WERELD & DENKEN
 
 

Filosofen: Rob Riemen

Rob Riemen treedt niet zo heel vaak in de openbaarheid, maar toch is hij redelijk bekend. In het spectrum van allen die in één of andere vorm de poltieke-correctheid belijden, is hij de ideooog. De man van het zuivere standpunt.

Riemen concntreert op vooral één aspect van het ideologische complex: het kosmopolitisme. En dan vooral het kosmopolitisme in de "One World"-vorm. Eën grote vreedzame handen-in-elkaar blije wereld:

Prachtig!

Riemen heeft voor zijn streven het Nexus-instituut opgericht, verbonden aan de beruchte Katholieke Universiteit Tilburg uitleg of detail , dat, door zijn kosmopolitische streven en inspanningen, populair is bij vele andere kosmopolieten in hogere instanties - waardoor het instituut een prestigieuze naam heeft gekregen.

Het kosmopolitische streven van mensen als Riemen heeft echter een klein probleem.

De eerste stap op weg naar "One World" is "One Europe", en "One Europa" blijkt in de praktijk een neoliberaal, kapitaalfascistisch, antisociaal, mensenhatend, en oorlogszuchtig Imperium te zijn uitleg of detail .

Maar Rob Riemen strijdt door.

Met als speerpunt in zijn openbare optreden niet het promoten van zijn ideaal, maar het bestrijden van de vijanden ervan. Of liever: dé vijand ervan. En dan inmiddels iedereen over wie we het hebben:

Geert Wilders.

Riemen is kennelijk verontrust geraakt door de groeiende steun voor de PVV, en haar anti-globalisatie en anti-kosmopolitische programma - want de PVV is tegen vrije immigratie en tegen verdere invloed van de EU. Tijd dus voor een tegenoffensief, door een eigen publicatie en interviews in de gretige media, met de algemene boodschap: (de Volkskrant, 03-11-2010, van verslaggever Peter Giesen):
  Interview | Rob Riemen, directeur van het Nexus Instituut

‘Veel parallellen PVV en fascisme’

Volgens filosoof Rob Riemen (48) past Geert Wilders een oude techniek van het fascisme toe door een zondebok te zoeken.

Fascisme!, zo werd tot voor kort geroepen bij de geringste kritiek op immigranten. Maar tegenwoordig is het politiek-correcte denken van kleur verschoten, zegt filosoof Rob Riemen. Geert Wilders mag vooral geen fascist worden genoemd, hoewel zijn stijl en ideeën onmiskenbaar doen denken aan het vooroorlogs fascisme. Hij exploiteert het ressentiment onder de bevolking, wijst vreemdelingen aan als zondebok en keert zich tegen ‘de elite’ en alles wat intellectueel, kosmopolitisch of anderszins afwijkend van ‘het volk’ is, schrijft Riemen in zijn pamflet De eeuwige terugkeer van het fascisme dat donderdag verschijnt.
    Rob Riemen is directeur van het Nexus Instituut, een culturele denktank die prestigieuze conferenties over kunst, cultuur en filosofie organiseert. Vorig jaar publiceerde hij een succesvol boek Adel van geest, een pleidooi voor geestelijke waarden als wapen tegen vervlakking, zielloos consumentisme en nihilisme.

Is het nuttig om Wilders een fascist te noemen? Het debat over immigratie is jarenlang belemmerd door zulke associaties.
‘Dat klopt. Maar toen werd fascisme als scheldwoord gebruikt. Ik gebruik de term om het populisme beter te begrijpen. ...

De geparfumeerde versie van "uitschelden voor fascist"... "begrijpen als fascist". Heel weinig beschaafd en heel weinig subtiel voor iemand die zich uiterst zichtbaar op zijn eruditie laat voorstaan.
    Dat is dus hetgeen wat ideologie doet men mensen. Alle ideologie en alle mensen (ja, met enkel uitzondering): het doet alle redelijkheid en alle beschaving varen, als men de kern van zijn ideolgie bedreigd denkt te zien. Of het nu de moslim, de multiculturalist, of de kosmopoliet is.
    Maar kennelijk was de tegenspraak tussen Riemen's houdingen ook anderen niet ontgaan (de Volkskrant, 13-11-2010, door Frits Bolkestein):
  Rob Riemen, schaamt u zich voor zoveel onzin

Frits Bolkestein | Frits Bolkestein is voormalig VVD-leider. Hij betoogt dat wie Wilders in verband brengt met het fascisme, het werkelijke fascisme trivialiseert. Wie Wilders wil bestrijden, moet dat doen met feiten en argumenten.


Tussentitel: Dat Wilders bescherming door de politie nodig heeft, verstoort de rechtsorde

Volgens Rob Riemen, directeur van het Tilburgse Nexus Instituut, zijn ‘Geert Wilders en zijn beweging het prototype van hedendaags fascisme’. Dit is onzin. Het verraadt onbegrip over het ontstaan van het fascisme.
    Het fascisme begon als een cultureel verschijnsel. Zijn voorlopers waren intellectuelen. Bergson en zijn vitalisme, uitgedrukt in het begrip ‘elan vital’. Sorel en zijn revolutionaire syndicalisme. Vooral Marinetti en zijn futurisme, die meende dat ‘tot de tanden gewapende bataljons het hoogtepunt van de esthetica vormden’. Het fascisme was een elitaire beweging met als bestaansgrond de ontkenning van universele waarden. Een kind kan zien dat dit op Geert Wilders slaat als een tang op een varken.
    Freud heeft Mussolini een van zijn boeken gestuurd met de opdracht: ‘Van een oude man die in de Duce de held van de cultuur begroet.’ Heeft Wilders een dergelijk boek van een vooraanstaande intellectueel ontvangen?    ...

Plus nog wat van dit soort argumenten, die de oppervlakkigheid van Riemen's betoog  laten zien.
  Volgens Riemen staan wij aan het begin van het huidige fascisme. Hij vergelijkt deze tijd met de jaren twintig van de vorige eeuw. Ook dat is onzin. Europa had toen een rampzalige oorlog doorgemaakt. Nu niet. Inflatie in Duitsland had dat land twee keer verruïneerd. Nu is zij te verwaarlozen. Sociale zekerheid bestond toen niet. Nu wel. Nederlanders zijn niet vervuld van ressentiment. Volgens het CBS zijn de meesten tevreden.
    Verstoort Geert Wilders de Nederlandse rechtsorde? Neen. Terecht heeft het OM vrijspraak geëist. Wat de Nederlandse rechtsorde wel verstoort, is het feit dat Wilders bescherming door de politie nodig heeft. Daartegen wordt te weinig geprotesteerd.
    Riemen noemt Wilders een populist. Maar wat is populisme precies? Behalve dan een verzamelnaam voor alles waaraan men de pest heeft. Bij mijn weten zijn leden van de Tweede Kamer volksvertegenwoordigers. Is het dan zo gek dat zij hun oor te luisteren leggen bij wat het volk vindt?

Drie stuks onzin van Riemen weerlegd. Maar er is bijkomende schade:
  Door Wilders met het fascisme in verband te brengen, trivialiseert Riemen het werkelijke fascisme.

Precies. Bijvoorbeeld het de groeiende invloed van de islam, en het groeiende fascisme van het Europese Imperium.
    En Bolkestein heeft ook nog een advies:
  Wie Wilders wil bestrijden, moet dat doen op basis van feiten en argumenten en moet niet met verdachtmakingen komen.

Wat ondanks inspanningen van jaren nog steeds niet gelukt is  .

Die zat, want iemand anders voelde zich geroepen in het ideologische verderf te storten (de Volkskrant, 16-11-2010, door Han Warmelink):  
  Argumenten Bolkestein zijn mager

Han Warmelink | Docent staatsrecht in Groningen reageert op de discussie, aangezwengeld door filosoof Riemen, dat Wilders staat voor het hedendaags fascisme.

Tussentitel: Maar wie is nu het fascisme werkelijk aan het trivialiseren?

Van Frits Bolkestein (Opnie & Debat, 13 november) mag filosoof Rob Riemen Geert Wilders en zijn beweging niet ‘het prototype van hedendaags fascisme’ noemen. Die vergelijking zou ‘onzin’ zijn waarvoor de auteur ‘zich zou moeten schamen’. De vergelijking zou bovendien het werkelijke fascisme trivialiseren. Wie Wilders wil bestrijden, aldus Bolkestein, moet dat doen op basis van feiten en argumenten en moet niet met verdachtmakingen komen. Wilders zou voldoende verwerpelijks hebben gezegd om dat mogelijk te maken.
    Nou ben ik het met dat laatste graag eens, maar dat betekent niet dat Riemen een filosofisch gezien onzinnige vergelijking heeft gemaakt? ...
    De tegenargumenten van Bolkestein zijn niet alleen tamelijk onbeduidend, maar zelfs een tikje onbenullig. Het is waar dat Wilders’ beweging niet intellectueel en elitair van aard is en daarmee een kenmerk van het oorspronkelijke fascisme mist. Maar geldt dat niet voor bijna elke neo-beweging die uitvindt wat anderen al eerder hebben uitgevonden?    ...

Aha. "Omdat veel vee vier poten heeft, heeft alle vee dat". Logica van de "betere" soort. Maar we hebben hier dan ook te maken met een jurist (tussen twee haakjes: hier slaan we een stukje over - meer over juristen in de conclusie).
  Als Riemen Wilders een populist noemt, is het antwoord van Bolkestein dat hij niet precies weet wat dat is en dat iedere parlementariër zijn oor te luister legt bij het volk. Me dunkt, dat is nou niet bepaald een krachtige en inhoudelijke weerlegging van Riemens observatie.

Oh. Wat is er dan mis mee? Wat is populisme dan wel? Gaarne uitleg ... Dus snel naar die uitleg in de erop volgende zin:
  Van iemand die zo hoog van de intellectuele toren blaast als Bolkestein mag je verwachten dat hij ook zelf voldoet aan de argumentatie-eisen die hij aan Riemen stelt.

Pardon...?  Geen uitleg maar een scheldpartij ... "Ad hominem", heet dat in de nette termen van de retorica  . Een ernstige overtreding van de fatsoenregels in het debat (nog wat veel te abstract geredeneer overgeslagen).
  Waar Riemen parallellen ziet met de jaren ’20 van de vorige eeuw, wordt hij om de oren geslagen met het onweerlegbare feit dat we nu geen oorlog achter de rug hebben en dat iedereen nu objectief en subjectief zo veel gelukkiger is dan toen. Je moet toch wel een verstokte liberaal zijn om ook op dit punt niet te zien of te begrijpen dat er grote bevolkingsgroepen zijn die zich afkeren van een liberaal marktdenken. Die beweging doet zich, net als toen, ter linker- en ter rechterzijde voor en dat is de parallel waar Riemen mijns inziens volkomen terecht op wijst.

Oh. Dus het neoliberalisme dat nu dominant is, staat voor de beschaving, en het terug naar de menselijke maat is fascistisch? Volstrekte onzin.
    Maar Warmelink ziet een algemeen probleem in Bolkestein's benadering:   
  Het problematische van de benadering van Bolkestein is niet alleen dat hij een op zich volkomen legitieme discussie uit de weg gaat, maar vooral ook dat hij daarmee de bedenkelijke zijden van Wilders’ beweging bagatelliseert.

Misschien een inderdaad een legitieme argument. Maar dan gaan we meteen verder: dat argument is dan even legitiem voor de zaken die de PVV aan de orde stekt: de nog veel bedenkelijkere zijden van de islam, en die van de het Europese Imperium. Maar dat is hetgeen men, en Warmelink, natuurlijk met de aanvallen op de PVV wil voorkomen. Discussies zijn alleen legitiem als ze in de door jouw gewenste kosmopolitische richting gaan.
   Goed, een bijzonder armoedig betoog dus. Warmelink meende het dan ook te moeten voorzien van wat extra gewicht:
  Wilders is wel degelijk politiek elitair in zijn ambivalente houding jegens de parlementaire democratie. Hij gebruikt het vehikel democratie om zijn doelen te bereiken, maar liefde voor de parlementaire democratie valt hem niet verwijten. Als hij zonder democratie kan, doet hij dat!

Daarop hoeven we geen commentaar te geven, want dat  werd voor ons gedaan, door een biograaf van Wilders: Meindert Fennema. Maar eerst haalt Fennema nog een aantal argumenten van Warmelink onderuit - we laten de titel even weg om de spanning erin te houden (de Volkskrant, 17-11-2010, door Meindert Fennema):
  ...

Meindert Fennema | Meindert Fennema is schrijver van Geert Wilders. Tovenaarsleerling. ...

...    Bolkestein meent dat het fascisme een romantische opstand was tegen de liberale democratie (Opinie & Debat, 13 november). Bolkestein had daarbij Hitler als getuige kunnen opvoeren. Hitler schreef in Mein Kampf over de democratie dat deze ‘het gezag van de individu ontkent en het vervangt door een puur getalsmatige meerderheidsregel. Daarmee botst de democratie met de aristocratische grondslag van de natuur (‘... sündigt es wider den aristokratischen Grundgedanken der Natur’). Deze opvatting over democratie vinden we in alle varianten van het vooroorlogse fascisme. We vinden het ook in de futuristische en vitalistische bewegingen uit die tijd. Dit laatste is wat Bolkestein in zijn stuk benadrukt.
    Wat zegt Warmelink hiervan? Hij schrijft: ‘Diepe onvrede over het laissez faire van de neutrale staat dreef een gedeelte van de bevolking in socialistische, een ander deel in een op nationalistische gevoelens gebaseerde richting. Is socialisme dan ook niet meer dan een leuke, spannende afleiding van het zo zalig makende liberale rationalisme? Kom nou toch!’
    Warmeling geeft hiermee natuurlijk geen weerlegging van de stelling van Bolkestein, zelfs niet in de verdraaide weergave die hij ervan geeft. Zou Warmeling echt niet weten dat de Duitse fascisten zich nationaal-socialisten noemden, dat Mussolini uit de socialistische beweging voortkwam, dat de grondlegger van het Spaanse fascisme, Ramiro de Maeztu, onder Britse intellectuelen gold als een gezaghebbend gildensocialist? Ik vrees van niet, want het vak politieke filosofie is in de meeste juridische opleidingen afgeschaft.
    Warmelink beweert dat tal van aspecten van het fascisme terugkomen in de ideologie, samenstelling en presentatie van de PVV en noemt dan achtereenvolgens: de organische sociale ordening (geen spoor van te ontdekken in het programma van de PVV), het autoriteitsprincipe (geen spoor te herkennen in het programma, wel in de organisatie van de partij), de politiek van de daad (geen sprake van), afkeer van de gevestigde partijen en de daaraan ten grondslag liggende sociale klassen (het eerste is juist, het tweede niet), extreem nationalisme (is juist, hoewel er over dat extreem te twisten valt) en afkeer van ‘weke’ gevoelens van humaniteit, medelijden en vredelievendheid.
    Met dat laatste komt hij op glad ijs. Wilders komt namelijk op voor de rechten van vrouwen en homo’s en wil om die reden ‘Marokkaanse straatterroristen’ keihard aanpakken. Is dat nu minder humanitair dan de zachte heelmeesters van de gevestigde partijen, die moslima’s en homo’s jarenlang aan hun lot hebben overgelaten op grond van ‘weke’ gevoelens van humaniteit en vredelievendheid?   ...

Samengevat: de argumenten van Warmelink zijn broddelwerk  - het werk dat je kan verwachten van iemand die een ideologie in zijn hoofd heeft, en een daarmee in tegenspraak zijnde werkelijkheid het hoofd moet bieden.
   Maar waar het Fennema als eerste om gaat is een ernstiger zaak. Hier zijn alle van diverse plaatsen in het artikel samengeraapte onderdelen ervan, beginnende met de eerder weggelaten kop:
  Wilders ondemocratisch noemen is onaanvaardbaar

Een docent staatsrecht die Wilders zonder bewijs anti-democratisch noemt, ondermijnt het vertrouwen in de opleiding van rechters en advocaten.

Tussentitel: Wilders was en is een uitmuntend parlementariër

Met verbijstering las ik de kritiek van Han Warmelink op Frits Bolkestein, waarin hij beweert dat Wilders wel degelijk een hedendaagse fascist is (Opinie& Debat, 16 november). Niet zozeer om zijn inhoud, want die heb ik vaker gelezen, bijvoorbeeld bij Rob Riemen.
    Maar Riemen is een katholieke theoloog en Warmelink is docent staatsrecht in Groningen. En van een staatsrechtgeleerde mag je toch een minimale kennis van de politieke geschiedenis verwachten en enig respect voor de feiten. ...
     Maar de ergste en in mijn ogen voor een jurist onaanvaardbare uitspraak moet nog komen. Warmelink schrijft over Wilders: ‘Hij gebruikt het vehikel democratie om zijn doelen te bereiken, maar liefde voor de parlementaire democratie valt hem niet te verwijten. Als hij zonder democratie kan, doet hij dat.’
    Ik heb in het onderzoek dat ik verricht heb voor mijn biografie van Wilders vanzelfsprekend gezocht naar elk spoor van bewijs dat deze veelgehoorde stelling zou kunnen illustreren. Ik ben helemaal niets tegengekomen.
    Wilders was een voorbeeldig fractie-assistent van de VVD, hij was en is een uitmuntend parlementariër, hij heeft meermalen gezegd dat de Tweede Kamer zijn lust en zijn leven is.
    Ook zijn oude vrienden van wie ik er veel gesproken heb en van wie sommigen inmiddels met hem gebroken hebben, zijn er vast van overtuigd dat voor Wilders de parlementaire weg de enige weg is om zijn doel te bereiken. Zonder bewijs iets anders beweren, vind ik moreel onaanvaardbaar. Uit de pen van een docent staatsrecht ondermijnt het mijn vertrouwen in de opleiding van onze rechters en advocaten.

Een conclusie die niets te ver gaat. Misschien heeft Fennema ook wel de rechter in het proces tegen Wilders gezien. En de reactie van de president van de Amsterdamse rechtbank, en van de president van de Hoge Raad. En de notitie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad en de epistels van andere prominente juristen die bijna even sterke een soms daadwerkelijk even sterke onzin verkopen als de docent staatsrecht aan de Universiteit Groningen. Waarbij "onzin" staat voor gebrek aan kennis van diverse zaken, maar vooral wegens ernstige overtredingen van het goede, rationele, redeneren - zeg maar van het gezonde verstand. Ten faveure van een bepaalde zaak: die van het globalisme, het kosmopolitisme, en het aristocratische en elitaire denken. Om nog maar te zwijgen wat erin het strafrecht gebeurt  .
   

Dat is de bijl aan de wortels van de rechtsstaat.

Daarna is het jarenlang stil gebleven vanuit de hoek van Rob Riemen. Hij hoefde zich ook niet te roeren, wnat naderen hebben het stokje snel overgenomen, om te beginnen vanuit de alma mater van zijn instituutje: de Katholieke Universiteit Tilburg uitleg of detail . Op die universiteit heersen al de wetten van kalifaat en sharia. Met als imams mensen als Jan Jaap de Ruiter uitleg of detail , Jan Blommaert, en Paul Frussen uitleg of detail .

De Nederlandse universitaire gemeenschap is er eentje van het puurste politiek-correct landverraad.


Addendum nov. 2016

Hier wat nog een  blik op de waarde van de filosofie van "One World", indien een onderdeel van de "One World" van mening verschilt met de filosofen van de "One World" op een inhoudelijk punt aangaande hun ideologie (pvvnoordbrabant.nl, 18-11-2016 uitleg of detail - via GeenStijl uitleg of detail ):
  PVV Noord-Brabant: Statenvragen over demoniserende Riemen van Nexus InstituutG
...
Geacht college,

Eind maart 2016 heeft de PVV Noord-Brabant statenvragen gesteld over de subsidie aan Instituut Nexus, meer in het bijzonder over het ontbreken van een rechtmatigheidstoets over de besteding van jaarlijks meer dan een miljoen euro belastinggeld, evenals de exorbitante bedragen die jaarlijks aan buitenlandse reizen en aan het rijkelijk fêteren van het netwerk van directeur Riemen worden besteed .

De PVV Noord-Brabant wil u graag de volgende vragen stellen:

1. Bij documenten over het Instituut Nexus trof de PVV onlangs een e-mail met een bijlage van dhr. Riemen aan, gedateerd 6 april 2016 en gericht aan de provincie. Deze mail en bijbehorende notitie vormen een reactie van dhr. Riemen van het Instituut Nexus op de genoemde statenvragen1 van de PVV Noord-Brabant. Deze documenten zijn in bijlage 1 en 2 opgenomen.    ...


BIJLAGE 1: E-mailbericht dhr. Riemen aan Provincie Noord Brabant


'BIJLAGE 2: notitie van dhr. Riemen aan gedeputeerde en ambtenaar, reactie op statenvragen PVV

6 april 2016

Beste xxxxxx, beste Henri,

Naar aanleiding van de vragen door de vertegenwoordigers van de PVV in de Staten van NoordBrabant over de besteding van de middelen door het Nexus Instituut aan het college van Gedeputeerde Staten, wil ik, voordat ik nader inga op wat mij betreft een adequate beantwoording zou zijn, graag eerst het volgende opmerken.

In oktober 2010 heb ik een essay gepubliceerd onder de titel De eeuwige terugkeer van het fascisme waarin ik duidelijk heb gemaakt dat de beweging van de heer Wilders (want de PVV is bij uitstek geen politieke partij!), dat deze beweging niets anders is dan het fascisme in een nieuw jasje gehesen. In augustus 2011 heb ik tijdens een lezing op Lowlands hetzelfde betoogd. Vanaf dat moment zijn de aanhangers van de heer Wilders, fascisten zoals de heer Van Hattem en mevrouw Van der Kammen, uiteraard mede in opdracht van hun grote leider, structureel bezig met pogingen om het Nexus Instituut onschadelijk te maken. Dat is wel zo begrijpelijk, want wat het Nexus Instituut voorstaat, namelijk een renaissance van het Europees humanisme en zijn waarden, dat is uiteraard de grootste bedreiging voor de fascistische ideologie van deze lieden. Dat wat riekt naar, klinkt als en uitziet als een fascistische beweging die permanent de belastingbetaler bedriegt, moet volgens mij dan ook gewoon een fascistische beweging worden genoemd, maar belangrijker is dat dit feit van cruciaal belang is voor de wijze waarop er moet worden omgegaan met de acties die PVV’ers ondernemen.    ...

De aanvullende vragen van meer filosofische aard zijn deze:
-  Maakt de PVV deel uit van de "One World" zoals door u voorgesteld en gepropageerd?
-  Zo ja: Waarom maakt u dan bezwaar tegen de PVV, daar waar de PVV dezelfde acties onderneemt richting islam als u richting PVV?
-  Zo nee: Is het mogelijk dat er naast de PVV, nog andere conglomeraten van opvattingen zijn die geen deel uitmaken van "One World" en deze wensen te beschadigen, zoals de islam?

U heeft hoeft geen antwoord te geven. Op contradicties is geen juiste beantwooridng mogelijk. Uw eventuele keuze is willekeur. Denkt u aan de opmerking van de Kretzner, dat alle Krentenzers leugenaars zijn.

En natuurlijk weet de Volkskrant de inspanningen van de heer Riemen op waarde te schatten:

Een passende beloning voor zo veel goed werk ter bestrijding van de bestrijders van de islam en voor de promotie van de invoering van kalifaat en sharia.


Naar Filosofie, inleiding  , of site home  .

 

27 nov.2016