politek-correcte soort ook nog eens een goede kans op allemaal.


Naar Termen, joods-christelijk  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .