WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Kosmopolitisme: multiculturalisme

27 dec.2008

Het verband tussen kosmopolitisme en multiculturalisme is bijna één-op-één. Toch is het verbazingwekkend, want kosmopolitisme zou eigenlijk moeten streven naar één, wereldwijde, cultuur, terwijl op zijn minst praktisch de multiculturalisten ernaar streven dat immigranten hun eigen cultuur mogen behouden, en dus niet samensmelten met de cultuur van het gastland - wat de ideologische kosmopolitische houding zou moeten zijn. Maar zie maar:


Uit: De Volkskrant, 08-03-2007, column door Marcel van Dam

Te vroeg gejuicht

Ik zou best meerdere paspoorten willen hebben. Een Europees, een Belgisch, een Amerikaans: je weet maar nooit. Het liefst zou ik nog een VN-paspoort hebben. Wereldburger wil ik zijn, meer dan aan Nederland voel ik me loyaal aan de mensheid.
    Het probleem van het dubbele paspoort van een miljoen Nederlanders is een non-probleem. Ik kan me niet herinneren dat we er ooit last van gehad hebben. Alleen mensen die een hekel hebben aan vreemdelingen is het een doorn in het oog. Zoals moskeeën, islamitische scholen en hoofddoekjes hun een doorn in het oog zijn.
    Het lukt de PvdA nooit om tegen die xenofobe houding ondubbelzinnig stelling te nemen. Altijd probeert men enerzijds de xenofobie af te wijzen en anderzijds de kapstok waaraan de vreemdelingenhaat wordt opgehangen tot een echt probleem te verklaren. Ook nu weer is de PvdA in die spagaat terechtgekomen en het zou mij niet verbazen als de pijn in het kruis na het bekend worden van de verkiezingsuitslag hevig wordt gevoeld.   ...


Red.:   Niks geen verlangen bij Marcel van Dam dat immigranten zich gedragen als kosmopolieten - ze moeten vooral de bekrompen etnische cultuur afkomstig uit het achterland bewaren.
    In kunstzinnige kringen ziet men dezelfde link:


Uit: De Volkskrant, 10-01-2009, van verslaggeefster Sjoukje Budde

Nieuwe kunst voor nieuwe wereldburger

‘Weg met de arrogantie, het is crisis in de kunstwereld.’ Sandra Trienekes, lector Burgerschap en Culturele Dynamiek aan de Hogeschool van Amsterdam, is er fel over. ...
   Trienekes zei dit vrijdag in Den Haag tijdens een symposium, onderdeel van een serie bijeenkomsten over ‘nieuw cultureel burgerschap’, georganiseerd door Stichting InterArt en Kosmopolis Nederland. ...
    Het begrip nieuw cultureel burgerschap dook een paar jaar geleden voor het eerst op in de kunstwereld, als gevolg van toenemende maatschappelijke verwarring ontstaan door globalisering, immigratie, individualisme en het gebruik van nieuwe media. Dankzij kunst zou de 'nieuwe culturele burger' zich gemakkelijker en zonder angst kunnen bewegen in deze nieuwe complexe wereld.
    Maar die kunst moet er dan wel komen, klonk vrijdag op het symposium. Volgens Trienekes blijkt dat op dit moment niet meer dan drie procent van het totale cultuurbudget naar zogeheten ‘diverse kunst’ gaat, zoals amateurkunst en community art. Dat percentage moet volgens haar omhoog.
    ... Özkan Gölpinar, schrijver en programmamanager bij het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB), ...
    De focus zou moeten verschuiven naar interculturaliteit. Gölpinar: ‘Je moet kunstenaars stimuleren, die zich bezig houden met cross-overs tussen culturen en die nieuwe visies op de cultureel diverse samenleving ontwikkelen.’


Red.:   Alle clou-woorden bij elkaar: 'wereldburger', 'Kosmopolis', 'nieuw cultureel burgerschap', 'diverse kunst' = multiculturele kunst, 'cultureel diverse samenleving'. Dit gaat over de strijd tegen de bestaande autochtone cultuur, ten gunste van de immigranten en het kosmopolitisme. 
    Een verdere bevestiging:


Uit: De Volkskrant, 03-02-2009, van verslaggever Harmen Bockma

Stichting die met kunst dialoog tussen bevolkingsgroepen moest bevorderen, kampt met financieel tekort

Kosmopolis zit diep in de problemen

Zakelijk directeur opgestapt, creatief directeur zat ziek thuis | Afgelopen maanden nauwelijks meer activiteiten.

Kosmopolis, de stichting die via kunst en cultuur de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland nader tot elkaar had moeten brengen, verkeert in grote problemen. Er is een tekort van 300 duizend euro, de zakelijk directeur is vertrokken en de creatief directeur zat enige tijd overspannen thuis. Met de ministeries van OCW en Buitenlandse Zaken wordt overlegd over de toekomst van de stichting, die mogelijk zelfs wordt opgeheven.
    Kosmopolis is het geesteskind van oud-staatssecretaris van Cultuur Medy van der Laan (D66). Ze bedacht het plan voor de multiculturele stichting tijdens haar staatssecretariaat (2003-2006). Van der Laans idee was dat via muziek, literatuur, debatten, poëzie en films de integratie kan worden bevorderd. Dat was volgens haar des te meer nodig na de aanslagen van 11 september en de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh.   ...
 

Red.:   Het multiculturele beleid wordt hier zelfs de naam "Kosmopolis" gegeven - door de multiculturalisten (en kosmopolieten) zelf. Duidelijker kan de band niet worden aangegeven.
    De Europa-beweging is een een subvariant van het kosmopolitisme, en ook hier zijn er heldere verbanden met het multiculturalisme:


Uit: Dagblad De Pers, 09-03-2009, door Marcia Nieuwenhuis

D66 ruikt naar naderend succes

Tussentitels: ... D66 congress | Extreem pro-Europa  ...

Het is dringen bij de entree van de Rotterdamse Doelen: al rond lunchtijd zit de zaal van 750 man vol. ...
    D66 is vooral heel erg pro-Europa, blijkt op het congres. ...
    Hans van Mierlo zou het niets verbazen als de trend ‘volmondig ja tegen Europa ineens weer gezien wordt’. Volgens hem zijn PvdA, CDA, VVD en Wilders ‘zó Europa-kritisch, dat ze eigenlijk nationalistisch zijn.’ ‘Ik word zo diep ziek van het gezeur over identiteit, het is filosofische kletskoek.’


Red.:   De nieuwe filosofische kletskoek: het multiculturele "Er is geen nationale identiteit" - tezamen met het Europese Imperialisme. Met deze aantekening dat dit natuurlijk over de Nederlandse identiteit gaat. Als het over de identiteit van immigranten gaat, dan bestaat die wel, want dat is iets dat ze zojuist behouden mogen/moeten - van de multiculturalisten. En kosmopolieten. Zie maar wat huidig baas Alexander Pechtold hierover zegt:


Uit: DagelijkseStandaard.nl, 01-10-2009, door Joshua Livestro uitleg of detail

Kandidaatpremier Pechtold: weg met nationale identiteit en patriottisme

D66 & politiek

Sommigen van u stellen de vraag wat de kandidaat-premier van links, Alexander Pechtold, nu eigenlijk voor een man is. Welnu, om die vraag te beantwoorden nemen wij u mee naar 5 mei van dit jaar. In het Zeeuwse Vlissingen mag Pechtold de jaarlijkse Van Randwijklezing geven. Ik wil u waarschuwen: het is geen verhaal voor mensen met een zwak gestel.   ...
    Dat de algemene trend een zorgwekkende is, wil hij nog wel toegeven. Natuurlijk is er een “evident problematische kant van de integratie” (nee, niet ‘immigratie’, wat denkt u wel? Dat zou suggereren dat het probleem vooral bij de nieuwkomers ligt en niets is minder waar): “Spanningen in oude wijken, overlast en criminaliteit, beknotting van vrijheden, discriminatie, schooluitval, ontspoorde jongeren, en ouders, die niet weten hoe hun betrokkenheid te tonen.” Maar, zo waarschuwt hij, begin nou alsjeblieft niet over cultuur. ... Probleem is alleen dat andere partijen wel over cultuur willen praten. Zij zien culturele verschillen namelijk als een belangrijke oorzaak van alle door Pechtold gesignaleerde problemen. Vandaar ook hun pleidooien voor integratie in een Hollandse Leitkultur, desnoods afgedwongen via inburgeringscursussen. Heel gevaarlijk allemaal, volgens Pechtold. Wat is namelijk het resultaat?
 

  Dat drang en dwang dominante kenmerken zijn geworden van het Nederlandse integratiedebat. Dat drang wordt uitgeoefend richting nieuwkomers om zich zo snel mogelijk aan te passen. Dat dwang wordt gebruikt als dit niet snel genoeg lukt. Dat het zakken voor het inburgeringexamen wordt bestraft met boetes en verblijfsrechtelijke sancties.

Uiteindelijk zou hij het integratiebeleid het liefst gewoon helemaal afschaffen. “ ”Immigratie als oplossing en niet als probleem”, dat is zijn ideaal. Maar dat ideaal kan niet worden verwezenlijkt zolang wij in ons land nog blijven uitgaan van “archaische begrippen als ‘nationale identiteit’ en ‘patriottisme’.” Dat leidt immers tot een sfeer waarin “generaliseren en denigreren aan de orde van de dag [zijn].”   ...


Red.:   Meer van deze rabiate kosmopolitische en multiculturalistische D66-praat hier .
    Wat voor een groot deel ook geldt binnen de PvdA:


Uit: De Volkskrant, 12-03-2009, door Yvonne Doorduyn

De kuil van Wilders

Hij wil geen ‘roepende langs de zijlijn’ zijn, maar roept nu toch maar even wel. En hard. Volgens Jacques Wallage, burgemeester van Groningen en voormalig Kamerlid, heeft de PvdA-top met de integratienota een grens overschreden. ‘De scheidslijn met extreem-rechts vervaagt.’

Rechts, anders kan Jacques Wallage de nieuwe integratienota van zijn partij niet noemen. Gewoon rechts. ‘Het is de agenda van Geert Wilders die we langslopen. Alsof integratie alleen over religie en cultuur gaat. Alsof alle migranten opnieuw examen moeten doen. Een soort hordenloop: de PvdA zet een aantal horden neer en als je die goed neemt, dan pas ben je welkom.’   ...

U maakte ruzie in de kandidaatstellingscommissie. U wilde als commissielid niet dat eurocriticus René Cuperus op de lijst kwam.
‘Nou, ruzie. We hebben een stevige discussie gehad. Ik ga over individuen niets zeggen. Maar voor zover er scherpte in de lucht was, ging dat niet over personen. Het gaat mij om het beginsel dat een onafhankelijke commissie onafhankelijk advies moet kunnen uitbrengen. Dat was niet het geval. Niet alleen bleef de partijleiding zich ermee bemoeien, het oorspronkelijke voorstel van de commissie wordt niet eens openbaar.  ...


Red.:   Jacques Wallage: multiculti-fundamentalist, én tegen eurocritici. En, ook volledig passend binnen het patroon: verpester van het onderwijs (voormalig staatssecretaris), en in het algemeen:


Uit: De Volkskrant, 13-03-2009, ingezonden brief van Bob Geudeker (Annen)

Bekeerde babyboomer

Een aanhanger van Wallage en zijn PvdA ben ik nooit geweest; eerlijk gezegd vond ik hem het prototype van de `nieuwe regent` (lees: bekeerde babyboomer).   ...
 

Red.:   En lees voor 'regent': middenklasse lakei van de graaiers in de top, in de verwachting zelf mee te kunnen graaien.
    De mensen die voor de EU werken zijn natuurlijk ook allemaal zwaar besmet met kosmopolitisme. Dat daar ook multiculturalisme bij hoort blijkt onder andere uit de rapporten die de EU laat verschijnen over het debat in Nederland. Onderstaand hoe die rapporten tot stand zijn gekomen, met een uitstekende rol van journalist Ron Meerhof,die als een van de weinigen bij de Volkskrant in deze kwestie de juiste vragen weet te stellen:


Uit: De Volkskrant, 28-03-2009, van verslaggever Ron Meerhof

Adjunct-secretaris-generaal van de Raad van Europa maakt zich zorgen om imago van Nederland

'Onze rapporten zijn niet altijd welkom'

Interview | Maud de Boer-Buquicchio (64)' Raad van Europa vindt de sfeer in Nederland verslechteren.

De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) concludeerde in 2008 dat racisme, xenofobie en islamofobie in Nederland 'dramatisch' groeiden en dat de overheid te weinig deed om dat tegen te gaan. De ECRI strooide kwistig met oordelen over onder meer het politieke debat en de berichtgeving door de media.
    Uit de linkerhoek klonk applaus, maar felle reacties overheersten. Het was een politiek rapport, vond men. Waar was de bronvermelding van al deze wijsheden? ...
    Onlangs uitte de Europees commissaris voor de mensenrechten, Thomas Hammarberg, in een nieuw rapport wederom forse kritiek op Nederland. Hammarberg kreeg amper aandacht.  ...

Als uw rapporten niet meer serieus worden genomen, neemt uw effectiviteit toch af?
'We hebben geen aanwijzingen dat onze rapporten niet meer serieus worden genomen. Ze zijn natuurlijk niet altijd welkom, maar dat is iets anders. Onze rapporten zijn bedoeld om land en nog eens kritisch naar zichzelf te laten kijken.'

Geldt dat ook voor de raad zelf? Kunt u een voorbeeld geven van kritiek die u terugkreeg en waarbij u achteraf heeft gezegd: dat hebben wij niet goed gezien?
'Laat me even nadenken. Nee, ik kan geen enkele casus bedenken waar de raad de fout in ging. Waarmee overigens niet gezegd is dat wij perfect zijn.   ...

Kritiekpunten waren dat de onderzoeken zeer eenzijdig waren, de onderzoekers bevooroordeeld en kennelijk slecht geďnformeerd.
'Dat zijn volstrekt onterechte kwalificaties. De opstellers van de rapporten zijn onafhankelijke experts, die het beleid van landen langs internationaal geaccepteerde maatstaven leggen.
   'De Europese rapporten bevatten veel aandacht voor discriminatie. Dat gaat dan steeds om stigmatiserend overheidsbeleid of om kwetsende uitspraken door politici, waartegen onvoldoende zou worden opgetreden.'

Heeft de raad ook een mening over bijvoorbeeld het feit dat de minister van Integratie toestaat dat bij Inburgeringcursussen mannen en vrouwen gescheiden zitten?
'Nee, daarover heb ik niets gehoord. Maar het is een interessant punt. Jammer dat in de gesprekken met Nederlandse autoriteiten en organisaties niemand dat heeft opgeworpen.'

Logisch, van de tien geďnterviewde politici zijn er zes lid van het CDA, dat toch niet bekend staat om zijn levendige discours over religies, laat staan kritiek op religies. Daarnaast sprak de commissie met een D66'er en een ChristenUnie-lid, maar met niemand van PVV, SP of PvdA, uitgezonderd PvdA-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.
'Ik kan geen commentaar leveren op de keuze van gesprekspartners door de onderzoekers. De regering kan suggesties doen over met wie we praten. Op die manier kunnen ze een rol in spelen in ons streven een zo volledig mogelijk beeld re krijgen. Vervolgens krijgt het kabinet een concept opgestuurd. Als daarin zaken ontbreken, kan het daarop wijzen. Kritiekpunten worden verwerkt. Maar als het kabinet niet reageert, houdt het op.'

Iets anders. Vindt de Raad van Europa dat Nederland hard genoeg , optreedt tegen gedwongen huwelijken, achterstelling van vrouwen bij culturele minderheden, vrouwenbesnijdenis, of agressie tegen mensen die hun geloof afleggen?'
'Voor alle kwesties die vrouwen betreffen geldt het volgende. Er is net een twee jaar durende campagne geweest over geweld tegen vrouwen. Die leidde tot de conclusie dat het nodig is om een verdrag op te stellen. Daar werken we hard aan.'


Red.:   Dus:
-  Men stelt een rapport op aan de hand van meningen van mensen uit de top, in plaats van
    maatschappelijk onderzoek.
-  Die mensen uit de top selecteert men zeer eenzijdig.
-  Bij constatering van die eenzijdigheid wordt gezwegen en gelogen.
-  Men adviseert dat naar kritiek geluisterd moet worden, maar doet het zelf niet.
-  Men heeft kritiek op 'kwetsende uitspraken van politici' (wat er ongeveer eentje is), wil hiertegen daden. Maar over veel kwetsende culturele gewoontes van allochtone immigranten wil men wel eens ooit een rapport laten verschijnen - zegt men.
    Conclusie: Het beschaafde instituut van Europa bedient zich van onbeschofte leugenachtigheid. En dat alles ter ere en verdienste en promotie van de multiculturele samenleving.
    En oh ja: het is dus de top die dit allemaal wil en wil opleggen aan de rest van de maatschappij. Zowel kosmopolitisme als multiculturalisme.
    Er is kritiek geweest op het aanstellen van ene Ali Eddaoudi als legerimam, omdat Eddaoudi zich in columns sterke negatief heeft uitgelaten over Nederland, het beleid van de Nederlandse staat, en in het bijzonderen haar actie in Afghanistan, waar Eddaoudi ook zou moeten werken. De reactie uit multiculti-kringen op de kritiek waren voorspelbaar. Hier gaat het om de Europa-fundamantalist en kosmopoliet Frans Timmermans:


Uit: De Volkskrant, 18-04-2009, door Frans Timmermans (PvdA), staatssecretaris Europese Zaken

Geloof niet in de makelaars van de angst

In onze geschiedenis is twijfel over de loyaliteit van minderheden een vaker terugkerend fenomeen. Vroeger gold die twijfel katholieken, want die hadden dan misschien geen twee paspoorten, maar wel twee bazen: de eigen staat en de paus. Zouden zij niet het gezag van de paus boven dat van de staat zetten en zo een vijfde colonne in Nederland vormen? Socialisten viel een tijd hetzelfde lot ten deel.   ...
    Ik wil best aannemen dat sommigen oprechte bedoelingen hebben met het stellen van de loyaliteitsvraag, misschien uit zorg over mogelijke bedreiging van (libertaire) verworvenheden van onze samenleving. Maar dat niet iedereen even oprecht is, bleek deze week weer bij Pauw & Witteman. Daar was PVV-Kamerlid Hero Brinkman te gast. Hij heeft zich ontpopt als echte vakman, als kundig vertolker van het gedachtegoed van zijn partijleider.   ...
   De opvattingen van Brinkman en Wilders zijn genoegzaam bekend en hoefden mij dus ook niet te verrassen. Veel meer ben ik verrast door het ontbreken van ook maar enige politieke of maatschappelijke reactie sinds Pauw & Witteman. Zijn wij inmiddels zo afgestompt en zo bevangen van de nieuwe politieke correctheid die ons gebiedt elke natte wind uit de onderbuik te begroeten als ware het welriekend parfum? ...
    Ik wil niet dat mijn kinderen opgroeien in een land waarin dit soort opvattingen gemeengoed worden en ik weet zeker dat negen van de tien Nederlanders dat ook niet willen. Ik wil aan mijn kinderen blijven voorhouden dat het onfatsoenlijk is andere mensen dood te wensen en dat het onfatsoenlijk is andere mensen te verhinderen hun geloof uit te oefenen en dat mensen die hun land dienen moeten worden benaderd met respect en dankbaarheid. Daarom zie ik het als mijn burgerplicht mijn mond open te doen als mensen onfatsoen propageren. Ik geloof niet in het recept van de makelaars in angst. U toch ook niet?


Red.:   Even over de inhoud. Ten eerste: geloof in het algemeen is een vorm van foute loyaliteiten, dus ook het katholieke - de ene fout maakt de andere niet goed. Ten tweede, citaat: 'Ik wil best aannemen dat sommigen oprechte bedoelingen hebben ... Maar ...' is de retorische truc van "Ja , maar...", gevolgd door het generiek zwartmaken van je opponenten in de rest van het stuk, zie de laatste alinea's. Typische zwarte multiculturalistische propaganda.  Ten derde: het 'andere mensen dood wensen' is een zaak die typisch is voor de koran, en moslims - vele malen is inmiddels gezegd: als een Marokkaan zegt "Ik maak jou dood!" moet je dat niet zo serieus nemen. Kennelijk geldt dat niet voor blanken. Ten vierde: 'het onfatsoenlijk is andere mensen te verhinderen hun geloof uit te oefenen'- er wordt dat hun op geen enkele manier verhinderd, integendeel. De bezwaren zijn tegen de discriminerende uitingen en opvattingen van dat geloof, en daaruit volgt de oproep om dat binnenskamers en privé te houden - dat is geen oproep to verbod.. Ten vijfde: 'ik weet zeker dat negen van de tien Nederlanders dat ook niet willen'. Over de zaak Eddaoudi, en dat is waar het hier om gaat, is dit wat de Nederlanders willen:
 

De Volkskrant, peiling, 14-04-2009

Een groep politici en geestelijke verzorgers springt in de bres voor de in opspraak geraakte legerimam Ali Eddaoudi. Zij betichten de PVV en de VVD van een dubbele moraal. Voor de vrijheid van meningsuiting, maar tegen kritiek op de missie. Wat vindt u?
59,1%
 
Je kunt niet werkzaam zijn...
40,9%
 
Inderdaad, dubbele moraal


Trouw
, 14-04-2009, Polderpeil

Wordt legerimam Eddaoudi bekritiseerd omdat hij moslim is?

Nee; 71 %
Ja: 29 %


Red.:   Oftewel, even verrekenende dat de lezers van de Volkskrant niet representatief zijn voor Nederland, met een sterke afwijking aan de multiculti-kant, wat in mindere mate geldt voor Trouw, is het zo dat driekwart van Nederland of meer het eens is met de kritiek op Eddaoudi. En niet 90 procent tegen, zoals Timmermans stelt. Wat Timmermans bedoelt, is dat 90 procent van de mensen uit eigen kringen, linkse intellectuelen en kosmopolieten, tegen Eddaoudi- en islam-kritiek zijn. Omdat deze linkse intellectuelen en kosmopolieten voor minstens 90 procent, maar zeg maar allemaal, multiculturalisten zijn.
    Nog een voorbeeld van de nauwe band tussen kosmopolitisme en multiculturalisme:


Uit: De Volkskrant, 03-02-2010, van verslaggever Jan Hoedeman

Voorhoeve uit onvrede met VVD ook lid van D66

Oud-minister/partijleider van VVD keert zich tegen het ... buitenlandbeleid.

Voormalig VVD-leider en minister Joris Voorhoeve is vorig jaar juni lid van D66 geworden. Hij maakte dat dit weekeinde tijdens een bijeenkomst van D66 bekend. De hoogleraar heeft veel meer met de internationale politieke standpunten van D66 dan met die van de liberalen van zijn eigen partij. Voorhoeve blijft evengoed lid van de VVD.
    ... De pro-Europese benadering van de Democraten staat Voorhoeve ook meer aan dan het anti-Europese sentiment van de VVD. ...


Red.:   In een Nova-interview (02-02-2010 ) naar aanleiding van dit bericht gaf Voorhoeve ook nog duidelijk aan dat het ook gaat om multiculturele en pro-moslim standpunt van Alexander Pechtold.
     Een buitenlands geval:


Uit: De Volkskrant, 03-06-2010, door Ariejan Korteweg

'Nederland is niet zo'n consensusland'

Nederland is behoudzuchtig geworden, vindt de Franse geschiedkundige. ‘Compromissen worden niet omgezet in politiek.’

Tussentitel: Wouter Bos misschien  toch een gemiste kans

‘Op sociaal gebied was laboratorium Nederland de bron van veel nieuwsgierigheid’, schrijft Christophe de Voogd in Pays-Bas: la tentation populiste (Nederland, de aantrekkingskracht van het populisme). Deze studie van zijn hand verscheen een kleine twee maanden geleden bij de liberale Franse denktank Fondapol.
    Was, want van dat laboratorium is volgens De Voogd niet zo veel meer over. De Nederlandse politiek is de afgelopen tien jaar behoudzuchtig geworden, vindt hij. ...
    Zijn opa en oma van vaderskant kwamen uit Nederland. Zelf woonde hij er twaalf jaar. Eerst als directeur van het Institut Français in Den Haag, daarna op dezelfde post bij het Maison Descartes in Amsterdam. ‘Een kritische liefde’, zo typeert hij zijn relatie met ons land, volgens hem alleen in oppervlakte klein. Hij schreef een studie over Nederland – Histoire des Pays-Bas – en is sterk geďnteresseerd in het proces van verzuiling en ontzuiling.
    ‘De afgelopen tien jaar waren met de moorden op Fortuyn en Van Gogh een uitzonderlijke periode, die ik met mijn onderzoek een plaats heb willen geven. ...

Is de spanning in de samenleving inderdaad zo toegenomen?
‘Die is onvergelijkbaar veel groter dan tien jaar geleden. Wat tegenwoordig in Nederland wordt gezegd over Marokkanen of over de islam, zou in Frankrijk racistisch worden genoemd. Zo’n voorstel van Wilders om de Koran te verbieden zul je uit de mond van Le Pen niet horen. Frankrijk is wat politieke correctheid betreft het Nederland van tien jaar geleden.’

Het oprukkende populisme, is dat een typisch Nederlands verschijnsel?
‘Populisme is geen kwestie van Fortuyn of Verdonk of Wilders of Marijnissen. Het fenomeen is overal in Europa als politieke factor aanwezig. De toon in het debat is daardoor feller geworden. Vooral het establishment heeft daar problemen mee.’    ...

Wie gaat er winnen op 9 juni?
...    ‘Uiteindelijk moeten twee illusies verjaagd worden. Enerzijds die van het populisme en de bijbehorende strijd tegen de regenten. ...

Op wie zou u zelf stemmen
‘D66, for ever.’


Red.:    Hier komt weer van alles bij elkaar- kosmopolitisme is een echt complex.


Naar Kosmopolitisme , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .