WERELD & DENKEN
 
 

Formalisme: velden

In Formalisme, raamwerk is gewezen op het belang van het kunnen splitsen van de beschrijving van een ingewikkeld systeem in deelsystemen.

Voor de psychosociohistorie is de meest ruwe splitsing al bijna gegeven in de naam: die splitsing is in de diverse al bekende menswetenschappelijke velden.

Die splitsing was op deze website al gemaakt bij het opzetten ervan, uitgaande van de principes zoals neergelegd in de abstractieladder van de algemene semantiek .

De algemene semantiek analyseert de betekenis van woorden, en de abstractieladder beschrijft de relatie tussen de woorden die staan voor verzamelingen van dingen, en de verzamelingen van die verzamelingen: "Bessie de koe", "koeien", "vee", "boerderijtoebehoren" enzovoort. Gaande over steeds grotere verzamelingen, zijn dit allemaal veel-op-één relaties. En door het nemen van zaken met individuele eigenschappen in verzamelingen verdwijnt een groot deel van de individuele eigenschappen, vandaar het gebruik van het woord "abstractie". De termen uit de ladder worden naar boven toe steeds abstracter.

Dit idee is toegepast op de diverse wetenschappelijke disciplines startende met de psychologie en sociologie. Dit is een glaszuivere veel-op-één relatie tussen "het menselijke individu" en "de menselijke groep". Met als opmerkelijke aantekening dat er een aanzienlijke groep sociologen rondloopt die het bestaan, het nut of de wetenschappelijkheid van het begrip "menselijke groep" ontkennen.

Hier bezig zijnde met een wetenschappelijke sociologie, is het bestaan van "de menselijke groep" er eentje van "per definitie".

Met deze twee als basis, is het indelen van de rest redelijk voor de hand liggend. Hier is het schema zoals dat oorspronkelijk is ontwikkeld, in verticale ordening met verklaringen ernaast:
  De media zijn het orgaan dat de informatie of desinformatie van de politiek en andere maatschappelijke krachten verspreidt.
  Politiek is de groep mensen die de maatschappij bestuurt namens de overige burgers of beweert dat te doen, middels gebruik en misbruik van taal, voornamelijk gestuurd door geld.
  Economie beschrijft menselijke gedragingen wanneer geld een belangrijke rol speelt.
  Sociologie beschrijft het gezamenlijke gedrag van groepen mensen, ieder met zijn eigen gedragingen, sommige gedragingen verzwakkend en andere versterkend.
  Psychologie beschrijft de innerlijke woelingen in een individueel mens als oorzaken achter zijn gedrag. Een groot deel van die woelingen gebeuren in taal.
  Taal is de manier waarop de mens zich met zijn medemens verstaat, en de kenmerkende eigenschap van zijn mens-zijn.
  Algemene semantiek is de wetenschap die de relatie tussen werkelijkheid en taal bestudeert en probeert te verbeteren.
 
MEDIA
POLITIEK
ECONOMIE
SOCIOLOGIE
PSYCHOLOGIE
TAAL
ALGEMENE SEMANTIEK

Deze versie is toegespitst op de algemene semantiek ter directe toepassing op de maatschappij, en vereist wat aanpassing, aangezien het hier gaat om de diverse (erkende) wetenschappelijke onderzoeksterreinen. De algemene semantiek wordt daarom vervangen door "Wetenschap" doelende op algemene wetenschappelijke methodieken, voornamelijk die van de "natuurwetenschappen", mede omdat die de kennis over de kleinste en meest basale elementen beschrijven (cellen, atomen enzovoort).

En de weergegeven versie ontbreekt een discipline die ondertussen aan de website is toegevoegd: neurologie (het bijbehorende overzichtschema is voorlopig hetzelfde als dat van psychologie). Hier is de nieuwe versie:
  De media zijn het orgaan dat de informatie of desinformatie van de politiek en andere maatschappelijke krachten verspreidt.
  Politiek is de groep mensen die de maatschappij bestuurt namens de overige burgers of beweert dat te doen, middels gebruik en misbruik van taal, voornamelijk gestuurd door geld.
  Economie beschrijft menselijke gedragingen wanneer geld een belangrijke rol speelt.
  Sociologie beschrijft het gezamenlijke gedrag van groepen mensen, ieder met zijn eigen gedragingen, sommige gedragingen verzwakkend en andere versterkend.
  Psychologie beschrijft de innerlijke woelingen in een individueel mens als oorzaken achter zijn gedrag. Een groot deel van die woelingen gebeuren in taal, een klasse van hersenpatronen.
  Neurologie bestudeert de werking van het zenuwstelsel, bestaande uit zo'n honderd miljard neuroncellen, die op nog veel meer manieren met elkaar verbonden zijn, en nog meer patronen kunnen aannemen.
  Wetenschap staat hier voornamelijk voor de natuurwetenschappen, die de structuren onder cellen bestuderen.
 
MEDIA
POLITIEK
ECONOMIE
SOCIOLOGIE
PSYCHOLOGIE
NEUROLOGIE
WETENSCHAP
 
 

Het belangrijkste aspect van deze opdeling hier is dat er in de wiskundige beschrijving ook een scheiding kan worden gemaakt. Daarvoor zijn verschillende manieren om het uit te drukken. Hier is gekozen voor deze:
\[ \begin{align*} \Psi ~ &\equiv ~ \Psi_W \, \otimes \, \Psi_N \, \otimes \, \Psi_P \, \otimes \, \Psi_S \, \otimes \, \Psi_E \, \otimes \, \Psi_{Po} \, \otimes \, \Psi_M ~ \\[1.2em] &= ~ \Psi_W \, + \, \Psi_N \, + \, \Psi_P \, + \, \Psi_S \, + \, \Psi_E \, + \, \Psi_{Po} \, + \, \Psi_M \end{align*} \]
De "\( \otimes \)" staan voor "tensor-vermenigvuldiging", wat is de vermenigvuldiging als voor matrices , maar dan matrices die natuurkundige grootheden verbinden. Dat wil zeggen: de tweede term bevat nog steeds de koppeling die verborgen zitten in de eerste enkelvoudige term staande voor "de toestand van de werkelijkheid".

Door dit te splitsen in optellingen, verdwijnen de vermenigvuldigingen, en komen de termen los van elkaar.

Natuurlijk is ook dit slechts een "eerste orde benadering", en kunnen later indien noodzakelijk weer koppelingen worden toegevoegd.

En omdat op zijn minst een aantal van de velden veel-op-één relaties hebben, gaat het daarmee verder hier .


Naar Psychosociohistorie, inleiding , Psychosociohistorie, overzicht , Sociologie overzicht  , of site home .


 

30 mei 2015