WERELD & DENKEN
 
 

Politieke leugens: democratie, mensenrechten, e.d.

21 jan.2011

In het kader van de buitenlandse politiek is de leugen de regel. Zelfs de hardst beleden standpunten blijken daar niets anders dan gereedschap om het eigenbelang te bevorderen. Dictators: geen enkel probleem zolang het maar pro-westerse dictators waren - heel Afrika en Latijns-Amerika was ermee vergeven en voor een flink deel door Amerika gesteund of zelfs op de troon geholpen. Mensenrechten: iets wat van alleen toepassing was op communistische landen. Zelfbeschikkingsrecht voor volken: dat geldt alleen voor volken die wij sympathiek vinden, oftewel: die sympathiek staan ten opzichte van ons of onze macht versterken    - en niet voor volken voor wie dat niet geldt. Een voorbeeld van dat laatste:


Uit: De Volkskrant, 07-04-2012, AFP, AP.

Onafhankelijkheid Toearegs valt slecht

De EU, de Afrikaanse Unie, Frankrijk en de VS hebben zich vrijdag uitgesproken tegen afsplitsing van het noordelijk deel van Mali. Kort daarvoor hadden Toeareg-rebellen de onafhankelijkheid uitgeroepen van een nieuwe staat die zij Azawad noemen. Maar de oproep tot erkenning door de Nationale Beweging voor de Bevrijding van Azawad (MNLA) vond geen gehoor in de internationale gemeenschap. ...


Red
.:
   Het vergroot onze macht niet, zoals bij de Baltische landen, Albanezen in Kosovo, enzovoort, en ze zijn niet knuffelbaar, zoals bij Tibetanen. En dan zijn wij er meestal tegen. Wat de volgende bron zelfs openlijk toegeeft:
 

Uit: De Volkskrant, 25-02-2012, column door Paul Brill

Recht op eigen staat heeft zijn grenzen
 
Sommige volkeren met nationale aspiraties verkeren in de onfortuinlijke omstandigheid dat ze in de loop van de geschiedenis op een zijspoor zijn beland waar ze almaar niet vanaf weten te komen. Vaak doordat de tegenkrachten zo sterk zijn, soms door eigen misgrepen, meestal door een combinatie daarvan.   ...


Red.:   Brill geeft zelf een voorbeeld:

  De afgelopen week beleefden we de oprisping van een ander geval van sluimerend separatisme dat almaar niet van het toneel wil verdwijnen, te weten in Baluchistan, de grote westelijke provincie van Pakistan. Het startpunt van die oprisping lag in Washington. Een conservatieve Republikeinse afgevaardigde uit Californië diende een motie in waarin wordt uitgesproken dat het volk van Baluchistan 'het recht op zelfbeschikking' heeft.   ...
    De ironie wil dat juist het Westen, in het bijzonder Groot-Brittannië, de incorporatie van Baluchistan bij Pakistan krachtig heeft bevorderd. In 1947-'48, tijdens de ontbinding van Brits Indië, was er namelijk sprake van een zelfstandig Baluchistan, maar gevreesd werd dat dit een te zwakke buffer zou zijn tegen de vestiging van een Sovjet-steunpunt bij de ingang van de Golf van Oman.

Op zich al een verrassing gezien de lange carrière van Paul Brill als "Koude Oorlogs"- en sterk pro-Atlantische buitenlandcommentator. Maar Brill had nog een grotere in petto:
  Net zoals de Koerden verdienen de Baluchi's wellicht meer steun voor hun nationale verlangens. Maar hoe knellend sommige staatkundige eenheden ook zijn, ze kunnen niet op grond van abstracte principes worden ontbonden. Een afscheiding kan vooruitgang betekenen (Oost-Timor), maar ook nieuw onheil aanrichten (Zuid-Soedan). En een nieuwe staat komt er niet alleen omdat hij legitiem is, maar ook en vooral omdat er in de machtsverhoudingen een bedding voor is.

Oftewel: dat zelfbeschikkingsrecht is een leugen, en dat: als er '... in de machtsverhoudingen een bedding voor is', kan natuurlijk zonder enige aarzeling aangevuld worden tot: als er "in de machtsbelangen van het westen een bedding voor is".
    Maar zelfs de meest basale begrippen: de bevordering van de democratie en de mensenrechten, zijn zaken dat alleen steun vinden indien het in het eigen straatje van pas komt (door toeval: alweer van Brill):


Uit: De Volkskrant, 29-01-2011, column door Paul Brill

Een lastig dilemma voor VS én Europa

Tussentitel: Omwenteling in Egypte zal constellatie in heel Midden-Oosten veranderen

De Jasmijnrevolutie in Tunesië kan nog alle kanten oprollen, maar voorlopig staat ze in de annalen als een bevrijdende gebeurtenis, die door bijna iedereen kan worden toegejuicht. ...
    Het is duidelijk dat de gebeurtenissen in Tunesië inderdaad een inspiratiebron vormen voor de protestbewegingen die zich in Algerije, Jordanië, Jemen en vooral Egypte hebben gevormd. Maar die hebben wel een totaal andere connotatie, wat in het bijzonder geldt voor Egypte. Met zijn nog geen 10 miljoen inwoners en bescheiden internationale rol kan Tunesië in beginsel heel goed een regime change doormaken zonder veel strategische repercussies. ...


Red.:    'strategische repercussies'... één van de eufemismen voor "eigenbelang".

Dat ligt in Jemen, vanwege zijn strategische ligging en vanwege de subversieve aanwezigheid van strijdgroepen die verwant zijn met Al Qaida, al anders. Laat staan als het gaat om Egypte, verreweg het bevolkingrijkste land van de Arabische wereld. Hier bevindt zich het kloppend hart van het Midden-Oosten, met Caïro als grootste stad en cultureel centrum.
    Vraagje nog: wiens eigenbelang? (pas op: retorische truc):
  Zou Egypte gaan schuiven, dan kan dit vérgaande gevolgen hebben voor de hele constellatie in de regio. ... Het is de steun en toeverlaat van de Verenigde Staten ...

Precies. Overigens: de retorische truc komt van de redactie, want natuurlijk wist iedere enigszins objectieve waarnemer dat al ...
  De nauwe verbintenis heeft ervoor gezorgd dat Washington altijd moeite heeft om een duidelijke houding te bepalen als het Egyptische bewind weer eens een loopje neemt met mensenrechten en democratische regels. Vanwege hun eigen achtergrond zijn de Amerikanen intuïtief geneigd om zich op te werpen als medestander van hen die ijveren voor vrijheid en democratie. Zeer sterk was die neiging kort na de veldtocht in Irak, toen de euforie over de snelle overwinning de regering-Bush ertoe bracht om de hele Arabische wereld te manen tot het uitbannen van de autocratische vormen en gedachten. Maar naarmate de werkelijkheid weerbarstiger bleek en bestaande allianties in het ingewikkelde machtsspel hun waarde bewezen, nam Washington weer gas terug en koos het voor een middenweg: geregelde aandrang op de Arabische bondgenoten om hun leven in democratische zin te beteren, maar nooit op een toon die de indruk zou wekken dat actief aan de stoelpoten van het zittende bewind wordt gezaagd.

Omslachtig veel woorden voor wat iedere objective waarnemer allang had geconstateerd: de woorden zijn slechts voor de bühne - de daden van Amerika zijn altijd sterk antidemocratisch geweest - zodra haar eigenbelang ook mar in het geringst een factor was. Het is alleen opvallend het nu ook te kunnen halen uit de woorden van een rabiaat atlanticus.
   En hij was niet de enige:


Uit: De Volkskrant, 29-01-2011, van verslaggever Arie Elshout

Egypte is Obama's zorgenkindje

Egypte stelt Obama voor een duivels dilemma: steun aan Mubarak betekent het demasqué van de Amerikaanse democratische agenda. Mubarak laten vallen, is een sprong in ’t duister.

Tussentitel: Obama hoopt op een revolutie op kousenvoeten

Wat nu in de Arabische wereld gebeurt, doet denken aan Oost-Europa ruim twintig jaar geleden. Daar begon toen het ijs van de Koude Oorlog te kruien, in het Midden-Oosten heeft het volksoproer de vorm aangenomen van een zich snel verspreidend vuur. Hoe dat in goede banen te leiden?, vragen de Verenigde Staten zich af. In het Oostblok liep het destijds goed af voor ze, maar of dat in het Midden-Oosten ook zo gaat, is hoogst onzeker. Het wordt spannend voor hen.
    President Obama zei deze week in zijn State of the Union, dat de VS achter het volk van Tunesië staan en de democratische aspiraties van alle volkeren steunen. Maar nu de vonk naar Egypte is overgeslagen, een van zijn belangrijkste bondgenoten in de regio, laat hij zich voorzichtiger uit. Hij ziet de protesten als een gevolg van 'opgekropte frustraties' en zegt bij president Mubarak herhaaldelijk te hebben aangedrongen op hervormingen. Maar tot nu toe heeft hij geen partij gekozen. En dat heeft te maken met een levensgroot Amerikaans dilemma.
    De Arabische wereld vormt al heel lang een zorgenkind. Hoewel gezegend met olie, kampt zij met een diepe kloof tussen rijk en arm, een onderontwikkelde bevolking en veel jongeren en weinig werk. ...
    Tientallen jaren lang kozen Amerikaanse presidenten ter wille van de stabiliteit in de olierijke regio voor het behoud van de status quo, de bestaande toestand. Zij stonden pal achter de autocratische regimes.   ...


Red.:    Nauwelijks nog verdere uitleg nodig. Misschien nog dit: in het geval van revoluties in landen als Oekraïne, was er geen enkele hoop voor een kousenvoeten revolutie - men hoopte op de grootst mogelijke oproer. Met als enige onderscheidende factor tussen de diverse gevallen: eigenbelang. En als kennelijk totaal irrelevante factor: democratie.
    De cynicus heeft minder moeite met deze onaangename waarheden:
 

Uit: De Volkskrant, 02-02-2011, column door Arnon Grunberg

Ballenbak

Decennia zwegen wij over martelingen in Egyptische politiecellen, corruptie en vervalste verkiezingsuitslagen. Mubarak was een dictator, maar wel onze dictator. Zoals de behandeling van vrouwen in Afghanistan (nu en dan) onze aandacht opeist, maar vrouwen in Saoedi-Arabië genegeerd kunnen worden. Het Saoedische koningshuis mag er andere normen op nahouden dan wij, het blijft een bevriend koningshuis.
    De politiek van de EU en Amerika ten aanzien van de Arabische wereld kan worden samengevat als: zwaar gedoseerd engagement.
    Mensenrechten waren alleen een probleem als de dictator in kwestie uit de gratie viel.   ...


Red.:    Volkskrant-correspondent Arie Elshout doet het nog eens dunnetjes over:


Uit: De Volkskrant, 02-02-2011, van verslaggever Arie Elshout

Analyse | Verdedigen democratie botst met strategische belangen in regio

VS komen zichzelf tegen

De Egyptische revolutie heeft het beleid van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten van zijn ankers geslagen. Alles wat de Verenigde Staten ooit hebben gezegd en gedaan, keert zich tegen hen. Als vaandeldrager van de democratie moeten ze de volksopstand begroeten als een oplossing, maar als verdediger van hun belangen in de regio hebben ze een probleem. Een supermogendheid komt zichzelf tegen.   ...
    Clinton schaarde zich zondag in de talkshows achter de 'gerechtvaardigde grieven van het Egyptische volk'. Met Obama wil zij niet aan de verkeerde kant van de geschiedenis eindigen. Amerika moet kiezen voor democratie. Dat is het aan zijn democratische stand verplicht.
    Maar zo moeilijk als het is om Amerika's democratische geloofsbrieven te verloochenen, zo lastig is het om de Amerikaanse strategische belangen te negeren. Want democratie in Egypte kan betekenen dat er een regime aan de macht komt dat zich minder daaraan gelegen laat liggen. ...
    Als Amerika's belangrijkste bondgenoot in de regio bouwde Mubarak een vanuit westers oogpunt indrukwekkende staat van dienst op. Hij steunde Amerika bij zijn pogingen de nucleaire ambities van Iran in te tomen. Hij hielp bij het vormen van een regering in Irak. Nooit deed hij moeilijk over de olieaanvoer voor Europa via het Suezkanaal. Voorbeeldig hield hij zich aan het door zijn voorganger Sadat gesloten vredesverdrag met Israël, waardoor een nieuwe Arabisch-Israëlische oorlog zo goed als ondenkbaar werd.
    Mubarak wordt dus met recht een hoeksteen van het Amerikaanse beleid genoemd. ...


Red.:    Maar er zijn er meer:


Uit: De Volkskrant, 02-02-2011, door Maaike Warnaar en Stefan de Vries

VS en Westen verliezen aan macht in Midden-Oosten

Maaike Warnaar is universitair docent internationale betrekkingen en Stefan de Vries is politicoloog aan de UvA. Zij menen dat de VS moeten openstaan voor de veranderingen die zich aandienen in het Midden-Oosten.

De Amerikaanse democratiseringsretoriek stond altijd al op gespannen voet met Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten, maar in de huidige omstandigheden is het dilemma wel heel acuut. De regering van Obama was er als de kippen bij om haar steun uit te spreken voor de protesten in zowel Tunesië als Egypte, maar ziet de leiders eigenlijk niet graag vertrekken. Met de recente ontwikkelingen in de Arabische wereld is het Amerikaanse dilemma groter dan ooit: moeten de VS de oppositie steunen en democratisering aanmoedigen, of de zittende macht blijven steunen?   ...


Red.:   En ook Grunberg laat weer van zich horen:


Uit: De Volkskrant, 04-02-2011, column door Arnon Grunberg

Speeltje

Afgelopen zondag stuurde Obama de gepensioneerde diplomaat Frank Wisner ... naar Egypte. Wisner was Amerikaanse ambassadeur in Caïro geweest, hij kende Mubarak goed, ze mochten elkaar. ...
    Uit de behoedzame reacties van het Westen kan de strategie van Obama en de EU worden opgemaakt. Zolang het Egyptische leger achter Mubarak staat, en vooralsnog staat dat leger achter Mubarak, steunt het Westen Mubarak.
    Waaruit weer eens blijkt wat democratie is: een speeltje voor het volk als de belangen zijn gediend.
    Onze leiders verhouden zich tot de democratie als een priester die al zestig kinderen heeft misbruikt tot het celibaat.


Red.:    Nog een waarnemer:


Uit: De Volkskrant, 10-02-2011, door Martin Janssen

Egypte biedt nieuwe kans

Martin Janssen | De auteur is Arabist. Volgens hem is in Egypte mogelijk wat in Irak niet lukte: het succesvol steunen van democratisering. Lukt dat, dan sneuvelt het dogma dat democratie en stabiliteit elkaar uitsluiten in het Midden-Oosten.

...   De ontwikkelingen in Egypte onderstrepen het dilemma van het Westen, dat zichzelf graag ziet als boegbeeld van democratie en mensenrechten, maar in dit deel van de wereld koos voor stabiliteit die vooral de westerse economische belangen moest veiligstellen.   ...


Red.:    En nog een staat:


Uit: De Volkskrant, 19-02-2011, van correspondent Diederik van Hoogstraten

Klein Bahrein is van groot belang voor VS

Tussentitel: Bahrein dient als cruciale uitvalsbasis Amerikaanse leger

Het effect van de revoltes in Egypte en Tunesië is nog lang niet uitgewerkt. In Bahrein, Jemen en Libië is de strijd losgebarsten. In Marokko staan de jongeren klaar. Facebook en Twitter zijn onmisbaar voor de organisatie.
    Bahrein heeft olie, net als de meeste Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten. De belangrijkste link tussen de Golfstaat en de VS is echter niet economisch maar militair. Bahrein dient als een cruciale uitvalsbasis voor het Amerikaanse leger.
    De nauwe relatie zou kunnen verklaren waarom Washington zich vooralsnog afzijdig heeft gehouden. Over het geweld van het oude Egyptische regime en de Iraanse heersers heeft president Obama zich bij diverse gelegenheden helder uitgesproken. Over het staatsgeweld in Bahrein sprak zijn woordvoerder alleen van 'sterke afkeuring'.
    Minister Clinton van Buitenlandse Zaken riep deze week wel op tot terughoudendheid. Maar voor haar is de crisis in Bahrein des te pijnlijker door recente pogingen om de 'modernisering' van het regime aldaar openlijk te prijzen. Twee maanden geleden was Clinton nog in Bahrein om de 'vooruitgang op economisch, politiek en sociaal terrein' te prijzen.   ...


Red.:    Ook onder de "heiligen" in de politiek is leugen en huichelarij de norm:


Uit: De Volkskrant, 23-02-2011, column door Arnon Grunberg

Woedend

De secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, heeft veertig minuten gebeld met Kadhafi om het geweld in Libië te stoppen. In het persbericht stond dat Ban Ki-moon woedend was. ...
    Beter kan de machteloosheid van de 'internationale gemeenschap' niet worden samengevat. Wat doet zij tegen geweld? Veertig minuten telefoneren met degene die aanstichter is van bloedvergieten.
    Die machteloosheid is een keuze. De internationale gemeenschap vindt bloedvergieten alleen een probleem als het Westen zelf erdoor bedreigd wordt. ...
    In Congo gaat het bloedvergieten op grote schaal al jaren door, maar het schijnt Ban Ki-moon niet woedend te maken.


Red.:   Militair Bradley Manning, die documenten naar WikiLeaks heeft gelekt, wordt door middel van maandenlange eenzame opsluiting gemarteld door Amerika. En wie daarover zijn recht op vrijheid van meningsuiting wenst uit te oefenen, komt ook de staat tegen:


Uit: De Volkskrant, 14-03-2011, van correspondent Arie Elshout

Kritiek op behandeling Manning kost woordvoerder ministerie zijn baan

Ophef rond WikiLeaks-militair

De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zondag ontslag genomen. Tot ongenoegen van president Obama had hij harde kritiek geleverd op de behandeling van Bradley Manning, de militair die vastzit wegens het lekken van staatsgeheimen aan WikiLeaks. Het ontslag lijkt erop te wijzen dat de zaak-Manning een splijtzwam-in-wording is.
    De woordvoerder, Philip Crowley, sprak vrijdag op een seminar aan het Massachusetts Institute of Technology in Boston. Voor een klein gehoor werd hem een vraag gesteld over Manning en over het 'martelen van een gevangene in een militaire gevangenis'. Crowley noemde daarop Mannings behandeling 'belachelijk, contraproductief en dom'. Volgens aanwezigen verklaarde hij niet te begrijpen waarom het ministerie van Defensie dit doet. De woordvoerder had gezegd dat zijn opmerkingen aan hem mochten worden toegeschreven, hoewel hij daaraan later toevoegde op persoonlijke titel te hebben gesproken.    ...


LeugenpietjeRed.:   Naast democratie is de andere kandidaat voor het meest misbruikte begrip in de buitenlandse politiek dat van de mensenrechten. Met dat begrip in de hand wordt er dusdanig op losgelogen dat het door Willie Wortel ontworpen leugenpietje (een vogeltje dat bij het horen van een leugen à la het vogeltje in de gelijknamige klok naar buiten komt om "Koekoek!" te roepen) bewusteloos neer zou vallen:


Uit: De Volkskrant, 10-02-2011, door Hans Moleman

Profiel | Lobsang Sangay


Jurist wordt leider Tibetaanse ballingen

Harvard-jurist hoopt zijn internationale netwerk te kunnen gebruiken voor de strijd tegen China.

Een aan Harvard opgeleide hoogleraar in de rechten wordt het nieuwe gezicht van de Tibetaanse vrijheidsbeweging. Dr. Lobsang Sangay (43) begint in augustus als premier van de Tibetaanse regering in ballingschap.  
    Sangay, een kind van Tibetaanse vluchtelingen die in India rechten studeerde en later aan Harvard promoveerde op de ontwikkeling van de Tibetaanse ballingenbeweging, werkt en woont al zestien jaar in de VS, waar hij verbonden is aan de Harvard Law School.   ...


Red.:    Leugen nummer één: immigranten uit Turkije die in Nederland wonen zijn Nederlanders, en mogen beslist geen Turken genoemd worden (volgens Hans Moleman, de Volkskrant, en de hele oligarchie). Net zo min als immigranten uit Marokko Nederlanders zijn, en beslist geen Marokkanen. Dus die kerel die geboren is in India (uit Tibetaanse emigranten) en naar Amerika in gemigreerd, is volgens deze regels Amerikaan. Vervolgens Indiër. En heeft dus geen enkele aanspraak op de titel "Tibetaan". Het is dus doodgewoon de vertegenwoordiger van een zich vijandig gedragen buitenlandse macht. Uit wiens mond het begrip mensenrechten even veel waarde heeft als uit de mond van, laten we actueel zijn, Moamar Kadhafi.
    Een illustratie van dat laatste: als de Tibetaanse als oorspronkelijk volk recht hebben op zelfbeschikking aangaande het Tibetaanse land, en de Chinezen aldaar als bezetters moeten verdwijnen, moeten degenen die het Amerikaanse continent bezet hebben en de aldaar wonende inheems volken hebben vervolgd, geknecht, onderworpen, en moreel vernietigd, allemaal onmiddellijk verdwijnen. Inclusief laatkomers als Lobsang Sangay.
  'Tibet wordt bezet, er is voortdurende repressie, culturele assimilatie en economische marginalisering', aldus Sangay.

Een Lobsang Sangay die in Amerika dus precies dezelfde positie heeft als een Chinees in Tibet.
    Osama bin Laden is vermoord door Amerikaanse troepen. Maar dat is natuurlijk geen punt:


Uit: De Volkskrant, 03-05-2011, van verslaggever Rob Vreeken

Juristen stappen over bezwaren heen

De dood van Osama bin Laden brengt volkenrechtskundigen in een staat van professionele kramp. Ze weten dat er juridisch gezien kanttekeningen zijn te plaatsen bij de Amerikaanse actie, misschien zelfs flinke kanttekeningen, maar ze beseffen ook dat in de echte wereld soms de dingen nu eenmaal gaan zoals ze gaan.
    Van de geraadpleegde juristen is Robert Goldman van het Washington College of Law nog het positiefst. Hij ziet de actie vooral als een uitvloeisel van het recht van zelfverdediging dat de VS sinds 2001 in Afghanistan uitoefenen, een recht dat indertijd onomstreden was.
    Toch blijven er vragen. Geldt het argument van zelfverdediging na tien jaar nog? Was Bin Laden een rechtmatig doelwit? Kan de 'spillover' van het conflict reiken tot aan een rustige voorstad van Islamabad, ver voorbij de grens? Werd het grondgebied van Pakistan geschonden?
    ...  Toch verzucht Goldman: 'Ik kan me niet voorstellen dat er veel bezwaar zal worden gemaakt, ook niet door mensenrechtenorganisaties.'
    Precies dat laatste is voor Jan Wouters van de universiteit van Leuven reden zijn volkenrechtelijke bezwaren dan maar even te laten varen. Hij voelt zich verscheurd tussen de verheugde politieke reacties en 'het strikte waken over de legaliteit'. Uiteindelijk komt hij met de nodige vakmatige pijn uit op zoiets als: niet conform het internationaal recht, wel legitiem.


Red.:
   Hetgeen natuurlijk dan en slechts dan het geval kan zijn, als de betrokken partij aan onze kant staat. Voor partijen aan de andere kant, zeg bijvoorbeeld China of Rusland, geldt dat in alle omstandigheden en ongeacht welke provocatie dan ook, ze zich volkomen aan de letter van de wet moet houden. Plus alle door het westen aangenomen regels omtrent mensenrechten en dergelijke.
    Een oudere kwestie die hier nog niet aan de orde is geweest:


Uit: De Volkskrant, 04-05-2011, door Arie Elshout

Analyse | Debat over Guantánamo Bay laait op na de geslaagde actie tegen Bin Laden

Dankt Obama zijn triomf aan marteling?

Verhoren in Guantánamo Bay leidden uiteindelijk naar de schuilplaats van Bin Laden.

Guantánamo Bay blijft als een doorn in het Amerikaanse vlees prikken. Het morele dilemma dat met deze naam is verstrengeld, doet zich door de dood van Osama bin Laden opnieuw voelen. ...


Red.:   Natuurlijk zou er aangaande bijvoorbeeld China of Rusland totaal geen moreel dilemma zijn: gevangen-houden zonder proces is dan een volstrekt eenduidig bewijs van de absolute verdorvenheid van het systeem.
    Een kleine beschouwing over de stelselmatigheid van de leugens:


Uit: De Volkskrant, 25-05-2011, column door Wim Bossema

Waarom Tibet niet en Syrië wel: olie zeker?

Waarom Libië wel en Tibet niet? Met dat zinnetje in een opiniestuk in The Guardian verwoordt de Britse historicus Mark Mazower kernachtig het groeiend onbehagen over de interventie die de inwoners van Benghazi van de ondergang redde. Want: hebben sommige wereldburgers meer recht op bescherming door de 'internationale gemeenschap' dan andere?
    Als de Libiërs beschermd mogen worden, dan wellicht de Palestijnen in Gaza ook, ging Mazower verder. Hij vroeg het aan een 'mensenrechtenkruisridder' uit de entourage van Obama, maar die veranderde op slag in 'een ouderwetse diplomaat met een hoop keelgeschraap'.   ...


Red.:   "En zo zou ik nog uren door kunnen gaan ...", cabaretier Freek de Jonge parafraserend.
  Velen waren tegenstanders van de Irak-oorlog van president Bush. Dat was geen humanitaire interventie want de burgerbevolking werd aanvankelijk helemaal niet beschermd, meenden de tegenstanders. ... De neo-conservatieve interventionisten rond Bush wilden schurkenstaten aanpakken, omdat die een bedreiging vormen voor het westen. Dat was heel iets anders. Maar als het effect hetzelfde is, wat doen de intenties er dan eigenlijk toe? Je kunt nog een stap verdergaan in dit horror-scenario: wordt Libië geen tweede Irak? Wachten de Libiërs jaren van aanslagen, geweld en zwak bestuur?
    Het lijstje kan iedereen zelf uitbreiden. Waarom wel Libië en niet Syrië? Waarom wel Libië en niet Noord-Korea? Waarom wel Libië en niet Soedan? Olie, hoor je overal al roepen: Libië is een olieland, die andere niet. Dat is onmiskenbaar zo. Obama moet de niet-westerse wereld er daarom van overtuigen dat ingrijpen in Libië vooral een morele plicht is.   ...
    De belangrijkste kwestie waarop de VN en de interventionisten rond Obama een antwoord moeten vinden is deze: de macht van de VN om burgers te beschermen is beperkt tot hooguit een of twee plekken in de wereld tegelijk. Als de internationale gemeenschap zich verantwoordelijk voelt, wordt bescherming een recht. Dan wordt al die andere slachtoffers, voor wie geen hulp beschikbaar is, onrecht aangedaan.

Waarbij de één of twee gevallen gekozen worden natuurlijk zaken zijn waarbij de Amerikanen een belang hebben, zodat het hele principe ononderscheidbaar is van pure imperialistisch eigenbelang. En datgene dat groen is als een kikker, springt als een kikker, en kwaakt als een kikker, hoogstwaarschijnlijk wel een kikker moet zijn. 
    Een stem uit het verleden:


Uit: De Volkskrant, 20-07-2011, column door Marjolein van de Water, redacteur van de Volkskrant.

De generatie dictators die oppositie kweekte

Juan Bordaberry, ooit de machtigste man van Uruguay, stierf zondagnacht, 83 jaar oud, in de eenzaamheid van zijn huisarrest. De voormalige dictator behoort tot een generatie Latijns-Amerikaanse dictators die met steun van de Verenigde Staten een andere koers gaven aan hun land ...


Red.:    Nooit voor democratie geweest, die Amerikanen. Uitsluitend en alleen voor eigenbelang. Wat ze verkochten met leugens en propaganda:
  In de jaren zestig en zeventig gingen dictators in veel Latijns-Amerikaanse landen de strijd aan met marxistische guerrillagroeperingen.

Gewoon groepen die voor de belangen van de lagere klassen opkwamen. Waar de Amerikanen belangen hebben bij graaiende dictators die het geld geroofd van hun burgers naar de westerse banken brengen.
    Zoals al gezien: de grootste leugenaars vindt je onder de grootste ideologen - die er vaak ook meerdere vormen van ideologie naast elkaar op nahouden. Het is dan ook geen wonder dat de rabiate Europa-ideoloog Frans Timmermans ook een rabiate mensenrechten-ideoloog is:


Uit: De Volkskrant, 16-04-2012, door Frans Timmermans, Tweede-Kamerlid voor de PvdA, en Kirsten Meijer, internationaal secretaris van de PvdA.

Stem Nederland gemist als mensenrechtenaanjager

Rosenthal wil koopman, en geen dominee zijn. Maar als je mensenrechten wilt bevorderen, kan je niet met twee maten meten.

Twee onderwerpen vallen op in het buitenlands beleid van dit kabinet: de in het gedoogakkoord opgenomen nauwere relatie met Israël en de mogelijke breuk met zestig jaar Nederlands mensenrechtenbeleid. ...
    Bij zijn start als minister was Rosenthal de mensenrechten als pijler van het buitenlands beleid gewoon vergeten. Alleen omdat hij het door CDA-Kamerlid Ormel verzonnen beeld omarmde van een zogenaamde driepoot 'veiligheid, handel en mensenrechten', kon Rosenthal doen alsof dat niet zo was. Tegelijkertijd maakte hij een karikatuur van het mensenrechtenbeleid van zijn voorgangers, door net te doen alsof zij alleen maar met het moraliserende vingertje zwaaiden en dan ook nog eens in ieder land van de wereld.    ...


Red.:    Een accurate voorstelling van zaken, zoals we zo meteen zullen zien - maar om andere redenen dan Rosenthal voor ogen heeft

  Die tijd zou nu voorbij zijn en Nederland zou eindelijk meer aan de effectiviteit van de bevordering van mensenrechten gaan denken. ...
    Ondanks een eindeloze stroom woorden over die receptorbenadering, kan niemand precies duiden wat nu het verschil is met het bestaande beleid. Kern lijkt te zijn dat de mensenrechten het best bevorderd kunnen worden als men rekening houdt met de cultuur van het betreffende land. China wordt dan altijd meteen als voorbeeld genoemd. Samenwerken, begrip tonen, niet oordelen. ...

En daar komt meteen de aap uit de mouw: dat hele mensenrechten-gedoe is voor een groot deel ordinair anticommunisme:
  De veronderstelling is dan dat de Chinezen ook zelf heel graag de mensenrechten willen bevorderen, als het maar niet op een 'westerse' manier hoeft te gebeuren.
    China noemt dat zelf 'de derde weg'. In feite bestaat die vaak uit het niet nakomen van internationale verplichtingen (berechting en opsluiting van dissidenten is nog steeds aan de orde van de dag).

Net als in de hele islamitische wereld, en in feite overal waar "dissidenten' zijn die ven "dissident" zijn als de Chinese dissidenten', dat wil zeggen: zich tegen de staatsinrichting keren. Ook in Nederland zetten ze je vast als je een waxinelichthouder naar het voertuig van het staatshoofd gooit. Zo iemand noemen ze hier gestoord. Natuurlijk zijn de Chinese "dissidenten" gezien vanuit de Chinese cultuur, die al eeuwenlang sterk conformistisch is, minstens even gestoord. En even gestoord zijn volgens de moslims degenen die een koran verbranden - en moslims gooien die koranverbranders niet in de gevangenis - die hangen ze op. Waar je Frans Timmermans niet over zal horen. Sterker:
  Maar als het om Iran gaat, zal je de minister nooit horen over 'rekening houden met de lokale cultuur'. Dan zijn mensenrechten per definitie universeel en kan de veroordeling niet hard genoeg zijn. Zeer terecht, maar oordeel dan niet met twee maten. Dat doet deze minister wel. Niet alleen bij China, maar ook bij het aanspreken van bondgenoten als Israël en de Verenigde Staten.

Frans Timmermans is er dus zelfs actief tegen dat er wél iets van gezegd wordt - dat ophangen van dissidenten in Iran. Want Iran is islamitisch. En veel Nederlandse immigranten zijn ook islamitisch. En van immigranten mag je nooit, nooit, nooit iets slechts zeggen. Dus mag je van de islam nooit, nooit, nooit iets slechts zeggen. En als je dus iets slechts wil zeggen aangaande schenden van mensenrechten, moet je je dus altijd beperken tot communisten. Of iets dat daar op lijkt.
    Nu heeft niet alleen deze redactie, maar ook en vaste columnist van de Volkskrant hierop gereageerd. Zonder het te beseffen, want die columnist richtte zich tot Frits Bolkestein, die ook iets had opgemerkt op dit terrein. De reacties passen echter ook naadloos achter het stuk van Timmermans:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 15-04-2012, door Thomas von der Dunk

'Wil het westen de wereld nog wel snappen?'

Frits Bolkestein geeft sprekende voorbeelden van ontoereikend rechts denkvermogen, aldus Thomas von der Dunk. 'Wie iets wil bestrijden, zal het echter toch eerst moeten begrijpen, want anders wordt hij een Don Quichotte.'


Een van de gevolgen van de huidige ideologische dominantie van rechts is de toenemende intellectuele onwil in de politiek om nog iets van de wereld - en vooral van een andere denkwereld dan de eigen - te willen begrijpen, een manco dat ook bij menig commentator te bespeuren valt.   ...


Red.:   Waaronder dus Frans Timmermans cum suis

  Dat wreekt zich vooral als anderen een met-twee-maten-meten menen te moeten constateren - bijvoorbeeld bij Suriname en bij de cartoonrel. (...) Grote verontwaardiging nu over de wijze waarop Bouterse zichzelf voor vijftien moorden in 1982 amnestie heeft gegeven.
    Maar waren we even verontwaardigd over het vijftigduizendvoud (!) daarvan aan doden dat de gewelddadige machtsovername van Suharto zestien jaar eerder in onze andere exkolonie met zich meebracht? Nee: Suharto was anticommunistisch, dus 'onze' boef, terwijl Bouterse flirtte met de grootste obsessie van Washington: het inmiddels allang tandeloze regime van de Castro's.
    Pikant coïncidentie: terwijl wij Bouterse per se voor de rechter willen slepen, gaf tegelijk het Openbaar Ministerie in Arnhem te kennen dat Nederlandse oorlogsmisdaden in Rawagede natuurlijk niet meer vervolgd kunnen worden, omdat zij verjaard zijn. Als het om de Duitse van slechts een paar jaar eerder gaat, horen zo'n geluid vanuit Den Haag nooit.
    Toen Nederland in 1971 de verjaring van oorlogsmisdaden ophief, werden de eigen in Indië daarvan zeer nadrukkelijk van uitgezonderd. En zoals Wernher von Braun, ondanks zijn massale gebruik van slavenarbeid in nazidienst nog na 1945 ongestoord carrière in Amerikaanse koude-oorlogs-dienst kon maken ...

Je weet niet of je moet lachen of huilen, bij de constatering van zo veel huichelachtige hypocrisie en leugenachtigheid.
    Weet u nog van de verschrikkingen die bijvoorbeeld de vernederingen die de Georgiërs moesten ondergaan onder het juk van de Russen? Weliswaar werden daar geen mensen vermoord, maar die "Mensenrechten" ... Toen de Russen beletten dat de Georgiërs een ander volk bezetten, de Ossetiërs, was dat natuurlijk een zoveelste bewijs van hun schurkachtigheid, want, zeg nou zelf, het was toch schandalig dat die Georgiërs hun recht op zelfbeschikking onthouden werd ... En dus hier is nog zo'n schurkenvolk: de Koerden:


Uit: De Volkskrant, 18-09-2012, AP.

Turkije doodde in één maand 500 Koerden

Turkse veiligheidstroepen hebben afgelopen maand ongeveer vijfhonderd Koerdische opstandelingen gedood. Dat heeft de Turkse premier Tayyip Erdogan maandag gezegd. Dat gebeurde bij militaire operaties in het zuidoosten van Turkije..


Red.:   We zullen de ironie-modus maar weer uitschakelen, en teruggaan naar de werkelijkheid waarin in dit geval de schurkachtige onderdrukker, Turkije, ongehinderd met hun massa-misdaden, door mag gaan.
    En wat zeggen de bewakers van de Mensenrechten:
  Volgens Emma Sinclair-Webb van HRW staat de Turkse geloofwaardigheid op het spel

Stel dat het over Russen of Serviërs zou gaan ...
    En daar heb je een geval uit die buurt:


Uit: De Volkskrant, 01-10-2012, van correspondent Arnout Brouwers

'Georgië is moe van Saakasjvili'

Vandaag kiezen de Georgiërs een nieuw parlement. Oppositiecoalitie Georgische Droom hoopt op de eerste vreedzame machtswisseling in 20 jaar. 'De armoede en de werkloosheid zijn groot.'

Tina Chidasjeli kijkt verrukt. Het afgelopen uur heeft een blauwe golf van tienduizenden aanhangers van de oppositiecoalitie Georgische Droom bezit genomen van de hoofdstraten van Tblisi. ...
    Westerse waarnemers en politici knepen inogal eens een oogje toe bij Georgische verkiezingen. Saakasjvili was voor sommigen een vooruitgeschoven westerse pion, leider van een klein maar strategisch gelegen land op de Kaukasus. 'Nog voor de officiële resultaten bekend waren, belde de Amerikaanse president George W. Bush hem al met felicitaties.'
    Dit keer staan twee pro-westerse coalities tegenover elkaar, al wordt Ivanisjvili, ervan beschuldigd een stroman van de Russische president Poetin te zijn - hij bepleit normalisering van de betrekkingen met Rusland. 'Saakasjvili gelooft zelf al niet meer in zijn eigen beschuldigingen', zegt Chidasjeli lachend. 'De laatste weken zijn we daarin geen Russische spionnen meer, maar criminele maffiosi die het land willen terugbrengen naar de donkere tijden voor Saakasjvili.'
    Tot enkele weken geleden had Saakasjvili's Nationale Beweging een voorsprong in sommige Amerikaanse peilingen, al wees een Duitse peiling op een voorsprong voor Georgische Droom. ...
    Dit verhoogt de druk op de honderden westerse waarnemers in Georgië, wier oordeel een grote rol zal spelen bij de ontknoping van deze verkiezingen. Chidasjeli hoopt op een neutrale houding van het Westen. 'In 2008 verloren we omdat het Westen dat zo besloot. Nu zijn hun ogen wel geopend, als ik de leider van een waarnemersmissie hoor spreken over 'trekken van Leninisme' in de verkiezingscampagne.'    ...


Red.:   Democratie is alleen essentieel, als het de westerse belangen dient. Bij het soort mensen dat die democratieën leidt.
    Hoe zit het dan met de internationale rechtsspraak? Zo:


Uit: De Volkskrant,17-11-2012, van de buitenlandredactie

Hoger beroep bij Joegoslavië-Tribunaal: eerdere zware straffen verworpen

Kroaten vrijgesproken

Het Joegoslavië-Tribunaal heeft vrijdag twee Kroatische generaals, die waren veroordeeld voor oorlogsmisdaden tegen Serviërs, in hoger beroep vrijgesproken. Hoofdverdachte Ante Gotovina en Mladen Markac zijn vrijgelaten. De vrijspraak is een van de opmerkelijkste beslissingen die door het tribunaal in Den Haag zijn genomen..
    De Kamer van Beroep vernietigde het vonnis van beide Kroaten, die vorig jaar waren veroordeeld tot 24 en 18 jaar cel voor wreedheden tegen Serviërs. Ze zouden oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan tijdens een offensief om de Kroatische regio Krajina te heroveren. De operatie, die bekend werd als Operatie Storm, liep uit op een van de omvangrijkste etnische zuiveringen na het uiteenvallen van Joegoslavië.
    De Kroatische president Franjo Tudjman gaf zijn leger in 1995 opdracht voor een aanval op de 'Republiek Krajina', een door Serviërs uitgeroepen staat in Kroatië. Operatie Storm ging gepaard met veel geweld;, honderdduizenden etnische Serviërs werden verdreven. Bejaarden die niet meer konden vluchten, werden levend verbrand.    ...


Red.:   Tel hierbij op de veroordeling van een Libiër door het Lockerbie-Tribunaal, opgrond van vrijwel uitsluitend de verklaring van een getuige-winkelier die de betrokkene een paar jaar eerder een kostuum had verkocht uitleg of detail , en je weet onmiddellijk dat dit soort tribunalen niets met recht van doen hebben, en alles met macht. De macht van de acht vliegkampschepen.
    Nog geen maand later het bewijs van het politieke racisme van dit tribunaal:


Uit: De Volkskrant,13-12-2012, van correspondent Jan Hunin

Rechterhand Ratko Mladic krijgt levenslang

De voormalige rechterhand van Ratko Mladic is woensdag door het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag tot levenslang veroordeeld. Zdravko Tolimir, een Bosnische Serviër, werd schuldig bevonden aan genocide.
    Tolimir wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op duizenden moslims in Srebrenica. Als hoofd van de geheime dienst was de oud-generaal in de oorlog in Bosnië (1992-1995) betrokken bij de ethnische zuiveringen. Getuigen noemden hem de oren en ogen van Mladic, de beruchte militaire bevelhebber van de Bosnische Serviërs.
    Tijdens de massamoord in de moslimenclave Srebrenica speelde Tolimir een hoofdrol. Daar werden in 1995 meer dan achtduizend Bosnische moslims vermoord, nadat Nederlandse VN-troepen zich door het Bosnisch-Servische leger hadden laten overrompelen.
    Volgens de rechters was Tolimir persoonlijk betrokken bij de moord op 1.700 moslims. 'Zijn mannen bevonden zich op de plaatsen waar mensen opgesloten, doodgeschoten en begraven werden en waren ervoor verantwoordelijk dat de moordoperatie doorging tot de laatste kogel was afgevuurd en het laatste lichaam begraven.' Tolimir voelde zich niet schuldig. Hij zag de massamoord als een militaire operatie tegen terroristen.    ...


Red.:   Allemaal zaken die ongetwijfeld net zo hard zo niet harder slaan op die Kroatische slachter - bekend van de Tweede Wereldoorlog, die genocidale Kroaten (Ustasha uitleg of detail ) ...
    Een bij iedere objectieve waarnemer bekend geval van leugens rond democratie, mensenrechten, enzovoort is het toekennen van Nobelprijs van de Vrede:


Uit: De Volkskrant, 10-12-2011, van de buitenlandredactie

Protest tegen vredesprijs

In Noorwegen is een verhit debat gaande over de Nobelprijs voor de Vrede. Critici vinden dat de Europese Unie de prijs niet verdient.


In Oslo hebben zondagmiddag honderden mensen geprotesteerd tegen de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Europese Unie vandaag. ...
    De protestbeweging wordt aangevoerd door de organisatie 'Nee tegen de EU', die al decennia - en met succes - strijdt voor het buiten de EU houden van Noorwegen. Zo'n veertig organisaties sloten zich erbij aan. Ook een deel van de regering - namelijk de bewindslieden van de anti-Europese Centrumpartij - keerde zich openlijk tegen de keuze van het comité dat de Nobelprijs voor de Vrede toekent.
    Het andere kamp beschuldigt de critici ervan de Nobelprijs tot inzet te maken van een binnenlandse discussie over een Noors EU-lidmaatschap. De secretaris van het Nobelcomité noemde de ophef 'provinciaals', de Noorse minister voor Buitenlandse Zaken sprak over 'navelstaren'. 'Het is vreemd dat ons eigen debat over een Europees lidmaatschap zo'n stempel drukt op een dag die eigenlijk een feest van Europa zou moeten zijn', zei hij in de Noorse krant Aftenposten.
    Toch hebben drie ministers van de Centrumpartij gezegd vandaag niet aanwezig te zijn bij de uitreiking, waar traditioneel de hele Noorse regering aanwezig is. De vierde zou aanvankelijk ook niet komen, maar na een storm van kritiek in de media vond hij toch een gaatje in zijn agenda.
    Juist die demonstratieve afwezigheid maakt de Nobelprijs politiek, stelt het Comité. 'Als politici gaan evalueren of ze het wel of niet eens zijn met de toekenning en op grond daarvan wel of niet komen, wordt het een politieke prijs', zei de secretaris van het Comité Geir Lundestad in de Noorse media.
    Eerder getroostte dezelfde Noorse regering zich nog veel moeite om aan Chinese leiders uit te leggen dat hun aanwezigheid bij de uitreiking van de Nobelprijs aan de Chinese dissident Liu Xiaobo in 2010 geen politiek statement was.    ...


Red.:   Vuile leugens, dus.
    Een aardige verwoording van een al eerder met meer omhaal van woorden uitgesproken argument:


De Volkskrant, 11-02-2013, ingezonden brief van H. Walma, Zwolle

Drones

Stel je eens voor: de Turkse geheime dienst komt er achter dat de door hen gezochte terrorist Musa Asoglu, leider van DHKP-C, in het dichtbevolkte Leidsche Rijn woont en met de Nederlandse regering, bevriend met Turkije, besluit deze terrorist uit de weg te ruimen middels een aanval met een drone van Amerikaanse of Engelse makelij, waarbij helaas ook wat Nederlandse burgers om het leven komen.
    Dat zouden wij vast niet fijn vinden. Maar wat is het verschil met Amerikaanse drones op Afghaanse doelen? Of anders gezegd: als de VS het morele recht zouden hebben om zo te handelen, waarom Turkije dan niet?


Red.:   Waarmee alles uit Amerika komt en dat ook maar hint op de termen "mensenrechten", bijvoorbeeld een instelling als Human Rights Watch, volkomen afdoende neergezet is als leugenaars en hypocrieten.
    Nog een beroemd geval:


De Volkskrant, 04-04-2013, AP.

Hoge rechter hekelt Assange-aanklacht

De aanklachten in Zweden wegens verkrachting tegen WikiLeaks-voorman Julian Assange zijn 'een rotzooi'. Dat zei de voorzitter van het Zweedse Hooggerechtshof, Stefan Lindskog, woensdag in een rede. Lindskog betwijfelde ook of het uitleveringsverdrag tussen Zweden en de VS van toepassing is op de zaak-Assange.


Red.:   Dom, van die Assange. Beperk wat betreft openheid en dergelijk tot Rusland. Dan ben je een held.
    Kijk, meteen een voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 05-04-2013, ingezonden brief van P. Broersma, Hattem

Met twee maten meten

Toen president Erdogan hier op staatsbezoek was heeft Nederland bij monde van Premier Rutte de heer Erdogan te verstaan gegeven zich niet te bemoeien met de adoptie van een Turks jongetje bij twee lesbische ouders. Dat is een Nederlandse aangelegenheid. Daar ben ik het volledig mee eens.
    Maar nu president Poetin hier op staatsbezoek komt, blazen we hoog van de toren en zullen de heren Rutte en Timmermans president Poetin wel even de oren wassen als het gaat over mensenrechten en homorechten in Rusland . Waar bemoeien wij ons in hemelsnaam mee? Dat is een aangelegenheid die ze in Rusland zelf moeten oplossen. We meten dus duidelijk met twee maten.


Red.:   Dag, mensenrechten.
    Ach, en dit is al een heel oude:


Uit: De Volkskrant, 09-04-2013, TRT, AP.

Servië zet lidmaatschap EU op scherp om Kosovo

De Servische regering riskeert een conflict met de Europese Unie en zet mogelijk zelfs het langverbeide lidmaatschap van de EU op het spel.
    De regering in Belgrado maakte maandag bekend dat recente Europese voorstellen voor verzoening tussen Servië en Kosovo onvoldoende recht doen aan de positie van de Servische minderheid in Kosovo. ...
    Er zijn volgens premier Ivica Dacic 'onvoldoende garanties voor de veiligheid en de mensenrechten' van de etnische Serviërs in Kosovo. Belgrado streeft naar verregaande autonomie voor deze groep - ongeveer tien procent van de Kosovaarse bevolking.    ...


Red.:   Zaken als autonomie en mensenrechten gelden niet voor Slavische volken die onderdrukt worden door niet-Slavische volken.
    Een hele organisatie kan worden afschreven:


Uit: De Volkskrant, 12-04-2013, van verslaggever Stieven Ramdharie

Bij de bakker in vrij Syrië: levensgevaar

Ongehinderd bombardeert Assad burgerdoelen, keer op keer.


Het ontbreken van een no-flyzone boven Syrië moedigt de Syrische luchtmacht steeds meer aan tot opzettelijke en willekeurige bombardementen op burgers. Sinds juli vorig jaar zijn daarbij ruim 4.300 burgers gedood. Volgens de mensenrechtengroep Human Rights Watch komen de aanvallen neer op oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.
    Human Rights Wacht (HRW) bracht donderdag een rapport uit over de bloedige bombardementen met MiG's en helikopters van Assads luchtmacht  ...


Red.:   Bron van het rapport: gesprekken met soennitische dorpelingen. Waartussen de soennitische terroristen zich verschuilen. De regeringstroepen vallen die soennitische strijders aan, volkomen gelegitimeerd, met dit:

  Omdat de luchtmacht nauwelijks over geavanceerde, satellietgeleide bommen beschikt, worden 'domme' bommen gebruikt die onnauwkeurig zijn.

En voor het gooien van gewone bommen uit een vliegtuig is de precisie op zijn best in de buurt van de honderd meter. Dus dit:
  ... Neistat en andere HRW-medewerkers brachten 59 bombardementen in kaart waarbij de vliegers van de MiG-21's en MiG-23's in strijd met het internationale recht met opzet burgerdoelen troffen. Het ging onder andere om bakkerijen en ziekenhuizen.    ...
    Populair bij de vliegers zijn de bakkerijen om de bevolking te intimideren en de schrik aan te jagen. Volgens de oppositie waren minstens 78 bakkerijen het doelwit van lucht-of artillerieaanvallen.

... zijn allemaal even zo gore leugens. De naam van Human Rights Watch kan definitief veranderd worden in Human Lies Watch.
    Human Lies Watch in dienst van de Amerikaanse regering, wel te verstaan:


Uit: De Volkskrant, 03-06-2013, van correspondent Anne Meijdam

China wil niets weten van openheid over ingrijpen op Tiananmenplein

...   China's nieuwe leider Xi Jinping ... Volgens een open brief, gepubliceerd door de Amerikaanse organisatie Human Rights Watch, verenigt de president in zijn beleid de meest impopulaire aspecten uit het tijdperk van Mao Zedong en Deng Xiaoping. ...


Red.:   Dit in aansluiting op een actie van de Amerikaanse regering:
  ... het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dit weekeinde openheid had geëist over het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989, dinsdag 24 jaar geleden.
    Washington verklaarde dat 'het tragische verlies van onschuldige levens wordt herdacht'.

Wat neerkomt op een actie van Hitler tegen de Joden die Palestijnen vermoorden in Palestina. Misschien wel waar, maar niets vergeleken met de eigen misdaden. De eigen misdaden van de Amerikanen zijnde die begaan in Vietnam.
    Weer wat acties van Human Lies Watch-achtige organisaties:


Uit: De Volkskrant, 07-10-2013, van correspondent Anne Meijdam

Vrijgelaten Chinese activiste gaat in de aanval

Een gehandicapte juriste die zaterdag in China na tweeënhalf jaar vrijkwam, kreeg in de gevangenis geen dokter te zien. Dat zei Ni Yulan dit weekend in Peking tegen persbureau Reuters. 'Na mijn veroordeling stonden ze me niet toe mijn ziekte te laten behandelen', zei ze. 'Als gevolg daarvan ben ik fysiek sterk afgetakeld.' .
    De mensenrechtenactiviste ...


Red.:   Een propagandaleugen: het is een politiek activiste. Het argument komt zo.

  De 54-jarige Ni Yulan kreeg begin vorig jaar de Nederlandse mensenrechtentulp toegekend vanwege haar inzet voor Pekingers die in de aanloop naar de Olympische Spelen hun huis kwijtraakten. Stadsdelen werden gesloopt om plaats te maken voor Olympische sportcomplexen.

Je voorbij de ambtelijke procedures verzetten tegen onteigening geldt in Nederland als "politiek activisme". Uiteindelijk wordt je met geweld uit je huis gezet, en indien je tegenstribbelt, gearresteerd. De Nederlandse hulp aan de politiek-acitviste is een vorm van inmenging in de politiek van een ander land.
    En als laatste argumenten: dit activisme van Ni Yulan is eigenlijk van dezelfde soort als die van Julian Assange, Bradley Manning en Edward Snowden. Mensnerechtenactivisten Assange en Snowden zijn op de vlucht voor de mensenrechtenmensenjagers uit Amerika, en Bradley Manning, die de mensenrechtenmensenjagers uit Amerika wel te pakken kregen, is door die mensenrechtenmensenjagers eerst gemarteld door middel van drie maanden isolatiecel, en daarna voor 35 jaar in de gewone gevangenis gegooid.
    Zo af en toe komen er stukjes waarheid naar buiten -  de OPCW heeft de Nobelprijs voor de Vrede gekregen naar aanleiding van haar rol in Syrië:


Uit: De Volkskrant, 15-10-2013, door Marlise Simons (The New York Times)

Reconstructie | De OPCW en Irak

Voor inval in Irak moest OPCW-baas opstappen van VS

De organisatie voor het verbod op chemische wapens dreigde de rechtvaardiging voor de Amerikaanse aanval op Irak onderuit te halen.


Ruim tien jaar voordat de internationale toezichthouder voor chemische wapens de Nobelprijs voor de Vrede werd toegekend, kreeg zijn hoogste baas van John R. Bolton te horen dat hij ontslagen zou worden.
    'Hij banjerde mijn kantoor in en vertelde me dat ik 24 uur had om mijn ontslag in te dienen', zegt José Bustani, voormalig directeur-generaal van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. 'En anders zou ik de gevolgen onder ogen moeten zien.'
    Bolton, destijds Amerikaans onderminister van Buitenlandse Zaken en later VS-ambassadeur bij de Verenigde Naties, gaf Bustani te verstaan dat de regering-Bush niet blij was met zijn manier van leidinggeven.
    Maar Bustani (68), elf maanden eerder nog unaniem herkozen, weigerde op te stappen. Een paar weken later, op 22 april 2002, werd hij tijdens een speciale zitting van de 145 lidstaten tellende OPCW uit zijn functie gezet.
    Over de toedracht van die coup is jarenlang gespeculeerd. Bustani, een Braziliaanse diplomaat, heeft altijd gezwegen. Nu de OPCW vorige week met zijn Nobelprijs in het centrum van de aandacht is komen te staan, wil hij de toedracht wel onthullen: de angst van de regering-Bush dat inspecties naar chemische wapens in Irak strijdig zouden zijn met Washingtons rechtvaardiging om het land binnen te vallen. Diverse betrokkenen bevestigen het verhaal. Sommigen doen voor het eerst hun mond open.    ...
    Volgens Bustani begon de campagne tegen hem eind 2001, nadat Irak en Libië hadden laten weten zich te willen aansluiten bij de Conventie tegen Chemische Wapens, het internationale verdrag waarop de OPCW toezicht houdt. Om zich te kunnen aansluiten, moeten landen een voorradenlijst van chemische wapens overdragen en instemmen met inspectie en vernietiging van die wapens, zoals Syrië vorige maand deed. Inspecteurs van de OPCW maakten zich op om Irak eind januari 2002 te bezoeken, aldus Bustani.
    De plannen veroorzaakten volgens hem grote stennis in Washington. Eind december 2001 werd duidelijk dat het de Amerikanen ernst was en dat ze me kwijt wilden, zegt Bustani, nu ambassadeur in Frankrijk, in zijn kantoor in Parijs. 'Mensen zeiden me: ze zijn op je hoofd uit.'
    Bolton bezocht Bustani een tweede keer. 'Ik probeerde hem over te halen om de plannen niet in stemming te brengen', aldus Bolton.
    Bustani weigerde nog steeds, en dat bezegelde zijn lot. De VS brachten hun bondgenoten in het geweer, waarop Bustani tijdens een buitengewone zitting met 48 tegen 7 stemmen uit zijn functie werd gezet, met 43 onthoudingen. Hij was naar verluidt het eerste hoofd van een internationale organisatie die zo aan de kant werd gezet.    ...


Red.:   Alle soortgelijke  internationale instellingen staan onder dezelfde druk van de VS, en zijn voor geen cent te vertrouwen. In de praktijk: neem aan dat alles wat ze beren dat op enigerlei wijze gunstig is voor de VS, een leugen is.
    En die VS zelf is doodgewoon een gore potentaat:
  Boltons burelen lieten ook een document circuleren waarin Bustani werd beschuldigd van agressief gedrag en het nemen van 'onberaden initiatieven' zonder de VS en andere lidstaten te consulteren, vertellen diplomaten.    ...
    Volgens diplomaten in Den Haag lieten hoge ambtenaren in Washington een document rondgaan waarin stond dat Bustani's OPCW een 'ongepaste rol' nastreefde in Irak, die een zaak voor de VN-Veiligheidsraad was.

En dan wat zeggen van andere landen ...
   Oh ja, voor wie die Irak- geschiedenis zich niet meer herinnert: dit ging natuurlijk om het afdekken van andere gore leugens:
  Volgens Bustani en enkele hoge Braziliaanse en Amerikaanse ambtenaren kwam Washington echter in actie omdat het meende dat de OPCW onder Bustani een obstakel zou worden voor een inval in Irak. Washington beweerde ter rechtvaardiging daarvan dat de Iraakse leider Saddam Hussein chemische wapens bezat. Bustani zei dat zijn experts hem hadden verteld dat die wapens in de jaren negentig na de Golfoorlog vernietigd waren.
    'Iedereen wist dat er geen chemische wapens waren', zegt Bustani. 'Een inspectie zou duidelijk maken dat er geen wapens waren om te vernietigen. Dat zou het besluit om Irak binnen te vallen geheel hebben ondergraven.' ...

Neem doodgewoon aan dat alles wat Amerikanen zeggen, gore leugens zijn - tenzij het tegendeel bewezen is.
    Human Rights Watch laat nu alle schijn vallen - reden: het is even rustig geweest aan het Syrische front en dus tijd voor een hernieuwde aanval:


Uit: De Volkskrant, 12-11-2013, van correspondent Remco Andersen

Human Right Watch vraagt zich af waar de woede is van de internationale gemeenschap

'Syrië zet brandbommen in tegen kinderen'


Human Rights Watch heeft Syrië maandag opgeroepen onmiddellijk te stoppen met het inzetten van brandbommen. Ondertussen hebben rebellen terrein veroverd nabij de Syrische stad Aleppo.
    'Syrië heeft brandbommen gebruikt om vreselijk leed te veroorzaken voor burgers, onder wie veel kinderen', zei Bonnie Dochtery, wapenonderzoeker bij HRW. ...


Red.:    De waarheid:

  Soennitische terroristen zetten kinderen in als menselijk schild

Dit is gebeurd in samenspraak men Human Rights watch, dat heeft beloofd een aansluitende campagne te organiseren.

Want Human Rights Watch is niets meer dan een hulporganisatie voor dit soort terroisten:
  De rebellen hebben afgelopen weekeinde Basis 80, een strategische legerpost nabij het vliegveld van Aleppo, heroverd, meldde oppositiegroep Syrian Observatory for Human Rights.

Zelfde naam met een enkel verschil in woord.
    Nog zoiets waarin menskrachtenorganisaties stelselmatig over liegen:


Uit: De Volkskrant, 30-11-2013, van correspondent Arjen van der Ziel

Athene krijgt een moskee, de eerste sinds 1832

...    De Griekse regering heeft nu aangekondigd dat er voor het eerst sinds 1832 een officiële moskee komt in Athene. ...
    Athene is een van de weinige hoofdsteden in Europa zonder een officiële moskee. Griekenland krijgt hierover al jaren kritiek van mensenrechtenorganisaties en internationale instanties.    ...


Red.:   Natuurlijk bestaat er geen enkel mensrecht tot het bouwen van een moskee. En als dat ergens op papier is gezet, is dat papier een leugen. Er bestaat maar een  enkele soort mensenrecht: gevrijwaard te worden van alle vormen benadeling of overlast door anderen. En dat ook vrijwaring van de godsdienstrituelen van anderen is. Overal is openbare seks verboden, en godsdienst is minstens even intiem. Die mensenrechtenorganisaties met hun steun aan de openbare godsdienst zijn institutionele leugenaars.
    In Nederland zelf worden "mensenrechten" bijna net zo keihard misbruikt als erbuiten. Door bijna hetzelfde soort lieden, met dien verstande dat ze er in Nederland een nog heiliger gezicht bij trekken:  "Ik ben beter dan jij want ik doe aan de mensenrechten en dus gaat mijn mening voor die van jou". Hier heb je zo'n mevrouw:


Uit: De Volkskrant, 10-12-2013, door Robert Giebels

Interview | Laurien Koster, College voor de Rechten van de Mens

'Wij weten niet wat mensenrechten zijn'

Het kabinet komt vandaag met het Nationaal Actieplan Mensenrechten. Hoog tijd, vindt Laurien Koster, want ook in Nederland worden die rechten geschonden.Red.:   Alleen al dat 'Wij' ... Wat mevrouw Koster bedoelt, is dat behalve zijn en haar clubje aanhangers, de rest van Nederland niet deugt. Een clubje dat vooral veel steun krijgt vanuit bepaalde kringen:

  Vandaag, op de 65ste verjaardag van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, komt minister Plasterk met een Nationaal Actieplan Mensenrechten. Organisaties als de VN, Amnesty International en Human Rights Watch hebben jaren aangedrongen op zo'n plan om schending van mensenrechten te lijf te gaan. In Nederland dus. Want ook hier gebeurt dat.

Clubjes die achter economische gelukszoekers staan en dat vluchtelingen noemen, en bestuurders met een Joodse achtergrond. Nomadisten  . Want wat zijn dan die mensenrechten die mevrouw Koster wel kent en wij niet:
  'Wij zien dat het met mensenrechten oppassen geblazen wordt als mensen niet zo populair zijn.' Vreemdelingen bijvoorbeeld. 'De stemming is: we willen ze gewoon niet hebben. Je mag daar best restrictief in zijn, maar je moet mensen wel asiel verlenen als ze daar behoefte aan hebben. Wij beginnen echter met ze op te sluiten. En als ze mogen blijven, gaat hun gezinshereniging moeizaam.'

Vertaald: iedereen moet asiel krijgen.
    En natuurlijk:
  Vreemdelingen horen niet te worden opgesloten als ze Nederland binnenkomen. Illegaal verblijf hoort niet strafbaar te zijn. Nederland discrimineert en doet daar te weinig tegen, zowel preventief als reactief. 'Etnisch profileren' door wetshandhavers is uiterst dubieus. Net als een wettelijke boerkaverbod.

Oftewel: gekleurde immigranten mogen onbeperkt crimineel zijn en Nederland mag daar niet tegen optreden. En iedere vorm van discriminatie is toegestaan, als het maar gedaan wordt door de islam of vanuit anderszinse allochtone culturele gewoontes. Nederlanders mogen dat niet
    Dat zijn nu "mensenrechten".
    Een belangrijke bron van deze "mensenrechten"-hypocrisie is de Verenigde Naties. een sterk voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 06-02-2014, van correspondente Sarah Venema

VN: Vaticaan doet te weinig tegen kindermisbruik

Katholieke geestelijken kunnen door gebrek aan maatregelen van het Vaticaan nog altijd ongestraft kinderen misbruiken. Dat concludeert een commissie van de Verenigde Naties in een ongekend hard rapport over de omgang van het Vaticaan met kinderrechten. .
    'In veel landen lopen kinderen nog altijd een hoog risico op seksueel misbruik', schrijft de VN-commissie voor de Rechten van het Kind. De commissie roept de Heilige Stoel op onmiddellijk alle verdachte of erkende misbruikers uit hun functie te zetten en aan te geven bij de autoriteiten van het land waarin zij werken. Ook moet de katholieke staat de archieven opengooien, zodat misbruikers en hun zwijgende superieuren kunnen worden gestraft.    ...


Red.:   Neem een maatstaf, en in niet-westerse culturen zal men ook op dit terrein talloze malen slechter scoren. Ook dit:
  Sinds jaren geleden bekend werd dat tientallen duizenden kinderen door geestelijken zijn misbruikt in onder andere Ierland, de VS, België, Duitsland en Nederland

Kinderspel vergeleken bij wat er in de derde wereld gebeurt onder de hoede van islam en andere godsdiensten. Dit betreft een zeer klein percentage van gevallen (in enkele cijfers), die door heftige anti-christelijke propaganda uitleg of detail vanuit "linksige" kring ernstig zijn opgeklopt. In de niet-westerse wereld is kindermisbruik soms eerder regel dan uitzondering. En dit:
  Sinds jaren geleden bekend werd ... had de katholieke kerk nog niet zulke zware kritiek gekregen van een orgaan als de VN.

Smerige hypocrisie van een orgaan dat er een kunst van maakt om de smerige godsdienst van de islam uitleg of detail te verdedigen. Kijk maar:


Uit: De Volkskrant, 06-02-2014, door Rob Vreeken

Unicef stopt miljoenen meisjes in één zinnetje

Miljoenen meisjes en vrouwen in Indonesië en Maleisië zijn besneden, maar deze landen komen niet voor in VN-rapporten. Hoe kan dat?


Is een land besnijdenisvrij als het niet voorkomt in de VN-statistieken over genitale verminking? Geenszins. Het betekent alleen dat de overheid in dat land geen grootschalig onderzoek doet naar female genital mutilation (FGM). Uit politieke onwil misschien wel, of uit desinteresse.
    Daarom geeft het door Unicef genoemde aantal van 125 miljoen besneden meisjes en vrouwen een onjuiste indruk van de omvang van het probleem. Ongetwijfeld ligt het aantal slachtoffers wereldwijd aanzienlijk hoger. Zeker als Zuidoost-Azië (Indonesië en Maleisië) wordt meegeteld, het grote verzwegen hoofdstuk van het FGM-dossier.
    Daarom is er sprake van 'omvangrijke onder-rapportage', zo stelt de Volkskrant vast in een reeks kritische vragen aan het hoofdkantoor van Unicef in New York. Het publiek wordt op het verkeerde been gezet.
    Die kritiek snijdt hout, geeft Unicef in een reactie toe. Ook Claudia Cappa, hoofdauteur van de Statistical Overview van juli 2013, zegt dat het aantal zeker hoger ligt dan wat haar rapport meldt. 'Besnijdenis gebeurt in Azië, in delen van Zuid-Amerika, onder migranten in de VS en Europa. Allemaal landen waarover geen data bekend zijn. Maar dat schrijven we ook.'
    Strikt genomen is dat niet onwaar. Unicef heeft het over 'meer dan' 125 miljoen meisjes en vrouwen. Maar dat gebeurt onder de kop The global number. Ook wordt gezegd dat dit cijfer de 29 landen in Afrika en het Midden-Oosten betreft 'waar FGM is geconcentreerd'.
    Dan: 'Omdat bepaalde minderheidsgroepen en immigrantengemeenschappen de praktijk in andere landen voortzetten, ook in Europa en Noord-Amerika, is het totale aantal meisjes en vrouwen dat FGM heeft ondergaan, waarschijnlijk enigszins hoger.'
    Enigszins? Migranten in Noord-Amerika en Europa? Daaruit valt niet op te maken dat in Azië en het Midden-Oosten een kolossaal zwart gat gaapt. Alles wijst erop dat er meer concentratielanden zijn dan 29. Van Indonesië en Maleisië staat dat vrijwel vast. Tientallen miljoen meisjes moeten daar besneden zijn, ook al is niet bekend hoeveel precies, en in welke mate. Overal in de Golfregio bestaat FGM, mogelijk op grote schaal.
    Alles wat Unicef erover zegt in haar rapport van 184 pagina's is één zin, weggestopt in kader 4.1 op pagina 23: 'Hoewel geen representatieve data beschikbaar zijn voor landen als Colombia, Jordanië, Oman, Saoedi-Arabië en delen van Indonesië en Maleisië, zijn er aanwijzingen dat de procedure wordt toegepast.'    ...


Red.:   Het zijn gore leugenaars, met, zoals gezegd, het doel om de de achterlijke en weerzinwekkende culturen en godsdiensten en met name de islam te beschermen, en ondertussen ruimschoots uit te delen richting christelijke kerken. En natuurlijk de westerse landen te bekritiseren als ze niet genoeg van die achterlijken tot hun landen toelaten.
    En die leugens stellen ze ook nog op schrift:


Uit: De Volkskrant, 11-02-2014, ingezonden brief van Jolijn van Haaren, Unicef Nederland

Meisjesbesnijdenis

Unicef krijgt kritiek dat zij te makkelijk zou accepteren dat er in sommige landen geen gegevens over meisjesbesnijdenis zijn (Ten eerste, 6 februari). Dat zou de onjuiste indruk kunnen wekken dat Unicef daarom geen actie onderneemt tegen deze praktijk en meisjes en vrouwen in die landen niet helpt.
    Gedragsverandering bij dit delicate onderwerp is uitermate moeilijk te bewerkstelligen. In Irak kostte het Unicef vijf jaar lobbywerk om de nationale regering in stelling te brengen tegen genitale verminking. Wetgeving tegen besnijdenis is cruciaal om het gebruik te doen verminderen, maar daarvoor zijn data nodig: om hoeveel meisjes gaat het, waar vindt het plaats. Dat onderzoek is vorig jaar in Irak voor het eerst gedaan.
    In Indonesië en Maleisië zijn we helaas nog niet zover. Ook daar is onderzoek nodig om de omvang van de praktijk onweerlegbaar aan te tonen. Gezien de omvang van de bevolking moeten zo'n tachtigduizend mensen worden geïnterviewd om representatieve data te krijgen.
    Steun en initiatief van de regering zijn daarbij onontbeerlijk. Dat betekent overigens beslist niet dat Unicef afwacht tot de regering zover is. We werken met lokale vrouwengroepen om hun rechten en die van hun kinderen te versterken. We beklemtonen het belang van onderwijs voor meisjes bij lokale leiders. Dat legt al een belangrijke bodem om de besnijdenisriten te stoppen.
    In landen als Nigeria en Irak heeft onze aanpak al tot een vermindering van meisjesbesnijdenis geleid. Maar er is nog een lange weg te gaan voor de praktijk overal zal zijn uitgebannen.


Red.:   Allemaal leugens. Want allemaal zaken waar het hier niet om ging. Waar het hier om ging, was het verzwijgen en bagatelliseren van de ernst van het probleem. En dat natuurlijk ter bescherming tegen het oordeel dat geheel onlosmakelijk vastzit aan het verschijnsel: dit is barbarij.
    Weer een sterk staaltje eenzijdigheid van de "mensenrechters":


De Volkskrant, 13-02-2014, Reuters

'Moslims gezuiverd'

Moslims in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn het slachtoffer van 'etnische zuiveringen' en het lukt de vredestroepen niet die te stoppen. Dat stelt Amnesty International in een rapport: 'Het resultaat is een exodus van moslims van historische omvang'. Christelijke milities voeren gewelddadige aanvallen uit om gebieden te zuiveren van moslims, aldus Amnesty dat zich baseert op meer dan honderd getuigenissen.


Red.:   Toen de moslims (moslim-rebellen noemen ze ze dan) op de niet-moslims joegen, hoorde je ze niet. Dat komt omdat Amnesty ook geïnfiltreerd door het Amerikanistische multiculturalisme (net als alle andere Engelstalige landen). En die hebben moslim-immigranten. En dus zijn moslims "goed" in hun ogen.
    Nog meer bewijs:


Uit: De Volkskrant, 03-03-2014, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Britse troeteljihadist blijkt niet zo aaibaar

... The Guardian gaf hem een podium om zijn visie wereldkundig te maken en liefdadigheidsinstellingen financieren zijn organisatie. Na zijn gevangenschap was Moazzam Begg binnen progressieve kringen uitgegroeid tot troeteljihadist. Er bleef scepsis bestaan over de ware aard van de moslimactivist. Terecht, zo blijk nu. Zaterdag werd hij aan de rechter voorgeleid op verdenking van terroristische activiteiten in Syrië.    ...


Red.:   De interne vuile verraders. En, nog steeds voor velen misschien verassend:

  Amnesty International omarmde hem als vredesactivist,

De externe, internationale, vuile verraders. Hoezo democratie en rechtstaat... Amnesty kiest voor de ploerten van de islam.
    Een ander slagveld:


Uit: Volkskrant.nl, 15-03-2014, Reuters, redactie
   
Oekraïne beschuldigt Moskou van aanzetten tot geweld

UPDATE De Oekraïense autoriteiten stellen dat geweldsuitbarstingen in het land het gevolg zijn van provocaties van Rusland. Volgens de Oekraïense interim-premier Arseniy Jatsenjoek proberen 'Kremlinagenten' aan de vooravond van het referendum het geweld op te hitsen. De politie pakte gisteravond dertig gewapende mannen op in Charkov nadat bij rellen tussen pro-Russische demonstranten en Oekraïense nationalisten twee mensen waren overleden.

 

Red.:   Bijzonder grappig, uit de mond van een groep extreem-nationalisten en neo-nazi's die de macht hebben gegrepen na een wekenlang gewelddadig beleg van het wettig gekozen parlement, mede-georganiseerd en gefinancierd vanuit het westen. Die, toen er een akkoord driegde, een honderdtal van hun eigen mensen hebben doodgeschoten ten einde dat akkoord te torpederen.
    Dit dus over het slagveld. En hier de positie van Human Rights Watch:

  Human Rights Watch (HRW) verklaarde vandaag dat paramilitaire groepen activisten en journalisten in Oekraïne aanvallen en dat ze zelfs mensen ontvoeren naar de Krim. De organisatie roept de autoriteiten op tegen de intimidaties op te treden. HRW zegt bewijs te hebben voor ontvoering van zeker zes activisten van de Maidan-beweging die de demonstraties organiseerde die de val van voormalig president Viktor Janoekovitsj inluidden.

Natuurlijk hebben we HRW niet gehoord tijdens het gewelddadige beleg van het parlement en over een onderzoek naar het doodschieten van 100 "demonstranten". 
    Overigens allemaal hoogstbegrijpelijk: hoofd-bijdrager aan HRW is George Soros, Joods speculant en miljardair, en de baas is ene Kenneth Roth, dus ook hartstikke Joods. Joden behoren tot de ergste opstokers van de Koude Oorlog uitleg of detail .
    Terug naar Syrië maar blijvend bij HRW:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2014, van correspondent Remco Andersen

Syrië hongert 175 duizend mensen uit


Ondanks een resolutie van de VN-Veiligheidsraad gaat Syrië door met het uithongeren van 175 duizend mensen. Het regime laat geen levensreddende medicijnen toe tot belegerd gebied, houdt voedsel weg en dwarsboomt het optreden van hulpdiensten.
    Dit staat in een intern VN-rapport, gelekt naar de website Foreign Policy. ...


Red.:   Vertaald: de regering verhindert de bevoorrading van de soennitische terroristen.
    Maar daar ging het hier niet om:
  In Aleppo heeft de overheid haar campagne met vatenbommen op woonwijken zelfs opgevoerd, stelt het rapport: tonnen gevuld met dynamiet die uit helikopters worden gerold.
    Human Rights Watch (HRW) heeft na onderzoek van satellietbeelden 340 explosies in Aleppo in kaart gebracht die grotendeels zijn uitgevoerd met vatenbommen. Zij spreken van terrorisering van de burgerbevolking; de meerderheid van de bommen valt in dichtbevolkt gebied, ver van het front.
    'Gebruik van de vatenbommen in burgergebied heeft bewerkstelligd wat te verwachten is: honderden burgers zijn gedood en duizenden meer uit hun huizen verdreven', zegt Sarah Lea Whitson van HRW. 'Als deze lukrake, domme wapens een militair doelwit zouden raken, is het puur geluk.'

Zelden zo'n gore leugen gezien: die vatbommen worden afgeworpen vanuit helikopters, die boven het doel gaan zweven. Geen nauwkeuriger methode om bijvoorbeeld één specifiek gebouw, vol met terroristen, te bombarderen dan deze. Alle andere methodes: granaat, raket, mortier, zijn oneindig veel onnauwkeurig. De enige nog nauwkeuriger methode is de bom per vrachtauto voor de deur afleveren.
   De Amerikanen hebben ook een organisatie voor "ontwikkelingshulp":


Uit: De Volkskrant, 04-04-2014, van correspondente Marjolein van de Water

VS wilden Cubaanse regering ten val brengen met sms-berichten

De Verenigde Staten hebben geprobeerd de Cubaanse regering omver te werpen met behulp van een 'Cubaanse Twitterdienst'. Dat is mislukt. Hun sms-berichten aan tienduizenden Cubanen hebben niet geleid tot de beoogde 'Cubaanse lente'.
    Uit onderzoek van het Amerikaanse persbureau AP blijkt dat USAID, het Amerikaanse Agentschap voor Ontwikkelingshulp, in 2009 een berichtenservice heeft opgezet in Cuba. De dienst heette Zunzuneo, Cubaanse straattaal voor het getjilp van een kolibrie. Op het hoogtepunt had de dienst 40 duizend leden.    ...
    Cubanen die lid werden, ontvingen aanvankelijk alleen sms'jes over muziek, sport en humoristische feitjes. Later kwamen daar politiek getinte berichten bij. De gebruikers hadden ook de optie berichten te sturen naar andere gebruikers, zowel via hun telefoon als via het in Cuba zeer beperkt toegankelijke internet.
    Zunzuneo was zogenaamd gevestigd in Europa, om zo de Amerikaanse oorsprong te verhullen. Cubanen hadden er geen idee van dat de Amerikanen hun gegevens verzamelden om die later te kunnen gebruiken bij het ontketenen van de 'Cubaanse lente'.    ...


Red.:   Niets dan ook helemaal niets dat uit Amerika (of Engeland) komt of daar iets mee heeft is te vertrouwen: Amnesty, Human Rights Watch, dit USAID: het zijn allemaal instrumenten van de Koude Oorlog - wat men elders ook wel beseft:

  In Latijns-Amerika wordt USAID al langer met argusogen bekeken. Uit Wikileaks-berichten bleek dat de organisatie in 2002 betrokken was bij de couppoging in Venezuela.

Maar in de westerse media worden de propaganda van deze clubs verspreid als zijnde de zuivere waarheid.
    Weer eens over de Nobelprijs voor de Vrede:


Uit: De Volkskrant, 29-04-2014, van de buitenlandredactie

Noorwegen buigt voor China: geen ontvangst Dalai Lama

De druk van China heeft gewerkt. De Noorse regering zal de Dalai Lama niet ontvangen als hij volgende maand een bezoek brengt aan Noorwegen. Veel Noren beschouwen het besluit als 'lafhartig'.
    De Tibetaanse geestelijk leider gaat in mei op uitnodiging van het Noorse Nobelcomité en burgerrechtengroepen naar Oslo. Onder meer om te herdenken dat hij 25 jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.
    Peking liet herhaaldelijk en onomwonden weten grote bezwaren te hebben tegen een officiële ontvangst van de 'wolf in schaapskleren' die erop uit zou zijn Tibet met geweld onafhankelijk te maken. Daarmee dreigden alle Noorse inspanningen om de diplomatieke betrekkingen met China te verbeteren voor niets te zijn geweest.
    De relatie tussen Oslo en Peking is uiterst kil sinds het Nobelcomité in 2010 de vredesprijs toekende aan de Chinese dissident Liu Xiaobo, een van de kopstukken van de protestbeweging in Peking in 1989. ...


Red.:   Het gaat niet om dissidentie op zich, want nog nooit heeft een anti-westerse dissident een prijs gekregen, of kwam er ook maar voor in aanmerking. Neem bijvoorbeeld Julian Assange of Edward Snowden: meer gedaan voor de vrede dan honderd Liu Xiaobo.
    Het kan ook niet gaan om strijd tegen de onderdrukking, want nog nooit heeft iemand die strijdt tegen de islam een prijs gekregen, of kwam er ook maar voor in aanmerking.
    De Nobelprijs voor de Vrede is één en slechts één ding: de Nobelprijs voor Anticommunisme. Oh nee: nog twee andere dingen: voor neoliberalisme en voor kosmopolitisme.
    En over die Snowden:


Uit: De Volkskrant, 03-05-2014, van correspondent Rolf Bos

Merkel laat Snowden niet tot Duitsland toe

Edward Snowden is niet welkom in Duitsland om daar voor een parlementaire commissie te getuigen over Amerikaanse afluisterpraktijken. De regering-Merkel (...) weigert de klokkenluider toegang te verlenen. ...


Red.:   Mensenrechten ...
    Human Lies Watch erkent dat het liegt:


Uit: De Volkskrant, 06-06-2014, van verslaggever Bert Lanting

'Leger Oekraïne moet voorzichtiger optreden'

Doorgaans krijgen de separatisten de meeste kritiek voor schendingen van mensenrechten...


Gorboenova erkent dat de regering in Kiev het recht heeft op te treden tegen de rebellen, maar volgens haar moet het Oekraïense leger meer doen om burgerslachtoffers te voorkomen. In Semjonovka, een dorpje aan de rand van het rebellenbolwerk Slavjansk waar ook weer zwaar wordt gevochten, zag zij hoe een hele straat onder vuur was komen te liggen van de Oekraïense troepen. 'Zeker negen huizen waren beschadigd, sommige zwaar. De mensen daar zijn doodsbang voor de beschietingen en weten nauwelijks meer waar ze moeten schuilen. Veel mensen zijn al weggetrokken uit Slavjansk.'
    Volgens haar hebben ook de rebellen schuld aan die situatie. 'Ooggetuigen vertelden ons dat de strijders zich vaak in woonwijken verschuilen en van daaruit de Oekraïense stellingen onder vuur nemen.'    ...


Red.:   Om daarna een paar krokodillentranen te laten, en vervolgens keihard door te gaan met de propaganda:

  Volgens de HRW-onderzoekster zijn bedreigingen en geweld aan de orde van de dag in het gebied dat in handen is van de rebellen. 'In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 25 mei werden allerlei mensen die zich voor Kiev uitspraken afgetuigd. Dat gebeurde niet alleen in Slavjansk, maar ook in Donetsk en Loehansk. Ook werden aanhangers van de regering in Kiev ontvoerd en soms zelfs gemarteld.
    'Tal van kiescommissies en stemlokalen werden overvallen door gewapende mannen. Het hoofd van de kiescommissie van Donetsk kreeg bezoek van negen gewapende figuren die haar met een machinegeweer bedreigden en meedeelden dat de verkiezingen verboden waren.'
    Journalisten zijn volgens haar in de Volksrepubliek Donetsk niet veilig. 'Journalisten worden bedreigd of ontvoerd en vastgehouden.' Sommigen van hen, onder wie de Oekraïense journaliste Irma Krat, zitten al weken gevangen in het gebouw van de veiligheidsdienst SBOE in Slavjansk.

Maar natuurlijk: westerse of pro-westerse journalisten verspreiden de propaganda ten gunste van de fascisten en neonazi's in West-Oekraïne.
  De Oekraïense autoriteiten gaan volgens Gorboenova niet altijd zachtzinnig met pro-Russische journalisten om, hoewel het meestal beperkt blijft tot de weigering hen toe te laten in Oekraïne.
    Ook enkele journalisten van het Russische LifeNews en de zender Russia Today werden opgepakt, maar zij zijn weer vrijgelaten. 'Eén cameraman die voor de Volksrepubliek Donetsk werkte, is verdwenen. Volgens ooggetuigen werd hij bij een controlepost van het Oekraïense leger opgepakt. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.'

Maar dat is dus veel minder erg. Het zijn tenslotte geen pro-westerse fascisten en neonazi's.
    En ook deze mevrouw is daar voor:
  'In het begin zagen veel mensen de Volksrepubliek Donetsk en die van Loehansk als een tegenwicht tegen de regering in Kiev, maar nu is de stemming omgeslagen. Veel mensen zeggen dat ze het niet eens zijn met de methoden die de rebellen toepassen. Zij willen geen klimaat waarin je voor je leven moet vrezen als je iets zegt waarmee de rebellenleiders het niet eens zijn. De mensen koesteren vaak nog veel sympathie voor Rusland, maar oorlog, dat willen ze niet.'

De blik van de neonazi's en fascisten in West-Oekraïne, die in de oorlog op de hand van de Duitsers waren.
    De andere club weer:


Uit: De Volkskrant, 02-07-2014.

Hof: Boerkaverbod in Frankrijk is niet in strijd met mensenrechten


Het boerkaverbod in Frankrijk kan worden gehandhaafd. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft gisteren bepaald dat het verbod op het in het openbaar dragen van een boerka of nikab niet in strijd met het Europees verdrag voor de mensenrechten. ... Amnesty International hekelde het vonnis. De organisatie noemt het een inperking van de vrijheid van meningsuiting en religie. Het zou een signaal zijn dat vrouwen niet vrij zijn om in het openbaar hun geloof te belijden.


Red.:   HRW is anno 2014 in handen geraakt van Joden (George Soros en Kenneth Roth uitleg of detail ), en Amnesty kennelijk van moslims.
    En ook de leugens over "de oorlog tegen de dictator van Libië en voor de democratie" zijn keihard uitgekomen:


Uit: De Volkskrant, 30-07-2014, van verslaggever Rob Vreeken

Interview | Dirk Vandewalle

Cruciale strijd om 'de ziel van Libië'

Het grootste gevaar voor Libië zijn de milities die Kadhafi verjaagden, voorspelde Dirk Vandewalle in 2011. Hij kreeg gelijk. De ordinaire strijd om grondgebied en macht jaagt westerse diplomaten het land uit.

Tussentitel: De lijm die Libië bijeenhield, is snel aan het verdwijnen

Als zelfs Dirk Vandewalle zegt dat hij zich voorlopig niet in Libië vertoont, moet er wel echt iets mis zijn. Drie weken geleden zat hij nog in Tripoli. Het land intrekken was voor buitenlanders toen al onverantwoord, maar de hoofdstad was te doen. Inmiddels is de luchthaven van Tripoli het toneel van gevechten tussen twee groepen milities.    ...
    Niemand die Libië zo goed heeft bestudeerd als de Amerikaanse Vlaming. Toen in 2011 de opstand tegen Moammar Kadhafi uitbrak, gingen overal journalisten op zoek naar goede boeken over dat merkwaardige land. Er bleek er maar een te bestaan: A History of Modern Libya (2006), het standaardwerk van de hoogleraar aan Dartmouth University. Sindsdien was Vandewalle (tevens) adviseur van de VN-gezant in Libië en vertegenwoordiger van het Carter Center in Tripoli.
    In 2011 was Vandewalle minder pessimistisch over Libië dan menig - minder deskundig - zwartkijker. Tegelijk zag hij scherp wie het grootste risico vormden: niet de zogenaamde 'stammen', noch de federalisten in Benghazi die autonomie willen voor het Oosten. Het gevaar kwam vooral van de gewapende milities die Kadhafi hadden verjaagd. Dat is onderhand wel gebleken.    ...


Red.:   En die verschillende milities staan voor verschillende stammen. Wat iedereen weet en wist of kon weten. Dus die "oorlog voor de democratie" was één grote gigantische leugen, die slechts één enkel doel had: het verdrijven van een leider die niet sterk pro-westers was. En de vrije hand in het roven van de olie in de bodem van Libië.
    Rusland heeft enige tijd geleden allerlei Amerikaanse en westerse zogenaamde "mensenrechten"-  en "hulp"-organisaties het land uit gegooid, hetgeen natuurlijk gepaard ging met veel gebrul over "schending van de mensrechten". Hier is de reden van die uizetting:


Uit: De Volkskrant, 05-08-2014, van correspondente Marjolein van de Water

Jongeren VS ingezet tegen regime Cuba

De Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie USAID heeft jongeren gebruikt om politieke verandering in Cuba te bewerkstelligen. Zij moesten op illegale wijze over het eiland reizen en proberen hun Cubaanse leeftijdsgenoten warm te maken voor subversieve activiteiten.
    Het Amerikaanse Agentschap voor Ontwikkelingshulp USAID heeft in de afgelopen twee jaar ten minste twaalf jongeren uit Venezuela, Peru en Costa Rica naar Cuba gestuurd. Dit blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse persbureau AP. USAID is een organisatie die onder directe verantwoordelijkheid van de Amerikaanse regering opereert.
    De jongeren die door USAID werden gecontracteerd, moesten zich voordoen als toeristen en vriendschappen sluiten met Cubanen. Het doel was hen tegen het regime op te zetten en de Cubaanse oppositie te versterken.
    Een aantal jongeren presenteerde zich als gezondheidswerkers en organiseerde voorlichtingsbijeenkomsten over hiv. USAID noemde deze workshops in interne memo's 'het perfecte excuus' om politieke doelen te bereiken.
    Het werk van de jongeren, meest studenten of recent afgestudeerden tussen de 22 en 29 jaar ...


Red.:    Juist ja ... "Actieve jongeren". En:

  In april raakte USAID al in opspraak toen bleek dat de organisatie de alternatieve twitterdienst Zunzuneo hadden opgezet in Cuba. Cubanen die lid werden van deze dienst, ontvingen politiek getinte berichten met als doel hen tegen de regering op te zetten. Deze twitterdienst en het uitzenden van de jongeren zijn uit dezelfde federale pot gefinancierd.

"Dissidente bloggers".
  Sinds 2009 zit de Amerikaanse USAID-contractant Alan Gross vast in Cuba wegens het aanleggen van illegale internetverbindingen

En wat hebben we daar ... : de Joodse connectie. Iemand met een Joodse naam.
    Overigens, dat Rusland dit soort organisaties al het land had uitgezet was dus niet aanleiding van dit voorval. Dat was nadat men van de "mensenrechten" in Georgië en Oekraïne al eerder dit soort kunstjes had uitgehaald. "Mensenrechten" hebben bij dit soort mensen helemaal niets te maken met de rechten van mensen. Waar de "mensenrechten" bij dit soort mensen mee te maken hebben, is met de rechten van geldfascisten. Kijk maar naar het frappant veelvuldig tegenkomen van Joodse namen. De uitvinders van het neoliberalisme  . Het geldfascisme.
   En ter illustratie: daar is HRW weer:


Uit: De Volkskrant, 02-08-2015, door Tanya Loksjina, directeur van het Human Rights Watch-kantoor in Moskou.

Rusland;  een ongekende golf van repressieve wetten

De aanpak van dissidenten door het Kremlin heeft oorlogszuchtige proporties aangenomen schrijft Tanya Loksjina.Red.:   En daar is weer een Joodse medewerker met Koude Oorlogsretoriek. Die meteen verraadt dat HRW niets maar dan ook helemaal niets met "human rights" te maken heeft, maar met Amerikaanse imperialistische neigingen:
  Het was eind februari toen de 'beleefde groene mannetjes' hun opmars maakten op de Krim ...

De Krim was wederrechtelijk bezet gehouden door Oekraïne gebied dat door een Oekraïense communist op wederrechtelijke wijze (zonder het door de Grondwet van de Sovjet-Unie vereiste referendum) toebedeeld was aan Oekraïne, welke rechten meteen vervielen op het moment dat de Sovjet-Unie ophield te bestaan. Maar Amerika had zijn oog al laten vallen op de marinehaven van Sebastopol, en namens Amerika is HRW pissig dat dat plannetje is mislukt. Want de zaak van de Krim heeft natuurlijk absoluut helemaal niets met "human rights" te maken. HRW is gewoon een Amerikaanse proprganda-organistie.
    Oh ja: die "repressieve wetten": die zijn er om Amerikaanse imperialistische organisaties, zoals HRW, buiten de deur te kunnen houden en daar is de Amerikaanse imperialistische organisatie HRW dus tegen.
    Hier al besproken is de Nobelprijs voor de Vrede. Haar broertje in dezelfde rol is de Nobelprijs voor Literatuur. Iedere al dan niet obscure literator uit Oost-Europa stond bovenin de lijst als hij of zij maar voldoende anticommunistisch was, en ze hebben hem ook vele malen gekregen. Hier een erkenning uit volkomen onverdachte bron:


Uit: De Volkskrant, 09-10-2014, column door Bert Wagendorp

Nobelprijs

Vanmiddag om één uur weten we wie de 107de Nobelprijs voor Literatuur heeft gewonnen. Ngugi wa Thiong'o (7/2) is favoriet, voor Haruki Murakami (9/2) en Svetlana Alexijevitsj (6/1). In hun spoor bevindt zich een drietal outsiders: Ismaël Kadare, Patrick Modiano en Adonis (allen 10/1).    ...
    Ik denk dat Ali Ahmad Sa'id, wiens nom de plume Adonis luidt, de Nobelprijs voor Literatuur 2014 wint. De Zweedse Academie is een politiek gevoelig gezelschap ...


Red.:    De vertaling van 'politiek gevoelig gezelschap', stap 1: "Pro-westerse-politiek gevoelig gezelschap". Vertaling stap 2: "Tegen vijanden van het Westen gevoelig gezelschap". Vertaling stap 3: "Anticommunistisme gevoelig gezelschap".
    Brullen van de lach ... Een Koude oorlogs-hetzer want redacteur voor dit onderwerp van de Volkskrant  gaat uitleggen hoe eigenwijs de Chinezen wel niet zijn aangaande de Nobelprijzen:


Uit: De Volkskrant, 10-12-2014, door Fokke Obbema

Reconstrustie | Nobelprijs voor de Vrede 2010

Hoe van een vredesprijs ruzie kwam

Vandaag wordt in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. Die van 2010 leidde tot ernstige verkilling tussen China en Noorwegen. De weg naar ontdooiing is nog niet gevonden.


Diplomaten zijn zelden beklagenswaardig, maar het lot van de Noorse ambassadeur in Peking wekt medelijden op. In 2010, toen Svein Saether er drie jaar zat, bedacht het Nobelprijs-comité in zijn thuisland dat het een goed idee was de Chinese dissident Liu Xiaobo de Nobelprijs voor de Vrede te geven.
    De Chinese autoriteiten waren woest. Vier jaar later is dat nog onverminderd het geval. Gevolg voor Saether: niet alleen zit hij al vier jaar in een diplomatiek isolement, maar bovendien komt de 66-jarige ambassadeur ook niet meer weg uit Peking. Oslo durft hem niet terug te roepen uit vrees geen nieuwe ambassadeur te kunnen benoemen.
    Niemand durft te voorspellen wanneer Saether met pensioen kan, want de impasse tussen Noorwegen en China duurt voort. ...


Red.:   Maar natuurlijk, want die Nobelprijs voor de vijfde-colonnist van de neoliberale maffia ztelende in New York die zichzelf "het vrije westen" noemt gaat ook voort (we kiezen hier even het gezichtspunt van de andere partij)

  Even leek er tekening in de strijd te komen, toen de vorige Noorse regering onder leiding van de huidige secretaris-generaal van de Navo, Jens Stoltenberg, bereid leek tot verregaande concessies. In het najaar van 2013 voerde hij geheime besprekingen met zijn minister van Buitenlandse Zaken, Espen Barth Eide, en ambassadeur Saether.
    De laatste twee hadden maanden gewerkt aan een vertrouwelijk memo waarin de Noorse regering twee beloften deed. Wanneer Liu Xiaobao in 2020 na elf jaar uit zijn cel zou komen, zou hij niet alsnog in Oslo zijn prijs mogen komen ophalen. Bovendien zou de Noorse regering zich inspannen toekenning van de prijs aan toekomstige Chinese dissidenten te voorkomen. De bedoeling was dat het 'non-document' in een Noorse en een Chinese kluis zou liggen en nooit de buitenwereld zou bereiken.
    Stoltenberg weigerde. ...

Wat een grap: natuurlijk weigerde die Stoltenberg. Sociaal-democraat ... Dus behorend tot de ergste Koude oorlogshetzers, wat Stoltenberg al snel bewees toen hij secreatris-generaal van de NAVO werd - het liefst had hij meteen het atoomwapen ingezet, bleek uit zijn taalgebruik. Maar helaas ... de Russen hebben het ook ...
  Politici reageerden 'geschokt', alleen al omdat het plan was bedacht. 'We zijn erg blij dat Stoltenberg er destijds niet in mee is gegaan', aldus Gunnar Ekelove-Slydal van het Helsinki-Committee - een mensenrechtenorganisatie. 'Als China kan dicteren wie er voortaan niet wint, is dat het einde van de Nobelprijs.'

De clou van het verhaal. Want dit is de andere kant:
  "Als westerse Koue Oorlogshetzers dicteren wie er wint, is dat het einde van de Nobelprijs."

Juist ja. En per ongeluk geeft de redacteur het bewijs dat inderdaad zo is:
   Tussenstuk:
Elf jaar cel

... het Nobelcomité. ... De leden van het comité worden aangesteld door het parlement, dat doorgaans oud-toppolitici verkiest voor deze erefunctie.

Juist ja. Types "Nuke them"-Stoltenberg. En waar die westerse Koude Oorlogs-hetzers hun hoofdzetel hebben, wordt, per ongeluk, ook nog uit de doeken gedaan:
   'Een misdadiger die zijn straf moet uitzitten' voor China, een 'overtuigende en dappere verdediger van mensenrechten en democratie' voor de VS ...

New York. (Nee, niet Washington, dat is slechts het stempelhuis. De bazen zijn de beulen van de beurs. Loyd Blankfein van Goldman Sachs en kornuiten.)
    Wie nog enige illusie heeft over de achtergrond van Human Rights Watch: naar aanleiding van de moord, vlak voor het Kremlin, van de oppositielieden Boris Nemtsov, wordt directeur Kenneth Roth redelijk uitgebreid geïnterviewd (Nieuwsuur, 28-02-2015) , of beter: houdt een uitgebreide monoloog. Het is Koude-Oorlogsretoriek van de hoogste graad. Er wordt geen zinnig ding gezegd, en de pure haat stroomt in overdadige hoeveelheden. Geheel volgens het patroon van dit soort Amerikaanse organisaties, en andere vertegenwoordigers uit de Joodse cultuur: die zitten (bijna) allemaal vol pure Ruslandhaat en communismehaat.
    De positie van Amnesty International is nu ook iemand anders opgevallen:


Uit: De Volkskrant, 07-08-2015, column door Elma Drayer

Hoerenbezoek een mensenrecht?

Ooit was de reputatie van Amnesty International boven elke twijfel verheven. De Londense mensenrechtenorganisatie zette zich in voor politieke gevangenen, voor gewetensgevangenen, voerde campagne tegen marteling, tegen de doodstraf. ...


Red.:   Op zijn best een halve waarheid: ze zette zich darvoor alleen in voor zover het westerse belangen diende, of niet schaadde.

  Maar, zoals vaker gebeurt, Amnesty kreeg het hoog in de bol. Begin jaren negentig besloot het zijn werkterrein uit te breiden; voortaan wilde het zich bekommeren om álle rechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
    Op zichzelf heel lovenswaardig, natuurlijk. Treurig was alleen wel dat de club steevast bevangen raakte door beschetenheid als het om de vrouwenzaak ging.
    Schrijnend voorbeeld: pas in 1997 sprak het zich voor het eerst uit tegen de wijdverbreide mensenrechtenschending die genitale verminking heet. Later erkende een beleidsmedewerkster dat Amnesty er tot dan toe over had gezwegen uit vrees zich te bezondigen aan 'cultureel imperialisme'.

Een leugen. Dat "culturele imperialisme" werd wat betreft die andere zaken met verve bedreven. Die vrouwenzaken werden niet aangepakt, omdat ze islamitisch, Joods en religieus in het algemeen zijn. Of ermee geassocieerd werden. Kijk maar:
  Zo tikte het hoofdkantoor een paar jaar geleden Frankrijk en België op de vingers vanwege de invoering van het boerkaverbod - met als bizar argument dat mensen vrij moeten zijn 'om aan hun mening, levensbeschouwelijke overtuiging of identiteit uitdrukking te geven door zelf te kiezen hoe zij zich kleden'.

Bizar voor normale mensen, maar heel logisch als je islamitisch of Joods bent - wat trouwens twee loten van dezelfde stam zijn, zowel genetisch (voor zover de moslims ook Arbieren zijn) als religieus, dus je kan hier makkelijk "Joods-islamitisch" schrijven.
  Maar zo mogelijk nog genanter is wat er nu dreigt te gebeuren. In het Ierse Dublin begint Amnesty vandaag aan zijn 32ste International Council Meeting. Zo'n vijfhonderd afgevaardigden uit tachtig landen zullen zich de komende dagen buigen over een voorstel dat pleit voor de volledige, wereldwijde decriminalisering van 'sekswerk' - eigentijdse term voor de bezigheden die u en ik kennen onder de naam 'prostitutie'.

Niet direct gerelateerd aan het voorgaande qua onderwerp, maar gewoon een procesmatig vervolg: als verval en verkankering eenmaal heeft ingezet, gaat alles kapot.
    Overigens: het idee dat je een neutrale organistie zou kunnen vestigen in Londen (zoals Amnesty) of New York is natuurlijk helemaal absurd. De enige organistie die je ook van een ruime mate van neutraliteit kan verdenken, het Rode Kruis, is dan ook gevestigd in Genève, Zwitserland.
    Mensenrechten ...:


Uit: De Volkskrant, 22-09-2015, van verslaggever Theo Koelé

Kritiek op Saoediër in VN-mensenrechtenraad

Tussentitel: Alsof je een pyromaan aanwijst als brandweercommandant - Hillel Neuer - UN Watch

Mensenrechtenactivisten zijn ontstemd over de benoeming van een diplomaat uit Saoedi-Arabië op een topfunctie bij de VN-Mensenrechtenraad. ... UN Watch, een onafhankelijke 'waakhond' die de VN kritisch bejegent, onthulde dit weekeinde dat Faisal bin Hassan Trad sinds juni aan het hoofd staat van een belangrijke benoemingscommissie bij de in Genève gevestigde Mensenrechtenraad. In die hoedanigheid selecteert hij onafhankelijke deskundigen die onderzoek moeten doen naar allerlei vormen van mensenrechtenschendingen.    ...


Red.:   En het is niet alsof hij slechte één van de honderd is:
  Deze commissie telt vijf leden, zij hebben uit hun midden Trad gekozen.

Juist ja ... De conclusie:
  Mensenrechten: iets dat geschonden wordt door Rusland en China

Next.
     En dat volgende is "internationale arbitrage". Flagrante onzin, natuurlijk. Net als "internationaal tribunaal (wel Lockerbie en Milosevic, niet Iraanse airbus en Vietnam).  De nogmals die werkelijkheid:


Uit: De Volkskrant, 24-09-2015, van verslaggever Bert Lanting

'Poetins bankier' eist 10 miljard van Poetin bij Haags geschillenhof

Ooit stond hij bekend als 'Poetins bankier', maar nu heeft Sergej Poegatsjov een claim van ongeveer tien miljard euro ingediend tegen Rusland. De Russische zakenman, die in 2011 naar het Westen vluchtte, beschuldigt de regering-Poetin ervan dat zij zijn miljardenimperium te gronde heeft gericht en zich de beste delen heeft toegeëigend.
    Poegatsjov hoopt dat het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag zijn claim in behandeling zal nemen. Dat hof veroordeelde de Russische staat vorig jaar tot het betalen van een schadevergoeding van 50 miljard dollar (45 miljard euro) voor het leegplukken van Yukos, de oliemaatschappij van de Russische oligarch Michail Chodorkovski. Tot nog toe weigert Rusland gehoor te geven aan de uitspraak van het hof. Moskou klaagt dat de zaak politiek gemotiveerd was.
    Net als Chodorkovski behoorde Poegatsjov tot de zakenlieden die na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 een fortuin vergaarden dankzij de privatisering van staatsbedrijven. ...


Red.:   Oftewel: de plunderende ratten eisen hun plunderbuit terug. Maar van het westerse hof krijgen ze gelijk want de plunderaars resideren in het westen.
    Weet u nog wel ...?  De oorlog in Syrië had niets te maken met de islam, dus nog veel minder met de haat tussen soenni's en sjiieten en alewieten. Heeft de westerse Lügenpresse jarenlang geroepen. Terwijl de soennieten hielpen. Nu is Rusland actief steun gaan geven aan de alewieten. En de Lügenpresse laat zich in de kaarten kijken:


Uit: De Volkskrant, 19-10-2015, redactioneel commentaar, door Arnout Brouwers

Oorlog in Syrië

Gezien het perspectief van een heilloze 'proxy war' moeten de VS en Rusland inzetten op een vergelijk.


...    Poetin lijkt in een riante positie te zitten, maar ook voor hem en zijn sjiitische bondgenoten zijn er geen echte alternatieven: Syrië is een overwegend soennitisch land en het is heel onwaarschijnlijk dat Iran en Rusland meer dan de kuststrook voor Assad en de Alawieten kunnen veilig stellen. Omdat uiteindelijk iedereen af wil van IS, resteren weinig andere oplossingen dan een federatief Syrië, de facto opgesplitst in een alawietisch, een soennitisch en een Koerdisch deel - met waarborgen voor de kleinere etno-religieuze groepen als de christenen. ...


Red.:  Hahahaha ... Leugenaars. Ze zullen alleen maar nog meer brokken maken. Uit Ruslandhaat. Hoofdredacteur Remarque, chef Opinie Brouwers, en vaste Koude Oorlogscorrspondent Bert Lanting zijn het allemaal: rabiate Ruslandhaters.
    Overigens: de term Lügenpresse is uitgevonden door tegenstanders van de islmisering van Duitsland, als aanduiding voor de Duits media, die een rabiate campagne voeren voor die islamisering, middels import van elkaar-de-keel-afsnijdende Syriërs die ongelovigen nog veel meer haten dan elkaar. En die nuurlijk ook de steun hebben van hoofdredacteur Remarque, chef Opinie Brouwers, vaste Koude Oorlogscorrspondent Bert Lanting en alle andere Volkskranters.
    Nog wat leugens:


Uit: Volkskrant.nl, 20-10-2015, redactie

'Voor het eerst Russische slachtoffers in Syrië'

Door Russische luchtacties in de Syrische provincie Latakia zijn circa 45 mensen, onder wie een hoge rebellenleider van het Vrije Syrische Leger (VSL), gedood. Dat heeft het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten dinsdag gemeld. Ook zouden er voor het eerst Russische slachtoffers zijn gevallen.


...    Het VSL, dat onder meer wordt bewapend door de Amerikanen, bevestigde dat hun commandant, Basil Zamo, is omgekomen. ...
    Ook aan Russische kant zijn, voor zover bekend voor het eerst, dodelijke slachtoffers gevallen. Zeker drie Russische strijders kwamen maandag om toen ze met granaten werden beschoten in een kamp in Nabi Younes, in de kustprovincie Latakia. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten heeft dat dinsdag gehoord van een hooggeplaatste militair uit het Syrische regeringsleger.    ...


Red.:    "Tante Betje heeft van tante Annie gehoord dat...", en de Volkskrant geeft het door aan de hele wereld, dit alles volgens het principe "Eén bron is een volledig betrouwbare bron, als die bron pro-westers en vooral anti-Russisch is". En dat onderbouw je dan zo:
  De regering in Moskou heeft tot nu toe altijd ontkend dat er Russische grondtroepen actief zijn in Syrië. Geruchten dat dit wel het geval is circuleren echter al geruime tijd. De dood van het drietal zou erop kunnen wijzen dat er inderdaad grondtroepen meestrijden met het regeringsleger van president Bashar al-Assad, maar het is niet zeker of zij wel reguliere soldaten van het Russische leger zijn.

Wat een gore hypocrieten zijn het ook.
   In de krant ging het wat bescheidener:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2015, Reuters

Drie Russen dood in strijd voor Assad

Zeker drie Russische strijders zijn maandag omgekomen in Syrië toen ze met granaten werden beschoten in een kamp in Nabi Younes, in de kustprovincie Latakia. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten heeft dat dinsdag gehoord van een hooggeplaatste militair uit het Syrische regeringsleger. Voor zover bekend is dit het eerste incident waarbij Russen zijn gesneuveld. ...


Red.:   Wordt vervolgd.
    De context is de strijd om Aleppo in Syrië (juli-augustus 2016). Op televisie beelden van baardmannen met ademmaskers onder het motto: "Assad pleegt gifgasaanval". Er werd dit keer voorzichtigerwijs wel bijgezegd dat de juistheid ervan "niet onafhankelijk geverifieerd kon worden". Dat is al bijna een bekentenis:


Uit: Elsevier.nl, 03-08-2016, door Elif Isitman

Rusland: Amerika geïnformeerd over ‘gifgasaanval’ Aleppo

Het Russische leger heeft volgens een eigen verklaring de Amerikaanse regering op de hoogte gesteld van een gifgasaanval die zou zijn uitgevoerd door rebellenmilities boven de Syrische stad Aleppo. Bij de aanval kwamen zeven mensen om en raakten meer dan 20 mensen gewond.
    De aanval werd dinsdag uitgevoerd. Op dezelfde dag meldde een Syrische hulporganisatie een gelijksoortige aanval in Saraqeb, in de provincie Idlib, vermoedelijk met chloorgas.    ...


Red.:   'Syrische hulporganisatie' is "soennietische extremisten met westerse steuners".

  Het is een bloederige week in Aleppo. Het Syrische regeringsleger voerde woensdag zes luchtaanvallen uit op de stad. Volgens de Amerikaanse hulporganisatie Physicians for Human Rights heeft het Syrische regime in de afgelopen twee weken zes ziekenhuizen geraakt, iets dat mogelijk als oorlogsmisdaden gekwalificeerd kan worden.

Hé, die kenden we nog niet. Maar alles met "Human Rights" erin is tegenwoordig verdacht. Dus maar even opgezocht. Hier zijn ze (grotere afbeelding na downloaden):
 
Amerikaanse Joden. Hetzelfde als Human Right Watch. George Soros. Loyd Blankfein. Arnon Grunberg. Lucifer. Beëlzebub.
    Bericht:


Uit: Volkskrant.nl, 03-08-2016, redactie.
   
'Australië negeert wrede behandeling vluchtelingen op Nauru'

Australië negeert dat vluchtelingen in het detentiecentrum op het eilandje Nauru worden mishandeld. Die beschuldiging hebben Human Rights Watch (HRW) en Amnesty International woensdag geuit na onderzoek ter plekke.    ...


Red.:   De werkelijkheid: De Joden en Joodsisten van AI en HRW verspreiden de rabiate leugens van asieleisers ten einde de zaak van de vrije migratie te promoten.
    Is er nog iets van de "mensenrechten" over? Nee, natuurlijk, maar voor wie denkt van wel, gaat het bij deze het raam uit (de tekst van de webversie is gekozen want die is wat langer):


Uit: Volkskrant.nl, 06-09-2016, ANP.

Hoge Commissaris Mensenrechten

Topman VN: Wilders beloften grotesk

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties noemt de verkiezingsbeloften van Geert Wilders' PVV 'grotesk'. Het draait om de plannen van de PVV om moslimimmigranten en de koran uit Nederland te weren.  
    De Jordaanse prins Zeid Ra'ad Al Hussein van de VN zei dit maandag tijdens een conferentie over veiligheid en justitie in Den Haag. ...
    De Jordaanse prins, zelf een moslim, ...


Red.:   Al helemaal idioterie: een moslim die zou moeten oordelen over mensenrechten. Hun hele godsdienst is één grote schending van mensenrechten. Ze beschouwen niet-moslims als minderwaardig. Dan hoef je dus de rest echt niet meer te horen.
    Maar als je uitgangspunt al een spiegelbeeld is van de werkelijkheid, dan zijn de uitwerkingen, je uitspraken, dat natuurlijk ook. Hier zijn ze:
  De Hoge Commissaris ...zei boos te zijn over de hele en halve leugens, manipulaties en het verspreiden van angst door Geert Wilders.

Precies wat alle moslims doen en hijzelf doet.
  Hij vergeleek de 'angsttactieken' van Wilders met die van Islamitische Staat.

Precies dus wat de moslims doen: oorlogvoeren, nu toevallig onder de noemer Islamtische Staat - morgen weer een andere.
  Deze lieden [Wilders c.s., red.] goochelen volgens de prins met een mengeling van hele en halve waarheden.

Precies wat moslims doen. Alle gelovigen, trouwens.
  Het draait bij populisten als Geert Wilders en diens handlangers om 'de banaliteit van de hypocrisie', aldus de Hoge Commissaris.


Precies wat moslims zijn die beweren iets met menserechten of democratie te hebben: hypocrieten. Volgens hun geloof zijn zij meerderwaardig.
  Hij betitelde de PVV'er en andere populisten als 'politieke fantasten'.

En er zijn geen grotere fanatasten dan gelovigen in het algemeen, en moslims in het bijzonder.
    En de mooiste, weer uit het begin:
  De Hoge Commissaris zei dat het hoog tijd wordt dat populisten en demagogen in zowel Europa als de Verenigde Staten worden aangepakt.

Precies dus wat er met de moslims moet gebeuren.
     Uit dezelfde krant, alsof om die kerel te bespotten:

Over moorden in de hele Arabische wereld op prominente hoogopgeleide vrouwen.
    En zijn de Verenigde Staten ... pardon: Verenigde Naties, weer:


Uit: Volkskrant.nl, 21-10-2016, redactie

VN doet onderzoek naar 'historische oorlogsmisdaden' in Aleppo

De Verenigde Naties (VN) gaat onderzoek doen naar de gebeurtenissen in Aleppo. Volgens de Mensenrechtenraad van de VN worden er in de Syrische stad oorlogsmisdaden gepleegd.

...    Sinds vrijdagochtend geldt een gevechtspauze in Aleppo, met als doel hulptroepen bij de sterk verzwakte burgers van de stad te laten. De Syrische regering heeft corridors geopend zodat burgers en strijders Aleppo kunnen verlaten. Niemand maakt hier tot nu toe echter gebruik van. Volgens de VN is de situatie te onveilig om evacuaties uit te voeren. ...


Red.:   Wat de meest keiharde leugens zijn:
  Op webcambeelden, die worden uitgezonden door het Russische ministerie van Defensie, is te zien dat zwaarbewapende militairen de checkpoint bij de naar Turkije lopende Castello-weg bewaken.

De beelden zijn enkele seconden zichtbaar in het NOS Jorunaal van 21-10-2016, 22h00, bij een VN-man die bovenstaande leugens verkondigt. De werkelijkheid: óf het zijn daar allemaal islamterroristen, de islamterroristen houden de burgers gevangen als menselijk schild en zijn oorlogsmisdadigers, of wat men "burgers" noemt zijn in feite medestrijders.
    De vorige actie heeft nog niet gewerkt, dus de volgende:


Uit: Volkskrant.nl, 22-10-2016, ANP, Reuters, redactie

VN: Syrië gebruikte gifgas bij aanval op dorp in Idlib

De Syrische overheid heeft zich schuldig gemaakt aan een derde gifgasaanval. Dat zou blijken uit een vertrouwelijk onderzoeksrapport van de Verenigde Naties en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

Syrische strijdkrachten zouden de plaats Qmenas in de provincie Idlib met gifgas hebben bestookt op 16 maart 2015. Het rapport, vrijdag ingezien door persbureau Reuters, is bedoeld voor de VN Veiligheidsraad. ...


Red.:   Allemaal westerlingen, die het vragen aan de terroristische baardmannen, en de leugens van de baardmannen opschrijven als feiten:
  Het is het vierde rapport van het dertien maanden durende onderzoek van de VN en de in Den Haag gevestigde OPCW. In het derde rapport werd Damascus beschuldigd van aanvallen met chloorgas op 21 april 2014 en 16 maart 2015.

Niveau: "Massavernietigingswapens van Saddam Hoessein" en "Irak kan binnen drie kwartier Londen bombarderen".
    De uitverkizing van Donald Trump tot president van Amerika heeft al vele heelzame effecten laten zien. Hier is er weer eentje:


Uit: Joop.nl, 16-01-2017. uitleg of detail

Human Rights Watch waarschuwt: Trump brengt mensenrechten in gevaar

Human Rights Watch (HRW) heeft Donald Trump op de lijst met gevaren voor de mensenrechten geplaatst. Zijn presidentscampagne was volgens HRW een ‘duidelijk voorbeeld van uitsluitingspolitiek’.


In een statement schrijft HRW:

Donald Trumps verkiezing tot president van de Verenigde Staten na een campagne van aanzetten tot haat en onverdraagzaamheid, en de toenemende invloed van politieke partijen in Europa die de universele mensenrechten afwijzen, hebben het naoorlogse systeem van mensenrechten ernstig in gevaar gebracht.

De conclusie staat in een 687 pagina’s tellend rapport over de staat van de mensenrechten in de wereld genaamd ‘De gevaarlijke opkomst van het populisme‘.


Red.:   Ook Human Right Watch laat alle maskers en verhllinhen vallen en toont haar ware gezicht: als Joodse proaganda-orgnisatie. Zoals eerder ook als The New York Times en CNN. Met in hun Joodsistische kielzog de bijna gehele Amerikaanse media.
    En dat het bij HRW om onverdundee Joodse ideologie gaat en dat dat  niets met mensenrechten te maken heeft, laten ze ook zien:
  De campagne van Trump zat boordevol voorstellen waarmee de rechten van miljoenen mensen in gevaar komen, waaronder plannen om immigranten massaal te deporteren...

Oftewel het Joodse idee van mensenrechten: het recht voor nomaden om rond te trekken en op residenten te parasiteren.
    En Amnesty pakt het andere aspect van de zaak op:


Uit: elsevier.nl, 17-01-2017. uitleg of detail

Amnesty: moslims en activisten slachtoffer van anti-terreurmaatregelen

Amnesty International hekelt de terreurmaatregelen die in verschillende Europese landen van kracht zijn. Moslims zouden het slachtoffer worden van ‘discriminerende, draconische en buitenproportionele wetgeving’.


Volgens de NGO ondermijnen de maatregelen de ‘fundamentele vrijheden en mensenrechten’, zo staat er in een dinsdag door Amnesty International gepubliceerd rapport.
    Het rapport trekt verregaande conclusies over de maatregelen die in zo’n 14 EU-lidstaten, waaronder Nederland, actief zijn. ... De organisatie baseert zich op de maatregelen die de afgelopen twee jaar werden genomen, in de nasleep van een reeks grote islamitische terreuraanslagen, die begon de aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs in januari 2015.
    Omdat er een nadruk ligt op preventie, wordt de bewegingsvrijheid van mensen beperkt terwijl ze nog niet zijn aangeklaagd of veroordeeld, klaagt de NGO, die spreekt van ‘Orwelliaanse toestanden’. De rechtsstaat zou worden uitgehold, en vooral migranten, activisten en religieuze en etnische minderheden zouden hierdoor worden geslachtofferd. ...


Red.:   Maar goed dat die terreuaanslagen totaal geen slachtoffers hebben geëist waarvoor Amnesty dan zou moeten opkomen ... Tegen het terrorisme van de terreurorganisatie die al deze terreur inspireert ...

Nog een paar Soros gecorrumperde organisaties (de Volkskrant, 28-01-2017, door Jenne Jan Holtland):
  Orbáns natuurlijke doelwit

De Hongaarse premier Orbán verzet zich tegen de invloed van filantroop Soros. Nu Trump heerst, heeft hij de wind mee.


...    'Komend jaar wordt het jaar van de verdrijving van George Soros en de krachten die hij symboliseert', zei premier Viktor Orbán tegen het regeringsvriendelijke platform 888. Partijgenoot Szilard Nemeth sprak van 'pseudo-maatschappelijke organisaties die betaald worden om zich in te zetten voor big business en de wereld van politieke correctheid, over de hoofden van nationale regeringen. Die organisaties moeten op alle mogelijke manieren het land uit worden geveegd.'    ...
    ... Volgens Orbáns partij Fidesz gaat het om onder andere Transparency International, het Helsinki Comité en de Unie voor Burgerrechten (TASZ), stuk voor stuk organisaties die geld ontvangen van George Soros.    ...

Nog even die toevoegingen aan de lijst door Joden gecorrumpeerde organisaties: Transparency International, het Helsinki Comité en de Unie voor Burgerrechten.

Hier de reactie van Amnesty International op de overwinning van de alewieten van Assad in Aleppo(Volkskrant.nl, 07-02-2017, redactie):
  Amnesty: 'uitroeiingsbeleid' in Syrische gevangenis; iedere week massa-executies

Tussen 2011 en 2015 vonden er in de Saydnaya-gevangenis bij de Syrische hoofdstad Damascus iedere week massa-executies plaats. Daarbij zijn ongeveer dertienduizend mensen opgehangen, concludeert Amnesty International in een rapport.

Niet een van de gevangenen die worden opgehangen in de Saydnaya-gevangenis krijgt deze straf na een eerlijk proces, stelt Amnesty. 'Een zogenaamde militaire rechtbank veroordeelt een gevangene in een procedure die spot met alle rechtsnormen en niet meer dan twee minuten in beslag neemt', aldus het rapport Human slaughterhouse: Mass hangings and extermination at Saydnaya prison. Het onderzoek is mede gebaseerd op 84 getuigenissen ... De slachtoffers waren vooral burgers die de Syrische oppositie steunden. ...

De "slachtoffers" worden aangeduid als zijnde 'burgers die de Syrische oppositie steunden' waarmee AI liegt over hun werkelijke hoedanigheid als soennitische terroristen, net natuurlijk als deze: 
  ... 84 getuigenissen van onder meer voormalige bewakers en leidinggevenden in de Saydnaya-gevangenis.

Dat zijn 84 getuigenissen van soennitische terroristen die zich uitgaven voor bewakers. Simpel. Martelaars en massa-mmordenaars komen niet getuigen van hun daden.
    De laagheid waartoe AI is gezonken is werkelijk peilloos. Wat een goor clubje fascistische leugenaars. Goedpraten van terrorristen van Allah.

En weer terug naar HRW. Het betreft de Nederlandse afdeling, maar HRW is Amerikaans/Joods dus het wordt toch hier gezet (Joop.nl, 17-03-2017, door Anna Timmerman - Netherlands Director HRW. uitleg of detail ):
  Wilders won meer dan de stembusuitslag laat zien

Middenpartijen nemen retoriek tegen mensenrechten over van radicaal populisten.


Zelden werden Nederlandse verkiezingen zo intensief gevolgd door de internationale pers. ...
    Veel mensen zijn ook opgelucht over de winst van D66 (19 zetels, 12 procent) en GroenLinks (14 zetels, 8.9 procent) – deze partij werd groter dan ooit.
    Maar is de opluchting terecht? Middenpartij VVD won, maar wel met een campagne die bol stond van PVV retoriek. ...
    Ook het CDA voerde een campagne waarin de PVV standpunten nagalmden, met een duidelijke anti-vluchtelingen agenda. Het leverde hen 12.5 procent van de stemmen op en 19 zetels. De SGP volgde een vergelijkbare tactiek en dat resulteerde in 3 zetels (2.1 procent).    ...
    Voor de verkiezingen sprak Human Rights Watch met kandidaten van verschillende partijen. De interviews laten zien dat de VVD, PVV en CDA, samen goed voor bijna de helft van de zetels in het nieuwe parlement, bereid zijn om mensenrechten aan de kant te schuiven als dat politiek goed uitkomt.    ...

HRW: een standpunt tegen vrije en onbeperkte immigratie is "in strijd met de mensenrechten". Oftewel: "HRW: vrije en onbeperkte migratie is een mensenrecht".  Daarom is HRW een volbloed Joodse organisatie die uit is op de homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking en cultuur.

Hadden we die al gehad: "De internationale rechtsorde"? (Volkskrant.nl, 27-04-2017, door Jarl van der Ploeg):
  Kosovaarse oud-premier Haradinaj niet uitgeleverd, tot woede van Servië

De Kosovaarse ex-premier Ramush Haradinaj wordt definitief niet uitgeleverd aan Servië, aldus een Franse rechter donderdag. ...
    Haradinaj was tijdens de Kosovo-oorlog eind jaren negentig commandant van het Kosovaarse Bevrijdingsleger UÇK. Als aanvoerder van de beruchte guerrillagroep de Zwarte Adelaars zou hij opdracht hebben gegeven Servische burgers te ontvoeren, te martelen, te verkrachten en te vermoorden.
    Op basis van die vermeende oorlogsmisdaden werd hij, als pas verkozen premier van Kosovo, aangeklaagd door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Hij werd echter tot twee maal toe vrijgesproken. Er waren weliswaar burgers gemarteld, verkracht en gedood, maar de verantwoordelijkheid van Haradinaj was volgens de rechters onvoldoende bewezen. ...

Serviër: bij voorbaat schuldig. Niet-Serviër: bij voorbaat onschuldig. Want:
  Tussentitel: Rusland is een van de weinige landen die Servië steunt inzake hun Kosovo-standpunt

De organenhandelaar Hasim Thaçi loopt ongetwijfeld ook nog steeds vrij rond ... uitleg of detail En toen de Albanezen de Serviërs provoceerden in een Servisch voetbalstadion met een drone met de Albanese vlag, werden de Serviërs gestraft en niet de provocerende Albanezen uitleg of detail . Dit alles geheel en al volgens "Het Internationale Recht".

En daar is de laatste nagel in de doodskist van Amnesty Intenational (GeenStijl.nl, 24-04-2017, door Zentgraaff uitleg of detail ):
  Amnesty: Islam = Vrede

Het probleem met veel goed werk verrichtende hulporganisaties is dat de enige mensen die er voor willen werken doorgefokte deuglaven en diversiteitsparasieten zijn die liever wensdenken dan de vervelende haakjes en oogjes aan de werkelijkheid te erkennen. Nu dit weer: bij Emmerstie Nederland werken een stel totaal vercrackte SJW's die van zichzelf moeten roepen dat de islam vrede is. Hier een hallucinant stukkie proza over "Islam en Mensenrechten". De islam wordt hier karakteristiek neergezet als een gevalletje "Goede Tsaar, slechte bojaren": de profeet was lief en vol vrede, maar de navolgelingen die zijn boodschap niet helemaal begrepen hebben er een potje van gemaakt. Dat de profeet zelf een veroverende haatbaard was met een excentrieke vrouwopvatting hoeft niet uit te maken: men wil ons koste wat het kost wijsmaken dat het een vredelievende knuffelprofeet was. Emmerstie gaat hier op de stoel van de propagandistische theoloog zitten door te cherry picken in het islamitische corpus: de veelal onder het tapijt geveegde boodschappen van verdraagzaamheid in de koran krijgen alle aandacht, de daadwerkelijke grove schendingen van theocratische regimes in de wereld verdwijnen naar de achtergrond. Toch gek voor een organisatie die zich bezig moet houden met het praktisch aanpakken van daadwerkelijke misdaden tegen de menselijkheid, niet met wensdenktheologie van de koude grond.   ...

Amen.
    Oh nee ... De reageerders:
  Amnesty == George Soros == Evil
beschuitfluiter | 24-07-17 | 14:06

Goh, Amnesty ongeloofwaardig. Verwacht je niet.
Rollins | 24-07-17 | 14:07

NGO
Next..
marcoplarco | 24-07-17 | 14:09

Goh, verrassend....
www.geenstijl.nl...
Ferdo76 | 24-07-17 | 14:09

Het wordt wel steeds zichtbaarder: Neder-dramlims die onze samenleving moedwillig ontwrichten.
de Voorzittert | 24-07-17 | 14:10

Hmm... van een reflectant wordt al verwacht dat ie aan feiten onderzoek doet, maar eh, een gesubsidieerde installing als Amnesty kan gewoon ongefundeerde zaken als feiten presenteren.
Príncipe | 24-07-17 | 14:12

Men mag niet doden behalve na een 'wettig proces'. Goh, en vertel eens, Amnesty. Welke wet zou hier toch bedoeld worden? Welke wet zouden moslims accepteren?
marcoplarco | 24-07-17 | 14:12

Tis toch algemeen bekend dat deze godsdienst uit is op het doden van niet gelovigen ? en dat die Mohammed een gore pedo was ?
FrankOngerust | 24-07-17 | 14:14

"dit soort psychotische zelfbegoocheling"? een psychose overkomt je. dat kun je nooit aktief zelf oproepen of genereren.
Stax-forever | 24-07-17 | 14:14

Sjees, wat stuitend naief,
en een gotspe tav de nabestaanden
van terrorisme slachtoffers.
hotmint | 24-07-17

Wat ergens aan doet denken: die Amnesty lui worden verondersteld een sterk ideaal te hebben. Ze doen iets dat daar tegengestald aan is. Dat kan dan alleen onder de invloed van een nog sterker ideaal. En dat staat bij de eerste: het ideaal van George Schwartz-Soros. Het vrij-migratie ideaal. Het Joodse ideaal.
    Oh, dat kan ook allemaal nog (nrc, 18-12-2016, door Nawal Mustafa uitleg of detail ):
  Gesluierde vrouwen zijn geen willoze wezens

Verwacht niet van een moslimvrouw met hoofddoek dat ze zich aanpast, schrijft Nawal Mustafa van Amnesty International. Waarom is zij nooit de norm?

Waarom geen nazi bij Amnesty ...?

Bij hoge uitzondering eens een bericht afkomstig van de andere kant, regelrecht van de propaganda-afdeling van het Kremlin:
  Zes oud-Sovjet-republieken kunnen buffer met EU vormen, maar Rusloand is uitbreidingsmoe

Wat heeft de Rusland Oekraïne en de oostflank nog te bieden?


Rusland verkeert in een spagaat: er is behoefte aan een buffer met de EU en de NAVO, maar de Rusland ziet niks in toetreding van zes oud-Sovjet-republieken die die buffer kunnen vormen. Vrijdag is er een Kremlin-top.

Tussentitels: Doel van de Rusland: het vergroten van de 'stabiliteit en weerbaarheid van onze buurlanden'
Er is de angst dat instabiele gebieden een bron worden van vluchtelingenstromen of een doorgangsroute voor terroristen
In de ontwerp-slotverklaring klinkt de boodschap: samenwerken ja, toetreden nee. Of voorlopig nee


Het projecteren van stabiliteit - dat is momenteel een geliefde uitdrukking bij Poetin en de rest van het Kremlin. Rusland weet zich omgeven door een ring van wankele regio's en doet wat het kan om het continent af te schermen voor een 'spill over' in de vorm van ongecontroleerde migratiestromen en terrorisme.

Oftewel: de pure haatzaaiende Koude Oorlogspraat verpakt in zoete taal die je kan verwachten van de imperialisten in het Kremlin.
    Maar natuurlijk is dit namaak.
    Het is een bericht van de Volkskrant (Volkskrant.nl, 24-11-2017, door Arie Elshout uitleg of detail ) - met alleen de politieke termen omgekeerd.
    Pure haatzaaiende Koude Oorlogspraat.
    Verkocht als "Vredelievendheid".
    Pure leugens.


Naar Politiek, leugens  , of site home  .