WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Allochtone evenredigheid: de voorstellen

4 mrt.2007

Het artikel Allochtone evenredigheid stamt uit 2003. Onderstaande verzameling is begonnen in 2007. Desondanks zijn er inmiddels meer dan genoeg voorbeelden voorhanden, schrijvende in maart 2008:


Uit: Volkskrant website, 21-02-2007, ANP

Te weinig allochtonen in adviescolleges

Adviescolleges van de overheid tellen te weinig allochtonen. Slechts 3 procent van alle leden van adviesraden is allochtoon van niet-westerse komaf, terwijl het streven ligt op 10 procent. De adviescolleges houden zich daarmee niet aan de wet.


Dat blijkt uit een rapport dat adviesbureau Van de Bunt heeft samengesteld in opdracht van minister Rita Verdonk (Integratie). De minister heeft het onderzoek woensdag tijdens haar laatste werkdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Verdonk meldt dat ze het probleem onder de aandacht heeft gebracht bij haar collega-bewindslieden, die de leden van adviescolleges benoemen.
    Volgens de wet moet bij aanstellingen in adviescolleges worden gestreefd naar evenredige deelneming door minderheidsgroepen. Eenzelfde richtlijn geldt voor de benoeming van vrouwen.   ...
    De adviescolleges verklaren het probleem mede met het argument dat er onder allochtonen en vrouwen onvoldoende geschikte kandidaten te vinden zijn. Ook zou evenredige deelname niet altijd relevant zijn voor een adviesraad. Ten slotte wordt ook gezegd dat bewindslieden soms geen prioriteit geven aan het idee van een eerlijke afspiegeling van de samenleving.
    Voorbeelden van adviescolleges en -raden zijn de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, de Raad voor de Zorg en de Onderwijsraad.


Red.:   De waanzin wordt zelfs nog genoemd: het gaat niet om allochtone evenredigheid, maar op zijn best om evenredigheid naar beschikbare allochtonen voor die functies. En die ligt factoren lager dan die over alle allochtonen.
 

Uit: De Volkskrant, 01-03-2007, van verslaggeefster Anja Sligter

Nijmegen worstelt met helpen van allochtonen aan overheidsbanen

Diversiteit onder zachte dwang

Positieve discriminatie blijft een heet hangijzer. Nijmegen zoekt het oplossing in gerichte scholing en stage van jonge allochtonen.


De gemeente Nijmegen wil heel graag meer allochtonen in dienst nemen, maar hoe dat dan precies moet, daar is niemand het over eens.
    Anoniem solliciteren? Oud-burgemeester Guusje ter Horst (PvdA), de huidige minister van Binnenlandse Zaken, stelde het begin 2006 voor, maar het voorstel strandde op tegenstand in haar eigen partij. Raadslid Alard Beck voorkwam dat weglakken van namen standaardbeleid werd. Een allochtoon zou zijn achtergrond niet hoeven te verloochenen, vindt hij. Met het verwijderen van de naam van de allochtone sollicitant leg je het probleem bij de verkeerde partij.
    Als compromis liep er toch een half jaar lang een proef. Bij de helft van de vacatures werden namen en geboorteplaatsen wel uitgegumd en bij de andere helft niet. De evaluatie van deze proef wordt nu door het college bestudeerd.   ...
    Ondertussen kwam het college ook nog op de proppen met de allochtonenpool. De gemeente zou een lijst met geschikte allochtone kandidaten opstellen, die elke keer als er een vacature was geraadpleegd kon worden.
    Dit voorstel werd om zeep geholpen door Geert Wilders, die kritische vragen stelde aan minister De Geus van Sociale Zaken. Die antwoordde dat zo’n databank in strijd is met de wet.
    Nijmegen heeft daarom woensdagavond besloten het nieuwe diversiteitbeleid voor te leggen aan de Commissie Gelijke Behandeling om verdere misverstanden te voorkomen. ...
    Het enige dat woensdagavond overeind bleef, is het initiatiefvoorstel van Beck. Het college nam zijn idee over allochtone jongeren doelbewust voor te bereiden op toekomstige banen bij de gemeente. Beck rekende uit dat de komende vijf jaar ongeveer vierhonderd banen vrijkomen.
    Met gerichte scholing en stage moet de gemeente allochtone jongeren in staat stellen als beste kandidaat uit de bus te komen bij sollicitaties. Op die manier moet over vijf jaar 15 procent van het personeel allochtoon zijn.
 

Red.:   Tja, wat niet deugt, is heel moeilijk werkend te krijgen.


Uit: De Volkskrant, 29-05-2007, van verslaggevers Gijs Herderscheê en Ianthe Sahadat

FNV: geef allochtoon voorkeur bij vacature

De FNV bepleit een voorkeursbeleid voor allochtonen bij de invulling van vacatures, bij gelijke geschiktheid. Dit moet de kansen op een baan voor allochtonen vergroten en discriminatie bestrijden. Dit zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius vandaag in een interview met het weekblad Volkskrant Banen.


De werkloosheid onder allochtone Nederlanders is twee keer zo hoog als onder autochtonen. Dat geldt zowel onder laag- als onder hoogopgeleiden. Hoewel 16 procent van de beroepsbevolking van 15- tot 65-jarigen tot de allochtone Nederlanders wordt gerekend, heeft slechts de helft van hen een baan. Uit onderzoek van Volkskrant Banen bleek onlangs dat allochtonen sterk zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Bernard Wientjes, voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO/NCW, heeft onlangs erkend dat de geringe arbeidskansen van allochtone Nederlanders mede het gevolg zijn van discriminatie.
    Jongerius wijst erop dat zij bij de FNV is aangenomen dankzij een voorkeursbeleid. ‘Daar schaam ik me helemaal niet voor. Ik kwam twintig jaar geleden bij de FNV binnen door op een advertentie te reageren waarin ze expliciet vrouwen vroegen. De bond was toen een mannenbolwerk. Ik ben me ervan bewust dat ik niet op deze plaats had gezeten als ze toen niet expliciet vrouwen hadden gezocht. Er is niks mis met een voorkeursbeleid. Ik ben dolblij dat ik het product ben van zo’n positieve actie. Ik heb altijd gedacht: als ik maar binnenkom, dan laat ik daarna wel zien wat ik waard ben.’
    Toch is een voorkeursbeleid voor allochtonen volgens haar ‘drie slagen ingewikkelder’. ‘Elke personeelschef of directeur heeft een dochter of in elk geval een moeder. Ze zijn bekend met vrouwen. Dat geldt niet voor allochtonen. Voor een allochtoon is het veel lastiger een plaats in te nemen op grond van voorkeursbeleid. Daar zit een veel scherper wij-zij-beleid in.’
    Bedrijven moeten maar eens beginnen met een allochtonen-voorkeursbeleid, stelt Jongerius. Quotering, wettelijke dwang om het personeel een afspiegeling van de maatschappij te laten zijn, wijst zij af. ‘Het debat over quota zet alle stekels de verkeerde kant uit en maakt het bedrijfsleven alleen maar geslotener.’ Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken reserveert desondanks de helft van de stages en werkervaringsplaatsen bij de overheid voor allochtonen.
...


Red.:   'Allochtonen zijn sterk ondervertegenwoordigd in leidinggevende banen'. Nogal wiedes als je gemiddeld pas twintig jaar in Nederland woont, veel lager bent opgeleid, en gemiddeld nog minder dan twintig jaar werkervaring hebt.
'Jongerius wijst erop dat zij bij de FNV is aangenomen dankzij een voorkeursbeleid.' Ja, maar vrouwen waren al helemaal ingeburgerd in de Nederlandse gewoontes. En de ervaring laat zien dat ook bij de vrouwen een groot deel van de achterstand niet aan discriminatie te wijten is, maar aan objectieve omstandigheden - in dit geval de kinderen-krijgen omstandigheid.
Elke personeelschef of directeur heeft een dochter of in elk geval een moeder. Ze zijn bekend met vrouwen. Dat geldt niet voor allochtonen.' Klopt. Maar wel met mannen. Dus in het geslacht kan het probleem niet zitten. Waar het om gaat is dat de allochtonen zich wezenlijk anders gedragen. En in dat anders gedragen kunnen andere, objectieve, redenen zitten om geen allochtonen aan te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het risico dat hij/zijn ineens een gebedsruimte wil, of geen handen wil schudden, of een boerka wil gaan dragen (allemaal al gebeurd).
'Daar zit een veel scherper wij-zij-beleid in.' Onjuist: het voorgaande is geen wij-zij-beleid, maar wij-zij-cultuur, hetgeen alleen aan de zij-kant opgelost kan worden.
'Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken reserveert desondanks de helft van de stages en werkervaringsplaatsen bij de overheid voor allochtonen.' Want de ideoloog is gekend als een dwaas.
    Voor tips in de richting van de werkelijke oplossing, zie hier uitleg of detail .


Uit: De Volkskrant, 12-06-2007, ANP

Weinig allochtone schoolbestuurders

Schoolbestuurders in Nederland zijn zelden allochtoon. De bestuurder in het onderwijs is blank en boven de 45 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek, dat staatssecretaris Dijksma (Onderwijs) gisteren ontving.
    Van de bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs is 2,5 procent allochtoon. Vier jaar geleden was dat 1,6 procent. ‘In absolute zin blijft het aantal allochtone bestuurders met 250 ongeveer gelijk’, stelde Dijksma vast. Door fusies is het aantal bestuursleden gedaald.
    Veel besturen en raden van toezicht zeggen dat het moeilijk is allochtone bestuursleden te vinden. .....
 

Red.:   De tegenargumenten: allochtonen zijn ook uiterst zeldzaam op ouderenavonden. Dus hun afwezigheid in besturen is volkomen volgens verwachting. Ten tweede: er zijn net drie islamitische scholen gesloten, wegens wanbestuur van de islamitische schoolbestuurders.
    Dit laat dus ook meteen zien dat de onderzoekers volkomen vooringenomen zijn. En het leidt weinig twijfel dat dit voor het meeste onderzoek naar dit soort zaken gaat: het wordt gedaan door alfa- en gamma-intellectuelen, met een sterke pro-immigratie en pro-allochtonen inslag.
    Ook nog maar eens een voorbeeld waarom het inschakelen van allochtonen bij het schoolbestuur zo'n ontzettend goed idee is:
 

Uit: De Volkskrant, 02-06-2007, van verslaggeefster Yvonne Doorduyn

Dijksma stopt subsidie drie moslimbasisscholen

Voor het eerst moeten drie islamitische basisscholen de deuren sluiten.


Staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) staakt definitief de overheidssubsidie aan de islamitische basisscholen El Faroeq Omar, At Taqwa en Abraham El Khaliel in Amsterdam.
...   Het besluit van Dijksma, vrijdagavond in een brief aan de Tweede Kamer, is een rechtstreeks gevolg van de mislukte overname van de scholen door scholengroep Esprit. Alles leek geregeld, totdat de ouderraad van de Stichting Islamitisch Basisonderwijs Amsterdam (SIBA) de overname afgelopen donderdag blokkeerde. De ouders willen hun kinderen alleen naar een school laten gaan met ‘eigen islamitisch bestuur’. De Esprit Scholengroep is niet religieus. Wel was de islamitische identiteit van de scholen bij overname gewaarborgd.
    De scholen van de Stichting Islamitisch Basisonderwijs Amsterdam zijn al langer in opspraak. Het bestuur werd vorig jaar gedwongen op te stappen nadat het een greep in de kas had gedaan. ...


Red.:   Het volgende bericht heeft zijn commentaar ingebouwd:


Uit: De Volkskrant, 07-08-2007, door Yvonne Doorduyn

Interview | Fatma  Koser Kaya

‘Positieve discriminatie helpt voor geen meter’


Gek wordt ze ervan, van de talloze initiatieven van de overheid om allochtonen bij sollicitaties voorrang te geven. ‘Het brengt ons geen meter verder’, zegt D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya, van Turkse komaf. ‘Als je op die manier wordt aangenomen, worden steevast je kwaliteiten bediscussieerd. Je hebt de baan immers te danken aan je afkomst.’
    Jongste steen des aanstoots zijn de plannen van PvdA-minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) om stagiaires bij de overheid per bevolkingsgroep te werven. Ter Horst wil dat nieuwe stagiaires voor een kwart allochtone vrouwen zijn, voor een kwart allochtone mannen, een kwart autochtone vrouwen en een kwart autochtone mannen. ‘Van de zotte’, vindt Koser Kaya. ...


Uit: De Volkskrant, 29-10-2007, van verslaggeefster Yvonne Doorduyn 

Studenten voelen zich anders behandeld dan hun autochtone collega's en missen begeleiding

Allochtonen verlaten massaal pabo

Na jaar valt meer dan helft af | Christelijke scholen zouden allochtone stagairs weren | Ook lage status van het beroep speelt een rol.


Allochtone studenten voelen zich niet thuis op de lerarenopleidingen. Meer dan de helft van de allochtone pabo-leerlingen (52 procent) houdt het na een jaar voor gezien. Ze ervaren het klimaat op de pabo als negatief, missen begeleiding en hebben moeite met de lage status van het beroep.
    Dat blijkt uit een studie van de Erasmus Universiteit in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).
    Volgens de onderzoekers ontbreekt het op de pabo’s aan een ‘diversiteitsvriendelijke’ omgeving. Van de allochtone uitvallers zegt 76 procent anders te worden benaderd dan autochtone leerlingen. Ze mengen moeilijk met andere studenten, en ook op de stageplek voelt 54 procent van de allochtone studenten zich anders behandeld.
    De cijfers zijn pijnlijk, gezien het grote lerarentekort waar Nederland op af koerst. In 2015 zijn er naar schatting honderdduizend docenten te weinig. ‘Meer kleur voor de klas’ is een doelstelling van de politiek. In het basisonderwijs is op dit moment 5 procent van de onderwijzers allochtoon.
    Het aantal allochtone uitvallers op de pabo is in korte tijd sterk gestegen. Van de studenten die in 2000 begonnen, hield 38,2 procent het na een jaar voor gezien. Van de allochtone leerlingen die in 2005 begonnen, haakte 52,4 procent na een jaar af. Autochtone eerstejaars stopten in 28 procent van de gevallen. De onderzochte groepen zijn begonnen vóór in 2006 de taal- en rekentoets op de pabo’s werd ingevoerd. Sindsdien is de uitval onder eerstejaars extra gestegen.
    Naast de zachtere factoren speelt ook de vooropleiding mee. Allochtone pabo-studenten komen vaker uit het mbo, in plaats van havo of vwo. Ook is er een groot verschil in de voorbereiding op de beroepskeuze en de hulp die ze daarbij ontvangen. Ze bezoeken minder vaak open dagen en doen minder vaak een beroepskeuzetest. Ook krijgen ze minder hulp van familie, vrienden en school. Een verkeerde studiekeuze is vaak het argument om te stoppen.
    SBO noemde vorig jaar daarnaast het gebrek aan stageplaatsen als reden voor de hoge uitval. Vooral christelijke scholen zouden allochtone stagiairs weren.  ...


Red.:   Een stuk boordevol propaganda met als boodschap: "De allochtoon onderpresteert, dus wordt gediscrimineerd". De weerliggingen:
 

Uit: De Volkskrant, 30-10-2007, van verslaggeefster Yvonne Doorduyn

Pabo-directeur: allochtone student op zichzelf aangewezen

‘Migrantstudent mist kennis’

Allochtone studenten komen vaak van het mbo en dat is geen ideale voorbereiding.


Allochtone studenten voelen zich niet thuis op de pabo. Althans, dat zeggen de uitvallers in een onderzoek van de Erasmus Universiteit. Ze ervaren het klimaat op de lerarenopleiding als negatief, voelen zich anders behandeld en missen begeleiding.
    Volgens Frans Bolsius, directeur van de pabo-opleiding aan de Haagse Hogeschool waar eenderde van de leerlingen allochtoon is, zit het anders. ‘Studenten zullen sowieso nooit zeggen dat ze er te weinig aan hebben gedaan, of het niveau niet aan kunnen. Het is makkelijker de stageplek of de opleiding de schuld te geven.’

Van de allochtone pabo-leerlingen valt 52 procent in het eerste jaar uit. Heeft u een andere verklaring?
‘Ja. De belangrijkste reden is dat allochtone studenten bijna allemaal van het mbo komen, terwijl autochtone leerlingen via havo of vwo binnenkomen. Dat is niet de ideale voorbereiding. Mbo’ers kunnen goed met kinderen overweg, vaak zelfs beter dan havisten, maar ze missen kennis. Van geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs en wiskunde. Die vakken worden op het mbo niet gegeven.’

Allochtonen vinden minder makkelijk hun weg naar de havo?
‘Ze maken vaker een omweg via vmbo en mbo. Adviezen voor vervolgopleidingen zijn te laag. En migranten nemen daar genoegen mee, terwijl autochtone ouders er alles aan doen om zoon of dochter op de havo krijgen.
    ‘Let wel: deze leerlingen zijn de eerste generatie allochtonen die gaat studeren. Hun ouders hebben te weinig kennis van de schooltypen om te begrijpen wat het voor je verdere carrière betekent.’

Allochtone ouders stimuleren hun kinderen te weinig?
‘Ze zijn er niet goed toe in staat. Veel van deze leerlingen zijn op zichzelf aangewezen om zich erdoorheen te knokken. Hun verhaal over wat er niet goed ging bij wiskunde, kunnen ze thuis niet kwijt. Het landt niet.
    ‘Het komt aan op eigen motivatie: je moet bereid zijn elke week je uren te maken. Je moet er zijn op de eerste dag na de vakantie, niet pas na twee weken. Dan loop je achter de feiten aan.
    ‘Ook de financiële situatie thuis is helaas een factor. Ze beschikken vaak niet over de benodigde boeken en readers, en besteden veel tijd aan baantjes om rond te komen.’

Ook de lage status van het lerarenberoep speelt volgens het Erasmusonderzoek mee.
‘Daarom kiezen allochtone havisten niet voor de pabo. Als je goed kunt leren, word je geen leraar, is het idee. Dan word je accountant of manager, dat heeft status.’   ...


Uit: Volkskrant weblog, 29-10-2007, door Kernbom 

In de volkskrant van vanmorgen stond een interessant artikel over het hoge uitvalpercentage van allochtone studenten aan de Pabo (lerarenopleiding) Meer dan de helft van de allochtonen (52%) valt af.....
    Eerst denk je: schrikbarend......
    Maar als je dan nuchter kijkt naar de cijfers zie je dat ook 40 % van de autochtonen afvalt. Immers, de reken- en taaltoetsen zijn gewoon niet makkelijk te halen en hij of zij die er voor zakt mag simpelweg niet voor de klas staan....dat zijn de regels en zo wordt het spel gespeeld.....
    Wat is eigenlijk het "probleem" dat in het artikel beschreven wordt? Ik vind het namelijk niet meer dan normaal dat een allochtoon een hogere uitval heeft dan een autochtoon, immers, een allochtoon groeit geregeld op in achterstandsbuurten, waar de taal toch minder is ABN is. Bovendien groeien allochtonen geregeld op in een niet-nederlandstalig huis.
    Conclusie: de kans dat een willekeurige allochtoon afvalt op de Pabo is groter dan dat een allochtoon afvalt.
    En moet hier iets aan gebeuren? JA.....maar dan wel het probleem oplossen bij de kern....in de achterstandsbuurten en bij de mensen thuis..... Ik voel 'm nu al weer aankomen....straks worden de schooleisen omlaag bijgeschroefd.....en dat zou voor mij echt onacceptabel zijn.
    Een ander punt dat mij verbaasde (irriteerde) was dat momenteel 5% van de leraren slechts allochtoon is....
    ???? 5 procent is 1 op 20
    Nederland bestaat uit 16 miljoen mensen, waarvan 1 miljoen allochtonen...kortom: zo'n 6% van de nederlanders is allochtoon en zo'n 5% van de docenten is allochtoon. Dit is een zeer redelijke afspiegeling van de maatschappij. Er wordt voor gepleit dat het percentage allochtonen in het onderwijs fors omhoog moet..... Ik denk dan.....wat wil men? Wil men dat in een willekeurig land het percentage allochtonen die les geeft hoger is dan dat dit gemiddelde in Nederland zelf is? ...


Red.:   Een stuitend voorbeeld van de volkomen valse roep om allochtone evenredigheid: het gaat om onderpresteerders, en het resultaat van de roep is dat het onderwijsniveau onder druk komt te staan, en ideologsch foute mensen voor de klas komen, zie het tweede deel van de weblog reactie:


Uit: Volkskrant weblog, 29-10-2007, door Kernbom 

Allochtone docenten in het onderwijs......

foto...Een ander punt dat mij verbaasde (irriteerde) was dat momenteel 5% van de leraren slechts allochtoon is....
    ???? 5 procent is 1 op 20
    Nederland bestaat uit 16 miljoen mensen, waarvan 1 miljoen allochtonen...kortom: zo'n 6% van de nederlanders is allochtoon en zo'n 5% van de docenten is allochtoon. Dit is een zeer redelijke afspiegeling van de maatschappij. Er wordt voor gepleit dat het percentage allochtonen in het onderwijs fors omhoog moet..... Ik denk dan.....wat wil men? Wil men dat in een willekeurig land het percentage allochtonen die les geeft hoger is dan dat dit gemiddelde in Nederland zelf is?
    Ik vind dit bijna zorgwekkend. Vertrouw ik het onderwijs van mijn kind dan minder graag toe aan een allochtoon dan aan een autochtoon? ....... daarop zeg ik eerlijk: JA!
    Ik ben niet bang dat een allochtone leraar / lerares mijn kind minder goed taal geeft, of rekenen. Maar ik ben wel bang dat een allochtoon zijn normen en waarden van het voormalige thuisland overdraagt op mijn kinderen in plaats van de normen en waarden die ik zelf hanteer.
    Een taal kan iedereen in lesgeven die de taal kent. Rekenen kan iedereen in lesgeven die zelf kan rekenen. Maar normen en waarden krijg je niet als vak, die krijg je mee van de volwassenen die je opvoeden en begeleiden tijdens je jonge kinderjaren. En dat zijn dus je ouders, je familie en je leraar / leraren. En dan wil ik graag leraren voor mijn kind die zo dicht mogelijk bij mijn eigen normen en waarden staan.
    Benieuwd of men het hier in kan vinden of dat men het hiermee oneens is.......


Uit: Dagblad De Pers, 10-12-2007, door Marcia Nieuwenhuis

Rijk telt slechts vier allochtone topambtenaren

Slechts vier van de duizend hoogste rijksambtenaren zijn allochtoon. Het Rijk, dat diversiteit ‘hoog op de agenda’ heeft staan, scoort drie keer lager dan het landelijk gemiddelde.


De pogingen van het Rijk om meer allochtone topambtenaren aan te trekken, hebben gefaald, zo blijkt uit een inventarisatie van De Pers. Plechtig beloofde oud-minister van Binnenlandse Zaken Remkes in augustus 2006 ‘gericht actie’ te ondernemen. Maar van zijn plan om in 2007 tien extra allochtone managers aan te stellen, is niets terechtgekomen.
    De vier personen aan de top die al in dienst waren, vertegenwoordigen slechts 0,4 procent. Van alle allochtonen in Nederland is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 1,2 procent werkzaam op een hogere managementfunctie, drie keer zoveel.   ...
    De ambities van minister Ter Horst zijn nog veel hoger dan die van oud-minister Remkes. De PvdA-bewindsvrouw heeft zich tot taak gesteld om uiterlijk in 2011 vijftig mensen met een andere etniciteit aan te stellen op managementfuncties. ...


Red.:   In de selectieve constatering ("er is een achterstand") schuilt al de fout, die zijn vervolg vindt in de foute conclusie:
 

Uit: Dagblad De Pers, 13-12-2007, door Marcia Nieuwenhuis

Overheid | Genoeg blanke mannen met buikjes

Allochtoon in de watten gelegd op wervingsdag

Blanke mannen met buikjes uit Vinex-wijken, daar heeft het Rijk er meer dan genoeg van. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken verleidt nu ‘mensen met een kleurtje’.


Het is tegen elf uur als negentig hoog opgeleide allochtonen zich melden bij Stadspaleis Het Spaansche Hof in het oude centrum van Den Haag. Alleen de entree van het pand aan het Westeinde is al imposant. Laat staan het originele achttiende-eeuwse interieur met statige fluwelen gordijnen, glimmende kroonluchters en gouden ornamenten. Mensen ‘met een biculturele achtergrond’ werden gisteren op het ‘Double Click Event’ in de watten gelegd. Doel: het personeel van het roomwitte Rijk diverser maken. ...


Red.:   De fout: het doel van het ambtelijke apparaat is niet diversiteit, maar om de burger goed te dienen. En tezamen met de terminologie als "blanke mannen met buikjes uit Vinex-wijken" is dit weerzinwekkend - het analogon van "blanke mannen met buikjes uit Vinex-wijken" is "buikdansende derwishen in djellaba's, wonende in Bedouine-tenten".


Uit: Volkskrant website, 14-03-2007, ANP

Ter Horst eist meer allochtonen in politietop

In de top van de politie moeten meer allochtonen en vrouwen komen. Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft daarover afspraken gemaakt met de korpsbeheerders. De komende drie jaar moet de helft van de vacatures voor topfuncties worden vervuld door vrouwen en allochtonen.
    Dat zijn er naar verwachting tien. Nog eens 30 procent van de vacatures voor andere hoge functies direct onder de korpsleiding moet naar een vrouw of allochtoon gaan. Dat komt neer op ongeveer tien van de 35 verwachte vacatures. Ter Horst kondigde een en ander vrijdag aan na afloop van de ministerraad.   ...
    ‘Als je goed zoekt, dan vind je ze. We leven in een diverse samenleving. De politie moet daarvan een afspiegeling zijn’, zei Ter Horst. Dat is nu niet het geval. Het aantal allochtone medewerkers bij de politie nam vorig jaar met 0,1 procentpunt toe tot 6,5 procent. In 2010 moet dat 8,5 procent zijn. Nieuwe cijfers over het aantal vrouwen zijn er nog niet, maar in 2006 was 13 procent van de leidinggevenden vrouw.   ...


Red.:   De minister onthult onbedoeld haar dwaasheid: ‘Als je goed zoekt, dan vind je ze.' Juist: je moet goed zoeken om ze te vinden. Dat wil zeggen: er is absoluut geen enkel reden om meer allochtonen en vrouwen in de top te halen, want er azijn weinig vrouwen en allochtonen überhaupt bij de politie. Net zoals er weinig mannen zijn die kinderen krijgen, en er allochtone professoren in de sterrenkunde zijn.
    Voor een direct antwoord hierop, zie ook Tegenargumenten .


Uit: Het Parool, 17-03-2008, van verslaggevers

'Opvolger Buyne ook allochtoon'

De druk is groot om een allochtone wethouder te benoemen als opvolger van de gisteren afgetreden Hennah Buyne.


PvdA-fractievoorzitter Manon van der Garde zei gisteren dat 'het belangrijk is dat het college een afspiegeling is van de bevolking'. ' ...


Red.:   Wethouder Buyne is afgetreden vanwege het manipuleren van cartoons in een lesbrief voor scholen, waarbij ze de moslim-kritische cartoons liet weghalen, en de autochtoon-kritische cartoons liet staan . Racisme dus.
    Op naar de volgende racist in die positie.
    Nu weer naar het racisme bij het solliciteren:


Uit: De Volkskrant, 01-04-2008, van verslaggeefster Elsbeth Stoker

Den Haag wil Ali en Arie evenveel kans geven

Allochtonen moeten minder last krijgen van discriminatie in sollicitatieprocedure.


De gemeente Den Haag begint een proef met anoniem solliciteren. Ook het Amsterdamse stadsdeel Westerpark werft sinds kort op deze manier nieuw personeel. Beide werkgevers hopen discriminatie tijdens de sollicitatieprocedure tegen te gaan en de diversiteit binnen het personeelsbestand te vergroten.
    ‘We zeggen steeds dat we niet discrimineren, maar de praktijk wijst uit dat de blanke man toch de voorkeur geeft aan zijn eigen klonen’, zegt Trudy Loeffen, plaatsvervangend directeur P&O van de gemeente Den Haag. ‘Momenteel is 18 procent van onze medewerkers van allochtone komaf. Dat is onvoldoende, we willen een afspiegeling zijn van onze bevolking.’   ...
    Ook Manpower deed afgelopen jaar onderzoek naar het effect van anoniem solliciteren. Volgens het uitzendconcern hebben allochtonen er geen baat bij, de kans op een gesprek blijft even groot. De test duurde een half jaar en betrof 761 sollicitaties voor de functie van vestigingsmanager of consultant bij het uitzendbureau. Alle sollicitaties werden twee keer beoordeeld. De ene lezer beschikte niet over persoonlijke gegevens, de andere wel. Sollicitanten van buitenlandse afkomst werden wel vaker afgewezen. Dat ligt aan gebrek aan werkervaring, aldus Manpower.   ...


Red.:   Er is dus al een uitgebreid onderzoek gedaan door een onafhankelijke instelling , maar toch moet er volgende de multicuturalitische bestuursmeute en elite wel discriminatie zijn, want: ' ...we willen aan afspiegeling van de bevolking zijn.' Wat de plaatsvervangend directeur vergeet is dat onder de groep mensen die op grond van opleiding en kwaliteiten in aanmerking komen voor wat betere functies, de allochtonen eerder over- dan oververtegenwoordigd zijn. De roep tot het optrekken van het percentage naar het demografische gemiddelde is dus racisme.
    Nu weer terug naar de vorige kwestie, die van wethouder Buyne en haar opvolger:


Uit: De Volkskrant, 24-04-2008, ANP

Ossel volgt Buyne op als wethouder

Freek Ossel (53) is gistermiddag benoemd als nieuwe wethouder van Amsterdam. Hij volgt de vorige maand afgetreden Hennah Buyne op. De gemeenteraad oordeelde met 31 stemmen voor, 2 tegen en 10 blanco.
    De PvdA'er, van Ghanees-Chinees-Nederlandse afkomst, ...
    Ossel is een bekende in de Amsterdamse politiek. Hij begon in 1979 zijn carrière als bestuursassistent van de gemeente. Van 1996 tot 2000 was hij stadsdeel secretaris in Zuidoost en daarna werkte hij als sectordirecteur Maatschappelijke Economische en Culturele ontwikkeling (MEC).
    De afgelopen jaren runde Ossel een zelfstandige adviespraktijk met als specialisatie werk en diversiteit.


Red.:   Nee, het gaat niet om bevoordeling van allochtonen, het gaat er om dat 'het college een afspiegeling van de bevolking is', dat wil zeggen: naast de autochtonen, ook een evenredige portie onbekwame allochtonen. Meneer Ossel doet in discriminatie en racisme. Want het is inmiddels volkomen duidelijk dat er geen discriminatie is bij werk en sollicitatie, zie hier , dus de 'de specialisatie werk en diversiteit' kan alleen maar gaan over bevoordeling van allochtonen. En een carrière in Amsterdam Zuid-Oost strekt ook al heel weinig tot aanbeveling .


Uit: De Volkskrant, 08-05-2008, door Karin Sitalsing

‘Allochtone ambtenaren zijn bittere noodzaak’

De gemeente Leeuwarden heeft 3,5 procent allochtonen in dienst. Veel te weinig, vindt PvdA-wethouder Marco Florijn (30). Dus gaat hij ambtenaren werven in de moskee.

...
Waarom zijn allochtone medewerkers zo belangrijk?
‘Het is bittere noodzaak. Leeuwarden heeft 14 procent allochtonen, van wie tweederde niet-Westers. Zonder allochtonen in je personeelsbestand kun je de samenleving niet goed aanspreken. Neem alleen al de bijstand: 22 procent van de bijstandsgerechtigden is allochtoon, maar alle case-managers zijn westers.’   ...

Wat is het streefpercentage?
‘8,5 procent. Dat lijkt veel, maar het is het gemiddelde percentage bij bedrijven die even groot zijn als de gemeente Leeuwarden.’


Red.:   Het is bittere noodzaak, stelt wethouder Florijn. Waarom? Omdat een allochtoon alleen door een allochtoon geholpen wil worden of alleen naar een allochtoon wil luisteren? Dat is racisme, en mag nooit bevorderd worden.
    Ondertussen gaat Guusje ter Horst door met haar racistische campagne:


Uit: AD.nl, 22-01-2009, door Job van de Sande

'Meer allochtone topambtenaren'

Alle ministeries moeten tot 2011 elk jaar twee allochtone topambtenaren in dienst nemen. Die opdracht krijgen de bewindslieden vandaag van minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) tijdens de wekelijkse ministerraad.

De maatregel is noodzakelijk omdat het kabinet anders zijn eigen doelstellingen niet haalt om meer allochtonen en vrouwen in topfuncties te benoemen. In 2011 moeten minstens 50 van de ongeveer 800 topambtenaren bij het rijk allochtoon zijn. Een kwart van de plekken moet door vrouwen worden bezet.
    Uit nog vertrouwelijke cijfers van Ter Horst blijkt dat vooral het aantal allochtonen onder topambtenaren achterblijft. Het rijk heeft 'slechts' vijf allochtone topambtenaren. ...
    ... Moeizamer verloopt de aanstelling van allochtonen in de hoogste salarisschalen. Ter Horst wil daarom dat elke minister minstens zes allochtonen benoemt.


Red.:   Er zijn geen allochtone topambtenaren om dezelfde reden dat er geen allochtone professoren in de sterrenkunde zijn : er zijn volstrekt onvoldoende allochtonen op de onderliggende niveaus om een toppositie te rechtvaardigen. Pogingen dit toch te doen uitsluitend en alleen op grond van ras zijn dus racisme.
    Zelfs in Amsterdam is het te blank aan de top:


Uit: Volkskrant.nl, 03-11-2009, van de redactie

Bestuur Amsterdam kent nauwelijks allochtonen

Bijna alle bestuursfuncties binnen bedrijven en publieke instellingen in Amsterdam worden bekleed door autochtone Nederlanders. Dat blijkt uit een onderzoek van de Adviesraad Diversiteit en Migratie onder besturen van woningcorporaties, welzijnsinstellingen, culturele instellingen en het hoger onderwijs in de hoofdstad.
    Dit meldt het Parool.
    Geen één van de 46 topfuncties in het Amsterdamse welzijnswerk wordt bekleed door een allochtoon. Bij de woningcorporaties geldt eenzelfde beeld: een allochtoon op 66 bestuurders en commissarissen. In de culturele sector zijn twee van de 48 topmensen van niet-Nederlandse herkomst, in het hoger onderwijs gaat het om vier allochtonen op zeventig bestuursfuncties.
    De onderwijsinstellingen hebben in totaal 71 hoge pieten, maar onder hen zitten maar 5 allochtonen. Bij de lokale omroepen zijn het er iets meer: 4 op de 15.   ...


Red.:   Volgende club:


Uit: Volkskrant.nl, 01-04-2010, ANP

Weinig allochtonen in dienst van hulporganisaties

Goededoelenorganisaties zijn vaak blanke clubs. Ideële organisaties hebben relatief vaak geen of maar weinig niet-westerse allochtonen in dienst als medewerker, directielid of ambassadeur. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam in opdracht van FORUM - Instituut voor multiculturele vraagstukken.
    40 procent van de 109 ondervraagde organisaties heeft niet-westerse medewerkers. Onder de middelgrote goede doelen is dat 64 procent. ...
    Maar zelfs de goede doelen met niet-westerse werknemers zijn vrij ‘witte’ organisaties. De mensen met een niet-westerse achtergrond vertegenwoordigen bij deze instellingen namelijk 6 procent van het personeel. Het percentage niet-westerse allochtonen in de Nederlandse samenleving is 10 procent.


Red.:    Ook dit heeft een heel logische verklaring: allochtonen doen zeldzaam weinig aan Nederlandse vormen van goede doelen.
    Overal waar er capaciteiten gevraagd worden, is er een natuurlijke achterstand - en racistische voorstellen "om er iets aan te doen":


Uit: De Volkskrant, 02-07-2010, verslaggeefster Carlijne Vos

Kantoor houdt 'witte' uitstraling

Van de hoogopgeleide allochtonen is 8 procent werkloos, tegen 3 procent van de autochtonen. ‘Bedrijven moeten leren allochtoon talent te herkennen.’

Tussentitel: 'Multiculti Nederland is niet zo goed in netwerken'

‘Wij denken dat we een leuk kantoor zijn: openminded, betrokken en niet zo’n typisch witte-mannenbolwerk. Maar blijkbaar doen we iets niet goed’, beaamt Machteld Vink, human-resourcesmanager bij advocatenkantoor Kennedy Van der Laan.
 Welgete   ld 3 van de 95 advocaten op het Amsterdamse kantoor is van niet-westerse afkomst. ‘We hebben geprobeerd actief in allochtone studentennetwerken te werven, maar dat leidde niet tot meer sollicitaties’, vertelt Vink. ...


Red.:   Kortom: het ligt volstrekt aan de allochtone groep zelf.

  Nu heeft Kennedy van der Laan de hulp ingeroepen van Young Global People (YGP), een Amsterdams wervings- en selectiebureau speciaal voor studenten met een niet-westerse achtergrond.

Dus wordt de racistisch kaart gespeeld - een instituut dat etnsiuch onderscheiden groepen wil bevoordelen.
  YPG organiseerde afgelopen najaar een masterclass op het kantoor van Kennedy van der Laan waar allochtone rechtenstudenten kennis konden maken met het kantoor. Die dag heeft vruchten afgeworpen. De Turkse Feride Karakilic (31) start na de zomer met een kennismakingsstage van twee maanden. ‘Vacatures voor een driejarige opleiding tot advocaat hebben we nu helaas niet’, verzucht Vink. Maar Karakilic, die sinds haar afstuderen al ruim een jaar solliciteert, is heel blij. ‘Ik werd altijd uitgenodigd voor een gesprek, maar werd het nooit. Ik heb weliswaar mijn studie moeten onderbreken wegens familieomstandigheden.

Oftewel: Karakilic krijgt de aan van een autochtoon die er beter voor geschikt is, maar niet het juiste ras heeft: rassendiscriminatie.
    Natuurlijk denkt Karakilic zelf ook in racistische termen:
   ik had soms het gevoel dat mensen met een vooroordeel naar me keken vanwege mijn Turkse achtergrond. Een keer fronste een vrouw misprijzend haar wenkbrauwen toen ik op haar verzoek zei dat mijn vriend in Turkije woont. Ze dacht zeker dat ik dan later moet stoppen met werken.’

Het bekende pandoer van de allochtone immigrant: "Ik doe het niet zo goed, en dat is discriminatie". Met de even bekende vormen van psychologiseren - het fronsen van de vrouw over de vriend in Turkije was het gevolg van de gedachte: "Die vertrekt dus misschien morgen naar Turkije"- of één van de talloze andere mogelijke verklaringen.
  Kennedy van der Laan staat niet alleen in de zoektocht naar allochtoon talent. Ook elders in de advocatuur, de consultancy en het bedrijfsleven zien de kantoren dat hun ‘witte’ uitstraling allochtonen afschrikt om te solliciteren. ‘Het leek wel alsof ze met een grote boog om ons heen liepen, zegt Carola van den Bruinhorst, belastingadviseur en partner van Loyens & Loeff.

Hert racistische bureau huldigt ook de opvatting dat niet de allochtonen zich moeten aanpassen, maar de autochtonen:
  Inmiddels hebben meer advocatenkantoren zich gemeld bij YGP voor een kennismakingsdag met een allochtone masterclass. ... Dat wil Tjoe Nij graag leveren, maar bedrijven moeten wel beter hun best doen. ‘Je moet je als bedrijf wel echt openstellen voor andere culturen en je selectiemethoden daarop aanpassen. We hebben respect voor de dominante bedrijfscultuur, maar ik lever geen bounty’s af: zwart van buiten maar wit van binnen.’

Het bureau wil het racisme zelfs in regels vastleggen:
  Volgens Tjoe Nij zijn bedrijven ... ‘Ze zeggen wel dat ze diversiteit nastreven maar aan het eind van een sollicitatieprocedure is er vervolgens niet één allochtoon overgebleven op het lijstje.’ Dat verandert niet, denkt Tjoe Nij, als bedrijven geen harde percentages nastreven. ...

Niet kwaliteit telt meer, maar kleur.
  Rechtenstudent Youssef Aynan (26) is door de eerste selectie voor de volgende masterclass van YGP. ‘Een unieke kans om bij grote advocatenkantoren kennis te mogen maken’, vindt de student van Marokkaanse afkomst. ...
    Voor Aynan was de beslissing zich bij YGP aan te melden een zuiver pragmatische. Over het principe van een allochtone masterclass heeft hij ambivalente gevoelens. ‘Je wilt zo graag gezien worden als persoon zonder dat je achtergrond ertoe doet. Ik ben gewoon Nederlander, toevallig met Marokkaanse ouders. En nu meld ik me aan voor een wervingsbureau speciaal voor allochtonen. Dat is wel een beetje tegenstrijdig.’

Het is niet een beetje tegenstrijdig ... het is volstrekt tegenstrijdig.
    Het kan niet anders dat het benadelen van autochtonen uiteindelijk tot grote problemen zal leiden.
     Bij links lukt het maar niet om het af te leren:


Uit: De Volkskrant, 13-10-2010, door Ronald Plasterk

Mark Rutte verloochent zijn kleurrijke verleden

Het kabinet met het kleinste aantal vrouwen erin stopt met voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst.

Ronald Plasterk | De auteur is lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Als minister in de periode 2007-2010 was hij onder meer verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid.

‘Het kabinet beëindigt het diversiteit/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst’, aldus pagina 9 van het akkoord dat VVD, CDA en PVV met elkaar gesloten hebben, het akkoord dat de basis vormt voor de nieuwe regering. ...
    Opvallend is dat het kabinet ook eenzijdig is wat betreft ‘etnische herkomst’. Een overigens wat eigenaardige term, etnisch en herkomst zijn verschillende dingen: iemand van Surinaamse herkomst kan een etnische Chinees zijn, maar vooruit, die drie mannen die voor de komende vier jaar het regeringsbeleid hebben vastgenageld, kunnen ook niet alles weten. ...


Red.:   Ach die Ronald toch. Weet niet wat beleid is op grond van etnische afkomst ... Nou dan legt hij dat toch gewoon even uit:

  In het vorige kabinet zat een enigszins evenredige representatie doordat met Ahmed Aboutaleb en Nebahat Albayrak er in ieder geval een Marokkaanse Nederlander en een Turkse Nederlandse in vak K zaten.

Dat is dus kiezen op etnische afkomst.
    Er wordt een nieuw begrip geïntroduceerd:


Uit: De Volkskrant, 27-06-2011, van verslaggever Menno van Dongen

Orde wil meer allochtone advocaten

Er zijn veel te weinig allochtone advocaten. De rechtenstudie is al jaren ongekend populair bij Turken en Marokkanen, maar vrijwel alle advocatenkantoren zijn 'witte' bastions gebleven. Dat moet snel veranderen, vindt de Nederlandse Orde van Advocaten.
    Vandaag begint de beroepsvereniging daarom een bijzonder project: 187 derdejaarsstudenten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en van de Vrije Universiteit in Amsterdam worden komend jaar intensief begeleid door een ervaren advocaat. De 'advo-coach' zal hun praktische tips geven om de kans op een baan te vergroten, en proberen vooroordelen weg te nemen.   ...


Red.:
   Kennelijk is de juristerij nog niet multicultureel, pro-moslim, kosmopolitisch, en anti-Nederlands genoeg uitleg of detail . Alleen zijn de allochtonen niet zo happig:

  Volgens de Orde blijkt uit gesprekken met niet-westerse rechtenstudenten dat de advocatuur bij hen niet populair is. Het imago van het vak wordt bepaald door grote, chique kantoren, advocatenseries op tv en flamboyante strafpleiters. In die wereld voelen veel allochtonen zich niet thuis, of ze zijn bang dat ze er niet zullen slagen. Dus kiezen ze eerder voor een baan als jurist bij de overheid.
    'Ze hebben een onrealistisch beeld', zegt Joost Linnemann, voorzitter van de Commissie Diversiteit van de advocatenorde. 'Veel allochtonen denken dat de werkdruk idioot hoog is en dat we allemaal ex-corpsballen zijn die er hetzelfde uitzien. We willen laten zien dat dit niet representatief is.'

Dat laatste is natuurlijk een leugen: dit beeld is redelijk accuraat:


Uit: De Volkskrant, 28-06-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Carlijne Vos

Allochtone advocaat

Allochtonen mijden de advocatuur omdat ze zich niet thuis voelen in het wereldje van overwegend blanke corpsballen. ...
     ... in de advocatuur is dat er bovendien een met een gouden masculien randje. Wie niet uit het juiste milieu komt en zich dus bierdrinkend bij een studentenvereniging door zijn studie heeft genetwerkt, maakt weinig kans bij de prestigieuze kantoren.
    ... van advocatenkantoren mag eindelijk wel eens worden verwacht dat ze verder kijken dan hun neus lang is. Op de vrijdagmiddagborrel komt niet iedereen tot zijn recht.


Red.:   Een beeld van een sociale omgeving die ongeschikt is voor de volgelingen van Allah:

      ...Bestuurlijke activiteiten tijdens de studie zijn een pre bij een sollicitatie, evenals assertiviteit, inzet en flexibiliteit. ...Op de vrijdagmiddagborrel

Westerse vormen van gezelligheid, inzet, flexibiliteit, activiteiten in verenigingen ... allemaal zaken waarin allochtonen zwaar onderpresteren.
    Maar nu dat nieuwe begrip:
  Op uitdrukkelijk verzoek van de Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse studenten helpen de 'advo-coaches' ook autochtone studenten.

Dat begrip dus zijnde dat van de excuus-autochtoon.
    Overigens wijst dat laatste er ook op dat de advocatenkantoren dus decennialang bepaalde autochtone groepen, kinderen uit de lagere klassen, uit hun kringen hebben gehouden. Dat ze het nu wel doen voor de allochtonen, laat zien wat voor tuig het is.
    Een hoogst absurd voorstel:


Uit: De Volkskrant, 29-12-2014, ingezonden brief van Anke Heezen, Nijmegen

Sneeuwwitte denkers

Dit moet mij op deze witte (!) zaterdag na Kerst even van het hart. Vanmorgen aan de keukentafel. Even de krant scannen. Sir Edmund kopt: Ionica Smeets en 12 andere denkers van 2014 over het boek waar ze altijd weer op terugvallen. Nieuwsgierig blader ik door de denkers en één gedachte laat mij niet meer los: dertien (sneeuw)witte denkers, van wie twee vrouw. Ook zonder de berekeningen van Jonica Smeets is duidelijk dat er een paar mensen zeker níet na hebben zitten denken!


Red.:   Ja ... Laten we Quinsy Gario of John Leerdam of Beryl Bieckman laten oreren als denker ... Hebben we ook nog iets om te lachen ...


Naar Allochtone evenredigheid Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home