WERELD & DENKEN
 
 

"Vals"- of politiek-correct woordenboek (en wat andere termen)

Een verzameling van termen die door de politieke-correctheid, voornamelijk de media, zijn vervalst van hun woordenboektechnische of daadwerkelijke betekenis naar iets dat past bij de politiek-correcte ideologie. In deze verzameling wat uitgebreider met beide betekenissen, in Termen, kort alleen de vervalsing.
    De vervalsing loopt via veelvuldig gebruik van retorische trucs, zie hier , en het veelvuldig poneren van politiek-correcte absurditeiten, zie hier . Voor een lijst van vervalsers, zie hier - voor de resulterende gemoedstoestand nodig voor het verder voortplanten indien eenmaal besmet, zie hier . Voor een geneesmiddel, zie hier .


99,9 procent
1, (pol. cor., 's moslims): Het percentage moslims dat vreedzaam/gematigd/geïntegreerd/... is. 2, (prakt.): Aangaande menselijke eigenschappen en dergelijke een onwerkelijk hoog percentage. De bruikbare getallen zijn: de helft, tweederde, 80 procent, en 95 procent - iemand die tot de hoogste 5 procent behoort qua intelligentie, is een "genie" - hoger gaan is onzin. 3, (prakt.): Het percentage van de kans dat versie 1 onzin is.
    Toelichting bij 3: Er is een regel die met hoge zekerheid stelt (minimaal 80 procent) dat je uitspraken van de politieke-correctheid precies moet omkeren . In dit geval leidende tot: "99,9 procent van de moslims is (potentieel) gewelddadig". Nuancering en meer uitleg hier . Beelden hier .

Absurdisme
1, (archaïsch): kunststroming gebruik makende van beelden die in de werkelijkheid onmogelijk zijn - voorbeelden Salvador Dali, René Magritte. 2, (actueel): Beelden van de maatschappelijke werkelijkheid zoals geschetst door de media - voorbeelden: de multiculturele samenleving, een gematigde islam, een verlichte islam (dubbelop), een sociale EU, een linkse PvdA, medemenselijke VVD'ers/D66'ers, profijtelijke asielzoekers/vluchtelingen, gematigd kapitalisme, gematigd neoliberalisme (dubbelop), redelijke religieuzen, denkende religieuzen, redelijke moslims (dubbelop), denkende moslims (driedubbelop), ontwikkelingshulp, en alles dat hier op lijkt.
    Meer taalvoorbeelden hier , en beeldvoorbeelden hier .

Achterlijkheid
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (wet.): Het verschijnsel van ernstig achterlopen op een ontwikkeling. 3, (psy.): Het ernstig achterlopen van een individu in een of andere of algemene geestelijke of mentale ontwikkeling. 4, (soc. trad.): Het ernstig achterlopen van een groep in een of andere of algemene culturele ontwikkeling. 5, (soc. wet. ): Een dusdanige groot verschil tussen twee culturen A en B, dat een substantieel deel van de bevolking uit cultuur A wil emigreren naar cultuur B. Cultuur A is de achterlijke cultuur. 6, (prakt.): Een term als bijvoeglijk naamwoord altijd, bewust of onbewust, geplakt voor "allochtone immigranten"
    Toelichting: Variant 6 is heel vervelend voor allochtone immigranten met name voor de zeer kleine groep aan de top, maar als groepsomschijving volkomen wel correct, want gebaseerd op definitie 5 in combinatie met hun landen/culturen van oorsprong . Hun reactie zou in overeenstemming moeten zijn met deze gegevens, maar wat ze doen is het ontwikkelen van een aanzienlijke afkeer tot haat van de bovenliggende autochtone cultuur , het proces van de "culturele nederlaag" , wat tot toenemende maatschappelijke spanningen leidt.
    Die toenemende maatschappelijke spanningen hebben ertoe geleid dat met ingang van 5 december 2014 de term gesanctioneerd is middels gebruik in de reguliere media .

Achterstelling
Term gehanteerd door multiculturalisten , islamisten en negers ter verklaring van het feit dat moslims en creolen in de westerse maatschappij niet mee kunnen komen , zie achterlijkheid .

"Af zijn"
1, (archaïisch): Situatie in spel, voornamelijk kinderspel, dat een deelnemer iets doet waardoor hij de rest van het betreffende spelletje niet meer mee mag doen. 2, (real.): Situatie die slaat op politiek-correcten zodra ze in een discussie een zin met een inhoudelijke uitspraak hebben geuit. Specifieke termen die het allemaal in één oogopslag duidelijk maken: angst, vreemdelingenangst, xenofobie, fascisme, racisme, Adolf Hitler, Hanna Arendt, de Holocaust, verder alles rond de Tweede Wereldoorlog, Geert Wilders, PVV-aanhangers, mensenrechten, internationale verdragen, alle filosofen, enzovoort.
    Toelichting: Politiek-correcte uitspraken zijn uitingen van ideologie, en die ideologie is niet nodig als je je aan de werkelijkheid houdt. Dus politiek-correcten zijn per definitie "af" aangaande de werkelijkheid.
    Voorbeelden hier .

Afspiegeling
1, (theor.): Situatie waarin een bepaald beeld redelijk sterk gelijkt op een ander beeld. Meestal figuratief gebruikt. 2 , (pol. cor.): Term gebruikt in de uitdrukking "een afspiegeling van de samenleving", wat op zich weer een afkorting is van "In alle prestigieuze en representatieve beroepen moet het aantal allochtonen een weerspiegeling zijn van de numerieke verhoudingen in de samenleving". 3, (real.): De werkelijkheid waarin in de moeilijke en prestigieuze beroepen de allochtonen sterk ondervertegenwoordigd moeten zijn, omdat ze op die terreinen sterk onderpresteren want dat is de reden dat ze naar Nederland gekomen zijn en wat wordt doorgegeven door middel van "cultuur" (het overnemen van Nederlandse vaardigheden is "assimilatie" en is verboden). Het politiek-correcte streven naar numerieke afspiegeling gebeurd op gronden van etnisch onderscheid, en is niets anders dan het meest zwarte racisme. Dit racisme wordt als afspiegeling van de eigen positie verweten aan hen die voor dit zwarte racisme waarschuwen en er tegen willen optreden. Het kwaadaardige karakter ervan kan worden afgemeten aan de frequentie waarmee men creolen voortovert op televisie en in film ten opzichte van Aziaten: die verhouding (in Nederland numeriek ongeveer 1 op 1) is 10 op 1. Dit ter compensatie van het daadwerkelijke onderpresteren van creolen ten opzichte van Aziaten.
    Voorbeelden van de eis tot afspiegeling hier .
    Zie ook diversiteit , evenredigheid , gelijkwaardigheid , inclusief , marge , uitsluiten en verbinden .

Afstand nemen
Term in zwang geraakt in 2014, ten einde af te bakenen wie fatsoenlijk is en wie niet. Om fatsoenlijk te zijn moet je afstand nemen van Geert Wilders omdat hij minder Marokkanen wil, en afstand nemen van het afstand nemen door Marokkanen en moslims van de ISIS-barbaren in Irak en Syrië.
   Dat laatste natuurlijk omdat Marokkanen en moslims in het algemeen net als de ISIS-barbaren in Irak en Syrië vanuit hun geloof de komst van kalifaat en sharia wensen, en je mag geen enkel geloof wat dan ook ontzeggen want dat is godsdienst-discriminatie, dus ook niet de moslims in Nederland de wens tot het invoeren van kalifaat en sharia - in Nederland. Dus mag je ze niet vragen afstand te nemen van ISIS, de koppensnellende moslim-barbaren in Irak en Syrië. Trouwens: het zijn deels hun eigen kinderen.

Alfa
Als in alfa versus bèta: term uit de wetenschapsfilosofie, beschrijvende de indeling van de wetenschappen, alfa zijnde de taalwetenschappen, rechten, geschiedenis, en dergelijke, en bèta zijnde de natuurwetenschappen, natuurkunde, scheikunde, biologie, medische wetenschap. Later is daar bijgekomen de gamma’s, zijnde psychologie, sociologie, en dergelijke.
    In de maatschappij zijn de alfa's de praatjesmakers, en dus de baas. Althans: in politiek en media en dergelijke. Dat stellen ze in dienst van de rijken, wier broodkostern ze eten  
    Een voorbeeld van de capaciteiten van alfa's op het vlak van de redelijkheid hier - meer over alfa versus bèta hier .

Aleppo
1, (archaïsch): Grote stad in Syrië. 2, (real., 2016): Grote stad in Syrië, voor eenderde in handen van soennitische baardmannen. 3, (pol. cor.): Stad volledig bestaand uit ziekenhuizen, en met een bevolking uitsluitend bestaand uit kinderen.
    Toelichting bij 3: Bij de gevechten tussen de kant van de beschaving en de soennitische baardmannen worden volgens de politiek-correcte berichtgeving in soennitisch gebied uitsluitend ziekenhuizen geraakt en kinderen getroffen. Dit omdat de kant van de beschaving gesteund wordt door Rusland, en de kant van de soennitische baardmannen door de westerse elites. Dit omdat de westerse elites staan achter de soennitische vijfde colonnes in eigen land.

Allochtoon
1, (theor., bron: CBS): Persoon die woonachtig is in Nederland en van wie tenminste één ouder is geboren in het buitenland. Wie zelf in het buitenland is geboren hoort tot de eerste generatie, wie in Nederland is geboren hoort tot de tweede generatie. 2, (pol. cor, cat., in combinatie met negatieve eigenschappen): Verboden woorden. 3, (pol. cor, cat., in combinatie met hulpverleners): Aanduiding van groep van niet-westerse immigranten die dringend hulp nodig heeft op allerlei sociale terreinen zoals taal, onderwijs, gemeenschapszin, enzovoort. 4, (prakt., nette versie ): buitenlander die cultureel duidelijk afwijkt van Nederlanders, in de negatieve zin. 5, (prakt., reële versie): Neger of moslim die uit zijn land vertrekt omdat het daar door de neger- of moslimcultuur niet te harden is, bij het afstappen van de vliegtuigtrap een Nederlands paspoort uitgereikt krijgt, en dan zegt: "Ik ben een echte Nederlanderder, en alle Nederlanders zijn racisten".
    Toelichting bij 4: Gebruikelijke criteria zijn: het dragen van niet-Nederlandse kleding als tulbanden, hoofddoekjes, boerka’s, het hebben van satelliet-TV voor gebruik als dagelijkse ontvangst van buitenlandse zenders, het halen van huwelijkspartners uit het land van oorsprong, trouwen met andere allochtonen, en dergelijke. Zie ook autochtoon .
    Addendum: op 1 november 2016 is de term officieel en per decreet van de taalpolitie afgeschaft. Er voor in de plaats komen: moslim, neger, lichtgetintiër, zwarte, baardman/hoofddoek, zwartje, haatbaard, enzovoort. Verdere uitleg bij gemeentes afdeling sociale bijstand, UWV's afdeling onbemiddelbaar, tuinders die uitsluitend Polen in dienst hebben, Blijf-van-mijn-lijf huizen, afdelingen spoedeisende hulp (vooral die na steek- en schietpartijen), en in het wekelijkse televisie misdaadopsporingsprogramma Opsporing Verzocht, vooral die gevallen waarin 'extreem geweld is gebruikt' of 'het slachtoffer is een bejaarde vrouw', of beide.

Amerika
1, (pol. cor.): Land van vrijheid en democratie, en van onbegrensde mogelijkheden. 2 (prakt.): Imperium ontstaan door genocides dat het kwaad van het neoliberalisme verspreidt, en alles en iedereen dat zich daar effectief tegen verzet, bombardeert .
    Zie ook Israël .

Amerika-correspondent
1, (theor.): Iemand in dienst van de media die namens die media berichten verstuurt over Amerika vanuit Amerika. 2, (prakt.): Iemand die Amerika liefheeft meer dan zijn vrouw, vrijwel altijd stammende van het gemeenschappelijk aanhangen van het ploertige neoliberalisme. Amerika-correspondenten houden onderlinge wedstrijden wie het meest pro-Amerika en neoliberaal is. De meeste exemplaren zijn licht tot zwaar gestoord vanwege het voortdurend moeten spreken en schrijven in contradicties. Zie ook EU-correspondent , Rusland-correspondent en China-correspondent .

Anarchie
Regeringsvorm: het individu is de baas. Voorbeeld: diverse gebieden in Afrika (alle regeringsvormen hier ).

Antigoyisme
1, (cat.): Verboden woorden. 2, (prakt.): het gespiegelde van antisemitisme : de hekel die Joden hebben aan niet-Joden uitsluitend en alleen omdat het niet-Joden zijn. Waaronder ook alle uitingen van kritiek van Joden over niet-Joden vallen, want het omgekeerde geldt ook: alle kritiek op Joden door niet-Joden is antisemitisme: Kritiek op de bezetting door Joden van Palestina? Dan ben je een antisemiet. Kritiek op de overdadige vertegenwoordiging van Joden in media en financiële wereld ?. Dan ben je een antisemiet. Dus kritiek van Joden op Nederlanders, nationalisme , oude Europese culturen ? Het is allemaal antigoyisme. Is antisemitisme de oorzaak van de holocaust? Dan is antigoyisme een even goede kandidaat.

Antisemitisme
1, (hist.): Het beledigen of aanvallen van Joden omdat ze Joden zijn. 2, (act.): Beschuldiging gebruikt om terechte kritiek op het gedrag van Joden (zoals bijvoorbeeld door de Joden die Palestina bezet hebben) te bestrijden en voorkomen. 3, (toekomst): Geuzennaam voor verzet tegen multiculturalisme, neoliberalisme, nomadisme, Europeanisme enzovoort.
    Zie ook antigoyisme .

Arabist
1, (archaïsch): Bestudeerder van de Arabische wereld en de islam. 2, (prakt.): Propagandist van de islam. Bekende voorbeelden anno 2015: Maurits Berger, Jan Jaap de Ruiter, Petra Stienen.
    Toelichting: de Arabische wereld is zo'n erkend rotzooitje dat men daarover niets durft te zeggen. Voor de islam geldt dat "rotzooitje" dus natuurlijk ook, maar omdat "het over mensen gaat" en er moslims in Nederland verblijven en een minderheid zijn en dus zielig en bescherming nodig hebben, verkondigt men de meest stompzinnige dingen over de islam, met name dat "Islam is Vrede" en "Islamterroristen zijn geen moslims". P.S. Volgens de Volkskrant zijn arabisten "narren" .

Arbeidsdiscriminatie
1, (pol. cor.): erklaring voor de hogere werkloosheid onder allochtonen dan onder Nederlanders. 2, (real.): Rationalisatie van allochtonen en politiek-correcten voor het door sociaal (hoofddoek, rasta) en intellectueel (islam, winti) onderpresteren minder aantrekkelijk zijn van allochtonen op de arbeidsmarkt.

Aristocratie
Regeringsvorm: de goede families zijn de baas. Voorbeeld: diverse Zuid-Amerikaanse landen (alle regeringsvormen hier ).

Asielzoeker
1, (pol. cor.): Iemand uit kleurrijke cultuur die naar Nederland is gekomen om Nederland te verrijken met zijn rijke en kleurrijke cultuur. Volgens rabiaat politiek-correcten kan Nederland niet overleven zonder hun inbreng. 2, (real.): Gelukszoeker uit achterlijke cultuur die beweert vluchteling te zijn, en bij toelating de gewone Nederlanders tien jaar extra op de wachtlijst voor een huurwoning kost, iets van een kwart van hun inkomen door arbeidsdumping, iets van een derde van hun sociale voorzieningen, en iets van de helft van hun cultuur door overname van hun buurten, moskeeën op hun stoepen, en de jammerklachten van negers over slavernij en koloniaal verleden waardoor Zwarte Piet verboden moet worden.

Assimilatie
1: (theor.): Synoniem van "integratie", beide behelzende dat een kleinere groep die deel wil gaan uitmaken van een grotere, de voor die kleine groep kenmerkende verschillen grotendeels opgeeft. In gevallen dat de kleinere groep zich uit eigen initiatief binnen de grotere groep begeeft, de enig wenselijke en volkomen voor de hand liggende gang van zaken. 2, (pol. cor., cat.): Verboden woorden.
    Toelichting: assimilatie zou betekenen dat allochtone immigranten delen van hun cultuur zouden moeten opgeven - in eerste instantie natuurlijk de islam, die totaal onverenigbaar is met de Nederlandse cultuur. Dat is dusdanig moeilijk gebleken, dat de politieke-correctheid het als verzoek aan allochtone immigranten heeft verboden. Dit geheel in tegenstelling tot de verzoeken en eisen te stellen aan de Nederlandse cultuur: die moet zich bij iedere klacht van allochtone immigranten onmiddellijk aanpassen, alcohol en naaktschilderijen wegdoen, beledigende hoofddoeken en moskeeën ("Jullie zijn haram en vies") verdragen, en Zwarte Piet afschaffen.
    Zie ook evenredigheid .

Auschwitz
1, (hist.): Locatie van concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog waar Joden en verzetsstrijders en dergelijke zijn vermoord. 2, (prakt.): Term gebruikt om critici van politiek-correcten, migratiefundamentalisten, moslims, Joden, enzovoort de mond te snoeren.
    Zie ook: holocaust , Joden , wegvoeren, concentratiekamp, enzovoort.
    Toelichting: iedereen weet dat politiek-correcten, migratiefundamentalisten, moslims, Joden enzovoort niets anders dan de meest fatsoenlijke en "GOED!!!"-e mensen op Aarde zijn, dus kan kritiek op die politiek-correcten, migratiefundamentalisten, moslims, Joden enzovoort niets anders zijn dan de meest intense kwaadaardigheid. Vandaar het gebruik van de term "Auschwitz".

Autochtoon
1, (theor., volgens politiek-correcte ideologen): Iedereen met een Nederlands paspoort. 2, (prak.): Iemand met een Nederlandse naam, dat wil zeggen dat zijn geslacht al meerdere generaties in Nederland woont. Ook: mensen met Europese naam, die al langer of meerdere generaties in Nederland wonen en, in onderscheid met allochtonen, zich kleden als autochtonen, kijken naar Nederlandse televisie, en trouwen met autochtonen. Zie ook cultuur . Zie ook allochtoon .

Automobilist / automobilisme
Specifiek:  Iemand die voor zijn plezier autorijdt. Iemand die bij iedere maatregel die een beperking van het volkomen vrije autorijden inhoudt, roept dat het autootje pesten is. Daaronder vallen iedere vorm van snelheidsbeperking, parkeerbeperking, en in de praktijk ook verkeersregulering (stoplichten). De ergste uitingsvormen zijn rijden met zestig km/h of meer in de stad, 120 km/h of meer op de snelweg, het rijden onder invloed, het vernielen van flitspalen, het verbaal en fysiek aanvallen van controleurs. Dit zijn allemaal maatschappelijk zeer ernstige misdrijven, die veel te licht bestraft worden.
Algemeen:  Iemand die is voor autovervoer boven openbaar vervoer, voordringt in de rij, onhebbelijk toetert als hij even moet wachten, die een kort lontje heeft, die altijd anderen de schuld geeft als iets niet goed gaat, die scheldt op de regering als iets niet goed gaat en niet wil betalen als de regering iets voor hem moet regelen, die altijd teveel belasting moet betalen, enzovoort. In nette termen: een egocentricus, egoïst of iets daartussen  .

Barbarij, barbaar
1, (cat.): Verboden woorden. 2, (prakt.): De culturele gewoontes van de meeste niet-westerse culturen en allochtone immigranten . Voorbeelden: uithuwelijken, neef-nicht-huwelijken (zie inteelt ), besnijdenis, eerwraak. Kunnen ook grappig zijn, zoals in de uitdrukking "Wij zijn geen barbaren" nadat ze gevlucht zijn uit hun land vanwege de barbarij aldaar en erop gewezen worden dat ze hun gewoontes niet hier mogen voortzetten .

Bejaarde
1, (archaïsch): Iemand die ongeveer 65 jaar was geworden, en naar een bejaardentehuis kon als hij/zijn dat wilde. 2, (act. (2013/4), prakt.): Iemand die uit zijn bejaarden- of verzorgingshuis gezet wordt ten einde het huis of het zorggeld te gebruiken voor de opvang van asielzoekers . Beleid van Diederik Samsom, Lodewijk Asscher, Hans Spekman, Ahmad Queleich Khany ook bekend als Sander Terphuis (uit Iran), Sheila Sitalsing (uit Suriname), Bert Wagendorp, Arnon Grunberg, en vele anderen.

Belasting-op-arbeid
Nieuwe term in 2014 bedacht door de neoliberalen en de leiding van de PvdA (Samsom, Asscher, Spekman), ten einde een verlaging van de inkomstenbelasting te kunnen invoeren, zodat de rijken rijker worden en de armeren armer . Ze ook belastingvereenvoudiging  .

Belastinghervorming
Nette term voor het invoeren voor belastingvereenvoudiging .

Belastingontduiker
De tegenstanders van iedere vorm van afdracht van geld aan de overheid. Komt in alle maatschappelijke lagen voor, en in alle vormen vanaf het niet-opgeven van kleine nevenverdiensten, tot aan het verhuizen naar belastingluwe landen. De vormen die slaan op de hogere inkomens kosten de maatschappij tientallen miljarden op jaarbasis.

Belastingvereenvouding
Nette term voor het invoeren van een vlaktaks, dat wil zeggen: belasting omlaag voor de hogere inkomens en belasting omhoog voor de lagere. "Vereenvoudiging" houdt in het afschaffen van de huursubsidie, om de hypotheekrenteaftrek te kunnen behouden. Een vorm van neoliberalisme en ploertigheid .

Benoemen
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden (in de betekenis: woord staande voor verboden daden). 2, (real.): Het behandelen van overdadige criminaliteit (sociale overlast, enzovoort) van Marokkanen, Antillianen, enzovoort op dezelfde basis als overdadige kosten van de zorg, enzovoort.

Beschaving
Iets dat ontstaan is in Noordwest-Europa, ook daar op een bedroevend laag peil verkeerd, en onder invloed van het neoliberalisme steeds dieper in het moeras zakt (bejaarden worden uit hun verzorgingshuizen verjaagd om de banktegoeden van de rijken te onderschrijven). Gaande naar het oosten en het zuiden en de rest van de wereld worden de wantoestanden voortdurend erger. Buiten Europa is barbarij de regel, met uitzonderingen als diverse Aziatische landen. ten einde hun positie te versterken, hebben de binnenlandse barbaren, de neoliberalen, andere barbaren uit het buitenland gehaald, onder de noemer "allochtone immigranten" . Dat (re)introduceerde in Nederland bijvoorbeeld bekende barbaarse zaken als uithuwelijken, inteelt, eerwraak en besnijdenis. De politiek-correcte en "linkse" beweging voert een voortdurende strijd tegen de beschaving door hun strijd voor de import van nog meer barbaren (generaal pardon, kinderpardon, legalisering van illegaliteit), en het in stand houden van de barbaarse gewoontes als uithuwelijken, inteelt, eerwraak en besnijdenis. En de islam, natuurlijk.

Besnijdenis
Teken van verlichting van allochtone culturen, die dus absoluut en op geen enkele manier barbaarse culturen zijn. Zie ook Eerwraak en uithuwelijken .

Bèta
Zie alfa .

Bezuinigingen
Oorspronkelijk: minder uitgeven. In de moderne politiek, anno 2014: stelen van de arme(re)n. Zie ook hervormingen  en lastenverlichting .

Big Bother-mentaliteit
Volgens de (correcte) Nederlandse Wikipedia-beschrijving ervan is een kenmerk van de Big Bother-mentaliteit de uitspraak "Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows.". Dit toepassende op de politiek-correcte grondstelling van "De Gelijkheid der Culturen": "Freedom is the freedom to say that backward cultures are backward cultures. If that is granted, all else follows.", is het onmiddellijk duidelijk dat "politieke-correctheid" een vorm van Big Brother-mentaliteit is.

Big Brother-term
Retorische truc waarbij een begrip wordt aangeduid met het precies-omgekeerde ervan, met het doel de waarde van dat begrip te vernietigen. Het archetypische en naamgevende origineel (uit George Orwell, 1984 ) is "Oorlog is Vrede". De hele politieke-correctheid is er dusdanig mee doordrenkt met vormen en variaties in diverse mate, dat "politieke-correctheid" in hoge mate gelijkgesteld kan worden met "Big Brother mentaliteit".

Bijlmer
1, (archaïsch, voor 1970): wijk in het zuid-oosten van Amsterdam, bedoeld als prestigeproject voor huisvesting voor Nederlanders met een lager inkomen. 2, (hist., tussen 1970 en 1990): wijk in het zuid-oosten van Amsterdam - in toenemende en aan het einde bijna exclusieve mate bewoond door immigranten, voornamelijk van de donkergekleurde soort. 3, (pol. cor., cat., vanaf circa 2010): Verboden woorden. 4, (real., vanaf 1990): wijk bezet door derde-wereld cultuur, met gospelkerken, winti-winkels, hosselaars, bling-bling, schietpartijen en partnerloze tienermoeders.
    Toelichting bij 2: de Bijlmer werd het archetypische voorbeeld van het proces van verloedring dat gepaard gaat met de vervaging van lageropgeleide Nederlanders door analfabete en sociaal-achterlijke allochtonen. Om die reden trad versie 3 in werking.
    Toelichting bij 3: De officiële nieuwe versie, ingevoerd door de taalpolitie, van "Amsterdam Bijlmer" is "Amsterdam-Zuidoost".

Black-Lives-Matter
1, (pol. cor. Ned.): Beweging van zwarten tegen de blanke onderdrukking en het blanke racisme. 2, (prakt.): zwarte racistische beweging die het zwarte intellectuele en sociale onderpresteren afschuift op de blanken.
    Toelichting: de beweging is komen overwaaien uit Amerika, waar er ooit anti-zwart racisme is geweest, maar waar nu ook het anti-blanke zwarte racisme veel sterker is.
    Zie ook diversiteit , haatzaaien , Ku Klux Klan , en polarisatie .

Black privilige
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (prakt.): Het tegenovergestelde van white privilige . White privilige is volgens zwarten "Het stelsel van gedragingen en afspraken in een door witten bestuurde maatschappij ertoe leidend dat witten alle mooie dingen toebedeeld krijgen". Dan is black privilige "Het stelsel van gedragingen en afspraken in een door zwarten bestuurde maatschappij ertoe leidend dat zwarten alle mooie dingen toebedeeld krijgen". Voorbeelden van white privilige zijn te vinden in Amerika en Europa want die worden bestuurd door witten. Mogelijke voorbeelden van black privilige dus in Afrika want dat wordt bestuurd door zwarten. Nu blijkt in de praktijk dat in de black priviliged maatschappij de zwarten helemaal geen mooie dingen toebedeeld krijgen. Oftewel: zwarte maatschappij maakt geen mooie dingen. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat dat deel van de zwarte maatschappij dat als minderheid woont te midden van de witte en termen gebruikt als white privilige, daar wel toe in staat is.

Boerka
1, (pol. cor.): Teken van Emancipatie, Individualiteit, Vrouwenrechten en Verlichting. 2, (real.): Teken van institutionele achterlijkheid.
    Toelichting bij 1: zie hier .

Boerkini
Zie boerka .
 
Bombarderen
1: Het bewijs van de kwaadaardigheid van de Sovjet-Unie/Rusland, en andere communistische regimes - voorbeelden: Afghanistan. 2: Het bewijs van de vredelievendheid van Amerika en bevriende westerse democratische staten - voorbeelden: Korea, Vietnam, Laos, Cambodja, Cuba, Irak, Afghanistan, Servië, Irak, Libië, Syrië, en nog wat losse gevallen door middel van drones.

Booslim
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (prakt.): Term uitgevonden door GeenStijl voor het belangwekkende sociale verschijnsel van "de boze moslim", dat wil zeggen: iemand van "islamitische" afkomst die boos in de televisiecamera's kijkt, onderwijl uitleggend dat "De daders zijn geen moslims", "Islam is vrede", "99,9 procent van de moslims is vreedzaam", "Criminaliteit is geen probleem van moslims maar van Nederland", "Jihad-gang is geen probleem van moslims maar van Nederland", "Autochtonen doen het ook", "Nederland doet het ook", "Het westen doet het ook", enzovoort. Archetypische voorbeelden zijn Mohamed Rabbae, Farid Azarkan, Zihni Özdil, Hassnae Bouazza, Appa, Salaheddine, Nourdin El Ouali, Nadia Ezzeroili, enzovoort.

Boosneger
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (real.): Iemand van creoolse afkomst die boos in de televisiecamera's kijkt, onderwijl uitleggend dat "zwarten allemaal goede vaders zijn", "zwarten een hekel hebben aan pistolen en andere wapens", "zwarten allemaal excellente studenten zijn", "zwarten allemaal de meest nijvere boeren en fabrieksarbeiders zijn", "zwarten een ontzettende hekel hebben aan bling-bling", "Je geen enkele zwarte in de gevangenis zult vinden", "zwarten zich nooit zullen verzetten tegen arrestatie of andere correctie door de politie", enzovoort, en dat ieder teken dat ook maar op het geringste tegenovergestelde wijst, een teken is van het meest rabiate witte racisme, niveau Ku Klux Klan.
    Zie ook hier (plaatjes!).

Bounty
1, (formeel): Zoete traktatie van het type "candybar", bestaande uit een omhulling van chocolade gevuld met kokos. 2, (slang): Creool met blanke trekjes, zoals werken ,  thuis blijven bij je vrouw , je kinderen laten doorleren enzovoort - oftewel: bruin van buiten en blank van binnen. Archetypisch voorbeeld: Cliff Huxtable  . De acteur die zijn schoenen vulde heeft overigens niets met gebruikers van de term "bounty" - dat is inderdaad een rasechte "bounty".

Brievenbuspisser
1, (pol. cor.): Aanduiding voor stemmers op de PVV. 2, (pol. cor.): Aanduiding voor iedereen die een niet-politiek-correcte mening uitspreekt. 3, (real.): Aanduiding voor aanhangers van de politieke-correctheid, met name zij die werkzaam zijn in de media - dan te completeren tot "verbale brievenbuspisser".
    Zie ook columnist en dode-bomentrol .

Bruggen bouwen
1, (theor.): Het bouwen van bruggen. 2, (pol. cor.): Nederlanders er van overtuigen dat moslims en andere niet-westerse immigranten een net zo grote bijdrage kunnen leveren als Nederlanders. 3, (real.): Het tolereren van moslimscheldpartijen, moslimoverlast, moslimterreur, neger-schietpartijen, neger-tienermoeders, en neger-racisme-roepen, met als voorgestelde tegenmaatregel het islamiseren vervan de westerse maatschappij.
    Zie ook dialoog aangaan , gesprek aangaan , hand reiken , verbinden .

Buitenlander
Iemand die in niet in Nederland geboren en opgevoed is. Uitzonderingen: kinderen van Nederlanders die in het buitenland geboren zijn, maar in de Nederlandse cultuur zijn opgevoed.

Buitensluiten
1, (pol. cor., allo's): Wat Nederlanders doen met allochtonen door geen Marokkaans, Turks, Sranan tongo en papiamento te leren, ze niet toe te laten in hun kerken, winkels, en cafés, ze uit te sluiten van werk in tuinbouw en technische beroepen door die banen aan Oost-Europenen te geven, en ze niet allemaal mooie baantjes in reprentatieve beroepen te geven in bestuur en media. 2, (real.): Precies het omgekeerde van 1.
    Toelichting bij 1: Er zijn wel behoorlijk wat allochtonen op televisie, maar dat zijn westers uitzijnde figuren als Fidan Ekiz, en die zijn niet representatief voor de gewone moslims, vinden de dwergmongolen Appa, Salaheddine en Özdil.
    Voorbeelden hier .

Censuur
1, (pol. cor.): Iets dat alleen onder het communisme plaatsvindt. 2, (real.): Iets dat ook wel "politieke correctheid" heet. Zeg of schrijf iets dat niet-politiek-correct is, en je kan een baantje bij de universiteit, de media, en al dit soort instellingen wel vergeten. Mensen die openlijk iets doen voor de PVV worden stiekem en soms zelfs openlijk vervolgd. Aanhangers van de SP worden zwartgemaakt als maoïsten en onderworpen aan kruisverhoren. Zie ook media , journalisten , presentatoren , correspondenten , economen , juristen , deskundigen enzovoort.

Chef
Iemand die toezicht houdt op het werk van anderen. Meestal van het type hoveling  .

China-correspondent
1, (theor.): Iemand in dienst van de media die namens die media berichten verstuurt over China vanuit China. 2, (prakt.): Iemand die China haat, vrijwel altijd stammende van het feit dat China communistisch is. China-correspondenten houden onderlinge wedstrijden wie het meest anti-Chinees en anticommunistisch is. De meeste exemplaren zijn licht tot zwaar gestoord vanwege het voortdurend moeten spreken en schrijven in contradicties. Zie ook Amerika-correspondent , EU-correspondent en Rusland-correspondent .

Christen
1, (theor.): Aanhanger van het geloof volgens Jezus Christus (A.D. 0). 2, (prakt., A.D. > 0): Farizeeër . 3, (pol. cor.): Aanhanger van een foute vorm van religie . Dit als in contrast met moslim : aanhanger van een goede vorm van religie .

Cognitieve therapie
Naam van psychologen voor één van de methodes (of ook: dé) om dwaas of gestoord gedrag te verhelpen met behulp van gezond verstand; zie ook hier . Is ook sterk van toepassing op politiek-correcten , maar die (h)erkennen hun gedrag/meningen niet als gestoord. Reeds in 1492 heeft ene Sebastian Brant een handleiding voor de CT-behandeling van politieke-correctheid geschreven genaamd Das Narrenschiff .

Columnist
Francisco van Jole1. (theor., archaïsch): Iemand in dienst van een krant of weekblad die zinnige dingen zegt over de maatschappij. in een ruimte van ongeveer één column, en naar bewering op eigen gezag. 2, (prakt.): Iemand die een hoeveelheid ruimte in krant of weekblad volkalkt met zijn eigen onderbuikgevoelens en smerige privé-meningen van de politiek-correcte, multiculturalistische en neoliberale soort, vergezeld gaande van de meest grove beledigingen in de richting van mensen die niet-politiek-correct ("Xenofoob!"), niet-multiculturalistisch ("Racist!"), of niet-neoliberaal ("Communist!") zijn, en dit verkopen als "fatsoen" . Af te korten tot: het zijn "verbale brievenbuspissers"  Saillante voorbeelden anno de jaren 2010: Arnon Grunberg , Bert Wagendorp , Sheila Sitalsing .
    Zie ook brievenbuspisser en dode-bomentrol .

Commerciële omroep
Synoniem van "reclamezender".

Communisme 
1, (wetensch.): Regeringsvorm: de communistische partij is de baas. Voorbeeld: Rusland 1917-1991 (alle regeringsvormen hier ). 2 (prakt.): scheldwoord voor iedere opvatting die tegen het neoliberalisme ingaat. 3: Tot nu toe enige kracht die een volkomen overwinning van het neoliberalisme heeft kunnen afremmen, in de periode 1920 tot 1990. Na de val van het communisme is de overwinning van het neoliberalisme en haar ideaal van "Alle geld in de handen van enkelen" bijna voltooid

Communitarisme
Regeringsvorm: de gemeenschap is de baas. Voorbeeld: geen (alle regeringsvormen hier ).

Constructief
1, (theor.): Een term die staat voor een houding die gericht is op het maken van zaken of ideeën die daar op gericht zijn. In tegenstelling dus tot "destructief": de houding die gericht is op afbreken. 2, (pol. cor.): Iets dat uitsluitend en alleen slaat op de ideeën van politiek-correcten. Het willen binnenhalen van beschavingsslopende moslims is volgens politiek-correcten "constructief" - en het willen weren van beschavingsslopende moslims is volgens politiek-correcten "destructief".
    Voorbeeelden hier .

Contradictie
Uitspraak die zichzelf tegenspreekt. Bekend voorbeeld: De Kretenzer die zegt: "Alle Kretenzers zijn leugenaars." Is hetzelfde als: "Ik lieg altijd." (Wat abstracter: een zelfreferentie met een negatie, of vermenigvuldig jezelf met min 1, uitkomst +1, -1, +1, -1, ...). Andere voorbeelden: multiculturele samenleving , individuele moslim , deugende rijke en dergelijke . Contradictie is het onoverkomelijke noodlot van ideologen van alle soorten die hun ideologie gaan verantwoorden of erover gaan discussiëren. Andersom is het meer dan een enkele zeldzame keer debiteren van een contradictie een geheid teken van het koesteren van een ideologie.

Creolen
Mensen met een donker gekleurde huid afkomstig uit Afrika. Zodra ze hun mond open doen aangaande maatschappelijk zaken, blijken de meest creolen ook neger te zijn. Voor hun kenmerken en eigenaardigheden in beelden, zie hier - met wat meer woorden, zie hier .

Criminaliteit
1, (alg.): De eindeloos vele vormen voor een individu of een groep individuen om het leven van één of meer andere individuen te beschadigen. 2, (pol. cor.): Als onder 1, maar dan alleen bedreven door blanken. 3, (real.): Als onder 1, maar voornamelijk (ergens in de buurt van de 80 procent) bedreven door gekleurden en zwarten.
    Toelichting bij 1: Er bestaat ook een vorm van legale criminaliteit, zoals alles dat valt onder de term "neoliberalisme". Die vorm wordt in Nederland voornamelijk bedreven door blanken.

Criminaliteit, zwart
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (real.): De voornaamste vorm van criminaliteit .

Culturele nederlaag
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (prakt.): Het besef bij allochtone immigranten dat ze deel uitmaken van hopeloos achterlopende culturen. Bij de tweede en latere generaties leidt dit tot diverse vormen van afkeer en haat. Bij de hogeropgeleiden uit het zich verbaal en lijkt het nog ernstiger te zijn.
     Voorbeelden hier  .

Cultuur
1, (theor.): Een verzameling sociale gedragingen en bijbehorende afspraken die dusdanig vast is dat iedereen weet wat er mee bedoeld wordt, en dusdanig los dat ze nauwelijks te definiëren is. Voor deze situatie geldt het adagium van Armstrong (Louis, jazztrompettist), die gevraagd naar een definitie van jazz antwoordde: "Man, if you gotta ask, you'll never know". 2, (prakt.): Iets dan Nederlanders niet hebben, en allochtone immigranten niet hoeven af te staan. Bijvoorbeeld: Nederlanders moeten Zwarte Piet afschaffen, en zwarten mogen alleenstaande moeders blijven kweken op onze kostenZie ook xenofobie .

Cultuurrelativisme
1, (pol. cor.): De opvatting dat de waarde van culturen relatief is, "relatief" in de betekenis, van "niet van belang" of "niet vaststaand". 2, (prakt.): De facto hetzelfde als cultuur-absolutisme, dat wil zeggen: men gebruikt de term in de zin dat de waarde van alle culturen absoluut gelijk is.
    Toelichting: De ware betekenis van cultuurrelativisme is natuurlijk dat je de waarde van culturen niet absoluut kan bepalen, maar aan elkaar moet afmeten. Daarvoor zijn vele meetfactoren aan te wijzen, waarvan een aantal genoemd is hier . De praktische definitie is die van waar de mensen vandaan gaan en waar ze naartoe komen - oftewel: de migratiestromen. Dan is de uitslag volkomen eenduidig: de westerse culturen zijn veruit de beste, naderend aan superieur.

Cultuurverrader
1, (pol. cor., cat.) Verboden woorden. 2, (prakt.): Iemand uit een voorlijke cultuur die indien geconfronteerd met een belangenconflict tussen een achterlijke en een voorlijke cultuur, kiest voor de achterlijke cultuur, omdat het "zielige negertjes" of "gediscrimineerde moslims" zijn of iets dergelijks. Voorbeeld: ministers die zich uitspreken tegen islamofobie . Oneindig veel meer voorbeelden hier .
    Het hoge aantal cultuurverraders, ergens tussen de 1 en 2 miljoen, hangt ten nauwste samen met het hoge aantal cultuurverrijkers .

Cultuurverrijker
1, (lett.): Iemand die de cultuur verrijkt. Uitvoerende van het begrip dat voor het wijde publiek geïntroduceerd werd door toenmalig staatssecretaris Hedy d'Ancona: "De multiculturele samenleving is een verrijking van onze cultuur". Oftewel: het woord staat voor "brenger van andere culturen". 2, (prakt.): Sarcastische term voor "niet-westerse immigrant", voornamelijk van de moslim- of creoolse soort, ook wel aangeduid als "allochtoon". Het is een sarcastische term, omdat ze vrijwel altijd gebruikt wordt in gevallen waarin er sprake is van het tegenovergestelde van verrijking van onze cultuur: overlast, misdaad, enzovoort. Gevallen van een letterlijke gebruik zijn uiterst zeldzaam tot niet-bestaand, overeenkomstig het aantal voorvallen dat er aanleiding toe zou kunnen geven. Het hoge aantal cultuurverrijkers, ergens tussen de 1 en 2 miljoen, hangt ten nauwste samen met het hoge aantal cultuurverraders .
    Zie ook besnijdenis , eerwraak en uithuwelijken .

Cynicus
Ideoloog die zijn ideologie in duigen heeft zien vallen - veel voorkomende types: ex-Judaïsten, ex-communisten. Meest bekende uitingsvorm: neoliberalisme - goede tweede: multiculturalisme . Archetypische voorbeelden in Nederland: Karel van 't Reve, Arnon Grunberg , en de rest van de Nederlandse bestuurlijke, intellectuele en culturele elite, zie bijvoorbeeld cultuur , cultuurverrader , xenofobie , en een groot deel van de rest van deze verzameling.
    Zie ook de idealist  .

Dagloner
Term voor de archaïsche situatie van de arbeider op het platteland die arbeid verricht voor
(rijkere) boeren op basis van betaling en vastigheid per dag. In tijden van weinig arbeid, zoals
in de winter, leidt de dagloner ondraagbare armoede.

Democratie
Regeringsvorm: de politici zijn de baas. Voorbeeld: bijna geheel West-Europa (alle regeringsvormen hier ). In de rest van de wereld indien formeel als zodanig aanwezig, voornamelijk een  formaliteit.

Deportatie
1, (archaïsch): Term voor het afvoeren van Joden, en andere vervolgden in de Tweede Wereldoorlog ter trein naar vernietigingskampen in Duitsland. 2 (modern, pol. cor.): Term voor de remigratie van de massaal vervolgde allochtone immigranten in Nederland  naar zonnige en cultuur-eigen vakantielanden aan gelegen aan de Middellandse Zee.

Deskundige
1, (archaïsch): Persoon die bekwaam is op een specifiek vakgebied en die kennis gebruikt om een kwestie toe te lichten. 2, (prakt.): Persoon uitgenodigd door presentator , journalist of media in het algemeen ten einde de eigen leugens te bevestigen. Archetypisch geval: Ruslanddeskundige .

Deugmens
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (prakt.): Nederlandstalig synoniem voor Gutmensch .

Dialoog
1, (theor.): Chique vorm van discussie  , waarbij de deelnemers grotendeels niet door elkaar praten. 2, (pol. cor.): Bijeenkomst waarin een paar mensen (in het openbaar dus de media) hun mening mogen geven, waarbij er zorgvuldig voor gewaakt wordt dat er niemand uitgenodigd wordt die een niet-politiek-correcte mening zou kunnen verkondigen - voorbeelden: alle uitzendingen van Pauw (Pauw & Witteman), De Wereld Draait Door, Buitenhof, Nieuwsuur, enzovoort. 3, (pol. cor.): Verplichting richting beschaafde mensen om de klachten en eisen van moslims en andere allochtonen aan te horen, zoals het afschaffen van de meritocratie, het recht op godsdienstvrijwaring, meningsvrijheid, kunstvrijheid, rechtsstaat, kruizen, Zwarte Piet, enzovoort.
    Toelichting bij 1: er is een strenge voorwaarde voor een dialoog: er zijn geen religieuzen (spreekt voor zich) of ideologen aanwezig. De aanwezigheid van politiek-correcten leidt onmiddellijk tot ruzie vanwege hun hopeloze pedanterie betreffende de eigen morele voortreffelijkheid zie Gutmensch .
    Zie de voorbeelden die al golden voor "discussie", en in verhoogde mate gelden hier:   .

Dialoog aangaan
1, (archaïsch): Het aangaan van een dialoog . 2, (pol. cor., prakt.): Toegeven aan allochtone eisen en verlangens - meestal ten koste van Nederlandse belangen.
    Toelichting: de uitdrukking is bekend geworden van toepassingen als: "Over de huisvesting van de crimineel/pedofiel/asielzoeker in de volkswijk moet een dialoog worden aangegaan". Of: "Over de bouw van een nieuwe megamoskee moet een dialoog worden aangegaan". Door deze dialogen is nog nooit een crimineel/pedofiel/asielzoeker in een middenstandwijk terecht gekomen, en is er nog nooit een megamoskee niet gebouwd. Daartegen helpt alleen de dreiging met geweld en brandstichting.
    Meer voorbeelden hier .
    Zie ook bruggen-bouwen , gesprek aangaan , hand reiken , verbinden .

Dijken
1, (archaïsch): Structuren van enige decimeters tot enige meters hoogte opgeworpen aan de kant van waterwegen ten einde het water, indien stijgende, binnen die wegen te houden en niet het land te laten overstromen. 2, (pol. cor.): Structuren opgeworpen door Nederlanders om zich te vrijwaren van de zegenende invloed van de buitenwereld, met name indien gebracht door mensen uit die buitenwereld. Tot die zegeningen behoren eerwraak, uithuwelijken, besnijdenis, inteelt, een haatgodsdienst, overlast, criminaliteit, gevaren voor kunstvrijheid, meningsvrijheid onderwijsniveau, enzovoort. Het is bijzonder kortzichtig van Nederlanders om de waarde van die zegeningen niet in te zien en zich er tegen af te schermen net als tegen het water, en vandaar de uitdrukking "achter de dijken", voor het niet-inzien van de zegeningen van de komst van nieuwkomers, en alle andere vormen van nomadisme .

Discriminatie
1. (theor.): Het uitsluitend op grond van afkomst, ras of geloof anders behandelen van mensen. 2. (prakt.): Het uitsluitend op grond van afkomst, ras of geloof anders behandelen van mensen door blanken. 3. Scheldwoord gebruikt om blanken die pleiten voor een evenwichtige benadering van de allochtonenproblematiek zwart te maken   .
    Toelichting: Volgens de communis opinio in media en politiek is er stelselmatige discriminatie in Nederland. Daarmee doelend op discriminatie van niet-blanken door blanken. In de praktijk is er inderdaad stelselmatige discriminatie in Nederland, voornamelijk door niet-blanken van blanken. Zo mogen moslims zonder één enkel probleem hun kinderen in moslimsinternaten stoppen, en verder lopend tot en met het grootschalig uitsluiten van Nederlanders bij de partnerkeuze. Het  bij elkaar stoppen van blanke kinderen op school wordt niet toegelaten op grond van hun kleur, en het weigeren van niet-blanken in welke andere sociale rol dan ook is even hard verboden: geen blanken in het theehuis mag, geen Marokkanen in de disco niet.

Discriminatie van moslims
1, (pol. cor.): In Nederland alom aanwezig verschijnsel. Deel van het "institutionele racisme". 2,(real.): Contradictie. Leeg begrip. Niet bestaand begrip. Lege verzameling. 3, (prakt.): Bij hanteerders: teken van: afkeer, haat, arrogantie, domheid.
    Toelichting: in de feitelijke werkelijkheid gedragen moslims zich op een dusdanige manier, met kledingseisen, gedragseisen, eisen aan werkttijden in verband met religie, en algemene sociale afstotelijkheid zoals ingeboren antisemitisme, homohaat en terrorismegoedpraterij, dat het een kwestie van diepchristelijke en totaal onredelijke naastenliefde is dat er überhaupt eentje temidden van Nederlanders aan het werk is.

Discussie
 Theorie: Samenkomst van twee of meer mensen die ieder voor zich een mening over iets hebben, en daar iets gezamenlijks uit proberen te destilleren - zie illustratie rechts.
Praktijk: Samenkomst van twee of meer mensen die ieder een monoloog houden. In de gebruikelijke vorm gaat dit grotendeels door elkaar heen. Zie ook dialoog  .
    Subvormen:
Politieke discussie: discussie met als doel uit te vinden wie het meest effectief liegt dat hij geen belang heeft bij het gesprokene.
Filosofische discussie
: discussie waarin het gaat om uit te vinden hoeveel engelen er op de punt van een naald kunnen dansen.
Multiculturele discussie
: discussie waarin de ene partij "Goed" is als in "Goed als St. Petrus", en de andere partij "Fout", als in "Fout in de oorlog".
 Zinloze discussie: discussie waarbij één of meer van de partijen een ideologie aanhangt - zie illustratie rechts.
Religieuze discussie
: discussie met de zin van het leven als inzet - tevens de ultieme vorm van zinloze discussie - voor een chique onderbouwing, zie hier .
Islamitische discussie: de meest zinloze vorm van religieuze discussie - specimen (Joop.nl, 24-12-2014 ):
  Peter Polz, zo 28 december 2014 21:26
@farid bidar
dat u in ieder discussietje het laatste woord heeft wil niet zeggen dat men u gelijk geeft
    het wil alleen zeggen dat men het zinloos vindt om verder met u te praten.

Farid Bidar, ma 29 december 2014 11:07
@Peter Polz
a. Het beste is als eerste een zinvolle bijdrage te leveren. De laatste woord is vaak van laatkomers waarbij het dubbeltje laat op een kant valt.
b. Het interesseert me niet of anderen mij gelijk geven of ongelijk, daarvoor moet je ergens anders zijn en niet in een discussieplatform.
c. Diegene die met jij discussie voert heeft zo eigen redenen, incl. jij.
d. Het is grappig op wat je oplet!
e. Ga nu maar een gedag zeggen dan ben je de laatste die onzin plaatst in die lijst!

Voor andere voorbeelden op schrift, zie hier en hier  , een lijst van gesproken versies , bekend voorbeeld hier .
Etnische discussie
: discussie met als inzet de beschuldiging "het racisme van de blanken" . Bijna nog zinlozer dan de religieuze discussie, want alleen op te lossen door het omdraaien van de culturele nederlaag van degenen die beschuldigen: moslims en negers .
    Voor een meer volledige behandeling, zie hier .

Diversiteit
1, (neutraal): Een synoniem voor "variatie", toegepast op mensen of groepen mensen. 2, (pol. cor., theor.): Het assimileren in de westerse cultuur van de verworvenheden van allochtone culturen, leidende tot nieuwe hoogtepunten van beschaving. 3, (pol. cor., prakt.): Het geven van banen, opleidingsplaatsen of posities van prestige aan moslims en neger omdat ze gediscrimineerd worden. 4, (real., theor.): Het tolereren en/of overnemen van vrouwenonderdrukking, uithuwelijken, eerwraak, een agressie-religie, gang-vorming, ongehuwde tienermoeders, winti, enzovoort, leidende tot de ondergang van de beschaving. 5, (real., prakt.): Het geven van banen, opleidingsplaatsen of posities van prestige aan moslims en neger die ze niet verdienen op grond van competentie of presteren.
    Toelichting bij 3 en 5: diversiteit is: bij de 100 meter hardlopen: twee banen reserveren voor negers, twee voor blanken, twee voor Aziaten, en ieder één voor vrouwen en gehandicapten. Bijvoorbeeld.
    Toelichting bij 4: De waarde van diversiteit is uiterst simpel te bepalen, door te kijken naar waar ze het grootst is in Noordwest-Europese landen: Kanaleneiland, Schilderswijk, Molenbeek, Clichy-sous-Bois: sociale beerputten, no go areas, terreurnesten.
    Voorbeelden van gebruik hier .
    Zie ook afspiegeling , evenredigheid , gelijkwaardigheid , inclusief , marge , uitsluiten en verbinden .
    Zie ook Black-Lives-Matter , diversiteit , haatzaaien , Ku Klux Klan , en polarisatie .

Dobberneger
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (prakt, neologisme): Dat deel van de overdaad aan Afrikaanse jongemannen ten gevolge van de bevolkingsexplosie in Afrika, dat in gammele bootjes gaat zitten in de hoop Europa te bereiken om aldaar, nadat ze hun familie hebben laten overkomen, het continent vol te gaan fokken.

Dode-bomentrol
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (real.): Synoniem voor columnist in de reguliere media.
    Toelichting: de term is een aanpassing van het door dode-bomenjournalisten gehanteerde "internettrol", dat wil zeggen: iemand die veelvuldig reageert zonder op tegenargumenten te reageren. Dode-bomentrollen zijn nog vele malen erger, omdat ze én eindeloos dezelfde politiek-correcte boodschap herhalen, én je er niet op kan reageren om hun leugens recht te zetten.
    Zie ook brievenbuspisser en columnist .

Doping
1, (real.): Iets dat overal ter wereld wordt bedreven, vooral in de technologisch meer voortgeschreden landen, dus vooral in het westen. 2, (pol. cor.): Iets dat alleen bedreven werd in de voormalige Sovjet-Unie en Oostbloklanden, en bedreven wordt in het huidige Rusland en China, en in het westen niet voorkomt. Een doodenkele uitzondering daargelaten.

Dwergmongolen
1, ('s moslims): Volgens moslims de status van ongelovigen, zie koran . 2, (real.): Lieden als Appa, Salaheddine , El Ouali, Azarkan , El-Fassi, Özdil , Rabbae , Dibi , El Ahmadi , Bouazza, El Maroudi , Ezzeroili , en alle andere schelders op de Nederlandse/westerse cultuur van gering geestelijk en/of lichamelijk formaat.
    Zie ook inteelt , varkenskop , moskee , koran , en kopvoddentaks  .


Econoom
1, (wetensch.): Iemand die de werking van de maatschappij bestudeert daar waar er ook geld of andere vormen van ruil bij betrokken zijn. 2, (cat.): Deskundige . 3, (prakt.): Iemand die liegt dat neoliberalisme de enige manier is om een maatschappij in te richten.

Eerlijk
1, (theor.): Slaande op woorden: waarheidsgetrouw. Slaande op daden: zonder verlies voor één van de betrokken partijen. 2, (pol. cor.): Slaande op woorden, in de combinatie: "het eerlijke verhaal": gore leugen. Slaande op daden: weerzinwekkend bedrog.
    De term "het eerlijke verhaal" is in recente tijden (schrijvende 2016) geïntroduceerd door PvdA-politicus, kosmopoliet en migratiefundamentalist Diederik Samsom. Toelichting en meer voorbeelden hier .
     Zie ook ethisch , fatsoen , moraal , en waarheid .

Eerwraak
Teken van verlichting van allochtone culturen, die dus absoluut en op geen enkele manier barbaarse culturen zijn.
    Zie ook besnijdenis en uithuwelijken  .

Elite
1, (archaïsch, theor.): Verzamelwoord voor politici , bestuurders, journalisten , intellectuelen , kunstenaars en dergelijke. Had vroeger een bijbetekenis van "iets doen voor de maatschappij" en "extra goed functioneren". 2, (act., prakt.): Lakeien van de ploerten , en ploerten zelf. Zie ook onderbuikgevoelens en rancune .

Elitarisme
Elite1, (cat.): Verboden woord. 2, (prakt.): Het spiegelbeeld van "populisme" . Daar waar de elite en de politiek-correcten de term "populisme" gebruiken voor de opvattingen van de lagere klassen met daarbij impliciet of expliciet de term "onderbuikgevoelens" , zijn de opvattingen van de hogere klassen, die zijzelf als hoogste normen van fatsoen en beschaving presenteren, niets anders dan elitarisme gepaard gaande met pas echt grote hoeveelheden van pas echt en de meest smerige onderbuikgevoelens. De enige reden dat dit gedrag niet op de enig passende manier wordt afgehandeld, is dat bijna de hele bestuurlijke elite ermee besmet is, en dat die gepaste behandeling de besturing van de maatschappij zeer moeilijk zou maken.

Ethisch
1, (theor.): Volgens de regels van de "ethiek', oftewel: wat "Goed" of "Fout" in binnen een gegeven cultuur . 2, (pol. cor.): Alles dat ten goede of ten gunste is van (im)migranten, vluchtelingen, asielzoekers, gekleurden, minderheden, enzovoort.
    Toelichting bij 1: Merk op dat 'binnen een gegeven cultuur'. Dat betekent dat wat binnen een bepaalde cultuur "ethisch" kan zijn, in een andere cultuur juist "onethisch" is - en omgekeerd natuurlijk. Binnen bepaalde historische culturen waren rituele kindermoorden bijzonder ethisch. Binnen andere culturen zijn zaken als besnijdenis, ritueel slachten, uithuwelijken, eerwraak, hoofddoeken, boerka's, enzovoort "ethisch". En de andre kant op: alles dat ook maar het geringste afdoet aan de universele goedheid van (im)migranten, vluchtelingen, asielzoekers, gekleurden, minderheden, enzovoort, is "onethisch".
    Voorbeelden hier .
    Zie ook eerlijk , fatsoen , moraal , en waarheid .

Etnisch profileren
1, (pol. cor., moslim's, neger's): Datgene dat de politie doet omdat ze meer dan numeriek evenredig gekleurde mensen aanhouden dan blanke. 2, (prakt.): Datgene dat wijlen Jaap Blokker van de Blokker-winkels deed toen hij zei dat het natuurlijk was dat zijn winkeldetectives meer op gekleurden letten omdat gekleurden nu eenmaal meer stelen en hij winkels had om te bestieren. 3, (prakt.): Datgene dat de zwarte dominee Jesse Jackson deed toen hij zei dat als hij voetstappen achter zich hoort en zich omdraait, hij opgelucht is als hij een blanke ziet.

EU-correspondent
1, (theor.): Iemand in dienst van de media die namens die media berichten verstuurt over de Europese Unie vanuit Brussel. 2, (prakt.): Iemand die de EU liefheeft meer dan zijn vrouw, vrijwel altijd stammende van het gemeenschappelijk aanhangen van het ploertige neoliberalisme. EU-correspondenten houden onderlinge wedstrijden wie het meest pro-EU en neoliberaal is. De meeste exemplaren zijn licht tot zwaar gestoord vanwege het voortdurend moeten spreken en schrijven in contradicties. Zie ook Amerika-correspondent , Rusland-correspondent en China-correspondent .

Eurofiel
1, (cat.): Verboden woorden. 2, (prakt.): Iemand die voorstander is van Europese eenwording en aan één van de volgende voorwarden voldoet: "Iemand die als oplossing voor problemen veroorzaakt door Europese eenwording, meer Europese eenwording aanhangt", of "Iemand die zonder volledige Europese eenwording de komst van de Derde Wereldoorlog voorspelt', of "Iemand die het bestaan van een nationaal 'wij' ontkent, om vervolgens te pleiten voor een Europees 'wij' " . Voor vrijwel alle eurofielen geldt dat het aanhangen van één van de drie gepaard gaat met het aanhangen van de overige twee.

Europese Unie
1, (theor.): Samenwerkingsinstituut voor Europese landen. 2, (prakt.): Instituut om Europese landen te dwingen in een ondemocratisch imperium van de soort Amerika, Rusland en China, geschoeid op de wetten van het neoliberalisme, met open grenzen naar binnen en naar buiten, en waarin de goed-functionerende Noordwest-Europese landen moeten opdraaien voor de tekortkomingen van de slecht-functionerende rest. Voor de Europese Unie geldt de regel die geldt voor alle vormen van bestuur: hoe verder weg van degenen die bestuurd worden, hoe groter de kans op ineffectiviteit, misbruik, corruptie, nepotisme, elitarisme, dictatuur, verval, decadentie en ondergang.

Evenredigheid
1, (theor.): Een wiskundige relatie tussen twee zaken die beide een verdeling kennen van een bepaald aspect, waarbij de verdeling van het ene aspect gelijk is aan die van het andere. 2, (pol. cor.): De eis dat de verdeling binnen bepaalde beroepen of functies over bepaalde bevolkingsgroepen gelijk moet zijn aan hun numerieke vertegenwoording binnen de bevolking. 3, (prakt.): Argument om bepaalde bevolkingsgroepen te bevoordelen in bepaalde beroepen en functies, ten einde te verhullen dat die groepen onderpresteren in die beroepen of functies, en in het algemeen.
    Toelichting: De waarde van versie 2 volgt uit de selectiviteit waarmee ze wordt toegepast. Ze wordt bijvoorbeeld sterk ingezet aangaande creolen, en totaal niet aangaande Aziaten, zie hun relatieve verschijning op televisie, die ongeveer 10 op 1 of hoger ten gunste van creolen moet liggen. Dat laat zien dat ten eerste: de eis volkomen kwaadaardig is, en ten tweede: dat creolen minstens 10 op 1 onderpresteren ten opzichte van Aziaten en dus een achterlijke cultuur hebben.
    Voor voorbeelden van eisen tot evenredigheid, zie hier .
        Zie ook afspiegeling , diversiteit , gelijkwaardigheid , inclusief , marge , uitsluiten en verbinden .

Exotisch
1, (archaïsch): Term voor alle nieuwe en spannende dingen en mensen die uit niet-Europese landen, liefst zuidelijk, kwamen. 2, (pol. cor.): Eufemisme voor "achterlijk" tot "barbaars" .
    Voorbeelden hier .

Extreem
1, (theor.): Onzinwoord - tenzij erbij vermeld wordt "ten opzichte van wat". 2, (pol. cor.): Iedere zaak en ieder standpunt dat niet overeenkomt met de politiek-correctheid - en dan in de variant "extreem rechts". Het sluiten van grenzen (tot voor 20 jaar een standaardtoestand), het niet-toelaten van alle asielzoekers ("Er passen niet eindeloos veel ratten in een kooi"), het bestrijden van de misdaden van de islam, enzovoort, zijn allemaal extreme of "extreem rechtse") standpunten, want in strijd met de politieke-correctheid.
    Toelichting bij 2: de gegeven voorbeelden laten al onmiddellijk zien: het is precies andersom: (bijna) alle politiek-correcte standpunten zijn van de soort "Je kan onbeperkt veel ratten in een kooi stoppen", en uiterst extreem.
    Voorbeelden hier  .

Farizeeër
Van woorden.org : Iemand die zich laat voorstaan op zedelijke voortreffelijkheid; schijnheilige, huichelaar.
    Het Farizeïsme is onder alle vormen van geloof, met of zonder god, degene die veruit het meest verspreid is. Maar de fanatiekste Farizeeërs vindt je bij de monotheïsten. Sinds de ontkerstening in Nederland grotendeels vervangen door hulpverleners , multiculturalisten en politiek-correcten .
    Zie ook fatsoen

Fascisme
Regeringsvorm: de gewelddadigen zijn de baas. Voorbeeld: Duitsland 1933-1945 (alle regeringsvormen hier ).

Fascist
1, (archaïsch): Aanhanger van het fascisme . 2, (pol. cor.): Iedereen die tegen de islam, gekleurde immigratie, de opheffing van Nederland, enzovoort is.  Aanhangers van de PVV enzovoort zijn rabiate fascisten.

Fatsoen
1, (theor.): Het geheel van de maatschappelijk aanvaardbaar geachte gedragingen en uitingen. Hetgeen dus sterk cultureel bepaald is. Een klein deel van "het fatsoen" is neergelegd in wetgeving. Het fatsoen veranderd niet snel, maar sneller dan de wetgeving. Migranten kunnen zich naar eigen fatsoen gedragen, zich aan de wetten houden, en toch het lokale fatsoen schenden. Voorbeelden: migranten die in Mekka in blootshoofds of in zwembroek willen lopen, of in Parijs met een hoofddoek of in een boerka. 2, (prakt.): Term gebruikt door politiek-correcten voor hun eigen opvattingen om iedereen die het niet met hun ideologieën en uitspraken eens is de mond te snoeren. "Onfatsoenlijk" is alles dat pleit voor nationaal belang, tegen allochtone immigratie, tegen de islam, tegen anders-etnische achterlijkheid, tegen anders-etnische barbarij, voor Zwarte Piet, voor de Kerstvoering, voor rust en orde, tegen criminaliteit, tegen pesters, tegen de Hells Angels en soortgelijken, enzovoort. Om tegen dit "onfatsoen" te strijden, gebruiken de "fatsoenlijken" taal en methoden die horen bij het meest ordinaire straatschorem, maar dan met de rechterpink omhoog .
    Zie ook eerlijk , ethisch , moraal , en waarheid .

Fileprobleem
1, (pol. cor.): De situatie van het ontstaan van langere rijen stilstaande auto's, vooral op snelwegen, waarbij een wachttijd van meer dan 5 minuten algemeen als probleem wordt ervaren. 2, (real.): Een aspect van het probleem van te veel mensen in Nederland.
     Toelichting bij 2: Het probleem genoemd onder 2 heet wetenschappelijke gezien en bij mensen met gezond verstand "overbevolking" - op dat woord heerst voor globale toepassing een redelijk strenge censuur, en wat Nederlandse overbevolking  een zeer strenge censuur. Dit omdat die overbevolking in Nederland veroorzaakt wordt door gekleurde immigratie.

Filosofie
1, (theor.): Leer van de wijsheid. 2, (prakt., 2008): Vakgebied waarin mensen zinloze woorden proberen uit te leggen aan de hand van andere zinloze woorden. Zie ook onzin - voorbeelden hier - meer uitleg hier .

Flexwerker
De moderne versie van de dagloner .

Foute vrienden
Verschijnsel van alle tijden, met dien verstande dat het sinds de jaren zeventig steeds sterker is geworden. Die toename van het aantal foute vrienden is de belangrijkste oorzaak van de toename van het aantal allochtone immigranten dat op één of andere manier negatief is gaan opvallen. Zij zelf hebben daar geen enkele schuld aan, maar een groot deel van schuld ligt dus bij die foute vrienden.

Gamma
Zie alfa .

Gastvrijheid
1, (archaïsch): Het ontvangen van gasten met aanbiedingen van voedsel, drinken om andere vormen van giften ten einde hun materiële en/of geestelijke gemoed te verlichten, al dan niet na een (al dan niet zware) reis. 2, (pol. cor.): Argument om zielige teddybeertjes van mensen die volledig buiten hun schuld en wil aan onze buitengrenzen zijn beland binnen te laten, onder de verzekering dat die teddybeertjes van mensen voor enorme welvaart zullen gaan zorgen en onze cultuur zullen verrijken tot nieuwe en ongekende vormen van rationaliteit en verlichting. 3, (prakt.): Argument om lieden uit achterlijke gebieden en culturen binnen te laten die het land nooit meer zullen verlaten, en op jouw kosten teren. Kosten een gemiddelde Nederlander nu reeds ergens tussen een half en een heel maandinkomen, oftewel, tezamen met de immateriële kosten als diverse vormen van ongemak, ergernis, criminaliteit en onvrijheid, ergens vanaf een tiende en meer van je leven.
    Voorbeelden hier .

GeenStijl
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (pol. cor., indien gedwongen): Website die het meest primitieve en verderfelijke gedachtengoed verkondigt, ergens tussen holenmens en NSB. 3, (real.): Website vol met studentikoos vormgegeven berichten. Zou alleen door liefhebbers van studentikoze websites gelezen worden, ware het niet dat GeenStijl ook de censuur en omerta's van de politieke-correctheid heeft doorbroken op haar meest gevoelige terreinen: ras en cultuur - en de multiculturele "samenleving", natuurlijk. En daarom dusdanig populair en uiteindelijk invloedrijk is geworden dat er schrijvende 2014 binnen de politieke-correctheid en de gemeenschap van allochtone immigranten stemmen opgaan om GeenStijl te verbieden (merk op: iemand die uit het buitenland is gekomen om er beter van te worden en hier de vrijheid van meningsuiting wil beperken is, ook al kan hij schrijven, een barbaar is - een vijand van de beschaving).

Geld
1, (theor.): Ruilmiddel dat geen intrinsieke waarde heeft, en een tegenwaarde heeft van, of staat voor, een hoeveelheid arbeid . Oudere vormen van geld hadden wel een intrinsieke waarde, bijvoorbeeld zout (voedingsmiddel) of koper (gereedschapsmateriaal). Goud en zilver zijn twijfelgevallen, veel van hun schijnbaar intrinsieke waarde is gebaseerd op smaak, en dus niet intrinsiek. Het meeste moderne geld heeft geen enkele materiële verschijningsvorm, het zijn slechts bits in een computer. Meer informatie hier . 2, (pol. cor.): Het enige waar iedereen in geïnteresseerd is. Strikt genomen was dit oorspronkelijk een idee uit een deelgroep der politieke-correctheid , namelijk die der nomadisten , maar de rest ervan heeft het idee op de meest innige manier omarmd. Voor nomadisten is geld van ultiem belang, omdat het waarde vertegenwoordigd zonder één enkele sociale binding te hoeven handhaven, en omdat het veruit de makkelijkste manier is om die waarde mee te nemen in je woonwagen.

Gelijk
De term "gelijk" behoort tot een rijtje dat in zijn geheel bestaat uit "identiek", "gelijk, "gelijkwaardig", en "uniek". En deze termen zijn in te vullen in de frase "Alle mensen zijn ...". De politieke-correctheid vult de elementen uit het rijtje in in de opgegeven frase, naar iets dat lijkt op willekeur, maar geregeerd wordt door politiek eigenbelang van de soort "onderbuik". "Alle mensen zijn uniek" past men toe als er twee mensen onder dezelfde regeling vallen en er twee licht verschillende effecten zijn, als pleidooi voor afschaffing van de regeling. "Alle mensen zijn gelijkwaardig" als er ergens een verschil in prestatie wordt gemeten tussen twee mensen. "Alle mensen zijn identiek" als er ergens een of andere wetenschappelijk verschil wordt gemeten, vooral als het iets met genetica van doen heeft. En "Alle mensen zijn gelijk" haalt men onmiddellijk van stal zodra zich gelukszoekers en parasieten aandienen aan de Nederlandse grens met de wens om binnen te komen.
    Dit gebruik van de termen uit het rijtje van "gelijk" is tevens een perfecte maatstaf voor de capaciteiten op het gebied van "consistentie", "consequentie", "oorzakelijkheid", "redeneren", "logica", en alle andere vormen van rationaliteit voor wat betreft politiek-correcten, en alfa's in het algemeen.

Gelijkwaardig(heid)
1, (theor.): Beschrijvende de relatie tussen twee of meerdere personen of zaken als zijnde van "gelijke waarde". Iets dat per definitie benaderenswijs wordt bedoeld, omdat dat niets in de werkelijke wereld van exact gelijke waarde is. 2, (pol. cor.): Vrijwel uitsluitende gehanteerd in de context "Culturen van allochtone immigranten zijn gelijkwaardig aan de Nederlandse cultuur". 3, (prakt.): Slaande op het geval van punt 2: om de gelijkwaardigheid de cultuur van allochtone immigranten te bepalen, zette men allochtone immigranten van één bepaalde soort in één bepaald gebied of land, en kijke of er substantiële (maatschappelijke) verschillen zijn. Dat wil zeggen: de gelijkwaardheid van allochtone culturen is te herleiden tot de al dan niet gelijkwaardigheid van hun landen van origine. De gelijkwaardigheid van hun landen van origine valt praktisch te beoordelen naar de neiging tot wederzijde migratie. Aangezien er een sterke onbalans is in die neiging tot migratie, van allochtone culturen naar Nederland, zijn die allochtone culturen dus minderwaardig.
    Voor een meer analytische benadering, zie hier .  Meer over gelijk hier .
    Zie ook afspiegeling , diversiteit , evenredigheid , inclusief , marge , uitsluiten en verbinden .

Geloof
Komt er in twee soorten: het geloof dat de maan van steen is, en het Geloof dat de Maan van Groene Kaas is. En er is een fundamenteel verschil tussen deze twee geloven. Het eerste geloof zegt: als je ook wilt geloven dat de maan van steen is, verzamel dan een hoop mensen, bouw een raket, ga naar de maan, breng een schep maan terug naar de aarde, en stop het in je mond. Dan zal je proeven dat de maan van steen is.
    Het andere Geloof zegt: als je ook wilt Geloven dat de Maan van Groene Kaas is, verzamel dan een hoop mensen, zeg tegen al die mensen dat de Maan van Groene Kaas is, schrijf dat op, laat het verkondigen door een man met een baard, en dan is de Maan van Groene Kaas.
    Meer over de eerste vorm van geloof hier , en over de tweede vorm hier. Een voorbeeld van het ontkennen van dit verschil staat hier .
    Zie ook gelovige .

Gelovige
Iemand met wie niet te discussiëren valt. Zodra hij zich met zijn geloof buiten de privésfeer waagt, een gevaar voor de democratie en het leven van andere mensen - het geloof is namelijk de zin van hun leven, en ongelovigen weerspreken de universele geldigheid van dat geloof dus de zin van hun leven. Ook mensen met een verminderd gevoel voor moraal uitleg of detail .
    Zie ook geloof .

Gematigd
1, (prakt.): Zinloos woord, omdat er geen (zelden een) maatstaf is, zie onzin . 2, (pol. cor.): Term gegeven aan de eigen politiek-correcte standpunten, en wel meer "gematigd" naarmate de standpunten extremer en rabiater zijn.
    Toelichting van het gebruik van de zelfstandige vorm: het onbeperkt toelaten van haatbaardige moslimmimmiganten is "zeer gematigd". Ter contrast: het stellen van een maximum aan imigratie is "extreem rechts", en het weigeren van haatbaardige moslimimmigranten is "fascistisch", "racistisch" en "(neo)nazistisch" oftewel het tegenovergestelde van gematigd.
    Toelichting van het gebruik van de bijvoeglijke vorm, met als archetypische vorm "gematigde nazi": "gematigde moslim", "gematigde neoliberaal", "gematigde politike-correcte", enzovoort.
    Toelichting algemeen: gebruikers van onzin-termen zijn vrijwel altijd verbale oplichters en fraudeurs.
    Voorbeelden .

Gender
1, (theor.): De Engelstalige aanduiding voor geslacht. 2, (wetens.): De aanduiding voor de maatschappelijke aspecten van het bestaan van twee geslachten. 3, (pol. cor.): Het bewijs dat van het feit dat vrouwen absoluut gelijk zijn en mannen absoluut fout. 4, (real.): De nette term voor de rabiate waanzin zijnde de opvattingen samengevat in "Vrouwen zijn absoluut gelijk en mannen absoluut fout".
    Toelichting bij 3: Dit soort waanzin wordt beleden aan talloze faculteiten van instellingen die zich "universiteiten" noemen, en door het in stand houden van dit soort faculteiten laten zien dat bij die instituten de wetenschap evenveel waarde heeft als die van communictiewetenschap bij de hottentotten.

Generaliseren
1, (theor.): Het onder één noemer plaatsen van een groep zaken of personen of anderszins - meest gebruikt aangaande personen. 2, (pol. cor.): Iets dat je absoluut niet mag doen - als het gaat om zaken die de politieke-correctheid niet bevallen. Met name bij alle negatieve eigenschappen van allochtonen, gekleurden, moslims, niet-westerse culturen, enzovoort. 3, (pol. cor.): Iets waar geen enkel bezwaar tegen is, met name als het gaat om negatieve eigenschappen van Nederlanders, blanken, de westerse cultuur, enzovoort. 4, (wet.): Iets dat één van de kernen is van het functioneren van het zenuwstelsel - zonder generaliseren geen overleven.
    Toelichting: De houding van de politiek-correcten is die van de advocaat die de voorntjes ervan probeert te overtuigen dat het generaliseren van de snoeken niet mag, terwijl het generaliseren van de karpers wel is toegestaan - omdat die allemaal voorntjes eten. Het spreekt voor zich dat die advocaat een snoek is, die leeft van het verorberen van voorntjes. De karpers vinden hetzelfde met karpers en snoeken verwisseld.

Gesprek
1, (lett.): Situatie waarin twee of meer mensen afwisselend iets tegen elkaar zeggen. Gaat het over maatschappelijke zaken, dan spreekt met ook wel van dialoog of discussie . Bij "dialoog" proberen de deelnemers na elkaar te spreken en naar elkaar te luisteren. Bij "discussie" is daar meestal in zeer beperkte tot geen sprake van. 2, (pol. cor.): Gebruikt in de combinatie "het gesprek aangaan" of "in gesprek blijven" als eis aan anderen om zich verbaal te verstaan met allochtonen maar meestal met specifiek moslims . De vrijwel uitsluitende reden voor de oproep tot het "aangaan van het gesprek" is één of andere wandaad begaan door moslims . Het onderwerp is dan hoe de twee partijen hun opvattingen moeten aanpassen ten einde het effect van de wandaad te verminderen.
    Toelichting: De oproep tot het aangaan van het gesprek met moslims heeft twee mogelijke achtergronden: extreme domheid of kwaadaardigheid - of een combinatie hiervan. De keuze wordt bepaald door de mate waarin de auteur van de oproep op de hoogte is van het feit dat de opvattingen van moslims de zin van hun leven of de kern van hun bestaan zijn en volkomen gebaseerd op mythologie, en dus praktisch volkomen ononderhandelbaar. Hetgeen die opvattingen de status geeft van barbarij. De oproep is dus een oproep aan de beschaving tot het accepteren van de normen van de barbarij.
    Voor voorbeelden van het nut van het aangaan van "het gesprek", zie hier .
    Zie ook bruggen-bouwen , dialoog aangaan , hand reiken , verbinden .

Geweld
1, (voor alle normale mensen): Iets dat altijd veroordeeld moet worden, tenzij als tegenzet tegen anderen die beginnen met geweld. 2, (pol. cor.): Iets dat altijd veroordeeld moet worden, tenzij als tegenzet tegen anderen die beginnen met geweld, en tenzij het geweld komt van moslims.
     Toelichting bij 2: Hoe absurd dit ook klinkt en staat, toch is het hartstikke logisch, voor een politiek-correcteling: zou je deze clausule niet opnemen, dan moest je onmiddellijk de hele islam afwijzen, aangezien geweld ingebouwd is in de islam (streeft actief naar weredldominantie).

Globalisering
1, (elitair): Proces dat voor iedereen de Hemel op Aarde brengt. 2, (prakt.): De rijken brengen de resultaten van jouw werk en uiteindelijk jouw werk zelf naar derde-wereld landen waar ze mensen fokken en waar arbeid niets kost, en de opbrengst daarvan brengen ze naar Dubai en de Kaaiman Eilanden. Zie hier .

Godsdienst
1, (pol. cor): Een eerbiedwaardig gebruik waarbij massa mensen beweren dezelfde ideeën te hebben aangaande buitenaardse machten van één of andere soort. 2, (real.): Een verbaal overdraagbare geestesstoring waarbij massa's mensen elkaar besmetten met ideeën aangaande allerlei niet bestaande zaken, meestal van de soort buitenaardse machten.

Godsdienstvrijheid
1, (pol. cor): Een mensenrecht. 2, (real.): Een schending van een mensenrecht.
    Toelichting bij 2: Het mensenrecht dat geschonden wordt, is het recht op vrijwaring van andermans godsdienst. In principe is het mogelijk godsdient te belijden zonder anderen er mee lastig te vallen, maar alles wijst erop dat dit in de praktijk volkomen onmogelijk is.

Godwin
1, (formeel): Afkorting van "De wet van Godwin", zijnde de stelling "Naarmate een discussie langer duurt, de kans groter wordt dat de Tweede Wereldoorlog erbij gehaald wordt". 2, (pol. cor.): Iets dat zij niet doen. Als Thom de Graaf stelt (2002) dat Pim Fortuyn medeschuldig is aan de dood van Anne Frank, is dat een opmerking die een juist weergave is van het gedachtegoed van Pim Fortuyn, zijnde dat de islam een slechte godsdienst is. 3, (pol. cor.): Iets dat islam-critici en andere niet-politiek-correcten doen. Iedere gelijkenis die de islamcritici maken tussen Allah/Mohammed en Hitler (beide absoluut heersers), nazi's en moslims (beide willoze volgelingen), en gedrag (beide exceptioneel gewelddadig) is volkomen lafhartig, vals en stigmatiserend, omdat Allah/Mohammed dagelijks inspraakrondes bij hun beleid houden, moslims volkomen individualistische intellectuelen zijn, en de islam nergens op Aarde ooit tot strijd of oorlog heeft geleid en een klein vreedzaam clubje is wonende ergens in een oase in het Midden-Oosten.

Graaier
Een personen die iedere gelegenheid om zich te verrijken ten koste van anderen ook gebruikt. Komt in alle kringen voor, maar de maatschappelijke kosten van de vertegenwoordigers in de hogere groepen zijn het hoogst, aangezien die hun eigen inkomsten kunnen bepalen. Die kosten lopen in de ontelbare miljarden op jaarbasis.

Graaitaks
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (real.): De correcte benaming voor de wel bekende term van "jaloezietaks", dat laatste zijnde een Big Brother-term ervoor.

Groot
Onzinnig woord; zie onzin . In het dagelijkse gebruik het best uit te leggen als "meer dan gemiddeld".

Gutmensch
Heilige1, (pol. cor, cat.): Verboden woorden. 2, (prakt.): De enig passende aanduiding voor iemand uit de politieke-correctheid. De politiek-correcte mens onderscheidt zich namelijk van de andere mensen, in dat de politiek-correcte mens altijd gelijk heeft. Niet omdat hij gelijk heeft, maar omdat hij moreel gelijk heeft .
    Om toe gelaten te worden tot de groep van politiek-correcten oftewel "moreel gelijkhebbenden" of Gutmenschen, moet je één of meerdere van de volgende dingen doen: voor meer vluchtelingen , asielzoekers , of andere immigranten pleiten, en hoe sociaal achterlijker, hoe beter. Voor de islam, moslims, religieuze extremisten, koppensnellende jihadi's en dergelijke pleiten - hoe extremer, hoe beter. De Nederlandse cultuur aanvallen - hoe harder, hoe beter, en hoe gevoeliger, hoe beter - met als voorbeelden beschuldigingen van kolonialisme (bij vererving), slavernij (bij vererving), massamoord (Srebenica), genocide (bij vererving, Indonesië), racisme (per definitie vanwege het blank-zijn), het leveren van een essentiële bijdrage aan de holocaust , en nog veel meer. Afgekort: alle Joden, moslims en negers steunen in alle zaken, van besnijdenis tot inteelt tot kinderverlating tot massamoord (in Israël).
    Overigens: door één of andere merkwaardige speling van het lot, blijken ondersteuners van één van de zaken leidende tot Gutmensch-heid, vrijwel altijd ook aan bijna alle andere voorwaarden te voldoen.

Haatimam
Pleonasme (weet u wel ... zoiets als liegende politicus, huichelende gelovige, graaiende rijke, en oh ja: witte schimmel).

Haatmoslim(-a)
Iemand uit islamitische landen die vrijwillig naar Nederland gekomen is om op onze kosten te komen leven, die zich bewust is geworden van zijn culturele nederlaag , en daarom Nederlanders beschuldigt van islamofobie, islamhaat, discriminatie en racisme , in de strijd voor de bevordering van het invoeren van het kalifaat en sharia . De ergste gevallen zijn herkenbaar aan baard, djellaba, hoofddoek, en veel zwarte wikkels.

Haatneger(-in)
Iemand van creoolse afkomst die vrijwillig naar Nederland gekomen is om op onze kosten te komen leven, die zich bewust is geworden van zijn culturele nederlaag , en daarom Nederlanders beschuldigt van slavernij, discriminatie en racisme, en Zwarte Piet wil vermoorden. Zie ook hier .

Haatzaaien
1, (pol. cor.): Alle vormen van het constateren van de negatieve gevolgen van de allochtone immigratie. 2, (real.): Alle leugens over discriminatie en racisme door Nederlanders, met name die betreffende discriminatie bij sollicitatie (negers willen niet werken , en moslims zijn er ten gevolge van hun door de islam veroorzaakte gebrekkige rationaliteit veel minder geschikt voor, zie de armoedigheid van de islamitische landen).
    Zie ook Black-Lives-Matter , diversiteit , Ku Klux Klan , en polarisatie

Halal
1, (pol. cor.): Een term uit de vredelievende teddybeer-godsdienst van de islam . 2, (real.): Term uit de weerzinwekkende haatgodsdienst genaamd islam , staande voor "Ik ben superieur en rein". De tegenhanger ervan is "haram"' , staande voor "Jij bent inferieur en onrein".

Hand reiken
1, (lett.): Het uitsteken van een hand met de bedoeling dat een ander persoon die kan grijpen. 2, (fig.): Het uitspreken van vertrouwen in anderen. 3, (pol. cor.): De enig passende reactie op moslimscheldpartijen, moslimoverlast en moslimterreur, met als aanvullende maatregel het islamiseren van de westerse maatschappij.
    Voorbeelden hier uitleg of detail .
    Zie ook bruggen-bouwen , dialoog aangaan , gesprek aangaan , verbinden .

Haram
1, (pol. cor.): Een term uit de teddybeer-godsdienst van de islam . 2, (real.): Term uit de weerzinwekkende haatgodsdienst genaamd islam , staande voor "Jij bent inferieur en onrein". De tegenhanger ervan is "halal"' , staande voor "Ik ben superieur en rein".

Heet
Onzinnig woord; zie onzin . In het dagelijkse gebruik het best uit te leggen als "een hogere temperatuur dan ik (is: de spreker) mij nu voel".

Heilstaat
Term gebruikt in combinatie met het bijvoeglijk naamwoord "communistisch" om aan te duiden dat een sociale maatschappij onmogelijk is. In werkelijkheid een term die slaat op de opvattingen van vrijwel de gehele topderde van de maatschappij, in combinatie met het bijvoeglijk naamwoord "neoliberale" . In de neoliberale heilstaat is alle geld en dus alle macht in handen van enkelingen. Deze neoliberale heilstaat is al bijna gerealiseerd.

Herkennen
1, (theor.): Een proces plaatsvindend in de reflexmatige, emotionele en cognitieve delen van de hersenen, waarin het actuele waarnemingspatroon in mindere of meerdere mate overeen blijkt te komen met een waarnemingspatroon opgeslagen in het geheugen. 2, (real.): In de ontkennende vorm van "(zich) niet herkennen" gebruikt door bestuurders, politici, of andere lieden uit de elite wanneer ze betrapt worden op leugens of ploertigheid . 3, (pol. cor.): In de ontkennende vorm van "(zich) niet herkennen in" gebruikt door negers en moslims slaande op blanke Nederlanders, om meer negers en moslims op prominente plaatsen in de maatschappij te eisen, met name op televisie.

Hervormingen
Het nog nettere synoniem van "bezuinigingen" oftewel "stelen van de arme(re)n". Zie ook lastenverlichting . Het verschil met bezuinigingen is ongeveer dit: de botte VVD-ploert Stef Blok (onder links) doet aan bezuinigingen, de gladde D66-ploert Alexander Pechtold (onder rechts) doet aan hervormingen. Meer hier .

"Hetzelfde ..."
Dit gaat over het gebruik van dit standaardwoord in de context van uitspraken van de soort "Moslims willen precies hetzelfde als Nederlanders" . Dit is een uitspraak van de soort "Big Brother-term" .
    Toelichting: Hier wordt precies het tegenovergestelde gezegd van de werkelijkheid. Moslims zijn aanhangers van de islam, en tot de kern van de islam behoren het kritiekloos volgen van Allah, Mohammed en hun volgers op Aarde, en het streven naar hun almacht op Aarde, dat laatste vervat in de termen "kalifaat" en "sharia". En dit staat natuurlijk boven alle vormen van niet-islamitisch gezag. En dit is voor moslims de zin van hun bestaan en dus ononderhandelbaar.
    Voor Nederlanders geldt bij dit alles precies het omgekeerde.

Holocaust
1, (hist.): Naam voor de Jodenvervolgingen in Nazi-Duitsland. 2, (prakt.): Argument om alle vluchtelingen en migranten binnen te laten: "De Joden wilden vluchten en mochten niet binnen - De Joden werden vergast - Dus vluchtelingen en migranten die nu niet binnengelaten worden zullen ook worden vergast". 3, (prakt.)Reden dat je niets kwaads mag zeggen over Joden . Overigens is het geen enkel probleem om Amerikaanse "indianen" of Australische "aboriginals" te bestempelen als luie dronkelappen. En deze opmerking houdt geen enkele beschuldiging van voortrekkerij, discriminatie of racisme in. Het is onmogelijk om Joden te betrekken in welke vorm van raciale bevoordeling dan ook .

Hoveling
Of ook " lakei". Iemand uit de rangen tussen de onderdanen en de baas, zich in het algemeen kenmerkend door de houding van likken naar boven en trappen naar beneden. De oorspronkelijke hovelingen zijn bijna uitgestorven, maar hun rangen zijn desondanks enorm gegroeid, vooral in de verschijningsvormen van chef en manager . Specialisaties binnen het beroep zijn die van de Hofgeleerde (intellectuelen en wetenschappers, met name sociologen ) en de Hofvlijer (intellectuelen, schrijvers en journalisten , of ook wel institutioneel de media ). Literaire toelichting hier en .

Hoofddoek
1, (pol. cor.): Uiting van de teddybeer-godsdienst van de islam . 2, (real.): Uiting van de wanstaltige en weerzinwekkende godsdienst genaamd islam, die bestreden moet worden met zaken als het consequente gebruik van de objectievere termen als "haatdoek" ,  "kopvod" of kopvoddentaks indien ermee geconfronteerd.

Hypotheekrenteaftrek
1, (theor.): Systeem om mensen makkelijker een eigen huis te laten kopen. 2, (prakt.): Belastingverlaging voor de rijken, oftewel subsidie voor de rijken. Wordt deels betaald door de huurders  . Kost iets van 15 miljard. Vinden neoliberalen veel eerlijker dan huursubsidie, die ze willen afschaffen onder het motto belastingvereenvoudiging .

Huiduitbuiter
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (real.): Iemand die van zijn huidskleur gebruik maakt om voordelen te verwerven.
    Toelichting: (vrijwel) alle creolen die zich manifesteren, kunnen zich manifesteren omdat ze zich mogen manifesteren van de politiek-correcten vanwege hun huidskleur - niet vanwege eigen prestaties. Zie ook "zwartjes" . Vrijwel alle creolen die zich manifesteren zijn dus huiduitbuiters.
    Voor de naamgever van het verschijnsel, zie hier .

Huismoslim
1, (moslim's): Een medemoslim die integreert in de westerse cultuur of dat wil. Eufemisme voor "verrader". Uitgevonden in 2014 naar aanleiding van de eerste moslim die iets zei dat er op lijkt (burgemeester Aboutaleb van Rotterdam die moslims opriep om iets te doen aan de gevoelens van angst bij de Nederlanders naar aanleiding van de misdaden van ISIS in Irak en Syrië). Term geleend van de negers.

Huisneger
1, (neger's): Een aanduiding van negers voor een medecreool die integreert in de westerse cultuur of dat wil. Eufemisme voor "verrader". Synoniem van "bounty" . Tegenovergestelde van "bosneger" (Surinaams voor neger die het werken ontliep door het bos in te vluchten), de negers die nog actief aan winti doen. De volgorde is dus: huisneger, neger, bosneger.

Hulpverlener
Iemand die uit de beste bedoelingen naar arme landen trekt om daar de mensen te helpen, en ze door ondoordachte plannen verder in de problemen brengt. Voorbeeld: het verbeteren van de ziektezorg in woestijnlanden die niet hun huidige bevolking kunnen onderhouden (Mali, Tsjaad enzovoort) . Je hebt ook nog degenen die dit doen met minder beste bedoelingen, namelijk om zichzelf "Goed!" te kunnen vinden . Helaas is dit een zeer ruime meerderheid.
    Zie ook Gutmensch .

Idealist
De idealist heeft zijn oog zo vast op de regenboog gefixeerd, dat hij het drijfzand niet ziet dat voor zijn voeten ligt.
   Zie ook de cynicus  .

Identiek
Zie gelijk .

Ideologie
1, (wet.): Het aanhangen van een idee onder alle omstandigheden en tot in alle eeuwigheid. Meest voorkomende actuele(2014) voorbeelden: multiculturalisme, neoliberalisme, nomadisme. 2, (prakt.): De op één na snelste manier om je geest te verkankeren (snelste: religie ).

Illegaal
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (archaïsch): Onwettig - kan slaan op zowel persoon als zaak. 3, (real.): Persoon die zich onwettig op Nederlands grondgebied bevindt, ten einde op de Nederlandse burgers te parasiteren, in de hoop legaal te worden en nog meer op Nederlandse burgers te gaan parasiteren.
    Voorbeelden hier uitleg of detail .

Immigranten
1: (pol. cor.): mensen uit het buitenland die geld en capaciteiten komen brengen. 2: (prakt.): mensen uit het buitenland die achterlijkheid komen brengen en geld kosten en uitvoeren.

Immigratiekosten
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (prakt.): Bedrag te berekenen door de economische opbrengst per hoofd van de bevolking in de landen van oorsprong te vergelijken met die van Nederland. Levert een bedrag op tussen de 20 en 50 miljard. Euro. Per jaar. Verlies. Ongeveer gelijk aan de bezuinigingen op de sociale voorzieningen in de jaren 2010.

Inclusief
1, (theor.): Algemene term voor de situatie waarbij twee of meer zaken bij elkaar zijn of horen waar dat niet per se zo is: "huis inclusief dak" is onzin, "speelgoedauto inclusief batterijen" niet. 2,(pol. cor.): In de combinatie "inclusieve maatschappij": 2a: Oproep om "zwarten" wonende in Nederland extra te bevoordelen. 2b: Beschuldiging van uitsluiting door witte Nederlanders. Voorbeeld: "De oplossing van radicalisering en jihadisme is een inclusieve
maatschappij".
    Toelichting (populistisch): Inclusiviteit is een excuus om moslims en negers een baantje of opleidingsplaats te geven die ze niet verdienen op grond van competentie of presteren.
    Voorbeelden hier uitleg of detail .
    Zie ook afspiegeling , diversiteit , evenredigheid , gelijkwaardigheid , marge , uitsluiten en verbinden .

Index
1, (archaïsch): Lijst van verboden boeken, opogesteld door de katholieke Inquisitie, ten tijde van de absolute
heereschappij van het katholicisme. 2, (act.): Lijst van verboden woorden, opgesteld door de politieke-correctheid, ten tijde van de absolute heerschappij van de politieke-correctheid.
    Toelichting bij 2: In deze verzameling zijn een aantal voorbeelden langsgekomen, met diverse uitleg. Degenen die volstrekt onbekend zijn, zijn dat omdat ze zo volstrekt verboden zijn, terwijl soortgelijke termen geuit door de politiek-correctheid zelf wél zijn toegestaan, denk bijvoorbeeld aan PVV-hooligans, PVV-tokkies, brievenbuspissers, enzovoort.
    Hier is die lijst: achterlijkheid, allochtoon, assimilatie, barbarij, barbaar, black privilige, booslim, boosneger, criminaliteit (zwart), culturele nederlaag, cultuurrelativisme, cultuurverrader, deugmens, dobberneger, dode-bomentrol, elitarisme, eurofiel, GeenStijl, Gutmensch, illegaal, immigratiekosten, inteelt, islamisering, klaagneger, linkshufter, Lügenpresse, massa-immigratie, Nederlandhaat, neger, occidentofobie, overbevolking (Nederlandse), politieke-correctheid, remigratie, shariawijk, snotwin, superieur, taalpolitie, vijfde colonne, vreemdeling, xenofilie, xenorealisme, zandneger, en zwartjes.

Individuele moslim
1, (cat.): Onderhoudsvrije tuin . De officiële naam van deze categorie luidt "oxymoron": een woord of term die zijn eigen tegenspraak inhoudt . 2, (prakt.): Term gebruikt tijdens de verkoop van de barbaarse godsdienst genaamd "islam".
    Toelichting: de islam bestaat uit een groep met een gezamenlijk geloof met zeer veel richtlijnen, waaraan de moslim zich moet onderwerpen - "islam" betekent "onderwerping" . Een moslim kan dus alleen een individu zijn door de islam af te zweren.

Inferieur
Het spiegelbeeld van superieur - zie aldaar.

Institutioneel racisme
Term herontdekt in de jaren 2010 door Zihni Özdil uitleg of detail - een Turkse Nederlandhater met een Nederlandhaat-diploma (socioloog), lijdend aan culturele nederlaag . Indien men het bijpassende denkschema toepast op Nederlanders en dan tot de conclusie komt dat Nederlanders racistisch zijn, zijn volgens hetzelfde denkschema, ook wel geheten "generaliseren" ,  moslims (en creolen) institutioneel dom en crimineel. Het feit dat sommige Nederlanders daar wat over en van zeggen, is dan inderdaad institutioneel racisme, want moslims en creolen zijn beide gekleurd.
    Overigens: De criminaliteit van moslims en creolen volgt uit misdaadstatistieken , en hun domheid (mede) uit schrijverij als die van Zihni Özdil .

Inteelt
1, (archaïsch): Iets dat plaatsvond in achtergebleven en achterlijke streken en dorpen. Leidde tot erfelijke ziektes en zwakke genen. En lagere intelligentie en lagere sociale prestaties.. 2, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 3, (actueel): Iets dat plaatsvindt in de thuislanden van de islamitische allochtone gemeenschappen, en bij de immigranten ervan in Nederland - en nog erger bij de hindoestanen. Gaat meestal samen met het verschijnsel van "uithuwelijken", en waar je "uithuwelijken" leest kan je bijna meteen "inteelt" invullen - bij de hindoestanen zijn die verschijnselen diepgaand en endemisch, zijnde verbonden met het ingekankerde kastensysteem. Details hier . Voor de sociologische betekenis van de actuele vorm, zie die van de archaïsche.: erfelijke ziektes, zwakke genen, lagere intelligentie en lagere sociale prestaties.

Integratie
1, (theor.): Algemene term voor het bij elkaar brengen van meerdere zaken. Het tegenovergestelde van "dissociatie" of "analyse". 2, (pol. cor.): Eis aan de Nederlanders om zich te schikken in en aan te passen aan de allochtone culturen - eerste uitingsvorm (1960): het advies van de elite aan de volkswijker om ten einde de integratie van zijn nieuwe buurman te bevorderen Turks te leren (serieus!). Tweede uitingsvorm (1970): het opzetten door de elite van OETC: onderwijs in eigen taal en cultuur. Een huidige uitingsvorm (2010): Nederlanders mogen geen bezwaar maken tegen hoofddoeken en moskeeën die Nederlanders beledigen ("Ik ben halal en superieur en jij bent haram en vies en inferieur" ), maar allochtonen mogen wel bezwaar maken tegen islamkritiek en Zwarte Piet . 3, (prakt.): Het deel gaan nemen van allochtone immigranten aan de Nederlandse cultuur.
    Toelichting bij 3: In het politiek-correcte vocabulaire heeft de stelling dat allochtone immigranten zich moeten aanpassen aan de thuiscultuur van het land waar ze vrijwillig heen zijn gegaan, een andere term: dat is dan "assimilatie" . Assimilatie is verboden.

Integratieproblemen
1, (pol. cor., hoofdstroom): Iets dat niet bestaat. 2, (pol. cor., zijstroom): Iets dat gesuggereerd wordt door de PVV en GeenStijl. 3, (pol. cor., andere zijstroom): Iets dat veroorzaakt wordt door de PVV en GeenStijl. 4, (pol. cor., zeer kleine zijstroom): Iets dat bestaat maar waar niets aan te doen valt en op den duur vanzelf goed komt . 5, (real.): Iets dat inherent aan de instroom van mensen uit achterlijke landen, omdat niet de grond maar de mensen aldaar achterlijk zijn. Iets dat na 40 tot 50 jaar nietsdoen is uitgegroeid tot een bezetting van grote delen van ons land met achterlijke culturen , met name in sommige wijken in de grote steden, en dat alleen echt verholpen kan worden door gedwongen assimilatie of remigratie (dit onder het gezond-verstandmotto: Je gedraagt je, of je vertrekt).

Intellectueel
1, (theor.): Iemand die een academische opleiding heeft gevolgd, en zich in het maatschappelijke debat mengt. 2, (prakt.). Volger van de politieke-correctheid , maar met gebruik van meer nette woorden. Het effect van die nette woorden is steun aan hetzelfde ploertige beleid als dat van de steun met de minder nette woorden van bijvoorbeeld de liberalen .

Internationale gemeenschap
1, (theor.): Een groot deel van alle landen ter wereld. 2, (prakt.): Amerika. Eventueel aangevuld met westerse landen op wie ze voldoende druk hebben kunnen uitoefenen om ze te steunen, met voorop alle Engelstalige.
    Toelichting bij 2: "De internationale gemeenschap grijpt in op de Balkan" - de realiteit "De Amerikanen pikken land in van en bombarderen het slavische Servië ten einde Rusland dwars te zitten, gesteund door een aantal West-Europese landen onder druk van verlies van Ameriikaanse steun". Meer hier .
    Noot: slaat in diverse mate op alle soortgelijke uitdrukkingen startende met "internationale ...".

Internationale solidariteit
1, (pol. cor.): Een van de idealen die waarvan het volgen zal leiden tot het paradijs op aarde . 2, (real.): oxymoron (zie "verantwoorde koranlessen"). 3, (prakt.): Smoes van elite-graaiers om geld gestolen van zwakkeren te geven aan negertjes in Afrika en baardmannetjes in Islamië, ten einde zichzelf een goed gevoel te geven.

Internet
Een ontdekking aan het einde van de volgende rij: vuistbijl, taal, vuur, wiel, buskruit, zeeschip, stoommachine, elektriciteit, en internet. Al deze gevallen staan voor eropvolgende maatschappelijke revoluties. Het internet gooit in eerste instantie de dominantie van de elite over de informatieverspreiding bij het vuilnis. De gevolgen moeten nog doordringen maar zijn voor de huidige elite wat het buskruit was voor de ridder in zijn kasteel.

Islam
1, (pol. cor.): Een van de eerbiedwaardige wereldgodsdiensten, in de praktijk te prefereren boven het christendom. 2, (real.): Weerzinwekkende, achterlijke en barbarse godsdienst die stamt stamt van de nog weerzinwekkender godsdienst van het judaïsme. De islam is ietsje minder weerzinwekkend, maar zeer veel gevaarlijker door de zeer veel grotere aanhang (judaïsme is de facto beperkt tot het ras). Reden voor de aantrekkelijkheid van de islam is iets dat verslavender is dan heroïne: zekerheid. Aanhangers van de islam kenmerken zich in versterkte mate door het verschijnsel van de grootschalige tot vrijwel gehele ondermijning van het rationele denken. Dit maakt moslims zeer tot volkomen ongeschikt voor het organiseren van en het leven in een moderne, hoog-georganiseerde, rationele maatschappij waar de westerse de eerste vormen van vertoont. Ook lijdend aan een door superioriteitsdenken uitleg of detail veroorzaakt sterk verminderd gevoel voor moraal uitleg of detail .

Islamisering
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden . 2, (real.): Proces dat automatisch plaatsvindt daar waar het percentage moslims komt boven een bepaald minimum, dat dicht in de buurt van de 1 procent ligt. Zodra het percentage moslims in Nederland sigificant boven de 1 procent kwam, ergens in de jaren 1970, verschenen de eerste kleine moskeeën, en in de jaren 2010 ligt het percentage moslims rond de 5, is het aantal moskeeën gestegen tot meer dan 500, en hun omvang tot gigantisch.
    Toelichting: zie hier .

Islamist
Moslim die zijn religie dominant in de maatschappij wil maken - betreft 95 en meer procent van de moslims. Logisch, want, zoals ze zelf zeggen, de islam is de zin van hun leven. Ook logisch, want de islam maakt ze superieur . Ten opzichte van niet-moslims - zie ook Joden . Islamisten hebben in het leven één en slechts één doel: het vestigen van het Rijk van Allah op Aarde, ook wel geheten het kalifaat, en geregeld door de wetten van de sharia. Doet er absoluut niet toe hoe. En zodra het niet zonder kan, dus met geweld. Zie bijvoorbeeld de terroristische islamisten in Syrië (schrijvende 2014) .

Islamofobie
1, (lett.): Onterechte angst voor de islam of moslims. Naar analogie met, bijvoorbeeld, arachnofobie: onterechte angst voor spinnen. 2, (pol. cor., moslims): Alle uitingen van gebrekkig enthousiasme over de komst van moskeeën, het toelaten van moslims met hoofddoeken en baarden als politie-agent en rechter, het benoemen van islamitische burgemeesters in alle grote steden, een moslim met dubbele nationaliteit als premier, en het uitroepen van kalifaat en sharia. En natuurlijk alle vormen van kritiek op moslims of de islam. De politieke-correctheid en met name de media hebben de term effectief in het leven geroepen . 3, (real.): Terechte afkeer van de islam en moslims . 4, (prakt.): Term gebruikt door moslims en cultuurverraders om mensen die bezwaren hebben tegen "Wij haten jullie"-moskeeën en "Ik haat jullie"-hoofddoeken de mond te snoeren. 5, (prakt.): Term gebruikt door moslims en cultuurverraders om kritiek op de islam aan te duiden, met name voor het signaleren bij moslims van judeofobie, christenfobie, en atheïstofobie. 6, (prakt.): Term gebruikt door moslims en cultuurverraders voor het afdwingen van politieke-correctheid en censuur . 7, (prakt.): Term gebruikt door moslims en cultuurverraders in hun strijd tegen de vrijheid van meningsuiting, de democratie en de rechtsstaat, te vervangen door kalifaat en sharia, te beginnen in de Haagse Schilderswijk, het Utrechtse Kanaleneiland, enzovoort. De strijd hiervoor noemen ze de strijd voor gerechtigheid .
    Toelichting 1: islamofobie is de moderne variant van nazifobie, dat opkwam in 1933. Dat laatste was de al dan niet extreme afkeer van nazi's. De nazifobie als begrip is plotseling verdwenen in 1945, om nog niet geheel opgehelderde redenen. De verdwijning van islamofobie zal vermoedelijk zal vermoedelijk veel langer duren en mogelijk meer levens kosten.
    Toelichting 2: het gebruik van de term "islamofobie" in betekenis 2 en verder is een uitstekend criterium voor het al dan niet geschikt zijn voor het leven in een democratie.

Israël
1, (pol. cor.): Het thuisland van de Joden. 2, (prakt.): Staat uitgeroepen door Joden die andermans land bezet hebben. Fascistische terreurstaat die iedere individuele verzetsman onmiddellijk executeert, en georganiseerd verzet beantwoordt met massale bombardementen van bewoonde gebieden.
    Toelichting in verband met de hardnekkigheid van de politiek-correcte propaganda: Israël is Het Derde Rijk in Joodse uitvoering: een Rijk bedoeld voor één enkel volk uitleg of detail , een Rijk bedoeld voor een volk dat nog superieurder dan superieur is want Uitverkoren door de Onbenoembare en Absolute Alleenheerser , en een Rijk met totale minachting voor hen op wier grondgebied zij hun Rijk hebben gevestigd en niet tot de Uitverkorenen behoren. Negers worden inmiddels bij de duizenden gedeporteerd. De enige reden dat Israël nog geen concentratiekampen en gaskamers heeft ingericht, lijkt te zijn dat het slechte PR zou zijn. (P.S. Geschreven naar aanleiding van de zoveelste collectieve moordpartij van Joden op Palestijnen, in juli 2014. P.P.S.S. Inmiddels zijn er meer dan duizend slachtoffers gevallen, en kan je rustig spreken van Judeofascisme.)

Israëlische burgers
Niet in de werkelijkheid bestaand begrip - in wiskundige termen: een lege verzameling. Argumentatie of bewijs: Als er door particuliere Palestijnen een misdaad wordt gepleegd, straft Israël redelijk willekeurige andere Palestijnen in grote hoeveelheden en bombardeert Palestijns gebieden die niets zichtbaar met de misdaad van doen hebben. Dat wil zeggen: Israël houdt de Palestijnen collectief verantwoordelijk. Dat betekent automatisch dat de Joden in Palestina ook collectief verantwoordelijk zijn voor de bezetting van het Palestijns gebied en de annexatie van Palestijnse bezittingen. Oftewel de Joden in Palestina zijn collectief verantwoordelijk voor de bezetting en haar duizenden doden. Oftewel: alle Joden in Palestina zijn gewelddadige bezetters, te vergelijken met de geweldige bezetting door het Derde Rijk waarvan de "Joodse staat" Israël een variant is. Oftewel: er zijn geen Israëlische burgers - Joden in Palestina hebben allemaal dezelfde status als nazi's. (P.S. Geschreven naar aanleiding van de zoveelste moordpartij van Joden op Palestijnen, in juli 2014. P.P.S.S. Inmiddels zijn er meer dan duizend slachtoffers gevallen, en kan je rustig spreken van Judeofascisten.)

Jaloezietaks
1, (pol. cor.): Aanduiding voor extra belasting op extra hoge inkomens en extra hoge vermogens. 2, (real.): Big Brother-term voor het heffen van extra belasting op jaloezie-inkomens en jaloezie-vermogens - de correcte benaming zijnde "graaitaks".   
    Toelichting: ieder inkomen boven de daadwerkelijk voor de maatschappij verrichte prestaties is een sschending van het basale maatschappelijke beginsel van wederkerigheid, en heeft zijn grond in diverse vormen van kwaadaardigheid, waaronder machtswellust en jaloezie. Het proces valt onder termen als "graaien", "parasiteren" en "plunderen".

Jihadist
1, (pol. cor.): Individu dat op grond van eigen individuele overwegingen besloten heeft op andere individuen te gaan schieten alleen maar omdat hij dat leuk vindt. 2, (real.): Trouw lid van de ummah, de islamitische geloofsgemeenschap, die zich van de rest slechts significant onderscheidt door een merkbaar hogere daadkracht, en dat uit door andere mensen te vermoorden. De ummah is ook hondstrouw aan hem. Daarvoor is dat gezamenlijk bukken richting Mekka bedoeld.
    Zie ook Syriëganger .

Jochie, jongen
1, (archaïsch): Iemand van het mannelijk geslacht in de leefstijdscategorieën van respectievelijk circa 8 tot 12 en 12 tot 20 jaar. 2, (pol. cor.): Iemand van Marokkaanse komaf in de bij 1. genoemde leeftijdscategorieën die door racistische vooroordelen bij de politie gearresteerd is bij een roofoverval en die onschuldig is ook indien hebbende de gestolen goederen en een mes of pistool in zijn handen. 3, (real.): Marokkaanse draaideurcrimineel die door de D66-justitie na een nepstrafje is vrijgelaten om hem in staat te stellen zijn volgende overval op blanke Nederlanders ("Kazen" ) te plegen. Zie ook theedrinken .
    Voorbeelden hier .
    Addendum 2014: nieuwe varianten: moslimjochie, moslimjongen, moslimjongere, enzovoort, slaande op jihadgangers.

Joden
Uitvinders van de monotheïstische godsdienst, dat wil zeggen: een godsdienst met een absolute baas en alleenheerser over het hele heelal. Een man, natuurlijk. Dit maakt de Joden superieur ten opzichte van de rest van de mensheid, want die hebben niet zo'n god, of een minderwaardig aftreksel ervan. De rest van de mensheid is daar niet zo blij mee en uit dat soms ook ... Joden zijn daar dan weer boos over, en noemen dat "antisemitisme" of Jodenhaat . Het Joodse superioriteitsdenken heeft overigens niets te maken met de Holocaust , want die is het gevolg van het superioriteitsdenken van de Duitsers. En de meeste Duitsers zijn geen Joden ...

Jodenhaat
Verschijnsel dat kennelijk ingebakken is in de genen van homo sapiens sapiens, want overal waar Joden opduiken, ontstaat Jodenhaat. Dus ook bij de Joden zelf en daarover hebben ze een boek geschreven, dat ze Het Boek noemen en waarin Alles staat wat er te Weten valt. En dat Zij dat alleen Weten. (P.S. Dit slaat dus niet op dat schotschrift wat een afvallige Jood genaamd Jezus eraan toe heeft gevoegd).

Joods-christelijk
1, (pol. cor.): Aanduiding voor de aard van de westerse, met name Noordwest-Europese, cultuur. 2, (real.): Propagandaleugen, voornamelijk ingezet om aan deze twee gekoppelde termen die van de islam te kunnen toevoegen, tot "joods-christelijk-mohammedaans".
    Toelichting: De combinatie heeft de aard van een oxymoron, een "onderhoudsvrije tuin" . Jezus begon een opstand tegen het Joodse denken en de Joodse cultuur, vandaar dat hij door de Joden is gekruisigd. In het Oude Testament draait alles om de macht van de Almachtige - Jezus kiest juist voor de allerzwaksten. En buiten de religie om geldt precies hetzelfde: ook daar kiezen de Joden consequent voor de allermachtigsten, het meest recent in de vorm van het neoliberalisme.

Joodsisme
Term gebruikt op deze website voor de stroming die als alleerste de ideologie van het neoliberalisme of "absoluut individualisme" en migratiefundamentelisme of "open grenzen" inhoudt - de term vindt zijn oorprong in het feit dat beide ideologieën van origine Joods zijn en door bijna alle Joden worden aangehangen, hoewel de aanhangers dat beslist niet hoeven te zijn - bijna de gehele (niet-Joodse) elite is Joodsistisch.
    Bij de twee basisideologieën horen een aantal neven-ideologieën. Bijvoorbeeld: anticommunisme en anti-Ruslandisme, anti-socialisme, anti-verzorgingstaat, anti-"alles dat sociaal is", anti-natiestaat, anti-vrede, anti-"rust en orde", enzovoort. En de bijbehorende "voor"-varianten: voor de Koude Oorlog, voor Amerika en oorlogszucht, voor "Ieder voor zich en God voor ons allen", voor imperialisme, voor criminaliteit, voor vuiligheid en drugsgebruik, enzovoort.
    Voorbeelden van uitingen van Joodsisme hier .

Journalist
1: (archaïsch): Iemand die aan bericht- en verslaggeving doet. 2: (act.) Iemand die voornamelijk liegt tegen miljoenen anderen, voor eigenbelang en dat van de overige topderde van de samenleving. Zie hier .

Jurist
1, (theor.): Iemand die op enigerlei wijze professioneel betrokken is bij de praktijk van het opstellen en uitvoeren van wetgeving. 2, (prakt.): Uitvoerder van het politieke programma van D66: multiculturalisme , kosmopolitisme , Europeanisme , allochtonen knuffelen , enzovoort.

Kalifaat
1, (pol. cor.): Iets uit de Sprookjes van Duizend-en-Een Nacht. 2, (theor.): Het maatschappelijke alleenheerschap van de islam. Dat wil zeggen: de eind- en wenstoestand van iedere moslim, van streng tot gematigd - het is de kern van de islam, "islam" betekenende "onderwerping". De uitvoeringsregels van het kalifaat heten tezamen de "sharia". De gebruikelijke combinatie is "kalifaat en sharia". 3, (prakt.): Zie 2.
    Toelichting bij 2 en 3: De wens tot het vestigen van het kalifaat die alle moslims per definitie moeten hebben, is de enig noodzakelijk reden om de wens tot het verwijderen van alle moslims uit een beschaafd land te rechtvaardigen.

Kans
1, (archaïsch): Term gebruikt in zowel omgangstaal als wetenschap om de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis aan te duiden. 2, (pol. cor.): Gebruikt in vele combinaties om de achterstand en achterlijkheid van allochtone immigranten te verdoezelen, zoals in "kansenwijk": wijk vol achterstandige en achterlijke allochtone immigranten. Overtreffende trap: "pracht-", als in "prachtwijk", "prachtjongeren" , en nog overtreffender: "groeidiamantjes".
    Voorbeelden hier .

Kansarm
1, (theor.): Slaande op personen die door gebrekkige capaciteiten bepaalde posities niet zullen berieken. Voorbeeld: bijna alle amateur-voetballers zijn "kansarm" aangande het worden van profvoetballer. 2, (pol. cor.): De toestand van het grootste deel van de allochtonen, veroorzaakt door discriminatie en racisme bij de Nederlanders.
    Toelichting bij 2: In universeel alle gevallen waarbij volgens de politieke-correctheid en allochtonen sprake is van geval 2, is er in werkelijkheid sprake van geval 1.
    Voorbeelden hier .

Kapitaal
Een grote hoeveelheid geld; zie geld ; zie ook groot . Extra toelichting hier .

Kapitalisme 
Economische organisatievorm, waarbij de meerwaarde van de arbeid van de productieven via via verplaatst wordt naar de rekeningen van rijken - voor een snelle blik, zie hier , en meer uitgebreider hier . Ook: regeringsvorm: hoe meer geld, hoe meer baas. Voorbeeld: Amerika (alle regeringsvormen hier ). Zie ook winst . Opgevolgd door de overtreffende trap ervan: neoliberalisme .

Kapitalist
Iemand die geld waardeert los van de waardes waar het voor staat - zijn waardering betreft alleen de hoogte van het getal.

Kazen
1, (formeel): Meervoud van "kaas". 2, (straattaal): Nederlanders. Vrijwel altijd voorkomend in de combinaties "kk kazen" en "kkk kazen", het eerste staande voor "klere kanker Nederlanders" of "klote kanker Nederlanders", en het tweede voor "Ku Klux Klan Nederlanders". Zeer populair op websites zoals maroc.nl, wijblijvenhier.nl, dewareislam.nl enzovoort. Op Joop.nl hanteren ze term niet, maar hebben ze wel voor de volle honderd procent de mentaliteit die er achter zit.

Klaagneger
1, (cat.): Verboden woorden. 2, (censuurvrije omgeving): pleonasme.
    Toelichting bij 2: de noodzaak van een censuurvrije omgeving betekent dat het gebruik van de term beperkt is tot de website GeenStijl.nl (vanwaar de term ook stamt). Het is een pleonasme, omdat in de praktijk alle negers ook klaagnegers blijken te zijn.

Klassenstrijd
Term ter aanduiding van de tegenstelling in belangen van de drie hoofdlagen (vroeger twee) van maatschappij: top, midden en laag. De term stamt van de tijd dat er nog maar twee klassen waren: top en rest. Sinds de opkomst van de middenklasse mag de term niet meer gebruikt worden, volgens de top- en middenklasse. Dit vanwege de gelijkschakeling van de maatschappij na de triomf van de kapitalistische heilstaat.

Klein
Onzinnig woord; zie onzin . In het dagelijkse gebruik het best uit te leggen als "minder dan gemiddeld".

Kleptocratie 
Regeringsvorm: degenen die de baas zijn, stelen van de rest. Voorbeeld: bijna geheel Afrika (alle regeringsvormen hier ).

Kolonialisme
1, (wetensch.): De tijd dat het in Afrika nog redelijkerwijs goed ging ten opzichte van de westerse wereld. Landen die het kortst of niet gekoloniseerd zijn doen het slechter ten opzichte van vergelijkbare landen waar dat langer duurde uitleg of detail - archetypisch voorbeeld: Haïti. 2, (prakt.): Term gebruikt door negers om zaken of voorrechten te eisen die ze op grond van prestaties niet zouden krijgen. 3, (prakt.):  Term gebruikt gebruikt door negers voor het uiten van hun culturele nederlaag .

Kopvoddentaks
1, (pol. cor.): Term talloze malen gebruikt door Geert Wilders, bewijzende wat voor een wanstaltig en weerzinwekkend persoon hij is. 2, (real.): Term eenmalig gebruikt door Geert Wilders, en vervolgens talloze malen becommentarieerd en ten sterkste veroordeeld door de politieke-correctheid als wanstaltig en weerzinwekkend.
    Toelichting: "kopvoddentaks" is een reactie op de termen "halal" en haram" , staande voor respectievelijk "Ik ben superieur en rein" en "Jij bent inferieur en onrein". Wanstaltige en weerzinwekkende uitspraken. Het dragen van een hoofddoek staat voor deze uitspraken. Het dragen van een hoofddoek is dus een uiting van wanstaltige en weerzinwekkende uitspraken. De behandeling van dit soort wanstaltigheden gaat veruit het best volgens de methode van tit fot tat . Het gebruik van "kopvoddentaks" als reactie op het gebruik van de termen "halal" en "haram" zou dus ten sterkste gestimuleerd moeten worden.
    Zie ook varkenskop , moskee , koran , en dwergmongolen .
    P.S.: De na het invoeren van het item ontdekte verbijsterende werkelijkheid: de kopvoddentaks bestaat echt!

Koran
1, (pol. cor.): Boek vol Vrede. 2, (real.): Boek vol bedreigingen en beledigingen, samen te vatten als "Ongelovigen zijn dwergmongolen en moeten zo snel mogelijk dood"  .
    Toelichting bij 2: Er worden met enige regelmaat voorstellen gedaan tot "hervorming van de islam" of "een westerse islam". De noodzakelijke aanpassingen van de koran houden in dat er een boekje overblijft ter dikte van de Donald Duck.
    Zie ook varkenskop , moskee , kopvoddentaks en dwergmongolen .

Kosmopoliet
Nomade met stropdas. Neoliberale graaier, die graag van land naar land trekt, na in ieder land de lokale bevolking te hebben uitgezogen.

Koud
Onzinnig woord; zie onzin . In het dagelijkse gebruik het best uit te leggen als "een lagere temperatuur dan ik (is: de spreker) mij nu voel".

Koude Oorlog
1, (pol. cor.): Gestart door de Russen in 1945, door zich niet terug te trekken uit Oost-Duitsland en Oost-Europa. 2, (real.): Vervolg van de Hete Oorlog gestart door het Westen in 1941. De fase van de Hete Oorlog naar de Koude verliep in meerdere stappen, drie ervan zijnde: het niet-terugtrekken van het westen uit West-Berlijn waar ze toegelaten waren door de Russen, het niet-neutraliseren van Duitsland na een verzoek daartoe van de Russen, en de speech van Churchill over het neerlaten van een "IJzeren Gordijn" door de Russen. De rest bestond voornamelijk uit een onaflatende stroom aankondigingen van de aanstaande Russische invasie, voorafgegaan door een hevig atoombombardement, gevolgd door een eindeloze stroom tanks. En dergelijke.
    Tot de politieke-correctheid hoort ook de bewering dat de Koude Oorlog was afgelopen met de val van de Sovjet-Unie, maar in feite werd deze door het Westen voortgezet, onder andere door het uiteenrukken van Joegoslavië, het bombarderen van Servië, het uiteenrukken van Servië, en het oprukken van EU en NAVO tot aan de grens van Rusland.
    De meest recente, schrijvende 2014, politiek-correcte bewering is dat de Koude Oorlog geherstart is door huidig Russisch president Poetin, onder gebruik van termen als "agressie", "expansie", enzovoort . De waarheid is precies het tegenovergestelde.

Koude-Oorlogshetzers
Koude Oorlogshetzers1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (prakt.): Lieden die voor morgen of overmorgen een inval van de communisten, Rusland of China voorspellen (sinds 1945). Universeel en uitsluitend aangedragen bewijs: "Die lieden deugen niet". Methode van communicatie: strenge gezichten, gefronste wenkbrouwen, harde monden en gebalde vuisten. Frontsoldaten rond 2015: Hans van Baalen (stand links, op slagveld Maidan, Kiev), Guy Verhofstadt (midden), Olaf Koens, Arnout Brouwers, Bert Lanting, Laura Starink, Edward Lucas, en vele anderen, allemaal graag geziene gasten bij Nieuwsuur en Buitenhof.

Kritiek
1, (theor.): Na al dan niet voorafgaan door het proces van analyse, het benoemen vn een factor waarin één of andere zaak of persoon of groep niet naar behoren functioneert. 2, (prakt.): Iets dat wel mag richting Nederlanders, blanken, christenen enzovoort, maar niet richting allochtonen, negers, moslims, enzovoort. Zie ook generaliseren , en racisme . Voorbeeld: je mag wel zeggen dat Nederlanders de kinderrechten schenden , maar niet dat negervaders de kinderrechten schenden door hun kinderen laten stikken .
    Meer details hier .

Kristallnacht
1, (hist.): Nacht van 9 op 10 november 1938, waarin nazi-aanhangers winkels en andere bezittingen van Joden vernielden. Wordt gezien als de start van de Jodenvervolgingen in Nazi-Duitsland. 2, (prakt.): Argument om alle vluchtelingen en migranten binnen te laten: "De Joden wilden vluchten en mochten niet binnen - De Joden werden vergast - Dus vluchtelingen en migranten die nu niet binnengelaten worden zullen ook worden vergast".

Ku Klux Klan
1, (hist.): Club van witte anti-zwarte racisten in het zuiden van de Verenigde Staten, symbolisch geworden door het dragen van witte tenuen met een witte puntmuts, en brandende kruisen langs de kant van de weg. 2, (act.): Club van zwarte en witte anti-witte racisten op diverse plekken in de westerse wereld, waaronder Nederland. Gebruikte symbolische termen: diversiteit , multiculturele samenleving , discriminatie , racisme , white privilige , white supremacy, witte superioriteit, arbeidsdiscriminatie , etnisch profileren , kolonialisme , slavernij , enzovoort.
    Toelichting bij 2: Kenmerkend zijn ook de volgende personen en het noemen ervan (in positieve zin): Arzu Aslan, Jerry Afriyie, Sunny Bergman, Kno'Ledge Cesare, Philomena Essed, Clarice Gargard, Quinsy Gario, Saeda Nourhussen, Sylvana Simons, Gloria Wekker, en nog vele, vele anderen.
    Zie ook Black-Lives-Matter , diversiteit , haatzaaien , en polarisatie

Kwaliteitskrant
1, (theor.): Term (ook wel als "kwaliteitsmedia") voor de kranten, en andere media, die er redelijk hoge standaarden op na houden wat betreft de waarheidsgetrouwheid van hun berichtgeving, en die niet vermengen met meningen. 2, (pol. cor.): Onder de kranten NRC Handelsblad, De Volkskrant en Trouw, onder de weekbladen Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer, en bij de elektronische media NOS Journaal, Nieuwsuur (voorheen NOVA, enzovoort) en Buitenhof. 3, (prakt.): Bekend buiten de "kwaliteitsmedia" als de "mainstream media" of "MSM" of "OSM" ("ons soort mensen") of "de politieke-correctheid" (als pars pro toto voor de hele elite), de "Gutmenschen" (als pars pro toto voor de hele elite), "die Lügenpresse" , enzovoort. Die organen die de Koude Oorlog voeren, de klassenstrijd tegen de onderste tweederde van de bevolking, de strijd voor vrije immigratie, de invoering van de islam als godsdienst, het Europese Imperium en het Amerikaanse Imperialisme, en sociaal-economisch gezien strijden voor het meest rabiate neoliberalisme.

Kwetsbaar
1, (archaïsch): Makkelijk te beschadigen - voornamelijk gebruikt voor mensen, en voornamelijk gebruikt als psychologisch kenmerk. 2 (pol. cor.): Een van de eigenschappen van moslims en andere groepen allochtone immigranten, zodat het noodzakelijk is om omzichtig met ze om te gaan, ze niet te bekritiseren bij dingen die ze doen inclusief uithuwelijken, inteelt, eerwraak, besnijdenis, vrouwenonderdrukking, overlast, criminaliteit enzovoort, en ze alles te geven wat ze vragen, zoals het doen verdwijnen van varkens, blote vrouwen, kruisen, Zwarte Piet, de vrijheid van meningsuiting, enzovoort . 3, (prakt.): Term voor de gevoelens van superioriteit en arrogantie bij moslims, en voor het stellen van eisen . 4, (prakt.): Synoniem voor "hebbende een onoverkomelijke culturele achterstand", op zich weer een eufemisme voor "achterlijk" .

Lakei
Zie hoveling .

Lastenverlichting
Het gespiegelde tweelingbroedertje van bezuinigingen , dat laatste zijnde "Stelen van de arme(re)n". Lastenverlichting is dus "Geven aan de rijke(re)n".

Liberaal
1, (theor.): Iemand die vrijheid voor iedereen belangrijk vindt. 2, (prakt.): Aanhanger van de VVD. 3, (real.): Reactionaire ploert . Is slechts voor één enkele vrijheid, namelijk die van de superrijken en hun vrienden en lakeien . Vormen ook de vrijwel exclusieve bemensing van CDA en D66 .

Linkshufter
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (real.): Iemand uit de linksige politiek-correcte elite die termen gebruikt als xenofoob, racist, fascist, neo-nazi, PVV-aanhanger, islamofobie, achter de dijken, naar binnen gekeerd, isolationisme, nationalisme, euroscepticus, enzovoort. Zie ook columnist - wat aparte gevallen zijn verzameld hier uitleg of detail .

Loverboy
1, (theor.): Jonge man die parasiteert op kwetsbare jonge meisjes, met het doel er een hoer van te maken. 2, (prakt.): Jonge Marokkaan die parasiteert op kwetsbare jonge blanke meisjes, met het doel er een hoer van te maken. 3, (pol. cor., cat.): Verboden woorden.

Lügenpresse
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (real.): De omschrijving van het collectief der politiek-correcte media, bijna geheel samenvallen met "de media". Als term ontwikkeld in Duitsland, maar van toepassing op alle media in de hele westerse wereld. Een net nieuw ontdekte term (okt. 2016) is ver-pravda-isering.

Luisteren
1, (theor.): De activiteit waarbij mensen de woorden en zinnen uitgesproken door anderen in zich opnemen en op inhoud en waarde schatten. 2, (prakt.): De activiteit waarbij mensen beweren de woorden en zinnen uitgesproken door anderen in zich op te nemen en op inhoud en waarde te schatten, maar in feite bijna alles tot alles wat ze niet bevalt onmiddellijk uitfilteren 3, (pol. cor.): De term die de PC-"men" gebruikt voor de activiteit waarbij men beweert de woorden en zinnen uitgesproken door anderen in zich op te nemen en op inhoud en waarde te schatten, in feite van tevoren al volstrekt zeker zijnde om volkomen de eigen mening door te gaan drukken, hoe goed de tegenargumenten ook zijn, hoe groot groep die er tegen is ook is, en hoe schadelijk voor anderen die meningen en maatregelen ook zijn.
    Zie ook niet-westerse immigranten, vluchtelingen, asielzoekers, moslims, ontwikkelingshulp, Europeanisering, globlisering, neoliberalisering, enzovoort.
    Voorbeelden hier uitleg of detail .

Mainstream media
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (theor.): Anglicisme, afkomstig uit Amerika, voor de Nederlandse term "kwaliteitsmedia", minder vaak aangeduid als de "reguliere media". 3, (prakt.): Aanduiding voor de politiek-correcte media, zijnde alle "kwaliteitsmedia" of "reguliere media".
    Toelichting bij 3: De inhoud van de mainstream media, op alle vlakken behalve die van orkanen, verkeersrampen enzovoort, heeft evenveel met nieuws- en informatievoorziening te maken als de berichtgeving in de Pravda of de Völkischer Beobachter.

Manager
Chef-met-verbeelding, en een veel hoger salaris, zie chef . Staat tussen baas en werkenden, en meestal ook van het type hoveling . Zou naast het zijn van chef ook ideeën en/of oplossingen moeten inbrengen, maar komt bij gebrek aan vakkennis meestal niet verder dan niet-werkende en/of waanzinnige ideeën en/of oplossingen, en/of opdrachten; zie Managen en vakkennis .

Marge - "gemarginaliseerd"
1, (theor.): Persoon of groep die zich niet bevindt "in het midden" van een gemeenschap, maar aan de randen ervan wat betreft algemeen of specifiek functioneren - of qua opvattingen of uitspraken. 2, (pol. cor.): De plaats die allochtonen in de maatschappij hebben, meestal in combinatie met "door toedoen van autochtonen", en dan in de actieve werkwoordvorm "marginaliseren". 3, (real.): De plaats die allochtone groepen in de maatschappij hebben door enorme sociale en culturele achterstanden, zijnde de natuurlijke plaats omdat ze vanwege die achterstanden naar Nederland zijn gekomen.
    Zie ook afspiegeling , diversiteit , evenredigheid , gelijkwaardigheid , inclusief , uitsluiten en verbinden .

Marokkanen
1, (geogr.): Mensen wonende in Marokko. 2: (prakt.): Mensen afkomstig uit Marokko en nakomelingen wonende in Nederland. Marokkanen onderscheiden zich van Nederlanders door een lage opleidbaarheid, overmatige overlast, overmatige criminaliteit, afkeer van Nederlanders ("kazen" ) en haat voor Nederland uitleg of detail . Voor Marokkanen geldt in zeer hoge mate de dynamiek van de niet-westerse immigrant: de eerste generatie is blij met zijn komst want gaat erop vooruit, de tweede generatie ontwikkelt afkeer en haat want heeft een veel lagere positie dan Nederlanders uitleg of detail , en de derde generatie splitst zich vermoedelijk in een klein deel dat succesvol is en zich aanpast, en de grote meerderheid die nog sterker gaat haten en jihadi wordt en mogelijkerwijs Nederlanders gaat aanvallen. Kenmerkende uitspraken: "Joden, die wil ik gelijk prikken" uitleg of detail en "Ik neuk jullie allemaal de moeder" uitleg of detail .

Massa-immigratie
1, (cat.): Verboden woorden. 2, (real.): De toename van het aantal gekleurden van bijna nul in 1960 tot circa anderhalf miljoen in 2010. Bij gelijkblijvende trends is Nederland in 2050 een soort Zuid-Afrika, waarin de kinderen verteld wordt dat Nederland bevrijd is van de nazi's door de Marokkanen, en de wederopbouw na de oorlog tot stand is gekomen door de inspanningen van de negers.

Media
1, (theor.): Die instellingen en organisaties die zorgen voor de verspreiding van informatie over de hele maatschappij. 2, (prakt.): De moderne variant van het luidsprekersysteem van Big Brother (uit 1984 uitleg of detail ) dat boodschappen verkondigt van de soort "Oorlog is Vrede". In de moderne media wordt bijvoorbeeld in begin 2014 uit alle kanalen verkondigd dat Rusland is opgerukt van de Dnjepr in 1945 naar de Oder-Neisse in 2014, en al sinds de jaren 1980 dat neoliberalisme (voorheen: kapitalisme) de enige fatsoenlijke en rechtvaardige manier is om een maatschappij in te richten. Dit omdat ze bij dat laatste zelf voordeel denken te hebben. Zie ook Amerika-correspondent , China-correspondent , EU-correspondent , en Rusland-correspondent .
    Andere bekende boodschappen zijn: "Het Europese Imperium is goed" uitleg of detail , "Allochtone massa-immigratie is een verrijking ", "De islam is goed" uitleg of detail uitleg of detail , en "De elite is goed en het klootjesvolk is fout", zie hier uitleg of detail .
    Zie ook kwaliteitsmedia .

Mensen
1, (theor.): Aanduiding in omgangstaal voor de species homo sapiens sapiens. 2, (pol. cor.): Deel van de uitdrukking "Het zijn (toch) allemaal mensen", als het nodig is wanprestaties of wandaden van moslims of gekleurde immigranten of gekleurden in het algemeen goed te praten, of te pleiten voor volledig vrije immigratie - of andere vormen van multiculturalisme en politieke-correctheid.
    Toelichting bij 2: de uitdrukking is verbale manipulatie, een retorische truc, te weerleggen door de simpele toepassing: "Hitler en de SS en concentratiekampbewaarders waren toch ook mensen".
    Voorbeelden hier uitleg of detail .
    Zie ook onzin .

Mensenrechten
1, (theor.): Een stel uitspraken staande voor universele regels die voor iedereen moeten gelden - dit onder de naam "Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens". 2, (real.): Een stel uitspraken opgesteld door lieden die op het moment van het doen van die uitspraken de baas was, en hun eigen ideeën universeel wilden laten verklaren. 3, (prakt.): Stok om "de vijanden van de westerse wereld", lees: "tegenstanders van het neoliberalisme", te slaan uitleg of detail . 4, (prakt.): Argument om iedereen tot Nederland toe te laten.
    Toelichting bij 3: Zo is de Russische afkeer van openlijke homoseksualiteit "een schending van de mensenrechten van de homo's", en het signaleren van de homohaat bij moslims "een schending van de mensenrechten van de moslims want islamofobie".

Meritocratie 
Regeringsvorm: de meest-deskundigen zijn de baas. Voorbeeld: geen (alle regeringsvormen hier ).

Migrant
Vroeger: iemand die van het ene naar het andere land trok om daar te gaan werken, daar de taal leerde, zijn kinderen lokale namen gaf en ze in de lokale taal opvoedde. Nu: iemand die van het ene naar het andere land trekt om daar een uitkering te trekken, slecht of niet de taal leert, zijn kinderen een thuis-naam geeft, en ze in de thuis-taal opvoedt.

Migratiesamenleving
1, (pol. cor.): De ideale samenleving. 2, (real.): Een term staande voor iets dat niet bestaat, categorie: oxymoron - de twee onderdelen spreken elkaar tegen.
    Toelichting bij 2: dit is een zeer simpele vorm van oxymoron: een migrant is oorspronkelijk iemand die rondtrekt in een huifkar, en een samenleving bestaat uit mensen wonende in huizen en verbouwende gewassen.
     Overigens zou de migrant eigenlijk moeten lopen, en de enige manier om aan een huifkar te komen, is om die op één of andere manier te ontfutselen aan de mensen-in-huizen - af te korten tot: door parasiteren.

Minderheden
1, (theor.): meervoud van "minderheid", een subgroep van een groep die kleiner is dan de helft ervan. 2, (pol. cor.): Gekleurde immigranten: zwarten/negers, moslims, Joden, enzovoort.
    Toelichting bij 2, kort: Iedereen die de term "minderheden" gebruikt daarbij doelende op groepen gekleurden, is een gore Ku Klux Klan-racist. Iedereen die de terminologie "Bescherming van de rechten van minderheden" gebruikt, is een gore Ku Klux Klan-racist én een aanhanger van raciale dictatuur.
    Toelichting bij 2, lang: De term "minderheden" wordt gebruikt in omstandigheden waar de betreffende groepen bevoordeeld moeten worden, dat wil zeggen: óf het zijn voorbeelden van beschaving die om die reden gelijk moeten krijgen in welk belangenconflict met de "witte" meerderheid dan ook, of het zijn "kwetsbare", zielige en sneue mensjes die om die reden gelijk moeten krijgen in welk belangenconflict met de "witte" meerderheid dan ook. Dus ieder dorp en stadswijk met meer dan 1 moslim moet een triomfalistische moskee met torenhoge minaret krijgen omdat de islam het toppunt van beschaving is en ieder programma van de publieke onmroep voor minstens de helft gevuld met negers omdat negers het toppunt van beschaving zijn, en Zwarte Piet, Pasen, Pinksteren en Kerst moeten afgeschaft worden omdat zwarte schmink, paaseieren, sterren, enzovoort kwetsend zijn voor "minderheden".
    Als er argumenten nodig zijn, gaat dat als volgt: moslims/negers zijn een minderheid - Joden waren ook een minderheid - de Joden zijn vervolgd - dus, ergo, q.e.d. moeten minderheden altijd hun zin krijgen. Joden gebruiken dit ook zeer vaak, vooral indien in argumentennood. Afgekort: "Omdat Joden sterren moesten dragen, moet Zwarte Piet verdwijnen". Daarom is de hele Joodse publieke omroep uitleg of detail ook hartstikke voor minderheden en tegen Zwarte Piet.

Moderniseren
1, (archaïsch): Term voor het op standaarden van de moderne tijd maken van iets: elektrificatie van de spoorwegen, in de stoomtijd, is "moderniseren". 2, (pol. cor.): het afbreken van de sociale voorzieningen. Het terugbrengen van de WAO van twee jaar naar twee maanden is "moderniseren". Het afschaffen ervan is de ultieme vorm van moderniseren: "vooruitlopen op ontwikkelingen".
    Voorbeelden hier uitleg of detail .

Moed
1, (theor.): De houding om acties te ondernemen die duidelijke risico's óf gevaren met zich mee brengen. 2, (pol. cor.): De term die bestuurders (en de rest van de elite) geven aan acties die haar eigen positie bevoordelen en (sterk) ten nadele zijn van de positie van de lagere klassen - hoe groter het verschil, hoe groter de moed. Met als extreem voorbeeld, anno 2016, het onbeperkt toelaten van haatbaardige moslimimmigranten, wier kosten in sociale neergang en tientallen miljarden gedragen gaan worden door de lagere klassen.

Moraal
1, (theor.): De regel dat je anderen niet nodeloos schade bezorgt. 2, (prakt.): Term gebruikt door politiek-correcten om iedereen die het niet met hun ideologieën en uitspraken eens is de mond te snoeren. De ideologieën en uitspraken van de politiek-correcten zijn voor een groot deel bijzonder immoreel tot ronduit schofterig - zie bijvoorbeeld multiculturalisme en neoliberalisme .
    Zie ook eerlijk , ethisch , fatsoen , en waarheid .

Moskee
1, (pol. cor.): Plaats waar baardmannetjes met teensandaaltjes hun vredelievendheid belijden. De vrouwtjes met hoofddoekjes zijn minderwaardige en mogen er niet in. 2, (real.): Plaats waar het zaad voor de terreur, jihad-gang en koppensnellerij wordt gelegd. 3, (symb.): Symbool voor de afkeer van de Nederlandse en westerse cultuur. 4, (symb.): Reusachtige varkenskop gelegd in vijfhonderdplusvoud op Nederlandse pleinen en in Nederlandse buurten.

Moslim
1, (pol. cor.): Kaboutertjes van mensjes met baardjes en hoofddoekjes en op teensandaaltjes, die aanhangers zijn van de liefhebbende godsdienst genaamd islam wat betekent "vrede". 2, (prakt.): Aanhangers van de weerzinwekkende godsdienst genaamd "islam", wat betekent "onderwerping", wat een afkorting is van "Alles en iedereen is onderworpen aan de wil van Allah en zijn regels en wetten". Dat laatste is ook af te korten als "kalifaat en sharia", wat dus zaken zijn die de kern van de islam is. Alle moslims zijn dus voor "kalifaat en sharia, want dat is de islam. Alle moslims zijn dus ook voor "de Islamitische Staat", sinds 2014 bekend onder zijn afkorting "IS". Overal ter wereld hebben moslims dus ruzie tot oorlog met hun niet-islamitische omgeving - tot die niet-islamitische omgeving is verdreven of onderworpen. Moslims willen de onthulling van deze waarnemingen verbieden, en noemen dat dan "belediging", "islamofobie" , "moslimhaat" , "racisme" enzovoort.
    Ook lijdend aan een door superioriteitsdenken uitleg of detail veroorzaakt sterk verminderd gevoel voor moraal uitleg of detail .

Moslimdiscriminatie
1, (pol. cor.), als in "discriminatie van moslims": Niet-bestaand begrip, zie discriminatie van moslims . 2, (real.), als in "discriminatie door moslims": Tautologie. Pleonasme. Vanzelfsprekendheid. Zie koran.

Moslimhaat
1, (pol. cor., moslims): Haat tegenover moslims. 2, (real.): Term gebruikt door Nederlandhaters voor gezonde-islamafkeer. 3, (real.): Mensenliefde.
    Toelichting: Moslims haten mensen want hebben oneindige liefde voor de Absolute Mensenvijand genaamd Allah, en degenen die namens hem op Aarde oorlog voeren, te beginnen met Mohammed (bijna alle moslims heten Mohammed, de rest heet Fatima). Bovendien volgen ze de regels uit het Boek van Allah, wat hen tot machinale regelvolgers maakt, een soort cyborgs, die levensgevaarlijk worden zodra iemand hun Boek dus hun leven bekritiseerd of niet wenst te volgen, oftewel: aan hun cyborg-programmatuur rommelt. Indien ze een schending van die regels denken te zien, worden ze meteen gewelddadig. De term "moslimhaat" is dus een van die potentieel levensgevaarlijke bedreigingen voor de levende dus denkende mensen. Ieder weldenkend mens haat moslims.

Multiculturalisme
1, (theor.): Het samengegaan van meerdere culturen waaruit een nieuwe en betere cultuur ontstaat. 2 (prakt.): Het bestaan van groepen niet-westerse immigranten in westerse landen die zich niet kunnen en willen aanpassen, wat tot grote problemen leidt omdat die niet-westerse culturen aanzienlijke tot grote achterstanden hebben. 3, (filos.): Een synoniem of pseudoniem van "contradictie". De Nederlandse versie: "De niet-westere immigrant is volkomen gelijkwaardig en dient in alle beroepen evenredig vertegenwoordigd te zijn, en hij is zwak en kwetsbaar en moet gesteund worden en mag geen kritiek op geleverd worden". De moslimimmigrant:  "Wij haten jullie want dat is de islam , en jullie kritiek daarop is islamofobie ". De negerimmigrant: "Wij zie niet genoeg mensen van ons ras op jullie televisie, dus jullie zijn racisten"
  . Beelden hier .

Multiculturele samenleving
1, (pol. cor.): Samenleving waarin alle culturen met alle stadia van ontwikkeling en alle mogelijke gewoontes als één grote gelukkige broederschap door elkaar leven. 2, (real., kort): Negers die baard en/of snor laten staan en vijf keer per dag bidden, en Turken die aan bling-bling en schietpartijen doen. 3, (real., alg.): Zie: Onderhoudsvrije tuin . Bekende voorbeelden: Hoetoes en Toetsies, soennieten en sjiieten, hindoes en moslims, Serviërs en Kroaten, Serviërs en moslims, Kroaten en moslims, Albanezen en Serviërs, Albanezen en Macedoniërs, moslims en christenen, en zo'n beetje de hele rest van de wereld. De correcte term voor het door "multiculturele samenleving" beschreven sociologische proces luidt "multidivergente segregatiemaatschappij". 4, (real., Ned.): Een fatsoenlijke blanke samenleving waaraan door gekleurde immigratie een overdaad aan overlast, criminaliteit, antisemitisme, racisme, vrouwenonderdrukking, besnijdenis, uithuwelijken, inteelt, ideologisch verbaal geweld, en algehele culturele achterlijkheid is toegevoegd. Plus het zodanig stelselmatig liegen, dat men het zelf gelooft. Over dit alles, en nog wat zoals "Islam is vrede".
    Toelichting bij 1: Kan alleen tot stand komen als de Nederlandse buren van een, bijvoorbeeld, Turkse immigrant de Turkse taal leren, de Nederlandse man een baard gaat dragen, de Nederlandse vrouw een hoofddoek, en het hele gezin naar de moskee gaat. Want anders voelen de immigranten zich hier niet thuis, afgewezen, buitengesloten, minder kansen hebbend, gediscrimineerd, en racistisch behandeld . Naar oplossingen voor Nederlanders met links een Turkse buur en rechts een Afrikaan wordt nog gezocht.
    Voor beelden van de multiculturele samenleving, zie hier .

Multicultureel ideaal
1, (volgens eigen zeggen): Een land waarin alle culturen vredig en feestend naast elkaar leven. 2, (wat ze daadwerkelijk willen): Humberto Tan als premier (helaas staat het koningschap niet open, en dat is eigenlijk discriminatie), een Jood als minister van Financiën, een Roma op Sociale Zaken, een moslim op Onderwijs, een Pool bij Defensie, een Somaliër als minister van Immigratie en Vreemdelingenzaken, nog een Jood op Justitie, en nog een creool op kunst en cultuur. Oh, en de Nederlanders? Die werken, of zitten in een concentratiekamp.

Nederland
1, (pol. cor.): Een stuk grondgebied op Aarde dat op volkomen gekunstelde wijze en volkomen onterecht is afgescheiden van de rest van de Aarde die, zoals iedereen weet en alleen schurken ontkennen, één grote lieve vredesgezinde gemeenschap vormt. Het bestaan van Nederland is dus een schande en een schending van de Universele Rechten van de Mens, en iedereen heeft ook het absolute recht om in Nederland te komen wonen . 2, (Nederlanders): Land waar je er met zijn allen wat van probeert te maken, behalve de elite , die zo veel mogelijk van de rest probeert te stelen. 3, (immigranten): Land waar je zo veel mogelijk probeert uit te halen (als het niet lukt, trek je verder). 4, (allochtone immigranten): Land waar je op teert , dat je probeert te slopen door de invoering van je eigen achterlijke cultuur , en dat je haat omdat het je confronteert met de achterlijkheid van je eigen cultuur.

Nederlander
1, (pol. cor., gematigd): Iedereen met een Nederlands paspoort. 2, (pol. cor., strenger): Iedereen ter wereld. 3, (wetensch.): Bewoners van Nederland met een cultuur die alleen in Nederland voorkomt. 4, (prakt.): Blanke Nederlanders met Nederlandse namen.
    Toelichting: Nederland was van 2000 voor Christus tot 1970 na een blank land, met in 1970 geen moslims en één neger: Humphrey Mijnals die voetbalde bij Elinkwijk. Gezien de wet van constantheid van cultuur is Nederland nog steeds een blank land. De anderen zijn immigrant met eigen land/cultuur elders.
    Een toelichting in illustraties staat hier .

Nederlandhaat
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (prakt.), a:  De opvattingen van de politieke, bestuurlijke, en intellectuele elite, zich uitende in terminologie richting het Nederladse volk als "populisten", "xenofoben", en "Zwarte Piet is racisme". b: De opvattingen in de reguliere media als uitvoerende macht van (a), met name bij de Volkskrant, Trouw, NRC, de NPS/NOS, de VARA, en daar weer speciaal bij haar website Joop.nl. c: De opvattingen van allochtone immigranten over Nederlanders zodra ze langer dan circa tien jaar in Nederland wonen, en zodra ze hun mond open doen of, met name, wanneer ze die op schrift stellen . In minst verdunde en meest eerlijk vorm te vernemen bij de jeugd, met name aan de schoolingang , maar ook op websites als maroc.nl. wijblijvenhier.nl en dewareislam.nl, waar er twee soorten Nederlanders zijn: de "kk kazen" en de "kkk kazen" - het eerste staande voor "kolere kanker Nederlanders" en het tweede voor "Ku Klux Klan Nederlanders".

Neger
1, (archaïsch): Aanduiding van etnie - als in "lid van het negroïde ras". Ook wel: creool, Afrikaan, zwarte, enz. 2, (courant, cat.): Verboden woord. 3, (prakt.): Creool die in zijn uitspraken refereert aan zijn lidmaatschap van de etnie der creolen ten einde daar voordeel aan te ontlenen, meestal door blanken te beledigen. De meeste creolen die hun mond open doen over maatschappelijke zaken blijken tevens neger te zijn. Door negers voortdurend gebruikte termen zijn "slavernij" , "kolonialisme" , "racisme" , "discriminatie" , en "achterstelling" . Negers hebben echter totaal niet de neiging deze zaken te mijden middels een vertrek naar Afrika waar ze geen last van hebben slavernij, kolonialisme, racisme, discriminatie, en achterstelling.
    Negers zijn dus gevaarlijk (voorbeelden uit 2014): zo geef je ze een hand in de vorm van een baantje als nieuwslezer(es) (Noraly Beyer), cabaretier (Jürgen Raymann), zanger(es) (Tanja Kross) of kunstenaar in het algemeen (Quinsy Gario), of ze beschuldigen je van discriminatie (omdat je net als iedereen gefouilleerd wordt op Schiphol), slavernij, nogmaals slavernij, en racisme, en bijten ze je in je cultuur (Gouden Koets, Zwarte Piet).
    Uiteindelijk zullen alle aanduidingen voor de etnie der creolen in de categorie "Verboden woorden" belanden, aangezien de creolen slecht scoren op twee belangrijke sociaal-maatschappelijk factoren: de man-vrouw-relaties , en het hoger-organisatorische vermogen op diverse vlakken  , en al die aanduidingen dus komen te staan voor "slecht scoren". Tot de etnie der creolen beter gaat scoren.
    Zie ook bounty .

Neoliberalisme
Neoliberalisme is het vrijlaten van alle economische processen tot uiteindelijk (bijna) alle geld in handen is van één (enkele) personen. Het neoliberalisme heerst in Amerika sinds de jaren 1970, in Europa sinds de jaren 1980, en in Rusland sinds 1991. De sociale uitkomst van neoliberalisme is plutocratie . Zoals dat laatste al aangeeft, is het neoliberalisme de seculiere versie het Joodse monotheïstische geloof, zie ook "De Dans om het Gouden Kalf" en "Het Verjagen van de Woekeraars uit de Tempel". Praktische voorbeelden van neoliberalisme: scheefhuren , belastingvereenvoudiging , hervormingen , bezuinigingen , lastenverlichting , enzovoort.

Nepnieuws
1, (pol. cor.): Alle nieuws en andere berichten op en van media die niet tot de "kwaliteitsmedia", "reguliere media", mainstream media", enzovoort behoren, waaronder dus alles afkomstig van "het internet", behalve wanneer dat gunstig is voor de politieke-correctheid. 2, (prakt.): De inhoud van de mainstream media, op alle vlakken behalve die van orkanen, verkeersrampen enzovoort.
    Toelichting bij 1: Joop.nl en decorrespondent.nl (enzovoort) noemt men "Joop" respectievelijk "De Correspondent" en behoren tot de media en verspreiden "nieuws" en "opinies", GeenStijl en ThePostOnline (enzovoort) behoort tot "het internet" en verspreiden "nepnieuws" en "bagger".

Nepocratie 
Regeringsvorm: de familie-, vrienden- en netwerkgroepen zijn de baas. Voorbeeld (als secundair verschijnsel): bijna overal (alle regeringsvormen hier ).

Nomade
Iemand die van plek naar plek trekt, of van land naar land, na op de vorige plek de boel uitgewoond te hebben. Zie ook parasieten .

Nuance
1, (archaïsch): Het maken van een klein(er) onderscheid, bij implicatie dus daar waar er ook een groter onderscheid speelt (klein = kleiner dan, zie onzin ). 2, (pol. cor., meestal als voltooid deelwoord): Het standpunt van politiek-correcten.
    Toelichting: Het standpunt van niet-politiek-correcten is per definitie "ongenuanceerd". Voorbeeld: "Alle vluchtelingen toelaten" is "genuanceerd", en "Een beperking op het toelaten van vluchtelingen" is "ongenuanceerd". 
   Verdere toelichting hier .

Occidentofobie
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (real.): Angst van moslims om hun armoedige en barbaarse cultuurtje in te wisselen voor de toch best wel een stuk minder armoedige en barbaarse westerse waarden. Uitingen: occidentofobe beharing, occidentofobe kleding, occidentofobe winkels, occidentofobe uitgansgelegenheden, occidentofobe kerken, occidentofobe overlast, occidentofobe misdaden en occidentofobe terreurdaden. Dit alles onder het occidentofobe motto "Ik neuk jullie allemaal de moeder" . Uitzondering: moslims hebben weinig tot geen angst voor westerse huizen, westerse auto's, westerse mobieltjes en westers geld.

Oligarchie
Regeringsvorm: de rijkeren en "heren" zijn de baas. Europese naties sinds de jaren tachtig en de Europese Unie. Meest genoemde voorbeeld: Rusland 1991-2000, maar dat is eigenlijk meer een plutocratie (alle regeringsvormen hier ).

Onafhankelijk
1, (theor.): het niet bestaan van een relati tussen twee zaken of personen met andere zaken of personen: het weer is onafhankelijk van wat iemand draagt,maar wat iemand draagt is wel afhankelijk van het weer. 2, (prakt.): Term voor persoon of organisatie die iets verkondigt waar de auteur het mee eens is. 3, (pol. cor.): Term uit de Koude Oorlogssectie van de politieke-correctheid voor personen of organisaties die een sterk pro-westers standpunt vertegenwoordigen, en waarvan de uitspraken vijwel exact omgekeerd moeten worden om nigszins in de buurt van de waarheid te komen. Voorbeelden: Humans Rights Watch , Amnesty International , alle persbureaus, alle Amerikaanse instituten, denktanks, universiteiten enzovoort, alles dat gefinancierd wordt door Amerikaans of ander westers geld en in internationale zaken opereert, enzovoort.
    Voorbeelden hier .

Onderbuikgevoelens
1, (pol. cor.): De verzamelnaam voor de houdingen en meningen van de onderste tweederde van de bevolking, waaronder vallen zaken als "achter de dijken"-houding, vreemdelingenhaat, xenofobie, discriminatie, racisme, enzovoort, ook wel bekend onder de andere verzamelnaam van "populisme" . 2, (real.): De verzamelnaam voor de houdingen en meningen van de bovenste eenderde van de bevolking, waaronder vallen: elitarisme, eigenwaan, narcisme, intellectualisme, rabiaat egoïsme, ploertigheid, psychopathie, enzovoort.
    Toelichting: de gebruikelijke uitleg van de term is die van 1, maar dat is omdat de groep vermeld onder 2 de dominante en dictatoriale en censurerende baas is in en van de media. De media behoren natuurlijk tot groep 2.
    Zie ook rancune .

Onderhoudsvrije tuin.
Een naam voor een categorie van woorden. De officiële naam van deze categorie luidt "oxymoron": een woord of term die zijn eigen tegenspraak inhoudt . Zie bijvoorbeeld Individuele moslim of particuliere geloofsbeleving 

Onzin
Uitspraken waarvan bedoeld wordt dat ze op de werkelijke wereld slaan, maar dat niet doen. Alle kwantitatieve uitspraken als “veel” en “groot”, waar niet bij vermeld staat waar men dit groot of veel aan afmeet, zijn voorbeelden van onzin (voorbeeld: voor een zwerver is honderd euro veel, voor een miljonair is een ton veel). Zie ook: ratio . Bredere uitleg in het kader van de algemene semantiek hier .
    Een andere veelvoorkomende categorie is die van de alles-insluitende of niets-insluitende uitspraken: "Iedereen is menselijk" of "Niemand is gemiddeld" . Zelfs indien waar, heb je hier niets aan, want bijvoorbeeld dat eerste geldt zowel voor de grootste heilige als de grootste schurk.

Oorlogsmisdaden
1, (pol. cor.): Wat de Russen doen in Syrië, anno 2016. 2, (real.): Wat de Amerikanen deden in Vietnam, Laos, Cambodje, Laos, Afgahnistan, Irak 2x, enzovoort.
    Toelichting: Aantal slachtoffers ten gevolge van de Amerikaanse oorlosgmisdaden in Vietnam en omsterken: ergens tussen de 1 en 2 miljoen burgers die hun een eigen land wilden kunnen regeren. Aantal slachtoffers ten gevolge van de Russische oorlogsmisdaden in Syrië: enkele duizenden haatmoslims die groepen andere haatmoslims willen vermoorden.

Opzij zetten
1, (theor.): Iets verplaatsen zodanig dat het uit het zicht of uit de loop is. 2, (pol. cor.): Het geconfronteerd raken van allochtone immigranten met hun achterstand en barbarij (uithuwelijken, enz.). Vrijwel altijd gebruikt in de voltooid verleden tijd als in "opzij gezet worden", ten einde te impliceren dat hier iets actief gedaan wordt door autochtonen richting allochtonen. Dat "iets doen" bestaat er dus in dat autochtonen niet aan barbaarse gewoontes als uithuwelijken enzovoort doen.
    Ten einde het mogelijk te maken door herhaling de dringendheid van de boodschap te onderstrepen, en niet voortdurend in dezelfde terminologie te vervallen, zijn er van deze term ook de synoniemen van "wegzetten"   en vernederen .

Overbevolking
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (real.): Een ernstige bedreiging voor de beschaving, mensheid, klimaat en natuur.
    Toelichting: "Overbevolking" is niet slechts een verboden woord, maar extra, extra, extra verboden, want voornamelijk een probleem van niet-westerse culturen, en van "negertjes" zeggen dat ze te veel fokken is bijna nog erger dan zeggen dat ze dom zijn of niet willen werken. Dus stromen ze ongehinderd over van de rand van het Afrikaanse continent de Middellandse Zee in (anno 2015). In de vorm van de zogenaamde "bootjesmensen". Politiek-correcte mensen vinden dat heel zielig, want je mag niks zeggen van dat fokken .

Overbevolking, Nederlands
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (real.): Een feit.
    Toelichting bij 1: Het constateren van overbevolking van Nederland betekent dat er te veel mensen zijn in Nederland. Leidende naar het idee dat dat aantal moet verminderen. En er is maar één zinnige manier om dat aantal te verminderen: remigratie van immigranten en hun nakomelingen - zij hebben namelijk een alternatief thuisland (Arabirië of Afrika), en Nederlanders niet.
    Toelichting bij 2: Dit werd een feit op het moment dat er voor het onderhouden van de Nederlandse bevolking meer land nodig is dan het oppervlakte van Nederland. Dat is vermoedelijk gebeurd op het moment dat de Nederlandse bevolking het aantal van ergens tussen 10 en 12 miljoen overschreed. Dat wil zeggen: net voor het begin van de allochtone massa-immigratie .

Overheid
1, (communis opinio): Is er veel te veel van. Communis opinio staat hier voor alle politiek op de SP na, alle media, alle bestuurders en intellectuelen, oftewel: de hele elite. 2, (real.): Het draagmiddel van de beschaving. Kijk overal ter wereld, en de gietijzeren regel is: hoe minder overheid, hoe minder beschaving. Dat betekent automatisch het omgekeerde: hoe meer overheid, hoe meer beschaving. Merk op: dit geldt alleen voor overheid binnen naties en kleiner - voor supranationale overheden geldt bij de huidige stand van de menselijke beschaving het gestelde bij bestuur .

Paradijsvogel
Bewoners van de continenten waar de vruchten uit de bomen en in de handen vallen. Indien verblijvend in gematigde streken: mensen die de vruchten van andermans arbeid in de handen vallen. Zie ook: parasieten . Paradijsvogels onderscheiden zich van parasieten in dat ze amuserende activiteiten uitventen als zang, dans en eten koken .

Parasieten
Levende wezens die leven ten koste van andere levende wezens. Term uit de biologie. Ook van toepassing op mensen en mensengroepen , maar daar nogal taboe sinds er ook mensen met een kleurtje onder blijken te vallen  . Tot de parasieten behoren Roma, creoolse immigranten, moslim-immigranten, Joodse immigranten, en eigenlijk ook Oost-Europeanen en alle andere immigranten die een groot deel van het geld dat ze verdienen overmaken richting thuisland. Komt ook voor in de mildere variant van paradijsvogel .

Participatiemaatschappij
1, (elite, media): Maatschappij waarin het hoofddoel is dat iedereen participeert. 2, (real.): Orwelliaanse newspeak (uitleg hier , of zie deze verzameling) voor de neoliberale heilstaat, met als motto's: "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke", "Het recht van de sterkste", en "Winner takes all and loser loses all". Ingevoerd in Nederland door een kongsi van blauwe-blazerige (VVD) en nep-roodachtige (PvdA) neoliberalen.

Particuliere geloofsbeleving
1, (cat.): Onderhoudsvrije tuin . De officiële naam van deze categorie luidt "oxymoron": een woord of term die zijn eigen tegenspraak inhoudt . 2, (prakt.): Term gebruikt tijdens de verkoop van de barbaarse godsdienst genaamd "islam" .

Parlementaire democratie
1, (theor.): Vorm van bestuur waarbij het volk vertegenwoordigers kiest die een aantal jaren de belangen van alle groepen tegen elkaar afweegt en besluiten neemt die de belangen zo goed mogelijk vertegenwoordigen. 2, (prakt.): Vorm van bestuur waarbij het volk vertegenwoordigers kiest die gedurende een aantal jaren slechts aan één enkel belng denken: dat van henzelf en de groep waartoe ze behoren: de bovenste derde van de samenleving. De elite.
    Toelichting bij 2: De juiste term voor "parlementaire" democratie is dus "elitaire democratie". Ooit eens door ene G. Wilders kernachtig samengevat in de term "nepparlement". Vanzelfsprekenderwijs waren alle leden van de elite daar heel boos over.

Ploertigheid
Alle beleid dat leidt tot verslechtering van de positie van de zwakkeren in de maatschappij, en versterking van de sterkeren. De uitvoerders en voorstanders van dit beleid zijn ploerten. Zie ook neoliberalisme .

Plutocratie
Regeringsvorm: de superrijken zijn de baas. Voorbeelden: Amerika vanaf ca. 1980, Rusland vanaf 1991, Europa vanaf ca. 2000 (alle regeringsvormen hier ). Plutocratie is het natuurlijk eindproduct van neoliberalisme, want neoliberalisme is het vrijlaten van alle economische processen tot uiteindelijk (bijna) alle geld in handen is van één (enkele) personen.

Polarisatie
1, (theor.): Verdelen in twee polen - heeft een wetenschappelijke betekenis in de natuurkunde: het ontstaan van een (elektrische) plus- en min-pool. 2, (prakt., neutraal): Het betsaan van maatschappelijke meningsverschillen, meestal gebruikt in de avtieve zin: om aan te geven dat de meningsverschillen groetr worden. 3, (pol. cor.): Zoals gebruikt in en door de media: alle meningen en alle feiten die niet overeenkomen met de politieke-correctheid.
    Toelichting bij 3: het constateren dat in de islam vrouwen minder rechten hebben, dat moslims doen aan uithuwelijken (net als diverse andere niet-westerse culturen), dat moslims doen aan eerwraak, dat zwarte vaders er meestal niet zijn voor hun kinderen, dat zwarten veel betrokken zijn bij schietpartijen, zijn allemaal voorbeelden van feiten, waarvan het vermelden ervan consequent wordt voorgesteld als "sterk polariserend". Overigens: de mening dat blanken racisten zijn, is een mening die dat volgens deze interpretatie niet is.
    Zie ook Black-Lives-Matter , diversiteit , haatzaaien , en Ku Klux Klan .

Politicus
Iemand die mede het land bestuurt en (op doodenkele uitzonderingen na) vrijwel altijd liegt dat datgene wat hij doet en vindt niet in zijn eigen belang is, en dat van de topderde.

Politieke-correctheid
1, (elite, media, cat.): Verboden woord. 2, (pol. cor., elite, media): Iets dat niet bestaat. 3, (elite, media): De stelsel van opvattingen en ideeën die de hoogste waarden van de beschaving vertegenwoordigen, en wel dusdanig hoog dat alle opvattingen die de politieke-correctheid tegenspreken niets anders zijn dan al dan niet verborgen pogingen om Anne Frank uit haar graf te halen en opnieuw te vermoorden, en dus gecensureerd en verboden moeten worden. 4, (real.): Een misselijkmakende combinatie van zogenaamde linksigheid en grachtengordelige kleinburgerlijkheid van de intellectuele en bestuurlijke elite, en de media (natuurlijk), die haar voortreffelijkheid wenst te bewijzen door het binnenhalen van eindeloze stromen lieden uit barbaarse landen, onder het motto van "zielige negertjes" compleet met Mauro-tranen.
    Volgende een kenmerk van de Big Bother-mentaliteit: "Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows." , en dit toepassende op de politiek-correcte grondstelling van "De gelijkheid der culturen": "Freedom is the freedom to say that backward cultures are backward cultures. If that is granted, all else follows.", is het onmiddellijk duidelijk dat politieke-correctheid een vorm van Big Brother-mentaliteit is.

Populisme
1, (wetens., orig.): Het inspelen op onredelijke eisen van het volk. 2, (prakt., jaren 2000 en verder): Argument om niet in te spelen op redelijke eisen van het volk. Voorbeeld: burgers: "Wij willen kunnen stemmen over Europa" - elite: "Dat is populisme". Verder zijn alle andere opinies die de belangen van de onderste helft tot tweederde van de bevolking vertegenwoordigen "populisme". In de praktijk is alles dat niet valt onder "populisme", sterk ten voordele van de bovenste derde, de elite. De facto is het spectrum van alle mogelijke opnies verdeeld in twee hoofdgroepen: ''populisme" en "elitarisme". Vrijwel alles dat komt uit de mond van mensen met enigerlei hogere opleiding valt onder "elitarisme". Meer hier .
    Zie ook onderbuikgevoelens .

Praatprogramma
1, (theor.): Een televisieprogramma waarin twee of meerdere mensen het over iets zinnigs hebben. 2, (real.): Televisieprogramma waarin twee of meerdere mensen elkaars politiek-correcte mening zitten napraten.
    Toelichting bij 2: Mocht er door één of ander toeval een niet-poltiek-correct iemand aanwezig zijn (znager henk Westbroek zei eens iets positiefs over Zwarte Piet), dan is het de universele gewoonte deze persoon zo snel mogelijk de mond te snoeren - bijvoorbeeld door minachtende opmerkingen. Mocht het bittere noodzaak zijn een niet-politiek-correct iemand uit te nodigen, dan zet je daar minstens twee maar liefst drie of vier politiek-correcten tegenover, liefst van de goedgebekte soort - indien het onderwerp zich ervoor leent, voer je een pathetisch geval op - bijvoorbeeld bij een discussie over asielzoekers één of twee bloedjes van kinderen met pijpekrullen en kuiltjes in hun wangen, of als het ouderen moeten zijn: aantrekkelijke meisjes die een of andere studie volgen.

Presentator
Journalist bij de radio of op de televisie. Iemand die tegen miljoenen anderen liegt ten eigen bate en dat van de topderde van de maatschappij, en er een betrouwbaar gezicht bij trekt. Vuistregel: hoe betrouwbaarder de uitstraling, hoe erger de leugens en het verraad aan de rest van de maatschappij. Archetypisch voorbeeld (anno 2014): Paul Witteman: de ploert Stef Blok (VVD) wordt met egards ontvangen, de socialist Emile Roemer (SP) krijgt een kruisverhoor.

Progressieve moslim
1, (cat.): Onderhoudsvrije tuin . De officiële naam van deze categorie luidt "oxymoron": een woord of term die zijn eigen tegenspraak inhoudt . 2, (prakt.): Term gebruikt tijdens de verkoop van de barbaarse godsdienst genaamd "islam".
    Toelichting: de kern van de islam is invoering van de sharia en vestiging van het kalifaat. Dat is de zwartst mogelijke vorm van reactie. Een moslim kan dus alleen progressief zijn door de islam af te zweren.

Publieke omroep
1: (theor.): Omroepen die namens de hele gemeenschap doen aan berichtgeving die over zijn geheel min of meer neutraal is en alle maatschappelijke opvattingen en stromingen vertegenwoordigt. 2: (prakt.): omroepen die zeer politiek-correct zijn en doen aan allerlei dusdanig zware vormen van censuur, dat voor een enigszins evenwichtige blik op wat er gebeurt in de maatschappijl, je je toevlucht moet zoeken tot het internet bij sites als GeenStijl.nl. Zaken die met name ernstig gepromoot worden zijn neoliberalisme, kosmopolitisme, Europa, vrije immigratie nomadisme, de islam, allochtone immigranten, en alle oligarchische politieke partijen, en zaken die genegeerd, gecensureerd en bestreden worden zijn nationaal gevoel, rust en orde, dichte grenzen, de verzorgingsstaat, islamwerkelijkheid, islamkritiek, de SP en de PVV, Geert Wilders, en eurosceptici. De term "publieke omroep" is de facto identiek aan "politiek-correcte omroep".

PVV
1, (pol. cor.): Partij die de integratieproblemen van allochtone immigranten heeft veroorzaakt. 2 (real.): Partij ontstaan door de integratieproblemen van allochtone immigranten, en de weigering van de bestuurlijke elite om die te benoemen gedurende circa 40 jaar, en gedurende de laatst 10 jaar, schrijvende 2014, om de weinige keren dat ze ze benoemen als "Er zijn weliswaar problemen" te weigeren ze te specificeren en aan te pakken .
    In een enkel voorbeeld: het eerste geval van het doodschieten door juweliers van een stel Marokkaanse overvallers en de steun voor hen van Nederlanders ("Xenofoben!", "Racisten!", "PVV'ers!") is een veel groter probleem dan de overdaad aan Marokkaanse juweliersovervallers en de steun vanuit de Marokkaanse gemeenschap voor hen ("Onschuldige slachtoffers van Nederlandse discriminatie en racisme").

Racisme
1, (pol. cor., alle moslims en alle negers):  Alle vormen van behandeling door blanken van moslims en negers behalve die waarbij ze huizen, geld en makkelijke baantjes krijgen. 2, (real.): Alle uitspraken van moslims en negers over blanken namens moslims en negers. 3, (real.): Alle baantjes, benoemingen, of prijzen voor moslims of negers daar waar ze er op grond van competentie geen recht op hebben. Voorbeeld: een neger als minister in een Europees land. 4, (real.): Term ter aanduiding van alle constateren van verschillen in presteren ten gevolge van verschillen in cultuur.
    Toelichting bij 3, mogelijkheid 1: de neger is een goede bestuurder - dan dient deze onmiddellijk naar Afrika gestuurd te worden waar een nijpend tekort is aan goede bestuurders en dat niet doen is racisme tegenover de negers in Afrika. Toelichting mogelijkheid 2: de neger is geen goede bestuurder (de grote meerderheidsoptie): triviaal geval.
    Algemene toelichting: de normale definitie is: "De benadeling van personen op grond van ras (en overeenkomstige zaken)". In de meer volledige vorm: "Het op grond van ras anders behandelen van bepaalde personen ten opzichte van de behandeling van gemiddelde persoon (en overeenkomstige zaken) in soortgelijke omstandigheden". De laatste is anders, in dat ook de bevoordeling van personen op grond van ras bestempeld word als racisme. Vanuit het gegeven dat bevoordeling en benadeling per definitie hand in hand gaan, is de laatste de juiste definitie. Bekende voorbeelden van bevoordelend racisme zijn de Joodse opvatting over de positie van hun ras als het door de Schepper uitverkoren volk en alle daaruit volgende andere opvattingen . De huidig meest voorkomende voorbeelden van racisme zijn die tussen gekleurde volken onderling , en in het westen die van de blanke bevolking door de elite .
    Update 1, begin 2016 (creools): Als een zwarte gaat wonen in een volledig witte enclave, en een witte merkt op enigerlei wijze op dat die zwarte zwart is, dan is dat racisme.
    Update 2, midden 2016 (creools): Het bestaan van witten, is racisme.
    Toelichting bij update 2: Deze definitie van racisme is in zekere zin juist, zie de illustratie rechts: het rechter poppetje staat in die visie voor de witte, en de positie van de zwarte is ergens tussen het derde en vierde poppetje.

Rancune
1, (pol. cor.): Gevoel bij autochtone Nederlanders omtrent de aanwezigheid van allochtone immigranten vanwege de verrijking die de allochtone culturen brengen. 2, (real.): Gevoel bij politiek-correcten en multiculturalisten vanwege de gebleken achterlijkheid van de allochtone culturen die ze zo sterk gepromoot hebben en daarmee de ondergang van het multiculturele ideaal. 3, (real.): Gevoel bij allochtone immigranten en vooral de intelligenteren onder hen, veroorzaakt door het vrijwel alle opzichten beter functioneren van de Nederlandse en westerse cultuur. Dit speelt voornamelijk bij de intelligenteren en de geslaagderen omdat ze veel meer van de geslaagdheid van de Nederlandse en westerse cultuur ondervinden en de rancune heet dan "culturele nederlaag"
    Zie ook onderbuikgevoelens .

Ratio
Letterlijk: verhouding, of in verhouding. Als gedachtengoed en ook in de letterlijke zin: de houding om zaken niet op zichzelf te zien (of: absoluut), maar naar elkaar af te meten. Alle natuurwetenschap is rationeel, omdat de uitkomsten afgemeten worden naar bekende standaarden: “de stok is een halve meter lang” betekent dat de stok tweemaal past langs een standaard “stok” waarvan afgesproken is dat we hem een “meter” zullen noemen. Alle uitspraken zonder referentie beschouwt de ratio als ongeldig, bekend voorbeeld uit de reclame: "Geeft dertig procent meer licht". Dit is een zinledige uitspraak, omdat ontbreekt ten opzichte van wat de dertig procent geldt. Zinledige uitspraken worden meestal populairder afgekort tot de term "onzin" , en zo ook op deze site. De meeste discussies , vooral over principiële en morele zaken, staan vol met onzin in deze betekenis van het woord.

Redelijk
1, (theor.): Volgens de rede. Oftewel: volgens de ratio. 2, (pol. cor.): Volgens de politieke-correctheid.
    Toelichting bij 1: er is geen andere "rede" dan de ratio - oftewel de rationaliteit. Oftewel: alleen slaande op uitspraken die twee zaken tegen elkaar afwegen (volgens de ratio bestaan er geen absolute zaken).
    Toelichting bij 2: Politiek-correcten gebruiken de term voor hun eigen standpunten. Het voorbeeld dat het item deed ontstaan: een politiek-correcte presentator van een politiek-correct discussieprogramma (Buitenhof, 30-10-2016) noemde de standpunten van de politiek-correcte partijen D66 en CDA aangaande het Oekraïne-verdrag dat door de Nederlandse bevolking is weggestemd "redelijk", omdat de politiek-correcten én D66 én het CDA dat verdrag graag door willen zetten. Tegen de democratie dus alle redelijkheid in (noot: de tegenkracht voor de genoemden: angst voor de kiezer, die de macht heeft op 15-03-2017).

Redeneren
Een hoogst belangrijke capaciteit die officieel veel te maken heeft met het naburige item "ratio" . In werkelijkheid is "redeneren" een bijna perfect synoniem van een tot nu toe onbekende term, die luidt "emotioneren". Dit omdat vrijwel iedereen óf een religie óf een ideologie aanhangt, en om die in leven te houden in de stormen van de harde werkelijkheid, is redeneren volstrekt uit den boze, en kan men als men iets wil zeggen weinig anders dan gaan "emotioneren" - argumenten als "Jij bent een racist" of "Jij bent islamofoob" of heel in het algemeen "Jij deugt niet". Het andere alternatief voor redenatie, frequent gehanteerd door religieuzen van de islamitische persuasie, is non-verbaal. Oftewel geweld. De "emotionatie" van lieden van de islamitische persuasie is dan dat het reacties betreft op gevallen van "te ver gaan" .

Regime
Regering in een land waar het neoliberalisme of de westerse rijkdom niet heerst - het al dan niet gekozen zijn van die regering is van geen belang. Zo is de Oekraïne regering van de gekozen president Janoekowitz (begin 2014) een "regime" want niet westers-gezind genoeg, en worden de fascisten en neo-nazi's die het parlement in Kiev hebben belegerd en de macht gegrepen "de Oekraïense regering" genoemd door westerse politici en media .

Religie
1, (zeer positief gesteld): Een manier om zin aan het leven te geven, die in de praktijk weinig zinvol is  - zie ook geloof  . 2, (prakt.): De snelste manier om je rationele geest te verkankeren.

Remigratie
1, (cat.): Verboden woord. 2, (prakt.): De enige noplossing voor de integratieproblemen van allochtone immigranten. Dit naar analogie met de denkmethode van Sherlock Holmes : Als al het andere niet-werkende is geschrapt, moet datgene dat overblijft, hoe schijnbaar ongewenst ook, wel de werkende oplossing zijn. En wat betreft de integratieproblemen is werkelijk al alles geprobeerd, volgens de politiek-correcten en multiculturalisten, terwijl de problemen alleen maar groter zijn geworden, gezien de fenomenen, in de jaren 2010, van shariawijken en jihadi's gaande naar Syrië.

Respect
1, (theor.): De meerwaarde die iemands uitspraken en oordelen krijgen op grond van eerder juist of werkzaam gebleken uitspraken of oordelen. 2, (prakt.): De eis van moslims, Marokkanen, negers en vele andere allochtone en niet-westerse cultuurdragers dat je hen als je meerdere ziet, zonder dat ze ooit iets gepresteerd hebben. De bijhorende psychologische uitstraling is die van "arrogantie", met name bij moslims bijzonder goed zichtbaar .

Roma
1, (pol. cor.): De correcte neutrale omschrijving van wat vroeger aangeduid werd met "zigeuners". Nog netter is "Roma en Sinti", want dat zijn twee verschillende stammen. Roma en Sinti worden per definitie gediscrimineerd omdat ze er een nomadische levensstijl op na houden, zie 2. 2, (prakt.): Sociologische groepen die ook veel culturele en genetische samenhang vertoont, waar alle economische waarden nodig voor hun levensonderhoud en soms nog meer ingaan, en waar nauwelijks of geen economische activiteit uitkomt - dat laatste zijnde inherent aan hun nomadische levensstijl. Zie ook parasieten .

Ruimtevaart
1: In en door Amerika: een van de belangrijkste uitingen van de menselijke onderzoeks- en ondernemingszin, en een garantie voor blijvende wereldvrede - iets aan het voorfront der beschaving. 2: In en door de Sovjet-Unie/Rusland en China: een onderneming voortvloeiende uit de wens de rest van de wereld te bedreigen met technologische en militaire macht - een gevaar voor de wereldvrede en een bewijs van de kwaadaardigheid van die systemen. 3: In en door India, enzovoort: een verspilling van geld dat beter aan de armen in het land besteed kan worden.

Rusland-correspondent
1, (theor.): Iemand in dienst van de media die namens die media berichten verstuurt over Rusland vanuit Rusland. 2, (prakt.): Iemand die Rusland haat, vrijwel altijd stammende van de tijd dat Rusland communistisch was. rusland-correspondenten houden onderlinge wedstrijden wie het meest anti-Rusland en anticommunistisch is. De meeste exemplaren zijn licht tot zwaar gestoord vanwege het voortdurend moeten spreken en schrijven in contradicties. Zie ook China-correspondent , Amerika-correspondent , EU-correspondent , en Ruslanddeskundige .

Ruslanddeskundige
1, (theor.): Iemand die deskundig is aangaande de geschiedenis en/of de sociologie van Rusland. 2, (prakt.): Iemand die Rusland haat, vrijwel altijd stammende van de tijd dat Rusland communistisch was. Ruslanddeskundigen houden onderlinge wedstrijden wie het meest anticommunistisch is - de stand in de wedstrijd "Hoeveel slachtoffers heeft Stalin gemaakt?" staat in de jaren 2010 op 60 miljoen. De Angelsaksische soort is zeer vaak van Oost-Europese origine en/of Joodse afkomst. Bekende gevallen in de jaren 2010 zijn Richard Pipes en Anna Applebaum (beide VS) en Edward Lucas en Timothy Snyder (beide GB).

Scheefhuren
1. (real.): Het wonen in een kleine of slechte woning die daarom minder huur kost. 2, (pol.): Smoes om verhuurdersheffing in te voeren.
    Toelichting 1: zie ook "scheefrijden": rijden in een goedkopere auto dan je je kan verooorloven, enzovoort.
    Toelichting 2: Het begrip is gebaseerd op de dooe ploetren verspreide leugen dat er op huurwoningen een subsidie zou rusten - de realiteit is dat alleen de allerlaagste inkomens een individuele huursubsidie krijgen, en niet de woning.

Scheefwonen
Zie scheefhuren .

Sharia
De uitvoeringsregels van het kalifaat - zie aldaar.

Shariawijk
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (prakt.): Term uitgevonden door journalist Perdiep Ramesar, beschrijvende de wijken waar moslims in de meerderheid zijn.
    Toelichting: de term was dusdanig effectief, dat de politieke-correctheid meteen de bonnetjes van Ramesar ging controleren, en er inderdaad een paar incorrecte vond. Die bonnetjes had hij ingevuld volgens het recept van Volkskrant-verslaggeefster en islam-correspondent Janny Groen, die altijd met dezelfde volstrekt representatieve gematigde moslim komt maar deze voortdurend een andere naam geeft. Overigens: 'jihadstad' mag dan ineens (= na een terreuraanslag) weer wel, maar die liggen allemaal in België.

Slaaf
1, (real.): Toestand waarbij het hele leven van een persoon onderworpen is aan de wil van een ander. Historisch gezien voorkomend over de hele wereld. 2, (pol. cor., oud): Toestand als beschreven bij 1, maar dan uitsluitend het geval van Afrikanen in het bezit van blanken. 3, (pol. cor., nw., cat.): Verboden woorden.
    Toelichting bij 2: de westerse slavernij is ontstaan omdat toen de westelingen met houten zeeschepen met handelswwar in de aanbieding op de Afrikaanse kust landden, de Afrikanen aan economische waar niets anders in de aanbieding hadden dan slaven.
    Toelichting bij 3: Het indelen in de categorie "Verboden woorden" is iets dat deze redactie opgevangen heeft in 2016, waarbij men, zijnde negers en politiek-correcten, als substituut aanbiedt "tot slaaf gemaakte" - omdat "slaaf" onvolledig zou zijn omdat "slaaf" niet de toestand is waarin de betreffende persoon geboren zou zijn. Dit laatste is een onjuistheid, omdat kinderen van slaven wel degelijk als slaaf geboren worden. En ten tweede: ook het gegeven alternatief is nog onvolledig - de meer volledige definitie voor het onderhavige geval luidt: "Door mede-Afrikanen tot slaaf gemaakten".
    Voorbeelden hier .

Slavernij
1: Iets dat tot nu toe de hele geschiedenis overal ter wereld is voorgekomen en voorkomt - in de moderne tijd vaak in de vormen "horigheid', zoals bij met wat enige "tong in de wang" "werknemerschap" wordt genoemd. Heel erg populair was het in Afrika, voor de komst van de Europeanen
2: Iets dat de Europese blanken hebben gedaan met Afrikaanse negers van ergens 16 honderd huppeldepup tot 18 honderd en vijftig plus nog iets.
3: Excuus van negers woonachtig in westerse landen om posities op te eisen die ze op grond van verdienste niet zouden krijgen.
4: Term gebruikt gebruikt door negers voor het uiten van hun culturele nederlaag .

Smeerlap
Iemand die zich voordoet als een eerbaar mens, maar in politieke of economische context dingen doet die een groot aantal mensen schade berokkent, ten einde belangen van een kleine groep welgestelden te bevorderen. Soms geven ze zich bloot . Term op deze manier gebruikt afkomstig van Paul Fusco  . De politiek bestaat uit nauwelijks iets anders, en in de media vindt je minder een heel klein beetje minder smeerlappen.

Snotwin
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (real.): Een variatie op de smerigheden begaan door politiek-correcten en multiculturalisten bekend onder de term "Godwin" , maar in dit geval met de inzet van kinderen, liefst in afbeelding - al dan niet met traan, maar in alle gevallen met een licht- of donkergekleurde huid. In het archetypische geval vergezeld van een jonge blonde vrouw in verpleegstersuniform.

Sociaal-democratie
1, (theor.): De stroming die een sociale maatschappij nastreeft in combinatie met een kapitalistische maatschappij. 2, (prakt.): Club van nuttige idioten, die stemmen ophalen bij de onderste tweederde van de maatschappij, en vervolgens beleid uitvoeren gunstig voor de bovenste derde . De zaken waar ze het fanatiekst achteraanlopen:  asielzoekers , immigranten, vluchtelingen , illegalen, "negertjes in Afrika", moslims, islam, Europa, globalisering, kosmopolitisme, nomadisme, enzovoort.

Sociologen
Mensen die de termen "sociologie" en "wetenschap" misbruiken voor het verspreiden van hun eigen politiek-correcte denkbeelden, bijvoorbeeld door aan moslims te vragen hoe gematigd ze zijn, en dan te concluderen: "99 procent van de moslims is zeer gematigd".

Solidariteit
1, (gewone mensentaal): Het gevoel dat de ene mens heeft ten opzichte van een ander die tegen één of ander probleem is opgelopen en hem/haar daarom gaat helpen, zonder dat er sprake is van specifieke banden, zoals bloedbanden. 2, (pol. cor.): Het idee dat westerse mensen moeten opdraaien voor de armoede van niet-westerse, terwijl ze als dank afkeer en haat terug krijgen . Indien de niet-westerse mens niet in een westers land wooont, ook wel bekend als "internationale solidariteit" .
    Toelichting bij 1: deze vorm van solidariteit komt hoofdzakelijk voor in westerse landen, en dan weer veruit het meest in Noordwest-Europese. Het is de basisreden dat die landen zo veel rijker en de bewoners zo veel gelukkiger zijn. Niet-westerse mensen bewijzen hun basale anti-solidariteit door naar westerse landen te komen om daar op de westerse solidariteit te gaan parasiteren.
    Nog een toelichting bij 2: Solidariteit was één van de eerste verbale wapens die door de nomadisten werden ingezet. En inmiddels dus zo veel en zo lang, dat het volledig zijn kracht heeft verloren uitleg of detail .

Spaargeld
1, (archaïsch): Term voor geld dat mensen met een normaal inkomen opzij leggen voor het doen van grotere uitgaven later of tijden van nood. 2, (modern): Term ingevoerd in 2014 door de politiek-correcte elite om gegraaide vermogens aan te duiden. Mensen die dit doen en de media die de woorden van die mensen verspreiden (NOS Journaal, Nieuwsuur, Pauw), vallen onder de categorieën smeerlap en ploert .

Stigmatiseren
1, (pol. cor.): Iets dat Nederlanders doen met allochtonen en met name moslims, door ze met hun gemeenschappelijke eigenschappen aan te duiden en het daarbij te hebben over hun problemen met die allochtonen en moslims. Zowel dat aanduiden met gemeenschappelijk kenmerken ("allochtonen") als het benoemen van gemeenschappelijk problemen zou volgens de gebruikers van "stigmatiseren" verboden moeten worden. 2, (prakt.): Iets dat allochtonen en met name moslims doen, door zich gemeenschappelijke kenmerken aan te meten (baarden, djellaba's, hoofddoeken, moskeeën), en als groep onevenredig veel overlast van verschillende soorten te veroorzaken. 3, (prakt.): Iets dat de politieke-correctheid doet door iedereen die tegen volledig vrije immigratie is te associëren met rancune, vreemdelingenhaat, xenofobie, discriminatie, racisme, nazisme, neo-nazisme, de Kristallnacht, het deporteren van allochtone immigranten naar concentratiekampen en medeplichtigheid aan de moord op Anne Frank.

Stilteruimte
1, (pol. cor.): Locatie in openbaar gebouw om zich terug te kunnen trekken, te mediteren, yoga te beoefenen, enzovoort. 2, (real.): Plaats waar radicale en extremistische moslims zich verzamelen om de ondergang van het westen te bespreken.
    Zie ook Jihadist en Syriëganger .

Superieur
1, (theor.): Een term gebruikt bij het vergelijken van twee zaken. Als de zaken slechts één eigenschap hebben, betekent het dat de ene zaak zeer veel beter is dan de andere in dat aspect. Als de twee zaken vele eigenschappen hebben, bekent het dat de ene beter is dan de andere in alle of bijna alle aspecten. 2, (prakt.): Toegepast in combinatie met cultuur, als in "superieure cultuur". Dit komt in drie versies: 2a: (pol. cor.), In combinatie met de westerse cultuur: (cat.): Verboden woorden. 2b (pol. cor.), in combinatie met niet-westerse culturen: Een te propageren begrip. Zo is het volkomen terecht dat moslims hun cultuur superieur achten . De superioriteit van de creoolse cultuur blijkt uit het feit dat volgens de politieke-correctheid zij alle westerlingen vrijelijk van racisme mogen beschuldigen, onder het gebruik van racistische terminologie als "onze raciale voorvaderen", terwijl het omgekeerde streng verboden is. 2c, (real.): Te bepalen uit de meest betrouwbare methode om mensen iets te laten beoordelen: willen ze het hebben of willen ze er van af. Dan is de zaak reuze simpel: alle migratie is uit niet-westerse culturen naar westerse. Conclusie: de westerse cultuur is superieur.

Syriëgangers
1, (theor.): Iemand die naar Syrië gaat. 2, (prakt.): Term uitgevonden rond 2013 door de multiculturalisten , politiek-correcten en andere cultuurverraders om de juiste omschrijvingen van de bedoelde personen niet te hoeven gebruiken . Die juiste omschrijvingen zijnde "westerse moslimterrorist", "westerse moslimkoppensneller', "westerse moslimbarbaar', enzovoort. De weigering om die juiste termen te gebruiken, is ter vermindering van de mate waarin de gewone bevolking de westerse moslims gaat associëren met wat ze zijn: een vijfde colonne . "Syriëganger" behoort tot het rijtje termen dat uitgevonden is door George Orwell in zijn 1984 , startende met "Ministerie van Vrede" voor het "Ministerie van Oorlog".
    Zie ook jihadist .

Taalpolitie
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (real.): De verzamelde reguliere media, ook wel bekend als de "kwaliteitsmedia", mainstream media of MSM, dode-bomen media, publieke omroep of NPO of staatsmedia, enzovoort.
    Voorbeelden hier .

"Te ver gaan"
Een term gehanteerd door zowel moslims als multiculturalisten en politiek-correcten in de discussie over de vrijheid van meningsuiting. Deze discussie gaat over een fundamenteel meningsverschil: wat is belangrijker: vrijheid van meningsuiting of religieuze overtuigingen? De westerse cultuur draait om het eerste, de islam om het tweede. De westerse cultuur heeft (mede) kunnen ontstaan door 500 jaar van religiekritiek, de huidige islam door 1000 jaar van het de kop indrukken van kritiek. Dus bij de immigratie van moslims naar westerse landen worden ze dodelijk beledigd door allerlei vormen van kritiek op hun religie. En hun religie is de zin van hun leven, dus kritiek daarop is kritiek op de zin van hun leven. Wat leidt tot emoties die worden uitgedrukt in diverse terminologie, zoals "islamofobie" , en deze dus: "te ver gaan".
    Met welk laatste ze tevens zeggen dat reacties op die "beledigingen" verder mogen gaan dan het niveau waarop ze gedaan zijn: het verbale of illustratieve oftewel symbolische niveau. Oftewel: de term "te ver gaan" is een verantwoording van of pleidooi voor reacties op het niveau van "daden", oftewel voor het gebruiken van geweld als reactie op de "dodelijke belediging" van moslims.
    Overigens is de discussie zelf al vele jaren geleden beslist , maar er zijn een kleine miljoen moslims in Nederland en een ongeveer even groot aantal (cultuur)verraders die dat natuurlijk niet willen weten. De vooruitzichten voor een vreedzame uitkomst van de "discussie" liggen dus niet gunstig. De moslims en de verraders vinden de democratie en de beschaving zaken die "te ver gaan", en een reactie van de burgers die de democratie en beschaving dragen kan eigenlijk niet uitblijven. Oftewel: de enige vreedzame oplossing voor het universele "te ver gaan"-idee van moslims is remigratie .
    Voorbeelden hier .

Theedrinken
1, (archaïsch): Het nuttigen van een aftreksel van de bladeren van de theeplant, al dan niet een voorbewerking ondergaand hebbend. Ingevoerd door de Chinezen, maar populair geworden over grote delen van de wereld. 2, (prakt.): Het niet bestraffen of anderszins corrigeren van allochtonen en met name moslims, wanneer deze zich bezig gehouden hebben met daden van cultuurverrijking , zoals buurtterrorisme of juweliersovervallen. Ingevoerd door Job Cohen, voormalig burgemeester van Amsterdam, maar populair geworden in vrijwel de gehele politiek-correcte wereld, die grotendeels samenvalt met de politieke, bestuurlijke, intellectuele en kunstzinnige wereld, tezamen bekend als de cultuurverraders . Theedrinken is de meest geliefde hobby van cultuurverraders.

Tolereren
1, (theor.): Geen bezwaar maken tegen zaken of personen die jou op een of andere manier kwetsen of benadelen. 2, (pol. cor.): Iets dat Europenen/blanken/westerlingen moeten doen. Voorbeeld: Europeanen moeten moeten tolereren dat ze niet in zwembroek door Mekka mogen lopen, en Europeanen moeten tolereren dat moslims wel in boerka door Parijs mogen lopen.
    Toelichting bij 2: de situatie dat Europeanen wel in zwembroek door Mekka mogen lopen of dat moslims niet in boerka door Parijs mogen lopen, is een situatie van ongelijkheid, onderdrukking, kolonialisme, racisme, en leidt vermoedelijk ook tot de holocaust.
    Nog een toelichting bij 2: Tolerantie was één van de eerste verbale wapens die door de nomadisten werden ingezet. En inmiddels dus zo veel en zo lang, dat het volledig zijn kracht heeft verloren uitleg of detail .

Uitgedaagd
1, (prakt.): Voltooid deelwoord van "uitdagen", bekender van het zelfstandig naamwoord "uitdaging", staande voor "een moeilijke doch vermoedelijk wel haalbare opgave" - het beklimmen van een hoge berg is een "uitdaging". 2, (pol. cor.): Dieventaal voor "gehandicapt". Een blinde is "visueel uitgedaagd". In Amerika (een zeer politiek-correct land) is de populaire overeenkomstige uitdrukking "challenged". De uitdrukking kreeg aldaar een doodsklap door het gebruik van de term "hymenally challenged" voor het begrip "maagd" in de film Clueless .

Uithuwelijken
1, (pol. cor.): Teken van verlichting van allochtone culturen, die dus absoluut en op geen enkele manier achterlijke of barbaarse culturen zijn. 2, (prakt.): Culturele praktijk waarbij ouders of een ingehuurde derde op zoek gaat naar een geschikte huwelijkspartner voor een kind, waarbij de criteria voornamelijk zijn van de bloedlijnige en materialistisch soort. Het is in hoge mate gecorreleerd met het verschijnsel van inteelt - met de bijbehorende verwoestende sociaal-culturele uitwerking. Uithuwelijken komt veel voor in religieuze culturen, en is uitzonderlijk sterk in de hindoestaanse cultuur.
    Zie ook besnijdenis en eerwraak .

Uitsluiten
1, (formeel): Verschijnsel waarbij een zaak of persoon expliciet niet deel uitmaakt van een bepaalde verzameling of groep. 2, (pol. cor.): Iets dat autochtonen doen met allochtonen, waardoor ze slecht Nederlands spreken, vroeg van school afgaan, overlast veroorzaken, crimineel worden, en vaak werkloos zijn. 3, (prakt.): Iets dat allochtonen zichzelf aandoen, door met onoverbrugbare sociale achterstand naar Nederland te komen, daar in klederdracht rond te gaan lopen, hun kinderen op te voeden in allochtoons, waardoor ze slecht Nederlands spreken, waardoor ze vroeg van school afgaan, waardoor ze overlast veroorzaken, waardoor ze crimineel worden, en waardoor ze vaak werkloos zijn.
    Toelichting: in de praktijk is aan versie 3 weinig tot niets te doen, want er wel iets aan doen is "assimileren" , en dat is verboden.
    Voorbeelden hier .
    Zie ook afspiegeling , diversiteit , evenredigheid , gelijkwaardigheid , inclusief , marge , en verbinden .

Uniek
Zie gelijk .

Urban
1, (theor.): Amerikaans-Engels bijvoeglijk naamwoord betekenende "horende bij de stad". In het Nederlands (ook via het Latijn) ook wel bekend via de term "urbanisatie": verstedelijking. 2, (prakt.): straattaal, straatcultuur, negercultuur, gettocultuur, drugshandel- en schietpartijencultuur.

Varkenskop
1, (archaïsch): Kop van een varken. 2, (pol. cor.): symbool van de afkeer van Nederlanders van moslims: "Nederlanders leggen varkenskoppen op stoepen van moskeeën". 3, (prakt.): Reactie van Nederlanders op de afkeer van moslims van Nederlanders: een moskee is een reusachtige varkenskop gelegd op de stoep van de Nederlanders. Dat laatste gebeurt iedere seconde van iedere dag, het eerste ongeveer eens in het jaar.
    Zie ook moskee , koran , kopvoddentaks en dwergmongolen .

Veelzijdigheid
Zie diversiteit .
    Toelichting: veelzijdigheid is in de context van culturen een direct synoniem van diversteit, dat men aan het invoeren is vanwege het bekende preces van slijtage, zoals in de reeks nikker, neger, zwarte, Afrikaan, "Volk van kleur", enzovoort.
    Voorbeelden hier

Ver
1, (theor.): Een grote afstand, meestal gebruikt vanuit het gezichtspunt van de spreker. 2, (prakt., pol. cor.): Afwijkend van de politieke-correctheid - vrijwel altijd in de samenstelling: "te ver gaan". 3, (prakt., real.): Over een politiek-correct standpunt wordt de werkelijkheid verteld of aan een politiek-correct persoon wordt een waarheid verteld - vrijwel altijd in de samenstelling "te ver gaan".
    Toelichting bij 2 en 3: Algemene voorbeelden van "te ver gaan" zijn: de grenzen willen sluiten voor immigranten, Nederland zelfstandig willen houden/maken van Europa, allochtone achterstanden benoemen, allochtone criminaliteit benoemen, allochtoon racisme benoemen, Joodse dominantie benoemen, enzovoort. Een concreet voorbeeld is: Over Sylvana Simons, de huiduitbuiter   die op televisie het racisme belijdt, een "racistisch" filmpje maken. Dat maken van het filmpje vindt men in alle media en de Joodse (Jeroen Pauw, Lodewijk Asscher, Gerard Spong), en niet-Joodse (Humberto Tan, Clarice Gargard) kringen "te ver gaan".

Verantwoordelijkheid
1, (archaïsch): Het idee dat iemand bereid is repercussies te ondervinden van door hem of haar uitgevoerde daden. 2, (pol. cor.): In combinatie, in de vorm "verantwoordelijkheid nemen": dieventerm voor het faciliteren van de komst van haatbaardige moslimimmigranten.
    Toelichting bij 1: deze capaciteit is alleen te vinden in een deel van de lagere klassen en een heel klein deel van de middenklassen. Ze is afwezig bij alles dat zit in de bovenste derde, zie bijvoorbeeld 2 .

Verbinden
1, (theor.): het creëren van een wisselwerking tussen twee zaken, dat wil zeggen: dat als er met de ene iets gebeurt, er ook een gevolg is voor de andere - en impliciet wordt vrijwel altijd ook bedoeld: én omgekeerd. De zaken en aard van reacties kunnen sterk variëren. 2, (pol. cor.): synoniem van "integreren" : autochtonen moeten zich aanpassen aan allochtonen. 3, (islamitisch): Niet-moslims moeten wat moslims doen en willen volgen en accepteren, en moslims hoeven wat Nederlanders doen of willen totaal niet te volgen of te accepteren . 
    Voorbeelden algemeen hier , islamitisch hier .
    Zie ook bruggen-bouwen , dialoog aangaan , gesprek aangaan , hand reiken , verbinden .

Verhuurdersheffing
Glasharde leugen staande voor "huurdersheffing". De opbrengst van de huurdersheffing wordt gebruikt om de hypotheken van de kopers te financieren. Oftewel: dit is een vorm van ploertigheid .

Vernederen
1, (archaïsch): Iemand de minderwaardigheid van zijn positie (in wat dan ook) laten zien, met de bedoeling hem dit in te pepereren. 2, (pol. cor.): Iets dat alle Nederlanders met alle allochtone immigranten doen, behalve de politiek-correcten en de multiculturalisten, want die zijn "GOED!". 3, (prakt.): Iets dat politiek-correcten en multiculturalisten met allochtone immigranten doen, namelijk door ze toe te laten tot Nederland, alwaar ze zonder enig praktisch ingrijpen van Nederlanders de minderwaardigheid van hun cultuur ingepeperd krijgen, hetgeen ze zelf verergeren door ieder jaar in eigen land op vakantie te gaan waardoor ze de enorme verschillen nog meer ingepeperd krijgen.
    Als gevolg van deze vernedering, en heel begrijpelijk, haten alle allochtone immigranten alle Nederlanders (tot individueel het tegendeel bewezen is en daarvan moet de eerste zich nog melden). Praktisch voorbeeld: ze keren zich tot de laatste man tegen Zwarte Piet - ook de moslims.
    Zie ook opzij-zetten en wegzetten .
    Voorbeelden hier .

Verrijken
1, (pol. cor.): Datgene dat allochtone immigranten doen met onze cultuur. 2, (prakt.): Term uitgevonden door Hedy d'Ancona, en daarna gebezigd door Ed van Thijn, Job Cohen, Gerd Leers, Diederik Samsom en in 2014 door Angela Merkel. Slaat op: Datgene dat allochtone immigranten zouden doen met onze cultuur, als ze iets hadden om mee te verrijken. De voorraad waaruit ze proberen te putten om Nederland (of Europa) te verrijken bestaat uit vrouwenonderdrukking, besnijdenis, uithuwelijken, inteelt, eerwraak, buurtoverlast, kleine criminaliteit, grote criminaliteit, een walgelijke en weerzinwekkende godsdienst, enzovoort. De gewone burger ziet dat niet als "verrijken". Uit hoofde van dit contrast heeft de gewone burger de term "cultuurverrijker" uitgevonden, als brenger van voornoemde "verrijkingen".
    Voorbeelden hier - beelden hier .
    Addendum: wie wel iets gevonden heeft in het palet van de allochtone cultuurverrijker dat inderdaad een verrijking is, mag hij contact opnemen met de redactie, of beter: een groot landelijk kwaliteitsdagblad - het nieuws zal in grote dankbaarheid worden aanvaard en ruimhartig gepubliceerd. En oh ja: couscous en buikdansen kent iedereen allang al.

Verzorgingsstaat
1, (archaïsch): Een maatschappij met sociale voorzieningen - in Nederland: de periode van de 1950's tot en met 1970's. Opgevolgd door de dominantie van het neoliberalisme. 2, (actueel): term om alle nog bestaande sociale voorzieningen zwart te maken, en af te breken, en het vrijkomende geld over te maken aan de rijken, dit onder het motto: "Maak de rijken rijker, dan worden de armen vanzelf ook rijker", wat in werkelijkheid is "Maar de rijken rijker, dan worden de armen vanzelf paupers, en voelen de rijken zich nog rijker".
    Voorbeelden van gebruik hier .

Vijfde colonne
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. Deze specifieke: hartstikke, hartstikke, hartstikke. 2: (prakt.): Term voor het totale effect van alle sociale en maatschappelijke invloeden van niet-westerse immigranten, en met name moslims. De aanwezigheid van allochtone immigranten met hun niet-westerse culturele gewoontes en matige tot enorme sociaal-culturele achterstanden leidt tot een weerzinwekkende straatcultuur , beperking op kunstuitingen , beperking op de vrijheid van meningsuiting , ondermijning van de democratie , en, het meest gevaarlijk: niveauverlaging in het onderwijs . De niet-westerse immigranten zijn een vijfde colonne in de strijd voor de invoering van een niet-westerse cultuur. De cultuur waardoor hun thuislanden zo achterlijk en arm zijn.
    P.S. Waarom is de term "vijfde colonne" zo 'hartstikke, hartstikke, hartstikke' verboden? Antwoord: omdat ze het zo "hartstikke, hartstikke, hartstikke" zijn .

Vluchteling
1, (pol. cor.): Iemand uit ver en kleurrijk buitenland die ondraagbaar te lijden heeft van zijn buren, en dus uit hoofde van gastvrijheid, medemenselijk en erbarmen onmiddellijk moet worden toegelaten. Hieraan kan en mag geen enkele beperking worden verbonden, en op geen enkele wijze twijfel worden getrokken aan de juistheid van de verhalen die de vluchteling vertelt. Wie dat wel doet is cynisch, xenofoob, een schurk, en iemand die in het verleden de Joden heeft getransporteerd naar de gaskamers en in de toekomst dat wil doen met alle immigranten. 2, (real.): Iemand uit gebied vol achterlijkheid en/of oorlog die beweert te vluchten voor zijn kwade buren, maar, net zoals het overlastige buurjongetje dat "de verkeerde vriendjes heeft", natuurlijk zelf de kwade buurman is voor zijn buren. Voorbeeld: ook in Duitsland en Nederland haten Turken en Koerden elkaar.
    Zie ook asielzoeker .

Vreemdeling
1, (archaïsch): Term voor iemand van buiten de eigen sociale gemeenschap - in modernere tijden: niet-Nederlander. 2, (pol. cor., cat.): Verboden woorden.
     Toelichting bij 2: Het gebruik van "vreemdeling" impliceert het bestaan van aparte sociale gemeenschappen, terwijl "in werkelijkheid iedereen wereldburger is". Een opvatting uit dezelfde groep als "Iedereen heeft het recht zich te vestigen waar hij maar wil", en "Iedereen is alleen maar geïnteresseerd in geld".

Waarheid
1, (theor., filos., relig.): Uitspraak die uit andere waarheden wordt afgeleid (een proces zoals je woorden uitlegt met andere woorden, zie deze verzameling). 2, (prakt.): Iets dat zeer zeldzaam is, en je politiek-maatschappelijk alleen nog aantreft in buitengebieden als de SP aangaande economische zaken, en de PVV aangaande culturele zaken. Nog veel verder weg is de uithoek genaamd "natuurwetenschappen", maar daar noemt men "waarheid" meestal anders, bijvoorbeeld "waarnemingen" of "onderzoeksresultaten" - let in dat verband wel op de bedriegers die zich ook hullen met het adjectief "wetenschap", maar allerlei eigen waarheden van de eerste soort verkopen als de tweede (sociologen , economen , enzovoort). Dan heb je tenslotte ook nog de algemene semantiek, waar men de waarheid namen geeft als "aanwijzen" en "extensionele definitie" .
    Voorbeelden van gebruik hier .
    Zie ook eerlijk ethisch , fatsoen   en moraal .

We
1, (trad.): persoonlijk voornaamwoord. 2, (allochtoons): Indien gebruikt in combinatie met negatieve zaken of eigenschappen staande voor de (autochtone) Nederlanders en de Nederlandse cultuur, en indien gebruikt in combinatie met positieve zaken of eigenschappen, staande voor de eigen allochtone groep of de eigen allochtone cultuur. In "Wij zijn racisten" is "wij" de blanke Nederlanders, en in "Wij strijden tegen racisme" is "wij" de zwarte activisten en racisten.

Wederzijds
Komt voor in diverse combinaties, met meest gebruikt: "wederzijds begrip". 1, (bijv. naamw., theor.): Een eigenschap van een proces afspelende tussen twee (of meerdere) partijen, als het proces tussen de twee partijen beide kanten op werkt. 2, (prakt.): een eis gesteld aan Nederlanders dat "ze begrip moeten opbrengen voor allochtone immigranten", zonder dat het tegenoverstelde begrip van die allochtone immigranten gevraagd wordt.
    Voorbeelden: Moslims mogen wel begrip eisen voor het neerzetten van moskeen en het dragen van hoofddoeken als politievrouw of griffier of kassajuffrouw, maar Nederlanders mogen geen begrip vragen voor neutrale gezagshandhaving en een religieuze-beledigingsvrije maatschappij. Negers mogen wel begrip eisen voor hun gevoel van gekwetstheid over Zwarte Piet, maar Nederlanders mogen geen begrip eisen voor hun gevoel van gekwetstheid door creoolse pistoolschutters en de kosten van creoolse alleenstaande moeders.

Wegkijken
1: Bewust je aandacht afwenden van een zaak terwijl deze onwelgevallig is zodat je er niets aan hoeft te doen. 2, (pol. cor.): Iets dat politiek-correcten absoluut nooit doen. 3, (real.): Eén van hoofdactiviteiten van de politieke-correctheid, met name slaande op alle zaken waarin moslims en negers onderpresteren in de moderne Nederlandse en westerse maatschappij.
    Voorbeelden hier .

Wegliegen
1, (neologisme): Bij een op zich juist feit een ander feit weglaten, waardoor het op zich juiste feit wordt tot een leugen aangaande de wijdere werkelijkheid. Simpel voorbeeld: "Jan schoot Piet dood" - zonder te vermelden dat Piet eerst Jan onder vuur had genomen. Een eindeloos vaak beoefende stijlfiguur. Zie ook columnist , deskundige , media , journalist , kwaliteitskrant , Lügenpresse Rusland-correspondent , Ruslanddeskundige .

Wegzetten
1, (theor.): Iets verplaatsen, meestal zodanig dat het uit het zicht of uit de loop is. 2, (pol. cor.): Het geconfronteerd raken van allochtone immigranten met hun achterstand en barbarij (uithuwelijken, enz.). Vrijwel altijd gebruikt in de voltooid verleden tijd als in "weggezet worden", ten einde te impliceren dat hier iets actief gedaan wordt door autochtonen richting allochtonen. Dat "iets doen" bestaat er dus in dat autochtonen niet aan barbaarse gewoontes als uithuwelijken enzovoort doen.
    Ten einde het mogelijk te maken door herhaling de dringendheid van de boodschap te onderstrepen, en niet voortdurend in dezelfde terminologie te vervallen, zijn er van deze term ook de synoniemen "opzij zetten" en vernederen .
    Voorbeelden hier .

Wereldburger
1, (theor.): Term slaande op iedereen, en daarom een onzinnig begrip. 2, (prakt.): Term vrijwel uitsluitend gebruikt in de combinatie "Alle mensen zijn wereldburgers", met als impliciete boodschap dat ze allemaal gelijk zijn en allemaal evenveel rechten hebben. En dit dan vrijwel altijd gebruikt als argument in een pleidooi voor volledig vrije (im)migratie en volkomen open grenzen. Een opvatting uit dezelfde groep als "There is no such thing as society", "Ikke, ikke, ikke, en de rest kan stikke", en "Iedereen is alleen maar geïnteresseerd in geld".

White privilige
1, (sociol.): Term tijdens de anti-Zwarte-Piet-hetze in 2014 door de negers en Nederlandhaters ingezet tegen de blanke Nederlanders - over komen waaien uit Amerika, waar men er hele theorieën over koestert. 2, (pol. cor.): Het stelsel van gedragingen en afspraken binnen de Nederlandse maatschappij dat ervoor zorgt dat alle mooie dingen toebedeeld worden aan witte Nederlanders, en dat de zwarten en licht-gekleurden daarvan buitensluit. 3, (prakt.): Term voor het verschijnsel van de culturele nederlaag . Het is bijna wiskundig precies: culturele-niveauverschillen (= culturele nederlaag) + gelijkheids-ideologie = white privilige.
    Zie ook en vooral black privilige .

Winst
Winst is te definiëren met behulp van de kernbegrippen zoals uitgelegd door de grote filosoof Jack Vance : er is maar één maatstaf voor economische waarde en dat zijn producten, en er is maar één maatstaf voor de waarde van dat product, en dat is de hoeveelheid menselijke arbeid die erin is gestopt. Winst is dan het verschil tussen de prijs voor een product bij verkoop ervan, en wat er aan menselijke arbeid in is gestopt. Heeft ieder product de prijs die overeenkomt wat er aan arbeid in is gestopt, en omgekeerd: krijgt iedereen voor zijn menselijke arbeid de tegenwaarde van wat hij in zijn product stop, heb je een eerlijke economie. De kapitalistische economie, waarin de winst gemaximaliseerd en gaat naar niet-producerenden, is in hoge mate oneerlijk - zie ook kapitalisme .

Winti
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (real.): De manier waarop de zwarte geest werkt. Voornaamste denkmodus: als je wil dat iets zo is, dan is het zo. 
    Toelichting bij 2: Individueel voorbeeld: neger-wetenschappper Gloria Wekker uitleg of detail wil dat "witte" Nederlanders lijden onder de invloed van "drie eeuwen kolonialisme en slavernij", dus lijden de "witte" Nederlanders onder de invloed van "drie eeuwen kolonialisme en slavernij". Sociologisch voorbeeld: alle zwarte Amerikanen wilden dat de zwarte sportheld OJ Simpson onschuldig was aan de moord op zijn vrouw, dus was OJ Simpson onschuldig was aan de moord op zijn vrouw. Merk op: dit 'alle' is een sociologisch "alle": er zijn uitzonderingen maar in dit geval met een zeer hoge zeldzaamheidswaarde. Derde voorbeeld: de Black-Lives-matter beweging: men wil dat het de zwarte politiedoden veroorzaakt worden door blanke politie in plaats van door zwarte gewelddadigheid, dus zijn de zwarte politiedoden veroorzaakt door blanke politie in plaats van door zwarte gewelddadigheid.

Witte, witten
1, (hist.): Iets dat wit is, resp. iets wit maken, voornamelijk muren. 2, (pol. cor., creools): Term voor blanken, bedoeld als belediging.
    Toelichting bij 2: Wie het gebruik van "witte" als aanspreektitel voor zijn eigen persoon of medeblanken wil voorkomen, kan simpelweg het gebruik van de term riposteren door de betreffende creool aan te spreken met "neger" of "nikker", mede afhankelijk van de houding van de betreffende creool. In veruit de meeste gevallen zal "nikker" al snel noodzakelijk blijken. Dit vanuit de meest effectieve en mogelijk enige behandeling van kwaadaardige woorden of handelingen: tit-for-tat .

Wortelen - "geworteld zijn"
1, (archaïsch, biologisch): Ergens in de grond zitten. 2, (theor., sociologisch): Ergens thuishoren. 3, (pol. cor.): Indien van toepassing op allochtone kinderen en indien in Nederland: zodanig doordrongen zijn van de Nederlandse cultuur zoals ontmoet hebbende buiten de eigen gezins-, familie-, en groepskring dat ze onmogelijk nog in het land van die eigen gezins-, familie-, en groepskring kunnen wennen. 4, (pol. cor.): Indien van toepassing op allochtone kinderen indien buiten Nederland: zodanig weinig doordrongen zijn van de eigen gezins-, familie-, en groepskring dat ze zonder enig probleem aan de Nederlandse cultuur kunnen wennen.

Xenofilie
1, (archaïsch): Houding van nieuwsgierigheid naar onbekende zaken, die soms aanwinsten bleken. 2, (pol. cor.): De waarheid dat alles dat niet-westers is een waardevolle bijdrage aan de westerse cultuur levert. 3, (real.): Ideologie die ervoor zorgt dat uithuwelijken, eerwraak, vrouwenonderdrukking, besnijdenis, ritueel slachten, onveilige buurten, moorden op juweliers, antisemitisme, jhadisme, moorden op Joden, moskeeën vol haatgodsdienst , haram genoemd worden, racist genoemd worden, kolonialist genoemd worden, slavenhouder genoemd worden, mensen die ons allemaal de moeder willen neuken , Nederlandhaat , miljardenkosten, enzovoort, allemaal als waardevolle bijdragen van onze cultuur gepresenteerd wordt.

Xenofobie
1, (theor.): Wetenschappelijke term voor "de angst voor de/het vreemde". 2, (prakt., formeel): Term gebruikt door de elite om de belangen aan te duiden van de onderste helft tot tweederde van de bevolking aangaande immigratiebeleid . De belangen van de onderste helft tot tweederde van de bevolking zijn om geen laagopgeleide dus niet-westerse of allochtone immigranten toe te laten. De belangen van de elite zijn om dat wel te doen. De verbindende factor zijnde dat de import van laagopgeleiden leidt tot een voor lagere arbeid verpeste arbeidsmarkt, dat wil zeggen: derde wereld-lonen voor de werkenden en productieven in Nederland. 3, (real.): Scheldwoord voor xenorealisme: het besef dat niet-westerse culturen allemaal slechter functioeneren dan westerse, hetgeen dus ook geldt voor de dragers van die culturen (gemiddeld). "Xenoreëel/xenorealist zijn": Afkeer hebben van vreemden die jouw zaakjes komen verpesten.
    Toelichting bij 3: Afkeer van uithuwelijken, eerwraak, vrouwenonderdrukking, besnijdenis, ritueel slachten, onveilige buurten, moorden op juweliers, antisemitisme, jhadisme, moorden op Joden, moskeeën vol haatgodsdienst , haram genoemd worden, racist genoemd worden, kolonialist genoemd worden, slavenhouder genoemd worden, mensen die ons allemaal de moeder willen neuken , Nederlandhaat , miljardenkosten, enzovoort.

Xenorealisme
1: Neologisme voor xenofobie (pol. cor.) . 2, (pol. cor., cat., toek.): Verboden woorden.

Zandneger
1, (pol. cor., cat.): Verboden woorden. 2, (censuurvrije omgeving): Moslim die dezelfde verschijnselen vertoont als negers .
    Toelichting bij 2: de noodzaak van een censuurvrije omgeving betekent dat het gebruik van de term beperkt is tot de website GeenStijl.nl (vanwaar de term ook stamt).

Zin
1: Als in "geen onzin", zie onzin . 2: Als synoniem van "bedoeling": zie de leer van de algemene semantiek  . 3: Als in "de zin van het leven": Onzinnige term, zie onzin . En dat laatste is maar goed ook - stel je voor dat het wel mogelijk was iets te zeggen over de zin van het leven. Dat zou pas de zin van het leven aantasten. Oftewel: "de zin van het leven" is een contradictie .

Zwarte Piet
1, (archaïsch): Sprookjesfiguur. Hulp(je) van Sinterklaas. 2, (pol. cor.): Fout figuur want beledigend voor negers. 3, ('s neges): Manier om haat jegens Nederlanders te uiten zonder dat men denkt dat het opvalt. 4, ('s moslims): Manier om haat jegens Nederlanders te uiten zonder zelf in het geding te zijn.
    Toelichting bij 2, 3: de politiek-correcten haten Nederland misschien nog wel harder dan de negers en moslims.

Zwartjes
1, (pol., cor., cat.): Verboden woorden. 2, (theor.): Belediging van creoolse mensen indien deze gelijkwaardig zijn aan blanke/witte mensen, dat wil zeggen: zelfstandig van blanke/witte mensen kunnen functioneren. 3, (real.): De juiste omschrijving van creoolse mensen, volgens de Volkskrant (27-05-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Carlijne Vos):
  Hulp aan Afrika

Economische ontwikkeling van Afrika is een must, maar met handel alleen lukt dat niet.

    Toelichting: het woord is weer in zwang geraakt in 2015, na de geïrriteerde reactie erop van een zwarte huiduitbuiter genaamd Sylvana Simons op het goedbedoelde gebruik ervan door iemand met een zwarte vrouw refererende aan jonge zwarte bootvluchtelingen aangespoeld op zijn strand. De stroom jonge zwarte bootvluchtelingen zijnde de reden voor het pleidooi voor meer geld naar Afrika.
    Meer argumenten hier .

Zzp'er
1, (lett.): Afkorting van Zelfstandige Zonder Personeel. De oude beroepen van timmerman, winkelier, enzovoort waren in feite ook zzp of "zelfstandigen". Voor circa 2010, gebruikte men de term voor diegenen die werken als zelfstandige in beroepen die normaliter of vroeger niet tot de zelfstandige beroepen rekende, zoals in hogere functies in organisaties als "consultant" enzovoort. Vanaf 2010 is met het steeds meer gaan gebruiken voor steeds lagere functies binnen organisaties, om arbeidskosten te drukken en de kosten van sociale zekerheid te verminderen. 2, (neolib.): De bron van al onze materiële welvaart en het streven is om iedereen uit vast werk over te hevelen naar zzp. 3, (real.): Voor de lagere beroepen, de moderne versie van de dagloner .


Naar Alg. semantiek lijst , Alg. semantiek overzicht , Algemeen overzicht , Site map , of site home .