WERELD & DENKEN
 
 

Normen en waarden

(vervangen door Rijnlandse normen en waarden)

Het allereerste uitgangspunt is dat de maatschappij zo ingericht moet zijn dat het individu een maximale mogelijkheid tot zelfontplooiing heeft. Dit betekent noodzakelijkerwijs dat er een groot aantal maatregelen getroffen moet worden om er voor te zorgen dat die mensen die de vrijheden van andere mensen willen inperken, dit onmogelijk wordt gemaakt. 

Het is algemeen bekend uit de historie van de mensheid dat de ergste beperking van de vrijheden van anderen ontstaat door de godsdienstbeleving van een bepaalde groep, zeker als die groep een meerderheid vormt of anderszins dominant is. De allereerste maatregel moet dus zijn een verbod op alle openbare uitingen van godsdienst. In de privÚ-sfeer moet het iedereen toegestaan worden wat voor geloof dan ook uit te oefenen. Alle subsidiŰring van instellingen met een godsdienstige inslag moet gestopt worden. Daar waar die instellingen een maatschappelijk nuttige functie vervullen, moet hun de mogelijkheid geboden worden hun activiteiten onder een neutrale noemer voort te zetten

Een punt waar de maatschappij de laatste decennia sterk achteruit is gegaan is het gedrag van mensen in de openbare ruimte en openbare instellingen. Wat betreft de openbare ruimte loopt dit uiteen van misdaad in al zijn vormen tot en met wildplasserij. De algemene aanpak in dit programma van deze problemen is een passende en strenge bestraffing. De strengheid dient per overtreding aangepast te worden aan de efficiency waarmee het overtredingen voorkomt. Als een maatregel het voorkomen van een bepaalde overtreding niet voldoende terugdringt gaat na de periode van evaluatie de strafmaat omhoog.

Een van de grotere aanpassingen ligt op het terrein van de verkeerswetgeving. In de huidige wet wordt ervan uitgegaan dat verkeersovertredingen van mindere mindere ernst zijn dan andere vormen van wetsovertredingen. Hier wordt er vanuit gegaan dat veel verkeersovertredingen de gezondheid en het leven van andere mensen in gevaar brengt. Vele verkeersovertredingen zijn dus levensovertredingen, en zullen bij deze voorstellen als zodanig bestraft worden.

Een andere verandering is het invoeren van een puntenstelsel voor verkeersovertredingen. Iedere overtreding krijgt een bijbehorend aantal strafpunten, dat per overtreder wordt bijgehouden. Bij overschrijding van nader vast te stellen normen, wordt van de overtreder het rijbewijs voor beperkte duur ingenomen. Er komt ook een norm bij de overschrijding waarvan het rijbewijs definitief wordt ingenomen. Het is de bedoeling dat drie overtredingen van de wettelijk toegestane alcoholpercentages en andere bewustzijnsbe´nvloedende middelen zal leiden tot definitieve ontzegging, net als bij twee gevallen als bij een van de twee gevallen iemand lichamelijk letsel heeft opgelopen.