WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Allochtonendebat, misverstanden: bijdrage

Een van de meest grofstoffelijke leugens in het immigratiedebat is die van de allochtone bijdrage. Hoe ver de politieke-correctheid gaat in haar pro-allochtone propaganda en hoe ernstig de geestelijke afwijkingen die dit veroorzaakt zijn, blijkt uit onderstaande bron (de Volkskrant, 15-08-2005, ingezonden brief van M. van Woerden (Kaatsheuvel)):
  Wederopbouw

Zeer onlangs mocht ik in uw krant lezen dat de Turken en Marokkanen hierheen gehaald waren om aan de wederopbouw na WO II bij te dragen. Fijn voor dit soort would be historici, die er totaal geen idee van hebben dat Nederland door de autochtone bevolking tussen 1945 en 1965 gerestaureerd werd en dat de Turken en Marokkanen in de jaren zestig hiernaartoe werden gehaald om het personeelstekort onder andere in de industrie op te lossen.

En dat 'in de industrie' moet dan nog aangevuld worden met "lopende band- en andere ongeschoolde arbeid waar snel geen behoefte meer aan zou zijn".

Allemaal hoogst voorspelbaar, en voorspeld (de Volkskrant, 05-03-2005, column van H.J. Schoo):
  Geplande rampspoed

Te pas en te onpas worden de Verenigde Staten tegenwoordig als voorbeeldig immigratie- en integratieland in de lucht gestoken. Nederland kan ook zeker wat leren van Amerika, maar niet alles wat daar gebeurt, verdient navolging. Het verdringen van laaggeschoolde arbeid door immigranten bijvoorbeeld. Sinds 2000, meldde The International Herald Tribune onlangs, zijn er in de VS per saldo iets meer dan twee miljoen banen bijgekomen. Het zijn evenwel geen werkloze Amerikanen geweest die van die werkgelegenheidsgroei profiteerden, maar verse lichtingen immigranten, hoofdzakelijk Hispanics en Aziaten.
    Deze cijfers spreken boekdelen over de toegankelijkheid van de Amerikaanse arbeids-markt, maar er is wel een schaduwzijde. De nieuwkomers hebben de arbeidsmarktkansen van `gevestigden', vooral de minder gekwalificeerde, ernstig verslechterd. Terwijl liefst 85 procent van de laaggeschoolde mannelijke immigranten werkt, geldt dat voor niet meer dan 60 procent van vergelijkbare 'geboren Amerikanen'.
    In 2000 werkte nog 45 procent van de laaggeschoolde jonge mannen, in 2004 was dat nog maar 36 procent. De groep die het traditioneel veruit het slechtst doet - laaggeschoolde jonge zwarte mannen - incasseerde de hardste klappen. In 2000 werkte 29 procent, in 2004 was dat percentage tot 19 gedaald. Ook de arbeidsparticipatie van volwassen zwarte mannen en laaggeschoolde blanken liep terug. In de lagere regionen van de arbeidsmarkt - bouw en horeca - doet zich dus grootscheepse verdringing voor. Meegaande, werklustige immigranten winnen het van degenen die door werkgevers als probleemgroep worden gezien.
    Bijna gelaten komt de Trib tot twee conclusies. Immigranten trekken zich kennelijk weinig aan van de stand van de economie: zij komen in goede en slechte tijden. En de arbeidsmarkt is nu werkelijk geglobaliseerd, net als andere markten. Amerikaanse arbeiders ondervinden op twee fronten concurrentie: van Chinezen en Indiërs door outsourcing, van Mexicanen en Filipino's door immigratie. En, zoals dat nu eenmaal gaat bij concurrentie, heb je winnaars en verliezers. Niets aan te doen. Alleen jammer dat de verliezers steeds weer die aloude kansarmen zijn.
    Amerikaanse toestanden? Absoluut, want een arbeidsdeelname van (hoofdzakelijk) niet-westerse mannelijke immigranten van 85 procent is bij ons ongekend. Het werkloosheidscijfer voor niet-westerse allochtonen' (mannen én vrouwen), zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het noemt, bedroeg in 2004 weliswaar 'slechts' 16 procent (2003: 14 procent) - driemaal zo hoog als het cijfer voor 'autochtonen' en het hoogste sinds 1997. Maar minder dan de helft van deze immigranten en hun nazaten had in 2004 überhaupt werk.
    Marokkanen komen er veruit het meest bekaaid af. Van alle allochtonen waren zij in 2004 het vaakst werkloos. Tussen 2001 en 2004 verdubbelde de werkloosheid tot 22 procent, viermaal het autochtone percentage. Hun arbeidsdeelname (het percentage van alle 15-64 jarigen dat werkt) bedroeg in 2003 niet meer dan 41 procent. Hoewel Marokkaanse jongeren slechts tweemaal zo vaak werkloos zijn als autochtone jongeren, neemt ook van de tweede generatie minder dan 50 procent deel aan de arbeidsmarkt.
    Net als in de VS schijt de duivel op dezelfde hoop. Laagopgeleide Marokkanen zijn de 'zwarten' van de Nederlandse arbeidsmarkt aan het worden, dé verliezers van de 'globalise-ring'. Werkgevers zien hen als probleemcategorie - al dan niet op grond van ongelukkige ervaringen - en lopen in een grote boog om hen heen. Niet alleen in de marktsector, de overheid doet het nauwelijks beter.
    Inmiddels - het kon niet uitblijven - klinkt in de politiek de roep om werkgevers te pressen laagopgeleide allochtonen (lees: Marokkanen) in dienst te nemen. Maar dergelijk beleid stigmatiseert kansarmen alleen maar en biedt bovendien geen soelaas als werkgevers - Amerikaanse toestanden! - voor nieuwe immigranten kunnen kiezen. Bazen slaan Marokkanen nu ook over omdat zij de beschikking hebben gekregen over werklustige Polen en andere Midden-Europeanen. Ook hier worden laaggeschoolden dus van de arbeidsmarkt verdrongen door verse immigranten - en dat zijn er meer dan het kabinet op gezag van het Centraal Plan Bureau (CPB) begin vorig jaar raamde.    ...
    ... De verslechtering van de arbeidsmarktpositie van Marokkanen mag dus gerust geplande rampspoed heten. ...

Amen.

Een tweede voorbeeld van geheel absurde allochtonenpromotie, naar aanleidng van een discussie die zich een paar dagen na het eerste hier genoemde afspeelde, over de bijdrage van allochtonen aan onze bevrijding. Dat ging zelfs een deel van de politieke-correctheid te ver. De pogingen van staatssecretaris Jet Bussemaker, PvdA, om van die allochtone hulp bij de bevrijding melding te gaan maken in geschiedenisboeken werden belachelijk gemaakt en afgeblazen (de Volkskrant, 06-05-2008,van verslaggever Noël van Bemmel):
  Bevrijd door Marokkanen of broodje aap

Staatssecretaris pleit voor onderzoek rol allochtonen in WO II, dat al bestaat| Er is veel verwarring
.

Tussentitel: Allerlei partijen dreigen aan de haal te gaan met de historie

Welke rol speelden Marokkaanse en Turkse militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog? En hoeveel Surinamers en Antillianen werden na D-Day aan land gezet, als soldaat van de Prinses Irene Brigade? Die vragen ziet staatssecretaris Bussemaker (VWS) graag beantwoord. De rol van allochtonen bij de bevrijding van Nederland en Europa is volgens haar onderbelicht.
    Sinds jonge allochtonen in 2003 de Dodenherdenking verstoorden, proberen politici deze groep te betrekken bij 4 mei. ‘Voor een gelijkwaardige uitwisseling van oorlogservaringen’, stelt het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), ‘is het noodzakelijk kennis te verschaffen over het oorlogsverleden van ‘nieuwe Nederlanders’.
   Met dat uitgangspunt voerde het NIOD een verkenning uit in 2004 en een vervolgonderzoek sinds 2006. De resultaten worden eind dit jaar verwacht. Belangrijkste financier: VWS. Bussemaker pleit dus voor een onderzoek dat ze al heeft betaald.
    Die inspanning lijkt nuttig. Cijfers lopen ver uiteen en allerlei partijen dreigen aan de haal te gaan met de historie. Zo heeft het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR) Marokkanen al omschreven als ‘onze bevrijders’ en eist het PVV een spoeddebat over ‘multiculturele geschiedvervalsing’.
    Veel aandacht krijgen 19 Marokkaanse mannen die op een Franse militaire begraafplaats liggen in het Zeeuwse Kapelle. Volgens onderzoeker Hey uit Hengelo verdronken 15 van deze Marokkaanse militairen in Franse dienst in de zomer van 1940 in Het Kanaal, op de vlucht naar Engeland. Hun lichamen spoelden aan tot op Terschelling. Het NIOD houdt het op 12 verdronken militairen, en 7 soldaten die bij gevechtshandelingen omkwamen tijdens de Duitse opmars richting Antwerpen.   ...

Om in de bijdrage van twintig man, ruim genomen, aanleiding te zien om te gaan benadrukken dat er zo'n aanzienlijke allochtone bijdrage is aan de bevrijding van Nederland, is zonder meer gestoord. Instituties die als het Landelijk Bureau Racismebestrijding hebben daarvoor maar één enkel motief: steun aan gekleurde etnie. Het is doodgewoon racisme uitleg of detail .
    En dit is alles is om aan te tonen dat allochtonen een bijdrage leveren. Die bijdrage is ruimschoots bekend. Een voorbeeld daarvan is al genoemde verstoren van de Dodenherdenking en het bijbehorende in de gracht schoppen van herdenkingskransen - de aanleiding voor de voorgaande oprispingen. En een andere recent voorbeeld: het aanranden van meisjes in rokjes op de fiets uitleg of detail , als voorbeeld van een eindeloze reeks soortgelijke gevallen.

Ook veelgenoemd is de economische bijdrage in de vorm van
arbeid (de Volkskrant, 18-04-2009, door Sietske de Boer):
  Terug in de Rif

Ze kwamen vanaf 1969 als jongemannen uit het Noord-Marokkaanse Rif-gebergte naar Nederland en konden direct aan de slag met werk dat niemand anders wilde doen. Ze wilden snel geld verdienen en dan terug. Maar dat liep vaak anders. Veel gezinnen kwamen over en de kinderen werden langzamerhand Nederlanders. De meeste mannen keerden pas na tientallen jaren terug. Met weinig geld, en veel lichamelijke klachten.
...

Van vier van de geportretteerden zijn de jaartallen van de arbeidscarrière genoemd. Tel je de jaren bij elkaar op, kom je, afgerond, op 50 jaar werk, en 120 jaar uitkering. En dat laatste getal stijgt per kalenderjaar met vier.
    Dit is de bijdrage van de gastarbeiders aan de opbouw van Nederland: 50 jaar werk, en 120 jaar uitkering. En zo kwam Pieter Lakeman al in 1999 tot een nettoverlies ten gevolge van migratie van 70 miljard.

Nieuwe ontwikkelingen (de Volkskrant, 23-07-2009, Yvonne Doorduyn):
  Allochtonen - PVV vraagt om de rekening

Vier vragen over kosten van immigratie | Leveren migranten Nederland netto iets op of niet? De partij van Wilders vraagt een gedetailleerde berekening
.
Hoeveel kosten allochtonen? Leveren ze Nederland iets op, of kosten ze alleen maar geld? De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders wil dat het kabinet het tot op de bodem uitzoekt. In een reeks van 79 Kamervragen aan twaalf ministeries vraagt de PVV een gedetailleerde berekening: hoeveel geld is elk ministerie kwijt aan immigranten, en in welke verhouding staat dat tot de opbrengsten?

Wat wil de PVV precies weten?
Kamerlid Sietse Fritsma vraagt de ministeries in feite naar een bevestiging van het onderbuikgevoel dat allochtonen de maatschappij meer geld kosten dan autochtone Nederlanders – veel meer bovendien dan zij via belastingen en extra economische groei aan de samenleving bijdragen. Hij wijst in de Kamervragen expliciet op het zware beroep dat migranten doen op sociale woningbouw, op bijstand en kinderbijslag, en hun oververtegenwoordiging in probleemwijken, criminaliteitscijfers en schooluitval.
    Allochtonen hebben minder vaak een (goede) baan, betalen dus minder belasting, spijbelen vaker en doen volgens Fritsma vanwege frequent huisartsenbezoek en bijzondere aandoeningen door neef-nichthuwelijken een bovenmatig beroep op zorg.
    Het ministerie van Binnenlandse Zaken krijgt van de PVV opdracht de inzet van extra politie voor deze groepen te onderzoeken, evenals de kosten van terrorismebestrijding en het werk van de AIVD. Defensie mag in de boeken duiken voor de kosten van de marechaussee voor het uitzetten van vreemdelingen.
    Fritsma vraagt de kosten en baten op een rij te zetten over de afgelopen vijf jaar, dit jaar en de komende vijf jaar.

Is het überhaupt te berekenen wat ‘de’ allochtoon de belastingbetaler kost?
...    Feit is dat instanties als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over een zee aan informatie beschikken. Vrijwel dagelijks doen zij kond van het aandeel van allochtonen in bijvoorbeeld (jeugd)werkloosheid, gevangenissen of openbaar vervoer.
    De PVV is echter op zoek naar een totaalbeeld om de politiek mee om de oren te slaan. Wilders nam eerder al een voorschot. Met de ‘100 miljard euro’ die niet-westerse migranten de Nederlandse samenleving al hebben gekost, had iedereen op zijn vijftigste kunnen stoppen met werken. ‘Of hadden we iedereen een zeilboot cadeau kunnen doen’, aldus Wilders.

Zijn de kosten van immigratie eerder in kaart gebracht?
Er zijn diverse pogingen ondernomen. Het Centraal Planbureau (CPB) berekende in 2003 dat als een nieuweling op zijn 25ste naar Nederland komt, hij de samenleving de rest van zijn leven 43 duizend euro kost.
    De econoom Pieter Lakeman deed in 1999 naar eigen zeggen de eerste poging de kosten van immigratie te kwantificeren. In zijn boek Binnen zonder kloppen schatte hij de kosten van Marokkaanse en Turkse immigranten in de jaren ’80 en ’90 op 70 miljard gulden – bijna 32 miljard euro.
    Er zijn ook onderzoeken die (op deelgebieden) het tegengestelde beweren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzocht in maart van dit jaar de meerwaarde van moskeeën. Conclusie: de 457 moskeeën in Nederland leveren de samenleving jaarlijks 150 miljoen euro op.
    Ook in Groot-Brittannië zijn de kosten van migranten een thema. Een invloedrijke commissie van het Hogerhuis kwam in april vorig jaar tot de conclusie dat de Britse economie ‘niet of nauwelijks’ van immigratie profiteert. Volgens onderzoekers in Cambridge (2007) voegden allochtonen weliswaar in tien jaar 3,1 procent toe aan het Britse bruto nationaal product, maar groeide de bevolking door hun komst met 3,8 procent.

Hoe reageert Den Haag op de vragen van de PVV?
...    De PvdA laat weten dat ‘iedereen het recht heeft vragen te stellen, zelfs als ze buiten de perken gaan of vooringenomen zijn’. GroenLinks is negatiever. ‘Wij willen niet op zo’n manier naar de problemen kijken. Wij zoeken liever oplossingen.’
Dat is nu grappig: de partijen en hun vertegenwoordigers die altijd beweerd hebben dat de allochtonen zo'n belangrijke bijdrage leveren, zijn nu ineens tegen een onderzoek daarnaar. En ze noemen dat zelfs 'buiten de perken' en 'naar de problemen kijken'. Hoe kan dat nou?

Een paar bronnen die laten zien wat de werkelijke bijdrage is (de Volkskrant, 27-10-2009, van verslaggever John Wanders):
  'Banenplan voor inburgeraars'

Haagse Rekenkamer: uitblijven werk voedt frustratie | ’Morele verplichting.’


Economische crisis of niet, er moeten snel banenplannen komen voor inburgeraars, meent de Haagse Rekenkamer. Een succesvol afgelegd inburgeringstraject resulteert nu zelden in het vinden van betaald werk. Dat voedt frustratie en cynisme bij de deelnemers en ondergraaft de geloofwaardigheid van het fenomeen verplichte inburgering.
    De Rekenkamer van Den Haag constateert dit in haar maandag verschenen onderzoeksrapport Werk maken van inburgering.
    Deelnemers aan inburgeringstrajecten verwachten in overgrote meerderheid (82 procent) dat hun kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt evenredig toenemen met de mate waarin zij zichzelf verstaanbaar kunnen maken in de Nederlandse taal. De praktijk leert echter dat werkgevers helemaal niet op deze groep zitten te wachten, stelt de Haagse Rekenkamer.
    ‘Het kan toch niet zo zijn dat we deze mensen opleiden om ze vervolgens blijvend in een uitkeringssituatie te houden?’, verzucht Rekenkamerlid Ing Yoe Tan.   ...

Die mensen kunnen geen werk vinden,omdat er geen economisch rendabele werk voor ze is. Als er werkelijk iets aan te verdienen viel, dan zou het vanzelf gebeuren - zoals ijvooreeld middels werkzaamheden in de tuinbouw en dergelijke, echte mogelijkheden die geld opleveren. Dit soort economisch rendabel werk wordt juist niet door dit soort mensen gedaan.
    Dat plaatst de volgend opmerkingen in een heel raar licht:
  De Haagse Rekenkamer voegt daar een morele verplichting aan toe voor de samenleving waarvan de inburgeraar deel wil uitmaken: het bieden van een serieus perspectief op daadwerkelijke participatie door middel van het verrichten van betaald werk.
    Eenieder die met succes een inburgeringstraject heeft afgelegd, dient prioriteit te krijgen bij de bemiddeling naar de arbeidsmarkt, vindt de Rekenkamer Den Haag. Al is het maar in de vorm van een leerwerkplek of een baan met tijdelijke loonkostensubsidie.

Kortom: er moet nog meer geld in gestoken worden dan alleen een uitkering. En echt werk kan op deze manier niet gedaan worden, want dat is oneerlijke concurrente met commerciële bedrijven.
    Er stond ook iets over aantallen:
  Vanaf de invoering van de Wet Inburgering, per 1 januari 2007, tot aan april van dit jaar verstuurde de gemeente Den Haag bijna 15 duizend oproepen voor een inburgeringstraject. Daarvan belandden er meteen al 4.100 in de prullenmand: 28 procent kwam niet opdagen bij het intakegesprek.   ...
    Minder dan vierduizend opgeroepen inburgeraars namen in de onderzoeksperiode van ruim twee jaar daadwerkelijk deel aan de cursussen. Daarvan slaagden er 250.
    Van de elfduizend vrijwillige inburgeraars in Den Haag doorliepen tussen januari 2007 en april 2009 minder dan negenhonderd de cursussen en slaagden er slechts vijf (0,8 procent).

En mede vanwege de kosten van dit proces, is het dus "noodzakelijk', zeggen ze, om de AOW-leeftijd te verhogen. Dat zou niet of minder nodig zijn, als je dit soort mensen gewoon gedwongen te werk stelt in al die banen die nu naar Polen en dergelijke gaan.

Nog wat informatie over die inburgeraars (de Volkskrant, 28-10-2009, van verslaggeefster Anja Sligter):
  Het nieuwkomersexamen is gericht op de zwaksten en zodoende heeft bijna niemand er iets aan

'Leg de inburgeringslat zo hoog mogelijk'

Interview Larbi Edriouch | Het begint met taal, roept de overheid. Was het maar zo, denken ze in Utrecht
.

Schaf onmiddellijk het hele inburgeringexamen af. Dat scheelt veel geld en bureaucratie. Dit zegt Larbi Edriouch, hoofd van het Bureau Inburgering van Utrecht. ‘Het niveau van de Nederlandse taal in het inburgeringexamen stelt niets voor. Deelnemers leren amper Nederlands. Alleen een hogere ambitie zou de inburgeraar verder helpen en zelfredzaam maken.’
    Als het hierbij blijft, is de huidige inburgering weggegooid geld en verloren tijd, vindt Edriouch. ‘Het stelsel richt zich alleen op de kwantiteit, het aantal inburgeraars, niet op de kwaliteit.’
    Edrouich sluit zich daarmee aan bij betrokkenen uit Enschede en Schiedam die vorige week in de Volkskrant kritische noten kraakten over de lage taaleisen in het inburgeringexamen. In schrille tegenspraak met de televisiespot van ‘Het begint bij taal’ hoeft de inburgeraar zich slechts verstaanbaar te maken. Dit tot grote teleurstelling van de meeste cursisten, die met het diploma op zak geen startkwalificatie hebben voor de arbeidsmarkt. De Rekenkamer van de gemeente Den Haag bracht dinsdag dezelfde kritische geluiden naar buiten.

Het huidige niveau is vastgesteld door de commissie-Franssen en zou het hoogst haalbare zijn voor deze groep.
‘Ik weet het, maar ik weet ook dat de commissie sterk verdeeld was. Uiteindelijk is het niveau zo geminimaliseerd dat zelfs de zwaksten uit de doelgroep het examen kunnen halen. Het succes van inburgering is dus vooraf gegarandeerd, maar in de praktijk stelt het papiertje niets voor. Na twee tot drie maanden is de taal weggezakt.
...
De wethouder van Breda vraagt nu al aan de minister om ontheffingen op het huidige examen omdat het niveau te hoog zou zijn.
‘Te hoog, te hoog? Het is veel en veel te laag. Het staatsexamen is echt het minimale niveau dat mensen die niet in Nederland geboren zijn nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren. In plaats dat we het niveau naar beneden krikken, zou het ministerie, net als in het basisonderwijs, voor lessen aan laagopgeleiden meer geld moeten geven dan aan hoogopgeleiden. Dat is meteen een goede prikkel om de mensen met de grootste achterstand beter te helpen.’   ...

Het afschaffen van dat niveau-nulexamen zou een goed idee kunnen zijn, maar natuurlijk alleen in combinatie met het afnemen van de uitkering van degen die na een redelijke periode een echt examen hebben gehaald. Want anders houden we die 100 duizenden niet-Nederlands sprekers in de uitkering.
    Maar ondertussen is volkomen duidelijk dat de veel te grote groep mensen een sterk onder nul, negatieve, bijdrage leveren aan Nederland.

Een bevestiging uit zeer betrouwbare bron (de Volkskrant, 11-10-2010, door Ellen van de Bovenkamp):
  Marokkanen hoeven Wilders niet te vrezen

De in Nederland wonende moslims zijn zelf het meest gebaat bij het strenge integratiebeleid van het aanstaande kabinet.

Ellen van de Bovenkamp | De auteur is kenner van de Nederlands-Marokkaanse betrekkingen. Bijgaand stuk is een bewerking van een artikel dat eerder in het Marokkaanse dagblad Al Masa verscheen.

...    Zowel de PVV als de VVD doet een voorstel voor het verhogen van het aantal jaren dat iemand in Nederland moet hebben verbleven voordat hij in aanmerking komt voor het verwerven van de Nederlandse nationaliteit. Zo’n maatregel zou kunnen bijdragen aan een andere migratiepolitiek. Nu is er nog een aanzienlijke groep die het Nederlandse systeem gebruikt om de Sociale Verzekeringsbank zoveel mogelijk geld af te troggelen, om in sommige gevallen tot zes vrouwen naar Nederland te halen (door elke drie jaar te scheiden en met een andere vrouw te trouwen), om een grote villa in Noord-Marokko te bouwen met geld uit de hasjhandel of om carrière te maken in de vrouwenhandel. Hoewel maar een kleine groep zich aan deze praktijken bezondigt, zal hij het negatieve beeld dat veel Nederlanders van Marokkanen hebben in stand houden.    ...

Dat over de omvang van de groep is een verzachting die volkomen vanzelfsprekend is voor iemand die de betreffende groep na aan het hart staat - en even vanzelfsprekend is dat de neutrale waarnemer deze opmerking dus kan schrappen. De omvang van het probleem zit bovendien niet in de absolute grootte van het percentage: 5 of 10 procent van dit soort uitbuiters mag weinig lijken, sociologisch is in ieder geval 10 procent al veel te veel. En de economische verliezen op die groep kunnen al nooit meer door de rest, met hun lage opleidingsgraad dus productiviteit, gecompenseerd worden. Maar het gaat natuurlijk om de ondermijning van ons sociaal vertouwen - het sociologische verlies.
     Nog over die lage opleidingsgraad:
  Zonder meteen elke potentiële migrant als profiteur of crimineel te willen bestempelen: het opleidingsniveau van de mensen die in de rij staan bij de Nederlandse ambassade in Rabat is in de regel lager dan dat van degenen die voor de Franse ambassade staan te wachten.

Overigens schrijft de auteur dit allemaal in het belang van de Marokkanen zelf:
  Het is dus belangrijk dat de groep wetsovertreders niet groter wordt. ...
    Hoewel ook links nu met voorstellen komt om de migratie beter te reguleren, zijn rechtse partijen rigoureuzer. Strenge maatregelen zullen de Nederlanders geruststellen en zullen eraan bijdragen dat de migratie vanuit Marokko naar Nederland van karakter verandert, zodat Marokkaanse Nederlanders zich uiteindelijk geen zorgen meer hoeven te maken over nieuwe conflicten rondom hun afkomst of hun religie.

Wijze woorden. Die niet opgevolgd zullen worden, want de psychologie en sociologische krachten de andere kant op zijn veel sterker.
 
Welke laatste woorden ten tijde van de volgende bijdrage, midden 2012, volkomen bewaarheid zijn. Er is zelfs weer een nieuw fenomeen in de publiciteit gekomen: de ramadan-overlast door Marokkaanse jongeren (criminelen, zeggen ze dan). Mar dat is niet de reden van de nieuwe bron. Die is de definitieve afhandeling van de vraag naar de allochtonen bijdrage. In de de hoofdvermaling over misverstanden hebben we al de vraag genoemd, door de redactie talloze malen gesteld op forums en elders aan multiculturalisten: "Wat is de bijdrage van allochtonen? En couscous en buikdansen ken ik al". Hier is het antwoord, uit de mond van een hoogopgeleide allochtoon, want de auteur tekent als Sander Terphuis, maar dat is een pseudoniem voor de Iraanse immigrant Ahmad Qeliech Khaniy (Joop.nl, 09-08-2012, door Sander Terphuis -  Staatsrechtjurist uitleg of detail ):
  Tijd voor Immigrant Pride

Wat betreft de datum voor het houden van deze jaarlijkse parade is mijn voorstel te kiezen voor 14 oktober; de datum waarop het minderheidskabinet Rutte-Verhagen met gedoogsteun van Wilders werd beëdigd

Dit jaar vond weer een mooie Gay Pride plaats in het Amsterdamse. Het idee achter deze parade is om ieder jaar opnieuw de aandacht te vestigen op de gelijkwaardige behandeling van homo's en lesbiennes en op het tegengaan van discriminatie vanwege hun seksuele geaardheid. Ik roep de politiek en de betrokken maatschappelijke organisaties op om, vergelijkbaar met de Gay Pride, jaarlijks een 'Immigrant Pride' te organiseren. ...
    Een jaarlijkse Immigrant Pride is een goede gelegenheid om de nationale zichtbaarheid en bekendheid van kleurrijk Nederland te bevorderen. Bovendien biedt deze parade een goede kans aan de immigranten uit verschillende landen om de handen in ineen te slaan om er samen een mooie happening van te maken en zich te presenteren aan Nederland. Noem het de Koninginnedag voor immigranten.
    Immigranten kunnen op die dag Nederland kennis laten maken met hun cultuur, muziek, kunst, kleding, eten enzovoort. Van prachtige Perzische kunst tot smakelijke Turkse hapjes tot Argentijnse dans, tot mooie Poolse muziek, en de heerlijke Hongaarse goulash. ...

Dus wat is de bijdrage van allochtone culturen aan Nederland volgens de staatsrechtjurist Ahmad Qeliech Khaniy, fervent verdediger van de zaak van de allochtone culturen: couscous en buikdansen.
    En in een smerige wisseltruc de groep van allochtonen woordvoerders en multiculturalisten eigen, wordt net gedaan alsof het probleem bij de Nederlanders ligt:
  De immigrant pride als een collectieve happening en als een gebaar tot begrip en tolerantie.

Een demonstatie van allochtone culturen 'Als gebaar tot begrip en tolerantie'?  Hij doelt dus op het bevorderen van Nederlands begrip en tolerantie, want de allochtone versie begrip en tolerantie zou zijn een demonstratie door allochtonen van Nederlandse culturele waarden.
    Hetgeen Khaniy nog eens bevestigt met zijn volgende zin:
  Het is niet alleen maar kommer en kwel met immigranten, zoals sommige politici ons willen doen geloven.

Waarna hij vervolgens de Nederlanders zwart maakt:
  Een andere reden voor het houden van een jaarlijkse Immigrant Pride is om de aandacht te vestigen op de gelijkwaardige behandeling van immigranten en op het tegengaan van discriminatie. Hoewel het bij wet verboden is om bevolkingsgroepen te discrimineren op basis van hun afkomst, geloof of huidskleur, komt het helaas in de praktijk nog vaak voor.

Discriminatie puur op grond van afkomst komt slechts een fractie voor van de gevallen van allochtone overlast uitleg of detail , criminaliteit uitleg of detail , uitbuiting van sociale voorzieningen uitleg of detail , enzovoort, enzovoort enzovoort. En als die laatste voorvallen niet voldoende zijn voor een oordeel over allochtonen in het algemeen, dan zijn die voorvallen van discriminatie het nog oneindig veel minder uitleg of detail .
    Wat je hier ziet is een puur allochtone blik van iemand die zich een Nederlandse naam heeft aangemeten ten einde te laten zien hoe aangepast hij is. Oftewel: de rest is dus nog veel en vele erger.
    Waaruit tevens te concluderen valt wat allochtone immigranten wél bijdragen naast couscous en buikdansen: ondankbaarheid, wantrouwen, en een algemeen parasitaire mentaliteit.
    En voor de duidelijkheid: deze boodschap heeft de instemming van de kwaliteitsmedia en ongetwijfeld ook de rest van de Nederlandse oligarchie:
  Dit artikel is ook verschenen in NRC Handelsblad. Volg Sander Terphuis ook op Twitter

Het is ongelofelijk.

Het zoveelste bewijs van het gebrek aan allochtone bijdrage (de Volkskrant, 13-08-2012, van verslaggever Jonathan Witteman):
  Spaanse vakkrachten vullen gaten in de arbeidsmarkt

Tussentitel: Arbeidsbemiddelaars zoeken technici, tandartsen en verpleegkundigen in Spanje

Spaanse verpleegkundigen, ingenieurs en tandartsen zullen de komende jaren tot de Nederlandse arbeidsmarkt gaan behoren. Nederlandse wervingsbureaus proberen van de Spaanse nood een deugd te maken door Spaanse werklozen aan een baan in ons land te helpen. In branches als de zorg of metaalindustrie zijn Nederlandse vakkrachten immers schaars.   ...

Allochtonen zijn niet geïnteresseerd in echt werk. In werk. Daarvoor moeten Polen of Spanjaarden komen.

De eerste uitvoeringstappen van dat laatste: (de Volkskrant, 31-08-2012, van verslaggeefster Sterre Lindhout):
  Nederlandse zorginstellingen blij met verplegers uit Spanje

Veertig jonge Spaanse verpleegkundigen beginnen over twee weken in Madrid aan een cursus Nederlands, ter voorbereiding op een baan in de Nederlandse zieken- of ouderenzorg.
    Steeds meer Nederlandse zorginstellingen ontdekken Spanje, waar de opleidingen goed zijn en jongeren door de hoge jeugdwerkloosheid graag de sprong naar buitenland wagen.
    Het lijkt de gedroomde oplossing voor het Nederlandse tekort aan handen aan het bed: het aanboren van het grote reservoir gediplomeerde en gemotiveerde Spanjaarden ...

Gespiegeld: "Nederlandse zorginstellingen hebben hun werkbehoefte niet in Allochtonië kunnen vinden, omdat de opleidbaarheid daar slecht is, en er geen enkel reservoir is aan gediplomeerde en gemotiveerde allochtonen.

Net als in de techniek (de Volkskrant, 10-11-2012, van verslaggever Sammy van Lieshout):
  Staalparadijs voor techniekmeiden

De industrie kampt met een groeiend tekort aan technici. Tata Steel hoopt het tij te keren door vooral ook meisjes enthousiast te maken voor techniek.


Alsof het niks is bestuurt Amber Nijdam (15) een machine van 5 bij 20 meter in het onderzoekscentrum van Tata Steel. ...
    Van jongs af heeft ze een voorliefde voor techniek, wat bijzonder is. Omdat ze een meisje is, maar vooral vanwege het tekort aan technici in Nederland.
    De Eindhovense is een van de weinige meiden op het Christiaan Huygens College die kozen voor een technisch profiel. ...

Wat dus naadloos vertaald kan worden in:
  Staalparadijs voor techniekAli's

De industrie kampt met een groeiend tekort aan technici. Tata Steel hoopt het tij te keren door vooral ook Ali's enthousiast te maken voor techniek.


Alsof het niks is bestuurt Ali El (15) een machine van 5 bij 20 meter in het onderzoekscentrum van Tata Steel. ...
    Van jongs af heeft ze een voorliefde voor techniek, wat bijzonder is. Omdat ze een meisje is, maar vooral vanwege het tekort aan technici in Nederland.
    De Eindhovense is een van de weinige Ali's op het Christiaan Huygens College die kozen voor een technisch profiel. ...

Waarbij we voor de moslim een jongensnaam moesten kiezen, omdat Fatima natuurlijk totaal in geen velde of wegen te bekennen is in de techniek.

En nog een vak (de Volkskrant, 27-09-2012, van verslaggever Peter de Waard):
  Profiel | Koeriersdienst Valid Express

'Ook gehandicapte kan koerier zijn'

Het UWV zag het niet zitten, maar het kwam er toch en bleek zeer succesvol: een koeriersdienst waar louter gehandicapten werken. PostNL neem het nu over.


Tussentitel: We hadden te weinig bezorgers. Met een miljoen WAO'ers vond ik dat te gek - Nicolette Kok

En met anderhalf miljoen allochtone immigranten waarvan een groot deel werkloos is, is dat nog veel gekker. Of misschien zijn dat ook wel al die WAO'ers ...

Fout, fout, fout ... Even verder lezen in dezelfde krant en we zien dat in ieder geval Marokkanen wél werken als koerier (de Volkskrant, 27-09-2012, van verslaggeefster Janny Groen):
  De prijs voor wegkijken is te hoog

...   
Delfshaven, zegt Farissi, werd dit jaar geconfronteerd met 'de schrikbarende uitkomsten' van het onderzoek naar drugsrunners in Zuid-Limburg. 'Veel van die jongens komen uit Rotterdam, uit onze wijk. Hele families zijn erbij betrokken; broers, neven, ooms, tantes. We wisten het, maar ontkenning overheerste. Er was schaamte en angst voor represailles.'    ...

Echter: "Geen gewone koeriers, maar drugskoeriers". Dát is de bijdrage van allochtonen aan Nederland (en vergeet vooral ook de creoolse schietpartijen niet).

Een illustratie van de allochtone bijdrage uit de hoek van de multiculturalisten (de Volkskrant, 15-10-2012, door Maarten Neuteboom en Evert Jan Slootweg, beide wetenschappelijk medewerker bij het Wetenschappelijk Instituut van het CDA):
  SIRE laat niet zien dat echte tolerantie schuurt

SIRE propageert een schijntolerantie. Zo blijft onzichtbaar dat minderheden in de praktijk steeds minder tolerantie ervaren.

Tussentitel: Is iemand die niet houdt van couscous, de klompendans of Turks worstelen intolerant?

Tolerantie zorgt ervoor dat minderheden op een vreedzame wijze met elkaar kunnen samenleven. Daarom is het prijzenswaardig dat SIRE, de Stichting Ideele Reclame, hierover een tv-spotje heeft gemaakt. Jammer is echter dat door de wijze waarop SIRE dat doet het kernprobleem onderbelicht blijft.
    Volgens SIRE is tolerantie in Nederland niet langer vanzelfsprekend, terwijl ons land daar juist bekend om staat. In het tv-spotje treedt een man op die een witte doos met 'Tolerantie®' laat zien en daarover zegt: 'Andere meningen, culturen, gewoonten - je staat er voor open. Dankzij tolerantie ontmoet je nieuwe mensen, zodat je nog eens iets anders eet, nieuwe rituelen ontdekt, een leuke hobby vindt en onverwachte ervaringen hebt. Door het gebruik van tolerantie kom je in aanraking met al het moois dat ons land te bieden heeft.' Dit idee wordt ondersteund met beelden van achtereenvolgens een islamitische feestmaaltijd, een Joodse bruiloftsdans, een boerenfeest, een roze cabaret en een Turkse worstelpartij.    ...

De allochtone bijdrage: couscous en buikdansen!

De volgende bijdrage is net zo illustratief (de Volkskrant, 01-12-2012, van verslaggeefster Nanda Troost):
  Polen maken Nederland rijker

Mooi tegengeluid voor al het geklaag over de over- last van Poolse werknemers: ze leveren geld op! ...
    Tijdelijke arbeidsmigranten leveren de schatkist dit jaar 360 miljoen euro op. Ze maken wel gebruik van overheidsdiensten, maar ontvangen bijvoorbeeld geen huursubsidie, AOW, bijstand en hypotheekrenteaftrek. Omdat ze wel sociale premies en btw betalen, is elke tijdelijke arbeidsmigrant goed voor een positief saldo van 1.800 euro voor de schatkist. Dat blijkt uit een berekening van SEO Economisch Onderzoek in Amsterdam. ...

Wat is hier nu illustratief aan? Nou, dat als dit gezegd kon worden over allochtone immigranten, er ongetwijfeld nog veel sneller één of andere neoliberale dus ook kosmopolitische dus ook pro-immigratieclub zou opstaan als het SEO (opgericht door neoliberale ideoloog Jules Theeuwes, inmiddels verblijvend in de hel), om ons kond te doen van die enorme voordelen voor de schatkist van die groep. Welke berekening voor het geval van de Polen zo, blijkend uit wat geciteerd wordt, ook al frauduleus is, aangezien niet de kosten in bijvoorbeeld het onderwijs (al die niet-Nederland-sprekende Poolse kinderen waar al over bericht is) in rekening zijn gebracht.

Nog een voorbeeld (de Volkskrant, 21-01-2013, door Peter de Waard):
  Crisis treft bedrijf met sociaal hart

Gevelbouwer Rollecate heeft de VluchtelingenWerkAward gekregen, maar door de ingestorte bouwmarkt is er geen reden voor feest.


Soms waren ze in eigen land advocaat, huisarts of professor in de archeologie. Ineens staan ze in Nederland te zagen, te boren en te frezen in stalen, aluminium of kunststof kozijnen en deuren en krijgen een opleiding tot metaalbewerker. ...
    Sinds 2002 neemt de gevelbouwer uit Staphorst elk jaar 25 studenten aan op het eigen opleidingscentrum. Twee jaar lang lopen ze drie dagen stage en gaan ze twee dagen naar school. Toen Nederlandse jongeren te weinig belangstelling toonden, koos Rollecate ervoor vluchtelingen uit landen als Irak, Iran, Afghanistan, Somalië en inmiddels ook Syrië aan te nemen. ...
    De meesten hadden al een goede opleiding. ...

Kortom: de groep die wij kennen als de "allochtone immigranten", de laagopgeleide kettingimmigranten, verdomt het, ondanks hun klachten over niet aan werk te kunnen komen, om openstaand werk te doen. Te technisch, te weinig status, dus niet naar de zin van die moslims.

Soms geven zelfs de multiculturalisten en nomadisten in hun ideologische stompzinnigheid impliciet toe dat allochtone immigranten niet bijdragen. Hier in een bekende argumentatie over immigratieregulering (de Volkskrant, 31-01-2013, van correspondent Patrick van IJzendoorn):
  Wie Brit wil zijn, moet Sherlock Holmes kennen

Tussentitel: Cursus inburgering zonder aardse zaken, vol nationale trots als tuin en pudding

Het fenomeen Pub Quiz is doorgedrongen tot de burelen van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Buitenlanders die een Brits paspoort willen verwerven, moeten voortaan een patriottische variant op dit populaire tijdverdrijf afleggen. ...

We gaan hier even voorbij aan het dédain voor de eigen cultuur - dat is elders besproken uitleg of detail . Waar het hier om gaat is dit:.

  Het 180-pagina's tellende handboek Life in the United Kingdom is een wereld van verschil met de versie die was ontwikkeld onder Labour. Eerdere gidsen gingen over aardse zaken als het lezen van gasmeters, het kopen van treinkaartjes, het behalen van een rijbewijs en het aanvragen van uitkeringen. Tevens werden cursisten geacht te weten hoeveel parlementsleden er zijn, wat de hoofdstad van Wales is en welke rechten immigranten hebben.

Oftewel: Die versie ging er van uit dat immigranten iets kwamen brengen of bijdragen, en diende om hen behulpzaam te zijn. Inmiddels weet iedereen dat het enige substantiële dat dit soort immigranten bijdraagt goedkope arbeidskrachten zijn die arbeidsdumping voor de lagere klassen veroorzaakt en een aftakeling van het maatschappelijk bouwwerk, plus nog een hele reeks nog nefastere verschijnsel tot aan, in Engeland, broeinesten voor terreur aan toe.
    De nieuwe test is erop gerecht om uit te vinden of immigranten wel komen om te integreren dat wil zeggen, in een toekomst ooit iets bij te dragen. Maar dat is natuurlijk tegen het zere been van de gelijkheidsideologen en de migratiefundamentalisten en nomadisten:
  Voor immigranten die net als V.S. Naipaul en T.S. Eliot Britser dan de Britten willen zijn, is het een zegen, maar volgens critici is de 'triviant-test' een vorm van immigratiebeperking. Wie de Heilige Graal in de vorm van een paspoort wil bemachtigen moet driekwart van de meerkeuzevragen goed beantwoorden.

Vertaald: voor immigranten die komen om bij te dragen, is het een zegen. Voor hen die komen om te profiteren, niet. En de multiculturalisten en nomadisten zijn er tegen. Daarmee impliciet toegevende dat die allochtone immigranten alleen profiteerders zijn, en geen bijdragers.
    Naar aanleiding van de moord op grensrechter Richard Nieuwenhuizen gepleegd door Marokkaanse scholieren, waarvan de vrienden ook de omliggende buurt van de school bleken te terroriseren, heeft het Nederlandse parlement moeten toestemmen in een debat over het Marokkanenprobleem. Waarop onmiddellijk de politiek-correcte pleuris uitbrak want dat zou stigmatiseren uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail (de rest van de PC-media was ongeveer hetzelfde). Vonden ook alle "openbare" en hogeropgeleide Marokkanen (op één of twee na): uitleg of detail (Abdelkader Benali), uitleg of detail (Hasna El Maroudi), uitleg of detail (Mohamed Rabbae), uitleg of detail (Hassnae Bouazza), uitleg of detail (Abdelkarim El-Fassi),  uitleg of detail (Laila Ezzeroili), uitleg of detail (Malika el Allaoui), uitleg of detail (Mucahid Aniki) (overigens: sommigen hebben dubbele entries - men is totaal over de rooie).

Hier is één van de twee uitzonderingen (overigens: wat de overlast- en criminaliteit plegende lageropgeleide Marokkanen vinden, blijkt wel uit hun daden) (de Volkskrant, 11-04-2013, door Henk Müller, opinieredacteur van de Volkskrant. David Pinto is hoogleraar-directeur Inter-Cultureel Instituut):
  Twistgesprek | Henk Müller met David Pinto

'Marokkaan die het goed doet is uitzondering'

Heeft Geert Wilders gelijk of ongelijk als hij van een Marokkanenprobleem spreekt?

Geert Wilders heeft dinsdag in een nabeschouwing op het 'Marokkanendebat' geconstateerd dat het Marokkanenprobleem maar voortettert, dat de islam een ziekte is en dat Marokkaans tuig het land moet worden uitgeknikkerd. Een heldere diagnose.

'Er is inderdaad sprake van een Marokkanenprobleem. Je kunt het wel ontkennen, maar het is zo. Als ik bij de dokter kom omdat ik pijn in zes tenen heb, heb ik een tenenprobleem. Als tijdens een epidemie in een dierentuin geen leeuwen of giraffen, maar olifanten ziek worden, is er een olifantenprobleem, al zijn niet alle olifanten ziek. Als 65 procent van Marokkaanse jongeren met de politie in aanraking komt, is er een Marokkanenprobleem.'

U scheert alle Marokkanen over één kam.
'Onzin, daar kan ik me echt kwaad over maken. Sommige mensen willen zelfs hun excuses daarvoor aanbieden, zoals Jan Bennink op uw opiniesite. Het zou stigmatiserend zijn als je zou zeggen dat álle Marokkanen een probleem vormen. Ik heb geen zin politiek correct te zijn. Ik heb regelmatig contact met minister Asscher en ik vind het mét Wilders jammer dat hij het beestje niet bij de naam noemt. Ook Asscher vindt dat er een Marokkanenprobleem is.    ...

Hoe luidt uw diagnose dan?
'Marokkanen vormen een probleem door hun belabberde opvoedingsmethoden en vooral door een soort ingebakken minderwaardigheidscomplex, dat mede te danken is aan de Franse kolonisatoren. Turken zijn trots op hun afkomst, Marokkanen niet. ...

De problemen veroorzaakt door de Marokkanen zijn dus hartstikke reëel - dit volgens de Informatieregels : Als tein mensen iets ten gunste van de eigen groep beweren en en twee ten nadele, dan is de kans dat de twee gelijk hebben meer dan 90 procent.
    En voor de bijdrage geldt:
  Dus de Marokkanen die het goed doen, zijn eigenlijk de uitzondering die de regel bevestigt?
'Ja, Marokkanen die het goed doen zijn een uitzondering. ...'

En omdat ook dit nog geldt, zegt ook Pinto:
  Marokkanen zitten voor een groot deel nog in een premoderne samenleving met een sterk 'wij' versus 'zij'-gevoel, met andere opvattingen over de verhouding tussen mannen en vrouwen, over vrijheid van meningsuiting en over respect.

Zal dit de komende generaties niet verbeteren, want dit soort dingen worden van ouder op kind overgegeven.

Alweer iets waaruit blijkt dat de allochtonen er niet zijn om een bijdrage te leveren (de Volkskrant, 23-04-2013, van verslaggeefster Marjon Bolwijn):
  Illegale werksters sturen noodkreet aan vakbonden

Tussentitel: 'Kabinetsplannen vergroten onrecht in de samenleving'

Werksters zonder verblijfspapieren keren zich openlijk tegen het kabinetsplan om illegaliteit strafbaar te stellen. ...
    Tien- tot twintigduizend vrouwen en een kleinere groep mannen zonder verblijfspapieren werken, vooral in de Randstad, als schoonmaker in particuliere huishoudens. ...

Uitstekend werk voor legale allochtonen die klagen geen werk te kunnen krijgen.

Nog eens een bevestiging (de Volkskrant, 30-08-2013, van verslaggever Jarl van der Ploeg):
  'Nederland kan niet zonder technici uit Oost-Europa'

Veel technische bedrijven kunnen in Nederland niet genoeg personeel vinden. Belangrijkste redenen: vergrijzing en imagoproblemen.


De order van 1 miljard euro die scheepsbouwer IHC Merwede begin augustus van het Braziliaanse Petrobras kreeg, zal vooral werk opleveren voor Oost-Europese technici. Dat stelt directeur personeelszaken Bert van der Sluis. De reden: er zijn geen Nederlandse technici te vinden die het werk kunnen doen. 'Als ik allemaal Nederlanders zou kunnen krijgen, dan zou ik dat doen', zegt Van der Sluis. 'Maar ze zijn er niet. De benodigde specifieke kennis is hier in Nederland nauwelijks meer voorhanden.'    ...

"We moeten het van de (allochtone) immigranten hebben" ... Nou, dus mooi niet. Die roepen liever dat ze geen kans krijgen, dan dat ze werken ...

Nog een specifiek voorbeeld (de Volkskrant, 10-07-2014, van verslaggeefster Nanda Troost):
  Polen eisen vaste baan Albert Heijn

Na soms tientallen contracten in enkele jaren bij de supermarktketen vinden de Polen ...


Tussentitel: Het werk is er gewoon... -  Jan Jaap Faber - vertegenwoordigt de Polen
Wij houden ons aan de afspraken en doen er zelfs iets bij: taalles - Woordvoerder Albert Heijn


Een groep van 23 Polen wil via de rechter een vaste baan afdwingen bij een van de distributiecentra van Albert Heijn. ...

Werk dat de allochtonen niet willen doen.

En hier gaat het laatste sprookje: de  bijdrage van de gastarbeiders. De originele echte gastarbeiders. En de bron is van de allerbetrouwbaarste soort: een allochtonen-knuffelende socioloog op een allochtonen-knuffelende website (sargasso.nl, 29-09-2014, door Geoff uitleg of detail ):
  Studie: geen verband tussen Marokkaanse cultuur en criminaliteit

Frank Bovenkerk, emeritus hoogleraar criminologie aan de Universiteit Utrecht, komt tot de volgende conclusies:

Kijk, dat is vaker gebeurd: men probeert iets te bewijzen, en laat dan onbedoeld informatie over een aanverwante zaak los. Hier begaat de bekende excuseerder Frank Bovenkerk die fout, in een poging de Marokkaanse criminaliteit te verklaren:
  ... In de andere landen hebben de Marokkaanse autoriteiten (consuls) nog greep op de emigranten, de Marokkanen wonen in gemeenschappen met meer onderlinge sociale controle en de vaders doen hun gezag gelden. Vooral het laatste is in Nederland een probleem. Tijdens de economische recessie van het begin van de jaren tachtig zijn Marokkaanse arbeiders en masse ontslagen en met instemming van de sociale partners (vaak via arbeidsongeschiktheidsverklaring) de sociale voorzieningen ingesluisd. .

Ze zijn gekomen vanaf midden jaren zestig en hebben gewerkt tot begin jaren 80. gemiddeld ongeveer 15 jaren werken. Daarna gemiddeld 40 en meer jaren uitkeringen. Een zwaar negatief saldo.
    De bijdrage van hun kinderen hebben we al gezien: werkgelegenheid voor politie en gevangenispersoneel. Datgene wat Bovenkerk probeert te excuseren.

Weer wat gegevens over allochtonen en werken in het algemeen. Ze komen uit een artikel uit een serie in het katern Vonk van de Volkskrant eover een Rotterdamse mbo-school. Onbedoeld leveren ze een zoveelste bewijs van de reden waarom allochtonen minder werken dat wil zeggen vaker werkloos zijn: dat is omdat ze niet willen werken (de Volkskrant, 11-04-2015, door Guido van Eijck):
  Beroepsonderwijs | Tussen de techniekstudenten

Te weinig lego-liefhebbers

Technische opleidingen zoals die van het Albeda college in Rotterdam hebben het zwaar. Ze kampen met een slecht imago en dalende leerlingaantallen. Dat is te merken in het praktijklokaal.

Dit zoiet er voor de niet-ingevoerde lezer nog neutraal uit. Maar neem de kop en een tussentitel van de webversie:
  Waar zijn de mbo-techneuten?

Waarom kiezen zo weinig mensen voor techniek terwijl de banen schijnbaar voor het oprapen liggen?

Dan zien al meer mensen het. En met het tussenstuk van de krantenversie:
  Tussenstuk:
27 procent kiest techniek

Twintig jaar geleden koos nog bijna 40 procet van de studenten in het beroepsonderwijs voor een technische opleiding, vorig jaar was dat gedaald naar krap 27 procent. Opleidingen in de economie en de zorg zijn techniek voorbijgestreefd.

Dan moet toch bijna iedereen het wel snappen. Want wat is er in die twintig jaar nog meer gebeurd op deze scholen? De populatie is veranderd van voornamelijk autochtoon naar voornamelijk allochtoon. En, ergens in een tussenpassage staat het zelfs:
  'Alle technische opleidingen kampen met het imago dat het zwaar en vies werk is. Ook al is dat beeld in veel gevallen hartstikke achterhaald. Bouwkundestudenten op niveau 4 zitten voornamelijk achter de pc te ontwerpen en te tekenen.'
    Die conclusie trok ook het Sociaal Cultureel Planbureau, in het rapport Kansen voor vakmanschap in het mbo, dat vorig jaar verscheen. Vooral meisjes en kinderen van niet-westerse ouders blijken de technische studies links te laten liggen. Een baan achter een bureau of aan het bed geldt als respectabeler.

Dat begin luidt juister geformuleerd:
  Alle technische opleidingen kampen met het imago dat echt werk is. En dat het uitgaat van het idee dat de mens zijn wereld kan scheppen, en dus ingaat tegen het idee dat Allah de werld heeft geschapen.

Vandaar dat men ook geen naturkunde en biologie wil doen. En je geen moslims in Naturalis ziet.
    Net als in de tuinbouw, waar ook veel werk is, willen moslims ook niet in de techniek werken. Dat is beneden hun stand. Als ze zeggen dat ze willen werken bedoelen ze slechts de helft daarvan: ze willen geld ontvangen. Het bijbehorende werk zijn ze niet in geïnteresseerd, en is hooguit een noodzakelijk kwaad. Dat is een van de hoofdredenen dat islamitische landen zo arm zijn. Net als Afrika. En dat ze dus naar hier komen.

Hier - weer zo'n leuk voorbeeldje van wat die moslims niet doen en zijn (de Volkskrant, 14-04-2015, column door Margriet Oostveen):
  Schone asperges

Isa van den Beucken (33) belandde tien jaar geleden als Isa Czosnek in het Limburgse Helden. ... Vanuit het Poolse Slawno reisde ze door heel Europa voor seizoenswerk. Ze kwam voor de aspergeoogst, recht uit Spanje, waar het aardbeienseizoen net afliep.
    Ik vroeg waar in Europa de arbeidsomstandigheden volgens haar het slechtst waren en waar het best. Dat was wel een heel Nederlandse vraag. Isa lachte. Geen idee! Zij was zo makkelijk, zij kon overal werken! Zolang je maar behoorlijk wordt betaald!
    Nu het aspergeseizoen weer op gang raakt, komen zo'n zestig Polen naar het erf van de teler waar Isa begon en met wie ze zou trouwen ...

Die moslims willen niet werken voor hun gekregen geld en ze willen niet met je trouwen. En daarna beschuldigen ze jou van wat ze zelf doen. Goor volk dat je het land uit moet trappen.

Nog een buitenlands bericht over de bijdrage(de Volkskrant, 23-04-2015, door Herman Blom, trainer en docent Duitse hoger beroepsonderwijs):
  Volop plaats voor Nederlandse vakmensen in Duitsland

Duitse bedrijven zoeken buitenlandse stagiairs die tot vakmensen opgeleid willen worden. Stagevergoeding en baan na afloop gegarandeerd.


Voor Duitse bedrijven is het steeds moeilijker om in hun behoefte aan vakmensen te voorzien. Bij het zojuist uitgebrachte Berufsbildungsbericht 2015 kopte de Frankfurter Allgemeine: 'Betriebe finden keine Lehrlinge mehr'. Dit wordt algemeen als schadelijk gezien voor de continuïteit van het Duitse mkb. Nu al loopt het innovatievermogen schade op bij gebrek aan vakmensen. Dit ligt niet aan de bereidheid van Duitse bedrijven om te investeren in de duale opleidingstrajecten van het internationaal befaamde systeem van de 'Lehre'.    ...

Enzovoort. Dit dus ondanks de aanwezigheid van een paar miljoen Turken, en hun "bijdrage"... In Duitsland net als in Nederland ongetwijfeld dus bestaande uit het drijven van olijfkramen op de markt en dönertentjes.

En een korte samenvatting van de bijdrage, naar aanleiding van de vluchtelingencrisis van 2015 (de Volkskrant, 16-09-2015, column door Derk Jan Eppink):
  'Romantik' is slecht in de politiek

...    Oost-Europese landen, tot nu toe relatief pro-Duits, willen geen asielzoekers. Ze bedoelen: we willen geen islamitische asielzoekers. Ze zien de spanningen in stedelijke gebieden van West-Europa en willen deze niet importeren via een asielstroom. ...

Brullen van de lach. De bijdrage: stromen achterlijkheid verzamelt in groeiende wijken in de grote steden.

En nog een nagel in de doodskist van de bijdragers gekleurde talentloze werkschuwen (de Volkskrant, 18-09-2015, van verslaggeefster Marjon Bolwijn):
  Syriër met een goede opleiding? Werkgevers barsten van vacatures

Werkgeversorganisatie VNO NCW, de gemeente Eindhoven en de Nederlandse Spoorwegen zien kansen in de komst van vluchtelingen en arbeidsmigranten naar Europa. Personeelstekorten in met name technische en ict-functies kunnen worden opgelost.    ...

Weer brullen van de lach ... De politiek-correcten schieten zichzelf in de voet met deze vermoedelijk ook nog eens leugenachtige praatjes, want het aantal hogeropgeleiden zal hoogstens marginaal verschillen van de vorige instroom - anders was Syrië een welvarend land geweest, in plaats van een redelijk armoedige bende.
    Maar nog even wat cijfers om zout in de wond te wrijven:
  De vluchtelingen die nu naar Nederland komen kunnen een interessant arbeidsmarktpotentieel zijn voor ons, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen. 'Wij zijn met name op zoek naar mensen met een technische of ict-achtergrond. Die zijn schaars. We komen graag in contact met deze mensen. Taal kan voor sommigen wel een belemmering zijn bij technisch werk op de werkvloer omdat Nederlands de voertaal is.' De NS voert momenteel een wervingscampagne om aan schaars technisch personeel te komen. Dit en komende jaren verwacht het bedrijf jaarlijks 4500 vacatures te hebben voor onder meer treinmonteurs, machinisten en it'ers, functies die in Nederland moeilijk te vervullen zijn.    ...
    De banenmarkt is vooral voor bedrijven in de technische sector en ict, die kampen met toenemende personeelstekorten bij gebrek aan technisch geschoold personeel op zowel mbo-, hbo- als universitair niveau. Deze zijn sterk vertegenwoordigd in Noord-Brabant. Landelijk heeft de sector bijna 28 duizend openstaande vacatures, waaronder die van elektromonteur, programmeur, technische verkopers, productontwikkelaars, procesoperators, systeemanalisten en cybercrime specialisten.

Vertaald: die reeds aanwezige allochtonen zijn op dit vlak hopeloze mislukkelingen. Zoals te verwachten van moslims, want de islam staat hopeloos de rationele dus technische geest in de weg , en bij negers is het nooit veel geweest op die gebied uitleg of detail .

Ten lange leste ... Een antwoord op de vraag: "Wat is nu eigenlijk de bijdrage van de moslism (of gekleurde immigrnaten)  en couscous en buikdansen ken ik al". Eindeloos vaak gesteld. Hier doet iemand anders het ook - eerst even de intro(Joop.nl, 30-07-2017, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail):
  Als Thierry en Theo bij jou in de buurt van de tandem stappen

Thierry Baudet en het Forum voor Democratie (FvD) zijn voor beperking van de immigratie, dat wil zeggen: minder moslims (erbij), en Han van der Horst is van het "Islam is Vrede" en "Islan is Liefde". Dus kwam er deze reactie:
  Bert Woltjes – 30 juli 2017 at 12:40
Han, kun je vijf duidelijke voordelen over de komst van de islam naar Nederland geven? De PVV en het FvD geven voldoende nadelen maar nu zou ik de andere kant ook wel eens belicht willen zien. Wellicht dat andere commenters me ook kunnen helpen. Ben benieuwd.

En hier zijn ze:
  Doofenschmirtz – 30 juli 2017 at 15:40
Het gaat toch niet om voordelen, maar om mensenrechten in dit geval?

Ik denk dat het voor ons heel voordelig is om geen enkele asielzoeker meer toe te laten, het kost immers geld nietwaar? Er leven zoveel mensen in onbeschrijfelijke ellende, die kunnen en hoeven we natuurlijk niet allemaal te helpen, maar iets tussen dat en de moord laten stikken is toch een aanvaardbaar beleid?

Een pleidooi tegen de moslims. want "moraal" is natuurlijk niets anders dan de eigen mening van deze persoon, en hij geeft toe dat ze geld kosten.
  RU486v2.0 – 30 juli 2017 at 17:31
Han, kun je vijf duidelijke voordelen over de komst van de islam naar Nederland geven?

Er bestaat niet zoiets als het jodendom of de islam binnenhalen. De islam is meegekomen na de tweede wereldoorlog toen in Nederland goedkope arbeidskrachten binnengehaald werden om het land weer op te bouwen en later om het werk waar wij ons te goed voor vonden te laten doen. De Islam kreeg je er voor niets bij. Net zo als je het jodendom er bij kreeg toen men in Nederland de vluchtende joden opnam.

Je vraag slaat dus echt nergens op

De bekende leugen dat "de islam" hetzelfde is als "de gastarbeiders" -  de islam kwam met de kettingimmigratie en die gingen linea reacta in de uitkering. Ook dit antwoord gaat niet over voordelen en slaat dus nergens op. Zoals nog twee keer geconstateerd werd:
  Apeldoorn – 30 juli 2017 at 19:52
@ RU: Kletskoek. Dat handjevol gastarbeiders is uitgegroeid tot rond 1 miljoen moslims door gezinshereniging maar vooral door asielmigratie.
Er is niets mis mee met je beraden of je nog meer islam in Nederland wil. De problemen met deze religie zijn nl veel groter dan met het joodse geloof in Nederland.

Rooie Vogel – 31 juli 2017 at 11:54
RU486v2.0 31 juli 2017 at 09:33

Over de oorzaken zullen we je gelijk geven. Maar nou even niet meer om de eigenlijke vraag heen draaien:
Noem vijf voordelen.

Maar dat waren in ieder geval twee antwoorden. Deze redactie staat nog op nul.

Weer zo'n zeldzaam bericht vanaf de maatschappelijke werkvloer dat door de censuur is geglipt (Joop.nl, 27-01-2018, door Yasemin Cegerek - Voormalig-Tweede Kamerlid PvdA uitleg of detail ):
  Goede verpleeghuizen voor de eerste generatie Turken en Marokkanen zijn nodig

...de eerste generatie Turken en Marokkanen die vroeger onderdeel waren van de economische bloei ...

Reacties:
...
paling – 27 januari 2018 at 19:34
Wie staat er nog stil bij hun bijdrage aan de Nederlandse economie?…..
Ik!
Ik heb er namelijk mee gewerkt, was bij de voorloper van de akzo, aku/enka.
Velen van die eerste generatie (wel 80%!! ) kwam om te werken tot een weekje of 6, dan gingen ze de ziektewet in en werden afgekeurd naar verloop van tijd.
De 20% die wel bleef meldde zich ALTIJD ziek als ze op vakantie waren in het thuisland.
Tijdens de ramadam ook massaal ziek melden was altijd vaste prik.
Er kwamen ook Italianen en Spanjaarden daar werken, daar had je goede collega’s aan.

Wie staat er nog stil bij hun bijdrage aan de Nederlandse economie?
IK!! hun bijdrage was bijna nul!

Geen verder commentaar.
    Oh ja, toch deze: als groep is hun bijdrage vele tientallen en nu in totaal vermoedelijk enkele honderden miljarden negatief.


Naar Allochtonendebat, misverstanden , Allochtonen lijst  , Allochtonen overzicht  , of site home .