WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuur, multiculturalisme: cultuurverraad

13 apr.2008

In het kader van de discussie over de multiculturele samenleving wordt wel eens de term cultuurverraad gebruikt. Dat lijkt een zware term, zeker gezien in het licht van de opvattingen van de betrokkenen, die vrijwel zonder uitzondering van zichzelf vinden dat ze moreel zeer verheven zijn. Zo verheven, dat ze voor de kwalificatie van hun tegenstanders termen als xenofoob, extremist, racist en fascist voor in de mond hebben liggen.

Eerst dus maar eens de vraag wat "cultuurverraad" dan wel in feite is. Hier is gekozen voor de omschrijving van "het bewust ten achter stellen de belangen van Nederland of de Nederlandse cultuur bewust ten opzichte van de culturele belangen van groepen buitenlanders of buitenlanden".

Het gaat in de praktijk natuurlijk vrijwel altijd over situaties rond immigratie en integratie. In de gevallen van immigratie van de laatste veertig jaar is dat dit ten koste is gegaan van Nederland, zowel op materieel als op cultureel vlak. Sociaal en economisch vlak is dat inmiddels nauwelijks omstreden - op cultureel vlak wel. En om die strijd gaat het bij de toekenning van de term cultuurverraad.

Voor een objectieve onderzoeker, waarnemer, of mens in het algemeen is het volkomen duidelijk dat de allochtone immigranten op cultureel vlak minstens net zo veel achter lopen als op sociaal en economisch gebied uitleg of detail uitleg of detail - alleen al de wet van de continuïteit der dingen maakt het uiterst onwaarschijnlijk dat het anders is. En wie daaraan niet genoeg heeft, hoeft maar herinnerd te worden aan zaken als eerwraak, inteelthuwelijken, uithuwelijken, besnijdenis, enzovoort om de juistheid van de intuïtie in te zien voor een sterk geval, zie hier uitleg of detail .

Maar die objectieve werkelijkheid is geen punt voor de aanhangers van het multiculturalisme. De wens om voor migratie een positief imago te behouden en dus van immigratie alleen de positieve kanten de op te merken en te benadrukken is groter dan de wens naar objectiviteit. En in vele gevallen gaat men dus zo ver om, daar waar men ervoor gesteld wordt een keuze tussen Nederlandse culturele belangen en die van allochtone immigranten, te kiezen voor die van allochtone immigranten, ook al weet men dat het onjuist is. Zoals in die gevallen van immigrantenbezwaren tegen kunstuitingen of de vrijheid van meningsuiting.

Maar het duidelijkste criterium is de richting van schuld daar waar er wel over problemen gesproken wordt, zoals bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Door de grote achterstand in scholing zijn de prestaties van allochtone immigranten ook op dat gebied sterk achterblijvend. Toch is gebruikelijk de schuld daarvan deels of geheel toe te schrijven aan Nederland of Nederlanders. Voor de grote meerderheid dat absoluut niet het geval, en voor dat kleine aantal gevallen waarin werkgevers wel selecteren op afkomst, is dat doordat ervaringen met allochtone werknemers inmiddels aanzienlijk negatief zijn. Om precies te zijn is in deze en soortgelijke gevallen de hoeveelheid daadwerkelijke discriminatie veel kleiner dan verwacht mag worden op grond van de sociale, economische en culturele achterstanden van allochtone immigranten en hun gedrag, en als geheel blijkt Nederland dus een zeer tolerant land, en waarschijnlijk veel te tolerant. Iedere vorm van verschuiving van schuld in de richting van Nederland is dus volkomen ten onrechte.

Dit soort dingen noemen we hier cultuurverraad. Sterker nog: dat ís cultuurverraad.

Omdat dit zelfs met deze uitleg nog een sterke beschuldiging is, zullen we hem toelichten aan aan de hand van voorbeelden. Vele voorbeelden. En wel dusdanig veel voorbeelden dat het noodzakelijk is gebleken om het terrein op te splitsen - de "angst"-campagne staat hier uitleg of detail - ook eigen rubrieken hebben de historici uitleg of detail , sociologen uitleg of detail , juristen uitleg of detail , het CGB uitleg of detail , en Nederlandhaters uitleg of detail . Hier verzamelen we de overige gevallen - overigens valt een groot deel van de vermelde zaken onder Racisme uitleg of detail ook onder cultuurverraad, en andersom natuurlijk.
    Het eerste voorbeeld, de aanleiding voor start van het schrijven van deze pagina, is meteen niet de minste:


Uit: De Volkskrant, 12-04-2008, door Ernst Hirsch Ballin, minister van Justitie

Laat horen wat moreel belangrijk is

De ethische oriëntatie van politici geeft leven aan de democratie, mits zij deze overtuiging met respect inbrengen, zegt Ernst Hirsch Hallin.


Behoren politici en ambtsdragers zich neutraal op te stellen, of mogen zij hun positie aanwenden, om de samenleving te kneden naar het model van hun eigen verhouding tot religie of levensbeschouwing?   ...
    Dit houdt verband met de scheiding van kerk en staat, maar ook met het karakter van onze democratische rechtsstaat zoals dat wordt weerspiegeld in de Grondwet. Ik zie in de Grondwet drie dimensies, die ik beschouw als identificerend voor Nederland:   ...
    3. Vandaar het grote gewicht van de in de artikelen 90 tot 94 van de Grondwet juridisch gewaarborgde verbindingen met het Europese recht, het toelatingsbeleid van vluchtelingen, kennismigranten en andere vreemdelingen, de internationale juridische samenwerking, en de bevordering van de internationale rechtsorde als constitutionele doelstelling. Hierin komt het recht overeen met het land in zijn fysieke condities: grenzen zijn niet langer - en zeker niet noodzakelijk - afgrenzingen, maar verbindingslijnen of raakvlakken.   ...


Red.:   Het beroep op internationale wetgeving en het specifiek vermelden van kennisemigranten, zonder het dan eveneens relevante vermelden van economische vluchtelingen en gelukszoekers onder de paraplu van de asielwetgeving, geeft natuurlijk al voldoende aanwijzing met wat hiermee bedoeld wordt. Maar voor de volledigheid schrijft Ernst Hirsch Ballin, minister van Justitie, het nog eens in zoveel woorden erbij: de grenzen kunnen wel afgeschaft worden - iedereen is welkom.
    En waar het een steeds beter bekend feit is dat een sociale staat of verzorgingsstaat niet samengaat met vrije immigratie, is dit niet minder dan verraad van de Nederlandse cultuur, voor zover dat ook een sociale component inhoudt.
    Opmerkelijk genoeg komt er meteen hierop ook meteen een bron boven drijven, die een van de twee reden voor dit cultuurverraad toelicht:


Uit: De Volkskrant, 12-04-2008, column door Marjolijn Februari

Zie je dat Rita wel wat op een Chinees staatsfonds lijkt ...

...    Ga allemaal maar eens op een stoel bij de keukentafel zitten en laten we gezellig eens gaan knippen en plakken met NRC Handelsblad van een willekeurig weekend in april. ...
    Maar als je weer even terugbladert naar Heleen Mees en China, wordt duidelijk dat je je vooral niet moet blindstaren op Rita Verdonk zelf. Eigenlijk doet zij er helemaal niet toe. Veel interessanter zijn de grote ondernemers die achter haar staan te trappelen om Nederland straks vol te bouwen en rendabel te maken.   ...
    Op verschillende plekken in die krant schrijven Marc Chavannes en Flip de Kam namelijk zeer strenge woorden over de fatale gevolgen die het marktdenken kan hebben voor publieke taken als de zorg. Denk je weer aan de geldschieters van Verdonk, dan wil je opeens heel graag weten hoe geïnteresseerd die ondernemers eigenlijk zijn in politiek, in publieke taken en het algemeen belang. In ieder geval is Rita Verdonk zelf niet bijster geïnteresseerd in het algemeen belang, maar hoe zit het met haar vrienden?
    Verderop in dezelfde krant staat een interview met Mirjam Sijmons, tot voor kort directeur van uitzendbureau Content. Zij zegt dat Nederland alle zeilen bij zal moeten zetten om de welvaart op het huidige peil te houden; de economie moet blijven groeien en dat kan in de toekomst alleen door mensen van buiten te halen. ‘Ideeën en arbeid van buiten moeten we omarmen, we moeten onze nieuwsgierigheid terug krijgen.’
    Al deze flarden en knipsels aan elkaar vastgeplakt leiden tot een wonderlijke conclusie. Wordt Nederland voortgedreven door economische belangen, dan moeten er veel meer allochtonen bij en zullen alle Nederlanders een stuk harder moeten werken, vernieuwen en studeren. Of Verdonkkiezers dat een goed idee vinden, staat te bezien.   ...


Red.:   Dat verraad van de Nederlandse cultuur, van een sociale staat, is dus nodig voor de economische groei van de Angelsaksische soort: van steeds meer voor de rijken, en steeds minder voor de werkende. Door import van arbeid, waardoor die arbeid goedkoper wordt, en er meer winsten in de vorm van kapitaal, contant geld, omhoog vloeien. En dit allemaal onder de smoes van 'nieuwsgierigheid'.
    Deze verraderlijke opvattingen komen meestal niet naar buiten - men geeft ze dan een ander, vriendelijker, gezicht:


Van: www.ambassadeursnetwerk.nl.

Mirjam Sijmons - honkvaste vernieuwer

Interview met Mirjam Sijmons, algemeen directeur van uitzendorganisatie Content, waarin zij aangeeft zich actief in te zetten voor diversiteit op de werkvloer.


“Traditioneel is de uitzendorganisatie een vrouwenbolwerk. En hoewel ze met haar lidmaatschap van het Ambassadeursnetwerk het belang van de arbeidsdeelname van vrouwen wil onderstrepen, streeft Sijmons binnen haar organisatie juist naar een groter aandeel mannen. Een ‘omgekeerd' diversiteitsbeleid moet daar voor zorgen. Ze vindt het ‘gezonder‘ als de personeelsopbouw van de organisatie meer een afspiegeling is van de samenleving. “Kandidaten moeten zich in ons kunnen herkennen. Als op onze vestigingen alleen maar jonge vrouwen werken, herkennen mannen zich daar minder in. Voor allochtonen geldt een vergelijkbaar verhaal. In de steden zijn we inmiddels aardig op weg met ons diversiteitsbeleid, maar in de uithoeken van ons land, waar het allemaal wat traditioneler is, vergt de omslag wat meer tijd.”   ...


Red.:   Telkens als u dit soort prachtige idealen leest, moet u dus bedenken wat er achter steekt: de wens tot de vrije import van arbeid, en het dumpen van de waarde van uw werk. En om u te waarschuwen voor het soort mensen die dit soort opvattingen hebben, hier een korte biogrfie


Van: www.ambassadeursnetwerk.nl.

Mirjam Sijmons

Mirjam Sijmons (44) studeerde orthopedagogie en bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.
    Haar carrière begon in 1985 als directeur van een opvanghuis voor jongeren. Vervolgens stapte ze in 1986 over naar KPN en begon daar als Organisatie Adviseur Telecommunicatie van het District Rotterdam. In deze periode voltooide zij tevens haar Masters opleiding aan de Katholieke Universiteit Tilburg (TIAS). Via de functie van Kwaliteitsmanager / Manager Klantenreacties werd zij in 1991 Directeur Personeel & Organisatie, Business Unit Mobiele Communicatie. In 1994 werd zij General Manager Telecomregio om in 1997 benoemd te worden tot Veranderingsmanager "Nieuw KPN". In deze functie was zij mede verantwoordelijk voor het bedenken en implementeren van een nieuw organisatie- en besturingsmodel binnen KPN. In 1998 volgde de functie van Directeur Verkoop Zakelijke Markt. Na deze lange carrière bij KPN, maakte zij in 2001 de overstap naar Content en werd daar Commercieel Directeur. Mirjam Sijmons is in 2003 benoemd tot Algemeen Directeur van Content.


Red.:   De volgende bijdrager is van een "klassieker", uit het archief:


Uit: NRC Handelslad, 31-12-2007, door redacteur Herman Amelink

Cohen: luister beter naar kritiek van religies

Religie is in de samenleving een samenbindende kracht, stelde burgemeester Cohen op Nieuwjaarsdag in 2002. Gisteren ging hij een stap verder. „Religies houden ons een spiegel voor."


De kracht van religies zit in het perspectief dat ze gelovigen bieden op een rechtvaardiger samenleving. In de doopsgezinde schuilkerk aan het Singel in Amsterdam hield de Amsterdamse burgemeester Job Cohen gisteravond „als ongelovige” opnieuw een pleidooi voor erkenning van het belang van religie.
    In zijn toespraak God en Mokum beschreef Cohen hoe de sociale cohesie wordt gediend door de permanente dialoog tussen de overheid en religieuze gemeenschappen, en tussen religies onderling, zoals die onder meer in de Amsterdamse burgemeesterswoning gevoerd wordt.   ..


Red.:   Als dit waar was, was de aarde een paradijs op aarde, qua rechtvaardigheid, want religie bestaat al sinds voorhistorische tijden. De enige historische conclusie luidt dan ook dat religie marginaal of niet bijdraagt tot een rechtvaardiger samenleving.
    Job Cohen staat hier dus aperte leugens te verkondigen, en we weten ook waarom hij dat  doet: hij wil graag de moslims het gevoel geven dat ze betrokken worden bijna de Nederlandse samenleving. En dat is cultuurverraad, want de islam maakt geen deel van de Nederlandse samenleving, en haar ideeën staan daar volkomen haaks op. Het is prima om immigranten te betrekken bij de Nederlandse samenleving, maar niet op basis van een die Nederlandse samenleving vijandige religie of cultuur.
    Nu is de Nederlandse omroep al volledig en strikt multiculturalistisch, met een directe opdracht ter bevordering van de multiculturele maatschappij aan één van de nationale instituten, de NPS. Maar dat gaat sommigen nog niet ver genoeg:


Uit: De Volkskrant, 27-01-2009, door Wilco Dekker

Gerard Spong en Dieuwertje Blok achter nieuwe omroep Zenit

Het is kort dag, beseft ook Zenit zelf, maar niettemin gaat de multiculturele omroep proberen voor 1 april 50 duizend leden bijeen te krijgen om uit te kunnen gaan zenden. Zenit presenteerde maandag in Amsterdam een comité van aanbeveling van bijna veertig mensen die daarbij moeten helpen.
    De bekendste namen: advocaat Gerard Spong, schrijfster Lulu Wang, Anja Meulenbelt, Dieuwertje Blok, journalist Frénk van der Linden, de PvdA-politici Ed van Thijn en Hedy d’Ancona, oud-staatssecretaris Rick van der Ploeg, SP-Kamerlid Harry van Bommel en een aantal hoogleraren, onder wie mensenrechtenspecialist Theo van Boven.
    Volgens voorzitter Radi Suudi gaat de nieuwe omroep tv maken voor ‘iedereen die de manier waarop nu de multiculturele samenleving en de moslims in beeld gebracht worden beu is. De steden van Nederland kolken en bruisen en worden steeds meer een mix van invloeden en nationaliteiten. Maar de Nederlandse televisie doet alsof het nog steeds 1960 is. Alsof iedereen in dit land Jan Smit heet en uit Volendam komt. Alsof iedereen met een kleur of een buitenlandse naam een bedreiging en een probleem is.’ ... Zenit presenteert zich als tegenwicht voor de populistische omroep van Leefbaar Rotterdam-voorman Ronald Sørensen en voor PowNed van GeenStijl – de laatste was met 25.415 leden maandagmiddag al over de helft.


Red.:   Dus omdat er nu een tegengeluid tegen het multiculturalisme mogelijk lijkt te worden, gaan deze mensen nog eens extra voor de allochtoon en zijn etnocentrische en dus racistische belangen. Pluriformiteit is iets dat aan deze mensen niet besteed is - men werkt kennelijk alvast aan de islamitische censuur, waaronder geen kritiek op de islam mogelijk is.
    Een zeer opvallende vorm van cultuurverraad die niemand opvalt, is de eenzijdige racistische benadering van het etnische verschil. Hier is een enkel geval, dat de redactie er weer op attent maakte, door het korte tijdsbestek waarin alles gebeurde. Het verhaal loopt in drie stappen - stap één:


Uit: De Volkskrant, 23-03-2009, van verslaggever John Wanders

GroenLinks R'dam eist stopzetten van etnische registratie

In de Rotterdamse coalitie is ophef ontstaan over etnische registratie van risicojeugd. De gemeente brengt risicojongeren tot 24 jaar in kaart en registreert daarbij onder meer hun etniciteit. Collegepartij GroenLinks eist ‘onmiddellijke stopzetting van deze illegale praktijk’.
‘Sinds de Tweede Wereldoorlog is het bij wet verboden mensen te registreren en te beoordelen op basis van afkomst’, aldus fractievoorzitter Verwijs. ‘Alle gegevens over etniciteit moeten met terugwerkende kracht worden gewist.’
    GroenLinks werd zich naar eigen zeggen pas bewust van de etnische registratie toen die praktijk onlangs aan de orde kwam tijdens een bezoek van PvdA-minister Van der Laan (Wonen, Werken en Integratie) aan de Rotterdamse deelgemeente Charlois.   ...
    Emile Goyvaerts, in Charlois de regisseur van de ‘sluitende aanpak’ van risicojongeren, voert aan dat er in zijn deelgemeente allerlei projecten lopen voor specifieke etnische doelgroepen. ‘Als wij een project draaien speciaal voor Marokkaanse, Turkse of Kaapverdische risicojongeren, moet ik in het systeem toch kunnen zien wie die jongeren zijn? Moet ik soms met een vlag door de straten?’   ...


Red.:   Stap twee:


Uit: De Volkskrant, 10-04-2009, van verslaggever John Wanders

Etnische registratie jongeren is 'onwettig'

CBP corrigeert indruk dat vermelden tevens goedkeuren is | Op Antillianen gerichte ontheffing liep eind vorig jaar af | Door Leefbaar Rotterdam bedachte registratie nog gebruikt.

Gemeenten moeten onmiddellijk stoppen met de etnische registratie van risicojongeren. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) betitelt deze praktijk als onrechtmatig en eist onmiddellijke stopzetting.
    Deze uitspraak van de onafhankelijke toezichthouder raakt in ieder geval de gemeente Rotterdam. Sinds eind 2002 brengt Rotterdam risicojongeren tot 24 jaar in kaart en registreert daarbij, naast diverse risico-indicatoren, ook hun etnische afkomst.
    ‘Er is geen wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens omtrent etniciteit’, stelt het CBP vandaag op zijn website. ‘Dit betekent dat de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens, voor zover zij nog plaatsvindt, thans onrechtmatig is en dus onmiddellijk stopgezet dient te worden.’
    Recent vroeg GroenLinks Rotterdam aandacht voor de onder Leefbaar Rotterdam ingevoerde etnische registratie – de partij werd er naar eigen zeggen door verrast. ...


Red.:   En stap drie, de reden dat dit geval (extra) opviel, want het volgende bericht stond op dezelfde voorpagina als het vorige:


Uit: De Volkskrant, 10-04-2009, van verslaggever Peter de Graaf

Fusie tussen zwarte en witte school

Basisschool De Korenaar in Eindhoven, die op twee locaties zit, wil zijn ‘zwarte’ en zijn ‘witte’ school samenvoegen tot een gemengde school. ...
    Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs juicht het initiatief toe. ...
    ...Volgens schooldirecteur Willem Pronk ... ‘Het samengaan zorgt voor een stimulerende leeromgeving’, zegt Pronk.
    Wethouder Mittendorff van Onderwijs: ‘Het is goed dat ouders inzien hoe belangrijk het is om verschillende culturen op een school te hebben.’ De fusie is niet alleen ingegeven door idealistische motieven. ...


Red.:   Hier is sprake van etnische registratie - aan alle kanten - zoals altijd bij de kwestie over scholen en wijken enzovoort.
    Kortom: er wordt etnisch geregistreerd bij het leven. In het voordeel van allochtonen. Want die verhalen over "stimulerende leeromgeving" en "het belang van verschillende culturen" zijn sprookjes: allochtone leerlingen staan voor ordeverstoring, geweld, en leerachterstanden uitleg of detail .
    Oké, de multiculti's hebben in ieder geval zelf het idee dat ze iets goeds doen met die etnische registratie. Tot die registratie wat oplevert dat geen bewijs is van de "stimulerende leeromgeving" of "het belang van verschillende culturen". Dan trekt men met de meest grove middelen ten strijde tegen etnische registratie.
    Het volgende bericht is van een klein jaar later:


Uit: De Volkskrant, 30-01-2010, door Albert Boon, deed samen Anna de Haanen Sjaak de Boer onderzoek naar de toegankelijkheid van de Jeugd-GGZvoo0rjoingeren van niet-Nederlandse afkomst

Registreer etniciteit GGZ-cliënt

Alleen met een verplichte registratie van de etniciteit van GGZ-cliënten kan de overheid nagaan of haar beleid succesvol is, betoogt Albert Boon.

De resultaten van het onderzoek dat mijn collega’s en ik bij De Jutters hebben gedaan, was ineens voorpaginanieuws onder de kop: ‘Stoornis allochtone jongeren vaak niet behandeld’ (de Volkskrant, 19 januari). Kamerlid Tofik Dibi stelde er vragen over aan minister Van der Laan (Integratie). Deze bleek de zorgen van Dibi te delen. Volgens de minister kunnen onze resultaten onder meer verklaard worden doordat ‘in allochtone kringen psychiatrische stoornissen een taboe zijn’. ...
    De uitspraak van Van der Laan past in een lange traditie van ferme en minder ferme uitspraken van politici, GGZ-bestuurders en hulpverleners. ... Hulpverleners wisten toen allang dat de GGZ slecht toegankelijk is voor mensen van niet-Nederlandse herkomst. ...
    Met de registratie van de herkomst (vastleggen van het geboorteland van het kind en van de ouders) en het naar buiten brengen van de gegevens doorbreken we een taboe.
    De GGZ kan zich spiegelen aan het onderwijs. Van alle basisschoolleerlingen is de herkomst vastgelegd. Daardoor kon het probleem van de onderwijsachterstand van leerlingen van niet-Nederlandse herkomst helder worden en kon worden getoetst of het extra ondersteunen van deze leerlingen vruchten afwerpt. ...
 

Red.:   De herhaalde suggestie van Boon dat het mindere aantalallochtone in de GGZ-jeugd aan Nederland ligt is natuurlijk een keiharde leugen - het is het gevolg van het taboe in eigen kring.
    Hier wordt van alles verraden, maar in ieder geval ook de Nederlands cultuur. Wat de Nederlandse bevolking heel goed door heeft, gezien de uitslag van de volgende peiling van de Volkskrant, gedaan direct na het CBP-bericht (10-04-2009):

 
Gemeenten moeten onmiddellijk stoppen met de etnische registratie van risicojongeren, aldus het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Vindt u dat ook?
67,5%
 
Nee
32,5%
 
Ja
Aantal deelnemers: 2264

Want als het bij de lezers van de zeer multiculturalistische Volkskrant al zo ligt, kunt u nagaan hoe het bij de rest van Nederland zit ...
    Nog een GroenLinks actiepunt:


Uit: De Volkskrant, 29-04-2009, door Bart Dirks

De lijsttrekkers | Judith Sargantini

‘Turkije in de EU is goed voor de stabiliteit’

Wie: Judith Sargentini (35) Wat: lijsttrekker van GroenLinks voor het europarlementeuroparlement Huidige functie: fractieleider gemeenteraad Amsterdam Slogan: ‘Denk groot, stem groen’
...
Wat hebben uw voorgangers, Kathalijne Buitenweg en Joost Lagendijk, in Brussel bereikt?
‘Kathalijne heeft bergen verzet als rapporteur voor de anti-discriminatierichtlijn. Dankzij haar is discriminatie op basis van seksuele geaardheid, religie en leeftijd verboden bij onderwijs, zorg, sociale voorzieningen en bij bijvoorbeeld het afsluiten van hypotheek. Joost Lagendijk heeft bergen verzet voor de integratie van Turkije en Kosovo in de EU.’

Op Turkije zitten veel Nederlanders niet te wachten.
‘GroenLinks zit daar wél op te wachten, want de uitbreiding van de EU levert stabiliteit op. ...

GroenLinks is pro-Europees. Steekt het dat D66 beweert de enige pro-Europese partij te zijn?
‘Nee, dat steekt niet, ...


Red.:   Commentaar kwam van elders:


De Volkskrant, 29-04-2009, ingezonden brief van Hein Maassen (Leidschendam)

Islamitische politieagent

Meent u dat nou, Judith Sargentini? In een interview met de Volkskrant antwoordde deze lijsttrekker van GroenLinks voor het europarlement op de opmerking van de .interviewer dat niet veel Nederlanders op Turkije zitten te wachten: 'GroenLinks zit daar wél op te wachten, want de uitbreiding van de EU levert stabiliteit op' (Binnenland, 29 april).
    Bent u nu al vergeten dat Turkije de benoeming van premier Ramussen van Denemarken tot secretaris-generaal van de NAVO bijna torpedeerde vanwege een stel tekeningetjes in een achterafkrantje? Zit u nu echt te wachten op de toetreding van Turkije in de EU als zelfbenoemde islamitische politieagent, censor en strijder tegen het vrije woord?
    Zowel bij Turkije als GroenLinks moet er ten aanzien van de EU nog veel veranderen.


Red.:   De zaak van het vrije woord wordt verraden. Cultuurverraad.
    Bij GroenLinks is dat systematisch:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 24-04-2009, door Amanda Kluveld

GroenLinks is niet groen en niet links

GroenLinks in Rotterdam laat blijken niet liberaal te zijn en laat homo's in de steek

Afgelopen donderdag werd in de Rotterdamse gemeenteraad opnieuw gedebatteerd over de kwestie Tariq Ramadan, de islamtheoloog die door de gemeente wordt betaald en ingezet in de sociale stadsdialoog.
    De reden dat dit onderwerp wederom de raadsvergadering domineerde was dat de twee wethouders van de VVD uit de coalitie (PvdA, GroenLinks, CDA, VVD) waren gestapt omdat zij niet konden leven met de uitkomst van het debat van 16 april dat als resultaat had dat Ramadan als bruggenbouwer in dienst van Rotterdam mag blijven.
    Een van de afgetreden VVD-wethouders, Jerry van der Waarde, motiveerde zijn beslissing door te verwijzen naar de liberale waarden: de vrijheid om te kiezen, om uit te komen voor zijn of haar seksuele geaardheid en om afstand te nemen van de religie, de cultuur of de tradities waarbinnen men is opgegroeid.
    In opdracht van de gemeente probeert Ramadan om gelovige moslims weg te houden van die keuze voor de vrijheid, aldus Van der Waarde.
     Vrijheid is volgens wethouder Rik Grashoff, pleitbezorger en welwillend exegeet van Ramadan, ook voor zijn partij GroenLinks een belangrijke waarde. Op vragen van Leefbaar Rotterdam over de speciaal voor moslimvrouwen gereserveerde zitplaatsen in Theater Zuidplein, stelde Grashoff: ‘In onze westerse waarden is de vrijheid van mensen om hun bestaan naar eigen opvattingen te leven en in te vullen een groot goed. Daar waar de vrijheid van het ene individu ten koste gaat van die van de ander, ontstaat een reden tot bemoeienis en regels van de overheid.’
    Maar in het geval van Theater Zuidplein was dat niet aan de orde volgens de wethouder. Grashoff constateerde dat niemand in zijn of haar vrijheid werd belemmerd. ‘Noch ten aanzien van de vrijheid om als man en vrouw naast elkaar te zitten, noch de vrijheid van een vrouw om apart te gaan zitten’. Zou hij deze merkwaardige redenering aan Ramadan hebben ontleend? 
 ...
    ... In ieder geval heeft het ‘liberalisme’ van GroenLinks weinig met vrijheid te maken.
    Men huldigt de opvatting dat Ramadan of de managers van Theater Zuidplein de vrijheid hebben om te vinden wat zij willen over de positie van homoseksualiteit en vrouwen of noem nog eens wat onderwerpen die Ramadan als controversieel heeft aangeduid. Dat is dus liberaal.
    Maar vervolgens gaat het mis.
    Het is niet liberaal om een specifieke vrijheid, namelijk die van orthodoxe moslims, van overheidswege te faciliteren en te financieren zoals in de kwestie Ramadan en die van Theater Zuidplein is gebeurd.
    Want waarom komen nu precies de meningen van Ramadan voor overheidssteun en overheidsomarming in aanmerking en niet de mening van pakweg een Staphorster dominee waar ik GroenLinks nooit hard voor heb zien rennen?
    Ik heb GroenLinks ook nooit zien opkomen voor de subsidie voor de SGP, die daar op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen recht op heeft en deze een tijd lang onterecht niet kreeg. Dit terwijl GroenLinks toch erg dol is op subsidies.
    GroenLinks kan die voorkeur voor de islam niet uitleggen zoals die partij dat ook niet kan waar het gaat om haar gedweep met Ramadan. Zeker niet met een beroep op liberalisme, al neemt men het woord vrijheid nog zo vaak in de mond.
    Dit leidt tot de conclusie dat GroenLinks geen liberale partij is en dat links liberalisme niet bestaat. Wat is GroenLinks dan wel. Het links van GroenLinks bestaat uit groepsdenken. Men verklaart zich solidair met collectief zwak en zielig verklaarde moslims zoals Ramadan, die steun nodig hebben vanuit de overheid omdat zij anders hun verknipte meningen volgens de ‘liberalen’ van GroenLinks met geen mogelijkheid voor het voetlicht krijgen.
    Zo ziet het links van GroenLinks er uit. Je laat homoseksuele moslims in de steek en levert ze over aan een denker die ze wil begeleiden want dat klinkt als vrijheid en respect en dan zijn de linksen van GroenLinks al erg gelukkig.
    Ook al wil 67,5 procent van de Rotterdammers dat Ramadan subiet vertrekt. En het Groen van GroenLinks. Tja. Waar zou dat nu voor staan? Niet voor links liberalisme, niet voor het milieu. Afgaand op Grashoff en de Groenlinksers in de Rotterdamse gemeenteraad concludeer ik het volgende: het Groen van GroenLinks, is het groen van de islam.   ...


Red.:   GroenLinks is voor Europa, voor kosmopolitisme , voor de islam, en tegen alle culturele waarden waar minstens tweederde van Nederland voor staat. GroenLinks verraadt de Nederlandse cultuur op grote schaal .
    Nu een stukje column van Marcel van Dam:


Uit: De Volkskrant, 07-05-2009, column door  Marcel van Dam

Identiteit en vrijheid

Stel dat de mensheid zou bestaan uit klonen. Iedereen zou geboren zijn uit een gekloonde cel van een gekloonde vader. Iedereen zag er hetzelfde uit en iedereen had dezelfde eigenschappen: dezelfde intelligentie, hetzelfde karakter, hetzelfde geslacht enzovoort. Hoe zou een samenleving van gekloonde mensen er uitzien? Hoe zou die zich ontwikkelen? Zou iedereen hetzelfde blijven en, zo niet, welke verschillen zouden er op den duur tussen mensen, groepen en volkeren ontstaan?   ...


Red.:   Hierop volgt een voor de hand liggend verhaal dat een klonencultuur niet goed is. En een  klonnecultuur is niet goed.
    Dus laten we eens gaan rondkijken naar welke soort cultuur het meest op een klonencultuur lijkt. Wat weten van een klonen? Klonen lijken op elkaar. En klonen denken hetzelfde. Nu zien mensen er over het algemeen nogal verschillend uit, dus hoe bereik je dat ze wel op elkaar lijken? Door ze hetzelfde te kleden - dat heet een "uniform". En mensen denken ook meestal nogal verschillend. En hoe bereik je dat ze hetzelfde gaan denken? Dat heet religie.
   Dus wat is de ergste klonencultuur? Dat is de cultuur die zijn deelnemers in een uniform hijst, en die er de strengst mogelijk religie op na houdt. Als je nu even je keuze beperkt tot Nederland, wat is dan de ergste klonencultuur? Nou, dat weet iedereen: dat zijn de moslims, want die dragen het meest een uniform: hoofddoek, djellaba, baard, boerka, en zij hebben veruit de strengste religie: een boek vol voorschriften en vervloekingen van andersdenkenden -zie de beelden en de citaten hier .
    OK, dat is duidelijk, Marcel van Dam gaat besluiten met de conclusie dat als je tegen een klonencultuur, je tegen de islam moet zijn. Maar natuurlijk is dat niet zo. Marcel van Dam besluit met:

  Verscheidenheid wordt begrensd door verdraagzaamheid. Tegenwoordig zijn er veel mensen, zelfs gerespecteerde politieke partijen, die vinden dat het niet genoeg is dat iedereen de kernwaarden respecteert. Zij vinden dat de normen en waarden van de meerderheid, zeg maar de middenklasse, het gedrag van iedereen moeten bepalen.

Het zijn dus niet de moslims, maar de middenklasse die volgens Marcel van Dam het meest uniform is. Terwijl er absoluut geen middenklasse-geloof is, en nog veel minder een middenklasse-uniform.
    Marcel van Dam weet natuurlijk eigenlijk wel beter. Die middenklasse is maar een deeltje van de Nederlandse cultuur, een cultuur die veel rijker is dan de cultuur vanwaar de moslims komen - ook weleens omschreven als een couscous- en falafelcultuurtje. De reden dan de moslims naar Nederland komen. Maar daar zijn de dus zielig. Voor Marcel van Dam een goede reden om die cultuur te verraden. Met kloonverhaaltjes.

Het hele justitiële apparaat is door de algehele houding van de leiding en de maatschappelijke ook al sterk bedorven. Zo werden tot voorkort alle gevallen van allochtone "buurtoverlast", lees ook wel: "racistische aanvallen van het gekleurde volk op de blanken", afgedaan met "Dat moeten de mensen zelf maar oplossen". Tot aan het wegjagen van homo's en joden aan toe. Ook na de rel rond de Diamantbuurt werd dit nauwelijks beter, tot aan de toestanden in Gouda en diverse andere kleinere steden in 2008 - overigens: zelfs tegen deze aanpak kwam sterk bezwaar uitleg of detail . Hoe anders het gaat de andere kant op blijkt hier:


Uit: Volkskrant.nl 11-05-2009, ANP

Politie houdt toezicht bij moskee

De politie houdt de komende weken extra toezicht op de Al Quibla-moskee in Zoetermeer. Aanleiding hiervoor is een incident waarbij in de nacht van vrijdag op zaterdag een fles met een brandende vloeistof bij het gebedshuis naar binnen werd gegooid. Een politiewoordvoerder bevestigde maandag een bericht hierover op de site van het AD.
    Het verscherpte toezicht bestaat vooral uit extra surveillances door agenten. ‘We willen naar het bestuur van de moskee het gebaar maken dat we de zaak serieus nemen’, aldus de woordvoerder. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden.  ...
    Onbekenden gooiden bij de moskee rond 01.50 uur een steen door een ruit, gevolgd door de brandende fles. De brandweer wist de brand snel te blussen, waardoor de schade aan de moskee meevalt.


Uit: De Volkskrant, 16-12-2008, van verslaggeefster Violet Laverman

'Rechts-extremisme vergt harde aanpak'

Het rechts-extremisme groeit. Dinsdag bleek uit de Monitor Racisme en Extremisme van de Anne Frank Stichting en de Universiteit van Leiden dat in Nederland meer dan duizend extreemrechtse jongeren actief zijn. Volgens onderzoeker Jaap van Donselaar radicaliseren steeds meer van hen zich tot neonazi’s. Die groep groeide de afgelopen vier jaar van veertig tot vierhonderd aanhangers.
    Hard ertegen optreden werkt, is de ervaring van de gemeente Zoetermeer. Twee jaar geleden had deze gemeente te kampen met zo'n tweehonderd extreem-rechtse jongeren.
    De harde kern daarvan raakte landelijk in opspraak toen zij op bevrijdingsdag foto’s op internet plaatsten waarin zij poseerden voor een vlag met hakenkruizen.   ...


Red.:   Als je op deze wijze de houding en het gedrag van rechtse jongeren ziet als een gevaar, kan je het gedrag van allochtonen jongeren, die bussen bekogelen, betitelen als anti-staat-terrorisme. Nog los van wat er in de buurt gebeurt, want dat is regelrechte volksterreur. En ook deze vorm van terreur heeft zijn symbolen: hoofddoek, djellaba, baard en moskee. Maar die worden niet bestreden, maar juist bevorderd. Radicalisering: eigenlijk geen probleem:


Uit: Volkskrant.nl, 09-05-2009, ANP

Amsterdam beëindigt extremisme-contract moskeeën

Het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes gaat niet verder met het contract met enkele moskeeën. Die overeenkomst uit 2004 had onder meer als doel extremisme tegen te gaan. ...
    Door het contract te ondertekenen beloofden de moskeeën in de gaten te houden of personen radicaliseerden. Zo ja, dan zouden ze met diegenen in gesprek gaan. Bij strafbare feiten zouden de gebedshuizen aangifte doen bij de politie.
    De overeenkomst heeft echter nauwelijks bijgedragen aan het signaleren van extremisme. Bovendien is het stadsdeel nu van mening dat het de moskeeën niet als gelijke partner zou behandelen als het ze opnieuw een contract zou laten tekenen.  ...


Red.:   Ooit een rechts-extremistische jongere een imam zien vermoorden? En hier totaal geen preventieve aanpak: wat overeenkomstig de aanpak van rechts-extremisme de sluiting van moskeen zou inhouden, en een heropvoedingstraject voor de moslims. Wat hier gedaan wordt is hetzelfde als met de leider van de rechts-extremistisch jongeren, zeg een Gauleiter, een afspraak maken dat als zijn jongens al te erge taal uitslaan, dat hij zal bellen - 'De overeenkomst heeft echter nauwelijks bijgedragen aan het signaleren van extremisme' - dat zal je de donder halen - moslims zijn in dit opzicht waarschijnlijk erger dan rechts-extremisten: loyaal aan de eigen groep tot op het bot uitleg of detail .
    Het is tolereren van extremisme is nog erger: je kan in Nederland congressen organiseren waarin de omverwerping van de democratie een hoofdonderwerp is - als je maar islamiet bent uitleg of detail - ben je rechts, dan wordt je vervolgd. Of er komt links tuig je hotel in de brand steken uitleg of detail . En dat alles gesteund door de ambtelijke en justitiële apparaten,die de anti-Nederlandse en racistische houding zonder meer toepassen in hun vervolgingsbeleid. De islam kan vrijelijk hel en verdoemis preken voor  haar tegenstanders, maar Geert Wilders moet vervolgd worden voor zijn stellingname hiertegen. Het is gewoon zoals in onderstaande cartoon:


Red.:   Justitiemedewerkers doen over dit soort zaken natuurlijk nooit openlijke uitspraken - we moeten onze toevlucht nemen tot wat je ziet gebeuren - sowieso de beste methode natuurlijk - vooreen verzameling van dit soort gebeuren, zie hier uitleg of detail . Maar dat de conclusies juist zijn, blijkt uit het volgende:


Uit: Volkskrant.nl, 08-05-2009, ANP

‘Ambtenaren gruwen van de PVV’

Meer dan de helft van de rijks-, provincie- en gemeenteambtenaren wil niet werken voor een bewindspersoon van de PVV van Geert Wilders. Dat blijkt uit een enquête onder bijna 500 ambtenaren door het magazine re.Public, waarop 16.000 ambtenaren zijn geabonneerd. ‘Ik ben ambtenaar geworden om iets bij te dragen aan de maatschappij, niet om hem af te breken’, zegt een van de ondervraagden.
    Bijna 70 procent van de lezers van re.Public vindt het ‘een drama’ als de PVV gaat regeren. Over de bestuurlijke kwaliteiten van de PVV zijn de respondenten kritisch: 85 procent schat die in als ‘slecht’ of ‘matig’.   ...


Red.:   Vergelijk dit nu eens met de houding tegenover moslims: die worden aan alle kanten geholpen door diezelfde ambtenaren: met eigen loketten, eigen zitplaatsen in het theater, enzovoort. En je hoort geen enkel bezwaar tegen hun aanwezigheid in bestuur, terwijl er geen enkele grond is om te veronderstellen dat ze daarin beter zijn dan PVV'ers, en goede gronden om aan te nemen dat ze slechter zijn - cliëntilisme en andere vormen van corruptie liggen op de loer.
    En ook dit heeft een nog zwartere zijde: want áls je zoiets zou beweren over moslims, of nog beter: Surinamers of negers, zou je beschuldigd worden van discriminatie en racisme.
    Dit laatste artikel is natuurlijk een bijzonder belangrijk signaal. En onderstaande waarnemer heeft dat zeer goed begrepen:


Uit: De Volkskrant, 08-05-2009, door Harm Beertema, leraar in het Rotterdamse beroepsonderwijs

Ambtenaren moeten ook PVV dienen

Nu blijkt dat ambtenaren PVV-bewindspersonen niet loyaal zullen dienen, moeten we voortaan hoge ambtenaren voor slechts 4 jaar benoemen

Bijna 70 procent van de lezers van het ambtenarentijdschrift re.Public vindt het ‘een drama’ als de PVV gaat regeren. Meer dan 50 procent weigert voor een PVV-bewindspersoon te werken. Dat blijkt uit een enquête die het blad hield onder 490 lezers, van wie de meesten ambtenaar zijn bij gemeenten, provincies en het rijk. ‘Er zijn grenzen aan de loyaliteit van een ambtenaar’, was een kenmerkende uitspraak van één van hen.
    De redactie van re.Public heeft de rechtsstaat een onschatbare dienst bewezen. De anonieme enquête nodigde namelijk uit tot antwoorden die fris van de politiek correcte ambtenarenlever kwamen. En die antwoorden logen er niet om. Enkele reacties op de site van het magazine maken duidelijk hoe veel ambtenaren denken over de virtueel grootste partij van het land, over het programma en de kiezers van de PVV:
■  ‘Tja, meneer Van Schendelen (de hoogleraar politicologie die in een reactie zei dat ambtenaren loyaal moeten zijn, red.) doet kennelijk liever alsof Neurenberg niet heeft plaatsgehad.’
■  ‘Wat was de communis opinio ook alweer over de ambtenaren die in NSB-tijd bleven doorwerken?’
■  ‘Zowel juridisch als sociaal-maatschappelijk bestaat er ook nog zoiets als burgerlijke ongehoorzaamheid. Zijn wij dat allemaal vergeten?’
    Wat nu eindelijk wordt doorgeprikt, is de mythe van de onpartijdige ambtenaar. Het was altijd al merkwaardig dat secretarissen-generaal en directeuren-generaal vaak openlijk koketteerden met hun partijlidmaatschap van (meestal) PvdA, CDA, D66 en GroenLinks, en ervan uitgingen dat niemand zich daaraan stoorde. Zij waren tenslotte de hoogste ambtenaren en die stonden, hoe durft u anders te denken, per definitie boven de partijen.
    Met de uitslag van deze enquête wordt duidelijk dat de onpartijdige ambtenaar niet bestaat. Ook wordt de eenzijdige politieke oriëntatie van het ambtenarencorps onaangenaam duidelijk. Net als bij de rechterlijke macht, het onderwijs, de zorg en de media is het Ons-Soort-Mensengehalte zeer hoog. Linksige, weldenkende, hoogopgeleide mensen met een gevoelige antenne voor ressentiment, onderbuikgevoelens en populisme die vooral ‘willen bouwen’ aan hun idee van een correcte samenleving. Zij ervaren mensen met een mening rechts van het midden als zeer bedreigend voor de maatschappelijke cohesie.
    De bijna instinctieve reactie om parallellen te trekken met het Grote Kwaad van de Tweede Wereldoorlog, zoals hierboven gebeurt, getuigt niet alleen van een gebrekkige kennis van de geschiedenis, maar is ook buitengewoon beledigend, stigmatiserend en intimiderend voor al die miljoenen integere mensen in Nederland die zich ernstige zorgen maken over de immigratie, de integratie, de verloedering van de grote steden, de criminaliteit en de almaar grotere druk op onze verzorgingsstaat.
    Nog steeds poogt men met deze onzindelijke vergelijking de rechtse kiezer monddood te maken. Van de demoniserende uitspraken tegen Pim Fortuyn van Marcel van Dam (‘U bent een minderwaardig mens’), van Thom de Graaf (die Fortuyn associeerde met de Jodenvervolging), van VVD-voorzitter Eenhoorn (‘Deze man heeft de psychologie van Mussolini’) heeft de hedendaagse ambtenaar kennelijk niets geleerd. 64 jaar na de oorlog scheidt weldenkend Nederland de kiezers nog steeds in tweeën: goede Nederlanders en foute. ...
 

Red.:   Iedereen kan het zelf bedenken uit de inhoud van het feitelijke artikel, maar het is toch goed dat het expliciet is opgeschreven. het blijkt dat het ambtenarenapparaat, en je mag aannemen, gezien het soort publicatie, dat dit voornamelijk op de hogere regionen slaat, in hoge mate hetzelfde is samengesteld als de rest van de politiek-correcte alfa- en gamma-elite. Ze hebben precies dezelfde standpunten en gebruiken precies dezelfde taal - je kan het zo overnemen van de publicaties en de houdingen in media als de Volkskrant, Vrij Nederland, Nova enzovoort.
     Beertema vergelijkt de eenzijdige politieke oriëntatie van het ambtenarencorps''  met die van andere groepen als 'de rechterlijke macht, het onderwijs, de zorg en de media'. De rechterlijke macht is boven al behandeld, en de media elders . Wat betreft het onderwijs kunnen we refereren aan een van de artikelen over het Nationaal Historisch Museum (De Volkskrant, 12-05-2009, rubriek Gemengde berichten van Martin Sommer) uitleg of detail :

  Gaat het wel goed met het Nationaal Historisch Museum in oprichting? ...
    ...In 2003 leek het simpel, toen Jan Marijnissen vond dat Nederland zijn eigen geschiedenis niet kende.
    Dat manco zou worden gevuld met een Nationaal Historisch Museum. Leuk idee, tot al vlot bleek dat je met pogingen om de kern van de Nederlandse geschiedenis te benoemen op een bermbom trapte. ...
    Het lijkt allemaal nogal op de onderwijscrisis. Uit pure onzekerheid heeft een fors deel van het onderwijs Montessori omhelsd. Maak zelf maar uit wat je wilt leren. De kennis verandert immers zo snel, en de leerlingen willen het niet meer op de oude manier – dat zijn ook de argumenten van Byvanck en Schilp. Op zo’n billboard in Enkhuizen stond: ‘Elke persoon kleedt het verleden volgens eigen principes, bedekt het met de eigen huid.’

Het sluit naadloos bij elkaar aan: de afkeer van de inhoud, die kenmerkend is voor dezelfde groep als die we tegenkomen bij de rechterlijke macht en de media:  alfa- en gammameute. Het is deze groep die kennelijk vrijwel collectief bezig is niet alleen intern onze cultuur te ondermijnen, maar ook te verraden richting andere culturen, met name de achterlijkheid van de islam.
    Sinds het verdwijnen uit het Rotterdamse gemeentebestuur van van Leefbaar Rotterdam, is het daar helemaal niet meer pluis:


Uit: De Volkskrant, 10-04-2009, column door Amanda Kluveld

Gebed moslims in Rotterdam verhoord

Islamisering van Nederland gaat sneller dan 'verkazing' van moslims

Afgelopen maart werden in Theater Zuidplein voor een optreden van Salaheddine, 50 stoelen gereserveerd speciaal voor moslimvrouwen, die niet naast mannen willen zitten.
    Daarmee handelde het theater in strijd met het verbod op het maken van direct onderscheid bij het aanbieden van een dienst en het uitvoeren van een overeenkomst zoals dat te vinden is in artikel 7, lid 1 van de Algemene Wet Gelijke Behandeling, oordeelde minister Eberhart Van der Laan (Wonen, Werken, Integratie).
    De Rotterdamse GroenLinks wethouder Rik Grashoff is het daar niet mee eens. De minister bepaalt niet wanneer de wet is overtreden, stelt hij, maar de rechter.
    Er kunnen volgens Grashoff wel degelijk redenen zijn om onderscheid te maken bij het aanbieden van een dienst, in dit geval een voorstelling in een door gemeentegeld gesubsidieerd theater.
    Theater Zuidplein heeft naar overtuiging van de wethouder een bijdrage geleverd aan de emancipatie van traditionele moslimvrouwen, die eigenlijk nooit in een theater komen en dat wel zouden doen als ze niet naast mannen hoeven te zitten.
    De emancipatie zou er ondermeer uit bestaan, zo stelt Grashoff, dat de moslimvrouwen tijdens de voorstelling ‘door de cabaretier en ook door de hoge mate van publieksparticipatie, op cabareteske wijze worden geconfronteerd met oorspronkelijke Marokkaanse waarden, ...’ ...
   Na de emancipatiekaart te hebben gespeeld in de Rotterdamse actualiteitenraad van afgelopen donderdag, waar hij vragen beantwoordde van de altijd scherpe en goed geïnformeerde Anita Fähmel van Leefbaar Rotterdam, beriep de wethouder zich op het statement van Theater Zuidplein dat het met het aanbieden van zitplaatsen die alleen voor vrouwen bestemd waren, gebruik had gemaakt van een ‘experimenteel marketinginstrument’ om zoveel mogelijk bezoekers te genereren.   ...


Red.:   Op zulke simpele vormen van cultuurverraad is het natuurlijk makkelijk schieten, wat Amanda Kluveld dan ook met kennelijke graagte deed:

  Hoe het ook zij, met het argument dat men af en toe achterlijke opvattingen over mannen met subsidie van de gemeente moet faciliteren om de emancipatie van moslimvrouwen te bevorderen, stond Grashoff voor joker, wat misschien voor de cabaretliefhebber geen probleem hoeft te zijn.  ...
    Ik zie diverse mogelijkheden voor verdere experimenten op dit gebied. Misschien kan Theater Zuidplein ook een vakje stoelen reserveren voor moslims die niet naast ongelovige honden willen zitten, of voor blanken die niet naast zwarten willen plaatsnemen of voor mensen die niet met het gesubsidieerde emancipatieproces van onbekende moslimvrouwen willen worden geconfronteerd.

    We hebben al eerder gezien dat, natuurlijk om de islam te gerieven, Job Cohen een grotere rolvoor de religie voorstelde. Nu is hij nog wat duidelijker. Want in de tussentijd is de reputatie van de islam, terecht, nog verder gedaald. Tijd, vindt Job, om daar wat aan te doen:


Uit: De Volkskrant, 15-10-2009, door Job Cohen

Wetenschap, laat de gewone moslim zien!

Het is de taak van de wetenschap om in het debat over de islam niet alleen de extreme, maar ook de gematigde islam naar voren te laten komen, zegt Job Cohen

Tussentitel: Is het zo dat Nederland islamiseert? Levert het gevaren op?

Het maatschappelijk en politiek debat over de islam heeft een grote vlucht genomen na de aanslagen van 11 september 2001. De worsteling met deze thematiek is in Nederland versterkt door Pim Fortuyn en de moord op Theo van Gogh, nu bijna vijf jaar geleden. In dat debat vallen mij een aantal bijzonderheden op.
    In de eerste plaats ligt de focus bijna uitsluitend op fundamentalistische, of streng orthodoxe varianten van de islam. De aandacht gaat uit naar het gevreesde terrorisme, de geradicaliseerde jihad en geweldprediking. Zonder enige twijfel moet de samenleving zich daartegen wapenen en dat gebeurt ook.
    Maar geeft die focus een getrouw beeld van wat de islam en de moslimwereld voorstellen? Als niet-kenner denk ik dat iedere grote godsdienst, dus ook de islam, vele kamers kent. En dat blijft in het debat sterk onderbelicht.
    In de tweede plaats constateer ik dat er in de discussie vaak sprake is van een vermenging van ‘de islam’ met maatschappelijke problemen als criminaliteit, overlast en sociale misstanden. Niet de doorsnee moslim die hier leeft en werkt, bepaalt het beeld als het gaat over religie in de openbare ruimte. Nee, de associatie is er eerder een waarbij het bewijs van het gebrek aan integratie van moslims gevonden wordt in het criminele gedrag van jonge Marokkaanse jongens.
    Ten onrechte wordt zo, bewust of onbewust, een verbinding gelegd tussen islam en criminaliteit, waarbij op de achtergrond de dreiging van terrorisme speelt.
    Tenslotte valt mij op dat wetenschappelijke kennis en inzichten van de islam en de moslimwereld opvallend weinig aan bod komen in de meningsvorming. Ik vind dat een tekortkoming. Met haar pretentie van objectiviteit en waarheidsvinding mag de wetenschap in staat worden geacht om orde te brengen in dit debat.   ...
    De wetenschap heeft hier uitdrukkelijk een taak en zou zich mede ten doel moeten stellen al die verschillende opvattingen en inzichten die er in en over de moslimwereld bestaan, nadrukkelijk over het voetlicht te brengen, zodat het maatschappelijk debat evenwichtiger wordt. Nu valt ‘de wetenschap’ er als het ware tussenuit.
    Een exemplarisch voorbeeld hiervan is de wijze waarop is omgegaan met het werk van John Esposito en Dalia Mogahed. Aan hun boek Wie spreekt er namens de islam – wat een miljard moslims werkelijk vinden, liggen jaren van onderzoek en raadpleging van duizenden moslims in vele landen ten grondslag. Het is met recht een eyeopener, waarin de variëteit die de moslimwereld kenmerkt tot uitdrukking komt.
    Ondanks doorwrochte recensies in de geschreven media, waaronder de Volkskrant (Cicero, 17 oktober 2008), is het boek door de publieke opiniemakers genegeerd. Mede daardoor is het nauwelijks tot politici en andere beleidsmakers doorgedrongen.
    Dat de wetenschappelijke kennis onvoldoende tot politiek en media doordringt, lijkt mij overigens zeker niet alleen een zaak van politici en journalisten, maar ook één die de wetenschap zich moet aantrekken. ...


Red.:   Kortom: de wetenschap moet zich beijveren om een trivialiteit te benadrukken: niet iedere moslim is een crimineel of terrorist. En, vindt Cohen kennelijk, als niet iedere moslim een crimineel of terrorist is, dan deugt de islam, en is die negatieve reputatie onterecht.
   Job zegt ook hoe de wetenschap dat moet doen: gebruik de methode van  John Esposito en Dalia Mogahed, want die hebben duizenden moslims in vele landen geraadpleegd. En dat is natuurlijk de enig juiste methode, volgens Job, om te weten te komen of mensen al dan niet deugen: het ze vragen uitleg of detail .
    Te belachelijk voor woorden. Maar ja, wat moet je anders als je zo'n hopeloze zaak wilt verdedigen. Als cultuurverrader.
    Oh ja, hij specificeert ook nog wat hij zelf wilde weten - we hebben alvast nummering toegevoegd:

  1: Welke observaties bestaan er over de juistheid van de beelden die hier van islam en moslimgemeenschappen bestaan?
2: Is de islam werkelijk een gewelddadige religie?
3: Wat betekent het dat Nederland islamiseert?
4: Is dat zo?
5: Wat zijn daarvan de consequenties?
6: Levert het gevaren op?
7: Of kan het bijdragen aan de ontwikkeling van onze samenleving?
8: Verdraagt de islam zich met de democratische rechtsstaat?
9: Hoe willen moslims in Nederland leven?
10: Wat vinden zij belangrijk?
11: Waar liggen hun loyaliteiten?
12: Bestaan daar gegevens over?

De antwoorden:
 1:  Die beelden zijn volkomen juist uitleg of detail .
 2:  Ja. Idem uitleg of detail en uitleg of detail .
 3:  Dat haar cultuur gevaar loopt  uitleg of detail .
 4:  Ja. uitleg of detail uitleg of detail .
 5:  Dat haar cultuur gevaar loopt .
 6:  Ja. Zie 3 en 5.
 7:  Nog nooit een voorbeeld van gekregen na tientallen keren vragen.
 8:  Nee. Religie verhoudt zich geheel niet met openheid en vrijheid .
 9:  Als moslim.
10:  De islam en geld.
11:  Bij hun geboorteland en de islam uitleg of detail .
12:  Zie link bij 11.


Uit: VARAgids, nr.41-2009, rubriek Digitale kanalen

Onverdraagzaam

De Nederlanders staan overal bekend als tolerant, nuchter en gastvrij. Toch gaat er volgens vader en zoons Blokker (Jan sr., Jan en Bas) ook onverdraagzaamheid, hysterie en vreemdelingenhaat in ons schuil. ...
 

Red.:   Deze stelling is ten eerste generaliserend, iets waar mensen als Jan Blokker, zoons, en hun talloze intellectuele soortgenoten een gruwelijke hekel aan beweren te hebben - als het over moslims gaat bijvoorbeeld.
    Maar laten we hem eens als zodanig nemen. Dan gaat gaat het hier, sociologisch gezien,over xenofobie. Dan is de vraag: Wat zegt de wetenschappelijke sociologie over xenofobie? Het antwoord: Xenofobie is een natuurlijke emotie, die overal voorkomt.
    Dan eerste is de eerste conclusie: als je op één speciale plaats of voor één speciale groep de eigenschap van xenofobie eruit licht, dat maak je een groet fout, want xenofobie zit overal.
   Dan kan je als vervolgvraag krijgen: "Maar is de xenofobie hier niet extra groot?" Dan moet je dus de verschijnselen van xenofobie gaan bekijken en waarderen. Hoe uit de xenofobie in Nederland zich? Antwoord van mensen als Blokker: "De afkeer van een groep Nederlanders van de islam." Dat wil zeggen: er is een groep Nederlanders die dat zeggen.
   Maar hoe zit vergelijkenderwijs. Dat wil zeggen: Hoe zit het met de moslims en hun xenofobie - hun hele aan anderen? Als je moslims in het algemeen neemt, is het antwoord bekend: een paar cartoons in en Deense krant deed in de hele islamitische wereld hele hordes, deels randstichtend, door de straten jagen. Heel veel xenofobie daar.
    Kijk je naar Nederland, zijn de verschijnselen minder zichtbaar, maar de gevoelens bijna even sterk - kijk naar de verzamelingen bronnen hier: uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail .
   Antwoord aangaande de vergelijking: Nederlanders hebben xenofobie gevoelens ten opzichte van moslims, maar moslims hebben veel meer xenofobe gevoelens ten opzicht van(onder andere) Nederlanders.
    Hoe zit het dus met de oordelen van de heren Blokker: die weerspreken de culturele werkelijkheid. Dat is cultuurverraad.
    Een relatief nieuwe vorm van cultuurverraad is om alle bezwaren tegen immigratie en islam te bestempelen als racisme. Het is al een iets van een half jaar aan de gang, maar onderstaande voorbeeld van Evelien Tonkens geeft een zeer indringende vorm, die uitnodigde voor bespreking. Omdat Tonkens haar boodschap keurig in stukjes heeft ingedeeld, kunnen wij dat ook meteen doen. Deel één:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2009, column door Evelien Tonkens

Vijf soorten racisme

Nu het racisme steeds manifester onder ons is, is precieze analyse nodig, ten behoeve van meer gerichte bestrijding. De recente interviews met PVV-stemmers door de NRC, bieden daartoe bruikbaar materiaal. Er zijn minstens vijf soorten racisme te vinden onder de twintig geïnterviewden. Sommige varianten zijn met informatie te bestrijden, andere met begrip en effectiever beleid en weer andere met meer positieve interculturele ontmoetingen.
    Het gemakkelijkst te bestrijden is ignoracisme: racisme gebaseerd op feitelijke onjuistheden. Zoals: ‘Ik houd mijn hart vast als er een islamitische partij komt. Die krijgt dan de meerderheid en dan kunnen we het shaken.’ Of: ‘Het gros van de moslims dat hier komt, is uitgehuwelijkt.’ ...


Red.:   Op de website van de Volkskrant waren er natuurlijk meerdere mensen die erop wezen dat bezwaren tegen een godsdienst niets met ras te maken hebben. Evelien Tonkens is van huis uit socioloog, en zelfs hoogleraar, en zou deze fout dus nooit mogen maken. Dat het toch gebeurt kan alleen kwade wil zijn.

  Hiertegen zijn informatiecampagnes raadzaam, die duidelijk maken dat moslims in Nederland een kleine minderheid zijn, en dat hoogstens een kwart wordt uitgehuwelijkt (vrom.nl).

Dit is een tweesnijdend-mes argument: als het om maar zo weinig moslims gaat, is de ophef en de overlast die ze veroorzaken voldoende reden om de hele stroming waar mogelijk tegen te werken en te onderdrukken. Het impliceren dat een kwart uithuwelijkshuwelijken weinig is, is natuurlijk volkomen belachelijk. Een kwart van een groep die op een zeer belangrijk punt onder dwang gehouden wordt ... Maak er bijvoorbeeld dit van: "Maar een kwart van de bevolking in de DDR werd echt onderdrukt" - wie het zei zou afgeschoten worden.
     Een tweede ernstige uitglijder.
  De tweede soort, gastverwarringsracisme, is ook gebaseerd op een feitelijk misverstand: dat veel nieuwe Nederlanders hier te gast zijn. Wie zich misdraagt, moet weg, is de redenering, want ‘je mag de geboden gastvrijheid niet misbruiken’. Deze mensen weten blijkbaar niet dat de meeste nieuwe Nederlanders geen gast, maar medeburger zijn.

Het bekende "Wij zijn allemaal Nederlanders"-misverstand - het is snel weerlegd door het even door te trekken: "Als een kameel emigreert naar Nederland en de Nederlandse nationaliteit krijgt, is het een koe". Dat we het hier over kamelen hebben, blijkt uit het kamelengedrag: hoofddoeken, baarden, moskeeën, eerwraak, uithuwelijken, enzovoort. Allemaal kamelengedrag.
  Ten derde zijn er pragmatische racisten, die eigenlijk alle criminelen en etters weg willen hebben, ongeacht etnische afkomst, maar zich om pragmatische redenen beperken tot wie in hun visie uitgezet kunnen worden. ‘Nederlanders die zich misdragen moeten worden aangepakt, zeker. Maar die kun je het land niet uitzetten. Maar zo’n jongen met een negroïde uiterlijk die een winkel berooft, wel.’

Tonkens geeft, in tegenstelling tot de vorige gevallen, geen recept ter bestrijding. Natuurlijk omdat het geen racisme is, en omdat er niets tegen in is te brengen.    
  Tegen de vierde soort, blinde-haatracisme, helpt informatie niet. Het gaat om blinde haat tegen een bevolkingsgroep, ongeacht wat deze doet of zegt. Zelfs als deze het toonbeeld is van de hardwerkende Nederlander. ‘Ik reken niet af bij een kassa waar een hoofddoekje zit. Ik heb meegemaakt dat er bij de Jumbo vijf moslims met een hoofddoek zaten en één Hindoestaan. Bij die Hindoestaan stond een rij van vijftig mensen. Ik zeg tegen die manager: ‘We zijn een christelijk gereformeerde gemeente. Mensen zijn hier niet van gediend.’

Ongetwijfeld bestaan er mensen met blinde-haat racisme. Zowel bij allochtonen als autochtonen. Maar dit is er geen voorbeeld van. Mensen die hoofddoeken mijden, mijden mensen die een geloof aanhangen dat hen veroordeeld, vervloekt en verketterd. Van zo'n geloof mogen ze zich vrijwaren. Sterker: eigenlijk zouden ze van de overheid mogen verwachten dat ze de overige burgers beschermt tegen de opvattingen van zo'n soort geloof. En dat bij het ontbreken van die bescherming, de burgers het heft in eigen hand nemen, is niet meer dan logisch. Het zijn niet die burgers die niet deugen, maar dat veroordelende, vervloekende en verketterende geloof.
     Tonkens doet ook nog even wat aan de casuïstiek van dit geval:
  Achter deze haat gaat vast groot leed en frustratie schuil over heel andere dingen. De man die dit zegt, is een chronisch zieke WAO’er, wiens ouders zouden zijn gestorven door medische fouten. Hier helpen eerder begrip en ontwarring. Inderdaad allemaal heel akelig, maar niet de schuld van immigranten.

Een vorm van psychologiseren die met het grootste gemak omgekeerd kan worden: achter die hoofddoek gaat vast groet hoeveelheden leed en frustratie schuil over talloze andere dingen. Maar omdat dit geloof is, helpt er geen moedertjelief aan. En het is in ieder geval niet de schuld van de ongelovige autochtonen.
  Er zijn ook PVV-stemmers die deze vier vormen van racisme weerzinwekkend vinden. ... ‘Het gaat mij niet om bevolkingsgroepen, ik wil gewoon dat iedereen in Nederland zich correct gedraagt’, is een typerende uitspraak voor deze groep. Vervolgens komt men met concrete, soms systematische negatieve ervaringen met nieuwe Nederlanders die zich niet gedroegen. Reële ervaringen van overlast en criminaliteit.   ...
    Deze ervaringen zijn reëel en je erover beklagen is niet racistisch. Daaruit concluderen dat de moslims of de migranten zo zijn of doen, is wel racistisch. Dit ervaringsracisme is het moeilijkst te bestrijden. Deze mensen zijn best goed geïnformeerd, alleen hebben ze reële negatieve ervaringen. Hier helpt eerder erkenning en bestrijding van hun problemen, gecombineerd met positieve ervaringen.

En hier gaat het dus echt goed fout. Want dit is te reduceren tot: je mag niet over groepen praten - de bekende doodzonde van sociologen . Wat als je reëel bestaande ervaringen met een groep niet als kenmerk van die groep mag zien, dan geldt dat in feite voor alles aangaande een groep. Want alles is terug te voeren tot ervaringen, al dan niet negatief.
    Bovendien een stellingname die de volgende dag door dezelfde mensen met voeten getreden wordt, als ze pleiten voor allerlei steunmaatregelen aan allochtonen. Een paar voorbeelden van het bijbehorende soort Orwelliaanse taalgebruik:
  Bovendien kunnen alle politieke partijen het hunne doen om PVV’ers terug te halen. Linkse partijen door reële problemen met immigratie te erkennen en te bestrijden. En door te laten zien dat er veel reële problemen zijn, waarvoor geen schuldigen zijn aan te wijzen, maar waar veel nieuwe Nederlanders ook last van hebben.

Er zijn geen problemen met immigratie - immigratie gaat volkomen vanzelf. Er zijn problemen met immigranten. Problemen met immigranten bestrijden is hetzelfde als "immigranten steunen" - en dus praat je over "immigranten" als groep. Waarna die groep "immigranten", die in steunbeleid wordt aangeduid als "allochtonen" om de term "immigranten" te beschermen vervolgens door Tonkens wordt aangeduid als 'nieuwe Nederlanders'.
    En al deze leugens om de cultuur van de immigranten of allochtonen te beschermen tegen de confrontatie met zijn zwakte in vergelijking met de Nederlandse cultuur. Cultuurverraad.
    Volgende: de bestuurlijke instanties en hun bevolking:


Uit: De Volkskrant, 31-10-2009, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

'Geert Wilders ondermijnt democratie'

PVV als gevaar voor de staatsveiligheid aangemerkt | Ministerie zou afzwakking van harde conclusies wensen

De PVV van Geert Wilders is een extreem-rechtse partij die islamofobie en systeemhaat tegen de overheid mobiliseert. Daarmee ondermijnt zij de sociale cohesie en de democratie in het land. Dat stellen drie wetenschappers in een aan de Tweede Kamer beloofd onderzoek over radicalisering, dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd .
    Het ministerie wil volgens bronnen dat deze conclusies worden afgezwakt wegens ‘politieke gevoeligheid’. De wetenschappers – radicaliseringsonderzoeker Hans Moors, hoogleraar (contra-)terrorisme Bob de Graaff en extreemrechtsdeskundige Jaap van Donselaar) houden echter voet bij stuk.   ...
    Explosief is vooral dat Wilders volgens de wetenschappers de sociale cohesie en democratie ondermijnt. Ergo: hij vormt een gevaar voor de staatsveiligheid. Daarmee benoemen de onderzoekers wat velen binnen overheidsinstanties vinden, maar wat niemand in het openbaar durft te uiten, zo blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. De vrees bestaat dat Wilders hieruit politieke munt slaat door te stellen dat de autoriteiten hem monddood willen maken.
    Diverse overheidsinstanties en departementen hebben ‘hun buik vol van Wilders’, zegt ook terrorismeonderzoeker Edwin Bakker van instituut Clingendael. ...


Red.:   Naast de "onderzoekende"sociologen krijgen we hier dus ook een beeld van de houding binnen 'overheidsinstanties en departementen'.Waar men ook onverkort kiest voor de islam boven Wilders.
    Een beroepsgroep die we nog niet gehad hadden:


Uit: DePers.nl, 12-12-2009.

'Uitsluiting maakt allochtonen ziek'

Als mensen met een andere huidskleur en/of etnische afkomst als minderheid in een groep leven, lopen ze grote kans buitengesloten te worden. Die uitsluiting leidt vaak tot psychische en lichamelijke klachten.
    Het Nederlands Instituut voor Psychologen vraagt aandacht voor dit probleem op een congres dat zaterdag in Amsterdam wordt gehouden.
    ...Volgens de psychologen gaat het vaak om onbewust groepsgedrag. Mensen zouden vaak niet in de gaten hebben dat ze mensen die afwijken binnen een groep anders behandelen.

 

Red.:   Die laatste zin klopt. Moslims hebben totaal niet in de gaten dat ze mensen die niet tot hun groep behoren, de groep van hen die het religieuze licht hebben gezien, totaal anders behandelen - minderwaardig, vanuit de hoogte en arrogant, zie hier uitleg of detail . Veel Moslims tonen die arrogantie permanent middels hun kleding.
    Nog een psycholoog:


Uit: De Volkskrant, 26-02-2010, boekrecensie door Anet Bleich

Een fantast die een fantoom bestrijdt

Lijkt de Nederlandse samenleving anno nu op een patiënt met borderline? Beheerst Geert Wilders het debat dankzij zijn frames? Diverse denkers proberen zijn opkomst te verklaren.

Tussentitel: 'Islamisering' als de lijm om ongewenste verschijnselen aan elkaar te plakken

...    Populisme, de pretentie om ‘namens het volk’ te spreken, kan links of rechts zijn. De rechtse variant kenmerkt zich volgens de psychotherapeut Joost Bosland door weerzin tegen immigratie, enghartig nationalisme en zich afzetten tegen de ‘politieke elite’. De radicale en simplistische voorstellen waarmee rechtse populisten komen – bij de PVV bijvoorbeeld een totale stop op immigratie van moslims, het uitzetten van veroordeelde immigranten, harde straffen, ‘kopvoddentax’ – werken polariserend en splijten de samenleving. In De waanzin rond Wilders – Psychologie van de polarisatie in Nederland probeert Bosland de scherpe politieke verdeeldheid die door het optreden van Geert Wilders – en vóór hem Rita Verdonk en Pim Fortuyn – wordt opgeroepen psychiatrisch te duiden.
    Hij trekt een vergelijking met het borderlinesyndroom. Patiënten die aan deze stoornis lijden koesteren ‘de diepe (...) overtuiging dat elke nabijheid van een ander uiteindelijk tot teleurstelling en afwijzing zal leiden. De betrouwbaarheid van de ander wordt voortdurend uitgeprobeerd.’ Borderliners verdelen de wereld in vriend en vijand en spannen zich bijzonder in om hun omgeving te dwingen vóór of tegen hen te kiezen.


Red.:    Nou, dat laatste is een goede omschrijving van alles rond de islam: verdeelt de wereld in de absolute tweedeling van gelovigen en ongelovigen, benadrukt dat door talloze rituelen inclusief kleding, en probeert dat af te dwingen op allerlei manieren inclusief geweld. Dat religie borderline is, is nauwelijks omstreden als je kijkt naar de meer fanatiekere gevallen - die niet meer dan een wat nadrukkelijke uitingswijze van het basale karakter ervan .
    Maar natuurlijk past Bosland zijn definitie niet toe op de islam, maar degene die deze eigenschappen van de islam constateren. En uitsluitend op degene die de eigenschappen van de islam constateren. Een vorm van tweedeling (van de werkelijkheid) die Bosland in aanmerking doet komen voor zijn eigen definitie. Waar hij ter versterking nog het volgend aan toevoegt:

  Soms slagen ze er volgens Bosland in om een heel behandelteam in twee kampen te verdelen.

Nou, als er nog een ding is waar de islam ernstig aan leidt, is dat het overal waar het zit en niet de absolute baas is, leidt tot een verdeling in kampen - ook in Nederland.
    Het is zo erg,dat het zelfs te ver gaat:
  Boslands vergelijking van Nederland anno nu met een borderliner (want ook neiging tot zwart-wit denken en zoeken naar vijanden) gaat echter hopeloos mank. En zijn voorstellen tot therapie zijn nogal ridicuul. Zoals het idee om een Nationale Adviesraad voor immigratie en integratie in het leven te roepen met daarin vooraanstaande Nederlanders, migranten en Wilders-aanhangers en liefst ook de koningin. De therapie van Bosland, die hij analoog aan die voor patiënten met borderline tracht te ontwikkelen, staat bovendien op gespannen voet met democratie en rechtsstaat.  Zo zouden wij Wilders c.s. rustig moeten laten uitpraten, maar als hij de grenzen die door ‘ons allemaal’ zijn vastgesteld overschrijdt hem ‘streng maar rechtvaardig’ moeten terechtwijzen en als het niet anders kan schorsen uit de Tweede Kamer. Sorry, maar dit gaat veel te ver. De politieke arena is geen psychiatrische inrichting. Toetsen of iemand de grenzen van de wet te buiten gaat, is alleen voorbehouden aan de rechter en niet aan ‘ons allemaal’ als amateurtherapeuten.

Conclusie: gestoord dus, die man.
    Hoe die storing tot stand komt, staat ook nog in dit artikel:
  Hoe komt het dat Wilders voor zijn tegenstanders zo lastig te bestrijden is, vraagt de bestuurskundige Hans de Bruijn zich af in Geert Wilders in debat. Hij zoekt het antwoord in ‘de manier waarop hij zijn opvattingen construeert en presenteert’, ofwel ‘framing’. De sleutel tot politiek succes ligt volgens De Bruijn in het ontwikkelen van een frame ‘dat past bij onze opvattingen en dat zo breed mogelijk uitdragen’

Waarom worden ze gestoord: omdat ze er maar niet uitkomen hoe ze Wilders "moeten bestrijden". En wat is de voor de hand liggende conclusie: dat Wilders niet te bestrijden is. En waarom is Wilders dan niet te bestrijden terwijl hij "alleen maar one-liners verkoopt"?  Omdat die one-liners dus kennelijk waar zijn.
    Maar ja, als die one-liners tegen jouw ideologie ingaan, en je ze toch niet kan weerleggen,si dat inderdaad gek-makend. Jouw ideologie die zegt dat hun uithuwelijk-en-eerwraak-cultuur net zo goed is als de onze. Een cultuurverraderlijke ideologie.
    Ook de psychologen doen dus weer het bekende: het integratie probleem van één enkele kant bekijken. De cultuurverraderlijke kant. En ten overvloede nog een stukje dat direct laat zien waar het echte probleem ligt:


Uit: DePers.nl, 17-11-2009.

'Allochtoon moet huis in Nederland kopen'

Allochtonen moeten niet sparen voor een huis in Marokko of Turkije, maar een huis in Nederland kopen. Dat staat in de dinsdag gepresenteerde visie van het kabinet op integratie.
    Nu heeft veertien procent van alle Marokkanen en 26 procent van alle Turken in Nederland een eigen woning, tegen zestig procent van alle autochtonen. Het kabinet wil dat allochtonen vaker een 'bewuste keuze maken om te investeren in een huis en een toekomst in Nederland'.  ...
    Behalve de symboolwaarde heeft het ook een praktische kant. Allochtonen die het niet breed hebben en toch geld opzijleggen voor een huis in hun land van herkomst, zoals vaak gebeurt, hebben geen geld meer over voor bijvoorbeeld een computer of het lidmaatschap van een sportvereniging voor hun kinderen. Dat staat de integratie in de weg.
    Het pleidooi om te stoppen met sparen voor een huis in Marokko of Turkije maakt deel uit van het beroep dat het kabinet doet op de 'morele plicht' van allochtonen om werk te maken van hun eigen integratie. "Dat zijn ze aan zichzelf verplicht, aan hun kinderen en aan de samenleving", zegt Van der Laan.
    Minister Eberhard van der Laan (WWI) ervaart 'soms een onbehaaglijk gevoel' bij allochtonen die in Nederland een huis huren en intussen sparen voor een eigen huis in Marokko of Turkije. Hij vindt dat 'knellen' wanneer ze in Nederland wonen in huizen en wijken die door overheid en woningcorporaties voor veel geld en met veel werk worden opgeknapt.


Red.:   Het is de allochtoon die zich afscheidelijk gedraagt - op talloze terreinen.
    En natuurlijk geldt ook dat hoe internationaler de organisatie, des te meer cultuurverraad:


Uit: Volkskrant.nl, 16-12-2008, ANP

Ophef over kruisbeelden in klassen

Europarlementsleden van onder meer D66 en ChristenUnie winden zich op over kruisbeelden in klaslokalen. In Italië en Polen zijn de katholieke beelden verplicht op openbare scholen.
    Een grote groep christendemocraten en conservatieven in het Europarlement wil de kruisbeeldplicht behouden, hoewel het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die plicht strijdig vindt met de vrijheid van godsdienst.   ...
    Europarlementslid Sophie in ‘t Veld (D66) vindt het onaanvaardbaar dat het Europarlement zich mengt in een rechtszaak, waarin nog hoger beroep loopt.


Red.:   Met voorop de kosmopolitische cultuurverraders van D66, die graag de islam verplicht zouden stellen in het kader van de multiculturele maatschappij.
    Columniste heeft een aantal gevallen samengevat:


Uit: De Volkskrant, 18-12-2009, column door Nausicaa Marbe

Geen kerstboom, wel blijven zitten voor de rechter

...    Zo werkt fundamentalisme: ontmenselijking van relaties, afkeer van eigenheid, weg empathie en ontspanning in de omgang. De rede duikt onder en houdt zich koest. Zo verzieken niet alleen persoonlijke, maar ook maatschappelijke verhoudingen. Met naargeestigheid als toegift.
    Dat blijkt maar weer uit de jongste stroom bizar nieuws rond zeloten en de reacties daarop. Nog voordat advocaat Enait hoorde dat hij mag blijven zitten voor de rechter, was daar de koptische trambestuurder, door het Amsterdamse GVB geschorst omdat hij tussen de gehoofddoekte collega’s weigerde een kruis af te doen dat hij sinds 1998 draagt. En wat te denken van de directie van de Haagse Hogeschool, die met haar kerstboomfobie de feestsfeer in eigen huis behoorlijk versjteerde. Diversiteit gaat voor de kerstbal, peace man. Even krankjorum: de soloactie van de Nederlandse soldaat in Afghanistan die korans ging uitdelen als glijmiddel voor de vaderlandse oorlogsparticipatie. Klantenbinding op z’n multiculti.
    Incidenten. Maar ook die kunnen verkrampte gevolgen hebben. Zo’n kerstbomenboycot leidt vast wel tot de kerstboom met nationale driekleur als piek. Net zoals tijdens de sinterklaasintocht dit jaar meer Nederlandse vlaggen dan ooit wapperden: een antwoord op die politiek correcte mijter.
    Staatssecretaris Albayrak ziet zich genoodzaakt de orde rond Enait te herstellen door pietluttige wetgeving over opstaan in de rechtszaal. Ooit werd Rita Verdonk uitgejouwd omdat ze het handen geven per wet wilde regelen. Maar zulke maatregelen blijken wel nodig, nu het Hof van Discipline de onbeschoftheid van Enait verwart met religie en vrij baan geeft in de rechtszaal. Wie zich verlustigt in het plezieren van onverdraagzamen, laat nota bene het liberalisme sneuvelen in naam waarvan hij handelt. Want laat je zo’n Enait begaan, dan beloon je een anomalie die meer misbruik aantrekt. Bestrijd je hem, dan moet dat even draconisch als hij zelf te werk gaat.
    Ook het GVB krijgt een koekje van eigen deeg. Het bedrijf bemiddelt nu voor vervangende sieraden voor de kopt die naar eigen zeggen zijn Jezusliefde pas vanaf vijf centimeter kruis kan beleven. Wordt het een ring? Een oorbel? De man krijgt inmiddels therapie van de zaak. Het had niet zover hoeven komen als het GVB niet de hoofddoek had geadopteerd. Nu wil elk geloof mee met tram en bus. Was dit vroeger misschien met een grap en een borrel geregeld, nu treffen de partijen elkaar daar waar Enait z’n achterste niet verroeren wil: voor de rechter.
Fundamentalisme is besmettelijk, daar wil men in Nederland maar niet aan. Hier heerst het misverstand dat een seculiere publieke ruimte een verwaarloosbare frats is van ongelovige nietsnutten. Dat religieus gedram her en der geen kwaad kan. Maar zwicht je voor de ene fundamentalist, dan staat de rest ook in de rij.
    ... Des te triester dat de schooldirectie zich wél gedraagt als een Noord-Koreaanse commissie voor culturele zuivering. Ze zijn van alle tijden, de strebers die er plezier in scheppen in naam van een nieuw tijdperk precies dat te slopen wat mensen bindt en houvast biedt.
    Zo ook de diversiteitspriesters, al die heilig sprekende bestuurders die zichzelf betere burgers vinden als ze publiekelijk aanstoot nemen aan de eigen cultuur. Die zelfmutilatie verwarren met gastvrijheid. Opdat niemand kan klagen dat de massa-immigratie Nederland heeft veranderd. Nee, ‘we’ hebben het zelf gedaan. ...


Red.:   Grote ophef was er natuurlijk over de eerste geslaagde tegenactie: het Zwitserse volk dat voor een minarettenverbod stemde. Waarom? Waarschijnlijk vanwege dit soort dingen:


Uit: Tagesanzeiger.ch (Zwitserland), 21-12-2009.

«Stille Nacht, heilige Nacht» ist den Schulen nicht genehm

Das Volksschulamt will keine religiösen Gefühle verletzen. Deshalb wollen Richtlinien nicht, dass muslimische Kinder Weihnachtslieder über Gottes Sohn Jesus singen müssen.

Foto: Christliche Weihnachtslieder: Nicht alles, was Sternsinger vortragen, ist an den Schulen gern gesehen.

«Stille Nacht, heilige Nacht»: Überall ist das klassische Weihnachtslied zu hören – ausser an den Schulen im Kanton Zürich. Dies will zumindest das Volksschulamt. Es hat Richtlinien erlassen, «um auf die religiösen Gefühle andersgläubiger Kinder gebührend Rücksicht zu nehmen», wie es in den Bestimmungen heisst. Sonderregelungen für andersgläubige Schüler soll es zwar nicht geben, doch damit will der Kanton die religiöse Freiheit respektieren, wie der «Landbote» heute schreibt.
    Weiter schreibt das Volksschulamt vor: «Von der aktiven Teilnahme an Handlungen und Liedern mit religiösen Inhalten – zum Beispiel solchen, die Jesus als Gottes Sohn bezeichnen - soll abgesehen werden.» Im Islam gilt Jesus als Prophet, aber nicht als Sohn Gottes.

Kein Zusammenhang mit Minarettverbot
Für Bildungsdirektorin Regine Aeppli (SP) bedeutet das nicht, dass die Schulen Weihnachten ohne Jesus feiern sollen. «Es ist ein Hinweis, dass die in der Verfassung verankerte Religionsfreiheit respektiert wird.»   ...
    Beispiele für Lieder, welche von Jesus handeln und deshalb die religiöse Freiheit nicht-christlicher Kinder tangieren können:

Alle Jahre wieder
Der Heiland ist geboren
Es ist ein Ros entsprungen
Ihr Kinderlein kommet
O du selige Nacht
Stille Nacht, heilige Nacht

Weniger unumstritten sind Lieder ohne Jesus, beispielsweise «O Tannenbaum» oder Kinderlieder wie «Zimetschtern hani gern» von Andrew Bond.


Red.:   Natuurlijk is de Zwitserse SP waar mevrouw Aeppli lid van is, de sociaal-democratische partij - zeg maar de Zwitserse PvdA.
        Overigens: over dat referendum tegen het minarettenverbod: prompt verklaarde de democrate Guusje ter Horst (PvdA), minister van Binnenlandse Zaken, dat het maar goed was dat Nederland niet zo'n referendum kende.
   Ook in tijden dat bezuinigingen nodig zijn, is het verraad natuurlijk vertegenwoordigd:


Uit: De Volkskrant, 08-01-2010, door Han Entzinger, hoogleraar migratie- en integratiestudies

Bezuinigen op integratie is dwaasheid

Het kabinet wil 35 miljard bezuinigen en heeft speciale commissies aan het werk gezet. Een aantal specialisten geeft hier een voorzet. Vandaag: Han Entzinger Over Immigratie en integratie

Valt er te bezuinigen op het beleid inzake immigratie en integratie en, zo ja, hoe? ... de kosten van het immigratiebeleid die van de ‘vreemdelingenketen’. ... Voor dit alles is op de Justitiebegroting van 2010 ruwweg één miljard euro gereserveerd, ...
    De kosten voor het integratiebeleid van minister Van der Laan bedragen rond een half miljard euro. Het leeuwendeel hiervan is bestemd voor de inburgeringscursussen voor nieuwkomers en voor hier al langer woonachtige migranten. ...
    Natuurlijk dekt het bedrag van anderhalf miljard niet alle kosten van immigratie en integratie. Zo zijn er de voorzieningen in het basisonderwijs om kinderen van laag opgeleide ouders (die meestal allochtoon zijn) extra te ondersteunen. ... Het grotestedenbeleid, het huursubsidiebeleid of het bijstandsbeleid beogen ook indirect bij te dragen aan integratie. ...
    Bij het zoeken naar bezuinigingen op het immigratie- en integratiebeleid is het ... verstandig zich te beperken tot de ‘vreemdelingenketen’ en het inburgeringsbeleid. Misschien komen daar nog enkele subsidies voor etnische organisaties en multiculturele initiatieven bij. De omvang hiervan staat echter in geen verhouding tot de aandacht die de politiek hiervoor aan de dag legt.
    Is bezuinigen op de inburgering en op de IND, het COA en de vreemdelingenbewaring mogelijk? ...
    Bij de IND zouden de legeskosten voor het verstrekken van verblijfsvergunningen en andere documenten verder kunnen worden verhoogd. Vergeleken met de rest van de EU zijn deze leges echter al exorbitant ... Het risico dat ook hooggeschoolde migranten en hun internationale werkgevers Nederland hierom gaan mijden, is niet denkbeeldig, terwijl we juist hen hard nodig hebben.   ...


Red.:   Volgens Entzinger moeten we de huidige instroom ongemoeid laten onder het motto dat we dan ook hoogopgeleiden ontmoedigen, en een ongedekte cheque uitschrijven voor al de kosten die het gevolg zijn. Volgens zijn eigen schrijven vele miljarden.
   Verraad.
    Het volgende artikel is een bron van diverse varianten - vandaar het commentaar tussendoor:


Uit: De Volkskrant, 22-01-2010, door Sjaak van der Geest

Non-fictie | Inburgeringrituelen antropologisch bezien

Alsof je cultuur in een doosje kunt doen

De genodigden zitten er meestal wat schaapachtig bij, als ze door burgemeester of wethouder als burger worden ingewijd. Het Nederlandse inburgeringsritueel levert onoprechte feestjes op, betoogt antropoloog Oskar Verkaaik in Ritueel burgerschap.

Oskar Verkaaik is een antropoloog die twee jaar in Pakistan heeft gewoond. Thuiskomen na een lange tijd van onderdompeling in een andere cultuur leidt onvermijdelijk tot verbazing en vragen over de eigen samenleving. Verkaaik verbaast zich onder meer over hoe migranten (niet) in onze maatschappij worden opgenomen, over het verschijnsel van inburgeringsrituelen, en over de vraag wat die cultuur van ons precies is, die we nieuwe Nederlanders door de strot proberen te duwen.   ...


Red.:   De schrijver van het artikel geeft zijn geloofsbrieven af: wij duwen immigranten onze cultuur door de strot.

  Samen met studenten heeft hij een groot aantal inburgeringsrituelen bijgewoond en met de betrokkenen, vooral de ambtenaren, gesproken. Het blijkt dat de rituelen per gemeente verschillen. Soms is er een poging om de initiandi een beeld voor te houden van wat Nederland nu eigenlijk is – een moeilijke opdracht. Vaak gaat men daarvoor terug naar een ver verleden, zoals de Tachtigjarige Oorlog; geen wonder dat deze variant weinig voorkomt.

Waar het om gaat qua inburgering, maar iets voor de langere termijn, en onmogelijk voor zo'n bijeenkomst. Wat wel gezegd zou kunnen worden: " En dit moeten jullie zelf doen".
  Dikwijls wordt er wat lacherig of ironisch gedaan over die zogenaamde Nederlandse cultuur en laat de ceremoniaris – gewoonlijk de burgermeester of een wethouder – doorschemeren wat Máxima niet mocht zeggen: dat je eigenlijk niet van een Nederlandse cultuur kunt spreken. Een citaat uit Noord-Brabant: ‘Een Nederlander komt op tijd, eet om zes uur aardappelen, en gaat niet onverwacht op bezoek. Een Nederlander heeft een koektrommel en biedt je één koekje aan bij de thee of koffie. Een Nederlander eet kaas, heeft een bosje tulpen in een vaas, loopt op klompen en staat de hele dag vol bewondering te kijken naar de molens.’
    Met vette clichés probeert de spreker onder zijn opdracht uit te komen. De feestelingen zitten er meestal wat schaapachtig bij: wat moet je immers met een ritueel dat zichzelf belachelijk maakt? De spreker is het met ze eens. ‘Ik geneer me soms rot’, zegt hij later.

Over hun eigen cultuur denken immigranten helemaal niet zo relatief - dat is inmiddels bewezen. Deze vorm van inburgering is dus cultuurverraad.
  De derde variant, die zeldzaam is, doet een serieuze poging om de aanwezigen het belang van culturele diversiteit te schetsen waar zij als nieuwkomers een gewaardeerde bijdrage aan gaan leveren. Geen kunstmatig en opgefokt plaatje van een cultuur waarin niemand zich herkent, maar een schets van de dynamiek zoals je die aantreft in het straatbeeld van de grote steden. Een prachtige speech van de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh, zelf van Surinaamse afkomst, illustreert deze variant. Zijn benadering komt het dichtst bij het model van het ritueel in Canada waar Nederlandse politici hun inspiratie vandaan hebben gehaald. Maar Canada is dan ook inderdaad een land van migranten.

Inmiddels is ook volkomen duidelijk dat de allochtone immigranten, veruit in de meerderheid, geen bijdrage leveren aan onze cultuur, maar een grote sociale, economiuscdhe en culturele achterstand hebben. Voor onze immigratie is deze vorm van inburgering dus een vorm van cultuurverraad.
  Ten slotte is er de poging van sommige gemeenten de ceremonie multicultureel te maken door af te geven op het Nederlandse migrantenbeleid en de afnemende tolerantie van het grote publiek. Ook hier is ongemak en zwijgzaamheid bij de nieuwkomers de meest voorkomende reactie; want wat moet je met een ritueel dat op feestelijke wijze mensen initieert in een samenleving waarvan de ceremoniaris zegt dat die niet deugt?

Hier wordt het al uitgelegd: ook dit is cultuurverraad.
    Hier zien we dus dat onze bestuurderen vrij algemeen vallen onder de cultuurverraders. Nauwelijks een verrassing: ze behoren tot de klassen in de maatschappij die voordeel hebben bij globalisering en migratie. Dus ze doen alles om de slechte naam van immigratie te bestrijden.
    Het tweede deel van het verhaal slaat op de antropologische analyse van het gebeuren van inburgering, en wordt behandeld in Cultuurverraad, sociologen uitleg of detail .
    Een geval met vele varianten:


Uit: De Volkskrant, 30-01-2010, van verslaggever John Wanders

PVV: geen halaleten in school Almere

Preventief fouilleren in heel Den Haag en stadscommando’s in Almere: twee punten uit het programma van de PVV.

...  In Den Haag moet het recent ingevoerde verkeerscirculatieplan worden teruggedraaid, vindt de PVV. De belasting voor huizenbezitters (ozb) wordt gehalveerd. Het moet afgelopen zijn met ‘megalomane’ bouwprojecten in Den Haag. De PVV-afdeling in Almere verklaart de oorlog aan halalmaaltijden, die geweerd moeten worden uit ziekenhuizen, school- en sportkantines.   ...


Red.:   Dat laatste punt gaat het hier om: het halal-eten. Hiervoor geldt wat voor alle halal-gevallen geldt: tegenover halal staat haram - onrein, fout. Met de term "halal" worden wij niet-moslims dus bestempeld tot fout en onrein.
    De term "halal" is dus sterk beledigend voor onze cultuur. Het toestaan van die term is dus verraad ten gunste van de cultuur van de moslims. Cultuurverraad.
    Een groep van wie al eerder nogal wat vernomen is, maar als "wat dacht je anders" tot nu toe hier niet was vermeld: Arabisten en islamisten. Maar nu is er een zeer directe aanleiding:


Uit: De Volkskrant, 05-02-2010, van verslaggeefsters

'Geert Wilders is suggestief en misleidend over karakter islam'

Zes islam- en rechtexperts sturen brief aan rechtbank | OM had ook experts als getuige moeten oproepen.

Geert Wilders laat zich ‘suggestief en misleidend’ uit in een poging het gewelddadige karakter van de islam aan te tonen. Dit stellen zes experts op het gebied van de Koran, de islam en het recht in een brief aan de rechtbank in Amsterdam ...
    De PVV-leider hakt volgens de wetenschappers Koranverzen in tweeën, waarbij hij de vreedzame passages verstopt. De deskundigen – Fred Leemhuis (arabist en Koranvertaler), Jan Michiel Otto (recht, sharia), Gerard Wiegers (religiestudies), Sjoerd van Koningsveld (islamologie), Ruud Peters (sharia-expert) en Marlies ter Borg (Koran en Bijbel) – willen dat beeld rechtzetten.
    Wilders – die wordt verdacht van groepsbelediging, aanzetten tot haat en discriminatie – wil aantonen dat hij de waarheid spreekt over de islam. Om zijn verweer te onderbouwen, mag hij van de rechtbank drie islamdeskundigen oproepen als getuige. Het OM heeft niet om getuigen gevraagd die hier een verhaal tegenover kunnen stellen. ‘Als het OM ook deskundigen had opgeroepen, had je ons niet gehoord’, zegt Ter Borg. ‘Maar nu krijg je alleen Wilders te horen. Die scheefgroei willen we rechttrekken.’   ...


Red.:   Dat er ook vreedzame verzen in de koran staan, is nauwelijks omstreden - daarvoor hoeven de deskundigen geen brief te schrijven. Het gaat om de aanwezigheid van niet-vreedzame verzen. Want de situatie is net als die met diefstal of iedere andere wetsovertreding: dat je het tien of honderd keer níet hebt gedaan  is geen verzachtende omstandigheid voor de keer dat je wel steelt - en dergelijke.
    Maar door de brief te schrijven wekken de zes deskundigen wel de suggestie dat Wilders bewering, dat er niet-vredelievende verzen in de koran staan, onjuist is. En aangezien die verzen er wel in staan, zoals een kleiner aantal islam- deskundigen al eerder heeft betoogd, is de brief van deze een leugen.
    De reden om de verklaring van enkel andere deskundigen van hogere graad van betrouwbaarheid te verklaren dan de verklaring  van de zes is simpel: ze hebben er als groep belang bij - het belang zijnde de reputatie van hun vak. En dan geldt de simpele regel: als van een groep van 10 mensen er 1 iets verklaart dat tegen het belang van die groep is,en de ander en 9 verklaren iets dat ervoor is, zijn de kansen half-om-half. Is het 2 versus 8 dan ligt de kans op de waarheid al voor 80 en meer procent bij de kleinere groep.
    De zes bemoeien zich dus met het proces tegen Geert Wilders, dat wil zeggen: het proces tegen de vrijheid van meningsuiting, met een leugenachtige verklaring tegen de vrijheid van meningsuiting. Cultuurverraders dus.
    Weer een nieuwe kwestie: eerst in Rotterdam en later in Amsterdam bleken er verkiezingsposters (voor de gemeenteraadsverkiezingen) in het Turks en andere allochtone  talen verspreid te zijn. In deze ietwat meer verlichte tijden kwamen er nu openbare bezwaren, met, natuurlijk, de reacties vanuit multiculturele kring daarop. Hier twee voorbeelden:


Uit: De Volkskrant, 19-02-2010, door Koen De Mesmaeker, directeur voor inburgering Gent

Nederlands is maar een middel

Een verkiezingsposter in het Turks is volgens Koen De Mesmaeker geen probleem. Stemmen is belangrijker dan de mantra ‘Het begint met Nederlands.’

Wat is dat toch met die Nederlanders en hun obsessie voor taal? Enkele politici, uit alle belangrijke politieke families nota bene, verspreiden posters en/of folders in het Arabisch, Turks, Engels of een andere taal en iedereen voelt zich geroepen schande te spreken en in de bres te springen voor de Nederlands taal. ‘Het begint met Nederlands’ is het moto en natuurlijk zal geen zinnig mens ontkennen dat het beheersen van de taal van het gastland een belangrijke voorwaarde is om volwaardig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. Communicatie op de werkvloer, in het onderwijs, met de administratie en zoveel andere officiële en meer officieuze gelegenheden is nu eenmaal zoveel makkelijker als dat in een gedeelde taal kan gebeuren. Nederlands dus.
    ‘Het begint met Nederlands’ wordt echter een probleem als deze goedbedoelde slogan verheven wordt tot een religie, en als het gebruik van Nederlands tot een fetish verwordt en het doel ondergeschikt aan de vorm.
    ... we moeten wel consequent zijn: Nederlands is een middel tot harmonieus samenleven, geen doel op zich. Taal is een voorwaarde voor communicatie geen communicatie op zich.  ...
   Als ik lees dat de animo onder migranten in Nederland om deel te nemen aan de locale verkiezingen daalt en lager zal zijn dan vorige keer dan ben ik verheugd dat mensen in hun moedertaal aangesproken worden, al was het maar om de democratische waarden en instellingen uit te leggen.   ...
    Deelname aan verkiezingen is een belangrijke democratische verworvenheid en als die boodschap in het Turks, Arabisch, Chinees, Engels of een andere taal gegeven kan worden dan misstaat het om hierover te zeuren.


Red.:   Prachtig hè, die woorden...? Maar voor we ze uiteen gaan rafelen eerst de andere commentator:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 18-02-2010, door Thomas von der Dunk

Nederland is tikje schizofreen

Laten we eens wat minder krampachtig doen over twee-taligheid

Nederland heeft duidelijk een taalprobleem. ...
     In Utrecht blieft het CDA nu uit angst voor de bange kiezer niet langer een veeltalig welkomstwoord. Op Kanaleneiland prijkt namelijk boven een aantal portieken in verschillende talen het woord 'welkom', van het Frans tot het Arabisch. Voor fractie­voorzitter Eiko Smid onacceptabel. Wat zou zijn partijgenote Yvonne van Rooij daarvan vinden - voorzitster van de universiteit ter stede, die er naar streeft dat vrijwel alle colleges in het Engels worden gegeven? ...
    Bij één vreemd welkomswoord in electorale paniek raken - maar tegelijk wel de stad met het Harvard aan de Biltse Grift willen worden, waarvoor de totale verangelsaksisering van het onderwijs tot doel verheven is: niets symboliseert de schizofrenie van de Nederlandse politiek en de identiteitscrisis van dit land meer dan dat.
    Zou het niet van beide eens een onsje minder kunnen? Wat minder krampachtig Amerika naäpen teneinde internationaal voor vol aangezien te worden, en wat minder krampachtig doen over tweetaligheid-van-huis-uit - van Nederlands plus Duits, dan wel Nederlands plus Turks? Of zijn er talen van de eerste en de tweede rang?
    In Rotterdam is nu opwinding ontstaan over een poster in het Turks, in Deventer over een heel debat in die taal, en dat gaat inderdaad misschien wat ver. De VVD doet in het laatste geval niet mee - zij heeft als enige partij namelijk geen 'Turkse' kandidaat, wat haarzelf toch eens aan het denken zou moeten zetten! - en protesteert. Maar ik ben ervan overtuigd: als er in Amsterdam voldoende kiesgerechtigde Amerikaanse expats zouden zijn, zou zij geen enkel bezwaar hebben tegen een debat in het Engels.  ...


Red.:
   Ietwat minder mooi geformuleerd, maar in zijn grotere directheid even helder. En ook de woorden van verstandige mensen, want van Thomas von der Dunk weten we dat hij  cultuurhistoricus is, en de Belgische bestuurder zal ook wel niet van de straat zijn.
   En toch hun verhalen niet meer dan gezwets. Het is gezwets omdat het allemaal met één woord weerlegd kan worden. En dat woord is "eentaligheid". Het gaat niet om tweetaligheid. Voor tweetalige mensen hoeven er geen posters in een niet-Nederlandse taalgemaakt te worden - die kunnen Nederlandse posters lezen. Nee, die posters zijn alleen maar nodig voor mensen die geen Nederlands kunnen lezen. Voor ééntalige mensen.
   En geen van onze beide denkers en woordkunstenaars heeft het benul om dit te beseffen. Of ze beseffen het wel en dan zijn ze kwaadaardige leugenaars en propagandisten, en dat zullen we voorlopig maar even niet aannemen.
    Natuurlijk is een zo simpele weerlegging niet uniek. We reproducerende derde reactie onder het artikel van Von der Dunk:

  Markestein schreef op 18-02-2010 17:06
Dat mensen van huis uit tweetalig zijn, zeg Turks en Nederlands, lijkt me voor henzelf een pré. Verkiezingsposters en -flyers in het Turks, Arabisch of Engels zouden dan overbodig zijn. Maar het punt is dat veel Turken en Marokkanen, om over Engelstaligen in Nederland maar helemaal niet te spreken, nu juist helemaal niet tweetalig zijn. Mensen wonen hier vaak al decennia zonder de moeite genomen te hebben om de taal te leren van het land waar ze wonen en hun geld moeten verdienen. Daarom wordt er nu meer dan voorheen druk uitgeoefend om wel Nederlands te leren.
    Wat de politieke partijen met hun posters in vreemde talen doen, staat natuurlijk haaks op het streven om de mensen te bewegen Nederlands te leren. Integendeel, dergelijke acties, nota bene van partijen die samen de overheid uitmaken, geven de booschap af: 'doe geen moeite, als Mohammed niet naar de berg komt, dan komt de berg wel naar Mohammed.' Dom, dom, dom.    ...

Inderdaad. Hoe zou je je als intellectuele en denker nu voelen als je zo snel zo grondig te kakken wordt gezet? En hoe kan het nu dat je je als intellectueel en denker in een positie manoeuvreert waarin je zo snel te kakken kan worden gezet?
    Daar is maar één voor de hand liggend antwoord op: ideologische verblinding. De ijver om de zaak van de allochtoon, eigenlijk de moslim natuurlijk, is zo groot dat iedere connectie met de redelijkheid verloren gaat. Het is geen bewust proces meer - het gaat automatisch .
    Die ideologische verleiding is natuurlijk ook de reden dat ze niet beseffen waar ze mee bezig zijn: het stellen van de belangen van een immigrantencultuur boven die van de Nederlandse cultuur. Daar waar de uitingen van die cultuur duidelijk lager liggen dan die van de Nederlandse cultuur. Want iedereen weet dat die ééntaligheid gepaard gaat met een hele sleep aan andere sociale achterstanden, waaronder degene die leiden tot allerlei vormen van overlast en crimineel gedrag - zowel binnen de eigen groep als jegens de gastheren: Nederlanders.
    Cultuurverraad, dus.
    Een mooi voorbeeld dat een algemeen beeld neerzet:


Uit: De Volkskrant, 08-03-2010, door Corina de Jong

Overheid treedt harder op - tegen oude dames

Oude vrouwen in Kralingen worden beboet omdat hun honden loslopen, terwijl de auto’s worden leeggejat. Het is onrechtvaardig, vindt Corina de Jong.

Ongeveer 25 jaar loopt mijn moeder met een stuk of vijf andere vrouwen in verschillende samenstellingen ’s avonds een rondje over de Sophiakade. Dat doen ze gezamenlijk met hun honden, die bijna allemaal behoorlijk op leeftijd zijn. De hond van mijn moeder, een golden retriever van 13 jaar, heet Max. Max heeft een gouden leven. Elke ochtend naar het Kralingse Bos en ’s avonds spelen met de andere honden. Nooit ruzie met andere honden en geen reden om verder dan 10 meter van zijn bazin weg te lopen. Bazin en andere vrouwen bespreken al wandelend de dagelijkse beslommeringen met de nodige Crooswijkse humor.
    Vorig jaar heeft de gemeente besloten dat honden aan de lijn moesten. Stadwachten worden ingezet daar toezicht op te houden. De vrouwen denken dat het allemaal wel mee zal vallen, de groenstroken rond de Boezem zijn al jaren uitrenzones voor honden. Ze vinden ook dat de stadwachten genoeg andere zaken te doen hebben. Het aanspreken van de alcoholisten en drugsdealers die ’s avonds op de bankjes rondhangen, bijvoorbeeld. En Sien heeft een verslaafde buurman die dagelijks met gestolen goederen vanuit de stad naar zijn berging gaat, waar hij ook met kaarsjes zijn heroïne gebruikt. Marokkaanse scooterboys uit het Oude Noorden rijden aan de straatzijde langs de geparkeerde auto’s, waaruit zij laptops en navigatieapparatuur stelen.   ...
    Later op de avond wordt de buurt onveiliger. Buitenlandse drugstoeristen bezoeken Kralingen-West. De Belgische en Franse auto’s worden op de Sophiakade geparkeerd, klanten kopen de drugs in de achtergelegen wijk. Inmiddels krijgt Sien op een avond een bekeuring van 60 euro van een stadswacht voor het los laten lopen van haar bejaarde hond.
...
    Het toppunt werd twee weken geleden bereikt. Coby liep om kwart over acht in de ochtend langs de Kralingse plas. Max zat vast aan een lange oprollijn, hij was echter nog niet helemaal gewend aan het koord om zijn nek en trok af en toe zijn kop uit de riem. Coby deed de riem weer om zijn nek. Uit de mist kwamen twee stadswachten, die haar bekeurden, omdat de hond losliep. Coby protesteerde, want de hond liep niet los, hij trok alleen zijn kop uit de riem, dat moeten de mannen gezien hebben. Zij zeggen dat ze moet voorkomen dat dit gebeurt en ze krijgt 90 euro boete.
    De dames zijn murw geslagen, hebben alle geloof in politie, gemeente en justitie verloren. Het verzet is gebroken. Junken, dealers, alcoholisten, scootercriminelen gaan nog steeds hun gang. Ook een aardige maar wreed uitziende jongen met pitbull, die altijd losloopt, heeft nog geen bekeuring gekregen. Ze hebben hem zelfs nog nooit aangesproken.
    Deze vrouwen waren voor Pim Fortuyn, ze zagen hem als de redder van de achterstandsbuurten. Er is een politieke omslag gekomen: de overheid treedt harder op, tegen vrouwtjes met honden.


Red.:   Tuig en allochtonen, vaak dezelfde groep, mogen alles - de gewone burger wordt op de vingers gekeken. Het is geen wonder dat de aanhang van de PVV als een raket stijgt.
    De voormalig dichter des vaderlands, Gerrit Komrij, komt onverwacht helder uit de hoek in Pauw & Witteman (16-03-2010): "De ellende is begonnen toen er in Amsterdam een optocht plaatsvond waarom geroep werd "Salman Rushdie moet dood". En dat dat zomaar mocht. Dat er politie omheen liep om ze te begeleiden. In plaats  van dat er tegen opgetreden werd.
    Maar ja, het waren moslims, hè. Onder leiding van Mohamed Rabbae
    En zo is het: dat was een begin het grote cultuurverraad.
    En daar is 'ie weer, de vijfde-colonnist, samen met de bekende bende:


Uit: De Volkskrant, 20-03-2010, door Hedy d’Ancona e.a.

Wij nemen stelling

Burgers moeten van zich laten horen. We mogen ons niet laten gijzelen door verbaal geweld van haatzaaiers, zeggen Hedy d’Ancona e.a.

Nederland is een mooi land. ... Dankzij de diepgewortelde traditie van tolerantie en respect voor diversiteit konden tot nu toe etnische en religieuze minderheden hun volwaardige plaats innemen.
    Deze interne openheid is altijd een sterke basis geweest voor de internationale openheid van Nederland. Deze belangrijke kenmerken worden bedreigd door populistische predikers van angst en haat. Zij willen Nederland veranderen in een intolerant land, een culturele eenheidsworst, gezuiverd van ‘niet-westerse’ etnische, religieuze en culturele elementen. Met hun politiek van ‘wij’ tegen ‘zij’ zetten ze burgers tegen elkaar op en met hun pleidooien voor racisme en discriminatie op basis van geloof en afkomst drukken ze minderheden in een hoek.   ...


Red.:   De bekende leugens en omdraaiingen: het zijn de allochtone immigranten die discrimineren en racistisch zijn uitleg of detail , en waar ze in de meerderheid zijn de blanken in de hoek drukken zodat ze uit hun wijken vluchten uitleg of detail . En degenen die bezwaar hebben tegen de moslims pleiten niet voor eenheidsworst, want er wordt niets gezegd van andere Europeanen, Chinezen, enzovoort, alleen over de moslims met hun haatzaaiende koran en halal-en-haram regeltjes. En hun religieuze activisme in de vorm van de hoofddoek.
    Maar natuurlijk zijn de autochtonen de schurken, die de allochtonen ook sociaal-economsch onderdrukken:

  De daadwerkelijke sociaal-economische problemen die onevenredig veel allochtonen raken,

Geen woord over het de sterk achterblijvende leerprestaties van de allochtonen waardoor ze die positie hebben. Stel je voor, moslims die ergens in onderpresteren - die waardigheid weer.
    Én wat ze het liefst natuurlijk meteen zien verdwijnen, in goed-islamitische traditie, is het recht om op deze achterlijkheden kritiek te uiten:
  Al te vaak verbergen de predikers van angst en haat zich achter de vrijheid van meningsuiting. Het respecteren van die vrijheid ontslaat ons echter niet van de plicht om tegen abjecte vreemdelingenhaat publiekelijk stelling te nemen en minderheden te beschermen tegen discriminatie en racisme. Te weinig burgers, intellectuelen en politici spreken zich uit tegen de discriminatie onder de dekmantel van ‘religiekritiek’

En in dit geval komt ook dat bekende wanstaltige begrip van het respect om de hoek kijken:
  Ook het pleidooi om ‘de grote schoonmaak van onze straten’ te beginnen door een kopvoddentaks in te voeren tast de waardigheid van de moslims aan en ondergraaft de democratische principes.

Christenen mag je voor alles uitmaken, en op dit moment is het misbruik op internaten volop in het nieuws, maar moslims, nee, die hebben waardigheid, die je niet mag schenden. Christenen mag je bekritiseren, maar voor moslims moet je respect hebben.
    Kijk, en dat is nu een echte bedreiging van democratie.
    Tussen twee haakjes: dat kopvoddentaks, één keer uitgesproken,  is iets waar de multiculturalisten echt zonder limiet op kunnen klaarkomen.
    Het is regelrecht eigen-volk-haat, oikofobie, waar deze mensen aan lijden. Die zich inlaten met iemand die een islamitische moord op een schrijver heeft bepleit, een regelrechte onze cultuur vijandige vijfde-colonnist uitleg of detail .
    En om hun zwarte religieuze streven te verhullen, anderen beschuldigen van hetgeen ze zelf voor staan: "Joden zijn apen, anders-gelovigen zijn honden, en ongelovigen zijn varkens" :
  De angst voor het verbale geweld van angst- en haatzaaiers mag ons niet gijzelen. Daarom spreken wij ons luid en duidelijk uit tegen discriminatie en racisme ...

Voor de zoveelste keer in deze niet-aflatende campagne om ons de islam op te dringen.
    Oh ja, dit keer is "De multiculturele cultuur is een verrijking van onze samenleving" Hedy d' Ancona die de hoofdondertekenaar is - dit is de volledige lijst:
  Hedy d' Ancona (oud-minister PvdA),
Rene Danen ( Nederland Bekent Kleur),
Hans Dijkstal (oud-vicepremier VVD),
Bas de Gaay Fortman (oud-Kamerlid GroenLinks),
Jos van Kemenade (oud-minister PvdA),
Tineke Lodders (oud-partijvoorzitter CDA),
Anja Meulenbelt (senator SP),
Rinus Penninx (hoogleraar Etnische Studies UvA),
Mohamed Rabbae (oud-Kamerlid GroenLinks),
Jan Terlouw (oud-vicepremier D66) en
Kars Veling (oud-fractievoorzitter ChristenUnie).

We hebben weer vijf namen toegevoegd aan onze lijst uitleg of detail .
    Een teken van lichte vooruitgang: ook de werkelijkheid mag nu gehoord worden:


De Volkskrant, 26-03-2010, ingezonden brief van  Dirk Bol (Amsterdam)

Terecht boos

Onder aanvoering van Hedy d’Ancona heeft de politiek-correcte elite van de jaren tachtig ons opgeroepen stelling te nemen (Forum, 20 maart). Waartegen? Tegen populistische predikers van angst en haat die ons mooie land bedreigen en intolerant willen maken. Hiertegen moeten we stelling nemen, en solidair zijn met iedereen, ongeacht afkomst en religie. Mooie woorden, die echter de plank misslaan. Deze vertegenwoordigers begrijpen niet dat juist zij verantwoordelijk zijn voor de opkomst van een fenomeen als Wilders. Door terechte uitingen van gevoelens van vervreemding van hun achterban te negeren of als racistisch af te doen, liet zij diezelfde groep boos achter. Pas dankzij Wilders en Fortuyn mogen zij er voor uitkomen. Niks abjecte vreemdelingenhaat, niks racisme of discriminatie. Gewoon boosheid van een groep autochtonen, die niet werden gehoord toen ze zich wilden verzetten tegen dreigend verlies van hun wortels. Reden genoeg voor veel kabaal. Het enige antwoord op het fenomeen Wilders lijkt me een oprecht mea culpa van diezelfde politiek-correcte elite. Het gemak waarmee linkse partijen destijds hun autochtone achterban inruilden voor buitenlanders, zonder beider belangen te behartigen, geeft te denken over hun waarachtige vermogen tot solidariteit.


Red.:   Het blijkt, tegen alle redelijkheid in, toch nog erger te kunnen:


Uit: De Volkskrant, 06-04-2010, column door Kader Abdolah

On tour

Ik ben een tijdje op reis, bezig met een tour door Amerika, langs universiteiten waar de Nederlandse taal en literatuur worden gedoceerd. Eigenlijk is het een ontmoeting met bijna alle Amerikaanse studenten die Nederlands studeren. Het zijn allemaal bijzondere studenten, ze hebben iets aparts, iets extra’s. Ze zijn allemaal gek op Nederland en ze weten niet waarom. Een gevoel van er bij willen horen.    ...


Red.:    Om studenten Nederlands in het buitenland kennis te laten maken met de Nederlandse persoon, wordt er iemand gestuurd die een koran-verkopende Iraniër-met-een-snor is ... Woorden schieten tekort ... Waarom geen samba-dansende neger als vertegenwoordiger van de Eskimocultuur?
    Maar wie dat verzonnen heeft, is een rasechte cultuurverrader.
    Weer een zeer eigenaardige club:


Uit: De Volkskrant, 08-04-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Humanitas weert PVV'er om politieke opvattingen

Het district Noord-West van hulporganisatie Humanitas zit zonder bestuur. Oorzaak is een een conflict tussen bestuurslid René Eekhuis, tevens PVV-raadslid in Almere, en zijn medebestuursleden. Deze vinden de PVV-standpunten over bijvoorbeeld hoofddoekjes strijdig met die van de hulporganisatie, en eisten het vertrek van Eekhuis. Toen Eekhuis dit weigerde, zijn ze zelf opgestapt.
    Het districtsbestuur heeft bij het conflict de hulp ingeroepen van het hoofdbestuur, dat ook met Eekhuis heeft gesproken. Eekhuis, een 54-jarige ondernemer in Almere, organiseert onder meer Kindervakantieweken voor Humanitas. Hij is ‘boos en teleurgesteld’ door de opstelling van zijn voormalige medebestuursleden. Eekhuis: ‘Als je mensen tijdelijk wilt helpen, wat Humanitas doet, dan is dat niet iets van links of rechts, maar van ons allemaal. Humanitas handelt in strijd met haar eigen gedragscode. Daarin staat dat discriminatie op basis van politieke voorkeur niet is toegestaan.’   ...


Red.:   Dus we hebben als leden van een niet-religieuze organisatie geen bezwaar tegen de discriminerende opvattingen van moslims, mar wel tegen degen die bezwaar maken tegen die discriminatie. Deze mensen zijn dus volledig in de war gebracht door de leugens en propaganda van de cultuurverraders in de bovenste derde van de maatschappij.
    Het gif is inmiddels doorgedrongen tot in de haarvaten van de maatschappij:


Uit: De Volkskrant, 08-04-2010, door Benno Barnard

Ook zonder God zijn we christelijk

Woensdag 31 maart zou de Nederlandse schrijver Benno Barnard een lezing houden aan de Universiteit Antwerpen. Al na zijn eerste zinnen bestormden radicale moslims het podium. Hier een sterk bekorte versie van de lezing die Barnard had willen houden.

...    Met God heb ik geen verstandhouding. Toch zijn mijn kinderen anglicaans gedoopt en staat ons huis in de grensstreek tussen jodendom en christendom. Ik wil dat ze zoveel mogelijk kennis op dat gebied verwerven, kruisjes leren lezen op de mentale kaart van Europa. Dat is weinig vanzelfsprekend. Het onderwijs is grotendeels een ramp. Vijf jaar geleden was op de multiculturele kleuterschool van mijn kinderen in Antwerpen iedere verklaring van Kerstmis als het geboortefeest van Jezus verboden; wel werd het Suikerfeest gevierd, waarmee wij niets te maken hebben. Toen ik daartegen protesteerde werd ik door een als directrice aangestelde geestelijke leegte met de verkeerde partij geassocieerd.   ...


Red.:   Maarten van Rossem is van origine historicus, maar omdat hij de laatste tijd, gepensioneerd zijnde, zich meer als mediafiguur profileert, zijn commentaren maar hier:


Uit: De Volkskrant, 08-04-2010, door Margreet Vermeulen

Een serie gesprekken over de stand van het land (deel 9)

‘Die onzinnige bemoeienis van de overheid met alles wat je doet’

Maarten van Rossem, buitengewoon hoogleraar Amerikanistiek, Vincent van  Rossem, hoogleraar monumenten en stedenbouwkundige vraagstukken.

Waar rasmopperaar Maarten van Rossem zich het meest over opwindt in Nederland is populisme. Vincent kan zich er niet druk om maken: ‘Ik denk ach politici, allemaal zakkenvullers.’
...
...    Maarten heeft zich ingehouden. Het blijkt een aanloopje om volop de aanval te openen op zijn grootste ergernis: het populisme. ‘Vooral omdat de populisten een satanisch monsterverbond met de media hebben gesloten die elk theaterstukje van deze kermisklanten breed uitmeten. ....’ ...
     Maarten: ‘De media moeten in de eerste plaats aan waarheidsvinding doen. En als Wilders zegt dat Europa 54 miljoen moslims telt, dan wil ik in de media lezen dat dat niet waar is.’ ...


Red.:   Maar de media mogen niet schrijven over de waarheid van de oververtegenwoordiging van allochtonen in overlast en criminaliteit, en al helemaal niet over de kosten van de immigratie. Van Rossem pleit hier dus voor censuur en propaganda à la Orwell.
    Van Rossem is al een hele tijd bezig met zijn campagne. Hier nog een voorbeeldje:


Uit: De Volkskrant, 08-04-2010, rubriek Weekbladen door Jean-Pierre Geelen

'Blonde Dolly' is een planeet op zichzelf

...   Het lijkt allemaal erg op wat historicus Maarten van Rossem zegt in HP/De Tijd: ‘Het basissentiment van de populist is de frustratie dat hij niet aan het woord komt, dat hij geen invloed heeft. De politiek is in zijn ogen een systeem waar hij geen greep op heeft.’
    En: ‘Wilders weet natuurlijk heel goed dat het gelul is wat hij beweert.’   ...


Red.:    De media blijven natuurlijk hun steentje bijdragen - ze schrijven alles op om de Nederlanders zwart te maken:


Uit: De Volkskrant, 12-04-2010, van verslaggever Noël van Bemmel

Politie kleurt langzaam maar zeker bij

Max Daniel had zich altijd Nederlander gevoeld, totdat hij zich als 19-jarige knaap bij de Politie-academie meldde. ‘Kun jij wel zwemmen?’, wilde een sportinstructeur weten. Een vreemde vraag voor een jongen wiens ouders van Indonesië naar Nederland verhuisde toen hij anderhalf was.   ...


Red.:   Een zeer redelijke en fatsoenlijke vraag. Die instructeur ziet iemand met een kleurtje voor zich, waarvan bekend is dat ze weinig zwemmen. En dat van dat verhuizen-met-anderhalf staat niet op het voorhoofd. Het "slachtoffer" leidt aan de bekende overgevoeligheid .De krant die het opschrijft lijdt aan cultuurverraad - want als het andersom was geweest, had er ervoor en erna drie keer gestaan dat het slechts een incident was, en er geen enkele conclusie uit moest worden getrokken omtrent algemeen gedrag en groepen

  ‘Het was ook de tijd van de Molukse kapingen.

Ja, Molukkers waren niet populair in die tijd. Volkomen begrijpelijk. En niet iedereen kan de ene Indonesiër van de andere onderscheiden.
  Toen bleek al dat de gemiddelde Nederlander – en dus ook de gemiddelde agent – zijn eigen geschiedenis slecht kent.’ Daniel kreeg dus onplezierige opmerkingen naar zijn hoofd. ‘Zelfs bij het vertellen van Turkengrappen zeiden collega’s: o, sorry Max, ik zag je even niet zitten.’

Natuurlijk wisten die collega's wel het verschil - het was alleen een voor de hand liggende grap. Weer die overgevoeligheid.
  Als jonge inspecteur en later als hoofdinspecteur merkte Daniel dat nieuwe allochtone collega’s naar hem toekwamen voor advies. ‘Ik legde hen uit dat je soms moet meebuigen en soms een opmerking moet rechtzetten. Vaak worden pijnlijke dingen gezegd door een gebrek aan kennis.’

Oh. Dus die indeling was wel degelijk gebaseerd op werkelijke overeenkomsten en verschillen ...
      Er was nog een geïnterviewde
  Aan de andere kant van Nederland, zwaait zij-instromer Letty Demmers de scepter over het politiekorps Zeeland. Haar benoeming begin 2009 is een tweede voorbeeld van de manier waarop de politie probeert diversiteit in de top op te krikken. ‘Ik was burgemeester, net weer benoemd voor zes jaar en had het prima naar mijn zin’

Als burgemeester zal ze vast gevonden hebben dat de eerste de beste politie-inspecteur niet geschikt is voor een post als burgemeester - "Daar heb je vele capaciteiten voor nodig". Maar als burgemeestertje acht ze zichzelf natuurlijk wel geschikt om politiecommissaris te worden. Kwestie van gezichtpunt, hè ...
    De bezwaren tegen deze gang van zaken zijn zo ernstig, dat ze het ook zelf moeten toegeven:
  Er zijn ook nadelen, erkent Demmers. Zelf heeft de korpschef nooit een huiselijk conflict hoeven sussen als jonge agent, een moord opgelost als rechercheur of een rel neergeslagen als operationeel commandant.   ...

Het equivalent van "Nooit iets met politiek te maken gehad voor het burgemeester werd".
    En:
  De pas tot plaatsvervangend korpschef van Friesland benoemde Daniel heeft begrip voor blanke mannelijke collega’s die zich gepasseerd voelen. Hen wordt uitwisselingsprogramma’s en trainingen geboden, maar hun kans op promotie is gehalveerd. De veelgehoorde conclusie dat daardoor ook de kwaliteit van de politie daalt, vindt Daniel kortzichtig.

Dat 'Hen wordt uitwisselingsprogramma’s en trainingen geboden' is weer je reinste cultuurverraad: als het om allochtonen gaat, wordt er nooit zoiets gezegd. En dat de kwaliteit van de politie daalt door het bevorderen van minder geschikte op grond van ras of sekse is iets dan volkomen vaststaat. Nog meer cultuurverraad.
    Al ruim een jaar wordt er geen afkomst meer vermeld bij berichten over overlast of misdaad. Tenzij het natuurlijk autochtone zaken betreft - dan mag het wel:


Uit: De Volkskrant, 14-04-2010, van verslaggever Raoul du Pré

'Gewone', maar wel criminele pubers verbazen Veldhoven

Met de arrestatie van een groep van 32, merendeels minderjarige, criminele jongens en meisjes uit Veldhoven en omgeving zijn zeker 225 misdrijven in het zuidoosten van Brabant in één keer opgelost.

Het gaat onder meer om brandstichting, vernieling, diefstal en mishandeling, meestal onder invloed van drugs gepleegd.
    Politie, justitie en burgemeester Jack Mikkers spreken van een uitzonderlijke gang van zaken en zeggen geschrokken te zijn van de ‘collectieve normvervaging’. Zij breken zich nog het hoofd over de vraag hoe een hele groep ‘gewone autochtone pubers’ in een slaapstadje als Veldhoven ‘de verkeerde afslag kan nemen’.   ...


Red.:   Een bericht dat normaal minder op zou vallen:


Uit: De Volkskrant, 10-04-2010, van verslaggever Noël van Bemmel

Kruis Sinterklaas van kostuums af

Entertainmentbureau Ras uit Weert bant voortaan het kruis van de mantel en mijter van sinterklaaskostuums. Dat doet de eigenaar omdat een kruis associaties kan opwekken met kindermisbruik in de katholieke kerk. ...


Red.:   Raar idee voor een tegenactie, maar toch weinig aan de hand, zou je zeggen. Vermits er een aantal  maanden terug net weer een actie is geweest om het kruis van de mijter van sinterklaas te krijgen om de moslims te gerieven. Dat maakt deze actie meteen volledig verdacht. Want als dit misbruik, in de gespiegelde taal "niet meer dan een beperkt aantal incidenten", voldoende is voor zo'n actie, kan de islam wel meteen versoden worden, wegens de talloze gevallen van eerwraak, meisjesbesnijdenis, steniging, enzovoort. Toch een zaakje van cultuurverraad, dus.
    Verrassenderwijs hier nog niet te genoemd: de politiek. Maar dat is deels omdat iedereen eigenlijk wel weet hoe het zit: links van de streep:niets anders dan cultuurverraad (behalve een tijd lang de SP). Maar dit is toch wel een dusdanig  sterk staaltje dat aparte vermelding gewenst lijkt het staaltje is dusdanig sterk, dat de Volkskrant het niet durfde publiceren in één stuk. Hier is deel één:


Uit: De Volkskrant, 20-04-2010, van verslaggeefster Yvonne Doorduyn

Albayrak vormt tandem met Cohen

Oud-staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) staat bij de verkiezingen van 9 juni opnieuw op nummer 2 van de PvdA-kandidatenlijst. Ze laat daarmee fractievoorzitter Mariëtte Hamer achter zich, op nummer 4. Oud-onderwijsminister Ronald Plasterk neemt de derde plaats in.

...   De partij kiest met het tandem Cohen-Albayrak net als de PVV van Geert Wilders, voor een sociaal-culturele focus: integratieproblemen, het wij-zij-denken,   ...


Red.:   En deel twee:


Uit: De Volkskrant, 21-04-2010, door Yvonne Doorduyn

Kandidatenlijst van de PvdA toont maar enkele verrassingen

Tussentitel: Ahmed Marcouch is hoogste nieuwkomer op nummer 15

‘Dit is Nederland’, zei aanstaand PvdA-leider Job Cohen dinsdag over de kandidatenlijst waarmee hij op 9 juni de verkiezingen in gaat. ...
    ‘Een afspiegeling van ons land. Ik ben ervan overtuigd dat we met dit team het verschil kunnen maken’, voorspelde Cohen.
   ... Lijstduwers zijn oud-minister Hedy d’Ancona en Lodewijk de Waal, ...


Red.:   En dan even combineren met iets dat een paar dagen terug in dezelfde krant stond:


Uit: De Volkskrant, 17-04-2010, rubriek Kringen, door Jan Tromp

Kringen | Neemt afscheid van burgemeester Cohen

Een prettige uitsnede van de nationale beau monde

...  Amsterdam nam afscheid van zijn burgemeester, ...
    Jörgen Raymann in zijn alter ego van Tante Es richtte zich rechtstreeks tot het scheidend subject: ‘Dat jij als joodse jongen de moslim in Nederland gaat beschermen! Wrang is het lot. Je bent een schat, Job, je bent een schat. Ik ben blij dat je premier wordt.’   ...


Red.:   Dus hier sta het: "Dit is Nederland, en Nederland is een joodse moslims-vriend op één, en een moslim op twee". Met voor de duidelijkheid nog de joodse uitvindster van de kreet "De multiculturele samenleving is een verrijking van ons land" als lijstduwer.
    In het eerste artikel staat 'De partij kiest met het tandem Cohen-Albayrak ... voor een sociaal-culturele focus' - het is volkomen duidelijk wat die focus is: de islamisering van Nederland onder leiding van de migratiefundamentalisten.
    In afwachting van een verzameling van dit soort uitingen:


Uit: De Volkskrant, 22-04-2010, rubriek Weekbladen, door Jean-Pierre Geelen

Digitaal incontinenten blijken doodgewone mensen

...   In De Groene naast een special over ‘De actualiteit van filosoof Thomas Hobbes’ een oproep van Anil Ramdas aan ‘weldenkende mensen’ om Job Cohen te stemmen. Hoe die ‘de boel bij elkaar gaat houden’ weet Ramdas ook niet, maar: ‘Er is alleen zijn uitstraling. Hij wekt vertrouwen. Hij brengt rust.’
     ‘Met Cohen kan de droevige, kille, harteloze tijd tussen 2000 en 2010 eindelijk worden afgesloten. Tenzij er iets gruwelijk misgaat. Vandaar deze oproep. Het is voor mij van levensbelang. Als de allochtoon die ik tegen wil en dank ben, als de serieuze Nederlander die ik vanuit het diepst van mijn hart wil zijn.’


Red.:   In de linkse media is het cultuurverraad in de vorm van de anti-Nederlandse identiteit mentaliteit vanzelfsprekend:


Uit: De Volkskrant, 23-04-2010, tv-recensie door Jean-Pierre Geelen

Feestneus

...   EenVandaag herdacht Toon Hermans – tien jaar dood. ...
    Albert Verlinde noemde hem in RTL Boulevard ‘oer-Hollands’, en misschien was dat óók wel een van de geheimen achter het grote herdenken van deze dagen. Nederland koestert zijn helden van weleer.
    Of Toon over tien jaar nog herdacht zou worden, vroeg EenVandaag. Een kenner wist het zeker: ‘We leven in een tijd van terugkijken naar normen en waarden van vroeger. Als iemand dat kon uitdragen, dan was het Toon. Dat je toch plezier in het leven kunt hebben, en niet kijkt naar wat je niet hebt, maar naar wat je hebt’.
    Oer-Hollands. Doe maar gewoon, zo was Toon. ‘Wat hij doet is onzin. Als het zin had, was hij geen clown geweest’.
    In Boulevard toonde Maurice de hometrainer die zijn vader dagelijks besteeg in de huiskamer. Steevast keerde die het apparaat halverwege: ‘En nu ga ik terug’.
     Ik dacht aan vergleden tijd; spontaan zocht ik mijn feestneus.


Red.:   De doodsteek in intellectuele en alfa/gammakringen: iemand plaatsen onder de Nederlandse identiteit. "Hij dacht aan de vergleden zielige-negertjestijd; spontaan zocht hij zijn boerka."


Uit: De Volkskrant, 03-04-2010, door Marc Peeperkorn

Een serie gesprekken over de stand van ons land (deel 6)

Van gidsland naar gistland

Vandaag: Geert van Istendael , schrijver, dichter | Nederland is weergaloos exotisch. Verslaafd aan trends maar ondertussen geobsedeerd door de eeuwige consensus. De Belg Geert van Istendael houdt van ons land. ‘Lieve Nederlanders, veracht jezelf niet.’

Denkend aan Holland ...
‘Zie ik een land dat zo veel moeite heeft om te veranderen. Het gebeurt alleen met grote schokken en veel commotie. Dat was zo in de jaren zestig met provo, dat zag je toen Fortuyn opkwam en dat zie je nu opnieuw bij zijn mutant Wilders. Heel eigenaardig: een land verslaafd aan modes en trends – als je in Nederland niet direct meedoet, ben je ‘achterlijk’ – en toch zo veel moeite zich aan te passen. Een fascinerende paradox.’

En de verklaring?
‘Nederlanders hechten krampachtig aan consensus. Afwijken van de norm, vooral binnen de elites, geldt als een misdaad. Als je eensgezindheid afdwingt, zie je de spanning niet die wordt opgebouwd. Tot het deksel eraf vliegt: boem! Dan barst alles open. Na provo schoot de elite naar links, iedereen was plotsklaps ‘socialisties’. Mocht je daar natuurlijk weer niet van afwijken. Anderen die niet onmiddellijk volgden, zoals wij Belgen, waren niet genoeg voorgelicht. Haha, tot opnieuw bleek dat er helemaal geen consensus was.
    ‘De Nederlandse elite is haar volk verloren. De econoom John Kenneth Galbraith waarschuwde dat op den duur alleen mensen boven een bepaald inkomen nog stemmen. Die elite organiseert vervolgens de staat in haar eigen belang. Dáár schoppen mensen als Fortuyn en Wilders tegenaan. Daarom weten de Nederlandse elites – in de politiek, het bedrijfsleven, de advocatuur, aan de universiteiten – zich geen raad met mensen als zij. Hoe kun je een proces tegen Wilders aanspannen vanwege een mening die hij heeft geuit? Hoe ergerlijk die mening ook is. Ik kreeg vroeger pamfletten van het Vlaams Blok waarbij je meteen een wasknijper op je neus moest zetten. Zo sterk was de walm die daar vanaf kwam. Het Vlaams Blok was racistisch, Wilders laat zich daar niet op betrappen. Wilders had voor zijn proces achttien getuigen opgeroepen, vijftien zijn er gewraakt. Dat lijkt verdacht veel op een politiek proces. Moet je vooral doen in de aanloop naar verkiezingen. Dat is heel gevaarlijk, spelen met vuur.’   ...
    Mijn vrouw en ik kwamen eens terug van een bezoek aan het Noorden van Nederland. Iets voor Zwolle zei ik: hier ligt Staphorst, dat moet je gezien hebben. ...’

In die dorpen werd eerst gebeden tegen het wassende water, nu tegen het rijzende aantal moslims.
‘Het gist. De elite staat op losse schroeven omdat ze het probleem van de migranten heeft verwaarloosd. Zij woont immers niet in de probleemwijken. Maar wat je verwaarloost, begint te stinken. Wilders is daarop gesprongen. Hij is een begaafd redenaar. Dat mensen op hem stemmen begrijp ik heel goed. Hij zit in de oppositie en kan er flink tegenaan gaan. Bovendien heeft hij zich laten adviseren door een paar islamkenners. En inderdaad, als je de islam extreem opvat, stuit je op zaken die wij nooit kunnen dulden.’

Politici als Bolkestein riepen dat vijftien jaar vóór Wilders.
‘Dat klopt, heel jammer dat die naar Europa is gegaan. Bolkestein zei het en weigerde hulp of zelfs bijval van extreem rechts. Non tali auxilio nec defensoribus istis: niet met zulke hulp en niet met zulke verdedigers. Maar de rest van de Nederlandse elite beschouwde – én beschouwt – kritiek op religie als racisme. Dat is een zware denkfout. Het katholicisme én de islam willen de wereld bekeren, dan kun je de aanklacht van racisme niet volhouden.’

Waarom staat Nederland toch bekend als tolerant?
‘Omdat jullie dat zeer goed verkocht hebben! Vrije seks, vrije hasj en haar tot op je kont, die karikatuur. Maar ik ben niet geschrokken van de verandering in Nederland. Dat Theo van Gogh op een vuile, smerige manier werd vermoord om ideologische redenen. Dat voormalig minister Zalm vervolgens riep: ‘Het is oorlog’. Voor de Nederlanders was het een totale schok. Ze kregen het gevoel dat Nederland op Sicilië kwam te liggen, of in het vreselijke België, waar politici op straat worden neergeknald. Maar het zat eraan te komen. Omdat de politiek-sociale elite hardnekkig vasthield aan haar consensus. Fortuyn brak daarop in, op zijn onnavolgbare wijze. Fortuyn was ook zo zichtbaar omdat hij in Nederland optrad. In Italië zou niemand naar hem hebben omgekeken. Niemand. Zijn prachtige zijden dassen, zijn dure pakken, zijn theatrale optredens, dat is daar doorsnee. Ze hebben daar veel betere lieden in de aanbieding. Maar in Nederland valt het enorm op.’

Waarom wil de elite consensus?
‘Omdat ze de elite wil blijven, dat is overal zo. Alleen in Vlaanderen weten wij dat er altijd een andere kant is, namelijk een Franstalige, waar je rekening mee moet houden. Nederland was verzuild, een mooie manier van de elites om hun verschillen te organiseren. Maar dat is verwaterd. In plaats daarvan hameren ze nu op consensus. Nederland is een echte natie. Ook als je op de Vaalserberg woont (hoogste natuurlijke punt, MP), denk je nog steeds aan de dijken.’


Red.:    Weer een voorbeeld van die cultuurverradende elite. Hij heeft de meeste bekende eigenschappen:


Uit: De Volkskrant, 08-05-2010, interview door Chris Rutenfrans:

Twistgesprek
...
Tussenstuk:
CV Tim Jansen

1985  Geboren in Naarden
2004–2007  Bachelor politicologie VU
2008-nu  Lid DVVA
2007-2009  Master political science Leiden
2009-nu  Student wijsbegeerte UvA
2009-nu  Fractie-assistent D66 Bloemendaal


Red.:   Een alfa-intellectuele vervolg D66-kosmopoliet vervolg - aangenaam kennis te maken. Nu het twistgesprek met de Volkskrant-redacteur, één van de weinige die bekend is vanwege zijn openheid over multiculturele problematiek. Vanwege de hoeveelheid onzin en leugens in de antwoorden commentaar tussendoor:

  Dwing clubleden vrijwilligerswerk te doen

Het Nijmeegse Quick 1888 heeft onrust veroorzaakt door allochtone kinderen die zich aanmelden voorlopig op een wachtlijst te plaatsen.

Quick 1888 is voor 80 procent allochtoon. Wat is er tegen een wachtlijst voor allochtonen?
‘Het uitgangspunt van een voetbalvereniging hoort te zijn dat iedereen daar kan sporten. Het criterium autochtoon-allochtoon hoort daarbij helemaal niet ter zake te doen.’


Onzin: een voetbalvereniging heeft nog een andere doelen: gezamenlijkheid en gezelligheid. Er zij vele voetbalverenigingen die dat uitstralen, zoals studentenvoetbalverenigingen, arbeiders voetbalverenigingen, enzovoort.
  Bestuurslid John Peters zegt dat zijn club reële problemen heeft. Criminaliteit bijvoorbeeld.
‘Een voetbalclub heeft andere middelen om dat tegen te gaan. Je kunt toch niet een hele groep uitsluiten vanwege het wangedrag van enkelen? De KNVB heeft een spelerspas. Als mensen zich structureel misdragen, dan wordt dat landelijk geregistreerd en dan komen ze bij geen enkele vereniging meer binnen.’

Leugen. Het gaat niet over enkelingen maar over een groot deel van een bepaalde groep.
  Maar Quick 1888 heeft zijn hele A1-team uit de competitie moeten halen vanwege dat wangedrag.
‘Dan vind ik nog steeds niet dat je ervan uit mag gaan dat dat ook met toekomstige teams gaat gebeuren. ...

Oftewel: als je je drie keer op je vinger hebt geslagen en gemerkt dat dat pijn doet, moet je rustig doorgaan met op op je vinger slaan. Volstrekte waanzin, dus.
  Met uitsluiting van allochtonen maak je dit soort problemen alleen maar erger.’

Een schijnbaar cryptische opmerking: welke problemen? Een gokje: het wangedrag van allochtonen en hun gebrek aan meedoen met vrijwilligerswerk? Maak je die erger met hun verwijdering uit je club? Onzin, natuurlijk. Je maakt het erger door het te blijven tolereren. En opvoeden is niet het doel noch de plicht van een vrijwilligersvereniging.
  Een ander team had de kleedkamer van de eigen vereniging verbouwd.
‘Dat gebeurt ongetwijfeld niet alleen met teams waar alleen allochtonen in zitten.

Weer het incidentenargument - allochtonen doen het veel meer.
  Mensen die dat doen, kun je individueel bestraffen, bijvoorbeeld het lidmaatschap ontnemen. Maar dat wil niet zeggen dat je mensen categorisch moet uitsluiten. Zeker niet aspirant-leden die nog heel jong zijn en dit soort problemen niet veroorzaken.’

Zoals al gezegd: opvoeden is het doel noch deplicht van vrijwilligersverenigingen. Het wangedrag van allochtonen is een groepskenmerk,en een vrijwilligersvereniging mag zich dar van vrijwaren. De wangedragende ouderen zijn ook jong geweest, en het jong zijn is dus irrelevant - het wangedrag komt automatisch later, omdat het groepsgedrag is.
  Sommige allochtone groepen maken zich vaker schuldig aan criminaliteit dan autochtonen.
‘Als dat al zo is, dan vind ik nog niet dat je deze groepen kunt uitsluiten als lid van een voetbalvereniging. Het lijkt me wel belangrijk dat je met sport mensen bij elkaar brengt en dat je hen actief benadert om een rol te spelen in de vereniging.’

Dan richt multiculturalist Tim Jansen maar zijn eigen vereniging voor allochtonen op.
  John Peters zegt dat de Turkse en Marokkaanse leden minder clubgevoel hebben dan veel autochtonen en dat allochtone ouders minder bereid zijn iets voor de club te doen dan autochtone ouders.
‘Vrijwilligers vinden is sowieso een probleem, bij elke vereniging.’

Derde keer het incidentenargument - bij Turken en Marokkanen is het zeer veel erger uitleg of detail .
  Autochtone clubs hebben minder problemen met het vinden van vrijwilligers dan allochtone clubs.
‘Allochtonen die hier nog niet zolang zijn, zijn niet al generaties lang bekend met hoe voetbalverenigingen hier georganiseerd zijn. Je moet die mensen persoonlijk benaderen om hun verantwoordelijkheid te nemen.’

Derde keer: dat is niet het doel noch de plicht van voetbalverenigingen. Tim Jansen richt maar zijn eigen opvoedvereniging op.
  En als ze dat niet doen? Wat dan?
‘Je kunt je leden verplichten iets te doen voor die club. Verplicht een bardienst draaien of meerijden bij uitwedstrijden. Als onderdeel van het lidmaatschap, omdat zo’n vereniging anders onbetaalbaar wordt.’

Dan is het geen vrijwilligersvereniging meer. De vrijwillgersvereniging is een kernelement van onze cultuur uitleg of detail .  Tim Jansen richt maar zijn eigen verplichte opvoedvereniging op.
  U vindt het verkeerd dat Quick 1888 zijn problemen benoemt als allochtonenprobleem.
‘Je mag eisen stellen aan je leden, maar niet op grond van afkomst.’

Jawel. Als men als groep van afkomst gezamenlijk misdraagt.
  Maar die club ziet dat de problemen zich vooral voordoen bij allochtonen. Ze spreken geen Nederlands, doen geen vrijwilligerswerk, betalen hun contributie niet en zijn meer dan gemiddeld crimineel. Dan is die club zo eerlijk die problemen te benoemen als allochtonenprobleem en dan zegt u: discriminatie.
‘Ja, want daardoor sluit je ook allochtonen uit die wel alleen maar gewoon lekker willen voetballen.’

Op het ogenlik worden autochtonen door allochtonen uitgesloten van gewoon lekker voetvallen. Dus moeten die allochtonen het veld ruimen, en op zichzelf gaan voetvallen.
  Misschien is het een wanhoopsoplossing van Quick 1888. John Peters zegt dat alle voetbalclubs in Nijmegen overwegend autochtoon zijn, alleen Quick 1888 is overwegend allochtoon. Misschien hebben die andere clubs wel zodanige eisen aan het lidmaatschap gesteld dat allochtonen vanzelf wegbleven. Bijvoorbeeld een hoge contributie. Is dat beter dan wat Quick 1888 doet?
‘Voetbal moet toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Met een hoge contributie sluit je ook mensen uit.’

Geen antwoord, want er is geen antwoord meer. Overigens is een voetbalvereniging er niet voor om voetvallen toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen inclusief allochtonen. dat laatste is een mogelijk  maatschappelijk doel, en daarvoor richt Tim Jansen maar zijn eigen vereniging op.
  Toch komen die clubs niet in de krant en maakt niemand zich er druk over.
‘Het is moedig dat Quick 1888 het probleem aansnijdt, maar quota zijn niet de oplossing.’

Een leugen. Voor gesegregeerde scholen worden quote uitvoerig gepropagandeerd als dé oplossing.
  De gemeente Nijmegen zou de andere voetbalclubs kunnen verplichten de allochtonen die op de wachtlijst van Quick 1888 staan, op te nemen. Eerlijk verdelen over de stad.
‘Iedereen moet vrij zijn om te voetballen waar hij wil.

Een leugen. Specifiek in Nijmegen is de vrijheid om naar school te gaan waar je wilt afgeschaft.
  Een sportclub is een van de weinige plekken waar mensen van verschillende achtergronden bij elkaar kunnen komen.’

Daarvoor richt Tim Jansen maar zijn eigen sportclub op.
  Maar is dat realiseerbaar? Zoals je witte en zwarte wijken hebt, en witte en zwarte scholen, zo krijg je ook witte en zwarte voetbalclubs; die heb je natuurlijk al. Dat heet segregatie. Wilt u dat? Quick 1888 wil naar een fiftyfiftysituatie.
‘Ik denk dat het wenselijker is als er gemengd gevoetbald wordt, maar dat moet je niet willen sturen. ...’

Leugen 1: Tim Jansen wil het wel sturen want hij vindt gemengd voetballen wenselijker. Leugen 2. Voor scholen wordt het wel gestuurd en daar staat hij ongetwijfeld achter.
  John Peters ziet zijn 122 jaar oude club naar de knoppen gaan. Die wordt volledig allochtoon als er niets tegen ondernomen wordt. Door de daarmee samenhangende problemen gaat die te gronde.
‘Dan moet je ervoor zorgen dat de leden actief gaan meedoen in de vereniging. Door in het lidmaatschap bepaalde taken op te nemen. Alle verenigingen, allochtoon en autochtoon, zeker in de steden, hebben te weinig vrijwilligers en zoeken de oplossing in die richting.

Herhaling van eerdere standpunten - verenigingen in steden hebben die problemen voor een groot deel omdat in die steden veel allochtonen zitten.
    Tim Jansen geeft kennelijk niets om verenigingen - hij geeft alleen maar om allochtonen. Typisch doorgedraaid multiculturalisme en kosmopolitisme.
    Job Cohen is in zijn hoedanigheid van burgemeester van Amsterdam hier al diverse keren langsgekomen. Hij is nu (mei 2010) PvdA-lijsttrekker geworden, en trekt daardoor nog meer aandacht:


Uit: De Volkskrant, 14-05-2010, column door Nausicaa Marbe, schrijfster

Cohen, man met een hobby

    ... Er is bij de PvdA chronisch sprake van ideeënchaos, gebrek aan standvastigheid en een inspirerende visie. Ook Cohen, laks en nurks in debatsituaties, kan dat niet maskeren.
   Dat stemt overheen met het beeld dat Hugo Logtenberg en Marcel Wiegman schetsen in hun journalistieke portret Job Cohen, burgemeester van Nederland. Ze richtten zich op wat Cohen niet goed deed of doodleuk niet deed. ...
    Om te beginnen is daar zijn gebrek aan inhoud. Door de jaren heen, vanaf zijn sollicitatie naar het burgemeesterschap van Amsterdam tot in zijn nadagen met Lodewijk Asscher, wordt Cohen gevraagd wat hij met de stad wil. Wim Kok, Jacques Wallage of z’n ambtenaren, niemand krijgt antwoord. Tegen Wallage: ‘Ik geloof dat ik niets met Amsterdam wil!’ De enige reden die Cohen voor zijn keuze voor Amsterdam opvoert, is dat die burgemeestersfunctie beter past bij zijn gezinsomstandigheden. Als hij zijn ambtsketen ontvangt, speecht hij: ‘Verwacht van mij niet dat ik een brede visie op de actuele stadproblematiek met bijbehorende oplossingen zal ontvouwen.’ ...


Red.:    Dat is dus onjuist, zoals blijkt uit het vervolg

  Dat lijkt het startsein voor een kille relatie met de law and order-mannen bij politie en justitie wiens realistische zorgen over criminaliteit, radicalisering en de noodzaak van een andere aanpak niet stroken met zijn integratiedroombeeld.

Explicieter: Cohen keert zich tegen politiemensen die harder willen optreden tegen de misstanden, omdat die misstanden voornamelijk van moslims en andere allochtone groepen komen. Dit is het inmiddels beroemde "theedrinken".
  In de nieuwjaarspeech van 2002, na 11 september dus, dweept hij met de rol van religie in de stad. Alle kritiek, zelfs van vrienden en prominenten, op zijn onjuiste want eenzijdige en rooskleurige kijk op religie als bindmiddel, wuift hij weg.

Dat staat hier boven al: religie tot bindmiddel bombarderen is wel degelijk een visie. Bovendien bedoelt Cohen niet religie, want hij heeft het niet over het jodendom, noch het christendom, noch diverse andere mogelijkheden. Hij heeft dus over één religie:de islam. Job Cohen wil  de islam tot bindmiddel bombarderen. Dus geen kritiek meer op de islam:
  Wat er ook gebeurt, van de moord op Theo van Gogh, haatpreken in twee moskeeën, tot de terreur van Marokkaanse straatbendes: Cohen stelt zich tevreden met beloftes van imams en blijft het voor de islam opnemen. Zijn priemende vinger wijst juist naar de critici van moslimfundamentalisme.

En wel steun aan de islam:
  Zo komt Cohen voor zijn doen ongekend fanatiek in actie om de ondergang van de Westermoskee en het islamitische instituut Marhaba te voorkomen. Evenwel barst de boel uit elkaar. In 2007 neemt de gemeenteraad noodgedwongen een motie aan die Cohen verbiedt een rol te spelen bij de waarschijnlijk aan de Moslimbroederschap gelieerde Westermoskee. Marhaba gaat ten onder omdat de multiculturele modderpoel vol geruzie tussen etnische belangengroepen sterker is dan dat steriele islamverheffende verbroederingsbeeld dat Cohen met de werkelijkheid verwart.

Het is duidelijk: Job Cohen is een propagator van de islam. Job Cohen is een cultuurverrader - meer over hem hier uitleg of detail .
    Het cultuurverraad probeert door te dringen tot in de haarvaten van de maatschappij:


Uit: De Volkskrant, 20-06-2010, column door Renée Braams

Alweer een liedbijlage ‘andere landen’

De overtuiging dat de multiculturele samenleving een verrijking is, wordt Wilders-stemmers nog steeds opgedrongen.

Tussentitel: Autochtone Nederlanders die minder gefortuneerd zijn dan ik, zullen die gevoelens van bedreiging sterker hebben

‘Ik zat in de stationsrestauratie in Eindhoven’, vertelde Maarten, ‘en daar zaten aan een tafeltje naast me zeven of acht Turken, dikke, zwarte mannen met grote, zwarte snorren, Turks te praten. ...
     Dezelfde discussie heb ik vaak gevoerd met een collega op de redactie van de Volkskrant. Hij vindt, oprecht, de multiculturele samenleving een verrijking; hij houdt van vreemde vogels en bont gefladder. Ik voel me ... als personeel in de Albert Heijn met elkaar overlegt in een vreemde taal.
     Nou ja, een ietsjepietsje bedreigd dan, ik vind het een beetje onaangenaam. Maar ik denk en weet dat autochtone Nederlanders die minder gefortuneerd en minder de baas over hun eigen leven zijn dan ik, die gevoelens van bedreiging vele malen sterker hebben.
    Dat in 2010 zoveel mensen hebben gestemd op een anti-moslim-partij, komt volgens mij omdat het, op zich ruimhartige, standpunt dat de multiculturele samenleving een verrijking is, nog steeds wordt opgedrongen, door de linkse ploeg die in het culturele leven de boventoon voert, aan de minderbedeelde autochtone Nederlanders.
     Ik heb u al eens verteld dat in alle zangbundels waaruit je als muziekleerkracht kunt putten, een ruime (een kwart van het boek beslaande) afdeling is ‘Uit verre landen’ met de bekende parade van Turkse en Surinaamse liedjes. En wat nu, u voelt hem al aankomen …
     Blij trek ik het plastic van het meinummer van De Pyramide, het vakblad voor muziekdocenten in het basisonderwijs. Ik heb nog wel wat leuke zomerliedjes nodig!
    Jasses! Alweer een liedbijlage ‘Andere Landen’! ‘Het is feest, varah, chfencj met lasel. Het is feest, varah, couscous en thaging. Bismilhe, aan tafel. Alhamdoulilah.’
    Het swingt, oké, het is een leuk liedje, Jamina’s feest, heet het, en als ik nog eens een klas vol Marokkaanse kinderen krijg, ga ik het zeker met ze zingen.
    Maar in mijn klassen zitten naast een paar Marokkaanse, een hoop Afghaanse, Poolse, Russische, Roemeense, Filippijnse en nog een heleboel half-Nederlandse/half-iets-anders kinderen!


Red.:   Argument nummer één: een klein groepje wordt bediend, maar dat gaat cultureel ten koste van de grote meerderheid

  Hun Nederlandse woordenschat is klein en hun kennis van de lidwoorden en de aanwijzend voornaamwoorden bedroevend.

Argument nummer twee: inhoudelijk wordt iedereen in de klas benadeeld.
  Hoe moet een Limburgse onderwijzeres van 53, die op haar tandvlees loopt om alle methodetoetsen en zorgplannen op orde te krijgen, en wier man van 57 tijdens de crisis is ontslagen en nu op geen enkele sollicitatiebrief een uitnodiging voor een gesprek ontvangt, hoe moet die vrouw zich voelen als zij zich op de bank laat zakken met De Pyramide en zij een liedbijlage vol ‘me ge bai wan kaw’ aantreft?
     Hoe zouden de Nederlandse moeders en vaders op mijn school zich voelen als hun kinderen op de weekvoorstelling zongen ‘Büyük saat calar: tik tak tik tak’? Sommige autochtone ouders zullen het, net als Voskuils vriend, enig vinden: Grote klokken zeggen in het Turks. Maar degenen die het gevoel hebben ‘dit is mijn land niet meer’, zouden nog eens extra worden opgezadeld met de notie dat ze zo’n vertoning eigenlijk tof en mooi zouden moeten vinden

Argument nummer drie: de buiten-school wereld wordt geschoffeerd en opgezadeld met zaken die ze bij meerderheid niet willen.
    En vervolg op het Zwitserse voorbeeld van verboden van gelijksoortige autochtone symboliek:


Uit: De Volkskrant, 15-07-2010, van verslaggever  John Wanders

Jezus moet van dak boerderij af


Het vraaggesprek is nog geen vijf minuten gaande of Joop van Ooijen komt met een wedervraag: ‘Ben jij al gered?’ De 58-jarige vader van zestien kinderen leeft en werkt voor ‘de Here Jezus’ ...
    Toch nog maar eerst even een aardse ‘pappen-en-nathoudenvraag’ dan. Namelijk wat Van Ooijen nu gaat doen met de kolossale letters op het dak van zijn boerderij. Sinds 2008 vormen die de woorden ‘Jezus redt’. En al twee jaar ligt hij met de welstandscommissie van de gemeente Giessenlanden in de clinch over dat opschrift. Woensdag stelde de Raad van State de gemeente in het gelijk. Ook ’s lands hoogste bestuursrechter spreekt van een ‘buitensporigheid in het uiterlijk’ van het dak.   ...


Red.:   Natuurlijk zijn de koepels van minaretten al een stuk buitensporige dan  negen witte letters op een dak die de woorden JEZUS REDT spellen - en zeg niet dat het gaat om de boodschap erachter, want de boodschap achter die koepels: "Niet-moslims zijn apen, honden, en varkens en branden eeuwig in de hel", is oneindig veel schunniger dan die van Jezus. En als het dan toch om de vorm gaat: die minaretten zijn zo buitensporig, dat als die witte letters weg zouden moeten, is de enige passende oplossing voor die minaretten een staaf dynamiet eronder.
   Kortom: een helderder illustratie dat al dat gedogen ervan niets anders dan cultuurverraad is, is moeilijk te vinden.
    En een ingezonden-briefschrijver maakt nog even gehakt van eventuele tegenargumenten:


Uit: De Volkskrant, 17-07-2010, ingezonden brief van Rolando Blufpand (Ede)

God van het geld

Boer Joop van Ooijen weigert een evangelische tekst van zijn dak te verwijderen, ook nu de Raad van State de gemeente Giessenlanden in het gelijk heeft gesteld (Binnenland, 15 juli). Hoewel ik de woorden ‘Jezus Redt’ nooit op mijn dak zou plaatsen, vind ik het een meesterzet om de bestuurders kleur te laten bekennen. Reclame-uitingen op grote zuilen en billboards zouden nooit de toets der welstandscommissie doorstaan als er geen geld in het spel was.
    Wij worden geregeerd door de volgelingen van de Mammon, de God van het geld, en dat is naar mijn mening de echte reden van het bezwaar. Ik vind dit een prachtig voorbeeld van hoe één persoon door een simpele actie het verschil kan maken en wanbeleid aan de kaak stelt. Als Joop van Ooijen zijn tekst van het dak moet halen, dan vind ik dat alle reclame-uitingen in het publieke domein, volgens dezelfde criteria opnieuw moeten worden getoetst.


Red.:   Een andere briefschrijver constateert een andere uiting;


Uit: De Volkskrant, 04-08-2010, ingezonden brief van Joanne van Aalst (Alphen aan de Rijn)

PVV en Paarsplus

Wat een selectieve verontwaardiging, ook bij columnist Pieter Hilhorst, omdat de PVV in het kabinet komt, een partij die een minderheid haar grondrechten wil ontnemen. Waarom heb ik diezelfde mensen nooit gehoord toen Paarsplus aan het onderhandelen was? Deze links-liberale partijen (PvdA, GroenLinks, D66, VVD) willen gelovigen hun grondwettelijke vrijheid van onderwijs ontnemen. Om over de vrijheid van godsdienst en vereniging (SGP) maar niet te spreken. Doe niet net alsof de PVV hierin anders is dan andere partijen. Ja, de PVV richt zich op de islam en linkse partijen op het christendom. Verder zie ik geen enkel verschil.


Red.:    Maar de christelijke godsdienst van de SGP is Nederlands - de islam is die van immigranten. Dus is strijd tegen het christelijke geloof prachtig. En is strijd tegen de islam volkomen fout. Want het is geen eigen cultuur.
    Nog iemand die een paar connecties legt:


Uit: De Volkskrant, 05-08-2010, ingezonden brief van Gerard Veltman (Amsterdam

Bangmakerij

Hoe kan het toch dat schijnbaar intelligente mensen zich verlagen tot bangmakerij als het gaat over de PVV. De brievenpagina van 3 augustus staat er weer vol mee. Neem de rechtsstaat. Die is verankerd in de Grondwet. Om die te veranderen, is een tweederde meerderheid nodig. De PVV komt niet verder dan eenzesde. Waarom is men dan toch zo bang voor de rechtsstaat bij dit minderheidskabinet?
    De PVV zou ons internationaal schade berokkenen. Welke schade heeft Denemarken dan opgelopen? Of Frankrijk na het boerkaverbod? Of Zwitserland na het minaretten-referendum?
    De PVV beledigt de islam stelselmatig. Dat klopt. Maar behoort het niet tot de godsdienstvrijheid, dat juist het afvallige of anti-islamitische geluid ook gehoord mag worden?
    Het is de hoogste tijd dat de ‘progressieven’ inzien dat de PVV onderdeel is van een veel bredere nieuwe West-Europese democratische politieke stroming. Een natuurlijk gevolg van vastgeroeste, falende denkbeelden bij de zittende macht. Vroedvrouw was het decennialang star vasthouden aan een naïef immigratie- en integratiebeleid dat in de grote West-Europese steden de sociale cohesie grotendeels heeft verwoest.


Red.:   Al deze leugens zijn alleen verklaarvaar door een zeer sterke drang. En die drang kennen we wel: het verdedigen van het kosmopolitische wereldbeeld, waarin alle culturen waardevoller zijn dan de eigen cultuur.
    De "dreigende" regering met VVD, CDA en PVV doet ook talloze CDA'ers kleur bekennen:


Uit: De Volkskrant, 30-07-2010, door Ton de Kok, spinozist, elf jaar Tweede Kamerlid voor het CDA  en nu docent godsdienst op het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam.

CDA kan uit zelfbehoud beter oppositie in gaan

Verhagen zal zijn baan als minister houden, maar voor de de CDA-fractie in de Kamer is de keuze voor de PVV zelfmoord.

Eind augustus begint mijn school weer, het Fons Vitae, in Amsterdam. Een paar jaar geleden telden we 51 nationaliteiten. De kans dat er weer een paar prachtige moslimmeiden en jongens in mijn klassen zullen zitten is groot. ...


Red.:   Racisme (vervang van 'moslim' maar door "blank").

  Als het CDA met de PVV in onderhandeling gaat, zal ik het als oud-Kamerlid voor het CDA moeilijk krijgen. Ik hoor de leerlingen al: meneer, kijk eens we hebben twee 'kopvodden' in de klas.

Het antwoord, kijkende naar de joden die er ook zitten:  "Maar we hebben volgens jullie ook apen in de klas..."
  Meneer die koran daar naast die bijbel, dat wordt een verboden boek toch?

Antwoord: "Tja, racisme en discriminatie zijn in Nederland verboden ..."
  Meneer waarom mogen joden wel een nieuwe synagoge bouwen en de moslims geen nieuwe moskee?

Antwoord: "Ja daar is wat voor te zeggen, maar dat er oude en versleten vormen van racisme en discriminatie bestaan, is dat nog geen reden om nieuwe en verse vormen daarvan toe te laten."
  En tot slot komen de zuigers: meneer, er mogen volgens uw coalitievriendjes van straks geen islamitische scholen komen, gaat u dan ook alle christelijke scholen sluiten?

 Antwoord:  "Idem".
  Wat de fractieleden moeten afwegen is of ze in zee willen met een man die een hele bevolkingsgroep van geloofsgenoten, want dat zijn moslims in wezen, kalt stelt.

Wilders stelt niet meer de moslims kalt dan dat de moslims alle niet-moslims kalt willen stellen. Stukken minder zelfs, lijkt het wel...
  Ik schaam me diep dat het CDA de moed noch het fatsoen heeft gehad zich vóór de verkiezingen van de PVV te distantiëren.

Maar verder is hij volkomen schaamteloos over het feit dat het CDA niet het fatsoen heeft gehad om zich van de islam te distantiëren.
    Nog eentje om te laten zien hoe ver deze eenzijdigheid in de maatschappij  is doorgedrongen:


Uit: De Volkskrant, 07-08-2010, ingezonden brief van Catherine Andriessen-Ten Holter (79 jaar)


Afscheid van het CDA

‘Rechts gaat formeren’ (Voorpagina, 31 juli). Blijkbaar is het CDA een ‘rechtse’ partij volgens Verhagen c.s. Erger nog, deze ‘rechtse’ partij gaat respect opbrengen voor de abjecte standpunten van Wilders. Het CDA gaat Wilders een podium bieden om diens verwerpelijke mensvisie nóg harder te verkondigen. Dit betekent het einde van het gedachtengoed van de christen-democratie. ...


Red.:   Dit is het resultaat van wat sterk lijkt op een gecoördineerde campagne, waarin telkens weer een nieuw groep hetzelfde roept. Na deze actie in maart:


Uit: De Volkskrant, 20-03-2010, door Hedy d’Ancona e.a.

Wij nemen stelling

Burgers moeten van zich laten horen. We mogen ons niet laten gijzelen door verbaal geweld van haatzaaiers, zeggen Hedy d’Ancona e.a.
...

Ondertekenaars:
- Hedy d’Ancona (oud-minister PvdA)
- René Danen (voorzitter Nederland Bekent Kleur)
- Hans Dijkstal (oud-vicepremier VVD)
- Bas de Gaay Fortman (oud-Kamerlid, GroenLinks)
- Jos van Kemenade (oud-minister PvdA)
- Tineke Lodders (oud-partijvoorzitter CDA)
- Anja Meulenbelt (senator SP)
- Prof. Rinus Penninx (hoogleraar Etnische Studies UvA)
- Mohamed Rabbae (oud-Kamerlid GroenLinks)
- Jan Terlouw (oud-vicepremier D66)
- Kars Veling (oud-fractievoorzitter ChristenUnie)
 

Red.:   Nu in juli/augustus de PVV in de regering dreigt te komen, weer een nieuw en groter comité:


Uit: Volkskrant.nl, 04-08-2010, ANP

Prominenten doen oproep om afstand van PVV te nemen

Tweede Kamerleden van de VVD en het CDA moeten afstand nemen van de plannen van hun partijen om een minderheidskabinet te vormen met gedoogsteun van de PVV. Zij moeten uitspreken dat ze elke aanval op de rechtsstaat afkeuren en dat ze het niet zullen accepteren, als de gedoogpartner van de coalitie zich daar toch schuldig aan maakt. Mark Rutte (VVD), Maxime Verhagen (CDA) en Geert Wilders (PVV) hebben juist afgesproken dat die laatste mag blijven zeggen wat hij wil.

Die oproep doet het nieuwe Comité voor de Rechtstaat in een brief die het aan de Tweede Kamerleden van de VVD en het CDA heeft gestuurd, zo liet het woensdag weten. Het comité is opgericht door de historici Jan Dirk Snel en Rob Hartmans. Meer dan zeventig Nederlanders hebben de brief ondertekend. Onder hen zijn adjunct-directeur van De Groene Amsterdammer Tiers Bakker, René Danen van de organisatie Nederland Bekent Kleur en historicus Maarten van Rossem.

Islam
Volgens het comité is de partij van Wilders met haar standpunten over de islam ‘een vijand van onze rechtstaat’. ‘Wie het partijprogramma van de PVV raadpleegt, zal constateren dat deze partij onder meer de grondwettelijke vrijheid van godsdienst en levensovertuiging niet op de islam wil betrekken.’    ...


Red.:   En hier zijn de ondertekenaars (een selectie):

Jan Dirk Snel, historicus, Amsterdam
Rob Hartmans, historicus, Assendelft

Medeondertekenaren:
* Tiers Bakker, adjunct-directeur De Groene Amsterdammer, Amsterdam
* H.Bart, emeritus hoogleraar wiskunde Erasmus Universiteit Rotterdam, Bleiswijk
* M.M.L. Beek, psycholoog, voorheen universitair docent huisartsgeneeskunde Radboud Universiteit, Nijmegen
* Klaas van Berkel, hoogleraar geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen, Zuidhorn
* Jan de Boer, oud-directeur sociale dienst Leeuwarden, schrijver-dichter in de Franse taal, St.Laurent de la Cabrerisse, Frankrijk
* M.B. ter Borg, hoogleraar godsdienstsociologie en niet-institutionele religie Universiteit Leiden, Aerdenhout
* Erik Borgman, hoogleraar theologie van de religie in het bijzonder het christendom Universiteit van Tilburg, Utrecht
* J. Breman, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam, Heemstede
* René Danen, voorzitter Nederland Bekent Kleur, Amsterdam
* Fons Elders, emeritus hoogleraar Theory of World Views, Warder
* Willem Frijhoff, emeritus hoogleraar geschiedenis Vrije Universiteit, Rotterdam
* Jaap van Gelderen, kerkhistoricus, Kampen
* Bob Goudzwaard, emeritus hoogleraar economie Vrije Universiteit en oud-lid van de Tweede Kamer (ARP)
* Sander Griffioen, emeritus hoogleraar wijsbegeerte Vrije Universiteit, Loenen aan de Vecht
* Anton van Hooff, klassiek historicus, Nijmegen
* Leon Heuts, journalist, Eindhoven
* J.Z. Herrenberg, schrijver, Delft
* Maarten Jan Hijmans, journalist, Amsterdam
* Han van der Horst, historicus, Schiedam
* Michele Jacobs, journalist, Amsterdam
* Bert de Jong, oud-parlementair redacteur en chef-redacteur dagblad Trouw, Almere
* Ewout Klei, politiek historicus, Kampen
* Dolph Kohnstamm. oud-hoogleraar psychologie, Amsterdam
* Jan H. Kompagnie, historicus, Gouda
* Pieter Sjoerd van Koningsveld, emeritus hoogleraar islamologie, Oegstgeest.
* Edy Korthals Altes, oud-ambassadeur, Den Haag
* Bas Kromhout, historicus, Voorburg
* Bert Laeyendecker, emeritus hoogleraar sociologie, Doorn
* Solange Leibovici, literatuurwetenschapster, Amsterdam
* Gerrit Manenschijn, emeritus hoogleraar ethiek, Alphen aan den Rijn
* Bauke Marinus, historicus, Amsterdam
* Monica Meijsing, filosoof, Nijmegen
* Herman Oevermans. directeur Academie Mens en Organisatie, Christelijke Hogeschool Ede, Bennekom
* Rob de Ridder, antropoloog, Harich
* Maarten van Rossem, emeritus hoogleraar geschiedenis, Utrecht
* Arend Smilde, freelance vertaler en redacteur, Utrecht
* Frans Smits, hoofdredacteur Historisch Nieuwsblad en Maarten!, Amsterdam
* Johan Snel, historicus, Ede
* Frans J.J. Thuijs, historicus, Amsterdam
* Gérard van Tillo, emeritus hoogleraar godsdienstsociologie Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
* Jans Tinbergen, filosofe, Rotterdam
* Paul J.M. van Tongeren, hoogleraar filosofie Radboud Universiteit, Nijmegen.
* Jouke Turpijn, historicus, Amsterdam
* J.A. van der Ven, hoogleraar religiewetenschappen Radboud Universiteit, Nijmegen
* L. Vermij, gepensioneerd, voorheen werkzaam in industrie research en development, Doesburg
* Rienk Vermij, historicus, Norman, Oklahoma, Verenigde Staten
* Koo van der Wal, emeritus hoogleraar wijsbegeerte, Maarssen
* Gerard Wiegers, hoogleraar religiestudies Universiteit van Amsterdam, Leiden
* Diederik Wienen, theoloog, Utrecht
* Bèr Wilbers, journalist, Eindhoven
* Theo W.A. de Wit, universitair docent en bijzonder hoogleraar Universiteit van Tilburg, Utrecht
* Evert van der Zweerde, hoogleraar politieke filosofie, Nijmegen


Red.:    Misschien is makkelijker om een comité op te richten bestaande uit die mensen die er geen eenzijdige visie op de integratieproblematiek op nahouden. Wat betreft de deelnemers uit de intellectuele klassen zal het waarschijnlijk niet groter zijn dan één of twee dozijn.
    Ook in de elektronische media gebeurt natuurlijk hetzelfde. Het is de vakantieperiode dus Pauw & Witteman in vervangen door Knevel & Van den Brink. Woensdag 4 augustus uitleg of detail : Maarten van Rossem is uitgenodigd om te fulmineren tegen Wilders. Maandag 9 augustus uitleg of detail : Doekle Terpstra is uitgenodigd om te fulmineren tegen Wilders. Dinsdag 10 augustus uitleg of detail : Peter R. de Vries is uitgenodigd om tegen Wilders te fulmineren.
   Merk op dat van al deze figuren hun mening al wijd en zijd bekend is, zodat dat fulmineren beslist geen verrassing is - ze hebben het eerder al allemaal meerdere keren gedaan bij Pauw & Wittemen. Overigens werd van Peter R. de Vries eindelijk zijn inspiratiebron duidelijk: zijn dochter doet al jaren aan "zielige negertjes helpen" in opgedroogde Sahellanden die niet langer hun doorgroeiende bevolking kunnen onderhouden.
     Terug naar de stellingen van dit comité en de discussie in het algemeen. De rechtstaat maakt een essentieel deel uit van onze cultuur. De beschuldiging van het schenden van  de rechtstaat is daarmee een beschuldiging van cultuurverraad.
    In feite is het natuurlijk precies andersom. De islam is een religie en ideologie die invloed wenst te hebben op de inrichting van de staat. En daarbij moslims meer rechten geeft als niet-moslims. Dit valt over de hele wereld waar moslims de baas zijn waar te nemen. In andere woorden: de islam is in strijd met de rechtsstaat. Wie de islam steunt, bestrijdt de rechtsstaat. De ondertekenaars van deze petitie en het overgrote deel van de intellectuele en bestuurlijke elite die de islam steunt, zijn dus een gevaar voor de rechtstaat, en cultuurverraders.
    De cultuurverraderlijke standpunten achter dit soort acties is ook anderen opgevallen:


Uit: De Volkskrant, 11-08-2010, door Peter Boswijk, promovendus staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht

In strijd tegen Wilders wordt ook vals gespeeld

De tegenstanders van Geert Wilders zien zichzelf als de hoeders van de nobelste beginselen.

Tussentitel: Ten onrechte wordt PVV als gevaar voor de staat weggezet

De afgelopen dagen is er binnen het CDA en de progressieve partijen veel roering geweest over een kabinet dat afhankelijk is van steun van de PVV. De PVV-opvattingen zouden strijdig zijn met de rechtsstaat, in het bijzonder de vrijheid van godsdienst en onderwijs. ... Het net opgerichte Comité voor de Rechtsstaat komt met de conclusie dat de PVV een vijand van de rechtsstaat is. Het verbaast mij dat deze ernstige beschuldigingen zo makkelijk klinken, zo weinig worden onderbouwd en zo kritiekloos worden aangenomen.
    ... Bovenal moet er een overheidsvrije ruimte zijn die wordt gevormd door de klassieke grondrechten, zoals eigendom, privacy, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Overheidsingrijpen in deze vrijheidssfeer moet gebaseerd zijn op een (democratisch) gelegitimeerde wet, proportioneel zijn, en bepaalde doeleinden dienen, zoals de openbare orde of staatsveiligheid. En dit optreden moet getoetst worden door een onafhankelijke rechter.
     Het tegenovergestelde van de rechtsstaat is de totalitaire staat. ... Meestal wordt dit soort staten geïnspireerd door een ideologie waaraan de burgerlijke vrijheden ondergeschikt gemaakt worden. Willen Wilders en de PVV de onafhankelijke rechter buiten spel zetten? Willen ze handelen zonder democratisch gelegitimeerde wet? Willen ze de macht concentreren in een persoon of een bepaalde groep? Willen ze de burgerlijke vrijheden afschaffen? Worden ze gedreven door een ideologie? Niets van dat alles.
    Maar wat dan wel? De PVV meent zo ongeveer dat de islam een politieke ideologie is die streeft naar de vestiging van een islamitische heilstaat. Bovendien zou de islam een slechte invloed hebben op sociaal-culturele en internationale ontwikkelingen. Daarom stelt de PVV maatregelen voor die inbreuk maken op vrijheidsrechten van moslims. Over de wenselijkheid daarvan kan men binnen de kaders van de rechtsstaat van mening verschillen.
    Regelmatig worden er voorstellen gedaan die een veel ernstiger afbreuk doen aan vrijheidsrechten. Zo zijn er personen en partijen die de onderwijsvrijheid willen inperken of afschaffen. Anderen hebben problemen met de vrijheid van de rooms-katholieke kerk om homoseksuelen te excommuniceren. Ook de verenigingsvrijheid van de SGP moet plaatsmaken voor de denkbeeldige discriminatie van vrouwen. Onlangs stelde de KNMG dat jongensbesnijdenis eigenlijk wettelijk verboden moet worden.
    Het zou hier gaan om antwoorden op vergrijpen tegen de humanistische beginselen van individuele autonomie en gelijkheid. Niet de beste reden om vrijheidsrechten te beperken. Niettemin hoor ik het CDA nooit roepen dat de rechtsstaat in gevaar is. Het argument dat de PVV een andere visie heeft over de rechtsstaat, of dat het CDA zijn beginselen verloochent door met de PVV samen te werken, is daarom een oneigenlijk argument en een beetje hypocriet.    ...
    ... Daarom moet de rechtsstaat niet langer worden misbruikt voor eigen politieke doeleinden. Een partij en een grote groep kiezers worden daardoor onterecht als staatsgevaarlijk weggezet. Verder wordt elke inhoudelijke discussie over de islam onmogelijk gemaakt. En nog erger: door de rechtsstaat oneigenlijk als verhullend argument te gebruiken, wordt de rechtsstaat een onderdeel van de discussie. Juist dan wordt de rechtsstaat in gevaar gebracht.


Red.:    De heren voelden zich aangesproken:


Uit: De Volkskrant, 14-08-2010, door Rob Hartmans en Jan Dirk Snel

Wilders tast fundament rechtsstaat wel aan

...    ook fundamentele grondrechten wil Wilders aantasten. De rechtsgelijkheid die in artikel 1 van de Grondwet is vastgelegd en die vanaf het begin van het Koninkrijk der Nederlanden het fundament onder ons rechtssysteem vormt, verwerpt Wilders uitdrukkelijk. De ongeveer 875 duizend landgenoten die moslim zijn, worden wat hem betreft uitgesloten van de gelijke bescherming die de wet biedt, vooral als het gaat om het praktiseren van hun levensovertuiging (artikel 6).
    Het gaat niet om de gebruikelijke inperkingen op algemene grondrechten, maar om de opzettelijke en met de kern van de rechtsstaat strijdige uitsluiting van een bevolkingsgroep.


Red.:    Artikel 1 van de grondwet noemt religie los van  andere, seculiere, overtuigingen,en noemt religie speciaal in verband met discriminatie en dergelijke. Dit artikel behandelt religie dus anders dan andere overtuigingen. Dit is discriminerend ten opzichte van die  andere overtuigingen. Dit is een fout in de Grondwet, en moet rechtgezet worden. Dit streven van de PVV versterkt de rechtsstaat.

  En ook artikel 7 (uitingsvrijheid) is in het geding: als het bezit van een exemplaar van de Koran al verboden wordt, zoals het PVV-programma wil, wordt juist dan ‘elke inhoudelijke discussie over de islam onmogelijk gemaakt’, want dan kunnen we niet eens meer een basisdocument raadplegen.

Hetzelfde argument geldt voor Mein Kampf - toch is dat boek verboden. De discussie die over dit voorstel kan bestaan is dus niet principieel in de vorm van aantasting van de rechtstaat, want de rechtstaat verbiedt wel degelijk een boek. De enige discussie die hierover gevoerd kan worden is in hoeverre de koran lijkt op Mein Kampf.
  ... het partijprogramma van de PVV.
    Daar leest men: ‘Niet alleen politici moeten gekozen worden, maar ook de rechters en de officieren van justitie. De beste manier om een eind te maken aan de wereldvreemdheid van rechters is niet alleen het invoeren van minimumstraffen, maar ook de democratisering van de rechterlijke macht.’
    Wilders wil de ‘topfuncties in de rechterlijke macht en het OM verkiesbaar’ maken. Kortom, anders dan Boswijk droomt, wil Wilders wel degelijk de onafhankelijke rechter buitenspel zetten.

In een klassenloze maatschappij is een onafhankelijke rechterlijke macht denkbaar. In een klassenmaatschappij niet, aangezien die rechterlijke macht deel uitmaakt van de maatschappelijke top, en ervaring van over de hele wereld leert dat de rechterlijke macht dan collaboreert met de maatschappelijke top.
    Sinds de opkomst van de globalisering en het kosmopolitisme, is er een klassenscheiding ontstaan tussen topderde en onderste tweederde. Onze rechterlijke macht hoort bij de top derde, en collaboreert daarmee. Dat is met name zichtbaar in allochtonen- en asielzaken uitleg of detail . De PVV wil dus niet de onafhankelijke rechterlijke macht opheffen, maar de bestaande afhankelijke rechterlijke macht meer onafhankelijk maken.
    Twee weken later wordt het argument van ondermijning van de Grondwet nog verder onderuit gehaald:


Uit: De Volkskrant, 01-09-2010, door Ham Rutten, gepensioneerd docent geschiedenis en maatschappijleer

Godsdienstvrijheid ontsiert de grondwet

De godsdienst van de heilige schrift is per definitie totalitair, en verdient geen bijzondere bescherming.

Sinds de PVV is aangeschoven bij Verhagen en Rutte gonst het op fora en in ingezonden brieven steeds luider over aard en strekking van artikel 1 van de grondwet. Deze discussie is begrijpelijk. Wilders, als spreekbuis van de vaderlandse onderbuik, wil dit artikel immers het liefst schrappen. Hoewel we dat niet zouden moeten willen, verdient het toch aanbeveling eens kritisch naar dat omstreden artikel 1 te kijken.
    In de huidige vorm luidt de tekst: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ Bij aandachtige lezing valt op dat ‘godsdienst’ prominent voorop staat in het rijtje discriminatiegronden. ‘Levensovertuiging’ komt pas op de tweede plaats. Opvallend is dat de ‘meetbaarheid’ van de gronden tot discriminatie toeneemt: het geslacht van iemand is objectief meetbaar – even afgezien van transgender-identiteiten. Ras wordt al moeilijker. Raszuiverheid bestaat wellicht bij koeien en kippen, maar gelukkig niet bij mensen.
    Maar hoe objectiveerbaar is godsdienst? Zij maakt weliswaar deel uit van de trits klassieke grondrechten en heeft als zodanig artikel 1 van de grondwet gehaald, maar er rijzen verschillende vragen. Wat houdt godsdienstvrijheid precies in, waarom heeft men haar in een ver verleden gebombardeerd tot klassiek grondrecht en hoe verhoudt zij zich tot de elders in de grondwet verankerde scheiding van kerk en staat?
    Godsdienstvrijheid is het recht van elke burger om er onbewezen en onbewijsbare opvattingen omtrent een of meerdere fictieve opperwezens op na te houden, en dat in vrije vereniging en vergadering met elkaar naar buiten te brengen of te belijden.  ...
    Nu doet zich het wonderlijke verschijnsel voor dat gelovigen hun respectieve opperwezen en diens beschikkingen volstrekt superieur achten aan de concurrenten van andere religies. Sterker nog, zij zijn geneigd die concurrenten veelal als ‘vals’ of als ‘afgoden’ te beschouwen. Dit overtuigd zijn van eigen gelijk dwingt hen ertoe om anderen van dat onbetwistbare gelijk te overtuigen. Weigeren deze ondankbaren te luisteren, dan zal de reactie afhankelijk zijn van de eigen getalspositie. Als (kleine) minderheid is men dan geneigd zich in eigen kring terug te trekken en halsstarrig te mokken over de verloedering van de samenleving. Verkeert men in een royale meerderheidspositie dan zal men niets achterwege laten om ‘de anderen’ al dan niet dwingend te overtuigen van het eigen gelijk.
     De geschiedenis kent veel voorbeelden van dit mechanisme. Denk aan de omslag in de positie van de christenen aan het begin van de vierde eeuw, toen zij door toedoen van Constantijn de Grote van een vervolgde minderheid binnen korte tijd in een bevoorrechte positie werden geplaatst. Nog geen honderd jaar later was het christendom staatsgodsdienst en stelden Romeinse keizers – nog steeds bekleed met de waardigheid van pontifex maximus – de belangrijke eerste dogma’s van de kerk vast. De discriminatie van aanhangers van afwijkende leerstellingen kon beginnen. Voor het eerst zien we hier de fatale combinatie van macht en geloof: lange tijd hadden (wereldlijke) macht en godsdienst elkaar nodig, of maakten zij handig gebruik van elkaars mogelijkheden.
    Ook in onze tijd zijn er voorbeelden te over: moslimstaten die andersdenkenden op allerlei wijzen hinderen en zelfs vervolgen, Israëlische kolonisten die de geschiedenis van hun volk lijken te zijn vergeten, Amerikaanse reli-fundo’s die in hun strijd tegen abortus zelfs niet voor terreur en moord terugdeinzen.
    Godsdiensten – in elk geval die van ‘het Boek’ – zijn per definitie totalitair. Weliswaar is tolerantie bij tijd en wijle mogelijk zoals de Zuid-Franse samenleving tijdens de twaalfde en begin dertiende eeuw liet zien. ...
    Jammer genoeg lijkt tolerantie jegens andersdenkenden soms meer ingegeven te worden door praktische, economische en politieke overwegingen dan door intrinsieke erkenning van het recht van de ander op zijn eigen opvattingen. Het Amsterdamse stadsbestuur in de Gouden eeuw heette vele verdreven joden van meer dan ganser harte welkom, niet zozeer vanwege sympathie met hun geloof, maar omdat onze regenten een scherp oog hadden voor het belang van de vele handelscontacten waarover de nieuwkomers beschikten. ...
    Wie gelooft dat dit alles tot de verleden tijd behoort, komt bedrogen uit. Onze westerse wereld is weliswaar inmiddels bekeerd tot het principe van godsdienstvrijheid, maar in verre en minder verre buitenlanden worden nog steeds vrouwen gestenigd uit naam van Allah, of meent een staat die overtuigd is van zijn eigen uitverkorenheid vrouwen en kinderen voedsel en medische behandeling te mogen onthouden. Gelukkig leven wij in een vrij en democratisch land met respect voor de mensenrechten, denken we dan.   ...
    ... wie gelooft dat judeo-christelijke invloeden op het dagelijks leven in deze tijd van secularisatie wel snel zullen afsterven zou eveneens bedrogen uit kunnen komen, zie het groeiende christelijke fundamentalisme in de Verenigde Staten.
    Godsdienstvrijheid doet zich voor als een wolf in schaapskleren. Bedacht in de Verlichting, lijkt zij een zeer tolerant beginsel, triomf voor de Rede, geheel passend in de moderne tijd, waarin iedereen in alle vrijheid aan zijn eigen zieleheil mag sleutelen. Maar de aard van het beestje zal zich nooit verloochenen: zolang de zogenaamde Heilige Boeken vol staan van perverse gruwelijkheden bedoeld voor vermeende zondaars, godloochenaars en afvalligen blijft het gevaar bestaan dat achterlijke dwazen dit verwerpelijke gedachtegoed kapen en aan anderen trachten op te dringen.
    Deze dreiging nu rechtvaardigt het onverwijld schrappen van het beginsel godsdienstvrijheid uit onze grondwet. Het is daar ook helemaal niet nodig, want in feite is het een gekunstelde optelsom van de twee andere klassieke grondrechten: vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging en vergadering. Deze bieden voldoende garantie dat elke gek zijn eigen gebrek kan koesteren. Parallel aan een dergelijke ingreep dient ook de vrijheid van onderwijs eindelijk afgeschaft te worden. Het kan niet anders dan in het parlement zijn waarin de onderwijsdoelen voor in Nederland verblijvende kinderen worden vastgesteld. En wie zijn kinderen desondanks toch religieus wil opvoeden heeft daartoe de volledige vrijheid. Maar dan wel thuis in de privésfeer.
    Schrappen van het begrip godsdienstvrijheid uit de grondwet en de daaraan gekoppelde organieke wetgeving is de laatste schakel in het langdurige proces van scheiding van kerk en staat. Er gaat niets verloren. Middels het recht op vrije meningsuiting en vrije vereniging en vergadering blijft de belangrijkste rol van de staat bestaan: het garanderen van ieders geestelijke en lichamelijke integriteit, individueel of in groepsverband. Het gaat daarbij niet om de inhoud van opvattingen, maar om wat individuen en groeperingen ermee doen. Met religieuze groepsdwang (eventueel resulterend in geseling en steniging) dient een overheid onverbiddelijk af te rekenen.


Red.:   Gevolg door een bijpassend "Amen".
     Natuurlijk is ook de hele buitenlandse dienst, als deel van de maatschappelijke top, hiervan vergeven:


Uit: De Volkskrant, 11-08-2010, door Michel Maas

Interview | Ambassadeur Nikolaos van Dam met pensioen

'Dat alle moslims hetzelfde zijn is onzin'

Niet hun geloof, maar hun frustraties brengen moslims tot hun daden, zegt ambassadeur Van Dam in Jakarta.

Tussentitel: Wilders schildert van de islam niet meer dan een slechte karikatuur

...  Vijf jaar is Van Dam ambassadeur in Indonesië geweest, de maximale vijf jaar; nu gaat hij met pensioen. ...
    Van Dam kent de islamitische wereld als geen ander. Hij werkte in Libanon en Libië, en was ambassadeur in Irak, Egypte en Turkije (en Duitsland). Hij studeerde internationale betrekkingen, Arabisch en islamologie, promoveerde op een studie over De rol van sektarisme, regionalisme en tribalisme bij de strijd om de politieke macht in Syrië, en is daarna ook als ambassadeur nooit meer opgehouden met het publiceren van boeken en het schrijven van artikelen.   ...
     ... Het beeld dat Wilders schildert van de islam is niet meer dan een slechte karikatuur, vindt hij. ‘Die enorme simplificatie, dat alle mensen die als moslim geboren zijn allemaal hetzelfde zouden zijn, dat is natuurlijk grote onzin. Elk land is anders. Turken en Marokkanen zijn volledig verschillend. ...
    ‘Maar dat alle moslims hetzelfde zijn is wel de perceptie. En doordat er in het Westen nu zo’n enorme fixatie is op de islam, wordt het een soort self-fulfilling prophecy: de moslims beginnen zichzelf als moslim te zien, terwijl zij daar vroeger helemaal niet zo mee zaten.
    ‘De Koran is helemaal niet zo belangrijk. Dat was een van mijn stellingen. Na 11 september kochten veel Duitsers de Duitse vertaling van de Koran. Ze dachten: als we dat gaan lezen gaan we het beter begrijpen. Maar dat helpt je helemaal niet. Je moet heel andere dingen begrijpen. Wil je gebeurtenissen in het Midden-Oosten of het terrorisme begrijpen, dan moet je je concentreren op de sociale achtergronden, de politieke achtergronden. Die brengen de mensen tot bepaalde daden, hun frustraties of idealen. Niet het geloof.’   ...


Red.:   En met "één pennestreek" wordt dit gezwets onderuit gehaald:


De Volkskrant
, 11-08-2010, ingezonden brief van Joanne van Aalst (Alphen a/d Rijn)

Nikolaos van Dam

’Niet hun geloof, maar hun frustraties brengen moslims tot hun daden’, aldus ambassadeur Nikolaos van Dam (Buitenland, 11 augustus). Maar is het dan toeval dat honderd procent van de zelfmoordaanslagen van moslims komt? Reken maar dat er heel veel gefrustreerde, arme, zwarte christenen zijn in Afrika. Toch plegen zij geen zelfmoordaanslagen, strijden zij geen jihad en roepen ze niet op mensen met een ander geloof te doden. Wanneer zetten links-progressieven eens hun pro-islamitische oogkleppen af?


Red.:    Nog even ter illustratie van de heftigheid van de campagne:


De Volkskrant, 18-08-2010, ingezonden brief van Wim Everwijn (Capelle aan den IJssel)

16 miljoen prominenten

In hun pogingen de PVV uit de macht te houden, trekken zelfbenoemde prominenten alle registers open. Het offensief daartoe begon enkele weken geleden door te wijzen op het verval van de rechtsstaat. Dat deze zorg op drijfzand was gebouwd, bleek toen staatsrechtgeleerden erop wezen dat de rechtsstaat, welke coalitie hier ook aan de macht komt, middels geldend Europees en Nederlands recht te allen tijde is gewaarborgd.
    ‘Dan maar een ander konijn uit de hoed toveren’, dachten de prominenten. Aldus werd de afdeling milieuprominenten van stal gehaald teneinde de zeer grote zorgen voor het milieu uit te spreken ingeval de beoogde coalitie werkelijkheid mocht worden (Binnenland, 17 augustus).
    Het wachten is op een verse groep prominenten die het Nederlandse volk zal waarschuwen dat, indien deze coalitie gaat regeren, wellicht de stroom- en watervoorziening in gevaar zal komen, onder gelijktijdige oproepen in de media om alvast water en voedsel te gaan hamsteren.


Red.:   Ook Marcel van Dam betreedt dit strijdperk:


Uit: De Volkskrant, 19-08-2010, column door Marcel van Dam, socioloog.

Bezorgd

‘Hoe bezorgd moeten we zijn’, vroeg Vrij Nederland zich vorige week op de cover af over het kabinet dat in wording is. De redactie legde die vraag voor aan een aantal schrijvers, wetenschappers en andere opinieleiders en kreeg een ratjetoe aan antwoorden variërend van ‘weinig aan de hand’ via ‘wie wind zaait, zal storm oogsten’ tot een verwijzing naar de Weimarrepubliek en de overtuiging dat de bijl aan de wortel van de rechtsstaat wordt gelegd. Het is, gezien het gezelschap, niet verrassend dat niemand staat te juichen. Maar wat vooral opvalt, is de onuitgesproken berusting. Een stemming die het best is verwoord met: het is niet leuk, maar wat doe je eraan.
     De mate van bezorgdheid over het beschavingsniveau van de samenleving is recht evenredig met de ernst van de bedreiging ervan. Gezien de uitgesproken wil van VVD en CDA tot samenwerking met de PVV en de berusting daarover van vele anderen, wordt die bedreiging niet erg groot geacht. Gezien het gedachtengoed van de PVV, zoals dat verwoord is in het programma, is dat vreemd.
     In het artikel van Dries van Agt (Opinie & Debat, 16 augustus) wordt nog eens samengevat waarom. Voor Van Agt is niet alleen de poging van Verhagen tot overeenstemming met Wilders te komen reden een alarm af te geven, maar hij stelt terecht ook de principiële vraag: ‘Willen we ‘ons’ kabinet in leven laten houden door een politieke fractie die een verwerpelijke ideologie heeft en die zal voortgaan deze te verkondigen?’ Het is een retorische vraag ...
     Een bijdrage aan dat sluipende proces leverde Martin Sommer afgelopen zaterdag in zijn column. Bij de formatie van een kabinet met de PVV ligt volgens Sommer ‘de nadruk op de meerderheid, niet langer op de grondrechten. Dat lijkt mij na zoveel jaar hangen-en-wurgendiscussies over immigratie en integratie, alleen maar gezond.’ Ik kan dat alleen maar lezen als pleidooi vaker grondrechten te laten wijken voor een eenvoudige meerderheid. De essentie van de rechtsstaat is nu juist dat alleen met een tweederde meerderheid te doen via een grondwetswijziging. Als bijvoorbeeld een meerderheid in het parlement Martin Sommer de mond zou willen snoeren, lijkt mij dat niet gezond. In ieder geval kan hij op mij rekenen om dat te voorkomen.


Red.:   Oké, het overbekende standpunt van vrijwel geheel intellectueel en bestuurlijk Nederland: de uitgaven aan allochtone immigranten, de beperking van de vrijheid van meningsuiting, het multiculturalisme, de vrije immigratie, de globalisering, en het kosmopolitisme moeten doorgaan, ook al is de meerderheid der burgers daar tegen. Onder het mom dat dit "grondrechten" zijn.
    Maar zelfs de beperkte hoeveelheid tegenspraak van degenen die wijzen op het democratisch proces, is genoeg om weer een stap verder te maken:

  Er is in de vijftig jaar dat ik intensief de Nederlandse politiek volg nog nooit een politieke partij geweest die zo veel aandacht kreeg als die van Wilders. Waarbij, zo blijkt uit onderzoek, de Volkskrant, met Arie Elshout als adjunct-hoofdredacteur, vooropliep. En waarachtig niet om Wilders te ridiculiseren, te demoniseren of te marginaliseren.

Een keiharde  en volstrekte leugen: Wilders wordt door intellectueel en bestuurlijk Nederland vrijwel alom geridiculiseerd, gedemoniseerd en gemarginaliseerd - zelfs zo veel dat daar vele speciale comités zijn opgericht, zoals we boven hebben gezien. En nogmaals ten bewijze daarvan nog een ingezonden brief die stond vlak oven het artikelen Van Dam:


De Volkskrant
, 19-08-2010, ingezonden brief van Frans Boshoff (Amsterdam)

Beetje moe

Ik word een beetje moe van alle mensen die zich twee maanden na 9 juni nog steeds geroepen voelen een stemverklaring af te geven. Mijn krant staat er vol mee: zielige oude mannen, vastgeroeste columnisten en verdrietige briefschrijvers getuigen van hun weerzin tegen de op gang zijnde informatieonderhandelingen. Maar beste mensen, kunnen we alstublieft even pauze houden en pas na het bekend worden van het resultaat opnieuw in de pen klimmen? Graag, dank u.
    Oh ja, ik heb natuurlijk ook niet op de PVV gestemd.


Red.:    En ter adstructie:


Uit: De Volkskrant, 21-08-2010, door Frans Leijnse

'Redelijk rechts' vernietigt zichzelf

De auteur is universiteitshoogleraar van de Open Universiteit en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Hij betoogt dat de vorm die het informatieproces heeft aangenomen, dreigt uit te lopen op het door CDA en VVD legitimeren van dubieuze opvattingen. ... ...

Historische metaforen zijn soms verhelderend, maar ze hebben zelden verklaringskracht. Zo leert de politiek van het katholieke Zentrum in de laatste maanden van de Weimarer republiek (1932) ons veel over de manier waarop de nationaal-socialisten aan de macht zijn gekomen, maar hoegenaamd niets over de worsteling die het CDA momenteel met zichzelf over de PVV is aangegaan. ...
    Toch zijn historische analyses van groot nut voor ons maatschappelijk begrip. De studie bijvoorbeeld van de Amerikaanse historicus Robert Paxton, De Anatomie van het Fascisme, laat zien dat het fascisme minder ver van ons af staat dan we graag denken. Zonder geremd te worden door Europese oorlogsemoties analyseert Paxton de voor- en na-oorlogse (neo-) fascistische bewegingen op hun belangrijkste politieke daden.


Red.:   De retorisch truc van framing: het gebruik van terminologie om associaties op te roepen . Vanaf dit punt moet je er eigenlijk vanuit gaan dat de beweringen in dit stuk onjuist zijn, tenzij het tegendeel duidelijk blijkt

  De door hem benoemde negen ‘activerende hartstochten’ gelden sindsdien als objectieve standaard voor de typering van het fascisme. Om er een paar te noemen: een gevoel van overweldigende crisis waar geen traditionele oplossingen voor zijn; het geloof dat de eigen groep geslachtofferd wordt, wat elke daad tegen in- en externe vijanden rechtvaardigt, en de vrees dat de groep door buitenlandse invloeden zal verzwakken; de noodzaak voor een hechtere integratie van een zuiverder gemeenschap; de behoefte aan gezag door natuurlijke leiders, culminerend in een nationale leider, wiens instinct gaat boven de abstracte en universele rede; en het recht van het uitverkoren volk om anderen te domineren.

Dat is nu een uitglijder van socioloog Leijnse. Deze kenmerken zijn voor een groot deel terug te vinden in de islam uitleg of detail : de natuurlijke leiders zijn Allah en  Mohammed, er is een zeer sterke behoefte aan dat gezag, men benadrukt sterk de eigen gemeenschap met hoofddoeken en terminologie als halal en haram, ze zijn sterk bevreesd voor externe invloeden en sluiten zich daarom op in moskeeën, ze roepen voortdurend dat ze het slachtoffer zijn en zien daarin een rechtvaardiging  voor moord en terrorisme, en bevinden zich ook vast in een crisis gezien de overmacht van het westen als  ze daarin verzeild raken.
    Natuurlijk bedoelt socioloog Leijnse wat anders:
  Het gedachtengoed van de Partij voor de Vrijheid (PVV) laat zich niet in één zin samenvatten. Wel kan op grond van herhaalde uitingen een patroon worden vastgesteld. Daarin is er slechts één leider die namens de partij spreekt. De PVV kent geen leden, kaderleden of bestuurders en wordt bestuurd volgens het ‘leidersprincipe’. De partijvoorman profileert zich tevens als enige woordvoerder van alle Nederlanders die in hun cultuur en samenleving slachtoffer dreigen te worden van een van binnen en buiten komend kwaad.
    De interne vijand wordt gekarakteriseerd als de Linkse kerk, en het opmerkelijke is dat dit niet zozeer een politieke tegenstander is als wel een samenzwering tegen de Nederlandse samenleving. Sterker nog geldt dit voor de externe vijand, hier de islam die onze westerse cultuur en samenleving in de kern bedreigt. Dit omdat de islam ‘geen godsdienst is maar een totalitaire ideologie’, zodat ‘een gematigde islam niet bestaat’ en dus ‘iedere moslim drager is’ van een onze samenleving bedreigende totalitaire ideologie. Om die reden moet het heilige boek ‘de Koran worden verboden’, mag ‘er geen moskee meer bijkomen’ en dienen op korte termijn ‘miljoenen moslims uit Europa te worden uitgezet’, terwijl ‘personen uit moslimlanden Europa niet meer binnen mogen komen’.   ...
    Op grond hiervan kan er weinig twijfel bestaan dat Paxton de PVV tot de (neo-)fascistische bewegingen zou hebben gerekend. ...

En geen woord van professor Leijnse over het feit dat dit in veel hogere mate geldt voor de islam, en dat de PVV zich daartegen afzet, en dus hoogstens gezien kan worden als een reactie. Fascisme mag je tenslotte bestrijden, en dat is wat de PVV doet.
    Zoals gezegd, bij socioloog professor Leijnse hoef je geen enkele uitspraak te vertrouwen, en dit zijn er dus een paar die een onjuiste weergave van de werkelijkheid geven. Het kenmerk van de traditionele sociologie - de ideologische sociologie uitleg of detail .
    Voor de volledigheid ook alhier een analyse waaruit blijkt dat alle recente oproepen inderdaad om cultuurverraad gaan:


Uit: De Volkskrant, 23-08-2010, door Michiel Hegener

De Grondwet is er ook voor afvallige moslim

Onze wetgeving staat geheel aan de zijde van iedereen die zich zorgen maakt over de aanspraken van de islam.

Tussentitel: Islamitische zuigelingen worden meteen beroofd van hun vrijheid van godsdienst

De ontluikende controverse tussen de PVV en het CDA over godsdienstvrijheid lijkt logisch, gelet op de uitgangspunten van beide partijen. De PVV heeft qualitate qua kritiek op de islam, en wil excessen bestrijden zoals de Koran, die inderdaad vol wrede oproepen staat, en de hoofddoekjes die vaak niets met religie hebben te maken en alles met het afwijzen van de niet-islamitische samenleving.
    Het CDA heeft au fond een religieuze identiteit en is aan zichzelf verplicht de vrijheden te verdedigen die nodig zijn zodat de aanhang onbelemmerd christen kan zijn. Als Wilders uitingen van de islam mag beknotten, is de hele vrijheid van godsdienst in Nederland in gevaar en kunnen anderen vragen om, bijvoorbeeld, een verbod op het bezitten van een Bijbel. Vandaar dat het CDA zo fel is op het verdedigen van godsdienstvrijheid.
    Kijken we naar de werkelijke betekenis van vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, ons zesde grondrecht, dan doemt er een mysterie op. Onze wetgeving en de door Nederland geratificeerde internationale mensenrechtenverdragen staan namelijk geheel aan de zijde van iedereen die zich zorgen maakt over de excessen en de expansiedrang van de islam, zoals Wilders doet, en niet aan de zijde van degenen die zich laten leiden door respect voor de islam, zoals Verhagen, Van Agt, Halsema, Cohen en Pechtold en de hele populatie op de linkerzijde van onze politieke apenrots. Want vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing is in alle wets- en verdragsteksten individuele vrijheid, precies waar de islam faliekant tegen is.
    Artikel 6 van de Grondwet heeft het niet over groepen, niet over geloofsgemeenschappen, maar over het individu. En dat geldt ook voor artikel 18 van het Internationaal verdrag inzake burger- en politieke rechten en artikel 9 van het Europese mensenrechtenverdrag. Zo mogelijk nog belangrijker is artikel 14 van het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind dat – althans volgens de ‘interpretatieve verklaring’ van de Nederlandse regering uit 1992 – ieder kind, ongeacht leeftijd, volledige vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing garandeert, inclusief de vrijheid om van godsdienst te veranderen. Voor de islam is dat vloeken in de moskee. We zitten dus met een controverse tussen de islam en de Nederlandse rechtsorde, al jaren.
    De oplossing van de problemen met de islam die Wilders terecht signaleert, ligt in uitbreiding van de vrijheid van godsdienst, niet in de beknotting ervan. Dagelijks worden wereldwijd zo’n 80 duizend kinderen geboren in een islamitisch gezin. Zonder uitzondering worden ze meteen beroofd van hun vrijheid van godsdienst: nog voordat ze zijn gaan ademen wordt hun meest fundamentele recht van hen afgenomen, met verwijzing naar Koran en Allah. Ze zijn vanaf hun eerste seconde op aarde per definitie moslim, en al opgroeiend, worden ze gehersenspoeld met het idee dat je de islam niet kunt verlaten.  ...


Red.:   Dat zijn de interne Nederlandse argumenten. Er zijn ook externe:

  De vredelievende Mohammed zei indertijd al dat iedereen die het door hem gestichte geloof verliet, gedood moest worden. De vijf Shariascholen vinden dat ook, althans voor mannen. Drie scholen eisen ook de doodstraf voor vrouwen. De Hanafitische school eist dat een vrouwlijke islamverlater wordt opgesloten tot ze zegt moslim te zijn, de Jafarische school eist geseling tot ze zegt moslim te zijn – of dood is. Mohammed specificeerde nog dat islamverlaters moesten worden onthoofd, levend verbranden vond hij een beetje ver gaan.
    Oude, irrelevante teksten? In Soedan, Iran, Mauretanië, Jemen en Saoedie-Arabië staat de doodstraf op het verlaten van de islam in de wetgeving. Maleisië heeft heropvoedingskampen voor islamverlaters. In Groot-Brittannië zegt 36 procent van de jonge moslimmannen dat islamverlaters moeten worden gedood. In Nederland begint nu langzaam het inzicht door te breken dat veel van de moorden wegens ‘eerwraak’ eigenlijk moorden wegens afvalligheid zijn. Iran heeft net nieuwe politiediensten ingesteld om islamverlaters op te sporen en in te rekenen. De Maldiven hebben in de grondwet staan dat iedere burger moslim is. In Irak, Egypte, Pakistan, Gaza en ga zo maar door staat de doodstraf voor het verlaten van de Islam niet in de wet maar is een afvallige vogelvrij. Een Egyptische moslim die openlijk verklaart christen of boeddhist te zijn geworden, is al bijna dood. Op faithfreedom.org, apostatesofislam.com en islam-watch.org/LeavingIslam staan veel getuigenissen van mensen die de islam hebben verlaten maar het aan niemand durven te vertellen uit vrees voor wraak.

En laten we eens kijken naar hoe de "verontwaardigden", rechtstaat-verdedigers, en Grondwet-aanhalers staan ten opzichte van deze misstanden:
  Waar blijven de protesten van Dries van Agt? Waarom slaat Maxime Verhagen niet met zijn vuist op tafel tijdens gesprekken met islamitische ministers van buitenlandse zaken? Waarom staat Job Cohen niet met een megafoon bij de ambassades van de betrokken landen om te pleiten voor volledige individuele vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing voor alle kinderen, ook kinderen van islamitische ouders? Dat is een mysterie, gelet op het belang dat die drie en velen met hen zeggen te hechten aan vrijheid van godsdienst en aan grondrechten.
    De conclusie kan alleen maar zijn dat mensen als Cohen, Verhagen en Van Agt in werkelijkheid niets geven om de vrijheid van godsdienst van het individu. Het gaat hun alleen maar om de vrijheid van geloofsgemeenschappen, zoals de moslims. Anders zouden ze hun stem wel verheffen tegen de gruwelijke onderdrukking van de vrijheid van godsdienst van het individu, het individuele kind in het bijzonder, binnen de islam.

Kortom: het zijn cultuurverraders.
   Nog wat bewijs:


Uit: De Volkskrant, 27-08-2010, column door Nausicaa Marbe, schrijfster

De 'bindende' demagogen van het CDA

Tussentitel: Wordt Grondwet vervangen door oekazes van triumviraat?

Wie na een paar weken vakantie de Nederlandse kranten en opiniebladen leest, zou denken dat hij teruggekeerd is in een dictatuur, aan de vooravond van een revolutie. Termen als opstand, aanslagen, dissident, verzet en vijand van de rechtsstaat vliegen je om de oren
    De rechtsstaat en de Grondwet zouden in levensgevaar zijn. Er worden comités opgericht en handtekeningacties gestart. Partijprominenten, Eerste Kamerleden, burgemeesters, links en rechts brult. Menigeen is in rep en roer om ‘het gehele Nederlandse volk’ (de uitdrukking is van het Comité voor de Rechtsstaat) te redden van terreur, apartheid, fascisme, racisme en ander ernstig verval.
    Gezien de paniek die hieruit spreekt, zou je denken dat de ramp al heeft plaatsgevonden. Maar is het rechtse regeerakkoord in kannen en kruiken, met als thema de torpedering van de rechtsstaat? Is er wekenlang geformeerd over afschaffing van de vrije verkiezingen, vrije pers, de onafhankelijke rechtspraak? Wordt de Grondwet vervangen door oekazes en noodwetten van het despotische triumviraat Mark, Maxime en Geert?
    Welnee, het gaat om Wilders, om z’n nabije geur. Wederom blijkt hij de inspiratiebron voor politiek-alarmistische horrorfictie. ...
    Ageren de anti-Wildersalarmisten werkelijk in naam van de rechtsstaat? Kom nou. Als de rechtsstaat zo zwak zou zijn dat hij de gedoogsteun van de PVV niet zou overleven, dan was hij allang ziek, dan was er allang reden tot paniek. Heb ik de alarmisten van nu nooit over gehoord. Ik heb ze ook nooit gehoord toen CDA-bewindslieden blasfemiewetten overwogen, toen cartoons en kunstwerken leidden tot arrestaties en verhoren. Stom waren ze ook in de lange ijstijd van de politieke correctheid, toen het misdadig zou zijn om vraagtekens te plaatsen bij de invloed op de democratie van migranten met intolerante normen en waarden die haaks stonden op die van het cultureel gemêleerde, vrijzinnige Nederland. Dacht men soms dat dit de rechtsstaat nooit zal aantasten?
    Vreemd dat de alarmisten van nu de rechtsstaat in staat achten islamitisch fundamentalisme te overwinnen, maar niet het her en der geplukte electoraat van Wilders, dat amper een brandend ideaal in het hart heeft. Hieruit spreekt de megalomanie van regenten die de gedachten van anderen denken te kennen, te moeten beheersen en censureren. Sharia? Neuh, niet bij ons, onze moslims zijn gematigd. Nazi-Duitsland? Jazeker, de toekomst, tenzij we de PVV-stemmers heropvoeden. ...


Red.:   Een simpel toepassen van wat spiegeling, en de vuiligheid wordt meteen zichtbaar.
    Het lijkt een nieuwe mode te worden: reageren als je net afgeschoten bent:


Uit: De Volkskrant, 30-08-2010, ingezonden brief van Rob Hartmans (Assendelft) en Jan Dirk Snel (Amsterdam), comité voor de Rechtsstaat

Alarm

Volgens Nausicaa Marbe zijn er momenteel tal van alarmisten die niets dan onheil verwachten van een regering die gedoogd wordt door de PVV (Opinie & Debat, 27 augustus).
    Met name noemt zij het Comité voor de Rechtsstaat, die ‘het gehele Nederlandse volk’ hiervoor zou willen behoeden. .... Het gaat om een eenvoudige zinspeling op artikel 50 van de Grondwet, waar staat dat de Staten-Generaal ‘het gehele Nederlandse volk’ vertegenwoordigen. Nu beide partijen zich voornamen te gaan regeren met een partij die juist niet de eenheid van het gehele Nederlandse volk vooropstelt, leek het ons goed aan deze woorden te herinneren.
    Voor de vele onheilen die Marbe in haar suggestieve zin noemt, probeerden wij dat volk overigens niet te behoeden. Wij betoogden slechts dat men van een gedoogpartner bij de vorming van een regering een ‘meer hartelijke omhelzing van de beginselen van de rechtsstaat’ mag verwachten. Wij keerden ons zelfs niet tegen een kabinet met de PVV.
    Het ging ons om het vaststellen van een principiële norm, meer niet. Niet erg alarmistisch, zouden wij zo denken.


Red.:   Het argument is onjuist (ze vernaderen gewoon de terminologie "willen behoeden" in "betogende dat we we sterk willen dat het niet geeurd". Maar toch een keruige poging  tot correctie van wat misshcien verkeed is overgekomen, zou je zo denken. Maar nu  even een eerdere reactie van de heren (zie ook hierboven):


Uit: De Volkskrant, 14-08-2010, door Rob Hartmans en Jan Dirk Snel

Wilders tast fundament rechtsstaat wel aan

...    ook fundamentele grondrechten wil Wilders aantasten. De rechtsgelijkheid die in artikel 1 van de Grondwet is vastgelegd en die vanaf het begin van het Koninkrijk der Nederlanden het fundament onder ons rechtssysteem vormt, verwerpt Wilders uitdrukkelijk. De ongeveer 875 duizend landgenoten die moslim zijn, worden wat hem betreft uitgesloten van de gelijke bescherming die de wet biedt, vooral als het gaat om het praktiseren van hun levensovertuiging (artikel 6). ...


Red.:   Zo alarmistisch als het maar kan. De heren historici zijn dus naast cultuurverraders ook nog opportunistische leugenaars.
    Het tegengas is voor de verraders-elite reden voor nog een comité:


Uit: De Volkskrant, 30-08-2010, comité oud-politici

Zie af van gedoogsteun van de PVV

De angst voor verscherping van rnaatschappelijke tegenstellingen, dreigende uitholling van de Grondwet en verzwakking van de internationale positie van Nederland dwingen ons tot een oproep aan de VVD en het CDA. We zitten in een kwetsbare fase van onze geschiedenis. Wij hopen dat beide partijen hun historische verantwoordelijkheid nemen en afzien van gedoogsteun van de PVV.

Ondergetekenden maken zich – in het zicht van de vorming van een kabinet van VVD en CDA met ondersteuning van de PVV – grote zorgen over de toekomst van Nederland vanwege de volgende gevaren:

Ten eerste: de verscherping van de tegenstellingen binnen de Nederlandse samenleving. ... Radicalisering, diepgaande verdeeldheid en maatschappelijke conflicten tussen bevolkingsgroepen kunnen Nederland uiteindelijk noodlottig worden.

Ten tweede: de aantasting van de Nederlandse rechtsstaat. Belangrijke waarden van onze rechtstaat zijn het gelijkheidsbeginsel, de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs. Onthouding van deze rechten aan een deel van de Nederlandse bevolking vormt juist het kernprogramma van de PVV, de partij waarmee de VVD en het CDA willen samenwerken in een minderheidskabinet.

De daarmee dreigende uitholling van de Nederlandse grondwet (met name artikelen 1 en 6 en 23) zou leiden tot een onaanvaardbare aantasting van onze democratische rechtsstaat.

Ten derde: de verzwakking van de internationale positie van Nederland. ...

We vinden het daarom onze plicht om, in deze kwetsbare fase van onze geschiedenis, een dringend appèl aan het CDA en de VVD te richten om hun historische verantwoordelijkheid te nemen en af te zien van een kabinet met gedoogsteun van de PVV.

Hedy D’Ancona (PvdA)
Bas de Gaay Fortman (GroenLinks)
Jos van Kemenade (PvdA)
Tineke Lodders ( CDA)
Anja Meulenbelt (SP)
Rinus Penninx( Hoogleraar UvA)
Mohamed Rabbae ( GroenLinks)
Jan Terlouw (D66)
Kars Veling ( ChristenUnie)
Joris Voorhoeve VVD
Gijs de Vries (VVD)
 

Red.:   De verscherping van de tegenstellingen is des samenleving zijn natuurlijk de schuld van de islam, zijn extremisten, en terroristische dreiging. De Grondwet is een onding in dat het discriminatie door het geloof bevordert en zelf het geloof op discriminerende wijze extra rechten geeft ten opzichte van andere opinies. En het overgrote deel van de wereld verkeerd in rampzalig veel lager niveau dan Nederland.
    Voor de volledigheid nog een artikel dat de hele campagne samenvat:


Uit: De Volkskrant, 07-09-2010, Adriaan van Vuren, generaal-majoor bd

Handel in angst levert niets op

Adriaan van Vuren vindt het veelzeggend dat Wilders applaus kreeg van het publiek op het Binnenhof toen hij na de onderhandelingen naar buiten kwam, terwijl Rutte en Verhagen dat niet kregen. Het aanwakkeren van de angst voor Wilders door prominente oud-politici van CDA en VVD, met als laatste Ab Klink, heeft niets opgeleverd.

De schrijver-historicus Geert Mak schreef in 2005 in zijn pamflet Gedoemd tot kwetsbaarheid: ‘Angstgevoelens kunnen worden opgeklopt tot een permanente geesteshouding, die vervolgens voor politieke doeleinden kan worden geëxploiteerd.’ Hij gebruikte in dat verband de term ‘handelaars in angst’. Het lijdt weinig twijfel dat hij daarbij Geert Wilders, leider van de PVV, op het oog had.
    Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad en prominent lid van de beweging ‘Stop de VerWildering’, deed daar nog een schepje bovenop. Hij zei eind 2007 in De Telegraaf: ‘Wilders is het kwaad en dat kwaad moet worden gestopt.’ Zo zijn er nog rijen voorbeelden te geven van mensen die Wilders verwijten angst voor moslims aan te wakkeren en te exploiteren.
    Van Geert Mak horen we inmiddels weinig meer over dit thema, en hetzelfde geldt voor Terpstra en ‘Stop de VerWildering’. Begrijpelijk, want ondanks hun aanvallen op Wilders steeg de PVV bij de verkiezingen van 9 naar 24 zetels.
    Intussen wordt er in andere angst gehandeld. Het gaat niet langer over de angst voor moslims die Wilders zou exploiteren, maar Wilders zelf is tot het Grote Gevaar uitgeroepen. Werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes zei bijvoorbeeld in maart van dit jaar in de Volkskrant dat eventuele regeringsdeelname van Wilders en de PVV imagoschade voor ons land oplevert en gevolgen zal hebben voor onze welvaart. Hij bedoelde dat onze export naar moslimlanden dan in gevaar komt. Dat heel wat moslimleiders een schrille toon tegen het Westen aanslaan, is geen probleem voor Wientjes, als zij maar blijven kopen.
     Daar bleef het niet bij. Toen er een rechts kabinet dreigde te komen van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV, keerden zich andere bekende Nederlanders tegen Wilders. Oud-politici zoals Aantjes, Van Agt, Lubbers, Veerman en Bert de Vries van het CDA en Gijs de Vries en Voorhoeve van de VVD spraken zich uit tegen een kabinet dat gedoogd wordt door Wilders. Deze voormalige prominenten werden ook handelaars in angst door te beweren dat Wilders de samenleving zal splijten met polarisatie en zelfs confrontatie tot gevolg.   ...


Red.:   Tja ...
    Een clubje van moslims is veroordeeld wegens het publiceren van een voor Joden beledigende cartoon. Aanleiding voor een hier nog niet behandeld instituut, het Meldpunt Discriminatie Internet, dat effectief het Meldpunt Discriminatie Moslims is, om in de pen te klimmen:


Uit: De Volkskrant, 01-09-2010, door Sille Jansen, directeur Meldpunt Discriminatie Internet

Beledigen is niet altijd even erg

De auteur is directeur Meldpunt Discriminatie Internet. Volgens haar wekt het beledigen van Joden beduidend meer verontwaardiging dan het beledigen van moslims.

De Arabisch-Europese Liga (AEL) werd vorige week veroordeeld door het gerechtshof in Arnhem voor het plaatsen van een cartoon die beledigend is voor Joden. Het Hof oordeelde dat de cartoon niet viel onder de vrijheid van meningsuiting. Dit is geen merkwaardige uitspraak, zij is in lijn met de huidige wetgeving en jurisprudentie op het gebied van vrijheid van meningsuiting in Nederland. Wat echter wel wonderlijk is, is dat deze ‘inperking’ van de vrijheid van meningsuiting onweersproken bleef. Waar in andere gevallen, zoals in de zaak tegen cartoonist Gregorius Nekschot de zelfbenoemde strijders voor de vrijheid van meningsuiting op de barricades staan, gaf bij de veroordeling van de AEL niemand een kik.   ...


Red.:   Een leugen, zoals zo meteen aangetoond zal worden.
    Vervolgens noemt ze een verschil dat de verschillende behandeling zou kunnen rechtvaardigen. Maar er blijft een residu, volgens haar:

  Maar er was nog een verschil. In het geval van Nekschot gaat het om een autochtone cartoonist die tekeningen maakt die strafbaar zijn omdat zij beledigend zijn voor onder anderen moslims. Bij de veroordeling van de AEL gaat het om een Arabische organisatie die Joden beledigt.

Dat is een beschuldiging van racisme. Aan het adres van:
  Het recht behandelt de vrijheid van meningsuiting voor Nekschot en de AEL gelijk, zoals het hoort. De strijders voor de absolute vrijheid van meningsuiting doen dat niet. Voor hen is de vrijheid van Nekschot beschermingswaardiger dan die van de AEL. Dit doet twijfelen aan de motieven die aan deze strijd voor de absolute vrijheid ten grondslag liggen.

Stel dat dit een juist argument is. Dan kan je een eindeloos grote zaak opbouwen tegen moslims die bij iedere cartoon met miljoenen de straat opgaan, en bij de gigantische misstanden in islamitische kring, terrorisme, steniging, enzovoort, nog nooit voor een enkele man aanleiding is geweest tot een protest. "Oké", kan je dan zeggen, "maar die verdedigen dan ook niet de vrijheid van meningsuiting". "Mooi", is het antwoord dan, "dan hoeven ze die ook niet te hebben" - en is de veroordeling voor die cartoon geen probleem. Dit alles volgens de simpele tit-for-tat-regel (of reciprociteit) : waar je niet voor bent en wat je dus niet uitdeelt, heb je ook geen recht op om te krijgen.
    Maar Jansen weet nog een paar fouten te debiteren:
  Daarnaast roept het verschil in maatschappelijke reactie vragen op over wiens vrijheid men beschermt en op basis waarvan. Immers: als het om de absolute vrijheid te doen is, zou de vrijheid van Arabieren om Joden te beledigen net zo belangrijk moeten zijn als de vrijheid van Nekschot om moslims te beledigen. Niets lijkt minder waar nu in het geval van de veroordeling van de AEL apathie regeert.

Hier wordt eerst op perfide wijze gelogen: Het gaat wel voortdurend om de Arabisch-Europese Liga, maar het gaat absoluut niet om het "Arabisch" zijn van die Liga - het gaat om het moslim-zijn van die Liga. De "beledigingen" die Jansen aan de kaak wenst te stellen zijn beledigingen van moslims - niet van Arabieren.
    En dan ligt de situatie ineens heel anders. Moslims zijn geen ras, maar dragers van een overtuiging - eigenlijk een doodgewone mening, om heel precies te zijn. Er is een hoog percentage moslim dat geen Arabier is, maar Turk, of Aziaat, en er zijn zelfs een aantal blanken de moslim-mening toegedaan. Daarentegen, "joden" als in de belediging door de cartoon, gaat wel degelijk om een ras. En het volgende ... :
  Beide groepen zijn even beschermingswaardig. Misbruik van de vrijheid van meningsuiting om een bevolkingsgroep in diskrediet te brengen, moet volgens wet en jurisprudentie worden bestreden, of het nu om de Joden of om de moslims gaat.

... is dus de perfide leugen.
    Nog even terug naar de eerste leugen, die dat er geen protesten zouden zijn tegen de veroordeling van de AEL:


Van: www.hetverraadvanlinks.nl, 01-09-2010, door Carel Brendel uitleg of detail

De nieuwe rassentheorie van internetwaakhond Sille Jansen

Gregorius Nekschot is wit en beledigt moslims. Bij de AEL zitten Arabieren die Joden beledigen. Daarom geeft niemand een kik in de AEL-kwestie. Zie daar de rassentheorie, die Sille Jansen, directeur van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), vandaag ontvouwt in de Volkskrant. ‘Beledigen is niet altijd even erg’, concludeert de leidster van de organisatie, die in samenwerking met haatbaard Abdul-Jabbar van de Ven campagne voerde voor de aanhouding van Nekschot.   ...
    Zouden zulke mensen nooit op internet kijken, vraag je je af als je zoiets leest....Sille Jansen? Met haar waakhonden speurt ze de diepste krochten van internet af naar beledigende teksten. De gesubsidieerde internetpolitie MDI slaagt er in om door iedereen al lang vergeten reaguursels op door niemand bezochte websites op te sporen. Maar bij het leggen van haar keutel over de ’zelfbenoemde strijders voor de vrijheid van meningsuiting’ verzuimt ze uitgerekend om de bewuste websites te bezoeken.
    Bij De Jaap, opgericht door ‘vrijheidsnarcist’ Bert Brussen, verschenen twee artikelen tegen het AEL-vonnis. Robert Engel, die andere ’vrijheidsextremist’, nam het eveneens op voor de meningsvrijheid van de AEL. Ook op andere plaatsen (bijvoorbeeld De Dagelijkse Standaard, Elsevier, TheRealShowStopper en Geen Stijl) werd protest aangetekend tijdens het proces, niet uit sympathie voor de weerzinwekkende plaatjes van tekenaar Abdoulmouthalib Bouzerda, maar vanwege het principe van de vrije meningsuiting. Zo zag Trouw-columnist Sylvain Ephimenco vanaf het begin niets in de vervolging van Bouzerda. “Laat Abdou naar zijn zolderkamer terugklauteren. In naam van de vrijheid van domme meningsuiting en analfabetisme.”    ...


Red.:   Dit is de organisatie die discriminatie op het internet moet bestrijden. Die organisatie is dus volstrekt corrupt, en racistisch op de koop toe.
   Weer een buitenlands geval:


Uit: De Volkskrant, 03-09-2010, van correspondent Merlijn Schoonenboom

Sarrazin ontslagen bij Bundesbank

Na zijn uitlatingen over genetische eigenschappen van bevolkingsgroepen is voor de bank de maat vol.

Tussentitel: Bondskanselier Angela Merkel juicht de beslissing toe

Na dagen van ongekend fel openbaar debat heeft de Duitse Bundesbank unaniem besloten haar bestuurslid Thilo Sarrazin af te zetten. De bank heeft daartoe donderdag bij de bondspresident Christian Wulff een verzoek ingediend. Kanselier Angela Merkel juicht de beslissing toe.
    Sarrazin (65) lokte afgelopen week protest uit met zijn opmerkingen over moslims en Joodse genen. Een snel groeiende groep laagopgeleide moslims zou volgens hem bijdragen aan het dommer worden van Duitsland. ...


Red.:    Geen cent erger dan het "Joden zijn apen, andersgelovigen zijn honden, en ongelovigen zijn varkens" van de islam, die de hele wereld indeelt in halal en haram. Maar de moslims mogen dat onbeperkt uitdragen, terwijl het de andere kant op onmiddellijk wordt verboden. Cultuurverraad van het zuiverste water. Van de maatschappelijke top, want de rest denkt er natuurlijk anders over:

  Ondertussen is Sarrazins boek een verkoopsucces. Via peilingen blijken veel Duitsers de opvattingen over de slechte integratie van moslims te delen. Volgens de Berliner Zeitung heeft het SPD-partijbestuur ongeveer 2.000 e-mails gekregen, waarvan 90 procent Sarrazin steunt en uitsluiting afwijst.

Op dit moment wordt de aanval geconcentreerd op een andere uitspraak van Sarrazin:
  De grootste verontwaardiging wekte Sarrazin echter met een kranteninterview in Welt am Sonntag. Hierin zegt hij uit te gaan van overerfbare eigenschappen binnen bevolkingsgroepen zoals Joden en Basken. Hij benadrukt dat hij dat hij dat allerminst negatief bedoelt, maar volgens politici en medebestuurdersleden heeft hij een grens overschreden.

Niets bijzonders, want er is al overal onderzoek gepubliceerd over de genetisch verdeling van de diverse bevolkingsgroepen op aarde uitleg of detail - maar dan in archeologische of medische context, dus ziet men er niets kwaads in.
     En het is ook een bewezen smoes:
  Een jaar geleden had directeur Axel Weber het al een keer geprobeerd, toen de net benoemde Sarrazin zich in een interview naar diens mening laatdunkend over moslims had uitgelaten.

    De schok van Sarrazin is enorm - en de Duitse oligarchie is nog niet gewend aan dit soort discussie, wnat ze  gebruikt verbale wapens van de soort die in eigen hand ontploft: 


Van: DePers.nl, 18-09-2010.

'Duitser zal moeten wennen aan moskee'

Ons land blijft veranderen en bij de zaken die het aangezicht van het landschap veranderen zijn nu eenmaal moskeeën. Dit betoogde de Duitse bondskanselier Angela Merkel in de zaterdageditie van de Frankfurter Allgemeine Zeitung.   ...


Red.:    Een enorme blunder. Wat zodra je de term "wennen" introduceert, geldt dat meteen aan twee kanten - en wie moet er dan wennen: de Duitser aan een moskee, of de moslim aan geen moskee? En dan is het vervolg simpel:de  moslim is deimmigrnat, dus die moet maar wennen.
    Een blunder die natuurlijk gebaseerd is op de fatale denkfout die in Nederland ook drie of vier decennia gemaakt is:

  Merkel draagt zo haar steentje bij aan de levendige discussies over migratie en de eventuele beperking daarvan. Ze zei dat immigranten beter moeten integreren, ,,maar integratie houdt ook een opdracht voor de inheemse bevolking in''

Absoluut niet: zij zijn vrijwillig hierheen gekomen, en ook nog uit een achterlijke cultuur - er is geen enkele opdracht voor de residenten.
    Zelfs in Amerika wordt de cultuur verraden ten gunste van de islam:


Uit: De Volkskrant, 07-09-2010, AP, Reuters, AFP

Afghanen: blijf af van de Koran

De gemoederen raken verhit, kort voor de herdenking van 11/9. Het plan van een kerk in Florida om de Koran te verbranden, valt slecht in Kabul.

Ongeveer vijfhonderd Afghanen hebben maandag in de Afghaanse hoofdstad Kabul gedemonstreerd tegen het voornemen van een Amerikaanse kerk om op 11 september exemplaren van de Koran te verbranden. ...
    Het Dove World Outreach Center in Gainesville (Florida) had eerder plannen bekendgemaakt de Koran te verbranden ter herdenking van de terroristische aanslagen in de VS, negen jaar geleden, maar kreeg geen toestemming in het openbaar een vuur te maken. De leiding van de kerk wil de actie niettemin doorzetten, op eigen terrein.   ...


Red.:   Als het toegestaan is een weerzinwekkend boek als de koran te propageren op openbaar terrein (middels moskeeën), moet het minstens even toegestaan zijn om dat weerzinwekkende boek te verbranden op openvaar terrein. Dat het eerste wel mag,en het tweede niet, is discriminatie van niet-geloof en cultuurverraad.
    Nog een groep:
 

Uit: De Volkskrant, 07-09-2010, van verslaggeefster Ianthe Sahadat

Minder studenten, hoger niveau

Bijna overal in het land is maandag het academisch jaar geopend. ...
    Ook lieten enkele sprekers zich kritisch uit over de verkiezingswinst van Geert Wilders. Rector magnificus Hans van Duijn (Technische Universiteit Eindhoven) noemde de populariteit van de politicus een bloody shame.
    In Nijmegen nam rector magnificus Bas Kortmann van de Radboud Universiteit vorige week bij de opening van het academisch jaar al stelling tegen ‘de sterke anti-islamcampagne’ die Geert Wilders volgens hem voert.


Red.:   Pieter Hilhorst legt nog eens uit waar het om draait:


Uit: De Volkskrant, 04-09-2010, door Pieter Hilhorst, politicoloog en columnist van de Volkskrant.

Het CDA mag Ab Klink niet alleen laten staan

Pieter Hilhorst is politicoloog en columnist van de Volkskrant. Volgens hem zijn de bezwaren van Ab Klink tegen verdere onderhandelingen over een kabinet CDA-VVD dat gedoogd wordt door de PVV terecht. Het CDA zou Klink moeten steunen.

Klink heeft gelijk. Voor de beoordeling van een daad is het van belang ook het motief mee te wegen. Het maakt uit of de verhoging van de eisen bij inburgering bedoeld is om mensen meer kansen te bieden of om de islamisering tegen te gaan. Als Wilders ‘voluit op het orgel’ gaat over de islamisering raakt het beleid besmet. ...


Red.:   Kortom: het "gewoon meedoen" door moslims is volstrekt geen reden om hun aanwezigheid te accepteren - het gaat om de weerzinwekkende ideologie die ze met zich mee brengen en voortdurend willen uitdragen.
    Maar die ideologie is natuurlijk precies datgene waarover men het maar niet wil hebben:


Uit: De Volkskrant, 04-09-2010, door Malou van Hintum

Beledigen doe je zo

Het CDA is in crisis door de voorgenomen samenwerking met de PVV. Ook buiten die partij waarschuwen allerlei prominente politici tegen denkbeelden van de PVV. Iedereen roert zich, behalve Wilders zelf. ‘Hij is als de Intrigant in Asterix’, zegt hoogleraar klinische psychologie Willem van der Does (Universiteit Leiden). ‘Dat kleine Gallische dorp was onverslaanbaar, totdat de Romeinen de Intrigant eropaf stuurden. Daardoor ontstond er zo’n ruzie, dat het dorpje bijna bezweek.’    ...


Red.:    De persoon van De Intrigant kan natuurlijk alleen werken als intrigant, als men,de rest van de bevolking, iets duisters achter de Intrigant vermoed - dat wil zeggen: een goede reden heeft om iets duisters achter de Intrigant te vermoeden. In dit geval de dreiging van de Romeinen.

  Wilders de Intrigant?
‘Hij heeft iedereen in de tang.

Hij heeft niemand inde tang - ze kunnen doen en laten wat ze zelf willen. Wilders heeft geen enkele macht over wie dan ook buiten zijn eigen partij.
  Zijn tweet over de CDA-voorzitter – een ‘enorme zeurpiet’ die maar beter ‘op vakantie’ kan gaan – is een voorproefje van wat ze te wachten staat.’

De campagne van degenen vanuit het CDA die stelden dat Wilders moreel onaanvaardbaar is, is natuurlijk impliciet een sterke belediging. De reactie van Wilders kan niet anders dan gematigd worden genoemd.
    De laatste twee leugens zijn natuurlijk er alleen voor om Wilders zwart te schilderen,ter ondersteuning van zijn rol als Intrigant. Maar Wilders kan die rol alleen spelen, zoals we gezien hebben, als de rest van de mensen een gevaar achter hem vermoedt. En wat dat gevaar is, is precies datgene dat men natuurlijk niet wil noemen: de islam.
   Misschien is Wilders wel de Intrigant - maar de Romeinen die voor de poort staan zijn de moslims.
    En er was nog zo'n slimmerik:


Uit: De Volkskrant, 04-09-2010, door Frank Kalshoven, directeur van de Argumentenfabriek

Geachte heer Rutte, beste Mark,

Tussentitel: Wilders is sprekend De Intrigant uit Asterix en Obelix

...   Nu er een nieuwe fase is aangebroken, is het tijd dat het eigenbelang van jou en je partij prevaleren. Dat ligt – wist je dat al, of vertel ik je iets nieuws? -- niet op rechts. Het was niet in jouw belang, noch in dat van je partij, een kabinet te maken waarin Geert Wilders een rol van betekenis had toebedeeld gekregen. Dat kabinet was ten onder gaan aan ruzie. Wilders lijkt in veel opzichten op De Intrigant, uit het gelijknamige album van Asterix en Obelix. Je had niet zozeer ruzie gekregen met De Intrigant. Deze personificatie van Cassius Catastrofus veroorzaakt ruzie tussen anderen, zoals het CDA de afgelopen week heeft mogen ervaren. Je kabinet was ten onder gegaan aan ruzie binnen je kabinet, tussen fracties, of binnen je eigen partij.   ...


Red.:    Natuurlijk is de ruzie in het CDA niet over Wilders, maar over de islam:moet je de islam zien als "onschuldige" religie, of als "religie met politieke ideologie". Multiculturalisten versus realisten.
    En alweer een wijs van het cultuurverraad - er zit vooruitgang in de wereld. Van het artikel zijn de koppen al duidelijk genoeg, maar de details zijn ook aardig. De aanleiding is het plan van een wilde Amerikaanse dominee om korans te verbranden op de dag van de herdenking van de aanslagen van 9/11, met als verdere stimulus de bouw van een moskee in de buurt van Ground Zero:


Uit: De Volkskrant, 10-09-2010, door Johan Pieter Verwey

Koran verbranden mag in vrije Westen

Johan Pieter Verwey | Arabist en promovendus rechtsfilosofie,universiteit Leiden. Elke beperking van het grondrecht om een boek dat je niet bevalt te verbranden, is een aanslag op de westerse vrijheid.

Tussentitels: Het verbranden van bijbels, daar hoor je niemand over
Het westen moet niet buigen voor religieuze tirannie

Persoonlijk verbrand ik uit principe geen boeken. Ik heb geen probleem met boeken. De ervaring leert dat een boek nooit voor problemen zorgt. Het zijn altijd de lezers die de rotzooi maken. Toch wil ik niemand het recht ontzeggen een boek te verbranden, zolang het maar zijn eigen boek is en het op een veilige manier gebeurt. De keuze is ieders goed recht.
    Dat is gelukkig ook de kern van de Amerikaanse grondwet. ...
    Heel politiek Amerika viel over het voornemen heen. En zelfs volgens Geert Wilders, die niet bepaald bekend staat om zijn genuanceerde uitspraken over de islam, is dit ‘een slecht plan’. ...
     De ophef is ontstaan toen dominee Terry Jones van het Dove World Outreach Center in Gainesville, Florida, enkele weken geleden het plan opperde op de negende verjaardag van de aanslagen van 11 september 2001, een aantal korans te verbranden. De islam is volgens Jones een product van de duivel en hij wil met het verbranden van het heilige boek van de moslims aandacht vestigen op het kwaad in de wereld.
    Hoewel de VS geen verbod kennen op het verbranden van boeken, en er geen federale wetten zijn tegen godslastering, valt bijna heel Amerika over deze zaak heen. Van het Witte Huis en Hillary Clinton, tot de hoogste generaal Petraeus en Sarah Palin, iedereen heeft de plannen veroordeeld. ...
     Maar als er geen wetten worden overtreden en iedereen maakt zich toch grote zorgen over deze actie, dan is er iets interessants aan de hand. De Amerikaanse politiek valt immers niet alle moreel twijfelachtige handelingen op een dergelijke manier aan. Het verbranden van bijbels, dat over de hele wereld regelmatig gebeurt, daar hoor je nooit iets over. Ook wordt het massaal eten van rundvlees, wat voor de 1 miljard hindoes in de wereld toch ongemakkelijk moet zijn, wordt niet dagelijks met harde woorden ter discussie gesteld of moreel verworpen. Het zijn toch steeds dezelfde religieuze gevoelens die geraakt worden? Misschien heeft het ermee te maken dat hindoes geen geweld gebruiken om hun eigen religieuze verplichtingen op te leggen aan anderen.
    De parallellen met de spanningen rond Wilder’s film Fitna zijn onmiskenbaar. ... Waarom nu weer deze paniek?
    Het hele circus zal zich weer herhalen. Een westerling die het heeft gehad met het gedoe rond de islam wil een statement maken dat wel binnen de wetten van zijn land blijft, maar voor moslims een gevoelige snaar moet raken. Onmiddellijk veroordelen alle westerse verdedigers van het multiculturele gedachtengoed de plannen. Daarna wordt de discussie opgepikt door de media in de islamitische wereld en volgen er daar demonstraties, meestal voor de plaatselijke Amerikaanse ambassade. Hier worden volgens de conventies van de anti-westerse demonstratie veel Amerikaanse vlaggen verbrand en wordt luidkeels het welbekende ‘death to America’ gescandeerd. Als er toevallig een bijbel voorhanden is, zal die vast ook een vurig einde kennen. Dit duurt een paar dagen, waarna zelfs de gematigde westerse politicus zich zorgen gaat maken en de kant van de voorzichtigheid kiest. En dan is het wachten op de grote dag.   ...
    Toch gaat het hier om een belangrijk vraagstuk. Wat is belangrijker: onze vrijheden of de eisen van een groep mensen die onder de banier van hun godsdienst hun regels aan de hele wereld willen opleggen? Het antwoord lijkt duidelijk, maar toch kiest vrijwel iedereen automatisch de verkeerde richting. Het is een teken dat de westerse wereld van na 9/11 langzaamaan de wetten van de islam aan het incorporeren is in het collectieve bewustzijn. Zonder eerst kritisch na te denken waarom het verbranden van een boek niet zou mogen, wordt direct gekozen voor een bevredigende oplossing voor de mogelijk geïrriteerde moslims van deze wereld. Dat daarmee een belangrijk grondrecht een lege huls wordt, wordt nauwelijks opgemerkt.
    Of deze man de korans nou verbrandt of niet, het verandert niets aan de clash of civilisations-discussie. Er bestaat een conflict tussen de ideeën van het Westen en die van de islam. Dit soort acties maakt duidelijk dat dit conflict bestaat en maakt het bespreekbaar. Pijnlijk, ja. Maar het creëert geen gevaarlijke situatie, want die bestaat al.
    Amerika en Europa zouden moeten laten zien dat onze rechten heilig zijn. Dat religie hier niet de wet dicteert. Dat iemand inderdaad een koran mag verbranden in het vrije Westen. Maar het betekent ook dat iemand een bijbel mag verbranden, of de Principia Mathematica van Newton, of de On the Origin of Spieces van Darwin, wat overigens veel verontrustender zou zijn.
    Vrijheid heeft een prijs. Als sommige moslims nog niet klaar zijn voor die vrijheid is dat prima, maar dat wil niet zeggen dat zij daarom onze vrijheid kunnen beknotten door het opleggen van hun wil. Ook niet als die wil opgelegd wordt onder dreiging van geweld.
    Het Westen moet de rug recht houden en zich realiseren waarom deze grondrechten bestaan, hoe ervoor gevochten is, en dat het juist de absolute en religieuze tirannie was waartegen werd gestreden om ze te verkrijgen. Diezelfde tirannie waarvoor we nu dreigen te buigen.
    Het verbranden van boeken is een onnozele actie. Maar ook onnozele mensen mogen hun grondrechten uitoefenen. Juist deze tolerantie onderscheidt ons van de islamitische wereld, waar heel veel niet mag. Elke beperking van de eigen rechten is een aanslag op onze vrijheid. Je kan veiligheid niet kopen door stukjes vrijheid te verkopen. Of in de woorden van Benjamin Franklin: ‘They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.’


Red.:   Ach jee, wat is het toch simpel, hè ...?
    En nog eentje. Hoewel al  vele malen eerder verkondigd, mag het nu kennelijk in deze vorm in de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 13-09-2010, door Shanty Ruby, Amsterdam

Rechts verdedigt de linkse verworvenheden

Toen ik in de rebelse jaren zestig in slaap viel tussen vrolijke Dolle Mina’s en emanciperende homo’s was de ludieke vrijheidsstrijd in handen van wat men progressief links noemde, terwijl conservatief rechts de traditie bewaakte. Ik viel op mijn linkerzijde in een ontspannen slaap. Toen ik na een halve eeuw wakker werd geschud, leek mijn politieke kompas op hol geslagen.
   Voor de vrouwenrechten, de scheiding van kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting en tegen het toenemend geweld tegen homo’ s en Joden wordt nog steeds gestreden, maar nu door politici die aan de rechteras van het kompas liggen.
    Politici die... angst zaaien voor het Wilders-effect en steeds populairder zijn geworden onder het islamitische electoraat omdat zij de eer van conservatieve moslims verdedigen, religieuze projecten steunen en gescheiden zwemlessen subsidiëren noemen zich daarentegen links progressief.
    Deze ‘progressieve’ partijen ... zijn ... fel gekant tegen samenwerking met de PVV en hun bedreigde leider die zijn recht op privacy al jaren kwijt is. Niet zijn bedreigers ondermijnen onze democratie, maar het onderhandelen met Wilders zou immoreel, onethisch en gevaarlijk zijn voor onze rechtsstaat en voor onze grote economische belangen in islamitische landen waar de mensenrechten worden geschonden.
   Links is de hoeder van de godsdienstvrijheid en de handel geworden daar waar rechts de vrijheid van meningsuiting, de homorechten en de vrouwenrechten bewaakt, en aan weerszijden wordt angst gezaaid.
    Eerst was er de moord op Pim Fortuyn, toen de moord op Theo van Gogh en het vertrek van Ayaan Hirsi Ali, en daaruit vloeide het fenomeen Wilders voort. De PVV dankt haar enorme populariteit aan het groeiende verzet tegen verdere islamisering die negatieve gevolgen heeft op juist die emancipatoire kwesties waar progressief links in de jaren zestig de spandoeken voor uitrolde. Ditzelfde verzet wordt nu gevaarlijk en fascistisch genoemd.
   Is mijn politieke kompas kapot, of is progressief links ultra conservatief geworden?


Red.:    We kennen hier het antwoord: links heeft massaal cultuurverraad gepleegd.
    Het is allemaal zo duidelijk dat zelfs in het Volkskrant bolwerk iets begint te schuiven:


Uit: De Volkskrant, 27-09-2010, column door Arie Elshout, redacteur van de Volkskrant

De andere kant der dingen onderzoeken

...    Tijdens een telefonisch spreekuur sprak ik vorig jaar een bibliothecaresse, die het hart links droeg. ...
    Een monument voor deze vrouw. ... reikte zij mij met terugwerkende kracht een credo aan voor de tweewekelijkse columns die ik sinds januari 2004 schreef: de andere kant der dingen onderzoeken. Bijvoorbeeld als het gaat om de multiculturele samenleving, het onderwerp dat sinds ‘11 september’ en de moorden op Fortuyn en Van Gogh de discussie beheerste.
   Uit angst te worden beticht van vijandigheid tegenover buitenlanders, geven bestuurders vaak te gemakkelijk toe aan verlangens die niet passen in een moderne, geëmancipeerde samenleving. Staan ze aparte loketten voor mannen en vrouwen toe, gescheiden zwemmen, en hoeft het handenschudden ook niet meer. ...


Red.:    Dat 'uit angst' is natuurlijk niet waar. Zoals talloze eigen verklaringen laten zien, gaat het voor het overgrote deel om liefde  voorde moslim en zijn cultuur.
   Nog iemand die iets dergelijks constateert:


Uit: De Volkskrant, 18-09-2010, ingezonden brief van J. Betist (Rotterdam)

Meel in de pen

Naar aanleiding van een aantal geweldsincidenten in de Antilliaanse gemeenschap vroeg de ombudsman in de krant van 28 augustus aan de redactie van de Volkskrant of de herkomst van dader en slachtoffer relevant is. Het bleef daarna opmerkelijk stil in de krant over dit onderwerp, maar het bleef niet stil omdat er niets gebeurde; er waren ook de afgelopen weken verschillende geweldsincidenten (met doden) tussen Antillianen.
    Mijn stelling is dat herkomst relevant is, omdat iedereen die in Rotterdam, Dordrecht en Den Helder bekend is met de Antilliaanse (macho) cultuur, weet dat bij onderlinge ruzies de drempel voor (vuur)wapengebruik laag is.
     Twee maanden geleden werd in Rotterdam-Noord een man overdag op straat vermoord door een Antilliaan, en de verslaggever van TV Rijnmond opende de rapportage met de mededeling: ‘De bewoners zijn geschokt en angstig, en durven de straat niet meer op, want dit had iedereen kunnen overkomen.’
    Niet dus, iedereen in de Antilliaanse gemeenschap van Noord wist dat er een lokale vete was tussen verschillende Antilliaanse mannen en dat het een kwestie van tijd was dat er slachtoffers zouden vallen. Slachtoffers onder de Antillianen en niet onder de autochtone bevolking. Tenzij je de fout maakt, zoals de Turkse meneer in de Oleanderbuurt, om een Antilliaan op zijn gedrag (wildplassen) aan te spreken: dan kan er wel op je geschoten worden. Het tweede voorbeeld betreft de berichtgeving in de Volkskrant over de moord in Amsterdam op een 16-jarige jongen door een 18-jarige jongen (Binnenland, 4 september). De Volkskrant presteerde het om consequent over dader, slachtoffer en verdachten te schrijven als ‘Amsterdammers’, terwijl elke internetbezoeker kon lezen dat het Antillianen betrof. Is dit een subtiele hint van de redactie om niet-Amsterdammers erop te wijzen dat Amsterdammers vuurwapengevaarlijk zijn en dat wij ons bezoek aan Artis maar beter kunnen heroverwegen? Hierdoor ontstaat een verkeerd soort politieke correctheid en schrijft de krant met ‘meel in de pen’.
   Informatie over de herkomst en achtergrond van dader en slachtoffer, en over de eventuele onderlinge relatie voorkomt hopelijk de pavlovreactie om gelijk een stille tocht te gaan lopen. Maar moet dan elke Antilliaan, zoals Leefbaar Rotterdam wil, op basis van Antilliaan-zijn gefouilleerd kunnen worden? Oprecht lastig, maar ik zie geen verschil met extra alcoholcontroles op basis van Poolse nummerplaten. ...


Red.:   Ook in Frankrijk is een (flink) deel van de media oligarchisch en cultuurverraderlijk:


Uit: De Volkskrant, 06-09-2010, van correspondent Ariejan Korteweg

Le Monde: België en Nederland lijden aan populistische ziekte

De twee noordelijke landen, vaak als voorbeeld genoemd vanwege hun vermogen compromissen te sluiten, lijden nu aan dezelfde ziekte, stelt het Franse dagblad Le Monde in de editie van 5 september in een hoofdredactioneel commentaar op de voorpagina. De symptomen van die ziekte? Een egoïstisch en vaak anti-Europees populisme; een publieke opinie die zich afwendt van de sleetse politieke systemen; een versnippering van de stemmers, nog versterkt door het stelsel van representatieve vertegenwoordiging. ...
    Le Monde, een van de meest gezaghebbende kranten in Europa, is niet zachtzinnig voor Nederland en België. De klassieke partijen in Nederland hebben volgens de krant de dreiging niet gezien van een populistisch anti-islamisme dat van iedere vreemdeling een zondebok maakt.
    In Vlaanderen is volgens Le Monde na het xenofobe extreem-rechts een nationalistisch rechts zonder complexen ontstaan, ....
    De pogingen van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV een regering te vormen, worden door Le Monde ‘een pact met de duivel’ genoemd, Wilders is volgens de krant ‘een islamofobe stokebrand’. ...


Red.:   Even later blijkt dat ook voor andere landen te gelden, natuurlijk:


Uit: De Volkskrant, 14-10-2010.

Nederland ontgroeit gemengde berichten

Over gebrek aan belangstellingen in de buitenlandse pers heeft Nederland de laatste tijd niet te klagen. De grillige verkiezingsuitslag, het proces tegen Geert Wilders, de formatie van het kabinet-Rutte met gedoogsteun van diezelfde Wilders, dat alles maakt dat Nederlands nieuws niet meer is veroordeeld tot een plaatsje bij de gemengde berichten. Zeker nu het polderpopulisme aanstekelijk blijkt te werken op andere Europese landen.

De Frankfurter Allgemeine besteedde dinsdag zelfs de deftige pagina 3 aan de ‘radicale transformatie van de politieke cultuur’ in Nederland. Onder de kop: ‘Taboes zijn nu taboe’. In een solide overzicht van de verwikkelingen sinds eind jaren negentig passeren alle personages in het multiculturele drama de revue. Met als slotscène: ‘Onlangs nam Frits Bolkestein de Wilders-biografie van politicoloog Meindert Fennema in ontvangst, getiteld De tovenaarsleerling. Bolkestein heet de leermeester van Wilders te zijn. De erevoorzitter van de liberale partij bestrijdt het niet, al stuit het populisme van zijn voormalige assistent de veteraan van de grootburgerlijkheid eigenlijk tegen de borst. Maar hij kan de geest niet meer terug in de fles krijgen.’
    De naam van Wilders valt ook in een commentaar dat Le Monde wijdde aan de verkiezingszege van de rechts-radicale FPÖ in Wenen. Ooit werd extreem-rechts in heel Europa welbewust aan de zijlijn gehouden, schrijft de commentator met onmiskenbare weemoed. Tegenwoordig niet meer. ...
    Enige meewarigheid klinkt door in het signalement dat The Economist in de jongste editie wijdt aan het aantreden van de nieuwe Nederlandse regering. ... ‘De partijen hebben elkaar in een stevige greep. Ze letten scherp op de zorgen van de Nederlandse kiezers, van wie velen buiten de grote steden waar de toeristen komen, een conservatief stelletje vormen, vervuld van vrees voor de economische en sociale veranderingen gevolgen die de globalisering teweegbrengt.’


Red.:   De strijd wordt heviger. Lid van politiek-correcte club en rabiaat  multiculturalist Anil Ramdas uitleg of detail , Surinamer, heeft de Wilders-stemmer bestempeld tot "white trash". Joost Zwagerman, schrijver en bestrijder van de politieke correctheid, reageert met de kern van de zaak:


Uit: De Volkskrant, 25-09-2010, door Joost Zwagerman

Links helpt Wilders door PVV-kiezers te kleineren

Door het kleineren van de grote noden onder kleine luyden ontstond het nieuwe land binnen een land: Wildersland.

Joost Zwagerman ... Met het bestrijden van de ideeën van Wilders verovert de PvdA, bij gebrek aan een eigen visie, de verdoolde kiezer niet terug.

Tussentitel: 'De boel bij elkaar houden' geldt voor iedereen - behalve voor de aanhang van Wilders

‘Wildersland’. Volgens twee NRC-journalisten bestaat dit land. De grenslijnen lopen langs de randen van Limburg, Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. Daar behaalde de PVV de meeste stemmen. Waarom juist daar? ... In Den Haag wordt beleid gemaakt dat in hun beleving juist hún noden veronachtzaamt, wegwuift of zelfs kleineert.
    Wat wil de Wilders-kiezer? vroegen de NRC-journalisten zich af. Het is opmerkelijk dat de islam in hun stuk niet of nauwelijks voorkomt. Uit hun reportage blijkt dat Wilders’ strijd tegen de islam als ‘fascistische ideologie’ ver van het bed ligt van de PVV-stemmer in Wildersland. De kiezer uit het Zuiden wendt zich tot Wilders als gevolg van een hele reeks ongenoegens. Alleen al Wilders’ erkenning van die ongenoegens volstaat om hem zijn stem te geven. Schaalvergroting, globalisering, de EU als een ongrijpbaar en log instituut dat beleid uitzet dat funest is voor de regio, maar ook dreigende bezuinigen op de zorg en verharding in het publieke domein – het is de gemiddelde Wilders-stemmer een nachtmerrie.   ...
    Met het bestrijden en weerspreken van de ideeën van Wilders blijkt met name de PvdA, bij gebrek aan een eigen visie op de multiculturele samenleving waarin allochtoon én autochtoon zich kan herkennen, de verdoolde kiezer niet terug te veroveren. Sterker: als linkse politici zeggen dat Wilders’ ideeëngoed een tweedeling in de samenleving tot gevolg heeft van ‘wij versus zij’, dan werkt dat bij de verdoolde kiezer alleen maar contra-effectief.
    In zijn beleving is die tweedeling er al lang: ‘wij’, dat zijn de autochtone burgers die sociaal-economisch onderaan de ladder staan. En ‘zij’, dat zijn de Boven Ons Gestelden, in het bijzonder juist die leden uit de bovenklasse die hun vermeende morele superioriteit niet kunnen onderdrukken en zich wentelen in het onbezorgde kosmopolitisme dat zij zich, anders dan de autochtone kleinburger in de gemiddelde Vogelaarwijk, kunnen permitteren. Die zaligmakende levens- en denkwijze vaardigen zij dan ook nog eens uit aan de ‘kleine luyden’ op wie die geprivilegieerde en veelal linkse bovenlaag in het geniep – maar soms ook helemaal niet in het geniep – neerkijkt.   ...
     Waarom toch schimpen die linkse opiniemakers op het Wilders-electoraat dat voorheen nog gewoon behoorde tot de achterban van VVD, PvdA en CDA? Denken ze echt dat de traditionele middenpartijen het vertrouwen automatisch herwinnen als de afgehaakte kiezers worden gebrandmerkt als extreemrechts klootjesvolk dat als onwelriekende droesem opwelt in een fles vol zuiver bronwater? Martin Sommer zei het heel bondig: ‘Ze hebben een hekel aan het volk gekregen.’ (Opinie & Debat, 18 september)
    Een hekel? Bij sommige opiniemakers is die hekel al verhevigd tot withete haat. Een ontluisterend voorbeeld is Anil Ramdas, presentator van een multiculturele talkshow bij de VPRO tv. Ramdas publiceerde op de website van het Vlaams-Nederlandse culturele instituut De Buren een column waarin hij de culturele wansmaak van de witte onderklasse automatisch en exclusief koppelt aan extreemrechts stemgedrag en morele inferioriteit: ‘En zie de aanhang van de PVV, die almaar groeit, en nu al staat op meer dan twee miljoen. Die Hollanders (...) zijn voor een groot deel white trash. Het zijn tokkies, het zijn families Flodder, met achterlijke ideeën en onbeschofte omgangsvormen. Wat kun je anders zeggen van de meeste Telegraaflezers, SBS-6- en RTL-kijkers en PVV-stemmers, dan dat ze boers, onbehouwen, ruw, plat, vulgair, ordinair en ongemanierd zijn? Primitieve, rancuneuze, rechtse en extreemrechtse types zonder moraal, zonder principes, zonder idealen; kan het anders worden geformuleerd?’
    Godallemachtig. Achterlijk. Primitief. Extreemrechts. Zonder moraal. Zonder principes. Ramdas klaagt de vulgariteit van die ‘white trash’-achtige witte Nederlander aan, maar dan wel in juist die bewoordingen die hij uit andermans mond zo abject vindt. Als híj scheldt, dient de haatpraat kennelijk een moreel doel dat uitnemend is. Scheldt een ander, wiens moraal hem niet zint, dan heet dat primitief. Zo zijn we snel klaar.
    Zouden ‘de meeste kijkers’ naar RTL inderdaad ‘geen moraal’ hebben? Ramdas heeft het niet over ‘benepen moraal’ of ‘griezelige moraal’. Nee, ze hebben ‘geen moraal’. Wie dat met droge ogen beweert, plaatst de kijkers naar RTL en de stemmers op de PVV in de domeinen van tbs en psychopathie. ...
     Eén muisklik op internet leert intussen dat de gemiddelde RTL4-kijker een vrouw van rond de vijftig is die dol is Oprah Winfrey, de Libelle of Margriet leest en meer dan gemiddeld aan mantelzorg doet. Ze zullen ervan ophoren dat ze achterlijk, primitief en extreemrechts zijn, en geen moraal hebben.
    Achter de huftertaal waarmee Ramdas mensen wier stemgedrag hem niet bevalt tot ‘wit vuilnis’ brandmerkt, gaat een grotere tragedie schuil. Ooit was neerkijken op het klootjesvolk en het zich toe-eigenen van hedonisme en libertair gedrag een speeltje in handen van bohémiens die er hun vrijgevochtenheid mee benadrukten. Maar toen dat hedonisme doorsijpelde naar de kleinburger, keerde die bovenklasse zich walgend af – want hedonisme onder ‘white trash’, dat is ineens geen hedonisme meer, maar gedegenereerde smeerpijperij.
    Dedain van de bovenklasse voor de zeden en gewoonten van de onderklasse is zo oud als de wereld, maar het venijn bij Ramdas schuilt in de klakkeloze gelijkstelling van wansmaak en extreemrechtse inborst. Alsof in de op drift geraakte samenleving de opgestoken middelvinger een merkteken is waarmee uitsluitend extreemrechts zich profileert.
    Het pikante is dat diezelfde Ramdas verklaarde dat beschaafde mensen op Job Cohen moeten stemmen. Dit stemadvies staat model voor de onmogelijke spagaat van de zelfverklaarde linkse weldenkenden. Want het is van tweeën één: óf je bekent je tot Job Cohens ideaal van ‘binden’ óf je zet door middel van dedain en een morele weerzin de PVV-stemmer vanwege zijn ‘primitiviteit’ buiten de orde als zijnde ‘achterlijk’ en extreemrechts.   ...
    De scheldpartij van Ramdas illustreert onbedoeld de identiteitscrisis op links. Het – onjuiste en achterhaalde – zelfbeeld is: vooruitstrevend en emanciperend. Maar de luidkeels beleden weerzin ten aanzien van ‘white trash’ toont dat die emancipatie zich dan kennelijk moet voltrekken door middel van gescheld op de te verheffen bevolkingsgroep.
    Emanciperen door te incrimineren: dát kan de bedoeling niet zijn. Mede door dat kleineren en incrimineren van de grote noden onder kleine luyden ontstond het nieuwe land binnen een land: Wildersland.


Red.:    Allemaal samen te vatten tot: de bovenste derde (Zwagerman noemt hier het linkse deel, maar het geldt vrijwel onverkort voor het rechtse) heeft de onderste tweederde verraden. Onder impuls van de integratieproblematiek. En in combinatie met nog wat andere vormen van cultuurverraad:

      Ook de motieven van hoger opgeleiden om op Wilders te stemmen, hebben weinig te maken met de repressieve maatregelen die Wilders in het vooruitzicht stelt. Voor die hogeropgeleiden is vooral het vrije woord van belang. ... Zij zien Geert Wilders als de martelaar van het vrije woord.’
  Dat martelaarschap werd er alleen maar groter op toen het OM Wilders ging vervolgen. Ooit was de steun voor de PVV onder hoger opgeleiden minimaal, maar de NIPO-cijfers uit 2009 lieten zien dat nu 10 tot 15 procent van die hoger opgeleiden ‘om’ is voor de PVV. Opmerkelijk is dat interviews met ‘de gemiddelde PVV-stemmer’ steeds weer uitwijzen dat de uitzinnige sweeping statements over kopvoddentaks en het door de knieën schieten van relschoppers niet op veel steun kunnen rekenen bij die hoger opgeleide PVV-stemmers. Het is eerder omgekeerd: ze nemen die sweeping statements voor lief, omdat het alternatief voor de luidkeelse islamkritiek in hun beleving pas écht zorgwekkend is: het linkse dedain voor de noden en klachten van de autochtone kleinburger.

    Een vrijwel tegelijkertijd verschenen onderzoek bevestigt het verraad aan de autochtone lagere klassen:


Uit: De Volkskrant, 27-09-2010, door Janny Groen

Wantrouwen en wrok tegen staat regeren

Tussen de ‘verweesden’ in de volkswijken en de politiek, gaapt een gigantische kloof, constateren de onderzoekers met schrik.‘De allochtoon is een dankbaar object voor wrok. Als die niet zou bestaan, zouden ze hem hebben uitgevonden.’

Niet zozeer het stevige sentiment tegen buitenlanders dat zijn onderzoekers aantroffen in een aantal volkswijken verraste directeur Hans Boutellier van het Verwey-Jonkerinstituut, maar vooral de grondige afkeer van de overheid. ‘Die staat in dergelijke wijken altijd wel in een negatief daglicht. Wat de regering of gemeente ook doet, goed is het nooit. Maar de mate van afkeer die wij aantroffen vind ik schokkend. De overheid wordt gezien als tegenstander en zelfs als vijand.’
    Het in opdracht van Forum, Instituur voor Multiculturele Vraagstukken, verrichte onderzoek Een vreemde in eigen land, dat vanmiddag wordt aangeboden aan VVD-Kamerlid Paul de Krom, is bijzonder lastig geweest. Specifiek gezocht is naar autochtonen die moeite hebben met de multiculturele samenleving. De bewoners van de geselecteerde ‘gemengde wijken’ (Doornakkers in Eindhoven, Sterrenwijk in Utrecht, Blerick-Midden in Venlo en Buytenwegh-De Leyens in Zoetermeer) bleken echter moeilijk aan de praat te krijgen over hun onvrede. De onderzoekers stuitten op een muur van wantrouwen. Boutellier: ‘Zij behoorden, net als politici, beleidsmakers en journalisten, tot een andere wereld. Die staat heel ver van die bewoners af. Die mensen zijn verweesd, ze hebben het gevoel niet te worden gehoord, niet te worden gezien, niet te worden gekend.’
    Die andere wereld wordt bevolkt door mensen die bevoorrecht zijn, zowel qua inkomen als qua intellect, en die geen flauw benul hebben hoe ‘jan met de pet’ zijn dagelijks leven inricht en met welke problemen die te maken krijgt. Zo ervaren ze dat. De problemen worden vooral toegeschreven aan de komst van ‘buitenlanders’ in hun wijken. Vaak genoemd worden geluidsoverlast, verloedering van de openbare ruimte, agressieve hangjongeren. Op het terrein van opvoeding, eetgewoonten en seksuele moraal botsen de opvattingen van de wijkbewoners nogal eens met die van de allochtonen.
    Omdat de overheid niets begrijpt van hun situatie, wordt er niet naar hen geluisterd en dus niet ingegrepen. Erger nog, voor ‘de buitenlanders’ wordt wel alle mogelijke moeite gedaan. Die worden in hun ogen voorgetrokken.   ...


Red.:   De tussenopmerkingen als 'in hun ogen' kunnen natuurlijk geschrapt worden - dat is de onderzoeker uit de "linkse" elite die probeert zijn straatje schoon te vegen, zoals blijkt uit deze reactie op het begeleidende artikel:


De Volkskrant
, 29-09-2010, ingezonden brief van Gerrit J. Jachtenberg  (Utrecht)

Beetje laat

Prima dat artikel ‘Pijn en chagrijn in de Sterrenwijk’ (Uitgelicht, 27 september). Maar het had natuurlijk tien, twintig, dertig jaar geleden ook al geschreven kunnen worden als de journalisten (van de Volkskrant) hun ogen en oren wijd open hadden gehouden en hun roze bril in de bureaula hadden laten liggen. Dan hadden Fortuyn en Wilders hun werk ook niet dunnetjes over hoeven te doen.


Red.:    Ook op het stuk van Zwagerman kwam een ondersteunende reactie:


Uit: De Volkskrant, 29-09-2010, ingezonden brief van Wilbert van Rijen (Holthees)

Joost Zwagerman

Hulde aan Joost Zwagerman voor het heldere en welkome betoog ‘Links helpt Wilders door PVV-kiezers te kleineren’ (Opinie & Debat, 25 september). Zwagerman geeft hiermee de broodnodige reflectie op de opstelling van links Nederland die de immigratiediscussie tot nu toe heeft kunnen annexeren en de inhoudelijke toon bepaalt. Daarbij is inderdaad exclusief partij gekozen voor de niet-westerse migranten die als slachtoffer worden afgeschilderd ten koste van de autochtone Nederlander in de oude stadswijken. Op die laatste groep werden de problemen van de massamigratie afgewenteld.
    Daarnaast accepteerde links Nederland stilzwijgend de toenemende censuur vanuit de islam op cartoons, toneel en cabaret. Tegelijkertijd kregen cabaretiers die de God van de christenen op de hak namen en de christenen afschilderden als gemankeerde lieden, bij links Nederland de handen uitbundig op elkaar. Schrijvers die hetzelfde deden, kregen literaire prijzen.
    Na de homo-emancipatie van de vorige eeuw zijn we in de grote steden weer terug bij af. Voor eerwraak en de overvolle blijf-van-mijn-lijfhuizen gevuld met allochtone meisjes en vrouwen sluit links Nederland liever de ogen.
    Links Nederland doet het verwoorden van deze problemen met groot dedain af als provinciaals, ‘onderbuikgevoelens’, xenofoob, racistisch et cetera. Logisch dat vrijwel geen enkel zichzelf respecterend mens deze problemen meer durft benoemen.
    Het briljante stuk van Zwagerman geeft dan ook perfect antwoord op de verontruste vragen die gesteld worden naar aanleiding van het onderzoek Een vreemde in eigen land dat Forum vandaag aanbiedt in Den Haag (Ten eerste en Uitgelicht, 27 september).


Red.:    Dit zijn dus de zaken waar men vroeger absoluut niet over wilde praten, en nu samenvat (politici, met name) onder: "Er zijn ook problemen die opgelost moeten worden", gebruikt als tussenzin temidden van een reeks andere uitspraken neerkomende op "Geert Wilders is een fascist". Maar verder dan dat "Er zijn problemen..." gaat men niet - nog steeds worden even hardnekkig de problemen als opgesomd in de laatste reactie niet benoemd, laat staan aangepakt.
    Een constatering aangaande heel Europa:


Uit: De Volkskrant, 29-09-2010, door Nanda Troost

Interview | Flemming Rose, hoofdrolspeler in de cartooncrsis

'Het beledigingsfundamentalisme heeft meer invloed dan ik dacht'

Precies vijf jaar na de cartooncrisis komt Flemming Rose, de bedenker van het omstreden Mohammed-project, met een boek. ‘De vrijheid staat onder druk’

... Flemming Rose, redacteur kunst en opinie van de Deense krant Jyllands-Posten, met een boek komt waarin hij met de kwestie afrekent. Rose (52) was de man achter de omstreden pagina met Mohammed-cartoons die een storm van protesten uitlokte in de islamitische wereld. Hij heeft zijn boek de titel Tavshedens Tyranni (De tyrannie van het zwijgen) meegegeven. ‘De vrijheid van meningsuiting staat in Europa nog meer onder druk dan ik al had ervaren’, zegt Rose. ‘Ik wist niet dat het beledigingsfundamentalisme zo veel invloed heeft.’

Waarom dit boek?
‘De afgelopen vijf jaar heb ik veel gereisd en gesproken over de cartooncrisis. Maar of het Qatar, Jeruzalem, Moskou, Madrid of Oslo was, het debat kwam altijd op hetzelfde neer: hoe vinden we een balans tussen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. Maar het was natuurlijk ook om de naschok van de crisis te verwerken. Na het uitbreken van de cartooncrisis heb ik, mede uit veiligheidsoverwegingen, een paar maanden verlof gehad. Daarna ben ik weer aan het werk gegaan. Maar ik wilde wat er gebeurd is in een breder perspectief plaatsen. Mijn boek gaat over tolerantie en vrijheid van meningsuiting sinds de Reformatie.’     ...,

Kunnen vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst naast elkaar bestaan?
‘Het zijn beide mensenrechten. Het linkse Westen is er in de jaren zeventig door de Russische dissidenten op gewezen dat mensenrechten meer zijn dan huisvesting, voedsel, een baan en toegang tot gezondheidszorg. Dat vrijheid van meningsuiting ook wezenlijk is voor een goed functionerende democratie’, zegt Rose, die in de jaren zeventig in Rusland studeerde en er later voor Jyllands-Posten correspondent was. Hij vraagt zich af welke democratie het Westen nastreeft. ‘Soms lijkt het erop dat we voorstander zijn van een westerse democratie, dan weer een islamitische democratie, of een Aziatische. Maar is het lastig vaststellen wat mensen daar denken, als ze niet mogen zeggen wat ze willen.  ...
    ‘De tendens, met name in Europa, is echter dat er vooral aan wetgeving wordt gewerkt die haat zaaien moet beperken. Men heeft niet in de gaten hoe gevaarlijk dat is. In het Midden-Oosten belanden mensen nog steeds op de brandstapel en dan komt Europa in actie. Maar hoe geloofwaardigheid is dat? Hoe willen we opkomen voor iemand die in Iran de doodstraf krijgt wegens blasfemie, als wij ook vervolgen wegens godslastering?   ...


Red.:   Even een kleintje:


Uit: De Volkskrant, 06-10-2010, door Charlotte Huisman

Interview | Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere

‘Er is hier geen Marokkanenprobleem’

Almere is een grote stad geworden, stelt Jorritsma, maar de angst voor ‘Amsterdamse toestanden’ is onterecht. ‘Het is hier overzichtelijk.’
...
U sprak over ‘rotmarokkaantjes’ vorige maand, heeft dat benoemen met de PVV te maken?
‘Ik vond het ernstig dat de suggestie werd gewekt dat er rellen waren tussen de politie en jongeren, terwijl het gaat over een groepje van slechts acht jonge knulletjes, rotjochies die al deels opgepakt zijn, die een abri hebben vernield en een auto in de fik hebben gestoken, en drie agenten hebben bedreigd op een buitengewoon vervelende manier.
    ‘Met de PVV heeft dat niets te maken. Wij hebben hier geen Marokkanenprobleem. De gemiddelde Marokkaan in deze stad is een geëmancipeerde inwoner die hard werkt.’


Red.:    Hetgeen ze allemaal al dertig jaar roepen. En het lukt ze allemaal maar niet om die acht rotjochies aan te pakken ...
   Nog iemand die het nog eens constateert, naar aanleiding van het proces dat nu gaande is tegen Geert Wilders:


De Volkskrant
, 07-10-2010, ingezonden brief van M. Selte (Hilvarenbeek)

Maten en meten

Mocht Geert Wilders worden veroordeeld, dan hoop ik dat de aangiftes zullen binnenstromen: tegen al die mensen die zich negatief hebben uitgelaten over PVV-stemmers: politici, journalisten, cabaretiers en dergelijke.
    Persoonlijk lig ik totaal niet wakker van wat er wordt geroepen vanuit het anti-Wilderskamp. Dat is vrijheid van meningsuiting. Maar er mag niet met twee maten
worden gemeten. Dat is pas beangstigend.
 


Red.:    Uiteindelijk heeft al het hameren op de cultuurverraders een enkel resultaat aangaande kern van de zaak:


Uit: De Volkskrant, 09-10-2010, door René Cuperus, medewerker van de WBS, de denktank van de PvdA.

Richt je op oorzaken van Wilders’ succes

Wilders’ succes ligt in zijn reactie op de radicale islam en op de hoge criminaliteit en uitkeringsafhankelijkheid van migranten.

Nog een paar dagen tot de bordesscène en dan heeft Nederland eindelijk zijn Telegraaf-kabinet. ...
    Wat deze onwaarschijnlijke coalitie bijeenhoudt, is de afkeer van links. Afkeer van internationaal, elitair en (multi)cultureel links is de driesecondenlijm tussen centrum-rechts en het rechtspopulisme. De haat tegen links is zo groot dat het confessionele CDA er een partijscheuring voor over heeft om in zee te gaan met een partij die een Koranverbod voorstaat, liever dan te kiezen voor gematigd linkse partijen.    ...
    We hebben hier te maken met een Europees fenomeen. Met het kabinet-Rutte-Wilders schaart Nederland zich in een lange rij Europese landen die bestierd worden door ‘gouvernementeel populisme’. Regeringen die zich, met een beroep op de valse eenheid van ‘het volk’, tegen de naoorlogse gevestigde orde afzetten. Denk aan Berlusconi en zijn mediaoorlog tegen de rechterlijke macht. Denk aan Sarkozy, die met zijn presidentieel-populistische ADHD het Front National overbodig heeft gemaakt. Denk aan Zwitserland, waar anti-minarettenpartij SVP de grootste regeringspartij is. Of aan Denemarken. Overal zien we samenwerkingsverbanden, al dan niet in gedoogvariant, tussen centrum-rechtse partijen en rechtspopulistische partijen. Weinig neutrale labels overigens die veelal linkse politicologen op deze nieuwe ‘partijen van het onbehagen’ plakken.
    Het kan geen toeval zijn dat de doorbraak van het rechtspopulisme naar het politieke midden zich vrijwel overal in Europa voordoet. Zelfs in het door de littekens van de 20ste eeuw zo getormenteerde Duitsland lijkt een damdoorbraak van het rechtspopulisme aanstaande. Niet aan te slepen hoeveelheden exemplaren werden er verkocht van het boek van SPD-bankier Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Zijn boodschap luidt: Deutschland muss Deutschland bleiben. Dat zo’n schrille hartenkreet zoveel losmaakt, zegt alles over de oorzaken van de Europese opstand van het rechtspopulisme. Die draait om twee begrippen: globaliseringsangst en immigratietrauma. De idee bestaat dat door globalisering, slecht begeleide massamigratie en voortgaande Europese integratie en uitbreiding vertrouwde nationale samenlevingen worden ondermijnd. En dit proces zou door het progressieve, kosmopolitische establishment nog worden voortgestuwd en bejubeld ook. Zonder enige instemming van de bevolking, die door de bewust elitair-representatieve inrichting van de naoorlogse democratie en rechtsstaat – een geschokte reactie op de ontsporing van ‘de stem des volks’ in communisme en nazisme – toch al weinig invloed mag uitoefenen.
    Men kan ironisch doen over een Telegraaf-kabinet of een opstand van het volk tegen de elite, maar de alarmerende urgentie schuilt erin dat het electorale meerderheden in Europa en Nederland zijn die aardig dicht tegen het rechtspopulistische wereldbeeld aanschuren. ... Er blijkt grote steun voor een nationaal-populistische correctie op de uitverkoop van Nederland aan ongrijpbare, ontwrichtende en oncontroleerbare krachten van globalisering, Europa en migratie. Men wil het globaliseringproces op de handrem zetten.
     Dat de ‘rechtse elite’ van bonusbankiers de grootste ‘subsidieslurpers’ van de afgelopen tijd waren, spreekt minder tot de verbeelding dan de, inderdaad, dwaze ‘zelfopheffing’ van de natiestaat – onder gelijktijdige overschatting van het Europees Project – door hoogopgeleide, veelal progressief-kosmopolitische elites. Zoals ook de impact van immigratie op het onderling vertrouwen en de politieke stabiliteit van een samenleving ernstig onderschat is.
     Het indrukwekkende CDA-congres heeft nog eens laten zien aan welke splijtende krachten de samenleving bloot staat. De impact van globalisering en massamigratie drijft een wig in de klassieke volkspartijen. Het forceert het cultuurpolitiek uiteendrijven van hoger- en lageropgeleiden, van kosmopolitische lifestylegroepen en meer nationaal georiënteerden. ...
     Ondanks tien jaar onafgebroken debatteren over immigratie- en integratie is de geest nog altijd niet terug in de fles. En Nederland staat daarin niet alleen. Met faseverschillen – laatkomers zijn Zweden, Duitsland en Engeland – spelen zich in alle Europese landen heftig polariserende debatten af over het Drie I-complex: Immigratie, Integratie & Islam. Eergisteren nog ging het Franse Constitutioneel Hof akkoord met een boerkaverbod.
    It’s all about the immigration, stupid. En dat hoeft wereldwijze waarnemers niet te verbazen. Uit recent Brits internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat immigratie een ongekend negatieve invloed heeft op het onderling vertrouwen in een samenleving, maar ook op het vertrouwen van burgers in het politieke systeem en de besturende elites. Dit kan een overgangsfenomeen zijn, maar zeker is dat niet. Wantrouwen kan wel worden verminderd door een scherp en consequent immigratie- en integratiebeleid en door de opname van nieuwkomers in een nieuw te construeren nationale identiteit.
     Zo bezien is het domste wat men kan doen – iets wat in schokreactie op Wilders’ sluipende kabinetsdeelname in progressieve kring weer volop gebeurt – in de pre-Fortuyniaanse loopgraaf van het politiek-correcte multiculturalisme springen. Wilders’ meedogenloze confrontatie- en polarisatiestrategie neemt men alleen wind uit de zeilen als men zich niet alleen op Wilders en soortgelijke fenomenen fixeert, maar vooral ook op de oorzaken van hun succes. Het migratie- en islamvijandige rechtspopulisme is actie én reactie. Wilders’ succes wordt mede gevormd doordat hij reageert op de splijtende en polariserende krachten van de radicale islam, en van gesaboteerde integratie in de vorm van hoge misdaadcijfers en uitkeringsafhankelijkheid.    ...


Red.:   Zo,dat zijn wel zo beetje alle essentiële sociologisch factoren benoemd. Met als eenduidige conclusie dat de kosmopolitische elite massaal aan cultuurverraad heeft gedaan.
    Cuperus probeert er nog wat positievere draai aan  te geven:

  De pacificatie tussen migrantengroepen en de samenleving is ergens halverwege.

Zeer te betwijfelen, gezien bijvoorbeeld wat er allemaal door migrantengroepen rond het Wilders-proces wordt gezegd. De pacificatie lijkt op zijn est enkele tientallen procenten gevorderd, en het is op dit moment onduidelijk of er sprake is van vooruitgang of achteruitgang.
  Rabiate islamofobie, noch rabiaat kosmopolitisme kan ons daarbij de weg wijzen.

En het is de 'rabiate islamofobie' die ervoor heeft gezorgd dat het überhaupt zo ver is gekomen dat René Cuperus dit stuk kan schrijven, terwijl het rabiate kosmopolitisme nog iedere dag in alle toonaarden in de media verkondigd wordt - uiteen stroom van voorbeelden op schriften televisie, twee voorbeelden van dezelfde dag als het stuk van Cuperus, te beginnen met een echte éminence grise, de zeer hoog geachte historicus H.W. von der Dunk:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 08-10-2010, door H.W. von der Dunk, emeritus-hoogleraar contemporaine geschiedenis

Beschamend schouwspel

De zelfgenoegzame berenhuid waar we ten aanzien van eigen zwakheden inkruipen verhult ook nu de internationale blamage bij heel dit beschamende schouwspel.

Met een nieuw kabinet in zicht en een van de langste meest roerige formaties die onze geschiedenis rijk is achter de rug dringen zich bij een eerste balans enkele opmerkelijke dingen op, ... in 2010 een Nederlander die haat tegen moslims predikt ...
    In dit ethische oerdemocratische gidsland? Glimmerveen, Janmaat, boer Koekoek bleven onbeduidende randverschijnselen ... Het flinterdunne vijgenblad van de gedoogconstructie kan alleen argeloze zielen gerust stellen. Moslims kunnen beter geen vooraanstaande post krijgen om de heer Wilders niet te prikkelen. Discriminatie kent vele varianten.   ...


Red.:    De mening van kosmopolitische aristocraat. Die het niet eens is met deze constatering:

  Nu is het inmiddels van alle daken geroepen: bij islamofobie en populisme gaat het om een Europese stroming, een brede reactie op de migrantenvloed, de cultuurverschillen en de als ‘links’ betitelde elites die hautain in een kosmopolitische ivoren toren hadden geopereerd.

En helemaal geen bezwaar ziet ziet in aristocratie:
  Het populisme is daarbij niets anders dan een naam voor de eeuwige illusie dat een regering gewoon het verlengstuk van het volk zou kunnen zijn. Populisme staat per definitie altijd vóór de poort en verandert zodra het binnen komt en macht krijgt in chaos en zelfdestructie (zie de LPF) of dictatuur. Soms is het ook niet meer dan de retorische schaamlap voor een wisseling van de wacht met andere etiketten.

Natuurlijk is aristocratie eigenlijk nooit meer dan de retorische schaamlap voor het eigenbelang van de graaiende top.
     Na nog wat schelden op de manier waarop het kabinet tot stand is gekomen, presenteert Von der Dunk zijn oplossing:
  De zelfgenoegzame berenhuid waar we ten aanzien van eigen zwakheden inkruipen verhult ook nu de internationale blamage bij heel dit beschamende schouwspel. Gegeven deze dichtgespijkerde horizon is krachtig weerwerk van buiten waarschijnlijk onmisbaar als we ons niet meer uit eigen kracht uit de modder blijken te kunnen trekken.

Ingrijpen van buiten - lees in eerste instantie: Europa. Het Rijk dat bestuurd wordt door rasechte aristocraten, imperialisten, multiculturalisten, en kosmopolieten.
    De tweede:


Uit: De Volkskrant, 09-10-2010, door Barbara Oomen

Onze grondrechten zijn er niet ondanks maar dankzij Europa

De rechten die wij het meest koesteren, zijn niet in de Nederlandse grondwet verankerd, maar in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens – het best bewaarde geheim van juristen.

Barbara Oomen | Prof.dr. Barbara Oomen is verbonden aan de Roosevelt Academy en aan de de Universiteit van Amsterdam. Zij laakt de achteloosheid waarmee ons belangrijkste constitutionele vangnet wordt losgepeuterd.

Een interessante paradox: de verdragsrechten die in het regeer- en gedoogakkoord zo onder druk staan, vormen mede de basis van Wilders’ verdediging. Veel van onze grondrechten staan in verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Terwijl dit verdrag in het regeerakkoord vooral figureert als een sta-in-de-weg voor een stringenter vreemdelingenbeleid zal mr. Bram Moszkovicz ongetwijfeld een groot deel van zijn verdediging baseren op het recht op een eerlijk proces en de vrijheid van meningsuiting.    ...


Red.:    Leugen nummer één: het Europese recht is gewoon gebaseerd op bestaande Europese rechtspraak - een soort gemiddelde van wat in de West-Europese landen allang gebruikelijk was. Waaronder natuurlijk het recht op een eerlijk proces en de vrijheid van meningsuiting. een recht dat overigens op gestampt is door een Europees hof dat Jean-Marie le Pen heeft veroordeeld voor uitspraken. En als men dan beweert dat die uitspraken racistisch waren,dan heeft men de schending niet weerlegd: vrijheid van meningsuiting is alleen vrijheid tot het doen van ongewenste uitspraken. Vrijheid tot het doen van gewenste uitspraken kennen dictaturen ook.
    Waar dat Europese rechte voornamelijk voor gerukt wordt is dit soort uitspraken en dit (Oomen noemt nog een reeks onbelangrijke detailkwesties, natuurlijk):

  Natuurlijk was het even slikken toen het Hof in Straatsburg zich voor het eerst tegen Nederland keerde ... En ja, dat de uitzetting van sommige asielzoekers uitmondt in een schending van het folterverbod en dat Nederland dat dus niet mag doen.

De waanzin ... het opsluiten van asielzoekers zien als foltering. Hier gaat het natuurlijk om slechts één enkele ding: migratiefundamentalisme, iets dat onlosmakelijk verbonden is met kosmopolitisme uitleg of detail .
    Hiertegen is een groeiende weerstand in de bevolking, zicht vaar inde steun aan de PVV, en deels dus ook in het nieuwe regeerakkoord. Daartegen moet worden gestreden, vindt Oomen:
  Daarnaast rijst de vraag of wij ook niet iets beter duidelijk moeten maken, in het onderwijs, waar de mensenrechtenbescherming in Nederland vandaan komt. In plaats van te dreigen met het losknopen van ons belangrijkste constitutionele vangnet vanwege een paar vermeende mazen in de wet, is het juist zaak om het fundamentele belang van het EVRM uit te dragen.

Met uiteindelijk nog een bijzonder leugenachtig argument ter ondersteuning:
  Het belang van Europese regelgeving voor onze grondrechtenbescherming is natuurlijk niet iets dat ons is overkomen, wij waren er zelf bij.

Een keiharde leugen: de Nederlandse bevolking heeft met een kleine tweederde tegen dit soort wantoestanden gestemd bij het Europese referendum. Het was de klasse van mevrouw Oomen, die bestuurlijke en intellectuele elite, die tegen de zin van de bevolking dit allemaal heeft doorgedrukt.
     Een bevestiging van het universele karakter van dit misbruik van en door Europese regelgeving voor migratiefundamentalisme van Martin Sommer:


Uit: De Volkskrant, 09-10-2010, column door Martin Sommer

Europa als boeman en obstakel

Tussentitel: Immigratie weer in eigen hand nemen, kan best

Hoe moeilijk het is wat dan ook in beweging te krijgen, blijkt wel uit de reacties op het regeerakkoord. ...
    Een bijzondere verontwaardigingscategorie geldt het pièce de résistance, het immigratiehoofdstuk van het gedoogakkoord. Beperking van de immigratie is ‘primaire doelstelling’ voor deze regering, de essentie voor Wilders, en de wens van een grote meerderheid van de kiezers. Ook hier lopen de schampere reacties langs vertrouwde lijnen & patronen.
    Juist deze week was er in Den Haag een groot congres over migratie. Er ging onder de experts een hoongelach op toen bekend werd dat voor de regeringsplannen vijf Europese richtlijnen moeten worden aangepast. Hoogleraar Rinus van Schendelen in De Pers ‘schat dat de helft van het gedoogakkoord aldus irrelevant is’. Kwaadsappig lezen is een variant. Hoogleraar Thomas Spijkerboer neemt in de NRC voetstoots aan dat mensenrechtenverdragen zullen worden geschonden. ‘Als beleid in strijd is met de rechten van de mens, wat moet er dan worden aangepast, het beleid of de rechten van de mens?’   ...


Red.:   En op de televisie had je ook nog mensen als Han Entzinger, enzovoort.
    Sommer legt ook de voor de hand liggende link:

  Het toppunt van cynisme bereikte deze week CDA-held Ad Koppejan, die het gedoogakkoord accepteerde omdat het vanwege Europa toch een ‘dooie mus’ is. Wie in 2005 tegen de Europese Grondwet heeft gestemd, heeft verder geen bewijs meer nodig.

En geeft wat bewijzen dat ook deze beweringen slechts gedeeltelijk juist zijn:
  Het zal vast lang duren, taai en ingewikkeld zijn, om een Europese richtlijn veranderd te krijgen. Is dat een reden om er maar niet aan te beginnen? In tegendeel, de regering verdient lof met haar poging zelf weer zeggenschap te krijgen over zo’n brandbaar onderwerp. ...
    Toen er vorig jaar nog een kabinet met de PvdA was, schreef minister Eberhard van der Laan een brief over migratie aan de Kamer. Daarin stonden plannen die de regering-Rutte nu herneemt: verhoging van de toegestane huwelijksleeftijd van 15 naar 18 jaar, verbod op neef-nichthuwelijken en een verbod op polygamie.
    Ook stond in die brief dat sommige beperkende maatregelen in strijd zijn met Europese richtlijnen. Vandaar dat er nieuwe afspraken in Brussel zouden moeten worden gemaakt, ‘waarvoor het kabinet zich zal inzetten’. Niemand over gehoord.  ...
     Het zal vast lang duren, taai en ingewikkeld zijn, om een Europese richtlijn veranderd te krijgen. Is dat een reden om er maar niet aan te beginnen? In tegendeel, de regering verdient lof met haar poging zelf weer zeggenschap te krijgen over zo’n brandbaar onderwerp. ...
    Nieuw is deze argumentatie allerminst. Een collega gaf me een artikel over ‘de grenzen van de gastvrijheid’. Hij was ervoor naar Brussel afgereisd, had daar in alle toonaarden de boodschap gekregen dat er ‘onoverkomelijke hindernissen’ waren om migratie en asiel in te dammen. Zijn artikel dateert uit de steentijd: 1994.
     Sindsdien is telkens opnieuw gebleken dat de letter van internationale verdragen en richtlijnen reuze rekbaar is. Met name asiel is aanzienlijk teruggebracht, in weerwil van de bezwaren van generaties hoogleraren en asieljuristen.

En noteert tussen en lippen door ook dat het om migratiefundamentalisme gaat:
  Ooit hoefde immigratie niet te worden beperkt, omdat het geen probleem was maar een oplossing (voor de vergrijzing). Vervolgens omdat de volksverhuizing toch niet was tegen te houden (vanwege de globalisering). Daarna was er weliswaar een probleem, maar dat was inmiddels opgelost (door de Vluchtelingenwet van Cohen). En nu is het allerlaatste bastion om te voorkomen dat tegen immigratie wordt opgetreden: we kunnen niks doen vanwege de Europese richtlijnen en internationale verdragen.
     De onuitgesproken gedachte is nog steeds: mensen hebben het recht hier te zijn. Omdat de argumenten inmiddels op zijn, resteert alleen de procedure en de autoriteitsredenering. Wie iets aan de immigratie wil doen, krijgt te horen dat hij geen benul heeft. Zelfs eurocommissaris Neelie Kroes werd weggezet als een dom gansje, nadat ze bij Pauw & Witteman had gezegd dat er eind dit jaar een Brussels plan aankomt om de gezinsmigratie nog eens kritisch tegen het licht te houden. Dat kon niet waar zijn.

En hij waarschuwt voor iets waarvan je ook kan hopen dat het zal gebeuren:
  Desondanks wordt Europa, telkens als nieuwe migratiebeperkingen dreigen, als boeman en obstakel opgevoerd. Het mag niet want het kan niet. Als ik in Brussel werkte, zou ik daar niet blij mee zijn. Het meest omstreden onderwerp uit het nationale debat wordt uit de democratische arena gehaald, en overgeplaatst naar Europese kantoren, bureaucraten en advocaten. Dat kan alleen maar nare populistische gevolgen hebben.

Ongetwijfeld zonder het te willen, stuurt men met dit soort gepraat regelrecht richting de algemene volksopstand tegen de kosmopolitische elite.
     Inmiddels is er wat meer kritiek vanuit de intellectuele elite tegen de dictaten vanuit het Europese Imperium - vermoedelijk bezien ze de opkomst van anti-elite partijen in heel Europa met enige bezorgdheid. Reden voor EU-fundamentalsit Barbara Oomen om weer in de pen  te klimmen, vergezeld van de doos met drogredenen en retorische trucs:


Uit: De Volkskrant, 24-11-2010, door Barbara Oomen

Versterk liever de Grondwet dan kritiek te leveren op Europese Hof

Barbara Oomen | De auteur is hoogleraar aan de Roosevelt Academy en aan de Universiteit van Amsterdam en nam als zodanig zitting in de Staatscommissie Grondwet. Zij betoogt dat wie problemen heeft met het Europese Hof kan beginnen met het versterken van de Nederlandse Grondwet.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens had zich een vrolijker verjaardag kunnen voorstellen dan het zaterdag ook in de Volkskrant kreeg. Het Hof, dat naleving van het Verdrag bewaakt, kreeg van Thierry Baudet een goede linkse directe: ‘een allesverslindend monster dat zonder enige legitimiteit talloze nationale wetten en regelingen buiten werking stelt’. Een paar pagina’s verder mocht Douglas Murray het afmaken: ‘Laten wij ons bevrijden van het Europese Hof’.
    Ik wil hier niet ingaan op de feitelijke en juridische onjuistheden in beide stukken.


Red.:    Retorische truc één: stellen dat beweringen van de andere partij niet kloppen, zonder onderbouwing. Ad ponandum uitleg of detail .

  Ik wil hier niet ... Niet mutsen over de margin of appreciation die juist dit Verdrag lidstaten gunt. Waardoor Polen het recht op leven kan interpreteren door abortus te verbieden, en Nederland door euthanasie toe te laten.

Retorische truc twee: het introduceren van een punt waar het niet om gaat . Red herrning.  Tevens: drogreden: het gaat niet om wat het verdrag wel toestaat, maar om wat het niet toestaat. Tussen twee haakjes: waar het om gaat is met name immigratie.
  Ik wil hier niet ... Ook niet aangeven dat mensen die hun rechten op privacy, eigendom, eerlijk proces of familieleven door de overheid geschonden zien het wellicht wel zo prettig vinden dat deze juridisch zijn vastgelegd, en nog niet op de ‘mestvaalt van de mislukte utopische idealen’ zijn beland.

Idem. Dat kan ieder land voor zichzelf regelen, en in Europa heeft ieder land dat voor zichzelf geregel. Retorische truc drie, drogreden twee.
  Ik wil hier niet ... Flauw vragen of een promovendus in de rechten nu echt niet weet ...

Retorische truc vier: Ad hominem uitleg of detail . Volgens de regels van de dialoog uitleg of detail , die voor dit soort discussies vrij streng zijn en voor mensen als juristen vrij streng moeten worden toegepast, is Barbara Oomen nu "af" - gediskwalificeerd.
  Opeens, na honderden jaren Grotius en Van Vollenhoven, Vredespaleis en Nederland als voorvechter van het internationale recht, lijkt de internationale rechtsorde de onze niet meer.

Retorische truc nummer vijf: historisch beroep of Argumentum ad antiquitatem uitleg of detail .
  De internationale rechtsorde, met het Hof als voorbeeld, is niet weg te denken of weg te wensen.

Retorische truc zes: Ad ponandem. Het antwoord: Ja hoor, dat is heel makkelijk weg te denken. In Nederland heeft het tot aan het verdrag van Maastricht (of welk EU-verdrag het ook moge zijn) zonder één enkel probleem zonder gekund. En we hevven die zelfstandigheid nu nodig om onze grenzen te kunnen sluiten voor kettingimmigratie van immiugrnaten uit achterlijke streken, wat nu tegengehouden wordt door het Europese Imperium en zijn organen.
   Overigens weet Barbara Oomen donders goed dat dit het is waar het om gaat:
  Ik wil hier niet ... En al helemaal niet melancholiek terugdenken aan de tijd dat Nederland gidsland op dit gebied wilde zijn, of hameren op de holocaust en het nie wieder waar het EVRM in essentie voor staat.

Aha! Het gaat over het lot van de joden. En dat dit niet meer mag gebeuren. Wat het argument is van de multiculturalisten waarom we geen beperkingen mogen opleggen aan onze hedendaagse immigranten. Want, zo suggereren ze, hen wacht, als we ze niet toelaten, hetzelfde lot als de joden.
    Vuige retoriek van het smerigste water.
    Dat is waar het om gat: de bescherming van  de immigranten. De bescherming van van het migratieproces. De bescherming van het elitaire kosmopolitisme.
    Dit net-doen alsof ze niet weet waar het overgaat, is retorische truc nummer zeven: domme august uitleg of detail .
   Alles tezamen doet Barbara Oomen hetzelfde als een natuurwetenschapper die zijn gegevens vervalst. Als juridisch wetenschapper dient zij dus onmiddellijk ontslagen te worden. Helaas is volstrekt het tegenovergestelde het geval:
  Barbara Oomen | De auteur is hoogleraar aan de Roosevelt Academy en aan de Universiteit van Amsterdam en nam als zodanig zitting in de Staatscommissie Grondwet.

Die nieuwe grondwet dreigt dus nog slechter te worden dan de huidige, die discriminerend is ten opzichte van niet-gelovigen. Barbara Oomen gaat waarschijnlijk er naar streven dat niet-Nederlanders, immigranten en moslims nog meer extra rechten krijgen dan ze al hebben.
    Een illustratie van welke kant het op gaat als je de multiculturalisten hun gang zou laten gaan is te halen uit de volgende bijdrage. Ze is van het Volkskrant-weblog, waar de gewone bloggers minder remming hebben dan degenen die schrijven inde reguliere krant, en waar wat je je later in de krant ziet staan vaak eerder zien. Zoals het "white trash" van Anil Ramdas in diverse andere woorden allang gemeengoed daar (in het citaat zijn witregels zijn verwijderd):


Van: Volkskrant weblog, 05-10-2010, door elsje dijkstra uitleg of detail

Vrijheid

Ja hoor, daar komt-ie weer.
Het recht op de vrijheid van meningsuiting.
Te pas en te onpas gebruikt in discussies.
Welk museum is bereid om het recht op de vrijheid van meningsuiting in de collectie op te nemen? Zodat we eindelijk een streep kunnen zetten onder deze opvatting? ...
Het recht van de sterkste, het recht van de grootste mond.
Ik vind het toch een uiting van een achterlijke cultuur.   ...
Het recht op de vrijheid van meningsuiting hoort niet thuis in onze tijd.


Red.:    Mevrouw Dijkstra geeft les op scholen die vrijwel uitsluitend bevolkt worden door  achterstandige jongeren van allochtone afkomst. Daarover schrijft ze, als het bijvoorbeeld over tienermoeders gaat, waarvan iedereen weet van het vrijwel uitsluitend om Antillianen en een enkele Surinamer gaat, onder namen als "Annelies". En daarvan denkt ze de belangen te dienen door de vrijheid van meningsuiting af te schaffen. Dat van die achterstanden mag namelijk niet bekend worden.
    Morgen gaat de rest van multicultureel Nederland hier ook achter staan. Men is al begonnen met Geert Wilders.
    Weer twee personen toe te voegen aan de lijst:


Uit: DePers.nl, 10-10-2010, door Kustaw Bessems en Marcia Nieuwenhuis

Operatie 'Neutraliseer Geert'

Het CDA wil Wilders verslaan vanuit een kabinet dat hij steunt. Ministers Piet Hein Donner (integratie) en Gerd Leers (immigratie) gaan voor in de strijd.

Nog vóór de val van Balkenende IV had oud-PvdA-minister voor Integratie Ella Vogelaar een gesprek met CDA’er Donner over de vraag: wat moeten we met de PVV? ‘Hij zei toen al: je moet met ze regeren’, herinnert Vogelaar zich. ‘Hij zei: je moet ze verantwoordelijkheid geven om te laten zien dat ze niet kunnen waarmaken wat ze zeggen.’
    Donner krijgt nu – in een kabinet van VVD en CDA dat wordt gesteund door de PVV – onder meer de portefeuille die Vogelaar ooit had: integratie. Naast hem, op hetzelfde departement van Binnenlandse Zaken, komt zijn partijgenoot Leers. Die gaat asiel en immigratie doen. Twee mannen die al jaren hun weerzin tegen Wilders’ wereldbeeld niet onder stoelen of banken steken en die nu verantwoordelijk worden voor de afspraken in het hart van het akkoord met de PVV.
    Ze zitten er dan ook niet om Wilders successen te laten vieren. Het is zelfs de vraag of ze wel zo hun best zullen doen om alle met Wilders afgesproken maatregelen ook uit te voeren.
    Over hun motieven zijn ze open. ‘We zijn het eens over het doel,’ aldus Donner op het partijcongres, ‘de ideeën van Wilders moeten bestreden worden.’ ...
    Hoe zouden zij ook anders kunnen? Donner is de man die in 2006 wat schouderophalend zei dat als tweederde van de bevolking de sharia wilde invoerden, dat nu eenmaal moest kunnen. Die meent dat ‘je het te accepteren hebt’ als een moslim een vrouw geen hand wil geven.
    Die al jaren onvermoeibaar toespraken houdt over het overbruggen van tegenstellingen. Donner sprak de vrees uit dat het ‘godsdienstoorlogen zal oproepen’ als Wilders de ‘joods-christelijke traditie’ gebruikt als ‘instrument om mensen uit te sluiten’.
    En dan Leers. Die voerde een jarenlange anti-PVV campagne, drie jaar geleden formuleerde hij zelfs een heuse ‘aanklacht’ tegen Wilders. Hij vindt Wilders met zijn ‘anti-islamitische kroegpraat’ zo’n beetje ‘de vleesgeworden voorman’ van ‘ordinaire vuilspuiers’. Wilders komt volgens Leers met ‘totalitaire, ondemocratische oplossingen’ en zijn gedrag leidt in de ogen van de CDA’er tot ‘haat zaaien en angst oogsten’.
    Over de intenties geen misverstand. Leers hint er nu zelfs openlijk op dat het kabinet sommige vergaande maatregelen op het terrein van immigratie niet zal uitvoeren.
    Op de suggestie dat een maximum wordt gesteld aan het aantal bruiden – eentje per tien jaar – dat je naar Nederland mag halen, antwoordde hij bij Pauw & Witteman fel: ‘Dat staat er niet. Wat er staat is dat men dit voorstel gaat inbrengen bij de aanstaande discussie in Europa. Daar staat niet dat men dit nu al in Nederland gaat invoeren.’ ....


Red.:   Grappigerwijs op dezelfde dag gevonden, over dat halen van bruiden:
 

Uit: De Volkskrant, 11-10-2010, door Ellen van de Bovenkamp

Marokkanen hoeven Wilders niet te vrezen

De in Nederland wonende moslims zijn zelf het meest gebaat bij het strenge integratiebeleid van het aanstaande kabinet.

Ellen van de Bovenkamp | De auteur is kenner van de Nederlands-Marokkaanse betrekkingen. Bijgaand stuk is een bewerking van een artikel dat eerder in het Marokkaanse dagblad Al Masa verscheen.

...    Zowel de PVV als de VVD doet een voorstel voor het verhogen van het aantal jaren dat iemand in Nederland moet hebben verbleven voordat hij in aanmerking komt voor het verwerven van de Nederlandse nationaliteit. Zo’n maatregel zou kunnen bijdragen aan een andere migratiepolitiek. Nu is er nog een aanzienlijke groep die het Nederlandse systeem gebruikt om de Sociale Verzekeringsbank zoveel mogelijk geld af te troggelen, om in sommige gevallen tot zes vrouwen naar Nederland te halen (door elke drie jaar te scheiden en met een andere vrouw te trouwen), om een grote villa in Noord-Marokko te bouwen met geld uit de hasjhandel of om carrière te maken in de vrouwenhandel.  ...


Red.:    Weer eens een buitenlands bericht:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2010, van verslaggeefster Ana van Es

BBC gaat ‘Wilders, The Movie’ uitzenden

Engelse televisiekijkers kunnen zich binnenkort vermaken met een uur lang Geert Wilders. De BBC koopt een herziene versie aan van de Nederlandse documentaire Wilders, The Movie.   ...
    Vorige maand werd Wilders, The Movie in Nederland uitgezonden door de VPRO. De documentaire kreeg kritiek, omdat die suggestief zou zijn en weinig achtergrondinformatie zou bieden. Een passage met een anonieme bron die beweert dat Wilders contacten onderhoudt met ‘een junkie die tippelde’ werd wegens gebrek aan bewijs uit de film geknipt, maar verscheen wel in een aankondiging op YouTube.   ...


Red.:    De terminologie 'kreeg kritiek' is politiek-correcte taal voor "werd neergesabeld" - in de zin dat zelfs multiculturalisten het niet goed vonden. De VPRO is natuurlijk rabiaat multiculturalistisch, tot in een mate dat men totaal alle effectiviteit verliest (net zoals de aanklagers in de eerste fase van het proces tegen Wilders).

  ‘Allereerst willen ze weten: wat is die Geert Wilders nou eigenlijk voor man?’, motiveert filmproducent Pieter van Huystee de aankoop van de Britse omroep.

Dat zullen ze daar dus niet van te weten komen. Maar hoogstwaarschijnlijk is dat ook helemaal niet de bedoeling. waarschijnlijk is het de bedoeling om anti-Wilders propagandamateriaal uit te zenden. Want Fitna, de film van Wilders, die heel veel meer feiten bevat, werd in Engeland verboden uit te zenden. Engeland is namelijk, vermoedelijk, het meest multiculturalistische land van Europa.    
     Nu een geval dat wat minder strikt onder cultuurverraad valt:


Uit: De Volkskrant, 26-10-2010, van verslaggever John Wanders

Politie en buurtvaders houden jongeren in toom

Geduldig weefde de Haagse politiechef Rasenberg aan zijn web van buurtvaders in de achterstandswijk Escamp II. De Turkse en Marokkaanse bewoners slaagden er zo in de overlast van jongeren te minimaliseren.

Tussentitel: Een klein wonder: het is al twee jaar rustig met Oud en Nieuw

In het buurthuis van de Turkse wijkvereniging in de Haagse wijk Escamp-II drinkt Hans Rasenberg een glaasje sterke thee zonder suiker. ...
   Een tafel verderop spelen vier oudere Turkse mannen een spel dat ze hebben meegenomen uit hun geboorteland. De televisie, die hier vooral tijdens wedstrijden van Fenerbahce en Galatasaray dienst doet als emotiemachine, staat afgestemd op de Turkse tv-serie ‘Arka Sokaklar’. Onder de tv hangt een affiche van Atatürk, grondlegger van de Turkse republiek. ...
    Turkse 60-plussers zijn in dit buurthuis in de meerderheid, maar het is ook een veilige hangplek voor Turks-Nederlandse jongeren, Dat blijkt als even later een groep pubers binnenloopt en na het plassen geroutineerd op een oude sofa neerploft, de jassen aan, de petjes op. ‘De jongeren luisteren naar ons’, zegt Kiliç. ‘Als wij hen op straat zien lopen terwijl ze op school moeten zijn, brengen wij ze naar hun ouders. Ook die luisteren naar ons.’   ...


Red.:   Dit is de huidige situatie: een voorheen Nederlandse wijk is een Turkse wijk geworden. Hoe is dat tot stand gekomen ("hij" en de spreker is de politiechef):

  ... jonge wijkbewoners die grootschalige evenementen, zoals de jaarwisseling, willen aangrijpen om rotzooi te trappen. Hij weet dat de politie het niet alleen af kan. Zeker niet in een kinderrijke achterstandswijk als Escamp-II en zeker niet tijdens Oud en Nieuw.   ...
    ... wat we hier voor problemen hebben gehad. Branden, vernielingen. De politie die tegenover honderden jongeren stond en met stenen en vuurwerk werd bekogeld, met gewonden aan onze kant. Het was hier ooit een oorlogsgebied.’

Natuurlijk was Oud en Nieuwe slechts een voor de buitenwacht opvallend extreem van wat er in mindere mate continu aan de gang was: van overlast tot terreur jegens autochtonen. geholpen door een overdadig kindertal.
    Nu de wijk van die autochtonen geschoond is, gaan de oudere allochtonen zich inspannen om het rustiger te krijgen:
  Rasenberg (54), chef wijkzorg van het politiebureau Beresteinlaan, rekent op de steun van zijn Turkse bondgenoten Kiliç en Kaya in de strijd tegen jonge wijkbewoners die grootschalige evenementen, zoals de jaarwisseling, willen aangrijpen om rotzooi te trappen. Hij weet dat de politie het niet alleen af kan. ...
    Turkse 60-plussers zijn in dit buurthuis in de meerderheid, ... ‘De jongeren luisteren naar ons’, zegt Kiliç. ‘Als wij hen op straat zien lopen terwijl ze op school moeten zijn, brengen wij ze naar hun ouders. Ook die luisteren naar ons.’
    Nu al is Rasenberg bezig zijn informele netwerk van wijkbewoners klaar te stomen voor Oud en Nieuw. Tijdens de voorgaande twee jaarwisselingen, als ook tijdens het WK-voetbal van afgelopen zomer, bleek dat netwerk zo effectief dat hij hiervoor gisteren uit handen van VVD-staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie de Hein Roethof-prijs kreeg, de prijs voor het beste sociale veiligheidsproject van 2010.

En dat dit lukt, is natuurlijk vanwege de  werking van het meest zuivere racisme:
  Tussenstuk:
   Hans Rasenberg ... bouwde in de wijk geduldig aan een netwerk van ‘rolmodellen’. Deze zowel jonge als oudere wijkbewoners genieten binnen hun eigen etnische bevolkingsgroep aanzien en gezag.

Het nieuwe gezag berust op etnie - racisme.
    Dus de autochtone gezagshandhavers hebben de allochtone leiders geholpen de buurt over te nemen nadat het autochtone gezag door middel van een op terreur en oorlog lijkende het autochtone gezag is ondermijnd, en dit alles met een racistische achtergrond.
     Dit is de allochtone aandeel in het proces. Er is ook het aandeel van de autochtone multiculturalistische bestuurders. Die hebben het de gezagshandhavers onmogelijke gemaakt om passende tegenmaatregelen te nemen, zoals de passende hoeveelheid tegengeweld, en geweigerd het meest effectieve middel tegen deze terreur en oorlog in te zetten: het uitzetten uit het land van de daders. En om aan te geven hoe zwaar ze in hun ideologie zitten, hebben ze de allochtone terreur en bezetting van hun goedkeuring voorzien door middel van een vetlederen medaille. Om dan ook nog de schuld van het geheel te leggen bij de autochtonen:
  Vooral voor de jongere jongens onder hen was het een klap in het gezicht dat de PVV afgelopen week een tijdelijke ‘allochtonenstop’ voorstelde voor amateurclubs, zegt Amhayi. ‘Ik heb het dan vooral over jongens van 14, 15, 16 jaar. We hebben veel tijd, moeite en energie in die gasten moeten steken om ze weer gemotiveerd te krijgen. Hun eerste reactie was: ‘Zie je wel, hoe wij ook ons best doen, het is toch nooit goed’.
    Rasenberg ziet ook dat uitspraken van politici en de daarmee gepaard gaande opwinding in de media veel moois kapot kunnen maken in zijn fragiele wijk. Radicalisering ligt er op de loer. Het is prima om problemen te benoemen, vindt hij, maar dan wel graag op grond van feiten. Vergroting van de tweedeling tussen autochtoon en allochtoon dient niet het belang van Escamp-II.

Het is kristalhelder dat die tweedeling er al volkomen is en was lang voor de opkomst van de PVV, en dat die tweedeling volkomen en geheel op rekening komt van de allochtonen:


Uit: De Volkskrant, 23-10-2010, door David Pinto

Migrant kan helemaal niet integreren

Het wereldbeeld van immigranten staat haaks op dat van westerlingen. ...

David Pinto | De auteur is expert migratie en integratie en directeur van het Intercultureel Instituut. Hij bepleit invoering van strenge inburgeringscontracten.

Tussentitel: Wilders veroorzaakt helemaal geen tweedeling, die is er immers al


Red.:    Het meest heldere gevolg van het verraad van de autochtone multiculturalistische bestuurders is in dit geval niet dat we iets van onze cultuur zijn kwijt geraakt - daarvoor is er in dit geval te veel een kloof. Nee, wat we in dit soort gevallen zijn kwijtgeraakt, is een wijk. Land.
    Maar "men" gaat rustig door op de oude weg - de voorpagina van de Volkskrant-website, hoofdartikel (28-10-2010) uitleg of detail :


Spoeddebat over geweld tegen moskeeën

DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt binnenkort een spoeddebat over geweld tegen moskeeën, Joden, moslims en onder anderen homo's. Dat is ...


Red.:   Ja, want deze maand is er een moskee beschoten, en de vorige maand is er eentje beklad met verf. Dat is een geldige reden voor een spoeddebat in de Tweede Kamer. Een moord op een juwelier is natuurlijk slechts een incident, en sowieso niet relevant na het weglaten van de allochtone afkomst van de dader. Het vermelden van allochtone afkomst is namelijk racisme. Dit geheel in tegenstelling tot die van de blanke racist die die moskee beklad heeft. Dat is voor het begrip van de daad relevante informatie. Weet u wel... Net zo iets als "Wij hebben een inlichtingendienst, en zij spioneren".
     Nog eentje uit de Kamer:


Uit: Volkskrant.nl, 27-10-2010, ANP

Kamer: tegengaan islamisering geen doel

De Tweede Kamer vindt dat de regering 'in woord en daad' moet uitdragen, dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is.

Een motie met die tekst werd door een grote meerderheid van de Kamer aangenomen, alleen de PVV en de SGP stemden er tegen.
    ... De motie verwees impliciet naar de anti-islamagenda van de PVV van Geert Wilders.
    Premier Mark Rutte had geen moeite met de oproep van de Kamer, maar vond hem wel overbodig. ''Ik heb al gezegd dat het tegengaan van islamisering geen beleid is.''


Red.:   Tel dit op bij het keiharde feit dat moslims naarstig streven naar islamisering, zoals de groei in het aantal hoofddoeken elke dag op straat laat zien. Dan zeggen bijna alle politieke partijen dus: "Wij zijn voor de islamisering van Nederland".
    Nou, als dat geen cultuurverraad is ...
    Men heeft werkelijk totaal niets geleerd van de bijna-opstand na de dood van Pim Fortuyn. Je kan er gevoeglijk van uitgaan dat het de volgende keer niet zo goed afloopt.
    Een van de kernzaken die men verraden heeft:


Uit: De Volkskrant, 30-10-2010, door Joost Pollman

Opinie | De Nieuwe Inquisitie

Humor en heiligheid

De Amerikaanse cartoonist Molly Norris moest na dreigementen van radicale moslims onderduiken. Maar ‘ketterse tekeningen’ laten zich niet uitroeien. Blasfemie hoort nu eenmaal bij satirische humor.

...   Ruim een maand geleden publiceerde de zelfverklaarde ‘stripoloog’ Harry Morgan op zijn website The Adamantine alweer de negende aflevering van zijn reeks Pictoricide en iconoclasme. Plaatjesmoord en Beeldenstorm. Hij behandelde hierin het lot van Molly Norris, de illustrator van de Seattle Weekly die moest onderduiken, omdat ze had opgeroepen tot een ‘Everybody Draw Mohammed Day’. Zij tekende een affiche waarop we een theekopje zien, een klosje garen, een tas met een hondenkop erop, een pak pasta, een kers en een dominosteen. Daarboven staat: ‘Will the REAL likeness of the prophet Mohammed please stand up?!
    Als antwoord roepen de zes dingen om het hardst dat zij de meeste gelijkenis met de Profeet vertonen, waarmee Norris de woede wekte van moslims als Anwar Al-Awlaki, die zegt dat ze het niet verdient te leven. Inmiddels heeft de cartoonist zich uit Seattle teruggetrokken en is haar ‘geestenbestaan’ (zoals de historica Amanda Kluveld het in de Volkskrant noemde) begonnen. Norris heeft niet de Profeet afgebeeld, wat al verboden is, maar huishoudelijke zaken die beweren sprekend op Hem te lijken.
    Nu bevindt zij zich in het treurige gezelschap van Robert Redeker en Kurt Westergaard, Gregorius Nekschot en Lars Vilks, allemaal ‘dhimmi’ die zich in woord en/of beeld op ontoelaatbare wijze hebben uitgedrukt en sindsdien gevaar lopen. Harry Morgan analyseert de repeterende ontwikkelingen als volgt. Eerst verschijnt in de westerse pers een ’infraction imagière’, letterlijk vertaald een beeldende overtreding, oftewel een tekening die een taboe schendt. Hierover ontstaat bij islamitische intellectuelen beroering, waarbij verbaal wordt gemaakt wat visueel was. Het beeld wordt woord en daardoor, zegt Morgan, verandert het van inhoud: wat overblijft is alleen nog maar kale belediging.
    Deze nieuwe inhoud wordt vervolgens ‘gemediatiseerd’ en wel op zeer vaardige wijze. Morgan noemt de cartoonvijandige moslims ‘media savvy’ wat betekent dat ze in mediakringen nuttige contacten hebben en goed weten hoe ze propaganda moeten bedrijven. Daarbij gebeurt iets dat volgens Morgan van wezenlijk belang is: ‘De ernst van de veronderstelde belediging wordt met terugwerkende kracht bewezen door de ernst van de reacties.’
    Oorzaak en gevolg worden dus omgedraaid en de geregisseerde verontwaardiging wordt gebruikt om de belediging zo zwaar mogelijk aan te zetten. Elke ‘beeldende overtreding’ werkt als een accelererende boemerang en belandt hardhandig in de nek van de tekenaar. Na de veroordeling van Nolly Morris, die een klosje garen en een kopje thee tekende, vreest Morgan dat zo ongeveer alles het gevaar loopt de Profeet te representeren. Zo komt ook de niet-gezochte belediging steeds dichterbij. Intussen is de wereldwijde publiciteit over het lot van Molly Norris opvallend tam, vindt Morgan. ‘Die desinteresse is voor een deel te verklaren, doordat de beeldconflicten onophoudelijk terugkeren, de nieuwigheid is eraf en de ziekte, hoe bijtend ook, chronisch is geworden. Maar deze desinteresse getuigt ook van de aanhoudende politieke correctheid in onze media die de onsympathieke kanten van de islam telkens vergoelijkt, wat erop neerkomt dat de slachtoffers worden afgewezen, en dat men toestaat dat het gebeurde zich herhaalt.’   ...


Red.:    Een vorm van cultuurverraad die nauwelijks overschat kan worden. Wat bewezen wordt door de laatste zin in het artikel:

  Daarom behoeden cartoonisten ons voor het onverdraagzame Zekere Weten.

   Autochtone Nederlanders in gemengde wijken hevven als dertig jaar lang te leiden onder het discriminerende en racistische gedrag van allochtonen. Na een handvol incidenten verspreidt over maanden beginnen de moslims-met-de-gigantisch-lange-tenen onmiddelijk te klagen. En bestuurlijk Nederland, dat zich richting de autochtone Nederlanders zo weinig heeft ingespannen dat "want daarmee stigmatiseer je de allochtonen" dat je van cultuur- én landverraad kan spreken (die wijken zijn nu vrijwel bezet gebied uitleg of detail ), staat meteen klaar voor de moslims - stel je voor... anders wordt je beschuldigd van discriminatie:
 

Uit: De Volkskrant, 05-10-2010, van verslaggeefster Kim van Keeken

‘Geweld tegen moskee is onaanvaardbaar’

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie noemt geweld tegen moskeeën onaanvaardbaar. ‘Een minister ligt daar wakker van’, zei hij donderdag tijdens een spoeddebat over de recente beschieting van een moskee in Dordrecht.
    De nieuwe VVD-minister greep het debat aan om alle vormen van geweld te veroordelen. Ook dit kabinet zal moslims beschermen tegen discriminatoir geweld, was zijn achterliggende boodschap. ‘U hoeft geen enkele vrees te hebben over enige vorm van relativering of bagatelliseren’, hield hij de Kamer voor. ‘Nooit of te nimmer.’
     Voririge maand werd een islamitisch gebedshuis beschoten. Voorzitter Farid Azarkan van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders zei daarop dat ‘de maat vol was’. Hij sprak niet over een incident, maar over een ‘reeks aan brandstichtingen en bekladding’ van gebedshuizen. ...


Red.:    De nieuwste mode is: "We beseffen dat er een probleem is ...". Maar ze willen er niets aan doen:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Almere ziet niets in stadscommando PVV

Tussentitel: PvdA: het lijken meer overbewapende parkeerwachten

Daar is dan het lang verwachte voorstel van de Almeerse PVV-fractie voor het aanstellen van stadscommando’s in de stad, zoals aangekondigd in het verkiezingsprogramma. De term riep associaties op met stoere militairen, die de straatterroristen wel eens een lesje zouden leren.
    Het blijkt onschuldiger. PVV-raadslid Colette Bertram beschreef ze donderdagavond, voorafgaand aan de bespreking van haar motie, als politietoezichthouders zonder vuurwapen. Ze moeten worden ondergebracht in een nieuw te vormen organisatie met stadswachten, straatcoaches, parkeertoezichthouders en milieutoezichthouders.   ...
    Maar afgezien van Trots op Nederland, die zich overigens niet gelukkig toonde met de naam, kregen de stadscommando’s weinig steun van de Almeerse politiek. D66 was bijzonder tegen, en constateerde dat de term aan inflatie onderhevig is: ‘Dit zijn meer een soort stadswachten.’ De PvdA sprak van overbewapende parkeerwachten. Het CDA betwijfelde of Almere op die stadscommando’s zat te wachten. Conclusie: de stadscommando’s komen er niet.   ...


Red.:     Ook goede argumenten helpen niet:

  Maar Bertram bleef erbij: Almere zou veiliger zijn met deze stevige mannen en vrouwen op straat die niet alleen een goed gesprek voeren. En er moet strenger worden gestraft, want ‘een week cavia’s kammen helpt niet’.

Het is dus wachten op het geweld.
    Weer een bijdrage in die richting:


Uit: De Volkskrant, 02-12-2010, van verslageefster Kim van Keken

'Verbied giften uit buitenland aan politieke partijen'

De PvdA wil een verbod op giften uit het buitenland aan politieke partijen. ...
     Al langer klinkt vanuit de oppositie de roep om transparantie. Ook GroenLinks en D66 dienden begin deze week een initiatiefwet in: zij willen dat partijen giften vanaf 1.500 euro openbaar maken. Dit om te voorkomen dat 'politieke invloed' wordt gekocht. Maar het plan is ook bedoeld ook om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.
    PvdA'er Heijnen voegt daar een verbod op buitenlandse giften aan toe. De PVV zou veel giften krijgen uit de VS en Israël. 'Dit is niet PVV pesten, dit zijn zorgen over de beïnvloeding van de Nederlandse politiek door buitenlandse krachten.'


Red.:   Dat laatste is natuurlijk een keiharde leugen. Maar dat is niet de kwestie waar het om gaat. Waar het omgaat dat het moslims wel wordt toegestaan om hun geld ter vergroting van hun invloed uit het buitenland te halen - van het autocratische Saoedi-Arabië, dat ook Al Qaida steunt. Waarvan ze bijvoorbeeld in Rotterdam twee monsterlijk grote moskeeën hebben gebouwd aan de ingangen van de stad.
    Het Groot Dictee van de Nederlandse Taal, een populair televisie- gebeuren, is niet iets waar de redactie direct belangstelling voor heeft. Het zit vol met allerlei gekunstelde woorden  en constructies, zodat een normaal mens vele tientallen fouten maakt. Het wordt special voor dit doel geschreven door prominente Nederlandse  literatoren, in dit geval door successchrijver Tommy Wieringa. Het bleek dit jaar een opmerkelijk stuk te zijn:


Uit: De Volkskrant, 20-10-2010, door Jan Jaap de Ruiter, arabist aan de Universiteit van Tilburg

Groot Dictee politiek gekleurd

Met goede moed zette ik mij woensdagavond voor de tv om mee te doen met het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Nadat het dictee een eerste keer geheel was voorgelezen, bekropen mij gevoelens van ongemak. Het kwam mij voor als politiek ernstig gekleurd. En dat werd bevestigd toen ik, tijdens het dicteren, meer dan ruim de gelegenheid kreeg de tekst tot me door te laten dringen.
     Idee van het dictee was dat de thans in Oekraïne gelegen stad Lemberg (Duitse benaming), Lvov (Poolse) of Lviv (Oekraïense) van voor de Eerste Wereldoorlog een voorbeeld van tolerantie en multiculturaliteit is geweest, een beeld waaraan we ons zouden kunnen spiegelen. Dat zal vast wel, maar de multiculturele samenleving van het toenmalige Oostenrijk-Hongarije, waar Lemberg deel van uitmaakte, vormde wel het begin van die eerste grote wereldoorlog met de moord op de Habsburgse troonopvolger Frans Ferdinand en diens vrouw op 28 juni 1914 door een Servisch-Bosnische onafhankelijkheidsstrijder in Sarajevo. Zijn daad was een uiting van de wens tot een onafhankelijk Bosnisch Servië.
     Tenenkrommend vond ik vervolgens de zin in het dictee dat het 'toentertijd (na de Eerste Wereldoorlog) interessant werd'; de stad werd namelijk achtereenvolgens 'toebedeeld aan het gerestaureerde Polen, nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie'. 'Interessant' is wel een erg sterk eufemisme voor de rampen die deze stad in de Tweede Wereldoorlog en daarna onderging, maar daar maakte het dictee toevalligerwijs toch wel weer melding van in de zinsnede: 'de Joden waren uitgeroeid'.   ...
    Het einde van het dictee schildert dan de Apocalyps van in Nederland gelegen verlaten allochtonenwijken, een leegstand die ongetwijfeld veroorzaakt wordt door de politiek van de naar de eerder in het dictee indirect verwezen 'geperoxideerde' leider van zekere politieke partij, om dan ten slotte te stellen dat 'het taoïsme consciëntieus bestuur aanbeveelt: zoals je een klein visje bakt, behoedzaam'. Ha! Het dictee was allesbehalve behoedzaam.
    Het ergerde mij in hoge mate dat zelfs een nationaal beleefd volksvermaak, dit dictee, verworden is tot een uitdrukking van vermeend politiek engagement, dat in werkelijkheid alleen maar de polarisatie versterkt, en als de genoemde plaatsen Amsterdam, Culemborg en Gouda daadwerkelijk het lot van Lemberg, Lvov dan wel Lviv ondergaan, kunnen we over honderd jaar weer een heel mooi Groot Dictee der Nederlandse Taal organiseren.


Red.:    Smeerlapperij van het zuiverste water, van die Wieringa. En dan vraagt dat soort volk zich af wat Geert Wilders toch tegen de cultuursector heeft ...
    Maar collega Ronald Giphart is het er van harte mee eens:


Uit: De Volkskrant, 20-12-2010, column door Ronald Giphart

Bierkeller

Tussentitel: VN had Cohen schaamteloos een oor aangenaaid

Vorige week nodigde Volkskrant-hoofdredacteur Philippe Remarque (‘de Pol Pot van De Persgroep’) zijn columnisten BertWagendorp (‘de NelsonMandela van de vaderlandse
columnistiek’) en Ronald Giphart (‘Eichmann uit Utrecht’) uit voor een samenzijn in een restaurant. We kwamen te praten over historische vergelijkingen.
    Afgelopen week was het De Week Van De Al Dan Niet Manke Parallellen Met Het Verleden. Dictee-schrijver Tommy Wieringa ('de Brandaris van de Nederlandse Letteren') trok een equatie tussen het door de nazi's verwoeste tolerante stadje Lemberg en de flatwijken van Amsterdam, Culemborg en Gouda. 'Wie zullen deze wijken innemen als haar bewoners zijn verjaagd?' schreef hij. ...
     ... We leven in kakofonische tijden, in de woorden van Wieringa, tijden die worden gedomineerd door verdwazing, onmacht, frustratie, angst en economische ontreddering. ...


Red.:   Geen kwaad is groot genoeg om het lot van de moslims mee te kunnen vergelijken. Je kan tenslotte de door fanatieke ideologen bemande gaskamers al waarnemen in de volkswijken van de Nederlandse grote steden. Ze hebben een hoedendoosvorm met grote torens op de hoeken waaruit de afvalgassen komen - zie de afbeelding hiernaast stammende uit Rotterdam-Zuid. Er is nog zo'n exemplaar in Rotterdam-Noord. Er zullen binnenkort geen moslims meer in Nederland te vinden zijn ... Net als de Joden verdwenen zijn uit Lemberg ...
     Giphart had in deze column ook goede woorden over voor Job Cohen, die ongeveer dezelfde boodschap verkondigde in het kerstnummer van Vrij Nederland - kerst is natuurlijk een goede gelegenheid om zijn "vredesboodschap" ("De PVV-aanhang is tuig dat beschaafd en bekeerd moet worden") nog eens een keer te herhalen:


Uit: Vrij Nederland, 18-12-2010, door Thijs Broer en Thijs Niemantsverdriet

'Alsof ik Christus op aarde was'

Geen premier maar in de oppositie, een gestage daling in de peilingen: hoe moet het verder met PvdA-leider Job Cohen? 'Ik heb Wilders niet tegengehouden. Dat is al treurig genoeg.'


... Job Cohen heeft een glanzende carrière achter de rug. Hij was hoogleraar en rector magnificus aan de universiteit van Maastricht en staatssecretaris van Onderwijs. Als staatssecretaris van Justitie in het tweede paarse kabinet loodste hij met schijnbaar gemak de nieuwe Vreemdelingenwet door de Tweede Kamer. Als burgemeester van Amsterdam ...

U bent inmiddels 63. U hoeft niets meer te bewijzen. Met de gezondheid van uw vrouw gaat het steeds slechter. Waarom heeft u zich desondanks in zo'n ongewis politiek avontuur gestort?
'Over die vraag heb ik de laatste tijd nog eens goed nagedacht. Ik maak me al heel lang grote zorgen over de vervreemding in de samenleving. Een samenleving waar je als vreemden tegenover elkaar staat, is een heel slechte samenleving. En dat raakt me. Daarom wilde ik graag leider van de PvdA word en. Misschien heeft het ook te maken met mijn afkomst, met mijn verleden. Met mijn ouders die de oorlog overleefd hebben. Mijn moeder was erbij toen professor Cleveringa in 1940 aan de Universiteit van Leiden zijn beroemde rede hield tegen het ontslag van zijn Joodse collega's. Ze was net weduwe geworden, haar eerste man had in de eerste oorlogsdagen zelfmoord gepleegd. Ze had zich altijd deel gevoeld van de samenleving, maar rond het uitbreken van de oorlog maakte ze mee hoe Joden langzamerhand werden buitengesloten. Wat mijn moeder me vertelde over die rede van Cleveringa, is me altijd bijgebleven. Ze zei: "Toen ik hem hoorde spreken, had ik het gevoel: ik hoor er toch nog bij." Kort daarop is mijn moeder ondergedoken. Na de oorlog had ze, net als mijn vader, de overtuiging: we moeten ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt, we moeten werken aan een betere wereld. Daarom zijn dat voor mij zulke belangrijke woorden: erbij horen, meedoen, een plek hebben waar je veilig bent.'


Red.:   Dit is dus het grote gevaar waar Job tegen strijd: het lot dat de Joden is overkomen rond de Tweede Wereldoorlog.
     En waarom nu, ondanks die 63 jaar:

  Die vervreemding in de samenleving zie je nu ook weer. Dat vind ik verkeerd.'

Eigenlijk is dit al duidelijk genoeg, gezien zijn eerdere uitlatingen. Maar toch nog maar eens uitgelegd:
  Ik heb als burgemeester van Amsterdam ook gezegd: ik wil de boel bij elkaar houden. Sindsdien is het alleen maar urgenter geworden. De PVV zegt gewoon tegen de moslims: we willen liever dat jullie weggaan.

Wat is het probleem daar mee? Ze zijn recent verhuisd uit een ander land waar ze gewoon konden leven en waarnaar ze ieder jaar langdurig op vakantie gaan, dus ze kunnen ook gewoon terug verhuizen. En er is genoeg reden voor Nederlanders om dat te willen of vragen:
  ... je kunt de islam niet de schuld geven van het extremisme. Er zijn zoveel moslims die gewoon huisje-boompje-beestje willen en niks anders.

Wat doet er nu toe dat er genoeg moslims zijn die geen aanslagen plegen? Wat er toe doet, is dat er genoeg zijn die wel aanslagen willen plegen. En ook anderszins er voortdurend blijk van geven een hekel te hebben aan onze opvattingen.
  Die mensen worden er nu bang van dat Wilders deel uitmaakt van de macht.'

Tja, ze zijn bang dat ze worden verdreven uit het paradijs waar de gebraden duiven (gratis huizen en uitkeringen en talloze "soepsidies") ze in de mond vliegen. En daar klagen ze natuurlijk over:
  Gebeurt nu weer wat in de jaren dertig gebeurde: dat mensen worden buitengesloten?
'Ja. Praat met de mensen en je hoort het.

A ha. Wat de moslims overkomt, is dus hetzelfde als wat de Joden overkwam rond de Tweede Wereldoorlog ... Maar dat was al volkomen duidelijk uit de begincitaten.
  Wat stoort u het meest aan de PVV?
'Dat moslims worden buitengesloten. Dat gebeurt op twee manieren. Ze krijgen de schuld van het moslimextremisme, en ze krijgen er de schuld van dat een deel van de Marokkaanse jongens er zo'n zooi van maakt.

Het de schuld ergens van krijgen is geen buitensluiten. Buitensluiten is als ze niet toegelaten worden op school, werk, of iets dergelijks. Daarvan is nauwelijks sprake, en in iedere geval veel minder dan op grond van hun groepsmatige wangedrag verwacht kon worden uitleg of detail .
  Allerlei goede jongens van Marokkaanse komaf hebben het gevoel gekregen dat ze in Nederland niet meer thuishoren. Dat is iets wat me echt tegen de borst stuit.'

Tja, dat is pech. Net als voor iedereen die ook over verkeersheuvels moet rijden vanwege een kleine 10 procent wegpiraten. Als het een erg groot probleem voor ze is, kunnen ze weggaan. Dit  in tegenstelling tot de Joden in Duitsland. Mar zo'n groot probleem is het niet voor ze, anders zouden ze zich wel collectief tegen hun overlastige en criminele broertjes keren.
  Je kunt ook zeggen: Wilders heeft de problemen met Marokkaanse jongens op de agenda gezet.
'Die problemen worden al een hele tijd aangepakt.

Een flagrante leugen. Al geruime tijd wordt de afkomst van criminelen en terroristen uit de media gehouden. Omdat het anders zou opvallen hoe veel moslims (en andere immigranten)  het er zijn. En dat is waar het omgaat: Is de aanpak effectief? Antwoord: Nee, dus. En wel omdat men de enige aanpak die wel zou werken, niet wil overwegen: uitzetting.
  Als die problemen al een hele tijd worden aangepakt, waarom haalt Wilders dan toch vierentwintig zetels?
'Omdat hij op de een of andere manier... Wilders heeft een agenda van angst. Veel mensen zijn bang voor maatschappelijke veranderingen. Wilders wakkert die angsten aan. En de moslims krijgen de schuld.

Het bekende leugenachtige vervolg op bekende leugen. Mensen willen geen overlast, criminaliteit en islam. Als je dat angst noemt, dan hebben de mensen ook angst voor de PvdA - want die willen ze in overgrote meerderheid ook niet.
    Nu was een vergelijking tussen het lot van Joden en moslims op het internet als redelijk bon ton bij de multiculti-fanatici, maar veel minder in de wat serieuzere media. Eerdere uitlatingen dienaangaande waren gekomen van mensen als Ed van Thijn en zijn ideologe Anet Bleich, ergens in 2005 of zo, maar die waren destijds alleen op het internet opgevallen - en bestreden als aperte leugens door de neutralere waarnemers en de ingeënten tegen het multiculti- en moslim-virus. Maar het door Cohen op een zo'n prominente plaats te zien uitspreken, wekte toch gemengde reacties op:


Uit: De Volkskrant, 17-12-2010, van verslaggever Jan Hoedeman

Uitspraken Cohen over moslims en Joden wekken bevreemding

PvdA-leider Job Cohen heeft binnen en buiten zijn partij veel wrevel opgeroepen door de positie van Joden uit de jaren dertig te vergelijken met de hedendaagse moslims in Nederland. Cohen doet dat in Vrij Nederland.
    De vergelijking gaat mank, zo vinden critici. PvdA-coryfee Ed van Thijn vindt de vergelijking maar 'een beetje' opgaan. ...

Red.:   Kennelijk is de kritiek op zijn eerdere soortgelijke uitspraken onder ogen gekomen. Maar kennelijk heeft hij er nog niet genoeg van begrepen:

  Hij verwijst naar het zoeken van zondebokken en het stigmatiseren van een bevolkingsgroep.

Beide zijn niet waar: een "zondebok" is een dier of persoon of personen die de schuld krijgen van iets dat ze niet gedaan hebben. De Joden de hen destijds aangewreven dingen niet gedaan. De moslims hebben wel degelijk overlast veroorzaakt, zijn wel degelijk extra crimineel, en hebben wel degelijk terroristische aanslagen gepleegd.
   En de beschuldiging van stigmatisering is ook onjuist, aangezien de moslims zelf hun eigen winkels hebben opgericht, zelf hun stigmatiserende eigen kerken gesticht, en, vooral, hun overzichtbare en stigmatiserende eigen kleding zijn gaan dragen. Samen te vatten als: "Wie vrijwillig stigmata draagt, moet niet klagen over stigmatisering".
    Volgende prominent:
  Hoogleraar bestuurskunde Jouke de Vries, prominent PvdA-lid: 'Als je de Joden uit de jaren dertig vergelijkt met de moslims van nu, zit daar een vervolg aan vast van verschrikkelijke dingen die nog staan te gebeuren. Dat lijkt me toch niet het geval.'

Precies. Het ergste dat moslims kan overkomen, is dat ze weggaan. En daar wordt iedereen blij van. Ook de moslims zelf.
   Joost Zwagerman is al lang geleden ingeënt:
  'De uitspraken van Cohen zijn infamerend en slaan ieder debat dood', zegt schrijver Joost Zwagerman.

Maar geeft ook nog eens aan dat het niet gaat helpen:
  In het voorjaar van 2008 kreeg Zwagerman de Gouden Ganzeveer uitgereikt. In de jury zat Job Cohen. In zijn dankwoord brak Zwagerman de staf over degenen die meenden de Tweede Wereldoorlog te kunnen vergelijken met verschijnselen en personen in het hedendaagse Nederland. (...) Zwagerman nu: 'Bij het naar buiten lopen liep Job Cohen achter me en zei: 'Zo, zo, zo. We hebben weer wat over ons heen gekregen.' Ik dacht: hij heeft het niet begrepen. En nog steeds niet.'

En dat is vanwege de overdaad aan dit soort mensen:
  PvdA-Kamerlid Diederik Samsom zegt dat hij heel goed snapt dat Cohen vertelt over de bevreemding die zijn moeder heeft meegemaakt. 'Wij willen politici die dat durven en doen.'

En degene die we al eerder zagen:


Uit: De Volkskrant, 20-12-2010, column door Ronald Giphart

Bierkeller

Tussentitel: VN had Cohen schaamteloos een oor aangenaaid

...   Vrij Nederland maakte ondertussen bekend dat PvdA-leider Job Cohen in een interview dat later zou verschijnen de positie van Joden uit de jaren dertig had vergeleken met de positie van moslims anno nu. De boodschap: er is een moslimholocaust op komst.    ...
    Maar toen Vrij Nederland ('de Völkischer Beobachter van de Raamgracht') eenmaal was verschenen, bleek dat het opinieblad Cohen schaamteloos een oor had aangenaaid: nergens in het interview maakte de PvdA-leider zelf de vergelijking tussen Joden anno jaren dertig en moslims anno nu. Cohen sprak van vervreemding en een plek waar mensen zich veilig kunnen voelen, woorden die zo redelijk waren dat alleen een kwaadwillend magazine ze zou durven te verdraaien voor de losse verkoop.    ...


Red.:    De woorden van Cohen staan letterlijk hierboven. Ze laten haarscherp zien dat Ronald Giphart de leugenaar is, en niet Vrij Nederland. Maar de pijn zit kennelijk zo diep, dat het leidt tot nog wat venijnige vuilspuiterij:

  Ai, there's the rub. Extra verkoop. Het werkt blijkbaar. Job Cohen werd woedend veroordeeld, nog voor iemand had gelezen wat hij daadwerkelijk had gezegd.

     Een apart geval is historicus en columnist op de Volkskrant website Thomas von der Dunk:


Van: Volkskrant.nl, Opinie, 20-12-2010, column door Thomas von der Dunk

Het gelijk van Cohen

Zijn opmerkingen zijn uit hun context gehaald. Hij 'tettert' niet, hij waarschuwt. Terecht.

Sommige columnisten kunnen niet lezen. Ik geef toe: dat is ook heel moeilijk, dat blijkt al bij inburgeringscursussen voor oude analfabete Marokkaanse vrouwtjes, maar die schrijven nadat zij hun certificaat van Goed Nederlanderschap hebben gehaald niet meteen stukjes in de krant.   ...


Red.:    Waarna degenen die wat krap in hun tijd zitten onmiddellijk iets anders kunnen gaan lezen, volgens de Informatieregels : een argumentatie die begint met dit soort Ad hominem is volstrekt onbetrouwbaar.

  De opwinding was immers weer groot, en bewijst één ding: er rust inmiddels een geweldig taboe op De Oorlog.

En meteen de eerste onzin: er rust geen taboe op de oorlog, maar op hoe je hem gebruikt Hetzelfde taboe dat Von der Dunk zelf heeft omdat hij het volstrekt taboe vindt om de islam te vergelijken met het nazisme en moslims met nazi's.
  Dat is ook logisch: zolang er geen reden voor is, raakt de angst van een enkeling voor herhaling niemand. Juist als er reden voor bestaat, raakt zij velen - en dan bedoel ik niet de potentiële slachtoffers, maar de potentiële daders, die niet onder ogen willen zien dat zij potentiële daders zouden kunnen zijn. Die worden dus heel erg boos.

Klopt. Zeker  als die potentiële daders al daadwerkelijke daders zijn geweest, in de vorm van talloze bomaanslagen over de hele wereld. Dat is heel beangstigend voor degene die die reli-nazi-terroristen steunen. Daar gaan ze hele rare stukjes van schrijven:
  Beweegredenen
Job Cohen werd door Vrij Nederland gevraagd, wat zijn beweegredenen waren ...
     Vanzelfsprekend begon daarna weer het vertrouwde Cohen-bashen, vooral door de fans van het intellectuele vedergewicht Rutte

En al weer het Ad hominem, zonder verdere onderbouwing.
  Voor Wilders was Cohens waarschuwing al reden om te tetteren dat dit "te walgelijk voor woorden was". Maar wat werkelijk te walgelijk voor woorden is, om die afgesleten uitdrukking dan voor één keer over te nemen, is natuurlijk de hypocrisie van Wilders zelf. Die wil de koran en de bouw van moskeeën verbieden, en verklaarde eens voor de Deense tv tientallen miljoenen moslims Europa uit te willen zetten.

Maar natuurlijk nog walgelijker zijn al die moslims, die in hun heilige boek eindeloze hoeveelheden vervloekingen hebben staan jegens alle niet-moslims, en hen uiteindelijk eeuwig willen zien branden in de hel. En dat een aantal mensen ook daadwerkelijk uitdeelt ...
  Natuurlijk: Wilders is handig, dus op andere momenten zegt hij dat hij niets tegen moslims als zodanig heeft, mits ze zich maar aan de regels houden.

Natuurlijk: de moslim is handig, dus op andere momenten zegt hij dat hij niets tegen niet-moslims als zodanig heeft, mits ze zich maar aan de islam-regels houden.
  Tegen Cohen wordt nu ingebracht dat momenteel in Amsterdam vooral orthodoxe joden niet meer veilig over straat kunnen, en hun synagogen permanent beveiligd moeten worden. Dat is inderdaad zeer verontrustend, als de overheid niet meer in staat is haar burgers goed te beschermen.
    Maar het is niet minder verontrustend als er een grote politieke partij is, die verklaart dat een miljoen burgers hier eigenlijk niet thuishoort.

Tja, dat krijg je ervan als je je mee laat slepen door ideologie: je gaat onzin uitkramen. Hier staat namelijk dat de degene die met een klap dreigt las hij er eentje krijgt, erger is dan degene die een klap uitdeelt. Want moslims vinden dat joden hier niet thuishoren, en de reactie van de politieke partij is dat dus de moslims hier niet thuishoren. Kwestie van prioriteiten stellen ...
  Wat door de PVV namelijk in haar leugenpropaganda doelbewust vermengd wordt is de reële bedreiging van individuele mensen door Marokkaanse straatschoffies en het waanidee dat 'de islam' de boel aan het overnemen is, zodat jegens moslims een sfeer ontstaat van: we willen jullie hier niet.

Tja, daar wordt Thomas boos van... Dat ze nog goede argumenten hebben ook. Want natuurlijk is het antisemitisme van de Marokkanen niet los te denken van hun islamitische opvoeding. Net als een groot deel hun wanstaltige sociale gedrag (als je lid bent van een door Allah uitverkoren superieure club, is een mindere maatschappelijke positie natuurlijk niet te verteren). En als je zelf geen argumenten hebt, ga je gewoon met modder gooien:
  ... Brinkman, waarvan de laatste er trouwens recent wel in het Volkskrant Magazine niet omheen draaide dat er voor hem als politieman niets leukers was dan om er lekker op los te meppen. Om een onge­twijfeld politiek heel erg incorrecte opmerking te maken: daarop berustte ooit ook de aantrekkingskracht van de SA.

Inderdaad, een zeer incorrecte opmerking. Net zoals die van de moslimterroristen die laatst in werden opgepakt in Amerika en België, en rinduit bekenden dat het hen erom ging om zo veel mogelijk bloed te latenvloeien - echte SS-mentaliteit.
  Mark Rutte betitelde in het genoemde interview de PVV als een "normale, volwassen partij. Het spannende van deze samenwerking is dat we die nieuwe volkspartij een plek geven". Dat is inderdaad heel erg spannend. Vooral voor een miljoen moslims, aan wie de PVV het spannende leven van een tweederangs burgerschap gunt.

Mooi, dan voelen die moslims ook eens hoe het is om je medeburgers onder de kop "haram" te bestempelen als tweederangsmensen erger, zichzelf middels de term "halal" de positie van heilige toedichtend.
  Dat is extra spannend omdat het al weer een tijd terug is dat zoiets op Nederlandse bodem is uitgeprobeerd.

Inderdaad. Des te verbazingwekkender dat men het weer is vergeten. De NSB-huizen waren gesloten, en weer opgericht onder een koepeldak met triomftorens ervoor.
    De coda (er is nog meer veel onzin weggelaten - Thomas was er echt voor gaan zitten):
  Nee: tot een complete juridische ontsporing, laat staan tot deportaties of massamoord op moslims, zal het echt niet komen, daarvoor zijn de instituties van de rechtsstaat voldoende geworteld. En anders grijpt Brussel wel in, desnoods door een heilzame Bezetting.

Oftewel: leg de moslims geen strobreed in de weg, ook al reken ze je land af, want anders komen de stormtroepen van het Imperium je land platwalsen. Wie durft nog te ontkennen dat de moslims een vijfde colonne vormen? Een vijfde colonne in dienst van de kosmopolieten en migratiefundamentalisten .
    Het institutionele racisme en cultuurverraad zit tot in de haarvaten van het bestuur:


Uit: De Volkskrant, 21-12-2010, door Jaap Stam

De mensen van 2010

'Als ik jeuk veroorzaak, doe ik mijn werk goed'

Dit is het tweede deel van een serie. Vandaag: Alex Brenninkmeijer, Nationale ombudsman. Hij zet zich schrap tegen de verruwing. Het tumult in de politiek, de roep om zware straffen, de toetreding van Powned tot het bestel. 'De agressiviteit zit overal.'

...    De verruwing is een gevolg van de groeiende irritatie over het afwijkende, constateert Brenninkmeijer.


Red.:    Een grote fout, zijnde de omkering van oorzaak en gevolg: de groeiende irritatie is het  gevolg van de verruwing ten gevolge van allochtone immigratie (overlast, criminaliteit).
    Meteen volgen er meer:

  'De bejegening van homo's, van Joden met keppeltjes, vrouwen met een hoofddoek.

Het probleem is de bejegening van Joden en homo's, door de groep van de vrouwen met hoofddoeken. De bejegening van de vrouwen met hoofddoeken, voor zover werkelijk, is het logische gevolg.
   Terwijl onze samenleving kleur heeft doordat dit allemaal bestaat. Het zou anders beangstigend grijs en grauw zijn.'

Aperte leugen: die 'kleur' is hetzelfde als de verruwing waar eerder sprake van was, en die heeft geleid tot de irritatie.
  Een incident is snel een schandaal.
'Het enorme tumult over Gouda, een tijdje geleden. Puberende Marokkaanse jongetjes die rotzooi trappen. Als je de geschiedenis bekijkt, is dat niet zo uitzonderlijk. Het gaat om kleine aantallen. De indruk wordt gewekt dat het een geweldige puinhoop is.'

De bejegening van een vrouw met hoofddoek is een incident, waarvan al snel een schandaal wordt gemaakt. Of andersom: als die bejegening van een vrouw met hoofddoek al een schandaal is, zijn toestanden als in Gouda voldoende aanleiding voor gedwongen remigratie.
  De Gouwenaar die er last van heeft zal zeggen: makkelijk praten, ik zit met die ellende.
'Inwoners van Gouda kunnen er veel last van hebben, daar is geen twijfel over. Wat ik relativeer is dat het overal zo is. Het is op bepaalde plaatsen en het is oplosbaar.'

Een aperte leugen, want het speelt al vele jaren, en men roept dit al even lang.
  Wat vindt u van de term straatterroristen?
'Daarmee maak je het probleem onhanteerbaar. Terroristen sluit je eeuwig op. Dat is kostbaar en inefficiënt. We hebben het over jongens die in ons afgrijselijke vmbo klem zijn komen te zitten, een oninteressante opleiding die niet aansluit bij wat zij kunnen. ....' 

Mooi. Dan krijgen ze het beter in Marokko of Turkije. Verhuizen dus maar.
  Jongens die hun achternaam moeten maskeren als ze solliciteren omdat werkgevers op achternaam selecteren. Ze vervelen zich te pletter. Het houdt op als ze een vrouw hebben en een gezin.' 

Een aperte leugen:  .
  Ze vervelen zich te pletter.

Waarom alleen zij? En niet de Nederlanders en andere immigranten? Antwoord: zij zijn onuitstaanbaar, want ze achten zich vanuit de islam en macho-cultuur superieur, en worden daarin teleurgesteld.
    Tijd om Alex Brenninkmeijer toe te voegen aan de lijst cultuurverraders.
    Deze verzameling is gestart na 2007, toen de kersttoespraak van koningin Beatrix de start vormde van een furieus debat, omdat het duidelijke kritiek op Geert Wilders inhield. Ze heeft er weinig van geleerd:


Uit: De Volkskrant, 27-12-2010, door koningin Beatrix

Geduld en respect tegenover argwaan

Koningin Beatrix | Dit is de volledige tekst van de kerstboodschap die koningin Beatrix op Eerste Kerstdag uitsprak.

...    Vrees voor onbestemde veranderingen leidt tot onrust en onzekerheid over de toekomst. Dan komt ook het maatschappelijk weefsel onder spanning. Wanneer mensen het vertrouwde niet meer herkennen, groeit wantrouwen. Maar geduld, respect en saamhorigheid kunnen tegenwicht bieden. Het komt aan op maatschappelijke verbondenheid. De uitdaging is steeds elkaar te betrekken bij het oplossen van problemen. Wie zich deelnemer voelt, wordt ook gesterkt in besef van eigenwaarde.
    Wie wil meewerken aan begrip en vertrouwen zal bereid moeten zijn eigen vooroordelen onder ogen te zien en zijn handelen te toetsen op de consequenties voor medemensen en de gevolgen voor de samenleving als geheel. Elke gemeenschap is geworteld in sociaal gevoel en vergt verantwoordelijkheid over en weer. Medemenselijkheid, betrokkenheid en solidariteit zijn krachten die binden en in moeilijke tijden houvast kunnen bieden.   ...
    Bemoediging vinden wij evenzeer in het delen van waarden die door de eeuwen heen gestalte hebben gekregen. Die zijn herkenbaar op tal van plaatsen waar mensen vreedzaam met elkaar verkeren en samenwerken. Van oudsher berust dit op verdraagzaamheid, zorgvuldigheid en hulpvaardigheid.
    Deze principes zijn ook vandaag essentieel. Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Zo heeft Jezus de bekende gulden regel - wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet - pósitief geformuleerd.   ...


Red.:    De eerste citaten geven aan dat het weer over het integratiedebat gaat,  en de schuld wordt gelegd bij degenen die te maken hebben met onbestemde veranderingen en daardoor onrustig worden. Een geparfumeerde versie van "De autochtonen zijn angstig geworden door de komst van onbekende immigranten" - een vast refrein van het multiculturalistische gospel.
     En ter illustratie dat het inderdaad zo ligt:


Uit: De Volkskrant, 27-12-2010, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Beatrix spreekt zich uit

De kersttoespraak was alweer gericht tegen Wilders' confrontatiepolitiek. Beatrix laat zich niet de mond snoeren.

De koninklijke kersttoespraak, ooit vooral een goedbedoelde maar vrijblijvende overpeinzing, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een fenomeen voor de politieke fijnproever. Juist nu een groeiend deel van de Tweede Kamer vindt dat koningin Beatrix zich eigenlijk helemaal niet meer met de politiek moet bemoeien, zoekt het staatshoofd met Kerst de grenzen van haar speelruimte op.
    Dat leidde in 2007 al eens tot een aanvaring met PVV-leider Wilders. Haar uitspraken over nieuwe media wekten vorig jaar eveneens beroering. Ook dit jaar - het jaar waarin velen haar ervan verdachten dat zij en haar entourage al het mogelijke deden om de PVV uit de coalitie te houden - viel er tussen de regels door van alles te interpreteren. Beatrix had ervoor kunnen kiezen zich op de vlakte te houden, maar dat deed zij niet.
    De parallellen met 2007 vielen op. Toen pleitte zij voor 'gemeenschapszin en tolerantie' en volgde een waarschuwing voor 'verscherping van tegenstellingen en verharde verhoudingen'. Wilders vatte het op als een affront.
    Dit jaar riep Beatrix op tot harmonie, respect en 'maatschappelijke verbondenheid'. Het gevaar bestaat dat 'verschillen worden uitvergroot' en 'muren van tegenstellingen worden opgetrokken'. Probeer daar maar eens geen vermaning in te horen aan het adres van Wilders' confrontatiepolitiek, zo verfoeid door de elite die Beatrix omringt. ...


Red.:    Wilders had ook een reactie voor de politieke fijnproevers:


Uit: De Volkskrant, 27-12-2010, van verslaggevers Jan Hoedeman en Remco Meijer

Wilders reageert smalend op kersttoespraak van koningin

Tussentitel: Beatrix vierde Kerst met Zorregieta's aan Nahuel Huapi-meer

PVV-leider Geert Wilders heeft smalend gereageerd op de kersttoespraak van koningin Beatrix. Zij stelde dat de kracht in de Nederlandse samenleving moet worden gezocht in dat wat verbindt in plaats van in het vergroten en verharden van tegenstellingen.
Enkele uren later twitterde Wilders: 'De twaalf opgepakte Somalische terreurverdachten zochten volgens mij in Nederland niet direct naar wat ons verbindt en delen onze waarden vast ook niet.'    ...


Red.:   Misschien is die reactie smalend, maar ze ze is volkomen to the point en volkomen terecht. De eerste reactie van de redactie was: "Laat ze die toespraak maar in het Arabisch en het Turks houden, want daar is hij veruit het hardst nodig". En daarna komen onze Somalische vrienden het nog maar eens bevestigen.
   Overigens: wie ook weer zijn been in de emmer met wilkalk zet, is onze theedrinker:

  PvdA-fractievoorzitter Job Cohen tikte gisteren de PVV'er op zijn vingers: 'Ik vind dat Wilders daarmee de kersttoespraak uit zijn verband rukt. Het spreekt vanzelf dat je verdachten van terreur oppakt, hoewel we nog niet weten wat er aan de hand is. De oproep van de koningin om de samenleving op een bepaalde manier in te richten, heeft daarmee niets te maken.'

Gelegenheid voor nog een smalende opmerking: "Gunst Job, als deze toevallig niet schuldig zijn, dan hebben we nog een hele sleep anderen voor je ter beschikking uitleg of detail ... Terug naar de theetafel dus maar".
    PvdA-coryfee Adri Duivesteijn is één van de meer uitgesproken figuren die deel uitmaakt van het conglomeraat dat bezig Nederland te verramponeren richting Hong Kong of Singapore, door het neergooien van megalomane structuren ten einde in de onderkomens van roofinstellingen als banken en de woningbehoefte van de bijbehorende kosmopolitische uitbuiters te voorzien. En bij dit megalomane kosmopolitisme, waarmee hij eerst de stad Den Haag en nu Almere aan het kapot maken is, hoort natuurlijk absolute steun aan het migratiefundamentalisme en de meest opvallende vertegenwoordigers ervan: de moslim-immigranten. En dus is hij ook zeer sterk tegen de PVV, die opkomt voor gewone Nederlanders en de gewone Nederlandse manier van leven:


Uit: De Volkskrant, 18-12-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Interview | Adri Duivesteijn, wethouder in Almere

'Het is schokkend te zien hoe destructief de PVV is'

PvdA’er Adri Duivesteijn wil Eerste Kamer in om verzet tegen rechts meer kracht te geven.

PvdA-politicus Adri Duivesteijn (50) wil zijn wethouderschap in Almere verruilen voor een plek in de senaat. Het landelijke partijbestuur heeft hem op de twaalfde plaats gezet, het PvdA-congres stelt 28 januari de definitieve kandidatenlijst vast.
    Duivesteijn, sinds 2006 verantwoordelijk voor de grootschalige bouwopgave van tienduizenden woningen in de nieuwe polderstad, zegt dat hij die taak graag had afgemaakt. Maar vanwege het 'actuele politieke klimaat, in het bijzonder de afnemende tolerantie en het meer en meer gericht zijn op het eigenbelang' voelt hij zich geroepen zijn stem in het nationale debat te laten horen, schreef hij deze week aan de Almeerse raad. 'Ik wil me landelijk inzetten tegen dit politieke klimaat.'
    'Ik vind het schokkend om mee te maken hoe destructief en bekrompen de PVV - sinds de verkiezingen de grootste fractie in de Almeerse raad - zich opstelt. ...


Red.:    Dat is nu grappig: één van de ergste slopers van Nederland beweert van anderen dat ze destructief zijn. Ja, destructief ten opzichte van zijn megalomane, kosmopolitische en islamiserende plannetjes.
    Deze bijvoorbeeld:

  'En laatst, toen het ging om een simpele wijziging van een bestemmingsplan, van onderwijs in een maatschappelijke voorziening, waren zij tegen. Met als argument dat zij islamisering van Almere vreesden, terwijl het daar niets mee te maken had.

Als dit één van de bekende initiatieven is om zwarte hoofddoek-scholen met zwakke leerlingen tezamen met blanke scholen in één groot gebouw en instelling te krijgen onder het mom van "brede school", liefst dan nog tezamen met buurthuis (voor het mooi) én moskee (en daar gaat het om), dan is dat inderdaad keiharde islamisering, en zijn de ontkenningen van Duivesteijn alhier de zoveelste glasharde leugen. een vermoeden dat bevestigd wordt door zijn andere item:
  Wij doen een leuk bouwproject voor kinderen in samenwerking met het educatieve televisieprogramma Het Klokhuis. De PVV is daar dan tegen, vanwege de uitzendende omroep NPS, volgens hen een subsidieverslaafde linkse instelling.'

Dat laatste zijn geen beweringen, maar constateringen. De NPS heeft zelfs de beleidsopdracht meegekregen vanuit de door multiculturalisme gedomineerde politiek, om de multiculturele samenleving te bevorderen. Wat ze doet door het maken van programma's door een zware overdaad aan allochtonen, en programma's waarin allochtonen in een rozig daglicht worden gesteld uitleg of detail . Dit ter compensatie van de vele berichten uit de rauwe werkelijkheid, natuurlijk.
    Hij heeft nog een paar gotspes:
  De gelijke behandeling van burgers wordt bedreigd.

Nee, de ongelijke behandeling van de burgers wordt bedreigd. De ongelijke behandeling die allochtonen op alle mogelijke manieren bevoordeelt. "Omdat ze achterlopen en zo zielig zijn ..."
  De factor rancune is zo groot.

Ja, zijn factor rancune is zo groot. Omdat ze niet langer ongestoord kunnen uitdelen ...
    Tien dagen later krijgt Duivesteijn de gelegenheid zijn propaganda voort te zetten:


Uit: De Volkskrant, 28-12-2010, door Adri Duivesteijn

Karaktermoord op onschuldig initiatief

Adri Duivesteijn | De auteur is wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling in Almere. Dit artikel is ingegeven door een gemeenteraadsdebat over een lening voor het project 'Het Klokhuis bouwt een KlokHUIS'.

Tussentitel: Hoe lang staan we nog toe dat wordt gekwetst wat kwetsbaar is?

Er was eens, niet lang geleden, een bijzonder, klein en bovenal onschuldig initiatief van de makers van het NPS-programma Het Klokhuis. ... Het Klokhuis - dat al meer dan twintig jaar bestaat en algemeen wordt gewaardeerd ...


Red.:    Een leugen. Het wordt gewaardeerd in multiculturalistische en intellectuele kringen. Niet zozeer daarbuiten:

  Voor het PVV-fractielid Jenny Zerfowski vormde het voorstel echter aanleiding voor een politieke statement. ... 'Wat grappig dan dat meningen zo kunnen verschillen, hé? Wij hebben een iets andere visie hierop. ... Wij twijfelen er dan ook niet aan, aangezien de NPS er de initiatiefnemer van is, dat Het Klokhuis ook gebruikt zal worden om de multiculturele geloofsbelijdenis aan 6-jarigen te prediken. Nou goed, en dat eigenlijk allemaal over de rug van onze Almeerse kinderen. Als je al een huis neer wilt zetten dat educatief moet worden, leer ze dan eigenlijk een beetje wat de islam voor invloed op onze samenleving heeft (...) Het is dezelfde omroep als die Kinderen voor Kinderen liedjes laat zingen waarin zevenentwintig keer Allah Akbar voorkomt!'

Ter illustratie, rechts van dit citaat een foto van het presentatieteam van Het Klokhuis: Eén Marokkaan, één creoolse en twee blanken. Uit een bevolking waarvan het bijvoorbeeld aantal Marokkanen ongeveer 1 op de 50 is ... Die Marokkaan en creool zijn er om slechts één enkele reden: om de multiculturele maatschappij te promoten.
    Het kan best zijn dat het initiatief waar het om gaat wel goede bedoelingen heeft:
  Het begon met het idee om kinderen een woning te laten bouwen, volgens het cradle-to-cradle gedachtengoed. Het groeide uit tot een ontwerpwedstrijd waar zo'n 1.100 kinderen aan meededen.

Maar het kwetsbare begrip "goede bedoelingen" heeft inmiddels dusdanige zware schade opgelopen door de keiharde leugens over de multiculturele samenleving, dat alles wat ernaar ruikt verdacht is geworden.
    De PvdA leert het nooit.
    Nog eentje:


Uit: De Volkskrant, 18-12-2010, door Frans Timmermans

Oorlogstaal PVV is aanslag op de westerse natie

Frans Timmermans | Het Tweede Kamerlid van de PvdA vindt dat de Geert Wilders de verworvenheden van de Verlichting te grabbel gooit. En dat de VVD hieraan medeplichtig is, maakt het volgens hem 'alleen maar erger'.

...    In de hoofden van Wilders en zijn kompanen heeft zich een Messias-syndroom genesteld. Alleen zij kunnen Israël 'redden' en die redding zal gepaard gaan met een kruistocht tegen de islam. Deze obsessie heeft inmiddels zo'n pathologische vorm gekregen dat het belang van Nederland en zijn burgers geheel onderschikt wordt gemaakt aan dat van de fanatieke bouwers van illegale nederzettingen in een op illegale wijze bezet gebied.  ...


Red.:   Inderdaad een  zaak om bezwaar tegen te maken. Maar niet door Frans Timmermans. Frans Timmermans is een rabiate kosmopoliet, die de belangen van Nederland volstrekt ondergeschikt maakt aan het Europese Imperium.

  De strijd tussen fanatici en gematigden woedt op dit moment in het hart van de islam. Nergens maken de fanatici met hun oorlog zoveel slachtoffers als in de islamitische wereld. Dagelijks sterven daar vele, vele mensen als gevolg van de terreur. Hoe die strijd afloopt, zal in hoge mate bepalen of onze kinderen in een meer vreedzame wereld wonen of juist met steeds meer oorlog geconfronteerd zullen worden. De overgrote meerderheid van de 1,3 miljard moslims in de wereld ziet westerse verworvenheden als vrijheid, welvaart en rechtsstaat als nastrevenswaardige doelen. Zij willen leven in vrede, vrijheid en welvaart.

Een aperte leugen. De overgrote meerderheid wil de welvaart van het westen, maar niet haar waarden, want anders waren er niet al die integratieproblemen, en in ultimo het home grown terrorisme uitleg of detail . Waar er ook maar de geringste belangentegenstellingen zijn,  kiezen ze voor de moslims uitleg of detail . Zoals ook valt af te leiden uit dit artikel:
  Gematigde mensen hier en gematigde mensen in de islamitische wereld zullen de handen ineen moeten slaan, willen we de valse lokroep van de 'jihadisten' aan beide kanten weerstaan. Als wij kiezen voor de oorlogspolitiek van Wilders, laten wij de mensen in de steek die als enigen de jihadisten echt kunnen verslaan: de gematigde moslims.

Want als ze dat echt gewild hadden, hadden ze dat dus allang kunnen doen. Bijvoorbeeld in Afghanistan, waar de steun vanuit het westen er daadwerkelijk is.
     Nog even wat bewijs van kwade wil:
  Mensen niet als individu benaderen, maar wegzetten in groepen en vervolgens die groepen als doodsvijanden betitelen, is een politiek die de Romeinen al toepasten en die steeds is geëindigd in bloedbaden.

Een aperte leugen. Romeinen waren daar relatief tolerant in. Dit is het kenmerk van het judaïsme, de islam en religieuzen in het algemeen. Maar dat kan Timmermans in dit verband natuurlijk niet zeggen. Dus maar een leugen gebruikt. Het standaardwapen van de ideoloog.
    Om vervolgens te komen tot het regelrechte verraad:
  door te kiezen voor de benadering van Wilders, plegen wij verraad aan de meest fundamentele waarden die de westerse beschaving heeft voortgebracht: het geloof in menselijke waardigheid, in recht voor macht, in onvervreemdbare rechten voor ieder individu.
     Sinds de Verlichting probeert de westerse wereld met vallen en opstaan zich te bevrijden van deze dodelijke erfenis.

En geen cultuurgebeuren dat een grotere bedreiging is voor de onvervreemdbare rechten vn ieder individu dan religie in het algemeen (de gemeenschap en de godheid gaan absoluut voor), en de islam in het bijzonder (individuele afvalligheid dient bestraft met de dood).
    En degenen die deze grootste bedreiging van de westerse waarde bestrijden, zijn volgens Timmermans degenen die fout zijn:
  Met regelmaat, zeker in tijden van onzekerheid, klinkt de roep om de rechten van het individu ondergeschikt te maken aan de vermeende belangen van de gemeenschap. De 'vijand' is dan een andere gemeenschap, waarbij het geen bal uitmaakt of je die langs etnische, religieuze of ideologische lijnen definieert: vijand is vijand. Je ziet het aan het gemak waarmee de Oostenrijkse FPÖ-leider Strache zijn antisemitisme inruilt voor islamofobie: er moet een vijand buiten ons en onder ons gevonden worden en vandaag is dat de islam. Deze politiek is een rechtstreekse aanval op de verworvenheden van de Verlichting en daarmee op het wezen van Nederland.
      De politiek van Wilders ... is een aanslag op het wezen van ons land. ...

Kortom: Frans Timmermans is rechtstreekse aanval op de verworvenheden van de Verlichting en daarmee op het wezen van Nederland.
    Nog eens een buitenlands voorbeeld - het onderwerp is de bekende Duitse filosoof Jürgen Habermas uitleg of detail (Wikipedia) :


Uit: De Volkskrant, 07-01-2011, column door Nausicaa Marbe, schrijfster

De kracht van de nieuwe 'apolitieke' politici

Het oude Europa heeft een nieuw type politicus nodig. Iemand die met de dogma's en taboes van het verleden breekt, die de tijdgeest begrijpt en de nieuwe taal bezigt waar zo om geroepen wordt. Dat zegt nog niets over zijn ideologische kleur: bovenstaande taken kunnen zowel links- als rechtsom uitgevoerd worden. Ideologie is sowieso een handicap voor de nieuwe politicus. Van hem wordt vooral de vaardigheid verwacht om nuchtertjes glad te strijken wat ideologieën, godsdiensten en onmachtige voorgangers overhoop hebben gehaald.
    Ook de Duitse filosoof Jürgen Habermas (81), een lucide criticus van Europese malheurs, riep eind vorig jaar in The New York Times om nieuwe leiders. Dit essay (Leadership and Leitkultur) is een vlak stuk van deze pragmatische filosoof, vader van de theorie van de communicatieve rede en historicus van de opkomst van de openbare ruimte - dat is de publieke sfeer waarin kritische discussies plaatsvinden op grond van redelijkheid en vrij van dwang. Juist van hem was meer verbeelding te verwachten in zijn analyse van Duitslands ontwaking uit de, om met Angela Merkel te spreken, 'wir machen Multi-Kulti'-droom. Habermas uit zijn afschuw over het feit dat de borrelpraat tot de politiek is doorgedrongen. Xenofobie is de schuld van alles. De filosoof erkent dat er problemen zijn met migranten, maar de regering ziet die ook en daarmee is voor hem de kous af. Alsof die unheimische werkelijkheid van de Parallelgesellschaften geen invloed uitoefent op het dagelijks leven van de burgers. De werkelijke ellende komt, zegt Habermas, door koelbloedige politici die alle angsten op de islam terugbrengen. Jammer. Terug bij af. Triest hoe nu weer borrelpraat over angsten en fobieën zijn intrede doet in het betoog van een filosoof van dit formaat.   ...


Red.:    Overigens: wie de moeite heeft genomen de Wikipedia-link over Habermas te volgen, heeft gelezen dat dit er al 100 procent inzat: wie geloof een toenemende rol in de maatschappij toedenkt, heeft niets begrepen van maatschappelijke werking en ontwikkeling.
     Iemand die het probeert met de redelijke toon. Eens kijken hoe ver hij komt:


Uit: De Volkskrant, 06-01-2011, door Carl Stellweg

Het Westen heeft niemand te vrezen

Carl Stellweg | De auteur is journalist, gespecialiseerd in het Midden-Oosten. Volgens hem is cultuurrelativisme een unieke kwaliteit van de westerse cultuur. Alleen verliezers slaan zichzelf op de borst. En het Westen is geen verliezer.

Tussentitel: Cultuurrelativisme is iets anders dan het omhelzen van alles wat exotisch is

Het openbare debat in Nederland is al jaren een carrousel van verbetenheid, wrok en miskenning. Veel nieuwe, kleurrijke krachttermen, van 'geitenneuker' tot 'schijn-elite van de valse munters', zijn voorbij gevlogen. Soms zijn ze aanstootgevend, soms amusant, vaak beide. ...

Red.:   En alweer af. Want hij begint middenin. Geen woord over homo's die van de vijfde verdieping gegooid moeten worden, de tongkanker voor Ayaan Hirsi Ali, de moord op Theo van Gogh, voorspellingen over het invoeren van de sharia, het gaan dragen van hoofddoeken, het Nederlanders uitmaken voor onrein (niet halal). En dan hadden we de door cultuur bepaalde overlast en criminaliteit nog niet genoemd.
    Wat wel heel erg is:

  Maar het woord dat het politiek-maatschappelijke ongenoegen vermoedelijk het best weergeeft - het schampere 'multikul' - is vooral benepen en daardoor slecht te verdragen.

Waarmee het zo lijkt te zijn dat naarmate de multikul-redenaar zich redelijker voordoet, hij  walgelijker blijkt te gedragen.
     Nog een paar voorbeeldjes:
  Ter herinnering: volgens critici van het cultuurrelativisme, onder wie veel eertijds progressieve denkers, zijn culturen niet gelijkwaardig. Zo is de westerse cultuur superieur aan de islamitische.

Een glasheldere hellend vlak en stroman in één: dat je kritiek hebt op het cultuurrelativisme, wil nog niet zeggen dat je denkt in superieure culturen. Het verschil is: "superieur" betekent "beter in alle opzichten" - "kritiek op cultuurrelativisme hebben" betekent: "beter in sommige opzichten".
  Het zou zelfs noodzakelijk zijn om de achterlijke krachten die ons bedreigen hun plaats te wijzen en de eigen rangen te sluiten.

Nee, achterlijke krachten bedreigen niet zozeer - het zijn de krachten die achterlijke krachten willen incorporeren, die bedreigen. Degenen die een beetje eerwraak, enzovoort, in onze cultuur willen invoeren:
  Uit: De Volkskrant, 04-01-2011, door Janny Groen

Interview | Alice van der Mark, coördinator sociale veiligheid in het mbo

Compassie met jongeren die fouten maken

Soft is ze niet. Wel begripvol voor jongeren in het mbo die zoeken naar hun identiteit of klem zitten tussen twee culturen. 'Een goed schoolklimaat krijg je niet met repressie en extra beveiligers.' Haar werk: knokken voor elke leerling.

...  Van der Mark krijgt nogal eens te horen: 'Het moet van Allah.' Bijvoorbeeld als er een conflict is over gebedsruimte, handen schudden of het dragen van een gezichtssluier. 'Dan zeg ik: dat is geen argument, dat is een standpunt. Het is een taai gevecht, maar ik ben optimistisch. Als wij iets van onze ratio loslaten en zij minder vasthouden aan hun onwrikbare standpunten, komen we wel bij elkaar.'   ...


Dit soort ideeën, die universeel zijn in multiculti-kringen.
    Terug naar Stellweg:
  Toch is cultuurrelativisme een voorwaarde voor een superieure cultuur. Wezenlijke kenmerken van zo'n cultuur zijn immers zelfonderzoek en zelfkritiek. Dat zal een cultuur die tot de overtuiging is gekomen dat ze superieur is minder geneigd zijn te doen, en die zal daardoor stagneren.

Inderdaad. Dus alle reden om het superioriteitsdenken, de eisen en de grote mond die met de islam, tezamen met haar gebrek aan zelfonderzoek en zelfkritiek, is binnengekomen, de deur te wijzen en onze eigen cultuur van (relatieve) bescheidenheid te handhaven.
  Cultuurrelativisme is geworteld in intellectuele nieuwsgierigheid en hoort bij de moderne beschaving.

Nee hoor. Cultuurkritiek is geworteld in intellectuele nieuwsgierigheid. Daarbij hoort het kritisch kunnen kijken naar de eigen cultuur. Maar dat is geen cultuurrelativisme. Want cultuurrelativisme zegt dat alle culturen evenveel waard zij. Althans, volgens de definitie die iedereen impliciet hanteert.
  Cultuurrelativisme (...) is iets anders dan het dweperig omhelzen van alles wat exotisch is.

Nee hoor, dat is het wel, volgens de manier waarop iedereen het woord gebruikt.
  Dat is een allang verbleekt modeverschijnsel

Nee hoor, dat is een in het overgrote deel van bestuurlijk en intellectueel Nederland blijvende mode, zoals deze verzameling en andere laten zien. Gezien de uitlatingen die ze voortdurend doen over de aardigheid van roerka's hoofddoeken, moskeeen, enzovoort.
  waaruit een zalvende neerbuigendheid spreekt.

Inderdaad.
  Maar er mankeert niets aan het uitgangspunt dat elke cultuur een product is van specifieke omstandigheden en in die zin begrip verdient. ...
    De ware cultuurrelativist begrijpt dat asociaal gedrag van sommige migranten voortkomt uit een gebrek aan burgerzin ...

... en gebruikt dat als excuus om dat gedrag niet aan te pakken. Zodat het al dertig jaar doorettert.
  Dit betekent niet dat migranten geen burgerzin moet en kan worden bijgebracht,

Wat iets is dat de cultuurrelativist nooit zal doen, want die laat die cultuur in zijn eigen waarde. En als anderen het doen, worden die anderen beschuldigt van pogingen tot assimilatie. Door zowel de autochtone cultuurrelativisten als de allochtonen met gebrek aan burgerzin. En daarna beschuldigt van racisme, nazisme en het aanhagen van cultuursuperioriteitsdenken.
  Daarnaast is cultuurrelativisme juist onontkoombaar voor de verdediging van eigen waarden.

En nu is de omkering van definities voltooid. Oorlog is weer vrede, samen met George Orwell.
  Heeft de vrije wereld geen ideologische vijanden meer? Jawel, maar vergeleken met nationaal-socialisme en communisme is het moslimextremisme een buitengewoon zwakke tegenbeweging.

Tja, vergelijkenderwijs waren de Barbaren ook een bijzonder zwakke tegenstander voor het oude Rome. Het was de decadentie en onmacht van het Romeinse bestuur dat Rome ten val kracht.
  Dit westers geïnspireerde succes moet echter niet worden benadrukt door de eigen superioriteit te proclameren, want dan treedt onherroepelijk het verval in.

Inderdaad. Maar nogmaals: het gaat hier alleen maar om het afwijzen van die aspecten van de islam die niet deugen. Dat dit vrijwel al het essentiële ervan is, is jammer voor de moslims maar voor ons onbelangrijk.
   Volgens Stellweg ... :
   is [dit] bovendien niet bepaald hoffelijk,

Maar hoffelijk telt niet mee als het gaat om het afwijzen van eerwraak, besnijdenis, geen burgerzin, en die talloze andere zaken, waarvan het geheel voor de moslims in feite neerkomt op het door ons afwijzen van de islam.
  ... geloof het of niet: ook hoffelijkheid is een teken van beschaving.

Inderdaad. Ook de onhoffelijkheid van de islam is iets dat we beslist niet moeten overnemen, want het is geen teken van beschaving.
    Op dit punt zou je een discussie kunnen beginnen over wat erger is: de onbeheerste scheldpartijen van types als Bert Wagendorp en Thomas von der Dunk, of dit soort jezuïtische schijnredelijkheid.
    Alles wat Europese Unie is, is natuurlijk ook cultuurverraad:


Uit: DePers.nl, 13-01-2011, door Robert Giebels

Ophef over agenda zonder christelijke feestdagen

De SGP is boos over een fout van de Europese Commissie waardoor op een kalender in de agenda die bedoeld voor middelbare scholen in Europa alle christelijke feestdagen zijn vergeten. De belangrijkste dagen van andere godsdiensten worden wel vermeld. ,,Dat is geen foutje, maar de omgekeerde wereld'', stelt SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij.
     Hij wil van minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken weten hoe het kan dat Kerstmis, Pasen en Pinksteren op de agendakalender compleet zijn ,,verdonkeremaand''. De 3,2 miljoen schoolagenda's zijn op 21.000 middelbare scholen uitgedeeld. De kosten bedragen 5 miljoen euro. De Europese Commissie heeft al toegegeven dat er sprake is van een tamelijk grove fout.
    De agenda vermeldt wel de feestdagen van de moslims, hindoes en Chinezen, maar er is geen spoor te vinden van christelijke feestdagen.  ...


Red.:   De tussenstap die voor dit citaat wordt aangeduid met 'natuurlijk' is die vn het kosmopolitisme: alle Europa-aanhangers en uitvoerenden zijn kosmopolieten. Voorstanders van het kosmopolitisme zijn  felle tegenstanders van de eigen, (respectievelijke) Europese, culturen. In dit geval zich uitende in het verwijderen van de gezamenlijke Europese feestdagen -de aanduiding als "christelijk" is in dit geval bezijden het punt.
     In Amsterdam wordt het ook steeds gekker:


Uit: Havana.nl, 28-01-2011. uitleg of detail

'Handenschudden hoeft niet'

Het College van Bestuur vindt dat het ‘moet kunnen’ dat een docent uit geloofsovertuiging weigert vrouwen de hand te schudden. Dat zegt voorzitter Karel van der Toorn.


De docent van de opleiding bedrijfseconomie is tijdelijk ‘vrijgesteld van onderwijstaken’ omdat hij vanwege zijn geloofsovertuiging vrouwen de hand niet wil schudden. Dat had hij besloten nadat hij op bedevaart naar Mekka was geweest.
     Na overleg heeft het College van Bestuur besloten dat de onderwijsinstelling hier geen probleem van maakt. ‘We hebben dat in het College uitgebreid besproken en we hebben ook met allerlei deskundigen hierover van gedachten gewisseld,’ aldus Van der Toorn ...
     ‘Onze conclusie is dat dit bij ons moet kunnen. We zijn immers een publieke en vooral open hogeschool. We staan open voor alle religies en dan is acceptatie van dat wat afwijkt van de norm een groot goed. Kortom, wij accepteren het dat er bij ons mensen werken die uit geloofsoverwegingen geen hand aan vrouwen willen geven.’


Red.:
    Meerdere reacties gaven de voor de hand liggende weerlegging van de vorm: "Dan is het natuurlijk ook geen probleem dat ik uit mijn (religieuze) overtuigingen niet met vrouwen praat". De toevoeging van deze redactie: "En al helemaal een probleem als je vanuit je diepste overtuiging niet met moslims praat".
     Men vindt het allemaal prachtig, de islam. Het is ook allemaal prachtig, volgens PvdA, SP en GroenLinks en bijna alle andere politieke partijen. Het is ook een heel mooie cultuur, helemaal zonder nare trekjes. Toch...? ...:


Uit: De Volkskrant, 03-02-2011, van verslaggeefster Kim van Keken

'PvdA, SP en GroenLinks maken antisemitisme salonfähig'

Tussentitel: PVV haalt tijdens debat woede van de Kamer op de hals

De PVV heeft woensdag de woede van alle partijen op de hals gehaald door de PvdA, de SP en GroenLinks onder meer te beschuldigen van 'het salonfähig maken van antisemitisme'. 
     ... toen Joram van Klaveren (PVV) het woord voerde tijdens het debat over antisemitisme. 'De islam is in essentie antisemitisch', was de kern van zijn betoog. ....


Red.:    Oh ja, toch wel: het trekje van het antisemitisme - en ook de actieve variant daarvan. Althans: volgens de naarlingen van de PVV. Maar dat kunnen  de politieke partijen natuurlijk makkelijk weerleggen:

  'Uw toon bevalt me allerminst', reageerde Cora van Nieuwenhuizen van de VVD.
     Het ongemak was van de gezichten af te lezen ...
     Mirjam Sterk (CDA) staarde ongelukkig voor zich uit. Ze riep de PVV'er aan het einde van zijn betoog op 'met respect over elkaar te praten'. Van Nieuwenhuizen sneerde dat ze het 'boekje van Bosma allang had gelezen'.

Hé, geen weerleggingen, maar de overbekende klachten over de toon. ... Hoe kan dat nou?
     Weet je wat ... Laten we dan eens in de archeologie duiken:
  André ... 'als christen voer ik een debat over antisemitisme altijd met een gevoel van schaamte en schuld'. ...
    Minister Piet Hein Donner (CDA) van Integratie ... 'Ik ben bang dat de oorzaken van antisemitisme zo ver in het verleden liggen, dat we de oorzaken niet meer kunnen achterhalen', aldus Donner.

En als we dat allemaal gehad hebben, geven we natuurlijk de schuld aan anderen:
  Donner beweerde dat 'we minder verdraagzaam zijn geworden als gevolg van de secularisering'.

Hoeveel cultuurverraderlijker kan je worden?
     Dan maar weer een kleintje:


Uit: Leids Nieuwsblad, 21-01-2011.

Bouw van de Ittihad moskee bereikt hoogste punt

De bouw van de Ittihad moskee aan de Willem de Zwijgerlaan is in volle gang en heeft inmiddels haar hoogste punt bereikt. ...
    ... De nieuwe moskee krijgt twee ingangen: een voor mannen en een voor vrouwen. ...


Red.:    In de Tweede Kamer is zojuist een groot gevecht gevoerd over een missie naar Afghanistan om dit soort lieden te bestrijden. Wat erdoor kwam met steun van GroenLinks. Terwijl ze hier dezelfde barbaarse praktijken van harte steunen uitleg of detail . Cultuurverraad.
    De stootroepen van de cultuurverraders zijn ook al op pad:


Uit: De Volkskrant, 10-02-2011, van verslaggever Toine Heijmans

Friese PVV-docent mikpunt van actie

Een docent op de lijst voor de PVV in Friesland was woensdag doelwit van actievoerders die een 'lawaaidemonstratie' hielden voor het Marne College in Bolsward. Het was de eerste keer dat demonstranten zich richtten tegen een PVV'er in een maatschappelijke functie.
    Volgens de actiegroep AFA Fryslân hebben leerlingen moeite met docent Jelle Hiemstra, vierde op de lijst voor de provinciale statenverkiezingen: 'Ze vinden het onaanvaardbaar dat iemand met een extremistische politieke ideologie lesgeeft aan jongeren.'    ...


Red.:   Natuurlijk is het volkomen aanvaardbaar dat een aanhanger van de extremistische ideologie genaamd islam lesgeeft aan jongeren.
     Nausicaa Marbe, westers immigrante, legt het nog eens uit:


Uit: De Volkskrant, 11-02-2011, column door Nausicaa Marbe

Anti-segregatiebeleid was oneerlijk

Tussentitel: Van Bijsterveldt heeft gelijk om het integratieabacadabra achter zich te laten

Een multiculturele droom ligt aan diggelen. ... Deze week maakte de minister van onderwijs, Marja van Bijsterveldt, bekend te stoppen met inspanningen tegen segregatie in het onderwijs. Zij ziet af van experimenten met verplicht spreidingsbeleid vanuit het idee dat zwarte scholen, omwille van betere prestaties, wat 'gewit' of 'vergrijsd' moeten worden. Voortaan zet ze in op kwalitatieve verbetering van het onderwijs op zwarte scholen.
    Niks mis mee. Het doel blijft hetzelfde: beter onderwijs, betere kansen. Maar de verandering vindt plaats daar waar het hoort en niet door het symbolisch herinrichten van klassen op basis van afkomst en huidskleur. De termen alleen al - zwart, wit, grijs - getuigen van simplistisch denken. Alsof het zo eenvoudig is om te mengen, zeker in steden waar zwarte scholen in de meerderheid zijn. Alsof een bepaalde afkomst altijd voorspelbaar samenvalt met bepaalde talenten. Alsof er met dwang harten te winnen zijn voor integratie. ... verplichte spreiding doet integratie op grote schaal geen goed. Om verschillende redenen.
    Ten eerste: de idealistische boodschap schept verwarring. Decennialang werd ons ingeprent dat Nederland aan integratie met behoud van eigen cultuur en identiteit doet. Waarbij die eigen cultuur de motor voor integratie was. Die nieuwe culturen verrijkten ons, was het devies. Helaas bleef het niet bij filosofische nieuwsgierigheid en openheid. Het verheerlijken en buiten kritiek stellen van migranten, hun cultuur en religie nam doctrinaire vormen aan. De inspanningen tegen discriminatie ontaardden in propaganda en uitsluiting van andersdenkenden, afkomstig uit progressieve hoek.
    Vanuit dit dwalend zwevend tapijt weerklonk ineens, tandenknarsend, een ander geluid: dat al die verrijkende culturen toch een probleempje opleveren in het onderwijs. Dat er toch een forse autochtone inbreng nodig was. Maar de verantwoordelijkheid voor integratie lag niet bij hen die niet integreren, maar bij de 'witte' inbreng. Verwarrend. En oneerlijk, om met de PvdA te spreken.


Red.:    Eigenlijk niet scherp genoeg geformuleerd: dit is een rasechte en langdurig volgehouden tegenspraak: er is of verrijking  óf onderwijsachterstand (enzovoort), maar niet beide.
   Maar er is meer van deze soort:

  Ten tweede: het bij de oppositie geliefde spreidingsmodel torpedeert het idee van integratie via diversiteit. Links spreekt zichzelf dus lelijk tegen. Was diversiteit nu niet het hoogste streven in het multiculturele leven? Weg met die blanke bolwerken, heette het. Welnu, als er ergens interessante diversiteit bestaat, dan op de zwarte scholen die men wil verwitten.

En nog eentje:
  Ten derde: de spreidingsdwang pakt discriminerend uit. Want geldt die ook voor het bijzonder onderwijs? Nee. Da's slecht nieuws voor ouders die voor openbaar onderwijs kiezen, omdat ze vrij willen zijn van religie of levensbeschouwelijke overtuigingen. De spreidingsdwang pakt hun vrijheid van schoolkeuze af en zadelt ze op met een linkse integratieleer.

De vierde:
  En dat in een land waarin de onderwijsinspectie zich in alle bochten wringt om te kunnen beweren dat islamitische scholen niet schadelijk zijn voor de integratie. Krommer kun je logica niet krijgen: islamitische scholen met hun seksescheiding en maatschappelijke isolatie doen aan integratie, terwijl witte scholen langzamerhand een symbool van segregatie worden.

Tja.
    Maar dit was eigenlijk alleen een soort van inleiding voor deze:


Uit: De Volkskrant, 11-02-2011, ingezonden brief van Gjalt Rameijer, woordvoerder VNG

Segregatie

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is verbaasd over de uitspraken van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs (Binnenland, 7 februari).
    Integratiebeleid is en blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Wij betreuren het beeld dat nu dreigt te ontstaan als het tegengaan van segregatie geen invloed zou hebben op de onderwijskansen van kinderen.
    Veel gemeenten voeren beleid ter bevordering van integratie. In Deventer en Nijmegen blijkt dat je veel kunt bereiken als je samen met de scholen afspraken maakt.
    Daarnaast loopt er nog een aantal pilots in het land. Het is belangrijk de resultaten daarvan af te wachten en niet nu al te roepen dat het zinloos is.
    De VNG is het eens met de minister dat de kwaliteit van het onderwijs bepalend is voor de kansen van kinderen.
    Het tegengaan van segregatie moet je ook vanuit dat perspectief aanpakken. Door het weg te zetten als iets wat er niet toe doet, sla je de plank mis.


Red.:    De bekende leugens die tot nu toe voor dit racistische beleid werden aangevoerd. Grootschalig objectief onderzoek door Jaap Dronkers heeft uitgewezen dat gemengd onderwijs mindere prestaties oplevert:


Uit: De Volkskrant, 08-02-2011.

Peiling | Kabinet accepteert zwarte scholen

'Het slepen met kinderen is niet de oplossing'

Hebben kinderen van nieuwe Nederlanders echt baat bij gemengde scholen?
...
Jaap Dronkers, hoogleraar Onderwijssociologie aan de Universiteit van Maastricht:
'Een school met veel verschillende etnische groepen is niet goed voor de prestaties van de leerlingen. Noch voor autochtone, noch voor allochtone leerlingen. Om de simpele reden dat lesgeven aan kinderen met veel verschillende achtergronden moeilijker is dan lesgeven aan een homogene groep.
    Veel mensen halen opleidingsniveau van de ouders en kleur door elkaar. Er zijn ook veel witte scholen met laagopgeleide ouders die erg slecht scoren. Scholen kunnen zich beter specialiseren in bepaalde etnische groepen.'


Red.:   De gemeentelijke beleidsmakers zijn collectief cultuurverraders.
    Nog wat hardnekkige exemplaren:


Uit: De Volkskrant, 14-02-2011, door Hala Naoum Nehme

Broeders willen geen vrijheid maar sharia

De shariavrijheid van de Moslimbroederschap brengt de Arabische droom van volwaardige vrijheid in gevaar.

Hala Naoum Nehme | Hala Naoum Nehme is politicologe. Ze volgt een master in de politieke economie aan de Parijse SciencesPo. De Moslimbroederschap is veel gevaarlijker dan sommige Nederlandse deskundigen haar voorstellen.

Tussentitel: Islam centraal in alle aspecten van het leven

Het is verbazingwekkend hoe weinig deskundigen Nederland telt die, zonder de ogen te sluiten voor de feiten, een objectieve schets kunnen geven van de situatie in de Arabische wereld. Deze dagen zijn twee deskundigen gevraagd hun licht te laten schijnen op de Egyptische volksopstanden.
     De eerste is Bertus Hendriks die in Nieuwsuur (1 februari), op de vraag of de Moslimbroederschap een wolf in schaapskleren is, antwoordde 'absoluut niet'. Dictators als Mubarak en Ben Ali zouden deze 'karikatuur' ten onrechte gebruiken om de Broederschap als gevaarlijk weg te zetten. Ook vond Hendriks, net als Tariq Ramadan in Spitsnieuws (3 februari), dat zij niet het Iran-model nastreeft, maar het Turkije-model.
    De tweede deskundige is Ruud Peters die er min of meer dezelfde opvatting op nahoudt. Volgens hem is de Broederschap 'een groepering van Egyptenaren die proberen een islamitische staat te stichten (...) dat zegt op zichzelf niet zoveel want die islamitische staat, daar bestaat geen blauwdruk van'.
    Het is academisch onverantwoord dat een hoogleraar islamitisch recht zich geen voorstelling kan of wil maken van een islamitische staat. Waarom vergeet hij Saudi-Arabië en Iran, de blauwdrukken bij uitstek? Het eerste land kent geen Grondwet omdat die uiting zou geven aan de wil van het volk, terwijl Gods wil, zoals verwoord in de Koran, het allerbelangrijkste is. Het tweede land wordt bestuurd door de Raad der Hoeders waarin islamgeestelijken het land genadevol besturen. Beide zien democratie als een satanische uitvinding, tolereren homo's, ongelovigen en anders-gelovigen niet, respecteren de rechten en waardigheid van vrouwen niet en laten de sharia hun politiek voorschrijven.    ...
    Ook de Arabische website van de Broederschap (ikhwanonline.com) onderschrijft Hendriks' en Peters' romantische beeld van de beweging niet. Haar logo wijst geenszins op secularisme of democratie. Het is groen van kleur, net als de vlaggen van Saoedi-Arabië en Hezbollah, bevat twee zwaarden met de Koran ertussen en onderaan staat Wa-aidou, Arabisch voor 'Wees voorbereid'. Dit woord verwijst naar Koransoera 8.60 waar wordt gesproken over de strijd tegen Allah's vijanden.
    Ook is haar slogan, overigens dezelfde als die van Hamas, veelzeggend: 'Allah is ons doel; de Koran is onze grondwet; de Profeet is onze leider; jihad is onze manier; en dood voor de zaak van Allah is de hoogste van onze aspiraties.' Welke overeenkomsten met het Turkijemodel ziet Bertus Hendriks hier?
    De Engelse versie van de website ziet er heel anders uit en bevat een aanpaste inhoud die de westerse wereld als muziek in de oren moet klinken. Geen groen logo met zwaarden, geen bloedige foto's van demonstranten, maar het woord freedom in hoofdletters.
    Hoewel de Broederschap uit radicalen, pragmatisten en dissidenten bestaat, blijven de eersten de meeste invloed hebben. Zo staat de leider van de Broederschap, Mohammed Badie, bekend als zeer conservatief, evenals tweede man Mahmoud Ezzat. Badie verdedigde het boek Mijlpalen van Said Qutb dat als de handleiding van de Broederschap wordt gezien. Hierin schrijft Qutb dat alles en iedereen die de universele uitnodiging tot de islam (Al-Dawa) afwijst, moet worden bestreden tot hij instort, wordt vermoord of zich bekeert tot de islam.   ...
    Hendriks en Peters praten goed wat niet goed te praten valt, doen hun best de ogen te sluiten voor de feiten en wekken de indruk zelfgekroonde intellectuelen als Tariq Ramadan na te praten. Welke bewijzen hebben zij dat de Moslimbroederschap 'absoluut' geen wolf in schaapskleren is? Fundamentalistische groeperingen, die zowel voor de Egyptenaren als voor ons een groot gevaar vormen, zullen de 'deskundige' analyse van beide heren aangrijpen om iedere beschuldiging aan hun adres weg te moffelen.
    Hiermee brengen Hendriks en Peters de Arabische vrijheidsdroom in gevaar waar volwaardige vrijheid heerst en niet de shariavrijheid die de Broederschap voor ogen staat.


Red.:    Hoogstwaarschijnlijk geïnspireerd door dit goed onderbouwde betoog, komt islamitische-wereldcorrespondent Rob Vreeken uit de kast:


Uit: De Volkskrant, 15-02-2011, door Rob Vreeken

Islamisten verliezen vaak

Als burgers in een islamitisch land vrij kunnen kiezen, scoren fundamentalistische partijen meestal slecht.

Rob Vreeken | Rob Vreeken is redacteur van de Volkskrant en auteur van het boek Baas in eigen boerka over vrouwen in de islamitische wereld.

Tussentitel: Conclusie: alle zoogdieren zijn zebra's

Vrije verkiezingen in Egypte straks? Waarschijnlijk. Fundamentalisten aan de macht? Sharia rules? Wie weet. Maar de praktijk in de islamitische wereld leert anders.
    Feit 1: Als burgers in een islamitisch land vrij kunnen kiezen, stemmen ze vrijwel altijd in grote meerderheid op gematigde partijen.
    Feit 2: Hoe vrijer en democratischer een moslimland, hoe geringer de steun voor fundamentalisten.
    Feit 3: Een ruime meerderheid van de moslims in de wereld woont in een land met een door vrije verkiezingen aan de macht gekomen, niet-fundamentalistische regering.


Red.:   Een glasheldere stroman: het gaat niet om het kleine gropeje allerergsteamnetalsiten, maar om de grote gorpe gewonen moslims, die in die landejhn al erg, fundamnetalsitisch, genoeg zijn - daar is geen handen-afhakken voor nodig. We kunnen Vreeken's pad direct volgen:

  We gaan de landen even af.
    Om te beginnen Indonesië, het bevolkingsrijkste islamitische land ter wereld. Sinds het einde van de Soeharto-dictatuur heeft Indonesië een democratie waar veel ontwikkelingslanden jaloers op kunnen zijn.

De werkelijkheid:
  Uit: De Volkskrant, 21-04-2010, van de buitenlandredactie

Hof Indonesië bekrachtigt wet tegen blasfemie

Het constitutionele hof van Indonesië heeft dinsdag een controversiële wet bekrachtigd die blasfemie verbiedt. Volgens mensenrechtengroepen vormt de wet een bedreiging voor de vrijheid van godsdienst en voor de rechten van religieuze minderheden.


Uit: De Volkskrant, 07-10-2010, van correspondent Michel Maas

Vrijheid van godsdienst in Indonesië zwaar onder vuur

Een christelijke dienst werd in het Javaanse gehucht Ciketing met geweld verstoord. Ook andere geloofsbewegingen worden aangevallen door radicale moslims.


Uit: De Volkskrant, 09-02-2011, van correspondent Michel Maas

Critici beschuldigen regering ervan geweld door moslimradicalen op zijn beloop te laten

Religieus geweld schokt Indonesië

Indonesië is de afgelopen dagen opgeschrikt door twee navrante gevallen van religieus geweld. Bij een aanval door radicale moslims op leden van een kleine moslimsekte zijn zondag drie sekteleden vermoord. Nog geen twee dagen later zijn dinsdag twee kerken in brand gestoken tijdens een nieuwe uitbarsting van islamitische volkswoede.


Nog een volgens Vreeken gematigde moslimdemocratie:
  Pakistan heeft qua islamitisch radicalisme een ruiger imago dan Bangladesh, en niet ten onrechte. Maar ook hier leven de fundamentalistische partijen in de marge van het electorale landschap.

De werkelijkheid:
  Uit: Volkskrant.nl, 08-01-2010, AP.

Hockeyers Pakistan krijgen boete voor omhelzing met vrouw

Het Pakistaanse parlement heeft leden van het nationaal hockeyteam boetes gegeven van in totaal tweehonderdduizend roepie (ruim zestienhonderd euro). De boete werd opgelegd nadat er foto's waren opgedoken waarop leden van het hockeyteam te zien waren, terwijl ze een vrouw omhelzen op het Champions Challenge-toernooi in Argentinië.  ...

Uit: de Volkskrant, 24-03-2010, van correspondente Natalie Righton

Meisje (15) wijst oom af en duikt onder

Jaarlijks worden in Pakistan honderden vrouwen vermoord uit eerwraak. In een opvanghuis zitten 57 bange meisjes.

Het pasgetrouwde stel Saba en Shafiq was net klaar met eten toen ze in koelen bloede werden vermoord door de broers van Saba. Het tweetal had een Pakistaanse doodzonde begaan. Ze waren getrouwd uit liefde, zonder toestemming van de broers.
    De moord was zorgvuldig voorbereid.


Uit: De Volkskrant, 29-05-2010, AP, Reuters

Bloedige aanvallen op moskeeën in Pakistan

Bestorming gebedshuizen in Lahore komt na jaren van discriminatie en vervolging.

Extremistische moslims hebben vrijdag in de Pakistaanse stad Lahore twee moskeeën van een minderheidsstroming binnen de islam aangevallen. Daarbij zijn zeker tachtig doden en minstens evenveel gewonden gevallen.


Uit: De Volkskrant, 29-05-2010, van de buitenlandredactie

Ahmadi's zijn heidenen in de ogen van orthodoxe moslims

De Ahmadiyya of Ahmadi’s zijn moslims die geloven dat de oprichter van hun gemeenschap, de in de 19de eeuw geboren Mirza Ghulam Ahmad, de messias en een profeet is. Ghulam Ahmad beschouwde zichzelf als een vernieuwer van de islam en was naar eigen zeggen door Allah uitgekozen.
    Orthodoxe moslims beschouwen de Ahmadi’s als heidenen omdat zij niet geloven – zoals in de Koran staat – dat Mohammed de laatste profeet was, door Allah gezonden om de mensheid te leiden.    ...


Uit: De Volkskrant, 13-01-2011, van de buitenlandredactie

Levenslang wegens blasfemie

Een rechtbank in Pakistan heeft een islamitische geestelijke en zijn zoon wegens godslastering veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De twee zouden een poster hebben afgescheurd en vertrapt over een bijeenkomst ter ere van de geboortedag van de profeet Mohammed, zo meldt de BBC.   ...


     De volgende:
  Ander land: Turkije.

De Turkse werkelijkheid is al elders beschreven. Niets te vinden waarvan je in Nederland ook maar een greintje zou willen overnemen
    Enzovoort,.
    De boodschap van Vreeken is: er is niets mis met de islam. En er niets mis is met moslims:
  Als ik iets heb geleerd, toen ik de voorbije weken in Caïro was, dan wel dat de Egyptenaren niet snakken naar de sharia of naar een ayatollahbewind, maar naar democratie, vrije verkiezingen, een fatsoenlijke regering.

Dit is de werkelijkheid - althans een essentieel deel daarvan:
 
Volkskrant.nl, 15-02-2011, ANP, AFP  

Correpondente CBS zwaar mishandeld in Caïro

Een correspondente van de Amerikaanse omroep CBS is vrijdag in Caïro op brute wijze seksueel misbruikt en mishandeld. Dit heeft de omroep dinsdag bekendgemaakt.

De correspondente Lara Logan was met een cameraploeg en lijfwachten op het Tahrirplein op de dag dat de Egyptische president Hosni Mubarak bekendmaakte af te treden.
    Het hele CBS- team werd volgens de omroep plotseling omsingeld door circa tweehonderd joelende en agressieve mannen. In het gedrang werd Logan van het team en de beveiligers gescheiden. Ze werd seksueel misbruikt en ernstig mishandeld. Ze werd uiteindelijk ontzet door een groep vrouwen en circa twintig Egyptische militairen.   ...


Gewone moslims. En natuurlijk is er niets meer gehoord van dit bericht.
    En even natuurlijk laten de ideologische cultuurverraders zich door geen enkel argument of ervaring uit het lood slaan:


Uit: De Volkskrant, 18-02-2011, door Bertus Hendriks en Roel Meijer

Utopische Moslimbroeders zijn realisten geworden

Bertus Hendriks | Roel Meijer | De auteurs zijn beiden verbonden aan Clingendael. Roel Meijer is redacteur (met Edwin Bakker) van de bundel The Muslim Brotherhood in Europe: Burdens of the Past, Challenges of the Future (2011).

Het is bijna onmogelijk een nuchter debat te voeren over de politieke islam, waarvan de Moslimbroederschap de belichaming vormt. Een voorbeeld is het artikel van Hala Naoum Nehme over de rol van de Moslimbroederschap in de omwenteling in Egypte (Opinie & Debat, 14 februari). Eens een dief, altijd een dief, zo zou je haar analyse kunnen samenvatten.
    De Moslimbroederschap heeft in het verleden inderdaad een revolutionair islamitisch programma uitgedragen. ...
    Maar sindsdien heeft de Broederschap onder Hassan al-Hudeibi, de opvolger van oprichter Hassan al- Banna, nadrukkelijk afstand genomen van de gewelddadige opvattingen van Sayyid Qutb. ...


Red.:   Tja ... Sinds de activiteiten van Osama bin laden is het openlijk uitspreken van steun aan dat soort activiteiten niet populair meer. Maar men de macht heeft, komen dit soort strevingen onmiddellijk weer boven, zie Iran, Pakistan, Soedan, Somalië, enzovoort uitleg of detail .
    Weer een multiculturalist die in de eigen voet schiet:


Uit: De Volkskrant, 23-02-2011, door Mikhel Timmerman

Grondwet geen eeuwige waarborg tegen de sharia

Mikhel Timmerman | De auteur is docent straf(proces)recht aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Volgens hem bedrijven de pleitbezorgers voor een grondwettelijk shariaverbod slechts symboolpolitiek.

Het belang voor politici om zichtbaar te zijn en van zich te laten horen is evident. ... De uitspraak van Roel Kuiper, de lijsttrekker van de ChristenUnie bij de komende Eerste-Kamerverkiezingen, kan mijns inziens zo worden geduid. Kuiper stelt dat een verbod op de sharia desnoods in de Nederlandse grondwet moet worden opgenomen.   ...
    In een democratie is het volk de hoogste legitimatie van de politieke macht. Wetten kunnen gedrag van het volk beperken, en het volk is in beginsel aan de gelding van de wetten gebonden. In laatste instantie is het echter altijd (de meerderheid van) het volk dat beslist over de gelding van wetten. Democratisch tot stand gekomen wetten kunnen namelijk altijd op democratische wijze weer ongedaan worden gemaakt. Dat geldt ook voor de grondwet. De grondwet is niet heilig en kan gewijzigd worden, zij het dat er in dat geval een verlengde en verzwaarde wetgevingsprocedure geldt. Wanneer tweederde van alle Nederlanders voor de invoering van de sharia zou zijn, dan zou een grondwettelijk verbod dus op zijn hoogst de invoering in Nederland nog kunnen vertragen. Een grondwettelijk 'verbod' zou wat zand in de machine strooien maar meer ook niet. In die zin is een grondwettelijk verbod meer een symbool dan een 'echt' verbod.   ...


Red.:    De conclusie: er is geen andere verdedigingslinie tegen de islam en sharia dan een beperking op immigratie van moslims en indien noodzakelijk door voortdurende groei van hun percentage, remigratie van de aanwezige moslims. Wie daar tegen pleit, pleit tegen de democratie en al onze maatschappelijke waarden, en is dus cultuurverrader.
    En één van het is de auteur:

  Bijna vijf jaar geleden was de grondwettelijkheid van de sharia ook al uitdrukkelijk onderwerp van debat. Toenmalig minister van Justitie Piet Hein Donner stelde in 2006 dat wanneer de meerderheid van de Nederlanders de sharia zou willen invoeren de grondwet met dat doel zou moeten worden gewijzigd. Deze stellingname werd Donner niet in dank afgenomen. ... Hoewel Donner zelf (natuurlijk) tegen de invoering van de sharia was en het volgens hem ging om het louter 'theoretische geval dat tweederde van de Nederlanders voor invoering zou zijn', gaf hij wel blijk van een ultieme democratische gezindheid.

Met dezelfde logica is moord de ultieme bescherming van het leven.
    Adri Duivesteijn was eerder berucht door zijn verraad aan de leefbaarheid van Nederland met zijn megalomane plannen voor de kosmopolitische verruïnering ervan, maar mengt zich recent ook in de immigratiediscussie - migratiefundamentalisme zit als een Siamese tweeling vast aan kosmopolitisme. Hier één van zijn bijdrages:


Uit: De Volkskrant, 22-02-2011, door Adri Duivesteijn

Discriminatie of bot taalgebruik?

De taal die de PVV bezigt, is nieuw in de politiek en jaagt schrik aan door een ongekende absoluutheid.

Adri Duivesteijn | De auteur is lid van de PvdA en wethouder duurzame ruimtelijke ontwikkeling in Almere.

Vorige week werd het proces tegen PVV-fractievoorzitter Geert Wilders - waarin hij terecht staat voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie - hervat. Maar is de werkelijke vraag niet of er binnen het parlementair stelsel sprake is van een nieuwe, ons onbekende manier van communiceren? Laten we zeggen van een nieuwe taal die zich kenmerkt door het ontbreken van enige nuance of relativering, die geen spoor van twijfel kent, en die zich voornamelijk uit in absolute termen?   ...

 

Red.:   Natuurlijk is er geen enkel bezwaar tegen taal in absolute termen als het zaken als internationale solidariteit, mensenrechten, en vrijheid van migratie betreft - want dat is de eigen ideologie. En al helemaal niet als het gaat over het toewensen van ziektes, de marteldood, en eeuwige marteling in de hel - want dat is de taal van de moslims. Nee, ideeën zijn alleen fout als die er zijn om de Nederlandse burger te beschermen tegen de asociale cultuur uit de derde- en met name moslim-wereld. Dat is:

  Het vocabulaire van de PVV ... is ... niet de wereldburger die spreekt, maar iemand die bang is voor de wereld. Het is niet de taal van iemand die grenzen opzoekt, maar van de burger die grenzen afbakent en bewaakt

De ideologische keuze voor de asociale immigrant die de verzorgingsmaatschappij ondermijnt, maakt Adri Duivesteijn tot een onverdunde cultuurverrader.
    Natuurlijk in het alleen mogelijk op te treden tegen blanken - tegen moslims is iedere vorm van correctie onmogelijk:


Uit: De Volkskrant, 04-03-2011.

Donner: geen actie

Minister Donner van Binnenlandse Zaken ziet geen kans de moskeeën aan te pakken die weigerden mee te werken aan het onderzoek naar lijfstraffen en het verspreiden van antiwesterse sentimenten. 'Het past mij niet om de keuze van de betreffende moskeeën om niet deel te nemen aan het onderzoek anders te duiden dan de beweegredenen die zij daarvoor zelf geven', zei Donner op Kamervragen. ...


Red.:   De aanleiding is, zoals zo vaak, een heel andere, maar in onderstaande artikel worden een belangrijk ding gezegd over de zaken die we hier behandelen:


Uit: De Volkskrant, 04-03-2011 column door Arie Elshout, correspondent in Amerika

Vrije meningsuiting

Schrijnender kan een principe niet voelen

Is je zoon in Irak gesneuveld voor zijn land, vieren demonstranten bij de begrafenis zijn dood, en dan krijg je van de opperrechters van datzelfde land te horen dat ze dat mogen.
    Schrijnender kan een botsing tussen principes en de praktijk niet worden. Het gebeurde woensdag in de VS. De vrijheid van meningsuiting gaat boven de gevoelens van de naasten, hoe gekwetst die zich terecht ook voelen, oordeelde het Hooggerechtshof.
    De aanleiding voor de uitspraak was de betoging die leden van de Westboro Baptist Church in 2006 hielden bij de begrafenis van marinier Matthew Snyder. Zij droegen leuzen met zich mee als 'Dank God voor dode soldaten', 'Amerika is verloren' en 'God haat homo's'.
    De leden van de kerk geloven dat elk ongeluk dat Amerika treft Gods straf is voor de weigering van het land hun leer te volgen. ...
    De vader van de marinier stapte naar de rechter vanwege het toegebrachte leed. Een jury stelde hem in het gelijk, maar in hoger beroep verloor hij. De zaak kwam voor het Hooggerechtshof. Met 8 tegen 1 bepaalde het hof dat de leden van een kerk mogen demonstreren.
    Het woord is machtig, schrijft opperrechter John G. Roberts jr. Het kan mensen enorm pijn doen, maar dat mag niet worden bestraft. De vrijheid van meningsuiting beschermt 'zelfs kwetsende uitlatingen over publieke kwesties om te verzekeren dat het publieke debat niet wordt gesmoord'.
    Het is de zoveelste uitspraak waarin het Hof het First Amendment van de grondwet over de vrijheid van meningsuiting het zwaarst laat wegen. Alleen voor uitspraken die de nationale veiligheid bedreigen, wordt een uitzondering gemaakt.
    Roberts legt uit hoe belangrijk de vrije meningsuiting is. 'Debat over publieke vraagstukken moet krachtig, ongeremd en volstrekt open zijn.' En hoewel de spandoeken van de kerk niet bepaald fijnzinnig zijn, raken zij aan kwesties van 'publiek belang'. Zoals 'het politieke en morele gedrag van de Verenigde Staten en hun burgers, het lot van onze natie, homoseksualiteit in de strijdkrachten en schandalen in de katholieke geestelijkheid'. Elke mening daarover moet worden verdedigd als bijdrage aan de democratische discussie.
    Dus ook als die mening grof is en komt van een kerkje uit Topeka, Kansas, dat eigenlijk alleen maar bestaat uit de familie van de oprichter Fred Phelps ...


Red.:    En dus al helemaal als die mening komt van een Geert Wilders, die ze doet, aangaande een stroming wier ideologidie zeggenschap meent te hebben over alle burgers van de maatschappij waar ze deel vanuit maken, en die ze terroriseren met dreigementen van geweld en boycots.
    Het Amerikaanse hooggerechtshof staat niet alleen in haar mening:

  Het Hooggerechtshof staat niet alleen in zijn maximalistische uitleg van het recht op vrije meningsuiting. Eenentwintig nieuwsorganisaties, waaronder The New York Times, stelden een brief op waarin zij de kerk steunen. 'Een marginale boodschapper het zwijgen opleggen vanwege het onsmakelijke van de boodschap, staat haaks op de meest fundamentele bepalingen van het First Amendment.'

En het uiteindelijke en dodelijke en best wel bekende argument is dit:
  Als je eenmaal begint de vrije meningsuiting in te perken, waar eindig je dan?

Iets waar de mensen die we boven zijn tegengekomen geen boodschap aan hebben. Noch al diegenen die zich keren tegen meningen die zich uitspreken voor hoofddoekenverbod, term,en gebruiken als "kopvoddentaks" of zich voorstanders betonen van een beleid van remigratie van moslims. Al dat zijn meningen die beslist niet weerzinwekkender zijn dan de mening dat een soladat terecht is omgekomen.
    Al degenen die zich tegen het uitspreken van dit soort meningen keren, en die zelfs pleiten voor een verbod daarvan onder gebruik van termen als "verlichtingsfundamentalisme"...:
  Het is een verschil met Europa. Daar raakte het begrip Verlichtingsfundamentalisme in zwang. Als iemand zo'n term gebruikt, weet je dat het beiteltje waarmee bepaalde democratische principes worden uitgehold, dichtbij is.

... zijn mensen die niets minder doen dan de bijl zetten in de vrijheid van meningsuiting. Oftewel: de bijl zetten aan één van de wortels van de democratie. Het zijn, sluitend bewezen, cultuurverraders.
    Uit het archief:


Uit: De Volkskrant, 08-12-2010, door Martin Sommer

Analyse | Algemene politieke beschouwingen in de senaat

Militante oppositie-actie in senaat

... De grote afwezige in de Eerste Kamer was de PVV, die daar nog geen enkele zetel heeft. En toch ging het wéér in hoge mate over Wilders. Rutte moest weer eens uitleggen dat het gedoogakkoord wortelt in het meningsverschil over de islam - religie dan wel politieke ideologie.
    Wat zou de regering ervan vinden, vroeg Schuurman, als het jodendom of christendom werden weggezet als politieke ideologie? Tof Thissen (GroenLinks) meende dat de regering door het gedoogakkoord de PVV-opvatting over de islam 'salonfähig' heeft gemaakt. ...


Red.:   Natuurlijk is de islam zowel een religie als een politieke ideologie, daar ze maatschappelijke dús politieke opvattingen heeft. Opvattingen die voor en groot deel haaks staan op vrijheid en democratie. En dus is de heer Schuurman als christen, ook deels (zij het veel minder) een politieke ideologie, een collaborateur, en Thissen een cultuurverrader.
    Nog eens een bevestiging dat het niets met Nederland, en ook niets met Europa te maken heeft:


Uit: De Volkskrant, 12-03-2011, van correspondent Arie Elshout

Congreszitting over moslims en terreur wekt woede en tranen

Er waren woedende uitbarstingen, vermanende woorden en zelfs tranen. Het heeft bijna tien jaar geduurd, maar nu is ook in de Verenigde Staten het debat ontbrand over hoe om te gaan met moslimradicalisme in eigen land. Over en weer worden felle verwijten gemaakt, bleek donderdag uit een hoorzitting in het Congres.
    De emoties en de argumenten doen denken aan de discussie in Nederland. ... Het debat zoals dat nu is ontstaan, lijkt vooral te worden aangewakkerd door het toenemend aantal terreurincidenten, beraamd door moslims van eigen bodem.   ...


Red.:   Voor de verzameling daarvan, zie hier uitleg of detail . Meer dan genoeg reden voor een debat. Maar ja ...:

  Peter King, de bonkige Republikein uit New York, die als voorzitter van de Commissie voor Binnenlandse Veiligheid van het Huis van Afgevaardigden de hoorzitting had belegd. King wees op zijn beurt naar de 'dwaze hysterie' die zijn hoorzitting al bij voorbaat had opgeroepen, demonstraties en open brieven van religieuze en burgerrechtenorganisaties.

Als je maar moslim bent, dan mag je je zonder bezwaar associëren met moordenaars en terroristen. met de overbekende argumenten:
  Volgens hen moet worden vermeden dat men alle Amerikaanse moslims over één kam scheert.   ...
     ...Keith Ellison, een Democratisch Afgevaardigde uit Minnesota en de eerste moslim die in het Congres werd gekozen, vertelde het verhaal van een 23-jarige moslim die op 11/9 naar het WTC snelde om slachtoffers te helpen. De medisch technicus kwam niet terug en werd er daarna van verdacht onderdeel te zijn van het complot. Pas toen zijn resten werden gevonden, bleek dat onterecht te zijn, aldus Ellison met een door tranen verstikte stem.
    Sheila Jackson, een Democrate uit Texas, vocht Kings stelling aan dat moslims niet genoeg meewerken bij opsporing van terroristen in eigen kring. 'Er zit een moslim in het panel! Een moslim heeft een getuigenis afgelegd! Dus vraag ik me af waar zijn die niet meewerkende moslims?'

Oftewel: er zijn ook goede moslims. Tja ... Er waren ook goede nazi's.
    Maar ook de waarheid kwam, nog even langs:
  Een van die moslimgetuigen was Melvin Bledsoe, wiens zoon radicaliseerde. Na een bezoek aan Jemen opende hij het vuur op een recruteringsbureau in Little Rock en doodde een soldaat. 'Bij mij drong het gevaar door in mijn huis. Bij jullie staat op de drempel', hield de vader zijn medemoslims voor.

Ongetwijfeld genegeerd door de multiculti's.
    Conclusie: het is geen Europese kwestie. En het is geen Amerikaanse kwestie. Het is een kwestie van islam en moslims en multiculturalistische cultuurverraders.
    De anti-Nederlandse propaganda van de allochtonen doet zijn werk:


Uit: De Volkskrant, 12-03-2011, ingezonden brief van Dirk Verhofstadt, Gent-België

Op de bres voor Naima El Bezaz

In 1989 werd Salman Rushdie met de dood bedreigd omwille van zijn boek The Satanic Verses. Blijkbaar is er sindsdien nog niet veel veranderd. Zo werd de Nederlandse schrijfster van Marokkaanse afkomst, Naima El Bezaz, afgelopen weekend opnieuw bedreigd.
    Dat gebeurde al eens in 2006 door orthodoxe moslims toen ze in haar roman De verstotene enkele islamonvriendelijke scènes had beschreven. En dat gebeurt nu opnieuw naar aanleiding van haar roman Vinexvrouwen door dolgedraaide Nederlandse nationalisten.


Red.:    Zoals we al gezien hebben: gewoon een burenruzie die gestart is El Bezaz. Die niets met nationalisme te maken heeft, en waarin de terminologie gewoon gebruikt wordt om te schelden. Net zoals Ajax-supporters "Joden" heten en PSV'ers "Boeren"  iets heel anders dus dan het systematische geweld waarmee Nederlanders uit hun wijken zijn verdreven.
    Van even terug:


Uit: De Volkskrant, 25-02-2011, door Eddy Terstall

Voorlopig hoop ik dat ik woensdag griep heb

Eddy Terstall | De auteur is cineast en lid van de PvdA. Hij weet nog niet op welke van de paarse partijen hij zal stemmen.

Tussentitel: Net als ik naar de PvdA neig, doemt het beeld op van Marleen Barth

...   Maar dan doemt weer het beeld op van lijstttrekster Marleen Barth. Het stoort me totaal niet dat ze een riante villa heeft. Maar haar verzuchting dat ze het zo mooi vond hoe moslims religie in de openbare ruimte brachten deed mij afhaken. Als je zo'n opmerking maakt tussen linkse vrouwen in Turkije of Tunesië zou je worden weg gehoond als 'rechtse' collaborateur met het religieuze patriarchaat.   ...


Red.:   Ze leren het nooit ...
    Net als dit exemplaar:

  Maar dan denk ik aan Jolande Sap. Prima type. Geen goedkope linkspopuliste. Maar scoorde in debat tegen Hero Brinkman slecht op de feminismeschaal. Op de platte voorstellen van PVV Noord-Holland over het uit de bus halen van gehoofddoekte vrouwen, reageerde ze met een lange krampachtige vergoelijking van de mannenvlag op het vrouwenhoofd. Op een dom voorstel reageren met iets doms.

    Weer twee ministers:
 

Uit: De Volkskrant, 29-03-2011, van verslaggeefster Sarah Venema

Rechtszaak om hoofddoek op Volendamse katholieke school

Imane Mahssan (15) stond in de rechtbank tegenover de rector van haar middelbare school. De scholiere wil een hoofddoek dragen op haar katholieke school. Het Volendamse Don Bosco College verbiedt het.
22 februari 2010
    Brugklasser Imane besluit dat ze een hoofddoek wil dragen. ...
    De school past intussen het reglement aan. Daarin staat nu dat, behalve petten, hoeden en mutsen, ook het dragen van hoofddoekjes ten strengste verboden is. ...
    De rector komt met een compromis: Imane mag in de gangen haar hoofddoek omhouden, maar moet hem in de klas afdoen. Haar klasgenoten zijn tenslotte bekenden, zo redeneert hij. Imane gaat niet akkoord. Ministers van Bijsterveldt en Donner geven de commissie gelijk.    ...


Red.:    Weer een actie van Europarlementariërs:


Uit: De Volkskrant, 31-03-2011, van correspondent Marc Peeperkorn

Brussel maant Leers over 'disproportionele' aanpak

Tussentitel: Premier Rutte krijgt de deur in het gezicht gegooid | Judith Sargentini - Europarlementariër GroenLinks

Het kabinetsplan om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen, stuit mogelijk op Europese bezwaren. ...
    In antwoord op vragen van Nederlandse europarlementariërs schrijft Europees Commissaris Malmström dat het 'op systematische wijze' strafbaar stellen van illegaliteit beschouwd kan worden als 'een disproportionele maatregel' die de EU-afspraken ondermijnt.
     Ook het vervolgens opsluiten in de gevangenis van opgepakte illegalen is een 'belemmering' van de EU-regels, aldus Malmström. ...
    De europarlementariërs van SP, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie zijn blij met het antwoord van de Commissie. 'Het kabinet kan niet zomaar doorgaan met zijn plannen', reageerde PvdA-europarlementariër Bozkurt woensdag.
    'Het zal heel lastig worden', verwacht ook haar SP-collega De Jong. Sargentini (GroenLinks): 'Rutte krijgt de deur in het gezicht gegooid. Het beleid dat hij voor ogen heeft, wordt in Europa niet geaccepteerd.'    ...


Red.:   De genoemde Europarlementariërs zijn dus voor een onbestrafte dus onbeperkte toeging van illegalen  (andere straffen dan opsluiting en uitzetting zijn totaal ineffectief), dus voor een onbeperkte instroom van immigranten en het overspoelen van Nederland ermee. De genoemde parlementariërs, Judith Sargentini, Emine Bozkurt en Dennis de Jong zijn dus cultuurverraders.
    Nausicaa Marbe stelt weer twee gevallen aan de orde. het eerste uit het ongerijmde:


Uit: De Volkskrant, 08-04-2011, column door Nausicaa Marbe, schrijfster

De zwakke plekken van het Westen

Tussentitel: Westerse vrijheid blijft kwetsbaar tegenover islamitische terreur

...  wat hebben de reuring rond koranverbrander Terry Jones en die over het hoofddoekmeisje dat in hoger beroep gaat om op een hoofddoekwerende school te mogen blijven met elkaar gemeen? Hun verhalen laten de scheuren in het westerse zelfvertrouwen zien, de zwakke plekken waar reflectie en relativering in het discours niet tot meer inzicht leiden, maar tot acceptatie van intolerantie.

Red.:    Dat laatste is een wat grotere verzameling woorden voor de term "cultuurverraad'.

  Het meisje stelt haar onwrikbare weigering haar hoofddoek af te doen als norm voor iedereen. Zij klaagt erover dat anderen zich niet aan haar aanpassen, maar zelf weigert ze pertinent zich aan te passen aan de schoolregels.

Ook een vorm van terrorisme: cultureel terrorisme.
  Om haar argumenten als superieur te presenteren, gooit ze haar godsdienst in de strijd in de verwachting sympathie te oogsten. Een begrijpelijke verwachting. Juist de vrijheidminnende Nederlanders doen bij valse beschuldigingen over multiculturele kwesties snel een mea culpa'tje, uit schaamte voor hun westers gelijk.

Waarbij deze zaak opviel omdat ze dit keer niet meteen gelijk kreeg. Tot nu toe werd in vrijwel alle gevallen aan de culturele terreur van de moslims toegegeven. Hele geef-de-moslim-atijd-gelijk comités zijn ervoor opgericht:


Uit: De Volkskrant, 08-04-2011, ingezonden brief van Michael Blok, Amsterdam, lid van Platform Stop Racisme en Uitsluiting

Ten onrechte verboden

De Haarlemse rechtbank vindt dat het Don Bosco College in Volendam een leerlinge mag verbieden een hoofddoek te dragen. De redenering is dat dit een uiting is van een niet-katholieke religie, en dat de school recht heeft op haar eigen identiteit. Dat is waar, maar de rechter negeert veel zwaardere en meer relevante argumenten.   ...
    ... Ook discrimineert een hoofddoekverbod op school in de praktijk, omdat er wel eisen worden opgelegd aan moslims, maar niet aan anderen. ...


Red.:   Met dit soort leugens, want andere hoofddeksels waren al verboden. Alleen vinden dit soort mensen dat voor moslims daar een uitzondering moet worden gemaakt. want

  Een hoofddoek is voor veel vrouwen een geloofsvereiste.

En
  De rechter negeert zo ook nog eens de kwetsbare positie van moslims in dit land ...

De cultuur-terrorist wordt als "kwetsbaar" voorgesteld ....De reden dat het zo uit de hand is gelopen. Terreur bestrijdt je door er niet aan toe te geven. In dit geval door een landelijk hoofddoekenverbod voor scholen af te kondigen.
  Dan Terry Jones, de rabiate dominee die na de schertsvertoning die hij 'proces' noemde, de Koran namens de 'wil van het volk' liet verbranden. Infantiel, onsmakelijk. ... Dat de Taliban hierop reageren door moordpartijen met onthoofdingen in Afghanistan verbaast niemand. ... Maar veel reacties in de westerse wereld waren stuitend. Men legde een direct verband tussen de tamtam van Jones en de moorden van de Taliban waarbij de schuld en verantwoordelijkheid verschoof van de daders naar de dominee uit Florida.
    President Obama maakt het deze keer wederom bont. Toen hij vorig jaar Jones vroeg zijn verbrandingsplannen te staken om Amerikaanse levens in Afghanistan te sparen, legde hij indirect al de schuld bij de dominee voor iets dat nog niet gebeurd was. Het leek erop dat hij vergeten was dat zijn troepen behalve tegen de Taliban ook voor een hoger ideaal strijden: voor vrijheid in de ruimste zin van het woord. Moeilijk die in het buitenland vorm te geven, als je niet eens thuis meer beseft wat die inhoudt. Ditmaal was de reactie van Obama even teleurstellend. Hij veroordeelde zowel de Taliban als Jones. Jones' ontheiliging van heilige teksten vond hij een daad van 'extreme intolerantie en fanatisme' en de reactie daarop met moorden vond hij 'een belediging van menselijk fatsoen en waardigheid'. Curieuze formulering: het moorden als slechts een 'belediging' en een idiote boekverbranding als extreme daad van fanatisme. Hier spreekt een Amerikaanse president die de waarden van de belagers van het Westen lijkt te accepteren. Uit angst? Cultuurrelativisme?

En in dit geval is de bestrijding van het terrorisme even simpel: je neemt een stuk grotere stapel korans, en verbrandt die in het openbaar. Met de boodschap dat als er weer geld volgt, er nog meer korans verbrand gaan worden. Met als ultimum een stapel zo hoog als de kerstboom die jaarlijks op Times Square wordt gezet. Die dan ook met kerstmis als vreugdevuur wordt gebruikt.
    Het is al meerdere malen verkondigd in de vorm van interpretatie, maar nu is uit eigen mond van Koningin Beatrix vernomen dat ook zij vindt dat de islam een deel uitmaakt van onze cultuur, zie haar uitspraken en de niets aan twijfel overlatende directe vertaling ervan hier uitleg of detail (NOS Journaal Laat, 12-04-2011, na 7:20 min.).
     Voormalig GroenLinks europarlementatier Kathalijne Buitenweg stand vanaf het allereerste begin op de personenlijst van cultuurverraders, gezien diverse uiteenlopende zaken - haar sterke pro-Europees Imperiale neigingen hebben haar ook op de lijst van landverraders doen belanden. De onderstaande zaak loopt ook al een hele tijd, maar was eerder niet opgevallen. Bij deze:


Uit: De Volkskrant, 20-04-2011, door Kathalijne Buitenweg

Donner passeert de Hoge Raad voor SGP

De auteur is voorzitter van het Clara Wichmann proefprocessenfonds. Ze stelt dat de minister de rechtsstaat ondermijnt. Volgens hem discrimineert de SGP niet in juridische zin. De Hoge Raad oordeelde anders.

Tussentitel: Vrouwen zijn geschikt als ze ongeschikt zijn

Minister Donner heeft de Kamer laten weten voorlopig geen maatregelen te willen nemen om het passief vrouwenkiesrecht ook binnen de SGP te garanderen zoals de Hoge Raad in een arrest van meer dan een jaar geleden heeft geëist. ...


Red.:   Zoals al blijkt uit dit kleine citaat uit een vrij lang stuk is dit slechts een onderdeel van een capam[agne tegen de SGP, wegens vrouwendiscriminatie. In dit en in de hele rest van de campagne speelt Buitenweg het klaar met geen letter te refereren aan de veel ernstigere vrouwendiscriminatie binnen de islam. Klassiek cultuurverraad. Gelijksoortige kritiek bedreven van de andere kant, wordt door mensen als Buitenweg bestempeld als xenofobie, islamofobie en racisme. Waarmee Buitenweg en dat soort mensen zichzelf bestempelen als racisten.
     Over de gemeente Utrecht en haar PvdA-burgemeester Aleid Wolfson was het al bekend: viermaal had hij na "incidenten" zoals het uit hun woning verjagen van homo's door moslims als verkondigd dat hij ging optreden om herhaling te voorkomen. Even zovele leugens. Wat betreft Culemborg en haar D66-burgemeester is nu hetzelfde geconstateerd:


Uit: De Volkskrant, 14-05-2011, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Culemborg moet probleemjongeren steviger aanpakken

Tussentitel: Schrik na overlast in Terweijde heeft wel tot actie geleid

Overlastgevende en criminele jongeren worden in Culemborg niet stevig genoeg aangepakt. Politie houdt te weinig toezicht op straat en er is geen aanpak gericht op de zes bekende problematische jeugdgroepen. Dit concludeert de Culemborgse rekenkamercommissie.
Culemborg is een van de 22 'Marokkanengemeenten' die extra geld krijgen voor de aanpak van deze groep. Maar de doelstellingen zijn niet concreet en de effectiviteit van de vele projecten voor deze doelgroep is niet duidelijk, aldus de commissie.
    De wijk Terweijde kwam de afgelopen jaren geregeld in het nieuws vanwege de frictie tussen Marokkaanse jongeren en Molukkers, die rond de jaarwisseling van 2009-2010 leidde tot grootschalige rellen.   ...


Red.:    Rassenrellen, die tot een wekenlange staat van beleg hebben geleid. Maar er gebeurt dus niets effectiefs. Ter verdediging van deze bestuurders moet wel opgemerkt worden dat het enige middel dat echt werkt: de uitzetting, in de praktijk nog niet toegepast mag worden. Maar zaken als uitgaansverboden, wijkverboden en uit-huis-zetting kunnen wel, en worden ook niet gedaan. Dus is het wachten op de volgende rellen.
    Het verklaarde mislukken van de multiculturele samenleving leidt sommige multiculturalisten tot het innemen van nog extremere posities dan voorheen. Op diverse plekken was de naam van psychiater Jean-Paul Selten al genoemd, om de zaak van de allochtone immigranten te bepleiten. Nu komt hij zelf expliciet in het geweer:


Uit: De Volkskrant, 17-05-2011, door Jean-Paul Selten

Verzwegen epidemie: psychose bij allochtonen

Jean-Paul Selten | De psychiater en epidemioloog Jean-Paul Selten luidt de noodklok: uit nieuw onderzoek blijkt dat het met de geestelijke gezondheid van niet-westerse allochtonen zorgelijk gesteld is. ...

Een onderzoek in de stad Utrecht, onlangs gepubliceerd door het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, maakt nog eens duidelijk hoe zorgelijk de situatie is rond de geestelijke gezondheid van allochtonen. Het risico op psychiatrische behandeling wegens psychotische stoornissen (inclusief schizofrenie) is voor Turkse Nederlanders van de tweede generatie negen en voor Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders zeven keer zo hoog als voor autochtone leeftijdsgenoten. Het resultaat voor de Turkse Nederlanders is een novum. Bij eerder onderzoek in Den Haag (2000-2002) was hun risico 'slechts' twee keer zo hoog.   ...
    Het risico op psychiatrische behandeling wegens een depressieve stoornis is voor Turkse Nederlanders van de eerste generatie vijf keer en voor de tweede generatie acht keer hoger dan voor autochtone Nederlanders. Voor Marokkaanse Nederlanders van eerste en tweede generatie zijn deze cijfers respectievelijk drie tot vijf keer hoger.
    De oorzaak van depressieve en psychotische stoornissen is een combinatie van erfelijke en omgevingsfactoren. Als je de erfelijke aanleg niet hebt, zul je de stoornis niet krijgen. Als je die wel hebt, betekent dat niet automatisch dat je ziek wordt. Voor psychosen bijvoorbeeld geldt dat ongeveer 15 procent van de bevolking er de erfelijke aanleg voor heeft, terwijl in normale omstandigheden slechts 1 procent de stoornis ontwikkelt.
    Het is bekend dat de depressieve stoornis wordt uitgelokt door allerlei vormen van stress en dat de stoornis daarom in lagere sociale strata twee keer zo vaak voorkomt.
    Aangezien het risico voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders meer dan twee maal zo hoog is, spelen behalve economische ook andere factoren een rol. ...


Red.:   De feiten. Wat Selten vergeet expliciet te vermelden te maken is dat Turken en Marokkanen voor het grootste deel tot 'lagere sociale strata' behoren, en dat dit dus een factor van twee keer meer psychische storingen verklaart.
    Maar zodra het aankomt op"verklaren, gaat het meteen fout:

  Volgens een manifest van Turkse professionals (de Volkskrant, 10 januari 2011) hebben Turks-Nederlandse jongeren het gevoel dat ze nooit een onderdeel van de Nederlandse samenleving zullen worden.

Natuurlijk mag je nooit je als wetenschappelijk bedoelde argumenten baseren op een enkel krantenartikel, en al helemaal niet uit de Volkskrant, waarvan iedereen weet dat ze sterk pro-allochtoon is. De werkelijkheid ligt diametraal tegenovergesteld: de allochtone immigranten, met name de Turken, sluiten de Nederlandse cultuur uit. De allochtonen  immigranten plegen de sociale uitsluiting. Met hun eigen winkels, hun eigen kerken, hun eigen namen, hun eigen kleding, enzovoort. Niemand vanuit de autochtone hoek heeft ze gevraagd dit te doen, laat staan ze gedwongen. Dit doen ze geheel vrijwillig. En dat heeft niets met Nederland te maken:
  Het voor migranten verhoogde risico op een psychotische stoornis is een internationaal verschijnsel. In Engeland is het risico voor migranten uit het Caribische gebied en Afrika gemiddeld vijf keer zo hoog en in Denemarken en Zweden voor personen uit niet-westerse landen drie keer. Onderzoek in enkele landen van herkomst (Suriname, Jamaica, Trinidad, Barbados, Groenland) laat normale cijfers zien.

Maar natuurlijk: het is alleen van toepassing daar waar ze zich naar een andere cultuur begeven.
   Waarom stijgt het risico voor de bewoners van deze landen als ze naar West-Europa verhuizen?

Simpel: omdat ze vasthouden aan hun eigen,sociaal achterstandige cultuur, zich daardoor in een schizofrene situatie begeven. Geheel vrijwillig.
    Maar dat mag natuurlijk allemaal niet gezegd worden van de multiculturalist. Dus wendt je je tot de psychologische en sociologische kwakzalverij:
  De volgende gegevens bieden wel aanknopingspunten voor een verklaring: 1. Het risico is vooral verhoogd bij etnische groepen die weinig succesvol zijn en gediscrimineerd worden (Afrikanen in Engeland, Inuït in Denemarken, Marokkaanse mannen in Nederland). ...

Engeland is nog multiculturaltischer dan Nederland, en gekleurden worden daar nog veel meer voorgetrokken dan hier. Als Marokkaanse mannen behandeld zouden worden naar de zich gedragen, zouden ze collectief het land uit geschopt worden, en dat dit niet gebeurd laat zien dat ze hier ook sterk bevoordeeld worden (kijk bijvoorbeeld maar wat er gebeurd als ze in de rechtszaal terecht komen uitleg of detail - meer algemene voorbeelden van bevoordeling hier uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail )
  Deze bevindingen steunen de gedachte dat sociale uitsluiting een belangrijke oorzaak is van psychose voor personen met een genetische kwetsbaarheid.

De schandalige leugen als conclusie.
    Maar het wordt nog erger:
  In Europa worden ze veroordeeld tot een uitkering en levenslang tv kijken.

Een volstrekt geschifte omkering der feiten. De allochtone immigranten zijn voor het overgrote deel kettingimmigranten, die afgekomen zijn op Europa naar aanleiding van de verhalen van de eerste gastarbeiders, die spraken over de vetpotten in Europa waar je de gebraden fazanten je in de mond vlogen, in de vorm van gratis huis en en uitkeringen zodra je een een beetje zielig deed en zei dat je niet kon werken.
    Wat vergezeld gaat van nog wat schunnigheden:
   In de Verenigde Staten moeten migranten 80 uur werken om hun hoofd boven water te houden.

Want dit kan slechts op twee manieren: je past het toe op alle sociaal zwakkeren, ook de autochtone, wat volstrekt schunnig is ten opzichte van hen: zij zouden moeten lijden onder de allochtone instroom. Dat zou een opstand inclusief brandschatten rechtvaardigen.
    Of je past het slechts toe op allochtone immigranten, wat onmiddellijk verboden zou worden door de multiculturele meute zelf.
    En natuurlijk komt ook de mantra van de overheid weer voorbij:
  De overheid ... kan wel bevorderen dat allochtonen een onderdeel worden van de samenleving.

Dat kan de overheid niet, want elke maatregel ter bevoordeling van allochtonen zal de weerzin van de rest van de bevolking alleen maar doen stijgen.
    Met een door Selten zelf aangevoerd nevenargument aangaande één van de weinige dingen die de overheid eventueel wél zelf zou kunnen doen en wat ook door velen, zoals Marcel van Dam, Pieter Hilhorst en dergelijke in langlopende champagnes wordt aangedragen:
  Het gegeven dat allochtonen minder vaak een psychiatrische stoornis ontwikkelen als ze met veel leden van hun eigen etnische groep in een wijk wonen, betekent dat het beter is om hen niet gedwongen te spreiden.

Oftewel: je desegregeert ze en maakt ze schizofreen, of laat ze in hun eigen wijken, waar ze sociaal in de modder zinken.
    Nee, het gaat echt vanzelf goed komen ... (Marcel van Dam, en vele anderen uitleg of detail ).
    Overigens is de verklaring van de hoge incidentie van schizofrenie en dergelijke heel simpel: allochtonen en speciaal moslims en natuurlijk de mannen worden opgevoed in een cultuur die denkt dat zij superieur is uitleg of detail uitleg of detail . En dan gaan ze wonen te midden van een andere cultuur, die ook voor hen overduidelijk superieur is aan de hunne zonder dat dat gezegd wordt - dat is namelijk waarom ze er heen gaan. Dat laatste doen ze voor het materiële aspect ervan, maar natuurlijk is er dus ook een overeenkomstig cultuurverschil.
    Met deze uitleg zijn ook alle nevenverschijnselen uiterst simpel verklaard - waarbij geldt: iedere deelgroep met zijn speciale eigenschappen reageert op de cultuurclash in het hoofd op zijn eigen manier. Al genoemd: de schizofrenie bij de een (de genetisch vatbare groep) - geweld en de criminaliteit bij de ander (lagerintelligente dus kansarme jongens) - storten zich in het geloof bij de derde (vooral bij tweede-generatiemeiden). Het feit dat er geen extra schizofrenie is in eigen land. Het is allemaal niet meer dan vanzelfsprekend, als je gewoon maar durft het voor iedereen zichtbare basispunt te benoemen: de allochtone culturen en met name de islam zijn achterlijke culturen die zichzelf superieur voelen, en bij menging met andere culturen dus ernstige problemen veroorzaken voor iedereen , zodra je een bepaalde kritische omvang overschrijdt .
    "We gaan de overtreders aanpakken"- het is een soort kerk-liturgie geworden uit de mond van PvdA-, D66-, en soortgelijke bestuurders na ieder "incident" waarbij allochtonen betrokken zijn. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Eerst even de zaak: die is van een homostel dat is weggepest door Marokkanenuit het Utrechtse Leidse Rijn. Hier het vervolg:


Uit: De Volkskrant, 21-05-2011, door Charlotte Huisman

'Homo-pesters kunnen alsnog worden gepakt'

Politie deed volgens advocaat te weinig om jongeren op te sporen

...    Volgende week vrijdag behandelt het hof in Arnhem de klacht van het paar dat de politie en het Openbaar Ministerie zouden hebben verzuimd verdachten te vervolgen wegens onder meer discriminatie, bedreiging met de dood, vernieling en belaging. ...
    In mei 2010 deed het paar aangifte van bedreiging met de dood en discriminatie, door jongemannen die in een auto zaten waarvan zij het kenteken hebben genoteerd. Eerder waren hun autoruiten ingeslagen, was er 'homo' op hun auto gekrast en ging er een steen met vuurwerk tegen hun ruit. Een maand later deed het stel aangifte van een aanrijding met dezelfde auto, die volgens hen met opzet achteruit tegen hun auto gereden was.
    Uit het proces-verbaal van de twee politiemensen die ter plaatse poolshoogte kwamen nemen, blijkt dat zij op de hoogte waren van de voorgeschiedenis met dezelfde auto, als ook van de eerdere aangiftes van vernieling, bedreiging en discriminatie.
    Zij schrijven dat zij de man aantroffen met tranen in de ogen en kippenvel op de armen. Toen zij echter aan de bestuurder van de andere auto vroegen wat er was gebeurd, zei deze dat de man tegen hun auto was aangereden. De politiemensen schrijven vervolgens dat zij geen getuigen konden vinden die hen konden vertellen welke van de twee versies van het verhaal de juiste is.
    Enkele dagen later heeft de politie 's middags bij buurtbewoners aangebeld om getuigen te zoeken, maar die werden niet gevonden. Veel bewoners waren toen niet thuis. Volgens [advocaat Yehudi, red.] Moszkowicz blijkt uit de politiedossiers dat daarop geen poging meer is ondernomen een getuige op te sporen die vanuit haar tuin het ongeluk zou hebben zien gebeuren. De politie heeft ook verzuimd de bestuurder van de auto te verhoren, aldus de advocaat.   ...


Red.:   De conclusie:

  Er zijn genoeg aanwijzingen om de jongeren te kunnen aanhouden die vorig jaar een homostel hebben weggepest uit de Utrechtse vinexwijk Leidsche Rijn. Dit stelt advocaat Yehudi Moszkowicz van het homostel. De Volkskrant heeft de politieverslagen mogen inzien van het stel.

De reden dat de politie deze zaken niet heeft vervolgd , wordt ook genoemd:
  Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen verdachten in beeld geweest en zijn er geen concrete aanwijzingen, laat staan bewijs, om verdachten te kunnen aanhouden.

Dit Openbaar Ministerie volgt natuurlijk het beleid van het bestuur, met name de burgemeester: Aleid Wolfson. Dezelfde Aleid Wolfson die na de drie eerdere en voorgaande gevallen van dezelfde soort zaak op televisie met grote fermheid stond te beweren dat hij de zaak aan zou pakken en het nooit meer zou voorkomen. Drie keer eerder. Met uitspraken net als nu:
  De Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen verklaarde eerder dat de politie alles op alles heeft gezet om de zaak op te lossen.

Waarvoor geldt:
  ... volgens Moszkowicz blijkt uit het politiedossier dat er nauwelijks onderzoek is gedaan naar de zes aangiftes van het stel in 2009 en 2010

Keiharde leugens dus. Uitgesproken door burgemeester Aleid Wolfson, die de allochtonen wel zal gaan aanpakken. Net als al die andere "aanpakkers" uit de bestuurlijke elite.
    Wat later komen er meer details boven water:


Uit: De Volkskrant, 15-07-2011, door Charlotte Huisman

OM zat fout bij klacht homostel

Het Openbaar Ministerie (OM) in Utrecht heeft niet het volledige dossier naar het hof gestuurd van de acties die politie en het OM hebben ondernomen om de kwelgeesten van een homostel uit Leidsche Rijn te pakken. Dit zegt persofficier Susanne Terporten.   ...
    Volgens de advocaat van het homostel, Yehudi Moszkowicz, die woensdagavond samen met zijn cliënt met de politie heeft gesproken over de niet verzonden stukken, blijft het beeld overeind dat de politie niet genoeg heeft gedaan. Wat het des te schrijnender maakt, zegt Moszkowicz, is dat er in de niet-verzonden stukken wel degelijk aanknopingspunten lijken te zitten voor vervolging van de daders. 'Bij een volledig dossier had het hof misschien geoordeeld dat de politie alsnog achter de daders aan moest gaan.'


Red.:   Het is overduidelijk het oude verhaal: het geval mocht geen ruchtbaarheid krijgen, "Want dat zou de allochtone immigranten stigmatiseren".
    Na de vakantie gaat de politiek er zich ook mee bemoeien:


Uit: De Volkskrant, 29-08-2011, door Charlotte Huisman

Optreden Wolfsen in zaak weggepest homostel door oppositie afgekeurd

Utrechtse burgemeester 'beschadigd'

Tussentitel: Zijn herverkiezing in 2014 is twijfelachtig | Vincent Oldenborg - Fractievoorzitter Leefbaar Utrecht

Het vertrouwen in de Utrechtse burgemeester Wolfsen is geschaad door zijn opstelling in de zaak van het weggepeste homostel uit Leidsche Rijn, zeggen oppositiepartijen in de gemeenteraad. Wolfsen gaf vrijdag toe dat er fouten zijn gemaakt. Dinsdag moet de burgemeester zich verantwoorden voor de gemeenteraad.
    'Hij is niet op de bres gesprongen voor de slachtoffers, wat een burgemeester moet doen. Dat schaadt het gevoel van veiligheid van burgers in de stad', zegt Raadslid Mark Dijk (VVD). Fractievoorzitter Vincent Oldenborg (Leefbaar Utrecht): 'Hij is beschadigd, en dat is schadelijk voor de stad. Zijn herverkiezing in 2014 is twijfelachtig.'
    De fracties nemen het hem kwalijk dat Wolfsen lang heeft volgehouden dat politie, gemeente en Openbaar Ministerie 'alles op alles' hebben gezet om de daders van de treiterijen, vernielingen en intimidaties te pakken.
    Pas afgelopen vrijdag gaf de burgemeester toe dat er fouten zijn gemaakt en dat de gemeente verantwoordelijk is. Dit deed hij nadat het Hof in Arnhem in juli had geoordeeld dat de politie steken heeft laten vallen in de zaak.   ...


Red.:    De burgemeester geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt en heeft gelogen, nadat dit is vastgesteld door de rechter. Applaus voor deze cultuurverrader. Maar dat wil niet zeggen dat de andere cultuurverraders er iets van geleerd hebben:

  Maar van fractievoorzitter Gilbert Isabella van de coalitiepartij PvdA, partijgenoot van de burgemeester, kan de burgemeester gewoon doorgaan met zijn werk

Dit zijn tevens de mensen die de politie aanturen, die daardoor ook gefaald heeft in deze zaak - en soortgelijke:


Uit: De Volkskrant, 31-08-2011, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Burgemeester Wolfsen biedt weggepest homostel excuses aan

... De rechter oordeelde in juli dat de politie haar werk niet adequaat had gedaan. Tot die uitspraak was het een kwestie van het woord van Hans en Ton tegen dat van de autoriteiten. Hiermee kwamen politie, burgemeester en OM onder vuur te liggen: zij hadden tot dat moment volgehouden dat ze alles op alles hadden gezet om de daders van de treiterijen, vernielingen en intimidaties te pakken.   ...
Het homostel krijgt veel positieve reacties uit het hele land, vertelde Hans van Gemmert. Er worden overal in het land homo's gepest en meer gemeenten treden daar niet goed tegen op. Van Gemmert noemt als voorbeeld een stel in Arnhem dat hakenkruizen aantrof op hun stoep. De wijkagent zei: gooi er maar een emmertje water overheen en het is weg. ...


Red.:   Want in het hele land zitten zitten multiculturalisten op alle lagen in het bestuur. Multiculturalisten die, als ze moeten kiezen tussen de veiligheid van homo's, of autochtonen in het algemeen en het aanpakken van homo-hatende Marokkanen en andere vormen van allochtone overlast, per definitie kiezen voor het niet-aanpakken van de allochtone misstanden. "Allochtonen aanpakken, dat zou maar stigmatiseren, toch ...?" Voor beelden, zie de reportage van EenVandaag uitleg of detail  (30-08-2011; na 0:32 min.).
    Een tweelingbroer van Wolfsen wiens zaak wat minder opviel:


Uit: De Volkskrant, 03-10-2011, column door René Cuperus, cultuurhistoricus

Kom maar door met die linkse vernieuwing

...    Maar het gaat ook goed mis in andere registers. De vervreemding van het electoraat ten opzichte van de PvdA is ook hierop terug te voeren: op een bestuurderskaste die de ongeschreven codes van een sociaal-democratische lifestyle aan zijn laars lapt, en aan moslim-migranten die de PvdA denken te kunnen misbruiken als een uitgewoonde moskeevereniging. Ik noem twee gevallen.
    Te beginnen met de PvdA-burgemeester van Gouda. Ik ken de man niet. Het zal best een vriendelijke kerel zijn. Toch staat hij symbool voor veel van wat er is misgegaan met de PvdA. Voor wat er misging met een emancipatiepartij voor de gewone man die baantjesmachine en bestuurdersparadijs werd voor de minder gewone man.
    Bij de burgemeester van Gouda draait het om een Willem-Alexander en Maxima-achtig vakantiehuis in Afrika. Over dit huis leek hij zich drukker te maken dan over zijn 'belegerde' stad. In de tijd dat Gouda een synoniem werd voor straatterreur door Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren, verkeerde de burgemeester veelvuldig in Ghana. Een burgemeester die pal had moeten staan voor de openbare orde, die de mini-rechtsstaatcrisis van de kaas- en stroopwafelstad had moeten bezweren, bereidde liever zijn Zwitserleven-pensioen in Ghana voor. ...


Red.:    Of: had totaal geen zin om op te treden tegen Marokkanen.
    Zoals zo vaak wordt de zaak het meest helder in vergelijking:


Uit: De Volkskrant, 04-06-2011, door Frits Bolkestein en Hala Naoum Nehme

Nederland, kom op voor vervolgde christenen

De christenen in het Midden-Oosten worden zo ernstig vervolgd dat hun aantal sterk terugloopt. De stilte die hierover heerst in Nederland moet worden doorbroken.

Frits Bolkestein | Hala Naoum Nehme | Frits Bolkestein is oud-fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer en oud-Europees Commissaris. Hala Naoum Nehme is politicologe. Ze volgt een master in de politieke economie aan de Parijse SciencesPo.

'Ik beschuldig de regering, haar functionarissen en de miljoenen gematigde moslims onder ons van het spelen met de aanwezige antichristelijke sentimenten. Ik beschuldig hen die furieus waren dat er geen islamitische centrum naast Ground Zero zou komen, maar hebben geapplaudisseerd toen de Egyptische regering het bouwen van een kerk heeft tegengehouden.'
     Met zijn J'accuse uitte Hani Shukrallah, hoofdredacteur van een prominente Egyptische krant, zijn ongenoegen over de dubbele moraal jegens christenen. Een moraal die kerkelijke brandstichtingen, discriminatie, doden en ontvoeringen legitimeert zonder waarneembaar verzet vanuit de samenleving.   ...


Red.:   De vergelijking van de situatie in Egypte in het bijzonder en de islamitische wereld in het algemeen met de ophef over de bezwaren tegen de moskee bij Ground Zero maakt alles volkomen duidelijk: hier wordt gigantisch met twee maten gemeten door de culturele en intellectueel elite in het westen. En wel ten gunste van de moslims. Een gigantisch geval van cultuurverraad.
   Met ook in Nederland mede-verraders tot diep in de media:

  In Nederland heerst een opvallende politieke en publieke stilte over dit onderwerp. Even opvallend is de wijze waarop de NOS over deze kwestie spreekt. Zo 'klagen' Egyptische christenen over discriminatie door de overheid en radicale moslims, 'stellen' zij dat zij jarenlang worden achtergesteld, worden zij 'naar eigen zeggen' gediscrimineerd en 'voelen zij zich' achtergesteld. Waarom probeert de NOS met deze terminologie een subjectief karakter te geven aan een ernstige feitelijke situatie zoals aangekaart door gezaghebbende kranten en mensenrechteninstituten?

Dat het multiculturalisme diep in ook de NOS zit, net als een groot deel van de rest van de media, is al door vele objectievere waarnemers geconstateerd. Gevolgd door habituele ontkennende leugens van de daders en hun intellectuele vrienden zoals media-onderzoekers.
    Neem nou eens het geval "rituele slacht". Een gewoonte stammende uit barbaarse tijden, die van offers van zonen en het veranderen van mensen in zoutpilaren, en dergelijke. Ieder verstandig mens keert zich al van het hele gedoe, natuurlijk. Maar, zoals bekend, verstandigheid en linksig denken gaan echt niet samen:


Uit: De Volkskrant, 16-06-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul de Pré

Onverwachte ophef

De politiek heeft de emoties rond de rituele slacht onderschat. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

De worsteling van de politiek met het verbod op de onverdoofde slacht ...
    In het steeds hoger oplopende debat ligt een principiële vraag op tafel: gaat het dierenwelzijn boven het grondrecht van de joden en de moslims op een vrije beleving van hun godsdienst?   ...


Red.:   De leugen: vrijheid van godsdienst is een sterk recht, maar niet absoluut. Vrijheid van godsdienstuiting is een nog minder sterk recht, want "uiting" is gedrag, en aan gedrag worden redelijk strenge normen gesteld. Een godsdienst met rituele kindermoord zou verboden worden, wegens overtreding van regels omtrent gedrag.
    Het over het hoofd zien van deze basisregels is natuurlijk ernstige domheid, onwaarschijnlijk voor een hoofdredactioneel-commentaarschrijver, of kwaadwillendheid.
     En de reden volgt even later:

  Het is zeker dat de politiek te lichtzinnig met het onderwerp is omgesprongen. De partijen hebben de ophef niet voorzien. Daar staat tegenover dat ze op tijd op de rem zijn gaan staan. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

De reden zijnde de keuze voor de willekeur van de religie, omdat dit de religie van immigranten is. Want overeenkomstige christelijk gewoontes, zeg de weerstand tegen homo's, zou meteen de grond in worden geboord. Ook door Raoul du Pré en de rest van de Volkskrant en de overige linksige media. Die voor de immigrantenreligies een hardnekkige campagne voeren:
De Volkskrant, 14-06-2011
 
De Volkskrant, 16-06-2011

Men is zelfs bereid bereid de laatste beetjes reputatie van enig gezond verstand op het spel te zetten:
  Inmiddels ziet het er naar uit dat de keuze niet zo zwart-wit hoeft te zijn als in april nog werd gesuggereerd: er lijken wel degelijk tussenwegen te zijn om onnodig lijden te voorkomen en toch nog koosjer of halal te produceren.

De auteur durft het niet te noemen, maar dat is deze oplossing, afkomstig van rabiaat multiculturalist Pieter Hilhorst (de Volkskrant, 19-04-2011, column door Pieter Hilhorst) - alleen de kop is voldoende:
  Verdoven na de slacht

Categorie "een beetje zwanger" ...
    Het rechtse kabinet bezuinigt op de kunst. Wat veel opwinding veroorzaakt in de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 18-06-2011, door Rein Heijne

Kunst is geen plat gewin

Ja hoor, zij bestaan dus echt. Die neoliberale cultuurbarbaren. Zonder enig benul van de betekenis van kunst voor de samenleving hakken zij er rustig op los. Met een zeker dedain en cynische glimlachjes verkondigen zij de doctrine waarmee de culturele humuslaag van de samenleving wordt ondergraven. ...
    De maatschappelijke betekenis van de kunst is dat zij ons laat zien dat niets vaststaat en dat alles ook anders kan dan we dachten. Kunst bevordert de lenigheid van geest. De ontplooiing van het menselijk teveel kan voorkomen dat er ook maar iets in het mensenleven verabsoluteerd wordt. En dat zou de ware liberalen toch aan moeten spreken.


Red.:   Sterk getroffen. Maar als het bezwaarlijk is dat liberalen zich tegen de oefening in de lenigheid van geest keren, waarom dan vanuit de kunstsector dan zo massaal steun gegeven aan de groep die een veel groter gevaar vormt voor de beoefening van de lenigheid der geest: de cultuurbarbaren van de islam. Die in ieder stukje confronterende kunst zoals bloot een diepe belediging zien, en in iedere vorm van zelfstandig denken überhaupt afwijzen. Cultuurverraad was die steun, en de aanvallen op Geert Wilders. En je kan zonder meer zeggen dat de kunstwereld dus doodgewoon hun trekken thuis hebben gekregen .
    Aan Volkskrant-journalist Janny Groen zal ooit nog eens een aparte verzameling worden gewijd - hier een voorproefje. Aanleiding is de poging van de Partij voor de Dieren om de ontheffing voor religieuzen van de verplichting tot verdoving bij  het slachten van dieren op te heffen - het gaat in het onderstaande om het tussenstuk van de hand van Janny Groen:


Uit: De Volkskrant, 24-06-2011, van verslaggever Jan Hoedeman

Verbod op rituele slacht, of toch niet

Het verbod op ritueel slachten van dieren zonder verdoving zal volgende week worden aangenomen door de Tweede Kamer. In de nacht van woensdag op donderdag tekende zich een ruime meerderheid af voor het initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren.  ...
    PvdA, GroenLinks, SP, VVD en D66 steunen het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Volgens ingewijden zal ook de PVV - op een enkeling na - voor stemmen. Dat werd gemakkelijker gemaakt door het compromis dat PvdA en D66 formuleerden. Dit amendement behelst dat onverdoofde slacht mogelijk blijft als die niet meer leed veroorzaakt dan de gewone, verdoofde slacht.   ...


Tussenstuk - door Janny Groen:
Wetenschappelijke argumenten vs. religieuze overtuiging

... Dinsdag stemt de Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren, waarin op het laatste nippertje een ontsnappingsroute is ingebouwd.‘Een gaatje in de deur die voor onze neus is dichtgeslagen en dat zo klein is dat niemand er doorheen kan kruipen’, reageert een verbitterde Ronnie Eisenmann van de Joodse Gemeenschap Amsterdam. Eisenmann is er principieel op tegen dat wetenschappelijke argumenten zwaarder wegen dan religieuze. Maar dan nog: welk wetenschappelijk rapport wordt de maatstaf?
    Vooral de joodse gemeenschap heeft zich ingespannen om gaten te slaan in de rapporten 161 en 393 van de Wageningse Animal Sciences Group, waarop het wetsvoorstel van de PvdD is gebaseerd. Rapporten ook die PvdA en VVD overtuigden zich achter de PvdD te scharen. De Wageningse wetenschappers stelden vast dat dieren extra lijden bij de rituele slacht.
    Dat onderzoek is met de grond gelijk gemaakt door de Amerikaanse voedselwetenschapper Joe Regenstein. ‘Manipulatieve, slordige wetenschap, beoefend door gelovigen die er slechts op uit zijn te bewijzen dat religieuze slacht slecht is’, oordeelde Regenstein in een interview met de Volkskrant.   ...


Red.:
   Hier dient het stuk van Janny Groen met de grond gelijk te worden gemaakt. Want ten eerste: Joe Regenstein is, gezien de naam, ongetwijfeld van joodse afkomst en dus een zeer emotioneel betrokken partij in de discussie. Ten tweede zijn de uitspraken 'Manipulatief', 'beoefend door gelovigen''en 'zijn erop uit' geen uitspraken van een wetenschapper maar van een gelovige. En ten derde is een conflict tussen de uitkomsten van twee onderzoeken niet een reden om, ongezien, één ervan te kwalificeren als 'met de grond gelijk gemaakt' door de ander. ten vierde: het uitgangspunt dat nodig is om Regenstein en de andere gelovigen gelijk te geven: verdoving heeft geen effect op de hoeveelheid pijn, een aperte leugen. Een argument dat alle andere onderzoeken en argumenten overbodig maakt.
    De stellingname van Janny Groen is duidelijk dezelfde als die van de aanhangers van de joodse religie: verdoving vermindert de pijn niet. Deze stellingname is ronduit geestelijk gestoord. Maar dat is natuurlijk het hele multiculturalisme.
    De discussies worden ook door de Nederlandse expats gevolgd, en de richting waarin het gaat verontrust ze - het kriebel zeer ernstig in de emotionele onderbuik van het internationalisme en kosmopilitisme. Hier eentje die deze onwelriekende verontrusting in sterk geparfumeerde woorden weet te verhullen:


Uit: De Volkskrant, 28-06-2011, door Frank Ligtvoet

Taal van een krimpend landje

Frank Ligtvoet | De in New York wonende auteur is neerlandicus en freelance journalist. Hij hekelt de onwaarachtigheid van de wenkende, vaak uit de jaren zeventig stammende, begrippen in de integratienota van minister Donner.


Red.:  Hier weet je nu in feite al genoeg: neerlandicus dus alfa én kosmopoliet ... hier is de waanzin nabij.

  De taal van de nota Integratie, binding, burgerschap is op eerste gezicht uitstekend; alle woorden die een beschaafd mens graag hoort, staan er in. Luister. 'Vrijheid, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn waarden die vanouds de Nederlandse samenleving hebben geschraagd. Van alle burgers verwacht het kabinet inzet om deze waarden (...) te waarborgen. Gemeenschappelijke regels en eisen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid vormen het fundament van de solidariteit in de samenleving die tussen burgers wordt verwacht.'
    Toch is er iets pervers aan die keurige formulering en het woord dat minister Donner zelfs twee keer in deze alinea gebruikt, het jaren-zeventig-woord 'solidariteit', laat dat zien. Solidariteit had je in die tijd met de verdrukten, de minder bedeelden, de Derde Wereld, de gastarbeiders.

De waanzin van de solidariteit: Derde Wereld en de gastarbeiders hebben zelf totaal niets met solidariteit. En kosmopolitische neerlandici hadden en hebben niets met degenen die door kosmopolitische neerlandici onsolidair behandeld worden: de Nederlandse lagere klassen. Dat waren en zijn volgens de kosmopolitische neerlandici niet meer dan xenofobe racisten. Omdat die Nederlandse lagere klassen tegen allochtone massa-immigratie zijn die hun werk afpikken en hun sociale voorzieningen uitwonen uitleg of detail .
    Deze omkering door de kosmopolitische neerlandicus is pervers.
  Pervers is ook de weglating van het woord dat traditioneel in dit 'oer-Hollandse' rijtje thuishoort, namelijk 'pluriform': Nederland was altijd een 'pluriforme samenleving', waarin roomsen, socialisten, liberalen en protestanten in hun eigen kring samenleefden. Nu de voormalige aartsvijanden zonder moeite met elkaar in kabinetten zitten, kan het woord weggelaten worden. Voor een andere, meer kosmopolitische pluriformiteit is geen ruimte.

Die roomsen, socialisten, liberalen en protestanten zijn allemaal Nederlandse roomsen, socialisten, liberalen en protestanten. En geen Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en anderszinse  roomsen, socialisten, liberalen en protestanten of hun anders-culturele equivalenten, die geen equivalenten zijn, maar ruim buiten het spectrum van Nederlandse roomsen, socialisten, liberalen en protestanten staan. De kosmopolitische neerlandicus vergelijk het verschil tussen roodbonte en zwartbonte koeien met het verschil tussen koe en kameel.
  Even later in de nota wordt duidelijk hoe die Nederlandse samenleving zich in brede culturele zin uitdrukt. Ook hier weer woorden die klinken als klokken: '(Het) gaat niet alleen om de verworvenheden en kernwaarden die aan de basis staan van de Nederlandse rechtsstaat, maar ook om meer historisch of cultureel bepaalde herkenningspunten, zoals de Nederlandse taal, monumenten of bouwkundige kenmerken of de ongeschreven manieren en gedragscodes die zich in de loop van de geschiedenis hebben ontwikkeld en die naar gelang van de situatie op de voorgrond treden.'
    Maar als je die woorden laat voor wat ze zijn, gaat het - snel samengevat - dus niet alleen om de rechten en plichten die in de Grondwet verankerd zijn, maar ook om taal, om kunst en architectuur en om alles wat - ik kan het niet anders lezen - echt Nederlands is. Bij taal en geschiedenis kun je je heel wat Nederlands voorstellen, al zijn al die Nederlandse dingen voor een deel helemaal niet goed, mooi en waar. Maar wat zijn die ongeschreven manieren en gedragcodes? Wie bepaalt dat? Minister Donner? Moeten immigranten en allochtonen zich gaan houden aan ongeschreven wetten?

Inderdaad. Wie zich wil houden aan de ongeschreven wetten van ander landen en culturen, begeve zich naar die andere landen en culturen.
  De taal van de nota maakt gebruik van de woorden van de maatschappijvernieuwers en wereldverbeteraars uit de tweede helft van de vorige eeuw. Hier zijn nog wat van die woorden: democratie, welzijn, verantwoordelijkheid, burgerschap. Die wereldverbeteraars voelden zich deel van een wereld die - al was het maar voor een tijdje - alsmaar groter en rechtvaardiger leek te worden. Hun woorden worden nu misbruikt in een benauwde nationalistische context: 'De Nederlandse samenleving in al haar verscheidenheid is de samenleving waarin diegenen die zich in Nederland vestigen, moeten leren leven, waaraan zij zich moeten aanpassen en zich in moeten voegen.' Grote taal voor een alsmaar kleiner en onrechtvaardiger wordend land.

Gespiegelde reactie: De taal van dit stuk maakt gebruik van de woorden van de maatschappijvernieuwers en wereldverbeteraars uit de tweede helft van de vorige eeuw. Hier zijn nog wat van die woorden: solidariteit, pluriformiteit, diversiteit. Die wereldverbeteraars voelen zich deel van een wereld waarvan ze beweren dat die alsmaar groter en rechtvaardiger wordt. Hun woorden worden nu misbruikt in een benauwde internationalistische context: 'De kosmopolitische samenleving in al haar verscheidenheid is de samenleving waarin de autochtone Nederlanders  moeten leren leven, waaraan zij zich moeten aanpassen en zich in moeten voegen.' Grote taal voor een alsmaar kleiner en onrechtvaardiger wordend groepje kosmopolitische en graaiende oligarchen.
    Welke spiegeling nogmaals laat zien dat dit een stuk is van een kosmopolitische hoog-alfa-opgeleide perverseling.
    Naast de term "cultuurverraad" is hier ook een enkele keer die van "landverraad" gevallen. Dat slaat dan op aspecten waarin directe indirect staatsrechterlijke aspecten een rol spelen. het volgende is een andersom geval: het is een staatsrechterlijke kwestie waarin ook multiculturalisme een rol speelt. De onderhavige kwestie is het vonnis van het gerechtshof in Den Haag dat Nederland mede-verantwoordelijkheid heeft voor de dood van moslims in en rond Srebrenica:


Uit: De Volkskrant, 06-07-2011, van verslaggeefster Leen Vervaeke (voorpagina)

Hof geeft nabestaanden drie Bosniërs gelijk in zaak tegen de staat

Nederland verantwoordelijk voor dood Moslims Srebrenica

De Nederlandse staat is verantwoordelijk voor de dood van drie Bosnische Moslimmannen, die tijdens de genocide in Srebrenica zijn vermoord. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag in hoger beroep bepaald. De verrassende uitspraak heeft mogelijk consequenties voor toekomstige VN-missies.
    De nabestaanden van de drie spanden in 2002 een zaak aan tegen Nederland. Korte inhoud: Rizo Mustafic was elektricien voor de Dutchbatters, Hasan Nuhanovic was hun tolk. Als lokaal personeel hoopten zij tijdens de val van Srebrenica zichzelf en hun familie op de VN-basis in veiligheid te brengen. De Nederlanders stuurden Mustafic en Nuhanovic' vader, moeder en broer echter weg. ...


Red.:   De drie mannen waren in loondienst van de VN - een arbeidsrechterlijke relatie. Hun staatrechterlijke positie en juridische status verschilde dus niet van andere burgers uit Srebrenica. De andere burgers uit Srebrenica konden en mochten niet meegenomen worden bij de terugtocht van Dutchbat, want er was geen bevel tot evacuatie van de burgers noch een mogelijkheid door de niet-beschikbaarheid van transportmiddelen. De drie mochten dus ook niet meegenomen worden, want dat zou een voorkeursbehandeling zijn. Corruptie.
   Een simpel recht-toe-recht-aan redenatie, die eigenlijk geen redenatie is, want gewoon een opsomming van de stand van zaken. Maar deze zaak gaat niet zaken. Het gaat over emoties. Moslims is iets ergs overkomen, wij houden van moslims, dus wij moeten de hen steunen, desnoods door onszelf de schuld te geven van iets waarbij we als Nederland niet bij betrokken waren. het laatste is landverraad, en de oorzaak daarvan is dus multiculturalisme en cultuurverraad: de wens moslims ter wille te zijn.
    De directe betrokkenheid van multiculturalisme en cultuurverraad is ook af te leiden uit wie steun verlenen aan dit vonnis, en de redenaties die daarbij gebruikt worden. De eerste is ras-multiculturalist Peter Giesen uitleg of detail .


Uit De Volkskrant, 07-07-2011, hoofdredactioneel  commentaar, door Peter Giesen:

Schuld en boete

Nederland zou grootmoedig moeten reageren op de Srebrenica-uitspraak - ongeacht de precedentwerking.

Tolk Hasan Nuhanovic smeekte Dutchbat zijn vader en broer mee te nemen. De Dutchbatters stuurden de mannen echter van de basis, hoewel zij wisten dat zij groot gevaar liepen. ..


Red.:   Het verzoek van de tolk was een verzoek om speciale behandeling van zijn familie. Het was een verzoek tot het plegen van nepotisme, of cliëntilisme. Een verzoek tot corruptie. Een verzoek dat dus nooit gehonoreerd had mogen worden. want het was volkomen onrechtvaardig ten opzichte van andere bewoners van Srebrenica die ook gevaar liepen

  Terecht heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald dat de Nederlandse staat verantwoordelijk is voor de dood van deze mannen en voor die van Rizo Mustafic.

Zowel de rechtbank als Peter Giesen zijn geschift. Want dan zouden ze ook schuldig zijn aan de dood van de anderen, en die konden ze van ze lang zal ze leven niet voorkomen. Gezien de overmacht van de tegenpartij.
  Nederland ging naar Srebrenica om de Moslims te beschermen, en is daarin schromelijk tekortgeschoten.

De essentiële leugen voorafgaand aan de geschiftheid: Nederland ging niet naar Srebrenica, de Verenigde Naties gingen naar Srebrenica
  Dat neemt echter niet weg dat Nederland zelf ook een verantwoordelijkheid heeft. Dat geldt zeker voor de evacuatie van de basis na de val van Srebrenica.

Nog meer geschiftheid: het vertrek onderscheidt zich geen enkele fundamentele manier van de aankomst, en dan was Nederland van het begin af aan in Srebrenica, en dat waren ze niet. Dat waren de Verenigde Naties.
  Na de val van Srebrenica zijn honderden mannen van de basis weggestuurd. Hoe chaotisch en penibel de situatie ook was, deze beslissing heeft rampzalig uitgepakt.

Nog een leugen: de inwoners van Srebrenica konden niet worden meegenomen bij gebrek aan vervoer. Er is geen beslissing genomen want er was geen keuze.
  Terecht heeft de rechter gesteld dat Nederland zich op dit punt niet kan verschuilen achter de Verenigde Naties omdat de regering zich hier indringend mee bemoeid heeft.

Oude truc: herhaling van de leugen.
    In wat meer detail dus precies dezelfde conclusies als na het inhoudelijke bericht. Plus het kenmerk van het multiculturalisme: leugens en propaganda.
    Bij de aankondiging van het vonnis waren de reacties er voornamelijk, naast de steun, die van verassing: men had het, hoewel men het wel wilde, eigenlijk niet verwacht. Natuurlijk omdat men onbewust ook wel wist hoe de zaak juridisch lag. Er werd naderhand ook weinig triomfalistisch over gepraat. Alweer: alsof men beseft dat het niet goed zit. Maar voor degene met een echt sterke motivatie is het toch moeilijk om de mond te houden:


Uit: De Volkskrant, 12-07-2011, door H.W. von der Dunk

Aanvaard Haags vonnis Srebrenica

H.W. von der Dunk | H.W. von der Dunk is emeritus-hoogleraar contemporaine geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

...    De recente uitspraak van het Haagse hof dat de Nederlandse staat verantwoordelijk is voor de moord op drie Bosnische Moslims komt ... als een lichtpunt. Het valt dan ook te hopen dat dit niet wordt vertroebeld door juridische spitsvondigheden met een beroep op wetsartikelen die, zoals we weten, vaak zeer elastisch kunnen worden uitgelegd. ...


Red.:   De werkelijkheid is natuurlijk het omgekeerde: het vonnis is gebaseerd op juridische spitsvondigheden, zoals (citaat uit het vorige artikel):

  'Nederland was nauw betrokken bij de evacuatie en had het in zijn macht de verweten gedragingen te voorkomen.'

Let op het gebruik van de niet-juridische term: 'nauw betrokken'. Het is een begrip dat in het internationale recht niet bestaat. Het vonnis moet geformuleerd worden in termen van staatsrechterlijke wetten en verantwoordelijkheden. En dan is de zaak meteen helder: staatsrechtelijk was Nederland niet in Srebrenica - dat waren de VN. De VN waren 'nauw betrokken', uigevoerd door VN-"blauwhelmen", die toevalligerwijs van Nederlandse origine waren  bij de evaluatie.
    H.W. von der Dunk gaat er dus maar met nog wat emoties tegen aan:
  Het zou na de uitspraak van het hof een dubbele reden tot schaamte zijn wanneer het tot een cassatie komt. De internationale ophef die dat vonnis heeft gemaakt, is begrijpelijk. De consequenties, zoals de bereidheid nationale troepen te leveren aan toekomstige VN-interventies, kunnen we niet negeren. Het probleem van de verantwoordelijkheid bij misdragingen is nog niet opgelost en natuurlijk zullen VN en nationale staten elkaar altijd de bal toespelen. Maar hier ging het niet om een misdraging, maar om een beslissingsfout met voorspelbaar dodelijke afloop;

En hier pleegt Von der Dunk een foute voostelling van zaken met "dodelijke" afloop: er werd geen beslissing genomen om de inwoners van Srebrenica niet te evacueren, want het was onmogelijk om ze te evacueren. En over het onmogelijke kan je geen beslissing nemen.
    Kennelijk is ook Von der Dunk onbewust op den hoogte van de werkelijkheid, want hij sluit af met een ideologisch alternatief:
  Maar los van deze complicaties: het zou de Nederlandse staat sieren als hij nu al deze kwesties opzij veegt en met een royaal gebaar erkent dat er een algemene hogere rechtvaardigheid bestaat achter alle wetsartikelen, waar eventuele politieke of juridische overwegingen voor kunnen wijken.

Plausibel klinkende flagrante onzin: er bestaat geen algemene hogere rechtvaardigheid waar men het universeel over eens is, en die onzekerheid is vrijwel absoluut op het vlak van het internationaal recht. Zo beschouwen de Joodse bewoners van Palestina zich gerechtvaardigd de Palestijnen van hun grond te verdrijven op grond van 'algemene hogere rechtvaardigheid'.  En zo vinden Palestijnen precies het omgekeerde.
    De vraag blijft dan hoe een eminent en geacht historicus zulke fouten kan begaan. Hiervoor is maar een beperkt aantal factoren te noemen. Multiculturalisme lijkt voldoende voor simpele figuren als Peter Giesen. Hier lijkt er een sterker motief nodig. Die is de te vinden  In Von der Dunk's afkomst als Duits-joodse immigrant. Een groep waarin het migratiefundamentalisme vrijwel universeel is, zoals ook hier:
  Dat Nederland een klein land is, begin ik ... een politieke zegen te noemen, evenals een zekere controle die de EU kon uitoefenen, zoals op het immigratiebeleid van minister Leers.

Want Leers wil immigranten niet zonder meer toelaten. En moslims in Nederland immigranten, en daarom moeten moslims ten alle tijde gesteund worden. Tegen die nare Nederlanders die meer moslims niet zien zitten:
  Het is vandaag niet prettig Nederlander te zijn.

Veel duidelijker als cultuurverrader kan je jezelf niet neerzetten.
     Sinds deze laatste aanvulling heeft de aanslag door Anders Breivik in Noorwegen plaatsgevonden. Daarover was zo veel ophef, dat daarvoor een aparte verzameling is gemaakt, zie hier uitleg of detail .
    De multiculturele samenleving blijft maar braden op de ziel van de media. Inmiddels bekend en duidelijk genoeg dat er werkelijk totaal niets aan te winnen valt en eindeloos veel te verliezen, maar men blijft het maar voostellen als iets moois. Waar je niet tegen mag zijn:


Uit: De Volkskrant, 25-08-2011, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Multicultureel is prima, maar...

De multiculturele samenleving is goed voor kinderen, vinden de meeste autochtone Nederlandse ouders. Maar die moet ook weer niet te dichtbij komen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat tijdschrift J/M vandaag publiceert. ...


Red.:   De werkelijkheid: "Multicultureel is waardeloos, dus daar iets tegen hebben is prima". Maar ondanks deze werkelijkheid, verkeert het overgrote deel der Nederlandse ouders nog steeds in fantasieland:

  Nederlandse ouders vinden het in overgrote meerderheid goed voor hun kind dat het opgroeit in een multiculturele samenleving.

Op een paar uitzonderingen na:
  Toch zou bijna de helft het erg vinden als hun zoon of dochter later thuiskomt met een allochtone partner.   ...
    Opvallend is dat een allochtone partner meer wordt geaccepteerd voor jongens dan voor meisjes. Van de ouders zou 43 procent het (heel) erg vinden als een dochter zou thuiskomen met een allochtoon vriendje. 38 procent heeft er moeite mee als een zoon kiest voor een allochtone vriendin.

Hoezo opvallend? Alleen als je stompzinnig bent of met je neus nog in de roze wolken zit: het zijn de jongeren  en mannen die domineren, slaan en kinderen ontvoeren naar land van afkomst. Natuurlijk wil je voor je dochter niet het risico lopen op zo'n schoonzoon.
  'Toch is het dus een meerderheid van ouders die een allochtone partner wel zou accepteren', zegt onderzoeksredacteur Anne Elzinga van J/M.

Eigenlijk verbijsterend hoge cijfers, die vermoedelijk voor een (flink) deel verklaard worden door sociaal wenselijk antwoorden. En in ieder geval niet lager liggen bij andere culturen:
  Uit dit voorjaar gepubliceerd promotieonderzoek van psychologe Shelli Dubbs blijkt dat Nederlanders met deze uitkomsten internationaal niet uit de pas lopen: overal ter wereld hebben ouders het liefst dat hun kind kiest voor een partner van dezelfde culturele en religieuze afkomst.

En liggen ook niet aan de onderzoeker, die een van de multiculturele leugens verkondigt:
  'Ouders zijn in grote lijnen heel realistisch' zegt Elzinga. 'De multiculturele samenleving is voor hun kinderen allang een feit. ...'

Die multiculturele samenleving is niet zo lang geleden afgeschaft door diverse regeringsleiders, en heeft eigenlijk nooit bestaan. Wat er is, is de aanwezigheid van andere etnieën. En dat is dus een probleem, zoals uitvoerig is gebleken.
  Nederland heeft meer aan kinderen die geleerd hebben om te gaan met meerdere culturen dan aan kinderen die met één cultuur zijn opgegroeid, onderschrijft 77 procent van de ouders.

Een effect van de verspreide leugens: Nederland heeft niets aan kinderen die hebben leren omgaan met vrouwenonderdrukking, uithuwelijken eerwraak, besnijdenis, machtsdenken, religieus extremisme, racisme, en al die andere zaken die achtergebleven culturen kenmerken. Iets dat ouders onbewust wel beseffen:
  Toch blijven de werelden in de praktijk nog vaak gescheiden. Gevraagd naar de vrienden van hun oudste kind, zegt 51 procent van de ouders dat daar geen allochtonen bij zijn. Ontmoetingen tussen autochtone en allochtone kinderen vinden vooral op school en in de buurt plaats. Een witte buurt is volgens 81 procent van de ouders ideaal om een kind op te voeden. Driekwart stuurt zijn kind liever niet naar een school waar meer dan 30 procent van de kinderen allochtoon is.

Simpele feiten.
    De verslaggever wijdt nog een stuk aan haar verdwaasde geest:


Uit: De Volkskrant, 25-08-2011, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Reportage | Ouders van dochters hebben vooral bedenkingen bij strenge moslim als partner

Toch liever geen allochtone schoonzoon

Tussentitel: 'Voor mijn zoon zou het me niet uitmaken, voor mijn dochter wel'

'Ik was altijd heel tolerant', zegt de 49-jarige Hanneke van Bronkhorst. 'Maar door het moederschap komen de cultuurverschillen nu soms wel heel dichtbij.' Ze staat op het schoolplein van basisschool De Opbouw in Eindhoven te wachten op haar blonde dochtertje Tessie (8). Nederlands, Turks, Antilliaans, Marokkaans - kinderen van allerlei afkomst rennen hier druk gillend door elkaar.
    'Dat kan een verrijking zijn. Maar soms wordt bij ons om tien uur 's avonds aangebeld. Of Tessie buiten komt spelen. Die ligt dan al drie uur te slapen! Dan denk ik soms: pas je ook een beetje aan aan de Nederlandse gewoontes.'    ...


Red.:   Tja ... En dat zijn nog maar de oppervlakkigste tekenen. Daar zit nog veel meer achterstand en opvoedkundige onmacht en verwaarlozing achter.
   De verslaggever gaat nog een tijd door met haar multiculti-actievoeren. Ondanks dat ze ook het volgende heeft vernomen, dat helemaal aan het einde van het artikel staat:

  Esmeralda van Dinther (33) heeft zelf twee kinderen met een Marokkaanse man, maar zou hun een interculturele relatie niet aanraden. 'Omdat ik uit eigen ervaring weet dat het echt moeilijk is. Om mijn kinderen daarvoor te behoeden zou ik zeggen: kies een Nederlander.'

Een veelgehoorde en alom bekende ervaring.
    Natuurlijk, er zijn gradaties in alles dus ook in achterlijkheid, is dit verschijnsel bij allochtonen veel en veel erger. En, even natuurlijk zijn de berichten daarover heel anders. Maar hoe ze ook eruit zien, in ieder geval niet zo:
 

Reportage | Ouders van dochters hebben vooral bedenkingen bij niet-moslim als partner

Toch liever geen autochtone schoonzoon

Tussentitel: 'Voor mijn zoon zou het me niet uitmaken, voor mijn dochter wel'


Wat dat zou door de media en de allochtonen zelf gezien worden als racisme ...
    Natuurlijk waren er de nodige reactie op deze stukken. De collega van van hindoestaans-Surinaamse afkomst Sheila Sitalsing (ze is weer een tijd teruggeweest naar Suriname maar met de staart tussen de benen weer terug gekomen), herkent het toontje:


Uit: De Volkskrant, 26-08-2011, column door Sheila Sitalsing

Schoonzoon

... En hoewel de ondervraagden zich door de bank genomen manifesteren als pragmatisch en behoorlijk tolerant (ongeveer 60 procent vindt het helemaal niet erg als zijn kind verliefd wordt op een kleurling!), kopt de Volkskrant zuur: 'Toch liever geen allochtone schoonzoon.'   ...


Red.:   En noemt ook de voor de hand liggende reacties:

  Op internetfora en Twitter regende het gisteren reacties van zeikerds die op hoge toon een onderzoek eisten naar hoe allochtone ouders denken over Hollandse schoonkinderen en ander wit contact.

Omdat die allemaal weten wat de uitslag daarvan is, als je naar de werkelijkheid kijkt: die willen echt niet dat hun zoon met zo'n Hollandse hoer thuiskomt, laat staan dat ze hun dochter zouden toestaan iets met een ongelovige te beginnen - er zijn talloze gevallen van huiselijk geweld, en ook nog een aantal gevallen van eerwraak bekend. Als ze zelf al willen, die dochters, want enkele tientallen procenten etaleren die sterkst mogelijke onwil door een hoofddoek te dragen.
    Nog een mogelijkheid tot directe vergelijking. Iemand uit de artistieke en intellectuele elite heeft namelijk de euvele moed gehad te erkennen dat hij op Geert Wilders stemt, en geeft ook nog twee goede redenen:


Uit: De Volkskrant, 30-08-2011, door Haye van der Heyden, schrijver van toneelstukken en televisieseries.

We zijn op weg, het gaat goed met ons

Kan iemand positief zijn over deze tijd, met de verschrikkingen van 11/9, de moorden op Fortuyn en Van Gogh, en de wandaden van Anders Breivik? Ja, dat kan.

Is het mogelijk dat er in deze tijd iemand is die vindt dat het goed gaat met Nederland en de wereld? Kan het dat er iemand bestaat die een voorstander is van globalisering en een verenigd Europa en ondertussen bij de laatste verkiezingen op Geert Wilders heeft gestemd? Bestaat het dat er een beschaafde gematigde westerling rondloopt die zich een voorstander van de doodstraf noemt? Op deze vragen kan ik met ja antwoorden, om de doodeenvoudige reden dat ik zelf die persoon ben.
    Ik voel de behoefte verslag te doen van mijn overtuigingen en durf dat ook omdat ik niet onzeker ben over mijn identiteit, zoals velen blijkbaar, omdat ik niet bang ben voor invloeden van de islam en omdat ik van nature een positieve en revolutionaire aard heb. Ik voel mij namelijk wel thuis in deze tijd van hoop, dynamiek en verandering.   ...
    Laat ik kort schilderen wie ik ben. Ik ben een blanke, goed opgeleide en bemiddelde man van 54 jaar, wonend in een rijke buurt in een rijk dorp in een van de rijkste landen van de wereld. Ik heb een vrouw en twee gezonde zonen, leuk afwisselend en niet zwaar werk, diverse hobby's en een goede gezondheid. Ik stam uit een intellectueel gezin, maar heb die sfeer achter me gelaten en houd mij professioneel bezig met amusement in het theater en op televisie in de breedste zin van het woord. ...
    Vervolgens, hoe kan iemand die zo vol is van de voordelen van de globalisering, zijn stem uitbrengen op Geert Wilders? Ook daarop is het antwoord simpel: ik voel mij in hart en nieren een liberale democraat en ben van mening dat het gedachtengoed van deze politicus gediscrimineerd wordt, net als de persoon. Hij vervult een duidelijke en nuttige rol in de loop der dingen en hem politiek of sociaal uitsluiten druist in tegen alle beginselen van het democratisch systeem.
    En laten we wel wezen, hij heeft op een aantal fronten heel zinnige dingen te zeggen. Niemand wil immers beweren dat het rechtvaardig is dat er meer belastinggeld gaat naar een criminele gevangene dan naar een hulpeloze bejaarde. Om maar een populair onderbuikenvoorbeeld te noemen. De heer Wilders schudt ons wakker op een aantal fronten en daar moeten we hem dankbaar voor zijn. Hij wordt harder gediscrimineerd dan de allochtonen in ons land en verdient daarom bescherming en zelfs onze lof en waardering.   ...
    Soms moeten we in de opvoeding hard straffen. Die vervelende Marokkaanse jongetjes die de boel verpesten voor de anderen, moeten snoeiharde draaien om hun oren krijgen, letterlijk en/of figuurlijk. Dat hoort bij hun vergrijpen en bij hun machocultuur, dat begrijpen ze, dat verwachten ze.
    We moeten daar niet zo moeilijk over doen, zo teer zijn de kinderzieltjes en de allochtonengevoelentjes nou ook weer niet. ...


Red.:    Hier gaat het natuurlijk niet zo zeer over deze opvattingen, die behoren tot dat deel van het denken dat veelal aangeduid wordt als "gezond verstand" of ook wel "intuïtie", maar om de reacties uit de intellectualistische elite:


Uit: De Volkskrant, 01-09-2011, column door Marcel van Dam, socioloog

Makkelijk denken

Haye van der Heyden is een getalenteerd schrijver van televisieseries en toneelstukken en is ook in staat een makkelijk leesbaar artikel te schrijven (Opinie & Debat, 30 augustus) over een aantal opvattingen die niet te verenigen zijn en die zeker niet zijn conclusie rechtvaardigen dat het goed gaat met Nederland en de wereld. Sterker nog: de manier van denken die door steeds meer succesvolle en hoogopgeleide mensen zoals Haye van der Heyden wordt beoefend, is er juist de oorzaak van dat het niet goed gaat, zeker niet met Nederland.
    Het is namelijk een te makkelijke manier van denken. Het veronderstelt feiten en omstandigheden en maakt die los van iedere context en stoelt daar een aantal beweringen op. Ik geef een aantal voorbeelden. Haye heeft op Wilders gestemd omdat 'het gedachtegoed van deze politicus gediscrimineerd wordt. Net als de persoon. Hij vervult een duidelijke en nuttige rol in de loop der dingen en hem politiek of sociaal uitsluiten druist in tegen alle beginselen van het democratisch systeem'.
    Wilders noch zijn gedachtegoed wordt gediscrimineerd. Het tegendeel is het geval. ...


Red.:    De klassieke omkering. Of leugen - maar van Marcel van Dam willen we hier wel aannemen dat hij niet bewust liegt. Hij heeft door het langdurig aanhangen van het multiculturalisme zijn denken zodanig getraind, dat hij alles dienaangaande omkeert. Dus hier dat Wilders niet gedemoniseerd wordt, terwijl veel in de publiciteit staande  mensen als Thomas von der Dunk (tijdens vijf-mei lezingen), Rob Riemen (popfestivals), heel de site van Joop.nl, Alexander Pechtold, Femke Halsema, en noem maar niet op voortdurend hameren op het gewelddadige en fascistische van de opvattingen van Wilders. En Van Dam weet dat zelf ook:

  Geen enkele politicus in ons land krijgt zoveel aandacht

En vrijwel al die aandacht is negatief - zozeer zelfs, dat Van Dam zich onmiddellijk geroepen voelt te reageren als er bij wijze van uitzondering iets positiefs over Wilders verschijnt.
  Hij is een graag geziene gast in vele televisieprogramma's waar vaak vergeefs op hem wordt gewacht

In vele televisieprogramma's willen hem in de uitzending om kritiek op hem te gaan leveren, een reden dat Wilders dat zelden doet. Hij is daar veel minder te zien dan Alexander Pechtold, Femke Halsema, Job Cohen, of wie dan ook uit die kringen.
    De reden is dat hij vaak in het nieuws is, is omdat hij dingen zegt waar op zijn minst anderhalf miljoen Nederlanders het ongeveer mee eens zijn. Redenen die Haye van der Heyden noemt, en waar Marcel van Dam niet, NIET, op ingaat.
    In plaats daarvan etaleert Marcel van Dam zijn beeld van die redenen:
  Helaas heeft hij de meeste stemmen vergaard omdat hij een flink deel van de bevolking sociaal en politiek wil uitsluiten en het liefst het land uit wil zetten.

Wat strikt genomen niet waar is, want Wilders vindt dat de mensen wel mogen blijven, maar niet de opvattingen. De islam. En als ze zodanig vast zitten aan de islam dat ze die niet op willen geven, dat dat hun vrije keuze is, maar ze dan wel de conclusie moeten trekken dat, waar hun opvattingen hier niet passen, zij hier niet passen en ze moeten vertrekken. En die opvattingen moeten vertrekken om de volgende redenen:
  Uit: Joop.nl, 29-08-2011, door Han van der Horst, historicus, columnist Joop uitleg of detail

Het wezen van de PVV

De PVV hoeft geen beroep te doen op het fascisme, de partij is zo al onaangenaam genoeg

Opnieuw woedt er een debat over het fascistisch gehalte van de PVV. Dat komt door Rob Riemen die op Lowlands over dat onderwerp een soort gastcollege heeft gegeven


Laatste reacties

Frans Lenaen, wo 31 augustus 2011 07:22 in reactie op Marc Schouten
@ Marc
...    Ondergetekende heeft een aantal jaar in een islamitisch land gewoond.
Ik heb alle misstanden (inclusief flagrante discriminatie jegens niet-moslims, joden, homo's en vrouwen) gezien en heb werkelijk geen enkele behoefte om me nog nader te verdiepen in deze cultuur. ...
...
Frans Lenaen
, wo 31 augustus 2011 10:23 in reactie op Arie Roos
Beste Arie,
Ik heb me daarin verdiept en ben er niet erg vrolijk van geworden. Een religie die structureel onderscheid maakt tussen mensen deugt niet.


Uit: HP/De Tijd, 18-03-2011, Boudewijn Geels

'Stop de bouw van moskeeën!'

Schrijver Hafid Bouazza (1970) bundelde zijn beste essays in 'Heidense vreugde'. Behalve bespiegelingen over zeer uiteenlopende onderwerpen als Nabokov, Wagner en P1nokkio bevat het felle opstellen over de Islam. 'Pechtold en Cohen laten zich om de tuin leiden.'

... Voor ongelovigen is het moeilijk om je voor te stellen hoe vanaf je geboorte alles op de islam is gericht. Het is een totalitair systeem."    ...
    Mensen die beweren dat het wel los zal lopen met de islam omdat het met de katholieken ook zo is gegaan, beseffen niet hoe diepgeworteld de islam is in mensen en welke consequenties dat heeft. Neem vrouwenrechten. Die zullen de vrouwen nooit krijgen. In de Koran staat immers dat mannen hoger zijn dan vrouwen, punt uit. Er staat ook dat gelovigen ver verheven zijn boven ongelovigen. Daarom denken jonge Marokkanen bijvoorbeeld het volste recht te hebben om Nederlandse vrouwen voor hoer uit te schelden. En wee je gebeente als je hun zus voor hoer uitscheldt."
    Maar is het wel de islam, of zijn het gewoon rotjochies met een teveel aan testosteron?
"Dat is met elkaar verstrengeld."    ...


Oftewel: die opvattingen zijn weerzinwekkend, en passen totaal niet in onze samenleving. Ze passen ook niet in de samenleving van die mensen, in de zin dat dit de reden is dat die samenleving zodanig sterk achterblijft, dat een deel hunner zich geroepen voelt hun heil elders te zoeken. Na welke keuze ze de plicht hebben om de geestelijke en maatschappelijke ziekte die gemaakt heeft dat ze weggaan, niet te importeren in het land waar ze heengaan. En waaruit volgt dat als ze dat wel doen, de inwoners van de land het volste recht hebben ze te verzoeken, met een aan te passen mate van dringendheid, om weer te vertrekken. Hoe erger de verspreiding van de weerzinwekkende waarden, hoe indringender dat vertrek gevraagd mag worden. Zo'n vijfhonderd moskeeën, tempels van weerzinwekende opvattingen, en vele tot ergens in de honderdduizend hoofddoeken, lopende reclame voor weerzinwekkende ideeën, is reden genoeg voor zeer indringende verzoeken te vertrekken.
    Conclusies die Marcel van Dam in zijn hart ook wel kent. Vandaar de hardnekkigheid van het vasthouden aan foute redenaties, daar waar hij zo'n fout buiten deze context zelden maakt. De conclusie is te naar voor zijn geest om onder ogen te zien. Maar het niet onder ogen zien, kan nog veel meer narigheid veroorzaken. Narigheid nog stukken groter dan de rellen in Frankrijk 2005 en Engeland 2011.
    Natuurlijk zijn de oud-testamentische neurotische intellectualisten het niet met hem eens:


Uit: De Volkskrant, 01-09-2011, column door Arnon Grunberg

Satire

Op dinsdag stond een stuk in de Volkskrant van Haye van der Heyden, schrijver van komische televisieseries.   ...
    Verder meldt hij dat hij zeer tevreden is, omdat hij uit een 'intellectueel gezin stamt', blank is en in een rijke buurt woont. Het neerslaan van de opstand in Syrië inclusief het martelen doet hij af als 'heel normale kinderziektes'. ...
    Deze man moet tegen zichzelf in bescherming worden genomen, temeer daar hij beweert vrouw en kinderen te hebben. Maar vermoedelijk zijn vrouw en kinderen, net als zijn overige denkbeelden waanvoorstellingen, afkomstig uit Van der Heydens onderontwikkelde brein.
    Of zijn stuk is mislukte satire.
    Laten we dat laatste hopen.


Red.:   Een treffend zelfportret.
   Maar waar de oud-testamentische migrant zich natuurlijk het meest aan gestoord heeft, is de steun aan Geert Wilders en diens bezwaren tegen de vrije immigratie en de multiculturele maatschappij, zoals die standaard gepropageerd wordt in de media:
 

Uit: De Volkskrant, 30-08-2011, column door Pieter Hilhorst, politicoloog

Een stem die ontbreekt in Nederland

Bij de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement wil ik op Guy Verhofstadt stemmen. Het optreden van de oud-premier van België bij de laatste aflevering van Zomergasten was adembenemend. ... Waar andere politici graag met een ernstige stem zeggen dat het multiculturalisme is mislukt, constateert hij droogjes dat de multiculturele samenleving een feit is. Het is geen ideologie, het is een feit. Als er al een ideologie is die failliet verklaard zou moeten worden dan is dat de ideologie van het nationalisme. Die ideologie heeft van de twintigste eeuw de meest morbide eeuw van de geschiedenis gemaakt. ...
    ... Door Verhofstadt werd duidelijk gemaakt hoe alle Nederlandse politieke partijen opereren in de schaduw van de PVV. ...


Red.:   Oftewel: omdat er ooit oorlog is geweest, moet je nu alle immigranten toelaten en hun achterlijke cultuur overnemen. Iets waar de al aanwezige immigranten, natuurlijk ook hartelijk voor zijn de oudere als Arnon Grunberg, en de nieuwe als deze:


Uit: De Volkskrant, 01-09-2011, ingezonden brief van Carlotta en Fernando da Silva, Utrecht

Leve Verhofstadt

De column van Pieter Hilhorst (O & D, 30 augustus) zou Nederlandse politici wakker moeten schudden. Het is opvallend dat een lang interview in Zomergasten met de Belgische politicus Guy Verhofstadt nodig was om een reeks waarheden over Europa te berde te brengen: de multiculturele samenleving is gewoon een feit, we moeten af van 'wij-zij-denken' afmoeten, nationalisme is gevaarlijk ...


Red.:   Inderdaad, nationalisme is gevaarlijk. Het culturele nationalisme van immigranten, die hier willen komen leven en hun eigen nationalistische houdingen en cultuur behouden. Immigranten die aan ons komen eisen dat wij onze Nederlandse cultuur veranderen in een multicultuur - dat wij onze cultuur aanpassen aan de hunne, want zij hoeven dat niet te doen, want dat is nu eenmaal hun cultuur.
    We hebben regelmatig kritiek op de Volkskrant, maar hier een punt van lof (vermoedelijk betrekking hebbend op de Opinie-redactie): ze gaven een referentie in de rubriek Ander commentaar (01-09-2011) naar het volgende artikel:


Uit: dagelijksestandaard.nl, 31-08-2011, door Joost Niemöller uitleg of detail

Elite neemt wapens op tegen Wilders

De elite moet een vuist maken tegen het populisme, vindt de rector van de Raboud Universiteit in Nijmegen.
    Het is altijd weer dezelfde redenering van 'de elite': Wilders zou maar wat roepen. Hij zou niet over feiten beschikken. En de feiten, daar heeft de elite een patent op.
     In 2009 alweer riep Guusje Terhorst op tot een revolutie van de elite tegen Wilders. Van een revolutie kwam het niet echt, daar zijn de zogeheten weldenkenden in Nederland allang niet meer in staat, vetgemest als ze zijn met duur betaalde baantjes, uitkijkend op de gracht. Er kwam wat zelfingenomen gesputter op gang van de spreekwoordelijke Freek de Jonges onder ons en dat was het dan wel.   ...
 

Red.:   Het is inderdaad volstrekt absurd: al die oproepen, en niemand die iets daadwerkelijks in weet te brengen, behalve dat multiculturalisme mooi is uitleg of detail .
    Volgt een stuk over twee lieden die recent heel hard "Wilders is een fascist!" hebben geroepen. Maar het gaat om deze meneer:

  En wat vindt de prof dan wel? Nou, hij vindt dat de studenten aan zijn universiteit niet opgeleid moeten worden in de edele kunst van de wetenschap, maar ze moeten bewapend worden. Tegen Wilders.
    Want de academici schieten hopeloos te kort:
  De huidige top, zegt Kortmann, is er niet in geslaagd een alternatief te bieden voor populistische partijen. Aan de Radboud Universiteit de taak om studenten, de bovenlaag van straks, ‘te wapenen voor het maatschappelijk debat tegen de populisten’.

En als ze dan eenmaal bewapend zijn, dan moeten de academici van de toekomst de mensen weer net als vroeger bij de hand nemen om ze te verlossen van de onzekerheid die in hen gezaaid is door de populisten. Jawel, het staat er echt:
  Meer dan ooit heeft Nederland een nieuwe, universitaire elite nodig. Die moet Nederland net als vroeger bij de hand nemen om problemen op te lossen. Dit, om het populisme van Geert Wilders en ‘de onzekerheid die dit oproept’ een halt toe te roepen.

Want wat kunnen de academici wat de populisten niet kunnen? Hun meningen met feiten ondersteunen. Echt waar. Hoe krijg je het uit je strot, zoveel hooghartigheid:
  Hij haalde gisteren een Nipo-enquête aan, die aantoont dat ruim de helft van de bestuurlijke top meent dat ze geen krachtig alternatief kan bieden voor populistische partijen. Volgens Kortmann is dat een armoedige boodschap, waarbij universiteiten zich niet moeten neerleggen. „Problematisch is ook dat velen in ons land de elite niet meer vertrouwen en deze zelfs onder vuur nemen.” Als alternatief voor de volgens de rector simplificerende oneliners van de populisten, roept deze academici op veel frequenter het maatschappelijk debat te zoeken, „waarbij meningen door feiten worden onderbouwd.

En dan ben je nog verbaasd dat velen in ons land de elite niet meer vertrouwen en zelfs onder vuur nemen. ...

Met zulke armoede onder elite ga je je afvragen of onze hele cultuur wel kan overleven. Maar aan de andere kant, dit is de bio van de rector, verschaft door de auteur:
  Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, rector magnificus

Prof. Kortmann is sinds 2007 rector magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Bas Kortmann studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen en promoveerde in 1977 cum laude aan de Radboud Universiteit op het proefschrift Derden-werking van aansprakelijkheidsbedingen. Hij was van 1973 tot 1977 wetenschappelijk medewerker aan de Radboud Universiteit en van 1978 tot 1984 advocaat te Nijmegen.

In 1984 werd hij hoogleraar Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit.

Tijdens zijn hoogleraarschap was hij van 1998 tot 2001 decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij was verder voorzitter van de vaksectie burgerlijk recht, voorzitter van het bestuur van het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht (OO&R) en het bestuur van het Centrum voor Postacademisch Onderwijs (CPO) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Hij heeft meer dan 250 wetenschappelijke publicaties op het gebied van het burgerlijk recht en het insolventierecht op zijn naam staan.

Nevenfuncties: raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem voorzitter van het bestuur van de Stichting Grotius Academie lid van het bestuur van het International Insolvency Institute lid van het bestuur van de Stichting SNS Reaal Beheer lid van het bestuur van de Stichting SNS Reaal Fonds lid van de raad van commissarissen van Dela Coöperatie voorzitter van het bestuur van de Stichting Continuïteit ING voorzitter van het bestuur van de Stichting STMicroelectronics voorzitter van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Preferente Aandelen Randstad Holding lid van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor KDS lid van de raad van commissarissen van KDS BV lid van het bestuur van de Stichting Merita voorzitter van het bestuur Stichting Administratiekantoor GKD lid van het bestuur van de Stichting Bosch Research and Conservation Project voorzitter van het bestuur van de Stichting Sanssouci Bas Kortmann is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Van een jurist valt sowieso geen enkele bijdrage aan de vooruitgang van de beschaving te verwachten. Wat niet wegneemt dat lang niet alle juristen zo hard op die beschaving zullen trappen.
    Ook de filosoof blijkt met blindheid geslagen:


Uit: De Volkskrant, 03-09-2011, door Joep Dohmen, filosoof en hoogleraar aan de Univ. voor Humanistiek

Politici maken de democratie kapot

Academisch onderwijs | De geesteswetenschappen en de kunsten helpen de mens zich in te leven in anderen. Daarop bezuinigen, voedt de haat

Het manifest Niet voor de winst - het belang van alfa-onderwijs voor de democratie van Martha Nussbaum komt op een belangrijk moment voor Nederland. Wij beleven namelijk een dramatisch moment in ons academisch onderwijs.   ...
    Het mensbeeld van Nussbaum is het tweede belangrijke punt in Niet voor de winst. Dat is niet zo positief. Zij laat zien hoe jonge kinderen moeten leren hun primaire narcisme, hun schaamte over hun lichamelijkheid en hun onmacht te overwinnen. Opvoeding betekent: jonge mensen niet alleen leren inzien maar ook leren aanvaarden dat ze als mens kwetsbaar zijn en afhankelijk van anderen. Alleen wie daarin slaagt, is zelf beter in staat om open te staan voor anderen en anderen te helpen. Wie er echter niet in slaagt zijn onmacht te verdragen, zal zijn angst, walging en schaamte over zichzelf al gauw op anderen projecteren. Die ander, die vreemdeling, die allochtoon deugt niet; hij stinkt, is een rat, tuig. Met andere woorden: humanistische vorming via de geesteswetenschappen en kunsten is van groot belang voor een bloeiend, gelukkig leven. Maar zij is van nog veel groter belang voor het voorkomen van mislukte levens en het tegengaan van een cultuur van haat.    ...


Red.:   Natuurlijk: het projecteren van angst, walging en schaamte is voorbehouden aan het blanke ras ... Wat een simplist ...
    Eerder hebben we wat lof gegeven aan de Opinie-redactie van de Volkskrant - in de verslaggeving is de houding nog als vanouds. Met als hoofduitvoerder Janny Groen, sinds haar vaste partner Annieke Kranenberg naar de hoofdredactie is gegaan. Hier twee propaganda-stukken geveord vanuit de islamitische vriendenkring:


Uit: De Volkskrant, 08-09-2011, door Janny Groen

Reportage | Moslim-pleegkind bij christelijke ouders

Yaaqoeb is nu 'neutraal katholiek'

Het is de nachtmerrie van elke moslimouder wiens kind in een christelijk pleeggezin wordt ondergebracht: dat het wordt bekeerd. Latifah Odriss (36) uit het Limburgse dorp Belfeld (gemeente Venlo) is het overkomen. In april 2010 werd haar toen 8-jarige zoon Yaaqoeb gedoopt. Tegen haar zin.   ...


Red.:    Waarmee de toon is gezet voor een paginavullend larmoyant stuk over een enkel geval. Wat volgens Janny een volkomen schandaal is, in tegenstelling tot die enkele duizenden gevallen van autochtone Nederlanders die door diverse vormen van geestzwakte in de klauwen van de fundamentele islam zijn geraakt. Daar is niets ergs aan. Dat is de natuurlijk loop der dingen. Volgens moslims en Janny Groen die daaraan geen letter heeft gewijd.
    En de dag daarop belde de vrouw van de terrorist, die natuurlijk ook met alle egards werd ontvangen:


Uit: De Volkskrant, 09-09-2011, door Janny Groen

Alleen moordenaar Theo van Gogh nu nog in Vught

Samir A. plotseling naar Rotterdam overgebracht

Samir A. is vrijdag plotseling overgeplaatst naar de terroristenafdeling (TA) De Schie in Rotterdam. ...


Red.:   Met dat 'plotseling' wordt iets onoorbaar gesuggereerd. Terwijl dat natuurlijk altijd zo gaat, uit  veiligheidsoverwegingen - zie verder. Maar zijn vrouw is boos, en Janny luistert altijd naar boze moslims;

  Dit zeggen diverse bronnen, onder wie Abida, de vrouw van Samir. A.

Wat we al zeiden: Abida heeft Janny gebeld. En Abida is een echte "boze moslim":
  Volgens Abida, die elke maandag bij haar man in Vught op bezoek ging, is het regime in de TA 'onmenselijk'.

En een haat-moslim:
  Abida: 'Samir kon hem horen. Hij schreeuwt en praat tegen zichzelf. Nu zullen de meeste Nederlanders denken: laat maar lekker wegkwijnen dat monster. Maar ondanks zijn daad is hij nog steeds een mens. Ik geloof niet meer in het Nederlandse respect voor mensenrechten.'

Natuurlijk projecteert ze haar eigen gedachten die kennelijk zijn: "Laat die Nederlandse kafirs maar wegkwijnen, die monsters". Gedachten die wijdverspreid zijn onder moslims:
  De islamitische actiegroep Behindbars is deze week voor B. een Facebook-campagne gestart. 'Moslimbroeders en zusters' worden opgeroepen hem brieven te sturen om zijn eenzaamheid te verzachten. De groep beschuldigt Justitie van islamofobie.
    'Waarom wordt anders de ene 'ideologische moord nota bene op een politicus' (door 'de blonde Nederlandse jongeman' Volkert van der G. op Pim Fortuyn) minder zwaar gestraft dan de andere (de 'moslim B.').'

Omdat de één gevaarlijker is dan de ander. gezien de houding van mensen als Abida en de islamitische actiegroep Behindbars.
    En Janny steunt de gevaarlijke fundamentalisten:
  Tussentitel: Het regime in de terroristenafdeling is onmenselijk | Abida - vrouw van Samir A.

En wat de moslim zegt is waar en mag onverkort in de krant.
     Voor de volgende zaak eerst het bericht:


Uit: De Volkskrant, 28-09-2011, door Charlotte Huisman

Profiel | Harrie Bosch

Utrechtse wethouder vindt het niet meer zo boeiend

Onverwacht maakt Harrie Bosch zijn vertrek bekend. Het wethouderschap is sleur geworden.

Tussentitel: Vertrek zou niets te maken hebben met subsidieschandaal

Voor het eerst in zijn 5,5 jaar durende wethouderschap kreeg de Utrechtse PvdA-wethouder Harrie Bosch (58) deze maand stevige kritiek te verduren van de gemeenteraad. Bijna de gehele oppositie steunde een motie van wantrouwen tegen hem. Die werd ingediend wegens een schandaal rond de gesubsidieerde club Jongeren in Aktie op Kanaleneiland, waar zeker een ton in eigen zak zou zijn gestoken. Het besluit voor de toekenning van deze subsidie was buiten de raad om gemaakt.   ...


Red.:    Na de aanhef van zo'n bericht krijg je meteen een donkerbruin vermoeden: hier is sprake van een beerput. Die Bosch was het archetype voorbeeld van een arrogante en megalomane multiculturalistische bestuurder uitleg of detail , van het type waar de PvdA het patent op heeft:

  Maar zelfs die avond kwam de ijzersterke positie van deze rechtlijnige bestuurder niet in gevaar.

Want natuurlijk werd hij ook gedekt door zijn PvdA-genoten, en de megalomane multiculturalisten in partijen als GroenLinks en D66. Tussen twee haakjes, die kop en deze uitspraak:
  Ook voor zijn politieke vrienden kwam dinsdag de bekendmaking van het vertrek van Harrie Bosch als wethouder onverwacht. De beslissing had hij al in augustus genomen, zei hij.

... zijn natuurlijk keiharde leugens, die bij wijze van dank je door de Volkskrant op het argeloze publiek worden losgelaten.
    Aanleiding om wat verder in de put te duiken. En dat leverde meteen dit op:


Uit: burgerjournalsiten.wordpress.com, 27-09-2011, door Neanderlander

Schand(p)aal PVDA – wethouder Harrie Bosch

Weer een schand(p)aal voor een linkse partij, nu is de beurt aan PVDA wethouder in Utrecht Harrie Bosch.

Bosch gaf onder meer onterecht tienduizenden euro’s aan het project Jongeren in Aktie. Bovendien werd dat geld niet volgens de regels toegekend. Deze stichting is omstreden, omdat een van de bestuursleden Nourdin Belhadi is, de voormalige HvA-docent die vanuit respect voor de ISLAM vrouwen geen hand meer wenst te geven.   ...


Red.:   En ja hoor, daar komt de eerste drol uit de put: een fundamentalistische moslim die Nederland en de westerse waarden haat, maar daar wel zijn hand komt ophouden.
    Hier zijn er nog een paar:


Uit: DNU.nu, 01-09-2011, door Wouter de Heus uitleg of detail

Jongeren in Actie sponsorde FC Belhadi

Het subsidiegeld was bedoeld voor kansarme jongeren die via een voetbalelftal naar werk of school zouden worden begeleid. Voor 37.500 euro werd een voetbalelftal opgericht: Zwaluwen Utrecht zondag heren 8. Het team had beter FC Belhadi kunnen heten meldt ADUN donderdag. Het bestond voor het grootste deel uit dertigers met een prima baan en vier broers Belhadi.
    Het stevig door de gemeente gesubsidieerde sportproject ‘Via sport naar werk of school’ van de stichting Jongeren in Actie (JIA) is mislukt. Dat erkent ook JIA-voorzitter Rachid Belhadi. Toch vindt Belhadi niet dat hij geld moet terugbetalen.
    Donderdag wordt in de raadscommissie Mens en Samenleving gesproken over het onderzoek dat wethouder Victor Everhardt (D66) op verzoek van de VVD liet uitvoeren naar de handel en wandel van Jongeren in Actie. Dat onderzoek liet weinig heel van JIA. Het doel van de stichting - stage- en onderwijsplekken voor jongeren organiseren – werd zelden bereikt. Subsidiegeld verdween in de zakken van de coördinatoren, de Utrechtse broers Belhadi. De gemeente claimt zo’n 100.000 euro van de stichting.   ...


Red.:   Een heel nest aan drollen: de vraag is wat erger is: de fundamentalistische Nederlander-hater, zijn Nederland-oplichtende broers, of PvdA-dekselbeheerder Harrie Bosch. We kiezen als Koning-van-Beerput toch voor Harrie Bosch, de cultuurverrader, want die overigen kunnen hun verteringsproducten van hun wanstaltige cultuur alleen produceren door het multiculti-voedsel dat de PvdA erin stopt.
    Elders op deze website al eerder geconstateerd, maar hier nogmaals een bewijs: qua multiculturalisme is Engeland nog een stuk absurder dan Nederland:


Uit: Volkskrant.nl, 25-09-2011, redactie.

BBC schrapt 'voor Christus' en 'na Christus' uit woordenboek

De BBC gebruikt niet langer de termen 'voor Christus' (Before Christ - BC) en 'na Christus' (Anno Domini - AD). Reden is dat de Britse publieke omroep niet-christenen niet voor het hoofd wil stoten.

De omroep vraagt zijn journalisten en presentatoren voortaan de termen 'before common era' (voor onze jaartelling) en 'common era' (het huidige tijdperk) gebruiken. De benamingen zijn in steeds meer programma's, zoals het populaire 'University Challenge', te horen. 'Omdat de BBC onpartijdig wenst te zijn, is het passend termen te gebruiken die niet-christenen niet kwetsen', aldus de omroep.
     Critici spreken van 'absurde politieke correctheid', schrijft de Daily Mail. ...


Red.:    Inderdaad: volkomen absurd. Maar de Volkskrant vindt het natuurlijk prachtig, gezien het volgende uit de in de hoofdredactionele kolom verschijnende rubriek Stekel:


Uit: De Volkskrant, 27-09-2011, rubriek Stekel, door Sander van Walsum

Esperanto-jaartelling

Natuurlijk is het idioot om nog een jaartelling vóór en ná Christus te hanteren in een ontkerstende samenleving. Dat heeft de BBC heel goed gezien. Voortaan worden presentatoren geacht het over 'common era' en 'before common era' te hebben. Maar de moeder aller omroepen had beter nog wat kunnen doorpakken. Door het verschil tussen vóór en ná Christus niet alleen in naam maar ook materieel op te heffen, zodat je niet zo ingewikkeld hoeft te hoofdrekenen om te weten hoelang geleden Ceasar de Rubicon over trok.   
    En waarom is er nog geen Esperanto-jaartelling waarmee ook de Chinezen, de Joden en de moslims uit de voeten kunnen? Want als we 'common era' zeggen, bedoelen we nogal altijd 'na Christus'. En dat kan de bedoeling niet zijn als het continent van de christelijke jaartelling op z'n gat ligt.


Red.:   Je zou bijna denken dat het satire was. Maar dat is het natuurlijk niet - niet in de Volkskrant. Grappig is alleen dat ze het niet verder uitwerken: ook geen speciale aandacht meer voor godsdiensten, het uit de wet schrappen van godsdiensten, het schrappen van subsidies aan godsdiensten, en het schrappen van speciale plekken in de openbare ruimte voor godsdiensten - die kerken kunnen wel blijven staan vanwege hun historische waarde maar de moskeen kunnen natuurlijk onmiddellijk gesloopt: die zijn pas echt voor het hoofd stotend.
    Door de ophef rond een homostel dat weggepest is door Marokkanen uit Leidse Rijn, en het feit dat ze daarover een proces wonnen tegen gemeentebestuur en politie, moest ook de Volkskrant aandacht besteden aan het direct erop volgende geval, dat zich afspeelde in Den Haag:


Uit: De Volkskrant, 28-09-2011, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Tal van nieuwe meldingen over wegpesten homo's

Een nieuw meldpunt van de Gaykrant heeft het druk. De Haagse PVV eist het vertrek van de burgemeester.

Het nieuwe meldpunt voor homopesterijen van de Gaykrant ontving dinsdag binnen een paar uur 17 meldingen van homoseksuelen die zo getreiterd worden in hun buurt dat ze een verhuizing overwegen. Maandag zocht een Haags homostel de pers met het verhaal dat zij door schoolkinderen zijn weggepest uit hun flat in het Laakkwartier.   ...


Red.:   Maar dat gaat natuurlijk in tegen de multiculturalistische ideologie uitgedragen door de Volkskrant. Meestal komt de compensatie in vorm van reportages en/of beelden van vrolijk uitgedoste moslims, die natuurlijk aal goeds voor hebben met iedereen, inclusief Joden, homo's en ongelovigen. Natuurlijk staat dat laatste er niet letterlijk bij, maar het is duidelijk wel de boodschap.
    In dit geval werd een andere tactiek gehanteerd:


Uit: De Volkskrant, 29-09-2011, door Charlotte Huisman

Interview | Frans Brekelmans, slachtoffer van homopesten

'Politiek steunt homo's selectief'

Brekelmans en zijn vriend voelen zich onveilig, maar ze missen steun vanuit de politiek.

Niet alle gepeste homostellen krijgen evenveel aandacht van de politiek, merken Frans Brekelmans en zijn vriend John uit het Limburgse dorp Limbricht, in de gemeente Sittard-Geleen. Hun zaak vertoont overeenkomsten met die van het landelijk bekende homostel Hans en Ton uit Utrecht, dat is weggepest uit de vinexwijk Leidsche Rijn. De Utrechtse burgemeester Wolfsen kreeg in deze zaak veel kritiek van de gemeenteraad, omdat hij het stel onvoldoende zou hebben beschermd. In Sittard bleef het stil.   ...
    Ook de landelijke PVV die nu een debat heeft aangevraagd over homopesten na de verhuizing van een homostel in Den Haag, heeft weinig interesse in hun zaak. Brekelmans: 'Het Haagse stel werd gepest door allochtonen, daar kunnen ze mee scoren. Voor homo's die worden gepest door autochtonen heeft de PVV minder belangstelling.'    ...


Red.:   Oftewel: een uitgesponnen versie van de bekende retorische truc, meestal gehanteerd nadat het zoveelste geval van allochtone criminaliteit in het nieuws is geweest: "Er zijn ook Nederlanders die ..." uitleg of detail - met op de puntjes dus normaliter: "... crimineel zijn", maar in dit geval dus "... homo's pesten".  Met de erbij de bekende trucs van de media, zoals in dit geval die van "focus": het geval van allochtoon homopesten staat op de minder gelezen linkerpagina's, het autochtone geval staat op de meer gelezen rechterpagina's:

 

Wat ook meteen laat zien dat het "blanke" artikel een stuk groter is.
    Maar er werd ook nog eens expliciet gemeld wat de Volkskrant er van vindt. Niet in de krant, maar in een opinie-artikel op de website, maar de auteur is een journalist in dienst van de krant, die natuurlijk ook voor de gedrukte versie schrijft:


Uit: Volkskrant.nl, 27-09-2011, door Sebastiaan Timmermans

'Homopesten is de nieuwe slechte bejaardenzorg'

Natuurlijk, iedereen is tegen homopesters. Het hoort niet in de samenleving en staat symbool voor allerlei spanningen in probleemwijken. Maar de massale aandacht hiervoor heeft ook een politiek tintje. ...


Red.:   Onzin. Dat is niet waar de waarom de auteur in de pen is geklommen. Zo veel zaken hebben 'ook een politiek tintje' en die leiden zelden tot artikelen van dit soort. Of, nauwkeuriger: als je artikelen van dit soort tegenwoordig in de media ziet, weet je bijna zeker dat het gaat over zaken "met een allochtoon tintje'. Zo ook in dit geval., natuurlijk. Meneer Timmermans voelde het kriebelen in zijn multiculturalistische onderbuik .... "Oh jee, al dat homo-gedoe... als die zielige moslims maar niet te veel in een kwaad daglicht komen te staan".
    Natuurlijk ook de reden achter het in de krant gepubliceerde artikel.
    Ze waren kennelijk nog niet klaar met de propagandacampagne. Direct aasluitend het volgende artikel - van islampropagandiste Janny Groen:


Uit: De Volkskrant, 30-09-2011, van verslaggeefster Janny Groen

Homoleraar vecht zijn ontslag aan

Duran Renkema wil terug naar de school waar hij om zijn geaardheid werd ontslagen. Hij is de eerste die daarvoor naar de rechter gaat.

'Verbijsterend' vindt docent Duran Renkema (44) het gesprek dat hij deze zomer voerde met het bestuur van zijn gereformeerde school over de consequenties van zijn homoseksualiteit. Binnen vijf minuten kreeg hij te horen dat voortzetting van zijn dienstverband op geen enkele manier bespreekbaar is. 'Dat beraad was heftig. Ik bleef achter met het gevoel dat ik een foutje van de Schepper ben.'    ...


Red.:    De normale boodschap van Janny is dat de islam bijna uitsluitend bestaat uit gematigde moslims, met een doodenkele fundamentalist en terrorist. Aan welke ze dan ook natuurlijk totaal geen aandacht hoeft te besteden. Noch een letter in de krant.
    Voor wat betreft de christenen ligt dat duidelijk anders: die bestaan voornamelijk uit fundamentalisten die homo's van school afjagen, gezien de natuurlijk zeer representatieve reportage van Janny - waarvoor ze weer net als aangaande de moslims alle ruimte kreeg, zie rechts. Ook hierin heeft ze geen aandacht voor de enkeling - de gematigde christen.
    En deze boodschap over het gevaar van de christenen was duidelijk nodig, gezien de totaal disproportionele aandacht voor die enkele fundamentalistische en terroristische moslim die ook zorgt voor het homopesten. Een heel druk leven heeft die ene fundamentalistische en terroristische moslim ...
    De campagne gaat nog even door:


De Volkskrant
, 30-09-2011, ingezonden brief van Anne Swart, Adrie Bruggeman, Arnhem, ex-hulpverleenster voor lesbische vrouwen, oud-voorzitter COC Arnhem

Homo's

Wij willen Frans Brekelmans (Binnenland, 29 september) bedanken voor het nuanceren van het beeld over daders van geweld tegen homo's. Natuurlijk weten we allemaal dat ook autochtone Nederlanders aan homofobie kunnen lijden en sommigen van hen hun gevoelens niet voor zich kunnen houden. Rob Krol heeft een mooi initiatief genomen met zijn meldlijn, maar wij willen hem wel een waarschuwing meegeven: laat de zwaar bevochten homo- en lesbische emancipatie niet gijzelen door de PVV.
    Wij hebben deze zelf tot stand gebracht en velen van ons hebben daarvoor offers gebracht in hun persoonlijke leven en hun beroepsleven. Minderheden uit elkaar spelen is een té bekende strategie in ideologieën om daar nog in te trappen.


Red.:   Afgekort: bezwaar tegen homodiscriminatie door blanken mag wel, maar door allochtone immigranten mag niet.


Uit: De Volkskrant, 01-10-2011, column door Peter Middendorp


Hier klopt iets niet

Aan het voorpaginabericht van De Telegraaf over een weggepest homostel uit Den Haag was dinsdagochtend iets dat je met Bob den Uyl deed denken: hier klopt iets niet.    ...


Red.:   Waarna er ongeveer een derde krantenpagina gevuld wordt met diverse rationalisaties en andere vormen van zelfbedrog om dit onderbuikgevoel te "onderbouwen". 

  Zo moesten we aannemen dat twee volwassen homo's zich het huis uit hadden laten pesten door een moslim die nog op de lagere school zit.

Leugen 1: het ging om een groep leerlingen van een islamitische basisschool
  De krant had trouwens nagelaten de jonge moslim weerwoord te vragen

Herhaling van leugen 1 - retorisch truc van de herhaling .
  Meteen de volgende dag zou Wilders het stel bezoeken.

Retorisch truc van de associatie - aanwijzing: vervang "Wilders" door "Hitler"  - dat is wat Middendorp eigenlijk bedoelt.
  In die wijk was overigens niets aan de hand.

Retorische truc van Ad ponandum - zo maar iets stellen zonder bewijs.
  Over Wilders' betrokkenheid bij het lot van gepeste homo's zij overigens opgemerkt dat hij een Limburgs stel niet wil helpen, omdat hun treiteraars geen moslims zijn.

Retorisch truc: Ad ponandum: er is hiervoor geen enkel bewijs, want dat zou van Wilders moeten komen. En die kent zijn Peter Middendorps uitstekend - rattenjournalistiek à la Argus van Marten Toonder .
     Maar zo zijn we bijna bij de conclusie:
  Het werd steeds duidelijker dat ik de enige ter wereld was die doorzag dat hier een vies spelletje werd gespeeld. Ze hadden vast een deal gesloten. De homo's was een verhuisvergoeding beloofd, De Telegraaf exclusief nieuws, en Wilders zou proberen de virtuele zetels terug te winnen die hij vorige week tijdens momenten van verflauwde zelfbeheersing aan het Telegraaf-publiek was kwijtgeraakt.

Om tenslotte te komen tot:
  Maar goed, ik heb ook mijn eer en deadlines - dan maar een intuïtieve onthulling. Het verhaal klopt niet, er zit een luchtje aan, het is gelogen en er is niets van waar. Volgens mij zijn het helemaal geen homo's.

Je zou bijna denken dat het satire was, maar wie ook maar een beetje de standpunten van Peter kent weet dat dat zeker niet het geval is.
    Waarna deze redactie meteen achterdochtig werd: inderdaad: multiculturalisten denken zo: voor hen is ook liegen geoorloofd, omdat het voor de bevordering is van een zaak die echt goed is - de zaak van de allochtone minderheid.
   Dus ineens gingen de gedachten door naar die meneer Frans Brekelmans, die ineens met zijn "door autochtone homohaters gepest" in de krant verscheen. Zou dat verhaal wel echt zijn...?
    En hoe goed die allochtone zaak is, werd nog in dezelfde krant uit de doeken gedaan:


Uit: De Volkskrant, 01-10-2011, column door Wilma de Rek

Het menselijk tekort

Ik ben blij dat ik geen homostel ben. De ene dag word je weggepest door ellendelingen uit de buurt, de volgende dag komt de PVV langs om het voor je op te nemen. Zo word je in feite dubbel gepakt.    ...


Red.:   Die hadden we al gezien: "Wilders" is "Hitler".

  Tenzij de wegpesters geen Marokkanen of Turken zijn, maar Nederlanders: dan komt de PVV niet.

Hadden we ook al gezien.
  Begreep ik althans afgelopen donderdag uit een verhaal in de Volkskrant, waarin Frans en John uit Limbricht (gemeente Sittard-Geleen) hun beklag deden over de geringe aandacht die hen van politieke zijde toevalt

Hadden we óók al gezien. De redactie wordt steeds sceptischer over die Frans ...
  Frans en John willen net zo worden behandeld als Hans en Ton. Hans en Ton, het weggepeste homostel uit de vinexwijk Leidsche Rijn in Utrecht ...
    Nog meer aandacht dan het weggepeste homostel uit Utrecht kreeg een weggepest homostel uit Den Haag. ...
     Logisch dat Frans en John zich een beetje bekocht voelen. Maar ja - hadden ze zich maar moeten laten wegpesten door Marokkaanse of Turkse ellendelingen, in plaats van door Nederlandse.

De herhaling. Hadden we óóóóóók al gezien. De scepsis groeit steeds verder. Zo vele leugens en leugenaars aan die kant. Daarvoor geldt het Telegraaf-argument van vriend Middendorp: "Nou, dan zal die Frans ook wel gelogen zijn".
    Want de zaak is echt ontzettend goed:
  In 2007 werd de Amerikaanse hoogleraar literatuurwetenschap Judith Butler ...

Auteur Wilma de Rek schrijft deze column om-en-om met Peter Giesen. Die laatste is historicus, en ook een specialist in de retorische truc van het Ad professorandum uitleg of detail : het aanhalen van een persoon met vermelding van zijn hooggeleerde titel ten bewijze van de juistheid van diens mening. En daarmee de eigen mening, natuurlijk. Kennelijk is Wilma besmet door Giesen.
    Waarna de onherroepelijke waarheid van de professor volgt:
  'Het is verschrikkelijk hoe in Nederland tolerantie jegens homoseksualiteit opeens wordt gebruikt om een religieuze minderheid aan te pakken', tierde Butler in dat interview.

Het standpunt dat je op alles kritiek mag hebben, behalve op de vluchteling of immigrant. Want dat is natuurlijk wat er bedoelt wordt met minderheid'. dat gaat niet over de onderdrukte alevieten in Turkije. Die zijn geen "minderheid", want in Turkije geboren. waarna er onmiddellijk alarm werd geslagen in het hoofd van de redactie, en inderdaad: Judith Butler is van Joodse origine uitleg of detail (Wikipedia). De middenterm associatie zijnde die van migratiefundamentalisme. Waarna uit dezelfde bron is te vernemen dat Butler ook aanhanger is van de "gender"-theorie van het sekse verschil: je bent man of vrouw omdat je bij geboorte blauwe respectievelijk roze sokjes hebt aangekregen. Ja ja, dat is echt iemand om op te bouwen aangaande de relatie tussen homohaat en cultuur.
  Een pro-homoagenda moest samengaan met een antiracistische, betoogde Butler. Ze was in 2002 in Amsterdam geweest en had gezien hoe Pim Fortuyn zijn homoseksualiteit gebruikte als een soort ultieme test van verdraagzaamheid en van politieke vrijheid. Butler: 'Dat gelegd naast zijn onverdraagzame benadering van nieuwe immigranten, vond ik een schokkende combinatie.'

Oftewel: je moet wel onverdraagzaam zijn ten opzichte van blanke homohaters, maar gekleurde immigranten homohaters mogen hun gang gaan. Want de rechte van gekleurde homohaters gaan voor die van blanke homo's. En nee, joden zijn beslist niet racistisch, als ze vinden dat ze het door ... (Jahweh, God) uitverkoren volk zijn.
     Die laatste zin zijnde de uitdrukkingswijze van deze redactie voor het gevoel van "stijl achterover slaan" naar aanleiding van het in het voorgaande gedebiteerde. Het lijkt wel of er in de mensen die dit zeggen en bij elkaar opschrijven diverse steken los zitten.
    Al met al is het volkomen duidelijk hoe het proces van culturele censuur werkt. Na decennialang de homohaat (en jodenhaat en atheïsten-haat) van de moslims te hebben stilgezwegen, is de zaak nu helder geworden omdat één stel heeft kunnen bewijzen dat bestuurders en politie ter bescherming van de moslims hun zaak hebben laten zitten. En zelfs dit blote enkele feit moet onmiddellijk met een uitgebreide propagandacampagne worden overdekt en toegedekt.
    Als uitsmijter heeft de redactie ook maar eens de moeite genomen om de zaak ook even "wetenschappelijk" te benaderen, door zowel het oorspronkelijke bericht over de meerdere melding van homohaat als de reacties zijn door de wordprocessor te halen - het eerste leverde een word count op van 513 - de reacties kwamen bij elkaar op 3151 woorden ... Als dat geen campagne is ... (tussen twee haakjes: de jodenhaat en atheïstenhaat van moslims is nog eindeloos veel groter dan hun homohaat - homo's hebben ze ook in eigen gelederen, en zijn bovendien niet strijdig met de opvattingen aangaande Allah - die andere twee groepen komen wat dat betreft regelrecht uit de hel).
    We waren hem bijna vergeten, de minister voor Immigratie en Asiel:


Uit: De Volkskrant, 12-10-2011, door Kim van Keken

Minister goochelt met woorden om immigratiebeleid bij zowel de PVV als het CDA te verdedigen

Leers is voor én tegen migranten

Minister Gerd Leers voor Immigratie en Asiel (CDA) heeft steeds meer moeite de Kamer uit te leggen wat hij wil met zijn beleid. Vorige week noemde hij de migratie nog 'een verrijking voor de samenleving'. Dinsdag drukte hij de opgetogen reacties van de oppositie alweer de kop in nadat hij op het matje was geroepen bij gedoogpartner Geert Wilders.
    De minister betreurde nu dat er 'een beeld is ontstaan' en hij noemde het 'jammer' dat er 'een misverstand' was gerezen. 'Na deze vernederende toestanden weet ik niet meer wat de minister wel of niet vindt', verwoordde het GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi de verwondering van de voltallige oppositie. In het blad Christen Democratische Verkenningen van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA legde Leers de nadruk op de verschillen tussen zijn partij en de gedoger: 'De PVV ziet het als een primaire doelstelling om minder mensen naar Nederland te komen, voor mij is dat het niet.'    ...


Red.:    Ja ja, nog meer cultuurverrijkers ... Zie ook de versie uit de rubriek Actueel
    Immigrante Sheila Sitalsing is natuurlijk weer solidair:


Uit: De Volkskrant, 12-10-2011, column door Sheila Sitalsing

Gerd Leers

...    Ach, Gerd Leers. Die op briefjes moet schrijven wat hij wel en niet mag zeggen van Mark Rutte en Geert Wilders inzake de vreemdeling, omdat hij zelf is vergeten wat hij vindt. Aan zijn partij heeft hij niets, die weet het ook niet.   ...
    Leers gebruikt het herfstnummer van CDV om zeven kantjes lang het dissidente deel van de partij te appaiseren met een vrolijk verhaal. 'Migratie is in hoofdzaak iets positiefs.' En: 'Deze minister staat voor de open samenleving.' ...


Red.:   Solidair met de cultuurverrijkers.
    Het is voor de redactie niet mogelijk alle dagbladen te volgen. Maar dat wil niet zeggen dat nie bekend is hoe die verschillende dagbladen over de dingen deken. Zo is aan deze redactie, net als de rest van Nederland, beken dat het dagblad Trouw zwaar in het kamp van de multiculturalisten zit, waar men iedere melding van minder rozige zaken aangaande immigratie in de doofpot wil houden. En dus was dagblad Trouw heel blij toen minister van Immigratie en Asiel loog dat "Immigratie is een verrijking".


Uit: De Volkskrant, 13-10-2011.

Ander commentaar
...
Trouw

'Het interview met minister LEERS (Asiel en Immigratie) in het blad van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA bevatte veel goede observaties. Helaas is het politieke klimaat er niet naar om de nuances te verwelkomen. Wilders zat er onmiddellijk bovenop en had het over CDA-onzinteksten. Dat Leers zich maandagavond echter gedwongen voelde de zaak nog eens in extenso uit te leggen, is een onnodig dieptepunt. Hij gaf op televisie aan dat hij opdracht had gekregen van de 'baas', premier Rutte. Het is uiterst droevig dat ministers zich in opdracht zo verlagen. Door dit optreden draagt Leers bij aan het vergroten van het taboe op de discussie over migratie.'


Red.:    Wat een gotspe ... om de immigratie-critici te beschuldigen van het uitoefenen van een taboe op de immigratie-discussie. Echte cultuurverraders, daar bij het dagblad Trouw.
    Ritueel slachten blijft steeds maar nieuwe gevallen uitlokken:


Uit: De Volkskrant, 14-10-2011, door Hans Schnitzler, publicist en filosoof. uitleg of detail

'Als het schaap rechten krijgt, dan ook de rat'

Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel om de rituele slacht te verbieden, niet afwijst, zal dat leiden tot absurdistische ongerijmdheden, betoogt filosoof Hans Schnitzler.

    ...  de ridiculisering van het recht is niet meer te stoppen zodra bepaalde dieren dragers worden van rechten in juridische zin. Dat is namelijk wat deze wet bewerkstelligt. Door het recht van vrije godsdienstbeleving van alle mensen ondergeschikt te maken aan het recht van sommige dieren om niet te lijden, werpt men ten onrechte het beeld op als zouden koeien, schapen en kippen rechtssubjecten zijn, met een vergelijkbare status als mensen.   ...


Red.:   De intellectuele waanzin van dit verhaal is besproken in Ideologie, afwijkingen uitleg of detail  - hier hoeven we slechts de oorzaak te constateren: ideologisch geïnspireerd cultuurverraad.
    Waar het volgende slachtoffer het van harte mee eens is:


Uit: De Volkskrant, 18-10-2011, ingezonden brief van Erik Jurgens, Amsterdam,
van 1995 tot 2007 lid van de Eerste Kamer(PvdA)

Ritueel slachten

Hans Schnitzler geeft in zijn bijdrage (O&D, 14 oktober) een mooi voorbeeld van wat in de theorie van de welsprekendheid een reductie tot het absurde heet. Je trekt dan de stelling van de tegenstander door naar een ander terrein, in welk kader die stelling kennelijk absurd wordt.
    Hij verwijt 'de partij voor de schapen en de ratten', die het wetsvoorstel tegen het ritueel slachten indiende, dat de consequenties van haar denken tot rare situaties leidt: jeder Konsequenz führt zum Teufel, dat klopt.    ...  ...


Red.:    Je zou bijna zeggen: dit is nog ernstiger. Wat kennelijk beseft Erik Jurgens uitstekend welke redenatie Schnitzler toepast. En toch keurt hij die redenatie goed:

  Er zijn ook meer ernstige redenen voor de Eerste Kamer om het wetsvoorstel te verwerpen.

Terwijl als je de term eenmaal in je hoofd hebt, je hem alleen maar hoeft in te tikken in een zoekvenster, om te stuiten op het Wikipedia-item over het onderwerp, dat glashelder formuleert wanneer het al dan niet geldig is: Dan en slechts dan in een situatie van ja-nee logica uitleg of detail . En wel omdat in alle andere gevallen het niet zo is dat als je bewijst dat iets niet wit is, dat het daarmee zwart is. Omdat er nog een oneindige reeks grijstinten tussen wit en zwart zitten. Alle grijstinten in de stap van mens naar amoebe. Alle grijstinten is de toepasbaarheid van het het beperken van leed op dieren.
   Gelukkig heeft Erik Jurgens nog een andere argument voor het toestaan van het nodeloos pijnigen van dieren:
  Er zijn ook meer ernstige redenen voor de Eerste Kamer om het wetsvoorstel te verwerpen. Op 4 augustus 1940 verbood de nazi-bezetter het kosjere slachten, zogenaamd om Tierquälerei tegen te gaan, maar wij weten wel beter. Nu, zeventig jaar later, mag dat niet opnieuw gebeuren.

Oftewel: "Hitler scheet, jij schijt ook, dus jij bent ook fout".
    En als Erik Jurgens dit soort dingen doet, mogen wij het ook: die Jurgens is als dr. Mengele: hij pijnigt dier en mens puur voor zijn eigen plezier. Trouwens: net als die religieuzen dat doen.
    Wat Jurgens ook nog eens beseft:
  Dat verzet tegen het kwellen van dieren kan ik goed meevoelen. Maar het gaat om een afweging tussen het morele beginsel 'gij zult een dier geen onnodig leed toevoegen' tegenover het evenzeer morele beginsel dat wij zeer diepliggende overtuigingen van een minderheid moeten ontzien.
    Gezien onze eeuwenoude tolerantie op dit punt kies ik hier voor het ontzien van de minderheid, ook omdat deze plotseling opgekomen dierenliefde mede lijkt voort te komen uit anti-islamitische tendensen, die ik afkeur.

Waarmee duidelijk wordt dat de steun van Jurgens voortkomt uit zijn multiculturalisme ideologie en de bijbehorende zelfislamisering.
    Een conclusie die ook anderen trekken:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2011, ingezonden brief van Mariëlle Dijkstra, Halfweg

Politiek correct

Het venijn zit in de staart. Dat dacht ik bij het lezen van de brief van Erik Jurgens (O&D, 18 oktober). Hij zegt te kunnen meevoelen met de pijn van dieren als zij ritueel, onverdoofd, worden geslacht. Maar deze pijn weegt volgens hem niet op tegen de pijn die mensen voelen als zij zich in hun religieuze overtuiging tekortgedaan voelen.
    Voor hem is het belangrijk dat hem geen anti-islamitische tendensen verweten kunnen worden. Of die aan het wetsvoorstel tegen ritueel slachten ten grondslag liggen, weet hij niet, maar hij vindt het verdacht dat juist nu sprake is van dierenliefde. Daarbij gaat hij voorbij aan een andere maatschappelijke tendens: die van onverdachte aandacht voor dierenwelzijn, natuur en milieu.
    Jurgens is tolerant, alle mensen moeten hun goddelijke gang kunnen gaan. Daarom is het van ondergeschikt belang dat uit naam van een geloof dieren nodeloos lijden. Of toch niet? Hij spreekt de hoop uit dat religieuze praktijken zich ontwikkelen.
    De term 'ontwikkeling' suggereert dat hij dat deze praktijken ziet als achterhaald. Hij vindt kennelijk dat dieren wel degelijk nodeloos lijden. Alleen politieke correctheid blijft dan over als reden om gevoelens van minderheden te ontzien.
    De cynisch bedoelde uitsmijter lijkt een pleidooi voor de portemonnee van boeren en gelovigen: voor een beetje meer gaat men naar het buitenland. Het verbieden van ritueel slachten is volgens hem symboolpolitiek. Het zal hem kortom worst wezen wat mensen dieren aandoen. Een brief met een kronkelstaartje. Wat wil de schrijver eigenlijk zeggen? Mij is het niet duidelijk.


Red.:    Wat hij wil zeggen? Gewoon: de islam gaat voor fatsoen. Zie ook het contemporaine bericht hier uitleg of detail .
    Vrijwel alle leden van de culturele sector zijn met betrekking tot de moslims en de islam cultuurverraders. Van Adriaan van Dis hebben we geen geschreven bijdrage, maar zijn gesproken versie is te bewonderen in een uitzending van Pauw & Witteman uitleg of detail (04-11-2011, na 21:42 min.) - algemene boodschap: moslims zijn geen gevaar, ook al steken ze voor de zoveelste keer het kantoor van een satirisch blad in de brand en dergelijke.
    Over dat in brand steken heeft ook de stripmedewerker van de Volkskrant wat wijze woorden te zeggen:


Uit: De Volkskrant, 04-11-2011, ingezonden brief van Joost Pollmann, Haarlem, Stripmedewerker de Volkskrant

'Laat de heiligen met rust'

In de vroege ochtend van 2 november - Allerheiligen was koud voorbij - hebben brandbommen het redactielokaal van het satirische weekblad Charlie Hebdo verwoest, omdat er een editie was verschenen waarin de Profeet optreedt als gasthoofdreacteur. Zijn beeltenis is op het omslag afgebeeld en in de bijbehorende balloon staat: 'Honderd zweepslagen voor wie zich niet doodlacht'.
    Aanleiding voor deze tot 'Charia Hebdo' gedoopte special was de overwinning van de islamistische partij Ennahda in Tunesië en geruchten dat vooraanstaande Libiërs positief staan tegenover de sharia en polygamie. De aanslag is nog niet opgeëist, maar heeft in Frankrijk de maatschappelijke discussie over de vrijheid van meningsuiting weer hevig doen oplaaien.     ...
    Vreemd genoeg beweert de redactie dat het de molotovcocktails niet had zien aankomen, wat getuigt van enige naïviteit in een land waar naar schatting 3,7 miljoen moslims wonen en waar hetzelfde satirische weekblad vijf jaar geleden werd geconfontreerd met ernstige bedreigingen na herdruk van de Mohammed-cartoons.   ...


Red.:    Weer zo'n bekend trekje van multiculturalisten: tref je voorzorgsmaatregelen tegen de agressiviteit van moslims, zeggen ze dat je hen stigmatiseert, en doe je het niet, is het ook niet goed. Het bekende verschijnsel van de contradictie, wijzende op een geestelijke afwijking uitleg of detail .

  Hebdo-hoofdredacteur Charb ...
    Of zijn parodistische actie van enig nut is voor die moslims, is de vraag. In een land als Turkije, waar kerk en staat nog gescheiden zijn, mogen cartoonisten ongestraft harde grappen maken over de politiek, maar ze blijven met hun handen af van de geestelijkheid.

Ah, Turkije is het voorbeeld van hoe een maatschappij in te richten
  Vanuit onze cultuur (die van de zogenaamde West-Europese Verlichting)

Waar onze zogenaamde Verlichting niet aan kan tippen. Dus komt Joost Pollmann met wijze raad:
  Toch verdient het aanbeveling om het voorbeeld van de Turkse cartoonisten te volgen en onderscheid te maken tussen aards en hemels: pak de beleidsmakers aan, laat de heiligen met rust.

Pollmann wil de Turkse islamitische cultuur hier invoeren. Want anders:
  Anders groeit niet alleen de oplage van Charlie Hebdo, maar ook de aanhang van Ennahda. 

Nu kan er in Frankrijk natuurlijk niet op het Tunesische Ennahda gestemd worden, dus zal Pollman wel bedoelen dat je dan nog meer Hebdo-acties krijgt: brandbommen.
    Laat deze redactie en de meerderheid der Nederlanders nu vinden dat als er een keuze moet worden gemaakt tussen oorlog met de moslims of het invoeren van het Turkse model, de voorkeur toch uitgaat naar oorlog met de moslims. Die slaan we dan wel het land uit.
    Goh, zelfs een in de Volkskrant vindt men dat uiteindelijk toch wel wat ver gaan: alle reacties zijn negatief:


De Volkskrant
, 08-11-2011, ingezonden brief van Albert Huberts, Utrecht

Heilige Huisjes

Nu Joost Pollmann heilige huisjes taboe verklaart en de West-Europese Verlichting 'zogenaamd' noemt, wil ik hem vragen ook rekening te houden met mijn Heilige Huisjes. Graag geen grappen maken over homo's, autisten en mijn moeder (moeders in het algemeen, eigenlijk). Verder afblijven van demente bejaarden, boerenkoolstamppot met huismerk-rookworst en zebrapaden in Vinexwijken. Tot slot is Rauhfaserbehang mij erg dierbaar, net als mensen die met hun tong klakken en blauwbilgorgels. Alvast bedankt.


De Volkskrant, 08-11-2011, ingezonden brief van Peter de Wit ('Sigmund') en Hanco Kolk, striptekenaars

Vrije meningsuiting light

Met verbazing hebben we het artikel van Joost Pollman gelezen, waarin hij pleit voor meer prudentie van satirici ten aanzien van het geloof (Opinie & Debat, 4 november). Hij stelt dat cartoonisten er beter aan doen hun pijlen te richten op de staat, en dat het geloof met rust gelaten dient te worden.
    Joost Pollman bepleit in dit artikel een soort van vrijheid van meningsuiting light. Maar vrijheid van meningsuiting is absoluut of niet. We vinden het jammer dat de stripmedewerker van de Volkskrant een ander standpunt heeft.


Red.:   Als mede-auteur van deze brief is het optreden van Peter de Wit opmerkelijk. Hij is gespecialiseerd in psychologische zaken  veel meer dan maatschappelijke met in de hoofdrol een psychiater. Maar een de uitzondering als onderwerp is "vrouwen in boerka's'. En dat zijn in de cartoons van Peter de Wit geen symbolen van een achterlijke en onderdrukkende godsdienst, maar gewone mensen als u en ik. Terwijl, als het gewone mensen als u en ik zouden, zijn, ze er als gewone mensen als u en ik zouden uitzien - net als Balthus, een enigszins onbestemde figuur in de strips van Peter de Wit, er uitziet als een enigszins onbestemd figuur - en zijn hoofdrol speler, de  psychiater, er uitziet als een psychiater, met bril en baard. Enzovoort. En het vertonen van "vrouwen in  boerka's", met een andere rol dan die van vrouwen in boerka's, terwijl die rol sterk in positieve zin afwijkt, is niets minder dan vervalsing, en propaganda. En wie dit nog niet overtuigend genoeg vindt: de "vrouwen in boerka" waren ook de hoofdrol in een lezersprijsvraag, waarin men een onderschift bij een "vrouwen in boerka"-cartoon kon insturen. Alle gepubliceerde reactie waren van de positieve en lieve soort. Het staat voor 100 procent vast dat tientallen procenten van de reacties van negatieve aard waren. Het censureren van alle negatieve reacties is Orwelliaans propaganda. Pro-islam propaganda.
    De werkelijkheid is dit: die "vrouwen in boerka" behoren tot dezelfde cultuur als degene die het kantoor van Charlie Hebdo in de brand hebben gestoken. Om precies te zijn: sociologisch gezien zijn het die "vrouwen in boerka" die het kantoor van Charlie Hebdo in de brand hebben gestoken.
    Columniste Nausicaa Marbe belicht de principiële kant van de zaak:


Uit: De Volkskrant, 11-11-2011, column door Nausicaa Marbe, schrijfster.

Joost weet het ook niet meer

Tussentitel: De ironie stalkt niet het heilige, maar het schijnheilige

... De redactie van het satirische blad Charlie Hebdo zag vorige week haar burelen door een molotovcocktail verwoest na de aankondiging van een sharia-nummer. Zo'n item, bedoeld als antwoord op de fundamentalistische kaping van de Arabische Lente ...
    Intussen is de site van Charlie Hebdo gehackt door een Turks clubje dat daarmee religie en vaderland denkt te verdedigen. Ze moeten daar in Parijs hun brutale mond houden over de islam, menen de hackers. En zo barmhartig, zeggen ze zelf: ze zijn virtueel actief; ze moorden niet, ze straffen 'slechts' door censuur en vernieling. Want ze behoren tot 'de religie van de vrede', stellen ze ons gerust.   ...


Red.:   Een grove leugen, natuurlijk:

  Zodra zeloten hun mond openen voor dit onvermijdelijke refrein, ruik je de stank van de vrome leugen. Vrede. Vreemde vrede is dat, die erop uit is geestelijk te terroriseren. Alsof dat geen agressie is. Alsof iemand dan nog in vrede kan werken, leven. Vreemde vrede, die geen verdraagzaamheid duldt.

Een leugen die nog steeds tussen de oren van sommigen zoemt, kennelijk:
  Ditmaal was het striprecensent Joost Pollmann die na de bom op Charlie Hebdo met priemende vinger naar het slachtoffer wees en het voor de agressor opnam. We moeten ophouden met grappen over religie, schreef hij in een ingezonden brief. We moeten het politieke van het heilige scheiden als het om ironie gaat. Afblijven van de Heilige Huisjes van gelovigen! Met hoofdletters, jawel.
    Allereerst zou deze stripfiguur z'n excuses moeten aanbieden aan alle gelovigen die hij van gebrek aan humor beticht. Want gelovigen die ironie op prijs stellen zijn er zat, zelfs in vrome uitvoering. ...

Dat is te positief gezien. De christelijken hebben het leren verdragen, bij gebrek aan inhoudelijk wederwoord. Maar 'op prijs stellen' is overdreven - misschien zelfs sterk overdreven.
    Maar het gaat hier om:
  Wie zulke aanpassing bepleit, begrijpt niet alleen weinig van de verhouding tussen ironie en werkelijkheid, maar wil die onwetendheid ook behouden. Schiet humor nu echt door in het bespotten van het heilige? Bekijk de grappen, de cartoons, de sketches: verreweg de meeste laten het heilige met rust. Het is de huichelarij die gepakt wordt. En hoe. Want in die dubbele laag van de hypocrisie gedijt de humor het best. Humor pakt de mens, de gelovige die vroomheid veinst, onmenselijke devotie verordonneert, zijn religie misbruikt voor geweld, onderdrukking, tuchtiging, mishandeling, diefstal, zelfverrijking en behoud van domheid. En daarover liegt. Humor ontmaskert. De ironie stalkt niet het heilige, maar het schijnheilige.
    En de god die bespot wordt, is vooral de karikatuur die sommige gelovigen van hem maken. Bekijk het verschil. Vulgaire, zuiver hatelijke en denigrerende aanvallen zijn, ook indien ironisch bedoeld, nooit grappig maar beschamend. Humor geeft juist een bevrijdend gevoel. Ironie schept bovendien afstand tussen de grap en zijn onderwerp: een plek waar de rede spitsvondig oordeelt. Waar een niet meer weg te moffelen waarheid verschijnt, die met geen honderd bommen weg te blazen valt.
    Bovendien geeft ironie communicatie sjeu, biedt ze een uitlaatklep in gespannen sociale situaties. Wie er no-go-area's voor wil instellen, verminkt mens en samenleving.
    Het vergt enige intellectuele inspanning om te beseffen hoe humor werkt, men leert het gaandeweg, van kinds af aan. Maar het vergt ook inlevingsvermogen om elkaar humor te gunnen en ironische aanvallen te vergeven. Fanatici die religie gebruiken als slot op het brein, zijn daartoe niet in staat. Hun voorbeeld is om van te gruwen, niet om te volgen.

Bij het lezen waarvan deze redactie onmiddellijk dacht aan de eerdere en korte formulering hiervan door Hans Teeuwen, in de beroemde "Meiden van Halal"-discussie" (Bimbo's en Boerka's, uitgezonden door de NPS op 30 augustus 2007 ):
  EH: Esmaa Halal.
XH, YH: Eén van de twee andere zussen.
HT: Hans Teeuwen

...
[XH] Waarom waarom beledigt u zo veel?
[HT] Ik beledig helemaal niet veel, ik maak grappen
[XH] Ontzettend veel
[HT] Wie dan nog meer?
[ZH] U beledigt ons bijvoorbeeld.
[HT] Nou ja, dat is toch niet zo veel … dat zijn er maar drie [XH] En heel veel godsdiensten ook [HT] En jullie hebben steun aan elkaar, jullie kunnen het samen [ XH] Ja maar ook heel veel godsdiensten [HT] verwerken [XH] waarom doet u dat?
[HT, langzaam en steeds nadrukkelijker] Nou ja, omdat ik dat grappig vind – omdat ik alles dat enige status heeft, heeft namelijk ook een vorm van macht, en macht corrumpeert altijd, het moet geridiculiseerd kunnen worden … als dat niet meer kan, dan krijg je uuuh enge toestanden, een dictatuur of zoiets, en daarom moet dat gebeuren
(Applaus vanuit het publiek)   ...

Joost Pollmann is een bijzonder dom mens.
    Wel al in de lijst van cultuurverraders maar nog niet vermeld op deze pagina is arabist in Leiden, betaald door Saoedi-Arabië, Maurits Berger:


Uit: Leids universiteitsblad Mare, 17-11-2011,

'De Leidse universiteit is een open inrichting'

'Ja, en dat (de Universiteit Leiden, red.) was natuurlijk een open inrichting. ...
Arabist Hans Jansen blikt terug op zijn Leidse tijd...

'Maar nu heb je een hoogleraar als Maurits Berger die glashard zegt dat de sharia voor 95% identiek is aan het Nederlands recht. Dat is ongelooflijk. Toen ik hem at en toe nog in Leiden zag, vroeg ik hem wel eens: 'Goh Maurits, kan ik daar niet eens een onderbouwing van krijgen?' Nou, dat kwam eraan, zei hij dan op die bekakte toon van hem. Een half jaar later vroeg ik er dan weer om: 'Je hebt het vast gestuurd, maar ik kon het nergens vinden: 'Nee, dat komt eraan.' Weer op die Beatrix-toon. Maar als je dan in Hilversum bent, dan blijkt Maurits bij al die journalisten van de staatsmedia op schoot te zitten:
...maar niet alleen in nostalgie. (De Dagelijkse Standaard, 6 november)


Red.:   Zo'n absurde leugenaar en fanaat promotor van de islam is natuurlijk van harte welkom in de media. Het feit dat hij het doet met een wetenschappelijke pretentie maakt het een echte afwijking.  Zoals aangetoond door zijn weigering tot onderbouwing.
   Een wat kleiner geval, hier genoteerd ter archivering van de positie van de zoveelste Volkskrant-journalist: Olaf Tempelman:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2011, column door Olaf Tempelman

'Ware rijkdom is de rijkdom van de ziel'

November, de Maand van de Spiritualiteit, is bijna voorbij. ...
    Happinez, Nederlands 'grootste mindstyle magazine voor wie geïnteresseerd is in zingeving en verdieping in combinatie met een pure stijlvolle manier van leven', laat zoekenden in het crisisjaar 2011 niet in de steek. In zijn boekenserie over wereldreligies verscheen Islam - De oorsprong, de rituelen, de schoonheid. Wat heeft de islam met spiritueel geluk en schoonheid te maken?, hoor je de bestrijders van deze wereldreligie uit een klein land onder de zeespiegel roepen. Die hebben, het was bekend, een vooroordeel. ...
    Hollandse islambashers hebben zo'n beetje alle nare stigmatiserende dingen over deze godsdienst gezegd, maar nooit dat die zweverig is. Dat kan de islam wel degelijk zijn. Lees deze uitspraak van Mohammed eens: 'Als je niet leeft zoals je gelooft, zal je beginnen te geloven zoals je leeft.' Het hoofdstuk over islamitische ethiek heet 'Blijven glimlachen' en bevat het volgende citaat over de profeet: 'Mohammed was ervan overtuigd dat wij allemaal zo zelfbeheerst, vergevend en gul kunnen worden als hij. Niet alleen maakt dat de wereld een stuk mooier, het geeft je ook een gevoel van grote rust en tevredenheid.'
    Dat is een ander soort Mohammed dan de warlord van Geert Wilders en Hans Jansen. In de Happinez-islam hoef je Mohammed maar door Boeddha te vervangen en je krijgt een uitspraak die van de Dalai Lama had kunnen zijn. ...
    Stel dat je datzelfde vers in zo'n islam-voor-apen-boekje van Hans Jansen tegenkomt: dan denk je er meteen hele andere dingen bij. De conclusie is onvermijdelijk. Die islam is niet alleen slechts een verzamelnaam voor een religie met een veelheid aan stromingen en tradities, het is ook een religie waar je welbeschouwd alle kanten mee op kunt. ...


Red.:   De positie is ongeveer deze: twee moslims lezen de islam. De eerste wenst je een lang leven toe. De tweede schiet je dood. En Olaf Tempelman vindt dat de goede wens van de eerste moslim het dodelijk schot van de tweede compenseert. Pathetic, zeggen de Amerikanen. Te vertalen in "zielig". Maar ook in "ziekelijk".
    Nog een ziek geval:


Uit: De Volkskrant, 25-11-2011, door Paul Onkenhout

Interview | Jan Knaap, auteur van Hoofdboek

Ode aan symbool

Jan Knaap raakte geïntrigeerd door de hoofddoeken van het meisje achter de kassa. Resultaat: Hoofdboek.


Hoe een meisje achter de kassa in een Haarlemse vestiging van Albert Heijn oud-reclamemaker Jan Knaap inspireerde tot het maken van Hoofdboek, een 'onthullend magazine' over, jawel, de hoofddoek.    ...


Red.:
    Prachtig hè, deze hoofddoekmeisjes ... Maar de realistische waarnemer constateert onmiddellijk een verschil met de exemplaren die hij zelf ziet. Dat zit zo: u ziet in de illustratie namelijk geen hoofddoekmeisjes, meervoud, maar slechts één enkel hoofddoekmeisje. En wel een heel speciaal hoofddoekmeisje:

  Model Boutaïna Azzabi

De vrouw die in Hoofdboek honderd verschillende hoofddoeken draagt, is de Marokkaans-Brabantse Boutaïna Azzabi (27). Bij elke foto vertelt ze iets persoonlijks. Als social media-analist bij Al Jazeera English in Qatar werd ze in het voorjaar onder meer geïnterviewd in het tv-programma Pauw & Witteman en Het Parool. Het vinden van een model verliep volgens de makers van het tijdschrift moeizaam. 'Bij het modellenbureau Dutch Models staan 20 duizend mensen ingeschreven, maar slechts vier moslima's die een hoofddoek dragen.' Boutaïna Azzabi is een van hen. De honderd foto's van haar werden door Sander Stoepker op één dag gemaakt, in twee sessies van vier uur.


Auteur Jan Knaap is geïnspireerd geraakt door hoofddoekmeisjes achter de kassa. Toch bevat zijn boek geen foto's van hoofddoekmeisjes achter de kassa. In plaats daarvan bevat zijn boek een hoofddoekmeisje-model. Oftewel: Jan Knaap is een keiharde leugenaar. En een islam propagandist. Hij verdraait welbewust de werkelijkheid en de waarheid, ten einde een moor beeld te scheppen van iets dat zelf geen mooi iets is. want er valt wel te raden waarom Jan Knaap ervoor gekozen heeft om geen hoofddoekmeisjes achter de kassa in zijn boek te plaatsen. Want als je een grote hoeveelheid de hoofddoekmeisjes van achter de kassa naast elkaar zet, wordt onmiddellijk duidelijk waar die hoofddoekje voor staat - afgekort: monocultuur, (culturele) inteelt, achterlijkheid uitleg of detail . Jan Knaap is een cultuurverrader.
    Letterlijk dezelfde dag, de waarheid:


Uit: De Volkskrant, 25-11-2011, van correspondent  Steven Adolf

Reportage | Marokkanen zijn nauwelijks te porren voor de vervroegde verkiezingen van vandaag

'Stem op een Ezel stelt nooit teleur'

Fotobijschrift: Aanhangers van de islamistische Parti de la Justice et du Développement (PJD) zijn in Casablanca bijeen om te luisteren naar hun partijleider Abdelilah Benkirane. ‘Wie de sfeer op de straat proeft weet dat we gaan winnen.’


Dit keer kunnen ze de overwinning niet meer mislopen. Dat is althans de verwachting van de 'gematigde' islamistische partij van Marokko, de Parti de la Justice et du Développement (PJD) voor de vandaag te houden parlementsverkiezingen in Marokko. ...


Red.:
   Op de foto (vergeet de lach): monocultuur, (culturele) inteelt, achterlijkheid.
    Er is wel enige vooruitgang in het integratiedebat. Bij het zoveelste nieuwe blijk van gebrek aan integratie, staan de min of meer bekende Nederlanders niet meer in de rij om juichend uit roepen dat er ook grote vooruitgang wordt geboekt, dat het allemaal niet zo erg, en dat het allemaal snel goed zal komen. Ze hebben al een keer te vaak hun neus gestoten, kennelijk. Maar de kleinere krabbelaars gaan nog rustig door. Dus toen een rapport verscheen waarin stond dat 80 procent van de Turken en Marokkanen in eigen kring trouwt, was het zo'n krabbelaartje dat de eer van een artikel in de Volkskrant kreeg. Met hetzelfde droevige resultaat natuurlijk:


Uit: De Volkskrant, 30-11-2011 door Dick Mantel, auteur van Angst en verkramping werken averechts.

Huwen in eigen kring: wij lustten er ook wel pap van

Voor bezorgheid over het feit dat zo'n 80 procent van de Turken en Marokkanen in Nederland 'in eigen kring' trouwt, is geen enkele reden. Nog maar 50 jaar geleden sloten de Nederlanders zich van het wieg tot het graf op in de eigen zuil.


Red.:
  Het bekende argument zoals eerder gebracht door types uit de historische wetenschap uitleg of detail zullen we maar meteen afhandelen, voor de zoveelste keer:
-  Aanvangspunt van de redenatie: er is een verschil tussen katholiek (4) en protestant (6), en er is een verschil tussen christenen (5) en islam (15).
-  Het multiculti-argument: een verschil is een verschil.
-  Conclusie voor de multiculturalist: dus is het verschil tussen 4 en 6 gelijk aan het verschil tussen 5 en 15.
-  Uitgewerkt: het verschil tussen 4 en 6  is 2, en het verschil tussen 5 en 15 is 10.
-  Het multiculti-argement afgekort: 2 is gelijk aan 10. Een contradictie.
Zoals tot nu toe alle argumenten van de multiculturalisten terug te voeren zijn geweest tot contradicties.
    Dickie Mantel werkt dit argument gedurende de eerste helft van zijn artikel uit, met dezelfde soort saaie rommel als de historici ook produceren uitleg of detail . Waarna er een kleine alinea met stellingen volgt. Interessante stellingen:

  Vroeger kenden we de indeling van Nederland naar gezindten. En daarvan waren er nogal wat. Nu is de indeling simpeler: oorspronkelijke Nederlander of nieuwkomer. De kloof wordt in het huidige 'culturalistische' Nederland dieper gemaakt omdat aan etnische herkomst, cultuur en religie een doorslaggevende betekenis wordt toegekend. Ten onrechte, want de cultuur wordt gemaakt door mensen, is veranderlijk en niet - zoals de culturalisten menen - een soort besturingssysteem voor menselijk gedrag. Verder is het geloof niet allesbepalend.

Een voor een:
  Vroeger kenden we de indeling van Nederland naar gezindten.

Een indeling naar gezindten is er altijd en overal geweest. Als het in Nederland niet zo zou zijn, was Nederland sterk afwijkend. De mensensoort is kennelijk dol op gezindten.
  En daarvan waren er nogal wat.

Idem.
  Nu is de indeling simpeler: oorspronkelijke Nederlander of nieuwkomer.

Een leugen. Het is andersom: er zijn alleen maar gezindten bij gekomen.
  De kloof wordt in het huidige 'culturalistische' Nederland dieper gemaakt omdat aan etnische herkomst, cultuur en religie een doorslaggevende betekenis wordt toegekend.

Geïmpliceerd wordt: die kloof wordt dieper gemaakt door de Nederlanders. Een leugen. De kloof is gemaakt door de allochtone immigranten uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail , en dieper gemaakt met ieder woord dat ze uiten, wat erger is geworden sinds ze die woorden in het Nederlands uiten uitleg of detail .
  Ten onrechte, want de cultuur wordt gemaakt door mensen, is veranderlijk en niet - zoals de culturalisten menen - een soort besturingssysteem voor menselijk gedrag.

Een leugen. Het is precies het tegenovergestelde: cultuur ís een besturingssysteem voor menselijk gedrag, zoals het huwelijkspatroon van Turken en Marokkanen voor de zoveelste keer aantoont.
  Verder is het geloof niet allesbepalend.

Een in een stroman ingepakte leugen: niets is allesbepalend, maar voor zover iets bijna-alles-bepalend kan zijn, is dat religie.
    Dit is een pakkende representatie van de multiculturaltische ideologie - bestaande vrijwel volledig uit contradicties. Daarna volgde nog een aantal losse flodders:
  Nederland tobt op dit moment met een vrij algemene crisis in 'je thuis voelen'.

Weinig verwonderlijk, met een moskee in iedere wijk, meer nationaliteiten op straat dan bij de Verenigde Naties, en meer hoofddoeken dan in Saoedi-Arabië.
  Anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is het begrip 'thuis' niet zozeer gekoppeld aan gezin en werkterrein, maar aan de veel meer omvattende 'natiestaat'.

De onzinnige vergelijking met lege immigratiecontinent Amerika uitleg of detail .
  De immigrantenwijken, het gebrek aan uniformiteit in sociale conventies en publieke uitingen van geloof geven in onze overwegend seculiere maatschappij een gevoel dat Nederland is overgenomen door vreemdelingen.

Een leugen. Dat is niet een gevoel, dat is een feit uitleg of detail .
  Daarbij wordt veel betekenis toegekend aan onze nationale identiteit, zoals wij die geconstrueerd (verbeeld) hebben.

Terug naar de historici uitleg of detail - wat men beweert: Nederland heeft geen nationale, dat wil zeggen: culturele, identiteit - het hebben van een nationale of culturele identiteiten is voorbehouden aan allochtone culturen als die van Turken en Marokkanen, en die identiteit hoeven ze niet op te geven zoals de Nederlanders.
  Een identiteit gebaseerd op onze gemeenschappelijke geschiedenis, waarin moeilijk ruimte wordt gevonden voor nieuwkomers.

Een leugen: er wordt niet moeilijk een ruimte gevonden voor nieuwkomers in onze gemeenschappelijke dus nationale geschiedenis, er wordt totaal geen ruimte gevonden voor nieuwkomers in onze nationale geschiedenis. Omdat ze er geen deel van uitmaken.
  Terugkomend op het aantal 'homogene huwelijken': het kan geen verbazing wekken dat in de huidige, gepolariseerde fase het aantal gemengde huwelijken niet of nauwelijks toeneemt.

En tenslotte: het is allemaal de schuld van de Nederlanders. Die Dickie Mantel is een echt heel humoristische primitieveling. Wie wil genieten van meer van dit soort werk: hij publiceert veel op een haatzaai-site (concurrent van Joop.nl) www.republiekallochtonie.nl uitleg of detail .
    Alsof om Dickie te bespotten, maar volkomen per ongeluk natuurkijk, staat op de keerzijde van dezelfde pagina een artikel van twee Turken die in Nederland verblijven, over de verhogen van de afkoopsom van de Turkse dienstplicht, een reden voor vrijwel de gehele Turkse bevolking in Nederland die het betreft de ambassades te bestormen om snel nog gebruik te maken van de oude regeling:


Uit: De Volkskrant, 30-11-2011, door Ali Yazgili, werkzaam bij het Turkije Instituut in Amsterdam en Zihni Özdil, docent en promovendus maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ankara ziet Nederturk als Hollandse melkkoe

... Zelfs de meest nationalistische, rechtgeaarde Turkse Nederlander ...
    Hierbij laten we even buiten beschouwing hoe - op z'n zachtst gezegd - interessant het gegeven is dat in Nederland geboren en getogen jongeren vijftig jaar na de Turkse arbeidsmigratie bereid zijn het Turkse Blut und Boden blind te omarmen. ...
    Daar waar de verkorte dienstregeling nog werd gepresenteerd als een tegemoetkoming aan in het buitenland woonachtige mannen van Turkse afkomst, heeft behoud van de Turkse nationaliteit en eergevoel ...
    Waarom vragen de duizenden Turks-Nederlandse mannen die van plan zijn de komende dagen braaf in de rij te staan voor het Turkse consulaat niet als protest een blauwe kaart aan? ...
    Tegelijkertijd beseffen wij dat deze oproep bij veel Turkse Nederlanders het mentale domein van Orwelliaanse taboes bereikt. We hebben immers van jongs af aan de conservatieve of ultranationalistische waarden van 'onze gemeenschap' geïnternaliseerd.
    Dienstplicht is een van de dingen die spreekwoordelijk heiliger zijn dan de paus. ...


Red.:    Natuurlijk staat ergens ook de bekend leugen dat ze zo Nederlands zijn - natuurlijk: iedere dief ziet zichzelf als eerbaar mens. Maar wat er hier uit het artikel is gelicht maakt volkomen duidelijk, naast het pure feit van die stormloop zelf, wat voor vlees we hier in de kuip hebben: 99 procent pure conservatieve en ultranationalistische Turken. Dat is de achtergrond van die huwelijksmoraal. Dat is wat Dickie Mantel, en de zijnen, verdedigt. Pure achterlijkheid. Gevaarlijke achterlijkheid ook nog - op zijn minst potentieel.
    Naar aanleiding van een andere bron eerst deze uit het archief gedoken:


Uit: De Volkskrant, 26-10-2010, door Ahmed Marcouch

Politie Utrecht is weg kwijt

De Utrechtse politie neemt criminele jongeren bij de hand en verzaakt daarbij haar eigenlijke opdracht: daders oppakken.

Ahmed Marcouch | De auteur is lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Voorheen was hij brigadier bij de politie en voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart.

Mijn politiehart bloedt. In de Volkskrant lees ik over het wel en wee van een politiebureau in Utrecht (23 oktober). Ik wrijf mijn ogen nog eens goed uit. Het lijkt wel of ik lees over een welzijnsinstituut: jeugdigen aan de hand nemen, scholieren een diploma laten halen en de gezinsvoogd uitnodigen. Welkom op het politiebureau van Utrecht, de stad die er maar niet in slaagt daders op te sporen van homogeweld, dit jaar vier reeksen gewelddelicten tegen homo’s op een rij. De politie wekt de indruk vergeten te zijn waartoe zij op aarde is: daders opsporen, aanhouden en verhoren.   ...


Red.:   En Marcouch is al een van de heel weinigen wel duidelijk over welke doelgroep het gaat:

  Om te beginnen moet de korpschef echte speurneuzen gaan werven, jonge mannen en vrouwen die de milieus kennen, Antilliaanse agenten voor Den Helder, Marokkaanse agenten voor Utrecht en Afrikaanse agenten voor de Amsterdamse Bijlmer. Mannen en vrouwen die Romeo kunnen onderscheiden van Roy, en Hassan van Houssain.

Antillianen en Marokkanen. Maar één ding weet hij niet:
  Ik weet niet wat de politie bezield heeft om zover van haar pad af te raken dat zij het werk gaat overnemen van jeugdvoogden, docenten en jongerenwerkers.

Het antwoord is: hun politieke en ambtelijke bestuurders. Die stinkend politiek-correct en multiculturalistisch zijn.
    De aanleiding voor deze archiefbron was de volgende actuele:


Uit: Volkskrant.nl, 09-12-2011, ANP/Redactie

Radicale moslims verstoren debat over geloven

Tweede Kamerlid Tofik Dibi (GroenLinks) en de schrijfster en moslimactiviste Irshad Manju hebben gisteravond aangifte gedaan bij de Amsterdamse politie na een verstoring van een debat in De Balie in Amsterdam door radicale moslims. De verstoorders, afkomstig uit België, uitten bedreigingen en bespuwden Manji.

...    Volgens de directeur van De Balie, Yoeri Albrecht, verstoorden ongeveer dertig 'idioten' het debat. De ME moest eraan te pas komen om de groep naar buiten te werken. De politie sprak later van een groep van 22 man van wie er twee werden gearresteerd, een voor een bedreiging en een voor belediging.
    Volgens een ooggetuige verstoorden de moslims de bijeenkomst ook door luid 'Allah Akhbar' te roepen. 'Jullie zijn niet islam', zouden de jonge moslims hebben gescheeuwd tegen Dibi en Manji. Ze zouden ook met eieren hebben gegooid.
    De moslims, vermoedelijk van Sharia4belgium, eisten dat Manji en Dibi het podium verlieten. 'Ondanks verzoek van de politie om daar gehoor aan te geven, is het antwoord: nee', aldus Dibi. ...


Red.:    Natuurlijk had de politie, als antwoord op de eis van de moslims, hun het hoofd moeten kraken met politieknuppels. En niet twee, maar de hele groep in de cel gooien. De behandeling die ze nu krijgen nodigt volkomen uit tot herhaling.
     Volkskrant-columniste Nausicaa Marbe neemt deze zaak samen met een andere:


Uit: De Volkskrant, 09-12-2011, column door Nausicaa Marbe, schrijfster

Komt een holbewoner naar Nederland

Tussentitel: Wat een verspilling om in elke malloot een volwaardige dialoogpartner te zien

Stel: de tijdmachine van Suske en Wiske bestaat. U gaat naar de prehistorie. Daar loopt u met uw tolerante kerngezin op een grazige weide uit de tijd dat de natuur nog natuur was. Geen hongerig beest te bekennen, alles valt mee. Tot u ineens oog in oog staat met een fors bewapende holbewoner. Zo'n baardig oermens van wie duidelijk is dat hij het op uw dochter heeft gemunt. Negen is ze.
    Wat doet u? Gaat u, zoals thuis bij ontmoetingen met 'andere culturen', in debat? Welnee. U zet het op een rennen, u maakt dat u wegkomt. En mochten u en de uwen heelhuids thuiskomen, dan hoop ik dat u zult nadenken over de vraag waarom we in onze 21ste eeuw elke troglodiet een debat waard vinden.
    Dit gaat natuurlijk over de in Marokko vervolgde 'pedo-imam' Al-Maghraoui die nu vanuit Saoedi-Arabië naar de Haagse As Soennahmoskee komt om te preken dat 9-jarige meisjes die nog niet menstrueren beter in bed zijn dan meisjes van twintig. Barbaars. Een meerderheid van de Tweede Kamer, onder aanvoering van PvdA'er Khadija Arib, wil de imam geen visum geven omdat hij aanzet tot seksueel geweld tegen kinderen. Tegenstemmers vinden de vrije meningsuiting belangrijker dan deze verdenking. Laat maar komen, goed voor het vrijzinnige debat.   ...


Red.:   Iedere holbewoner heeft als sinds Jean-Jacques Rousseau en Claude Lévi-Strauss zijn eigen fanclub - zelfs nadat de holbewoner hen de schedel tot moes heeft geslagen blijven ze nog overtuigd van zijn goede bedoelingen.
    Overigens is de zaak natuurlijk simpel: de holbewoner zet aan tot een misdrijf.

  Hoe pervers kan het spel met de vrijheid van meningsuiting uitpakken. Telt die meer dan het gevaar dat salafistisch opgevoede meisjes lopen als hun ouders de adviezen van deze gruwelimam letterlijk opvolgen? Iets zegt mij dat we minder tolerant zouden zijn als het om een visumplichtige pedoseksueel ging die hier lezingen kwam verzorgen over infiltratie op oerhollandse crèches.

Ja ja, het is makkelijk scoren.
  Laten we elkaar ook niet wijs maken dat zo'n bezoek het integratiedebat verrijkt. De pedo-imam met zijn malle fatwa's die hij Gods woord waant, is een anachronisme. Met zo'n rots van onbegrip is het zinloos praten. Hij blijft een halvegare. Zoals zijn gastheer Sjeik Fawaz Jneid die - alle bruggenbouwsubsidies ten spijt - dezelfde morose moslimfundamentalist is gebleven die kwaadspreekt over vrijer denkende geloofsgenoten.
    Wat een verspilling van tijd en moeite, de gewoonte om in elke malloot een volwaardige dialoogpartner te zien. Er bestaat in Nederland tenminste een basisconsensus over hoe met elkaar te leven. Daar zijn eeuwen aan voorafgegaan; aan democratie moet je werken. Een radicaal die deze bagage mist en logische argumenten als kogels tegen Gods woord ziet, kan niet mee in een discussie van niveau. Daarvoor zijn zelfstandige denkers vereist. Dat elke domoor van de vrijheid van meningsuiting kan genieten, betekent niet dat elke domoor die vrijheid goed doet.

Maar natuurlijk. Wat je met gemak kan verlengen tot alle moslims. Het is namelijk zelfs als waar voor christenen: met religieuzen valt niet te discussiëren.
     En in het directe verlengde hiervan:
  Deze verhalen stemmen somber. Temeer omdat vaak blijkt hoe pover de autoriteiten toegerust zijn om burgers tegen agressieve achterlijkheid te beschermen. Neem de inval eergisteren van ruim twintig in woestijntenue uitgedoste moslimextremisten tijdens een debat in De Balie. Daar werden de internationaal bekende islamreformiste Irshad Manji en Kamerlid Tofik Dibi gesommeerd hun mond te houden en op te hoepelen, ze werden met eieren bekogeld en bedreigd als afvalligen die moesten sterven. Het duo bleef uit protest op het podium staan. Moedig.
    En wat doet de politie als ze eindelijk (beveiliging achtten ze die avond niet nodig) komt opdagen? Die vraagt Manji en Dibi eveneens weg te gaan. Niks begrepen dus. Al met al zijn er twee agressors gearresteerd. Niets begrepen. Twee maar, uit de horde die de orde verstoorde, mensen intimideerde, voor 'joden' uitschold en gericht tot geweld opriep.

Wat wij ook al constateerden.
  De les voor deze en andere nieuwe holbewoners is helaas: ga uw gang, politie en politiek weten zich geen raad met u.

Net als deze conclusie.
    Iemand voelt nog de behoefte om uit te leggen hoe "hol" de holbewoners zijn:


De Volkskrant
, 12-12-2011, ingezonden brief van Gerard van Hooff, Dordrecht

'Profeet valt niet te bekritiseren'

Ja, we kunnen nu wel doorgaan met alsmaar neer te schrijven hoezeer we het gedachtengoed van imam Al-Maghraoui verwerpen, zoals Nausicaa Marbe doet in haar column van 9 december, maar in het licht van een zuivere discussie is het wellicht beter even goed naar de feitelijke herkomst van de opvatting van deze imam inzake het trouwen met meisjes van negen jaar te kijken.
   Binnen de islam en het dagelijks leven van belijdende moslims staat de Koran, het geopenbaarde woord van God, op de eerste plaats. De tradities of overgeleverde handelingen en uitspraken van de profeet Mohammed zijn na de Koran de tweede pijler van de islamitische wet (de sharia) en vormen de leidraad voor het leven van moslims overal ter wereld.
    In een van deze overgeleverde handelingen zegt Aïsha, de elfde vrouw van Mohammed: 'De Profeet is met mij getrouwd toen ik zes jaar oud was en hij had gemeenschap met mij toen ik negen was'.
    Het gaat hier om een overlevering die door de moslimgemeenschap wereldwijd als gezaghebbend wordt gezien.
    Hierdoor is het zelfs voor weldenkende en gematigde moslims buitengewoon moeilijk zich openlijk tegen het standpunt van Al-Maghraoui uit te spreken.
    Met die overlevering in de hand kan hij ze immers gemakkelijk terechtwijzen als personen die het gedrag van de Profeet bekritiseren, een doodzonde, die geen enkele goede moslim wil begaan.
 

Red.:   Tja ...
    Het multiculturalisme heeft het nu dusdanig moeilijk, dat ze onderling beginnen te vechten:


Uit: De Volkskrant, 10-12-2011, column door Peter Middendorp

Bosma's lijst 

Tussentitel: Ook zonder dat zij er erg in hebben, kunnen mensen zich lang en vruchteloos met PVV’ers bezighouden

Het was halverwege de middag toen Martin Bosma, de tweede man van de PVV, achter de knoopjes van een hooggesloten colbert naar de vergaderzaal liep.   ...


Red.:   Peter Middendorp wil zich voor de zoveelste keer gaan bezighouden met de PVV, constateert zelf het ziekelijke ervan, en gaat toch door. Maar bij gebrek aan doelwit:

  Over Bosma weten we weinig, bijna niets, hoewel hij toch een dik boek heeft geschreven, De schijn-élite van de valse munters.

... moet hij het over degenen die over Bosma schrijven hebben:
  Twee weken geleden schreef Folkert Jensma in NRC Handelsblad dat Bosma in zijn boek lijsten bepleitte van linkse verraders, die nog eens uit hun beroepen moesten worden gezet.
    Ik had het boek niet bij de hand ...
    Wel herinner ik me Bosma's stelling dat links verantwoordelijk is voor de grote hoeveelheden moslims in ons land ...

Oftewel: hij heeft het voetstoots aangenomen - redenatie: "Bosma deugt niet - Jensma zegt iets over hem dat niet deugt - dus Jensma heeft gelijk".
    Helaas:
  Na Jensma's column twitterde de rechtse blogger Joost Niemöller

Schrijft de linkse, politiek-correcte en multiculturalistische columnist Peter Middendorp.
  Na Jensma's column twitterde de rechtse blogger Joost Niemöller dat de journalisten weer goed waren na de oorlog, en deden alsof Wilders Mussert was. Ik twitterde Niemöller - waar bemoei je je mee, zou je zeggen - dat hij met zijn Mussert een beetje overdreef.

Twitterde de linkse, politiek-correcte en multiculturalistische columnist Peter Middendorp, soepel liegende over zijn voortdurende zwartmakerij van alles dat in de buurt komt van de PVV.
  Vorige week schreef Jensma ineens dat in het boek van Bosma helemaal geen lijsten voorkomen - hij was 'slordig' geweest.

Hij heeft het over zichzelf en drukt zich begrijpelijkerwijs eufemistisch uit. Jensma heeft ordinair gelogen - tegen het smadelijke aan.
    Hetgeen ook Middendorp in de drek achterlaat:
  Hierop twitterde ik Niemöller - waar bemoei je je mee, zou je zeggen - dat hij dus toch een puntje had gehad.

Wat wij met genoegen constateren, want het geeft altijd een zekere voldoening om samenhang in de wereld te zien. Waarna Middendorp nog meer blijk van gebrek aan realiteitszin gaf:
  Bosma's lijsten bestaan niet. Natuurlijk niet.

Bosma's lijsten bestaan niet, maar lijsten van cultuurverraders wel - zie hier uitleg of detail . Waar Peter Middendorp natuurlijk al op stond. En waarmee Peter Middendorp ons nu geholpen heeft:
  Maar als ze bestaan, mag ik mij er misschien wel in verheugen dat ik mij daar ten koste van Jensma vanaf verraden heb.

Wat een grap - hij heeft er natuurlijk eerder punten bij gekregen. En ons Folkert Jensma aan doen toevoegen. Achterstallig onderhoud, want alle signalen zijn dat de NRC Handelsblad waar hij chef van is net zo cultuurverraderlijk is als de Volkskrant, Trouw, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer en de rest van de publicitaire, intellectuele en bestuurlijke elite van Nederland.
    Een instituut waarvan je met enige naïviteit zou kunnen veronderstellen dat het zich verre hield van onderdrukking is Amnesty International. Een naïeve gedachte, omdat Amnesty bemand wordt door het menstype "hulpverlener", en geen enkele bekende "hulpverlener" is gevonden die vrij is van het ideologische vooroordeel dat niet-westerse culturen en etnieën het slachtoffer zijn van het "wrede westen". Alle culturen zijn tenslotte gelijk, niet-westerse culturen lopen zichtbaar achter, dus dat moet wel de schuld zijn van de westerlingen. Te beginnen met de koloniale onderdrukking, natuurlijk.
    Dit alles slaat natuurlijk ook op de moslims - misschien zelfs meer want die lopen een reuze end achter. Dus steunt ook Amnesty de moslims. Bijvoorbeeld de moslims in Egypte, die dictator Mubarak hebben verjaagd. En die steun schreeuwen ze in het rond:

Wat ze hiermee steunen, staat beschreven hier:


Uit: De Volkskrant, 10-12-2011, column door Paul Brill

Oude tijd herleeft in Caïro en Moskou

Tussentitel: We hebben ons verkeken op de werkelijke verhoudingen in Egypte

...    Maar voordat we feestelijk een Russische Lente uitroepen, is het nuttig ook op dit punt de ontwikkelingen in de Arabische wereld voor ogen te houden. Welbespraakte hervormers, die het meest voor de camera's verschijnen, onttrekken nogal eens het zicht op de orthodoxie en behoudzucht van de 'zwijgende meerderheid'.
    Die meerderheid heeft nu gesproken in de Egyptische parlementsverkiezingen en het resultaat is een ijskoude douche voor iedereen die geloofde of hoopte dat er na de succesrijke revolte tegen president Mubarak waarlijk een nieuwe tijd gloorde in het belangrijkste Arabische land. Volgens de voorlopige uitslag heeft de Moslimbroederschap zo'n 40 procent van de stemmen behaald en koos bijna een kwart van de kiezers voor de nog veel rigidere salafisten. In de resterende kiesdistricten (op het platteland) zullen deze cijfers eerder nog omhoog dan omlaag gaan.
    Is de score van de Moslimbroederschap al hoger dan verwacht, het succes van de salafisten komt als een donderslag bij heldere hemel. ...
    Het neemt allemaal niet weg dat we (ik ook) ons hebben verkeken op wat er in Egypte ... aan de hand was. ...


Red.:   Amnesty steunt de onderdrukking door de moslims. Die jacht maken op de christenen uitleg of detail . Maar ja, ze hebben een kleurtje, hè. En dan mag je dit allemaal. Volgens de cultuurverraders.
    Volkskrant-journaliste Greta reimersma is getrouwd met een Marokkaan. En vindt dat Nederlanders op geen enkele manier moeilijk mogen doen over de invasie waaraan ze sinds de jaren zestig zijn blootgesteld. Ook tracht ze de Nederlanders te laten wennen aan al die mooie nieuwe culturen, middels en stroom interviews en ander stukken over de dragers van de verrijking van de Nederlandse cultuur - na twee weken ervoor Tofik Dibi, is nu een Egyptische acteur aan de beurt - we beginnen met een stukje uit het allerlaatste deel ervan::


Uit: Volkskrant Magazine, 17-12-2011, door Greta Reimersma

Sabri Saad el Hamus

SABRI SAAD EL HAMUS (54) VERRUILDE IN DE JAREN
ZEVENTIG CAÏRO voor Amsterdam, ‘de stad die mij als een vrouw
omarmde’. Dit voorjaar stond de acteur op het Tahrirplein. ...
...
Wat heeft jouw Nederlandse vrouw te maken met heimwee naar
Egypte?
‘Soms, als ik haar hoofd aanraak en haar ruik, doet ze me denken aan mijn moeder.’
Ja, dat hebben ook mannen die niet geëmigreerd zijn. ‘Het zijn twee zulke verschillende culturen die ik in me heb, daar heeft het mee te maken. Ik besta uit twee elementen en dat vind ik prettig. Ik
ben in Nederland trots op de tweede en derde generatie migranten, maar ze hebben niet wat ik heb. Ze kennen de heimwee niet en weten niet wat ze missen. Het is zó mooi. Echt waar.’


Red.:   Wij Nederlanders hebben ook twee culturen: de oude Nederlandse cultuur uit de jaren zestig en zeventig, en de nieuwe uit de jaren 2000. En je kan je niet voorstellen hoeveel heimwee de Nederlanders die de jaren zestig en zeventig hebben meegemaakt, hebben naar die tijd. En hoe ze deken dat de latere Nederlanders niet beseffen wat ze allemaal missen.
    Maar waar het natuurlijk prachtig is dat Sabri Saad el Hamus koestert, is het natuurlijk volstrekt anathema als een Nederlander ze heeft. dan heeft hij een "achter de dijken"-gevoel, lijdt aan xenofobie, in hij tegen vooruitgang, en eigenlijk is hij een fascist en potentieel kampbeul die de allochtone immigrant wil vergassen.
    Wat zou het mooi zijn als die Nederlander hetzelfde mocht meemaken wat Sabri Saad el Hamus heeft meegemaakt:

  ... toen het ongenoegen in Egypte afgelopen februari opnieuw losbarstte, had El Hamus geen keuze: hij moest naar Caïro. Het tv-programma Altijd wat reisde met hem mee en legde vast hoe hij op het Tahrirplein begon te schreeuwen toen tot hem doordrong dat president Mubarak was afgetreden: ‘Hij is weg! Hij is weg!’ Het maakte een geweldige indruk, maar wat hem misschien nog meer aangreep was de onschuldige vraag van een omstander. Die zag hem bezig, omringd door een Nederlandse cameraploeg en vroeg: ‘Wie ben jij?’ ‘Het was voor mij bijna een existentiële vraag’, zegt El Hamus. ‘Ik was zo gemotiveerd om het uit te leggen. Ik heb gezegd dat ik een Egyptenaar ben die in Nederland woont, dat ik van Egypte hou. Elke vezel, alles wat in mij Egyptisch is, was aan het schreeuwen en huilen. Ik leefde zo met die mensen mee. Ik keek naar de jongeren en zag mezelf, de Egyptenaar die ik bijna 35 jaar geleden was. Ik zocht de vrijheid maar had niet de kans revolutionair te worden.’

Dat wil zeggen: dat die Nederlander op het Binnenhof staat, en begint te schreeuwen toen het tot hem doordrong dat de multiculturalisten en de allochtone indringers waren verdwenen: "Ze zijn weg! Ze zijn weg!" Het maakte een geweldige indruk, maar wat hem misschien nog meer aangreep was de onschuldige vraag van een toerist Die zag hem bezig, omringd door een Nederlandse cameraploeg en vroeg: ‘Wie ben jij?’ "Dat is een bijna een existentiële vraag’, zegt de Nederlander. ‘Ik ben zo gemotiveerd om het uit te leggen. Ik ben een Nederlander die in Nederland woont, en ik hou van Nederland. Elke vezel, alles wat in mij Nederlands is, was aan het schreeuwen en huilen. Ik leef zo met die mensen mee. Ik kijk naar de jongeren en zie mezelf, de Nederlander die ik bijna 35 jaar geleden was. Ik zocht de vrijheid maar had niet de kans revolutionair te worden.’
    En dit zo opschrijven is al geheel een revolutionaire daad.
    Terug naar de gewone overlast-zaakjes. Neem nou eens geval van blanke overlast. - we laten de kop van het artikel venen weg:


Uit: De Volkskrant, 07-01-2012, van verslaggeefster Charlotte Huisman

De bewoners van het Burgemeester van Heemstrakwartier zijn er nog beduusd van. Dat in deze rustige straat met sfeervolle jarendertigwoningen in de nacht van Oud en Nieuw vuurwerk, glas en stenen naar politiemensen en brandweerlieden zijn gegooid. Eén brandweerman houdt er blijvende gehoorschade aan over. Een ander moest naar het ziekenhuis met een stevige snijwond. Een agent liep derdegraadsbrandwonden op aan zijn been.    ...
    Het gezelschap stak een vuur aan, op de parkeerplaatsen, dicht tegen de huizen. De brandweer vertelde hun meerdere malen dat dit gevaarlijk was en bluste het vuur. Waarop er weer een nieuw vuur werd aangestoken. De sfeer werd grimmig toen het gezelschap de brandweer verhinderde te blussen. De aanwezigen gooiden met vuurwerk en flessen naar de brandweermensen en de politie, en er vielen klappen. Pas toen er versterking kwam, kon de politie de rel beëindigen.    ...


Red.:   Oudejaarsoverlast van de ergere soort - maar zoals deze voorkomt in het hele land. Ongewenst, maar geen reden voor speciale aandacht. Op een enkel ding na:

  De bewoners van het Burgemeester van Heemstrakwartier zijn er nog beduusd van. Dat in deze rustige straat met sfeervolle jarendertigwoningen in de nacht van Oud en Nieuw ...
    ... Een buurtje waar het gezellig wonen is, zeggen de bewoners van de huur- en koopwoningen.

In plaats van de wijken van de lagerbetaalden, is het nu in een wat betere buurt. Maar we hadden het over daders:
  Omwonenden wijzen één gezin aan als schuldige. Op oudejaarsdag spanden ze tegen het middaguur een zeil over de straat en zetten enkele olietonnen neer. Vader bracht hout en pallets. Zijn drie zonen hadden hun vrienden van buiten het dorp uitgenodigd. Het drinken begon al in de middag.

Geen enkele twijfel, met die drank erbij: dit gaat over blanken.
    Oké, een redelijk normaal gevalletje oudejaarsoverlast, door blanken. Het is bijzonder twijfelachting of het feit op zich voldoende zou zijn voor een ANP-berichtje.  Maar er is de laatste tijd steeds meer maatschappelijke steun voor het aanpakken van allerlei vormen van overlast, en omdat dit over blanken gaat, en om te laten zien de Volkskrant het beste met de mensen voor heeft, pakken  ze het serieus aan, zie de koppen onder en de hele pagina rechts:


 

 

  Reportage | Keurige wijk in De Bilt houdt fikse kater over aan Oud en Nieuw

'Neem hen het recht op zorg of een uitkering af'

Burgemeester Arjen Gerritsen (VVD) van De Bilt reageert furieus op de familie die Oud en Nieuw voor een hele wijk verknalde.

Tussentitel: ‘Degenen die dit doen, denken dat ze met alles wegkomen’


En zoals al aan de koppen te zien, weet het bestuur ineens ook wat aanpakken is:
  VVD-Burgemeester Arjen Gerritsen van De Bilt zag die nacht de brandweerlieden ontdaan terugkeren in de kazerne waar hij aanwezig was. 'Degenen die dit doen, denken dat ze overal mee weg komen', zegt Gerritsen. Wat hem betreft kunnen mensen die zo over de schreef gaan, zeker tegen hulpverleners en politie, niet hard genoeg worden aangepakt. 'Neem hen bijvoorbeeld hun recht op een uitkering of zorg af', suggereert Gerritsen. 'Mensen die zich niets aantrekken van de samenleving, hoeven er ook niet op te rekenen dat ze zaken ontvangen van die samenleving.'
    De burgemeester weet dat hij in zijn functie niets heeft te zeggen over dergelijke rechten. Hij wil, zegt hij vrijdag, 'een signaal' afgeven. Dat het 'onacceptabel' is dat zulke dingen gebeuren, en dat degenen die dergelijke misdaden begaan, dat heel hard moeten voelen.

Dat is dus echt voor het eerst dat zo'n soort aanpak te horen valt. Talloze en veel ernstigere vormen van overlast zijn al dertig jaar de revue gepasseerd, die riepen om precies hetzelfde. Zoals gezegd: het is nooit gehoord en dus zeker niet gebeurd. en de reden weet iedereen: omdat het allochtonen waren. En allochtonen mag je niets doen. Die mogen eindeloos door blijven etteren. Omdat een echte aanpak "Xenofobie!", en "Discriminatie!" en "Racisme!" en  "Denk aan de Joden ...!" en "Deportatie ...!" en "Holocaust ...!" zou zijn.
    Er zijn organisaties die zich keren tegen iedere onderdrukking van de westerse waarden, bijvoorbeeld door "socialistische regimes". Amnesty International, Human Right Watch en dergelijke lopen zich voor dat soort gevallen het vuur uit de sloffen. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen op alles:


Uit: De Volkskrant, 24-01-2012, van verslaggever Rob Vreeken

HRW: accepteer winst islamisten

De internationale gemeenschap moet leren leven met de politieke islam, nu die in Arabische landen de belangrijkste politieke macht blijkt te zijn. Human Rights Watch (HRW) stelt dat in haar zondag verschenen jaarrapport.
    De islamistische partijen genieten een authentieke populariteit, volgens de mensenrechtenorganisatie. Dat negeren zou 'een schending zijn van democratische beginselen', stelt HRW-directeur Kenneth Roth in zijn voorwoord. ...


Red.:   Een flagrante vorm van hypocrisie  - en een archetypisch gelegenheidsargument. De moslims zouden, indien in de gelegenheid gesteld te kiezen over het lot van Israël, kiezen voor het opheffen ervan. En HRW zou daar alle verbale staven die ze heeft over breken.
     Natuurlijk gevolgd door leugens:

  'Het omarmen van de politieke islam hoeft niet te betekenen dat de mensenrechten worden afgewezen ...aldus Roth.

Ongelofelijk. Net als de argumentatie:
  ... zoals blijkt uit de kloof tussen de beperkte opvattingen van sommige salafisten en de meer progressieve interpretatie van de islam' zoals die wordt aangehangen door de leiders van de Ennahda-partij in Tunesië

Variant: omdat de gewone nazi's de joden doodschieten in plaats van het vergassen door de extremistische nazi's, moeten het doodschieten door de gewone nazi's maar accepteren.
    Wanstaltig.
    Even nog ter vastlegging, na al eerdere bewegingen in die richting: het CDA is weer overstapt op de stelling "de multiculturele samenleving is een verrijking".  Voorzitter Ruth Peetoom wist geen antwoord op de vragen van Andries Knevel en Thijs van den Brink op wat dat die verrijking dan wel mocht zijn (Knevel & Van den Brink, Nederland 2, 25-01-2012). Daarom gaat ook Ruth Peetoom naar de verzameling cultuurverraders.
    De Volkskrant heeft zich een tijd beperkt tot directe en indirecte reclame, zonder het formuleren van expliciete standpunten. Misschien wilde men zich beteren,. Maar zodra de eerste de best "kwestie" zich aandeed, vervoel men onmiddellijk weer in de volkome verkeerde, cultuurverraderlijke, keuze:


Uit: De Volkskrant, 30-01-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Symboolverbod

Een boerkaverbod is een te grof middel om een marginaal verschijnsel te bestrijden. Het is bedoeld voor de bühne.

Vooropgesteld: er zijn tal van situaties in het openbare leven waarin het dragen van een boerka ongewenst is. In het onderwijs is open communicatie vereist. Die is onmogelijk als een docent of leerling geheel achter een boerka schuilgaat. Een boerka is ook niet bevorderlijk voor de kansen op de arbeidsmarkt. Het is daarom niet onredelijk een bijstandsuitkering te korten voor wie vasthoudt aan fundamentalistische kledingvoorschriften.   ...


Red.:   Waaromheen dus allerlei gezeur ontstaat - wanneer wel en wanneer niet, enzovoort. In België speelde iets dergelijks in Antwerpen met hoofddoeken op school. En daar nam men, uit hoofde van de duidelijkheid het besluit tot een algemeen verbod.
    En voor de boerka is zoiets dus nog veel logischer en voor de hand liggender.
    Maar nee hoor, de onderbuikgevoelens, de reflexen, zijn te sterk:

  Het algehele verbod dat het kabinet wil, is van een andere orde. Dat gaat om te beginnen voorbij aan het feit dat er heus ook vrouwen zijn die hun gezicht uit vrije wil bedekken, al dan niet als een rebelse uiting van godsvrucht.

En er is ook het feit dat er heus vrouwen zijn hun gehele naaktheid willen vertonen, al dan niet als een rebelse uiting van godsvrucht. En dat is evengoed verboden.
    Een voor de hand liggende observatie.
    Maar nee hoor, men dramt rustige verder:
  Daarmee zet het kabinet gemakshalve zomaar de vrijheid van godsdienst opzij.

Een gotspe. Want men veronderstelt hier dat er een absolute vrijheid van godsdienst bestaat. Nou, die bestaat er niet. Mormonen mogen in Nederland ook niet hun polygamie bedrijven. - om maar iets te noemen.
  De herhaaldelijke waarschuwingen van de Raad van State dat het wetsvoorstel daarom een stap te ver gaat, worden simpelweg in de wind geslagen.

Tja, die hebben van dezelfde molen klappen gekregen ...
    En men draaft rustig verder:
  VVD, CDA en PVV zijn vóór, dus de Tweede Kamer zal de wet goedkeuren. Misschien dat de Eerste Kamer daarna wel op de rem trapt en de juiste conclusie trekt: een algeheel verbod is een te grof middel ter bestrijding van een marginaal verschijnsel. Het is een symboolverbod, bedoeld voor de bühne, om de PVV tevreden te houden, en slechts inspelend op het vage ongenoegen dat velen voelen bij het zien van een boerka. Voor het negeren van de vrijheid van godsdienst zijn betere argumenten vereist.

Hier komt dus qua geestesgesteldheid bijna het Pieter Baancentrum is zicht ...
    Onder de Duitse elite blijft het ook spoken:


Uit: De Volkskrant, 03-02-2012, van correspondent Merlijn Schoonenboom

Wilders kwaad over Duitse folder

Geert Wilders wil dat de Nederlandse regering de Duitse ambassadeur ter verantwoording roept. De PVV-leider is verontwaardigd over een Duitse brochure waarin een indirect verband wordt gelegd tussen de uitlatingen van rechts-populisten als hemzelf en rechts-extremistische gewelddaden. De folder is gesubsidieerd door de Duitse overheid.   ...
    Met de brochure Zwischen Propaganda und Mimikry wil de Duitse Amadeu Antonio-stichting het bewustzijn vergroten hoe jongeren via sociale netwerken in rechts-extremistische kringen terecht kunnen komen. Er staan twee kleine verwijzingen naar Wilders in. Wel wordt, onder andere in het voorwoord van de liberale Duitse minister van Justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), een verband gelegd tussen toenemend rechts-populisme, radicalisme en de in november 2011 ontdekte neonazistische terreurgroep uit Zwickau.
    Volgens Leutheusser-Schnarrenberger zou 10 procent van alle Duitsers een 'rechts-populistische tot rechts-radicale' instelling hebben. Binnen die groep zou het aantal personen dat geweld tegen minderheden goedkeurt flink zijn toegenomen. 'Zulke ontwikkelingen creëren de voedingsbodem waarop de Zwickauer cel kon ontstaan en naar willekeur kon moorden', schrijft de minister.   ...


Red.:   Volgens deze redactie, en de feiten, heeft tussen de 80 en de 100 procent van de Turken (Duitsland heeft weinig Marokkanen) "nationaal-populistische tot fascistische" instelling uitleg of detail . Maar dat betreft immigranten en moslims, dus dat is niet erg ...
    Al eerder hebben we voorbeelden gezien  van besmetting bij de politie - natuurlijk door voornamelijk benoemingen door bestuurders. Hier is nog een voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 06-02-2012, ANP

PVV wil altijd boete voor dragen boerka

De PVV eist dat de Amsterdamse politie altijd boetes zal uitdelen aan mensen die een boerka dragen. De Amsterdamse korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg zei in het televisieprogramma Eva Jinek op Zondag dat agenten de situatie, zoals altijd, per geval inschatten en dan kiezen of ze iemand waarschuwen of een bekeuring geven. ...


Red
.:
   Naaktlopers worden wel gearresteerd.
    Weer een staaltje traditioneel recht-toe-recht-aan cultuurverraad:


Uit: De Volkskrant, 10-02-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Peter Giesen

Koude drukte

De hype over de Elfstedentocht die nooit plaatsvond, toont een nostalgisch verlangen naar traditie en saamhorigheid.

De afgelopen week is een record gevestigd, waarschijnlijk zelfs een wereldrecord. Nog nooit hebben de media zo veel aandacht besteed aan een gebeurtenis die nooit plaatsvond, de Elfstedentocht 2012. ...
    De hype illustreert een nostalgisch verlangen naar traditie en saamhorigheid. ...


Red.:   De moskee en de hoofddoek tonen nostalgisch verlangen naar traditie en saamhorigheid. Alleen, dat laatste denkt Peter Giesen en zijn kornuiten precies het tegenovergestelde over. Dat verlangen is een verrijking van onze cultuur ...
    De Islamitische Studentenvereniging Amsterdam had een aanval van behoefte aan debat, dus nodigde ze het beste uit dat ze op dit gebied kon vinden: een radicaal imam genaamd Haitham Al-Haddad - iemand met vrije opvattingen - over steniging enzo. Daarover stond toch wel enige ophef, dus de Vrije Universiteit, waar dit nest aan vrijheidgezinden zit, trok zich schielijk terug. Daarop sprongen twee Nederlandse weldoeners in het gat voor de vrije-meningsuitng dat dreigde te ontstaan. Hier het commentaar van één van de weinige afkomstigen uit de Arabische wereld die zijn mond open durft te doen:


Uit: De Volkskrant, 21-02-2012, door Hafid Bouazza, dichter en schrijver.

Wie de ezel neukt, moet leren hinniken

Door in debat te gaan met imam Haitham Al-Haddad, op zijn voorwaarden, helpen westerlingen een beschimmelde religie in leven te houden.


De islamitische lente is weer aangebroken. Het dort en verlept en schreeuwt weer lustig en roestig in de altijd dynamische wereld van de religie aller religies. Waar zal ik eens beginnen? Dat de islamitische lente ook in Nederland is aangebroken? Nee, deze lente breekt hier allang niet meer aan, hoeft dat niet eens te doen, omdat zij al geruime tijd als kasplantje wordt verbouwd.
    De boeren die deze groei mogelijk maken zijn niet eens moslims zelf - moslims zijn niet creatief - maar de zogenaamde verdedigers van het vrije woord: Yoeri Albrecht (directeur van De Balie) en Kustaw Bessems (journalist bij De Pers), die ik altijd heb gewaardeerd. Het komt nu echter op mij over alsof Kustaw Bessems de rol van de negeradvocaat op zich wil nemen die Ku Klux Klanners verdedigde. En Yoeri Albrecht blijkt een opportunist. Niks mis mee. Met beide gevallen niet. De Balie leeft bij gratie van moslimbol-aaierij - allo's vinden ze dolletjes daar - en Bessems denkt blijkbaar dat een spugende imam het bij spugen houdt.   ...
    Nu heeft Bessems de islamitische studentenvereniging die de misvormende en geestelijk misvormde imam Haitham Al-Haddad heeft uitgenodigd ook al voorzien van nieuwe verbale munitie. Hij sprak over 'censuur vooraf' en ziet! - de muzelmannenstudentenvereniging heeft het in haar verdediging van de uitnodiging van de snelbewegende schildpad over... 'censuur vooraf'. Hij beweegt snel om vrouwen te ontwijken, maar is gevangen in zijn zandbedekte schild.
    Censuur vooraf? Even los van de censuur vooraf van de islam zelf (dit mag niet en dat mag niet), wat dacht men van de voorwaarden die de besneden hond van een uitgenodigde imam had gesteld? Geen ongesluierde vrouwen aan de tafel waaraan hij in 'debat' ging. Het gaat mijn verbeeldingskracht te boven: als de meest vernederde bevolkingsgroep ter wereld, de vrouwen, wordt buitengesloten van zichtbaarheid (boerka) of 'debat', dan is dat plotsklaps het verdedigen van uitingsvrijheid, gewillig geholpen door mannen die ons willen doen geloven dat zij ons voor iets nog gevaarlijkers willen behoeden.
    In werkelijkheid gaat het er natuurlijk om zich te profileren aan de hand van intellectuele redelijkheid. Yoeri en Kustaw spelen graag voor Voltaire (Yoeri's pruik hing al een beetje scheef) in een tijd waarin niet Voltaire zelf gevaar loopt, maar juist het slachtoffer van hun tegenstander - de vrouw. Vermeende tegenstander moet ik zeggen, want het blijft een ouwejongenskrentenbroodgedoe. Een vrouw buitensluiten van 'debat'? Oké. Een moslim buitensluiten? Brand en racisme.

Red.:   Het is van de ratten besnuffeld: de moslim mag rustig buitensluiten, maar wij moeten dat niet wagen ...
    Voor de volledigheid ook hier een stuk dat als eerste bij Denkafwijkingen uitleg of detail is geplaatst. Lijdend voorwerp is weer een politicus, zij het eentje met pretenties. En hij doet zijn werk in een vorm die kenmerkend is voor alfa's het zelfportret. Want uit het bovenstaande is volkomen helder dat de kosmopolieten en multiculturalisme zo boordevol rancune zitten jegens de PVV en haar stemmers, dat ze ten eerste totaal niet in staat zijn er het zwijgen over toe te doen ondanks vele aansporingen in die richting,  en ten tweede daarbij iedere redelijkheid en zicht op het eigen oreren uit het oog verliezen:


Uit: De Volkskrant, 14-03-2012, door Joost de Vries

'De energie van de PVV richt zich geheel op de eigen rancune'


Red.:    Zoals al geconstateerd: de kosmopolieten en multiculturalisten stromen volledig over van rancune - nog even noemen over welk specifiek exemplaar het in dit geval gaat:

  Nog voordat het boek Het rancuneuze gif van VVD-senator Sybe Schaap dinsdag verscheen, nam minister-president Rutte er al afstand van. Schaap, ingenieur en doctor in de wijsbegeerte,

 Schaap gaat het over zichzelf hebben, en wisselt dat af met jij-bakken:
  Zijn boek gaat niet in de eerste plaats over de partij van Wilders, maar diens opkomst is er wel de aanleiding toe. Aan de hand van de filosoof Nietzsche beschrijft Schaap hoe wrok en rancune in de maatschappij verschillende vormen kunnen aannemen, van nazisme en marxisme tot islamitisch fundamentalisme, radicaal dierenactivisme en de PVV.

... en het kosmopolitisme en multiculturalisme van Schaap en kornuiten.
  De strekking: ressentiment verheerlijkt een utopisch verleden en verwijt anderen het weinig utopische heden.

Precies: het verleden toen kosmopolitisme, internationalisme en de verrijking door allochtone culturen nog utopische waarden waren.
  De oplossing van Schaap: ken uzelf, alleen introspectie kan haatdragende waanideeën doorprikken.

Precies: en de haatdragende boekenschrijverij stoppen.
  Schaaps kritiek op de PVV is niet mals. 'Onder het nieuwe populisme van de PVV resteert er geen spoor van zelfanalyse of zelfkritiek. Oplossingen voor de beeldend gebrachte problemen doen er nauwelijks toe, de energie richt zich geheel op het verbreiden van de eigen rancune.'

Fantastisch, hoe goed hij de eigen kwaal weet te beschrijven.
  Hoopt u op discussie in de VVD?
'Ja, ik hoop dat die bal wordt opgepikt. In de samenleving, maar ook in de VVD en de PVV. Als Wilders over dit onderwerp eens goed met me wil praten, graag.'

Sybe mag op elk gewenst moment deze website mailen.
    En de coda:
  Wilders noemt u 'duidelijk niet helemaal goed bij uw hoofd'.
'Precies de reactie die ik voorspeld heb.' Schaap, in zijn boek: 'Het beruchte oordeel van Wilders over een opponent: U bent knettergek. Met een belachelijk gemaakte tegenstander hoeft men niet te debatteren.'

Precies wat Schaap doet: "Met een tot NSB'er gemaakt tegenstander hoeft men niet te debatteren".
    Tot zover het al gepubliceerde stuk. Het gaat hier met name om het tussenstuk:
  Tussentitel:
Vergelijkingen

VVD-senator Sybe Schaap vergelijkt de PVV niet met het fascisme, maar wel met de vooroorlogse NSB. Anderen wetenschappers en politici gingen hem voor, sommigen gingen nog verder.
    CDA-prominent Anton Zijderveld stapte in 2009 uit het CDA om de open houding van de partij richting de PVV. Hij zag overeenkomsten tussen PVV en NSB omdat ze 'allebei geen democratische partijen zijn, maar een beweging'.
    Fatima Elatik (PvdA), stadsdeelvoorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg, vergeleek in een tweet Geert Wilders met Adolf Hitler.
    CDA-Tweede Kamerlid Jack Biskop maakte in 2010 tijdens een fractievergadering de vergelijking tussen de PVV en de nazi's in de jaren dertig.
    Filosoof Rob Riemen publiceerde een boek over de PVV met de titel De eeuwige terugkeer van het fascisme.
    Begin dit jaar kreeg een student van de Universiteit Tilburg een 10 voor een scriptie waarin hij betoogde dat de PVV een fascistische partij is. Hoogleraar Jan Blommaert, een van de beoordelaars, onderschreef die stelling.

Een gezegde in Rotterdam en omstreken luidt: "Er wonen meer gekken buiten Maasoord dan erbinnen" (en vul voor "Maasoord" uw eigen locale psychiatrische inrichting in ...).
    Een ruime week later komt de officiële recensie:


Uit: De Volkskrant, 24-03-2012, door Robin te Slaa


Partij van het ressentiment

De PVV mobiliseert de rancune met gefingeerde vijandbeelden, betoogt VVD-filosoof Sybe Schaap.

Twee weken geleden werd bekend dat een politiek-filosofisch werk van VVD-senator Sybe Schaap zou verschijnen over de rol van rancune in de samenleving. In dit boek getiteld Het rancuneuze gif - De opmars van het onbehagen zou Schaap de PVV beschouwen als een gevaarlijk politiek verschijnsel dat herinneringen oproept aan de jaren dertig van de vorige eeuw. ...
    De grote vraag was uiteraard in hoeverre Schaap de PVV werkelijk gelijkstelt met fascisten uit de vorige eeuw. Het antwoord daarop is kort: dat doet hij niet. De auteur wijst erop dat in onze maatschappij een breed gedragen ressentiment bestaat. Het is vooral de PVV die deze rancune mobiliseert en versterkt met gefingeerde vijandsbeelden. Zo zouden onze nationale soevereiniteit en culturele identiteit onophoudelijk worden bedreigd door de totalitaire islam, niet-westerse allochtonen, een complotterende linkse elite, het oprukkende multiculturalisme en de oncontroleerbare macht van de EU.   ...


Red.:   De retorische truc van relativandum ad absurdum uitleg of detail : "De bewering dat de maan van groene kaas is, is net zo geldig als de bewering dat de maan van steen is, want het zijn beide slechts uitspraken van mensen". Een stellingname die verdere discussie eigenlijk zinloos maakt..
    Natuurlijk ís er een grote hoeveelheid oncontroleerbare macht van de EU uitleg of detail , is het multiculturalisme opgerukt tot aan de positie van het het staatshoofd (zie alhier) , is de linkse elite verenigd in haar strijd tegen de lagere klasse uitleg of detail , wordt onze cultuur bedreigd door niet-westerse allochtonen uitleg of detail , en is de islam in overgrote meerderheid totalitair uitleg of detail . De enige strijdpunten zijn de percentages.
    Overigens laat Schaap zich ook nog in de ideologische veren kijken:

  Als antidotum tegen het infectueuze ressentiment in onze maatschappij prijst Schaap Nietzsches leer van de wil tot macht aan. Bij deze 'wils-sterke' gaat het om 'een uitgedaagde zelfoverwinning' en het realiseren van zelfgestelde doelen.

Om te brullen. Die wil tot macht is inderdaad ruimschoots aanwezig bij de semi-dictators van de EU, de multiculturele elite en de rest van de oligarchie, die die macht willen gebruiken om zo veel mogelijke goedkope arbeidskrachten te importeren, zodat zij rijker zullen worden.
    En men weet het ook aardig te illustreren. Want dit is de voorpagina van het betreffende katern Boeken:

Te zien is een selectie van parodieën op verkiezingsposters van de PVV. Allemaal gemaakt door de linkse elite. Geen complot. Gewoon een een vrijwel volkomen samenlopen van een belang: het eigenbelang. Tegen de gemeenschappelijke vijand: de lagerbetaalden, wier arbeid afgeroomd moet worden om de linkse elite een lekker leventje te kunnen laten leiden. En ze moeten dus vooral niet stemmen op de PVV, want die is veel te halsstarrig als het gaat om langer werken en het afromen van de pensioenpotten van die lagerbetaalden. Allemaal rancune en ressentiment wat je in die posters ziet. De rancune en het ressentiment van de makers ervan.
    De redactie had al enige keren geaarzeld om Paul Scheffer aan deze verzameling toe te voegen. Hij is tenslotte in de eerste plaats bekend geworden door zijn essay Het multiculturele drama uit 2000 waarin voor het eerste iemand uit de oligarchie de problemen met de allochtone immigranten benoemde, maar sinds die tijd, kennelijk geschrokken door de sociale boycot die hem in die kringen ten deel is gevallen, probeert hij met enige regelmaat weer bij hen in het gevlei te komen. Wat in zoverre succesvol is geweest dat hij nu een hoogleraarschap in een of ander hokie-tokievak heeft - iets Europees, of zo.
    Die aarzeling leidde aanvankelijk ook tot een niet-plaatsen van het volgende artikel:


Uit: De Volkskrant, 12-03-2012, door Bart Dirks

Interview | Hoogleraar Paul Scheffer over integratie in de twee grootste steden

In Rotterdam is het debat harder, Amsterdammers ontlopen elkaar

Hij wilde niet redeneren: integratie is een succes óf een mislukking. Wel wilde Paul Scheffer weten: waar is er vooruitgang, waar achterstand? 'In Rotterdam neemt de segregatie af, in Amsterdam niet.'

Tussentitel: Term 'allochtoon' moet weg uit ons spraakgebruik - Paul Scheffer - Hoogleraar Europese studies


Red.:   Kijk, die tussentitel ... Maar hij zegt in dit stuk ook:

  Welke bevindingen baren u zorgen?
'De uitvalcijfers bij de Cito, het overgewicht bij Turkse kinderen, de dalende arbeidsparticipatie van Rotterdamse Antillianen, de hoge jeugdcriminaliteit in Marokkaanse en Antilliaanse kringen. En het feit dat veel mensen uit de Surinaamse gemeenschap niet gaan stemmen.'

En de vraag die in het hoofd van de redactie speelde was: "Als je dit constateert, hoe kun je dan beweren dat het gebruik van een naam ook maar een cent uitmaakt?" Want met een andere naam zal dan die nieuwe naam razendsnel besmet zijn, want het gaat niet om de naam, maar om het gedrag van de groep met de naam.
    De reden om toch tot plaatsing over te gaan is de volgende:


De Volkskrant, 14-03-2012, ingezonden brief van Wilbert van Rijen, Holthees

Tweedeling

Paul Scheffer stelt voor de term allochtoon uit ons spraakgebruik te verwijderen (Ten eerste, 12 maart). Wanneer dat niet gebeurt, zegt hij, dan zal er tot in lengte van dagen een tweedeling blijven tussen allochtonen en autochtonen. Hij suggereert hiermee dat die tweedeling gemaakt wordt door de autochtone bevolking en dat de groep allochtonen hierdoor wordt buitengesloten.
    De realiteit die ik al ruim 20 jaar dagelijks ervaar bij mijn leerlingen, met voornamelijk een islamitische achtergrond, is er een van nadrukkelijk gekozen segregatie. Vooral de jongens zeggen nooit en te nimmer met een autochtoon Nederlands meisje te zullen trouwen. Ze willen er wel tijdelijk 'verkering' mee, maar trouwen is in hun ogen onmogelijk.
    Van de meisjes is bekend dat een aantal van hen een autochtone Nederlandse jongen verkiest boven een traditionele islamitische jongen, mits deze autochtone jongen zich maar bekeert tot de islam.
    Mijn leerlingen zeggen zich op de eerste plaats Marokkaan, Turk, Koerd, Somaliër te voelen en pas veel later enige verwantschap te voelen met autochtone Nederlanders. Er zal dus ook van de kant van de Nederlanders met een allochtone achtergrond een hele cultuuromslag verwacht mogen worden, wil het ideaal dat Scheffer voorstaat, namelijk 'immigratiesteden waarin iedereen als gelijke en als burger wordt aangesproken', wordt gerealiseerd.


Red.:   Oftewel: het probleem schuilt voor de volle 100 procent daar.
    En een kleine twee weken later legt Scheffer nog eens de achtergrond bij zijn keuzes uit:


Uit: De Volkskrant, 27-03-2012.

Ander commentaar
...
NRC Handelsblad

'Het Polenmeldpunt en het zwijgen van RUTTE tonen een groeiende verdeeldheid. De veroordeling door het Europees Parlement is zorgelijk, maar pijnlijker is de verlegenheid van de middenpartijen, inclusief die van de oppositie. Die slagen er maar niet in op een toekomstgerichte manier te spreken over de economie en de symboliek van een immigratiesamenleving. Alles is inmiddels wel gezegd in tien jaar integratiedebat, maar het lukt nog steeds niet om de politieke impasse te doorbreken.' (Paul Scheffer)


Red.:    En die inspiratie is dus, zoals bij vrijwel allemaal, migratiefundamentalisme.
    Zoals uitvoeriger gedemonstreerd in Denkafwijkingen uitleg of detail kunnen multiculturalisten hun mond niet houden, en schieten ze daarbij voortdurende in de eigen voet. Hier komt een ernstig geval: Ernst Hirsch Ballin, die in zijn zendingsijver de koningin voor de voeten rijdt:

Uit: De Volkskrant, 15-03-2012, van verslaggevers Jan Hoedeman en Remco Meijer

Interview | Oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin

'Koning nodig nu vijanddenken heerst'

Woensdag verscheen van de oud-minister een publicatie over de rol en positie van het staatshoofd.

Tussentitel: Geloof, herkomst, cultuur: dat moet je allemaal niet politiseren

Politiek vijanddenken is dominant geworden in Den Haag. Dat gaat ten koste van het koningschap en de cohesie in de samenleving. Dit schrijft oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) in zijn woensdag verschenen boek De Koning.
    Hirsch Ballin (61) is tegenwoordig hoogleraar Nederlands- en constitutioneel recht aan Tilburg University. Hij vindt dat het staatshoofd meer ruimte moet krijgen om een verbindende rol te spelen in de samenleving. Hij heeft geprobeerd, zoals hij zegt, 'zonder sweeping statements en zonder krampachtigheid' te kijken naar de rol van de koning.    ...


Red.:  Dat Hirsch Ballin een ernstig multiculturalist is, doet hij nog eens uit te doeken door alle vormen van kritiek erop te bestempelen als "vijanddenken":

  U stelt: het verbindend koningschap biedt weerstand aan de destructieve vijandschap. Legt u dat eens uit?
'Er is een sterke neiging om alles politiek te maken, alles wordt in schema's van vrienden en vijanden getrokken. Politici zijn kemphanen. Ik doel niet uitsluitend op de PVV. We praten over een politiek die niet meer accepteert dat ze maar een van de facetten van de samenleving is. Gelukkig zijn er ook partijen die zich dat wel bewust zijn.'

Hij probeert het hierin te veralgemeniseren, maar dat is natuurlijk een afleidingsmanoeuvre: het gaat hem niet om de normale politieke tegenstellingen, maar om de meest vocale ervan: die over de multiculturele samenleving. Was, bij wijze van spreken, de term "kopvoddentaks" niet gevallen, had dit interview niet in de krant gestaan.
    En deze keiharde multiculturalist houdt een pleidooi houdt voor meer invloed van de koningin. Dat doet hij natuurlijk alleen als datgene wat de koningin zegt, hem bevalt. Dus wat Ernst Hirsch Ballin hier impliciet doet, is toegeven dat de koningin een pleitbezorger van het multiculturalisme is. En hij geeft het nog bijna toe ook:
  Als u de koningin weerstand wilt laten bieden aan politiek destructieve krachten, dan staat zij toch niet meer boven de partijen?
'Dat is niet het probleem van het koningschap, maar van degene die rumoer maakt. Als de kersttoespraak van de koningin commotie veroorzaakt, komt dat niet door de toespraak, maar door diegene die er een nummer van maakt. Als je alles totaal politiek formatteert, breng je de samenleving schade toe. Geloof, herkomst, cultuur, het is van levensbelang dat niet alles wordt gepolitiseerd. En al helemaal het koningschap niet.'

Dus als de koningin een toespraak zou houden voor versterking van de nationale identiteit en zou suggereren dat dat dus buiten de Europese Unie kan, dan kan dat volstrekt niet want dat is politiek, maar als ze een toespraak houdt waarin gesuggereerd wordt dat Nederlanders extra ruimt moeten maken en extra begrip moeten kweken voor immigranten ongeacht hun onhebbelijkheden en deels regelrechte criminaliteit, dan is dat iets dat bevorderd moet worden.
    Daarmee zijn we aanbeland bij het onversneden cultuurverraad. Niet verwonderlijk voor iemand die afstamt van een migrantenvolk, en dus alles naar dit aspect toe zal praten, hoe scheef de redenaties dom ook mogen worden.
    Inmiddels is Job Cohen afgetreden als leider van de PvdA. een stap vooruit, zou je denken, want slechter dan iemand die er actief naar streeft om "de islam een kontje te geven" uitleg of detail kan het niet slechter, zou je denken. Maar veel beter ook niet. Want weliswaar is Diederik Samsom gekozen als zijn directe opvolger, door velen gewenst, maar niet beschikbaar, was Amsterdams wethouder Lodewijk Asscher (grappig hè, die combinatie: in de oorlog bestond het voorzitterschap van de Joodse Raad ook uit twee heren Cohen en Asscher uitleg of detail ). Asscher zou onder andere een meer stevige toon aanslaan in het integratiedebat., in de zin dat, in tegenstelling tot Cohen, hij wél een inbreng van de allochtone immigrant verwacht. Oh ja, in het laatste deel van zijn carrière beleed Cohen dat ook af en toe wel eens, maar dat ging nooit verder dan het woord- er was nooit een daad. Asscher krijgt nu de gelegenheid van de Volkskrant, om zijn programma van daden uiteen te zetten, in het kader van een nieuwe serie over 10 beste ideeën voor Nederland:


Uit: De Volkskrant, 22-03-2012, door Lodewijk Asscher

Deel 1 | Mijn idee voor Nederland

Dit is de laatste generatie die een taalachterstand heeft

Hoe moet Nederland er over tien jaar uitzien? Wat is het grootste probleem van ons land en hoe gaan we dat oplossen? Die vragen stelt de Volkskrant in samenwerking met De Balie aan bijzondere denkers en doeners. Lodewijk Asscher verricht de aftrap. 'Als we de taalachterstand samen oplossen, bevrijden we ons van het defaitisme.'

Iedereen heeft wel ideeën voor Nederland. Ideeën voor de woningmarkt. ... Het zijn ideeën in meervoud. In deze lezing gaat het om het enkelvoud. Eén idee. Mijn idee voor Nederland.
    Als ik terugdenk aan de grote kwesties waarin ik mijn tanden zet, de Wallen, jeugdzorg en onderwijs, dan begint het steeds met het besef dat we iets gewoon zijn gaan vinden wat niet normaal is. Het is niet normaal dat vrouwen tegen hun wil achter de ramen zitten. Het is niet normaal als uit sommige delen van de stad nauwelijks kinderen naar het vwo gaan. Het is ook niet normaal dat we ons steeds meer van elkaar verwijderen. Dat segregatie toeneemt. Dat we gedwongen worden te kiezen tussen een multicul-ideaal dat nooit realistisch is geweest en een apocalyptische doem waar niets meer aan te doen valt.   ...


Red.:    Duidelijke woorden: "Het multiculturalisme is niet realistisch". En dus vooruitgang, zou men kunnen denken. En misschien ziet Asscher dus ook waar het probleem ligt:

  Laat me dit illustreren aan de hand van een kwestie die me al heel lang aan het hart gaat, een kwestie die een belangrijk onderdeel is van het integratieprobleem, van segregatie en achterstanden van allochtone kinderen.
    We hebben dertig jaar onderwijsachterstandsbeleid achter de rug. Maar de kansen van kinderen met ouders die niet goed Nederlands spreken zijn nog altijd beroerd. Te veel kinderen beginnen aan de basisschool met een woordenschat van nog geen honderd woorden. Ook op een goede school is dat een dramatische handicap.

Inderdaad. Dertig jaar onderwijsachterstandsbeleid heeft weinig tot niets opgeleverd. Misschien wel dit: we kunnen nu makkelijker verstaan wat voor onwenselijke en weerzinwekkende dingen allochtone immigranten zeggen naast wat ze doen - zoals uithuwelijken, eerwraak, asociaal gedrag, overlast, criminaliteit, homohaat, jodenhaat, enzovoort.
    Dus wat is de oplossing van Asscher:
  Mijn droom is dat we ieders talent tot wasdom laten komen. Ik noem die operatie De Laatste Generatie. Ik wil de taalachterstanden voor eens en altijd wegwerken. Er is niet één recept voor de oplossing van dat probleem. Je moet bereid zijn alles van stal te halen om resultaten te boeken. Als het niet linksom kan, dan rechtsom. Als het maar gebeurt.

Nog meer onderwijsachterstandsbeleid. maar nu niet met programma's die in de honderden miljoenen lopen, maar met een crash-programma dat miljarden gaat kosten. Niet beseffende dat het hele idee onzin is. want het ligt niet aan de taal. Het ligt aan de cultuur. Kijk maar naar Amerika. daar hebben de negers al meer dan honderd jaar dezelfde taal. En toch hebben ze nog steeds gigantisch onderwijsachterstanden. vanwege hun niet op onderwijs gerichte cultuur. Dit geheel in tegenstelling tot Aziatische immigranten, die aanvankelijk veel minder de taal spraken, maar wél een op onderwijs gerichte cultuur hebben,. En nu dus de collegezalen van de Amerikaanse universiteiten overbevolkte.
    Asscher: het ligt niet aan óns, het ligt niet aan de taal ... Het ligt aan hún cultuur. Hun achterlijke islamitische cultuur. Iets anders beweren is het multicul-ideaal.
    Er is weer eens een aanslag geweest door een moslim-terrorist - dit keer in Frankrijk. Niets bijzonders dus. De ophef ontstond pas echt toen hij ook een paar joden doodschoot - dat leverde meteen dubbele pagina's op. En meteen schoten de multiculturalisten weer in een enorme kramp. Wat hier nog niet eens voldoende aanleiding zou zijn, maar het volgende was wel heel opmerkelijk - het commentaar komt uit het buitenland maar het voorval ook. We moeten de kop weer weglaten, en beginnen met wat beschrijvingen:


Uit: De Volkskrant, 24-03-2012, door Cesare Martinetti, adjunct-directeur van La Stampa

...

Aanvankelijk dacht men dat de moordenaar een van de drie paracommando's van het 17de regiment van parachutisten van Montauban was die vanwege hun sympathieën voor het nazisme uit het leger waren gezet. In de kranten stond een foto van de drie achter een vlag met het hakenkruis terwijl ze de Hitlergroet brengen. Jonge extremisten, Frans, blank. Ze leken volledig in het plaatje van de perfecte moordenaar te passen, iemand die zich wreekt op zijn strijdmakkers die hem hebben aangegeven, maar drie soldaten van Noord-Afrikaanse afkomst doodt en vervolgens in een joodse school in het rond schiet en moordt. Het perfecte prototype van een militant uit het kamp van Le Pen, zonder daarbij te bedoelen dat alle kiezers van eerst Jean-Marie Le Pen, en nu zijn dochter Marine, mogelijke moordenaars zijn.    ...


Red.:   De hoop van de multiculturalisten, natuurlijk. men zou meteen gestart zijn met een nieuwe ronde Breivik: hoe dit wees op het grote gevaar van neonazisme, alle vormen van nationalisme, en eigenlijk het grote gevaar van iedere die niet voor vrij immigratie, onmiddellijke Europese eenwording, en morgen volledige globalisering is. Want er is dan wel een persoon die een aanslag heeft gepleegd, iedereen die ook mar enigszins in dezelfde richting denkt is medeschuldig.
    De realiteit was anders:

  Uit het bloedblad van Toulouse dook uiteindelijk een moslimfundamentalist op. Geen neonazistische paracommando die diep vanbinnen het zwarte spook van de Franse geschiedenis koestert, maar een soldaat van de dagelijkse intifada die zich in de banlieues voltrekt.

Tjonge, wat een verrassing - uit dergelijke streken komen ze meestal vandaan.
    Aan de achtergrond van het islamitische terrorisme valt weinig tot niets beter te maken, als je ook maar enigszins bij je verstand bent. Dus pak je de tweede aanpak: het zwartmaken van de andere partij;
  ... de moslimterrorist en de neonazi leven aan de onderkant van onze maatschappij, twee tegenovergestelde nachtmerries die toch ook samenleven, zonder elkaar op te heffen, maar elkaar juist versterken.
    Rond de moordpartij in Toulouse was er sprake van dezelfde kortsluiting als in juli in Oslo, toen de gestoorde Anders Behring Breivik een bloedbad aanrichtte: 8 doden door een bomexplosie en 69 jonge aanhangers van de socialistische partij die aan het kamperen waren, werden doodgeschoten. De eerste hypothese toen was dat de slachtpartij was aangericht door moslimterroristen tegen westerse jongeren. De schuldige was echter deze blonde Noorse dertiger die verklaarde tegen de multiculturele samenleving, anti-marxist en anti-islam, maar een christelijke fundamentalist en pro-Israël te zijn. Hij wilde de jonge socialisten treffen omdat hij hen verantwoordelijk hield voor de massamigratie van moslims.

Het bekende "Er zijn ook autochtone misdadigers"-verhaal - dus dat er relatief vier, of tien, keer zo veel allochtone misdadigers zijn is niet van belang. In dit geval: de reeks van aanslagen door moslims is zo veel langer dan die door neonazi's, dat erover praten in dezelfde context eigenlijk onzin is - zodra je ook maar in de geringste mate bij betrekt dat de moslims met hun aanslagen begonnen zijn, en die van "de neonazi's" zonder enig bezwaar gezien kan worden als een reactie erop - een tit-for-tat. Het moslim-terrorisme, en alles wat daaronder zit, heeft het optreden van Breivik uitgelokt. Ergens zijn de moslims ook schuldig aan de aanslag van Breivik. Tezamen met de bovenste klasse die de terroristische en andere kwaadaardige neigingen van moslims geëxcuseerd en zelfs omarmd heeft.
    Oh ja, hier is de titel van artikel:
  'Dader Toulouse had ook een neonazi kunnen zijn'

Wat een zeer voor de hand liggend riposte heeft:
  'Dader Oslo had ook een moslim kunnen zijn'

Dat zichzelf intelligent achtende mensen in zulke stomme vallen kunnen trappen is echt ongelofelijk.
    En natuurlijk gaat de "incidenten"-campagne rustig door:


Uit: De Volkskrant, 28-03-2012, van correspondent Ariejan Korteweg

Frankrijk twijfelt of moordenaar 'eenzame wolf' is

...    'Het was een eenzame wolf.' Die geruststellende woorden sprak Bernard Squarcini, het hoofd van de Franse binnenlandse inlichtingendienst, al snel nadat Merah door politiekogels was gedood. Merah behoorde volgens hem niet tot een filiaal van Al Qaida, niemand had hem geholpen bij het voorbereiden van zijn moordpartijen. Hij zou zichzelf tot moslimfanaat hebben ontwikkeld. De politie gebruikte het woord 'autoradicalisering'.   ...
 

Red.:    Terwijl al eerder is gebleken dat zijn broer het van harte met hem eens is, en in ditzelfde artikel vele aanwijzingen van het tegendeel staan:

      ... Of is er een medeplichtige?
Op dat laatste duidt de brief met usb-stick die bij de Parijse vestiging van tv-zender Al-Jazeera werd bezorgd. Op de usb-stick staan de video-opnamen die Merah met een op zijn lichaam gebonden minicamera maakte tijdens zijn moorden. De opnamen zijn gemonteerd op religieuze gezangen, muziek en Koranteksten. Het poststempel is van woensdag 21 maart, toen de woning van Merah in Toulouse al werd omsingeld door tientallen agenten. Volgens de politie is het pakketje door een ander gepost. Al-Jazeera heeft laten weten de opnamen niet uit te zenden.
    Ook rond Abdelkader Merah, de oudere broer van Mohamed, hangt een waas van geheimzinnigheid. Volgens zijn advocaat zou hij de moorden van zijn broer afkeuren, en weinig contact met hem hebben gehad. Toch gingen de twee daags voor de aanslag op de joodse school samen eten en bezocht Abdelkader de laatste tijd geregeld de omgeving van die school. Hij was er bij toen Mohamed de scooter stal waarop hij de moorden pleegde en kocht de zwarte en witte scooterhelmen die hij bij de aanslagen droeg. Abdelkader Merah wordt nog vastgehouden.    ...
    Er blijkt ook begrip te zijn voor Merah. Op sommige scholen weigerden leerlingen een minuut stil te zijn ter nagedachtenis van de vermoorde kinderen. 'Ze zeiden: alleen als we ook de vermoorde Palestijnse kinderen herdenken', vertelde een leraar.

Zoals hier al vele malen betoogd: al die terroristen zijn sociaal en cultureel diep ingebed in de islamitische cultuur waar ze uit stammen. Dat kan bijna niet anders, want vrijwel iedereen die erin geboren is, is diep ingebed in die cultuur. Degenen die eruit gaan, zijn de degenen die meer westers gaan denken en leven. Enkele procenten. Waarvan het aantal sterk overschat wordt, door de aandacht die ze krijgen van de multiculturalisten. De propaganda in de media bestaande uit een zeer onevenredig veel voorkomen ervan in die media.
    Ook nog een aardige graadmeter: de vader van Anders Breivik, die Anders zelden zag, heeft meteen afstand genomen van zijn zoon:
  De vader, die Mohamed zelden zag, eist van de Franse staat schadevergoeding wegens het doden van zijn zoon.

Gribus.
    Weer eens een gevalletje Janny Groen. Die ooit nog eens dat boek heeft geschreven over hoe gematigd al die moslims zijn. En met name de hogeropgeleiden. Die laatst, aan de zogenaamde "Vrije" Universiteit, een rasechte haatprediker hadden uitgenodigd om hen goed bij te lichten over hoe je een gematigde moslim wordt. En nu weer eens een hele pagina krijgt om te laten zien dat alle moslims spijt hebben van hun rabiate antisemitisme:


Uit: De Volkskrant, 07-04-2012, door Janny Groen

De lokjood en het Marokkaantje

De 16-jarige
Souhail bracht de Hitlergroet aan een orthodox-joodse rabbijn. Een verborgen camera registreerde dit, opschudding was het gevolg. Een jaar later leerden ze elkaar kennen. Nu strijden ze samen tegen antisemitisme. 'Baldadigheid was het, pure verveling.'

In de zomer van 2010 plofte een brief van het Openbaar Ministerie bij Souhail (18) op de deurmat. Rabbijn Lody van de Kamp had aangifte tegen hem gedaan wegens het brengen van de Hitlergroet. 'Ik kwam net terug van mijn vakantie in Marokko. Mijn moeder zei dat er een brief voor me was gekomen. Pas toen realiseerde ik me: dit is een heel grote zaak', zegt Souhail.
    Hij is een van de Marokkaans-Nederlandse jongens die figureren in het filmpje dat de Joodse Omroep in juni 2010 uitzond. Na de uitzending barstte een heftig debat los over de inzet van 'lokjoden'. ...

 
Red.:   Slechts een enkele van de eindeloze stroom van dit soort gevallen. In Nederland, in de rest van Europa, en in de islamitische wereld, waar de joden en overige niet-moslims met hun honderdudiznende tegelijk vluchten door de hatelijke en deels gewelddadige behandeling die hen daar ten deel valt. Maar dat is natuurlijk allemaal het geval vanwege het feit dat die moslims zich aldaar zo vervelen: 

  Souhail, die toen 16 was, zag het filmpje voor het eerst op de website geenstijl.nl. 'Ik wist niet wat de Hitlergroet inhield, wist niet wat ik aan het doen was. Baldadigheid was het, pure verveling.'

Wat is dit nu een overduidelijke stompzinnige smoes, hè, met die uitleg ervoor. Jammer dat Janny Groen dat niet kan bedenken. Oh ja, dat is waar ... Janny Groen had een handicap ... een neurologische afwijking: een deel van haar (geestelijke) gezichtsveld is uitgevallen. Een gevalletje geschikt voor beschrijving door Oliver Sacks uitleg of detail .
    Zelfs als de inhoud van het artikel het tegendeel blijkt, gaat de Volkskrant door met het demoniseren en stigmatiseren van Nederland en Nederlanders:


Uit: De Volkskrant, 05-04-2012, van verslaggeefster Elise Vermeeren

'Ook Marokkanen kunnen slagen'

Vooroordelen en een negatief imago maken het allochtone studenten nog altijd lastig te excelleren. De genomineerden voor de ECHO
Award bewijzen dat het wel degelijk kan.

Tussentitel: Het beeld van allochtonen is nog steeds niet wat het moet zijn
 

Red.:    Aperte leugens die onderkoppen, zoals blijkt hieruit:

  'Wie zegt dat je niet kan slagen omdat je Marokkaan bent, begrijpt het niet', zegt Rachid El Morabiti (24) in de trein naar de uitreiking van de ECHO Award, een prijs voor getalenteerde allochtone studenten. ... 'Marokkanen hebben net zo veel kansen als iedereen en wie zegt dat dat niet zo is, heeft een te kortzichtige blik op de wereld. ...
'   De kansen liggen voor het oprapen, juist als je allochtoon bent, vinden de toppers. 'Het verrijkt je blik', vindt Marjolein Shiamatey (21). ...

En de Volkskrant lult er dus weer ouderwets op los.
    De enige columnist van de Volkskrant met enig inzicht in de dynamiek van dit soort processen, Nausicaa Marbe, legt het nog een keer uit. Aan de hand van het Polenmeldpunt van de PVV dus gaan de over immigratie van Oost-Europeanen, maar het proces is identiek. En omdat zijn zelf immigrant uit Roemenie is, staat in het artikel oorzaak en gevolg in omgekeerde volgorde. Dat zetten we hier recht dus we beginnen met het laatste deel:


Uit: De Volkskrant, 13-04-2012, column door Nausicaa Marbe, schrijfster.

Verradersmentaliteit

Tussentitel: Gedoogbeleid schaadt de rechtsstaat evenzeer als xenofobe meldpunten

(...) De staat toont zich (...) onmachtig (...) in gedoogbeleid ten opzichte van illegaliteit. Gedoogbeleid lijkt sympathiek, maar beschadigt de rechtsstaat evenzeer als xenofobe meldpunten. Gedoogbeleid schept onduidelijkheid en wekt de indruk dat de overheid wetshandhaving opgeeft. Zo'n principiële burgemeester die uitzettingen boycot om de gevoelens van bij asielzoekers betrokken burgers te sparen, vindt zichzelf zonder twijfel een voorbeeld van medemenselijkheid. Strelend voor het ego, maar in de gemeenschap die goed bestuur verdient, leidt dat tot ongelijkheid.
    Door dat slechte voorbeeld krijgen actievoerende burgers autoriteit en macht boven anderen, omdat de wet afhankelijk van hun gevoel wordt uitgevoerd. Zo'n burgemeester verheft onhelderheid aldus tot principe: zal er altijd toegegeven worden aan particuliere emoties? Wanneer wel en wanneer niet? Zo'n bestuurder staat niet meer voor betrouwbaarheid, maar voor een onvoorspelbaar humeur. Voor willekeur die een gemeenschap meer beschadigt dan uitzettingsbeleid. Omdat die rechtsongelijkheid en daardoor onzindelijke gevoelens in de hand werkt.


Red.:   Precies hetzelfde geldt voor alle toelatingsbeleid voor immigranten dat gaat voorbij wat de meerderheid der bevolking wenst en wat de burgers sociologisch kunnen dragen. Met extra stemmen voor degenen van wie de inspanning wordt verwacht in het opvangen: de lagere klassen. En dat geldt zowel voor hun sociale positie in toegenomen concurrentie voor huisvesting en banen, als de kosten, want die gaan niet van de inkomsten van de hogerbetaalden maar van de inkomsten van en de zorg voor de zwakkeren.
    En daar waar de hogerbetaalden in het bestuur die grenzen wel overschrijden, krijg je de natuurlijke sociologische reacties van de lagerbetaalden, zoals dus een Polenmeldpunt. Daaraan besteedt Marbe driekwart van haar column, met de volgende kwalificaties:

  Er is een manier om het lelijkste in de mens en in een gemeenschap naar boven te halen: het instellen van dubieuze meldpunten waar men elkaar kan aangeven. Het 'Polenmeldpunt' van de PVV heb ik op deze plek al besproken als een instrument dat burgers uitnodigt te discrimineren.   ...
    Stemmingmakerijmeldpunten zijn besmettelijk. Deze week lanceerde de Belgische politicus Filip Dewinter zijn 'meldpunt illegaliteit'. Op televisie zei hij dat die niet tegen mensen gericht is, maar tegen het fenomeen. Hoezo? Is de site er voor illegaliteit als abstract idee, in kunst en filosofie? Nee, het is een klikpunt. De site beweert van niet, maar zegt tegelijk alle aangiftes van illegalen aan de politie door te geven. De leugen heeft schaamteloze gezichten.   ...
    Het opjutten van burgers om mee te doen aan meldpuntvigilantisme schaadt de samenleving. Het gaat hier niet om het melden van zware misdaden, waarbij duidelijk is dat tips direct positieve gevolgen hebben voor gedupeerden. Het aangeven van illegalen vereist, als men niet wil afgaan op roddels, enig particulier opsporingswerk voor een adequaat oordeel over iemands status. Op ten minste twee manieren schaadt dit de democratie. Ten eerste: door willekeur en eigenrecht. Burgers doen dat speurwerk niet als bevoegde instantie, maar als amateuristische bemoeials. Zelfs als de overheid tekortschiet, blijft het kwalijk dat burgers gedreven door stemmingmakerij aan willekeurige 'rechtshandhaving' doen.
    Ten tweede: verklikking schaadt de maatschappelijke cohesie. Eeuwen geschiedenis leren dat het aanmoedigen van burgers elkaar te wantrouwen, te bespieden en aan te geven funest werkt. (...) Vanuit een benauwend idee van goed en fout, recht en plicht worden vals gedrag en een griezelige verradersmentaliteit gestimuleerd. Een ieder die zo'n meldpunt ziet zitten, moet zich afvragen waar de grens van zijn ijver ligt: vandaag verklikken, morgen wellicht tot meer bereid als 'de plicht' roept?

Wat hier staat geldt dus in feite voor de oorzaak van wat er beschreven is, niet het gevolg. Het is dus de het toestaan van immigratie en de tolerantie van illegaliteit die het volgende veroorzaken:
  - Het haalt het lelijkste in de mens en in een gemeenschap naar boven (het veroorzaakt racisme aan twee kanten).
- Het schaadt de samenleving.
- Het schaadt de democratie door willekeur en eigenrecht (recht en bevoordeling van de eigen rijkere sociale klasse).
- Het schaadt de democratie door schade aan de maatschappelijke cohesie (het splijt de samenleving).
- Het is een griezelige verradersmentaliteit.

Met welk laatste we gearriveerd zijn bij het thema van deze verzameling: het toestaan van overdadige immigratie van onaangepasten, en het stimuleren van de culturen die daarmee meekomen, is een teken van of een gevolg van een griezelige verradersmentaliteit.
    Het proces tegen Anders Breivik is begonnen, en dat biedt natuurlijk weer nieuwe gelegenheden tot verraad:


Uit: De Volkskrant, 17-04-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Peter Giesen

Schouwtoneel

Zijn theatrale zelfbedachte saluut verraadt een pervers verlangen naar roem. Maandag begon in Oslo het proces tegen Anders Breivik. Voor overlevenden en nabestaanden moet de dagelijkse confrontatie met deze narcist een martelgang zijn.   ...


Red.:   Psychologiseren is ook al zo'n uitvlucht voor de ideoloog die geen argumenten heeft. En in de argumenten van de tegenpartij heeft hij helemaal geen zin. Logisch, want er zijn ruwweg twee mogelijkheden: die argumenten van de tegenpartij slaan nergens op en dat weet de ideoloog al, of ze slaan wel ergens op, en dan wil hij ze helemaal niet horen:

  In zekere zin is het onbevredigend dat Breivik een podium krijgt. ...
    Helaas geeft het proces Breivik de aandacht waarnaar hij verlangt ...

Gevaarlijk, dat argument dat moslims onze cultuur bedreigen. En om die dreiging te voorkomen, zijn alle leugens toegestaan:
  Noorwegen kondigde vorig jaar aan dat het op de aanslagen zou reageren met 'meer openheid en democratie' en daar heeft het zich bewonderenswaardig aan gehouden.

Hier is de waarheid:


Van: Volkskrant.nl, 17-04-2012, door de redactie.

Tv-opnamen Breivik blijven 25 jaar geheim

Nagenoeg alle tv-opnamen die de komende 2,5 maand tijdens het proces tegen Anders Behring Breivik in de rechtszaal worden gemaakt, blijven de komende 25 jaar geheim. Dat bepaalde de rechter in Oslo gisteren.


Uitzondering wordt alleen nog gemaakt voor verhoren van getuigen-deskundigen. ...
    De rechtbank in de Noorse hoofdstad wil met het publicatieverbod niet alleen de slachtoffers beschermen, maar ook Breivik geen podium bieden.   ...

Red.:   De eerste dag werd wel op televisie uitgezonden, de tweede dag, die van Breivik's verklaring, mocht dat niet. En wat je reden ook is, en hoe je dat ook noemt, en hoe je dat ook omschrijft, één ding is het niet, en volkomen tegengesteld aan: openheid. Dat Giesen zo'n grofstoffelijke en weerzinwekkende leugen wenst te verkondigen wijst op verdorvenheid, schizofrenie, stompzinnigheid, of een combinatie hiervan in diverse mogelijke variaties. Overigens: dat hier het bericht van de website als bron is genomen is geen toeval: in de printversie van het artikel over Breivik is dit doofpotgebeuren gesaniteerd uitleg of detail .
    En deze verkankering heeft vermoedelijk maar één enkele oorzaak: de multiculturalistische ideologie en het bombardement vanuit de werkelijkheid met de tegenspraak ervan. Waarvan ook hier nog een klein blijk wordt gegeven:

  De geschiedenis kent talloze terroristen die meenden dat zij de waarheid in pacht hadden. Zij kenden zichzelf het recht om te doden toe, omdat zij geloofden dat de wereld maakbaar was. Als alle verraders en onzuivere elementen maar verwijderd zouden worden, zou het aards paradijs vanzelf ontstaan.

Behalve natuurlijk de moslim-terroristen en -criminelen... die plegen hun daden vanwege sociale achterstelling en achterstand, volgens de ideologen.
    Columnist Bert Wagendorp is zo mogelijke nog multiculturalistischer dan Giesen - Wagendorp heeft dan ook een immigrantenafkomst. Misschien is dat ook wel een bron van de stijl van zijn schrijfwerk, waarin hij zonder innerlijke controle tekeer gaat tegen een ieder die zijn toorn opwekt, iets dat natuurlijk ook gezien kan worden als een vorm van psychopathie. Daarom herkent hij het vermoedelijk makkelijker bij anderen:


Uit: De Volkskrant, 19-04-2012, column door Bert Wagendorp

Breivik

Tussentitel: Wie voedde de psychopaat? Wie voedde onze angst?

Op 22 juli vorig jaar vermoordde Anders Behring Breivik 77 mensen ...
    Is het nodig dat wij zo nauwgezet worden geïnformeerd over wat Breivik zegt? Je kunt redeneren dat hij zijn visie op de multiculturele samenleving, de immigratie en vermeende islamisering van Europa ...

 

Red.:   Over het vermeend zijn van de islamisering van Europa, zie hier uitleg of detail . Maar dat is natuurlijk wat Wagendorp verdedigt: de vernietiging van de Europese nationale culturen, ten gunst van de immigrantenculturen, met name die uit het Midden-Oosten.

  ... moeten we net als de Noorse krant Dagbladet een Breivik-filter aanbrengen op onze internetpagina's en de verslaggeving van het proces tot een minimum beperken?

Iets dat natuurlijk volstrekt ondenkbaar is aangaande de veel weerzinwekkende geluiden van de islam en het multiculturalisme.
  In Trouw schreeft journalist Eildert Mulder afgelopen najaar een indrukwekkende, vijftiendelige serie essays over de zaak-Breivik. Die is inmiddels gebundeld in een boek, onder de titel Anders Breivik is niet alleen. Mulder waarschuwt ervoor dat we Breivik niet moeten afdoen als een gestoorde lone wolf.

Natuurlijk schreef journalist Eildert Mulder geen vijftiendelige serie essays over de zaak-Bouyeri. Of de zaak-Atta. Of de zaak "Die duizenden andere moslim-terroristen' ... Want dat zijn strijders voor de goede zaak van Eilders Mulder. En Bert Wagendorp. En Peter Giesen. Enzovoort ...
  Feitelijk is het debat over Breiviks geestelijke toestand een non-discussie. Zijn verklaringen zijn, gek of niet, van belang als de noodzakelijke openingsstatements in een proces dat hierna nog negen weken gaat duren. Mulder heeft laten zien dat er in het internetriool meer Breivikachtigen rondkruipen. Bij lezing van hun boodschappen heeft het ook geen zin je af te vragen of de auteurs stapelgek zijn of niet - het gaat erom dat de extremistische visies bestaan en aanhang hebben.
    Waar komen ze vandaan? Hopelijk wordt de komende weken meer duidelijk over de bronnen van Breiviks (en onze) islamofobie. Wie voedde de psychopaat? Wie voeden onze angst?

Glashelder: de nog veel ernstiger gestoorden en psychopaten van de islam en het multiculturalisme.
    Nog een gevalletje "media":


Uit: De Volkskrant, 26-04-2012, door Paul Onkenhout

HP/De Maand

HP/De Tijd heeft weer een storm overleefd, maar moest zichzelf wel opnieuw uitvinden: het verschijnt vanaf vandaag als maandblad. 'Wij zijn vrij van dogma's, rebels.'

Met milde spot en goedgeluimd sluit hoofdredacteur Frank Poorthuis een kort exposé af: 'Kortom, een sieraad voor op de koffietafel.' Aan een muur hangen de pagina's van het eerste nummer van het nieuwe maandblad HP/De Tijd. Poorthuis licht enthousiast toe.    ...
    Vorige week verscheen HP/De Tijd voor het laatst als weekblad ...
    Dat HP/De Tijd alle stormen heeft overleefd, mag een wonder heten ...
    De geschiedenis daarvan valt uiteen in drie perioden. De eerste jaren kenmerkten zich door de moeizame vermenging van de bloedgroepen Haagse Post en De Tijd, onder de hoofdredacteuren Ad 's-Gravesande en Gerard Driehuis. In de periode daarna, onder Bert Vuijsje (1996-2000), was het relatief rustig. Aan de hand van diens opvolger, Henk Steenhuis, joeg HP/De Tijd links Nederland de gordijnen in: 'de Fortuynbode' werd het blad in die jaren genoemd.
    Door de keuze van Steenhuis om het opkomende populisme uitvoerig te beschrijven, vervreemdde HP/De Tijd zich van een deel van de achterban en, ook voor een deel, de eigen redactie.   ...
    Vuijsje kan zich er nog steeds over opwinden. Zijn band met het weekblad was wellicht ook iets inniger dan die van andere hoofdredacteuren. Hij werkte elf jaar voor de oude Haagse Post en was een overtuigd aanhanger van de overigens nergens geformuleerde beginselen van het blad.    ...
    Over zijn opvolgers is Vuijsje dodelijk. Jan Dijkgraaf noemt hij een 'vreselijke proleet en een belachelijk iemand'. 'Maar Henk Steenhuis is de man die het blad heeft vermoord. Hij heeft van HP een Pim Fortuyn-schoolkrantje gemaakt en een traditie van enkele decennia om zeep geholpen. De LPF-bode, werd het blad intern genoemd.'
    Vuijsje nam het Steenhuis niet kwalijk dat hij verhalen over Fortuyn en het populisme liet schrijven. De zonde was dat de redactie de opvattingen van Fortuyn overnam. 'De redactie deed enthousiast mee aan het idiote bashen van de islam. (...)'


Red.:    Natuurlijk was het bashen van allerlei andere zaken totaal geen punt. Alleen die islam, hè. Dat is iets van immigranten, uit het Midden-Oosten. Waar ook Bert Vuijsje weer die oud-testamentische banden heeft ...
    Een reactie:


Uit: De Volkskrant, 28-04-2012, ingezonden brief van Henk Steenhuis, redacteur van HP/De Tijd van 1994 tot 2009

Ik voel me haast gestalkt

Op de dag dat Bert Vuijsje bij HP/De Tijd moest vertrekken als hoofdredacteur is - hoe kan het ook anders - de neergang van het roemruchte weekblad ingezet.
    Dat is nu zo'n twaalf jaar geleden en sindsdien laat hij geen gelegenheid onbenut om zijn opvolger, dat was ik, te beschimpen en verdacht te maken (V, 26 april).
    Het voelt in zekere zin of je gestalkt wordt ...
    Wel wil ik graag laten weten dat ik er trots op ben dat gedurende de jaren dat ik samen met Gerard Mulder en Thieu Vaessen de hoofdredactie voerde, allerlei politiek-correcte onzin uit het blad is geweerd.
    PvdA-lid Vuijsje moet dit met lede ogen hebben aangezien; zijn wereld stortte in.
    Wij gaven echter de voorkeur aan ongebonden journalistiek en lieten ons bij voorkeur niet de les lezen door partijprogramma's en partijvrienden.


Red.:    Dát is niet de bedoeling, ongebonden journalistiek... Nee, het ideaal van het multiculturalisme en vrije immigratie, dat móet je uitdragen. Anders deug je niet ... En degen die wél deugen, mogen dat overal in de media uitdragen.
    In Duitsland heeft het cultuurverraad een nieuw hoogtepunt. Stap één:


Uit: De Volkskrant, 03-05-2012, van correspondent Merlijn Schoonenboom

Politie mikpunt salafisten en rechts-extremisten

In de Duitse stad Solingen is een demonstratie van een groep salafisten tegen de rechts georienteerde partij Pro NRW geëscaleerd in een gevecht tussen de politie en de salafisten. De lokale splinterpartij Pro NRW had in de buurt van hun moskee de Deense Mohammed-cartoons opgehangen.
    De groep van veertig salafisten, een radicale islamitische beweging, probeerde dinsdag een wegversperring van politieagenten te doorbreken, die tussen hen en de vijftien demonstranten van Pro NRW was opgesteld. Toen dat niet lukte, zou een aantal van hen de politie met stenen en stokken hebben aangevallen.
    Pro NRW ... had verrassend de toestemming van de rechter verkregen om de Mohammed-cartoons in een demonstratie mee te dragen. Eerder was de actie door de politie verboden. ...
 

Red.:   Het cultuurverraad is al zo diep ingesleten, dat het toestaan van de bouw van een haat-tempel en het dragen van haatsymbolen gewoon wordt gevonden, en toestaan van kritiek op de haat-godsdienst 'verrassend' is.
    de reactie van de haat-godsidnet is voorspelbaar:

  Toen de cartoons werden neergezet in de buurt van de Millatu Ibrahim-moskee, waar veel van de salafisten komen, liep de situatie uit de hand. Drie mensen raakten bij de gevechten gewond; tientallen salafisten werden opgepakt door de oproerpolitie.   ...
    De salafisten kregen rond Pasen landelijke bekendheid doordat ze gratis korans op straat verdeelden.

Dat wil zeggen: de haat-godsdienstigen vinden dat zij hun haat-symbolen wel mogen tonen en uitdelen, maar anderen hun kritiek-symbolen niet. En de reactie is er één van haat.
     Dit wat betreft de reactie van de haat-religieuzen. Nu die van de Duitse autoriteiten. neem twee mogelijkheden in ogenschouw: de Duitse bestuurders zijn cultureel westerse, en volgende richtlijnen van democratie vrijheid en verlichting. Dan zou hun reactie die van verbod van de salafistische acties zijn, met mogelijk een uitzetting van de daders. Neem als tweede der veronderstelling dat de Duitse bestuurders cultuurverraders zijn. Dan zou hun reactie een verbod van het vertonen van de cartoons zijn. Hier is die reactie:


Uit: Volkskrant.nl 06-05-2012, redactie, AP.

Duitse deelstaat wil spotprenten islam weren


De regering van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen wil het tonen van de omstreden karikaturen van de profeet Mohammed van de hand van de Deen Kurt Westergaard aan banden leggen. Deelstaatminister van binnenlandse zaken Ralf Jäger (SPD) sprak vandaag de hoop uit dat een toonverbod voor de spotprenten stand houdt in de rechtbank.
    Gisteren liep een betoging van de rechtspopulistische partij Pro NRW in Bonn op rellen uit. Radicale moslims vielen de stoet aan omdat ze niet konden verdragen dat de demonstranten de in hun ogen godslasterlijke karikaturen meedroegen. De politie, die wilde beletten dat de woedende salafisten slaags raakten met de betogers, moest dat bekopen met 29 gewonden. ...


Red.:    Helderder kan de ernst van de zaak niet geïllustreerd worden: de combinatie van moslims en cultuurverraderlijke bestuurders stelt het voorbeeld van het Paard van Troje diep in de schaduw.
    Overigens: wie zich verbaasd over het feit de media heeft gehaald: het bericht komt van de website van de Volkskrant en niet van de printversie, en had het gerubriceerd hier:

 

Dossier

Beeldende kunst

Duitse deelstaat
...


In de rest van de media ging het niet verder dan soortgelijke neutrale meldingen.
    Nog een verrader van Nederland als land met een Nederlandse cultuur:


Uit: De Volkskrant, 08-05-2012, door Janny Groen

'Voor overheid telt iemands afkomst niet'

De overheid dient burgers gelijk te behandelen en geen onderscheid te maken tussen etnische groepen. Dat zegt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in een ongevraagd advies. In een migratiesamenleving met allochtone koningskinderen past geen 'etnische categorisering', meent de Tilburgse hoogleraar Paul Frissen.


...    Te beginnen met de erkenning dat Nederland een migratiesamenleving is, zegt Frissen, die benadrukt dat de RMO al eerder rapporten uitbracht over deze problematiek.    ...


Red.:    Want daar gaat het natuurlijk allemaal om: het vol laten stromen van Nederland met allochtonen die zich niet willen aanpassen, zodat Nederland als cultuur ophoudt te bestaan, en zonder veel weerstand kan opgaan in het Europese Imperium. Misschien dat de Griekse ontwikkelingen er iets aan kunnen doen: daar zijn de neofascisten net met stip binnengekomen in het parlement.
    Onder de dekking van de cultuurverraders van het multiculturalisme worden de moslims steeds driester:


Uit: De Volkskrant, 29-05-2012, van verslaggeefster Janny Groen

Sharia4Holland | Bijeenkomst op de Dam

Arrestatie voor bedreigen Wilders

De woordvoerder van Sharia4Holland, Abu Qaasim, is zondagavond in zijn woonplaats Woerden aangehouden. De 29-jarige man wordt verdacht van het bedreigen van PVV-leider Geert Wilders. Maandagavond is hij met een dagvaarding weer vrijgelaten.   ...


Red.:    Een cultuurverraderlijke weergave van de feite, die op het internet wel in hun juiste volgorde stonden - en door de cultuurverrader hier aan het einde zijn geplakt:

  AT5 maakte beelden van het Sharia4Holland-opstootje op de Dam. Te zien is dat politieagenten in burger een omstander, die wilde ingrijpen, hardhandig afvoeren. Robert Flos, de Amsterdamse fractieleider van de VVD, is hier woedend over. Flos vindt het vreemd dat de politie niet ingreep toen Abu Qaasim Wilders met de dood bedreigde, maar wel een verontruste burger aanpakte. Flos zegt 'geschokt' te zijn dat 'bij ons monument van vrijheid zo'n boodschap van onvrijheid wordt verkondigd'. Hij heeft burgemeester Eberhard van der Laan om opheldering gevraagd.

De politie liet de moslims hun gang gaan en arresteerde degenen die tegen hen protesteerde - zo heeft de politie het geleerd van de cultuurverraders: de moslim-cultuurterroristen zijn goed, degene die hen bestrijden zijn fout. Dat zijn fascisten, racisten, enzovoort. Zij mogen jou uitschelden:
  Abu Qaasim noemde Wilders vrijdag bij een betoging op de Dam in Amsterdam 'deze hond van de Romeinen', met wie 'we dealen' als Nederland een islamitische staat wordt. Hij raadde Wilders aan lering te trekken 'uit het geval van Theo van Gogh'.
    Een dag voor de omstreden Global Khilafah Conferentie, waarover Kamervragen waren gesteld door de PVV, toog Abu Qaasim naar de Dam met het doel de kufars (ongelovigen) te provoceren. Onder het Nationaal Monument fulmineerde hij tegen 'alle perversiteit die hier is verzameld' (prostitutie, consumentisme). De westerse manier van leven noemde hij 'leeg' en 'een tumor die met wortel en tak moet worden uitgeroeid'.

En jij mag hen niet beschrijven met zelfs de minste van toepassing zijnde kwalificatie: ze zijn lid een achterlijke cultuur.
    En de barbaren leggen het ook nog even uit:


Uit: De Volkskrant, 29-05-2012, van verslaggeefster Janny Groen

'Politici en media hebben hun werk voor ons uitstekend gedaan'

Fouad Belkacem, oftewel broeder Abu Imran van de radicale groepering Sharia4Belgium, heeft zich 'goed geamuseerd' dit Pinksterweekeinde. ...


Red.:    Zo zie je maar: zelfs een eencellige geest kan dingen zeggen die juist zijn. De politici en media hebben uitstekend werk gedaan voor de islamisering van Nederland.
    Een van de mantra's van de cultuurrelativisten en multiculturalisten is dat de islam steeds verlichter wordt. Het tegendeel is waar, zoals we boven gezien hebben, en bevestigd wordt door berichten van over de hele wereld:


Uit: De Volkskrant, 29-05-2012, door Michel Maas

Interview | Irshad Manji,  schrijfster over de groeiende invloed van militante moslims

'Indonesië wordt zo een tweede Pakistan'

Na dreigementen van militante moslims heeft popster Lady Gaga dit weekeinde haar geplande concert in Jakarta afgelast. De radicale islam drukt steeds zwaarder op Indonesië, stelt de Canadese schrijfster Irshad Manji.

De Indonesische overheid lijkt steeds meer geneigd te zwichten voor de druk van militante moslims. Niet alleen Lady Gaga is daarvan het slachtoffer, ook de Canadese islamitische schrijfster Irshad Manji ervoer aan den lijve dat het Indonesië dat zij kende van een eerder bezoek, vier jaar geleden, niet meer zo tolerant is als voorheen.
    Wanneer je je boek Allah, Vrijheid en Liefde noemt, kun je weten dat je sommige moslims tegen je in het harnas jaagt. ...
   

Red.:   Precies: de islam heeft niets met vrijheid en liefde. Volgens de correspondent.

 

Spreekbeurten in Jakarta, Solo en Yogya werden afgelast, verplaatst of verstoord door radicale moslims. De politie verleende de radicalen alle medewerking.
    Uitgerekend in haar nieuwe boek wijdt zij nog een jubelend hoofdstuk aan Indonesië, op grond van haar eerdere ervaringen in het land. Manji: 'De woorden die ik gebruik in het boek zijn: als jullie een voorbeeld willen van betekenisvolle gematigdheid, dan moet je naar Indonesië komen.'
    In het bewuste hoofdstuk beschrijft Manji hoe zij vier jaar geleden haar vorige boek ten doop hield in Indonesië. 'Er kwam er een heel divers scala aan mensen op af. Een transseksueel vertelde over haar gevecht om een hoofddoek te mogen dragen. Tegelijk waren in diezelfde zaal zeer conservatieve moslims, die haar niet bedreigden of aanvielen. Daartussenin: Javaanse dansers, gitaarmuziek en poëzie.
    'En dan nu, vier jaar later... Mijn hart breekt. Eerlijk.'
    Radicale moslims maken haar het spreken onmogelijk. Waar zij ook komt in Indonesië, overal duiken mannen in witte gewaden op. Het zijn leden van de islamitische knokploeg FPI (Front van de Verdedigers van de Islam).
    Manji heeft net weer zo'n ervaring achter de rug in het vrijzinnige cultureel centrum Salihara in Jakarta. Ook deze bijeenkomst werd verstoord door mannen die Allah U Akbar (God is groot) riepen - alsof dat een verwensing is - de aanwezigen bedreigden en hekken vernielden. 'De ruiten op de tweede verdieping begonnen te rammelen...'
    De politie was aanwezig en maakte een einde aan de bijeenkomst. Niet de gewelddadige FPI'ers, maar Irshad Manji moest mee naar het bureau.


En Manji wijst ook nog de ware schuldigen aan:
  Het zijn de voorzichtigen, de gematigden die problemen laten doorzieken, zegt ze. Ook in Indonesië.
    'De zogenaamde gematigde moslims zijn een deel van het probleem. Alle moslims die denken dat zij de islam en de mensheid een dienst bewijzen door gematigd te zijn in deze tijd van morele crisis... Mensen denken dat zij de vrede kunnen bewaren door alles maar toe te dekken, en verder te zwijgen. Dat maakt alles alleen maar erger!'

En zo is het niet alleen in Indonesië, maar over de hele wereld waar er moslims verkeren. Meerderheid of minderheid.
    En Manji geeft ook nog een voorbeeld van het hier direct boven geconstateerde verschijnsel:
  Manji heeft net weer zo'n ervaring achter de rug in het vrijzinnige cultureel centrum Salihara in Jakarta. Ook deze bijeenkomst werd verstoord door mannen die Allah U Akbar (God is groot) riepen - alsof dat een verwensing is - de aanwezigen bedreigden en hekken vernielden. ...
    De politie was aanwezig en maakte een einde aan de bijeenkomst. Niet de gewelddadige FPI'ers, maar Irshad Manji moest mee naar het bureau.    ...
    Nieuw is het niet voor Manji. Zij maakt dit soort zaken vaker mee. Op een bepaalde manier doet het haar zelfs denken aan Nederland: 'De manier waarop de Indonesische politie de zaak behandelde, herinnerde mij in zekere zin aan de manier waarop de politie in Nederland optrad toen jihadisten op 7 december 2011 mijn lezing in De Balie in Amsterdam verstoorden. Toen de politie daar eindelijk verscheen, was het eerste wat zij zeiden tegen mij gericht: 'U kunt de zaal maar beter verlaten.' Ik zei: ik ga nergens heen. Als íémand deze zaal moet verlaten, dan zijn het die mensen die de wetten van dit land overtreden. En dat ben ik niet!
    'Het kostte de Amsterdamse politie vervolgens meer dan een uur om mijn aanvallers het gebouw uit te krijgen. En de manier waarop ze dat deden! Zij zeiden tegen die mannen: 'Wij zullen jullie niet arresteren ten overstaan van deze vrouw, want wij willen jullie de vernedering besparen...' Sinds wanneer is het een prioriteit om deze would be moordenaars een vernedering te besparen?
    'Dus zelfs in zo'n vermeend bolwerk van mensenrechten als Amsterdam zijn cultureel en moreel relativisme binnengeslopen in dit soort kwesties. Het zou eigenlijk klaarhelder moeten zijn: je roept op iemand te vermoorden, je overtreedt de wet, dus ik arresteer je. Waarom moet het ingewikkelder zijn dan dat?'    ...

Ook Nederland is al ten prooi gevallen aan de invloed van de islam. De culturele Koude Oorlog is volop aan de gang, en de enige vraag is of het ooit een hete oorlog wordt.
    Overal ter wereld nemen minderheden de culturele macht over, door gebruik te maken van westerse terminologie om daarmee huneigen culturele tijdbommen te kunnen laden, net als ze westerse technologie gebruiken om hun fysiek tijbommen te maken:


Uit: De Volkskrant, 01-06-2012, van een correspondent

Moslima's en sikhs in NY winnen strijd tegen logo

Voor moslima's in New York was het een duivels dilemma. Wilden zij bij de lokale vervoersdienst met klanten en reizigers werken, dan moest er een logo op hun hoofddoek. Of ze konden met ontbloot hoofd verschijnen, zoals bijna iedereen.   ...


Red.:   Natuurlijk is ook dit al een ongewenste concessie: gelijkheid voor iedereen in ideële zaken, dus geen reclame voor het communisme indien als ambtenaar in functie, en geen reclame voor de islam - of andere godsdiensten.

  Dat was de regel die islamitische werknemers aanvochten.

Maar natuurlijk: moslims zijn geen redelijke mensen, maar gevaarlijke ideologen. Allemaal.
  Ook het landelijke ministerie van Justitie klaagde de MTA aan wegens discriminatie.

Cultuurverraad. Er was al discriminatie toen moslims iets wel mochten wat de rest van de bevolking niet mocht.
  Deze week werd de zaak geschikt. De hoofddoeken en tulbanden hoeven niet af. Ze hoeven geen logo te bevatten. Ze moeten wel donkerblauw zijn, zoals alle MTA-uniformen.

Samen met een groep sikhs, die hun tulbanden op wilden houden, spanden zij een rechtszaak aan tegen de openbaar-vervoersdienst (MTA) en de 'merk en segregatie'-regel.
  Ook na de terreuraanslagen door radicale moslims, bijna elf jaar geleden, wordt er in New York pragmatisch omgegaan met heikele kwesties rond geloof en etniciteit. Van een existentieel islamdebat was en is geen sprake.

Een vuile leugen. De moslims (en Sikhs) gaan helemaal niet pragmatisch om met de vereisten van hun functie. Ze gaan er mee om als ideologische scherpslijpers. Hetgeen dient ter illustratie van het fundamentele gevaar dat ze vormen. Allemaal. Kijk maar:
  Typerend was dat de moslima's de krachten bundelden met gedupeerde, mannelijke sikhs. Met steun van het Center for Constitutional Rights (CCR) eisten zij een religieus recht.

Precies: het zijn allemaal ideologische scherpslijpers. Met een totaal verwrongen kijk op de wereld:
  Met de term 'segregatie' refereerden de eisers aan de tijd van rassenscheiding.

Want degenen die segregeren zijn degenen die zich in de openbare ruimte vertonen met ideologische symbolen. Ideologische scherpslijpers en dus gevaarlijk. Met als sluitende bewijs: naast moslims zijn er niet veel groeperingen die aanslagen plegen op vliegtuigen - één van de weinige andere groepen is die van de Sikhs uitleg of detail (Wikipedia).
    Zoals al geconstateerd; in de hele Engelstalige wereld zijn ze in dit opzicht volkomen geschift. Hetgeen nauwelijks beter geïllustreerd wordt dan door hun beleid een beetje door te trekken. Laten ze dat nu zelf al gedaan hebben ... :


Uit: De Volkskrant, 01-06-2012, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Taboe voor Britten: 'dikzak' roepen

Tussentitel: Parlementariërs willen term 'fatty' strafbaar stellen

'Hé, dikzak!' Deze opmerking kan in het Verenigd Koninkrijk gaan leiden tot een strafrechtelijke vervolging. Niet alleen wanneer het woord 'fatty' wordt geuit in de richting van een diender, maar ook van gewone medeburgers, of het nu gaat om een dik klasgenootje, een onwelgevallige medepassagier in de trein of een politicus op verkiezingspad. Eén op de vijf Britten zegt ooit 'slachtoffer' te zijn geworden van diktediscriminatie.    ...


Red.:   Vier op de vijf Britten is voortdurend slachtoffer van dikkerds, door de extra gezondheidskosten die ze veroorzaken. Daarvoor mag best een beetje teruggescholden worden. Maar in de Engelstalige wereld is het zelfs een groot probleem om een obese vliegtuig-passagier extra te laten betalen, terwijl als je honderd kilo bagage meeneemt, je daar behoorlijk voor moet betalen. Wat volkome terecht is. Net dus al dat de dikkerd extra betaalt.
    En net als in Nederland komt de gekkigheid veelal van politici, wier capaciteiten tot rechtuit redeneren beperkt zijn tot de lengte van een millimeter:

  Het idee om de beledigende term 'fatty' strafbaar te maken komt van een speciale parlementaire commissie. Onder de Gelijkheidswetgeving is het nu al een 'hate crime' om iemand te beledigen op basis van huidskleur, geloof of geaardheid. In hun rapport Reflections on body image stellen de politici dat discriminatie om iemands lichaamsomvang zeker zo grievend is. Net als belangenorganisaties voor dikke mensen achten ze een aanvulling op de wet daarom noodzakelijk.

Volgende fase: kale mensen. Daaropvolgende fase: het dragen van een bril. Daaropvolgende fase: lensdragers. Eindresultaat: je mag anderen alleen maar aanspreken als "mens". Of "burger". Of "kameraad".
    Komt de trend u nu bekend voor? Het is beslist geen toeval dat het boek 1984 is geschreven door een Engelsman.
    Maar ze zijn echt bloedserieus in hun gekkigheid:
  Bibliothecaressen in Newcastle hebben het kinderboek Flabby cat and slobby dog reeds van de 'Gezondheid & Welzijn'-plank gehaald. Het verhaal over twee dikke huisdieren zou beledigend zijn en een 'negatief signaal' afgeven aan dikke lezertjes.

En in de taal gaat men dezelfde ladder af als nikker, neger, Afro-(Amerikaan/Brit/... enzovoort), gekleurde medemens ... enzovoort.
  Huisartsen kunnen in grote problemen geraken als ze een patiënt, klant, 'te dik' noemen, laat staan 'te vet'. Zelfs het plaatsvervangende woord 'obese' is inmiddels omstreden. Om hun patiënten niet te kwetsen moeten de dokters daarom spreken over 'het bereiken van een gezonder gewicht', zo heeft het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) onlangs geadviseerd.

Waarin één van de woordgrappen in de filmcomedie Clueless waarheid is geworden, zijnde die waarin de maagdelijke status van hoofdrol Cher als volgt wordt omschreven door vriendin Dionne: "Besides: the PC term is hymenally challenged" uitleg of detail .
    Wat allemaal rechtreeks het gevolg is van de politieke correctheid op het gebied van etniciteit en allochtone culturen.
    Een van de meest grofstoffelijke gevallen, naar de mening van deze redactie:


Uit: De Volkskrant, 08-06-2012, door Jan Paternotte, D66-fractievoorzitter in de Amsterdamse gemeenteraad.

Sharia4Holland mag naar de Dam

De trappen van het monument op de Dam als verboden gebied voor demonstraties. Dat wil de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan bewerkstelligen, nadat twee weken terug Sharia4Holland een mini-manifestatie hield op het monument en daar Geert Wilders indirect met de dood bedreigde. ...
    Van der Laan heeft gelijk dat juist op zo'n plek een anti-democratische boodschap wrang voelt. Tegelijk kunnen wij er trots op zijn dat je in Nederland alles mag zeggen, zolang je niet oproept tot geweld of iemand bedreigt. ...
 

Red.:   Dit wordt geschreven door een vertegenwoordiger van D66, de partij die zich als politieke stroming het sterkt heeft ingespannen om de vrijheid om kritiek te leveren op de islam en moslims te verbieden - zelfs door middel van processen, middels haar aanhang in de juridische wereld. Want wat je verder ook van Geert Wilders vindt, hij heeft nooit op enigerlei wijze opgeroepen tot iets dat ook maar lijkt op geweld. En toch is hij op de meest grofstoffelijke wijze aangevallen, met name uit de hoek van alles dat zich verwant voelt met D66 en soortgelijke opvattingen.
    Dat iemand uit die hoek nu het recht van een haatprediker die bewezen wél gewelddreiging heeft gebruikt gaat verdedigen, slaat echt alles.

  Het feit dat de mannen met baarden een totalitaire staat willen, brengt ons terug bij de grondgedachte achter de vrijheid van meningsuiting: 'Ik veracht wat u zegt, maar ik zal tot mijn dood uw recht verdedigen om het te zeggen.' Die vrijheid op elke vierkante centimeter beschermen, is de beste remedie tegen Sharia4Holland.

Hier staat in feite: Geert Wilders heeft niet het recht dat deze haatprediker wel heeft.
    Je wenst de auteur van deze gruwelijkheden alles toe wat de haatpredikers en de islam zonder bezwaar van Jan Paternotte en zijn mede D66'ers aan hun vijanden toewensen.
    En België gebeurt er eindelijk  iets tegen de haatzaaiers en de dreigers met gewled. De media laten zich onmiddellijk in hun kaart kijken:


Uit: Volkskrant.nl, 13-06-2012, ANP. uitleg of detail

Belgische minister bekritiseerd om harde aanpak Sharia4Belgium

De Belgische minister Annemie Turtelboom (Justitie) krijgt zware kritiek wegens haar harde aanpak van de leider van Sharia4Belgium. 'U jaagt mij angst aan', schrijft politiek hoofdredacteur Yves Desmet van De Morgen vandaag in een groot voorpagina-artikel. Ook meerdere politici van regeringspartijen vinden dat de minister haar boekje te buiten gaat door in te grijpen in een strafzaak.

De liberale minister zei zondag dat de oproerkraaier Fouad Belkacem langdurig achter de tralies zou gaan, wat een rechtbank gisteren ook uitvoerde. ...
    De man was opgepakt omdat hij de aanzet had gegeven tot vechtpartijen met de politie, nadat een Brusselse vrouw in boerka was aangehouden. ...


Red.:    De man heeft gedreigd met geweld, en er heeft onder zijn stimulans geweld plaatsgevonden. Daarover bestaat geen enkele praktische twijfel. De steun van de media is de steun aan een cultureel geinspireerde misdadiger op grond van zijn immigrantenafkomst, daar er geen andere zinnige reden kan zijn. Op grond van ideologie. Kosmopoltisme.
    Het zijn weer hoogtijdagen. Twee berichten uit dezelfde krant:


Uit: De Volkskrant, 13-06-2012, van verslaggevers Raoul du Pré en Jan Hoedeman

Meerderheid Tweede kamer dankzij ongebonden VVD

Dagen weigerambtenaar lijken definitief geteld

Nu het demissionaire kabinet het niet doet, is de Tweede Kamer vastbesloten snel een einde te maken aan het fenomeen van de weigerambtenaar. Met de VVD, die sinds de val van het kabinet de handen weer vrij heeft, is daar een grote meerderheid voor.
    De weigerambtenaren houden kabinet en Kamer al jaren bezig. Het gaat om de trouwambtenaren die principiële bezwaren hebben tegen het homohuwelijk en daarom geen mensen van hetzelfde geslacht in de echt wensen te verbinden. ...


Red.:   Christelijke ambtenaren, natuurlijk.
    Bericht twee:


Uit: De Volkskrant, 13-06-2012, ANP.

Senaat wijst verbod op rituele slacht af

VVD en PvdA in de Eerste Kamer blijven bij hun bezwaren tegen een verbod op onverdoofd, ritueel slachten. Daarmee wijst een meerderheid in de Senaat een verbod af. ...

 
Red.:   Waarna er nog wat gezeik volgt over afspraken, maar waarop natuurlijk geen enkel toezicht is (veel te duur), dus waarvoor de term "wassen neus" een belediging van de term "wassen neus" is.
    Is er nog uitleg nodig?
    Ja, voor sommigen wel, want anders werd dit niet gedaan: fatsoenlijke christelijke mensen die niemand kwaad doen, versus halve en hele barbaren die ons uitmaken voor inferieur (joden) respectievelijk apen, honden en varkens (moslims). De eerste worden aangepakt, de tweede krijgen vrij baan. Degenen die dit doen, de zogenaamde elite, is gajes van de soort uit de paleizen van Lodewijk de Zestiende, en verdienen hetzelfde lot.
    Met direct daarop een simpel gevalletje van ongelijkheid:


De Volkskrant, 14-06-2012, AP.

NDP'ers weg door Thor Steinar-shirts

Acht extreem-rechtse leden van het parlement van de Duitse deelstaat Saksen zijn door voorzitter weggestuurd omdat ze kleding droegen die populair is onder Duitse neonazi's. De acht, allen lid van de extreem-rechtse partij NDP, mogen de komende drie zittingen niet bijwonen. Ze weigerden T-shirts en hemden uit te trekken van het merk Thor Steinar, dat bekendstaat om zijn kleding met runen-prints.


Red.:   Natuurlijk is het dragen van een doek van de islam die bekend staat om zijn kleding van terroristen en moordenaars uitleg of detail wél toegelaten. Ook nog regelrecht racisme dus.
    Hoe hoger in de maatschappij, hoe ernstiger het cultuurverraad:


Uit: De Volkskrant, 20-06-2012, van verslaggever Jan Hoedeman

Verbod op onverdoofd slachten verworpen

Het wetsvoorstel voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten is dinsdag verworpen in de Eerste Kamer. ...
    De meeste partijen in de Eerste Kamer vinden dat het wetsvoorstel voor een algemeen verbod op ritueel slachten de vrijheid van godsdienst aantast. ...


Red.:   Dat argument is zeer simpel te weerleggen, omdat het zou inhouden dat er ook niets gedaan kan worden aan de godsdienst van Mammon met zijn rituele kinderoffers. Vanwege de simpelheid van dit argument zijn degenen die dit verbod hebben afgestemd kwaadaardige lieden, die een programma hebben van islamisering van Nederland.
    Een enkel exemplaar uit dit contigent:


Uit: De Volkskrant, 16-06-2012, ingezonden brief van Jan Atze Nicolai, gemeenteraadslid GroenLinks, Leeuwarden

Rituele slacht

We maken het erg ingewikkeld allemaal. Het convenant over rituele slacht is amper getekend, en er is discussie over de voorzitter van de toetsingscommissie.
    Daarnaast worden allerlei omslachtige regels en procedures afgesproken om religieuze vrijheid en dierenwelzijn met elkaar te verbinden. Terwijl wetgeving altijd gaat over beperking van individuele vrijheid.   ...


Red.:    De formulering van de regel. Hoe kan dit nog fout gaan? Nou, je begint zo:

  In de slachtwet zit gewoon een grondwettelijke blunder door onbedwelmde slacht alleen toe te staan als 'religieuze rite'. Het mag, maar dan alleen als het Joods of Islamitisch religieus is. Dit is - naast alle praktische eisen - een absolute voorwaarde. Door een convenant kunnen religieuze groepen de uitvoering en toetsing van de slachtwet mede bepalen. De slachter gaat zijn eigen vlees keuren? Het is allemaal een kwestie van inconsequent en rommelig omgaan met de vrijheid van burgers en de plichten van een overheid.

Oftewel: je zegt dat de toepassing in dit geval slordig is - je kan niet zomaar het recht op rituele slacht aan godsdiensten toekennen want het gaat over beperking van individuele vrijheden. Dat wil zeggen: het is of niemand of iedereen. Combineer dat met: "Je mag godsdiensten niets verbieden". En je krijgt:
  Is het niet veel eenvoudiger om het onverdoofd slachten van dieren voor iedereen toe te staan

En omdat je wel begrijpt dat er hier ergens iets misgaat, ga je je keuze nog wat onderbouwen. Dat wil zeggen: de keuze die leidt tot de conclusie: "Je mag godsdiensten niets verbieden". Hoe onderbouw je zoiets? Nou, zo:
  Tolerantie ten opzichte van religieuze gebruiken is goed te beargumenteren. Godsdienstvrijheid is de historische basis voor vele vrijheden.

Met een onbeschaamde, een keiharde, een glasharde, een rabiate leugen. Want dit is de werkelijkheid:
  Godsdienst is de historische basis voor het overgrote deel van de onterechte onvrijheden.

Je moet wel zeer ernstig van de pot gerukt zijn om het tegenovergestelde hiervan te durven opschrijven.
    Iemand uit immigrantenkringen heft, zeer bijzonder, een stukje waarheid verteld over asielzoekers. De immigratie-industrie klimt in de pen:


De Volkskrant, 06-07-2012, ingezonden brief van Dorine Manson, Directeur VluchtelingenWerk Nederland

Voordeel van de twijfel

IND-tolk Noyan Sahami gaat in zijn artikel 'Via Facebook een verblijfsvergunning' (O&D, 4 juli) uit van het slechtste in de mens. Toch is het zo dat mensen die vanuit een dictatoriaal regime - al dan niet tijdelijk - in Nederland verblijven, veelal gebruik gaan maken van de vrijheden die in ons land gelden. Sommigen durven pas in Nederland politiek actief te worden, christen te worden of uit te komen voor hun seksuele geaardheid.
    Er zijn mazen in de wet die mensen opzoeken om Nederland binnen te komen. Van die methodes neem ik afstand, maar wanneer we doorschieten in het restrictieve asielbeleid, gaan we mensen weren die wel degelijk bescherming nodig hebben. De goeden lijden dan onder de kwaden.
    Om juist dát te voorkomen, draagt het Vluchtelingenverdrag ons op om asielzoekers het voordeel van de twijfel geven. Het artikel van Noyan Sahami past helemaal in de trend om asielzoekers het nadeel van de twijfel geven, wat levensgevaarlijke consequenties kan hebben.


Red.:    Inderdaad. De levensgevaarlijke consequentie dat de Nederlandse cultuur níet helemaal ten onder gaat in de stroom zich niet aanpassende asielzoekers en andere immigranten, die streven naar de uiteindelijke invoering van de sharia, anti-blank racisme, en meer van dat soort modernere vormen van beschaving ...
    Multiculturalisme leidt per definitie tot racisme uitleg of detail , en de meest grofstoffelijke leugens:


Uit: Volkskrant.nl, 22-07-2012, redactie, ANP

'Breivik veranderde Noorwegen niet'

Tussentitel: De moordenaar faalde, het volk won

Extremist Anders Behring Breivik is er met het bloedbad precies een jaar geleden niet in geslaagd de Noorse samenleving te veranderen. Dit beklemtoonde de Noorse premier Jens Stoltenberg vandaag in een toespraak ter gelegenheid van de herdenkingen van de terroristische aanslagen. ...


Red.:   En hier is het bewijs van het tegendeel:


Uit: Volkskrant.nl, 26-07-2012, ANP

Ophef over speech van Breivik op YouTube

Advocaten van nabestaanden van de aanslagen van Anders Behring Breivik hebben vandaag bij de rechtbank in Oslo geklaagd dat het laatste woord van de massamoordenaar op YouTube staat. Hij sprak dat uit op de laatste dag van het proces tegen hem op 22 juni.
    De rechtbank had het uitzenden van de speech via radio en tv verboden om te voorkomen dat zijn extreme ideeën zich te breed zouden verspreiden. ...
 

Red.:   Je reinste politiek-correcte en multiculturalistische censuur.
    Pas na het opschreven van dit voorgaande bedenkt de redactie dat Stoltenberg tóch gelijk zou kunnen hebben. Dan is er namelijk altijd al die politiek-correcte en multiculturalistische censuur geweest.
    En bedenk hierbij ook dat de islam haar fascistische gedachtengoed vrijelijk kan blijven verspreiden.
    Nog een bewijs:
 

De Volkskrant, 26-07-2012, ANP

Breivik schrijft met gelijkgestemden

Anders Breivik schrijft vanuit zijn gevangenis met gelijkgestemden. De Noorse massamoordenaar beantwoordt veel brieven, omdat hij vanuit de cel een rechtsradicaal netwerk van gedetineerden wil opbouwen. Dat zeiden zijn advocate en de gevangenisdirecteur tegen de Noorse krant VG. Mette Larsen, advocaat van de nabestaanden, noemt de correspondentie 'extreem aanstootgevend'.

Red.:    Een opmerking die wijst op een sterke maatschappelijke verandering.
    De ultieme bedoeling van deze verzameling was om zo veel aanwijzingen bij elkaar te krijgen, dat met enige stelligheid beweerd kon worden dat de Nederlandse en Europese elite, de bestuurlijke en leidende klasse, er op uit is om de westerse nationale culturen te vernietigen. Omdat die culturen een sta in de weg zijn voor de invoering van het neoliberalisme, en een gevaar voor de vrije migratie, aangezien ze een natuurlijke tegenkracht vormen tegen vrije immigratie.
    Dit doel van de verzameling dreigt overbodig te worden, omdat de eerste openlijke uitingen ervan door de elite zelf zijn gesignaleerd. Dat is gedaan door Volkskrant-columniste Nausicaa Marbe, één van de weinige personen met toegang tot de "kwaliteitsmedia" die deze redactie kent die niet last heeft van zelfcensuur aangaande dit onderwerp:


Uit: De Volkskrant, 27-07-2012, column door Nausicaa Marbe, schrijfster

De Europeaan

...    Er zijn drie gradaties in de achteloosheid waarmee over de Europeaan wordt gepraat. In het meest nonchalante geval wordt hem een categorische mening toebedeeld die past bij het wensdenken van de Europese politicus of denker die over hem praat. Nog paternalistischer is de gedachte dat hij omgeschoold moet worden in Europese geest. Alsof de bewoners van de Europese Unie buitenaardse wezens zijn die ineens op het oude continent gestrand zijn, vervreemd van alles wat hier speelt.
    Het kan nog erger. In de meest funeste fantasie over de maakbaarheid van de burger wordt zijn leefwereld opgebroken, moeten zijn sociaal-culturele Umfeld en zijn tradities bruusk overhoop gehaald.   ...


Red.:    Het eerste beslaat het grootste deel van deze verzameling - het tweede de rest. De derde categorie werd vermoed, maar nog niet echt gevonden. Marbe gaat ze alle drie af:

  Vorige week ontstond er commotie over een interview van eurocommissaris Cecilia Malmström in de Franse krant Le Monde. Malmström meent dat immigratie de Europese welvaart veilig stelt en dat er een Europees migratiebeleid moet komen.

Een aperte leugen van de bekende soort: de immigratie is voornamelijk allochtone immigratie, en die maakt een paar mensen rijk, en de grote meerde4rheid veel armer. Marbe constateert nog een paar tegenstrijdigheden van Malmström, maar dat is niet meer dan vanzelfsprekend: wie liegt over de werkelijkheid, moet liegen als onderbouwing.
    De tweede categorie:
  Maar wat die burger ook vindt, hij kan altijd worden omgeschoold. Die gedachte komt uit de Karl Popper-lezing Voorbij het denken in nationale categorieën die emeritus hoogleraar Wijsbegeerte Hugo Dyserinck in 2008 hield.
    Dyserinck vindt dat 'de volwassenen van morgen' via het onderwijs niet vroeg genoeg voorbereid kunnen worden op de 'esprit européen' en dat er ook gespecialiseerde vormen van volwassenenonderwijs moeten komen om bij ouderen via agogische methoden dit Europese denken te ontwikkelen.

De grenzeloze arrogantie die filosofen eigen is. Je gaat in deze moderne tijd echt geen filosofie studeren als je geen ernstige last hebt van het arrogante alfa-denken, want anders zou je beseffen dat je iets aan filosofie wilt doen, dat je dan beslist niet bij de huidige filosofie moet zijn.
    Dit soort dommigheid komt in Nederland minder voor na het echec van het referendum van 2005, toen dit soort "educatie" de gekozen aanpak van de oligarchie, politici en media, was. De schok was gigantisch toen bij de aankondiging van de uitslag de wijzer op 61 procent tegen bleef staan.
    En dan nu waar het om gaat, de derde:
  Ten slotte de meest stuitende uitspraken in de categorie 'de pot op met de burger'. Die kwam van de VN-gezant voor Migratie, de Bilderbergganger Peter Sutherland. In de House of Lords vertelde hij dat de Europese Unie de nationale homogeniteit van Europese staten moet ondermijnen, omdat multiculturalisme de toekomst heeft.

Maar natuurlijk. In Engeland hebben ze in 2011 al volop van dat multiculturalisme kunnen genieten - toen brandden de multiculturele creolen delen van Londen en andere Engelse steden af uitleg of detail . Gepaard met systematische en middels mobieltjes georganiseerde plunderingen.
    Marbe trekt zelf ook wat conclusies:

  Niet alleen vraagt Sutherland Brussel om sociale structuren te vernietigen, ook gaat hij voorbij aan het feit dat homogeniteit en multiculturalisme termen zijn geworden die zelden een concrete werkelijkheid dekken. ...
    Moeten samenlevingen door Brussel bewust ontwricht worden in naam van een modieus fladderbegrip? Is echte maatschappelijke diversiteit gebaat bij een EU die organische veranderingen in de etnische samenstelling van staten ruw ondermijnt om ideologische redenen?
    Het antwoord is nee en dat moeten zij die gratuit oreren over deze idealen ook weten.

Het door deze Sutherland verwoordde streven heeft dan ook niet zo zeer een strikt ideologische reden, als wel een materialistische. Waar het om gaat is de invoering van het neoliberalisme. Dat betekent namelijk ongekende rijkdom voor de oligarchische top, en armoede voor de rest. Een oligarchische top waarvan Sutherland deel uitmaakt, gezien het door Marbe gemelde lidmaatschap van de Bilderberg"groep" - de groep van de bijbehorende conferentie uitleg of detail (Wikipedia) . Het soort mensen door Marten Toonder al zo treffend neergezet als de Bovenbazen . Een groep waar de beschaving last van zal blijven houden, tenzij er er een revolutie komt en er een aantal geëxecuteerd zullen worden, en de rest onteigend. Een lot ruimschoots gerechtvaardigd door de hier uitgesproken wens om onze beschaving te willen vernietigen.
    Tussen twee haakjes: die Peter Sutherland behoort tot de allerergsten uitleg of detail , en het is dan ook niet verbazingwekkend dat hij iets hoogs is in een zeer sterke bastion van het Kwaad: de zakenbank Goldman Sachs - behorend tot de cultuur van het kosmopolitisme, migratiefundamentalisme en neoliberalisme.
    In België zijn al hele wijken no go areas voor de overheid, bezet gebeid. Als je daar een moslim wilt arresteren, moet je met getrokken geweren en pantserwagens komen. Net als in Frankrijk, maar met dit verschil dat de Franse bezette gebieden meestal redelijk geïsoleerd liggen - als banlieu en dergelijke. Het volgende artikel laat zien hoe het zo ver heeft kunnen komen:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2012, door Leen Vervaeke

Spierballentaal helpt niet tegen moslimradicalisme

Puur netwerken is de werkwijze. De politie in Antwerpen wint langzaam het vertrouwen van de moslims.


Een positief verhaal, dat wil Jinnih Beels vertellen. De Antwerpse politiecommissaris, volgens Belgische deskundigen een voortrekker in de strijd tegen radicalisering, vermijdt woorden als 'radicalisme', 'extremisme' of 'terrorisme'. Haar verhaal is er één van 'diversiteit', 'dialoog' en 'wederzijds respect'.
    'Onze werkwijze komt neer op puur netwerken', zegt Beels, die aan het hoofd staat van de Dienst Diversiteit, een politieafdeling met vier voltijdse medewerkers en dertig agenten die op afroep inzetbaar zijn. 'We gaan de straat op, bezoeken moskeeën en scholen, nemen tijd om een koffietje te drinken en te praten. Het is een kwestie van vertrouwen, daar moet je jarenlang in investeren.'    ...


Red.:   Alleen al die keuze voor een vrouw ... Ten eerste zullen vrouwen nooit goed de onderlinge verhoudiung bij mannen begrijpen, laat staan de respect-spelletjes van de macho-types van de islam. Ten tweede zullen diezelfde macho-types het als maatschappij afvaardigen van een vrouw zien als een teken dat ze niet serieus worden genomen. Een paar weken terug werd een Franse vrouwelijke minister, op bezoek in Marokko tezamen met een mannelijke collega, door een Marokkaanse minister geschoffeerd door haar opzettelijk niet te erkennen als minister, als gelijke. Precies de houding die die maanetjes in België en Nederland ook hebben, natuurlijk. Behoud van cultuur, dat toch moet kunnen ...
    Maar waarom staat dit stuk nu in de krant:

  De discussie barstte begin juni los na de rellen in de Brusselse gemeente Molenbeek, opgezweept door de mediaboodschappen van de extremistische organisatie Sharia4Belgium.

Oftewel: hier zijn de media, de Volkskrant, in actie om te boodschap te verspreiden dat het allemaal zo erg niet is ... Die rellen ... Hoort gewoon bij de emancipatie en integratie. Net als het platbranden van Parijse voorsteden in 2005
    En dit alles onder regie van de sociale sector, natuurlijk:
  ... Sharia4Belgium-leider Fouad Belkacem verdween voor lange tijd achter de tralies, en er gingen stemmen op om hem zijn Belgische nationaliteit te ontnemen.
'Een onnodige paniekreactie', zegt Rik Coolsaet, hoogleraar aan de Universiteit van Gent en auteur van het standaardwerk Jihadi Terrorism and the Radicalisation Challenge. 'We hebben in België voldoende instrumenten om Sharia4Belgium te bestrijden. We hebben geen nieuwe wetten nodig, we moeten gewoon de bestaande wetten toepassen.'

Wat door de invloed van deze dames en heren niet gebeurt:
  ... als die gewone salafisten kalm en duidelijk worden benaderd. 'Ook al geloven ze niet in democratie, toch moet je hen tonen dat ze rechten hebben', zegt Coolsaet.

Vandaar die bezette wijken, en die rellen. Nu nog klein ...
    Maar ondanks het decennialange beleid van niets-doen, ligt de schuld natuurlijk elders:
  Toch heeft België volgens deskundigen geen behoefte aan meer repressieve maatregelen, maar juist aan preventieve programma's.

Deskundigen: Coolseat cum suis. Met hun verhullende taalgebruik:
  Uit het buitenland blijkt dat de strijd tegen radicalisering het meest succes heeft als er een onderscheid wordt gemaakt tussen niet-gewelddadige orthodoxe moslims (salafisten) en politieke extremisten.

Welk buitenland, is dan de de vraag? Engeland, waar ze het hele metrosysteem wilden opblazen? En dat waren geen salafisten of orthodoxen. Gewoon moslims. Al dit soort redenaties is te vergelijken met het maken van onderscheid tussen SA en SS.
    Maar je had het hele verhaal ook in één keer kunnen afdoen, met een simpele spiegeling van de kop:
  Niks-zeggen helpt tegen moslimradicalisme

Waarna die kop en dat stuk meteen naar het rijk van Absurdistan kan worden verwezen.
    De Volkskrant heeft weer een nieuw persoon aangewezen als commentator - het migratiefundamentalisme is hetzelfde:


Uit: De Volkskrant, 15-08-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Cor Speksnijder

Noorwegen en Breivik

De Noren hebben zich de gevaren van gewelddadig extremisme niet gerealiseerd. Dat vraagt om zelfonderzoek.


Het oordeel is even vernietigend als pijnlijk. Een Noorse onderzoekscommissie concludeerde dat levens hadden kunnen worden gespaard als de rechtsextremist Anders Behring Breivik met alerter optreden van veiligheidsdiensten en politie eerder was gestopt. ...


Red.:   Natuurlijk wordt totaal over het hoofd gezien hoe de aanslag werkelijk had kunnen en moeten voorkomen: geen toelating van moslims en andere zich niet aanpassende niet-westerse immigranten.

  Uit het rapport komt het beeld naar voren van een vredig, open en welvarend land dat zich niet of onvoldoende heeft gerealiseerd welke gevaren schuilen in gewelddadig extremisme.

Reactie: "Uit het rapport komt het beeld naar voren van een vredig, open en welvarend land dat zich niet of onvoldoende heeft gerealiseerd welke gevaren schuilen in migratiefundamentalisme".
  Als er al waarschuwingen waren, dan werd doortastend optreden belemmerd door bureaucratie.

Reactie: "Als er al waarschuwingen waren, dan werd doortastend optreden belemmerd door multiculturalisme."
    En nog meer helderheid:

Uit: De Volkskrant, 27-08-2012, van verslaggeefster Mariken Smit

Jeugd in politiek 'actiever dan ooit'

Noorse politieke jongerenorganisaties zijn na de terreurdaden van vorig jaar explosief gegroeid. Onder de '22-juli-generatie' overheerst optimisme. 'Als wij opgeven, wint Breivik.'


Er klinkt gelach en gejoel uit de afgeladen studentkjellar, onderin de faculteit sociale wetenschappen aan de Universiteit van Oslo. De avond voor de uitspraak in het proces tegen de rechts-extremist Anders Behring Breivik, die 77 mensen ombracht, kijken meer dan honderd Noorse studenten politicologie naar een politiek comedy-café. ...
    'Ik weet niet of het hier ruim een jaar geleden zo druk zou zijn geweest', zegt Henning Carr Ekrol, journalist van de Noorse krant Aftenposten, die het debat leidt. 'De belangstelling en betrokkenheid bij de politiek is na de terreuraanslagen van 22 juli onder jongeren enorm gegroeid.'    ...


Red.:   Stiudenten en media. De oligarchie. De elite.
  Voor Johanne Butenschøn (20) ...'Vóór de aanslagen zag ik de politiek vooral als een platform om interessante mensen te leren kennen en als springplank voor een internationale baan', zegt Butenschøn. 'Maar nu neem ik het zeer serieus en ben ik actiever dan ooit. Breiviks aanslagen waren een aanval op de democratie. Ik wil vooral vechten voor de multiculturele samenleving ...

En de nomadisten. 'Internationale baan'. Het soort werk van profiteurs en parasieten. Die uit hoofde van hun parasitaire nomadisme solidair zijn met andere parasitaire nomadisten: de allochtone immigrnaten, die komen om één en slecht één reden: profiteren. Ook parasitisme, dus. Met het ermee bvast gepaard gaande verschijnsel
  Voor Johanne Butenschøn (20) ... '...Ik wil vooral vechten voor de multiculturele samenleving, dat zijn de normen en waarden waarop Noorwegen is gebouwd....'

De monstrueuze leugen. Noorwegen is gebouwd op de westerse, Rijnlandse, samenleving, en de niet-westerse culturen staan daar haaks op. De multiculturele samenleving bestaat niet, en daar ze wel bestaat, in het overnemen van inteelt, uithuwelijken, eerwraak, corruptie, racisme, en wantrouwen, is ze het directe verval van de westerse cultuur en de beschaving. Degenen die voor de invoering van die waarden strijden, onder noemer "mu;ticu;lturalisme", zijn glaszuivere verraders. Die rgelerecht propaganda voeren voor islamtische wantoestanden:
  Voor Johanne Butenschøn (20) en Henrik Wangberg (21) ... Beiden staan, met nog twee andere jongeren, centraal in de documentaire Till Ungdommen (Voor de Jeugd) van regisseuse Kari Anne Moe, die twee jaar voor de aanslagen begon te filmen en na de aanslagen de vier jongeren bleef volgen. De documentaire is zeer lovend ontvangen door de Noorse pers en gaat op 31 augustus in Noorwegen in première.

Want zie de bijbehorende poster:

Ergens rond een derde reclame voor de achterlijke en extremistische religie.
    Dit verhaal en vooral die poster geven één ding haarscherp aan: Breivik had volkomen gelijk met zijn analyse dat het gevaar voor de beschaving schuilt in de multiculturalisten.
    Een nieuwe en zeer verrassende toevoeging. Want tot voor dit bericht stond het slachtoffer bekend als één van de weinige realistische PvdA'ers:


Uit: De Volkskrant, 04-09-2012, column door Bert Wagendorp

Multiculti

Tussentitel: Samsom, hard in de weer met de wederopstanding

In een interview met Het Parool maakte PvdA-leider Diederik Samsom gisteren bekend dat Nederland een multicultureel land is. Daar liet hij het niet bij. Samsom verklaarde ook dat hem dat 'trots' maakt, dat hij er 'blij' mee is en voorts dat hij er 'iets moois' van wil maken.
    Het klonk alsof je PvdA-premier Joop den Uyl in 1975 hoorde, een kwart eeuw voor Het multiculturele drama van Paul Scheffer en 36 jaar voor het definitieve uitroepen van de dood van de multiculturele samenleving.
    Maar het was dus Diederik Samsom, hard in de weer met de wederopstanding van zichzelf, zijn partij en nu dus ook met die van de multiculti-samenleving.    ...
    Diederik is 'straatcoach' geweest in Amsterdam. Wat hij deed, als straatcoach, is me nooit helemaal duidelijk geworden. Maar kennelijk heeft het jaar met zijn poten in het bluswater van de (mislukte) multiculturele samenleving hem diepgaand beïnvloed.
    Het heeft hem tot de conclusie gebracht dat Nederland een multicultureel land is, iets wat je niet verandert met de verklaring dat de multiculturele samenleving is mislukt, noch door haar dood te verklaren.    ...


Red.:   Oftewel: we gaan weer aan de slag met woordspelletjes. Waar ze het over hebben is, de aanwezigheid van andere culturen in Nederland. Wat iets anders is dan een multiculturele samenleving. De aanwezigheid van andere culturen was al sprake van met de komst van de eerste pinda-Chinezen, later gevolgd door de restaurant-Chinezen. Dat er toen niet gesproken werd van een multiculturele samenleving zit in het feit dat die Chinezen er wel waren, maar Nederlanders zich cultureel niets van hen aantrokken.
En dat laatste geldt voor alle opvolgende immigranten-groepen. Klein of groot. Nederland trekt zich niets van hen aan. Ze hebben hun eigen restaurantjes en winkeltjes, en nu theehuizen en moskeeën, maar Nederland doet er niets iets anders door. Met uitzondering van de elite, die allerlei dingen roept. Maar ook niets anders doet. Die elite is echt niet gaan bidden naar Mekka. Dus zelfs met een kleine miljoen moslims, is er beslist geen multiculturele samenleving. Wat er is, is een multi-etnische apartleving.
    En al dat gezeur over multiculturele samenleving is dus niets meer dan dat het voorheen was: pogingen van de elite de rest van de burgers iets op te leggen. Met hulp van nomadisten in de media als Bert "oma in Israël" Wagendorp:
  Daarin heeft Diederik Samsom natuurlijk groot gelijk.

Die doorgaat met de woordspelletjes:
  Wat ons altijd heeft dwarsgezeten in de multiculti-discussie, is het multiculturalisme: de ook in PvdA-kringen lang populaire gedachte dat het toch niet de bedoeling kon zijn mensen uit andere culturen te verzoeken hun gedrag aan de Nederlandse cultuur en wetgeving aan te passen. Die naïviteit, zegt Samsom, heeft zijn partij achter zich gelaten.

Welk verzoek nog nooit is gedaan, en waarop ook geen enkel uitzicht is, met mensen als Plasterk (nomadische afkomst en eurofiel) als tweede man, en de aanwezigheid van Cohen (nomadische afkomst), Van Thijn (nomadische afkomst), en Timmermans (eurofiel), enzovoort, in de nabije achtergrond.
     Al eerder opgemerkt: in Engeland is dit allemaal zo mogelijk nog erger:


Uit: De Volkskrant, 05-09-2012, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Britse weigerambtenaar vecht ontslag aan bij Europese Hof

Een Britse weigerambtenaar is bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een rechtszaak begonnen tegen het besluit van een gemeente om haar te ontslaan. Vanwege haar christelijke geloof had Lillian Ladele geweigerd ceremonies te voltrekken waarin homo's een geregistreerd partnerschap aangaan..
    Ze wordt in Straatsburg vergezeld door drie christelijke landgenoten die vanwege hun geloofsovertuiging eveneens problemen hadden gekregen op de werkvloer. ...
    De Londense deelgemeente Islington, die als progressief bekendstaat, zette Ladele enkele jaren geleden op non-actief omdat haar principiële weigering in strijd was met het 'waardigheidsbeleid'. ...


Red.:   Dit zijn hetzelfde soort gemeentebsturen als degene die geen kerstboom meer op het centrale plein willen, omdat molsims daar aanstoot aan nemen.

  Dit was het begin van een lange rechtsgang. Aanvankelijk oordeelde de kantonrechter dat Ladeles gewetensbezwaren zwaarder wogen dan de gelijkheidswetgeving die in 2007 was geïntroduceerd. Daarin staat onder meer dat ambtenaren geen onderscheid maken op basis van sekse. Hogere rechters draaiden deze uitspraak terug. Zij waren het eens met het standpunt van de gemeente dat ze gewoon haar werk doen, geloof of geen geloof.

Dezelfde rechters oordelen bijvoorbeeld dat Sikhs boven hun uniform een tulband mogen dragen in plaats van bijvoorbeeld een pet die verplicht is voor de rest.
  Ladele is niet de enige christen zich zich gediscrimineerd voelt. Bij het Europese Hof bevindt ze zich in gezelschap van een stewardess die geen ketting met een kruisje mocht dragen. Haar werkgever, British Airways, verschool zich achter het excuus dat het niet bij het uniform past, een redenering die het niet hanteert bij andersgelovigen.

Zelfs de zeer politiek-correcte correspondent valt op dat er hier iets mis is.
    Even een berichtje over een persoon:


Uit: De Volkskrant, 08-09-2012, door Anet Bleich

Fascisme en populisme

Ons politieke klimaat van onzekerheid en wantrouwen vertoont overeenkomsten met de jaren dertig.


Kan de Partij van de Arbeid vandaag de dag iets leren van de heroriëntatie die haar voorgangster, de SDAP, in de jaren dertig van de vorige eeuw doormaakte met de hete adem van het opkomend fascisme in de nek? Op die belangwekkende vraag zoekt historicus Rob Hartmans een antwoord in Vijandige broeders?    ...
    De sprong van 1937 naar 2012 is groot en de vergelijkingen die Hartmans maakt, kunnen dan ook moeilijk meer zijn dan schetsmatig. Prikkelend zijn ze wel. Hij ziet overeenkomsten wat betreft het politieke klimaat - onzekerheid, gebrek aan toekomstperspectief, wantrouwen tegenover politiek en politici - en ontwaart bij de huidige rechtse populisten trekjes die hem aan de NSB van vóór 1940 doen denken, zoals het uitbuiten van wrok, nationalisme, anti- intellectualisme en een ondemocratische partijstructuur. Hartmans' betoog mondt uit in een vurige oproep aan de sociaal-democratie, waartoe hij ook de SP en Groen Links rekent, om tegenover de 'valse, egocentrische gemeenschap van het populisme (...) haar eigen ideaal van een rechtvaardige, solidaire gemeenschap (...) te plaatsen'.


Red.:   Reden voor vermelding: Rob Hartmans is ook een vast kracht in de Groene Amsterdammer.
    Voor de lol nog een aardig stukje Van Rossem:


Uit: De Volkskrant, 13-10-2012, door Rutger Bregman

Nederland volgens Maarten van Rossem

Van Rossem schrijft helder en lichtvoetig over van alles en nog wat.


Dat Maarten van Rossem nog tijd over heeft om te schrijven naast al zijn mediaoptredens wekt misschien enige verbazing. Maar dit is dan ook een allegaartje van essays en columns die sinds 2007 in zijn glossy Maarten! zijn verschenen. Het lijkt daardoor wel een boekje uit een vorig tijdperk, toen bijvoorbeeld 'de multiculturele samenleving' nog een geliefd onderwerp van polemiek was. Van Rossem ontkracht nog maar eens de mythe van de massa-immigratie ...


Red.:   Die anderhalf miljoen allochtonen tellen kennelijk niet mee. Dan is er inderdaad geen massa-immigratie.
  ... legt uit waarom Fortuyn een leeghoofdige klaploper

Sterk argument, dat Ad hominem.
  ... en stelt vast dat er niet zoiets bestaat als 'de Nederlandse identiteit'.

En als was die er, daarvoor is geen plaats meer in Nederland naast die Turkse, Marokkaanse, Surinaamse Antilliaanse, Somalische, Kaap-Verdiaanse, Iraanse, en al die andere identiteiten.
  Van Rossem schrijft helder en lichtvoetig en blijft daarbij overtuigend argumenteren.

Hartstikke overtuigend. Binnenkort gaat Bregman ook op de lijst
  In de laatste hoofdstukken verliest Nederland volgens Maarten van Rossem alle samenhang.

Nog onsamenhangender, dus ...
    Het is al een tijdje relatief rustig op het culktuurverradersfront, dus tijd voor een nieuwe partij om zich in de strijd te werpen. Dit keer is het de Stichting Ideële Reaclame, ongetwijfeld bemenst door kosmopolitisch do-gooders, ok wle bekend als Gutmenschen. Grappig genoeg komt de kritiek uit conservatieve hoek:


Uit: De Volkskrant, 15-10-2012, door Maarten Neuteboom en Evert Jan Slootweg, beide wetenschappelijk medewerker bij het Wetenschappelijk Instituut van het CDA

SIRE laat niet zien dat echte tolerantie schuurt

SIRE propageert een schijntolerantie. Zo blijft onzichtbaar dat minderheden in de praktijk steeds minder tolerantie ervaren.

Tussentitel: Is iemand die niet houdt van couscous, de klompendans of Turks worstelen intolerant?

Tolerantie zorgt ervoor dat minderheden op een vreedzame wijze met elkaar kunnen samenleven. Daarom is het prijzenswaardig dat SIRE, de Stichting Ideele Reclame, hierover een tv-spotje heeft gemaakt. Jammer is echter dat door de wijze waarop SIRE dat doet het kernprobleem onderbelicht blijft.
    Volgens SIRE is tolerantie in Nederland niet langer vanzelfsprekend, terwijl ons land daar juist bekend om staat. In het tv-spotje treedt een man op die een witte doos met 'Tolerantie®' laat zien en daarover zegt: 'Andere meningen, culturen, gewoonten - je staat er voor open. Dankzij tolerantie ontmoet je nieuwe mensen, zodat je nog eens iets anders eet, nieuwe rituelen ontdekt, een leuke hobby vindt en onverwachte ervaringen hebt. Door het gebruik van tolerantie kom je in aanraking met al het moois dat ons land te bieden heeft.' Dit idee wordt ondersteund met beelden van achtereenvolgens een islamitische feestmaaltijd, een Joodse bruiloftsdans, een boerenfeest, een roze cabaret en een Turkse worstelpartij.    ...


Red.:    Dit ter illustratie van het reguliere antwoord op de vraag "Wat heeft de multiculturele samenleving ons gebracht?" Reguliere antwoord: "Couscous en buikdansen".

  ... alle goede bedoelingen ten spijt mist het tv-spotje de essentie van tolerantie. Het woord is afkomstig van het Latijnse 'tolerare', dat 'verdragen', 'verduren' of 'uithouden' betekent. Iemand of iets tolereren, is dus helemaal niet zo gemakkelijk en leuk als door SIRE wordt gesuggereerd. Onder meer Theo de Wit, Herman de Dijn, Andreas Kinneging en Frank Furedi hebben erop gewezen dat er een gevoel van afkeuring, bezwaar of zelfs veroordeling voorafgaat aan en gepaard gaat met tolerantie.

Dit als variant van de bekendere opmerking dat je geen vrede sluit met je vrienden, maar met je vijanden. Die "couscous en buikdansen" hebben helemaal niets met tolerantie te maken. En door deze associatie te maken, op grond van de multiculturalistische ideologie, richt men dus al meteen weer schade aan:
  Bewust of onbewust creëert Sire het beeld dat tolerantie vooral iets te maken heeft met kosmopolitische ruimdenkendheid en intolerantie samenhangt met kleinburgerlijke bekrompenheid.

Wat allemaal hartstikke fout, omdat het er om gaat wát je al dan niet tolereert. Het tolereren van steniging kan nauwelijks iets met 'kosmopolitische ruimdenkendheid' te maken hebben, zoals die D66'ers van SIRE inderdaad suggereren.
  Als het gaat om het belang van tolerantie is het zaak de vinger echt op de zere plek te leggen. Waarom geen filmpje waarin de rituele slacht aan de orde komt? Of een shot waarin een rabbi of een imam vanuit zijn geloofsovertuiging een vrouw geen hand schudt? Waarom geen beeld van een gewetensbezwaarde trouwambtenaar of van een homostel dat hand in hand door Amsterdam Nieuw-West loopt?

Precies. Net iets minder dan steniging, maar in dezelfde hoek.
    En vanaf dit punt gaat men ook hier in de fout:
  Een politiek-maatschappelijk debat over wat tolerantie betekent, houdt in dat we moeten discussiëren over het verdragen van wat de mainstream in Nederland beschouwt als de minder aangename kanten van religieuze en etnische minderheden. Tolerantie staat onder druk omdat de meerderheid op basis van de waarden die zij belangrijk vindt steeds minder rekening houdt met afwijkende minderheidsopvattingen, die echter tot de elementaire democratische vrijheden behoren.

Want dit had voorafgegaan moeten worden door dit:
  Een politiek-maatschappelijk debat over wat tolerantie betekent, houdt in dat we moeten discussiëren over het verdragen van wat de minderheden in Nederland beschouwt als de minder aangename kanten van religieuze en etnische mainstream. Tolerantie staat onder druk omdat de minderheden op basis van de waarden die zij belangrijk vindt nooit rekening heeft houden met afwijkende mainstreamopvattingen, die echter tot de elementaire democratische vrijheden behoren.

Want er zit geen enkele inhoudelijk waarde in het "minderheid zijn" als het gaat om het tolereren van opvattingen. Een suggestie die wel altijd gedaan wordt: "We moeten de (opvattingen van) minderheden beschermen". Hoezo? We moeten iedereen beschermen, en minderheden kunne net zo kwetsend zijn als die van meerderheden. Denk maar aan al die hoofddoekjes. Die zijn zeer kwetsend, want zeggen: "Ik ben halal, en jij bent haram". En lees voor "haram": vies.
    En uiteidelijk werken dit campagnes dus sterk contraproductief:
  Met het onbenoemd laten van waar het in de samenleving schuurt, praten we elkaar een feel good-gevoel aan dat misschien verklaart waarom 96 procent van de Nederlanders zichzelf als tolerant omschrijft, terwijl minderheden steeds minder vrijheid en verdraagzaamheid ervaren.

Want wat ze als 'minder vrijheid en verdraagzaamheid ervaren', is het een ervaren van het feit dat hun onverdraagzaamheid, het niet verdragen van verdoofd slachten enzovoort, niet langer getolereerd wordt. Terecht niet getolereerd wordt. Want wie zijn eigen waarden tot kernwaarden boven die van zijn immigratieland verheft en die van zijn immigratieland niet tolereert, heeft geen plaats in dat land. Die moet terug naar het land waar zijn kermwaarden ook hun kernwaarden zijn. Iets dat ze begin af aan duidelijke gemaakt had moeten worden, waarna er niet soort problemen zou zijn ontstaan als die hier aangeroerd worden. Het multiculturalisme is verantwoordelijk voor al dit soort problemen en discussies.
    Hoewel het wat minder is geworden, gaat het fêteren van de achterlijkheid nog steeds door:


Uit: De Volkskrant, 05-11-2012, van verslaggever Bart Dirks

'Als je leert op je hoofd te draaien, kun je ook astronaut worden'

Voor haar verdiensten voor Rotterdam krijgt Aruna Vermeulen (36) van het HipHopHuis dinsdag de Laurenspenning. 'Op school moet je pet af. Thuis moeten je schoenen uit. Je moet overal wat. Hier màg je iets.'
...
Tussenstuk:
Laurenspenning voor Aruna Vermeulen

De Laurenspenning wordt sinds 1959 uitgereikt aan mensen of instanties die zich inzetten voor het culturele en maatschappelijke leven in Rotterdam. Ze moeten ook anderen betrekken bij hun passie. De penning is vernoemd naar Laurentius, de patroonheilige van de stad.
    Vermeulen wordt onderscheiden vanwege 'haar enthousiasme, gedrevenheid en visie' waarmee zij de ontwikkeling van de hiphopcultuur in Rotterdam heeft gestimuleerd, aldus de jury. ...


Red.:   Hiphop: straattaal, straatterreur, gangs, schietpartijen ... Het is bij Cultuurbedreiging allemaal al langsgekomen uitleg of detail . Samengevat: achterlijkheid. En zelfs hier is het wel bekend, helemaal aan het einde van het pagina-vullende stuk:
  Hiphop en Rotterdam horen bij elkaar, vindt Vermeulen. 'Het is een grote, rauwe scene. Er is veel om je over op te winden in deze stad. Rotterdam staat er niet zo goed voor, dat maakt de urgentie groot.

Dus wat doe je, je gaat het bevorderen:
  Op school moet je pet af. Thuis moeten je schoenen uit. Je moet overal wat. Hier mág je iets.'

Ja: straattaal, straatterreur, gangs, schietpartijen ... Dat mag je.
    Eindelijk een vrijwel volledig uitgeschreven visie van het multiculturalisme aangaande het punt waar we als gastheercultuur de lijn moeten trekken:


Uit: De Volkskrant, 30-11-2012, door Persis Bekkering

Verbanden tussen kunst en actualiteit

Archetype

Vlaamse studenten stoppen met hun traditie om zich als vrouw te verkleden tijdens de ontgroening. Capitulatie voor extremisme, zeggen critici. Maar J.M Coetzee laat zien dat je met aanpassing ook iets kunt winnen.


Red.:   De casus en het gewone multiculturalistische standpunt: wij moeten onze normen opgeven. Maar hoe ver moet dit nu gaan? Eerst waar de auteur het antwoord heeft gezocht en gevonden:

  De literatuur biedt, zoals wel vaker, inzicht in deze vragen.

En dan het nawoord dat de multiculturalist daar gevonden heeft:
  In In ongenade van J.M Coetzee (Disgrace, 1999) worden literatuurprofessor David Lurie en zijn dochter Lucy slachtoffer van een gewelddadige inbraak.Lurie, een gescheiden, intellectuele stadsman die dweept met de literatuur van de Romantiek, verlaat de universiteit van Kaapstad na een affaire met een zwarte studente. Tegenover de universiteit, die hem van misbruik beschuldigt, wil hij wel biechten, maar geen berouw tonen. Hij kan niet buigen.
    Hij vertrekt naar zijn lesbische dochter, die op een boerderij in de Oostkaap woont. Het leven daar is ruig en hard. Terwijl hij haar met het zware werk helpt, hoort zij hem uit over het schandaal. Ze zegt: 'Je moet niet zo onbuigzaam zijn, David. Het is niet heldhaftig om onbuigzaam te zijn.' Daarin verschillen zij duidelijk van mening. Op een dag worden ze overvallen door drie zwarte mannen. David wordt opgesloten op de wc en in brand gestoken, terwijl Lucy door de mannen wordt verkracht. Petrus, de zwarte hulp en mede-eigenaar van de boerderij, is opeens nergens te bekennen.
    Tot Davids woede en frustratie besluit Lucy te zwijgen en de misdaad niet aan te geven bij de politie. Ze capituleert.
    David ontdekt dat Petrus medeplichtig is aan de overval. Dat wl zeggen: de daders zijn vrienden van hem en hij liet het gewoon gebeuren.
    Maar als Lucy zwanger blijkt van de gruweldaad, is ze vastbesloten met Petrus te trouwen. David is razend dat zijn dochter zich laat vernederen..Ze laat zich behandelen als een hond. 'Als een hond', beaamt zij.

Zo, en daar heeft u het antwoord op de vraag hoe ver we moeten gaan in het tolereren van de gewoontes van andere culturen: volledige overgave.
    Temidden van de stortvloed van cultuurverraad een herinnering aan wat er nu eigenlijk verraden wordt:


Uit: De Volkskrant, 25-01-2013, door Piet Gerbrandy

Louter zotheid

14de-eeuwse geleerden herontdekken Griekse teksten uit de Oudheid. Zo concludeerde Erasmus dat van oude Latijnse bijbelteksten weinig klopte. Het werd de voedingsbodem voor zijn kritiek op de kerk.

...    De Hollander Desiderius Erasmus (1467-1536) geldt als een van de grootste literatoren uit de Renaissance. Misschien is hij de eerste die het belang van de onlangs uitgevonden drukpers ten volle heeft ingezien. Onvermoeibaar reisde hij door Europa om manuscripten te bestuderen en edities voor te bereiden, aanvankelijk in Venetië, later vooral in Bazel. Zijn voornaamste wapenfeit is de uitgave van het Nieuwe Testament in het Grieks (1517), waarmee hij, tot ontzetting van traditionele theologen, aantoonde dat de tot dan toe gebruikte Latijnse bijbelvertaling op veel punten niet deugde.   
    Erasmus was ervan overtuigd dat nuchtere wetenschappelijke kennis misverstanden uit de weg kon ruimen en daardoor het fundament zou worden van een gezuiverde kerk, die zich niet meer zou richten op geld, macht en scholastieke haarkloverijen, maar op een verinnerlijkt, oprecht geloof. ...


Red.:   Op precies dezelfde manier als de multiculturalisten denken dat er uit de islam, dat wil zeggen: de moslim-immigranten, een nieuwe, verlichte, gezuiverde, verinnerlijkt, oprecht geloof zou kunnen ontstaan.
    Met als werkelijke uitkomst:
  In een beroemde brief uit 1517 ziet hij zelfs een Gouden Tijd in het verschiet liggen. Niet lang daarna drong het tot hem door dat hij te optimistisch was geweest. Maar dat er anderhalve eeuw lang verschrikkelijke religieuze conflicten zouden woeden, had niemand kunnen vermoeden.

Waarna Erasmus ook zijn oordeel uitspreekt over de muticulturalisten:
  In De Lof der Zotheid, opgedragen aan zijn vriend Thomas More, steekt Erasmus de draak met alles wat hij aan krankzinnigheid om zich heen ziet. Hoewel de eerste hoofdstukken een staalkaart vormen van satirische elementen die al in de Oudheid gemeengoed waren, ontwikkelt het boekje zich gaandeweg tot een snoeiharde kritiek op maatschappelijke en kerkelijke instituties. Erasmus houdt zichzelf in zoverre buiten schot dat niet hijzelf de spreker is, maar de Zotheid in eigen persoon, die hier en daar niet aarzelt ook Erasmus belachelijk te maken. De Zotheid die zotheid aan de kaak stelt, is dat niet de Kretenzer die beweert dat alle Kretenzers leugenaars zijn? Hoe dan ook, de Lof is een magistraal schotschrift tegen hypocrisie - geschreven door een man van eenvoudige afkomst, die niet aarzelde mogelijke beschermheren te vleien als hem dat een aardige beurs zou opleveren. Nee, Erasmus was niet vrij van de zotheid die hij belachelijk maakte. Is het tekenend voor de Renaissance dat hij zich daarvan bewust was?

Ziet u ze al voor u? De Maarten van Rossem's met hun zottekap op ...
    Het aftreden van Koningin Beatrix doet iets naar boven komen dat van voor het effectieve begin van deze website stamt, maar destijds wel door de redactie gesignaleerd is:


Uit: De Volkskrant, 30-01-2013, column door Max Pam

De monarchie is een bespottelijk instituut

De reacties op de aangekondigde troonafstand van Beatrix maken nog eens duidelijk dat het koningschap vrijwel geheel afhankelijk is van de persoon. ...
    Beatrix heb ik tweemaal een hand gegeven. ...
    De tweede maal was toen Hella Haasse de Prijs van de Nederlandse Letteren kreeg. Ik had een brief bij mij, die ik samen met Nelleke Noordervliet had geschreven, en waarin werd gevraagd waarom het staatshoofd na de moord op Theo van Gogh wel een buurthuis van Marokkanen had bezocht, maar niet naar de ouders van Theo was gegaan.
    Die brief moesten wij stilletjes in een achterafgang aan een hofdame overhandigen, waardoor de situatie iets absurdistisch kreeg en ik mijzelf nogal belachelijk voelde.
    Het antwoord kregen wij later, geheel correct, van Balkenende. De toenmalige premier antwoordde dat de koningin boven de partijen stond. Tja, dat was juist de reden dat wij die brief hadden geschreven.


Red.:   Heel juist. De koningin maakte een selectie. Ze maakte een keuze. De keuze voor de weerzinwekkende religie van buiten, en tegen de vrijheid van meningsuiting, de democratie en de vrijheid. Cultureel hoogverraad.
    Nog een bevestiging:


Uit: De Volkskrant, 01-02-2013, door Carel Brendel

De republikein van 1980 is nu loyale oranjeklant

De koningin heeft deze dagen overwegend trouwe onderdanen. Alleen rechtse provo's hebben kritiek.


In mijn jeugd was de typische monarchist een gepensioneerde kolonel uit Blaricum, een oud-koloniale houwdegen, abonnee van De Telegraaf en Elsevier. Of een gereformeerde middenstander uit Veenendaal. Republikeinen waren langharige linkse types, lid van de PSP of de CPN, provo's, krakers en ander werkschuw tuig, revolutionaire vijanden van God, Nederland en Oranje, van alles wat heilig was in ons land.    ...
    Na 33 jaar Beatrix is het beeld van Oranjeklanten en republikeinen 180 graden gekanteld. De oude drie-eenheid God, Nederland en Oranje heeft afgedaan. In plaats daarvan kwam het multiculti-konings-huis - een term gemunt door HP/De Tijd ...


Red.:   Wat een mooie term ...
    Een week later:


Uit: De Volkskrant, katern Vonk, 09-02-2013, door Dirk Jan Nieuwboer

Koningin | Genoeg gejubeld

Roepende in de woestijn
 
Ja, ze was onvermoeibaar. Maar de invloedrijkste lobbyist van Nederland kreeg nauwelijks haar zin, blijkt uit een zakelijke evaluatie: alles wat Beatrix écht wilde, is mislukt.

...
Multiculti
Verdraagzaamheid: niemand luistert nog

Zo'n vorstenhuis, waarom is dat er eigenlijk? Vandaag de dag toch vooral omdat het er al een hele tijd is. Je zou het nu nooit meer zo bedenken, maar als het er eenmaal tweehonderd jaar zit, raak je er toch aan gehecht. De Oranjes zijn wandelende symbolen van de continuïteit van de Nederlandse natie. Dat betekent niet dat de koninklijke familie krampachtig vasthoudt aan de status quo. Integendeel zelfs. Uitgerekend de Oranjes, Beatrix voorop, omarmden de radicale transformatie van Nederland in een multiculturele samenleving.
    En hoe. Wie nu oude uitspraken van Beatrix hoort, kan bijna niet geloven dat ze het mocht zeggen. Het staatshoofd legt er zo sterk de nadruk op dat de Nederlandse samenleving zich moet aanpassen aan de nieuwkomers dat geen enkele premier het nu nog voor zijn verantwoordelijkheid zou willen, en kunnen nemen.
    Verdraagzaamheid, daar draait het allemaal om, zegt Beatrix vlak voor ze in 1980 koningin wordt. 'En dan dacht ik dat je in de eerste plaats moest proberen te kijken hoe we hen kunnen begrijpen. Ze komen met andere achtergronden hier binnen, met hele andere verwachtingen, met andere leefgewoontes, ze brengen zelf veel mee, daar moeten wij voor openstaan.'
    Twintig jaar later is de boodschap nog hetzelfde: 'We moeten ons aanpassen, we moeten rekening met ze houden. Onze samenleving zal er ook door veranderen, misschien wel verrijken.'
    Het levert geen groot protest op, omdat Beatrix zich houdt aan de politiek correcte consensus van die tijd. Maar als die onder druk komt te staan, groeit het gat tussen de boodschap van politici en het staatshoofd. De politiek buigt mee, zeker na de Fortuyn-revolte. Het publieke debat buigt mee. Je wordt niet meer serieus genomen als je niet eerst uitputtend verklaart dat je heus wel ziet dat de multiculturele samenleving schaduwkanten heeft.
    En Beatrix? Ze probeert te buigen, ze buigt ook een heel klein beetje. 'Te lang zijn onrust en onbehagen weggedrukt', zegt ze in haar kersttoespraak van 2002, het jaar dat Pim Fortuyn wordt vermoord.
    Maar na dit soort passages volgt steevast, en veel uitgebreider, haar oude vertrouwde geluid. In dezelfde kersttoespraak van 2002 laat ze duidelijk weten dat de oplossingen van wijlen Fortuyn niet de hare zijn. Die had begin van dat jaar gepleit voor afschaffing van het discriminatieverbod in artikel 1 van de grondwet. Postuum corrigeert ze hem. 'Dat mensen elkaar krenken, beledigen en discrimineren kan niet worden gedoogd. Persoonlijke opvattingen en eigen waarheden kunnen hiervoor nooit een rechtvaardiging zijn.'
    In de jaren daarna krijgen de botsingen tussen Beatrix en Wilders veel aandacht. Maar het zou verkeerd zijn om te denken dat alleen die twee onderling een probleem hebben. In werkelijkheid raakt Beatrix steeds meer in een isolement. Met andere politici botst ze niet openlijk, maar de opvattingen lopen wel steeds vaker uiteen. Veelzeggend is het contrast van haar uitspraken met die van PvdA-leider Wouter Bos uit die tijd.
    De vrijheid van meningsuiting, vindt Beatrix, is een groot goed maar 'geen vrijbrief om te kwetsen noch om schaamteloos oordelen te verkondigen over mensen.' Bos: Het recht om niet gekwetst te worden bestaat nu eenmaal niet in een rechtsstaat als de onze.'


Red.:    Een simpele waarheid, door het staatshoofd over het koninklijke hoofd gezien ...
    Weer eens een mogelijkheid om te vergelijken met het buitenland:


Uit: De Volkskrant, 31-01-2013, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Wie Brit wil zijn, moet Sherlock Holmes kennen

Tussentitel: Cursus inburgering zonder aardse zaken, vol nationale trots als tuin en pudding

Het fenomeen Pub Quiz is doorgedrongen tot de burelen van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Buitenlanders die een Brits paspoort willen verwerven, moeten voortaan een patriottische variant op dit populaire tijdverdrijf afleggen


Red.:   Het dedain voor de eigen cultuur druipt er al van af. Nee, dan liever de groepsverkrachting en andere systematische vrouwenterreur van de Indiërs uitleg of detail , of het vrouwen-laten-stikken-met-hun-kinderen van de creolen uitleg of detail .

  Het 180-pagina's tellende handboek Life in the United Kingdom is een wereld van verschil met de versie die was ontwikkeld onder Labour. Eerdere gidsen gingen over aardse zaken als het lezen van gasmeters, het kopen van treinkaartjes, het behalen van een rijbewijs en het aanvragen van uitkeringen. Tevens werden cursisten geacht te weten hoeveel parlementsleden er zijn, wat de hoofdstad van Wales is en welke rechten immigranten hebben.

Oftewel: Die versie ging er van uit dat immigranten iets kwamen brengen of bijdragen, en diende om hen behulpzaam te zijn. Inmiddels weet iedereen dat het enige substantiële dat dit soort immigranten bijdraagt goedkope arbeidskrachten zijn die arbeidsdumping voor de lagere klassen veroorzaakt en een aftakeling van het maatschappelijk bouwwerk, plus nog een hele reeks nog nefastere verschijnsel tot aan, in Engeland, broeinesten voor terreur aan toe.
    De nieuwe test is erop gerecht om uit te vinden of immigranten wel komen om te integreren dat wil zeggen, in een toekomst ooit iets bij te dragen. Maar dat is natuurlijk tegen het zere been van de gelijkheidsideologen en de migratiefundamentalisten en nomadisten:
  Voor immigranten die net als V.S. Naipaul en T.S. Eliot Britser dan de Britten willen zijn, is het een zegen, maar volgens critici is de 'triviant-test' een vorm van immigratiebeperking. Wie de Heilige Graal in de vorm van een paspoort wil bemachtigen moet driekwart van de meerkeuzevragen goed beantwoorden.

Vertaald: voor immigranten die komen om bij te dragen, is het een zegen. Voor hen die komen om te profiteren, niet. En ook niet voor degene die de westerse, in dit geval Engelse, cultuur willen ondermijnen door het bevorderen van de instroom van westerse-cultuurslopers.
    Die, ook in Engeland, ook al dit hadden bereikt:
  De hervormingen staan niet op zichzelf. Onlangs kondigde de minister van Onderwijs, Michael Gove, de terugkeer van het traditionele geschiedenisonderwijs aan. Een thematische opzet maakt daarbij plaats voor een chronologische geschiedschrijving, waarbij jaartallen en nationale helden er weer toe doen. Zo maakt Winston Churchill zijn rentree in het curriculum. De legendarische oorlogspremier was verwijderd uit de staatsscholen.

Cultuurslopers.
    Het cultuurverraad strekt zich uit tot de diepste krochten van de islam:


Uit: De Volkskrant, 08-03-2013, column door Nausicaa Marbe

Scholieren die joden haten

Tussentitel: Fel antisemitisme, begripvol vertaald als antizionisme

De antisemitische, met genocide instemmende uitlatingen van Turks-Nederlandse scholieren in de NTR-documentaire Onbevoegd Gezag, leidden zowaar tot actie. Dat werd tijd. Al jarenlang is bekend dat antisemitisme op scholen voortwoekert, vooral in de geschiedenisles. Incidenten, heette het lang, puberprovocatie.
    Een monsterlijke vergissing. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of de jongens die de moord op joden toejuichen, vervolgd kunnen worden. Tijdens het integratiedebat op 27 februari meldde minister Asscher dat antisemitisme op scholen onderzocht gaat worden. De dag na de NTR-uitzending riep het CIDI de minister van Onderwijs op een landelijk onderzoek in te stellen naar antisemitische vooroordelen bij middelbare scholieren. ...


Red.:   Maar de antisemieten worden natuurlijk ook geholpen:

  De site van de Anne Frank Stichting meldt naar aanleiding van de documentaire dat het 'geschokte' instituut al bezig is met een onderzoek.
    Schokkend, ja. Toch zegt die formulering ook iets over deze stichting zelf. Jarenlang was die club samensteller van een jaarlijkse 'racismemonitor', waarin de ernst van antisemitisme op scholen onderbelicht bleef. Hun site is nog steeds aan het downplayen, getuige de inleiding bij het 'dossier antisemitisme': 'Mede onder invloed van het vrijwel uitzichtloze conflict tussen Israël en zijn buurlanden hebben tal van moslimjongeren hun solidariteit met de Palestijnse zaak vertaald in een haat tegen alles wat joods is.' Hiermee stelt de Anne Frank-club dat antisemitisme in die kringen 'vertaalde' solidariteit is, onhandige betrokkenheid.
    Deze malle redenering verdoezelt pijnlijke feiten: dat antisemitisme bestaat als primitief sentiment; dat het vaak thuis aangeleerd wordt ...
    Vanwaar die terughoudendheid? Me dunkt dat angst om bevolkingsgroepen te stigmatiseren zwaarder woog dan de noodzaak om duidelijke regels te definiëren voor onderwijs aan leerlingen uit intolerante milieus. Een kind dat weigert te accepteren dat er getallen bestaan, kun je afdoen als idioot en een 1 voor rekenen geven. Maar met een kind dat roept dat de Holocaust propaganda van 'kankerjoden' is, denkt een leraar respectvol in discussie te moeten gaan. Omdat het kind niet beter zou weten (wie heeft het dan toegang tot informatie geweigerd?) of misschien wel gelijk heeft om Israël ter sprake te brengen. Dan wordt agressief antisemitisme begripvol als antizionisme vertaald en beloond met dialoog in plaats van bestraft. Waarbij ik me afvraag of sommige docenten niet zelf zulke verwarde denkbeelden koesteren.

Maar ja, dit is natuurlijk helemaal onmogelijk:
  Hopelijk leiden alle onderzoeken behalve tot inzichten ook tot een aanpak die beter werkt. Want waarom is het zover gekomen? Ik ben benieuwd wat er was bereikt als antisemitische sabotage van geschiedenislessen jaren geleden al door scholen consequent met schorsing was beantwoord. Desnoods leerlingen van school af. Dan pas was gebleken of hier inderdaad sprake was van incidenten. Of van ernstige problemen die de politiek, onvergeeflijk, liet liggen.

Waarop iedereen wel het antwoord weet.
    Er is maar één manier om het islamitische antisemitisme terug te dringen: de remigratie van de moslims.
    En wat sterke staaltjes van verraad:


Uit: De Volkskrant, 15-03-2013, column door Nausicaa Marbe, schrijfster

Dan maar onderduiken

Tussentitel: 'De zaak moet niet groter gemaakt worden dan hij is', meent de raad

Hoe een weerzinwekkend verhaal nog meer kan ontsporen. Nadat de Holocaust vorige week in een televisiedocumentaire door een handvol Turkse pubers was bejubeld, belandde het voorval in de politiek. Er wordt onderzoek gedaan. Maar wat gebeurde er buiten de bezorgdheid van de overheid om, daar in de Arnhemse wijk waar de jeugdhulpverlener Mehmet Sahin met het dagboek van Anne Frank aan multicultureel exorcisme dacht te kunnen doen, om de jodenhaat uit die jonge koppen te verdrijven?
    Daar werd Sahin op straat bedreigd en uitgescholden. Je zou enige spijt of nederigheid verwachten na de schandalige antisemitische uitspraken. Maar nee, de beuk moest erin. Sahin zou een jood zijn, zelfs een Koerdische jood, hij zou voor de Mossad werken, de verrader. Aldus het repertoire van de antisemitische verdachtmaking. De laffere bedreigers fulmineerden op internet. En de lokale moskee die zich in het gesprek mengde, wist niets beters te melden dan dat Sahin de kinderen zou hebben misleid en geprovoceerd. Zo'n moskeevoorzitter is kennelijk liever de glazenwasser van het eigen imago dan iemand die rust en verstand in de affaire zou kunnen brengen.
    De bedreigingen van Sahin zijn door de autoriteiten gelukkig serieus genomen. Maar hoe: de Arnhemse burgemeester Krikke meende dat de buurtwerker moest onderduiken. Met zijn jonge gezin. Dat deden ze dan maar. Op de dag dat dit bekend werd, keek ik tevergeefs naar de avondlang langskomende Journaal-uitzendingen. Niks daarover. Is de ernst van de zaak en de wederom bewezen onmacht van de overheid om een individu voor de meute te beschermen geen nieuws? Me dunkt van wel. We leven in 2013, ik zeg het erbij. Een voor jood uitgemaakte Nederlandse Turk moet met behulp van de autoriteiten zijn huis ontvluchten, en het Journaal zwijgt. Voor het gezond verstand onbevattelijk.    ...


Red.:   Waarop het gezonde verstand maar één conclusie kan trekken: het Journaal pleegt censuur. Net zoals het Journaal ook propaganda bedrijft: moeten er straatinterviewtjes afgenomen worden, is rond de helft van de geïnterviewden van allochtone afkomst. Wat op de hele bevolking 1 op 10 is.
    Maar dat verwondert totaal niet meer - net als dit:
  Een mogelijk antwoord kan schuilen in de apathische reactie van de Arnhemse gemeenteraad. Daar is de zaak besproken, meldt Omroep Gelderland, en al gauw was er witte rook: 'De zaak moet niet groter gemaakt worden dan hij is.' Zo'n uitspraak getuigt van ten minste drie misverstanden. Eén: de zaak is klein. Twee: kleine zaken hebben geen gevolgen. Drie: deëscalatie is de oplossing.

Natuurlijk. Net als bij neonazisme en vreemdelingenhaat. Dat moet ook niet groter gemaakt worden dan het is. Alleen gebeurd dat wel. Want dat hoort bij de Goede Zaak. "Neonazisme" en "vreemdelingenhaat" bij allochtonen aanpakken hoort niet tot de Goede Zaak.
    Marbe laat er wat analyse op los:
  Eventjes rechtzetten. Eén: de zaak is niet klein, en dan heb ik het niet eens over de verbreiding van antisemitisme in Nederland. De zaak is juist groot omdat hij het failliet van het geschiedenisonderwijs toont, omdat hij etnische en religieuze rivaliteit blootlegt, omdat hij heilloos polariserend werkt, omdat hij laat zien wat er gebeurt in een verwarde multiculturele samenleving waarin de overheid zich vaak visieloos opstelt.
    Twee: natuurlijk heeft dit alles gevolgen. Een overheid die een bedreigde buurtbewoner in plaats van bescherming vluchtadvies geeft, schept precedenten waar de boosdoeners sterker van worden. De gevolgen zijn dan niet te overzien.
    Deze zaak staat niet op zichzelf. Ik noem Utrecht, Gouda, de Amsterdamse Diamantbuurt. Explosieve wijken waar de overheid zich te lang liet ringeloren. Deëscalatie, de buurt niet laten ontploffen, is het onmachtige devies van de verantwoordelijke bestuurders.
    Drie: niet of halfslachtig ingrijpen om de boel niet erger te maken is geen deëscalatie. Het is grove nalatigheid in een situatie die al is geëscaleerd. Juist op het moment dat de autoriteiten zich zouden moeten laten gelden, trekken ze zich terug in onmacht. Omdat anders een revolte zou kunnen volgen. Knokpartijen, via mobieltjes opgetrommelde relschoppers, en andere banlieue-toestanden. Is de geest eenmaal uit de fles, dan krijgt niemand die weer terug, heet het.

Maar waarom wil men het niet aanpakken? Vermoedelijk omdat men inmiddels wel beseft dat er slechts één werkende oplossing is: remigratie.
     Eind 2012 kwam het incidentenargument weer eens honderdduizend keer langs in de context van de Marokkanen die een grensrechter doodtrapten - slecht het miljoenste van dit soort incidenten dat in dit geval alleen maar wat meer opviel. De PVV wilde er debat aan wijden als zijnde een "Marokkanenprobleem", en daar viel iedereen natuurlijk weer over. Een paar maanden later bevestigt de Volkskrant de juistheid van de visie van de PVV: het is geen incident, maar een belangrijk sociaal signaal. Door hetzelfde argument te gebruiken als er een pand in de brand vliegt, wat duizenden keren per jaar gebeurt, maar dat nu zeer toevallig en incidenteel een moskee huisvest:


Uit: De Volkskrant, 09-04-2013, van verslaggeefsters Sterre Lindhout

Reportage | Brand Enkhuizen

'Minaret zien ze vaak niet zitten'

Weer werd er brand gesticht in de Enkhuizense moskee. De grote vraag is: wie stak het vuur aan?


...    Wie stak het vuur aan, is de vraag die de mannen op de lippen brandt, nadat zaterdagochtend brand was uitgebroken in de vrouwenvleugel. Het vuur is vrijwel zeker aangestoken, zegt de politie. Verder wil politie noch gemeente lopende het onderzoek iets over de toedracht loslaten. Maar er zijn aanwijzingen dat de aanslag geen incident is. De brand past in twee verontrustende scenario's: geweld tegen de islamitische gemeenschap of pyromanie.   ...


Red.:   Het doodtrappen van een grensrechter past in twee verontrustende scenario's: er loopt een seriemoordenaar los, of de Marokkanen haten ons.

  Op de Facebookpagina van de patriottische club 'Nederland mijn Vaderland' werd de moskeebrand al toegejuicht.

Op het schoolplein van de vermoedelijke daders werd de moord al toegejuicht.
  In 2011 werd de moskee bestookt met molotovcocktails. Eerder was het gebouw een aantal keer met eieren bekogeld. Zo ontstond het vermoeden van een antimoslimsentiment. Omdat de daders nooit gevonden werden, zijn deze vermoedens nooit bevestigd.

In 2004 werd Theo van Gogh vermoord. Later werd het politiebureau op het Amsterdamse August Allebéplein al bekogeld met molotovcocktails.
    En dit lijstje Marokkaanse incidenten kan duizenden keren meer uitgebreid worden dan het lijstje zogenaamde "moskeebranden". Dus dank u wel, de Volkskrant, u heeft bewezen dat Marokkanen haatdragende vijfde-colonnisten zijn.
    Ter afwisseling een kort bewijs van hoe verraderlijk het voorgaande allemaal is:


Uit: De Volkskrant, 10-04-2013, ingezonden brief van Jean-Pierre Weijters, Noordwijkerhout

Groepsdenken

In Nederland leven we in een geïndividualiseerde samenleving. Niks 'hullie' en 'zullie'. Toch zitten aan dit individualiteitsdenken ook nadelen; in Nederland zien we (sorry, 'we' ) alleen nog maar de losse bomen, waardoor het bos zelf, en vooral allerlei verschillende boomsoorten, zich aan onze waarneming onttrekken.
    Nu kent Nederland sinds een aantal decennia ook tal van migrantengroepen. Veel van deze nieuwkomers komen uit culturen waar groepsdenken centraal staat. Eenmaal in Nederland blijven veel migranten en veel nakomelingen zich identificeren met de eigen groep. En ze gedragen zich daarnaar.
    Als één groep meer overlast veroorzaakt dan gemiddeld kijken we liever de andere kant op. Naar aanleiding van het doodschoppen van een grensrechter in Almere, aanleiding voor het 'Marokkanendebat', door een aantal allochtone jongens mag blijkbaar alleen van 'voetbalgeweld', en 'ontspoorde jongeren' gesproken worden. Ik denk dat dit de werkelijkheid te kort doet. Er is wel degelijk sprake van een groepsprobleem. Mag het dan ook gezegd worden?


Red.:   Waarmee een proces tegen de voorgaande cultuurverraders veel gerechtvaardigder is dan het proces tegen Geert Wilders. Universele sanctie-eis voor iedereen die de aanklachten niet kan weerleggen: ontslag.
    De multiculturalisten hebben de afgelopen weken zware tegenslagen te verduren gekregen. In de aanloop erheen was er al de kwestie van het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen door Marokkanen, en met name de goedkeuring daarvan door het schoolgenoten hele politiek-correcte leger moest in de wapenen om de schade te beperken.
    Toen kwamen dus die andere kwesties, drie in het getal. Achtereenvolgens kwam het natuurlijk bij iedereen die het niet wilde ontkennen ingekankerde antisemitisme bij moslims naar buiten - jongeren werden gefilmd bij het rustig uitspreken ervan, zittende op de bank. Terwijl dat nog gaande was, kwam daar de kwestie Yunus, het Turkse pleegkind bij Nederlandse lesbische ouders, waarbij alras bleek dat Turken volkomen hun eigen cultuur hebben en willen houden. En door dit alles heen werd steeds bekend over een aanzienlijke groep jihadi's die naar Syrië was vertrokken om mem te vechten aan de kant van een Al Qaida-tak.
    Nieuwsgierig was deze redactie naar hoe de multiculti's hier op zouden reageren. De Volkskrant doet dit door volstrekt buitensporige aandacht voor een geval van brandstichting in een gebouw waarin een moskee huist. En in het opinie-katern Vonk was dit de eerste toegewijde reactie:


Uit: De Volkskrant, 13-04-2013, door Martijn de Koning

Mislukking | Samenleving en minderheden bestaan niet

Stop met de integratie

Allochtonen moeten zich aanpassen aan een door de elite verzonnen ideaalbeeld van 'De Nederlander', betoogt Martijn de Koning. Aangezien dat beeld geen recht doet aan de pluriforme werkelijkheid, kunnen we integratie beter voor gezien houden.


Red.:
  De tweede en derde zin zijn duidelijk qua bedoeling: er bestaat geen ":Nederland" en allochtonen hoeven zich dus niet aan te passen. Een bekend verhaal. De eerste zin is minder duidelijk, en eigenlijk is ook de vraag waar dat 'elites' vandaan komt. Dus eerst maar eens in de tekst gekeken:

  Dit land kent een ijzeren wet van de integratie. Die luidt: er kan geen enkele kwestie over migranten en hun nakomelingen in de media of in het politieke debat terechtkomen of uiteindelijk wordt de vraag gesteld in hoeverre die kwestie een negatieve relatie heeft met integratie.

En kennelijk mag dat laatste niet.
    Eerst even maar naar de weg er naartoe gekeken:
  ... migranten en hun nakomelingen

Er zijn dus wel Nederlanders en immigranten.
  ... kwestie over migranten en hun nakomelingen in de media of in het politieke debat

Er zijn dus kwesties met die immigranten
  ... uiteindelijk wordt de vraag gesteld in hoeverre die kwestie een negatieve relatie heeft met integratie.

En er is dus uiteindelijk de vraag of die kwesties op een probleem met hun functioneren op de langere termijn lieden.
    Een volkomen legitieme vraag.
    Martijn de Koning vindt van niet, en gaat dit onderbouwen
  De integratiekwestie gaat niet over problemen van Nederlandse inwoners. Zij draait om een kunstmatig en misplaatst onderscheid tussen De Samenleving en De Minderheden.

Hé ... Ineens zijn er geen Nederlanders en immigranten meer. Kennelijk wil Martijn de Koning dit onderscheid gaan afschaffen. Waarvoor dus de argumenten aangevoerd gaan worden. Met als eerste:
  Integratie is een idee-fixe met maar één functie: het versterken van de natiestaat en de positie van de politieke en economische elites daarin.

Daar heb je die elites weer. Met daarbij de natiestaat. Gecombineerd met het idee dat die elites de natiestaat willen bevorderen.
    Alsof Adolf Hitler het zou hebben tot het uitroepen van Joden als het uitverkoren volk.
    De waarheid is precies het tegenovergestelde: de elites spannen zich als sinds de Tweede Wereldoorlog in om als eerste het idee van de Nederlandse natie of natiestaat, en tweede dat van de natiestaat in het algemeen de grond in te boren, zie onder andere de verzameling hierboven. Nooit is nationalisme fouter geweest dan in de decennia sinds de Tweede Wereldoorlog, zie hier uitleg of detail . Er werd en wordt een heel Europa opgetuigd om maar van die natiestaat af te komen uitleg of detail .
    Deze Martijn de Koning verkondigt precies het tegenovergestelde.
  Dat we leven in een natiestaat klinkt als een open deur en het voelt bijna natuurlijk, maar het concept is pas vrij kort geleden bedacht..

Bla, bla, bla. Tot hij komt bij dit punt:
  Zo formuleerde het kabinet Lubbers I het al in de Minderhedennota uit 1983: 'Het spreekt daarbij vanzelf dat ook mensen uit minderheidsgroepen de fundamentele waarden en normen van de Nederlandse rechtsorde zullen moeten eerbiedigen. Verlangens van leden van minderheidsgroepen die daar tegenin gaan, kunnen dan ook niet worden ingewilligd.'

Niemand die zich nog die nota kan herinneren. Ze stamt van midden in het tijdperk van het taboe op alles dat ook maar enigszins leek op kritiek op immigratie of immigranten. Janmaat zou nog moeten opstaan en in de gevangenis belanden voor de uitspraak dat Nederland vol is. Rechtspraak die volledig tegen het recht ingaat, en allen kom leiden tot veroordeling omdat de hele maatschappelijke elite het schandalig vond.
    Martijn de Koning ontkent het allemaal glashard. Die beweert dat de elite zich toen al tegen de immigranten had gekeerd:
  Hier worden twee partijen in het leven geroepen die helemaal niet bestaan: De Samenleving en De Minderheden. Het zijn partijen die worden gedefinieerd, 'gemaakt', zou je kunnen zeggen, door politici, beleidsmakers, opinieleiders, onderzoekers en ondernemers die zich opwerpen als belangenbehartigers van groepen.
    In De Samenleving delen mensen bepaalde kernwaarden. De Minderheden zijn degenen van buiten en houden er normen en waarden op na die afwijken van die van De Samenleving. De vooronderstelling is verder dat 'botsende waarden' per definitie leiden tot sociale problemen en conflicten. En dus moet er iets gebeuren. Met 'hen'.

Hedy d'Ancona moest nog gaan zeggen dat de multiculturele samenleving een verrijking van ons land was. Onder instemming van de hele elite. "Pim Fortuyn" moest nog geboren worden.
    Martijn de Koning ontkent het allemaal glashard.
    En gaat nog een stapje verder:
  Om de natiestaat te definiëren en te behouden hebben politieke elites steeds mensen nodig die 'anders' zijn. Ze wijzen binnen de natiestaat mensen aan die niet voldoen aan hun standaard. Daarbij hebben ideeën over ras, cultuur en gender altijd een belangrijke rol gespeeld. De politieke elite was mannelijk en blank en gedurende de 18de en 19de eeuw kwam het idee zeer sterk op dat alleen Europa blank was en de rest van de wereld niet.

"De elites hebben gedurende die tijd het idee van het blank-zijn bevorderd" ... Zelfs nu is het volstrekt onmogelijk om zoiets te doen. Zelfs de PVV doet er niets aan. En als je jezelf als PVV'er laat kennen, kan je iedere baan bij een instantie waar de elite ook maar iets voor het zeggen heeft, onmiddellijk vergeten. Er is in Nederland wel racisme ... anti-blank racisme uitleg of detail .
    Martijn de Koning verkondigt glashard het omgekeerde.
    Na nog een paar keer hameren op dit aambeeld, komen we dichter bij het probleem van Martijn de Koning:
  Daarbij is wel wat fundamenteels veranderd sinds de Minderhedennota van 1983. Toen werd 'de cultuur' van 'de migrant' niet per definitie als problematisch gezien. Dat is nu voor een groot deel wel het geval. Er is geen Nederlandse politieke partij die niet vindt dat de islam op de een of andere manier een probleem is. Sommige partijen leggen daarbij de nadruk op islam in relatie tot andere thema's zoals opleiding, sociaal-economische positie of secularisering (zoals bij de meeste linkse en rechtse partijen) anderen op islam los van welke context dan ook (PVV), maar de islam is volgens allemaal hoe dan ook een probleem. En waar diversiteit in 1983 nog expliciet als kenmerk van 'de Nederlandse cultuur' gezien werd, lijkt dat nu grotendeels naar de achtergrond verdwenen.

Er is geen enkele politieke partij die de islam een probleem vindt. Allemaal beweren om het hardst dat er probleem is met een klein groepje maar dat dat geen probleem van de cultuur van de immigranten is, of van hun religie - deels de islam. Op één partij na. De PVV. Maar die is dan ook weer de paria van al die andere partijen
    Martijn de Koning verkondigt glashard het omgekeerde.
    Wat nodig om zijn wensen te kunnen formuleren. Hier begint hij:
  Dat laatste lijkt misschien wat tegenstrijdig met de vele acties tegen en discussies over homofobie, antisemitisme en praktijken die vrouw-onvriendelijk zouden zijn. Die zijn duidelijk toch? Maar hier gaat het om een heel specifiek idee van wat 'Nederlands' is. Er zijn autochtone Nederlanders die vinden dat homoseksualiteit slecht is, of die vinden dat vrouwen niet horen te werken, of die vinden dat religie een grote rol in de politiek moet spelen. Er zijn er ook met antisemitische opvattingen. Maar de overheid wil niet dat migranten zich dááraan aanpassen. Ook niet aan schoonmakers of aan mensen van de Occupybeweging.

Het "Er zijn ook Nederlanders die... " argument.
    Dus:
  De overheid zou zich helemaal niet moeten richten op culturele aanpassing van migranten op basis van één specifiek ideaalbeeld. In plaats van alle problemen met en van minderheden te herleiden tot integratie, wordt het tijd dat we met iets anders komen dat recht doet aan de pluriformiteit van dit land. Dit betekent dat migranten zich, net als andere ingezetenen, dienen te houden aan de Nederlandse wet. Maar die wet moet dan ook een afspiegeling zijn van de pluriformiteit van de samenleving. Het afschaffen van de mogelijkheid tot ritueel slachten zou daar haaks op staan evenals een verbod op de gezichtssluier.

De Nederlandse maatschappij moet de van de Nederlandse normen afwijkende allochtone  normen in de wet opnemen.
  De focus van het integratiebeleid dient niet de Nederlandse natiestaat te zijn, maar de plaats waar men woont, werkt en leeft.

Nederland moet worden afgeschaft, en een vrije in- en uitvlieghaven worden.
    Deze Martijn de Koning is volstrekt gestoord.
    En nog veel gestoorder is dat dat gestoorde stuk zomaar in een krant gepubliceerd wordt.
    Nu is bekend wat dit soort storingen veroorzaakt: ideologie . Met daaraan vast een evenredig verband tussen de ernst van de storing en de hardheid van de ideologie. En bij deze ernst van storingen hoort normaliter de ernstigste ideologie: religie . En de storingen zijn zo erg, dat je bij religie ook de ergste varianten zou verwachten: judaïsme of islam .
    Pas na afloop van de eerste scan viel op dat er, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, helemaal niets vermeld was over de achtergronden van de auteur. Deze Martijn de Koning. Maar daarvoor is tegenwoordig het internet uitleg of detail :

Martijn de Koning is islampropagandist. En:

Deze Martijn de Koning is mogelijkerwijs ook salafisme-propagandist.
    Salafisme (Wikipedia): een fundamentalistische stroming binnen de islam.
    Deze Martijn de Koning heeft op zijn website een pagina over salafisme die salafisme voorstelt als een gewone zaak. Combineer dat met het artikel waarin de werkelijkheid om de meest grove manier wordt omgekeerd. Op een manier die je zelfs van een normale gelovige niet zou verwachten
    Er is dus een gerede kans dat deze Martijn de Koning zelf een salafist is.
    Dat deze persoon zomaar in de Volkskrant kan publiceren ...
    Wat minder onbegrijpelijk aan de hand van het volgende artikel:


Uit: Joop.nl, 09-04-2013.

Wilders gaat weer een stapje verder

PVV-leider vindt het tijd voor repressie van Marokkaans tuig en noemt de Islam de grootste ziekte van de afgelopen eeuw


In een artikel op de website thepostonline heeft Geert Wilders gezegd dat het tijd is voor repressie van Marokkaans tuig. Ook zei hij dat de Islam de 'grootste ziekte' is die ons land de afgelopen eeuw heeft gekend. Dat maakt het volgens de PVV-leider tot erger dan de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.   ...


Red.:   De kwaadwillendheid van dit stuk druipt er aan alle kanten van af. Zo is het volkomen voor de hand liggend om "van de afgelopen eeuw" te zien als beeldspraak. Niet letterlijk bedoeld als makende een lijstje van misdaden van 1900 tot 2000, en dit voorziend van een objectieve rangvolgorde. Wat daar bedoeld wordt, het als beeldspraak ziende, is dat de islam een heel ernstig probleem is.
    Een uitleg die met name van toepassing is waar het Joop.nl betreft - dit stuk is niet voorzien van een auteur, dus van de hand van of onder de directe verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur: Francisco van Jole. Die net heeft geschreven dat PVV'ers NSB'ers zijn. Dus zelf gebruik maakt van zeer ruim bemeten beeldspraak.
    Overigens: zowel de PVV als Geert Wilders staan bekend als hartelijke steuners van de Israëlische en dus joodse zaak.
    En als je dan toch zaken letterlijk wil nemen:

  Het gewraakte citaat luidt letterlijk:
  Het is tijd voor repressie van Marokkaans tuig. Het is tijd voor de aanpak van de grootste ziekte die ons land de afgelopen eeuw heeft gekend, de islam.

In dit citaat is 'ons land' dus Nederland. En, letterlijk genomen, heeft Nederland geen probleem gekend met Jodenvervolging. De Jodenvervolging vond plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog, en in die tijd was Nederland bezet door Duitsland. Oftewel: Nederland bestond niet op dat moment. De Jodenvervolging is een Duitse zaak, en geen Nederlandse. Als je de zaken even letterlijk neemt als Van Jole doet met dat 'de afgelopen eeuw'.
    Maar Van Jole krijgt steun voor zijn kwaadwillende interpretatie:
  Kustaw Bessems, die toch niet bekend staat als islam-apologeet, twitterde over het artikel:


Dat kwam hem op een hoop kritiek te staan van twitteraars die vinden dat Bessems de problemen bagatelliseert en dat hij een zelfingenomen haatzaaier is. Dat ontlokte hem de volgende reactie:

 

Te beginnen met de laatste en de Jodenvervolging geschrapt hebbende: de nazibezetting is afgelopen, en de bezetting door de islam duurt voort. Nergens zijn meer stadions of kantoren van de nazi's of de NSB te vinden, terwijl er wel 500 moskeeën en een reeks ander andere gebouwen van de islam staan. Symbolen van een minstens zo erge ideologie als die van de nazi's uitleg of detail . En dat duurt al enige decennia.
    Met deze reactie van Bessems is het een stuk begrijpelijker dat een vermoedelijke salafist reclame kan maken voor de zaak van de islam, en in de loop daarvan de meest grove verdraaiingen en leugens kan debiteren. In het katern van de Volkskrant dat onder verantwoording staat van Kustaw Bessems.
    En dan de eerste reactie. Die over het legitimeren van geweld. Wat er gebeurt in de werkelijkheid is het volgende: moslims en met name Marokkanen plegen systematisch geweld jegens de Nederlandse samenleving. Met als laatste hoogtepunt het doodschoppen van een blanke grensrechter. Dat wordt door de poltieke-correctheid, waaronder Joop.nl en de Volkskrant, voor de miljoenste keer afgedaan als een incident en iets dat niets te maken heeft met de cultuur van de Marokkanen. Zo ziet dus heel Nederland dat systematisch geweld jegens Nederland onbestraft blijft. Een proces waarvan de aanloop heeft geleid tot de opkomst van achtereenvolgens Hans Janmaat, Pim Fortuyn Rita Verdonk en Geert Wilders. Inhoudende een steeds sterkere afwijzing van de rest van de bevolking van de tolerantie van de elite ten opzichte van het systematische islamitische en met name Marokkaanse culturele en fysieke overlast en geweld.
    En dan wordt er door Marokkanen een grensrechter doodgeschopt, moet men er eigenlijk wel over praten in de Tweede Kamer, en roept uiteindelijk weer iedereen dat er niets aan de hand is. Dat is pas het scheppen van een klimaat waarin geweld tegen Marokkanen en moskeeën legitiem wordt ...
    Nog een glashelder voorbeeld uit het buitenland:


Uit: De Volkskrant, 03-05-2013, van correspondente Leen Vervaeke

België in debat over hoofddoeken

Mag een ambtenaar een hoofddoek of een tulband dragen, of schendt hij daarmee de neutraliteit van het overheidsambt? Over die vraag wordt in België duchtig gediscussieerd. ...


Red.:   De vraag stellen is hem beantwoorden: iedere andere vorm van uniform zou onmiddellijk verwijderd en verboden worden. Sta dit toe, en runentekens zijn ook toegestaan. Iemand zegt het ook nog eens in het openbaar zodat iedereen het kan horen:

  Voorstanders van het 'hoofddoekverbod' reageerden donderdag met een open brief en een petitie, waarin ze om een landelijk verbod op religieuze en ideologische symbolen bij ambtenaren vragen. 'Een algemeen verbod maakt voor eens en altijd een eind aan de eeuwige discussies', zei Etienne Vermeersch, emeritus-hoogleraar ethiek en mede-initiatiefnemer. 'De overheid moet neutraal zijn.'

Het equivalent van 1 plus 1 is 2.
    Maar natuurlijk staan ook in België de linksigen aan de verkeerde kant:
  Vooral de sociaal-democratische partij SP.A profileert zich sinds de verkiezingen als tegenstander van het 'hoofddoekverbod'. Die koerswijziging motiveerde enkele minderhedenorganisaties in Gent, waar de SP.A samen met de partij Groen een meerderheid in de gemeenteraad heeft, tot een burgerinitiatief, waarvoor 5.500 handtekeningen werden ingezameld. Het is zo goed als zeker dat het 'hoofddoekverbod' voor Gentse ambtenaren wordt teruggedraaid.

En geldt dat voor de grote meerderheid van de oligarchie:
  Voorstanders van het 'hoofddoekverbod' reageerden donderdag met een open brief en een petitie, waarin ze om een landelijk verbod op religieuze en ideologische symbolen bij ambtenaren vragen. ...
    De petitie werd in nauwelijks één dag meer dan drieduizend keer ondertekend. Maar de kans dat een nationaal verbod er komt, is klein.

De oligarchie houdt het tegen.
    Twee stuks cultuurverraad in beelden uit het buitenland. Eerst Frankrijk:


Uit: De Volkskrant, 22-04-2013, van correspondent Ariejan Korteweg

'Frankrijk is trots u te ontvangen'

Edouard Vartanian kijkt met afkeuring naar de twee dames met hoofddoek die tussen de tientallen anderen op het begin van de ceremonie wachten. 'Een chador in het gebouw van de prefectuur! Daar ben ik het niet mee eens', zegt hij streng. 'Als je Fransman wilt worden, moet je alle regels accepteren. Stel je voor dat ik hier rondliep in de nationale dracht van Armenië.'

Afschuwelijk. Wordt vervolgd.
    De Arabische faculteiten aan de universiteiten zijn natuurlijk ook broeinesten van cultuurverraad - we kennen met name al het geval van hoogleraar Maurits Berger. Hier een voorbeeld dat het ook de lagere regionen betreft:


Uit: De Volkskrant, 10-05-2013, door Anouk Willemsen, student Arabische taal en cultuur aan de Radboud Universiteit, minor Turks aan de Universiteit Leiden, stagaire Instituut voor Turkse Studies Utrecht.

Geen vrije pers? Dan heb je het al snel over islamisering

Islamisering, een woord dat tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt wordt als het over de islam gaat. Islamisering wordt vaak gebruikt om een vermeend proces aan te duiden waarbij een seculiere staat of samenleving een meer islamitisch karakter krijgt onder invloed van de (groeiende) moslimpopulatie van het desbetreffende land. Veel mensen zijn bang voor islamisering en zien deze bedreigende ontwikkeling dan ook overal in terug.
    Zo ook in de persvoorschriften van de Turkse staat. Toen de Turkse staat vorige week met een verklaring kwam dat journalisten van een krant meer religie-vriedelijk moesten gaan schrijven, begon het islamiseringsalarm weer meteen te loeien in Turkije, maar ook in Europa en Amerika.    ...
    Waarom is het tot 'persverbod' gebombardeerde religie-voorschrift van Turkse staat dan wél een teken van islamisering? Het persverbod is slechts een van de vele zaken waar mensen onterecht het label islamisering op plakken.
    Andere voorbeelden zijn: de panische angst van de PVV voor het halal broodje kebab op de menukaart van het Brabantse provinciehuis en de verschrikkelijk enge schotelantennes op sommige daken. Heeft het besluit van de Turkse staat echt met de 'vrijheidsbeperkende' islam te maken en zijn halal broodjes en schotelantennes echt zo eng en invloedrijk op onze samenleving, of zijn we toch vooral getuige van het opspelen van onderbuikgevoelens?


Red.:   Je reinste verraad aan de waarden van de westerse cultuur.
    Even nog een kleine correctie: dit stond er niet zo. Alles waar boven het over de pers gaat, ging in feite over een verbod op lipstick. Een vorm van vrouwelijke versiering, dus iets waar alleen moslims bezwaar tegen maken. Het maakt dus niet uit of je het hebt over lipstick of vrije pers ... Het is in beide gevallen islamitische versus westerse waarden. En deze mevrouw betitelt het verdedigen van westerse waarden als 'onderbuikgevoelens'. Diep gezonken, dus.
    Overigens: dit zijn de letterlijke citaten:
  Geen rode lippenstift? Dan heb je het al snel over islamisering

Islamisering, een woord dat tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt wordt als het over de islam gaat. Islamisering wordt vaak gebruikt om een vermeend proces aan te duiden waarbij een seculiere staat of samenleving een meer islamitisch karakter krijgt onder invloed van de (groeiende) moslimpopulatie van het desbetreffende land. Veel mensen zijn bang voor islamisering en zien deze bedreigende ontwikkeling dan ook overal in terug.
    Zo ook in de kledingsvoorschriften van Turkish Airlines. Toen de Turkse luchtvaartmaatschappij vorige week met een verklaring kwam dat werkneemsters van het bedrijf zich meer 'naturel' moesten gaan kleden en opmaken, begon het islamiseringsalarm weer meteen te loeien in Turkije, maar ook in Europa en Amerika.    ...
    Waarom is het tot 'lipstickverbod' gebombardeerde make-up-voorschrift van Turkish Airlines dan wél een teken van islamisering? Het lipstick-verbod is slechts een van de vele zaken waar mensen onterecht het label islamisering op plakken.
    Andere voorbeelden zijn: de panische angst van de PVV voor het halal broodje kebab op de menukaart van het Brabantse provinciehuis en de verschrikkelijk enge schotelantennes op sommige daken. Heeft het besluit van Turkish Airlines echt met de 'vrijheidsbeperkende' islam te maken en zijn halal broodjes en schotelantennes echt zo eng en invloedrijk op onze samenleving, of zijn we toch vooral getuige van het opspelen van onderbuikgevoelens?

En P.S. nummer twee: er werd dus veel over geschreven als teken van islamisering. De Turkse staat begreep meteen het gevolg dat dit zou hebben:


Uit: Volkskrant.nl, 10-05-2013, AFP, redactie

Turkish Airlines heft verbod op dragen rode lippenstift op

Stewardessen die werken voor de Turkse luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines, mogen weer rode lippenstift dragen tijdens hun werk. De luchtvaartmaatschappij is teruggekomen op haar verbod voor stewardessen om felle lippenstift te dragen. De controversiële maatregel had heel wat opschudding veroorzaakt.
    In de Turkse pers zegt de algemeen directeur van Turkish Airlines, Temel Kotil, dat de beslissing was genomen door 'overijverige' lagere kaderleden.    ...


Red.:   Wat meteen naar de voorraad "islamitische leugens" uitleg of detail kan. Kijk maar:
  In de loop van de laatste maanden hebben ook andere interne maatregelen van Turkish Airlines, zoals het verbod op alcohol op binnenlandse vluchten, tot protesten geleid binnen seculiere kringen.

Hetgeen ook de Hollandse mevrouw nog een stuk dieper in het morele moeras duwt.
    Ook een paar regeerders heeft dit geval opgemerkt:


De Volkskrant, 13-05-2013, ingezonden brief van Ellen ten Broek, Amsterdam

Islamisering

Nou mevrouw Anouk Willemsen, student Arabische cultuur aan de Radboud Universiteit, minor Turks aan de Universiteit Leiden, stagiaire Instituut voor Turkse Studies Utrecht ('Geen rode lippenstift? dan heb je het al snel over islamisering', Opinie & Debat, 10 mei), volgens mij ging het erom, dat het de stewardessen van de Turkish Airlines eerder wel was toegestaan rode lippenstift te gebruiken.


De Volkskrant, 13-05-2013, ingezonden brief van Pieter Markus, Geldrop

Islamisering (2)

Naar aanleiding van de nieuwe kledingvoorschriften van Turkish Airlines, die worden gezien als een teken van islamisering, verdedigt Anouk Willemsen met veel verve het recht van bedrijven en instellingen om personeel of leerlingen om allerlei redenen kledingvoorschriften op te leggen. Zij schrijft: 'Is het niet gewoon heel erg logisch dat je als bedrijf kledingvoorschriften opstelt voor je personeel?' Dan moet ik wel aannemen dat zij er geen bezwaar tegen heeft als bedrijven, overheden of onderwijsinstellingen, ter bescherming van een neutrale uitstraling, religieuze uitingen - waaronder het dragen van een hoofddoek - verbieden.


Red.:   Hoeveel pijnlijker kan je als wetenschapper in je hemd worden gezet ...?
    Het behoort tot de eeuwige goede voornemens van de redactie om ook eens wat te laten zien uit andere media, met name de weekbladen. waarover alhier steevast beweerd wordt dat ze minstens net zo erg zijn als de Volkskrant, zo niet erger. Eindelijk heeft zich wat tijd aangeboden, en een aanleiding van genoeg urgentie, om er wat aan te doen. Die aanleiding was een tweeling aan artikelen over de nieuwe diversiteit, één van allochtone en één van autochtone huize. Het allochtone artikel is van de soort "lusten honden geen brood van", en is besproken elders uitleg of detail . Hier het tweede:


Uit: De Groene Amsterdammer, 09-05-2013, door Baukje Prins

Essay De nieuwe diversiteit

Geen meerderheden meer

In 2025 zullen naar verwachting 'witte' Nederlanders een van de vele etnische minderheden zijn geworden. De superdiverse samenleving komt op.


Tussentitel: Steeds meer stadsbewoners groeien op in gemengde buurten en werken met collega's en cliënten met uiteenlopende achtergronden

Als forens neem ik zeer regelmatig de trein van Amsterdam naar Den Haag. Meestal een rustig routinereisje. Tot enkele weken geleden. Bij station Schiphol pikt een Marokkaans uitziende jongen, die naast mij in het gangpad onopvallend een krantje had staan lezen, opeens het tasje van een Amerikaanse toeriste die voor me zit, en snelt de trein uit. Het slachtoffer slaakt een kreet van schrik, en net wanneer het tot ons passagiers doordringt wat er is gebeurd, springt een andere Marokkaans uitziende jongen op die eveneens richting uitgang rent.
    Het is eruit voor ik er erg in heb: 'Hé, hoor jij er ook bij?!' De jongen houdt abrupt halt: 'Teringwijf! Ik probeer hem juist te pakken!' Even later keert hij onverrichter zake terug in de wagon en wendt hij zich onmiddellijk weer tot mij - nu om omstandig zijn excuses aan te bieden. Ik voel me minstens zo beschaamd: nee, nee, sorry, het was mijn schuld, ik had dat niet moeten zeggen. Hij ploft naast me neer en tot aan station Hollands Spoor doen we beiden ons uiterste best om de wederzijdse eerste slechte indruk goed te maken.    ...


Red.:   De bekende boodschap: er is een enkele foute Marokkaan, en daarom wordt de hele groep van Marokkanen door alle Nederlanders achtergesteld en gediscrimineerd:
  Zo werd ik geconfronteerd met de volle breedte van wat in die periode het 'Marokkanenprobleem' heette. Dat probleem bestaat namelijk niet alleen uit een oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse jongens in de criminaliteitsstatistieken. Het bestaat ook uit het besef van andere Marokkaanse Nederlanders dat zij op het wangedrag van deze jongens worden aangekeken.

Overigens: lees het begeleidende artikel van de allochtoonse, en constateer dat daar op één uitzondering na, op geen enkel wijze, geen enkele wijze, een dergelijk voorbehoud wordt gemaakt: "De Nederlanders/Hollanders zijn fout". "De Nederlanders/Hoolanders". "Alle Nederlanders", dus. Nergens staat er iets over positieve daden van Nederlanders/Hollanders. Het woord "sommige" komt één keer voor, in de frase 'een actief besluit dat in sommige gevallen zelfs bewondering oproept' wat niet op Nederlanders slaat. De ene uitzondering is deze: Na 9/11 ... 'zag ik vrijwel iedere Nederlander teruggrijpen naar zijn roots' - dat is vrijwel hetzelfde zeggen als "Alle Nederlanders". En een keiharde leugen want mensen als Baukje Prins dat wil zeggen, de hele media, hebben zich uitgeput in uitingen van het tegendeel. Maar dat terzijde.
    En het andere dat we volgens Baukje Prins fout doen, is dit:   
  In deze beeldvorming wordt de andere cultuur (met religie als belangrijk bestanddeel) nogal eens opgevoerd als de onderliggende oorzaak van maatschappelijke problemen als schooluitval, criminaliteit en werkloosheid.
    Het is een manier van spreken die volgens mij berust op een groot misverstand over wat cultuur eigenlijk is. ...

Hoe zit dan met cultuur:
  Dat misverstand toont een treffende gelijkenis met de wijdverbreide visie op psychische stoornissen als ADHD of PDD NOS. Volgens Trudy Dehue, hoogleraar wetenschapstheorie in Groningen, worden dergelijke diagnostische labels ten onrechte geïnterpreteerd als benamingen van een onderliggende ziekte, van een 'dieperliggende' afwijking waarvan de problematische gedragingen de symptomen zijn. Terwijl het in feite slechts beschrijvingen zijn van een bepaald complex patroon van gedragingen waarvan de deskundigen de oorzaken niet kennen.

Dat kunnen wij ook:
  Het is een manier van spreken die volgens mij berust op een groot misverstand over wat multiculturalisme eigenlijk is. Dat misverstand toont een treffende gelijkenis met de wijdverbreide visie op psychische stoornissen als ADHD of PDD NOS. Volgens Trudy Dehue, hoogleraar wetenschapstheorie in Groningen, worden dergelijke diagnostische labels ten onrechte geïnterpreteerd als benamingen van een onderliggende ziekte, van een 'dieperliggende' afwijking waarvan de problematische gedragingen de symptomen zijn. Terwijl het in feite slechts beschrijvingen zijn van een bepaald complex patroon van gedragingen waarvan de deskundigen de oorzaken niet kennen.

Of:
  Het is een manier van spreken die volgens mij berust op een groot misverstand over wat de islam eigenlijk is. Dat misverstand toont een treffende gelijkenis met de wijdverbreide visie op psychische stoornissen als ADHD of PDD NOS. Volgens Trudy Dehue, hoogleraar wetenschapstheorie in Groningen, worden dergelijke diagnostische labels ten onrechte geïnterpreteerd als benamingen van een onderliggende ziekte, van een 'dieperliggende' afwijking waarvan de problematische gedragingen de symptomen zijn. Terwijl het in feite slechts beschrijvingen zijn van een bepaald complex patroon van gedragingen waarvan de deskundigen de oorzaken niet kennen.

Enzovoort. oftewel: dit is gezwatel.
    Maar dan komt de echte verklaring natuurlijk wel in de volgende alinea:
  Wat we 'een cultuur' noemen is niet de onderliggende oorzaak, maar de samenvattende beschrijving van een complex geheel aan opvattingen en gedragingen van een bepaalde groep. Een geheel dat bovendien alleen 'bestaat' voorzover het zich onderscheidt van de opvattingen en gedragingen van andere groepen.

Oftewel: dat mensen uit andere culturen zich anders gedragen komt niet vanwege de cultuur, maar omdat mensen uit andere culturen zich anders gedragen.
    Het is duidelijk: gezwatel en cirkelredenaties: we hebben te maken met een filosoof.
    Maar de filosoof komt wel met een onthulling. Of bekentenis, afhankelijk van de voorkennis:
  Bovendien is er in alle grote steden in Europa een demografische ontwikkeling gaande waardoor de focus op meerderheids- en minderheidsculturen achterhaald raakt. In 2025 bestaat naar verwachting een kwart van de jeugdige 'autochtone' stadsbevolking in Amsterdam en Rotterdam uit kleinkinderen van niet-westerse migranten, en zijn 'witte' Nederlanders een van de vele etnische minderheden geworden.

Oftewel: er is wel degelijk sprake van massa-immigratie. Massa-immigratie van achterlijke groepen, weten wij, die zullen komen en blijven in achtergebleven omstandigheden. Maar daarop heeft de filosoof (een andere) een krachtige oplossing:
  Deze ontwikkeling typeer ik, in navolging van de antropoloog Steven Vertovec, als een ontwikkeling naar een 'superdiverse' samenleving, waarin etnische en culturele achtergrond een steeds minder goede indicatie zijn van het vermogen tot integratie, (nazaten van) immigranten onderling steeds meer van elkaar verschillen qua opleiding, werk en inkomen, en groepen steeds meer met elkaar mengen.

We noemen de achterstand een voordeel, en zeggen dat het vanzelf goed zal komen.
    Overigens is dit soort geschrijf en gepraat de oorzaak dat het in de allochtone  hoek, met name ook de hogeropgeleiden, zo ernstig uit de hand aan het lopen is, als het begeleidende artikel van Monique Samuel aantoont uitleg of detail .
    Dat gaat nog grote problemen geven, ergens rond of voor 2025.
    Of  nog eerder. In dagblad Trouw, nog politiek-correcter en multiculturalistischer dan de Volkskrant, stond een artikel over hoe de extremisten in de Schilderswijk de zaak al aan het overnemen zijn. Ongetwijfeld mede geïnspireerd door de rencete aftocht van 100 plus van dit soort lui als jihadi's naar Syrie. Hier is de reactie van de Volkskrant:Uit: De Volkskrant, 22-05-2013, van verslaggever Toine Heijmans

Reportage | Politici nemen poolshoogte in 'Sharia-driehoek'

Circus Wilders gaat aan de bewoners voorbij
 
De Schilderswijk kwam dit weekend in het nieuws als een enclave voor orthodoxe moslims. Politici van Ascher (PvdA) tot Wilders (PVV) spoedden zich erheen. Is het echt zo erg?

Tussentitel: Het is geen rustige buurt, hier; ruzie, armoede, troep - Moslima in de Schilderswijk

Geert Wilders beent met grote passen door de 'Sharia-driehoek', een bundeltje straten in Den Haag dat afgelopen zaterdag in dagblad Trouw als een 'klein kalifaatje' werd omschreven. De straten zijn bijna leeg, op zwerfvuil en een hoop journalisten na. Het is zijn eigen stad. Hij is gekomen om de bewoners van dit deel van de Schilderswijk 'een hart onder de riem te steken', maar hij praat alleen met de pers.
    Geert Wilders stapt uit zijn gepantserde auto, overziet de gebruikelijke kluwen ...
    ... Geert Wilders blijft een kwartier.
    Hij spreekt geen enkele bewoner, ook niet ...
    Dat is opmerkelijk, want ...
    Zodra Geert Wilders had aangekondigd dat hij de buurt ging bezoeken ...
    Het tempo is hoog. Wilders voert als een veldheer het circus aan van journalisten en beveiligers ...
    Over de Hoefkade is een laken gespannen: 'We love Wilders. Groetjes, Schilderswijk.' Het verhaal gaat dat het is opgehangen door Marokkanen.
    Doorgaans gaat Geert Wilders moslims uit de weg, dat maakt zijn bezoek bijzonder. ...


Red.:   Dus wat is er belangrijk aan het bericht over de shariawijk: alleen "Geert Wilders". Is er wat waar van het bericht over de shariawijk:

  Vooraf hadden buurtagenten hem verteld dat het wel meevalt.

Natuurlijk. Anders was het een brevet van eigen onvermogen.
  de hele wandeling loopt er achter hem een stel enthousiaste autochtonen uit de buurt, onder wie Christa Verhagen, die van alles ondernam voor haar Schilderswijk. Zoals naailessen voor allochtone vrouwen, zodat ze eens buiten komen. Ze maakt een foto van Geert Wilders en zegt: 'Het is wel een beetje overdreven allemaal, hè. Het gaat volgens mij steeds beter hier. Ach, er zijn altijd kinderen die rare dingen zeggen.'

Natuurlijk. Anders waren de eigen inspanningen voor niets geweest. overigens schijn te daadwerkelijke aantal Nederlanders onder 10 te liggen.
    Dit was het hoofdartikel over de zaak. Eronder stond een toelichting. Van de vaste moslims-correspondent: Janny Groen. Die begint toch onraad te ruiken.


Uit: De Volkskrant, 22-05-2013, van verslaggeefster Janny Groen

'Zorgwekkend, deze nieuwe golf van radicalisering'

Tussentitel: Radicale elementen maken wijk nog niet tot ontoegankelijke sharia-enclave

'De Sharia-driehoek', ofwel de 'Punt van het Zwaard', waar een 'klein kalifaatje' aan het ontstaan is en de 'mini-sharia' wordt ingevoerd. In een artikel van het dagblad Trouw van zaterdag wordt een deel van de Haagse Schilderswijk, ook wel bekend als 'De vergeten driehoek' (vroeger over het hoofd gezien bij de stadsvernieuwing), afgeschilderd als een orthodox islamitisch getto.
    Gematigde moslims en niet-gelovigen zouden daar voortdurend worden lastig gevallen. De korte rok, alcohol, blote vrouwenschouder en snacks met varkensvlees zijn haram (verboden volgens de islam). Onkuis gedrag roept de toorn op van de hoeders van de islam. Bij problemen, bijvoorbeeld met huiselijk geweld, wordt de politie geweerd. Die aanpak is immers bij voorbaat niet halal (wat volgens de islam is toegestaan). Islamitisch orthodoxen lossen hun eigen problemen wel op.
    Een alarmerende schets van een parallel maatschappijtje, waar lokale en landelijke politici meteen bovenop sprongen. Diezelfde zaterdag trok een delegatie van verontruste Haagse raadsleden Gert-Jan Bakker (CDA), Ibo Gulsen (VVD) en Rachid Guernaoui (D66) door de wijk. Ze spraken met de politie en bewoners en kwamen tot de conclusie dat er geen reden is voor paniek. Bewoners herkenden zich niet in het beeld. Af en toe wordt wel eens iets gezegd over te strakke kleding of het zondige biertje in de hand. Maar, zo werd omstandig uitgelegd: de islam kent geen dwang.    ...


Red.:   De al genoemde bekende prietpraat. Zelfs Groen geeft dat toe:

  Politici die een kwartiertje of zelfs een paar uur door de wijk banjeren, krijgen geen goed beeld van wat zich daar afspeelt. Gematigde moslims die geïntimideerd worden, laten niet het achterste van hun tong zien.

Een deur wagenwijd zo open.
  De afgelopen tien jaar heeft de Volkskrant geregeld met bewoners en allerlei instanties gesproken over de islam, taboes, radicalisering en, de laatste paar maanden, over de aantrekkingskracht van de jihad in Syrië op jongeren.
    En ja, een deel van de achterstandswijk is behoorlijk orthodox. Al jaren. De meeste vrouwen dragen een hoofddoek, sommige een nikab. Er zijn voornamelijk halal-slagers die geen varkensvlees verkopen. En er is sprake, zoals in dergelijke wijken in andere grote steden, van grote sociale druk. Er zijn 'verborgen vrouwen' die van hun man de straat niet op mogen. En traditionele mannen met baarden die hun dochters geen westerse vrijheden gunnen.
    Ook de Volkskrant kreeg de afgelopen maanden signalen van 'talibanisering' en intimidatie uit de Schilderswijk. Bewoners maken zich zorgen over de groei van het salafisme (ultra-orthodoxe islam) onder jongeren. Dawa-groepjes (jongeren die werven voor de islam) trekken door de stad (niet alleen door de Schilderswijk) en proberen op een dwingende manier hun orthodoxie op te leggen. Wie zich niet aanpast, riskeert 'de vloek van Allah'.
    Radicale splinters werven jongeren voor de jihad in Syrië en intimideren moslims die voor hen waarschuwen. ...

Oftewel: de Volkskrant kende precies dezelfde signalen, feiten, als Trouw, en heeft ervoor gekozen ze niet te publiceren. Cultuurverraad. Verraad aan het informatie-recht. Verraad aan de democratie. Verraad aan de vrijheid. Verraad aan de beschaving.
    Stel eens dat je als journalist een artikel zou publiceren met de volgende aanhef:


Uit: De Volkskrant, 08-06-2013, door Michael Persson is redacteur van de Volkskrant.

Radicalisering | Begrip voor Breivik

Extreem logisch ten strijde

Je hoeft geen anti-godsdienstfanaat te zijn om te willen vechten in een oorlog, betoogt Michael Persson. Uit eigen ervaring weet hij dat je ook als atheïst kunt 'zelfradicaliseren'. Hij meldde zich aan voor de Balkanoorlog.


Ik begrijp hem wel, die Anders Breivik. Hij wordt afgeschilderd als anti-islamfanaat, gehersenspoelde randjongere, terrorist, en misschien is hij dat ook - maar in hoe veel dingen ik ook van hem verschil, achttien jaar geleden kwam ik tot dezelfde conclusie als hij nu. Er was geen andere mogelijkheid. Ten oorlog.
    Daar hoef je dus geen anti-islamfanaat voor te zijn. Een radicale logica volstaat.    ...


Red.:   Dat zou de krant niet halen, en Michael Persson zijn baan hebben gekost. Wat allemaal niet is gebeurd want hij schreef dit niet. Dit is wat hij wel schreef:


De Volkskrant, 08-06-2013, door Michael Persson is redacteur van de Volkskrant.

Radicalisering | Begrip voor Syrië-gangers

Extreem logisch ten strijde

Je hoeft geen godsdienstfanaat te zijn om te willen vechten in een oorlog, betoogt Michael Persson. Uit eigen ervaring weet hij dat je ook als atheïst kunt 'zelfradicaliseren'. Hij meldde zich aan voor de Balkanoorlog.


Ik begrijp ze wel, die Syrië-gangers. Ze worden afgeschilderd als godsdienstfanaten, gehersenspoelde hangjongeren, toekomstige terroristen, en misschien zijn ze dat ook - maar in hoe veel dingen ik ook van ze verschil, achttien jaar geleden kwam ik tot dezelfde conclusie als zij nu. Er was geen andere mogelijkheid. Ten oorlog.
    Daar hoef je dus geen godsdienstfanaat voor te zijn. Een radicale logica volstaat.    ...


Red.:   We dachten dus wat betreft het excuseren van islamitische misstanden het dieptepunt wel bereikt gehad te hebben, maar het kon dus toch weer nog erger. Om de simpele reden dat de islamitische misstanden nog erger konden. En Michael Persson stond natuurlijk niet alleen:


Uit: DeMorgen.nl, 08-06-2013, door Yves Desmet - Hoofdredacteur

Onze jongens in Syrië


Red.:
   Wat die lui ook zijn, ze zijn niet van ons. het zijn etterbuilen die onsland, Nederland of België of wat dan ook, zijn binnengekomen, en bij verstandig beleid al weg zouden zijn in het kader van een remigratiebeleid. "Verstandig"  hier een afkorting zijn de van "ter voorkoming van een burgeroorlog".
    Ook Joop.nl volgt deze lijn:


Uit: Joop.nl, 07-06-2013, door Bart Schut - Journalist

Nederjihadisten zijn onze oorlogsmisdadigers

Gruwelijke video toont het ware gezicht van de zogenaamde idealisten


Ondanks de extreme gruwelijkheid moet iedere Nederlander die meent dat jihadstrijders de goede zaak dienen de vandaag opgedoken video uit Syrië zien van een oude man die door hen onthoofd wordt.    ...


Red.:   Nederlanders zullen nooit menen dat jihadi's een goede zaak dienen. Dat doen alleen moslims en hun sympathisanten. Die dezelfde status hebben als NSB'ers ... Geen Nederlanders.
    En deze pavlov-reflex kon men natuurlijk ook niet tegenhouden:


Uit: Volkskrant.nl, 08-06-2013, door Bart Smout, schrijver en journalist.

'Wat we niet willen zien, is dat er ook landen bestaan waarin wij de beesten zijn'

Westerse regeringen hebben zelf een voedingsbodem gecreëerd voor terroristische aanslagen op eigen bodem als in Woolwich, stelt schrijver Bart Smout. 'Met bommen en kogels bestrijd je radicalisering niet.'


Red.:   Waarna men natuurlijk naadloos overgaat in een pleidooi om de gaan "helpen" met troepen in Syrië, Afghanistan, Somalië, Mali enzovoort.
   In Europa zitten natuurlijk de ergste soort verraders:


Uit: De Volkskrant, 03-07-2013, van de buitenlandredactie

Weg vrij voor vervolging Marine Le Pen
 
Het Europees Parlement heeft dinsdag de immuniteit opgeheven van Marine Le Pen, leider van de extreemrechtse Franse partij Front National. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor haar vervolging wegens racistische opmerkingen.
    De Franse justitie wil Marine Le Pen vervolgen omdat ze de straatgebeden van moslims in Frankrijk heeft vergeleken met de bezetting van haar land door de nazi's. 'Een bezetting zonder soldaten, maar niettemin een bezetting', zei ze in 2010. Een Franse aanklager kwam daarna in actie op verzoek van een anti-racismegroepering.    ...


Red.:   Zelfs formeel een volstrekt onzinnige beslissing, want formeel is kritiek op godsdienst geen kritiek op ras. Ook inhoudelijk klopt de uitsprak van Le Pen, want de biddende moslims belemmeren de doorgang van straten, dat wil zeggen: ze houden die straten bezet.
    In Engeland zijn de barriers der gekte volledig geslecht. Soldaat Rigby is voor zijn garnizoen door Nigeriaanse moslims afgeslacht. Sinds die gebeurtenis is het islamisme in de Engelse media volledig doodgeslagen. Een enkel voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 04-07-2013, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Channel 4 belicht de islam positief

Allahu akbar! De oproep tot het moslimgebed zal tijdens de ramadan dagelijks bij zonsopgang klinken op Channel 4. De Britse omroep wil de islam positief in beeld brengen. Zo'n 2,8 miljoen Britse moslims beginnen dinsdag de jaarlijkse vastenmaand.
    Elke ochtend zullen Gordon Ramsay of de Desperate Housewives drie minuten moeten wijken voor de geestelijke Hassen Rasool die met een zangerige stem de eerste van de vijf dagelijkse gebeden aankondigt. De weerman geeft elke dag de exacte tijd van de zonsopkomst door.
    Beseffend dat niet iedereen staat te juichen, heeft de omroep het initiatief een 'moedwillige provocatie' genoemd. Omroepchef Ralph Lee roemt de ramadan als een 'massale daad van persoonlijke opoffering en verering'. ...


Red.:   Tijd dus om bij wijze van moedwillige provocatie Ralph Lee en zijn kornuiten een paar rondjes te laten zwemmen in een gierput. En welk excuus hebben ze voor deze provocatie:

  De progressieve commerciële omroep zal ook videoboodschappen uitzenden waarin jonge moslims ...

Omdat we "progressief" zijn ... Nog een paar rondjes in de gierpunt, dus, en daarna in de pek en veren door stad en dorp. En, beste moslims, je weet dus wat je te doen staat: vermoordt Koningin Elisabeth, en de Engelse progressieven roepen de dag erna het kalifaat uit en voeren de sharia in.
    Van de Volkskrant zijn we wel het een en andere gewend, maar dit is weer een bijzonder kras staaltje. Middelpunt is de als terrorist naar Pakistan afgereisde Sabir K., van wie Amerika de uitlevering heeft gevraagd. De rechter weigert dat, omdat ze de leugens van Sabir gelooft dat hij gemarteld zou zijn - Sabir verteld die leugens natuurlijk op aanraden van een advocaat, en er is dan ook geen enkel bewijs voor wat hij zegt. Deze rechters verkrachten de rechtspraak, zoals standaard is als het moslims betreft =. Na het vonnis dankte Sabir niet de Nederlandse D66-rechters, maar Allah. Willens en wetens blijft de Volkskrant achter de terrorist en de rechtsstaat verkrachters staan:


Uit: De Volkskrant, 25-07-2013, hoofdredactioneel commentaar, door Bert Lanting

Als een boemerang

Terreurverdachte Sabir K. dankte gisteren Allah nadat het Haagse gerechtshof had besloten dat hij niet mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. 'Het is echt een gunst van Allah', reageerde hij opgelucht op het verrassende vonnis. Uiteraard staat het iedereen vrij wie dan ook te bedanken, maar in dit geval was een bedankje aan de door Sabir K. verfoeide rechtsstaat meer op zijn plaats geweest.    ...


Red.:   Dit ten bewijze dat ze weten hoe de vlag hangt.
  Het is een opmerkelijke uitspraak: het komt niet vaak voor dat een Amerikaans uitleveringsverzoek wordt afgewezen. Maar vooral de reden waarom het hof de uitlevering verbood, is opmerkelijk. Volgens Sabir K. is hij gemarteld in de geheime gevangenis waarin hij na zijn arrestatie in Pakistan in 2010 een tijd gevangen werd gehouden. Het hof vindt dat er te veel onduidelijkheid is over de rol die de Verenigde Staten hebben gespeeld bij zijn aanhouding. Als dat op verzoek van de VS is gebeurd, terwijl de Amerikaanse justitie wist dat hij zou worden gemarteld, is uitlevering volgens het hof uitgesloten.    ...

Twee keer "Als". ("Als" Amerika een rol heeft gespeeld in de arrestatie "als" ze wisten van verkrachting in Pakistan). Rechtsverkrachting.
  Sommigen zullen het onbevredigend vinden dat Sabir K. nu niet voor de rechter komt, maar er zijn rechtsbeginselen die overeind moeten worden gehouden.

De Volkskrant noemt rechtsverkrachting "rechtsbeginselen".
    Een helder voorbeeld van hoe de maatschappelijke verhoudingen liggen uit Frankrijk:


Uit: De Volkskrant, 10-08-2013, van correspondent Peter Giesen

Fransen: verbied hoofddoek studenten

Ruim driekwart van de Franse bevolking steunt een voorstel om het dragen van een hoofddoek door studenten aan de universiteit te verbieden, blijkt uit een enquête in opdracht van het dagblad Le Figaro. .
    Het voorstel van de Haute Conseil à l'Integration (HCI), een adviesorgaan van de Franse staat, lekte deze week uit via dagblad Le Monde. ...


Red.:   De bevolking is voor maatregelen tegen de arrogante moslims. Maar er gebeurt niets, want:

  De meeste officiële reacties waren zuinig tot negatief,

De aanleiding:
  Net als andere overheidsinstellingen zijn de Franse universiteiten strikt neutraal op religieus gebied. Volgens de HCI wordt dat secularisme, de laïcité, echter bedreigd, vooral door islamitische studenten die weigeren opdrachten uit te voeren met studiegenoten van het andere geslacht, de evolutieleer niet willen bestuderen, Voltaire of Camus verwerpen of uitstel van examens vragen omdat ze op bedevaart in het buitenland willen.

Arrogante en zichzelf superieur (zich niet aan onze normen hoeven te storen) achtende moslims. Die je natuurlijk hun plaats moet wijzen:
  De HCI wil dit soort discussies beslechten door de laïciteit van de universiteiten nog eens uitdrukkelijk te bevestigen, onder meer door een hoofddoekverbod.

Want ze hebben een volkomen legitiem en toegankelijk alternatief: de hele islamitische wereld. Wij niet.
  De eerste reacties waren overwegend negatief. De voorzitter van het verbond van Franse universiteitspresidenten vond dat de HCI de situatie schromelijk overdreef.

De intellectuelen zijn voor de moslims - net zoals hier.
  Misstanden moeten bestreden worden, schreef Le Monde in een hoofdredactioneel commentaar, maar een hoofddoekverbod gaat ten koste van de persoonlijke vrijheid en zet de verhoudingen met moslims onnodig op scherp.

En de media zijn voor de moslims - net als hier. Met hetzelfde soort leugens: 'Misstanden moeten bestreden worden', zeggen ze, maar alle manieren waarop zijn ze tegen - 'een hoofddoekenverbod gaat tegen persoonlijke vrijheid, zeggen ze, maar het hoofddoek-dragen is het ultieme teken van gebrek aan persoonlijke vrijheid - en het 'zet de verhoudingen met moslims onnodig op scherp' zeggen ze, terwijl het bijzonder nodig is om het op scherp zetten van de situatie door de moslims met overtreffende trap te bestrijden, en dit eigenlijk nog lang niet ver genoeg gaat.
  Misstanden moeten bestreden worden, schreef Le Monde in een hoofdredactioneel commentaar, maar een hoofddoekverbod gaat ten koste van de persoonlijke vrijheid en zet de verhoudingen met moslims onnodig op scherp.

En het gezonde verstand schuilt weer alleen bij de burgers:
  Uit de enquête van Le Figaro blijkt eens te meer hoe groot de weerzin van de Fransen tegen elke vorm van islamitische hoofddracht is. In totaal is 78 procent van de burgers voor het weren van hoofddoeken uit de collegebanken, van de rechtse UMP-kiezers 91 procent, van de Front National-aanhang 95 procent. Ook uit eerdere enquêtes bleek dat de meeste Fransen geen bezwaar hebben tegen het verbieden van hoofddoeken. In oktober 2012 sprak zelfs 63 procent van de bevolking zich uit voor een verbod van de hoofddoek op straat.

Precies. Dat is hetgeen dat moet gebeuren. Kunnen we daarna zien hoe Frans, en Nederlands, die moslims zijn.
    De Volkskrant gaat natuurlijk ook keihard door met haar cultuurverraderlijke campagne. Elk stukje nieuws dat moslims in een ongunstig daglicht stelt, zoals nu het besluit dat de frauderende school Ibn Ghaldoun geen geld meer krijgt, wordt gevolgd door een reclamestuk:


Uit: De Volkskrant, 13-09-2013, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Reportage | Islamitisch gebedshuis op prominente plaats in Utrecht

Een moskee voor de hele buurt

In hartje Utrecht wordt de grootste moskee van Nederland gebouwd. Protesten uit de buurt zijn er niet geweest. Het gebouw staat dan ook open voor moslims én niet-moslims.


Tussentitel: Misschien dat we Koningsdag de minaretten oranje verlichten - Alpay Demirci - secretaris van het moskeebestuur

De twee uit transparant materiaal opgetrokken minaretten torenen 44 meter hoog boven het Utrechtse Lombok uit. Nu de grootste moskee van Nederland bijna af is, kan niemand eromheen. Zij ziet er kolossaal uit, ook omdat zij pal voor een wijk staat waar de meeste huizen maar drie bouwlagen tellen.
    Niet alleen in omvang steekt dit islamitische gebedshuis alle andere in Nederland naar de kroon, zegt Alpay Demirci, secretaris van het moskeebestuur. 'Ook is geen moskee in Nederland, en misschien zelfs in Europa, zo centraal gelegen: op loopafstand van Utrecht CS, aan de rand van het Utrechtse stationsgebied.'     ...


Red.:   Gevolgd door nog veel meer uitingen van blijheid, verspreid over een hele pagina:


Met natuurlijk het tegenovergestelde effect: Nederlanders krijgen er alleen maar meer de pest in over de islam. Want dat er geen protest uit de buurt is gekomen, betekent slechts twee mogelijke dingen: Nederlanders zijn murw gebeukt door de nutteloosheid van eerdere protesten, of er wonen doodgewoon niet meer genoeg Nederlanders in Lombok, Utrecht. En is Lombok, Utrecht, dus ook bezet gebied geworden.
   Nu zou iemand in die dit leest in de toekomst kunnen denken dat de Volkskrant, als kwaliteitskrant, dan vast toch aandacht aan de minder aangename kanten van de islam zou besteden, en, naast dit soort propagandisten, ook critici aan het woord zou laten. Daarvan hadden ze er, vermoedelijk toe toeval ontstaan, inderdaad eentje: columniste Nausicaa Marbe. Maar die is nu de deur uit gedaan. En op haar plaats in de krant stond dit stukje dat de expliciet verteld over de aandacht van de Volkskrant voor kritiek op de islam. De auteur had zich al enige faam verworven door een paar artikeltjes in andere politiek-correcte media, waarin ze opgaf over de lesbische geaardheid van haar dochter, leeftijd zes volle jaren:


Uit: De Volkskrant, 13-09-2013, column door Asha ten Broeke, wetenschapsjournalist

Een plekje in de hel

Er is een speciaal plekje in de hel voor mij. En niet alleen voor mij: alle andere progressieve feministen die niet publiekelijk de schurft hebben aan de islam mogen ook komen. Deze uitnodiging werd afgelopen week verstrekt door de Britse acteur Pat Condell, wiens videoblog wereldberoemd werd in heel Nederland, nadat Hans Teeuwen er in Zomergasten een fragment van had laten zien.    ...


Red.:   Herkent u het badinerende "Ik ben GOED en iedereen die het niet met mij eens is, is hartstikke FOUT"-stijltje?  Typisch PC-columnisme.
    Eerst maar mevrouw Ten Broeke laten uitleggen waarom ze niet aan islamkritiek doet, terwijl toch iedereen weet dat moslims tot de meest gruwelijke vrouwenhaters behoren uitleg of detail :

  ... ik schrijf geen islamkritiek. Want - bekentenis - ik weet er domweg niet genoeg van af.

Om meteen krom te liggen van de lach ... Alsof gebrek aan kennis ooit een enkele PC-columnist heeft weerhouden van eindeloos gepalaver over wat dan ook waar ze absoluut geen verstand van hebben, maar dat toevallig niet overeenkomt met hun eigen ideologietjes.
  Zo weet ik niet hoe ik het onderscheid moet maken tussen vrouwonvriendelijkheid omdat de Koran het voorschrijft en seksisme dat voortkomt uit mij onbekende culturele gebruiken.

Alsof de islam geen cultureel gebruik is.
  In Jemen ... is ... ook een Centrum voor de Mensenrechten dat er juist tegen strijdt. En dat zal toch niet uit louter atheïsten bestaan.

En dat compenseert dus meteen alle vrouwenhatende wantoestanden aldaar.
  In Jemen ... is ... ook een Centrum voor de Mensenrechten dat er juist tegen strijdt. En dat zal toch niet uit louter atheïsten bestaan.
    Het lijkt me, zo op m'n boerenverstand, dan ook niet juist om alle moslims ter wereld alle teksten uit hun Heilig Boek kwalijk te nemen. De Bijbel is immers ook niet bepaald gezellig, met Zijn voorschriften over onreine vrouwen ...

Het bekende pandoer. Wat dus overigens weinig tot niets met christenen van doen heeft maar met die andere woestijnstam, de joden, want dit staat ongetwijfeld in het eerste Testament. het Joodse deel van de Bijbel.
  Ooit dacht ik dat ik een islamkritische mening had. Het was een paar jaar geleden, toen het in feministische kringen even heel hip was om fel van leer te trekken tegen hoofddoekjes. Dat waren me toch symbolen van vrouwenonderdrukking! Ja, dacht ik, wat slecht!
    Totdat ik een jonge meid van mijn leeftijd tegenkwam die me vertelde dat ze haar hoofd uit trots bedekte. ....

Trots over haar vriend die als jihad-strijder naar Syrië is getrokken. Dezelfde trots over haar hoofddoek als de moeder van de Tsjarnejev's, de bomleggers van de Boston 2013. dezelfde trots als die van de zwarte weduwen uit Tsjetsjenië. Enzovoort.
  Vanaf dat moment heb ik besloten dat ik over de islam beter mijn kwek kan houden.

Waarna ze het soort fout maakt dat alle multiculturalisten vroeger of later maken: iets schrijven waaruit de werkelijkheid blijkt:
  De multiculturele boel is al gespannen genoeg ...

Oh nee, dat is een misverstand van de redactie: de multiculturele boel is natuurlijk niet bespannen vanwege de moslims,, maar vanwege de PVV-aanhangers die Theo van Gogh hebben vermoord, de Twin Towers hebben doen instorten, en in Syrië nu een burgeroorlog voeren.
  De multiculturele boel is al gespannen genoeg zonder dat nitwits zonder verstand van zaken van alles gaan roeptoeteren.

Die PVV'ers die dat gedaan hebben zijn dus nitwits.
    Maar mevrouw Ten Broeke bracht ook iets in herinnering: Hans Teeuwen en Pat Condell. Dat stond nog op het "te doen"-lijstje van de redactie ... Daar iets over schrijven. Hans Teeuwen vertoonde in zijn Zomergasten-aflevering twee fragmenten met bekende islamcritici: een interview met Christopher Hitchens, inmiddels dood, en dus dat stukje van Pat Condell. Heel opmerkelijk, voor de Nederlandse media, want zowel Hitchens als Condell werden tot dan toe vrijwel volledig doodgezwegen. En uit pure nervositeit over de felle discussies die dit zou oproepen, stak Teeuwen er een sigaret bij op.
    Ook dit is natuurlijk allemaal satire. Hier is de aandacht die de Volkskrant aan het vertonen van de islam-fragmenten besteedde:

En hier die met betrekking tot de sigaret:

De grote vraag: moet je hierover lachen of huilen?
    Maar het is natuurlijk regelrechte bewezen censuur - in haar meest gevaarlijke vorm: zelfcensuur .
    Overigens was de Volkskrant wel zo grootmoedig om enige kritiek op mevrouw Ten Broeke toe te laten:


De Volkskrant, 14-09-2013, ingezonden brief van Pjotr Postma, Utrecht

Aanslagen

Asha ten Broeke stelt in haar column (O&D, 13 september) in mijn ogen terecht dat we niet alle moslims ter wereld mogen aankijken op passages uit de Koran, zoals we ook niet alle strenge christenen op passages uit de Bijbel mogen aankijken. Tot dusver is dit een heldere analyse waar ik het roerend mee eens ben. De Bijbel is inderdaad evenmin als de Koran 'gezellig' zoals Ten Broeke het mooi verwoordt.
    Maar er zijn de laatste jaren volgens mij aanzienlijk minder aanslagen gepleegd uit de naam van het christendom dan uit naam van de islam. Kortom, beide boeken zijn een dubieuze leidraad voor de invulling van een bestaan, maar die van de Koran wordt naar mijn idee nog wat vaker en door meer personen op grove en opdringerige wijze in de praktijk gebracht. Dit moet je erbij betrekken als je deze religies wilt vergelijken. Ten Broeke bagatelliseert de verschillen tussen deze religies echter door puur en alleen passages uit beide millennia-oude boeken te vergelijken en laat hiermee een steek vallen in haar argumentatie.


Red.:   Zeer gematigd allemaal. Op plekken waar geen censuur heerst, zou mevrouw Ten Broeke in de grond worden gestampt.
    Een bevestiging van een zeer openbaar geheim:


Uit: De Volkskrant, 09-10-2013.

'Rutte liet Beatrix toespraak aanpassen'

De toenmalige koningin Beatrix heeft van premier Rutte in 2010 haar kersttoespraak drie keer moeten aanpassen, omdat er dingen in stonden waarmee PVV-leider Wilders het niet eens was. Dat beweert dichter Huub Oosterhuis, een goede vriend van de Oranjes, meldt dagblad Trouw vandaag. Na de kersttoespraak luchtte Beatrix haar hart bij hem. De tekst, volgens Oosterhuis 'eigenlijk een anti-Wilders-speech', stuitte op problemen bij de premier. 'Ze heeft haar tekst drie keer naar Rutte moeten sturen en moeten bijstellen. Het was natuurlijk Wilders die meelas. ...


Red.:   Zeer vermoedelijk een leugen. Wat Rutte verder ook doet, echt stom is hij niet, en hij wist natuurlijk dondersgoed dat het staatshoofd geen politieke uitspraken mag doen.
    Een voorbeeld van hoe simpel het is om de juiste visie te vinden:


De Volkskrant, 09-10-2013, ingezonden brief van Brenda Reyerse, docent maatschappijleer, Amsterdam

Migranten moeten kiezen

Halim El Madkouri schrijft dat voor migranten de rechtsstaat niet vanzelfsprekend is en dat conflicten in het Midden-Oosten in onze steden dreigen te worden uitgevochten. Hij benadrukt het belang van de verdediging van onze rechtstaat. Dit doet mij deugd, vooral ook om dit belang onderstreept te horen door een migrant met niet-westerse achtergrond.
    Het is nog steeds not done te benadrukken dat onze westerse cultuur met haar wetgeving, democratie en verzorgingsstaat 'het beste van alle slechte systemen' is! We moeten daarom het meeliften op de voordelen die democratie en verzorgingsstaat bieden, terwijl tegelijkertijd de principes van deze staat ondermijnd worden, duidelijker begrenzen. We moeten de onwenselijkheid dat radicalen van deze situatie gebruikmaken ondubbelzinnig kenbaar maken: in beleid, in wetgeving, aanbod van onderwijs en in de zorg.
    Welke eisen durft de Nederlandse samenleving, en dan vooral de politiek, te stellen om haar democratische rechtsstaat te verdedigen? Dat moet helder worden.
    Of komen er dan allemaal mensen van subculturen in verzet omdat zij bang zijn bepaalde 'historisch gegroeide voorrechten' kwijt te raken.


Red.:   Dat laatste is al gebeurd - aangaande inteelt (was totaal niet schadelijk), eerwraak (bestaat niet), besnijdenis (onschuldige gewoonte), naaktschilderijen (mogen niet), rituele slacht (is onmiskenbaar recht), sharia (is racisme om te verbieden), racisme (bestaat alleen bij blanken) enzovoort.
    Elders op deze website is de anti-Zwarte Piet-campagne van de negers (creolen die dit soort dingen zeggen of steunen zijn negers - en ze staan er bijna allemaal achter) al besproken. De Volkskrant laat er, min of meer na afloop, nogmaals zijn licht over schijnen:


Uit: De Volkskrant, 24-12-2013, hoofdredactioneel commentaar, door Hans Wansink

Gevraagd: respect


Red.:
   Precies: respect van de negers voor de culturele gewoontes van het land war ze vrijwillig naar toe getrokken zijn.

  Kan het Nederlanderschap gevierd worden zonder groepen buiten te sluiten of te beledigen?

Dat kan prima: Sinterklaas en Zwarte Piet, Kerstmis, Pasen, Pinksteren ... Iedereen mag meedoen. Er wordt nergens iemand beledigd. Al deze figuren zijn populair en Zwarte Piet nog wel het meeste: die wordt toegejuicht.
  Tussentitel: We moeten zorgvuldiger spreken over Sint en Piet

Precies. dat wil zeggen: iedereen die onzorgvuldig spreekt over Zwrate Peit. de negers die hem beschuldigen van racisme, dus.
    Zo, we zijn slechts door de titels heen, en alle bijna misverstanden en stompzinnigheden van de poltiek-correcten zijn al weer gepasseerd. Kijken wat ze nog meer te melden hebben:
  De directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE), Ineke Strouken, zit met Sinterklaas en vooral met Zwarte Piet in haar maag.

Tja ... Ook lid van de politieke-correctheid.
  Enige tijd geleden werd er bij Ineke Strouken aan de deur geklopt door het Sint Nicolaas Genootschap. Was er op die nationale inventaris ook een plekje voor het Sinterklaasfeest? ...
    Strouken van het VIE zag daar gelukkig niets in. Ze constateerde (op www.volkscultuur.nl) dat 'het overgrote deel van de Nederlandse bevolking graag wil dat het feest voor de toekomst behouden blijft, liefst in ongewijzigde vorm'. Dat was niets te veel gezegd: de 'Pietitie' was met twee miljoen ondertekenaars de grootste buitenparlementaire actie van 2013. Maar om voor erkenning in aanmerking te komen, hield Strouken het Sint Nicolaas Genootschap voor, was het nodig 'om sommige gevoeligheden te verzachten door geleidelijk aan Zwarte Piet wat minder zwart maken'. Dat kroeshaar bijvoorbeeld, konden we dat niet missen?

Grappig, dat 'sommige gevoeligheden'. Ineens gaan we ons voorzichtig uitdrukken. Op zijn minst is dit: "De neger-scheldpartijen'. (anderen uitmaken voor racisten)  In werkelijkheid is het neger-racisme (ze trekken gelijkenissen op uiterlijkheden en die gelijkenissen zijn raciaal georiënteerd).
    Ook dat "minder zwart maken' is wel aardig. natuurlijk kunnen we ook de negers minder racistisch maken. daar heeft de wereld vele meer aan. maar de negers hebben geen kroeshaar op hun hoofd die daar aan denkt. Als er iemand die maar voor de helft op ze lijkt tot preisent van Amerika gekozen wordt, vallen ze al collectief in katzwijm.
  In die halve eeuw is Nederland een multi-etnische samenleving geworden.

Dat kan helemaal niet, want dan zou er sprake moeten zijn geweest van massa-immigratie., Een massa-immigratie van niet-westerse immigranten. En zo'n massa-immigratie is er nooit geweest, bezweren de politiek-correcten. Dus kan er geen multi-etnische maatschappij. Slechts een gewoon ouderwets Nederland met en paar negers en moslims erin.
  Eén op de vijf Nederlanders heeft minimaal één ouder die buiten Nederland is geboren.

Nogmaals die bewering. Zou dat over "geen massa-immigratie" dan een leugen zijn?
    Dat is het probleem , hè, met ideologen: ze liegen zo vaak dat je totaal meer niets meer van hen gelooft.
  Het is dan ook niet toevallig dat het debat is opgelaaid over de vraag of het Nederlanderschap gevierd kan worden zonder dat groepen buitengesloten of zelfs beledigd worden.

We zullen dan maar aannemen dat die massa-immigratie er is geweest. Want dan is het inderdaad niet toevallig dat er groepen zich buitengesloten voelen: als je met je achterlijke cultuur een gewoon ontwikkeld land binnenkomt, voel je je natuurlijk meteen volkomen buitegesloten.
  Nederland is niet rijk aan rituelen om de nationale saamhorigheid te vieren. Wat Oranjeversiering bij voetbaltoernooien, de Gouden Koets op Prinsjesdag en eens per generatie een troonswisseling. We moeten dan ook zuinig zijn op Sint en Piet, mits ze met hun tijd meegaan en er voor alle Nederlanders zijn.

Inderdaad. Die Zwarte Piet kan nog best een beetje zwarter, zodat hij wat minder op de negers lijkt. Mensen in de zak meenemen doet hij ook al niet meer, dus daarin steekt hij ook schril af bij de criminele negers. En een pistool heeft hij nooit gedragen, laat staan er op straat mee los lopen knallen, zoals negers overal ter wereld doen.
  Maar we moeten wel zorgvuldiger worden in het gesprek daarover en ons beter verplaatsen in het ongemak van de ander. Respect en introspectie zijn deugden waaraan het nogal eens ontbrak.
    Dat gold zeker voor Gordon met zijn smakeloze uitlatingen jegens een Chinese deelnemer aan een talentenjacht.

dat was inderdaad smakeloos van die Gordon. Om niet alleen Nederlanders smakeloos te benaderen, maar ook Chinezen. Chinezen zijn geen Nederlanders, weet iedereen. Dus als je Nederlanders smakeloos mag benaderen, wil dat nog niet zeggen dat je Chinezen smakeloos mag benaderen.
    Die Gordon lijkt wel een neger. Want die negers weten alles van "smakeloos behandelen"- zoals roepen "Alle Nederlanders zijn racisten". En "Alle Nederlanders zijn ex-slavenhouders". Bijzonder smakeloos, die negers.
  Opmerkelijk was dat de ophef daarover bij ons pas losbrak nadat de tv-beelden in de VS verontwaardiging hadden opgeroepen. In dat land van minderheden kan je niet ongestraft een groep landgenoten in een hoek trappen. 

In Nederland mag dat wel. In Nederland mogen negers ongestraft de Nederlanders in een hoek trappen.
    Kortom: het was allemaal weer uiterst amusant.
    Terug naar de hoofdgroep, en hun meest geliefde vertegenwoordigers: de jihadi''s. Die natuurlijk alle steun krijgen uit cultuur- en nu ook landverraderlijke kringen::


Uit: De Volkskrant, 03-02-2014, van verslaggeefster Janny Groen

Jihadi's: valse pas is geschikt voor Syrië

'Paniekvoetbal.' Zo kwalificeert De Ware Religie (DWR), spreekbuis van de Nederlandse Syriëstrijders de maatregel van het kabinet-Rutte II om paspoorten in te trekken van potentiële jihadi's. ...


Red.:   Het is inmiddels algemeen bekend dat de Volkskrant de verdedigers, aanhangers en spreekbuis zijn van de fundamentele islam en dus nu ook het jihadisme. Dat die fundamentalisme een substantiële groep vormen onder de moslims wordt bewezen door de Volkskrant door het contact opnemen met één van de websites van de fundamentalisten, eentje uit de reeks waartoe ook de volgende behoren: we hebben de namen enigszins aangepast naar de boodschap die ze verkondigen: wijzijngeennederlanders.nl, wijhatenjullieallemaal.nl, en julliezijnallemaalsmerigehonden.nl . Volgens dezelfde methode zou De Ware Religie vertaald moeten worden in wij-willen-in-nederland-ook-een-syrie-burgeroorlog-beginnen tegen-de-ongelovige-kazen-maar-we-durven-nog-niet.nl.
    En, zoals gezegd: ze hebben ruime steun vanuit de achterban:

  De jihadi's staan in hun kritiek op de maatregel niet alleen. Ook ouders van potentiële Syriëgangers zien er weinig heil in. Radicaliseringsdeskundigen waarschuwden afgelopen week in Den Haag zelfs voor een averechts effect. ...
    De timing van dit nieuws wordt in Haagse moslimkringen gewantrouwd. ...
    ... het Europese Radicalisation Awareness Network (RAN) georganiseerd congres, waar zo'n 180 lokale bestuurders, docenten, hulpverleners, politieagenten en terrorismedeskundigen bijeen waren ...
     ... Waarom zou je het slachtoffergevoel in moslimgemeenschappen prikkelen met een maatregel die geen zoden aan de dijk zet, vragen deelnemers aan de conferentie zich af.

Om heel precies te zijn: er is nog geen geluid van protest te horen geweest, uit die kringen. En het is nog erger:
  Radicaliseringsdeskundigen waarschuwden afgelopen week in Den Haag zelfs voor een averechts effect.

Maar in één ding hebben ze natuurlijk wel gelijk: die maatregel is een wassen neus. Onzinnig. Dat wil zeggen: onzinnig gezien vanuit de redelijkheid en het gezonde verstand. Dat laatste heeft een bijzonder simpel alternatief, al vele malen voorgesteld door degenen die niet bevangen zijn door cultuur- en landverraad zoals in bestuurlijke kringen en de politiek-correcte media: paspoorten intrekkeen, maar niet voor vertrek, maar erna. En niet meer in het land toelaten, dus. Iedereen die over deze kwestie spreekt of schrijft en de volkomen voor de hand liggende oplossing niet noemt of er zelfs bezwaar tegen maakt, is een cultuur- en landverrader. Van de ergste soort. Van de soort die verantwoordelijk is voor de eventuele aanslagen en doden die volgen. Zoals dus de Volkskrant, en dit soort mensen:
  Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil dat gemeenten meer en beter samenwerken in hun strijd tegen radicaliserende moslimjongeren.

Verraad. Want grensbewaking is niet een zaak van gemeentes, van van de regering. Die regering moet de paspoorten van Syrië-gangers afnemen. Dat dit niet gebeurt, komt door het verzet van Asscher en zijn PvdA, veroorzaakt door de druk van hun moslim-aanhang.
    Weer zo'n zeldzaam geval uit de zogenaamde "kwaliteitsmedia" waarin de weerzinwekkende politieke-correctheid wordt aangepakt:


Uit: De Volkskrant, 10-02-2014, column door Aleid Truijens

Een vuil ritueel van wrede heksen

Eén verhaal uit de krant van afgelopen week bleef hardnekkig door mijn hoofd spoken: dat van Rob Vreeken (Ten Eerste en Buitenland, 6 februari) over genitale verminking - een betere term dan het schijnheilige 'besnijdenis'. Die afschuwelijke ingreep bij meisjes - beschadigen of afsnijden van de clitoris, of de hele vulva) komt veel vaker voor dan bekend was, onthult Vreeken. Er zijn nog meer dan de 125 miljoen bij Unicef geregistreerde gevallen, want daarbij ontbreken miljoenen meisjes uit de Golf-regio en Azië, met name Indonesië en Maleisië.
    Die landen leveren de cijfers zelf niet aan, vandaar die onderrapportage, zegt Unicef. Hè? Ja.    ...


Red.:   Dit soort organisaties doet mee aan het dekken van barbaarse culturen. Omdat ze anders "barbaarse culturen" genoemd zullen worden.

  Het zijn vooral moslimlanden die in de cijfers ontbreken, wat de illusie in stand houdt dat de verminking niets met de islam te maken zou hebben. Maar volgens de Universiteit van Maleisië is 94 procent van de moslimvrouwen in dat land besneden, en meestal niet met een 'symbolisch' sneetje in de clitoris. Voorstanders van die traditie beroepen zich wel degelijk op hun godsdienst.

Maar hierover wordt dus stelselmatig gelogen, en weggekeken:
  Religieus getint is ook het commentaar op de website van CMF Nederland (Christian Medical Fellowship) 'Waar halen "wij" eigenlijk het recht vandaan om ons met Afrikaanse tradities te bemoeien en onze westerse cultuur superieur te verklaren?' mijmert de commentator. De 'mildste vorm' van besnijdenis , de incisie, wordt voorgesteld als een 'redelijk alternatief': 'Mensen kunnen op deze manier toch "iets" aan hun traditie doen, zonder dat het gevaarlijk of verminkend is.' Over meisjes aan wie dit 'iets' wordt voltrokken, geen woord.
    Het is een drogreden die je decennialang uit de mond van feministen hoorde, en soms helaas nog hoort: 's lands, wijs, 's lands eer. Het is 'hun cultuur'. Een gemakzuchtig argument, dat wegkijken rechtvaardigt. Speelde ook mee dat genitale verminking van meisjes ook door vrouwen in stand wordt gehouden? Hirsi Ali kreeg weinig steun in feministische kring (gelukkig wel in Opzij). Want Ayaan was rechts en had de verkeerde vrienden.

Nog maar een week of twee terug kwam hetzelfde soort praat uit de mond van de politiek-correcte kwezel Asha ten Broeke uitleg of detail , ook in de Volkskrant.
    Aleid Truijens schildert ook nog bijzonder treffend de weerzinwekkendheid van het gebeuren:
  Stel het je eens voor. Je bent zes. Het is een mooie dag vandaag, zeggen de moeders en de grootmoeders. Vandaag onderga je een belangrijk inwijdingsritueel, net als zij vroeger. Vandaag zul je erbij horen, een echte vrouw! Straks krijg je een nieuwe jurk, en cadeautjes. Maar eerst moet je op het bed gaan liggen. Terwijl twee vrouwen je vastpakken, trekt een ander je benen uit elkaar, en pakt een vierde een mes. Daarmee snijdt ze een stuk uit je lichaam. Een vlammende pijn schiet door je heen. Je hoort jezelf krijsen. Het bloed gutst over je benen.

En degenen die het op wat voor wijze dan ook vergoelijken, zijn minstens net zo weerzinwekkend.
    Hier is zo'n cultuurverrader, meteen namens een hele organisatie, en dan ook nog het meest edele en hoge niveau op het vlak van organisaties: de VN:


Uit: De Volkskrant, 11-02-2014, ingezonden brief van Jolijn van Haaren, Unicef Nederland

Meisjesbesnijdenis

Unicef krijgt kritiek dat zij te makkelijk zou accepteren dat er in sommige landen geen gegevens over meisjesbesnijdenis zijn (Ten eerste, 6 februari). Dat zou de onjuiste indruk kunnen wekken dat Unicef daarom geen actie onderneemt tegen deze praktijk en meisjes en vrouwen in die landen niet helpt.   ...


Red.:  Nee, nee, beste mevrouw. Het punt van de berichtgeving was dat u er als organisatie over loog. Omdat u de zaak van de moslims wilde dekken. Op een punt waar ze doen aan barbarij.

  Gedragsverandering bij dit delicate onderwerp is uitermate moeilijk te bewerkstelligen. In Irak kostte het Unicef vijf jaar lobbywerk om de nationale regering in stelling te brengen tegen genitale verminking. Wetgeving tegen besnijdenis is cruciaal om het gebruik te doen verminderen, maar daarvoor zijn data nodig: om hoeveel meisjes gaat het, waar vindt het plaats. ...

En er volgde nog zo'n reeks leugens. Met dit als meest gematigde antwoord:


De Volkskrant, 12-02-2014, ingezonden brief van Pieter Markus, Geldrop

Vrouwenbesnijdenis is strafbaar, punt.

'Wetgeving tegen besnijdenis is cruciaal om het gebruik te doen verminderen, maar daarvoor zijn data nodig: om hoeveel meisjes gaat het, waar vindt het plaats', aldus Jolijn van Haaren van Unicef Nederland (O&D, 11 februari).
    Vreemde redenering. Maak je moord pas strafbaar als je weet hoe vaak het voorkomt? In Nederland is - zoals in alle beschaafde landen - meisjesbesnijdenis strafbaar, terwijl ook hier niet bekend is hoeveel vrouwen al zijn besneden en hoe vaak meisjes nog worden besneden.
    Dat komt doordat om allerlei verkeerde redenen geen jaarlijkse controle wordt uitgevoerd op meisjes uit de risicogroep, bijvoorbeeld door de schoolarts, zoals Ayaan Hirsi Ali in 2004 heeft voorgesteld. Van een effectieve bestrijding is hierdoor ook in Nederland helaas geen sprake, en we hebben geen idee of het verbod wel helpt.
    Toch is dat geen reden de wetgeving dan maar in te trekken.
 

Red.:   Maar het passende antwoord is dit: Uw reactie, mevrouw VN, is een reeks vuile leugens om een elementaire waarheid te verhullen: de meest effectieve en snelle methode om dit verschijnsel de kop in te drukken is ze openlijk aan de schandpaal nagelen als barbaren. En ook ze als barbaren niet in je westerse land toe te laten.
    Weer zo'n artikel waar deze redactie van droomt:


Uit: De Volkskrant, 01-03-2014, van verslaggeefster Maud Effting

Universiteit laat God uit proefschrift scheuren

Het waren slechts een paar korte zinnetjes over God die promovendus Jerke de Vries opnam in het dankwoord van zijn proefschrift. Maar de Wageningen Universiteit maakte daar vlak voor zijn promotie korte metten mee: God moest uit het proefschrift. Anders kon hij zijn promotie op zijn buik schrijven.
    Tot begin januari dacht agrotechnoloog De Vries nog rustig te kunnen promoveren op zijn onderzoek naar mest. Omdat hij veel aan zijn geloof had gehad, wilde hij God in zijn proefschrift bedanken. Maar daarbij had hij buiten de decaan gerekend. Die had vorig jaar september de regels aangescherpt: geen enkele religieuze of politieke uiting meer in proefschriften. En dus ook niet in het dankwoord, waarin promovendi traditiegetrouw op zeer persoonlijke wijze iedereen bedanken.
    De Vries hield voet bij stuk. Hij zette de zin 'My Father God, thank You, it's the most wonderful thing to be loved and honoured by You' in zijn dankwoord. Ook gebruikte hij een citaat van Augustinus.
    Het College voor Promoties zette hem daarop voor het blok: hij moest alles afplakken. 'En als hij dat niet wilde, dan zouden ze het proefschrift terugtrekken', vertelt zijn promotor, hoogleraar Peter Groot Koerkamp, desgevraagd. 'Het boekje was inmiddels met honderden tegelijk gedrukt. Maar Jerke wilde niets afplakken. Het was alles of niets voor hem. Hij zei: 'Ik ga mezelf niet censureren, dan gaat mijn hele dankwoord er maar uit.' Uiteindelijk heeft hij toen de bladzijden uit de boekjes gescheurd.'
    Daarnaast zei hij in het universiteitsblad: 'Als een promovendus in zijn dankwoord drie pagina's over zijn paard schrijft alsof het God de Heer is, mag dat wel.'
    In een reactie zegt de universiteit dat De Vries van tevoren wist dat het niet mocht. 'Hij heeft het ons gevraagd en we hebben nee gezegd.'    ...


Red.:   Prachtig. Het onweerlegbare bewijs dat het wel kan. makkelijk kan. Het verbieden van de aanwezigheid van de moslimssymbolen en de islam in het algemeen aan de universiteit. En alle andere door de overheid betaalde instellingen. Degenen die het nalaten, zijn keiharde verraders.
    Nogmaals een bevestiging dat deze kanker in Engeland al veel wijder is verspreid:


Uit: De Volkskrant, 03-03-2014, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Britse troeteljihadist blijkt niet zo aaibaar

Amnesty International omarmde hem als vredesactivist, The Guardian gaf hem een podium om zijn visie wereldkundig te maken en liefdadigheidsinstellingen financieren zijn organisatie. Na zijn gevangenschap was Moazzam Begg binnen progressieve kringen uitgegroeid tot troeteljihadist. Er bleef scepsis bestaan over de ware aard van de moslimactivist. Terecht, zo blijk nu. Zaterdag werd hij aan de rechter voorgeleid op verdenking van terroristische activiteiten in Syrië.    ...


Red.:   En denk maar niet dat hij een geïsoleerde enkeling is:


Uit: Elsevier.nl, 28-05-2013, door Shari Deira uitleg of detail

Driekwart Nederlandse moslims vindt Syrië-gangers helden

Marokkaanse en Turkse moslims in Nederland hebben sympathie voor hun geloofsgenoten die naar Syrië gaan om te strijden tegen regime van president Bashar al-Assad. Bijna driekwart typeert hen als helden.


Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Motivication in opdracht van het NCRV-programma Altijd Wat.
    Uit de studie blijkt ook dat moslimjongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst zich kwader maken over de situatie in Syrië dan autochtonen. Van de moslims is dat 88 procent tegenover 48 procent van de autochtonen.
    Van de respondenten zegt 72 procent dat het goed is dat Nederlandse moslims naar Syrië vertrekken om te vechten, terwijl 8 procent van de autochtonen dit goedkeurt. 73 procent van de moslims typeert de Syrië-gangers zelfs als helden.    ...
    Een meerderheid van de Turkse en Marokkaanse moslims (81 procent) vindt dat de Syrië-gangers doen wat de Verenigde Naties nalaten.


Red.:   En die percentages liggen in wekelijkheid nog ongunstiger, vanwege het verschijnsel van "sociaal-gewenst antwoorden", want de vragen worden gesteld door Nederlanders. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit in Engeland gunstiger ligt, zie de aanslagen van "Engelse" moslims in Londen 2005.
    De opinieredacteur van de Volkskrant, de man die verantwoordelijk voor de censuur op de website, legt nog eens haarfijn uit wat cultuurverraad is:


Uit: De Volkskrant, 06-03-2014, door Henk Müller

Twistgesprek | Henk Müller met Stefan Gärtner

'God is kennelijk serieuzer dan een knuffel'

Wetenschap en religie zijn gescheiden werelden. Dat moet vooral zo blijven. Voor God is geen plaats in een proefschrift. Of wel?


Agrotechnoloog Jerke de Vries mocht van de Universiteit van Wageningen niet promoveren als hij zijn dankwoord aan God niet uit zijn promotieonderzoek zou scheuren. Terecht. Voor God is geen plaats in de wetenschap.
...

Sinds kort heeft Wageningen religieuze en politieke uitspraken verboden in de proefschriften. Stel dat hij de PvdA bedankt, of de PVV. Kan ook niet.
'...Voor mij staat als een paal boven water dat je wetenschappelijke methoden hebt, en religieuze voorstellingen die iemands leven zin geven. Dat moet je niet laten verwateren.'

Precies, en daarom: geen God in een proefschrift.
...


Red.:   Daarom geen religie aan een universiteit, dus. Behalve:

  Heel fijn, maar religie hoort niet in de wetenschap thuis.
'Religie is niet zomaar uit de universitaire omgeving te bannen. In Turkije speelde de discussie of vrouwen een hoofddoek mogen dragen op de universiteit. De conservatieve regering van premier Erdogan wilde het verbod afschaffen. Nu worden hoofddoeken gedoogd. De universiteiten zagen dat de laïciteit werd bedreigd. Kennelijk is het gidsland van de secularisatie daar ook bang voor.'

Nederland? Wij staan studenten hoofddoekjes toe.

Ja, want dat biedt een fijne gelegenheid tot cultuurverraad.
    De binnensteden en andere wijken van de grote steden worden onveilig gemaakt door allochtoon straatgajes. Terwijl de Nederlandse jongeren op school zitten op weg naar nuttigheid voor de Nederlandse maatschappij. Dus wat doe je als cultuurverradende elite: je laat dat straatgajes los op de Nederlandse schooljeugd om ze te vertellen dat ze niet deugen:


Uit: De Volkskrant, 09-04-2014, van verslaggeefster Marjon Bolwijn

Vwo krijgt levensles van de straat

Ridge en Jamiën waren ooit achterstandsjongere, maar ze hebben leerlingen op de middelbare school heus wel iets te vertellen. Dat je beducht moet zijn op vooroordelen, bijvoorbeeld.


Tussentitel: De eerste indruk klopt vaak niet. Snappen jullie het een beetje? Jamien - jongerentrainer The Social Effect

Daar staat hij, de dubbelganger van voetballer Edgar Davids, in het middelpunt van een kring starende 14-jarige middelbare scholieren. Ze hebben Ridge nooit eerder gezien, wat is hun eerste indruk van hem?
    'Hij maakt muziek', klinkt het. 'Hij sport', zegt een ander. 'Hij is 32 jaar en heeft kinderen.'
   'Hij gebruikt.'
   'En wat gebruikt hij dan?, vraagt de eveneens Antilliaanse Jamiën, die met zijn swingende gebaren de schuchtere scholieren uit hun tent lokt. 'Drugs', zegt een jongen plompverloren.
    Dan vertelt Ridge de kring de waarheid. 'Ik ben 21 jaar, maak inderdaad muziek, ik sport, ik heb geen kinderen en ik gebruik totaal geen drugs.'    ...


Red.:   Dan is hij de enige. (Ja, natuurlijk weten ook wij dat het gaat om twee groepen, maar de groep "goeden" is klein, en de groep "fouten" is groot. Dat dient vertelt te worden, en waarom dat zo is: dezelfde reden als waarom Afrika arm is: luiheid en niet kunnen samenwerken).
    Maar de Volkskrant wil het er maar inrammen: Ze zijn echt volkomen gelijkwaardig!:


En hier is de werkelijkheid:

Pief, paf, poef!!!
    In Engeland neemt het cultuurverraad steeds ernstigere vormen aan. Geen enkel televisieprogramma kan nog uitgezonden worden zonder een overdaad aan negers, en ook het onderwijs is nu volledig ondergeschikt verklaard aan de islam:


Uit: Volkskrant.nl, 06-04-2014, redactie, ANP

'Vervroeg Britse eindexamens vanwege ramadan'

In Groot-Brittannië liggen de examendata van 2016 en later onder vuur. Onderwijsdeskundigen willen dat middelbare scholen de zogeheten GCSE- en A-level-toetsen eerder in het jaar gaan afnemen vanwege de ramadan. Wie met een knorrende maag een examen maakt, scoort slechter, vrezen zij.
    De examens worden altijd in mei en juni gemaakt en ramadan valt in 2016 in die tweede maand. ...


Red.:   Mooi zo. Een goede gelegenheid om te testen: "Wat vinden moslims belangrijker: hun religie of onderwijs?". Het antwoord kennen de "deskundigen" al: hun religie. En tevens is dit dus een geschikte manier om te testen of moslims geschikt zijn om in een westerse samenleving te wonen. Antwoord: Nee.
    De redactie was dit geval al vergeten, maar werd eraan herinnerd door een voorspelbaar gevolg ervan:
 

Uit: De Volkskrant, 22-04-2014, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Engelse scholen in greep radicalen

Meisjes die achter in de klas moeten zitten, niet-moslims die zichzelf moeten onderwijzen en extremistische geestelijken als gastdocent. Zulke praktijken vinden plaats op openbare scholen in Birmingham die zijn 'geïnfiltreerd' door moslimradicalen. Het Britse ministerie van Onderwijs staat nu op het punt, meldt The Sunday Telegraph, om zes scholen onder curatele te stellen.
    Operatie Trojaans Paard: dat zou de naam zijn die radicale moslims hebben gegeven aan hun poging om scholen in de tweede stad van Engeland te islamiseren. In een uitgelekt rapport staat bijvoorbeeld dat meisjes op de Park View-school achterin of aan de zijkant moeten zitten. De leerlingen daar zijn getrakteerd op een gastles van Shady al-Sulaiman, een prediker die het stenigen van homoseksuelen propageert.
    Op Golden Hillock kregen scholieren met een christelijke achtergrond te horen dat de docent godsdienst alleen les geeft over de islam. Leerlingen op de Nansen-basisschool moeten verplicht lessen Arabisch volgen, terwijl ze weinig tot geen onderricht krijgen in muziek, kunst en cultuur. Vorige maand kwam naar buiten dat het plaatsvervangend hoofd van Nansen een organisatie leidt - Education Analysis - die de islamisering van het onderwijs in Birmingham nastreeft.    ...


Red.:   Er is maar één enkele oplossing voor de aanwezigheid van deze vijfde colonne : remigratie.
    Uit het archief alwaar het was beland wegens tijdgebrek:


Uit: Telegraaf.nl, 03-09-2013, redactie. uitleg of detail

Berlijn verbiedt Kerstmis en ramadan

In de Berlijnse wijk Kreuzberg is het vanaf heden verboden om in het openbaar feesten met een religieuze achtergrond te vieren. Volgens diverse Duitse media zal er geen Kerstmis en ramadan meer gevierd worden omwille van gelijke behandeling.


Het plan komt oorspronkelijk bij de oppositiepartijen de Groenen en de Piratenpartij vandaan en werd vervolgens door wethouder Peter Becker van de Sociaaldemocratische Partij van Duitsland doorgezet.    ...


Red.:   Die lui, multiculturalistische sociaal-democraten, belanden nog eens aan de hoge bomen, en hebben dat dan volledig aan zichzelf te wijten.
    Het volgende is een meer materiële kwestie, maar geeft aan hoe diep het verschijnsel gaat:


Uit: De Volkskrant, 10-07-2014, van verslaggeefster Marjon Bolwijn

Reportage | Witte enclaves

'Die schotels' krijgen wel subsidie

Witte arbeidersbuurten voelen zich achtergesteld bij multiculturele wijken. Zo ook in Blauwe Zand en Floradorp in Amsterdam-Noord. 'Wij moeten alles zelf zien op te lossen.'


Ze voelen zich vergeten, de bewoners van de 'witte' arbeiderswijken Floradorp en Blauwe Zand in Amsterdam-Noord. ...


Red.:   Het is al een wonder dat de Volkskrant over deze wijken schrijft zonder meteen de termen "xenofobie", "discriminatie", en "racisme" te hanteren in de kop. Maar, kennelijk geschrokken door het fanatieke islamisme van de moslims blijkende uit de steun aan de jihadi's, is men nog niet zo ver dat de werkelijkheid: "Witte arbeidersbuurten zijn achtergesteld bij multiculturele wijken", opgeschreven kan worden. En dat dat zo is blijkt pas veel verderop in het stuk:

  Marga Negenman is er met een groep vrijwilligers dan wel in geslaagd een stichting op te richten die de scepter zwaait over het wegbezuinigde buurthuis De Driehoek in Blauwe Zand, maar dat heeft heel wat hoofdbrekens gekost. 'We wisten niet hoe we zoiets moesten aanpakken, niemand had hier ervaring mee. Alleen al het opstellen van een meerjarenbegroting is een hels karwei. Wij moeten alles zelf zien op te lossen. Ik ben jaloers op de omliggende buurten, waar wel betaalde professionals bewoners helpen.'

En lees voor 'omliggende buurten' (weer uit het begin van het artikel:
  de 'witte' arbeiderswijken Floradorp en Blauwe Zand in Amsterdam-Noord. De uitbundig oranje versierde kleine volksbuurten in het Amsterdamse stadsdeel met de grootste oppervlakte weten zich omringd door multiculturele wijken.

... dus "allochtone  buurten", of nog correcter: "islamisten buurten".
    Zelfs de meest fanatieke multiculturalisten (Tonkens had jarenlang een politiek-correcte stookcolumn in de Volkskrant) beginnen het verraad nu toe te geven, natuurlijk hopende daarop een beroep te kunnen doen als ze laten voor een tribunaal worden gesleept:
  Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap aan de Universiteit voor Humanistiek, noemt de indruk van de bewoners dat wijken als Blauwe Zand en Floradorp vergeten worden, 'begrijpelijk'. In zijn algemeenheid klopt het niet dat de overheid meer investeert in multiculturele wijken dan 'witte' delen van de stad waar bewoners sociaal-economisch in een achterstandspositie verkeren, zegt ze. 'Het is wel lange tijd zo geweest.

Natuurlijk is dat tweede een waarheid, en wat ervoor staat, dat het nu niet zo is, een even harde leugen als dat het tweede ook decennialang ontkend is.
    De afgelopen twee weken, schrijvende 12 augustus is er in de Haagse Schilderswijk, een shariawijk, twee keer gedemonstreerd voor de jihad in Syrië en Irak en tegen Israël - onder het roepen van leuzen als "Dood aan de Joden", en onder zwarte vaandels van de terreurorganisatie ISIS. Er was ophef bij GeenStijl, maar de rest van de media vond het sop de kool niet waard. De kritiek op Haags burgemeester Van Aartsen dat hij dat had toegestaan werd weerlegd met "het fundamentele basisrecht op demonstratie". De Volkskrant noteerde de steun van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam aan Van Aartsen.
    Op 10 augustus, twee dagen terug, was er een demonstratie tegen de terreurgroep ISIS (IS) in de Haagse Schilderswijk. Deze demonstratie werd aangevallen door supporters van ISIS (IS), al dan niet wonende in de Haagse Schilderswijk. Hier is de reactie van de Volkskrant:


Uit: Volkskrant.nl, 12-08-2014, door Hans Wansink

'Afwachten hoe demonstraties ontsporen is geen optie meer'

In de Haagse wijken Schilderswijk en Transvaal gooien demonstraties voor en tegen de IS olie op het vuur, schrijft Hans Wansink in het commentaar van de Volkskrant.


Red.:
   Dus de ISIS-moslims mochten vrijelijk demonstreren, en de Nederlanders mogen dat niet. Een goorder van vorm van verraad is tot nu toe nog niet vertoond geweest. Natuurlijk is het gewoon een voortzetting van de voorgaande trends, maar evengoed verbaas je je erover dat men die volgende stap heeft durven nemen. Vanaf hier naar spontane geweldpleging over en weer is nu redelijk klein geworden: de moslims voelen zich extra gesteund door politiek en media, de Nederlanders voelen zich extra geschoffeerd en onderdrukt door hen.
    En natuurlijk wordt er voor het "goede doel" ook weer uitvoerig gelogen:
  Zondag was het voor de zoveelste keer raak op en rond de Hoefkade in de Haagse Schilderswijk. Met groot machtsvertoon moest de Mobiele Eenheid er aan te pas komen ...

Een gore leugen: de Mobiel eenheid was er niet toen de ISIS-moslims demonstreerden. Dat was een vraag van GeenStijl: "Waar is de Mobiel Eenheid?". De Mobiele Eenheid was er alleen toen de Nederlanders demonstreerden.
  Met groot machtsvertoon moest de Mobiele Eenheid er aan te pas komen om rechts-radicale demonstranten en IS-aanhangers uit elkaar te houden.

Een gore leugen - de werkelijkheid: met groot machtvertoon moest de Mobile Eenheid voorkomen dat de moslims de Nederlanders aanvielen.
  Politiemensen werden bekogeld met stenen en vuurwerk, journalisten, persfotografen en cameramensen werden belaagd en gemolesteerd.

Een gore leugen: "Politiemensen werden bekogeld met stenen en vuurwerk, journalisten, persfotografen en cameramensen werden belaagd en gemolesteerd door de moslims".
    Na welke leugens de Volkskrant ook nog gaat fungeren als spreekbuis voor de moslims:
  De bewoners van de Haagse volkswijken Transvaal en Schilderswijk eisen ...

Een gore leugen - de werkelijkheid:  "De moslims eisen ..."
  ... eisen van het gemeentebestuur en van de landelijke autoriteiten dat er een einde komt aan de vele demonstraties die deze zomer hun straten en (speel-)pleinen onveilig maken.

Een gore leugen want ze eisten niets na de demonstraties van de moslims. De werkelijkheid: "De moslims eisen dat Nederlanders niet mogen demonstreren in de Schilderswijk".
    En de Volkskrant kiest volledig partij voor de moslims:
  Wanneer de kans bestaat op geweldpleging en dus omstanders gevaar kunnen lopen, is dat een legitieme reden voor de politie en het gemeentebestuur om geen toestemming te geven voor een demonstratie op de plek die de organisatoren hebben uitgekozen. Handhaving van de openbare orde prevaleert boven de vrijheid van demonstratie.

Een eis van de Volkskrant die niet gesteld werd toen de moslims demonstreerden. De Volkskrant eist namens de moslims.
    En hier is echt sprake van de Volkskrant, en niet van zomaar een redacteur in een hoofdredactioneel commentaar, zie de volgende reactie op de website:
  Amberling  -  12/08/14 10:49
Nu op radio 1 wordt ondermeer door de tv-recensent van de Volkskrant ontkent dat er iets aan de hand. Het zijn alleen maar wat jongens die jongens zijn. En ach natuurlijk is het prima dat van Aartsen gewoon lekker vakantie viert. Niets aan de hand.

Die tv-recensent is Jean-Pierre Geelen uitleg of detail , rabiaat politiek-correct en multiculturalist, zoals de meeste Volkskrant-medewerkers.
    Meer volgt.
    Hier nog wat reacties die triggeren op hypocrisie:
  Erik Blodaks  -  12/08/14 14:14
'Afwachten hoe demonstraties ontsporen is geen optie meer.' Dus? Wegblijven uit 'islamitische' wijken. Wat daar gebeurt tot incident verklaren. Niks aan de hand, kop in het zand. We bedrijven nu eenmaal geen incidentenpolitiek. ISIS-vlag, hakenkruis? Nou ja, dat zijn jongetjes die van niks weten. Gebeurt niks wat niet toegestaan is. Vrijheid van meningsuiting. Toch? Prinsenvlag? VRESELIJK!!! Rechts-extremistisch geweld!!!! Optreden!!!

JohanPsen  -  12/08/14 12:54
Na de ISIS-'demonstratie' werd het recht op demonstreren nog te vuur en paard verdedigd in deze krant als grondrecht nr 1 van een democratie (terecht!). Na 1 tegendemonstratie is het blijkbaar ineens allemaal anders, want nu gaat het om zgn. rechts-radicalen. Waar met een Nederlandse vlag zwaaien in Nederland blijkbaar al goed voor is. De nationaal-socialisten waren niet eens aanwezig, wegens het pro-Isreal standpunt van deze demonstratie. Omgekeerde wereld, Hans....

En meer mensen met een leugendetector bij de hand:
  Dijkstra76  -  12/08/14 13:34
"....rechts-radicale demonstranten en IS-aanhangers uit elkaar te houden. Politiemensen werden bekogeld met stenen en vuurwerk, journalisten, persfotografen en cameramensen werden belaagd en gemolesteerd." . Beste redactie, "rechts-radicale" demonstranten; ieder weldenkend mens is tegen die ISIS barbarij. Er liepen vast en zeker "normale" demonstranten mee. Suggestief overigens om ook deze groep als stenengooiers aan te wijzen, dat betrof enkel dat ISIS/Islam-tuig!

Ja ja, de Volkskrant is er weer aardig in geslaagd om olie op het vuur te gooien.
    Een andere hetze waar de media de laatste twee jaar druk mee bezig zijn geweest ter ondermijning van de Nederlandse cultuur is die tegen Zwarte Piet. De aanjagers Quinsy Gario en Anousha Nzume waren niet van de buis en het krantenpapier te slaan. Met vanaf de eerste momenten van de discussie volkomen helder: 90 procent van de Nederlanders vindt het onzin. Bijna alle blanke Nederlanders dus. Die rest wordt gevormd uit de multiculturalistische elite, de negers, en nog wat meelopende allochtonen van andere origine die Nederland haten. Hetgeen de media en de elite er niet van heeft weerhouden om nog wat extra olie op het vuur van de hetze te gooien. Natuurlijk gepaard gaande met keiharde leugens over "overleg". Hier is de uitkomst van dat overleg:


Uit: De Volkskrant, 15-08-2014, van verslaggever Joris Zwetsloot

Zwarte Piet krijgt ander uiterlijk

Na twee jaar heftig debat lijkt het pleit beslecht: Zwarte Piet gaat er anders uitzien. Hoe, daarover zal nog veel worden gesteggeld. Hij moet in elk geval zijn 'negroïde stereotypering' kwijtrakenRed.:   Het is al meteen volkomen duidelijk: er komt nog meer overleg, maar de uitkomst staat al vast. Gore leugens en manipulatie. En wie hebben gezorgd voor dit dictaat:

  Het uiterlijk van Zwarte Piet gaat definitief veranderen. Dit hebben de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, en vicepremier Lodewijk Asscher afgesproken met het Amsterdams Sinterklaascomité en de NTR, die de landelijke Sinterklaasintocht uitzendt.

De opvolger "de boel bij elkaar houder" Cohen in de vorm van de "de boel bij elkaar houder" Van der Laan, en de "ritueel slachten en besnijdenis moet kunnen" Asscher. De bekende kongsi van het multiculturalisme en de Joodse cultuur. Die dus gaan beslissen over de Nederlandse cultuur, tezamen met de erkende cultuurverraders van de NTR, die zo veel mogelijk zwarten en lichtgetinten op de Nederlandse telvisie willen en de kinderprogramma's volstoppen met dit figuren: voor iedere blanke een gekleurde en liefst meer, want er zijn heel veel gekleurde types en ze moeten er allemaal bij horen.
    En ook in dit artikel is de hetze weer volledig vertegenwoordigd - de eerste zinnen van de volgende alinea's
  Tegenstanders van Zwarte Piet hadden het proces aangespannen. Zij vinden ...
    Hoe de nieuwe Zwarte Piet eruit komt te zien, is niet bekend. Om de raciale stereotypering kwijt te raken wordt het een echte schoorsteen piet, zei Van der Laan wel alvast. ...
    Volgens programmamaker Anousha Nzumé is het de zwarte kleur die de verkeerde associatie oproept. ...
    De roetvegen waar Van der Laan op zinspeelt zijn volgens Nzumé een goede eerste stap...

Dan volgt er iets van de andere kant:
  ... de voorzitter van het Sint Nicolaasgenootschap, Jan van Wijk, vindt het idioterie. ...
    De anti-Pietenstichting Nederland Wordt Beter vindt dat je niet kan volhouden dat Zwarte Piet een kwelgeest is, zegt een woordvoerder. 'Zwarte Piet ziet er gewoon uit als de donkere mensen uit het stripboek Kuifje in Afrika van jaren geleden. We willen daar vanaf.'

Om te besluiten met ...
  De anti-Pietenstichting Nederland Wordt Beter vindt dat je niet kan volhouden dat Zwarte Piet een kwelgeest is, zegt een woordvoerder. 'Zwarte Piet ziet er gewoon uit als de donkere mensen uit het stripboek Kuifje in Afrika van jaren geleden. We willen daar vanaf.'

... het geluid er tegen. In totaal 500 woorden in de tekst van het artikel, verdeeld over 410 tegen en 90 voor. Over een verhouding binnen de bevolking van 90 voor en 10 neutraal of tegen.
    Daar is de Volkskrant en haar idee van democratie.
    Nu leek door het naar buiten komen van die enorme aanhang voor Zwarte Piet: 2 miljoen likes voor de Zwrate Piet-pagina op Facebook, dat de discussie, onverwacht, beide kanten op kon gaan. Hier is de reden dat hij naar de op voorhand te verwachten kant door is geslagen:
  Tussenstuk:
Ineens is Zwarte Piet politieke zaak

Premier Rutte keek vorig jaar steeds verbaasd op, geïrriteerd bijna, als hem weer de vraag werd gesteld: vond hij niet dat het tijd was om Zwarte Piet van kleur te laten verschieten? Helemaal niet, was steeds zijn reactie. 'Zwarte Piet is zwart en dat kan ik niet veranderen. Zo heet hij nu eenmaal.' En: 'Hoed je voor het land waar de politiek daar vergaande opmerkingen over heeft:
    Hoe is in dat licht te verklaren dat vicepremier Lodewijk Asscher nu opeens toch het voortouw lijkt te nemen? De afgelopen weken is Asscher 'om inspiratie op te doen' in Amsterdam aangeschoven bij het overleg in de hoofdstad over de rol van Zwarte Piet. Hij meent nu dat die wel degelijk moet veranderen. Wat is er veranderd? 'Minister Asscher heeft gemerkt dat de discussie eigenlijk gaat over discriminatie en het koloniaal verleden', aldus zijn woordvoerder desgevraagd. 'Dat raakt mensen emotioneel. Het doel is dat iedereen plezier kan beleven aan het sinterklaasfeest.'    ...

Een gore leugen: het is een keuze tussen Nederlands plezier en zwarte Nederlandhaat. Want plezier zullen ze er nooit aan beleven, net zoals ze geen plezier beleven aan welk aspect van de Nederlandse cultuur dan ook, behalve de cultuur van de uitkeringen. Anders zouden ze niet dag-in en dag-uit zeuren over kolonialisme en slavernij - als ze plezier hadden in iets van de Nederlandse cultuur.
    Asscher kiest doodgewoon voor de zwarte haat, in plaats van de Nederlandse plezier en cultuur.
    Waarom doet Asscher dat, terwijl het gelijk op alle mogelijke manieren toch zo overduidelijk aan de andere kant ligt. Hij moet één of andere vorm van belang hierbij hebben, en wel een dusdanig sterke vorm van belang dat het alle praktische andere theoretisch belangen en afwegingen overstijgt.
    En hier is de zaak voor slechts een beperkt aantal mensen meteen duidelijk, want je moet in Nederland een rationeel karakter en een sterk kritische natuur hebben om te zien welke overweging voor Asscher dit is. Dit is namelijk de Joodse cultuur. In de Joodse cultuur is het nomadisme de kern van alles, en voor dat ook maar enigszins aan de Joods cultuur gebonden is, en dat is Asscher, is het nomadisme, de vrijheid van reizen de hele wereld rond, een alles overstijgend belang. En in de discussie tussen de zwarte haters en de blanke pleziermakers is de blanke Nederlander de resident, de thuisblijver, en de zwarte hater de nomade. Want immigrant. En uit Afrika, wat verder terug.
    Wat we hier zien bij de persoon van Asscher, is de Nederlandse- en Europese cultuur-haat van de Joodse cultuur, zie de algemene beschrijving hier uitleg of detail en de uitgebreide verzameling met voorbeelden hier uitleg of detail . Lodewijk Asscher heeft zich lang proberen voor te doen als een Nederlander, maar blijkt, zodra er dus gekozenen moet worden tussen culturen, van de Joodse cultuur.
    Met nog iets dat we al uitvoerig zijn tegengekomen bij andere vertegenwoordigers als Arnon Grunberg uitleg of detail en Anet Bleich uitleg of detail : de weerzinwekkende combinatie van gore leugens en smerige retorische trucs om die gore leugens te maskeren. Hier is de bewering van Asscher:
  Asscher wil binnenkort met organisaties om tafel die betrokken zijn bij het sinterklaasfeest.  Hij denkt daarbij in eerste instantie aan de landelijke intocht van Sinterklaas en aan de publieke omroep die de nationale intocht uitzendt. Hij wil uitdrukkelijk geen nationale richtlijnen opleggen' over de toekomst van Zwarte Piet, maar wil dat de betrokken organisaties samen tot een oplossing komen.

En hier is de werkelijkheid zoals de Volkskrant die op haar voorpagina samenvat:
  Sinterklaasfeest

Piet krijgt een ander uiterlijk


Na twee jaar debat gaat Zwarte Piet er anders uitzien. Hij moet in ;lek geval zijn 'negroïde stereotypering' kwijtraken. Dit hebben de burgemeester van Amsterdam en vicepremier Asscher afgesproken met betrokken organisaties.

Het wordt steeds duidelijker waarom er Jodenvervolgingen zijn geweest in residente culturen over de hele wereld. Niet dat geweld een goede reactie is, maar dat er reactie komt op de Joodse haat en afkeer van de residente cultuur, is begrijpelijk.
    Maar vermoedelijk is ook over Zwarte Piet de facto nog niets beslist, want een vorm van oproer begint steeds meer tot de mogelijkheden te worden. Men speelt hier met vuur.
    Kijk maar naar de reacties op de opinie-pagina's:


De Volkskrant, 16-08-2014, ingezonden brief van Odiel Lepoutre-Waals, Amsterdam

We maken het zelf wel uit

Voor de goede orde: noch minister Asscher (PvdA) noch burgemeester Van der Laan (PvdA) maakt uit of Zwarte Piet blijft. Dat maakt dè bevolking uit. Wij laten nooit toe dat Zwarte Piet verdwijnt. Wat rechters of hotemetoten ook zeggen. Wat denkt die verwaande Van der Laan wel niet! De man is niet eens gekozen, net zomin als Asscher.


Red.:   Heerlijk duidelijk. Maar de volgende is nog mooier:


De Volkskrant, 16-08-2014, ingezonden brief van Anja C. van den Bosch, Groningen

Alles anders

Na twee jaar debat gaat Sinterklaas er anders uitzien. Hij moet in elk geval zijn rooms-katholieke stereotypering kwijtraken. Het paard van Sinterklaas moet niet langer wit zijn en de zak van Sinterklaas moet vervangen worden door een kunststof transparante trolley met ecologisch verantwoord verpakte hazelnootjes, Fairtrade. Over alternatieven voor kinderen met een notenallergie wordt nog nagedacht.
    Alle sinterklaasliedjes zullen nog dit jaar worden bew~rkt door bekende Nederlandse liedjesschrijvers, maar behouden hun melodie.
    Het feest kan beginnen.


Red.:   Je moet als bestuurder maar het lef hebben om je in ene positie te manoeuvreren om op zo'n fraaie manier uitgemaakt te worden voor cultuurverrader. Van Asscher volkomen begrijpelijk: die wordt gedreven door zijn nomadistische genen. Van der Laan had serieus beter kunnen weten, gezien wat zijn voorganger op dit pad in overgekomen. Een pad dat Cohen uitleg of detail afgelegde met aan zijn hand de moslims die die hand inmiddels tot de arm hebben afgebeten. Van de Laan loopt het pad af met naast hem de negers. Op individuele basis minstens net zo gevaarlijk uitleg of detail .
    Maar de Volkskrant dramt natuurlijk door. Dus na de truc van "de voldongen feiten", volgt die van"kijk eens hoe redelijk ik ben":


Uit: De Volkskrant, 18-08-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Hans Wansink

Piet en Eberhard

...    Dat de Sinterklaastraditie iets met slavernij te maken zou hebben, wordt weliswaar betoogd door activisten tot en met de Verenigde Naties, maar zonder kennis van zaken. Het zijn zware beschuldigingen die een slagschaduw werpen op een uniek kinderfeest dat het van speelsheid moet hebben. Politisering van de Sinterklaastraditie is het laatste waarop de kinderen zitten te wachten.    ...


Red.:   Wat ben ik toch redelijk. En dus ...:

  Dat Sint en Piet er zijn voor alle kinderen, betekent dat zij zich rekenschap zullen geven van de geseculariseerde, multi-etnische samenleving die Nederland de afgelopen halve eeuw is geworden. Piet is allang geen onderdanige, domme knecht meer, net zo min als de Sint zich iets gelegen laat liggen aan de voorschriften van zijn baas in het Vaticaan. Toch is het goed als Sint en Piet zich blijven vernieuwen om tegemoet te komen aan reële gevoelens van onbehagen bij donkere Nederlanders.

... moet aan alle eisen van de racistische en Nederland-hatende minderheid voldaan worden.
    Natuurlijk heeft de Volkskrant en de rest van de politieke-correctheid ook de grootst mogelijke moeite om afscheid te nemen van hun islamofilie:


Uit: De Volkskrant, 19-08-2014, column door Wilma de Rek

Compassie

De slag om de Schilderswijk is voorbij, de slag om het Malieveld komt eraan. Op 20 september zullen demonstranten tekeergaan tegen nationalisme en vóór het volk, tegen rechts-extremisme en vóór het vaderland, en vermoedelijk vooral tegen elkaar. Liever zouden de betogers weer gezellig naar de Schilderswijk gaan, maar daar heeft burgemeester Van Aartsen van Den Haag een demonstratieverbod moeten afkondigen.    ...


Red.:   Natuurlijk pas toen de Nederlanders gingen betogen - toen het de ISIS-koppensnellers waren, was er geen enkel probleem en werden ze toegejuicht in "hun" wijk.
  De eerste club die zich officieel voor het Malieveld heeft aangemeld, is 'MDL Holland'. Wie MDL googelt, stuit op diverse nare maag, darm- en leveraandoeningen, maar deze MDL staat voor Muslim Defence League, schreef verslaggeefster Janny Groen gisteren in de Volkskrant. De organisatie is eind 2013 opgericht door Ismael ibn Adam 'uit ergernis over de onderdrukking van moslims'.
    Fundamentalisten als hij hebben geen leven meer in Nederland, klaagde Ismael ibn Adam tegen Groen. ...
    Moslimfundamentalisten die naar het Malieveld trekken omdat het hen niet lekker zit dat ze niet ronduit voor hun moslimfundamentalisme mogen uitkomen en die tegelijk andersoortige fundamentalisten geen plekje onder de Hollandse regenwolken gunnen: op de een of andere manier gaat daar iets enorm geruststellends van uit.
    En dat in moslimkringen telkens nieuwe groepjes worden opgericht, met nieuwe afkortingen, is ook een goed teken. Sinds dominee Hendrik de Cock in 1834 schuimbekkend het Groningse Ulrum verliet om zich af te scheiden van de Nederlands Hervormde kerk, waarna nog jarenlang tientallen andere christenfundamentalisten óók besloten hun eigen geloofsgemeenschapje te stichten, kijkt niemand hier meer op van een religieus conflict meer of minder.

Niks aan de hand met die moslims. Dat het koppensnellers zijn in plaats van boeren op een fiets, is natuurlijk van nul en generlei belang. En sowieso heeft het niets met religie te maken:
  Alleen heeft het met religie allemaal niet zoveel te maken. Het gedemonstreer in Den Haag niet, de woede bij aanhangers dan wel tegenstanders van IS niet, en zelfs het geweld in het Midden-Oosten dat tot die woede inspireert niet. Schrijft althans religiedeskundige Karen Armstrong in haar nieuwste boek Fields of Blood: Religion and the Role of Violence, dat in januari 2015 in Nederlandse vertaling verschijnt.
    Volgens Armstrong worden bloederige oorlogen nooit uitgevochten vanwege godsdienst - zie WO I en II en de Franse Revolutie - maar is gewelddadigheid onlosmakelijk verbonden met de natiestaat.

Juist ja ... Vertel dat de soennieten en sjiieten en al die andere denominaties in Islamië maar. Nee, vindt ook mevrouw De Rek: pas met de oprichting van de Europese natiestaat is het geweld in de wereld gekomen ... Die moslims zijn onschuldige kaboutertjes met lieve baardjes en op schattige sandaaltjes ... Allemaal Jezusjes in de dop. Daar is mevrouw Armstrong heel erg in ... In Jezus.
     Tussendoor temidden van alle opwinding een kleintje uit de rubriek "traditionals":


Uit: De Volkskrant, 15-08-2014, door Evelien van Veen

Wat zijn dit voor vragen?

Bakfietstijger

Het septembernummer van Opzij is het eerste dat ze onder haar hoede had. Hoofdredacteur Irene de Bel (36) gelooft in het blad. 'Opzij is geen dood paard.'
...
De hoofddoek: symbool van onderdrukking of van individuele vrijheid?
'Hier in Nederland: van individuele vrijheid. ....'


Red.:   Parafraserend op de titel van de rubriek: "Wat zijn dit voor antwoorden?". Maar dat weten we dus al: dit zijn koppensnellende moslims-kontlik antwoorden. En oh ja, dat het hier vrouwen betreft maakt natuurlijk helemaal niets uit: die koppensnellende mannen zijn niet uit mannen geboren: de helsheid zit net zo hard in die vrouwen, en die hoofddoek zegt niets minder dat: "Ik ben tot alle helsheid en het steunen ervan in staat".
    Het inmiddels voor iedereen zichtbaar bewezen zijn van de barbaarsheid van de islam, heeft geleid tot het enigszins opschuiven van de absolute censuur op de waarheid binnen de politiek-ocrrecte media (hoewel nog niet op de televisie). Op het bovenstaande stadaardverhaal werd nu een reactie toegestaan::


Uit: De Volkskrant, 19-08-2014, door Sophie Merle

Modern feminisme is laf en apologetisch

...    Dat het westerse feminisme failliet is, blijkt niet alleen uit de dalende oplage van Opzij. Het blijkt ook uit een interview met de nieuwe hoofdredactrice van het feministische maandblad in de Volkskrant van 15 augustus. Toegegeven, de vraagstelling was nogal zwart-wit, maar zelfs de meest karikaturale stellingen zouden toch niet moeten leiden tot een situatie waarin het dragen van de hoofddoek in West-Europa als symbool van westerse vrijheid wordt verdedigd, terwijl roze meisjes-Lego als voorbeeld van onderdrukking (want rolbevestigend) wordt beschouwd. Er schuilt toch wel wat meer culturele dwang en seksisme in de traditie waaruit de hoofddoek voortkomt dan in een geëmancipeerde vrijemarkteconomie die ouders en kinderen heel veel keuzemogelijkheden biedt op het gebied van speelgoed.    ...


Red.:   Een directe referentie aan het gedram, met name in de Volkskrant, van Asha te Broeke, die dat ook gepaard doet gaan met excuses waarom ze haar feminisme niet richt op moslims uitleg of detail .

  Traditionele rolpatronen bestaan ook in de westerse cultuur, maar in tegenstelling tot de meeste niet-westerse culturen, bestaat er in het Westen, meer dan waar dan ook, de vrijheid en de ruimte om je niks van die rolpatronen aan te trekken zonder daar zeer nadelige gevolgen van te ondervinden. Dat maakt de verdediging van de hoofddoek en de aanval op roze Lego des te absurder: er wordt dwang geconstateerd waar die niet bestaat, en daar waar het risico op vrouwenonderdrukking nog het grootste is, is er vooral sprake van 'keuzevrijheid'.
   De aanname dat de keuze voor een hoofddoek in de westerse wereld altijd plaats vindt in een situatie van volkome vrijheid is buitengewoon slordig en gemakzuchtig. Dat er in Nederland de jure de vrijheid bestaat om een hoofddoek te dragen, of niet te dragen, betekent niet dat het altijd keuzevrijheid is die de facto ten grondslag ligt aan die keuze. Het is wishful thinking om te veronderstellen dat westerse normen (i.e. gelijkheid, individualisme en keuzevrijheid) meer invloed hebben op islamitische migrantenvrouwen dan religieuze dwang, familiedruk en traditionele islamitische waarden uit hun directe omgeving.
    In sommige gevallen is het dragen van de hoofddoek niet het gevolg van vrijheid maar een sleutel tot iets meer vrijheid. Zolang meisjes braaf via een hoofddoek het imago van vroomheid hoog houden, wordt er minder op ze gelet. De hoofddoek fungeert dan als ruilmiddel voor meer bewegingsvrijheid. In weer andere gevallen is het dragen van de hoofddoek het gevolg van onuitgesproken terreur. In bepaalde Franse banlieues is de kans om slachtoffer te worden van brute groepsverkrachtingen, de 'tournantes' (afgeleid van tourner, zo genoemd omdat het meisje in een kring wordt doorgegeven waarin ieder haar op zijn beurt kan verkrachten) ...

Of in Islamië zelf of in Europa: het zijn barbaren.
  In bepaalde Franse banlieues is de kans om slachtoffer te worden van brute groepsverkrachtingen, de 'tournantes' (afgeleid van tourner, zo genoemd omdat het meisje in een kring wordt doorgegeven waarin ieder haar op zijn beurt kan verkrachten), significant groter wanneer men na zonsondergang naar buiten gaat zonder dan met hoofddoek. In deze specifieke context is het dragen van een hoofddoek toch eerder een vorm van zelfbescherming dan een uiting van keuzevrijheid.    ...
    Het meeste extreme voorbeeld van het selectief-radicaal, apologetisch wegkijkfeminisme is Germaine Greer, boegbeeld van de tweede feministische golf en schrijfster van De Vrouw Als Eunuch. Dezelfde vrouw die haar magnum opus begon met 'vrouwen beseffen niet hoezeer mannen hen verachten', zegt dertig jaar later in het vervolg op dat boek doodleuk dat het willen verbieden van vrouwenbesnijdenis een westerse poging is tot het uitroeien van een culturele identiteit. De schrijfster die, omdat er zoiets als vrouwenhaat bestaat, dan ook meteen botweg concludeerde dat alle mannen daar schuldig aan zijn, is daarentegen uiterst genuanceerd over vrouwenbesnijdenis. In het vrije Westen sleutelt men nou eenmaal ook nog wel eens aan zijn of haar lichaam met cosmetische operaties, tattoos en piercings. Dan moeten we, vindt Greer, Afrikaanse vrouwen ook het recht op besnijdenis gunnen.
    Ook hier worden dwang en vrijheid weer systematisch, en op de meest potsierlijke manier, door elkaar gehaald. Als er een heel hoge prijs - zoals uitstoting, vernedering, laster en soms zelfs mishandeling - voor een bepaalde keuze betaald moet worden, zullen maar weinig vrouwen de moed hebben die keuze te maken. Voor het zeuren over speelgoed wordt per slot van rekening ook een veel lagere prijs betaald dan voor het bekritiseren van een religie die nog wel eens neigt naar fanatisme.

Ze zijn naast cultuurverraders ook doodgewoon gestoord, de islam-apologeten.
    Volkomen overbodig om de rol van burgervader Jozias van Aartsen nog eens te benadrukken - die is hard op weg naar de koppositie in de webstrijd om de Job Cohen bokaal. Maar hij dringt zichzelf volkomen onweerstaanbaar oop:


Uit: Telegraaf.nl, 27-08-2014

Van Aartsen: Schilderswijk geen kalifaat

De Haagse Schilderswijk is geen kalifaat, zegt de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen. De burgervader bracht woensdagavond een bezoek aan de wijk, die in het nieuws kwam door demonstraties voor en tegen terreurgroep ISIS. ...


Red.    Die kan in de galerie van kunstuitingen tezamen met deze meesterwerken:
  Uit: De Volkskrant, 23-02-2009, van verslaggeefster Natalie Righton

‘Plan tegen besnijdenis werkt averechts’

Migrantenvrouwen in Nederland zien geen heil in de aangekondigde harde aanpak van meisjesbesnijdenis.


De plannen van Haagse politici om meisjesbesnijdenis in Nederland ‘met wortel en tak uit te roeien’, zullen nauwelijks effect sorteren. Dit voorspellen migrantenvrouwen van Somalische, Soedanese en Ethiopische afkomst in gesprekken met de Volkskrant.
   
  Uit: De Volkskrant, 23-02-2009, door Natalie Righton

Wij zijn geen barbaren

Het is bedoeld als statement: nee zeggen tegen meisjesbesnijdenis. Daarvoor lieten migrantenvrouwen en migrantenjongeren zich portretteren. ‘Ik heb zoveel pijn gehad.’