WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische begrippen: etnie, taboe

14 jan.2013

De reacties op het begrip "ras" en het aanverwante "etnie" zijn er in twee hoofdsoorten: het taboe en de ontkenning uitleg of detail . Hier gaat het om de eerste versie.
    De sterkte van het taboe op de realiteit van ras of etnie kan men aflezen uit de volgende woorden van Marcel van Dam, die in alle andere zaken dan die verband ermee houdende een bijzonder nuchter waarnemer is:


Uit: VARA TV Magazine, nr. 30-2006, door Arjen Visser

Geldingsdrang

In gesprek met Marcel van Dam (68). Over zijn identiteit als ex-politicus (en zijn inhoudelijke kruistocht tegen PvdA-leider Wouter Bos). Over zijn rol als programmamaker (en de sloop van de publieke omroep). En over zijn hoedanigheid als wereldburger.

Mijn visie op de wereld wordt in hoge mate bepaald door de wetenschap dat, als je waar ook ter wereld een bevruchte eicel wegneemt uit een moeder en die inplant bij - laten we zeggen - een vrouw in Staphorst, er gewoon een Staphorster op zal groeien. En omgekeerd.


Red.:   Letterlijk genomen dus volkomen absurd. Wat er uit het bevruchte eicelletje van  een creoolse vader en moeder komt, indien ingeplant bij een Staphorster, is een creools kind. Een neger. Die door heel Staphorst nagestaard zal worden, als het de eerste neger is. En door half Staphorst, als het de tiende is. En omgekeerd.
    Wat Van Dam bedoelt te zeggen is dat het Staphorster creooltje veel culturele trekken van Staphorsters zal verwerven Maar dus lang niet alle, en alle aanwijzingen zijn dat naarmate zo'n kind volwassener wordt, het steeds sterker de culturele eigenschappen van de eigen etnie gaat vertonen.
    Van Dam vermeldt ook de motieven achter deze verwringing van de feiten:

  Met andere woorden: alle mensen zijn gelijk

De reden van alle gedoe: De leerstelling dat alle mensen gelijk zijn. De evolutie dicteert anders. Zonder ongelijkheid, geen evolutie. Evolutie bestaat, dus is er ongelijkheid.
    Maar deze leerstelling is weer een opstapje naar een volgende:
  Met andere woorden: alle mensen zijn gelijk  en verdienen dus, in moreel opzicht, een gelijke behandeling.

Dat laatste is dus weer wel waar: gelijke mensen verdienen een gelijke morele behandeling. Ongelijke mensen ook, voor zo ver de ongelijkheid valt binnen het bereik van het relevante normenstelsel. Daarbuiten verdienen ongelijke mensen een ongelijke behandeling. Moeder Teresa verdient een andere behandeling dan Osama bin Laden, of je daar nu de term "moreel" aan plakt of niet.
    En dit is weer een opstapje naar de tweede leerstelling van deze ideologie:
  Veel westerlingen geloven niet alleen dat zij welvarender en capabeler zijn, maar ook dat ze betere mensen zijn.

Met als basis een knoepert van een denkfout: vrijwel alle etnieën of culturen denken dat zij betere mensen zijn. En al hemelaal en absoluut als die culturen een eigen godsdienst hebben. Want bijna alle godsdiensten gaan uit van de eigen superioriteit. De creolen hebben hun respect-cultuur uitleg of detail , Japanners achten zich het enige beschaafde volk, moslims zijn vanzelfsprekend superieur uitleg of detail , en Joden zijn het door de absolute almachtige uitverkoren volk. Hierbij vergeleken zijn de westerse opvattingen over de eigen cultuur kinderspel. Zeer bescheiden. Vooral als je het gaat vergelijken met daadwerkelijke prestaties.
    Komen we op het laatste: dat westerlingen zouden denken dat ze betere mensen zijn. Meestal verwoord in de terminologie "Westerlingen denken dat ze superieur zijn". Leugens. Er zijn minder westerlingen die denken dat ze betere mensen zijn of superieur zijn dan er moslims zijn die terrorist zijn uitleg of detail , of creolen die plunderen uitleg of detail . Er zijn wel redelijk veel westerlingen die denken dat ze hun zaakjes beter voor elkaar hebben, en daar hebben ze alle reden toe. Het is de tegenovergestelde houding die absurd is.
    Oké, in hoeverre is dit nu doodgewoon een paar denkfouten van Marcel van Dam, en in hoeverre geleid door ideologisch wensdenken. Dat blijkt verderop in het interview:
  Volgens mij heeft je beschouwend vermogen met diezelfde jeugd te maken. Je let vooral zo goed op om er voor te zorgen dat ze je niet te grazen kunnen nemen.
Dat heeft er zeker mee te maken, maar ik denk ook dat het voor een flink deel genetisch bepaald is. Je wordt met een bepaald karakter geboren en daar verandert eigenlijk niks meer aan. Ik kan niet anders. ...

En ineens speelt genetica wel een flink bepalende rol. Oftewel: Marcel van Dam weet hoe het zit. Zijn voorgaande opmerkingen zijn puur door ideologie veroorzaakte verdwazingen van de geest.
    Voor de volledigheid: het was ook anderen opgevallen:


Uit: VARA TV Magazine, nr. 32-2006, ingezonden brief van P. H. Ras (Den Haag)

Van Dam [1]

Dat was lachen tijdens het lezen van het interview met Marcel van Dam in VTM nr. 30. 'Mijn visie op de wereld', zegt de ondervraagde, 'wordt in hoge mate bepaald door de wetenschap dat, waar je ook terwereld een bevruchte eicel wegneemt uit een moeder en die inplant - laten we zeggen - bij een vrouw in Staphorst, er gewoon een Staphorster op zal groeien.' Blijkbaar de goede oude socialistische visie op de vraag naar 'nurture or nature'. Maar wat valt er te lezen in de laatste zin van het interview? De ondervrager stelt: 'Je let er vooral zo goed op om er voor te zorgen dat ze je niet te grazen kunnen nemen.' En Van Dam antwoordt dan: 'Dat heeft er zeker mee te maken maar ik denk ook dat het voor een flink deel genetisch bepaald is. Je wordt met een bepaald karakter geboren en daar verandert eigenlijk niks meer aan. Ik kan niet anders.' De conclusie kan niet anders zijn dan dat meneer naar het hem uitkomt met boter of met vet braadt. ...


Red.:   Dat laatste is dus vermoedelijk geen kwestie van vrije wil, maar van neurologische dwangprocessen.
    Hier een zeldzaam geval dat men het openlijk toegeeft:


Uit: De Volkskrant, 13-09-2013, van verslaggeefster Marjan van den Berg

Toekenning geld achterstandsleerlingen te complex

'Etniciteit leerlingen moet wel worden meegewogen'


Tussentitel: Onderwijsraad: geld komt verkeerd terecht door taboe op achtergrond

Om te beoordelen of een kind een achterstandsleerling is, moet wel degelijk worden gekeken naar de etniciteit van de ouders. Zeven jaar geleden werd juist besloten dat afkomst geen criterium meer mocht zijn. Het opleidingsniveau van ouders zou volstaan. Maar dat is een vergissing geweest, schrijft de Onderwijsraad in een rapport dat donderdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. .
    Scholen krijgen hun budget onder meer op basis van de achtergrond van hun leerlingen. Voor achterstandsleerlingen krijgen ze meer geld. Daarvan kunnen zij bijvoorbeeld extra leraren aanstellen.
    Op die manier moeten leerlingen met gelijke talenten maar met een verschillende achtergrond, toch gelijke kansen krijgen. Kinderen uit minder geprivilegieerde thuissituaties lopen de kans op school minder te presteren dan op grond van hun talenten kan worden verwacht.
    Volgens de Onderwijsraad zijn twee factoren doorslaggevend voor de achterblijvende resultaten van deze leerlingen: etniciteit en opleidingsniveau van de ouders. Dat etniciteit als criterium in 2006 is gesneuveld, heeft de financiering alleen maar ingewikkelder gemaakt, terwijl verbeteringen uitbleven.    ...


Red.:   En die etniciteit sneuvelde, omdat het taboe was. Met contraproductieve resultaten, ook in dit geval:

  De problematiek van achterstandsleerlingen is hardnekkig, schrijft de Onderwijsraad. Onderzoek laat zien dat allochtone leerlingen in ruim 15 jaar een inhaalslag hebben gemaakt, maar niettemin nog steeds lager scoren. ...
    Het gaat om ongeveer 40 duizend kinderen in de voorschoolse educatie, 190 duizend basisschoolleerlingen en 80 duizend leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 2012 gaf het Rijk ongeveer 730 miljoen euro uit aan bestrijding van achterstanden in de voorschoolse educatie en in het primair onderwijs. Maar die financiering verloopt nodeloos ingewikkeld, stelt de Onderwijsraad vast, en zadelt de scholen op met veel administratie.

En in de talloze andere gevallen van het taboe, zijn doe contraproductieve gevolgen nog veel erger. Met als topper dat uiteindelijk de autochtonen de schuld krijgen van de niet-erkende etnische verschillen, en een steeds verder toenemende spanning tussen de etnieën. De sterke positie van de PVV is voor een hoog percentage het gevolg van het taboe.


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .