WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, integratie, islam: schoolprestaties

De onderwijs-prestaties van de islamitische leerlingen zijn het eindresultaat van een keten van processen. Eerst is er dus de islam die fundamenteel in strijd is met de wereld bevragen dus wetenschap dus onderwijs en leren. De islam heeft als de antwoord op alle vragen, dus je hoeft niet verder te zoeken. Dus te leren. Zichtbaar in meer wetenschappelijke beschouwingen als een aanzienlijk verminderde intelligentie  .

De islam geeft deze houding aan de moslims die kinderen hebben: de moslim-ouders  . En de moslim-ouders stimuleren daarom hun kinderen niet tot leren en daardoor leren de kinderen slecht of niet.

Hier de bronnen van dat laatste. De eerst komt van een rabiaat politiek-correct persoon (de Volkskrant, 21-03-2006, column door Pieter Hilhorst):
  De nieuwe tweedeling

Ze zitten alle twintig onderuit gezakt. De handen in de zakken. De kin op de borst. De blik in de ogen is er een van complete desinteresse. Hun lichaamstaal spreekt niet maar schreeuwt: 'Wij willen hier niet zijn.' Hier is in dit geval een vmbo-school in Amsterdam.
   Ik spreek met deze 14- en 15-jarige jongens en meisjes ter voorbereiding van een door Het Portaal georganiseerd debat over een mogelijke verhoging van de leerplicht van 16 naar 18 jaar. Ik ga het debat leiden. Ik probeer ze uit te leggen dat de discussie niet alleen gaat over de plannen van het ministerie van Onderwijs. De echte vraag is hoe school voor hen iets minder onaangenaam kan zijn. Dat leren zelfs leuk kan zijn, is voor hen een bespottelijke gedachte. School minder onaangenaam maken, lijkt het hoogst haalbare. Stilte.  ...
   Ik ben een geboren optimist. Ik weet wel dat het naïef is te geloven dat alles kan en dat waar een wil is ook een weg kan komen. Maar stiekem leef ik alsof het waar is. Na anderhalf uur trekken en duwen en sleuren en smeken ga ik mistroostig naar huis. Ik heb oog in oog gestaan met mijn tegendeel. Dit zijn kinderen die niet geloven dat zij hun leven in eigen hand hebben.  ...

Dat kan ook niet:
  In de aula zitten zeventig tot tachtig jongeren. 90 Procent is allochtoon.

Hun leven is in de hand van Allah, en daarna in dat van hun ouders en familie.
  Voor mij doemt een nieuwe tweedeling op. Leerlingen op de havo en het vwo worden opgeleid om mondig te zijn en zelfstandig te werken. De eigen creativiteit is heilig. Voor leerlingen van het vmbo ligt een ander script klaar. Hun enige assertiviteit is grote-mondigheid. Ze eisen respect, maar weigeren de bijbehorende verantwoordelijkheid te dragen. En dus wacht hen disciplinering. Zij moeten zich schikken.

Dit is de tweedeling uit de titel: die van autochtoon-allochtoon. Wel en niet geloof in leren..

Dat uit zich natuurlijk op allerlei manieren, met als meest duidelijke uiting de relatief erg hoge schooluitval (de Volkskrant, 29-03-2008, door Pieter Winsemius):
  Tussen de kieren heeft jongere geen kans

Tussentitel: Het diploma halen is een uitputtingsslag waarin velen het onderspit delven

Schooluitval is een groot probleem dat jaarlijks alleen al op (v)mbo-niveau dik vijftigduizend leerlingen treft. Vaak zijn het kwetsbare jongeren aan de onderkant van de samenleving.
Schooluitval is ook een ongetemd probleem. Het staat al vanaf 1992 met hoofdletters op de beleidsagenda van opeenvolgende kabinetten en de colleges van burgemeester en wethouders van de grote steden.  ...

De WRR is een zeer multiculturalistische club, dus mag Pieter Winsemius niet schrijven dat de groep waar hij over schrijft voornamelijk uit allochtonen bestaat.

In het volgende artikel staat dat wel (DePers.nl, 07-02-2010):
  'Handen af van onderwijs'

Het kabinet moet de politie en het onderwijs ontzien bij de komende bezuinigingen. Hiervoor pleitten de burgemeesters van de vier grote steden zondag tijdens het burgemeestersdebat van de Volkskrant in De Rode Hoed in Amsterdam.

De PvdA-burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht steunden de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) in zijn pleidooi om niet te korten op politie en justitie. ...
    De burgemeesters vinden dat het kabinet ook van onderwijs moet afblijven. Van Aartsen ziet in het onderwijs de sleutel om probleemjongeren bij de maatschappij te betrekken. Hij doelde hierbij op Marokkaanse jongeren in Den Haag die hun school niet hebben afgemaakt en kampen met psychische problemen. ,,Wat mij betreft gaan er miljarden naar onderwijs'', aldus Van Aartsen. ,,Daarmee pakken we de generatie van nu, voorkomen we problemen we besparen veel geld.'' Wolfsen zei dat bezuinigingen op onderwijs desastreus zijn voor de toekomst.   ...

Overigens is het raag of inesteren in onderwijs iets doet ana ermindring an de tweedeling: die extra uitgaen beteken extra inspanningne, en extra inspnningen leiden tot de meeste vooruitgang bij dgene die het meeste willen ...

Maar ook onder degenen die niet uitvallen zijn er natuurlijk grote problemen - natuurlijk omdat deze incompetentie zich natuurlijk voortzet over het hele spectrum (de Volkskrant, 11-04-2008, van verslaggever Gerard Reijn
  Taaltoets op Rotterdamse pabo jaar later

Verwachte uitval allochtone studenten anders te hoog | HBO-raad gaat akkoord


De pabo van de Hogeschool Rotterdam zal zijn reken- en taaltoets niet afnemen aan het einde van het eerste jaar, maar aan het einde van het tweede jaar. De hogeschool zegt dat anders te veel studenten uitvallen, vooral onder allochtonen. Bij een reken- en taaltoets aan het einde van het eerste jaar zou 70 procent van de allochtone eerstejaars afvallen.

Oftewel: het vrdoezelen van de slechte resultaten van allochtonen.

En dit is de uitkomst van het verdoezelen (de Volkskrant, 02-12-2008, column door Aleid Truijens):
  Die meisje en een lekkere taartje

Een onderwijsdiscussie op een Haags gymnasium ging vooral over het beroepsonderwijs, daar zijn de problemen het grootst – de minister die dat weet te verbeteren, verdient zijn naam in chocoladeletters.

...    Het leek even of Sinterklaas binnenschreed, zo stil werd het toen minister Plasterk in de aula arriveerde om het eerste exemplaar van Wij eisen les! in ontvangst te nemen. Het was een thuiswedstrijd voor een oud-gymnasiast. Ook Plasterk benadrukte dat de meeste kinderen niet het geluk hadden op een gymnasium te belanden. Zij moesten een vak leren in de praktijk. Maar hij zag ook, zei hij, dat zelfstandig leren voor veel vmbo’ers geen succes was. ‘Ze hebben meer leiding nodig.’ En zo ging een onderwijsdiscussie op een Haags gymnasium vooral over het beroepsonderwijs, over selectie, kansen en uitval.
    De kwaliteit van het beroepsonderwijs – de minister die op dit migraine-onderdeel verbetering bewerkstelligt, verdient zijn naam in chocoladeletters.
    Op vmbo’s zitten veel allochtonen. Sommigen hadden misschien naar de havo gekund, maar hun slechte beheersing van het Nederlands verhinderde dat. De achterstand die kleuters hebben als ze naar de basisschool gaan, halen ze nooit meer in. Om dergelijke taalachterstanden te voorkomen, trok het kabinet 53,5 miljoen extra uit. Een groot deel daarvan gaat naar zogenoemde ‘voorscholen’. ...
    Een Amsterdamse stadsdeelbestuurder, Fouad Sidali, bezocht zo’n voorschool, en schrok zich rot. De groepsleidsters, veelal allochtone meisjes, spraken beroerd Nederlands: fouten met lidwoorden, slecht articuleren en Turks praten tegen kinderen. Hij schrok nog erger toen hij hoorde dat deze leidsters in hun opleiding geen Nederlands hadden gehad. ...

En helemaal aan het andere einde van het spectrum, daar waar ze zelf gaan organiseren. als eerste probleem stuit je dan op andere zaken (de Volkskrant, 14-11-2008, van verslaggever Robin Gerrits):
  86 procent van de islamscholen rommelt met geld

Rijksgeld door schoolbesturen oneigenlijk besteed | Op bijna helft van de islamitische scholen is onderwijskwaliteit onvoldoende

Bijna alle islamitische scholen hebben hun zaken nog steeds slecht op orde. Van de 22 door de inspectie onderzochte islamitische schoolbesturen geeft 86 procent rijksgeld uit aan posten waarvoor dat niet is bedoeld. Op bijna de helft van de scholen is de onderwijskwaliteit onvoldoende en in veel gevallen is de inspraak niet goed geregeld.

De isloam is als een overal uitzaaiende kanker.

Het gaat hier, naast die andere kenmerkende zaken, om de onderwijskwaliteit. Dat werd in de schriftelijk berichtgeving onderbelicht, maar in een RTL4-Journaal uitzending bleek dat het aantal zwakke scholen in het algemeen in de enkele procenten ligt, en bij islamitische scholen rond de 15; het aantal zwakke scholen was iets als 10 en 35. Zie ook het volgende voorbeeld (de Volkskrant, 24-02-2010):
  Opnieuw islamitische school gekort

Opnieuw wordt een islamitische school gekort op zijn subsidie. De Rotterdamse basisschool De Dialoog moet per april eenvijfde van zijn geld inleveren als de kwaliteit dan niet op orde is. Scheidend staatssecretaris Dijksma van Onderwijs heeft dit de Kamer laten weten.
    Eerder kregen de Amsterdamse basisschool As Siddieq en het Islamitisch College Amsterdam te maken met zogeheten bekostigingssancties.
    Basisschool De Dialoog (vier kleine vestigingen in oude wijken van Rotterdam) is sinds november 2007 een zeer zwakke school.   ...

Hier nog een enkel geval.

Maar een paar maanden later kwam de actualiteitenrubriek Eén Vandaag met een reportage gemaakt over het zwakke islamitische onderwijs als geheel (05-04-2010)  . Uit de reportage: Voor de hele stad Amsterdam gaat 51 procent van de leerlingen naar HAVO/VWO - voor Marokkanen is dat 13 procent ...
    En een klein half jaar later valt het doek ... (de Volkskrant, 25-06-2010, ANP):
  Zwakke islamitische school Rotterdam dicht

De islamitische basisschool De Dialoog in Rotterdam gaat dicht.

Het bestuur heeft dat op aandringen van onder andere het ministerie van OCW en de gemeente Rotterdam besloten. Dat heeft de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs) vrijdag in een brief aan de gemeenteraad laten weten.   ...

... voor dit geval.

En dit is beslist geen incident (de Volkskrant, 05-10-2010, van verslaggever Robin Gerrits):
  ‘Reken- en taaltoets zal mislukken’

Tussentitel: 'De kans is reëel dat alle zwarte scholen als zwak gaan gelden'

De pogingen om de beheersing van rekenen en taal op de basisschool op te schroeven zijn gedoemd te mislukken.
    Wittere scholen zullen nauwelijks worden geprikkeld door de zogeheten referentieniveaus, omdat ze er weinig voor hoeven doen om deze standaarden te halen.
    Maar voor scholen met veel achterstandsleerlingen zullen ze in de praktijk juist onhaalbaar blijken, waardoor zulke scholen in de toekomst kunnen worden opgezadeld met het predikaat zwak of zeer zwak.
    Dit schrijven Jaap Roeleveld en Guuske Ledoux, onderzoekers bij het Amsterdamse ITS Kohnstamm Instituut, in tijdschrift Didaktief, dat maandag is verschenen. Volgens Ledoux en Roeleveld dreigt de invoering van de referentieniveaus de tweedeling tussen scholen met veel kinderen van hoger- en van juist lageropgeleide ouders te verscherpen.
   De referentieniveaus voor taal en rekenen zijn een uitvloeisel van de commissie-Meijerink, die in januari 2008 advies uitbracht hoe de beheersing van de basisvaardigheden op school kon worden verbeterd. ... Voor zowel basis-, voortgezet, als middelbaar beroepsonderwijs is gedetailleerd vastgelegd wat leerlingen tussentijds en aan het einde moeten kunnen. Invoering van de referentieniveaus moet scholen inzicht geven bij welke groepen en op welke onderdelen leerlingen achterblijven. ...
    ... ‘Als het de bedoeling is om scholen hierop te gaan beoordelen, is de kans reëel dat straks vrijwel alle ‘zwarte’ scholen tot zwakke scholen worden bestempeld’, schrijven Ledoux en Roeleveld in Didaktief. ...
    De ITS-onderzoekers hebben ìn een studie uit 2009 het niveau van verschillende soorten scholen naast de standaarden gelegd. Hieruit blijkt dat deze slechts haalbaar zijn voor scholen met veel autochtone leerlingen met middelbaar- of hogeropgeleide ouders. Van allochtone leerlingen met ouders met dit opleidingsniveau haalt slechts 64 tot 71 procent de basisstandaard voor bijvoorbeeld begrijpend lezen; van allochtone leerlingen met lageropgeleide ouders haalt slechts 48 procent.   ...

Hieronder zijn alle allochtone groepen geschaard, maar daarvan maken de moslims een zeer groot deel uit.

Dit soort berichten wordt in de politiek-correcte media regelmatig gewisseld met beweringen "Dat het best wel goed gaat, vooral met de meisjes" (de Volkskrant, 25-03-2011, van verslaggever Robin Gerrits
  Islamitische basisscholen worden steeds beter

Tussentitel: Inspectie verklaart daling uit intensivering toezicht

De islamitische basisscholen in Nederland zijn hard op weg zich te verbeteren. Van alle scholen op religieuze grondslag, ook wel denominaties genoemd, wisten zij het percentage zeer zwakke scholen het sterkst terug te dringen. Dit blijkt uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs.  

Maar voor u nu gaat applaudisseren, eerst even de cijfers, treffend weergegeven in de bijbehorende grafiek:

En uit deze grafiek blijkt meteen dat die tekst niets meer is dan vuige multiculturalistische propaganda. De cijfers zeggen het volgende: "Islamitisch onderwijs iets minder dramatisch slecht geworden.". De tussentitel zegt ook nog waarom het een ietsje minder slecht is geworden: door het toezicht van blanken. En, zie hierboven, de daaropvolgende sluiting van een aantal zeer slechte scholen. Kortom: alle reden om door te gaan met die sluitingen.
    En dit dan nog gecorrigeerd te worden door de factor "Niet geteste leerlingen", de allerzwakten die men niet nan d testen laat deelnemen om de cijfers niet te zeer te drukken ...

Een voorbeeld uit het buitenland van de nefaste invloed van islam op onderwijs (de Volkskrant, 31-10-2012, door Michel Maas
  'Die arme kinderen met hun zware tassen'

Tussentitel: Het beetje Engels dat er nog is op school wordt afgeschaft

Het schooltje om de hoek dendert elke ochtend van het gedreun van woordjes en de tafels van 1 tot en met 10. En daar blijft het niet bij: dit is hoe ze álles leren. Zolang ze op school zitten, leren de Indonesische kinderen slaafs herhalen wat de onderwijzers ze voorkauwen, en dat gaat zo tot en met de universiteit. Vraag eens aan een universitair student in Indonesië: 'Wat denk je zelf?' en het wordt doodstil.
    Veel leren ze doorgaans ook niet. Geschiedenisboeken zijn hier een halve centimeter dik, literatuur wordt geleerd aan de hand van flapteksten en geboortedata. Een echt boek komt er niet aan te pas. En met Engels komen de schoolkinderen nooit veel verder dan: 'Hello Mister. What's your name? Where you from?' Als je terugvraagt hoe het met ze gaat, beginnen ze besmuikt te lachen. Die vraag hebben ze nog niet behandeld.    ...
    En nu heeft de onderminister van Onderwijs besloten het beetje Engels dat er is op de lagere school, maar helemáál af te schaffen. En meteen ook natuurkunde, biologie en sociale vakken. Want dat is een veel te zware belasting voor die arme kinderen, die immers ook nog eens gewoon Indonesisch moeten leren, aldus de onderminister. 'Ik heb medelijden met die kinderen', zegt hij, 'die elke dag die loodzware tassen mee naar school moeten slepen'.
    Hij heeft nu een nieuw curriculum ontworpen dat volgend schooljaar ingaat: zonder Engels en natuurkunde, maar mét (meer) godsdienst, Indonesisch, burgerschapskunde, kunst, sport en 'algemene kennis'. Vakken die de 'karakters van de kinderen moeten vormen', aldus de onderminister.
    Misschien heeft hij andere motieven dan alleen zorg over overbelasting van de arme kindertjes. Hij gebruikt het woord 'haram' (onrein) als hij het over Engels heeft, en met dat woord brengt hij de godsdienst in het spel. Engels is te weinig islamitisch, is een onreine taal (de taal van internet en porno).    ...
Ik kijk naar de top-400 van universiteiten van de wereld van dit jaar, en zie dat daar niet één Indonesische universiteit meer in staat (tegen 13 Nederlandse universiteiten). Het verbaast mij niets.

En van eerder gepubliceerde cijfers is al geruime tijd bekend dat islamitische landen op al dit soort cognitieve zaken hopeloos onderpresteren.

Een bevestiging daarvan (de Volkskrant, 12-06-2013, door Ianthe Sahadat):
  Peiling | Leerplicht

'Motivatie voor diploma ligt bij jongeren zelf'

Amsterdam en Rotterdam willen jongeren zonder diploma niet van school laten gaan. Moet de leerplicht verhoogd van 18 naar 23 jaar?

Waarom willen Amsterdam en Rotterdam dat? Omdat ze te maken hebben met het hoogste percentage allochtone  leerlingen, en het hoogste percentage geen-diploma-halers. Dus willen de bestuurders dat aanpakken. Hier is wat de mesnsen die met de allochtonen omgaan er van zeggen:
  Vmbo-docente Henny van de Kamp, al veertig jaar voor de klas :
'Dwang heeft geen zin. Dat kweekt alleen maar meer frustratie bij leerlingen en bij hun docenten. Ik weet dat het onorthodox is, maar ik ben juist voor een verlaging van de leerplichtige leeftijd. Als een kind op z'n 15de niet wil leren, gaat dat de eerste jaren daarop niet veranderen. Ik zie wel dat er een maatschappelijk probleem is, maar dat los je niet op deze manier op. Zorg dat er laagdrempelig avondonderwijs is voor deze groep, dan kunnen ze op hun 22ste, als ze zijn uitgeraasd, alsnog een diploma halen. Een 22-jarige heeft een heel ander gevoelsleven dan een 15-jarige en wil misschien wel weer leren.'
...
Oud-onderwijzeres, historica en schrijfster van het boek Jongens zijn 't, Angela Crott:
'Niet doen! Dat gaat absoluut niet werken. Zeker niet bij jongens, die in deze groep oververtegenwoordigd zijn. Ik ben zelfs voor een verlaging van de leerplichtige leeftijd. Als een kind op zijn 15de niet meer wil leren, gaat dat met dwang ook niet lukken.'

Bij autochtonen werkt het wel, of althans: goed genoeg. Bij allochtonen niet. Die hebben een veel kleinere motivatie tot leren. Vanwege de voor de hand liggende reden: die groep, de onderkant, is er veel minder goed in. Waar je niet goed in bent, is absoluut niet leuk om te leren.

Hier nog zo'n bevestiging dat het om levenshouding gaat (de Volkskrant, 22-04-2014, van correspondent Patrick van IJzendoorn):
  Engelse scholen in greep radicalen

Meisjes die achter in de klas moeten zitten, niet-moslims die zichzelf moeten onderwijzen en extremistische geestelijken als gastdocent. Zulke praktijken vinden plaats op openbare scholen in Birmingham die zijn 'geïnfiltreerd' door moslimradicalen. Het Britse ministerie van Onderwijs staat nu op het punt, meldt The Sunday Telegraph, om zes scholen onder curatele te stellen.
    Operatie Trojaans Paard: dat zou de naam zijn die radicale moslims hebben gegeven aan hun poging om scholen in de tweede stad van Engeland te islamiseren. In een uitgelekt rapport staat bijvoorbeeld dat meisjes op de Park View-school achterin of aan de zijkant moeten zitten. De leerlingen daar zijn getrakteerd op een gastles van Shady al-Sulaiman, een prediker die het stenigen van homoseksuelen propageert.
    Op Golden Hillock kregen scholieren met een christelijke achtergrond te horen dat de docent godsdienst alleen les geeft over de islam. Leerlingen op de Nansen-basisschool moeten verplicht lessen Arabisch volgen, terwijl ze weinig tot geen onderricht krijgen in muziek, kunst en cultuur. Vorige maand kwam naar buiten dat het plaatsvervangend hoofd van Nansen een organisatie leidt - Education Analysis - die de islamisering van het onderwijs in Birmingham nastreeft.    ...
 

De moslims zijn een culturele vijfde colonne  , en gezien de meegevendheid van de elite: een levensgevaarlijke vijfde colonne.

De correspondent in Frankrijk is een rabiate multiculturalist, die alleen maar het goede in moslims ziet. Vermenig het onderstaande dus allemaal met een factor tien de ongunstige kant op (de Volkskrant, 26-01-2015, van correspondent Peter Giesen):
  Reportage | Franse banlieu

Clichy sous Bois: Apartheid in de Republiek

Na de aanslagen in Parijs is er opnieuw aandacht voor de banlieues, de arme voorsteden met een concentratie van, veelal islamitische, migranten. In Clichy sous Bois verliezen werk en school hun rol, en floreert de islam. 'Waarom zijn we niet stil voor de slachtoffers in Syrië?'


Yusuf (47) is een vriendelijke bouwvakker van Turkse afkomst. Een reële man, denk je, als hij uitlegt waarom Clichy sous Bois zo'n verschrikkelijk oord is. Tot hij over de aanslagen in Parijs begint.
    'Ik kan de aanslagen niet bekritiseren, ook niet de moord op vier Joden. De Joden hebben het er zelf naar gemaakt', zegt hij. Israël doodt ook kinderen. En in Frankrijk worden de Joden geholpen door de staat, zegt hij. 'Dat komt omdat de Joden overal zitten. President Hollande is ook een Jood. De haat tegen Joden zit ons in het bloed. Over vijftig tot honderd jaar zullen er kinderen worden geboren die de Joden haten.' Yusuf is geen Charlie: 'Waarom moeten we een minuut stil zijn voor de tekenaars van Charlie Hebdo en niet voor de slachtoffers in Syrië?'
    We zitten in een koffiehuis Aram in Le Chêne Pointu, de meest verpauperde wijk van het toch al zo armzalige Clichy sous Bois. Hier begonnen tien jaar geleden de banlieuerellen. ...

En daarna begint het goedpraten:
  Een minderheid verliest zich in de complottheorieën, ook populair op internet. De aanslagen zijn opgezet door de geheime diensten van Frankrijk en Israël, 'om ons moslims nog meer te kunnen discrimineren', zegt een Afrikaanse jongen. 'De Joden hebben het georganiseerd', gelooft een dikke jongen op een scooter. Waarom? 'Dat weet ik niet. Zo zijn de Joden nu eenmaal', zegt hij voordat hij wegscheurt.
    De meeste mensen tonen zich echter heel gematigd. ...

Dus te vertalen in: een enkeling betoont zich gematigd, zoals de voorbeelden al uitvoerig hebben laten zien - zelfs in Nederland uitleg of detail . En dat komt allemaal door dit:
   ... De école de la République was ooit een formidabele integratiemachine, die Franse citoyens maakte van Polen, Belgen, Italianen en Spanjaarden. Met de komst van Maghrebijnen en Afrikanen is de machine gestokt. Het strenge, selectieve Franse onderwijs lijkt niet berekend op leerlingen met een grote achterstand. Nergens is de invloed van sociale afkomst op de schoolprestaties zo groot als in Frankrijk.

En hier staat dus de grote leugen: het is niet 'sociale afkomst', maar "culturele afkomst" - moslims en negers kunnen niet meekomen in het onderwijs, en vandaar die sociale achterstand, en vandaar die complottheorieën, en vandaar die banlieurellen.
    En hier hoe deze ondermijning van de Franse schoolcultuur eruit ziet (de Volkskrant, 06-01-2014):

En in wat meer detail:

De foto is in de school waar de film Entre les murs uitleg of detail is opgenomen, een film die de ongeschiktheid van de niet-westerse jeugd voor onderwijs toelicht en onderstreept. Onbedoeld, natuurlijk.

Hier een moslim die zelf uitlegt hoe hard het gaat bij het doorlopen van het onderwijsgebouw - Joop.nl publicist en Nederlandhater Abdelkarim El-Fassi uitleg of detail  (de Volkskrant, 23-02-2015, door Robert Vuijsje)
  Zeeuws

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Robert Vuijsje onderzoekt het in een reeks interviews. Filmmaker Abdelkarim El-Fassi (29)
...

... Ik ging om met de oudere jongens ... ik was de enige die vwo ging doen, in Vlissingen. .... In de eerste paar klassen zag ik nog wel wat kleur om me heen, in 6-vwo was ik de enig overgebleven Marokkaan.    ...

Oftewel: ze krijgen extra kansen maar blijken niet geschikt. Want anders zouden er meer overblijven.

Nog een bron aangaande de houding (de Volkskrant, 28-03-2015, door Guido van Eijck):
  Leerplichtig, maar niet leergierig

Mbo-leerlingen zijn niet altijd even gemotiveerd. Het verzuim is hoog. Scholen als het Rotterdamse Albeda College doen er alles aan dat tegen te gaan. 'Verzuim is de voorbode van uitval.'

Albeda College ... Zo zwart als roet. Het feit dat de Volkskrant zorgvuldig níet noemde. En over liegt:
  Hoe werkt die wal van toezicht en controle? We nemen de fictieve leerling Willem Tegel

De fictieve representatieve leerling heet natuurlijk Mohammed El-Rifgebergte. Of Stanley Paramaribo.
    Maar het artikel bevatte ook nog wat echte informatie:
  Het verzuim lijkt er vooralsnog niet minder op te worden. In tegenstelling tot het voortgezet onderwijs, is het op het mbo de voorbije jaren meer dan verdubbeld: van 13 duizend in schooljaar 2009/2010 tot bijna 28 duizend vorig jaar.

De onthulling van sprookjes die het tegendeel beweren. Het wordt níet beter. Net als de gevolgen:
  'Met een diploma op zak hebben jongeren twee keer zoveel kans om een baan te vinden als jongeren zonder startkwalificatie', laat het ministerie niet na te benadrukken. Wie ongeoorloofd thuis zit, loopt gevaar, weten beleidsmakers. 'Verzuim is de voorbode van uitval.'

Gevolgd door een fraaie carrière in de criminaliteit of andere vormen van verrijking van de Nederlandse cultuur.

Uit dezelfde serie het zoveelste bewijs van de reden waarom allochtonen minder werken: dat is omdat ze niet willen werken. Wat dus begint op school (de Volkskrant, 11-04-2015, door Guido van Eijck):
  Beroepsonderwijs | Tussen de techniekstudenten

Te weinig lego-liefhebbers

Technische opleidingen zoals die van het Albeda college in Rotterdam hebben het zwaar. Ze kampen met een slecht imago en dalende leerlingaantallen. Dat is te merken in het praktijklokaal.

Dit zoiet er voor de niet-ingevoerde lezer nog neutraal uit. Maar neem de kop en een tussentitel van de webversie:
  Waar zijn de mbo-techneuten?

Waarom kiezen zo weinig mensen voor techniek terwijl de banen schijnbaar voor het oprapen liggen?

Dan zien al meer mensen het. En met het tussenstuk van de krantenversie:
  Tussenstuk:
27 procent kiest techniek

Twintig jaar geleden koos nog bijna 40 procet van de studenten in het beroepsonderwijs voor een technische opleiding, vorig jaar was dat gedaald naar krap 27 procent. Opleidingen in de economie en de zorg zijn techniek voorbijgestreefd.

Dan moet toch bijna iedereen het wel snappen. Want wat is er in die twintig jaar nog meer gebeurd op deze scholen? De populatie is veranderd van voornamelijk autochtoon naar voornamelijk allochtoon. En, ergens in een tussenpassage staat het zelfs:
  'Alle technische opleidingen kampen met het imago dat het zwaar en vies werk is. Ook al is dat beeld in veel gevallen hartstikke achterhaald. Bouwkundestudenten op niveau 4 zitten voornamelijk achter de pc te ontwerpen en te tekenen.'
    Die conclusie trok ook het Sociaal Cultureel Planbureau, in het rapport Kansen voor vakmanschap in het mbo, dat vorig jaar verscheen. Vooral meisjes en kinderen van niet-westerse ouders blijken de technische studies links te laten liggen. Een baan achter een bureau of aan het bed geldt als respectabeler.

Dat begin luidt juister geformuleerd:
  Alle technische opleidingen kampen met het imago dat echt werk is. En dat het uitgaat van het idee dat de mens zijn wereld kan scheppen, en dus ingaat tegen het idee dat Allah de werld heeft geschapen.

Vandaar dat men ook geen naturkunde en biologie wil doen. En je geen moslims in Naturalis ziet.
    Net als in de tuinbouw, waar ook veel werk is, willen moslims ook niet in de techniek werken. Dat is beneden hun stand. Als ze zeggen dat ze willen werken bedoelen ze slechts de helft daarvan: ze willen geld ontvangen. Het bijbehorende werk zijn ze niet in geïnteresseerd, en is hooguit een noodzakelijk kwaad. Dat is een van de hoofdredenen dat islamitische landen zo arm zijn. Net als Afrika. En dat ze dus naar hier komen.

En ze bederven de kwaliteit (de Volkskrant, 27-02-2016, colum door Aleid Truijens):
  Pabo meer gebaat bij kwaliteit dan diversiteit

Help! De pabo is witgewassen! Alarmerend nieuws, begin deze week. Heel weinig allochtone studenten kiezen voor de pabo. ...
    Het liep al niet storm op de pabo's. Volgens de Vereniging Hogescholen begonnen vorig schooljaar 5.700 studenten aan de pabo, en dit jaar 3.900 - een daling van 32 procent. Maar bij studenten van niet-westerse afkomst was de pabo nog minder in trek. Van alle eerstejaars zijn er slechts 156 uit deze groep afkomstig, vorig jaar waren dat er 458. In 2014 vormden de niet-westerse studenten 7 procent van de afgestudeerden, dat zal nu nog minder worden.   ...

De oorzaak:
  Het zijn die akelige toelatingstoetsen die pabo-studenten afschrikken. Reken- en taaltoetsen tijdens de opleiding bestonden al sinds 2006. Sinds dit studiejaar is het nog strenger: mbo'ers met een sociaalpedagogische achtergrond hebben niet meer automatisch toegang tot de pabo.
    Om toegelaten te worden, moet iedereen minimaal een havo-3-niveau hebben voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek: dat betekent drie toetsen afleggen in drie nieuwe vakken, voor velen ondoenlijk. Ook veel havisten moesten een toets maken, als ze dat vak niet in hun examenprofiel hadden. Degenen die daarvoor slaagden, wachtten in het eerste jaar nog de gevreesde taal- en rekentoetsen.

Stel inhoudelijke eisen, en de allochtonen verdwijnen. En het gaat hier voornamelijk om moslims. Sowieso is de groep creolen ongeveer half zo groot, en die gingen toch al nauwelijks door in hun schoolcarriëre.
    En andersom: stel je die eisen niet, dan krijg je dit:
  En toch: we hebben dit gewild. De kwaliteit van de pabo moest omhoog, en snel een beetje. 'We', de minister van onderwijs, de Onderwijsinspectie, de basisscholen zelf en het vervolgonderwijs vonden dat. En niet te vergeten de ouders, die tot hun verbijstering leerkrachten zagen die geen staartdeling konden maken, 'me klas' schreven, 'die meisje' of 'ik wordt', die nooit een boek lazen en niet wisten waar Mozambique ligt.

Auteur Aleid Truijens is van de oude school, dus vindt dit:
  Diversiteit mag niet vóór kwaliteit van onderwijs gaan.

Bevestigend: diversiteit en kwalitiet zijn tegenstrijdige factoren.

Hier zijn de cijfers (Telegraaf.nl, 06-12-2016):
  Leerlingen minder goed in natuurwetenschappen

Nederlandse vijftienjarige leerlingen in het vmbo presteren minder goed op het gebied van natuurwetenschappen dan in 2012. Bij wiskunde zijn de prestaties in vwo, havo en vmbo gedaald. De leesvaardigheid van de leerlingen bleef wel op peil. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).    ...
    Het onderzoek van de OESO wordt eens in de drie jaar uitgevoerd. In totaal deden meer dan een half miljoen leerlingen mee aan het onderzoek.

De oorzaak volgens de onderzoekers:
  Volgens de onderzoekers beleven Nederlandse vijftienjarigen minder plezier aan het leren van natuurwetenschappen dan hun leeftijdgenoten in de OESO-landen.

De werkelijke oorzaak de allochtone instroom, natuurlijk: de moslims zijn niet geïnteresseerd in natuurwetenschap vanwege hun geloof (en creolen kunnen het niet). Dus.

En hier waarom het acht nooit goed zal komen (de Volkskrant, 10-12-2016, door Tjerk Gualthérie van Weezel, Kaya Bouma
  Gemeente Amsterdam betaalt godsdienstles moslimkinderen

...  honderden moslims die godsdienstlessen voor hun kinderen declareren bij de gemeente. Zij ontvingen in 2015 ongeveer 285 duizend euro uit een regeling voor minima. ...
    Slaby van de Al Kabir moskee begrijpt dat de wethouder met hen in gesprek wil. 'Wij vinden de lessen in het weekend belangrijk voor onze leerlingen. Ze steken er veel van op.'  ...

Op koranlessen wordt ze precies het tegenovergstelde geleerd van de westerse waarde, samen te vatten als "rationaliteit".
    Zolang de politieke-correctheid weigert te zien waar het probleem ligt, zal het nooit goed komen.

En, we zijn al in 2018, het zoveelste bewijs dat "het" niet goed zal komen (nrc.nl, 05-01-2018, door Arlen Poort uitleg of detail ):
  Kinderen in een goede buurt kunnen vaak beter rekenen en lezen

Feiten en cijfers - Per buurt is na te gaan welke leerresultaten er worden behaald. Het type buurt blijkt sterk van invloed op de schoolprestaties.
Basisscholen in buurten met veel migranten hebben relatief veel leerlingen die niet de fundamentele niveaus halen voor rekenen, taal en lezen. Op basisscholen in rijke buurten halen kinderen relatief vaak een hoger niveau. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs.    ...

Gossie, zou het echt ...?
    De tegenwoordig nog rabiater dan de Volkskrant politiek-correcte NRC Handelsblad oftewel NSB Halalblad probeert de schuld dan ook nog af te schrijven op het racisme van de blanken, maar dat alleen maar zien hoe wanhopig men aan het worden is.
    De cijfers geven nog wat details:
 

Basisscholen in buurten met veel migranten hebben relatief veel leerlingen die niet de fundamentele niveaus halen voor rekenen, taal en lezen. Op basisscholen in rijke buurten halen kinderen relatief vaak een hoger niveau. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs.    ...

Dit negeert grotendeels "Het ligt aan inkomen/-sociale klasse" argument.
    En kijk nog een goed naar de grafieken - in combinatie met deze:

Het verschil hangt ook af van wat men test. En wel zo: naarmate het geteste abstracter oftewel cognitiever is, is het verschil groter: taal is cognitiever dan lezen, en rekenen is cognitiever dan taal.
    Het gaat om cognitieve vaardigheden.
    En bij de moslims zijn die dus minder door hun moslim-zijn (de zwarten hebben een ander probleem, te beginnen met een nog veel slechtere motivatie).


Naar Cultuur, integratie, islam  , Allochtonen overzicht  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .

 

19 sep.2008