WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Multiculturalisme: cultuurverraad door Pieter Hilhorst

 14 jul.2009

Voor de hele groep van intellectuelen geldt dat het cultuurverraad een ingebakken verschijnsel lijkt te zijn, maar het meest pregnant is het waarschijnlijk wel bij de sociologen - dat heeft waarschijnlijk te maken het ideologische tweetal dat zegt dat alle culturen gelijk(waardig) zijn, en ook alle mensen.
   In onderstaande verzameling concentreren we op een speciaal ernstig geval, dat Peter Hilhorst. Die keuze is bepaald door zijn vaste column in de Volkskrant, en de manier waarop hij die plaats misbruikt voor propaganda. Een ander soortgelijk geval is dat van hoogleraar sociologie en GroenLinks senator Evelien Tonkens, maar daarover later meer.
    Het eerste geval, en aanleiding voor deze verzameling, is de combinatie van de eerste twee artikelen:


Uit: De Volkskrant, 14-07-2009, column door Pieter Hilhorst

Sociale omkoping

Mag je mensen omkopen om het goede te doen? ...
    In Greensboro, North Carolina, loopt een experiment waarbij nog verder wordt gegaan met het omkopen van bepaalde burgers. Om te voorkomen dat tieners zwanger worden, krijgen risicomeiden een dollar voor elke dag dat ze niet zwanger worden. ...
   In Nederland komen tienerzwangerschappen niet zo veel voor als in de VS. Maar er zijn wel andere prangende maatschappelijke kwesties die een experiment met sociale omkoping rechtvaardigen. Neem schooluitval. Leerlingen verlaten niet van het ene op de andere dag hun opleiding. Meestal gaat daaraan een periode van toenemend verzuim vooraf. ...
    Sociale omkoping heeft iets onaangenaams. Waarom moet je mensen betalen voor iets wat ze geacht worden vrijwillig te doen? Het uitkeren van beloningen aan sommigen kan ook demotiverend werken voor anderen. Toch ben ik voor een experiment. ...


Red.:   We weten allemaal waar het hier over gaat: allochtonen jongeren, veelal Marokkaanse jongens. Die ook nog eens verantwoordelijk zijn voor een hoog percentage van de overlast. Die moet je Pieter H. gaan belonen. Voor hun slechte prestaties, dus.
    Dit is trouwens een meervoorkomende combinatie: Pieter H. en het bevoordelen van allochtonen. Aan het einde van het zelfde stuk:

  Hetzelfde geldt voor inburgeringscursussen. De verhalen over de uitval van cursisten bij gemengde klassen, lijken me overdreven. Het lijkt me dus prima om te starten met gemengde klassen, maar als het waar is dat veel vrouwen wegblijven als ze met mannen in de klas moeten zitten, moeten er gewoon weer aparte cursussen komen. Het is kortzichtig om dan te gaan mekkeren dat apart vrouwenonderwijs een verkeerd signaal is. Zo’n principiŽle houding versterkt alleen het isolement van die vrouwen en daar is niemand bij gebaat. Sociale omkoping hoeft niet altijd met geld te gebeuren. Soms kun je mensen iets geven waar ze belang aan hechten, om ze zo te winnen voor hun eigen toekomst.

Maar laten we nu eens een punt nemen waar de autochtonen slecht scoren, volgens Pieter H.:


Uit: De Volkskrant, 07-07-2009, column door Pieter Hilhorst

Meer mengen, meer keus

Segregatie gaat vanzelf, mengen is hard werken. Vaak lijken alle inspanningen vruchteloos. Eind vorig jaar was ik pessimistisch over het initiatief dat ik met anderen had genomen om Amsterdamse scholen te mengen (Forum, 16 december 2008).
    In het najaar van 2005 stelden we voor de plekken op populaire scholen anders te verdelen. Niet langer moest gelden wie het eerste komt, wie het eerste maalt. Er moest een vast moment van inschrijving komen en een nieuwe toewijzing van de beschikbare plaatsen. Broertjes en zusjes gaan voor, dan kinderen uit een kleine kring om de school en daarna collectieve inschrijvingen die bijdragen aan een gemengde school (bijvoorbeeld een duo-inschrijving van een allochtoon en een autochtoon kind), pas daarna komen andere kinderen aan de beurt.    
    Maatregelen om segregatie tegen te gaan, worden vaak gezien als inperking van de vrijheid van onderwijs. ...
    De adviesraad vindt zwarte scholen niet alleen een probleem voor allochtone kinderen. Het is ook ongewenst dat autochtonen opgroeien in elitaire reservaten. ...
    Tot dusver wordt in Amsterdam segregatie gemeten door de samenstelling van een school af te zetten tegen de bevolkingssamenstelling van een wijk. Een ‘zwarte’ school in een ‘zwarte’ wijk wordt niet als problematisch beschouwd. Bezien vanuit het perspectief van burgerschap en emancipatie is dat onzin. De kinderen van zo’n gesegregeerde school komen immers nauwelijks in aanraking met kinderen met een andere culturele achtergrond. ...
    ... gesegregeerde scholen in die wijken hoeven we niet te accepteren. De adviesraad wil ouders ondersteunen die weigeren hun kinderen naar een slechte, gesegregeerde buurtschool te sturen. Als ouders uit Slotervaart hun kinderen liever naar een witte school in Amsterdam-Zuid willen sturen, springt de gemeente bij om de vervoerskosten te vergoeden. ...
    De adviesraad wil ook dat alleen scholen die genoeg doen om een gemengde samenstelling te krijgen, vergunning krijgen voor uitbreidingsplannen. Omdat segregatie vanzelf gaat, maar mengen hard werken is, mogen we onorthodoxe middelen niet schuwen.


Red.:   Ook hier weer: de zwarte kinderen uit Slotervaart krijgen geld om naar Amsterdam-Zuid te reizen. Maar hoe zit 't nu met blanke ouders die hun kinderen liever naar een blanke school sturen, omdat nu eenmaal met ieder zwart kind dat er bijkomt de ordeproblemen groter worden uitleg of detail en de aandacht voor de rest achteruit gaat, tezamen met het onderwijsniveau uitleg of detail . Dat laatste mede vanwege de taalkundige en andere intellectuele achterstand veroorzaakt door de islamitische opvoeding uitleg of detail . Worden die blanke ouders gestimuleerd of met geld omgekocht? Nee, die krijgen wat anders: hindernissen en verboden: ze mogen moeten verplicht inschrijven op een verplichte gezamenlijke lijst. Ze worden achtergesteld ten opzichte van zwarte ouders. En ze mogen hun eigen scholen niet uitbreiden om toch voldoende plaats te kweken.
    Je reinste bureaucratische terreur dus.
    Kortom: de allochtonen worden vertroeteld, en de autochtonen krijgen de roe. En dit allemaal geÔnstigeerd en geaccepteerd onder diverse door de PvdA geleide gemeente- en schoolbesturen. Is het een wonder dat de PVV dramatisch stijgt in de peilingen?
    Er wordt onderhandeld over een VVD-CDA- kabinet met gedoogsteun van de PVV. Er is een nieuwe storm van protest opgestoken, onder het motto: "De rechtstaat is in gevaar" uitleg of detail . Ook dat schip krijgt echter voltreffers, en Pieter Hilhorst trekt zich terug in een andere haven:


Uit: De Volkskrant, 17-08-2010, column door Pieter Hilhorst, politicoloog.

Het onhandige geweten

Tussentitel: Gewetensbezwaren zijn onhandig, maar soms toch noodzakelijk

Niks is in de politiek zo onhandig als gewetensbezwaren. Politiek is normaal een spel van geven en nemen. Zaken doen met andersdenkenden vormt zeker bij een formatie de kern van het politieke werk. ...
    Maar bij principiŽle kwesties lukt zo’n uitruil niet. Gewetensbezwaren zijn dan stoorzenders. Wat zou de compensatie moeten zijn voor een verbod op de bouw van nieuwe moskeeŽn en daarmee het opgeven van de godsdienstvrijheid? Wat zou de tegenprestatie moeten zijn voor het instemmen met voorstellen die strijdig zijn met het fundamentele principe van gelijkheid voor de wet, zoals het uitzetten van mensen met een dubbele nationaliteit na het begaan van een misdrijf? Wat zou de tegenprestatie moeten zijn voor een verbod op het dragen van hoofddoekjes voor mensen in publieke functies? Daar past alleen nee, nee, nee.    ...


Red.:   Verbod op het dragen van hoofddoekjes in openbare functies? In Turkije is het deels zo. Niets aan de hand dus. Uitzetten van criminele immigranten? Je bent gek als je het niet doet, als die immigranten zwaar oververtegenwoordigd zijn in de misdaad. PrincipiŽle gelijkheid? Prima. Maar praktische ongelijkheid, net als bij salaris. Dus ongelijke behandeling voor zich misdragende groepen. Godsdienstvrijheid? Geen probleem - iedereen mag thuis geloven wat hij wil. Verbod op nieuwe moskeeŽn? Uitstekend plan - een (grote) meerderheid is ervoor, en dit is een democratie.
    Er is dus niets principieels tegen deze voorstellen. En dan rest je als ideoloog slechts ťťn ding: zeggen dat jij goed bent, en de ander kwaad.
    Of dat jij een geweten hebt, en de ander niet.
    Pieter Hilhorst moet maar verhuizen naar Afghanistan, daar zit het vol met mensen met een geweten.
    In Amerika is een aanslag gepleegd op een gematigd democratisch Congreslid door een verwarde politieke tegenstander. En ieder zinnig mens, als eerste de sheriff uit de plaats waar het gebeurde, kan de conclusie trekken: het is dan wel een verwarde man, maar een langdurig klimaat van haatzaaien, door rechts Amerika in dit geval, wekt zoiets op.
     Waarop ieder zinnig mens, die de situatie naar Nederland wil vertalen, onmiddellijk moet denken aan de moord op Theo van Gogh. Het systematische haatzaaien door de islam is natuurlijk de oorzaak van de aanslag door de enkeling. En die was in dit geval geheel niet verward, want hij verklaarde openhartig en zonder terughoudendheid dat zijn daad was ingegeven door het haatzaaien van de islam.
    Maar zoals bekend uit de psychologie, heeft de ideologische mens een sterk vervormend filter in zijn geest zitten. Dat in dit geval niet de gegevens blokkeert, maar ze zelfs omleidt naar het tegenovergestelde:


Uit: De Volkskrant, 11-01-2011, column door Pieter Hilhorst, politicoloog.

Wie haat zaait, zal haat oogsten

Tussentitel: Door hun obsessie met de islam zien Wilders en de zijnen niet meer wat er
aan de hand is

'De kogel kwam van rechts' (het Parool, 10 januari). Voor deze typering van de aanslag op Gabrielle Gifford valt veel te zeggen. De geachte afgevaardigde voor Arizona heeft zelf in een interview gewaarschuwd voor de gevolgen van het haatklimaat en de oorlogsretoriek van rechts. ...
    Haatspraak kan namelijk twee huiveringwekkende effecten hebben. Het eerste effect is dat haatspraak een gewelddadige echo krijgt. Wie haat zaait, zal haat oogsten. Wie Obama neerzet als het absolute kwaad, moet niet gek staan te kijken als iemand het recht in eigen handen neemt. Als Wilders en de PVV onbekommerd een haatcampagne voeren tegen de islam, moet je niet gek opkijken als meer mensen islamofoob reageren op moslims.


Red.:   Dus waar Wilders reageert op het haatzaaien door de moslims, heeft Wilders het gedaan.
    Hilhorst kent zelf de mechanismen hoe hij tot deze vervorming is gekomen. Kijk maar:

  Wie stelt dat Sarah Palin en de activisten van de Tea Party het klimaat schiepen voor de aanslag, miskent niet alleen de eigen verantwoordelijkheid van de dader, maar versterkt ook de polarisatie die hij wil bestrijden. Lees de commentaren van rechtse twitteraars. Zij vinden dat links de aanslagen misbruikt om rechts in de beklaagdenbank te zetten. Ze worden eerder opgezweept in hun fanatisme dan dat ze zich bekeren tot een gematigde opstelling.   ...

Vertaald: Hilhorst misbruikt de aanslagen om Wilders in de beklaagdenbank te zetten. Hij wordt eerder opgezweept dan zich te bekeren tot een gematigde opstelling.
    En hij weet zelfs hoe die vervorming eruit ziet:
  Maar haatspraak heeft nog een ander effect. Haat maakt blind. Haat levert een verwrongen wereldbeeld op. Je ziet niet beter wat er in de samenleving aan de hand is, maar slechter. Het is een gotspe om te denken dat Obama de socialistische heilstaat wil invoeren. Zo wordt gesuggereerd dat overheidsbemoeienis het grootste gevaar is dat Amerika bedreigt, terwijl verwaarlozing door de staat een veel groter maatschappelijk probleem is.

Vertaald: Het is een gotspe om te denken dat de Wilders de fascistische dictatuur wil invoeren.
    Daarna volgen nog de bekende misverstanden en omkeringen:
  Het grote probleem van Wilders en de zijnen is niet dat zij op een beledigende manier de problemen benoemen, maar dat ze de verkeerde problemen benoemen. Door hun obsessie met de islam zien ze niet meer wat er aan de hand is. Ze maken zich drukker over boerka's dan over vrouwenhandel of huiselijk geweld.

Dragen van boerka's en vrouwenhandel of huiselijk geweld zijn twee aspecten van dezelfde vrouwonvriendelijke moslimidentiteit.
  Als mensen boos zijn over het wangedrag van Marokkaanse jongens, gaan zij zeuren over de hoofddoekjes van de Marokkaanse meisjes.

Hoofddoeken en criminaliteit zijn nog twee aspecten van de niet-islam-vijandige moslimidentiteit.
  Als Marokkaanse buurtvaders actief worden om de overlast te bestrijden, ziet Martin Bosma daarin de eerste stap op weg naar EurabiŽ.

Het niet-accepteren van Nederlandse gezagsdragers is weer een aspect van  de niet-islam-vijandige moslimidentiteit.
    En zolang je oorzaak en gevolg omkeert, werk je mee aan het haatzaaien:
  PVV Friesland maakt het in zijn tweets nog bonter.

Wat de natuurlijke reactie is op het uit alle woorden en gedrag blijkende streven van de moslims:
  Voor wie het nog niet begrepen had wordt voortdurend duidelijk gemaakt wat meer islam betekent. "Meer islam = meer moslims."


Naar Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , Cultuur, multiculturalisme ,  Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .