WERELD & DENKEN
 
 

Allochtonen als cultuurbedreiging

27 dec.2005

Van alle aspecten die de aanwezigheid van niet-westerse allochtonen in een westerse samenleving met zich meebrengt, is de ergste die van hun bedreiging voor de westerse cultuur. Die bedreiging bestaat niet uit het leggen van bommen, hoge criminaliteit, of andere vormen van asociaal gedrag, maar puur door hun aanwezigheid in grote aantallen en hun sterk afwijkende normen en waarden - hun sterk afwijkende cultuur - zoals gevangen in beelden hier uitleg of detail .
    Het gezamenlijke kenmerk dat al die eigenschappen waarin niet-westerse allochtonen als groep (dus niet noodzakelijkerwijs ieder individu ) afwijken van andere migranten en autochtonen, is de achterstand in maatschappelijke ontwikkeling. Die achterstand betekent dat ze als groep in de lager-maatschappelijke posities terecht komen, waarna automatisch de processen van vervreemding, segregatie en uiteindelijk haat in werking treden. De uitingen van dit gang van zaken zijn bijvoorbeeld rellen als in Frankrijk.
    De bedreiging voor de westerse cultuur zit erin dat er tegen een maatschappelijke achterstand maar twee dingen te doen zijn: het peil van de allochtonen verhogen, of dat van de westerse maatschappij verlagen. Dat eerste is tot nu toe zeer moeilijk gebleken, heel veel allochtonen beginnen met een taalachterstand, en blijken dit moeilijk weer in te halen. In ieder geval is het kennelijk de laatste dertig jaar niet gelukt deze spiraal te doorbreken.
    Daarmee komt de tweede oplossing is zicht: het verlagen van onze maatschappelijke normen. Dat klinkt heel cru, maar is in feite iets dat in Nederland al op enige schaal aan het gebeuren is. Het peil op onze scholen is zowel qua opvoedingsnormen als qua inhoudelijke normen geleidelijk aanzienlijk verlaagt, om de steeds groeiende uitval van allochtone leerlingen te voorkomen. Natuurlijk wordt dit normaliter in positieve termen voorgesteld, maar de werkelijkheid van de normverlaging wordt daar niet minder om. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn de vermindering van de vrijheid van meningsuiting in het maatschappelijke debat uitleg of detail , en de vermindering van de artistieke vrijheid uitleg of detail .
    Deze conclusie zal er bij velen  moeilijk ingaan. Daarom, en om de geest te scherpen, eerst een voorbeeld uit Frankrijk dat nog concreter geformuleerd is (wie na een paar voorbeelden wel overtuigd is wordt verzocht ook naar de allerlaatste te scrollen, waar een essentiële factor wordt behandeld: de invloed van het aantal):

 
De Volkskrant
, 22-12-2005, door Fokke Obbema, correspondent van de Volkskrant in Parijs:

Frankrijk is gebaat bij vrijer debatklimaat

Tussentitel: Gelijkheidsideaal belemmert Fransen zicht op problemen

In navolging van Nederland moet Frankrijk, na de rellen in de voorsteden, afscheid nemen van zijn politiek-correcte denken, betoogt Fokke Obbema.

...  Dat valt goed te illustreren met de Franse uitleg van het gelijkheidsideaal. Halsstarrig wordt eraan vastgehouden, hoe pervers de effecten ook zijn. Want uit naam van dat papieren ideaal worden praktische ongelijkheden niet aangepakt. De staat zou dan immers onderscheid tussen groepen burgers moeten maken. Zo treden allochtonen niet of nauwelijks toe tot overheidsdiensten de selectie geschiedt via een concours, een kenniscompetitie die autóchtonen doorgaans beter ligt. Vanuit het gelijkheidsideaal bezien is het concours-idee perfect, dus kunnen Fransen er prima mee leven. Maar de maatschap-pelijke consequentie is dat allochtonen voor hun werkgelegenheid op het bedrijfsleven zijn aangewezen. ...


Red.:   Hier staat dus met zoveel woorden: we hebben een model om mensen voor overheids-dienst te selecteren: het concours, waarin mensen op objectieve wijze door test op hun geschiktheid worden getest. Deze test zorgt voor lagere aantallen allochtone in overheidsdienst, omdat allochtonen minder goed zijn in die test. We staan dus voor de afweging om de test de verlagen voor allochtonen (verlagen voor iedereen werkt niet, want dan nemen beide groepen proportioneel toe), of een allochtone ondervertegenwoordiging te accepteren. Als men het laatste inacceptabel vindt (Obbema: 'pervers'), dan blijft er dus maar een ding over: een voor allochtonen aangepaste test, en daarmee een lager gemiddeld niveau van de overheids-ambtenaren. Het verlagen van het niveau van maatschappelijke dienstverlening alleen maar omdat er anders een achterblijvende groep wrok gaat koesteren, is iets dat deze redactie nu pervers vindt. (Maar op een punt verschaft Obbema, vermoedelijk onbedoeld, duidelijkheid: allochtonen zijn niet gelijk)

Dit Franse voorbeeld kan zonder verdere aanpassing vertaalt worden naar diverse maatschappelijke terreinen, en is geldig in alle landen, ook in Nederland. Een ander voorbeeld dat wij kennen is dat van de canondiscussie, ontstaan naar aanleiding van vragen over met wat en hoe we de belangstelling van allochtone leerlingen voor ons onderwijs kunnen behouden; dit is gebleken in de uitgebreide discussie in 2005 over nieuwe methoden in het onderwijs uitleg of detail , en is uiteindelijk uitgemond in de constatering in 2011 dat die instroom grote schade heeft aangericht uitleg of detail .

Maar ook wat betreft zaken die direct onder de noemer cultuur vallen, ziet men dergelijke verschijnselen:
 

Uit: De Volkskrant, 03-12-2005, door Door Wilco Dekker en Maud Effting

PEILING |  PUBLIEKE OMROEP De slepende discussie over de publieke omroep nadert het kookpunt: donderdagavond werd er voor het eerst gestaakt op de tv. Terecht?

Ga dan écht op zwart


... Tussenstuk:
Wat is er aan de hand?
De publieke omroep staat al jaren onder druk. Er kijken steeds minder mensen, en jongeren en allochtonen worden niet of nauwelijks bereikt. ...


Red.:   Het argument dat allochtonen niet of nauwelijks naar de publiek omroep kijken wordt dus gebruikt als argument om de publieke omroep, één van onze culturele verworvenheden, te ontmantelen. Ander voorbeeld:
 

Uit: De Volkskrant, 06-12-2005, door Rudi Fuchs, oud-directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam

Wat mevrouw Van der Laan zegt, is heel erg

Kijken naar schilderijen is niet saai. Laten we blij zijn dat ze worden bewaard en dat ze stil mogen hangen. Verbeter liever de educatie, betoogt Rudi Fuchs.


Het merendeel van de rijksmusea is te ouderwets, zegt Medy van der Laan, maar ze wil geen namen noemen. Deze stellige bewering is arrogant en de terughoudendheid is laf. Zo weten we nog niet wat de staatssecretaris beweegt in haar nota Bewaren om teweeg te brengen (Kunst, 3 december).
    In een interview met NRC Handelsblad herinnert ze zich een tentoonstelling over hart en bloedvaten die het museum Naturalis, samen met de Hartstichting, had georganiseerd. Hoewel ik die expositie niet heb gezien, kan ik me haar goed voorstellen. ...
    Met zo'n leerzame tentoonstelling is niets mis. ...
    Maar kan zijn directeur ons melden hoeveel jongeren, allochtonen en gezinnen de tentoonstelling bezocht hebben? Want dat zijn de doelgroepen waarvan de staatssecretaris vreest dat ze buiten de boot dreigen te vallen. ...


Red.:   En ook hier wordt het argumenten van het gebrek aan deelname door allochtonen om en cultureel instituut aan te vallen, namelijk dat van de musea.

We hebben dus twee essentiële maatschappelijke zaken gezien die onder druk staan vanwege het niveau onder druk staat als gevolg van de lagere cognitieve ontwikkeling van allochtonen : dienstverlening door de overheid en onderwijs, en twee maatschappelijke culturele zaken die onder druk staan vanwege de vrijwel volledige afwezigheid van de deelname door allochtonen: publieke omroep en musea.

Een derde, op zijn minst even fundamentele zaak, is de druk die uitgaat van de aanwezigheid van een nieuwe, grote, groep gelovigen. Hierbij is het moslim zijn niet essentieel, maar wel belangrijk in het opzicht dat moslims als groep fanatieker zijn dan de meeste geloven. De aanwezigheid van zoveel fanatiekere gelovigen zet een druk op de secularisering van onze maatschappij van de laatste decennia en centennia (zie het ID-debat uitleg of detail , of hier uitleg of detail ), een secularisatie die direct verbonden is aan onze intellectuele en maatschappelijke vooruitgang.

Dit alles tezamen rechtvaardigt de conclusie dat het niet onze maatschappelijke of persoonlijke veiligheid zijn die het meest concreet onder druk staan, maar onze maatschappelijke cultuur als geheel. En dat niet door concrete bedreigingen, maar gewoon door de druk van de aanwezigheid in aantallen, en het alternatief van massale onrust. Dit is de grote maatschappelijke uitdaging van de komende decennia.

Voor een analyse van de meer concrete cultuurbedreigingen, zie hier vervolg . Nog een voorbeeld hier:


Uit: De Volkskrant, 05-12-2006, column van Nazmiye Oral

Ons probleem

...   Het begrip eer is nodig aan herdefinitie toe.
    Bij de Turken is het bijvoorbeeld oké de belastingdienst te tillen, een uitkering los te peuteren of drugs te verkopen (als je zelf maar clean bent). Je kunt dit alles doen en met ‘eer’ door het leven gaan. ...


Red.:   Over naar een andere cultuur:


Uit: De Volkskrant, 16-04-2007, door Larissa Pans e.a.

Tegen de vrouw als bitch

Larissa Pans e.a. vinden dat het extreme niet de norm moet worden. Seksuele vrijheid staat niet gelijk aan totale grenzeloosheid en platheid.


Tussentitel: Echte seks is spannend, vreemd, ingewikkeld en divers
Fotobijschrift: Krumping is een hiphop-dansvorm, bedoeld als uitlaatklep voor agressie.

Wij willen afrekenen met het idee dat vrouwelijkheid uitsluitend gedefinieerd wordt door schoonheid. Normaal moet weer normaal worden....

De gewillige stoeipoes in de prullenbak.
Onze gedroomde vrouw is geen humorloos symbool van nieuwe preutsheid. Maar zij is nog minder een hoer of bitch gedomineerd door kansloze wannabe pimps. Het beeld van de gewillige stoeipoes die zich op haar achterwerk laat slaan, komt ons de neus uit. Waarom kunnen schietgrage gangsters die zich omringen met ‘geile’ onderdanen, voorzien van gigantische nepborsten, rekenen op eindeloos veel zendtijd? Sinds wanneer is onderdanigheid een bewonderenswaardige eigenschap? Naar wiens respect is zo’n jonge vrouw op zoek? ...


Red.:   Voor wie nog enige twijfel had over het feit dat deze bitch-houding tegenover de vrouw afkomstig is uit de creoolse cultuur, de hip-hop, rap enzovoort, werpe even een blik op de illustratie bij het artikel, ongetwijfeld intuïtief zo gekozen uitleg of detail . En dit ziet er nog relatief onschuldig uit. Het volgende al minder:


Uit: VARA TV Magazine, nr. 32-2007, door Bert Brussen

Belminuut

Een Rotterdams CDA-raadslid heeft zich onlangs opgewonden over zogenaamde rapbattles. Volgens hem vallen er doden naar aanleiding van deze battles. Wij belden met Andrew Makkinga, presentator van het NPS-programma The Battle.

Wat vindt u ervan dat een Rotterdams gemeenteraadslid zich opwindt over rapbattles?
'Ik snap dat niet zo. Die meneer ziet er niet echt uit alsof hij heel erg in touch is met wat er op straat gebeurt, maar ik denk dat die man de beste bedoelingen heeft. Ik reken hem het ook niet aan. Ik vind het wel verbazingwekkend dat De Telegraaf woorden als "Dodenlijst" en "Bedreiging" gebruikt, alsof het om een Holleeder-onderzoek gaat. Lijkt me allemaal een beetje overdreven.'

Door die rapbattles ontstaat er een soort slagveld op straat, denkt men ...
'Voor je het weet is de Tweede Wereldoorlog ook begonnen door een rapbattle. Dat rap ruwe kantjes heeft weet iedereen. Het is ontstaan in de New Yorkse achterstandswijken, bedacht door immigranten uit het Caribische gebied. Rap is altijd maatschappijkritisch geweest. Maar zeggen dat we battles nu niet meer moeten subsidiëren omdat dat zou leiden tot moord en doodslag zou ik echtverschrikkelijk vinden voor al die kinderen die zich in buurtcentra vermaken op een vrijdagavondbattle.' ...


Red.:   Die verzachtende woorden over rap zijn natuurlijk regelrechte leugens:


Uit: Dagblad De Pers, 13-09-2007, door Job de Wit

Hiphop Jay-Z geeft nog steeds geld uit 1988 uit

Drugs of platen verkopen maakt niet uit

Voor zijn nieuwe album American Gangster grijpt Jay-Z, een van de succesvolste artiesten van deze tijd, terug op zijn verleden als drugsdealer. De schaduwzijde van de Amerikaanse droom heeft hem geen windeieren gelegd.


Tussentitel: Jay-Z laat zich niet van de wijs brengen door morele twijfels achteraf

Het vermogen van Jay-Z wordt geschat op meer dan een half miljard dollar. ...
    Met zijn fenomenale rap-talent, charismatische optredens en vooral kien ondernemersinstinct harkt de 37-jarige New Yorker veel meer dollars binnen. Op zijn afgelopen weekend verschenen, twaalfde album American Gangster blikt hij terug op het begin van zijn loopbaan als jonge, all American crackdealer.
    ...  Tijdens een voorvertoning wordt Jay-Z zo geraakt door Denzel Washingtons vertolking van de beruchte drugskoning Frank Lucas, dat hij in drie weken tijd een meeslepende nieuwe plaat in de steigers zet. Begin jaren zeventig heeft Frank Lucas de leiding over de grootste heroïnebende van Harlem. ...


Uit: Dagblad De Pers, 13-09-2007, door Mars van Grunsven

Gewapende gasten erg voorspelbaar

De verkoopcijfers dalen al jaren in de Amerikaanse muziekindustrie, maar in geen enkel genre gaat dat zo hard als in rap. Waarom verkoopt hiphop opeens zoveel minder?


Het tafereel op deze septemberavond in Fort Greene Park in Brooklyn is een perfecte poster voor de multiculturele samenleving. Blank, zwart, Aziatisch en Latino zit broederlijk naast elkaar op klapstoeltjes, in afwachting van de openluchtvoorstelling van Beyond Beats and Rhymes, een documentaire die korte metten maakt met de huidige Amerikaanse hiphopcultuur.
Filmmaker Byron Hurt belicht de verheerlijking van geweld, het degraderen van vrouwen tot lustobjecten en het machismo in hiphop. ...
    De rapsterren van nu doen volgens Hurt niet meer dan van ze verwacht wordt. 'Het is allemaal marktgedreven - de rappers maken wat verkoopt. Het heeft niets te maken met wat rapmuziek werkelijk is: zelf expressie.'
    De gevolgen zijn er niet minder om, vindt Hurt. 'Het geweld in de Afro-Amerikaanse gemeenschap staat in direct verband tot hiphop. Jonge zwarte mannen kopiëren het machogedrag van de rapsterren.' ...


Red.:   En wat die rapcultuur ons oplevert is in Engeland al duidelijk, waar het afgelopen halfjaar 17 tieners zijn vermoord - door elkaar:


Volkskrant weblog, 25-08-2007, door Ina Dijstelberge 

De grote vraag in de UK: Waarom willen onze kinderen elkaar vermoorden?


Onderstaand artikel is m.i. een adequate analyse van de sociale problemen in de Britse maatschappij. Het is een vervolg op de drie eerdere artikelen die ik hier over geschreven heb. Armoede inde UK, Geweld in the UK, Schulden in de UK.

The real question: why are our children prepared to kill one another?
We need to ask why so many young lives are being cut short by teenagers


By Camila Batmanghelidjh, Founder of Kids Company
Published: The Independent, 25 August 2007


There are two rates for renting a gun on the streets of Britain. If the weapon is returned unused, it can cost £50. If it is fired, the price is £250. That is the cost of shooting someone in the world's fourth richest country. ...


Red.:   Een poosje later komt er wat meer informatie in het Nederlands vrij, maar natuurlijk niet in de multiculturele Volkskrant:


Uit: Dagblad De Pers, 17-09-2007, door Arjen van der Horst

Engeland | 'Land staat op springen'

Britse steden vol met jeugdbendes

Kinderen die een kogel in de nek krijgen,jochies van veertien die achter de tralies verdwijnen voor doodslag. De Britse steden hebben in korte tijd uiterst gewelddadige jeugdbendes zien opkomen. 'Dit land staat op ontploffen. Als de regering niks doet, loopt het helemaal uit de hand.'


Tussentitel: Als je toevallig de verkeerde kant op kijkt, loop je, al gevaar
                  Opvangnetwerk van jeugdclubs en jeugdwerkers is verdwenen


Het zijn de grenzen die onzichtbaar zijn voor elke normale Londenaar. De overgang van het ene postcodegebied naar het andere. Maar voor de straatbendes in de Britse hoofdstad is dat geen geheim. Ze weten precies waar die grenzen liggen. Tot op de meter.
    Toen de Man Dem Crew het postcodegebied SE11 in Zuid-Londen binnenwandelde, kon je er gif op innemen dat er herrie zou komen. SE 11, dat was het territorium van de K-Town Crew. Een rivaliserende bende kon zijn domein niet ongestraft binnenlopen.
    Het duurde dan ook niet lang voordat de twee bendes oog in oog met elkaar stonden. Na wat gescheld over en weer riep Adu Sarpong, de leider van de K-Town Crew: 'Wat doen jullie in ons gebied? Dit is jullie wijk niet: Het was het startsein voor een bloederig gevecht waarbij de tieners elkaar met messen, hamers, metalen staven, flessen en een samoeraizwaard te lijf gingen.
    Na afloop bleef Alex Kamondo, een lid van de KTown Crew, zwaargewond op de grond liggen. Uit zijn lichaam stak een keukenmes, dat met zulke kracht in zijn borst was geplant dat het in tweeën was gebroken. Het heft, 20 centimeter lang, was dwars door zijn hart en linkerlong gegaan.
    Kamondo, een vijftienjarige scholier, overleed niet veel later in het ziekenhuis. Adu Sarpong, achttien jaar oud, is dit jaar voor de moord veroordeeld. Hij zit nu een levenslange gevangenisstraf uit.  De dood van Alex Kamondo was geen op zichzelf staand incident. In korte tijd is in alle grote steden in Groot-Brittannië een uiterst gewelddadige bendecultuur ontstaan, compleet met rapmuziek, gang-kleuren en afgebakende territoria. Wat het meeste zorgen baart, is de willekeur van het geweld die de politie als een 'postcodeloterij' bestempelt. ...

Red.:   Voor meer over het "respect"-aspect achter deze houdingen hier uitleg of detail .
    In Nederland is die gangstercultuur alleen nog in aanzet aanwezig, zie onder, maar wat we al wel heel goed gemerkt hebben is de invloed die de allochtone immigranten gehad hebben op het wapenbezit - daaraan is ten bewijze een apart artikel gewijd uitleg of detail . Hier gaat het verder over bijbehorende opkomende gangster en "respect"-cultuur:
 

De Volkskrant, 24-10-2007, door Hassan Bahara

De leven is hard hier

Brandende auto’s, vernielzucht en geweld bepaalden de voorbije weken de sfeer in de Amsterdamse wijk Slotervaart. Hassan Bahara, geboren in Marokko en opgegroeid in Amsterdam, schreef er een stuk over: Requiem voor Slotervaart.


Tussentitel: ‘De blauw zit altijd achter ons aan en als we gaan solliciteren, zeggen ze:
                   nee sorry, we hebben al genoeg mensen.’


Fotobijschrift: Tegenover het politiebureau aan het August Allebéplein in de
                      Amsterdamse wijk Slotervaart proberen twee jongens de boel met
                      graffiti op te vrolijken.


De leven is fokked op hier, bradda. Die chappie, die Youssef, die gap die op TEC zat, werd gewoon geprikt met een niffa door wahed Torkoe van 14. Zomaar. Ze hadden shie fittie over shie pen ofzo. Echt zieke shit gewoon. Om niets weet je. Die Torkoe werd helemaal lijp en bam!, killt die moker gewoon om niets. In de Ramadan nog wel. Echt m3ajeq voor ze pa en ma. Volgende dag was Suikerfeest. Maar ze gaan niet blij zijn, want hun zoon is gewoon genakt. Fokked op man.
    Maar ja, zo is de leven hier. De blauw zit altijd achter ons aan en als we gaan solliciteren, zeggen ze: nee sorry, we hebben al genoeg mensen. Maar als shie Piet of Klaas komt, nemen ze hem meteen aan. En altijd in de media we zijn hangjongeren, we doen dit, we doen dat, maar laat ze hier komen dan, laat ze in mijn schoenen staan, dan gaan ze voelen hoe hard de leven hier is. Net als Appa zegt toch? ‘Want daarom groeit de jeugd op met een mentaliteit van: wilt u staan, want ik kan zitten.’
    En die politici praten alleen maar bledder. Onze buurthuis was weg want ze zeiden dat we voor overlast zorgen. Dus gingen we op straat hangen, want ja, wat moet je anders doen? Maar nu komt de blauw ons boetes geven, want er is ze3ma nu samenschoolverbod of hoe die bitch heet. Terwijl ik niet eens op school zit, dus wat praten ze bla? Nee gap, de leven is hard hier, en als je niet uitkijkt wordt je voor niets geklapt. Het is fokking Bronx hier, geen grap.
     En vorig weekend werd weer een broeder genakt. In de politiebureau. Die gap kwam gewoon binnen om aangifte te doen. Pompen ze hem meteen vol met lood! Kankerblauw is ziek in hunnie hoofd. Die zwammel poffen je echt om niets. Die broeder kwam, weet ik veel, aangifte doen van z’n gestolen bike en bam!, ze schieten hem meteen kapot.
    Ja gap, zo is de leven hier. En dan gaan ze denken dat wat we doen alleen voor de grap doen. We zijn als Pac, gewoon rebellen gast, wat wij doen heet sociale revolutie (van wahed nerd geleerd). Wacht maar, als die shekem Ahmed Marcouch nog een keer met zijn tatta-wannabe kop op tv komt, gaan we rellen als een malle, want we zijn het situatie helemaal zat, gap. We gaan ruïna trappen, hele kankermoer gaat eraan hier, fokking jihadstylo. En billeh, als er cameramensen komen slaan we ze dood met hun camera’s. Wat denken ze wel? Dat we shie apen zijn? Een fokking natuurfilm, oela? Total-loss, jongen!
    Gisteren in de moskee, bij taraweehgebed, toen zei Ismael die veel weet van de geloof dat het komt door de fitna dat onze broeders sterven. Hij zei dat de Joden iets in onze eten doen waardoor we zwak zijn geworden en alles gewoon pikken. Hij is slim, hij leest al die dingen van de internet. Hij gaat ook in Tsjetsjenië vechten met de mujahedeen. Maar pas als de Joden zijn uitkering stop zetten.
    En o ja, de kanker voor die ze3ma geïntegreerde Marokkanen. Je weet toch, die snitches die elke dag werken of op school zitten. Ze3ma ze denken dat ze Nederlanders zijn. Vieze kontenlikkers. Op tv zeggen dat een kleine groep het voor de grote groep verpest. Fok jullie, bitches! Die tatta’s gaan jullie toch nooit accepteren. Dus doe niet alsof je Jan of Piet bent. Je bent een mokro en je blijft je hele leven mokro, vriend! Met jullie vieze shekemhoofden, vieze verraders. Kanker, ik haat jullie! Denken jullie dat jullie beter zijn, oela? Ik klap jullie moer wanneer dan ook, vieze bitches! Jullie dromen ook zeker over Bush en Sharon enzo. Dat jullie met hun vrienden zijn. Ik haat Marokkanen als jullie!
    Maar goed, zoals ik al zei, de leven is hard hier. Zo was die shit hier altijd. Ook in ’98, je weet toch, met de rellen. Helemaal lijp toen. Gelachen gast! Ging helemaal nokkie toen. We hebben ze moer helemaal gesloopt. Stenen gooien, je weet toch. Was net als Palestina. Zelfs me vader deed mee. Echt helemaal lijp.
    Maar ja, we moesten wel, want die Joden dachten dat ze ons zomaar weer konden naaien. Komen ze zomaar in onze buurt ons vertellen wat we moeten doen. Fok hunnie! Dus we werden helemaal lijp, vette ruïna getrapt. Tot laat in de avond. Daarna shie fles Absolut genakt, je weet toch. Maar toen we nuchter waren hebben we wel gebeden in de moskee en du3a gedaan en gebeden dat de Joden allemaal kapot gaan.
    Toen was het al ochtend en zij we meteen doorgegaan naar de shoppa en paar jonkoes daar geklapt. Helemaal skaffa! En praten over die kankertata’s die ons geen baan willen geven, alleen maar omdat we mokro’s zijn. Echt tfoe man, ik haat deze land. Altijd houden ze je in de gaten. En je hebt niet eens een buurthuis.
    Echt, als het zo doorgaat, dan ga ik naar Tsjetsjenië of naar Saoedi-Arabië, man. Want daar horen we thuis, toch? Ook al ben ik dan Berber. Ik wil gewoon weg uit deze land en ergens naar toe gaan waar ze wel de sharia hebben. Daar is de leven minder hard, ik weet het, want de sharia is echt rechtvaardig. Niet zoals hier, waar de blauw je om niets zomaar boetes geeft. Alleen maar omdat je zwart haar hebt. In Saoedi-Arabië heeft iedereen zwart haar. En daar hebben ze gelukkig ook geen blauw.
    Ja, dat ga ik doen. Ik ga over een jaar of zo naar Saoedie-Arabië. Maar eerst ga ik met m’n matties nog wat ruïna maken hier. Want ik ga deze buurt niet verlaten voordat we hem helemaal kapot hebben gemaakt.

Hassan Bahara (1978) is schrijver. Vorig jaar verscheen van hem de roman Een verhaal uit de stad Damsko (‘Damsko’ is straattaal voor Amsterdam). Bahara is op dit moment gastredacteur bij Propria Cures, waar deze bijdrage eveneens is gepubliceerd. Hij houdt een weblog bij op hassanbahara.nl

Tussenstuk:
Woordenlijstje
 

  bradda: broeder
chappie: jongen
niffa: mes
wahed, shie: een
Torkoe: Turk
fittie: gevecht
Moker: Marokkaan
m3ajeq (spreek uit: mgajeq): klote
genakt: gepakt
de blauw: politie
bledder: onzin
ze3ma (spreek uit: zegma): zogenaamd
praten bla: onzin uitkramen
gap: gabber
zwammel: homo’s
shekem: verrader
Tatta-wannabe: iemand die zijn best
    doet om Nederlands te zijn
ruïna: rotzooi trappen
billeh: ik zweer het
fitna: onrust
snitches: verraders
Tatta’s: Nederlanders
Mokro: Marokkaan
nokkie: uit je dak gaan
du3a (spreek uit: duga): smeekbede
shoppa: coffeeshop
jonkoes: joints
skaffa: stoned
tfoe: gespuug
matties: vrienden


Red.:   De bekende elementen die de behoren bij het aanstaande getto, en daarmee een bedreiging voor de cultuur vormen: balkons vol schotels, capuchons, en graffiti.
    Uit het archief opgedoken, een illustratie van de goedertierenheid dezer jeugd:


Uit: De Volkskrant, 25-06-2007, door Weert Schenk

Wat kijk je?

De daders van straatroof worden steeds jonger en gewelddadiger. Mede dankzij camerabeelden is de politie beter in staat hen aan te pakken. ‘Het gaat om hun toekomst.’

‘Shit, man. Scotoe zoekt je’. Robby schrikt als Lorenzo hem belt. ‘Je was op de televisie’, zegt zijn vriend. ‘Heel duidelijk.’
    Samen bekijken ze de herhaling van het programma Ter Plaatse van de regionale omroep, waarin de politie de hulp van kijkers inroept bij de opsporing van misdadigers. Robby’s moeder belt. Ook zij weet inmiddels dat haar zoon in de metro mensen heeft overvallen. Hij moet thuiskomen.
    Volgens Ter Plaatse zijn na het stappen twee mannen in Amsterdam-Zuidoost het slachtoffer geworden van beroving en mishandeling. Twee overvallers sloegen toe, terwijl hun vrienden lachend toekeken.
    De presentatrice: ‘De buit bedroeg niet meer dan een portemonnee en het enorme bedrag van 6 euro. We hebben goede beelden van de daders.’ De beelden zijn geregistreerd door beveiligingscamera’s in de metro.
    Robby bezweert zijn moeder dat het verhaal niet klopt. Hij liep met vrienden op het perron wat te kletsen. Vanuit een binnenrijdende metro scholden een paar dronken lui hen uit voor kutnegers. ‘We werden kwaad. Een vriend van mij ging erop af. Het werd een vechtpartij. Met zijn tweeën tegen mijn vriend. Toen heb ik me erin gemengd. Was het tenminste eerlijk verdeeld.’   ...
    In een kaal verhoorkamertje zit Robby, een lange, magere jongen met grote ogen en een gouden hoektand, de volgende morgen tegenover Dick Treffers, chef van het straatroofteam van het politiedistrict Oost en Zuidoost. Hij bijt op zijn onderlip. Robby is 16 jaar en zit in de eindexamenklas van het vmbo.
    Dat bevestigt de trend die Treffers bij straatroof signaleert: de daders worden jonger en gewelddadiger. Een paar jaar geleden dreigde een zelfstandig werkende straatrover van rond de 20 jaar met een mes of vuurwapen, om er dan vandoor te gaan met de buit. Het laatste jaar wordt een slachtoffer steeds vaker eerst in elkaar geramd, door knullen van 15.
    De jongste verdachte die het roofteam aanhield, was 11 jaar. Hij had een oudere jongen beroofd van een splinternieuw mobieltje van 289 euro.
    ‘Ik verveel me snel’, verklaarde hij zijn daad, ‘daarom ga ik dingen doen als straatroof.’
    Treffers denkt dat de jongeren zich laten inspireren door games en videoclips van rappers. Het machogedrag en de hand- en vingergebaren van de verdachten zijn vaak dezelfde als in de filmpjes. Hij heeft ook de indruk dat ze vooral hun lef willen tonen. ‘Dat geeft status. En helemaal als je door de politie wordt gepakt en niets zegt. Dan ben je immers door een hel gegaan.’
    Een van de slachtoffers in de zaak waarvoor Robby straks wordt verhoord, was eerst in de wurggreep gezet en kreeg vervolgens met gebalde vuisten rake slagen op het hoofd. De precieze toedracht laten de beelden van het metrostation niet zien. Vier jongens lopen lachend en vol bravoure op het perron als de metro binnenrijdt. Ze kijken in de wagons alsof ze iemand zoeken.   ...
Dan gaat het snel. Een van hen opent een deur en springt naar binnen. Een ander, in streepjestrui, stelt zich tussen de deur op, zodat de trein niet kan rijden. Robby stapt ook de metro in. Nog geen halve minuut later vertrekt lijn 54 en staat het viertal triomfantelijk op het perron.
    Bij de uitgang zetten ze capuchons op of doen hun handen voor het gezicht. Ze weten dat daar camera’s hangen, zegt Treffers. Maar de vier jongens hadden over het hoofd gezien dat op het perron ook camera’s hangen. Daarom zijn camera’s voor de opsporing goud waard, zegt zegt Treffers. Wat hem betreft, geldt: hoe meer camera’s, hoe beter.   ...
In het verhoor vertelt Robby aan rechercheur Saskia hetzelfde verhaal als dat tegen zijn moeder. Van zijn vrienden kent hij alleen de voornamen. Zijn gezicht verborg hij voor de camera’s omdat hij vanwege een vechtpartij al eens een taakstraf kreeg.   ...
    ‘Zonde van die jongen dat hij hier zit’, zegt de rechercheur. Maar in het tweede verhoor verliest ze haar sympathie. Saskia zegt dat uit analyse van de videobeelden blijkt dat de jongens nooit zo snel op een scheldpartij hadden kunnen reageren. Bovendien hadden ze het amper kunnen horen, want de metro maakt lawaai en de ramen van de wagon waren dicht.
    Robby wordt boos. ‘De politie wil geen eerlijk verhaal’, roept hij narrig, ‘ik haat het om met de politie te praten. Ik hoef niets uit te leggen.’ Hij zwijgt stuurs. Saskia voelt zich beledigd: ‘Dat had hij niet moeten zeggen.’   ...
    Hij staat toe dat moeder schoolboeken brengt. Over twee weken moet Berhane eindexamen doen. Als Saskia de boeken doorbladert, vindt ze een briefje.
    ‘Ey Yoel’, begint het schrijven, ‘deze verklaring moet je afleggen indien scotoe je heeft gepakt. We waren onderweg naar Bullewijk. Toen zagen we 2 tattaz in de metro en ze keken heel lang, duz we maken gebaren van WAT KIJK JE? En ze begonnen rasistische opmerkingen van KUTNEGERS. Toen ging Wesley er naar toe om te vragen waarom ze dat zeiden. Wij verwachten niet dat hij naar binnen zou gaan. (Dat was dus de reden dat wij gingen lachen.)’ En verderop: ‘Over geld en portemonnee weten we nix, helemaal nix (ontkennen). Lees dit goed, we moeten dezelfde verklaring leggen.’    ...
    Berhane blijft zwijgen als Saskia hem het briefje voorlegt. Ze vraagt hem of hij voor iemand bang is. ‘Ik ben voor niemand bang’, zegt hij, ‘alleen voor God.’ Maar kun je God recht in de ogen kijken als je zegt dat je niet bij de beroving was? ‘Niemand kan God recht in de ogen kijken. God vergeeft alles.’
    Later zegt Treffers tegen hem: ‘Je bent een sukkel. Je aandeel is gering en je bent nog niet in aanraking geweest met de politie. Als je bekent, kun je misschien nog examen doen. Anders blijf je hier.’   ...
    Anonieme tips zetten het straatroofteam op het spoor van de twee overblijvende verdachten. Yoel is de 15-jarige neef van Berhane. ‘Ik zwijg’, zegt hij. ‘Niet om stoer te doen, maar gebaseerd op ervaringen in het verleden.’ Yoel is al drie keer eerder aangehouden. Hij had niets gedaan, maar werd niet geloofd. Dus waarom zou hij praten?   ...
    Wesley, een breedgeschouderde jongen van 16, ook met een gouden hoektand, houdt zich eerst aan het afgesproken verhaal. Maar als rechercheur Gerold het briefje van Berhane laat zien, kiest hij voor de waarheid. Er is helemaal niet vanuit de metro op hen gescholden. Samen met Robby wilde hij vechten, zomaar met willekeurige blanken. Berhane was degene die in het gevecht plotseling riep: ‘Doekoe, geld.’   ...

De vier verdachten zitten in afwachting van hun rechtszaak in het huis van bewaring. Hun namen zijn om reden van privacy veranderd.
 

Tussenstuk:
‘Roof is gewoon’

Voor officier van justitie Catrien Zijlstra, die voor de rechtbank veel jeugdige straatrovers aanklaagt, is het een steeds terugkerende vraag: waarom pleegt een jongen van 15, 16 jaar een straatroof. Het antwoord van de daders is vaak even simpel als onthutsend: ‘Ik weet het niet.’
    In het besef dat ze overdrijft, zegt Zijlstra dat kinderen vroeger belletje trokken en nu een overval plegen. ‘Voor die kinderen lijkt het gewoon. Ze zien het niet als erg om geld of een telefoon te roven. Dat is zeer zorgwekkend.’
    Ze kan niet verklaren waarom er veel geweld wordt gebruikt. Is het voor de kick? Is er druk vanuit de groep? De daders kunnen het vaak niet vertellen.
    Zijlstra ziet dat jonge daders zich voor de rechter verschillend gedragen. ‘Sommigen tonen zich zeer schuldbewust, anderen gedragen zich onverschillig.’ Deskundigen spreken over een gebrekkige gewetensontwikkeling. ‘Dan blijft nog de vraag: hoe komt dat?’
    De straffen zijn volgens haar maatwerk. ‘De een is schuldbewuster dan de ander. Je moet duidelijk maken dat hun daad niet kan worden geaccepteerd. Pas in een cel bedenken de meesten dat ze een fout hebben gemaakt.’


Red.:   Het sluit allemaal naadloos aan ijna de verhalen en vooral ook de plaatjes uit Londen: "Kutnegers" zou er gescholden zijn - dan weten wij wel weer waar we het over hebben. Tezamen met alle randverschijnselen en een uitgebreide stroom leugens - en vooral ook het gebrek aan schuldbesef - ook typisch voor dat soort kringen.
    En inmiddels is het in Nederland ook al tot "Engelse" toestanden aan het geraken:


Uit: De Telegraaf, 22-08-2009, door John van den Heuvel

Rapgeweld escaleert
 
De Amsterdamse politie wil paal en perk stellen aan provocerende videoclips en teksten van rappers, waarin vooral Antilliaanse jongeren in de Bijlmer een aansporing zien om zich te bewapenen.
    In een interview met de Amsterdamse korpschef Welten, dat morgen in De Telegraaf verschijnt, kondigt de politie harde maatregelen aan om het aantal schietincidenten in de Bijlmer te verminderen. "Het illegale vuurwapenbezit baart ons zorgen", zegt Welten. "Veel van die knapen uit de Caribische regio vinden het stoer om in Zuidoost met grote revolvers rond te lopen. Dat zien ze in videoclips op MTV of ze worden ertoe aangemoedigd door rappers als Lexus. De 'looks and feel' uit die clips worden gekopieerd door jongeren", aldus de korpschef.
    Volgens hem zit er vaak nauwelijks een echt motief achter de schietincidenten van de laatste tijd. "Een keer boos kijken of een verkeerde opmerking maken is voor die jongeren genoeg om vuurwapengeweld uit te lokken", aldus Welten.
    De politie constateert al langer dat het gedrag en de kleding van Antilliaanse jongeren lijkt te zijn gekopieerd van rappers uit videoclips. In sommige teksten van door jongeren aanbeden rappers wordt het gebruik van geweld verheerlijkt. Eerder waren er al klachten over de hiphopclips omdat ze ongezond en onzedelijk gedrag bij de jeugd zouden veroorzaken. Amsterdam-Zuidoost werd de laatste maanden geteisterd door ernstig vuurwapengeweld. Bij veertien schietincidenten vielen twee doden. Ook Nigeriaanse criminele netwerken zorgen voor overlast. ...


Red.:   Natuurlijk wordt "de pers" van dit soort lieden steeds minder. Dus die medialui maar aangevallen - in de volgende bron wel even om de goedpraterij heen lezen:
 

Uit: Dagblad De Pers, 18-10-2007, door Marcel van Engelen

Slotervaart | Agressie en lomp machogedrag tegen tv-journalisten en fotografen

Laat niet blijken dat je van de tv bent

Bedreigingen, een bloedend hoofd, een vernielde auto. Worden wijken als Amsterdam-West een no-go area voor tv-ploegen? Nee, niks nieuws, zeggen verslaggevers.


Tv-presentator Prem Radhakishun kreeg laatst een blikje cola tegen het hoofd en zei met bloedend gezicht dat de camera maar uit moest. Hij was op reportage in het Haagse Transvaalkwartier.
    Dinsdag werd een auto van Eén Vandaag belaagd met stukken stoeptegel in Amsterdam-Slotervaart, waar een camerateam een item maakte rond het onrustige August Allebéplein. 'Vier keer kwamen ze terug met gerichte aanvallen: klonk de voice-over. 'Op de auto, maar ook op ons: Dezelfde stem meldde aanvallen op tv-ploegen van Nova en RTV-Noord-Holland.
    Het lijkt wel een trend: tv-ploegen en fotografen (journalisten met een .kladblokje veel minder) die met het nodige geweld de wijk uit worden gejaagd. Vaak door Marokkaanse jongens onder een capuchon.
    Toch is het dat niet, zeggen ervaren tv-journalisten. Ten eerste was de agressie die aanwezige media de afgelopen dagen in Slotervaart ontmoetten niet heviger dan anders.
    'Wij hebben de laatste dagen nauwelijks iets meegemaakt', zegt eindredacteur Frank Eisma van de Amsterdamse tv-zender AT5. 'We hadden het een paar jaar geleden zelfs moeilijker dan nu.'
    'Ik heb me de laatste dagen verbaasd over de naïviteit van sommige collega's: zegt Paul Hartendorf, al meer dan veertig jaar cameraman voor de publieke omroep. 'Als je met een auto komt aanrijden waar luid en duidelijk op staat dat je van de televisie bent, vraag je er bijna om.'   ...


Red.:   Gunst: het is niet erg, omdat het al langer zo was - zo lusten we er nog wel een paar.
   Terug naar de  voorbeelden over hoe ver de gang- en rapcultuur al is doorgedrongen, en wat het betekent. De waarde van de verzachtende woorden van Andrew Makkinga is al gereduceerd tot erg laag - het volgende reduceert ze tot nul. Deze erkenning van de realiteit wordt, zoals zo vaak, niet gedaan in de eigen context, maar daarbuiten, en ook zoals zo vaak, om een ander probleem te verhullen, in dit geval Marokkaans wangedrag:


Uit: De Volkskrant, 27-10-2007, ingezonden brief van Ibrahim Wijbenga, jongerenwerker (Eindhoven) 

Marokkaanse vertrouwenspersoon helpt

Ons land wordt in toenemende mate geconfronteerd met losgeslagen criminele Marokkaanse jongeren die zich aan niets of niemand iets gelegen laten liggen. ...
    Deze criminele jongeren bereik je niet met adviezen en rapporten. Ze hebben maling aan de maatschappij en ook al straf je ze nog zo zwaar – en er moet worden gestraft, dat staat buiten kijf – dan zet dat nog geen zoden aan de dijk. Een gevangenisstraf doet hen niets. Sterker, ze maken er een prestigezaak van. Hoe vaker en hoe langer iemand heeft gezeten, des te grotere held is hij en des te meer kan hij zijn criminele gezag laten gelden. De waarden en normen van deze jongeren zijn gebaseerd op de normen en waarden van de Amerikaanse getto-gangs waar kort gezegd criminaliteit oké is. ...


Red.:   En dus is het geen geen wonder dat alles wat hiermee in aanraking komt ook een risico tot criminalisering loopt.
     En een jaartje of wat later:


Uit: De Volkskrant, 05-09-2009, van verslaggever Willem Beusekamp en Kim van Keken

Videoclips en raps zouden ertoe bijdragen dat in de Amsterdamse Bijlmer zo veel geweld is.

‘Geweld is feit en rap is ons antwoord’

De hiphopscene in de Bijlmer is laaiend op hoofdcommissaris Welten, toen die het geweld in de wijk poogde te verklaren.

Kijktip voor de Amsterdamse hoofdcommissaris: Vieze Meid, de videoclip van Bijlmerrapper Kiddo Cee. Een pornotrack, noemt de rapper zelf de opname. ...
    Niks blingbling of geweld, al toonde de originele versie van de clip wel stevig pornografisch blootwerk, hetgeen een boycot door TMF, MTV en YouTube tot gevolg had. Zijn raps, legt Kiddo-Cee uit, zijn een dagboek, een venster naar zijn hart. Toen hij Vieze Meid ‘dropte’, was zijn hart ‘in een ruige feestbui’.
    Nu is zijn hart niet meer in een feestbui, maar is het bitter. In het hoofdkwartier van de stichting Bijlmer Style, in het zicht van metrostation Kraaiennest, komen de vrouwen en mannen bijeen die laaiend zijn over het recente mediaoffensief van de Amsterdamse korpschef van politie Bernard Welten.
    Volgens de Amsterdamse hoofdcommissaris is de geweldsgolf (tientallen schietpartijen, vele gewonden en twee doden tot nu toe) die de overwegend zwarte woonwijk met tachtigduizend inwoners dit jaar teistert, mede het gevolg van geweld- verheerlijkende rapvideo’s. Ze worden geproduceerd in de Bijlmer.
    Daarmee raakt hij, aldus de rappers, de hiphopscène in het hart. Hiphop, dat is een levensstijl, rap maakt er deel van uit.   ...
    ‘Dit is niet gelogen/ in de grootste achterstandswijk van de scene gaat alles naar de klote/ de bom barst/ nu pas/ stront aan de knikker.’
    ‘Dit is onze realiteit’, zegt Robert Coblijn (31), oprichter van de stichting Bijlmer Style. ‘Geweld is een feit in deze buurt. Rap is ons creatieve antwoord daarop. Zonder geweld. Zo’n makkelijke opmerking van Welten doet óns gewoon pijn.’    ...
    Het ‘referentiekader’, zoals de Bijlmerrappers dat formuleren, is nou eenmaal niet altijd mooi. Coblijn: ‘Geschoten werd er altijd al en toen ik nog een kind was, zag ik ook wel eens iemand van een balkon naar beneden zeilen. Maar het geweld neemt toe, dat is waar. Laatst is er vanuit een rijdende auto geschoten met een AK-47, een AK-47! Een echte drive by shooting, sproeiend uit de auto, dat hadden we hier nog niet gehad.’
    Alle aanwezige rappers, eensgezind: ‘... door wie de misdaad in de Bijlmer wordt gecontroleerd, is ook bekend. Dat zijn merendeel Afrikanen, en geen mensen uit het Caribische gebied, zoals de hoofdcommissaris beweert.’   ...
    Maar toch, er is woede in Amsterdam Zuidoost. ‘Het leven is soms grimmig’, zegt rapper Krulle die 19 september op de halve finale van de Grote Prijs van Nederland staat. ‘In mijn raps schilder ik mijn ziel.’
    De tekst en clip van zijn Vaderloze Troepe ...


Red.:   De Bijlmer: bezet gebied.
    De neiging tot straatcultuur komt regelrecht uit de allochtonencultuur voort:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2008, column door Evelien Tonkens 

Hangjongens en corpsballen

...   ‘Eigenlijk zijn ze heel aardig’ was dus de starthouding waarmee ik Kapot moeilijk, het onlangs verschenen proefschrift van de criminoloog Jan Dirk de Jong over de Marokkaans Amsterdamse jongens uit Slotervaart, begon te lezen. Ik zat er helemaal klaar voor om alle empathie van de wereld voor die jongens op te brengen. Het diepgaand etnografisch onderzoek van De Jong zou mij laten zien dat ze inderdaad, daadwerkelijk, eigenlijk heel aardig waren. Stoer maar met een klein hartje.
    Maar helaas. Met iedere bladzij kreeg ik een grotere hekel aan ze. Stoer maar harteloos. Een akelige karikatuur van plat machodom, van ‘schijt hebben’, slaan voor je geslagen wordt, pronken met dure, al dan niet gestolen spullen. Opscheppen over drank, seks, drugs en criminaliteit, en ‘geintjes’ uithalen. Een groepje tegen één jongen: ‘Je gaat dood vandaag! We gaan je afmaken.’ Zeggen dat hij zijn eigen graf moest graven, achter in het park. ‘Graven of we beuken je. Hij scheet hem echt.’ Smekend en huilend klampt het slachtoffer een voorbijganger aan. De jongens lachen zich rot om dit ‘nerdje’, deze ‘zwerver’.   ...
    Het kinderachtige machismo dat van vrijwel iedere bladzijde spat, deed mij inderdaad niet speciaal Marokkaans aan. Het deed me denken aan wat mijn vader vroeger sporadisch losliet over ontgroeningsrituelen tijdens zijn korte bijna traumatische periode bij het studentencorps. Te pijnlijk en beschamend om over door te vragen, dat voelde je als kind haarfijn aan.
    Het ligt wel aan de cultuur, zou ex-crimineel Ali Eddaoudi zeggen (Marokkaanse jongeren, daders of slachtoffers?, 1998). Thuis worden de jongens onbedoeld uitstekend voorbereid op die straatcultuur. Op een gegeven moment waren al Eddaoudi’s vrienden in de gevangenis of op een opvoedingsinternaat maar zijn eigen vader, die zich nauwelijks met zijn leven op school en straat bemoeide, verkeerde in de prettige waan dat zijn zoon zich wel keurig gedroeg. Dat navragen deed hij niet, want zulke communicatie was ongebruikelijk.   ...


Red.:   En deze jongens gaan natuurlijk ook naar school. Hoe dat uitwerkt zien we in het volgende tweeluik:


Uit: De Volkskrant, 26-05-2008, voorpagina, van medewerker Jan Pieter Ekker

Portret ruige Franse school wint Cannes

Entre les murs, waarin de Franse regisseur Laurent Cantet het leven vastlegt op een middelbare school, is zondagavond bekroond met de Gouden Palm, de hoofdprijs van het filmfestival van Cannes. ...
    Entre les murs is de verfilming van het gelijknamige boek dat de onderwijzer François Bégaudeau schreef over zijn ervaringen op een middelbare school in het ruige 19de arrondissement van Parijs. Bégaudeau werkte mee aan het scenario en speelt zelf de hoofdrol. Ook de leerlingen in Entre les murs worden gespeeld door niet-professionele acteurs. Cantet: ‘De film die we wilden maken, moest een afspiegeling zijn van de complexe Franse samenleving. We wilden het niet mooier maken dan het is.’   ...


Uit: De Volkskrant, 28-05-2008, door Ariejan Korteweg

Sterren van een gewone school in gewone buurt
 
Fotobijschrift: Leerling uit Entre les murs

Aan de gevel van het Lycée Françoise-Dolto hangen, zoals aan veel middelbare scholen in Parijs, haast altijd spandoeken. ‘Solidair met de illegalen’, staat er dan, of ‘Wij steunen de stakers.’
    Sinds afgelopen weekeinde is er een heel andere tekst te lezen: ‘Entre les murs, Cannes 2008, Palme d’Or’. Dit is de school in het twintigste arrondissement van Parijs waar de winnaar van het filmfestival is gedraaid. Een gewone school in een gewone buurt, waar mensen van allerlei komaf wonen.  ....


Red.:   De ruige school heeft ruige leerlingen: gekleurde leerlingen. Ook in Nederland:


Uit: De Volkskrant, 07-05-2009, van verslaggeefster Anja Sligter

Slachtoffer loverboy eist geld van school

Smartegeld van 74.000 euro voor ontbreken veiligheid | Verzuimsmoezen werden nooit bij moeder gecheckt | School wist dat bij de poort leerlingen werden opgepikt

Loverboy-slachtoffer Maria Mosterd, schrijfster van Echte mannen eten geen kaas, klaagt de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle aan. Volgens haar bood de school tussen 2001 en 2005 geen veilige leeromgeving en schoot het absentiebeleid tekort.
    Dit maakte dat een loverboy alle kans kreeg haar onder zijn invloed te krijgen. Haar moeder werd pas na drie jaar door een leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld van het feit dat haar dochter nauwelijks op school kwam.   ...
    Mosterd kwam in haar eerste jaar van het vmbo in 2001 in de ban van een loverboy, die op het mbo in hetzelfde schoolgebouw zat. Hij maakte dat ze spijbelde en zichzelf prostitueerde onder schooltijd. Deze ervaringen heeft ze beschreven in haar boek, waarvan 180 duizend exemplaren zijn verkocht.
    De praktijken hebben drie jaar geduurd, zonder dat de school ingreep. Docenten en mentoren wisten dat het slecht ging met de leerlinge en dat er bij school meisjes werden opgepikt en weer teruggebracht. 
    Dit bleek tijdens de zitting van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. ...
    De commissie heeft alle klachten over onveilig schoolklimaat, absentiebeleid en negatieve benadering van docenten gegrond verklaard. De uitspraak beschrijft dat er op de school een constante dreiging van geweld bestond en dat er regelmatig werd gevochten. Ook was er sprake van verbaal geweld en handel in drugs.   ...


Red.:   Natuurlijk ging het hierbij om een allochtoon - geheel in lijn met het landelijke cijfer dat 90 procent van de loverboys allochtoon is. En, even natuurlijk, geldt dit evenzeer voor het hele conglomeraat van 'constante dreiging van geweld', 'regelmatig gevochten', en 'verbaal geweld en handel in drugs'.
    En hiervan hoor je alleen het topje van de ijsberg, want hierover praten is in ieder geval voor de scholen taboe - zie onderstaande aankondiging van een uitzending van het actualiteitenprogramma EénVandaag:


Van www.eenvandaag.nl:

Veilig naar school?

Hoe staat het met het veiligheidsbeleid op middelbare scholen? Weinig scholen willen openheid geven over hun veiligheidsbeleid. Ze zijn bang voor imagoschade. Maar op wat voor manier kunnen scholen een veilig klimaat creëren? EénVandaag mocht een kijkje nemen bij het Canisius College in Nijmegen.
Uitzendingen: 23 mei 2009 / Nederland 1


Red.:   En voor waar die onveiligheid vandaan komt, kunt u naar de uitzending kijken uitleg of detail , en vernemen dat oorzaken zijn: schaalvergroting en, zegt de specialist: '...uh....toch wel de diversiteit die is toegenomen in de schoolpopulatie. Ook wel de maatschappij die de school binnendringt - de straat die de school binnendringt.' Vertaal maar rustig: allochtonen binnen, en de nog ergere allochtonen buiten.  Meer over het allochtone schoolgedrag hier uitleg of detail .
    Maar de multiculturalistische schooldirecteur gaat er wat aan doen:


Uit: De Volkskrant, 10-04-2009, van onze Peter de Graaf

Fusie zwarte en witte school 'kan voorbeeld zijn'

Verhouding op fusieschool is afspiegeling Eindhovense wijk | Eén school op één locatie.

‘Dit is een kans voor open doel. De gemeente hoeft hem er alleen maar in te koppen’, zegt directeur Willem Pronk van basisschool De Korenaar in Eindhoven.   ...
    De schooldirecteur: ‘Heel Nederland weet dat een zwarte school een slechte zaak is. Aan kinderen van 4 tot 12 jaar kun je nog veel doen. Er zijn onderwijskundig genoeg argumenten voor te vinden, en sociaal ook.’


Red.:   Een zwarte school verschilt van een witte school is slechts één ding: zwarte leerlingen in plaats van witte leerlingen. En dus zegt directeur Pronk ronduit dat zwarte leerlingen slechte leerlingen zijn. Wat we al wisten zie het Franse geval en talloze andere, maar toch. Zeker gezien wat directeur Pronk verder dolgraag wil: dat ze witte leerlingen opgezadeld worden met de zwarte - want dat is "onderwijskundig en sociaal gezien wenselijk". Keiharde leugens natuurlijk. Onderwijskundig betekent het dat de witte leerlingen minder aandacht en op minder hoog niveau les krijgen - want anders was het geen slechte zaak om een zwarte school te hebben - weet nu nog. En sociaal dus ook niet, zodra de witte ouders dit gaan bemerken.
    Oh ja, de ouders hebben ingestemd. Hoe dat ongeveer gegaan is kunt u uit de rest van het artikel afleiden:

  Basisschool De Korenaar steggelt al jaren met de gemeente over nieuwbouw. ‘De medezeggenschapsraad en schooldirectie willen na zestien jaar duidelijkheid van de gemeente’,   ...
Enkele jaren geleden hebben de gemeente en alle schoolbesturen een convenant gesloten om segregatie ofwel ‘scholen met veel allochtone leerlingen’ tegen te gaan. ... Volgens de Eindhovense wethouder Marriët Mittendorff kan die aanpak ‘een voorbeeld zijn voor heel Nederland’. ...

En uit het bijbehorende voorpagina-artikel:
...ook de ouders van de witte school (280 leerlingen) zouden in meerderheid de samenvoeging steunen ...

Je ziet het al voor je: de multiculti-wethouder wil multiculti-onderwijs - en school en ouders worden onder druk gezet door nieuwbouw te traineren tot ze instemmen met een multicultischool. Let vooral op dat 'zouden' ...
    Meer over de bedreiging van de allochtone leerling voor het schoolklimaat hier uitleg of detail .
    Het voorgaande bestaat allemaal uit concrete voorbeelden van de algemene stelling dat allochtone culturen een bedreiging zijn voor de autochtone cultuur. Een cruciale factor daarbij is natuurlijk die van het aantal: hoe meer allochtonen, hoe groter de druk van de allochtone cultuur op de autochtone zal zijn. Het eerste belangrijke getal hierin is de allochtone instroom - die is inmiddels circa 1,5 miljoen groot. Een andere, veel minder bekende, factor is die van de autochtone uitstroom:


Uit: De Volkskrant, 25-01-2007, van verslaggever Olav Velthuis

Nederlandse emigratie vorig jaar op nieuw record

Tot december emigreerden 120 duizend Nederlanders. De reden voor vertrek is vaak werk, het belastingklimaat of een buitenlandse partner.


Het afgelopen jaar heeft een recordaantal Nederlanders het land verlaten. In de eerste elf maanden van 2006 emigreerden volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 120 duizend Nederlanders – gelijk aan de omvang van een middelgrote stad als Maastricht. Over de eerste elf maanden van 2005 waren dat er 10 procent minder: 108 duizend. ...
    Inmiddels wonen meer dan 700 duizend Nederlanders in het buitenland. De grootste groep (bijna 120 duizend) woont in Canada. Het land was, naast Australië en Zuid-Afrika, een populaire bestemming in de jaren vijftig, toen Nederland kampte met overbevolking en werkloosheid. In de jaren zeventig emigreerden veel Nederlanders naar Zuid-Afrika, omdat het land behoefte had aan geschoolde arbeidskrachten. Daar wonen nu ruim veertigduizend Nederlanders, in Australië iets meer dan tachtigduizend.


Red.:   Die emigranten zijn voor het overgrote deel autochtonen, en bovendien vrijwel altijd beter opgeleide of meer initiatiefrijke mensen - waardevolle arbeidskrachten. Dus naast de instroom van 1,5 miljoen grotendeels zwakke arbeidskrachten uit achtergebleven streken, is er een uitstroom van 700 duizend autochtone waardevolle arbeidskrachten. De verschuiving van de balans naar hoogwaardige naar laagwaardige arbeidskrachten over de laatste decennia is dus ruim twee miljoen. Geen wonder dat er een sterke onbalans is op de arbeidsmarkt: lager opgeleiden te veel, hoger opgeleiden tekort uitleg of detail . En naast zijn weerslag op het economische terrein heeft dat natuurlijk een overeenkomstige weerslag op het culturele terrein.
    Het volgende is een concreet voorbeeld van hoe de mindere geneigdheid tot vrijwilligheid en samenwerking ook de autochtone versie ondermijnt:


De Volkskrant, 09-06-2007, column door Aleid Truijens

Wie niet doneert, zal niet oogsten

...   Tien jaar geleden wond ik me nog enorm op in een ogenschijnlijk futiele discussie. Op de gemeentelijke basisschool van mijn kinderen werd schoolgeld van de ouders gevraagd, op vrijwillige basis. Daarvan werd onder meer het schoolreisje betaald. Sommige ouders, vooral kinderrijke allochtonen, betaalden geen schoolgeld. Toch gingen hun kinderen zomaar mee op schoolreisje! Dat pikten die tweeverdieners niet. Ze gingen hun goeie geld niet doneren aan aso’s.
    Ongeveer de helft van de ouders vond dat daar wat inzat. De andere helft was verbijsterd: moest de school een namenlijst aan de schandpaal prikken? Een kind wegsturen bij de bus vol opgewonden klasgenootjes? Ja, liever dat dan dat ze pakweg twee gulden zouden meebetalen voor dat kind. Het was een ontgoochelende vaststelling. ...


Red.:   De fout: de allochtone ouders kunnen dat luttele bedrag ook wel opbrengen, maar die sturen hun geld liever op naar het thuisland, of investeren het in islamitische piramidefondsen. En daar wringt de schoen!
    Een westerse verworvenheid die voortdurend onder druk staat is de vrijheid van meningsuiting. Een debat met vele bijdragen hierover naar aanleiding van de 2006 kersttoespraak van de koningin staat hier uitleg of detail . Een onderzoek waaruit de ernst van de bedreiging blijkt is nog eens apart behandeld is hier uitleg of detail .
    Een klein voorbeeld van de bedreiging van meningsuiting hier:


Uit: De Volkskrant, 22-06-2007, door Paul van Liempt

TV-makers tegen 'religieus fanatisme'

Zaterdag houdt de Clittenunie, lijst 69, haar eerste partijbijeenkomst in Panama in Amsterdam. Onder het motto 'Blijf van onze seksuele vrijheid af!' zal 'lijstrukker' Arie Douwpoot van de nieuwe partij een aantal thema's behandelen: 'Seksualiteit als hoeksteen van de samenleving', 'Meer erotiek in de openbare ruimte' en 'Legalisatie van paaldansen in discotheken'.
    De bijeenkomst valt samen met een demonstratie waarin een krachtig protest zal worden uitgesproken tegen 'jaren vijftig hypocrisie, normen en waarden en taboes' die door premier Balkenende, 'de houterige moraalridder Rouvoet' en de EO nieuw leven zijn ingeblazen.
    Achter de oprichting van de partij (zie www.clittenunie.nl) gaan de programmamakers Rob Muntz en Paul Jan van de Wint schuil. Van de Wint zegt zich flink te ergeren aan 'het religieus fanatisme dat welig tiert als nooit te voren'. ...


Red.:   Hetzelfde zal de eerstkomende decennia nooit gedaan kunnen worden met de islam - zie de Deens Mohammed-cartoons en de woedende reacties daarop. En omdat het niet met de islam mag, zullen de christenen ook steeds meer bezwaar gaan maken tegen dit soort uitingen van vrijheid van meningsuiting - wat trouwens nu ook al gebeurd.
    Een andere grote bedreiging is die voor het sociale weefwerk van de maatschappij:


Uit: De Volkskrant, 07-07-2007, column door H.J. Schoo

De prijs van immigratie

...     Een ‘interetnisch’ incident is het gelukkig niet: de ruziemakers zijn allebei zwart. Dat dreigt pas als een medewerker van Arabische (?) origine humeurig kenbaar maakt dat de nabeschouwing lang genoeg heeft geduurd: ‘Er zitten mensen te wachten!’ Dat laat een autochtone collega weer niet op zich zitten: ‘Een beetje de baas spelen hier, kom nou!’
    Onbedwingbaar moest ik aan Robert ‘Bowling Alone’ Putnam denken, de Amerikaanse politicoloog die al jaren de lof der diversiteit zingt, alhoewel sinds enige tijd een toontje lager. Allengs is uit zijn onderzoek immers gebleken dat diversiteit het ‘sociale kapitaal’ ondermijnt en solidariteit, onderling vertrouwen, vrijwilligerswerk en het verenigingsleven uitholt.
    Voorjaar 2004 was Putnam te gast bij de Wiardi Beckman Stichting in Amsterdam voor wat een discussie over een nieuw progressief dilemma moest worden: hoe solidariteit te handhaven in een diverse samenleving. Het werd uiteindelijk: ‘Individualisme en solidariteit in 21ste-eeuwse samenlevingen’. Putnam was als de dood voor misbruik van zijn voor diversiteit – lees: multiculturalisme – ongunstige bevindingen en dreigde zelfs weg te blijven. ...
    Vorige week publiceerde NRC Handelsblad Putnams bijgestelde gospel ‘De prijs van immigratie: door grote verschillen kruipen mensen in hun schulp’ (de volksversie van E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century). Putnam houdt zijn onderzoeksresultaten niet langer onder de pet, maar blijft zijn oude posities verdedigen.
    Diversiteit, aldus Putnam, is onvermijdelijk door de toenemende immigratie, maar is ook een belangrijk pluspunt. Bewijsstuk 1: Onze eetgewoonten worden erdoor verrijkt. Wijlen mr. G.B.J. vond deze claim terecht al zwaar overtrokken. Bewijsstuk 2: Immigratie/diversiteit vergroot de creativiteit. ‘Zo zijn er onder de Nobelprijswinnaars, leden van de National Academy of Science en regisseurs die een Oscar hebben gewonnen, drie tot vier keer zo veel immigranten als in Amerika geboren Amerikanen.’ Klinkt goed, maar het is de wereld op haar kop. Die prijsdieren kregen immers toegang tot de VS vanwege hun aantoonbare artistiek of wetenschappelijk talent en ontplooiden zich al, veelal in weinig diverse Europese natiestaten, vóór zij in het beloofde land arriveerden.
    Ook Putnams andere bewijsstukken missen overtuigingskracht. 3: Immigratie verhoogt het nationaal inkomen. Zolang niet elke immigrant in de bijstand belandt, klopt dat inderdaad. Maar geldt dat ook voor het inkomen per hoofd van de bevolking? In Nederland beslist niet. 4: Immigratie helpt ‘een aantal problemen van vergrijzing’ op te lossen. Een genuanceerde uitspraak waar je veel kanten mee op kunt. Het is in ieder geval andere koek dan het vaak gedebiteerde: immigratie lost de vergrijzingsproblematiek op – wat aantoonbaar onjuist is.
    Ten slotte 5: Immigratie leidt tot inkomensoverdrachten naar (arme) geboortelanden die bij elkaar groter en effectiever zijn dan alle ontwikkelingshulp tezamen. Dit is een belangrijk punt, maar voor ontvangende landen amper reden om, los van economische noodzaak, grootschalige immigratie toe te staan die een aanslag doet op hun sociale kapitaal, de samenhang van hun samenleving.
    Want dat staat voor Putnam inmiddels wel vast: hoe diverser gemeenschappen worden, des te meer misdaad en economische ongelijkheid zij bijvoorbeeld kennen. Logisch dus dat veel Amerikanen – en Europeanen – zich niet op hun gemak voelen met diversiteit en zich als het even kan terugtrekken op de eigen groep. Soort zoekt soort – ook in Nederland aan de orde van de dag. ...


Red.:   Meer daarover hier en uitleg of detail .
    Een ander gevaar is dat zaken die (voornamelijk) stammen van allochtonen toegeschreven worden aan heel Nederland:


De Volkskrant, 10-07-2007, door Aimée Kiene

Aantal gevangenen verviervoudigd

Het aantal gevangenen is in Nederland sinds 1985 verviervoudigd. Dit concluderen Miranda Boone, hoofddocent strafrecht en criminologie aan de Universiteit van Utrecht, en Martin Moerings, hoogleraar penologie van de Universiteit Leiden.
    Zij publiceerden hun bevindingen onder de titel ‘Cellenexplosie’ in het blad Justitiële Verkenningen. In 2005 zaten ruim 18 duizend volwassenen in de gevangenis, bijna vier keer zoveel als in 1985, toen er nog 4997 mensen vast zaten. ...
    De laatste tien jaar kwamen vooral een paar specifieke groepen steeds vaker in de cel: vreemdelingen, tbs’ers en jeugdigen. Het intolerante beleid ten opzichte van vluchtelingen en asielzoekers leidde tot meer celstraffen. Hun zwakke juridische status vergrootte bovendien de kans dat zij een strafbaar feit pleegden, aldus de onderzoekers. ...
    De onderzoekers concluderen ‘dat Nederland is verworden van een land dat bekend stond om zijn tolerantie van afwijkend gedrag, tot een land dat zijn problemen met minderheidsgroepen en probleemgroepen oplost door hen op te sluiten’.


Red.:   De "onafhankelijke" onderzoekers constateren dat er veel meer mensen in de gevangenis zitten, dat dat voornamelijk allochtonen en ander immigranten zijn, en geven de schuld aan het Nederlandse klimaat. Daarvoor voeren ze geen enkel bewijs aan. Misschien is de achterliggende allochtone misdadigheid nog wel veel meer toegenomen, en de Nederlandse tolerantie ook, zij het wat lager.
    Het grote gevaar zit hierin dat er natuurlijk weer politiek-correcte intellectuelen zijn die meteen met dit soort desinformatie aan de wandel voor hun eigen ideologische doeleinden:
 

Uit: De Volkskrant, 12-07-2007, column door Marcel van Dam

Zelfkastijding

De kranten die ik lees, berichtten kort over een artikel van de Utrechtse criminologe Miranda Boone en de Leidse penoloog Martin Moerings in het blad Justitiële verkenningen onder de titel ‘Cellenexplosie’. Koel en feitelijk wordt in het artikel aangetoond dat in Nederland het aantal gevangenen sinds 1985 is verviervoudigd. Gemeten naar het aantal gevangenen per honderdduizend inwoners naderen we nu de top in Europa. Wat zegt dat over ons land?
    De explosie is begonnen midden jaren tachtig. Die volgde op de start van het no-nonsense beleid door het kabinet-Lubbers in 1982, dat na die tijd als ‘neoliberale’ agenda is voortgezet.
    Is de explosie van het aantal gevangenen een gevolg van dat beleid? Ik denk eerder dat ze beide het gevolg zijn van dezelfde maatschappelijke veranderingen. Gelijksoortige ontwikkelingen zien we in de rest van de westerse wereld. Verklaringen moeten dus gezocht worden in ontwikkelingen binnen de westerse cultuur.
    Ik denk dat de oorzaak ligt in een combinatie van sterk gestegen welvaart, een gemiddeld hogere opleiding en een spectaculair gegroeide assertiviteit van de bevolking. Die hebben ertoe geleid dat de publieke opinie niet langer alleen wordt gevormd door opiniemakers, spraakmakers en bekende mensen, maar door iedereen die vindt dat zijn opvatting net zo veel waard is als die van anderen. Mensen met een bovengemiddeld zelfbeeld, een gevoel dat ze ertoe doen, dat ze iets hebben bereikt en dat ze dat te danken hebben aan hun eigen inspanningen. ...
    Dat is de oorzaak van de toegenomen repressie in de westerse samenlevingen en de oorzaak van de neoliberale agenda, die samen een keerpunt in de westerse beschaving markeren. ...


Red.:   Het is ongetwijfeld zo dat een deel van de toename verklaard kan worden door dit soort sociale processen. Maar wat in ieder geval een even belangrijke factor is, en hoogst waarschijnlijk een aanzienlijk veel grotere, is de immigratie, van allochtonen en andere groepen. want zoals socioloog Richard Putnam onomstreden heeft vastgesteld leidt meer etnische of culturele diversiteit tot verminderde saamhorigheid, en hoger misdaadcijfers .
    Nog een kwestie: wat doen we met allochtonen in het onderwijs. Want er zijn zeer geldige redenen daar vraagtekens bij te stellen:
 

Uit: Volkskrant weblog, 29-10-2007, door Kernbom 

Allochtone docenten in het onderwijs......

foto...Een ander punt dat mij verbaasde (irriteerde) was dat momenteel 5% van de leraren slechts allochtoon is....
    ???? 5 procent is 1 op 20
    Nederland bestaat uit 16 miljoen mensen, waarvan 1 miljoen allochtonen...kortom: zo'n 6% van de nederlanders is allochtoon en zo'n 5% van de docenten is allochtoon. Dit is een zeer redelijke afspiegeling van de maatschappij. Er wordt voor gepleit dat het percentage allochtonen in het onderwijs fors omhoog moet..... Ik denk dan.....wat wil men? Wil men dat in een willekeurig land het percentage allochtonen die les geeft hoger is dan dat dit gemiddelde in Nederland zelf is?
    Ik vind dit bijna zorgwekkend. Vertrouw ik het onderwijs van mijn kind dan minder graag toe aan een allochtoon dan aan een autochtoon? ....... daarop zeg ik eerlijk: JA!
    Ik ben niet bang dat een allochtone leraar / lerares mijn kind minder goed taal geeft, of rekenen. Maar ik ben wel bang dat een allochtoon zijn normen en waarden van het voormalige thuisland overdraagt op mijn kinderen in plaats van de normen en waarden die ik zelf hanteer.
    Een taal kan iedereen in lesgeven die de taal kent. Rekenen kan iedereen in lesgeven die zelf kan rekenen. Maar normen en waarden krijg je niet als vak, die krijg je mee van de volwassenen die je opvoeden en begeleiden tijdens je jonge kinderjaren. En dat zijn dus je ouders, je familie en je leraar / leraren. En dan wil ik graag leraren voor mijn kind die zo dicht mogelijk bij mijn eigen normen en waarden staan.
    Benieuwd of men het hier in kan vinden of dat men het hiermee oneens is.......


Red.:   En die verschillen zijn heel reëel:


Uit: Volkskrant website, 08-04-2009, ANP

'Veel allochtone leraarstudenten haken af'

Allochtone studenten stoppen eerder na het eerste jaar met de tweedegraads lerarenopleiding dan autochtone studenten. Allochtonen haken sneller af omdat ze zich minder thuis voelen op de opleiding en taalproblemen hebben.
    Bovendien vinden veel allochtone studenten dat er een groot verschil is tussen de thuis- en schoolcultuur. Dat blijkt uit een studie van het Sectorbestuur Onderwijsmarkt (SBO), die woensdag is gepubliceerd.   ...
    Uit de statistieken blijkt dat 43 procent van de allochtone studenten na een jaar met de studie stopt. Bij autochtone studenten is dat 27 procent.
    Volgens SBO-directeur Freddy Weima gaat een grote groep potentiële allochtone leraren verloren. Hij pleit dan ook onder meer voor een betere studiekeuzebegeleiding en extra taaltraining tijdens de studie. Ook moeten leraren beter inspelen op de diverse culturen van de studenten.


Red.:   Wat die allochtone studenten missen is mooi neergezet door cartoonist Peter de Wit:

Red.:   Dus laten we dit allemaal gaan invoeren op de lerarenopleidingen ...
    De volgende kwestie gaat over de gevolgen van een ernstige interne kwestie, die ook aanpassing van de Nederlandse maatschappij eist. Elders is aangetoond dat met name de berber-Marokkanen een huwelijkspatroon van, veelal gearrangeerde, neef-nicht huwelijken hebben, dat tot de bekende gevolgen van inteelt leidt: veel zwakzinnige en gehandicapte kinderen .
    Fouad Laroui probeert de zaak goed te praten:


Uit: De Volkskrant, 14-11-2007, door Fouad Laroui

Zelfs Voltaire woonde samen met zijn nicht

Fouad Laroui vraagt zich af wat zijn kansen zijn bij zijn nichtjes uit Marokko als het kolderieke voorstel van de VVD door de Kamer komt. Verboden, ook zij?


...    Krachtens die logica zou de grootste Engelse dichter, lord Byron, die een relatie had met zijn halfzusje, door de VVD als ‘analfabeet’ worden geclassificeerd. Hij was nooit het land van de tulpen binnengekomen.
    Het is niet zeker dat het voorstel door de Kamer komt. Al was het maar omdat iedereen in het Rif-gebergte min of meer neef en nicht van elkaar is en je dus iedereen zou moeten verbieden te trouwen, wat toch in strijd zou zijn met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Laten we even niet vergeten dat die zijn geïnspireerd door de filosofen van de Verlichting, onder wie een zekere Voltaire, die samenwoonde met Madame Denis: ja hoor, zijn eigen nicht. ...


Red.:   Voor een bespreking van de fouten in het hele stuk, zie hier . Maar hier gaat het om de gevolgen voor onze cultuur:
 

De Volkskrant, 15-11-2007, ingezonden brief van Henny Ridderikhoff (Amsterdam)

Geestelijk gehandicapt

Fouad Laroui heeft het niet begrepen (Forum, 14 november). In Nederland mogen neef en nicht (zonder toestemming van de koningin) niet met elkaar trouwen vanwege het grote risico op nakomelingen met handicaps. Het lijkt mij heel normaal dat om diezelfde reden ook zeer kritisch wordt gekeken naar huwelijkskandidaten uit Marokko.
    Ik werk sinds 1985 in de zorg voor verstandelijk gehandicapten en heb het ‘procentuele’ aantal Turkse, maar vooral Marokkaanse, kinderen in hoog tempo zien groeien. Wanneer een nieuw kindje bij ons wordt aangemeld, zeggen wij vaak tegen elkaar: ‘Laat me raden, ouders zijn volle neef en nicht’.
    En tot onze stomme verbazing volgen er later vaak broertjes en zusjes uit dat gezin, alsof de ouders niet op de hoogte zijn van het enorme risico op nog een verstandelijk gehandicapt kind.


De Volkskrant
, 15-11-2007, ingezonden brief van Cora Vonk (Amersfoort buitengewoon ambtenaar)

Familiehuwelijk

Als reactie op de brief van vandaag van Henny Ridderikhoff te Amsterdam (Geachte redactie, 15 november), een correctie.
    In de Volkskrant van 18 december 2003 heeft een artikel gestaan dat er ‘geen verbod (meer) is op een huwelijk tussen neef en nicht’. De toenmalige minister van Volksgezondheid Hoogervorst wilde af van het verbod. De verhoogde kans (50 procent meer risico) op een gehandicapt kind uit dergelijke relaties, woog volgens hem niet op tegen de inbreuk op de vrijheid van partnerkeuze.
    Overigens stond ook vermeld dat neef-nichthuwelijken vooral plaatsvinden in Turkse en Marokkaanse families. Maar het mag dus wel in Nederland, zonder tussenkomst van de majesteit.


Red.:   Waarbij de laatste reactie demonstreert dat de immigratie van een bevolkingsgroep die zich niet aan de normale normen houdt, de aanpassing van die normen vraagt: dat verbod kon opgeheven worden omdat het in Nederland door de vooruitgang zo zeldzaam was geworden - het is het nu niet meer.
    En later tussengevoegd, het bewijs van de schadelijkheid:


Uit: De Volkskrant, 11-08-2009, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg

Pistool was toch van plastic?

‘Zwakbegaafde draaideurcrimineeltjes’, vaak allochtoon, hebben dringend opvang nodig. Nu komen ze in de verkeerde statistieken terecht.

Dolblij zijn Rotterdamse hulpverleners, docenten, wijkagenten en andere betrokkenen bij ‘zwakbegaafde draaideurcrimineeltjes’ met de brandbrief die de lokale PvdA-fractie in juli aan staatssecretaris Albayrak van Justitie stuurde.
    ‘De problematiek begint eindelijk een beetje hip te worden’, reageert Marijke Kruijt van MEE Rotterdam Rijnmond, een organisatie die ‘mensen met een beperking’ ondersteunt. ‘Maar het moet nog veel hipper, net als huiselijk geweld prominent op de landelijke politieke agenda komen.’
    In de brief vragen fractieleden Zeki Baran en Fouad el Haji ‘dringend’ om opvang- en behandelplekken voor jonge crimineeltjes met een IQ tussen de 55 en 85. Gerichte opvang ontbreekt in de regio.
    Volgens hen gaat het om een groep van 460 zwakbegaafde jongeren die herhaaldelijk met politie en justitie in aanraking komen en de samenleving ‘onmetelijk veel schade’ berokkenen. Meer dan gemiddeld betreft het allochtone jongeren. Die komen ook onevenredig vaak voor in ‘de verkeerde statistieken’.   ...
    De vader en moeder van de jongen laten het afweten. Zoals zoveel allochtone ouders, zegt Platteschorre. ‘Zwakbegaafdheid is daar taboe. Ze zien het als een straf van Allah.’ Hij zegt dat een deel van die jongens afglijdt naar de zwaardere criminaliteit. ...


De Volkskrant, 01-12-2007, door Robin Gerrits

Op hoop van zegen

De commissie Dijsselbloem is druk doende met het onderzoek naar de vernieuwingen in het onderwijs en bespreekt onder meer de komst van het vmbo. 'De vraag voor de fractie was: kunnen we ermee leven? Ja. Is het optimaal? Nee.'

...    Het was allemaal veel soepeler gegaan als zich niet tegelijk met de vorming van het vmbo een aantal maatschappelijke verschijnselen had voorgedaan: leerlingen en ouders werden mondiger, en vooral de grote steden in de Randstad kregen te maken met steeds meer kinderen uit de tweede generatie migranten, die met hier en daar andere waarden en normen en vaak grote leerachterstanden de vmbo's binnenstroomden.
    Netelenbos: 'Als men het heeft over de mislukking van het vmbo, heeft men het eigenlijk over de problemen in de Randstad.' Cornielje (VVD): 'Vooral de media hebben er een handje van problemen van witte en zwarte scholen, geweld, taalproblemen in één adem te noemen met het vmbo.' Vraag blijft natuurlijk waarom Kamer noch staatssecretaris tijdens de besluitvorming, toen alle bevolkingsstatistieken al deze kant op wezen, voorzag met welke maatschappelijke fenomenen de nieuwe schoolsoort te maken zou krijgen.
    'Goedkoop' bestempelt CDA-veteraan Wim van de Camp de roep van Van Aartsens om het vmbo weer op te heffen. ... Er zijn maatschappelijke problemen, zeker, maar het is niet fair om die op het conto te schrijven van het vmbo.'


Red.:   Hier wordt met enig meel in de mond gezegd dat de allochtone  instroom een bedreiging voor een goed geregeld schoolsysteem. De specifieke redenen worden niet genoemd, maar die zijn wel bekend: lage tot totaal afwezige motivatie, groepsvorming, machismo, wapenbezit, en grootschalige uitval.
 

Uit: De Volkskrant, 08-12-2007, door Hans Wansink
 
De commissie-Dijsselbloem als testcase

Na drie weken openbare hoorzittingen, trekken Jeroen Dijsselbloem en zijn commissieleden zich terug om hun rapport en hun aanbevelingen op papier te zetten. Het resultaat daarvan komt in januari beschikbaar. Pas daarna wordt duidelijk welke lessen de Kamer op basis van het onderzoek naar de mislukte onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs zal trekken.   ...
    In die tunnelvisie – zo blijkt uit de verhoren – is ook achteraf geen plaats voor het feit dat met de komst van de migrantenleerlingen de verschillen tussen leerlingen verveelvoudigden. De migratie maakte de idealen van het ‘leren leren’ en van het bij elkaar houden van leerlingen van verschillende niveaus nog utopischer, maar dat is tot deze sekte nog steeds niet doorgedrongen.    ...


Red.:   En die verschillen zijn sowieso uiterst kostbaar in geld. Maar als men weigert er rekening mee te houden, en die verschillende niveaus gewoon bij elkaar zet, is zij maatschappelijk cultureel en economisch nog veel kostbaarder - dan kost het namelijk de goede opleiding van alle leerlingen uitleg of detail .
 

Uit: De Volkskrant, 08-12-2007, door Martin Sommer

Tussen Thijssen en Montessori

Bij de vernieuwingen in het basis- en middelbaar onderwijs werd de ideologie van de gelijke kansen gaandeweg vervangen door die van de diversiteit, concludeert Martin Sommer, na beluistering van de verhoren van de parlementaire onderzoekscommissie.

...    Het begon met de ongemerkt steeds dominantere aanwezigheid van didactiek en onderwijskunde, kortom aandacht voor de ziel van de leerling. Het eindigde met het streven dat iedere afnemer van onderwijs op eigen wijze zalig moest worden. Dat laatste kwam om verschillende redenen goed uit. Een ervan was dat Nederland steeds multicultureler werd, en het nieuwe leren met zijn ophemeling van diversiteit sloot daar naadloos bij aan.
    Dat kwam tevoorschijn tijdens het verhoor van Bart Engbers, directeur van het Utrechtse Vader Rijn-college dat voor 90 procent Turkse en Marokkaanse leerlingen telt. Engbers vond dat het onderwijs moet aansluiten bij de belevingswereld van zijn leerlingen ‘en die zitten niet te wachten op een lesje Nederlands-Duits’. Die kinderen wonen thuis op tien hoog overdrachtelijk in het Rif-gebergte, aldus Engbers. Op straat zijn ze niet veilig, en in de bus krijgen ze te maken met razzia’s. ...


Red.:   Die kinderen, jongens, op tien hoog zwerven de hele avond over straat, en die razzia's in de bus zijn het gevolg van misdragingen door aanzienlijke delen van de groep die daardoor het veiligheidsgevoel in het openbaar vervoer aantasten.


Uit: De Volkskrant, 18-02-2008, van verslaggeefster Anja Sligter

Loverboy annex pooier ronselt rond scholen

Loverboys pikken het kwetsbaarste meisje uit de groep.


Grote scholengemeenschappen zijn aantrekkelijke ‘vindplaatsen’ van slachtoffers voor loverboys. ‘De jongens hangen rond op de routes ernaartoe’, zegt Yvonne Hinsenveld, coördinator Aanpak Loverboy Twente.
    De grote roc’s van deze regio, in Almelo, Enschede en Hengelo, waren vorig jaar een belangrijk doelwit, blijkt uit de meldingen van 2007. ‘Daar zitten duizenden meisjes met een laag opleidingsniveau, van wie een aantal gemakkelijk te benaderen is.’ Zonder uitzondering pikken loverboys het kwetsbaarste meisje uit de groep. ‘Zij hebben daarvoor een radar ontwikkeld.’   ...
    Vaak komen in de verhalen van de slachtoffers dezelfde namen terug. Ze kennen elkaar soms en werken in hiërarchisch groepsverband. ‘Zij komen niet per se uit het oosten. Het gaat om Marokkanen, Antillianen, Afrikanen, maar ook om autochtonen.’   ...

Tussenstuk:
Rechercheur: 'Je kunt stellen dat het om georganiseerde misdaad gaat

De politie in Noordoost-Gelderland heeft het sterke vermoeden dat achter een loverboy vaak een netwerk schuilgaat.   ...


Red.:   Die autochtonen die erbij genoemd worden, staan er natuurlijk voor de volledigheid: het gaat hier voornamelijk om allochtonen. En de door de politie gemelde netwerken zijn natuurlijk etnische groepsnetwerken.
    Inmiddels opgedoken van elders op website:


Uit: De Volkskrant, 25-02-2005, van verslaggeefster Deedee Derksen

Loverboy gefixeerd op 18-plussers

Loverboys zijn veelal allochtonen, hebben geen opleiding na hun middelbare school en zijn tussen 20 en 30 jaar. Ze zijn sociaal vaardig en hebben al een lange criminele carrière achter de rug voor ze gaan opereren als loverboy.
    Dit profiel rijst op uit het boek Loverboys, een publieke zaak van Linda Terpstra en Anke van Dijke en een apart onderzoek dat de auteurs deden naar de 92 loverboys die de afgelopen zeven jaar niet justitie in aanraking kwamen. ...
   ...Maar de daders zelf zijn nooit eerder aan grondig onderzoek onderworpen. ...
    Uit het onderzoek blijkt dat 89 procent van de bij justitie aangebrachte toverboys allochtoon is, van wie 60 procent een islamitische achtergrond heeft. De Marokkaanse loverboys opereren waarschijnlijk veelal alleen; ze worden in elk geval meestal als enige verdachte opgepakt. Van de Nederlandse, Turkse en Antilliaanse jongens werkt 80 procent in groepen. De 92 jongens werden opgepakt voor mensenhandel.   ...


Red.:   ... (zonder woorden)
    Dat percentage van 89 dat allochtoon is, is nooit meer vernomen in alle berichten over loverboys sinds 2005. En we schrijven nu september 2008. Over censuur gesproken ...
    Maar de censors van media kunnen niet dit verkomen:


Van: Wikipedia.org (april 2009)

Loverboy (pooier)
...
Dader-profiel

■  89% van de daders is allochtoon
■  37% van de daders is Marokkaan
■  leeftijd tussen de 20 en 30 jaar
■  opleiding is alleen middelbare school
■  sociaal vaardig (vlotte babbel)
■  op jonge leeftijd al begonnen met criminele carrière
(uit 'Loverboys: feiten en cijfers, een quick scan' door Anke van Dijke en Linda Terpstra)
 

Red.:   Dus ook de politie staat gewoon politiek-correct te liegen: de daders zijn allochtoon - dat één op de tien autochtoon is, is iets dat in samengevatte gegevens niet genoemd mag worden, maar alleen als het om details gaat.
     Van nog wat later: de politie doet er nu meer aan, en  hier een voorbeeldje:


Uit: De Volkskrant, 08-04-2010, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Allemaal met hetzelfde meisje

In de eerste grote loverboy zaak staan jongens terecht voor groepsverkrachtingen van tien minderjarige meisjes. 'Als je naar de kelderbox komt, weet je wat er gaat gebeuren.'

... Het was de eerste inhoudelijke behandeling van een grote loverboyzaak, waarin tien jonge mannen uit Pijnacker, Zoetermeer, Delft en Den Haag terechtstaan.
    Ze worden ervan verdacht tussen 2005 en 2009 minstens tien minderjarige meisjes in wisselende groepen te hebben verkracht in kelderboxen en woonhuizen in onder meer Pijnacker. 
     Bovendien zouden zij minimaal zes meisjes hebben proberen aan te zetten tot prostitutie, wat de officier van justitie hun aanrekent als mensenhandel. ...
     Hoofdverdachte Youssef A. (21) ...
      Woensdag stonden allereerst de groepsverkrachtingen centraal. De jongemannen van de Pijnacker-Noordgroep schetsten de rechters een beeld van hun leefwereld, waarin het kennelijk heel gewoon is om met meerdere vrienden in één ruimte om en om seks te hebben met hetzelfde meisje. ...
     ... Verdachte Jamal D. (22) ...


Red.:    En het wordt niet minder:


Uit: DePers.nl, 09-04-2010.

Vaker melding loverboys

Bij de particuliere stichting Stop Loverboys komen steeds meer meldingen binnen over loverboypraktijken. Volgens oprichtster Anita de Wit telde de stichting vorig jaar tien tot vijftien meldingen per week, nu komen dergelijke aantallen dagelijks binnen. Dat zei De Wit vrijdag naar aanleiding van berichtgeving in het dagblad Sp!ts.

De Wit is moeder van een slachtoffer van loverboys. Ze richtte drie jaar geleden de stichting en de bijbehorende website op. ,,Onze drempel is laag. De meiden durven bij ons te melden wat ze is overkomen. Maar ook ouders, vrienden en mensen die getuige zijn van de praktijken, weten de stichting te vinden'', aldus De Wit. De meldingen komen binnen via de website, via een speciaal telefoonnummer of via het e-mail- en chatprogramma msn.
    Direct naar de politie stappen is voor veel slachtoffers van de loverboys geen optie, zegt De Wit. ,,Ze zijn bang voor represailles. De angst bij de meisjes is vaak heel groot. Bij ons kunnen ze hun verhaal kwijt. Wij praten met ze.'' ...


Red.:   Het allochtone immigratietuig perverteert onze jeugd.
    En waar het loverboy-verschijnsel de extreme vorm is, zijn alle qua ernst tussenliggende varianten natuurlijk ook aanwezig:


Uit: De Volkskrant, 05-01-2010, door Charlotte Huisman

Leren waar de grens van de ander ligt

Jongens onder elkaar reageren openhartiger als zij met een voorlichter over seks praten, dan wanneer er meisjes bij zijn. ‘Veel jongens zijn onzeker, maar uiten dat niet. Dan worden ze vervelend.’

...    Pretty Woman, een Utrechtse organisatie die sinds 1996 hulp biedt aan (potentiële) slachtoffers van gedwongen prostitutie, is in 2007 al begonnen met voorlichting voor jongens. ...
    Chaouki El Hodayebi is een van de jongerenwerkers die de voorlichting geeft. Hij weet hoe groot de behoefte is aan informatie over gevoelige onderwerpen, sinds hij enkele jaren geleden namens Soa Aids Nederland een forum over seksualiteit begon op de site Maroc.nl. ‘Veel jongens zijn onzeker, maar uiten dat niet. Uit onzekerheid kan zo’n jongen zich vervelend of luidruchtig gedragen. Dat bepaalt het beeld van bijvoorbeeld Marokkaanse jongens, die dingen roepen naar vrouwen.’    ...
    Misschien ligt het aan de aanwezigheid van hun leraren bij de voorlichting aan het St. Gregorius College, of praat het in een gemengde, grote groep toch minder gemakkelijk – bij een boys-only-groep wordt openhartiger gediscussieerd. De verschillen in opvatting blijken groot. Een blonde jongen roept: ‘Wat een viespeuk’, als een muzikant in het voorlichtingsfilmpje openhartig vertelt dat hij uren naar vrouwen kan kijken. Maar even later verklaart een leeftijdsgenoot: ‘Als een mooi meisje mij wil, en ik wil niet met haar, dan ga ik met haar en daarna gooi ik haar weg.’
    Jongerenwerker Steur: ‘En als zoiets zou gebeuren met je zussen?’
    Hij: ‘Dat zou ik niet doen bij een Turks of Marokkaans meisje, maar wel bij een Nederlandse.’
    ‘Hoezo?’, wil Steur weten.
    Hij: ‘Met een Turks of Marokkaans meisje mag je niets doen voordat je gaat trouwen, dat mag niet van haar ouders. Nederlandse meisjes mogen alles van hun ouders. Ze mogen ontmaagd worden vanaf hun 16de.’
    De multiculturele samenleving en de machoclips op tv beïnvloeden de omgang tussen de seksen, zien ze bij Pretty Woman. Zijlstra: ‘Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse jongens zijn populair omdat ze vrouwen echt het hof maken. Veel Nederlandse meisjes vinden dat leuk. Voor Nederlandse meisjes zijn Marokkaanse jongens steeds interessanter geworden. Het is een verboden vrucht, sommige ouders waarschuwen hun dochters voor Marokkaanse jongens.’
     El Hodayebi : ‘Terwijl veel vwo-Marokkanen zich juist aanpassen aan de Nederlandse manier van omgaan met meiden, zie je op andere schooltypen juist dat Nederlandse jongens dat succesvolle macho versiergedrag van buitenlandse jongens kopiëren.’
    Zijlstra: ‘Meiden die nu bij Pretty Woman komen, willen meer macho, ze willen dat een jongen voor ze opkomt.’
    El Hodayebi : ‘Belangrijk is om jongens niet stereotiep te benaderen. Ze weten gewoon veel dingen niet. Veel jongens zitten in de knel. Marokkaanse jongens kunnen thuis vaak niet over hun problemen praten en weten niet hoe ze hun partnerkeuze moeten bepalen. Soms zegt een Marokkaanse jongen stoer tegen zijn vrienden dat hij nooit met zijn Nederlandse vriendin gaat trouwen. Maar in zijn hart kan hij zwaar verliefd op haar zijn.’   ...


Red.:   Samengevat: de macho-houding van de Marokkanen en aanverwanten corrumpeert ook de houding van autochtone jongens en meisjes. En de allochtonen voorlichter weet natuurlijk dat het allemaal in hun hartje gouden jongens zijn - ongetwijfeld inclusief de loverboys.
    Een andere groep die geliefd is bij onze vrienden:


Uit: De Volkskrant, 29-02-2008, van verslaggever Theo Koelé

Aanpak geweld tegen homo’s

Minister Plasterk zegt Kamer onderzoek toe naar vijandig gedrag tegen homoseksuelen op scholen.


De onderwijsinspectie zal dit jaar een onderzoek instellen naar homovijandig gedrag op scholen.
    Dat kondigde PvdA-minister Plasterk (Onderwijs, tevens minister voor homo-emancipatie ) donderdag in de Tweede Kamer aan tijdens een discussie over zijn vorig jaar verschenen nota Gewoon homo zijn.
    Plasterk deelde de mening van de Kamer dat homoseksualiteit op veel scholen een taboe is. Het debat stond verder voor een belangrijk deel in het teken van de toename van het fysiek geweld en de bedreigingen waarmee homoseksuelen te maken hebben.
    Volgens de PVV van Wilders zijn het vooral allochtonen die zich daaraan schuldig maken. ‘De moslimcultuur is doordesemd van homovijandigheid.’
    Plasterk nuanceerde dit beeld. De PvdA-bewindsvoerder zei dat ongeveer de helft van het aantal geweldsincidenten voor rekening komt van allochtonen.
    De PVV sprak over 80 procent. Plasterk erkende dat de emancipatie van homo’s een terugslag ondervindt door toedoen van met name Marokkaanse jongeren.   ...


Red.:   Zelfs de 50 procent van Plasterk is natuurlijk geen nuance: moslims maken circa één miljoen uit op een bevolking van zestien, en moslims zijn zelfs als het 50 procent zou zijn, dus circa vijftien keer oververtegenwoordigd.
    En nog wat dingen waarmee onze cultuur verrijkt wordt: Turkse inteelt en rituele slacht:

   
Uit: De Volkskrant, 11-03-2008, van verslaggeefster Ellen de Visser

Kwart van Rotterdamse Turken trouwt familielid

Eenvijfde van Marokkanen is getrouwd met een familielid | Kinderen uit deze huwelijken hebben een grotere kans op aangeboren afwijkingen.


Bijna een kwart van de Turkse en eenvijfde van de Marokkaanse ouders in Rotterdam is getrouwd met een familielid. Kinderen van bloedverwante ouders hebben een hogere kans op aangeboren afwijkingen. Voorlichting en genetisch onderzoek zijn nodig om het aantal aandoeningen terug te dringen.
    Dat schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een studie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Aanleiding is het veel hogere sterftepercentage onder allochtone kinderen.
    Huwelijken tussen neef en nicht, achterneef en achternicht en oom en nicht geven een groter risico op zeldzame genetische afwijkingen. Daarvan bestaan er duizenden; de kenmerken variëren van mentale achterstand tot erfelijke bloedarmoede. Sommige zijn dodelijk.   ...


Uit: De Volkskrant, 15-03-2008, van verslaggeefster Marieke Aarden

'Permanent toezicht rituele slacht nodig'

Op het slachten zonder verdoving, zoals gebeurt volgens de islamitische en joodse ritus, is permanent toezicht nodig. Slachters moeten beter worden opgeleid. Dat staat in een advies dat de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) vandaag naar minister Verburg (Landbouw) stuurt.
    In Nederland worden jaarlijks ruim 2 miljoen dieren ritueel geslacht. Het liefst zouden de dierenartsen de rituele slacht zien verdwijnen. De artsen stellen dat zij tot extra stress en leed voor dieren leidt.
    Bij ritueel slachten wordt de halsslagader doorgesneden, het dier bloedt leeg en is in uiterlijk twee minuten buiten bewustzijn. Ook worden de dieren vastgebonden. Bij het gangbare slachten worden de dieren verdoofd.   ...


Red.:   Dat ook deze kwestie er één van cultuurbedreiging is, wordt zelfs in eigen kring erkend:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2008, door May-May Meijer

Verbied het onverdoofd slachten van dieren

    ... volgens sommige religieuze overtuigingen (islam en jodendom) moeten dieren ritueel worden geslacht, dat wil zeggen zonder verdoving. De KNMvD constateert dat hierdoor bij het grootste deel van de runderen en schapen sprake is van onaanvaardbare pijn en lijden. Elk jaar wordt bij ongeveer twee miljoen schapen, geiten, runderen en vooral pluimvee zonder verdoving de keel doorgesneden.
    Hier is sprake van een dilemma, met dierenwelzijn aan de ene kant van de as en religieuze overtuigingen aan de andere kant. Het vraagstuk over het al dan niet verdoofd slachten van dieren sluit aan bij de hedendaagse debatten over de Nederlandse cultuur, integratie en hoe om te gaan met de islam. Tolerantie en het respecteren van religie zijn belangrijke elementen uit de Nederlandse cultuur. Het beschermen van het dierenwelzijn en het ‘mensenwelzijn’ behoren echter eveneens tot de kernwaarden van de Nederlandse cultuur. Mijn inziens houdt het respect voor religie en tradities op, daar waar zij het welzijn van mensen of dieren aantasten. Dus is er in de Nederlandse samenleving geen plaats voor het beledigen van homo’s, vrouwenbesnijdenis, eerwraak enzovoort.   ...


Red.:   Merkwaardigerwijs is een van de belangrijkste bedreigingen tot nu toe hier buiten schot gebleven: die van onze maatschappelijke grondslag:


Uit: De Volkskrant, 21-03-2008, door Anne Provoost

Een verlangen naar goddeloze vastbeslotenheid

Door migratie krijgen we te maken met mensen met een helder omlijnd beeld van god. Atheïsten moeten die god krachtig tegemoet treden, zegt Anne Provoost.


Tussentitel: De god met het plan zal steeds meer opduiken in het debat

Nieuwe opvattingen winnen veld: evangelisch creationisme, islamfundamentalisme en religieus sektarisme. Op verschillende vlakken zien we een hang naar meer rigide modellen. Alles wijst erop dat ze eraan komen, de prefecten van onze geest, zij die geloven dat er zoiets bestaat als een buiten materiële kracht met een voorbeschikking, een project voor u en voor mij, misschien zelfs een uitverkiezing.
    We zijn er niet klaar voor. ... Prat gaan op onze verlichting zal niet mogelijk blijven als de groep die profiteert van die verlichting deze niet meer weet te beargumenteren.
    Nooit eerder stond de mensheid zo dicht bij een situatie van onomkeerbaarheid. Zelfs tijdens de Koude Oorlog, toen het ook leek alsof een globale vernietiging dichtbij was, bleven we met zijn allen geloven dat de situatie onderhandelbaar was. Maar met smeltende gletsjers en stijgend zeewater kun je niet marchanderen. De schaarste en de mondiale verhuizingen die ons te wachten staan, zouden de volkeren dichter bij elkaar kunnen brengen, maar de kans is groot dat het anders zal uitpakken. Meningsverschillen die nu niet relevant lijken, zullen dat straks wel zijn, elk sluimerend geschil zal op de spits worden gedreven.
    Door de spanning die zal ontstaan, zal de god met 'het plan meer en meer in het debat opduiken. ....


Red.:   Want de islam, de "onderwerping", is ten ene male onverenigbaar met zelfstandig denken, dus met vrijheid en democratie.
    Hoe ernstig die schending al is, blijkt uit het volgende bericht:


De Volkskrant
, 14-03-2008, van onze Sander van Walsum

Moslimscholieren Berlijn mogen bidden in pauzes

Volgens rechter is bidden een grondrecht, ook op openbare scholen | Docentenvakbond vreest ‘dramatische gevolgen’


Berlijnse scholen moeten, als daar behoefte aan bestaat, gebedsruimten beschikbaar stellen aan islamitische leerlingen. Volgens de administratieve rechtbank is het bidden een grondrecht dat ook op openbare scholen moet worden gewaarborgd.
    De rechter stelde een 14-jarige gymnasiast in het Berlijnse stadsdeel Wedding in het gelijk die het recht had opgeëist om in de pauzes zijn ‘religieuze plichten’ te vervullen. De rectrix van de school was hem hierin niet ter wille geweest.
    Volgens haar ligt het niet op de weg van een neutrale instelling om het geloofsleven van leerlingen te faciliteren. Het door de rechter gesanctioneerde recht op afzondering van islamitische leerlingen zou bovendien strijdig zijn met de integratieopdracht van de school.
    De docentenvakbond GEW vreest dat de uitspraak vooral op scholen met veel islamitische leerlingen ‘dramatische gevolgen’ zal hebben – ook in logistiek opzicht. ‘Wat moeten we doen als op een school in Neukölln vierhonderd moslims in de pauze willen bidden?’, vraagt een GEW-woordvoerder zich af. ‘Moeten we de gymnastiekzaal ontruimen?’
    Juristen zien in de uitspraak van de rechter een vergrijp tegen artikel 3 van de Duitse Grondwet, waarin is vastgelegd dat niemand vanwege zijn geloof mag worden benadeeld of bevoordeeld. Zij vrezen dat moslims ook in andere maatschappelijke domeinen het recht om te bidden gaan opeisen.
    In de meeste Duitse deelstaten worden ‘informele regelingen’ getroffen voor leerlingen die op school zeggen te willen bidden. Als het onderwijs er niet onder te lijden heeft, wordt hun meestal toestemming verleend.
 

Red.:   Hier wordt door een rechter het belangrijkste grondrecht dat er is geschonden: het recht op vrijwaring van overlast door de privézaken van een ander. Op dat recht is zijn alle regelingen aangaande moraal en fatsoen gebaseerd, de regels die zeggen dat je niet de hele dag met je trompet mag oefenen in een flat, en dus ook de regel dat je geen overlast mag hebben van het bidden van een ander.
    Maar ook dit kan nog gekker:


Uit: Dagblad De Pers, 08-02-2008, door Arjen van der Horst

‘Sharia in Groot-Brittannië is onvermijdelijk’

De invoering van het islamitische recht, de sharia, in Groot-Brittannië is ‘onvermijdelijk’. Met deze uitspraak heeft Rowan Williams, de aartsbisschop van Canterbury, een storm van protest ontlokt.


Tussentitels: 'Straks is zelfs de wet gescheiden'
                   'In delen van Engeland maken radicale moslims de dienst uit'

...    De uitspraken van Williams leggen overigens ook diepe verdeeldheid binnen de Anglicaanse gemeenschap bloot. Vorige maand veroorzaakte Michael Nazir-Ali, de Anglicaanse bisschop van Rochester, een storm van protest.
    Volgens hem bestaan er in sommige delen van Groot-Brittannië ‘no go areas’ waar radicale moslims de dienst uitmaken. ‘Niet-moslims of mensen van een ander ras zullen het moeilijk vinden om in deze gebieden te wonen of te werken. Sommigen worden zelf met geweld bedreigd’, zei Nazir-Ali toen. Sindsdien is hij zelf met de dood bedreigd.


Red.:   De bijl aan de wortel van de Westerse samenleving.
   Het volgende lijkt allen nog maar details - als je seculiere rechtspraak hebt afgeschaft, is het islamiseren of allochtoniseren van de musea kinderspel:


Uit: De Volkskrant, 27-03-2008, van verslaggever Harmen Bockma

Musea fel over Mondriaan Stichting

Directeuren klagen bijminister Plasterk van Cultuur | ‘Prijs van half miljoen voor diversiteit is weggegooid geld.’


De directeuren van de grote musea voor moderne kunst hebben felle kritiek op het nieuwe beleidsplan van de Mondriaan Stichting. Gijs van Tuyl, directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, noemt de prijzen die de stichting wil gaan uitreiken aan musea weggegooid geld.
    Van Tuyl, voorzitter van het zogenoemde miniconvent waarin de 7 voornaamste musea voor moderne kunst zijn verenigd (waaronder Boijmans van Beuningen in Rotterdam en het Haags Gemeentemuseum) verwijt de Mondriaan Stichting haar eigen gang te gaan, zonder enig overleg met de musea.   ...
    Volgens Van Tuyl is er ‘te veel licht’ tussen het beleid van minister Plasterk – die volgens hem sterk hecht aan de intrinsieke waarde van kunst – en dat van de Mondriaan Stichting, die onder andere aandacht vestigt op diversiteit en globalisering. ‘Kleur maakt geen bal uit, wij gaan uit van de kunst, niet van sociale factoren. En we willen al helemaal niet politiek correct zijn.’
    De stichting wil vanaf volgend jaar een prijs van 0,5 miljoen gaan uitreiken aan het museum met het beste plan om meer allochtone bezoekers te trekken. De prijs werd een keer eerder uitgereikt, in 2006, aan het Van Abbe Museum in Eindhoven. Ook gaat de stichting een ton uitloven voor het museum met het beste plan om het publieksbereik te vergroten.


Red.:   Een ton voor meer publiek, en vijf ton voor meer allochtonen. Terwijl als een paal boven water staat dat dit absoluut niet gaat helpen, want allochtonen hebben hun eigen cultuur. En evenveel belangstelling voor Nederlandse kunst als voor Nederlandse kerken: geen dus!
    En dat gebrek aan belangstelling wordt al met de paplepel ingegoten - in het onderstaande dient "taalachterstand" natuurlijk vervangen te worden door "allochtone taalachterstand":


De Volkskrant
, 04-04-2008.

Taalachterstand peuters aangepakt

Alle kinderen tussen 2,5 en 4 jaar met een taalachterstand, kunnen nog deze kabinetsperiode rekenen op voorschoolse educatie. Als het consultatiebureau een taalachterstand vermoedt, kunnen de ouders worden verwezen naar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal in hun gemeente.
    Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs heeft voor dit programma 73 miljoen beschikbaar. Donderdag t.ekende ze hierover een overeenkomst met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Eerder al startten pilots in Groningen, en enkele weken geleden werd een akkoord gesloten over snelle invoering van het systeem in de achterstandswijken in de vier grote steden.
    Met de nieuwe inspanning wil ze taalachterstand onder 4-jarigen terugdringen tot 40 procent onder het peil in 2002. Dat moet in 2011 zijn bereikt.
    Het geld zal volgens de VNG worden gebruikt voor het ontwikkelen en uitvoeren van taalprogramma's van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Daarnaast zal met het geld personeel worden bijgeschoold.


Red.:   En dat is het begin van het proces. Het zet zich voort op het vervolg onderwijs, aan de bovenkant:
 

Uit: De Volkskrant, 11-04-2008, van verslaggever Gerard Reijn

Taaltoets op Rotterdamse pabo jaar later

Verwachte uitval allochtone studenten anders te hoog | HBO-raad gaat akkoord

De pabo van de Hogeschool Rotterdam zal zijn reken- en taaltoets niet afnemen aan het einde van het eerste jaar, maar aan het einde van het tweede jaar. De hogeschool zegt dat anders te veel studenten uitvallen, vooral onder allochtonen. Bij een reken- en taaltoets aan het einde van het eerste jaar zou 70 procent van de allochtone eerstejaars afvallen.
    De rekentoets bestaat nog maar twee jaar op alle pabo’s, de taaltoets één jaar. Ze werden ingevoerd, omdat te veel pabostudenten niet goed genoeg konden rekenen en schrijven.
    Van de kinderen in Rotterdam is 70 procent allochtoon. Dat betekent dat de eerstejaars die zich melden steeds vaker van allochtone afkomst zijn: op dit moment ligt hun aandeel boven de 30 procent. Maar het is volgens bestuurder Gerard van Drielen van de Hogeschool Rotterdam ook hard nodig dat er allochtone leerkrachten komen. Van Drielen ‘Dat is voor de toekomst van het onderwijs in Rotterdam van groot belang. Het college van B en W in Rotterdam staat achter ons.’
    Voor de HBO-raad was dat een reden om in te stemmen met de uitzondering. Voorzitter Doekle Terpstra erkent dat het een concessie is, maar niet aan de kwaliteit. Terpstra: ‘De studenten krijgen alleen een jaar extra tijd om dat niveau te bereiken.’ Waarom wordt het andere hogescholen dan niet toegestaan? ‘Omdat we staan voor onze afspraken. We hebben dit ook maar voor één jaar toegestaan.’
    Staatssecretaris Van Bijsterveldt laat weten dat ze het Rotterdamse verzoek heeft ingewilligd, omdat het gaat om zeer specifieke omstandigheden. Ook zij gaat uit van een uitzondering voor één jaar.
    Daar is Van Drielen van de Hogeschool Rotterdam minder stellig over. ‘We hebben de toestemming voor één jaar, maar volgend jaar is het probleem precies hetzelfde.’
    Het VVD-Kamerlid Halbe Zijlstra maakt zich boos over de uitzonderingspositie. ‘Er wordt er gemarchandeerd met de kwaliteit van het onderwijs. Deze studenten staan tijdens stages al voor de klas, terwijl zij basisvaardigheden nog niet voldoende beheersen. Dat is onacceptabel.’
    De uitval op de pabo’s lag altijd rond 25 procent, en steeg na invoering van de verplichte rekentoets naar 38 procent, voor allochtonen zelfs naar 52 procent.


Red.:   En aan de onderkant:


Uit: De Volkskrant, 29-03-2008, door Pieter Winsemius

Ten onrechte geldt voortijdige schoolverlating als een zaak van de school. Want sociale en emotionele overbelasting spelen een belangrijke rol. Daarmee moet bij het bestrijden van schooluitval rekening worden gehouden.
 
Tussen de kieren heeft jongere geen kans


Tussentitel: Het diploma halen is een uitputtingsslag waarin velen het onderspit delven

Schooluitval is een groot probleem dat jaarlijks alleen al op (v)mbo-niveau dik vijftigduizend leerlingen treft. Vaak zijn het kwetsbare jongeren aan de onderkant van de samenleving.
Schooluitval is ook een ongetemd probleem. Het staat al vanaf 1992 met hoofdletters op de beleidsagenda van opeenvolgende kabinetten en de colleges van burgemeester en wethouders van de grote steden.
    En toch krijgen we het niet gekraakt. Dat is niet omdat er niet met inzet aan is gewerkt: door dat te beweren zouden we vele goede mensen tekortdoen. Nee, het komt veeleer doordat het een vraagstuk is met meer dan één wortel. Vaak is schooluitval het resultaat van een opeenstapeling van factoren. Niet alleen problemen op school, maar ook problemen thuis, gebrek aan steun en structuur in de omgeving, een lastig temperament of psychische problemen, soms ook delinquentie, enzovoort.
    Zoals elke tandartsbezoeker weet, kan je een meer-wortelvraagstuk niet oplossen met een één-wortelaanpak. En precies dat hebben we tot nu toe gedaan: we hebben schooluitval verklaard tot een schoolprobleem. Zolang we dat blijven doen, kunnen we een werkelijke oplossing gevoeglijk vergeten.   ...


Red.:   De WRR is een multiculturalistische club, dus mag Pieter Winsemius niet schrijven dat de groep waar hij over schrijft voornamelijk uit allochtonen bestaat.
    Alle elementen van het proces bij elkaar: allochtonen hebben een taalachterstand en culturele achterstand die ze niet inlopen. Aan de onderkant betekent dat dat een relatief hoog aantal geen opleiding voltooid. Dat probleem is zo groot, dat er een WRR-commisie voor is ingesteld.
   Aan de bovenkant probeert aantal de bestuurslaag meer allochtonen te krijgen dan kan volgens de normen, op grond van racistische motieven, en past daarvoor de normen aan - de kwaliteit van het onderwijs en de afstuderenden daalt.
    Kortom: het grote gevaar voor onze cultuur is: onoverkomelijke en onrepareerbare allochtone achterstanden, en multiculturalistische en racistische bestuurders die onze normen verlagen - in onderwijs, en allerlei andere culturele gedragingen.

Deze reactie is van de chique soort. Maar het kan ook kernachtiger:


De Volkskrant
, 16-04-2008, ingezonden brief van Cor van Erp (Heesch)

Farce

Verontrust nam ik kennis van het bericht over de Rotterdamse Pabo die als eerste de taal toets bij toekomstige leraren pas na twee jaar gaat afnemen (Binnenland, 11 april).
    Wat een farce! In twee jaar tijd kan ik iedere aap een kunstje leren. Dat is de dood in de pot! Kwaliteit meet je bij binnenkomst. Wie niet aan de norm voldoet, kan geen leraar worden. Van de opleiding wegsturen zonder aanzien des persoon. Zo bewaak je kwaliteit. Maar investeren in onderwijs is sinds 1980 al een vies woord.
    Op deze manier moddert de Pabo van Rotterdam lekker voort. Sjoemelen en marchanderen om toch maar studenten te trekken. Laten we dan de kwaliteit in het onderwijs maar vergeten en onze toekomst in handen van 'onbekwamen' leggen. De opleidingen werken er volop aan mee.


Red.:   En wat Van Erp beleefdheidswege weglaat: deze opgave van het kwaliteitscriterium en de overgave aan onbekwamen is voor een groot deel het gevolg en ten gunste van allochtonen.
    En dit is de uitkomst:


Uit: De Volkskrant, 02-12-2008, column door Aleid Truijens

Die meisje en een lekkere taartje

Een onderwijsdiscussie op een Haags gymnasium ging vooral over het beroepsonderwijs, daar zijn de problemen het grootst – de minister die dat weet te verbeteren, verdient zijn naam in chocoladeletters.

...    Het leek even of Sinterklaas binnenschreed, zo stil werd het toen minister Plasterk in de aula arriveerde om het eerste exemplaar van Wij eisen les! in ontvangst te nemen. Het was een thuiswedstrijd voor een oud-gymnasiast. Ook Plasterk benadrukte dat de meeste kinderen niet het geluk hadden op een gymnasium te belanden. Zij moesten een vak leren in de praktijk. Maar hij zag ook, zei hij, dat zelfstandig leren voor veel vmbo’ers geen succes was. ‘Ze hebben meer leiding nodig.’ En zo ging een onderwijsdiscussie op een Haags gymnasium vooral over het beroepsonderwijs, over selectie, kansen en uitval.
    De kwaliteit van het beroepsonderwijs – de minister die op dit migraine-onderdeel verbetering bewerkstelligt, verdient zijn naam in chocoladeletters.
    Op vmbo’s zitten veel allochtonen. Sommigen hadden misschien naar de havo gekund, maar hun slechte beheersing van het Nederlands verhinderde dat. De achterstand die kleuters hebben als ze naar de basisschool gaan, halen ze nooit meer in. Om dergelijke taalachterstanden te voorkomen, trok het kabinet 53,5 miljoen extra uit. Een groot deel daarvan gaat naar zogenoemde ‘voorscholen’. Daar kun je de kleintjes spelenderwijs Nederlands leren, door liedjes te zingen en voor te lezen. Na twee jaar ondergedompeld te zijn in talige weelde, is de gedachte, kunnen ze zonder achterstand naar de kleuterklas.
    Een Amsterdamse stadsdeelbestuurder, Fouad Sidali, bezocht zo’n voorschool, en schrok zich rot. De groepsleidsters, veelal allochtone meisjes, spraken beroerd Nederlands: fouten met lidwoorden, slecht articuleren en Turks praten tegen kinderen. Hij schrok nog erger toen hij hoorde dat deze leidsters in hun opleiding geen Nederlands hadden gehad. Nederlands was in het competentiegerichte leren afgeschaft. Taal gebruikte je toch de hele dag?
    Als 3-jarigen dagelijks ‘die meisje’ en ‘een lekkere taartje’ te horen krijgen, als ze Floddertje krijgen voorgelezen van iemand voor wie dat taalniveau te moeilijk is, dan zijn al die miljoenen vergeefs. Wie groepsleidsters ‘competent’ verklaart zonder hen uit te rusten met hun belangrijkste instrument, de taal, minacht hen. Goed taalonderwijs werd voor hen verspilde moeite geacht op de basisschool en het vmbo, op het roc waren ze van dat rotvak verlost.
    De alarmerende feiten waren trouwens allang bekend. In 2006 waarschuwde de Inspectie het ministerie van Onderwijs: de onderdelen woordenschat, grammatica en uitspraak kwamen in het mbo nauwelijks aan bod. 80 procent van de docenten oordeelde het taalniveau onvoldoende voor de uitoefening van het toekomstige beroep. De leerlingen zelf hebben evenmin een hoge pet op van hun school. Volgens een onderzoek van de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs is slechts 44 procent tevreden over de opleiding. ...


Red.:   Truijens werkt het niet verder uit, maat het staat er duidelijk: de groot deel van de taalachterstand in met name het beroepsonderwijs is veroorzaakt door de allochtone instroom in de onderwijsgevende vakken.
    Maar :


Uit: De Volkskrant, 02-03-2009, door Paul Onkenhout

Juf Lieke en haar 27 kinderen in de Pijp

Fotobijschrift: Groep acht van basisschool Oscar Carré in Amsterdam Zuid-Oost

Programma? Groep Acht, VPRO, vanavond om 20.55 uur op Nederland 2. Eerste deel van een drieluik van de documentairereeks Tegenlicht over onderwijs. Regie: Bregtje van der Haak.
Wat zien we? Groep acht van de gemengde basis school Oscar Carré in de Pijp in Amsterdam. En we zien juf Lieke aan het werk. Haar klas is vier maanden gevolgd.   ...
Leuke klas? Een echte groep acht, met stoere jongens en kibbelende meisjes. De klas is een afspiegeling van Amsterdam Oud-Zuid, een mengeling van zwart en wit. De kinderen hebben elf nationaliteiten. Ze zitten op een zogenaamde 'kunstmagneetschool'
Een kunstmagneetschool? Amerikaans concept. Om integratie te bevorderen, wordt veel aandacht geschonken aan kunst en cultuur.
Werkt het? Onmogelijk vast te stellen. Maar de beelden uit de klas zijn hoopgevend. Juf Lieke geeft hoog op van de verscheidenheid in haar klas. 'Ik heb van alles, ik heb zoveel'
En de lesstof? Het 'niveau van het onderwijs? In Groep Acht ligt de nadruk bijna volledig op het gedrag van de kinderen; op hun sociale vaardigheden en de manier waarop ze met elkaar omgaan. Op de vraag of dat ten koste kan gaan van bijvoorbeeld rekenen, zegt Juf Lieke: 'Als het nodig is, wel'
Oei. In het multiculturele Amsterdam Oud-Zuid is integratie nu eenmaal een neventaak van het onderwijs. Zoals de juf het verwoordt: 'In deze wereld, in een stad als Amsterdam, moet je leren wat er te koop is. Je moet niet blijven hangen in de beelden die je hebt, maar kijken of die beelden kloppen.'    ...


Red.:   Je mag nu dus zelfs openlijk zeggen en propageren dat je onderwijs opoffert aan de opvoeding van allochtonen. "Integratie is een taak van het onderwijs, ten koste van wat de (autochtone) kinderen leren". Het staat er echt.
    Het is zelfs beleid:


Uit: De Volkskrant, 21-04-2009, door Aleid Truijens

Een vak leren

Ieder kind heeft een droom. Ze willen iets worden: banketbakker, meubelmaker, kok, voetbaltrainer. Juffie, piloot, actrice of kunstschilder misschien! Dat word je niet zomaar. Je moet er een heleboel voor weten en kunnen.   ...
    Geen kind droomt ervan 'beleidslijnen te Implementeren', 'een merk in de markt te zetten' of ' mens en aan te sturen'. ...
    Helaas gaat het in het onderwijs steeds minder om een vak of een eindproduct. De ontwerpers van het nieuwste onderwijs hebben de 'inhoud' zoetjesaan uitgefilterd. ...
    In een groepsdiscussie in Vk banen (18-04-2009) moet Presley Bergen, bestuurslid van de Vereniging voor Beter Onderwijs Nederland en voorstander van concrete vakken, het opnemen tegen Rob Martens, hoogleraar multimediale educatie, Robert-Jan Simons, . hoogleraar Didactiek in digitale context en Thomas Jager, opleidingsmanager bij InHolland. De leerling zelf komt in de hele discussie niet voor.
    ...Volgens lerarenopleider Jager is integratie, 'omgaan met culturele verschillen', het hoofddoel op het vmbo. ...


Red.:   En dat allemaal dus ten kost van het leren van inhoud - het leren van een vak.
    Weer een nieuwe oplossing:


Uit: De Volkskrant, 17-08-2009, van verslaggeefster Anja Sligter

Nieuw: een langere schooldag

Extra uren zijn vooral bedoeld voor taal en rekenen | Dijksma maakt extra geld vrij

Basisschoolleerlingen in 23 gemeenten krijgen een langere schooldag. In die uren na schooltijd krijgen ze extra taal, lezen en rekenen aangeboden. In vijf andere plaatsen kunnen kinderen volgend jaar naar een zomerschool. De Snippeling in Deventer begint vandaag met de nieuwe opzet, meldt directeur Ton Plagman.
    De nieuwe regeling voor verlengde onderwijstijd van het ministerie van Onderwijs is bedoeld om de onderwijsopbrengst te verhogen van kinderen met een taal- en rekenachterstand. Hij geldt voor drie jaar. ...
    De Snippeling staat in de Rivierenwijk, een van de Vogelaarwijken, met veel Turkse bewoners. Anders dan op andere scholen worden de vijf extra uren geïntegreerd in de schooldagen. ‘De kinderen gaan verplicht van 8 tot 4 naar school en krijgen meer sport en spel, en kunst en cultuur.’  ...


Uit: De Volkskrant, 17-08-2009, van verslaggeefster Anja Sligter

'Vrijblijvend langere schooltijd aanbieden werkt onvoldoende'

Interview Ton Plagman | Deventer werkt achterstanden weg met extra lesuren - verplicht, wel te verstaan
.
...
Waarom is die tijd nodig?
'Wij krijgen Turkse kinderen op school die tot hun 4de geen woord Nederlands hebben gesproken. Ze hebben dus een achterstand van vier jaar.
    'We werken ons nu tien slagen in de rondte maar halen in acht jaar basisschool hooguit twee tot drie jaar in. Ik denk dat 25 procent extra onderwijstijd genoeg moet zijn om ze op niveau van Nederlandse kinderen te krijgen.   ...

Waarom stelt u het verplicht?
'Als we de lessen na schooltijd aanbieden, wordt het te vrijblijvend. Ouders kunnen er dan wel of niet voor kiezen. Er zijn ouders - met name Nederlandse - die bezwaar hebben. gemaakt, maar zij hebben ons het voordeel van de twijfel gegeven. Ouders die hun kind inschrijven weten nu van te voren dat deze school lange dagen maakt en waarom.'


Red.:    Kortom: zoals gewoonlijk worden de autochtonen gedwongen iets te gaan doen om de allochtonen te gerieven,terwijl de allochtonen er totaal geen enkel ding voor terug hoeven te doen. Ze mogen onbeperkt en ongestraft hun kinderen met tot vier jaar achterstand op school afleveren. In hoofddoek en zwarte wikkels. En straks komen ze eisen dat de kinderen ongemengd gymmen, ongemengd zwemmen,vrij krijgen met ramadan, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
    Weer even naar het buitenland:


De Volkskrant
, 01-04-2008, rubriek Tijdschriften door Iñaki Oñorbe Genovesi

Liefde en begrip in plaats van jeugdstraffen

Jonge geweldplegers komen in Duitsland steeds vaker weg zonder een celstraf, meldt der Spiegel deze week in een artikel onder de kop ‘Geweld zonder gevolgen’. Wat heet, van de zich misdragende Duitse jongeren in de leeftijd van 14 tot 21 jaar krijgt 28 procent helemaal geen straf voor mishandelingen, roofpartijen en andere wandaden.
   Voor slachtoffers, maatschappelijk werkers en criminologen is dat onbegrijpelijk. Zij pleiten ervoor dat daders vaker met hun daden worden geconfronteerd. Niet door de Duitse jeugdstraffen te verhogen. maar door de mogelijkheden van het Jugendstrafrecht beter te benutten.
    De roep om hardere straffen voor jongeren klinkt ook in Groot-Brittannië, waar de jeugd volledig lijkt te ontsporen, aldus het omslagverhaal van Time. Zozeer dat eenvijfde van de Britten ’s nachts de deur niet eens meer uitdurft uit angst jongeren tegen te komen. Opmerkelijk, meent de journaliste van Time, voor een volk dat zelfs na de terreuraanslagen van Londen in 2005 weigerde thuis te blijven en vasthield aan zijn dagelijkse gewoonten.
    Maar ja, het zijn niet alleen de tabloids die angst bij de Britten aanwakkeren over doodgeschoten tieners – alleen al 27 in Londen vorig jaar – en incidenten met gewelddadige jongeren – ruim 37 procent meer de laatste drie jaar. Ook premier Gordon Brown verklaarde tijdens zijn eerste persconferentie van 2008 dat ‘jongeren de weg kwijt zijn’. ‘Ze zwerven over straat Ze zijn tot laat uit. We hebben een probleem met bendes in Groot-Brittannië en een probleem met vuurwapens en messen.’
    Waarom bezorgt de Britse jeugd de overheid en hun ouders zoveel kopzorgen? Volgens Time, omdat Britse ouders er niet zijn om hun kroost te socialiseren of zelfs maar liefde te geven. Ook zouden Britse kinderen minder tijd doorbrengen met (corrigerende) volwassenen dan jongeren elders in de wereld. Voeg daarbij de Britse klassenmaatschappij die nauwelijks sociale mobiliteit mogelijk maakt en een onderwijssysteem dat alleen de welgestelden bevoordeeld en het is volgens Time niet vreemd dat veel Britse jongeren in de kou staan.
    ‘Cultureel houden Britten niet van hun kinderen’, zegt Camila Batmanghelidjh van Kids Company, een organisatie die werkt met de armste kinderen van Londen. En die liefdeloosheid was al een feit in de Victoriaanse tijd (1837-1901) toen rijke kinderen naar kostscholen werden gestuurd en hun arme leeftijdsgenoten naar slechte baantjes.
    Het is dus niet verwonderlijk dat ook uit een recent onderzoek van het VN-kinderfonds Unicef Britse kinderen als de meest ongelukkige ter wereld naar voren kwamen. Een gemoedstoestand die volgens Britse experts een verklaring zou zijn voor de enorme criminaliteit, het drankmisbruik, het drugsgebruik en de seksuele escapades onder Britse jongeren.
    Toch blijkt een oplossing voorhanden, vertelt Camila Batmanghelidjh aan Time. Liefde en begrip, helpen in plaats van straffen.


Red.:   Zoals we al hebben gezien over die verhalen over Engelse kindermoorden boven, gaat dit natuurlijk grotendeels over allochtonen.
    In het volgende zijn we weer terug in de creoolse cultuur


Uit: De Volkskrant, 01-04-2008, van verslaggevers Yvonne Doorduyn en Ron Meerhof

Bijstandsmoeder blijft pijnpunt PvdA

Een motie die bijstandsmoeders verplicht te solliciteren, zal het vandaag niet halen | PvdA stemt morrend tegen.

...    De breuklijn duikt in tal van debatten op. Illustratief is dat niet het Kamerdebat over de sollicitatieplicht de motie van Kamp en Dibi opleverde, maar het Kameroverleg over Antilliaanse probleemjongeren.
    VVD’er Henk Kamp zwaaide bij die gelegenheid met onrustbarende cijfers. Een op de drie Antilliaanse meisjes heeft voor haar achttiende een kind. In Rotterdam zijn vier op de vijf jonge Antilliaanse moeders alleenstaand. Landelijk groeit de helft van de Antilliaanse kinderen op in eenoudergezinnen. In Groningen heeft bijna 60 procent van de Antilliaanse eenoudergezinnen een bijstandsuitkering.   ...


Red.:   En iedereen weet wat daar het gevolg van is: dezelfde toestanden als op Curaçao (want voer voor "Antilliaan" maar "Curaçaoënaar" in): gettovorming en erfelijke criminaliteit.


Uit: De Volkskrant, 16-05-2008, door Rolf Bos

Idee voor rebellie Darfur ontstond in Maastricht

Er was even onduidelijkheid over het bedrag dat door de Soedanese regering op zijn hoofd was gezet. Persbureaus meldden dat Khalil Ibrahim (1958), rebellenleider uit Darfur, 250 miljoen dollar waard was – grofweg tienmaal meer dan wat de FBI voor Osama bin Laden uitbetaalt.   ...
    Khalil Ibrahim, de asielzoeker die acht jaar geleden gewoontegetrouw ‘zwart’ met de Nederlandse Spoorwegen reisde – ‘Ik betaalde de boetes nooit’ –  ...


Red.:   Weet u het nog? Al die gekleurde zwartrijders die het Nederlandse openbaar vervoer in de jaren zeventig overstroomden als sprinkhanen ...
    Een paar maanden komt de bevestiging na de laatste uitspraak:
 

Uit: De Volkskrant, 28-05-2008, van verslaggever Michiel Haighton

Jagen op de zwartrijder in de trein

Service- en Veiligheidsteams nemen politietaken over en medewerkers hebben officiële geweldsbevoegdheid
.

...    De Service en Veiligheidsteams zijn een nieuw verschijnsel op de treinen en de stations van de NS. Vanaf 19 locaties verspreid over heel Nederland worden deze ruim 600 speciaal getrainde medewerkers ingezet om de sociale veiligheid op en rond de treinen te vergroten. En dan met name op ‘incidentenlijnen’, waaronder de lijn Utrecht-Hilversum. ‘Veel zwartrijders en overlast van onder meer roc-jeugd’, verduidelijkt Kroon. ...


Red.:   En lees voor 'roc-jeugd': allochtone jeugd.
    Later in het archief gevonden, nog eentje door, waarachtig, een echte multiculti - dit is in de week na de dood van Pim Fortuyn:


De Volkskrant, 11-05-2002, ingezonden brief van Willem Kuyvenhoven (Amsterdam)

Lummels

Het deksel is van de put. Donderdag in een overvolle trein naar Zandvoort bijvoorbeeld. Tegenover me een bekakt pratend permanent met een streep lippestift. Ze probeert voortdurend haar kleindochter op schoot te trekken. Die kleine verdomt het. Verderop vier slungels, petjes dwars op hun kop. Ze blijken zwart te reizen. Een blozende conducteur probeert het nog wel, maar wordt door die gasten weggelachen. Als hij afdruipt, schettert het akelig permanent hem na: 'Als Pim er nog was geweest, had ie alle conducteurs een pistool gegeven!' En dan komt het: de hele coupé applaudiseert ovationeel. Van schrik zetten die lummels hun petjes recht. Bij Overveen vlucht ik kotsend de duinen in. De toekomst tegemoet?


Red.:   Uit de multiculti opmerkingen van de auteur en de reactie van de vrouw kan direct worden afgeleid dat wat hier omschreven wordt als "lummels" natuurlijk allochtonen waren. 
    Pim was er niet meer, en de conducteurs hebben geen pistool gekregen. En de overlast van "lummels met petjes scheef op hun hoofd" is schrikbarend toegenomen. Zodanig dat zelfs Mr. Thee Cohen ze "Marokkanen" noemt.
    Dit ontduiken van betaling in openbare voorzieningen of vormen van zelf-service uitleg of detail (let op de foto's van de gesnapten), is het natuurlijke gevolg van het cultuurverschil: niet-westerse culturen zijn grotendeels gebaseerd op de familie-, clan- en etnische band, en zien het dus niet als zonde om te stelen van instituties die buiten die band liggen - zie voor het Somalische geval hier uitleg of detail .
    Ondertussen gaat het moorden in Londen, zie boven, door:


Uit: De Volkskrant, 16-05-2008, van correspondent Gert-Jan van Teeffelen

Londen gist naar oorzaak reeks tienermoorden

Vooral messen dienen als moordwapen | Burgemeester Johnson belooft ‘zero tolerance’.


Hoewel voetbalfans en seriemoordenaars wel eens een andere indruk hebben gewekt, is zware geweldpleging, laat staan het ombrengen van een ander, een tamelijk on-Britse gewoonte. ‘Er worden slechts twintig moorden per jaar gepleegd in Londen’, zei een politiechef van Scotland Yard ooit. ‘Sommige zijn niet eens serieus: die waarbij mannen hun vrouw vermoorden.’
    Di tijd is voorbij. Groot-Brittannië is al enige tijd in de greep van een reeks moorden, met name in Londen, die grote media-aandacht trekt. Opvallend is dat de daders en slachtoffers zeer jong zijn. Als des te schokkender wordt ervaren dat de dodelijke incidenten, waarbij messen de voorkeur lijken te genieten als wapen, schijnbaar willekeurig plaatsvinden en zonder reden van betekenis.
    Afgelopen maandag werd de 22-jarige Steven Bigby op klaarlichte dag in zijn hart gestoken in Oxford Street, de drukste winkelstraat van de stad. Er zou een ruzie in een McDonald’s aan vooraf zijn gegaan, waarbij iemand een beker cola zou hebben gegooid. De verdachten zijn 18 en 19.
    Waar het geval Bigby nog met enige argwaan wordt bekeken omdat het slachtoffer een strafblad had, is de publieke verontwaardiging over de dood van Jimmy Mizen veel groter. Deze scholier en misdienaar, door klasgenoten omschreven als ‘vriendelijke reus’, werd daags na zijn 16de verjaardag vermoord in Zuid-Londen. Hij was op weg om zijn eerste loterijkaartje te kopen, toen hij door een 19-jarige werd uitgedaagd voor een gevecht. Mizen weigerde, waarna de dader een glasplaat op zijn hoofd kapot sloeg en hem de keel doorsneed.
    Het zijn slechts enkele recente voorbeelden, die de nieuwe burgemeester Boris Johnson hoofdpijn bezorgen. Hij werd gekozen omdat hij heeft beloofd iets te doen aan het geweld. Na amper twee weken heeft hij al commentaar mogen leveren op vijf moorden. Enkele uren na zijn overwinning werd de 15-jarige Lyle Tulloch in zijn hart gestoken na een ruzie over een mobiele telefoon.  ...
    Vorige week werden jongens van 14 tot 17 veroordeeld tot levenslang omdat zij een 16-jarige, die toevallig hun pad kruiste, hadden doodgestoken. In een vergelijkbaar vonnis op diezelfde dag was de jongste dader, die een zwaard als moordwapen hanteerde, 13 jaar.
    Op scholen lopen nu voorlichtingsprogramma’s over de gevaren van messen. In sommige klassen biecht één op de drie leerlingen op wel eens een mes te hebben gedragen. Dat de jeugdcriminaliteit afgelopen jaar licht is gedaald, gelooft niemand in Londen.


Red.:   Een op de drie - wedden dat het overgrote deel gekleurd is ...
    Nu twee vorm van cultuurbedreiging die niets aan de verbeelding overlaten. Eerst een wat "plattere":
 

De Telegraaf, 17-05-2008, door Coen Springelkamp

Moslims klagen over bouwvakker in korte broek

Of de heren bouwvakkers even hun korte broek willen omwisselen voor een exemplaar met lange pijpen? Dat kregen werklieden afgelopen week van de uitvoerder van een groot renovatieproject in Almere te horen. Islamitische buurtbewoners hadden geklaagd over te blote kleding van de bouwers.
    Om niet te bezwijken in de tropische hitte van de afgelopen weken hadden de mannen hun werkoverall ingeruild voor een korte broek en T-shirt. "We liepen allemaal in korte broek", vertelt bouwvakker Robin Willemsen. Hij renoveert samen met collega's de buitenkant van 750 woningen van woningbouwvereniging De Goede Stede in Stedenwijk-Noord in Almere.
    De bouwvakkers kregen het nieuws van de uitvoerder te horen. Willemsen: " Hij kwam de keet binnen en zei dat er een klacht was binnengekomen van islamitische buurtbewoners. Ze vonden onze kleding te bloot en te kort." De gespierde mannen namen de opmerking voor kennisgeving aan. "Je denkt toch niet dat ik in die bloedhitte in een overall ga lopen klussen?" aldus Willemsen. De korte broek bleef daarom aan. Voor Richard Hoekert van bouwbedrijf Mateboer uit Kampen zijn de klachten nieuw. "Er zijn alleen afspraken over correcte kleding. Dat zijn een korte broek en T-shirt ook" , aldus Hoekert. "Maar als bewoners hier serieus last van ondervinden, gaan we kijken hoe we dat oplossen."


Red.:   Het is van de gekke: moslims komen vanuit den vreemde naar Nederland, kleden zich hier op een manier die inbreuk doet op onze normen, met hoofddoeken, djellaba's en boerka's, en gaan daarna klagen over onze korte broeken. De enige zinnige reactie is dus om de betreffende klagers met een brandslang af te hozen, en omdat dat om fatsoensredenen niet schijnt te kunnen, ze luidkeels lachend het kantoor uit te sturen.
    Het volgende geval heeft dezelfde ernst, maar dan op een hoger terrein, dat van een reguliere cultuuruiting, de schilderkunst, die bedreigd wordt door de moslims:


De Telegraaf
, 22-05-2008, door Pieter Buss

Gemeente zwicht voor klacht moslims

Huizen hangt blote kunst uit het zicht

Fotobijschrift: Een teleurgestelde Ellen Vroegh bij één van haar schilderijen.

Kunstenares Ellen Vroegh viel zowat van haar stoel toen ze gistermorgen werd gebeld door de gemeente Huizen.
    Omdat enkele moslimmannen hadden geklaagd over haar abstracte schilderijen van halfblote dames, moeten de kunstwerken waarmee ze in het stadhuis exposeert worden weggehaald.
    Vroegh: "Ik voel me zwaar gediscrimineerd! Dit loopt de spuigaten uit. Moeten Nederlanders nu in hun eigen land integreren? Na de affaire-Nekschot krijg je nu dit. Straks belandt kunst nog op de brandstapel." Ronduit onthutsend noemt ze het dat de gemeente haar oren laat hangen naar enkele bezwaarmakers die de aanblik niet prettig vonden.
    Vroegh: "Het tart alle verbeelding. Als het nou porno was... Maar het gaat om figuratieve kunst, waarbij de geslachtsdelen niet eens te zien zijn. Alleen twee borsten en houtjes als vagina."
    Gistermiddag besloot de gemeente om de schilderijen uit de publiekshal weg te halen, en op te hangen in een van de gangen rondom de wachtruimte. " Wij respecteren geluiden uit de samenleving, ongeacht uit welke geloofsovertuiging mensen aanstoot nemen aan deze blote dames", verklaarde een gemeentewoordvoerder.


Red.:   Dit veroorzaakte natuurlijk commotie. In tegenstelling tot het toch even belangwekkende korte-broeken verhaal, moest ook de Volkskrant hier aandacht aan besteden:


De Volkskrant
, 23-05-2008, door Ellen de Visser

Accent | Figuratief naakt

Huizen verhangt kunst na klachten moslims

Het was het topstuk van de expositie in het gemeentehuis van Huizen, het moderne figuratieve schilderij van twee dansende, naakte vrouwen. Het moest de verzinnebeelding voorstellen van twee culturen die elkaar de hand reiken. Maar na klachten van moslims heeft de gemeente het werk van kunstenares Ellen Vroegh woensdagmiddag weg laten halen van de afdeling burgerzaken en elders opgehangen.
    De kunstenares meent dat sprake is van discriminatie en censuur en schakelde De Telegraaf in, die haar verhaal donderdag prominent op de voorpagina plaatste.
    Het gemeentehuis voelde zich genoopt een persconferentie te geven en werd de hele dag overspoeld met vervelende telefoontjes, waaraan drie voorlichters de handen vol hadden. Een woordvoerder: 'We krijgen van alles over ons heen, ongenuanceerde meningen en zelfs bedreigingen. Veel bellers verwijten ons dat we onze oren laten hangen naar moslims.'
    Van censuur is geen sprake, meent hij. Vroegh exposeert sinds woensdag in de vier gangen van het gemeentehuis en zij had besloten haar meest kleurrijke werk in de publiekshal te hangen, bij de balies van de afdeling burgerzaken. Al na een halve dag bleek dat een aantal moslims zich had beklaagd over twee figuratieve naaktschilderijen. .
    De woordvoerder: 'Niet iedereen kan bepaalde kunst waarderen maar burgers die bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs willen verlengen, worden er wel mee geconfronteerd. Wat is erop tegen om de schilderijen dan in een andere gang te hangen?' Vroegh werd woensdagmiddag over de klachten ingelicht en haar eerste reactie was: 'Verdorie, daar gaan we weer. Omdat een minderheid van de bevolking aanstoot neemt aan mijn werk, moeten mijn schilderijen weg.'
    Ze benadrukt dat ze geen moslimhater is. 'Maar het kan niet zo zijn dat van moslimkant wordt verteld wat wij moeten doen.' De gemeente meent dat 'ongeacht afkomst, religie of welke andere overtuiging dan ook, geluiden uit de samenleving moeten worden gerespecteerd'.
    Ook het baliepersoneel zou zich over de naakten hebben beklaagd maar volgens Vroegh is dat argument er met de haren bij gesleept om 'de druk op de moslimgemeenschap af te zwakken.'
 

Red.:   De loco-burgemeester werd geïnterviewd door de actualiteitenrubriek Netwerk uitleg of detail . En dan gebeurt er iets zeldzaams: de verslaggeefster stelt de enige juiste vraag (niet geheel verbatim): "Als ik morgen met zes mensen kom die beweren aanstoot te hebben aan een ander schilderij, gaat u het dan ook verhangen". Loco-burgemeester: "Nee hoor,  niet elke burger die komt en die iets vindt, gaan we honoreren." Commentaar van de verslaggeefster: maar als je moslim bent dus wel.
    En na de figuratieve naaktkunst, gaat ook de rest er aan. Bij het Amsterdamse GVB zijn hoofddoeken natuurlijk toegestaan - maar andere dingen weer niet:


De Telegraaf, 05-06-2008, door Gijsbert Termaat en Tjerk de Vries

Allochtoon personeel heeft niks met feest

GVB schaft kerst af

Buschauffeurs en trampersoneel van het Amsterdamse GVB mogen dit jaar geen kerst meer in de garages vieren omdat er inmiddels te veel allochtonen bij het vervoersbedrijf werken die niets met het christelijke feest van doen hebben
.
 
Personeelsvereniging Verenigd Tram- en Buspersoneel Noord (VTN) heeft van het GVB-management te horen gekregen dat "de multiculturele vertegenwoordiging van de collega's op het kerstfeest te eenzijdig is" en dat er beter een ander festijn gegeven kan worden waarin alle GVB'ers zich kunnen vinden. In Noord, waar de chauffeurs wel een verzetje kunnen gebruiken in een jaar waarin ze geregeld door jongeren uit de buurt worden bedreigd, is het nieuws hard aangekomen.
    "Wij hebben aangevoerd dat het kerstfeest in Noord een traditie is. Dat feest is voor alle collega's, werkzaam vanuit garage Noord, toegankelijk. We hebben gezegd dat collega's het niet leuk zouden vinden als dit feest niet door zou gaan", aldus de VTN in een brief aan haar leden.
    Het GVB heeft inmiddels de sponsoring voor het kerstfeest stopgezet. " Wij hebben een beperkt budget en willen iets organiseren dat voor iedereen bestemd is", zegt woordvoerster Brit Wijkniet. "Misschien een nieuwjaarsborrel."


Red.:    En dan zijn de bijbehorende parafernalia niet helemaal verboden:


Uit: DePers.nl, 14-12-2009.

GVB mag dragen van kettingen verbieden

Het Amsterdamse openbaarvervoerbedrijf GVB mag werknemers verbieden zichtbaar kettingen te dragen. Dat heeft de rechtbank in de hoofdstad maandag bepaald.
    Een werknemer had een kort geding aangespannen omdat hij geen ketting met een christelijk kruis over zijn uniform mag dragen. Vrouwelijk, islamitisch personeel mag wel een hoofddoek op hebben. De man stelde dat het GVB verschillende religies ongelijk behandelt.
    De rechtbank concludeert echter dat dit niet aan de orde is. Het bedrijf beroept zich namelijk op een algemeen kledingvoorschrift: geen enkel personeelslid mag zichtbaar kettingen dragen, of daar nou een kruis aan hangt of niet. ...
    De werknemer is van Egyptische afkomst. Hij droeg een ketting die tot halverwege de borst hing met een kruisje van ongeveer 5 centimeter lang.


Red.:    En nog meer christelijke symboliek gaat eraan:
 

Uit: Volkskrant.nl, 18-11-2009, van de redactie.

Kamervragen om mijter Sinterklaas

Fotobijschrift: Sinterklaas zonder kruisteken op de mijter

De CDA-kamerleden Ad Koppejan en Jan Schinkelshoek hebben kamervragen gesteld over de mijter en tabberd van Sinterklaas. Zij vinden het onverteerbaar dat in sommige gemeenten de religieuze symbolen op de kledingstukken van de Goedheiligman worden weggelaten.
    In bijvoorbeeld Amsterdam en Antwerpen is het kruisteken niet meer zichtbaar op de kledij van de eeuwenoude bisschop. Bewust, volgens de vragenstellers. Sinterklaas zou 'een geloofsneutraal' feest zijn in Antwerpen, en Amsterdam zou de 'multi-etnische bevolking' niet voor het hoofd willen stoten.    ...


Red.:   Of het nu direct van de moslims zelf komt of niet: dit is je reinste discriminatie en intolerantie.
    De passende verzuchting bij die laatste twee gevallen luidt: "Kennelijk is niets heilig meer!". Behalve de islam dan, natuurlijk:


Uit: De Telegraaf, 26-05-2008

Korting op Koran voor Amsterdamse agenten

Politieagenten van het korps Amsterdam-Amstelland kunnen korting krijgen op de nieuwe Koranvertaling van schrijver Kader Abdolah. Als zij het boek aanschaffen, betaalt hun baas de helft van de prijs. Dat liet een politiewoordvoerder maandag weten.

De bedoeling is dat de agenten meer inzicht in de islam en in de aanhangers van dat geloof krijgen. Veel politiemensen weten wel het een en ander van bijvoorbeeld de Bijbel, maar de Koran is voor velen nog vrij onbekend terrein, aldus de zegsman. Volgens hem is de toegankelijke vertaling van Abdolah zeer geschikt voor medewerkers die hun kennis op dit gebied willen bijspijkeren.   ...


Red.:   Het is de omgekeerde wereld: van autochtonen wordt gevraagd zich te verdiepen in de beweegreden van de allochtonen middels de koran, en de allochtonen hoeven zich niet te verdiepen in autochtonen gewoontes als kerst.
   Allochtonen en moslims voelen natuurlijk donders goed dat ze volledig de vrije hand hebben. Knuffel-allochtoon Ahmed Marcouch pakt het goed aan, en zet meteen maar de bijl aan de wortels van de Nederlandse samenleving:


Het Parool, 07-06-2008.

'Meer religie op openbare school'

Openbare scholen moeten veel meer ruimte bieden aan religie, en dan vooral de islam. Gebruiken en feestdagen van moslims moeten worden gerespecteerd.


Dat zegt stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch in een interview in deze krant. Hij wil onder meer dat scholen aandacht besteden aan het scheppingsverhaal, naast de evolutieleer. Volgens Marcouch kunnen islamitische kinderen nu slecht terecht op openbare scholen, omdat ze zich steeds moeten verantwoorden over zaken als hoofddoekjes, gemengd douchen en zwemmen en feestdagen.
    ''Het uitgangspunt moet zijn dat een moslimjongere in het openbaar onderwijs terecht kan zonder zijn religie te verloochenen.'' Volgens Marcouch zijn islamitische scholen 'uit nood' ontstaan, omdat er op de openbare scholen te weinig ruimte was voor religie.
    Hij vindt ook dat het dragen van een boerka op een openbare school bespreekbaar moet zijn. Daarnaast zouden scholen godsdienstles moeten laten geven als ouders daarom vragen. Volgens hem is dat beter dan dat kinderen Koranles krijgen in de moskee. ''Als jongeren door hun dorst naar een religieuze identiteit in de fuik van een antidemocratische stroming belanden, moet je als overheid optreden.''
 

Red.:   Een onduidelijker voorbeeld van hoe het gedogen en tolereren van allochtone en islamitische opvattingen tot wanstaltige excessen leidt, is nauwelijks voorstelbaar. Alweer is hier sprake van de volstrekt omgekeerde wereld: de allochtonen die thuis een volstrekt achterlijk geloof hebben meegekregen, moeten op school uitvoering aangeleerd worden dat religie in het algemeen, en de islam in het bijzonder, een ernstige rem is op het denken en hun lange-termijn maatschappelijke kansen.
    Wat betreft Marcouch als acceptabele allochtoon annex moslim: dit kan nu volledig bijgeschreven worden bij de zeer lange lijst multiculturalistische sprookjes. Want dit is niet zijn eerste volstrekt onaanvaardbare voorstel: eerder heeft hij al een pleidooi gehouden voor agenten met een hoofddoek. De combinatie van agenten met hoofddoek en islam-onderricht op de openbare school laat onomstotelijk zien wat de positie van Ahmed Marcouch is: die van een diep-gelovige islam-propagator. Iemand die nooit iets in het Nederlandse openbare bestuur zou moeten mogen doen, omdat het met deze achtergrond niet anders kan dan dat hij moslims bevoordeelt boven niet-moslims.
    Hoe krankzinnig het scholen-voorstel wel niet is, blijkt uit het feit dat zelfs de Volkskrant er zich tegen keert:


Uit: De Volkskrant, 27-06-2008, hoofdredactioneel commentaar

Marcouch komt met verkeerde oplossing

...   Toch verdient het, alles afwegende, geen steun. De openbare school behoort – de naam suggereert het al – levensbeschouwelijk neutraal te zijn. Een openbare school moet les geven over godsdienst, maar dan in de vorm van cultuurgeschiedenis. ...


Red.:   Daarvoor was wel eerst nodig dat een drietal PvdA-raadsleden uit Marcouch's Amsterdam-Slotervaart uit de partij stapten:


Uit: De Volkskrant, 27-06-2008, van verslaggeefster Map Oberndorff

Nieuwe crisis PvdA Slotervaart

Deelraadslid botst met stadsdeelvoorzitter Marcouch en stapt uit fractie | Bestuur wenst loyaliteit.


Opnieuw is een politieke crisis ontstaan in de PvdA-fractie van Amsterdam-Slotervaart. Deelraadslid Jan Engel, die al meerdere malen kritiek uitte op het functioneren van stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch (PvdA), is na een nieuwe botsing uit de fractie gestapt. Twee andere dissidente raadsleden, Clyde Moerlie en Pieter Beste, beraden zich op hun positie.   ...
 

Red.:   Nog een kleinigheidje dat allang bekend is, maar hier nog eens geïllustreerd:


Uit: De Volkskrant, 31-05-2008, door Karolien Knols

Fleur Agema

Ze is 549 dagen Kamerlid voor de PVV. Tot nu toe werden alle moties van Fleur Agema (31) verworpen. ‘Wat niet wil zeggen dat iedereen het altijd met me oneens is.’
...
Heeft u in uw eigen leven ook last gehad van de multiculturele samenleving?

‘Ik liep vorige week op straat, in een rode jurk, komen er twee Marokkaanse jongens langs, zegt de een tegen de ander: ‘Abou, Abou, pak ’r.’ Als we vijftien jaar geleden tegen dit soort jongens hadden gezegd: ‘Zo gaan we hier niet met elkaar om’, dan hadden we nu niet de strandterroristen gehad die ik ook vorige week langs een groepje vrouwen zag lopen. Die vrouwen lagen topless te zonnen, de jongens begonnen seksueel getinte opmerkingen te maken, binnen tien minuten hadden alle vrouwen hun bovenstuk weer aan, en na een half uur was de helft van de groep vrouwen weg. Dan denk ik: is dat wat ze willen, dat we ons onbehaaglijk voelen?’    ...


Red.:   Kijk, een groep autochtonen jongens zou eens opmerkingen moeten maken over hoofddoekjes of djellaba's - ze zouden meteen aangeklaagd worden wegens discriminatie en racisme.


Uit: De Volkskrant, 28-05-2008, van verslaggeefster Samira Ahli

Fouilleren begint al gewoon te worden

Nu ook fouilleeracties in Zeeburg en Amsterdam-Oost | VVD: 'Waarom wel in Oost, maar niet in West?'

Tussentitel: In risicogebieden is er een daling van het aantal wapen incidenten

De twee Amsterdamse deelgemeenten waren fel tegen, maar het gemeentebestuur drukte toch door. Binnenkort mag preventief worden gefouilleerd in de stadsdelen Zeeburg en Oost/Watergraafsmeer, zo heeft burgemeester Cohen donderdag beslist.   ...


Red.:   Multiculturalisten praten graag over het geven en nemen qua cultuur. Kijk, dit is nu weer één van die dingen die allochtonen meenemen voor onze cultuur: wapenbezit en fouilleeracties.
    Het volgende artikel was toch weer een ogenopener:


HP/De Tijd, 13-06-2008, column door Fleur Jurgens

Kusjes

Kinderen uit verschillende culturen mengen helemaal niet En dat ligt niet aan de witte kinderen
.

Tussentitel: Migrantenkinderen zijn hier de baas. En ze gedragen zich als wilden.

We zaten op een bankje op het Henrick de Keijserplein, ik en nog een paar andere moeders uit de Amsterdamse Pijp. Onze kinderen speelden in de zandbak en wij namen er de wereld door.
    Je zou het misschien niet zeggen, maar het Henrick de Keijserplein is een aardig laboratorium voor de toekomst. Kinderen uit verschillende milieus en culturen spelen hier samen. Hoewel, dat valt in praktijk dus bitter tegen.
    Marokkaanse jongetjes bezetten er soms dagenlang de glijbaan. Laatst vroeg mijn dochter hun onnozel of ze er alsjeblieft ook op mocht. Een jochie spuugde naar haar. Toen ik me ermee bemoeide, lachten hij en de anderen me uit. Ze waren pas een jaar of acht, maar hun minachting jegens Hollanders was volledig uitgerijpt.
    Wij, blanke hoogopgeleide moeders, verbaasden ons al jaren over deze speeltuin, al spraken we dat zelden hardop uit. Zo vroegen we ons in het begin nog af waar toch de ouders van deze kinderen waren. Maar al snel kwamen we erachter dat veel aanwezige kinderen hier doodleuk voor een middagje worden achtergelaten, alleen of in het gezelschap van een iets oudere broer.
    Dat gaat toch in tegen elk ouderlijk instinct, vonden wij op het bankje,je kind in de grote stad alleen achterlaten? Hoe analfabeet je ook bent, zoiets doe je niet!
Een paar jaar geleden zijn er na enkele incidenten - iets met afPersing - toezichthouders aangesteld, kansarme jongeren die skateboards verhuren. Maar die zijn vooral met elkaar bezig en hun blingbling.
    In de praktijk zijn de migrantenkinderen hier dus de baas. Ze gedragen zich als wilden. En als ze honger hebben,jatten ze een grote zak chips bij de buurtsuper.
    Wij hebben er heus lang omfloerst over gesproken. Maar deze middag waren we het er zomaar over eens: de multiculturele samenleving is een vette leugen. Kinderen mengen niet, en dat ligt niet aan ons.
    Een van ons stortte haar hart uit over haar zoontje. Laat ik hem Pietje noemen. Pietje gaat naar een 'zwarte' school in de buurt. Met die incorrecte Amsterdamse term doel ik op het percentage 'achterstandskinderen met laagopgeleide ouders van niet-westerse afkomst'. Op een 'zwarte' school ligt dat percentage boven de 75 procent.
    Hoe dan ook, de ooit zo idealistische moeder van Pietje overwoog nu haar zesjarige zoon van school te halen. Hij had aanvankelijk nog leuk met zijn klasgenootjes gespeeld, hoor. Maar sinds kort was Pietje wat timide. Op een ochtend begreep de moeder van Pietje waarom, toen een struise Marokkaanse moeder haar publiekelijk berispte. Pietje had haar dochter namelijk 'vieze woorden' geleerd. Welke dan? 'Kusjes geven.' Pietje, een zesjarig kind, stond sindsdien bekend op school als 'viespeuk'.
    We waren geschokt, al zijn we op onze gemengde school heus wel wat gewend. "Waarom hebben onze moeders beha's staan verbranden, als onze kinderen zich moeten schikken naar een verwrongen seksuele moraal?" vroeg de moeder van Pietje zich verontwaardigd af.
    Het incident bleek niet op zich te staan, vervolgde ze. De schooldirecteur - die ze om raad had gevraagd - vocht bijna dagelijks tegen de vooroordelen van migrantenkinderen. In de hogere klassen waren Nederlandse meisjes al door Marokkaanse en Turkse jongens tot de orde geroepen omdat zij in korte broek naar school kwamen, of omdat zij hun haar los droegen. De gemengde zwemles was een steeds terugkerende halszaak, immers 'verboden' in de islamitische cultuur. En hetzelfde gold volgens sommigen voor schoolreisjes, kinderfeestjes en ouderavonden. Alle clichés bleken gewoon waar. Daar baalden wij van, daar op dat bankje.
    Op dat moment stond Karima voor me, het zevenjarige klasgenootje van mijn dochter. Haar moeder was even boodschappen doen, zei ze. Dus nu wilde ze gauw weer oefenen op de fiets van mijn dochter. Want fietsen is niet netjes voor een meisje. En daarom had ze het nooit geleerd.
    Ik kende haar nog van schoolreis vorig jaar. We zaten in de bus naar Sprookjeswonderland, toen ze naar buiten had gewezen: "Wat is dat?"
    "Dat is een koe, Karima."
    Maar dit jaar mocht Karima niet mee van haar vader, want ze bleven ook overnachten. En met die zevenjarige jongetjes weet je het maar nooit.


Red.:   Kijk, zoiets is nu volstrekt ondenkbaar in de Volkskrant. Daar gaan al dit soort multiculturele contacten tussen kinderen fantastisch - een voorbeeld voor de toestanden die bij volwassenen heersen
    En mochten er al problemen zijn, dan ligt dat altijd en uitsluitend bij de autochtone kinderen. want iedereen weet het: racisme is een exclusief blanke eigenschap - net als xenofobie en culturele bekrompenheid en kleinzieligheid. Allemaal puur blank.
    Er lijkt een nieuwe trend zijn kop op te steken in allochtonen- en multicultiland: de directe aanval:
 

Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 13-05-2008, column door Sabra Dahhan

Geef niet op!

Als 12 jaar oude achtste groeper wist Sabra Dahhan niet welke middelbare school bij haar paste en praatte ze met haar vriendinnetjes over de griezelige nabije toekomst als brugklasser.
Ze was een goed meekomende leerling, sprak twee talen vloeiend, stelde vragen aan de meester waar hij zelf geen antwoord op had (‘Wat komt er als de mens is uitgestorven?’), en hield veel van rekenen want dat kon ze snel. Ook vond ze biologie leuk, want ze wilde later dokter worden.
    Haar studieadvies in groep acht: havo. Ze kon het niet geloven.
    Haar ouders net zo min, dus gingen zij een gesprek aan met de leerkracht om deze uit te horen over de, in hun ogen te lage inschatting van het intellect van hun dochter. De leerkracht besloot er havo/vwo-advies van te maken.   ...
    Zo vervolgde Sabra haar weg naar het gymnasium. Ze was goed in Latijn, want de Italiaanse lerares zag iets bijzonders in haar. Ze deed haar best, en was perfectionistisch als het ging om haar cijfers. Een Nederlands leraar noemde haar ‘het Mohamedaantje’ van de klas, en haar droom om arts te worden werd haar vaak ontnomen door leerkrachten die fluisterden: ‘Ik denk niet dat jij over dat talent beschikt, Sabra’. Toch ging ze door, haalde haar diploma en zwaaide er letterlijk mee in het gezicht van de leraren die haar ontmoedigd hadden. Nu is ze op weg om arts te worden.
    In de openbare bibliotheek zaten een aantal weken geleden 3 Marokkaanse jongetjes van een jaar of elf. Bilal, Ashraf en Ali heetten ze. Ik begon een gesprek met ze. Zomaar omdat ik me verveelde en ze mij aardig leken. Ze kwamen elke dag na school naar de bibliotheek. Beneden lazen ze boeken van Carry Slee en Paul van Loon, en op internet bereidden ze hun spreekbeurten voor. Bilal’s lievelingsdier was de tyrannosaurus rex, waarna een hele uitgebreide beschrijving volgde wat de uitsterving van dit dier voor hem betekende.
    Ze vroegen naar mijn hobby’s, mijn geloof en mijn liefdesleven. Intelligente jongens, die de talen Berbers, Arabisch en Nederlands perfect beheersten.
    'De meester zegt dat mijn gedrag niet bij het vwo hoort'
Ali was 12 jaar oud, en had al een krantenwijkje. Het geld gaf hij aan zijn moeder, zodat ze wat meer boodschappen kon doen. Gefascineerd was ik naar ze aan het luisteren. Ze vertelden me dat ze alledrie vmbo-advies hadden gekregen. Mijn mond viel open van verbazing. Ik vroeg ze of ze niet boos zijn daarover, en of ze niet naar de havo of naar het vwo zouden willen. ‘De meester zegt dat mijn gedrag niet bij het vwo hoort, en dat ik beter met mijn handen kan werken.’ Ik vroeg ze wat ze wilde worden. Bilal zei zonder twijfel: ‘Loodgieter’. Ali keek me aan en zei: ‘Kickbokser’. Ashraf wilde automonteur worden.
    Uit een vandaag gepresenteerd onderzoek van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) blijkt dat allochtone leerlingen bij het verlaten van de basisschool vaak worden onderschat. De hoogopgeleide tweede generatie Turkse en Marokkaanse jongeren doorlopen dikwijls een langere route dan hoogopgeleiden met een Nederlandse afkomst. Het feit dat in een land als Nederland afkomst medebepalend is voor iemands kansen op onderwijsniveau is onacceptabel. ...
    De opklimrouten die ontworpen zijn binnen het onderwijs worden vaak gebruikt door allochtone leerlingen. Dat deze routes in de loop van de jaren zijn afgesneden is ronduit schandalig. ...


Red.:   Het verhaal over Sabra Dahhan zelf klinkt grotendeels geloofwaardig. Het verhaal over de jongetjes klinkt volkomen ongeloofwaardig - 'ze vroegen naar mijn hobby's . ..' - het klinkt larmoyant. Wat ook ineens het klachtendeel van haar eigen verhaal een stuk minder aannemelijk maakt.
    Voor een verdere analyse eerst nog een verhaal:


Uit: De Volkskrant, 30-07-2008, door Ugur Pekdemir

Allochtonen verdienen een goed schooladvies

Het Nederlandse onderwijssysteem pakt slecht uit voor allochtonen, constateerde de OESO in 2007. Duizenden talentvolle allochtone studenten bereiken het hoger onderwijs niet, omdat ze op jonge leeftijd vmbo-advies krijgen. Volgens de OESO is er ‘een reëel gevaar dat het onderwijs een serieuze sociale tweedeling langs culturele lijnen verdiept’.   ...
    Het netwerk van hoogopgeleide Turkse Nederlanders, TANNET, vraagt aandacht voor de kapitaalvernietiging als gevolg van verkeerde schooladviezen. Velen uit het netwerk hebben een te laag schooladvies gekregen en een lange weg van lbo, mbo, havo en vwo moeten afleggen om uiteindelijk de universiteit te bereiken. ...
    Allochtone kinderen moeten het voordeel van de twijfel krijgen. Ouders en school moeten er vervolgens alles aan doen hen te helpen hun opleiding te voltooien.


Red.:    De OESO is een globaliseringsclub die voor immigratie is en haar adviezen haalt bij multiculti instellingen.
    Het proces waar Ugur Pekdemir en Sabra Dahhan opwijzen heeft een eenvoudige en voor de hand liggende oorzaak, die onze koene voorvechter van de eigen allochtonen zaak natuurlijk nooit kunnen zien: dat allochtone kinderen met enorme taalachtsterstanden op school komen, die leiden tot veel langzamer leren van alle andere zaken. Die taal- en andere achterstanden worden op school niet meer in gehaald omdat de Nederlandse kinderen ook voortdurend bijleren. Pas als de Nederlandse kinderen klaar zijn met leren, kunnen de allochtonen inhalen. En dat dan natuurlijk voornamelijk voor degenen die hoger opleidbaar zijn. Hetgeen is wat Pekdemir constateert.
   De schuld ligt dus bij de allochtonen die hun kinderen opvoeden in het allochtoons. Ugur Pekdemir en Sabra Dahhan, die het door ervaring hadden kunnen weten, leggen de schuld bij de autochtonen. Zoals allochtonen altijd doen. Het is een gotspe, want het zijn de allochtonen die ons onderwijs bedreigen uitleg of detail .
    Oh ja. Wat willen allochtonen als Ugur Pekdemir zelf doen om dit te verbeteren, dat wil zeggen: voor minder taalachterstand te zorgen, dat wil zeggen, hun kinderen in het Nederlands op te voeden? Nou ook daarover heeft Pekdemir gepubliceerd in de Volkskrant - alleen de kop van het artikel is nodig:


Uit: De Volkskrant, 27-07-200, door Ugur Pekdemir

Gun immigranten de tijd om te integreren
...

Red.:   Wat wil Ugur Pekdemir dus zelf doen aan het door hem geconstateerde probleem? NIETS!
    Nu staat dit probleem niet op zich. Allochtonen worden gestimuleerd en geholpen bij dit gedrag door een relatief kleine groep autochtonen - de multiculti wereld. Het stuk van Pekdemir stond dan ook naast een stuk uit die wereld:


Uit: De Volkskrant, 30-07-2008, door Josée Coenen, docent Nederlands aan de Hogeschool IPABO te Amsterdam en coördinator van de post hbo-opleiding leraar Nederlands aan anderstalige leerlingen in het primair onderwijs

School oorzaak taalachterstand

Kinderen met een taalachterstand moeten op de basisschool lessen Nederlands krijgen van speciaal opgeleide leerkrachten, meent Josée Coenen
.

In het tv-programma Zomergasten van afgelopen zondag sprak minister Plasterk zijn verbazing uit over de gebrekkige beheersing van het Nederlands van een 18-jarige Marokkaan, geboren in Slotervaart, Amsterdam. Hij vergeleek deze met zijn Duitstalige vader die op 11-jarige leeftijd, afkomstig uit een goed milieu, naar Nederland kwam en binnen een mum van tijd Nederlands sprak.
    Plasterk benadrukte het belang van Nederlands leren en zei dat als allochtone kinderen met een achterstand in het Nederlands op school komen en deze met een tweejarige achterstand weer verlaten, er iets mis is. ...
    Als we de situatie van Plasterks vader vergelijken met die van de Amsterdamse Marokkaan, dan zien we dat de Duitse Plasterk zijn moedertaal al grotendeels beheerste voordat hij naar Nederland kwam. Bovendien zat hij ingebed in een verbaal sterk ontwikkeld milieu waar ongetwijfeld veel gelezen werd. De Marokkaan daarentegen, veelal Berbersprekend, is op 4-jarige leeftijd nog maar net begonnen met het verwerven van zijn moedertaal, een proces dat tien tot twaalf jaar duurt.
    Kijken we naar de Nederlandstalige contacten, dan zien we Plasterks vader ondergedompeld worden in een Nederlandstalige omgeving, waardoor hij het Nederlands op een natuurlijke wijze kon verwerven. De Marokkaan uit Slotervaart daarentegen heeft nauwelijks contacten met Nederlandstalige leerlingen of met andere Nederlanders in de buurt; hij komt op een zwarte school en de enige Nederlandssprekenden die hij ontmoet, zijn de leerkrachten.
    Dan zit onze Marokkaan op school en volgt hij het onderwijs in het Nederlands. Omdat hij het Nederlands niet beheerst, gaat er veel langs hem heen. Bovendien ontvangt hij geen specifieke Nederlandse les die het hem mogelijk zou maken het onderwijs te volgen. Vandaar dat hij de basisschool met twee jaar achterstand verlaat. Daarna gaat hij wellicht naar het vmbo en valt daar misschien al snel uit, omdat hij het aanvangsniveau niet beheerst.   ...
    De oplossing is niet gelegen in gemengde scholen, want de allochtone kinderen moeten nog steeds Nederlands leren om het onderwijs te kunnen volgen; ook niet in verandering van de samenstelling van buurten, wat jaren in beslag neemt; en evenmin in de vroeg- en voorschoolse projecten, omdat die zich richten op de eerste fase van Nederlandse taalverwerving en meestal geen vervolg krijgen op de basisschool.
    Nee, de oplossing is het geven van specifieke lessen Nederlands, gedurende de hele basisschool, door hiervoor opgeleide leerkrachten. ...


Red.:   Josée Coenen moet wel een aanzienlijk probleem aan haar gezichtsveld hebben, dat ze voortdurend de oorzaak van de problemen herhaalt, maar het desondanks niet ziet: de Marokkaan leert slecht Nederlands omdat hij omgeven is met andere Marokkanen die slecht Nederlands spreken. En net als die ene Marokkaan die ze centraal stelt, spreken al die andere Marokkanen waar die ene Marokkaan mee omgaat slecht Nederlands en in hun onderlinge omgangstaal Marokkaans, omdat ze opgevoed worden in het Marokkaans (berbers).
    De oplossing die Coenen wél voorstelt, is onhaalbaar. Zij stelt voor dat allochtonen speciale leerkrachten krijgen. Dat wil zeggen: extra opgeleide leerkrachten speciaal voor allochtonen. Dat is duur. En omdat het autochtonen intrinsiek buitensluit uit een dure voorziening, is het discriminatie en racisme. Als zoiets er ooit komt, moet de rekening naar degenen die het probleem veroorzaken en van de oplossing profiteren: de allochtonen.
    Let overigens op de functie van Coenen - dit is ook het soort mensen (dat uit de multiculti wereld) dat door buitenlandse internationale organen als de OESO om advies wordt gevraagd aangaande de gang van zaken rond allochtonen. Waardoor instituten als het OESO met allerlei negatieve berichten over Nederland komen. Voor Nederland schadelijke berichten. Over cultuurbedreiging gesproken.
   En nog een opmerking hierover: dat men op deze manier de gelegenheid een volkomen foute zaak te promoten, zegt ook weer veel over de Volkskrant - zowel qua houding als qua inzicht. want het leidt weinig twijfel dat dit soort meningen sterk bijdraagt aan de verwijdering tussen de culturen.
     Een jaar later, en weer iemand die weet waar het aan ligt (de autochtonen) en het gaat aanpakken: Prem Radhakishun, Suri-relmoslim, die zeker weet dat de achterstand van allochtonen kinderen aan het onderwijs ligt. Een hele programmaserie werd er aan gewijd, natuurlijk door de nationale multiculti-omroep, de NPS. Hier is het resultaat - natuurlijk was er ook nu zorgvuldig voor gewaakt dat de de toestand representatief werd voorgesteld - iedereen weet dat dat in de groep die wegens te grote achterstand mag doen (in voornamelijk de grote steden) iets als 80 procent of meer allochtonen zitten - nu waren er te veel blanken (normaal andersom):


Uit: De Volkskrant, 19-03-2009, door Pier Bergsma, voormalig directeur van een basisschool

Prem heeft kinderen en leerkrachten beschadigd

... in de realitysoap De school van Prem. Daar konden we tien normale basisschoolleerlingen volgen op weg naar een hogere Citoscore. ....
    Televisiemaker Prem Radhakishun zou geschikt zijn als onderwijzer. Hij heeft iets van een vriendelijke beer die op zijn tijd streng kan zijn. Dat is dan meteen ook het enig positieve dat ik over dit programma kan bedenken. Volgens Prem ‘hebben in Nederland talloze kinderen een leerachterstand. Daardoor scoren ze te laag op de Citotoets. Het onderwijssysteem faalt.’
    Donderdag 12 maart was het zover. Met herautgeschal kwamen de kinderen de feestelijke Nijenrodezaal binnen om de einduitslag te horen. Ondanks de opgefokte sfeer was het een treurige aangelegenheid. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de uitslag van Denzel, die graag naar de havo wil. Van zijn school kreeg hij een vmbo-basisadvies. Hij haalde nu na intensieve begeleiding een Citoscore van 518. Volgens Prem kon hij daarmee naar vmbo-kader. Dat is onjuist, want daarvoor geldt een adviesscore van 524.
    De vader van Joost concludeerde dat zijn zoon nu met 537 een ‘vet’ havo-advies had, maar het is maar twee punten hoger dan de gemiddelde score, die dit jaar op 535 lag. Lisa scoorde met haar 519 nog lager dan een jaar geleden, maar Prem had als troost dat ‘school niet het allerbelangrijkste is’. Ze moest huilen.
    Dit vreselijke programma reduceerde kinderen tot een getal, terwijl Cito slechts een hulpmiddel is om tot een verantwoord schooladvies te komen. Hoewel Prem de suggestie wekte dat het allemaal geweldig was, moeten we vaststellen dat zes van de tien kinderen nog steeds beneden het gemiddelde scoorden.
    Prem heeft kinderen beschadigd. Het zal duidelijk worden dat aan de overspannen verwachtingen niet tegemoet kan worden gekomen en dat het oorspronkelijke schooladvies dat na bijna acht jaar onderwijs gegeven werd, in overgrote meerderheid terecht was. Dat kan ook niet anders.
    Minstens zo erg is dat hij tien weken lang leerkrachten van groep acht heeft beschadigd, waarvan de meesten elke dag met grote inzet hun werk doen. Bij ouders bevestigt hij het beeld van een tekortschietend onderwijs. Dat is bezijden de waarheid.
    Prem wil volgend jaar verder strijden tegen de misstanden. ... is het een idee om over drie jaar na te gaan hoe het Prems proefkonijntjes werkelijk vergaan is?


Red.:   De zoveelste aanwijzing dat dit soort hulpprogramma's van beperkte nut zijn. Alleen in die gevallen van duidelijk slecht onderwijs zal het iets uitmaken.
    Een andere vorm van aanval is die van "Discriminatie!": als Nederland maatregelen neemt die overlast of andere negatieve gevolgen van de allochtone immigratie wil bestrijden, dat wordt er "Discriminatie!"geroepen, omdat die maatregelen bepaalde etnische groepen betreffen:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 27-05-2008, column door Sabra Dahhan

Discriminatie in de naam van integratie

Langzaamaan wordt onze wetgeving doordrenkt met regels die sommige bevolkingsgroepen uitsluiten en wegjagen.


Tussentitel: Als mensen de ontgroening hebben doorstaan, geef ze dan ook een
                  fatsoenlijke plek in de samenleving

Deze maand presenteerde Human Rights Watch een rapport waaruit bleek dat Nederland regels hanteert voor nieuwkomers die de internationale mensenrechten schenden. Er wordt onderscheid gemaakt in etniciteit als het gaat om het afleggen van de integratietest die migranten herenigd met hun gezin in Nederland.
    Hoewel elk land vrij is eisen te stellen aan nieuwkomers, mogen deze eisen niet voor de ene nationaliteit wel opgaan en voor de andere niet. Volgens Human Rights Watch vertraagt deze test de integratie, is deze in strijd met het familierecht en is het een sterk signaal naar bepaalde bevolkingsgroepen dat ze niet welkom zijn.
    Wezenlijke integratie vraagt om een benadering van nieuwkomers zonder te discrimineren op basis van nationaliteit en hoort consistent te zijn met de internationale mensenrechten.
    Hoe trots moeten we zijn op Nederland, als wij met ons integratiebeleid op de vingers worden getikt door een vooraanstaande mensenrechtenorganisatie?   ...
    Langzaamaan wordt onze wetgeving doordrenkt met regels die sommige bevolkingsgroepen uitsluiten en wegjagen. 
    De betwiste integratietest heeft dan ook bewerkstelligd dat er een flinke daling is geweest van het aantal aanmeldingen bij Nederlandse consulaten in Marokko en Turkije na het eerste jaar van de invoering van de test.
    De graadmeter van een succesvol integratiebeleid is echter niet het aantal migranten wat tegen een gesloten deur aanloopt, maar in hoeverre mensen zich thuis voelen na toegang tot Nederland. Nederland heeft het recht de lat hoog te leggen voor nieuwkomers, mits ze binnen de norm van het internationale recht vallen. Maar als mensen die ontgroening hebben doorstaan hebben ze ook recht op een fatsoenlijke plek binnen deze samenleving.
    Een Nederlands paspoort betekent nog niet dat je als volwaardige Nederlander wordt beschouwd. Een leven lang ‘integreren’, zonder duidelijk te weten waarom en hoe, is de eis aan een aantal groepen ‘allochtonen’.
    De integratietest houdt voor deze selectieve groepen (vooral Turken en Marokkanen) gewoonweg niet op na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.
    Het onderscheid op basis van etniciteit begint bij de integratietest, gaat daarna gerust door in het dagelijks leven en baant zijn weg naar het politiek bestel. Zullen wij de volgende keer weer een eervolle vermelding krijgen van Human Rights Watch?


Red.:   In dit stuk staat bijna per regel een leugen. Vanaf kop: in Nederland wordt niemand uitgesloten noch weggejaagd. In Nederland wordt onderscheidt gemaakt op gedrag, en niet op etniciteit. Nederland stelt eisen qua niveau voor immigranten, net als Amerika, Canada en Australië, en schendt dus niet de mensenrechten. Immigranten worden niet gediscrimineerd op basis van nationaliteit. Nederlandse trots heeft niets te maken met Marokkaanse gekwetstheid, omdat de Marokkanen zelf zijn die zich in een negatief daglicht stellen. Aanwezige immigranten wordt op geen enkele manier de toegang tot Nederland of een fatsoenlijke plek ontzegd. De eis tot integreren wordt in bekende immigratielanden als Amerika, Canada en Australië als vanzelfsprekend gezien. In het dagelijkse leven wordt niet meer op basis van etniciteit gehandeld dan in overeenstemming met het afkeerwekkende gedrag van immigranten van bepaalde etniciteit.
    Het is allemaal heel simpel: Sabra Dahhan is Marokkaanse, heeft de pest in over de slechte reputatie van Marokkanen in Nederland (trouwens, overal waar Marokkanen in Europa zitten). Dus is ze erop uit de reputatie van Nederland te bezoedelen. Hier wordt dat openlijk gedaan, maar achter de schermen door immigrantenorganisaties richting internationale instellingen als HRW, die natuurlijk niet zelf onderzoek doen, maar afgaan op rapporten van instelling, dat wil  zeggen: multiculturele en immigranten instellingen.
    Een typisch islamitische reactie dus: wraak!
    Meer over het valse gebruik van de term "discriminatie" hier uitleg of detail .
    Terug naar wat bevestigingen van een andere bekende kwestie:


Uit: De Volkskrant, 30-07-2008, van verslaggeefster Elsbeth Stoker

‘Roze collega voelt zich niet meer welkom’

FNV: homofobie is afgelopen twee jaar toegenomen
.

...    ‘Docenten durven bijvoorbeeld niet voor hun seksualiteit uit te komen, omdat leerlingen steeds minder accepteren’, vertelt Peter Gortzak, vicevoorzitter FNV. Meijer denkt dat de toename van homofobie onder meer wordt versterkt door de komst van ‘kleurrijke types’. ‘Het gaat niet alleen om moslims, maar ook katholieke Polen. Sommigen hebben nog ouderwetse ideeën.’   ...

Tussenstuk:
‘Je zegt niet: hoi, ik ben Anne en ik ben homo’

Wie: Anne van Baarle uit Rotterdam (31)
Baan: projectmanager bij Cendris, onderdeel van TNT

‘Ik heb de indruk dat de homofobie licht toeneemt. Ik ben wel eens uitgescholden voor homo als ik uit de kroeg kwam. Met die informatie kan ik niet veel, de constatering klopt.
    ‘Enkele vrienden hebben vervelender ervaringen gehad. Zij zijn echt lastiggevallen door een groepje jongens. In dit geval waren het Marokkanen, maar ik wil niet stigmatiseren.   ...


Red.:   Natuurlijk is er geen sprake van stigmatiseren, dat wil zeggen: iets dat anderen ozuden  doen - er is sprake van zelfstigmatisatie.
    De Volkskrant is teruggekomen op de kwestie van het voorstel van Ahmed Marcouch om de openbare school te islamiseren. Er is een driedelige serie aan gewijd, geschreven door vaste reporter uit en fans van de multiculturele samenleving Janny Groen en Annieke Kranenberg, met als slot de reacties van Marcouch op het voorgaande. Eerst het aspect van de algemene relaties tussen moslims en de rest:


Uit: De Volkskrant, 08-08-2008, door Janny Groen en Annieke Kranenberg

'Islamles, net zoals theaterles'

Koranscholen zijn slecht voor kinderen, stelde de Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Marcouch deze zomer. Volgens hem zijn kinderen beter af met islamlessen op gewone scholen. Hij oogstte kritiek. Laatste deel van een drieluik: Marcouch reageert.

Hij is een 'luisterend' politicus met voelhorens in zijn wijk en elders in het land, zegt voorzitter Ahmed Marcouch van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart. Al luisterend merkte hij dat bij islamitische ouders een grote behoefte aan enige vorm van religieus onderwijs bestaat en dat sommige noodgedwongen uitwijken naar dubieuze koranschooltjes of naar puur islamitisch onderwijs.
    ...  'Maar er gaapt een gigantische kloof tussen thuis en de openbare school. Er is geen vertrouwen. Veel ouders hebben het idee dat ze pas geaccepteerd worden als ze de islam thuislaten.'
    Dat wantrouwen moet worden doorbroken, vindt de PvdA-politicus. ...
    In zijn tijd bij de Amsterdamse politie heeft hij geleerd dat het instrument van Pinto, interculturele communicatie, ontoereikend is. Marcouch kan niet genoeg benadrukken: 'Het gaat om vertrouwen. Moslims moeten zich veilig voelen. Ik denk dat Pinto de vertrouwenskloof onderschat.'


Red.:   Hier staat het zeernadrukkelijk: moslims wantrouwen de westerse samenleving. En wantrouwen is natuurlijk een emotie die zelden alleen komt. Moslims hebben dan natuurlijk ook, in diverse mate, een afkeer van de Nederlandse samenleving.
    Marcouch wil daar wat aan doen, zoals blijkt uit het volgende citaat uit het stuk:

  ... Dat wantrouwen moet worden doorbroken, vindt de PvdA-politicus. Dat doe je door ouders het gevoel te geven dat op de openbare scholen ruimte is voor leerlingen met religieuze behoeften. Daarom stelde hij in juni voor islam lessen te geven op reguliere basisscholen.  ...
    Nu is het zo dat veel ouders over religie zwijgen in hun contacten met de openbare school. 'Ik vertel het niet, ze begrijpen het daar toch niet. Dat krijg ik vaak te horen. Dus worden gevoelige onderwerpen als zwemles, douchen na de gymnastiek, het hoofddoekje of islamitische vrije dagen helemaal niet besproken. Ze regelen een briefje bij een dokter met de boodschap dat het zoontje een ziekte heeft en niet na de gym mag douchen.'
    Met het aanbieden van islamlessen toont de basisschool dat er ruimte en respect is voor het geloof. 'Dat is een stap naar vertrouwen tussen ouders en de school. Mijn voorstel komt voort uit de realiteit van nu, uit een gevoel van maatschappelijke urgentie. De islamdiscussie woedt overal, op de televisie, in de wijk. Vaak heftig, soms zelfs onfatsoenlijk. Dan moet er op school ook aandacht voor zijn. Het gaat mij om de lange termijnvisie, dat moslimkinderen zich thuis gaan voelen in het reguliere onderwijs. Zodat ze sterke persoonlijkheden worden, trotse Nederlandse moslims.'
    Met hoogleraar interculturele communicatie David Pinto (de Volkskrant, 7 augustus) vindt Marcouch dat de huidige leerkrachten beter geschoold moeten worden in het omgaan met culturele verschillen. Zaken die schuren moeten in een gemengde klas makkelijker bespreekbaar worden.
    Oneens is hij het met Pinto's opmerking dat islamlessen op basisscholen moslims op een ongewenste manier apart zetten. 'Er zijn toch ook aparte lessen theater, gedichten schrijven, streetdance. Waarom is islamles dan ongewenst?' ...

De algemene conclusie is ook zeer nadrukkelijk: om het wantrouwen van de moslims weg te nemen, moet de westerse maatschappij meer islamitisch worden.
    De onderbouwing in de detailredenaties: de ouders zwijgen over religie, dus moet de school erover praten. De ouders leggen (naar men beweert) religieus gemotiveerde gedragsregels op, dus de school moet die accepteren (tussen twee haakjes: als dat gescheiden zwemmen enzovoort niet religieus gemotiveerd wordt, is er geen enkele reden dat zij zich niet aan ons zouden aanpassen, want ze wonen hier!). Autochtonen leerkrachten moeten geïnstrueerd worden in interculturele communicatie, in plaats van dat allochtonen leerlingen erin geïnstrueerd worden (praktisch: autochtone leerkrachten moet geïnstrueerd worden dat leerlingen hoofddeksels dragen in de klas, in plaats van dat allochtonen leerlingen geïnstrueerd worden dat er geen hoofddeksel, dus ook geen hoofddoeken, gedragen worden in de klas).
    En tenslotte een gotspe van het zuiverste water: kritiek op islam of moslims wordt tegenwoordig alom afgedaan als racistisch: "Want het zet een bepaalde religieuze en etnische groep apart". Islamlessen verschillen fundamenteel van theaterlessen, omdat het een bepaalde religieuze en etnische groep apart zet - theaterlessen volg je naar talent, religielessen naar afkomst. Racisme dus, die religielessen, volgens diezelfde intellectuele volksmond.
    Als slot kan hier weer de mantra herhaald worden: slechts alleen al door hun geloof en hun aantal vormen moslims een dodelijke bedreiging voor de westerse samenleving, als er in die samenleving te veel krachten zijn die aan de religieuze eisen willen toegeven. En dat laatste is in Nederland overduidelijk het geval.
    Nog een voorbeeld: de bedreiging voor de veiligheid van de openbare ruimte. Al bekend: het lastigvallen van vuilnismannen in Amsterdam, van ambulancepersoneel in Amsterdam, en van openbaarvervoer personeel over heel Nederland waar er allochtonenwijken zijn:


Uit: De Telegraaf website, 14-09-2008, door Sebastian Schramm

Bus mijdt Goudse wijk

Na een reeks incidenten heeft vervoersbedrijf Connexxion gisteren besloten de Goudse probleemwijk Oosterwei links te laten liggen.


De maatregel volgt op klachten van buschauffeurs. Zij melden dat zij op hun route door de wijk worden bespuugd, bedreigd en beroofd door vooral Marokkaanse jongeren, die stelselmatig tegen de bussen zouden schoppen.
    ,,De maat is na een lange reeks incidenten vol", bevestigt woordvoerster Anja Pieroen van Connexxion.
    Sinds gisteren rijden de chauffeurs met een grote boog om de beruchtste plekken in de probleemwijk Oosterwei heen.    ...
De druppel die de emmer deed overlopen was de beroving van een 37-jarige chauffeur in Gouda, die woensdag onder bedreiging van een mes zijn wisselgeld aan een nog voortvluchtige man moest afstaan. Connexxion zegt een signaal aan de politie en de gemeente te willen geven dat het zo niet langer kan. ,,Wij beseffen heel goed dat het mijden van bepaalde buurten niet de oplossing voor dit hardnekkige probleem is. Er worden namelijk mensen gedupeerd die hier part noch deel aan hebben", aldus de zegsvrouw.  ...


Red.:   Natuurlijk is er een oplossing voor dit probleem dat geen of meer minder mensen dupeert: het weigeren van Marokkaanse jongeren - of eigenlijk nog beter: alle Marokkanen, want die Marokkaanse jongeren zijn de kinderen van die andere Marokkanen, die hun kinderen ten eerste tot Nederland-vijandige mensen hebben opgevoed, of die kinderen niet corrigeren in hun Nederland-vijandige gedrag.
    Over de systematiek van het verschijnsel:


Uit: De Volkskrant, 27-12-2008, ANP

Veel agressie tegen buschauffeurs

Een op de tien chauffeurs en controleurs in het stads- en streekvervoer heeft te maken gehad met lichamelijk geweld. Een op vijf heeft een doodsbedreiging naar het hoofd geslingerd gekregen en driekwart is uitgescholden. Ongeveer een op de veertien is in 2008 bedreigd met een wapen. Een op de vijf voelt zich tijdens het werk onveilig.
    Dat blijkt uit een enquête die het NIPO heeft gehouden in opdracht RTL Nieuws onder ruim 1.600 vakbondsleden die werken als chauffeur of controleur in bus, tram of metro.   ...


Red.:   En het leidt geen enkele twijfel waar dit vandaan komt. Zie het voorgaande bericht, of neem zelf eens een busritje om de bevolking daar zelf te aanschouwen. Het openbaar vervoer is onveiliger geworden - door de allochtonen.
    Maar de volle omvang komt niet eens naar buiten:


Uit: Volkskrant website, 30-05-2009, ANP.

'Veel misdragingen OV worden niet meer gemeld’

Bondgenoten is verheugd dat reizigers zich tevredener voelen in het openbaar vervoer dan een jaar eerder. Toch blijven volgens de vakbond nog een heleboel misdragingen in tram, metro, bus en trein onzichtbaar, omdat die niet meer worden gemeld.
    Dat zegt Roel Berghuis van FNV Bondgenoten in een reactie op de jongste Reizigersmonitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer en de Personeelsmonitor sociale veiligheid stads- en streekvervoer. ‘Een heleboel misdragingen in het openbaar vervoer worden niet meer gemeld omdat chauffeurs ze beschouwen als vast onderdeel van hun dagelijkse werk’, aldus bestuurder Berghuis, die zich vooral bezighoudt met de spoorwegen.
    Hij vindt dat niet meer gesproken kan worden van incidenten omdat het structurele problemen zijn. ...


Red.:    Het volgende gaat over een essentiële bedreiging voor onze cultuur, namelijk die voor het democratische proces. Eerst een paar oudere berichten die elders van de website zijn gehaald,:

  Uit: De Volkskrant, 03-04-2006, ANP

Rotterdammers kiezen moskee als mooiste gebouw

De inwoners van Rotterdam hebben de Mevlana-moskee als mooiste gebouw van hun stad gekozen. Dat is de uitkomst van een publieksverkiezing georganiseerd door het City Informatiecentrum. De Erasmusbrug werd met een miniem verschil tweede. ...

TV Nederland 2, 23-05-2006.

Eurovisie songfestival

... Uitslagen: de Nederlandse telefoonjury geeft het maximale aantal van 12 punten aan Turkije.

In beide gevallen is het natuurlijk zo dat zonder een Turkse minderheid in Rotterdam respectievelijk Nederland er een heel andere uitslag was geweest. En zelfs met die Turkse minderheid is het toch eigenaardig dat de Turkse kandidaat wint, want Turken zijn wel een grote groep, maar toch relatief klein ten opzichte van het geheel van de bevolking. De verklaring daarvan is simpel: autochtone Rotterdammers hebben op verschillende gebouwen gestemd, en autochtone Nederlanders hebben op verschillende songfestivallanden gestemd. Maar de Turken hebben allemaal op de moskee, en allemaal op Turkije gestemd - een zogenaamde blokstem.
    In songfestivalverband heeft het stemmen op eigen cultuur de laatste jaren, met de uitbreiding naar Oost en West, dusdanige vormen aangenomen dat er al sprake van is om het festival maar in halve finales naar regio in te delen, zodat er in ieder geval in de finale niet meer op de buren maar weer op het beste liedje gestemd gaat worden.   ...
    Dit kan direct vertaald worden naar het Nederlandse geval: situaties als de Turkse blokstem verstoren de normale democratisch gang van zaken, omdat er niet meer op inhoud, maar op cultuur wordt gestemd. Ook in de democratisch praktijk heeft zich dat al voorgedaan in Rotterdam Feyenoord, waar op kwaliteit geselecteerde bestuurders (aanvankelijk) werden afgewezen door een Turkse blokstem.
    Het geval van het Eurovisie songfestival illustreert ten overvloede dat de cultuurgebonden blokstem, ontkend in het politieke geval, wel degelijk bestaat, en potentieel een ernstige bedreiging voor de democratie, de kwaliteit van het bestuur en de samenhang van de maatschappij kan zijn.
     Nu de aanleiding voor deze herhaling:


Uit: De Telegraaf, 24-09-2008.

Rotterdam kiest Albayrak als nieuwe burgemeester

Rotterdammers zien het liefst dat Nebahat Albayrak Ivo Opstelten opvolgt als burgemeester in de Maasstad. Dat blijkt uit het burgemeestersreferendum dat het AD Rotterdams Dagblad woensdag heeft gehouden. De staatssecretaris van Justitie kreeg 24,4 procent van de stemmen.

Het AD stuurde woensdag tientallen verslaggevers en 75 vrijwilligers de straat op om in heel Rotterdam de man van de straat te vragen wie Opstelten moet opvolgen. Een groot aantal lezers bracht via de post zijn stem uit. In totaal deden 12.519 personen mee aan het referendum.
    Het AD besloot tot de actie nadat de gemeenteraad met één stem meerderheid tegen een mogelijk burgemeestersreferendum had gestemd. De kandidaten komen volgens het AD niet uit de lucht vallen. De acht namen circuleren al een tijdje in de media als serieuze opvolgers van Opstelten.    ...


Red.:   Het in 2006 voorspelde proces is uitgekomen: door de kracht van het culturele of etnische cliëntilisme uitleg of detail , of het clan-denken uitleg of detail  , is de uitslag van een democratische verkiezing verworden tot een wedstrijd wie de meest loyale etnische aanhang heeft. Een atoombom onder de democratie.
    Volgende: we gaan de geschiedenis herschrijven:


Uit: De Volkskrant, 08-10-2008, van verslaggever Bart Dirks

Tweede Wereldoorlog krijgt geen ‘multicultisausje’

Hoe kijkt een Turk, Surinamer of Marokkaan naar de Tweede Wereldoorlog? Daarover gaat een nieuw boek van het NIOD
.

Tussentitel: 'Vragen over de oorlog zijn na 65 jaar diverser en kleurrijker'

Marokkaanse jongeren verstoorden in 2003 de Dodenherdenking in enkele Amsterdamse stadsdelen. Ze voetbalden zelfs met de kransen. Die voorvallen zijn de indirecte aanleiding voor het boek Oorlog op vijf continenten. Dinsdag werd het gepresenteerd door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling.
    De auteurs beschrijven hoe ‘nieuwe Nederlanders’ de oorlog kunnen beleven vanuit het perspectief van hun ‘herkomstland’ – Suriname, Marokko, Turkije, China, Indonesië, de Antillen, de voormalige Sovjet-Unie en het voormalige Joegoslavië. Zij herkennen zich volgens het NIOD vaak niet in de ‘Nederlandse versie’ van de oorlog.
    In een discussie doen Forum en NIOD zelf een voorzet met een stelling: het boek is een ‘slecht doordachte poging om de oorlog te voorzien van een multicultureel sausje’. Maar het panel weerspreekt die kritiek. Allochtonen zouden zich meer kunnen inleven in 4 en 5 mei als ze meer weten over hun eigen relatie tot de oorlog.
   Hoewel, Erik-Jan Zürcher weet het niet zeker. ‘Turkije heeft helemaal geen bijdrage geleverd aan de overwinning van de geallieerden’, aldus de hoogleraar Turkse taal en cultuur.
     Hoofdauteur Kees Ribbens beaamt dat de Turken mogelijk geen ‘blij en tevreden gevoel’ overhouden. ‘Maar wij wilden vooral het Nederlands gekleurde verhaal verbreden en verdiepen.’ ...
    De uit Somalië afkomstige publiciste Yasmine Allas prijst het onderzoek: ‘De oorlog wordt altijd geclaimd door de autochtone Nederlanders. De herdenking op de Dam met Beatrix staat ver van mij af. Ik ben blij dat die gesloten cultuur wordt opengebroken.’
   Maar haar pleidooi om bij de Dodenherdenking álle oorlogsslachtoffers wereldwijd te herdenken, gaat hoogleraar Zürcher te ver. ‘De Nederlandse doden blijven toch belangrijker. Anders verwatert het ritueel. Het is geen Allerzielen.’
    Het debat kent een roerige voorgeschiedenis. Zo kreeg staatssecretaris Jet Bussemaker (Welzijn) in mei het verwijt van de Partij voor de Vrijheid ‘multiculturele geschiedvervalsing’ te plegen. Ze zou hebben beweerd dat de oorlog vooral goed was afgelopen dankzij Marokkaanse soldaten op D-Day.
    Onzin, zegt Bussemaker, die het eerste exemplaar van Oorlog op vijf continenten kreeg. ‘Maar elke generatie stelt andere vragen aan het verleden. Nu, bijna 65 jaar later, zijn die vragen diverser en kleurrijker. De Tweede Wereldoorlog was niet voor niets een wereldoorlog.’


Red.:   Dus omdat "allochtonen zouden zich niet kunnen inleven in 4 en 5 mei", en met herdenkingskransen voetballen, moeten wij onze dodenherdenking aanpassen. Dit alles gelardeerd met de volgende zaken: "We moeten de immigranten leren hoe ze de Tweede Wereldoorlog moeten beleven", " Het Nederlands gekleurde verhaal moet verbreed en verdiept worden." , "De oorlog wordt altijd geclaimd door de autochtone Nederlanders" , "De vragen over de Tweede Wereldoorlog zijn kleurrijker geworden".
    Hoe veel gekker kan het worden...? Het afschaffen van het Nederlands, want "Immigranten kunnen zich er niet zo goed in inleven", "Het taalgebruik in Nederland is diverser en kleurrijker geworden", "De taal wordt altijd geclaimd door de Nederlanders".
    De clou van het geheel zit in de woorden van de hoog-opgeleide, goed geïntegreerde schrijfster Yasmine Allas: 'De herdenking op de Dam met Beatrix staat ver van mij af'- te vertalen als (voor 'De herdenking op de Dam met Beatrix' kunnen natuurlijk talloze zaken ingevuld worden): 'Een groot deel van de Nederlandse cultuur staat ver van mij af'.
    Nu gaan we en stapje verder - van de hoog-opgeleide, goed geïntegreerde schrijfster naar een laag-opgeleide, slecht-geïntegreerde allochtonenwijkbewoner - voor hem en voor zo'n beetje alles wat daar tussen zit, geldt dus "Vrijwel alles van de Nederlandse cultuur staat ver van mij af".
    De reden om daar nu op terug te komen, terwijl er ondertussen alweer vele "incidenten" zijn gepasseerd, was het samenvallen met ophef over wat kritische opmerkingen in de Tweede Kamer, die die overlast heeft benoemd als "Marokkaanse overlast" uitleg of detail , en volgende verzameling berichten in de Volkskrant, de dag na dit multi-culti-Tweede Wereldoorlog gedoe:


Uit: De Volkskrant, 09-10-2008, ANP

Barometer toont kwaliteit wijken

Burgers kunnen voortaan op straatniveau zien hoe het is gesteld met de leefbaarheid van hun buurt. Minister Vogelaar voor Wijken heeft daarvoor de zogeheten Leefbaarometer ontwikkeld.   ...
De meter telt ongeveer vijftig indicatoren bij elkaar op, zoals de voorzieningen in een wijk, de werkloosheid, criminaliteit en schooluitval. De Leefbaarometer geeft een idee van de kwaliteit van een wijk en of die de afgelopen jaren is verbeterd of juist verslechterd.
   Volgens de minister kan de Leefbaarometer ook in kaart brengen of de problemen in de veertig Vogelaarwijken zich verplaatsen naar andere buurten. 'Het eventuele waterbedeffect kan zo in een vroeg stadium aan het licht komen en voorkomen worden', aldus de bewindsvrouw.
    Uit de meter blijkt dat vrijwel alle gemeenten 'positief tot 'zeer positief scoren. Zeven grote steden krijgen echter een gemiddelde score van 'matig positief. Hekkensluiter is Rotterdam. Als enige gemeente ontvangt de havenstad het predicaat 'neutraal'.


Red.:   Dit doen die "Vrijwel alles van de Nederlandse cultuur staat ver van mij af"-immigranten met onze grote steden ...


Uit: De Volkskrant, 09-10-2008.

'Sneller ingrijpen op slechte school'

De vier grote steden willen dat sneller wordt ingegrepen bij slecht functionerende scholen. Dat schrijven de onderwijswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vandaag in een brief aan de staatssecretarissen van Onderwijs.
    Volgens een woordvoerder van de Rotterdamse onderwijswethouder Geluk vragen de grote steden niet om meer bevoegdheden voor zichzelf. 'Ingrijpen moet een zaak blijven van de staatssecretaris en de Onderwisinspectie', zegt hij. Details van de brief wilde hij niet geven.
Het sluiten van slechte scholen duurt jaren. De Onderwijsinspectie moet de school eerst bestempelen tot zeer zwak..
     ... Vorig jaar sloot Dijksma in Amsterdam drie islamitische scholen van SIBA. Niet zozeer omdat het onderwijs reddeloos was, maar omdat de stichting onbestuurbaar was geworden door malversaties en ruzies. ...
    De grote steden hebben veel slechte scholen. Wethouder Geluk probeerde eerder dit jaar de Rotterdamse school Ibn Ghaldoun dicht te krijgen door ouders te adviseren hun kinderen naar een andere school te brengen. De rechter verbood die ingreep.


Red.:   Dit doen ze met ons onderwijs ...


Uit: De Volkskrant, 09-10-2008, van verslaggeefster Anja Sligter

De Graaf oogst lof en kritiek na harde aanpak overlast

Nijmeegse gemeenteraad bespreekt jongerenoverlast | 'Melden dat het vooral Marokkanen zijn, voegt niets toe.'


Burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen oogstte woensdagavond lof voor zijn harde aanpak van de overlast in winkelcentrum de Meijhorst, maar kreeg tegelijkertijd forse kritiek voor de manier waarop hij Marokkaanse jongeren specifiek heeft benoemd. Bij de 56 jongeren die van hem twee weken lang een gebiedsverbod kregen, zou driekwart van Marokkaanse afkomst zijn. ...
    De PvdA ging in eerste instantie mee in de redenering van De Graaf dat er in het probleem een cultureel aspect schuilt, dus de oplossing ook, maar vond van deze component in de nota Aanpak jongerenoverlast Nijmegen veel te weinig terug. De Graaf wilde, zei hij, geen stommetje spelen tegenover winkeliers en bewoners. 'Het zijn zeker onze jongeren', zei hij, 'maar wel met een bijzonder extra probleem. Ze komen in de statistieken procentueel meer voor dan andere jongeren.'
    De Graaf wil dat niet langer verzwijgen. 'Dat is niet mee surfen met het hedendaagse populisme. Ik heb bewust alle uitnodigingen om mee te praten in de media afgeslagen, maar wel een gevoel van urgentie in Nijmegen willen overbrengen.'   ...


Red.:   Tegelijkertijd speelt hetzelfde in het al genoemde Gouda en ook in Ede.
    En dit doen die "Vrijwel alles van de Nederlandse cultuur staat ver van mij af"-immigranten met onze sociale veiligheid.
    Maar natuurlijk zijn dit allemaal incidenten, en heeft het niets te maken met hun culturele achtergrond ...  Het enige dat moet gebeuren is dat vanwege die incidenten die niets met cultuur te maken hebben, wij onze cultuur moeten veranderen zodanig dat de immigranten die die incidenten veroorzaken er veter inpassen. Zodat ze niet meer met kransen zullen voetballen.
    Hier nog niet aan de orde geweest: de jodenhaat:


Volkskrant website, 21-10-2008, ANP

Joodse man krijgt klappen in Amsterdam

Een 20-jarige joodse man is zaterdag in Amsterdam mishandeld. Hij heeft daarvan melding gemaakt bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi).
    Directeur Ronny Naftaniel bevestigde dinsdag een bericht in Het Parool dat het volgens hem om een antisemitisch incident gaat.
    De man is herkenbaar als jood omdat hij een keppel draagt. Hij liep ‘s middags op het Olympiaplein toen 'twee ongeveer negentienjarige, Marokkaans uitziende jongens' hem uitscholden voor ‘kankerjood’. Het slachtoffer vroeg wat hun probleem was en liep daarna door.
    De twee kwamen hem echter achterna. Een andere jongen sloot zich bij hen aan, waarna ze de joodse man te lijf gingen. Ook nadat hij op de grond was gevallen, bleven ze op hem intrappen.


Red.:   Dit is het ANP- bericht op de website - in de papieren Volkskrant is de referentie naar de Marokkaanse afkomst van de daders weggecensureerd. Stel je voor ... dat zou de Marokkanen stigmatiseren - en daarvan zouden ze zelf weer van radicaliseren.
    Ondertussen proberen de multiculturalisten ook de aanval op Sinterklaas voort te zetten:


Uit: Nederlands Dagblad website, 01-11-2008, door redactie binnenland

 Pakjesavond wint het van kerstboom

De populairste traditie van Nederland is pakjesavond. Dan komt het optuigen van de kerstboom, gevolgd door het bezoeken van een vrijmarkt op Koninginnedag
.

Dat blijkt uit een enquête van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur (NCV) onder duizenden Nederlanders.
    Zaterdag opende koningin Beatrix het Jaar van de Tradities. Het NCV publiceerde bij die gelegenheid de top honderd van Nederlandse tradities.
    ,,De enquête laat zien dat wij in een boeiende tijd leven'', zei directeur Ineke Strouken van het NCV bij de presentatie. ,,Aan de ene kant worden veel oude christelijke tradities genoemd - soms zelfs tradities waar wij het verhaal niet meer precies van weten (Hemelvaart en Pinksteren) -, aan de andere kant hebben mensen ook veel nieuwe tradities geselecteerd, zoals elke dag je e-mails lezen of elk jaar naar de gayparade gaan.''
    Daarnaast komen in de lijst ook de tradities van de 'nieuwe Nederlanders' terug, signaleerde Strouken. Het Suikerfeest en de Ramadan staan op nummer 14 in de lijst. Op 58 staat Keti Koti, het Surinaamse feest voor de afschaffing van de slavernij. Het islamitische offerfeest staat op 60, het Chinese drakenfeest op 69 en het Hindoestaanse lentefeest Holi Phagwa op 70.
    Een traditie beschermen is hem doden, stelde professor Hans Bennis van het Meertens Instituut zaterdag. Sinterklaas slaat tot dusver de aanvallen van de Kerstman op eigen kracht af. De UNESCO heeft tegenwoordig een lijst met immaterieel erfgoed, maar daar hoort de Sint volgens Bennis niet op thuis. Zwarte Piet is de roe al verloren, en het zou maar zo kunnen zijn dat de raar pratende, zwartgeverfde pieten binnenkort politiek incorrect bevonden zullen worden, aldus Bennis. ,,Of dat Nederlanders van Turkse afkomst er bezwaar tegen gaan maken dat die Turkse bisschop elk jaar maar weer uit Spanje komt.''
    In de huidige multiculturele discussie is de status van Sinterklaas verre van zeker, constateerde Bennis. ...


Red.:   Professor Bennis stookt het vuurtje tegen Sinterklaas graag op.
    Ondertussen staat in de lijst "Nederlandse tradities" het Suikerfeest/ramadan al op veertien. En al staat het met stip op nummer één, dan nog is het geen Nederlands traditie. Het is een moslim-traditie. Die plaats op veertien komt door de stemmen van moslims bij de enquête over onze Nederlands tradities. Waarvoor ze dus een gevaar vormen. Want zodra het Suikerfeest op één staat, gaan Sinterklaas en kerst verbonden worden: haram!
    Weer terug naar een eerder thema:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2008, rubriek TV door Wim de Jong

Seks en wanhoop

Tussentitel: Zeg niet dat Ingeborg Beugel het niet gezegd heeft

De serie Geloof, Seks en (Wan)hoop gaat in totaal zes afleveringen duren, en documentairemaakster Ingeborg Beugel haalt erin 'de onderste steen boven', zoals de IKON-website belooft, over de beleving van seksualiteit in Nederland anno 2008. Eergisteren werd deel twee uitgezonden, en Beugel staat intussen al diep in de bagger bij haar graafwerkzaamheden naar die steen.
    Wat ze daarmee aan ellende naar boven gaat brengen lijkt alvast duidelijk. Want niets wijst erop dat de documentairemaakster over een maand nog van haar eindconclusie valt af te brengen dat we als samenleving moreel totaal op de verkeerde weg zitten. Onze jeugd voorop.   ...
    Iedereen die Beugel in haar serie voor de camera haalt, is er alleen om te onderstrepen dat we niets van de seksuele revolutie en van de emancipatie hebben geleerd. Met de huidige (allochtone) jongens als voornaamste zondebokken. Die kampen niet alleen maar, zoals hun onschuldige vooroorlogse, witte generatiegenoten, met een leeftijdsfaseprobleem als het op seks aankomt, maar zijn onder invloed van porno zo'n beetje uitgegroeid tot beesten. Puur op egoïstische lust gerichte mannenpubers, die alleen nog kunnen worden gered als de medische diensten, het onderwijs en de overheid ingrijpen. Zeg niet dat Ingeborg Beugel die instanties niet indringend heeft gewaarschuwd.


Red.:   Wat hier door onze "objectieve" recensent De Jong wordt aangeduid als 'allochtonen' is in dit geval natuurlijk de groep die we al eerder bij de sex-overstroomde rap zijn tegengekomen: de creolen. Daar is de recensent duidelijk niet blij mee - de documentairemaakster heeft 't gedaan. Want het is allemaal zo onschuldig, vindt De Jong. Maar bedenk ook dat deze groep het broeinest van de ongehuwde tienermoeders zijn - het broeinest voor de toekomstige gang-leden.


Uit: De Volkskrant, 16-12-2008

10 miljoen naar allochtone kinderen

De ministers Rouvoet (Jeugd en Gezin) en Van der Laan (Integratie) kennen 10 miljoen euro subsidie toe aan projecten voor allochtone kinderen in Amsterdam, Rotterdam en Noord-Brabant.
    De gemeenten moeten met dat geld proefprojecten ontwikkelen, waarna uiterlijk in 2011 een preventief jeugdbeleid voor migrantenjongeren van de grond is gekomen.
    Het stemt de ministers zorgelijk dat 51 procent van de jongeren in een justitiële inrichting van allochtone afkomst is, terwijl migrantenkinderen 23 procent van de jeugd uitmaken. Daarnaast maken allochtone kinderen, in vergelijking met autochtone kinderen, minder gebruik van peuterspeelzalen, jeugd- en jongerenwerk en van sport- en spelvoorzieningen.  ...


Red.:   Dat laatste weerspiegelt de algemene sociale achterstand van de allochtone cultuur - de algemene achterstand waar al die specifiekere achterstanden en misstanden uit volgen.
    Geen heldere blik dan een terugblik - ook voor dit soort toestanden:


Uit: De Volkskrant, 30-04-2007, column door Max Pam

Flat en container waren fijne, moderne woorden

Ooit betekende een verhuizing van de Pijp naar Amsterdam-West een sprong voorwaarts. Nu is het omgekeerd, constateert Max Pam.

Afgelopen zaterdag stond in NRC Handelsblad een interview met Hassan Bahara, de schrijver van de roman Verhaal uit de stad Damsko. De plaats waar de foto van Bahara was genomen, herrkende ik onmiddellijk: het August Allebéplein in Amsterdam-West. Het is de plek waar een aantal jaren geleden grote groepen Marokkaanse jongeren slaags raakten met de politie. Sindsdien staat het plein voor al het ongemak dat wordt veroorzaakt door de Marokkaanse jeugd.
    Officieel valt het August Allabéplein onder het stadsdeel Slotervart, maar feitelijk ligt het in een wijk die het Overtoomseveld heet. Dat weet ik omdat ik er ben opgegroeid in een tijd dat de eerste generatie Marokkanen nog moest arriveren. Ik heb er gevoetbald, de Ronde van Allabé gefietst alsof het de Tour de France was en via de straat waar Mohammed B. woonde, aen ik dagelijks naar school gelopen. Het moet een vruchtbaar gebied zijn geweest, want het volgens boekje Nieuw-West, een buurt van goede bedoelingen (1996) hebben de volgende bijzondere personen er gewoond: David Endt, Ed Leeflang, Thomas Lepeltak, Pim de la Parra, Hans Ree, Sugar Ray, Henk Spaan, Peter van Straten, Ton Sijbrands, Hans Verhagen en nog vele anderen.
    Allemaal verhuisd. Alleen Wim Kok woont er nog, maar aan de buitenkant, weg van het gewoel, in het rustige gedeelte van Slotervaart. Zijn huis toont als een koppig bastion dat weinig vreugde uitstraalt.
    De directeur van het lyceum heette Bolkestein - van die aardrijkskundeboeken - en later zou ik geschiedenisles krijgen van Henk Vonhoff, die het tot Commissaris van de Koningin heeft gebracht. Ik hoor nog hoe op een zomerse mag zijn stemgeluid schalde door ede open ramen. Toch schrijf ik dit stukje niet uit heimwee of nostalgie, want toen ik er nog in korte broek rondliep, wist ik al dat ik daar niet zou blijven.
    ... De buurt werd vergeten en veranderde in Schotelcity. ...
    In haar boek Het Marokkanendrama schrijft Fleur Jurgens dat de buurt helemaal zwart is geworden vanwege de hoge geboortecijfers onder allochtonen. Dat is ongetwijfeld waar, maar er is ook een Dienst Volkshuisvesting geweest, die alle Marokkanen bij elkaar heeft gezet. Dat wilden ze zelf misschien ook, maar in het interview zegt Bahara: 'Het is onzin te denken dat Berbers graag samenhokken. Weinig mensen wonen hier voor hun plezier. De sociale controle is verstikkend. Zodra mensen een goede baan hebben, vertrekken ze naar een vinexwijk, blij verlost te zijn van die benepen, roddelzieke cultuur.'
    Bahara is niet eens zo pessimistisch, al denkt hij dat de tweede generatie Marokkanen een verloren generatie is. Hij schat dat het drama bij de vijfde generatie opgelost zal zijn.   ...


Red.:   Max Pam proveert er nog iets van de maken- want anders kan een terminologie als 'het ongemak dat wordt veroorzaakt door de Marokkaanse jeugd' niet uitgelegd worden - vandaag, dec. 2008 en met een verbetering in den openheid achter de rug, zou het anders gezegd worden. In dat licht moet ook de opmerking over de  Dienst Volkshuisvesting gezien worden: Marokkanen met hun laagbetaalde banen kwamen voor deze wijk in aanmerking, en de wijk was op dat moment dus niet zo slecht - dat werd hij pas door de Marokkanen.
    Wat Pam doet is de sociale toestand toeschrijven aan de huizen. Het eerste bewijs daartegen is dat diezelfde huizen nog prima waren toen er Nederlanders in woonden. En het tweede bewijs ertegen is wat er geurt als je de huizen gaat verbeteren:


Uit: De Volkskrant, 22-12-2008, ANP.

'Oude wijk knapt niet op van sloop'

Het vervangen van flats uit de jaren vijftig en zestig door nieuwbouw, helpt niet of nauwelijks de leefbaarheid in die wijken te verbeteren. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht.
    De wetenschappers voerden hun onderzoek uit in Rotterdam, Zwolle, Den Haag, Arnhem, Amersfoort en Breda.
    De gedachte van de overheid bij herstructurering is dat de nieuwe, duurdere woningen rijkere bewoners trekken, die op hun beurt de wijk vervolgens leefbaarder maken. De onderzoekers constateren dat ‘oude’ en ‘nieuwe’ bewoners amper mengen.   ...


Red.:    Wat diverse waarnemers overigens al opgemerkt hadden: de problemen zitten niet in de huizen, maar in de bewoners. Die bewoners vormen met hun grote sociale achterstanden een bedreiging voor het sociale klimaat van onze steden - een cultuurbedreiging.
    Illustratie:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2009, door Aleid Truijens

Mooie Turk bleek dikke Hollander

Toen de ingehuurde spreekster uit de Albanië en niet uit Alabama bleek te komen, werkte het bekakte echtpaar haar meteen de deur uit. Autochtone en allochtone auteurs over misverstanden.

Mijn werkkamer kijkt uit op een schoolplein. Daar zie ik honderden pubers met elkaar praten, lachen en geinen. Het zijn kinderen in alle kleuren en schakeringen, van tientallen nationaliteiten. Ik hoor Nederlands, Arabisch en stoer gangsta-geschetter, maar toch vooral Engels, de voertaal op deze school. Het ziet er vrolijk en harmonieus uit. Af en toe vormt zich een stelletje: zwart-beige of bruin-wit, verzonken in een lange zoen, in mijn portiek. Ik denk wel eens, dromerig achter mijn bureau, dat dit de wereld is zoals zij bedoeld is.
’s Avonds verandert mijn idyllische plein. Dan klitten er groepjes samen, vooral jongens. Ze arriveren op peperdure scootertjes. Ze schreeuwen, ze hebben messen bij zich en er wordt gedeald – de wijkagent weet het. Ik loop er met kloppend hart langs, maar mij zien ze nauwelijks. Mijn kinderen en hun vrienden krijgen echter pijnlijke dingen toe gesist. Het zijn diezelfde jongens, of hun neven, die hen verhinderen ooit nog naar een zwembad of discotheek te gaan.   ...


Red.:   Herhaling: 'Ze arriveren op peperdure scootertjes. Ze schreeuwen, ze hebben messen bij zich en er wordt gedeald ... Mijn kinderen en hun vrienden krijgen ... pijnlijke dingen toe gesist. Het zijn diezelfde jongens, of hun neven, die hen verhinderen ooit nog naar een zwembad of discotheek te gaan.'
    Een afkorting van al het voorgaande uit zeer betrouwbare bron:


Uit: De Volkskrant, 28-02-2009, door Hans Wansink

Interview | Eberhard van der Laan, minister van Wonen, Wijken en Integratie

Zo normaal mogelijk doen

Niks 'prachtwijken' of 'krachtwijken', Eberhard van der Laan spreekt liever over Vogelaarwijken. Als de dood is hij voor het Haagse dieventaaltje:  'Terugtrimmen, hoorde ik laatst.'
...   
Toen u in de Amsterdamse raad kwam. in 1990, had de PvdA negen zetels verloren.
'...Als je groot en dik bent, zoals de Amsterdamse PvdA in de jaren tachtig, lig je al heel snel onder de verdenking dat je arrogant bent. Onze eigen, traditionele achterban zei: als iemand een vuilniszak van het balkon gooit, mag ik daar toch wel iets van vinden? Of: waarom nemen mijn buren niet de moeite mijn taal te leren?, 'Er waren in de Indische buurt bewoners die zeiden: onderwijs in eigen taal en cultuur onder schooltijd is een obstakel voor mijn witte kind, dat ook niet goed kan rekenen en schrijven. Maar in plaats van dat daaraan wordt getrokken, moet ie dan een paar uur gaan handenarbeiden. Toen heb ik gezegd: ze hebben volkomen gelijk, die eigen taal is prima, maar moet buiten de gewone les plaatsvinden.'

Dat riep weerstand op in de partij?
'Net als nu zeiden mens en: ja, het kan wel waar zijn, maar het klinkt zo grimmig. Het gaat in het integratiedebat snel om de toon. ...
    'In die tijd zeiden mensen in de partij: veiligheid is een thema van rechts. Dan moest je uitleggen dat het onze mensen zijn die 's avonds niet in de tram durven om uit te gaan. ...'


Red.:   Weer eens een bericht uit het buitenland:


Uit: De Volkskrant, 09-03-2009, door Stieven Ramdharie

Bendes heersen in buurt Kopenhagen

De angst is groot in Nørrebro, onder zowel migranten als autochtonen. Vanwege het geweld leggen gezinnen zichzelf een avondklok op.

Als een hond werd hij neergemaaid in Mjølnerparken, door drie tot vier man in een zilverkleurige auto. Het was net zo’n drive by shooting uit een Amerikaanse film. Alleen, dit is geen Los Angeles, dit is een van Europa’s rustigste steden. Tenminste, dat was het tot voor kort. Nu staan Hells Angels en migrantengangs, zoals de Black Cobras, elkaar naar het leven en halen ze alle gangsterpraktijken uit de kast.
    ‘Twaalf kogels hebben ze op hem afgevuurd’, moppert Farouk (47) ...
   Uit het niets zijn ze opgedoken, de twee knapen van 15, 16 jaar die dit deel van het achterstandsbuurtje in Kopenhagen, met maar liefst 38 nationaliteiten, ‘bewaken’. De een met een opvallende bobbel onder de jas, de ander commando’s uitdelend. Palestijnse tieners die net wilden gaan vertellen over het troosteloze einde van hun Iraakse wijkgenoot, ...
    Kopenhagen, maart 2009. Toneel van een bizarre bendestrijd in ‘Deense stijl’. Waar schutters te fiets dood en verderf zaaien. Waar kroegen en voorbijgangers zomaar worden ‘besproeid’ met kogels. Sommige buurten van de Deense hoofdstad kun je na het avondeten beter niet betreden. Of het moet met een kogelwerend vest zijn. ...
    ‘De situatie is erg gevaarlijk’, verzucht jongerenwerker Khalid Alsubeihi (41) ’s avonds in zijn clubhuis in Nørrebro, de achterstandsbuurt waar migrantenbendes het na 18.00 uur voor het zeggen hebben. ...
    Acht maanden na de moord ‘in executiestijl’ op een Turkse man beheerst een gewelddadige bendeoorlog het leven in Kopenhagen. ...
    De angst is groot in Nørrebro, onder zowel autochtonen als migranten. Bij de ingang van de sporthal toont directeur Flemming Ohm (50) de kogelgaten in de muur, een herinnering aan een ‘drive by’ in februari. Een politiepatrouille neemt even poolshoogte in de sporthal. Daar spelen Arabische jongens een partijtje voetbal. ...
    Bij het centrale Blagardsplein, om de hoek, waar ook de bibliotheek en cultuurhal noodgedwongen in de avond de deuren sluiten, loopt het tegen etenstijd inderdaad snel leeg. Restaurants en kroegen sluiten ook maar eerder – de klandizie durft toch niet te verschijnen. Het plein is een bastion van een van de migrantenbendes.
    ‘Vroeger was het ondenkbaar dat er in dit land een mes werd gebruikt, nu gebruiken die lui machinegeweren’, roept sociaal werker Anders Krey (28) vol ongeloof. Hij maakt een wandeling met zijn partner en baby. ...
   Vanaf cultureel centrum Støberiet in Nørrebro staart manager Bent Erik Krøyer in de middag hoofdschuddend naar buiten. ‘Nu is het nog een vredig plein’, zegt hij over het Blagardsplein waar jonge, blanke stellen achter de kinderwagen lopen. ‘Maar straks is het leeg, omdat gezinnen zichzelf een avondklok hebben opgelegd.’ Krøyer ziet in zijn centrum weleens allochtone jongeren met kogelwerende vesten. ...
   Op een steenworp afstand schudt jongerenwerker Alsubeihi in zijn clubhuis, waar allochtone jongeren vanavond voor elkaar koken, het hoofd. ...
 

Tussenstuk:
Deens kabinet overweegt uitzetten allochtone bendeleden

Het uitzetten naar hun land van herkomst van allochtone bendeleden die worden gepakt wegens wapenbezit, is slechts een van de maatregelen die de Deense regering overweegt om de strijd tussen de Hells Angels en migrantenbendes in Kopenhagen de kop in te drukken. De maatregel zal echter niet gelden voor allochtonen die de Deense nationaliteit hebben.   ...
    ‘De situatie is onhoudbaar en niet acceptabel’, aldus minister van Justitie Brian Mikkelsen woensdag bij de presentatie van een pakket voorstellen. ‘We moeten uitzonderlijke stappen nemen. De motor- en migrantengangs zullen geen moment rust hebben.’   ...


Red.:   Goh, waar doet dat aan denken...? Oh ja: Parijs. Verschil: stad en land - overeenkomst: allochtone immigranten, en no go araes. Hoezo, geen cultuurbedreiging ...
    Weer eens tijd voor een schilderij:


Uit: DePers.nl, 09-03-2009.

Commotie om naakte zwarte man op schilderij

In een cultureel centrum in Rotterdam-Zuid is commotie ontstaan over een schilderij waarop een naakte zwarte man is afgebeeld. Het werk hangt samen met doeken waarop vrouwen met ontblote borsten te zien zijn, in de rokersruimte van het multiculturele 't Klooster.
    Al voordat de tentoonstelling van Mirjam Visker maandag werd geopend, stroomden de klachten binnen. De kunstenares begrijpt het niet. ... Ze wilde er juist discriminatie mee aan de kaak stellen. ...
    Het centrum, dat het schilderij in eerste instantie had goedgekeurd, wilde dat Visker het werk zou verwijderen. Na heel wat discussie mag ze het doek maandag - na inmenging van de deelgemeente - laten hangen, maar ze weet niet voor hoe lang. De leiding van 't Klooster is boos.   ...


Red.:   Tegenwoordig schijnt er een landelijk beleid te zijn om de afkomst van de "daders" niet meer te melden. In de krantenversie stond er nog wel wat:


Uit: DePers.nl, 09-03-2009.

Naakte man mag lekker blijven hangen

Het schilderij van een naakte zwarte man van kunstenares Mirjam Visker heeft in Rotterdam voor veel klachten gezorgd. ... Visker vond het triest dat het multiculturele publiek dat het centrum bezoekt zo intolerant is. Het schilderij mag overigens wel gewoon blijven hangen.


Red.:  Wat een verschrikkelijk schilderij, hè? Als dat een goede reden voor klachten is, is de verschrikkelijke lappenkleding van de moslim dat ook.
    Weet u nog van een klein half jaartje terug? De toestanden in Gouda met bussen? En dat dat een uitzondering was, en dat het allemaal zou worden aangepakt:


Uit: De Volkskrant, 12-03-2009, van verslaggeefster Aimée Kiene

'Kleine groep terroriseert de hele bus'

Ze rijden zwart, schelden, spugen, slaan. De buschauffeurs van Veolia zijn de overlast van jongeren meer dan zat.

...    Er rijdt deze morgen geen bus in Ede, want vanaf vijf uur hebben de 26 chauffeurs het werk neergelegd. Noem het vooral geen staking, benadrukt Carel Horning (60), buschauffeur en lid van de ondernemingsraad van het bedrijf. Dit is ‘werkoverleg’. Dat is belangrijk, want bij een wilde staking krijgt het personeel niet doorbetaald. Het ‘werkoverleg’ is hopelijk op kosten van de zaak.
    Ze zijn boos. Van de hoge bazen eisen ze: camera’s in de bus, werkende communicatiesystemen, alarmknoppen, alles wat nodig is om op een veilige manier hun werk te doen.
    De buschauffeurs in Ede worden al tijden lastiggevallen door groepen scholieren. Die wonen in Veenendaal en gaan met de bus naar school in Ede. Het zijn jongens én meisjes en het zijn echt niet alleen Marokkanen, zegt Horning, maar ‘er zitten wel veel allochtone jongeren bij.’ Ze rijden zwart, schelden, spugen, slaan. De afgelopen week waren er vier incidenten.
    De ‘spreekwoordelijke druppel’ voor buschauffeur Marja (48, rijdt acht jaar op de bus) was het akkefietje dinsdag op bus 85. Zij zette de bus langs de kant toen twee jongens die probeerden zwart te rijden, niet wilden uitstappen en haar intimideerden en uitscholden. Marja moest een halfuur wachten op politieversterking.    ...
    Het probleem met de jongeren in Ede speelt al langer. In 2007 reden Marokkaanse ‘busvaders’ mee op de buslijnen 3 en 4 door de wijk Veldhuizen in Ede, om de jongeren in toom te houden. ...


Red.:   Hé, het zijn Marokkanen. Gek, dat waren het in Gouda ook. En toen dat gezegd werd, was er grote ophef. Oh ja, men heeft er wat van geleerd: nu zeggen men er standaard bij dat er ook andere overlastgevers zijn. Want anders komt het niet in de krant, hè ...
    Hier zo'n berichtje zonder afkomst:


Uit: De Volkskrant, 09-03-2008, ANP.

Tieners verdacht van drie overvallen

De politie heeft een 16-jarige jongen uit Papendrecht en een 17-jarige jongen uit Hardinxveld-Giessendam aangehouden voor drie gewapende overvallen op tankstations. ...
    De 16-jarige verdachte zou in zijn eentje twee van de drie overvallen hebben uitgevoerd. Het gaat om gewapende overvallen op benzinestations in Papendrecht op 20 november en in Zwijndrecht op 7 december. De jongen uit Hardinxveld deed mee aan een overval op 26 november in Sliedrecht.
    ... Beide verdachten hebben de overvallen bekend, aldus de politie.


Red.:   Voor de waarschijnlijke identiteit, kijk even naar de plaatjes van de website van overvallersgezocht.nl hier uitleg of detail .
    En als volgende een commentaar zonder afkomst:


Uit: De Volkskrant, 25-03-2009, hoofdredactioneel commentaar

Een veilige trein voor personeel en reizigers

Het gebruik van geweld tegen ambtenaren, ambulancebroeders, treinpersoneel en andere geüniformeerde dienstverleners roept terecht verontwaardiging op. Het betreft hier mensen die een publieke taak vervullen in dienst van de samenleving. Respect voor hun werk is eerder op zijn plaats dan een agressieve bejegening. De boosheid van het NS-personeel, na de mishandeling van enkele collega’s vorige week op het Centraal Station van Almere, is dan ook begrijpelijk.
    ... Ook buschauffeurs klagen steeds vaker over agressief gedrag van reizigers.
    Deze maatregelen zullen zeker kunnen bijdragen aan een grotere veiligheid op de stations en in de treinen. Tegelijk zit er een grens aan wat met dit soort vormen van machtsvertoon en repressie kan worden bereikt. Het middel kan bovendien erger zijn dan de kwaal. Aan het openbaar vervoer wordt terecht een grote rol toegekend in het oplossen van het bereikbaarheidsprobleem en in de strijd tegen luchtvervuiling en klimaatverandering. Het vraagt om een vriendelijke, uitnodigende sfeer, niet om stations die eruitzien als een zwaar bewaakte vestiging.
    Treinreizigers hebben er uiteraard net zo veel belang bij als de conducteur om veilig en zonder overlast van medepassagiers de eindbestemming te bereiken.
    Uiteindelijke moet de oplossing eerder op het terrein van de opvoeding en het onderwijs moet worden gezocht
    Wanneer zij op het perron eerst langs bewakers met honden moeten en in de trein steeds vaker worden verwelkomd door veiligheidsmedewerkers met handboeien en wapenstok, is het nog maar de vraag of dat bijdraagt aan het gevoel dat de trein een veilig vervoermiddel is. ....
    De verruwing van de maatschappelijke omgangsvormen houdt niet op bij de ingang van het station. Het gebrek aan zelfbeheersing en geduld dat de meeste overlastplegers aan de dag leggen, is een probleem waarvan de spoorwegpolitie misschien nog wel de gevolgen kan onderdrukken, maar niet de oorzaken kan wegnemen.   ...


Red.:   Er is sprake van een algemene verruwing door de individualisering, ook het gevolg van zo'n linkse ideologie - de  "moet kunnen"-ideologie. Maar de factor die het de spuigaten heeft doen uitlopen, is de sterke allochtone bijdrage - de voorbeelden uit bussen zeggen wat dat betreft genoeg. En wat die allochtone bijdrage betekent, is dat wij straks opgescheept zitten met stations als forten - waarvan men terecht constateert dat dat een cultuurverlies is. Een verlies op conto van de allochtone instroom.
    Weer een paar voorbeelden. Als eerste over de steekpartij annex moord op een overblijfkracht, op het schoolplein, hetgeen veel ophef veroorzaakte:


Van: Het Parool, 24-03-2009.

Signalement verdachte steekpartij opgesteld

De politie heeft een signalement opgesteld van de man die ervan wordt verdachte dat hij dinsdag de 69-jarige overblijfkracht op een schoolplein in Amsterdam-Zuid heeft doodgestoken. Het gaat om een man met een getinte huidskleur en donker kort krullend haar. Hij droeg donkere kleding.   ...
 

Uit: De Volkskrant, 01-04-2009, ANP.

Jongerenwerkers ingezet op Rotterdamse tram

Op de Rotterdamse tramlijn 23 zijn sinds een week twee jongerenwerkers actief. Ze moeten in kaart brengen welke jongeren verantwoordelijk zijn voor de overlast. ‘We willen met eigen ogen zien hoe groot de problemen zijn’, zei stadsmarinier Jur Verbeek woensdag desgevraagd.
    Op de tramlijn, die van Beverwaard via de deelgemeente IJsselmonde naar Schiedam voert, vinden de laatste tijd regelmatig incidenten plaats, zo bevestigt een woordvoerster van de RET. ‘Dat is een bekend verhaal. Vooral scholieren zorgen voor de overlast. Die varieert van vernielingen en lastigvallen van personeel tot zwartrijden’, stelde de zegsvrouw. ...


Red.:   De tramlijn naar de zwarte wijken ...


Uit: De Volkskrant, 08-04-2009, van verslaggever Remco Meijer

Zorg onder dwang voor ouders jonge crimineel

Justitie gaat onder dwang gezinnen betrekken bij de bestrijding van jeugdcriminaliteit. Als een jongere van tussen de 12 en 15 jaar oud een misdrijf heeft begaan, moeten de ouders naar het politiebureau komen voor een risicotaxatie van de situatie thuis. Een snelle straf wordt verbonden met opgelegde zorg.
    Justitie is in Amsterdam-West een proef met deze aanpak begonnen, in samenwerking met de gemeente Amsterdam.
    ‘Dit is nooit eerder vertoond in Nederland’, zegt minister Hirsch Ballin van Justitie. ...
    Hirsch Ballin (CDA) wil vermijden dat een nieuwe discussie losbarst over Antillianen of Marokkanen. ...


Red.:   Hetgeen men ook tracht te voorkomen door de afkomst in dit soort berichten zo veel mogelijk weg te laten. Bijvoorbeeld ook weer in dit bericht:


Uit: De Volkskrant, 08-04-2009, van verslaggever Peter de Waard

Teams op komst tegen overvalgolf

Het kabinet is zo geschrokken van de enorme stijging van het aantal gewelddadige overvallen op winkels, horecabedrijven en woonhuizen, dat onmiddellijk actie is ondernomen.
    Minister Hirsch Ballin van Justitie liet vrijdag na het kabinetsberaad weten dat hij volgende week een brief naar de Tweede Kamer zal sturen met maatregelen. Een daarvan is de oprichting van een taskforce van politie en bedrijfsleven, die moet kijken hoe de stijging tot staan kan worden gebracht. Een mogelijke maatregel is de oprichting van speciale overvallenteams bij de politie. Ook wil de minister dat bedrijven hun beveiliging verbeteren. Er moeten meer bewakingscamera’s komen.
    In de eerste twee maanden van 2009 is sprake van een overvalgolf. Er vonden alleen al in januari en februari 579 overvallen plaats, een stijging van 21 procent ten opzichte van een jaar eerder. In 2008 werden bovendien 230 overvallen meer gepleegd dan in 2007. Dit blijkt uit cijfers van de Raad van Hoofdcommissarissen en de landelijk overvalcoördinator. Het ministerie van Justitie relativeert de stijging: ‘Er zijn grote regionale verschillen. De stijging is in de Randstad en Brabant veel groter dan in Oost- en Noord-Nederland.’    ...
    De politie wijst op de enorme maatschappelijke schade van overvallen. ‘Als iemand een greep doet in de kas en ervandoor gaat met 150 euro, is de financiële schade te overzien. Maar voor veel mensen is het wel een zeer traumatische ervaring die lang doorwerkt’, aldus de woordvoerder.   ...


Red.:   Hoe het zit met de afkomst van deze overvallers weten we inmiddels echter wel, en was altijd, met enige moeite, te controleren in rechtszalen, gevangenissen. Maar in het kader van deze overvallengolf heeft men ook websites geopend, en is de etnische samenstelling veel makkelijker te controleren, met het voorspelbare resultaat uitleg of detail .
   Ondertussen gaat de aanval op de Nederlandse zeden, normen,en waarden op geheel autonome wijze door


Van: DePers.nl, 11-04-2009.

Wederom iemand weggepest uit Utrechtse wijk

Een transseksueel is weggepest uit de wijk Zuilen in Utrecht. Dat heeft burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht vrijdagavond gezegd in het programma Pauw en Witteman. Uit de wijk zijn al eerder mensen weggepest vanwege hun seksuele geaardheid.
    Jongeren krasten onder andere beledigende teksten in de voordeur van de vrouw. Het zou gaan om een groep van dertig tot veertig jongeren van Marokkaanse afkomst. Wolfsen sprak zijn afschuw uit over het wegpesten van de vrouw. Eerder vertrok onder anderen een lesbisch stel omdat het zich in de wijk bedreigd voelde. ...


Van: AD.nl, 27-04-2009

Zevenjarige aanrander aangehouden

Vijf Goudse jongetjes van 7, 8, 9, 10 en 12 jaar oud hebben zaterdagmiddag een 18-jarige meisje uit Gouda aangerand.

Dat gebeurde op het Verkennerspad, vlak achter de voetbalvelden van Jodan Boys op de grens van Oosterwei en Goverwelle, waar op dat moment honderden mensen naar een wedstrijd keken.
    Het meisje fietste rond 14.35 uur over het smalle fietspad toen zij door de jongens werd tegengehouden en onzedelijk werd betast. Toen zij kans zag om haar fiets los te rukken, reed ze snel weg en waarschuwde de politie. Agenten troffen het vijftal nog in de omgeving van het Verkennerspad aan. Zij zijn aangehouden op verdenking van aanranding. In de loop van de avond werden zij weer aan hun ouders overgedragen.   ...
 

Red.:   Hoe zou dat nu kunnen hebben gebeuren...? 


Van: AD.nl, 28-04-2009, door Wessel Penning

‘Aanranding uit baldadigheid’

Een minuut duurde de aanranding, hoogstens drie. Het 18-jarige meisje uit Gouda, een leidster van de scouting, die zaterdag op een fietspad door vijf jochies werd belaagd, kan de politie niet exact vertellen hoelang ze aan tien grijpgrage handen werd blootgesteld. Maar dat de daders piepjong waren, heeft ze nog haarfijn op haar netvlies.
    7, 8, 9, 10 en 12 jaar oud zijn de aangehouden jongens - allen in Gouda geboren, van buitenlandse afkomst. De jongens worden ervan verdacht haar borsten en billen te hebben betast. ,,De jongens geven vooral elkaar de schuld. Maar ze hebben allemaal wel wat gedaan,’’ zegt een politiewoordvoerder.   ...


Red.:   Bij de aanduiding 'Oosterwei' had al een alarmbel moeten rinkelen: dat is waar Marokkanen de bus met stenen hebben bekogeld, waarop heel multicultureel Nederland stelde dat het maar een incident was, een kleinigheid, en die cultureel verder niets te betekenen had. Hier zien we kinderen met leeftijden in de enkele cijfers een meisje belagen, omdat ze toevallig langs fietste. Maar vergeet dat toevallig maar. Een 'leidster van de scouting' staat er. U kunt het bijpassende uniform met rokje er bij voorstellen. En tevens de reacties van de Marokkaans opgevoede jongens: "Hoer!".  Misschien dat ze iets terug heeft gezegd. In ieder geval is niet niet zomaar een een aanranding - het is een strijd tussen culturen. Achterlijke geitenneukers tuig cultuur versus een verlichte cultuur.
    En dag later (let op: dit is niet hetzelfde geval):


Van: Telegraaf.nl, 29-04-2009.

Meisjes met stenen bekogeld

Een groepje Marokkaanse rotjochies heeft twee Goudse zusjes, van 16 en 18, bekogeld met straatstenen. De jongens zijn opgepakt, verhoord en weer op vrije voeten gesteld.

De zusjes reden op de fiets langs de vijf jongens (in de leeftijd van 13 tot 15 jaar) toen ze werden uitgescholden voor kankerhoer. Daar bleef het echter niet bij, meldt het AD.
    De jongens zetten de achtervolging in en reden de zusjes klem bij een wegopbreking op de Columbuslaan in Gouda. De geëmotioneerde moeder van de meisjes vertelt aan de krant hoe de jongens vervolgens een paar straatstenen oppakten, waarmee ze op de hoofden van de meisjes mikten.
    Op dat moment viel de oudste van de twee zusjes van haar fiets, waarop de jochies de fiets oppakten en op het meisje neer gooiden.   ...


Uit: Volkskrant.nl 29-04-2009, ANP.

Celstraf voor buurtterreur in Utrechtse wijk Zuilen

De politierechter heeft de 23-jarige Utrechter Y. el O. veroordeeld wegens vernielingen in de tuin van de buurvrouw van de weggepeste Utrechtse transseksueel. El O. kreeg een celstraf van twintig dagen waarvan de helft voorwaardelijk. ...
    Op 21 april werden de schutting en plantenbakken van de Utrechtse vernield. Op beelden van de camera die de politie bij de woning had geplaatst, werd El O. door agenten herkend. De camera werd geplaatst nadat een transseksueel uit de Utrechtse wijk Zuilen verhuisde vanwege treiterijen en intimidatie van jongeren uit de buurt. Haar buurvrouw, die familie van haar is, had het voor haar opgenomen.
    De officier van justitie vond het tekenend dat camerabeelden nodig waren om de verdachte te identificeren. Buurtbewoners waren volgens hem bang om hun mond open te doen. ...


IRP:
  De Duitse bezetting was ongetwijfeld ook niets meer dan een verzameling incidenten.
    En weer moeten we de wet op negatieve wijze aanpassen door de overlast van allochtonen:


Uit: De Volkskrant, 17-06-2009, van verslaggever John Wanders

Politie Gouda: kinderen onder 12 jaar ook voor rechter brengen

Ook kinderen tot 12 jaar moeten vervolgd kunnen worden. Dat vindt de Goudse districtschef van politie Joep Pattijn, die aandringt op een wetswijziging. Hij wijst erop dat steeds meer jonge kinderen in aanraking komen met de politie, ook vanwege vergrijpen die volgens hem schreeuwen om een strafrechtelijk vervolg.
    We gaan een groot probleem krijgen als we deze groep ook in de toekomst niet kunnen aanpakken', zei Pattijn dinsdag. Hij noemde als voorbeeld de recente aanranding van een 18-jarig meisje door drie jongens van 7, 8 en 9 jaar. Ook komt het voor dat jochies van 10 jaar hulpverleners bedreigen.   ...
    De districtschef sprak verder zijn ergernis uit over de recente vrijlating van een 16-jarige verdachte van een beroving. Pattijn: 'Dat is geen goede keus geweest. De rechter-commissaris verkoos het individuele belang boven het collectieve belang. Daarvan gaat een verkeerd signaal uit naar de samenleving.'
    De Goudse wijk Oosterwei werd afgelopen najaar het nationale symbool van overlast door Marokkaanse probleemjongeren.


Red.:   Rotterdam is de stad met procentueel de meeste allochtonen - en dus:


Uit: Dagblad De Pers, 06-06-2009.

AD: Rotterdam onveiligste stad

Rotterdam is de onveiligste gemeente van Nederland. Dat schrijft het AD zaterdag, op basis van zijn jaarlijkse Misdaadmeter. De havenstad kampt met veel overvallen, straatroven en mishandelingen. Bovendien stijgt er de criminaliteit, tegen de landelijke trend in.
    Het is voor de vierde keer in de afgelopen acht edities van het onderzoek dat Rotterdam op de eerste plaats staat. ...


Red.:   Een oorzaak van een deel van die criminaliteit:


Uit: De Volkskrant, 11-07-2009, door Fouad el Haji en Zeki Baran, beide gemeenteraadslid voor de PvdA in Rotterdam

Opvang jonge crimineel met laag IQ

In een brandbrief aan staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak vraagt de Rotterdamse PvdA-fractie een speciale voorziening voor de opvang van zwakbegaafde criminele jongeren. 'Deze jongeren zullen, met onmetelijk veel schade voor de samenleving, steeds weer in de fout gaan als zij niet de juiste begeleiding en zorg krijgen', schrijven raadsleden Zeki Baran en Fouad el-Haji.
    De Rotterdamse fractie wil meer aandacht voor zwakbegaafde draaideurcrimineeltjes. ...
    De Rotterdamse regio heeft 'een nijpend tekort' aan opvang- en behandelplekken voor jeugdigen met een IQ tussen de 55 en 85, aldus Baran en El-Haji. Volgens hen komt een groep van 460 zwakbegaafden herhaaldelijk in aanraking met politie en justitie. 'Velen van hen hebben bijkomende problemen', zoals een gedragsstoornis of andere psychiatrische aandoeningen.
    In de brief verwijzen de raadsleden naar de zorginstelling Groot-Emaus in Ermelo, die volgens hen goede resultaten boekt met deze jongeren. 'Zij krijgen een zinnige vrijetijdsbesteding en kunnen er werkervaring opdoen.' De fractie hoopt dat Rotterdam ook een dergelijke instelling krijgt.
    Begin juni presenteerde Frank Bovenkerk bij zijn afscheid als hoogleraar criminologie alarmerende cijfers. Hij meldde dat van de Marokkaans-Nederlandse jongemannen tussen 18 en 24 bijna 55 procent met de politie in aanraking is geweest. Voor autochtone jongeren is dat 18,4 procent. Welk percentage van hen zwakbegaafd is, is niet bekend.


Red.:   En waar zou de relatief grote hoeveelheid zwakbegaafden nu vandaan komen? Antwoord: zie een aantal berichten terug:


Uit: De Volkskrant, 11-03-2008, van verslaggeefster Ellen de Visser

Kwart van Rotterdamse Turken trouwt familielid

Eenvijfde van Marokkanen is getrouwd met een familielid | Kinderen uit deze huwelijken hebben een grotere kans op aangeboren afwijkingen.


Red.:   En bij Marokkanen is dit waarschijnlijk niet minder - het is namelijk dé manier waarop je meer immigranten uit die landen Nederland in krijgt - kettingimmigratie, of in dit geval: ketting-inteelt-immigratie.


Red.:   Weer wat religieuze dwingelandij:


Uit: De Volkskrant, 25-07-2009, door Sara De Sloover

Moslima-verpleegster wil geen korte mouwen

Korte mouwen op de werkvloer? Onaanvaardbaar voor een moslima die als verpleegkundige op de dialyseafdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch werkte. De kantonrechter van Den Bosch heeft om die reden haar arbeidsovereenkomst per 1 augustus ontbonden, meldt het Nederlands Juridisch Dagblad deze week.
    De 33-jarige moslima werkte al sinds 2001 parttime op de nierdialyseafdeling van het ziekenhuis. In 2007 ging zij zich, volgens haar advocaat Frank Vermeeren, ‘meer verdiepen in haar geloof’. Haar islamitische geloofsovertuiging verplicht haar om haar armen zoveel mogelijk te bedekken. De vrouw ging lange mouwen dragen onder haar werkkledij.
    Maar op de dialyseafdeling moet verplegend personeel verplicht shirts met korte mouwen dragen. Het Bossche ziekenhuis beroept zich daarvoor op een landelijke richtlijn die infectiegevaar moet verkleinen.
    De verpleegster diende een bezwaarschrift in bij haar werkgever tegen de heersende dresscode. ‘We zijn uitgebreid met haar in gesprek gegaan op zoek naar alternatieven’, zegt een woordvoerster van het ziekenhuis. De moslima stelde zelf voor om voortaan driekwartsmouwen aan te trekken ‘die de onderarm tot maximaal 15 centimeter boven de pols onbedekt laten’. Het ziekenhuis won advies in over deze en andere alternatieven, maar besliste uiteindelijk dat korte mouwen verplicht blijven.
    Omdat de vrouw bleef weigeren met blote armen rond te lopen, was zij vanaf april 2008 niet meer welkom op haar werk. Volgens de woordvoerster bood het ziekenhuis haar voorrang bij andere passende vacatures aan. ‘Maar dat wilde mevrouw niet.’ Acht maanden later verwierp het ziekenhuis haar bezwaren.
    De verpleegster vindt dat het ziekenhuis haar anders behandelt dan anderen. In de rechtbank liet ze foto’s zien van collega’s op andere afdelingen die wel straffeloos kleding met lange mouwen of sieraden dragen. ...


Red.:   Wat betreft de foto's, uit het vonnis:

  Omdat [verzoekster] onweersproken heeft gesteld dat de door [verweerster] overgelegde foto's niet op de dialyse-afdeling maar op andere afdelingen zijn gemaakt, kan het toestaan van het dragen van van de Richtlijn afwijkende kleding en/of van sieraden door medewerkers van andere afdelingen niet worden aangemerkt als willekeurig of discriminatoir handelen van [verzoekster] jegens [verweerster].

Verzoekster is het ziekenhuis, en verweerster de moslima. De foto's komen dus van andere afdelingen, aangezien het niet om de betreffende afdeling ging, is het vertonen van de foto's als slaande op de betreffende situatie, die van de dialyse-afdeling, dus een leugen, en een onterechte beschuldiging van discriminatie.
    Terug naar de andere smaak:


Uit: De Volkskrant, 13-08-2009, van verslaggever Willem Beusekamp

‘Schietincidenten storen positieve tendens in Bijlmer’

De aanhoudende schietpartijen in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost zijn ‘onacceptabel en onverteerbaar’, zegt deelraadsvoorzitter Elvira Sweet.
    De PvdA-politicus is vervroegd teruggekeerd van vakantie voor spoedoverleg met politie en justitie. Het geweld moet stoppen, schrijft zij op haar weblog.
    In totaal vonden er dit jaar in de Bijlmer al twintig ‘schietincidenten’ plaats, met een hausse van dertien stuks in de afgelopen drie maanden.
    Het laatste slachtoffer is de lokaal bekende rapper Lexxxus the Don die afgelopen weekeinde werd neergeschoten tijdens het Surinaamse Kwakoe Festival.
    De politie ontkent tot nu toe dat er sprake is van een bendeoorlog. De stadsdeelvoorzitter lijkt een andere mening toegedaan. Sweet: ‘Het is zorgelijk dat groepen in Zuidoost conflicten met wapens beslechten.’
    Ze betreurt het dat de positieve ontwikkeling van de Bijlmer – volgend op ingrijpende saneringen, zoals het slopen van de hoge portiekflats en de gedwongen verhuizing naar andere stadsdelen van overlastgezinnen – wordt verstoord door het geweld.    ...
    Eerder dit jaar werd duidelijk dat vooral Nigeriaanse drugsbenden de flats gebruiken voor opslag van drugs. Tijdens een grootscheepse inval van de politie op meerdere adressen sprongen vier Nigerianen van een balkon; een van hen kwam daarbij om het leven.


Red.:   Wat is dat nou voor onzin: de allochtonen zijn helemaal niet de oorzaak van het toegenomen wapenbezit en -geweld in Nederland.
    Overigens: die positieve tendens die mevrouw Sweet ziet, is er alleen maar als je álle incidenten weghaalt ... Als je die incidenten er weer bij neemt,zie je een trend richting steeds zwaardere criminaliteit en gangleven. De habitus bekend van de Amerikaanse gekleurde wijken.
    "Het gaat erg goed met de integratie van allochtonen" - is de mantra. Hoe goed blijkt hier:


Uit: Volkskrant.nl, 12-08-2009, ANP

Mohamed populairste naam in grote steden

Ouders in de vier grote steden geven hun kind relatief vaak de naam Mohamed. De naam staat bovenaan in de ranglijst van nieuw aangemelde jongensnamen in de steden Amsterdam, Utrecht en Den Haag. In Rotterdam staat Mohamed op een tweede plek en is Jayden de populairste jongensnaam.
    De variant Mohammed staat in drie van de grote steden ook in de top 5 over het jaar 2008. Dat blijkt uit gegevens die de Sociale Verzekeringsbank woensdag heeft verstrekt. De PVV in de Tweede Kamer heeft het kabinet deze week gevraagd welke namen inwoners uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht het vaakst aan hun baby geven. De partij stelde die vraag nadat was gebleken dat de top 7 van babynamen in Brussel veel buitenlandse namen bevat, waaronder Mohammed, Amine en Hamza.   ...
    De Sociale Verzekeringsbank beschikt over een overzicht van alle babynamen, omdat de organisatie zich bezighoudt met de uitbetaling van kinderbijslag.


Red.:   De verkiezingswinst van de PVV bij de Europese verkiezingen heeft ook geleid tot  nieuwe openheid met betrekking tot de cultuurbedreiging:


Uit: De Volkskrant, 02-09-2009, van verslaggever John Wanders

‘We halen een hoop ellende uit de stad’

Nu de PVV op 3 maart 2010 alleen meedoet in Den Haag en Almere, beloven het die dag in beide steden historische gemeenteraadsverkiezingen te worden met landelijke uitstraling, weet de Haagse PvdA-wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen). Voor hem een extra prikkel om te kandideren voor het PvdA-lijsttrekkerschap in Den Haag.
    ‘Mensen zijn geïrriteerd over de geringe invloed die ze op hun leefomgeving kunnen uitoefenen’, verklaart Norder het electorale succes van de PVV. ‘En ze zijn het zat dat hun normen en waarden met voeten worden getreden door buurtbewoners met een andere culturele achtergrond.’
...
Wat vindt u van de gezichtssluier?
‘In de openbare ruimte moet je je gezicht tonen. Dat is een kwestie van fatsoen. Als er in een winkel iemand binnenkomt met een motorhelm op en het vizier omlaag, is dat ook unheimisch.’   ...


Red.:   De PvdA heeft een nieuw woord ontdekt: unheimisch ...
    Een andere kwestie, van relatief kleine aantallen maar groot leed:


Uit: Volkskrant.nl, 23-05-2009, ANP

Forse stijging aantal vermiste kinderen

Het aantal vermiste kinderen in Nederland is het afgelopen anderhalf jaar fors gestegen. Dat heeft een woordvoerder van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) zaterdag gezegd naar aanleiding van berichtgeving van het NOS Journaal.
    Op dit moment worden er in ons land 604 kinderen vermist. In januari vorig jaar waren dat er 353. Volgens de KLPD is de stijging vooral te wijten aan de toename van het aantal ontvoeringen door ouders naar het buitenland. Een gescheiden ouder neemt het kind dan mee en brengt het niet meer terug. ‘Deze groep wordt steeds groter. Het aantal gemengde huwelijken neemt toe en deze lopen ook op de klippen’, aldus de zegsman van de KLPD.  ...


Red.:   Wie huwt met een een allochtoon (natuurlijk vrijwel altijd man) met een tweede paspoort, neemt dus een extra risico. Eigenlijk een onverantwoord risico.
    Een aspect dat nog sterk taboe is, is het verband tussen de kosten van allochtonen en de gevolgen voor onze cultuur. Er werd aan herinnerd door het volgende bericht naar aanleiding van het leeghalen van het Scheringa-museum, volgende op het faillissement van de DSB-bank:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2009,

'Smaak overnemen kan niet'
...
John Leerdam, Tweede-Kamerlid voor de PvdA:

'Er is net bezuinigd in het cultuurbudget, de gratis museumtoegang voor kinderen is geschrapt. ...' ...

Red.:   Een internet-zoektocht leverde het betrokken bedrag op:


Uit: DePers.nl, 20-05-2008.

Musea leggen bom onder gratis kindertoegang

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen hoogstwaarschijnlijk toch niet gratis naar het museum. Minister van Cultuur Ronald Plasterk (PvdA) wil niet genoeg geld beschikbaar stellen, zegt de Nederlandse Museumvereniging. Voor het plan zou negen miljoen euro zijn, maar Plasterk trekt niet meer dan 5,4 miljoen euro uit.
    "De minister stelt dat er gratis toegang voor kinderen moet zijn, maar hij legt de helft van de rekening bij onze leden neer", zegt directeur van de Museumvereniging Siebe Weide dinsdag. Die ruim vier miljoen kunnen zij volgens de directeur niet opbrengen. ...
 

Red.:   Dat bedrag is dus 5 miljoen euro. En vergelijk even:


Uit: Volkskrant website, 25-06-2009, de Haagse redactie, door Remco Meijer

Eberhards dilemma’s

Een debat met Geert Wilders wil hij, minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie.

...   De overheid besteedt dit jaar zo’n 400 miljoen euro aan inburgeringstrajecten. ...


Red.:    Eén van de tientallen soortgelijke berichten uit de verzameling Allochtonen, kosten uitleg of detail .
   Terug naar basalere zaken:

 

Uit: De Volkskrant, 23-10-2009, ANP.

Werkstraf voor bedreigen Clairy Polak met hatemails

De politierechter in Hilversum heeft donderdag de 29-jarige Abdelhakim B. uit Rotterdam veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur waarvan de helft voorwaardelijk. B. heeft bekend dat hij hatemails heeft gestuurd naar Nova-presentatrice Clairy Polak.
    B. vertelde dat hij kwaad was geworden omdat hij vond dat Marokkanen in Nova in een kwaad daglicht werden gesteld. Hij stuurde twee mails naar de website van Nova dat hij haar zou afslachten net als Van Gogh. ...


Red.:   Daar kunnen onze creoolse vrienden natuurlijk niet bij achterblijven:


Uit: De Volkskrant, 23-10-2009.

RET doet aangifte internetbedreiging

Het Rotterdamse vervoersbedrijf RET heeft aangifte gedaan van bedreiging nadat een filmpje over zijn medewerkers op internet is opgedoken. ...
    De RET is geschokt door het filmpje waarin conducteurs door twee jongens met de dood worden bedreigd. ...
    Een van de twee jongens zegt over RET’ers in het filmpje: ‘Ik ram mijn vuist in hun kelen, ik maak ze dood’, waarop hij met een honkbalknuppel zwaait. Het gaat om een groep jongens die zich de Black Bandana Crew noemt. Het filmpje is door de jongeren zelf gemaakt.


Red.:   Het internet levertop dat Black Bandana Crew creolen uit de Rotterdamse banlieu Beverwaard zijn - het soort lieden dat het openbaar vervoer terroriseert:


Uit: Volkskrant.nl, 05-12-2009, ANP.

Toezichthouder Rotterdamse metro mishandeld

Een 61-jarige toezichthouder op metrostation Blaak in Rotterdam is zaterdagochtend mishandeld. Dat heeft een woordvoerder van vervoersmaatschappij RET gemeld. Het is het zevende geweldsincident in Rotterdam in drie dagen tijd. De dader is nog voortvluchtig.
    De man probeerde een metropoortje open te trappen om toegang tot de metro te krijgen. Zodra de toezichthouder hem aansprak op zijn gedrag, spuugde de dader hem in het gezicht. Toen de RET-medewerker hem vervolgens achterna ging, werd hij door de man geschopt en geslagen.
    Het slachtoffer liep daarbij een hoofdwond op. Ook zijn bril brak doormidden.   ...
 

Red.:    Dit is in 2009. De effectiviteit van het voorgaande beleid kan men afmeten aan het feit dat de eerste teken dat er iets mis was met de allochtone immigratie, stamden van mensen, conducteurs en dergelijke, uit het openvaar vervoer, in de jaren zeventig. Die meldden toen al sterk toenemende agressie, veroorzaakt door het "respect"-probleem  bij allochtone zwartrijders: zodra ze aangesproken werden, voelden ze zich aangevallen en werden agressief.
    En ze hebben het niet van vreemden:


Uit: Volkskrant.nl, 28-10-2009, ANP

Rotterdams-Antilliaanse ouders geven zoons wapens

Het is in de Antilliaanse gemeenschap in Rotterdam niet ongebruikelijk dat ouders wapenbezit van hun zoons vergoelijken. Ook komt het voor dat ze wapens geven zodat de jongens zich veiliger voelen op staat.
    Dat bleek in een serie gesprekken die burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft gevoerd met de Antilliaanse gemeenschap in zijn stad, aldus een woordvoerder van de burgemeester woensdag.    ...
    Dat ouders hun zoons wapens geven voor hun veiligheid noemde hij ‘de omgekeerde wereld’. Antillianen zijn in Rotterdam oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers en het gaat dan vaak om geweld.   ...


Red.:   Het voorgaande geeft voornamelijk allerlei specifieke informatie. Het volgende artikel vat het samen als een algemeen cultureel verschijnsel:


Uit: DePers.nl, 07-12-2009, door Remco Tomesen  

Rotterdam | Een heftig jongerenjaar

‘Vrouwen, homo’s en studenten zie je niet meer’

50 miljoen euro, urban en veel grote feesten moesten van Rotterdam weer een mooie jongerenstad maken. Maar 2009 was geen goed jaar voor de stad met de jongste inwoners van Nederland.

Fotobijschrift: Probleemjongeren in Rotterdam Zuid. ‘Ze hebben één ding door: eenheid
                      is kracht.’
 


De Rotterdamse jongeren haalden het nieuws, in 2009. Meer dan de Amsterdamse. Die strijd is gewonnen. Maar de jonge Rotterdammers haalden het nieuws niet op een manier die de gemeente Rotterdam begin dit jaar had gehoopt. Waar de gemeente op had aangestuurd. Vijftig miljoen euro was er klaargelegd, om van Rotterdam in 2009 de eerste Europese Jongeren Hoofdstad te maken. Een daverend succes moest het worden, jongeren uit Rotterdam moesten eens positief in het nieuws komen. Niet de stad van de problemen, maar van de kansen, was het motto.
    Het liep anders. Twee keer haalden de jongeren groot het landelijke nieuws, maar niet met het jongerenjaar. Wel op Bevrijdingsdag, toen hooligans uit de stad slaags raakten met een groep Rotterdammers van niet-Nederlandse afkomst. En wel met een strandfeest bij Hoek van Holland dat volledig uit de hand liep door vechtende Rotterdamse hooligans. Een 19-jarige Rotterdammer kwam toen om het leven.
    Iets kleiner was het nieuws toen het laatste weekend van november op twee plekken in de stad rellen bij feesten ontstonden: bij het Dream-City-feest van ROC Zadkine in Ahoy, en buiten bij een feest in de Maassilo.   ...

Agressieve sfeer

Om goede vibes de stad in te pompen organiseerde YourWorld tientallen feesten en evenementen. Was het sponsor van een nog veel groter aantal (mega)feesten. En daar ontmoetten de goede bedoelingen soms de rellende jongeren. ... YourWorld was ook sponsor van het agressief uit de hand gelopen Dream-City feest van Zadkine. Daar was zelfs een promotieteam aanwezig van YourWorld. ‘Bijna niemand wilde luisteren’, zegt een van de meisjes van het promotieteam dat op dat feest was. De sfeer was al meteen agressief. Vechtpartijen bij de ingang, opstootjes binnen. ...
    Over de groepen rellende jongeren zou je kunnen zeggen: erg dat het gebeurt (en heel erg dat er iemand doodgaat), maar als het af en toe op grote feesten tot rellen komt, is het een relatief klein probleem. Maar je zou ook kunnen zeggen: bij die uitbarstingen komt de hardheid van Rotterdam echt goed aan de oppervlakte, het is een niet te ontkennen signaal. Want dat de stad harder is geworden, hoor je van veel Rotterdammers. ‘Rotterdam is de laatste jaren wat kouder geworden, de mensen wat agressiever’, zegt de 24-jarige Rotterdamse Charissa. ‘Je ziet het aan de blikken van de mensen’. De 20-jarige Job: ‘Er heerst hier een wat stoere cultuur. Jongeren willen graag tegen elkaar opboksen’.
    Volgens Job en Charissa heerst er een groepscultuur in de stad. Job: ‘Hoe groter de groepen, hoe moeilijker het mengt. Die groepen zie je op scholen, op evenementen’. Een uitsmijter die al twintig jaar in het centrum van de stad werkt: ‘De sfeer in het uitgaansleven is de laatste vijf jaar agressiever geworden.’ In negen van de tien gevallen gaat het volgens hem om groepen Marokkaanse of Antilliaanse jongeren. ‘Zij opereren steeds meer in grote groepen. Ze hebben één ding door: eenheid is kracht.’
     De agressie, de hardheid, en de enorme geldbedragen voor de Europese Jongeren Hoofdstad: ze zijn niet los te zien van de statistieken. Rotterdam heeft verhoudingsgewijs de meeste jongeren van de grote steden in Nederland. En de meeste jongeren met problemen. Terwijl andere steden vergrijzen, verjongt Rotterdam juist. Een op de drie inwoners is nu jonger dan 27 jaar. En meer dan vijftig procent van die jongeren is inmiddels van niet-Nederlandse afkomst. Met de groepen Antilliaanse en Marokkaanse jongeren in de top. De trend van jonger en allochtoner is trouwens al jaren aan de gang: autochtonen (vaak gezinnen) trokken de laatste jaren weg uit de stad, gingen naar randgemeenten. Allochtonen bleven. En na een afname in de jaren na Pim Fortuyn komen er nu ook weer meer nieuwe allochtonen bij in de stad.
     De Rotterdamse jongeren doen het slecht in vergelijking met andere grote steden. Volgens het rapport De Staat van Rotterdam (COS) van deze zomer zijn Rotterdamse jongeren het laagst opgeleid, het crimineelst, verlaten ze vaker dan andere jongeren zonder diploma hun school. En het gaat door: de tweede stad van Nederland heeft de meeste tienermoeders, de slechtste huisvesting en de meeste werkloze jongeren. De economische crisis maakt het niet makkelijker: de eerste maanden van dit jaar steeg de werkloosheid onder jongeren tot 26 jaar met maar liefst 60 procent.   ...
    Veel, heel veel van de probleemoplossers zoeken contact met de jongeren via straatcultuur. Of noem het ‘urban cultuur’. Urban staat voor alles wat een link heeft met hiphop, R&B, en andere onder (vooral) allochtone jongeren populaire muziekstromingen. Urban is ook kleding en taalgebruik. ...
    Toch is niet iedereen blij met urban als probleemoplosser. ...
Ook is er verzet uit de hoek van organisatoren van niet-urban-feesten. Zoals Ted Langenbach. Zij vinden dat alle subsidies voor grote feesten en voor podia ten koste gaat van kleinere, in hun ogen ‘meer kwalitatieve feesten en clubs’. Langenbach: ‘Vrouwen, homo’s, studenten, zie je ‘s avonds niet meer op straat’. De nadruk op urban en subsidiefeesten jaagt volgens hen anderen (vaak autochtonen) dus de stad uit.   ...


Red.:   Het zou een treffende samenvatting van deze verzameling kunnen zijn.
    Dit is het bijna gelijktijdige commentaar op een Brits weblog, dat in het nieuws kwam vanwege vermeend "racisme". Het blad: The Spectator (Engeland), over de auteur:
  Rod Liddle writes the Liddle Britain column. Liddle was the editor of the Today Programme from 1998 to 2002. As well as his column for The Spectator, Liddle writes regularly for The Sunday Times and Country Life as well as presenting TV documentaries.ac

Van: spectator.co.uk, 05-12-2009, door Rod Liddle

Benefits of a multi-cultural Britain

The first of an occasional series – those benefits of a multi-cultural Britain in full. Let me introduce you all to this human filth.
    It could be an anomaly, of course. But it isn’t. The overwhelming majority of street crime, knife crime, gun crime, robbery and crimes of sexual violence in London is carried out by young men from the African-Caribbean community. Of course, in return, we have rap music, goat curry and a far more vibrant and diverse understanding of cultures which were once alien to us. For which, many thanks.


Red.:   Tja, dat veroorzaakt de nodige furore. Over al die goede en hardwerkende Caribische negers, pardon, jonge mannen, die niet straatrover of messentrekker waren en hierdoor gestigmatiseerd werden ...
   Om het scrollen te besparen, hier nog even herhaald hoe ze eruit zien:


Red.:   Overigens: we zijn ook weer in de periode van de december-feestdagen:
 

Uit: Volkskrant.nl, 18-11-2009, van de redactie.

Kamervragen om mijter Sinterklaas

Fotobijschrift: Sinterklaas zonder kruisteken op de mijter

De CDA-kamerleden Ad Koppejan en Jan Schinkelshoek hebben kamervragen gesteld over de mijter en tabberd van Sinterklaas. Zij vinden het onverteerbaar dat in sommige gemeenten de religieuze symbolen op de kledingstukken van de Goedheiligman worden weggelaten.
    In bijvoorbeeld Amsterdam en Antwerpen is het kruisteken niet meer zichtbaar op de kledij van de eeuwenoude bisschop. Bewust, volgens de vragenstellers. Sinterklaas zou 'een geloofsneutraal' feest zijn in Antwerpen, en Amsterdam zou de 'multi-etnische bevolking' niet voor het hoofd willen stoten.    ...


Red.:   En na de sint komt kerst:


Uit: De Volkskrant, 09-12-2009, door John Wanders

Kerstboomgedrocht valt hogeschool rauw op het dak

Directeur communicatie Annelies van Rosmalen van de Haagse Hogeschool heeft het geweten dat ze dit jaar geen kerstboom liet plaatsen in het atrium van haar school. Ze kreeg deze week half Nederland over zich heen en kan zichzelf wel voor de kop slaan.
    Het Nederlands Dagblad citeerde uit een intern schoolbericht, waaruit kon worden opgemaakt dat een kerstboom volgens de opstellers niet past bij ‘het internationale en diverse karakter’ van de Haagse Hogeschool – een hbo-opleiding met 19 duizend studenten, van wie eenderde van niet-westerse komaf.
    Een mooier kerstcadeau had de PVV zich nauwelijks kunnen wensen, temeer daar de club van Geert Wilders bij de raadsverkiezingen lokaal debuteert in Den Haag, onder de bezielende leiding van het Tweede Kamerlid Sietse Fritsma.    ...
    Karsten Klein, lijsttrekker van het CDA in Den Haag, vermoedt dat de handelwijze van de Haagse Hogeschool is ingegeven door angst: ‘Hun hele argumentatie over het internationale karakter van Den Haag is gewoon gelul.’
    Klein ergert zich al evenzeer aan kookworkshops op scholen ‘waar Nederlandse kinderen worden opgezadeld met halalvlees, dus afkomstig van dieren die langzaam zijn doodgebloed’. Hij spreekt van ‘een vooruitlopende gehoorzaamheid aan de wetten van de islam’.   ...


Red.:   Ondertussen groeit ook de agressiviteit onder de vrouwen:


Uit: Volkskrant weblog, 09-12-2009, door Theo E. Korthals Altes uitleg of detail

"Kankerhoofddoeken!"

Over homodiscriminatie onder jongeren

Ruim 70 procent van de homo's krijgt te maken met discriminatie of geweld als gevolg van hun seksuele geaardheid. De slachtoffers doen vaak geen aangifte bij de politie, waardoor de daders vaak onbestraft blijven. Gisteren werd hierover een onderzoeksrapport uitgebracht dat op het verzoek van het kabinet werd opgesteld. Homo’s zijn hierover om verschillende zeer terughoudend, aldus het rapport, zoals zorg over hun stigmatisering als homo en gebrek aan vertrouwen in de politie. Jongeren blijken het meest met discriminatie en geweld te worden geconfronteerd.
    Opmerkelijk is dat het verschil tussen allochtonen en autochtonen volgens het onderzoek geen rol speelt. Toch zijn er veel jongeren voor wie juist dit aspect het meest problematisch is. Dat bleek opnieuw toen gisteren een van mijn jonge vrienden, die een MBO opleiding volgt, gisteren (ja heel toevallig) op uiterst grove wijze werd aangesproken door drie schoolmeisjes met hoofddoeken. Zij hadden hem kennelijk doelbewust buiten op het schoolplein opgewacht met het doel hem uit te schelden vanwege zijn geaardheid.
     Hij heeft het voorval prompt aangegeven. Juist wel. En dit terwijl hij weet dat er allerlei repercussies kunnen zijn. “Straks staan de broers van die meisjes voor me,” zei hij. “Maar dat kan me niks schelen. Ik laat niet op deze manier over me heen lopen.” Mijn jonge vriend is geen paniekbeest en hij is ook volkomen kalm gebleven. De aangifte op school is gedaan, en een gesprek met de directeur volgt nog. Stel je voor dat er wel ingegrepen wordt! “Stel dat ze die meisjes schorsen, dan weet ik zeker dat hun broers wraak op me nemen,” speculeert hij nu. "Maar van die “kankerhoofddoeken” heb ik schoon genoeg. Wat denken ze wel!"    ...


Red.:   Voor de volledigheid: Theo Korthals Altes is een sterk multiculturalistisch persoon - kijk maar op zijn weblog.
    De signalering van een veel voorkomend mechanisme:


Uit: Telegraaf.nl, 11-12-2009, van verslaggevers

Boerkina's willen alleen in zwembad

Vrouwen in boerkini eisen het vertrek van mannen uit het Amsterdamse Zuiderbad.
    Een groep moslimvrouwen eist van het bad dat mannen verbannen worden als zij aan het zwemmen zijn. Het personeel van het zwembad is het daar echter niet mee eens.
    Een boerkini bedekt het lichaam vrijwel helemaal. Maar de moslimvrouwen voelen zich ongemakkelijk als de in het zwembad aanwezige mannen hun voeten en handen zien.   ...
    VVD-Kamerlid Paul de Krom noemt het 'volkomen bizar'. "Dit is de omgekeerde wereld", aldus De Krom. "Als ze in boerkini willen zwemmen en dan ook nog eens eisen dat alle mannen vertrekken, doen ze dat maar in Casablanca."


Red.:   Het mechanisme zijnde: als je ze een vinger geeft,nemen ze de hele hand.
   De enig juiste maatregel: die boerkini's verbieden. Ze hadden nooit toegestaan moeten  worden.
    Grote ophef was er natuurlijk over de eerste geslaagde tegenactie: het Zwitserse volk dat voor een minarettenverbod stemde. Waarom? Waarschijnlijk vanwege dit soort dingen:


Uit: Tagesanzeiger.ch (Zwitserland), 21-12-2009.

«Stille Nacht, heilige Nacht» ist den Schulen nicht genehm

Das Volksschulamt will keine religiösen Gefühle verletzen. Deshalb wollen Richtlinien nicht, dass muslimische Kinder Weihnachtslieder über Gottes Sohn Jesus singen müssen.

Foto: Christliche Weihnachtslieder: Nicht alles, was Sternsinger vortragen, ist an den Schulen gern gesehen.

«Stille Nacht, heilige Nacht»: Überall ist das klassische Weihnachtslied zu hören – ausser an den Schulen im Kanton Zürich. Dies will zumindest das Volksschulamt. Es hat Richtlinien erlassen, «um auf die religiösen Gefühle andersgläubiger Kinder gebührend Rücksicht zu nehmen», wie es in den Bestimmungen heisst. Sonderregelungen für andersgläubige Schüler soll es zwar nicht geben, doch damit will der Kanton die religiöse Freiheit respektieren, wie der «Landbote» heute schreibt.
    Weiter schreibt das Volksschulamt vor: «Von der aktiven Teilnahme an Handlungen und Liedern mit religiösen Inhalten – zum Beispiel solchen, die Jesus als Gottes Sohn bezeichnen - soll abgesehen werden.» Im Islam gilt Jesus als Prophet, aber nicht als Sohn Gottes.

Kein Zusammenhang mit Minarettverbot
Für Bildungsdirektorin Regine Aeppli (SP) bedeutet das nicht, dass die Schulen Weihnachten ohne Jesus feiern sollen. «Es ist ein Hinweis, dass die in der Verfassung verankerte Religionsfreiheit respektiert wird.»   ...
    Beispiele für Lieder, welche von Jesus handeln und deshalb die religiöse Freiheit nicht-christlicher Kinder tangieren können:

Alle Jahre wieder
Der Heiland ist geboren
Es ist ein Ros entsprungen
Ihr Kinderlein kommet
O du selige Nacht
Stille Nacht, heilige Nacht

Weniger unumstritten sind Lieder ohne Jesus, beispielsweise «O Tannenbaum» oder Kinderlieder wie «Zimetschtern hani gern» von Andrew Bond.


Red.:   Natuurlijk is de Zwitserse SP waar mevrouw Aeppli lid van is, de sociaal-democratische partij - zeg maar de Zwitserse PvdA.
    Overigens: over dat referendum tegen het minarettenverbod: prompt verklaarde de democrate Guusje ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken, dat het maar goed was dat Nederland niet zo'n referendum kende.
     Ook in Frankrijk is het niet zonder risico iets te doen dat de moslims niet zint:


Uit: De Volkskrant, 16-01-2010, van correspondent Ariejan Korteweg

Mislukte aanslag op actrice uit Algerije

Aanvallers pogen Frans-Algerijnse actrice in Parijs in brand te steken

De van oorsprong Algerijnse actrice en schrijfster Rayhana (45) is in Parijs met spiritus overgoten. Een poging haar vervolgens met een sigaret in brand te teken, mislukte. Haar aanvallers zouden haar in het Arabisch hebben uitgescholden.
    Het gebeurde kort voordat haar voorstelling, A mon âge, je me cache pour fumer (op mijn leeftijd verstop ik me als ik wil roken), zou beginnen. In de voorstelling vertellen negen vrouwen elkaar in een Algerijns badhuis over hun leven, hun dromen en de onderdrukking waaraan ze blootstaan in hun huwelijk. ...
    Actrice en regisseur Rayhana ontvluchtte Algerije na bedreigingen door moslimfundamentalisten. Twee weken eerder zou ze bij het verlaten van haar huis in Parijs ook al zijn bedreigd. ‘Dit is een eerste waarschuwing’, hadden haar belagers toen gezegd, die haar voor ‘hoer’ en ‘ongelovige’ uitscholden.
    Het theater waar de voorstelling wordt gespeeld ligt schuin tegenover een moskee waar radicale opvattingen zouden worden verkondigd. ‘Dit is een van de weinige straten in Parijs waar boerka’s te koop zijn’, zegt Philippe Mourat, directeur van het theater. ‘We vermijden provocaties, maar willen ons ook geen censuur laten opleggen.’ Hij zegt zich te kunnen voorstellen dat er moslims zijn die aanstoot nemen aan de teksten.   ...


Red.:    De meeste van de tot nu toe gemelde zaken hebben betrekking op gebeurens in de min of meer openbare ruimte - het thuis leek veilig voor de allochtone dreiging. Maar daaraan komt nu ook een einde:


Uit: De Volkskrant, 29-01-2010, van verslaggever Noël van Bemmel

Meedogenloos voor een iPhone

Het aantal overvallen op woningen neemt toe. De daders zijn vaak ‘debutanten’ op het pad van de misdaad.

‘Hallo, we zijn van de lotenverkoop. Kunt u de deur voor ons openmaken?’ Met die woorden bellen eind vorig jaar drie jongens aan bij een 82-jarige vrouw woonachtig in een flatgebouw binnen in Almere.
    ‘Wie is daar?’, vraagt de alleenstaande vrouw. Zij ziet niemand door het kijkgat. ‘De buurman!’, klinkt het. Zij opent de deur en krijgt een vuistslag vol in haar gezicht. Het slachtoffer gaat neer en begint te schreeuwen. Een worsteling volgt, terwijl een van de overvallers de televisie oppakt. Als een buurman komt kijken, rennen de jongens naar hun fietsen.
   De buit: enkele tientjes. De bewoonster heeft een bloeduitstorting in haar gezicht, een gekneusde rib en een wond aan haar been. En vooral: een geschokt veiligheidsgevoel. Het politiekorps Flevoland moet op zoek naar drie 13- tot 16-jarigen van ‘Noord-Afrikaanse afkomst’. …
   ‘We zijn vooral geschrokken van het type daders’, zegt hoofdcommissaris Frans Heeres die verantwoordelijk is voor het terugdringen van overvallen in heel Nederland. ‘Het gaat om hele jonge daders die meteen een overval plegen als hun eerste delict. Vroeger begonnen criminelen met een winkeldiefstal of een inbraak.’
   Het aantal overvallen steeg in Nederland afgelopen jaar met 21 procent. Heeres: ‘De meeste criminaliteit daalt in Nederland, maar het aantal overvallen stijgt explosief. Door het gebruikte geweld, vaak met messen en pistolen, is de impact op slachtoffers en op de maatschappij groot.’ …
    Wie zich afvraagt wat die kleurrijke stickers bij winkeldeuren betekenen: die helpen bij het schatten van de lengte van wegrennende overvallers. Ook het lager ophangen van camera’s is een goed idee: dan zie je gezichten onder honkbalpetten en capuchons.
    De keerzijde van deze maatregelen is dat overvallers hun aandacht hebben verlegd naar woningen. Een pistool op je hoofd krijgen na het openen van je voordeur, stelt Heeres, is traumatischer dan bedreigd worden als kassière. ‘De overvaller kiest de makkelijkste weg. Door de lagere opbrengst, gemiddeld 300 euro, zal hij wel meer adressen moeten overvallen.’ …
    De criminoloog Cyrille Fijnaut onderzoekt de motieven en achtergronden van jonge overvallers. Een rondgang langs enkele korpsen doet vermoeden dat het voornamelijk Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse jongens zijn die een makkelijke manier zoeken om een iPhone te kunnen kopen.


Red.:   Mooie omschrijving: meedogenloos. Goede samenvatting van de hier beschreven verschijnselen.
    Nog een voorbeeldje meedogenloosheid:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2010, van verslaggeefster Anja Sligter

Burgemeester Zaltbommel bedreigd

Marokkaanse jongeren hebben de burgemeester bedreigd, nadat de politie een buurthuis ontruimde.

Burgemeester Albert van den Bosch van het Gelderse Zaltbommel staat onder politiebewaking na een bedreiging door Marokkaanse jongeren. ...
    ...  De politie ving hun bedreigingen op nadat de politie dinsdag het buurthuis de Philipsschool ontruimde, waar de Marokkaanse vereniging Al Amal twee lokalen heeft. Twee winkeldieven zouden zich er hebben verschanst. Buiten ontstond een grimmige sfeer en later werden er auto’s vernield.
    De jongens waren er die avond. ‘Een politieagente werd uitgescholden’ en ‘de politie heeft toen uit frustratie iedereen naar buiten gestuurd’, zeggen ze. De volgende dag werden ze opgepakt: de een thuis, de ander werd in een auto klemgereden.
    Volgens de gemeente is het al een tijd onrustig op straat in Zaltbommel. Jongerenwerker Jamal Challiui, die even met zijn vrouwelijke collega komt buurten, beaamt dat. The Chill is niet voor niets dicht. ...
    Bewoner Michiel Verheggen klampt de jongerenwerkers daarna op de parkeerplaats achter het buurthuis aan. Zijn bus is hier dinsdagavond vernield en ‘dat tast mijn gevoel van veiligheid aan’.
    De spanning loopt langzaam op in deze omgeving, vooral ’s avonds laat. ...


Red.:   Ook in België wordt het steeds erger:


Uit: Volkskrant.nl, 01-02-2010, ANP, BELGA

Politie durft amper Brusselse wijken in

Criminele jongeren dreigen enkele wijken in Brussel over te nemen. De politie durft zich nog amper te vertonen in wijken zoals Anderlecht, waar jongeren met kalasjnikovs op agenten schieten. Zaterdag kreeg een agent nog drie kogels in zijn been.
    Vorige week besloot een middelbare school om uit de wijk te vluchten, omdat de scholieren steeds werden beroofd en bedreigd.
    De situatie is zo uit de hand gelopen dat de politie, justitie en burgemeester van Anderlecht maandag in spoedoverleg bijeen komen over een hardere aanpak en actievere vervolging. ...


Red.:   De printversie start met de "positieve"  kant: de "aanpak" - daar hebben ze het in Nederland ook al tien jaar over: we gaan het aanpakken:


Uit: De Volkskrant, 02-02-2010, van de buitenlandredactie

Brussel gaat actie ondernemen tegen geweld in probleemwijken

Justitie belooft ‘nultolerantie’ na schietpartij met kalasjnikov in wijk Anderlecht.‘Sommige Brusselse wijken zijn no-go-zones.’

De Brusselse autoriteiten hebben tijdens spoedberaad besloten dat er nultolerantiebeleid moet komen voor een aantal probleemwijken in de stad.
    Aanleiding voor het spoedberaad van politie, justitie en het stadsbestuur was een gewelddadig incident van afgelopen zaterdag, toen criminele jongeren in de wijk Anderlecht de politie met een kalasjnikov beschoten tijdens hun vlucht na een mislukte overval. Een agent kreeg daarbij drie kogels in het been.
    De schietpartij volgde op een reeks andere incidenten die het gevoel hebben gewekt dat de politie de greep op bepaalde wijken begint te verliezen.
    Vorige week besloot de industriële hogeschool Isib uit de wijk Anderlecht lessen te verplaatsen naar een gebouw in het centrum, omdat de studenten steeds worden overvallen door losgeslagen jongeren.
    Volgens de voorzitter van de politiebond VSOA, Jan Schonkeren, zijn sommige Brusselse wijken in de praktijk ‘no-go-zones’ geworden, waar agenten zich niet in uniform durven te vertonen. De politie dreigt met een staking, omdat ze de werkomstandigheden in de wijken te onveilig vindt.


Red.:   Het is gewoon zo dat het islamitisch staatsterrorisme oprukt vanuit het zuiden richting Nederland.
    En dat islamitische straatterrorisme maakt steeds meer cultuurslachtoffers:


Uit: De Volkskrant, 05-02-2010, van verslaggever Raoul du Pré

Gemeenten verbieden botsauto's op kermis

Bij de botsauto’s is altijd wel wat loos, dus ook overlast. En nu willen gemeenten de attractie van de kermis weren.

Richard de Voer: ‘Waar gaat dit heen? De ene na de andere gemeente begint moeilijk te doen. Maar wat Den Bosch nu doet, is onbestaanbaar. Een kermis zonder botsauto’s, dat kan toch helemaal niet? Ze trekken het hart er uit.’
    De botsauto – iedere zomer in alle windstreken broeierig middelpunt van het sociale leven van de lokale jeugd – ligt onder vuur. De Voer, bestuurslid van de Nationale Bond voor Kermisbedrijfshuurders is ‘zeer bezorgd’ nu de gemeente Den Bosch, in navolging van Maastricht, heeft besloten dit jaar geen botsautootjes meer toe te laten op de kermis. De jaarlijkse overlast door hangjongeren rond de attractie is te groot. De sfeer raakt erdoor verpest. Zonder botsauto’s krijgt de kermis meer het ‘familiekarakter’ waarnaar wordt gestreefd.
    De Voer vreest een sneeuwbaleffect. ‘Wij merken dat steeds meer gemeenten aarzelen. De botsauto’s zitten opeens in het verdomhoekje.’ Eind vorig jaar al besloot het Tilburgse stadsdeel Reeshof de kermis voortaan om 21.00 uur te sluiten in een poging de overlast rond de botsauto’s in te perken. ...
    Exploitant Karel Eckelboom, die in Den Bosch niet meer welkom is, ontkent de problemen niet. ‘De botsauto’s zijn het sociale middelpunt van de kermis, al negentig jaar. Het is een open attractie, je kunt er lekker omheen staan. En het is goedkoop. Dat trekt heel veel jongeren aan. En dan slaat af en toe de vlam in de pan. Maar dat is toch niet onze schuld? Het is een veiligheidsprobleem dat de gemeente moet oplossen.’ ...
    Een deel van de Bossche raad staat pal achter Eckelboom. Rita Verdonks Trots op Nederland is ‘verbijsterd’. Kandidaat-raadslid Dick Schouw: ‘Hufters maken de straten onveilig. Iedereen lijdt daaronder, nu dus ook de kermis. In plaats van de oproerkraaiers te weren, maakt de gemeente een laffe terugtrekkende beweging om het probleem te omzeilen. Wij zeggen: terug met de botsauto’s! Nu!’


Red.:    Een kleine zoekactie leverde een nadere specificering op van die 'hufters':


Uit: De Volkskrant, 06-05-2004, van verslaggeefster Deedee Derksen

Kermisbedrijven claimen relschade

Zaterdag ging het mis toen circa dertig Marokkaanse jongeren, sommigen gewapend met messen, exploitant Hans Eckelboom (59) bedreigden. Hij had eerder die dag twee van hen uit de botsautootjes gezet. 'Ze waren de auto's aan het vernielen met messen.'
    Eén jongen van de groep Marokkanen trapte volgens Eckelboom de caravandeur in. De anderen gooiden met stoelen, hamers en bloempotten. De politie kwam tussenbeide. Acht mensen deden aangifte wegens mishandeling, onder wie Eckelboom. De twee jongetjes die hij uit de botsauto's had gezet, deden aangifte tegen hem wegens mishandeling. Hij ontkent hen hardhandig te hebben aangepakt. ...
     ... Eckelboom zegt geregeld last te hebben van Marokkaanse jongeren die zich misdragen op de kermis. 'Ze vernielen de boel, spugen en schelden.'
    Andere kermisexploitanten zeggen het probleem te herkennen. 'Groepen Marokkaanse jongens verzieken de boel', zegt A.J. Reken Venenkamp. 'In de Randstad is het het ergst. Daardoor komen veel mensen niet meer naar de kermis.'
    Een andere kermisexploitant die anoniem wil blijven: 'Als je er iets van zegt, komen ze met een hele groep terug en word je in elkaar geslagen.' ...


Red.:   De Marokkaanse straatterroristen slopen onze cultuur.
    Nog een stukje vrijheid dat ten onder is gegaan:


Uit: De Volkskrant, 10-02-2010, van verslaggever Jan Hoedeman

Hofland bedankt voor toespraak 4 mei comité

Columnist moest tekst vooraf laten lezen. ‘Bekijk het!’

Henk Hofland, columnist van NRC Handelsblad, heeft bedankt voor een 4 mei-toespraak van het Amsterdamse 4 en 5 mei comité. Hij weigerde de tekst van tevoren ter goedkeuring voor te leggen aan de organisatie. Hofland: ‘Het leek 1944 wel. Bekijk het!’
    Hofland, tien jaar geleden uitgeroepen tot journalist van de vorige eeuw, voelde zich vereerd en wilde graag spreken bij het monument voor de gefusilleerde verzetsstrijders op de Amsterdamse Apollolaan. ‘Ik ben toch een aangewezen persoon, ik heb Rotterdam zien branden en heb herinneringen aan de hongerwinter.’
    Hofland moest zijn verhaal laten zien, in verband met ‘eventualiteiten’. Maar hij beschouwt het als een teken des tijds: ‘Het is angst om bij een minderheid op de tenen te gaan staan.’   ...


Red.:   Nu weer terug naar het basale handwerk:


Uit: De Volkskrant, 10-02-2010, van verslaggeefster Anja Sligter

Krant trekt interview in na bedreiging redacteur

De Gelderlander interviewde moeder en zus van verdachte | Broer wilde door bedreiging van redacteur publicatie van familienaam voorkomen.

Dagblad de Gelderlander heeft een interview ingetrokken nadat vrijdag een redactiechef is bedreigd door een 18-jarige Marokkaanse man. De chef heeft maandag aangifte gedaan, de man is dezelfde dag aangehouden en zit vast, meldt de politie.
    De krant wilde een interview plaatsen met de moeder en de zus van een van de verdachten die op 15 januari een 50-jarige voetganger doodreden op een scooter. De twee verdachten zitten vast voor doodslag.
    De twee hebben ook personeelsleden van het Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMC) bedreigd toen zij niet snel genoeg werden geholpen. Er is na een week van twijfelen door een personeelslid aangifte gedaan.
    De 18-jarige man is de jongere broer van een van de twee verdachten. Hij eiste vrijdag in de hal van de Gelderlander in Nijmegen dat de publicatie zou worden ingetrokken en bedreigde de redactiechef en indirect ook de verslaggever.
     ‘Hij wilde koste wat kost voorkomen dat de naam van zijn familie in de krant kwam te staan’, meldt hoofdredacteur Kees Pijnappels. De zus en de moeder hadden daarvoor telefonisch al hun medewerking aan het interview ingetrokken.
    De krant wilde eerder niet reageren op geruchten die dit weekeinde al op weblog GeenStijl de ronde deden. ‘We hebben elke publicatie vermeden totdat we zelf een besluit hadden genomen en de man was aangehouden.’   ...
    Eerder publiceerde de Gelderlander een ingezonden brief van de ouders van de andere verdachte, waarin zij zich distantieerden van de daad van hun zoon en hun medeleven betuigden aan de familie en vrienden van de doodgereden man. Dit deden zij volgens Pijnappels na een storm van reacties op internet op het feit dat daders van Marokkaanse afkomst zijn. ‘De familie voelde zich daardoor gedwongen om te reageren.’ Dat was ook het moment dat de Gelderlander dat element is gaan benoemen, zegt hij.


Red.:    Tevens een demonstratie van het niet te overschatten belang van het bestaan van internet voor dit soort zaken. Zonder internet had men dit allemaal helemaal stil kunnen houden. Tot natuurlijk na een traject van vele jaren broeien er een grote bom zou zijn gebarsten.
    Weer een halal-terreur kwestie:


Uit: De Volkskrant, 19-02-2010, van correspondent Ariejan Korteweg

Controverse rond 'halalburger'

Franse fastfoodketen wil moslims behagen door varkensvlees te weren. De baconliefhebber heeft het nakijken.

De burgemeester van het Noord-Franse Roubaix heeft een aanklacht ingediend tegen het plaatselijke snelrestaurant Quick omdat het geen varkensburgers meer verkoopt. Quick verving de bacon door gerookte kalkoen. Het restaurant is daardoor ‘halal’ geworden; moslims kunnen er zonder gewetensbezwaren een burger eten.   ...
    Enkele maanden geleden voerde Quick bij wijze van experiment bij een achttal vestigingen in Frankrijk een halalkeuken in. Het varkensvlees is van de kaart, het rundvlees komt van koeien die ritueel zijn geslacht. De moskee van Evry ziet toe op de naleving van de regels.
    De keten hoopt zo meer islamitische klanten te trekken. De markt voor halalproducten in Frankrijk groeit jaarlijks met 10 procent en bedraagt nu al zo’n vijf miljard euro.
    De proef van Quick begon zonder al te veel ophef. In Garges-lès-Gonesse, niet ver van Parijs, zijn klanten en personeel enthousiast. Bij buurman Kentucky Fried Chicken is geen enkelemoslim meer te bekennen.
    Ook in Roubaix trekt de Quick nu meer moslims. Maar een deel van de vaste clientèle blijkt moeite te hebben met de verandering. ‘Ik mis het spek’, zei een klant tegen de krant le Voix du Nord. In het centrum van Roubaix is geen ander fastfoodrestaurant.   ...


Red.:   En het is gewoon weer een kwestie van kiezen: als er gekozen moet worden tussen de langen van moslims en niet-moslims, kiest men voor de moslims. In dit geval niet eens een bestuurlijk, maar een bedrijfseconomisch besluit. Een teken dat alleen al het aantal moslims een aanslag op onze cultuur is.
   Nieuwe is dat er ook meer weerstand van niet-rechtse kringen komt:

  ‘Discriminatie’ vindt de socialistische burgemeester René Vandierendonck, die een beroep doet op artikel 225-2 van het wetboek van strafrecht: verstrekking van een goed of dienst mag niet afhankelijk worden gemaakt van geloofsovertuigingen.

    Terug naar het geweld:


Uit: De Volkskrant, 20-02-2010, van verslaggeefster Maud Effting

Anonieme aangifte door hulpverleners

Hulpverleners moeten ‘anoniem’ aangifte kunnen doen onder hun burgerservicenummer. De bereidheid om aangifte te doen zal daardoor groter worden. Dit zegt de voorzitter van de Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, Harm van de Pas. ‘De angst om aangifte te doen is heel groot.’
    Hij reageert daarmee op recente incidenten waarbij ziekenhuismedewerkers werden bedreigd. Door het burgerservicenummer te gebruiken blijven slachtoffers anoniem voor de verdachte, en verschijnt hun naam niet in het strafdossier. ...
    Veel ziekenhuizen hebben inmiddels afspraken met het Openbaar Ministerie waardoor ze aangifte kunnen doen namens medewerkers. Maar zodra deze als getuigen worden gehoord, komt hun naam alsnog in het strafdossier terecht. ‘Dit vormt voor veel mensen een drempel om aangifte te doen’, zegt Van de Pas.   ..


Red.:   Die drempel is veroorzaakt door het allochtonen tuig dat het verbale en fysieke geweld gepaard doet gaan met dreigementen van de vorm "We weten je wel te vinden!". En dat geweld is dusdanig systematisch, dat de wet ervoor veranderd moet worden.
    Het zijn maar incidenten - maar de burgemeester moet waarschuwen voor de onveiligheid:


Uit: De Volkskrant, 20-03-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Veenendaal lijdt aan tunnelangst

Het kan ’s nachts overal onveilig zijn, bedoelde de burgemeester. Maar er komt wel extra toezicht in Veenendaal.

Veenendaal Burgemeester Ties Elzenga van Veenendaal wrong zich gistermiddag in alle bochten om te ontkennen dat hij zou hebben gezegd: ‘In Veenendaal is het op dit moment zo onveilig, dat je beter niet in je eentje ’s nachts op straat kunt zijn.’ ...
    Maar de burgemeester zegt nu dat hij eigenlijk bedoelde: dat hij het nergens in Nederland verstandig vindt om ’s nachts alleen over straat te gaan. Elzenga reageerde met zijn opmerking op de onrust die in Veenendaal (62 duizend inwoners) is ontstaan, na drie gewelddadige overvallen afgelopen weekend.
    In de nacht van zaterdag op zondag werden drie slachtoffers beroofd en mishandeld. Eén werd gestoken, een ander werd op het spoor gelegd. Twee moesten ook hun kleding afstaan. De politie heeft foto’s van de daders verspreid. Drie zijn volgens de politie ‘licht getint’, één is blank.
    Veenendaal is een van de 22 gemeenten die extra geld krijgen van het rijk wegens problemen met Marokkaanse jongeren. Vanaf dit weekend is er extra toezicht.
    Een van de overvallen vond plaats bij een veelgebruikte fietstunnel onder het spoor. ‘De politie controleert liever fietslichten dan dat ze patrouilleert en overvallers pakt’, zeggen Pim (17) en Floris (16), leerlingen van het Rembrandt College, vlak naast de tunnel. ‘Je moet gewoon door die tunnel als je uit wilt. Wij fietsen altijd in een groep.’    ...


Red.:    Volgende stad:


Uit: De Volkskrant, 25-03-2010, door Anja Sligter

Winkelcentrum verjaagt hangjongere met Bach

Geen mosquito (een apparaat met een hoge fluittoon) maar klassieke muziek moet de hangjongere in het Gelderse Dieren verjagen. Winkeliers experimenteren er al een paar weken mee. ...
    De overlast is voor Dierense begrippen groot, meldt de eigenaar van de optiek in dit dorp aan de voet van Nationaal Park Veluwezoom. De hoeveelheid graffiti en het aantal incidenten van vernielingen en diefstal is toegenomen in het winkelcentrum.
    Hij onderscheidt twee groepen: een van 12 tot 14 en een van 16 tot 23 jaar. Hun gedrag is intimiderend. ‘Ze laten bijvoorbeeld hun broek zakken en tonen hun blote billen voor de winkelramen aan de verkoopsters. Die durven dan na sluiting niet meer naar buiten. Doen ze dat wel, worden ze nagefloten.’
    ... de winkeliersvereniging heeft contact gezocht met de Turkse moskee. ‘Zij gaan ook kijken wat zij kunnen doen. De groep bestaat toch in hoofdzaak uit jongeren met buitenlandse afkomst.’ ...


Red.:    Het verval lijkt al nauwelijks te stoppen:


Uit: DePers.nl, 26-03-2010, door Remco Tomesen uitleg of detail

Fuck je Hollandse principes

Leraren, agenten en beveiligers leren op cursus hoe ze om moeten gaan met straatcultuur. Belangrijkste les: laat je Nederlandse normen thuis.

Je bent politieagent, in elkaar gejast door een stel straatjongens, en wordt vervolgens op cursus straatcultuur gestuurd. Om te leren hoe je met die etters om moet gaan. Om te horen dat je meer respect krijgt als je de volgende keer niet met een politiewagen maar met een motor komt. Om te horen dat je, als je een groep ‘jongens van de straat’ benadert, het beste de leider van de groep als eerste een hand kunt geven.
    Frank van Strijen – schrijver van een boek over straatcultuur – heeft zo’n agent op zijn training gehad. De man had zoveel weerstand, zei: de jongeren moeten zich maar aanpassen. Maar ook leraren en jongerenwerkers komen soms gefrustreerd door veel negatieve ervaringen op z’n cursus. Van Strijen begrijpt dat, maar denkt dat het leren omgaan met de cultuur van de straat eigenlijk de enige oplossing is: ‘Het is geen subcultuur, zoals vroeger de gabber. Straatcultuur gaat niet zomaar weer over. Het is een echte cultuur.’    ...
     Een jaar of zeven is-ie er nu zo ongeveer, die moderne straatcultuur, zegt Van Strijen. Eerst in grotestadswijken, maar nu ook in kleine plaatsen. En nee, het zijn niet alleen Marokkaanse jongeren, de cultuur overschrijdt etnische grenzen, is ook doorgedrongen tot blanke jongeren. Kenmerken zijn: een sterk groepsgevoel, een anti-houding tegen de maatschappij, nadruk op masculiniteit (stoer, vechten is cool), en sterke hiërarchie (groepen hebben een of meerdere leiders). Soms ontspoort de straatcultuur in criminaliteit, maar vaák ook niet. Dan is het alleen een ‘way of living’. Hiphop, internet en de smeltkroes van culturen hebben het ontstaan van de straatcultuur beïnvloed.
     Voor leraren of politieagenten is die cultuur een probleem. Zij hebben te maken met jongeren die in een totaal andere wereld leven. Jongeren die hen intimideren, af en toe een wapen de school mee innemen, als gangsters over de gangen lopen. ‘Ook op de bassischool zie je het al’, zegt een deelneemster aan de cursus, die naschoolse activiteiten organiseert. En ook in kleine plaatsjes, zegt een straathoekwerker uit Twente.   ...


Red.:   Het beeld is volkomen duidelijk: de Nederlandse relaxte cultuur op straat verdwijnt. Het wordt overgenomen door de gang-cultuur van de gekleurde volken. Dat autochtone jongeren uit de zwakkere milieus daarin meezinken is logisch: ze  worden op straat gedwongen als ze willen leven en overleven.
     'Soms ontspoort de straatcultuur in criminaliteit, maar vaák ook niet'. natuurlijk, dat is de tussenfase. Je hoeft maar over de grens te kijken war het naar toe gaat: jeugdbendes die gewapende gevechten houden over wie welke straat in welke wijk bezit. Ook hier worden de eerste stappen al gezet:

  Nederland telt 1800 jeugdgroepen die overlast veroorzaken, bleek eerder uit onderzoek. Honderd daarvan zijn criminele bendes die ernstige delicten plegen. Ongeveer 350 jeugdgroepen zorgen voor ernstige overlast en zijn betrokken bij geweldsdelicten.
    Criminele jeugdbendes blijken steeds vaker zwakbegaafde jongens in hun gelederen op te nemen. De politie krijgt hiervan in toenemende mate signalen en wil dat daar onderzoek naar wordt gedaan.
    Steeds meer meisjes zijn actief in jeugdbendes. Dat zei korpschef Erik Akerboom van de Raad van Hoofdcommissarissen eerder. De bendes worden ook gewelddadiger.

    Natuurlijk is er maar één oplossing om dit proces te stoppen;de meest harde maatregelen, van lijfstraffen voor degene met wapens opzak of tekenen van bendevorming, tot deportatie van de aanvoerders naar de IJsselmeerpolders - het droogleggen van (een deel van) de Markerwaard voor dit doel lijkt een geschikt middel. Nogmaals hoe het er anders uit gaan zien (uit Engeland):


Sommige mensen beseffen dat:
  socioloog Illiass El Hadioui vindt dat scholen straatcultuur juist keihard moeten weren, zei hij in NRC Handelsblad. ‘Straatcultuur ondermijnt de school’.

Maar onze geitenwollensokken jongerenonderzoeker wil wat anders:

  Wil je greep hebben op straatjongeren, dan moet je sommige Hollandse normen loslaten, is het principe van Van Strijen. Hij noemt een groep jongens, die een homoseksuele conciërge pestte. Ze duwden hem, scholden hem uit. Van Strijens oplossing? De schooldirecteur spreekt met de leider van de groep af dat hij verantwoordelijk is voor het gedrag van de totale groep. Doet iemand uit de groep iets fout, dan krijgt hij, de leider, straf. Iets dat ingaat tegen een oud-Hollands principe om de dader zelf te straffen. Maar omdat groepen straatjongeren sterk hiërarchisch zijn, kun je veel bereiken als je de leider op je hand krijgt. Van Strijen: ‘Investeer tijd in de leiders als er nog niks aan de hand is.’

Hiervoor geldt natuurlijk hetzelfde: dit zal in deze fase nog werken, maar later niet meer. Dan is die leider de aas,en zal zich onaantastbaar voelen en gedragen.
    Maar onze jongerenwerker weet precies hoe hij dat proces kan stimuleren:

  Van Strijen is het niet eens met de kritiek: ‘Het voorbeeld van de conciërge heeft in de praktijk gewerkt. Het is echt gebeurd, en het pesten is gestopt.’ Als je doorhebt hoe straatcultuur werkt en weet hoe je erop in kunt spelen, kun je veel bereiken, is zijn filosofie. Dus niet meteen als jongerenwerker zeggen bij een potje tafelvoetbal dat ‘meedoen belangrijker is dan winnen’, maar de winnaar (een competitieve straatjongere) een groot compliment geven. Om zijn ‘respect’ te krijgen. En dan geldt, zoals een deelnemer na afloop zei: fuck je Hollandse principes.

We kunnen het zelf niet duidelijker zeggen: wat hier moet gebeuren, volgens de jongerenwerker, is onze Hollandse egalistische en democratische cultuur opgeven, en vervangen door het groeps- en machtsdenken van de gekleurde culturen .
    En natuurlijk maakt zulke waanzin snel school - zie de uitzending van  NOVA zonder een spoor van een weerwoord .
    Een wat onschuldigere versie van hetzelfde:


Uit: De Volkskrant, 20-04-2010, column door Aleid Truijens

Lidwoorden

Tussentitel: Vrouw tikt op computer voor raam. Buiten schijnt zon

Er is een sluipmoord gaande, op grote schaal. De slachtoffertjes krijgen geen staatsbegrafenis, er is geen nationale rouw, er zijn geen bloemen, geen teddyberen. Veel mensen hebben niet eens in de gaten dat ze verdwijnen. Ik woon naast een school, onder het raam van mijn werkkamer hangen honderden vrolijk kwetterende pubers, dus mij kan het moeilijk ontgaan. Zij, kinderen uit Ghana, Turkije, Marokko, Afghanistan, China, Nederland en nog wat landen, zijn de daders, al zijn ze onschuldig.
     De slachtoffers geven geen kik. Ze zijn ook maar gemaakt van taal. Het zijn de lidwoorden die het loodje leggen. Nederige, onooglijke woordjes: ‘de’, ‘het’ en ‘een’. Geniepige hinderpalen. Want deze woordjes markeren genadeloos dat iemand, hoe lang ook in Nederland, hoe groot en feilloos zijn woordenschat, geen Nederlandse moedertaalspreker is: ‘de laatste jaar’, ‘een prettige weekend’.
     Dus moeten ze maar weg. Eerst werden ze nog vervangen door het aanwijzend voornaamwoord ‘die’. Het werd ‘die hondje’ en ‘die merk’. Het kan ook wel zonder. Nu hoor ik in het taallaboratorium onder mijn raam: ‘Ik heb proefwerk’, ‘Straks bel ik leraar’ en ‘Ga mee naar Kruidvat?’   ...
    Moedertaalsprekers nemen het ‘Wereldnederlands’, zoals taalkundige Nicoline van der Sijs het zo mooi noemt, moeiteloos over. Mijn kinderen zeggen doodleuk: ‘Ik zie je na werk’, en ‘Ik heb schoolfeest’. Bezittelijk voornaamwoorden gaan er ook geheid aan; kinderen op alle schoolniveaus hebben het over ‘me moeder’. De glibberige woordjes ‘er’ en ‘zich’ zijn de volgende kandidaten: ‘Wat kan ik aan doen?’ ‘Hij bemoeit mee.’ Gehoord in de tram: ‘Ik hekel me aan dat.’
    De teloorgang van lidwoorden en voornaamwoorden is onstuitbaar. Zolang grammaticafouten mensen stigmatiseren, is het zinvol om kinderen op school de standaardvormen te leren. Ambitieuze lidwoordstruikelaars willen het graag goed doen. Er is zelfs een Mini-Lidwoordenboek te koop, gemaakt door ondernemende studenten, waarin je snel de juiste vorm kunt opzoeken. Dat is nodig, in een tussentijdperk. Maar lang zal het niet meer duren voordat ‘het meisje’ net zo archaïsch klinkt als ‘den mensch’.   ...
 

Red.:   En dit is wat de wetenschap er van zegt:


Uit: De Volkskrant, 21-04-2010, ANP.

'Serieus praten is goed'

Door op een serieuze manier met jonge kinderen te praten, kunnen ouders ervoor zorgen dat zij in taalkundig opzicht beter voorbereid naar school gaan. Dat blijkt uit een studie waarop onderzoekster Lotte Henrichs vandaag promoveert aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).
    Op de basisschool hebben kinderen ‘schooltaal’ nodig. Daarmee bedoelt Henrichs het taalgebruik dat leraren gebruiken en van kinderen verwachten. Het stelt kinderen in staat instructies te begrijpen en te laten zien wat zij weten en kunnen. Schooltaal kenmerkt zich door relatief moeilijke woorden en zinsstructuren.
    Uit het onderzoek blijkt dat schooltaal al in de kleuterklas wordt gebruikt. Daarom kunnen kinderen er van profiteren als ouders hen al op jonge leeftijd als volwaardige gesprekspartners behandelen, aldus Henrichs. ...


Red.:   Een kleintje:


Uit: De Volkskrant, 07-04-2010, door Arno Haijtema

Verval tussen de golven

Het verleden is op de pieren van IJmuiden alom tegenwoordig. Zout, beton, asfalt, roest, de schoonheid van verval. Nog wel, maar op den duur wordt het begraven onder een nieuwe laag beton en asfalt. De toekomst dringt zich onstuitbaar op.

Met het stijgen van de temperaturen neemt het aantal bezoekers van de pieren bij IJmuiden evenredig toe. Ze zijn er weer, de vissers die turen naar het puntje van de hengel tot hun tweede natuur hebben verheven. De wandelaars die genieten van zout, beton, asfalt, roest, de schoonheid van verval. Bij elkaar 5 kilometer onooglijkheid – totdat je beter gaat kijken. Een omgeving voor ontspanning? ‘Ruim je troep op, GVD’, staat met grote letters op een havenlicht gekalkt.   ...


Red.:   En waar komt die troep vandaan:

  Fotobijschrift: Sommigen, 'niet om het een of ander, maar ja, toch: meestal buitenlanders', laten hun rommel achter op de pieren bij IJmuiden

Twee standaardgevalletjes:


Uit: De Volkskrant, 07-04-2010, door Karolien Knols

Een serie gesprekken  over de stand van het land (deel 8)

'Gewoon een bloedhekel aan links'

Vandaag: Rob Hoogland, columnist bij De Telegraaf | Hij windt zich op over ‘socialistisch machtsmisbruik’. En voelt zich vooral solidair met de oudere, autochtone Nederlander, ‘het Carmiggelt-mannetje, dat denkt: naar mij wordt toch niet geluisterd’.

...  ‘Ik voel me solidair met de oudere, autochtone Nederlander. Het Carmiggelt-mannetje noem ik hem ook. ... En die jongens die het slecht bedoelen, komen er beter van af.’

Wonen er van die jongens bij u in de buurt?
‘Als je de allochtone criminelen bedoelt die andere gemeenten teisteren: nee. In Egmond aan den Hoef woont al dertig jaar één neger. Echt waar. En alle kinderen zijn er hoogblond met blauwe ogen. Ik heb in mijn dorp nog nooit een moslim gezien, behalve in de tijd dat er een asielzoekerscentrum was gevestigd. Toen steeg het aantal winkeldiefstallen meteen ook, maar dit terzijde.
    ‘En nu ga jij natuurlijk vragen: waarom maak je je er zo druk over? Nou, ik volg het nieuws en ik kijk om me heen. Ger Laan, een Panorama-collega, woonde in Oud-West, in Amsterdam. Op een nacht werd zijn auto gestolen en teruggevonden in een vaart, nadat hij bij een overval was gebruikt. Ger wees een Marokkaanse buurjongen – terecht – als schuldige aan, en werd vervolgens slachtoffer van pure terreur door die jongen en zijn broers. Het duurde maanden, geen enkele bemiddeling hielp, het kwam tot een rechtszaak. En wie moesten er verhuizen van de rechter? Ger en zijn vriendin, want die Marokkanen hadden een zusje zonder strafblad. En zij mocht niet de dupe worden.’   ...


Red.:   De tekenen van cultuurverval worden steeds sterker:


Uit: De Volkskrant, 12-04-2010, van verslaggever Noël van Bemmel

Politie kleurt langzaam maar zeker bij

Max Daniel ... een jongen wiens ouders van Indonesië naar Nederland verhuisde toen hij anderhalf was.   ...
    Als jonge inspecteur en later als hoofdinspecteur merkte Daniel dat nieuwe allochtone collega’s naar hem toekwamen voor advies. ...
        ‘De kwaliteit van de politie daalt juist, omdat wij te traag reageren op veranderingen in onze samenleving’, stelt Daniel. Volgens hem zijn er buurten in Nederland waar de politie niets meer van begrijpt. ‘Onze legitimiteit staat op het spel. De politie moet weer een afspiegeling worden van de maatschappij.’


Red.:   Een glaszuivere omkeer van de feiten: het is niet de politie die in verval is, maar de maatschappij, in directe zin op de sfeer op straat,die geteisterd wordt door allochtonen.  Wan men tegenwoordig de straatcultuur noemt, maar de direct voorloper is van gang-cultuur.
    "Allochtonen moeten meedoen", zegt men wel. Maar ook als ze meedoen, wonen ze onze cultuur uit:


Uit: De Volkskrant, 03-05-2010, van verslaggeefster Ianthe Sahadat

Voetbalclub zet allochtonen op wachtlijst

De Nijmeegse voetbalclub Quick 1888 gaat per direct allochtone kinderen die zich aanmelden op een wachtlijst plaatsen. Het bestuur wil op deze manier de verhouding tussen allochtonen en autochtonen in de jeugdafdeling herstellen.

Dat laat het bestuur weten op de website van de club. Op dit moment is 80 procent van de 550 leden van de club van allochtone afkomst.
    Quick 1888 heeft tot het aangepaste aannamebeleid besloten omdat veel autochtone leden zich door het grote aantal allochtonen niet meer thuis zouden voelen bij de club. De leden van de club zijn voornamelijk van Marokkaanse en Turkse komaf, zegt Peters. ‘Die hebben minder clubgevoel dan veel autochtonen. Bovendien zijn allochtone ouders minder bereid om iets voor de club te doen dan autochtone ouders.’
     In het verleden zijn er ook enkele incidenten geweest, vertelt Peters. ‘Sommigen allochtone spelers maken redelijk wat stampij in het veld. Om die reden hebben we dit seizoen onze A1 zelf uit de competitie gehaald. Ook heeft een groep jongens na een verloren wedstrijd de kleedkamer verbouwd. Van de eigen club nota bene. Dat getuigt toch niet van clubgevoel?’   ...

Red.:   De autochtonen voelen zich niet minder thuis, ze hebben er natuurlijk gewoon de pest over in dat die allochtonen zich asociaal gedragen: ruzie-maken, de boel verbouwen, en niets doen aan de organisatie.
     De reactie zijn voorspelbaar:

  De gemeente gaat volgende week in gesprek met het bestuur van de voetbalclub. GroenLinks-wethouder Floris Tas ziet de maatregel als een noodkreet. ‘Dit middel spreekt ons niet aan, maar we vinden vast een andere oplossing.’

Want de club had al voorspeld:
  De commotie die de berichtgeving over de maatregel in regionale media heeft veroorzaakt, heeft Peters slechts ten dele verrast. ‘Zoiets ligt natuurlijk gevoelig. Maar wij zijn gewoon eerlijk. Andere clubs doen het stilzwijgend, dan hoor je niemand.’

En die politici in Nijmegen en de rest van klagers zijn gewoon stinkende hypocrieten. Want wat zegt de club:
  ‘Het evenwicht is zoek’, zegt bestuurslid John Peters. ‘We willen van het allochtonenimago af. De club moet een normale afspiegeling van de maatschappij worden.’

En laten dit nu  precies de argumenten zijn om autochtonen de toegang tot de school van hun  keuze te ontzeggen, en ze op een wachtlijst te plaatsen. Als eerste uitgevoerd in Nijmegen!
    Hoeveel overlast is er  nu eigenlijk? Nou, tenminste ter waarde van een half miljard:


Uit: De Volkskrant, 10-05-2010, van verslaggeefster Yvonne Doorduyn

PvdA: 455 mln voor aanpak van overlast

De PvdA wil met extra straatcoaches en drieduizend extra wijkagenten vandalisme, fraude met uitkeringen en onbeschoft gedrag tegengaan, en wijken leefbaarder maken. De partij wil daar 455 miljoen euro voor uittrekken.  ...


Red.:    Zo groot is de overlast dus.
    Weer een deuk in privacy vanwege de cultuurverrijkers:


Uit: De Volkskrant, 28-05-2010, van verslaggever John Wanders

RET scant gezicht amokmakers

In de strijd tegen amokmakers in de tram begint het Rotterdamse vervoersbedrijf RET deze zomer een proef met gezichtsherkenning. In dertien trams van lijn 2 komen bij de ingangen speciale camera’s te hangen die in een fractie van een seconde het gelaat van elke instappende passagiers scannen.

De ‘smart camera’s’ moeten garanderen dat bij de tramchauffeur een stil alarm afgaat zodra iemand instapt die een ov-verbod opgelegd heeft gekregen. Diens foto en gelaatstrekken zijn vooraf ingevoerd in de software van de camera. Er zijn momenteel vijf personen in Rotterdam die vanwege zwartrijden of ander wangedrag in de tram een verbod hebben om te reizen met lijn 2.    ...
    De proef op tramlijn 2, die door Rotterdam-Zuid slingert, ...


Red.:    ... langs de allochtone wijken ...
     Allochtonen veroorzaakten bij de gemeenteraadsverkiezingen  in Rotterdam stromen van problemen. En wie zijn de dupe:?


Uit: De Volkskrant, 10-06-2010, van verslaggever John Wanders

Absoluut niet samen in een Rotterdams stemhokje

Om chaos zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen te voorkomen, werd in Rotterdam extra streng gecontroleerd. Dat leidde soms tot problemen.

Tussentitel: 'Vooral voor ouderen blijken de strakke huisregels wennen'

‘Nee, meneer. Nee, u mag daar niet Nee. Nee.’ Gemeenteambtenaar Has van den Hoven, voorzitter van stemlokaal 427 in Rotterdam-Zuid, is achter zijn tafel vandaan gekomen om een bejaarde Rotterdammer op de huisregels te wijzen. De oude man mag ab-so-luut niet bij zijn vrouw in het stemhokje.
     Want zo staat het nu eenmaal in de Kieswet. En Rotterdam past die wet op de dag dat Nederland een nieuwe Tweede Kamer kiest voor het eerst zeer strikt toe. Dat moet ook, want de chaotische taferelen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart staan velen, binnen en buiten Rotterdam, nog scherp voor ogen. ...
    ‘Dit is lullig’, verzucht hij even later op de gang voor het stemlokaal. ‘Mijn kop is leeg’, zegt zijn vrouw verontschuldigend. Ze oogt aangeslagen. ‘We hebben altijd samen in het hokje gestaan’, zegt de man. ‘Wij horen toch bij elkaar?’, vult de vrouw aan.
    Vooral voor oudere mensen blijken de strakke huisregels behoorlijk wennen, zegt de stadswacht ...


Red.:    De Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 zijn net achter de rug en de PVV is  gestegen van 9 naar 24 zetels. De Volkskrant ging opzoek naar verklaringen:die stond een paar dagen in de krant- voor de tigste keer;


Uit: De Volkskrant, 15-06-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Homostel weggepest uit Utrecht

Al anderhalf jaar heeft een homostel in Leidsche Rijn last van treiterijen door allochtone jongeren. Nu is de maat vol en vertrekken ze. ‘We zijn het zat.’

Een homostel voelt zich genoodzaakt te verhuizen uit de Utrechtse Vinexwijk Leidsche Rijn, na aanhoudende treiterijen van allochtone jongeren. Er is ‘homo’ op hun auto gekrast, er gingen stenen tegen hun ruiten en ze zijn geregeld nageroepen.
     De twee voelen zich in de steek gelaten door de gemeente en de politie. ‘Dit speelt al anderhalf jaar. Ik ben bij de burgemeester geweest, en heb met alle instanties contact gezocht. Ze roepen allemaal: dit zou niet moeten mogen. Maar er is geen daadkrachtige aanpak’, zegt Hans van Gemmert (56), een van de twee gedupeerden.
     Het is niet dat ze bang zijn, beklemtoont Van Gemmert. Maar ze willen gewoon rustig wonen. ‘En dat lukt niet als er weer iemand achteruit tegen je auto aanrijdt – expres. Nu lijden we nog meer financiële schade, met de verkoop van ons huis We moeten alles zelf betalen. Maar we zijn het helemaal zat hier.’
     Van Gemmert zegt dat hij precies weet welke jongens dit doen, ‘en de politie ook’. ‘Maar de politie doet niets. Ze zeggen: we hebben geen bewijs, geen getuigen.’
     Het stel woont in een koopwoning pal achter een rij sociale huurwoningen, in de wijk Terwijde. Er zijn veel problemen in de buurt, vertellen de bewoners. ...


Red.:   Natuurlijk liegt de politie dat ze alles wat ze konden, gedaan hebben uitleg of detail (EénVandaag, 16-06-2010), en liegt de PvdA burgemeester Aleid Wolfsen nog veel harder dat ze er hard op inzetten:


Uit: De Volkskrant, 15-06-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Interview | Burgemeester Aleid Wolfson van Utrecht

'We zetten er hard op in, maar bewijzen is moeilijk'

Burgemeester Wolfsen voelt zich machteloos. ‘Wat er nu in Leidsche Rijn gebeurt, vind ik volstrekt onacceptabel.’
...

Red.:   Dit heeft deze man, samen vrijwel alle andere bestuurders, al talloze eerder geroepen, en er gebeurt niets.
    Ook al jaren gaande is de toename van het allochtone, zeg maar: Marokkaanse, antisemitisme. Er verschijnen nu filmpjes van op YouTube, en iedere kijker is weer een potentiële stem voor de PVV. De 24 zetels van de PVV bij de verkiezingen  in juni 2010 doen hun werk:


Uit: De Volkskrant, 22-06-2010, van verslaggever Jaap Stam

In januari 2009 registreerde het CIDI 98 antisemitische incidenten, bijna evenveel als in heel 2008

Keppeltjes blijven in de jaszak

Amsterdam bestudeert of het zin heeft lokjoden in te zetten, in het kader van ‘onorthodoxe maatregelen tegen geweld waarbij discriminatie in het spel is’.

Antisemitisme is in 2009 sterk toegenomen, maar in welke omvang is onduidelijk. Dat zegt Elise Friedmann, antisemitisme expert van het CIDI, Centrum Informatie en Documentatie Israël. Zij omarmt de inzet van lokjoden om de daders op heterdaad te kunnen betrappen.
     In januari 2009 registreerde het CIDI een schrikbarende toename: 98 antisemitische incidenten, bijna evenveel als in het hele jaar daarvoor. Over de rest van het jaar heeft het CIDI nog geen precieze gegevens.
    Veel incidenten gebeurden in Amsterdam, maar in het hele land nam de agressie tegen Joden toe. De cijfers over 2009 zijn exclusief de aangiften bij de politie. De Amsterdamse politie verwijst voor aantallen naar het CIDI, zij heeft aangiften van discriminatie in 2009 niet uitgesplitst naar hun aard.
    Het aantal Joden in Nederland wordt geschat op 40 duizend, van wie ruim de helft in en om Amsterdam. Waarnemend burgemeester Lodewijk Asscher van Amsterdam gaat met politie en justitie bekijken of het zin heeft lokjoden in te zetten. ‘Het past in zijn voornemen te kijken naar onorthodoxe maatregelen om het geweld te stoppen waarbij discriminatie in het spel is’, aldus zijn woordvoerder.
    Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam kreeg vorig jaar 41 meldingen van antisemitisme, een enorme toename in vergelijking met 2008 toen het 17 klachten kreeg. Het eerste kwartaal van dit jaar constateert het meldpunt geen stijging. ‘Maar dat zegt lang niet alles over wat er op straat gebeurt, dat kan tientallen malen erger zijn’, zegt Joke Walstra van het meldpunt.
    Zorgelijk vindt Friedmann van het CIDI dat een groeiend aantal Joden zich gedwongen voelt hun uiterlijke kenmerken te verbergen – om te voorkomen dat ze worden uitgescholden, bespuugd of bekogeld met stenen. ‘Je wordt uitgescholden door drie jongens. Meestal drie. Als je aangifte doet, vraagt de politie: hoe zien ze eruit? Ze hebben een Noord-Afrikaans uiterlijk en een jas met een bontkraag. Daar kan de politie niks mee. Daarom is een lokjood zo’n goed idee.’
     Achter de cijfers zit een veelvoud aan incidenten, omdat het gros niet wordt gemeld, zegt Friedmann. ‘Joden konden eens hun gebedshuis niet verlaten omdat er van die rotjongens voor de deur stonden. Aangifte doen ze niet, zo murw zijn ze. Het kost energie en het resultaat is nihil. Verreweg de meesten doen geen aangifte, ze zijn eraan gewend dat ze met hun keppeltje in hun jaszak of onder een pet over straat gaan. Ze melden het alleen als ze gewond zijn geraakt of er een steen door de ruit is gegooid.’
     Scheldpartijen blijven onbestraft, is Friedmanns ervaring. ‘Er wordt lafhartig weggekeken. Zodanig dat de politie in Amsterdam plots geen cijfers geeft over het aantal aangiften van antisemitisme. Mogelijk zou het beeld te negatief worden. Hoe kan iemand verbaasd zijn dat weinig Joden zich met keppel op straat wagen?’   ...


Red.:    En in een begeleidend artikel:


Uit: De Volkskrant, 22-06-2010, van verslaggeefster Sterre Lindhout

Lokhoeren en lokhomo's bewezen hun diensten al

Een trend bij het opsporen van criminelen: de lokmens. De afgelopen twee jaar hebben lokhoeren, lokhomo’s en lokoma’s hun diensten bewezen.

Tussentitel: Bij veel meldingen in korte tijd sturen we de oma eropaf

‘De methoden van de politie worden steeds creatiever’, zegt Ellie Lust van corps Amsterdam Amstelland, ‘Het neerzetten van fietsen of vrachtauto’s om dieven te ontmaskeren geldt al langer als beproefde methode, maar de verklede agenten zijn iets van de laatste jaren.’
    De inzet van lokjoden om het aantal antisemitische incidenten in Amsterdam terug te dringen, zoals PvdA-Kamerlid Marcouch vorige week voorstelde, is positief ontvangen. ...
    Een van de eerste succesvolle lok-mensen is de Goudse lok-oma. De als bejaarde uitgedoste agente die sinds 2008 tientallen tasjesdieven ontmaskerde, is nog steeds actief. ...
    De Amsterdamse politie experimenteerde vorig jaar met een lok-homo. De aanleiding daarvoor was een reeks aangiften tegen een zekere ‘Faisel25’, een man die op internet seksafspraakjes maakte met homoseksuelen en hen vervolgens beroofde. ...


Red.:    Lokoma's, lokhomo's, lokjoden... in alle gevallen gaat het om criminaliteitsgolven afkomstig van, in diverse benamingen, allochtonen, moslims, of Marokkanen.
     Hoewel het dus noodzakelijk was geworden dit naar buiten te brengen,  heeft men wel geprobeerd de schade te beperken. Dat heeft men gedaan door vooraf een moslim in te schakelen om te laten zien dat niet alle moslims eraan meedoen - de keuze is toch vrij beperkt:


Uit: De Volkskrant, 21-06-2010, door Ahmed Marcouch en Jeroen Recourt

Ban kwaad van discriminatie uit, zet lokagent met joodse keppel in

Het opsporen van agressieve antisemieten met behulp van agenten die keppels dragen, zogenoemde lokjoden, zal zeker werken. Het daarmee verkregen bewijs is wettig.
 

Red.:   Overigens had dit laatste artikel een interessante tussentitel:

  Tussentitel: Getuigen van vernedering en bedreiging van Joden melden dit zelden of nooit

Dat geldt voor alle gevallen van Marokkaanse en andere allochtone overlast. Want op zijn best gebeurt er niets met je klachten, en als het tegenzit wordt je beschuldigd van racisme.
    Ook dit is natuurlijk een internationaal verschijnsel:


Uit: De Volkskrant, 25-06-2010, AP

Joodse dansgroep met stenen bekogeld

Een Joodse dansgroep is zaterdag in de Duitse stad Hannover met stenen bekogeld door een groep kinderen en jongeren. Een van de acht dansers, een 40-jarige vrouw, raakte gewond aan haar been.
    De politie van Hannover heeft dit donderdag meegedeeld.
     De aanvallers gebruikten een megafoon om antisemitische leuzen te roepen. Volgens de politie bestond de groep jongeren voor een deel uit islamitische allochtonen. ...
    De voorstelling, onderdeel van een straatfestival in de stad, werd meteen afgebroken. Volgens Ana Voladarska van de dansgroep van de Liberale Joodse Gemeente van Hannover zijn de leden nog steeds in shock.
    ... Het optreden vond plaats in Sahlkamp, een wijk met veel buitenlanders.


Red.:   Het lijkt wel of het met de speen wordt meegegeven:


Uit: De Volkskrant, 28-06-2010, van verslaggever John Wanders

Weer problemen met 12-minners

De gemeenteraad van Rotterdam maakt zich grote zorgen over de effectiviteit van het jeugd- en buurtwerk. Aanleiding hiervoor is een nieuwe reeks geweldsincidenten waarbij een groep jongeren onder de 12 jaar als daders betrokken is.
     Eind vorige week maakte de politie bekend dat een onderzoeksteam begin mei in Delfshaven-Schiemond twee jongens van 14 en 15 had opgepakt op verdenking van aanranding. later werden nog elf verdachten aangehouden, tussen 9 en 14 jaar.
    Volgens de politie zijn hiermee acht zaken opgelost: vier aanrandingen, een poging tot beroving, een bedreiging en twee geweldplegingen. Een aantal kinderen was wegens andere delicten al eerder aangehouden.   ...


Red.:   Wat voor kleurtje hebben die?


Uit: De Volkskrant, 06-07-2010.

'Zwemvermogen kinderen slechter'

Kinderen zwemmen steeds slechter, constateert de Reddingsbrigade Nederland na de eerste, drukke zomerweek. Ook gaat hun conditie hard achteruit.  ...


Red.:   En hoe zou dát nu komen...?
     Weer een varkentje om te wassen:


Uit: www.agd.nl, 11-06-2010. (Agrarisch Dagblad)

'Venrayse moslims storen zich aan varken in kunstwerk'

Moslims in Venray storen zich aan een kunstwerk in de Limburgse plaats. Dat beweert in elk geval PvdA-raadslid Hayrettin Ünüvar.
    Een varken is een onderdeel van het gewraakte sculptuur. Dat meldt de lokale krant Peel en Maas. Het beeld hoeft niet direct weg, maar Ünüvar dringt erop aan om voortaan ’rekening te houden met de multiculturele samenleving’. In de islam is het varken een onrein dier.   ...


Red.:    Natuurlijk is iets onrein vinden een volstrekt willekeurige zaak. Een groot deel van de Nederlanders vindt hoofddoeken en moskeen onrein. Niemand in de islam of bestuurlijk Nederland die rekening houdt met die multiculturele realiteit ...
    En ze weten ook telkens weer nieuwe dieptepunten te vinden:


Uit: De Volkskrant, 31-07-2010, van verslaggever Raoul du Pré

Tientallen homo's afgeperst

Mannen werden via homo-chatsite naar Bergen op Zoom gelokt voor seks, met minderjarigen, waarna de mannen werden gechanteerd.

De minderjarige jongens die zich in Bergen op Zoom het afgelopen jaar toelegden op het afpersen van homoseksuele mannen hebben waarschijnlijk tientallen slachtoffers gemaakt. Dat blijkt uit, deels anonieme, meldingen die binnenkomen bij de plaatselijke afdeling van homobelangenorganisatie COC en uit reacties op diverse 'homo-chatsites op internet.   ...
     Peter Verhaegh, voorzitter van de COC-afdeling in Bergen op Zoom, denkt echter dat de meeste slachtoffers zich nooit met naam en toenaam bij de politie zullen melden.... Uit de anonieme meldingen die hij wel heeft gezien, maakt Verhaegh op dat de afpersers homo's lokten uit heel het land en ook uit België. Verhaegh: 'Dat gaat van Utrecht, Eindhoven en Tilburg tot aan Zeeland en Vlaanderen.'
    Het Brabantse dagblad BN/De Stem maakte donderdag op basis van contacten met slachtoffers melding van zeker veertig tot vijftig gedupeerden. De afpersers zouden al sinds medio vorig jaar actief zijn. ...
    De politie verdenkt vooralsnog drie , minderjarige jongens van het afpersen van de mannen. twee 16-jarigen zijn aangehouden, de derde is spoorloos. Niet uitgesloten wordt, dat er meer daders zijn.
    De jongens legden via homo-datingsites als bullchat.nl contact met mannen die op zoek waren naar seks. Ze presenteerden zich als jonger dan zestien. Na wat flirterig heen en weer gechat, maakten zij een afspraak met hun slachtoffers in Bergen op Zoom.
    Ter plekke confronteerden zij de mannen vervolgens met de uitgeprinte chatsessies en met het feit dat hun beoogde sekspartner minderjarig was. Ze dreigden naar de politie te stappen als er niet werd betaald.
    De slachtoffers werden gedwongen geld op te nemen bij pinautomaten en soms beroofd van horloge en telefoon. Sommigen raakten zeker 750 euro kwijt. Tegen enkele mannen zou ook geweld zijn gebruikt.
     Verhaegh begrijpt dat de slachtoffers aarzelen om zich te melden. 'Bullchat.nl is een beetje een platte site. Het gaat meer op sekscontacten dan om het opbouwen van een serieuze relatie. De chatters gaan recht op doel af: seks. Daar lopen ze sowieso al niet mee te koop.
    'En dan hebben deze mannen zich ook nog heel bewust gericht tot vermeende minderjarigen. Dat maakt je kwetsbaar. Al met al kun je zeggen dat de daders ondanks hun jeugdige leeftijd zeer berekenend en geraffineerd te werk zijn gegaan in het kiezen van hun slachtoffers.'    ...


Red.:   Met name dat laatste deed meteen het bestaande vermoeden tot vrijwel zekerheid rijzen. En jawel:


Uit: Standaard.be, 31-07-2010, door Pieter Lesaffer uitleg of detail .

Pedofiele homo's in de val gelokt in Bergen op Zoom

Twee zestienjarige allochtone Nederlanders zitten in de cel op verdenking van afpersing. Via chatboxen op het internet zochten ze contact met Nederlandse en Belgische homo's. Vermoedelijk zijn er nog meer daders. ...
    ‘Het valt op dat die jongeren telkens een afspraak in de buurt van een bankautomaat maakten', zegt Peter Verhaegh, de voorzitter van de homovereniging COC in Bergen op Zoom. ‘Zo kon het slachtoffer dadelijk het gevraagde bedrag uit de muur halen.'
     Verhaegh is via het internet tientallen verhalen over deze chantage op het spoor gekomen. Telkens vertonen ze hetzelfde patroon. Op het einde van het verhaal betaalt de afgeperste homo telkens honderden euro's. Sommigen betaalden 750 euro en moesten gsm en horloge afgeven. Eén ‘slachtoffer' werd met een wapen bedreigd.   ...


Red.:   Misdaad komt overal voor. Maar een opvallende kenmerken in het daden- en en gedragprofiel van deze groep is lafheid, valsheid, gemeenheid. Met als archetypische versie: tasjesroof van oudere vrouwen. Tussen twee haakjes:  er staat 'allochtone', maar daarvoor vullen we maar meteen "Marokkanen" in.
    En weer die varkens:


Uit: Volkskrant.nl, 22-07-2010, door Marise Sperling

Varkensschilderijen uit kliniek om moslims

Drie schilderijen van varkens zijn verwijderd uit een polikliniek in Leerdam. De werken van kunstenares Sylvia Bosch zouden kwetsend zijn voor moslims, zo meldt de zorginstelling.

Een patiënt, die zelf geen moslim is, diende vorige week een klacht in bij de Lingepolikliniek. Hij zou islamieten de confrontatie met de varkens willen besparen. In de islam wordt het varken gezien als onrein. De leiding van de zorginstelling besloot daarop de kunstwerken te verwijderen.
     Kunstenares Bosch is verbijsterd, verklaart ze in het Algemeen Dagblad. ‘Een week eerder kreeg ik nog een e-mail van de kliniek dat men leuke reacties kreeg. Na één klacht moeten ze meteen weg.’   ...


Red.:    Van die ene klager wordt gezegd dat het geen moslim is. Dat kan alleen komen van degene die de klacht heft ingediend. Dat wil zeggen: daarvoor is geen enkel bewijs. Maar natuurlijk staat bestuurlijk Nederland weer  ronduit  achter de moslims:

  Maar de schilderijen moeten patiënten een plezier te doen, zegt Claudia Busato van Rivas Zorggroep waar de polikliniek onder valt. ‘Na een officiële klacht hebben wij daarom de schilderijen weggehaald. We betreuren alle commotie die is ontstaan.’

    Weer wat extremer werk:


Uit: De Volkskrant, 20-08-2010, van verslaggever Peter de Graaf

Ruzie ontaardt in schietpartij na opmerking over wildplassen

Een ruzie over wildplassen is woensdagavond in de Rotterdamse wijk Bloemhof ontaard in een schietpartij, waarbij een 45-jarige man en zijn 18-jarige zoon gewond zijn geraakt. De schutter was donderdagmiddag nog voortvluchtig.
    De Rotterdammers werden neergeschoten nadat ze rond kwart over acht op straat ruzie hadden gekregen met een groepje mannen. Ooggetuigen vertelden de politie dat een van de mannen tegen de muur van een huis stond te plassen. Toen de 45-jarige man hem aansprak op zijn gedrag, ontstond onenigheid. De 18-jarige zoon zag vanuit de woning dat zijn vader problemen had en schoot hem te hulp.
     Volgens getuigen trok vervolgens een van de mannen uit de groep een vuurwapen en schoot zowel vader als zoon in het bovenlichaam. ...
    Buurtbewoners klagen al langer over overlast en onveiligheid in de wijk en over lieden die er met wapens rondlopen. ...


Red.:    Geen verdere vermelding van afkomst, natuurlijk. De reportage van RTL4  liet niets aan duidelijkheid te wensen over: de neergeschotenen zijn Turken, de schutters zijn Antillianen, en het broeit al jaren tussen de twee groepen (RTL4 Nieuws, 20-08-2010, 19h30, uitleg of detail ).
     En nog een akkevietje van deze broeders:


Uit: De Volkskrant, 23-08-2010, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

'Het was echt tegen deze man gericht'

Tijdens de tiende editie van het zomercarnaval in Arnhem zaterdag werd een man doodgeschoten.

Het zomercarnaval Rio aan de Rijn in Arnhem werd zaterdagavond bruut verstoord door een schietpartij, waarbij een 48-jarige man uit Den Haag om het leven kwam. Een man en een vrouw raakten gewond door verdwaalde kogels. De politie heeft twee mannen van 32 en 29 opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het misdrijf, maar kan nog geen verdere mededelingen doen over wat zich heeft afgespeeld. Will Plooster, organisator van Rio aan de Rijn, stond erbij op de Markt.
...
Weet u al iets over de aanleiding?
‘Het was geen willekeurige schietpartij. Hij vuurde van heel dichtbij en het was echt tegen deze man gericht. Uit de verhalen die wij horen van omstanders en bekenden, lijkt het te gaan om een afrekening. Dat is al erg genoeg, maar dat je er dan ook nog voor kiest zoiets te doen in een drukke menigte waar kinderen rondrennen, dan ben je echt een idioot met het verstand van een garnaal. Maar blijkbaar ben je in de cultuur van deze Antilliaanse jongens nog eens extra de king als veel mensen zien dat jij het was.’

Wat doet dit voor jullie evenement?
... Het was onze tiende editie, een jubileumjaar, ... Het is wrang dat het hier gebeurt, omdat we zo hard hebben gewerkt aan een mooi feest voor allerlei culturen, iets wat in Arnhem echt niet zo gemakkelijk gaat.’

Hoezo niet?
‘Ik wil niet zeggen dat er gediscrimineerd wordt, maar er zijn zeker tegenstromen in de stad die niet blij zijn met zo’n multicultureel evenement. Dan denk je met een mooi feest het tegendeel te bewijzen, met eilanders die uit heel Nederland naar Arnhem komen, en dan gebeurt er dit. Dit bevestigt alle vooroordelen waar wij tegen hebben gestreden.’


Red.:    Die zogenaamde 'vooroordelen' zijn dus gewoon feiten.
     Alle details tezamen veranderen natuurlijk tezamen ook het algemene beeld:


Uit: De Volkskrant, 22-06-2010, door Caspar Janssen

'Ik dacht: nu gaat Rotterdam echt een betere stad worden' 

Terug naar het jubeljaar 2000. Het geld kan niet op, de beursindex AEX breekt alle records. Maar de ontnuchtering volgt met ‘11 september’ en de moord op Fortuyn.

Aflevering 6: ‘partygoeroe’ Ted Langenbach over de tijd dat Rotterdam even de hipste stad van Nederland was.

... Dat was 2000, Rotterdam was even de hipste stad van Nederland, de Now & Wow de hipste uitgaansgelegenheid en Ted Langenbach de beroemdste partygoeroe. ...
   Langenbach: ‘Ik dacht: dit is het begin, nu gaat Rotterdam echt een betere stad worden. Een gemengde stad, een androgyne stad, een vrouwelijker stad. Achteraf gezien denk ik dat het vanaf toen juist bergafwaarts is gegaan.’
   De eerste verontrustende signalen kwamen al een paar maanden later. In de Volkskrant verscheen onder de kop ‘Geen homo durft nog in latexpakje Rotterdam in’ een verhaal over homo’s, travestieten en ander hip uitgaanspubliek die almaar meer werden lastiggevallen door Marokkaanse en Antilliaanse jongeren. Ted Langenbach zelf meldde dat hij – hetero overigens – op de Lijnbaan werd uitgescholden voor ‘vuile kankerhomo’ en Marlies Dekkers durfde in Rotterdam niet de sexy creaties te dragen waarin zij in Breda wel rondliep.
     Woordvoerders en deskundigen spraken de toen nog gebruikelijke zalvende woorden. Yvon Luijk van de Stichting Rotterdam Verkeert vond het gevaarlijk om meteen beschuldigend naar allochtonen te wijzen. En Han Entzinger, hoogleraar sociale wetenschappen, meende dat Nederland misschien een stapje terug moest doen in het ongegeneerde vertoon van seksualiteit. ‘Een meisje dat in zomerkleren en kort rokje door een allochtonenwijk fietst, zal dingen te horen krijgen. Moet ze dan boos worden, of is het haar eigen schuld?’
    Nu, tien jaar later, moet Ted Langenbach constateren dat de ‘macho-cultuur’ allesoverheersend is geworden in het Rotterdamse uitgaansleven. Vooral vanwege de in hoog tempo veranderde bevolkingssamenstelling. ‘Op de Lijnbaan zie je nu op vrijdagavond 80 procent mannen. Boos kijkende mannen. Overdag zie ik heel veel meisjes met hoofddoekjes, maar ’s avonds zie ik alleen hun neefjes en broertjes. De vrijdenkers, de wereldburgers, die komen er niet meer.
    ‘Ik kwam laatst met mijn vriendin uit het station en prompt werden we uitgescholden, helaas door Marokkaanse jongens. Vanwege ons uiterlijk. Ze vinden het nodig om je uit te lokken, omdat je een wereldburger bent en zij in een monocultuur leven, waarin de norm is: patserigheid, geld, namaak-Gucci.’
   Het is een lastig onderwerp, ook voor Langenbach, die toch niet bang is zich uit te spreken. ‘De voorlopers onder de Marokkanen vinden dit ook heel vervelend. Zij kwamen ook in Now & Wow en trouwens ook Antillianen, Turken, Kaapverdianen en Molukkers. Zij zeggen ook: wij weten ook niet meer waar we moeten uitgaan, wij willen ook niet voortdurend aankijken tegen opgevoerde, rondjes rijdende BMW’s. Als je niet oppast, is Marrakech straks een hippere stad dan Rotterdam. Istanboel is nu al hipper.’    ...


Red.:  En bij die stoerheid hoort dit beslist niet:

Van: www.netwerk.tv

Ontwikkeling halalfiets moet allochtonen aan het fietsen krijgen

Uitzending van 19 mei 2010
De fiets is saai, zielig en vooral niet cool. Dat vinden althans veel allochtonen. Volgens de Raad voor Verkeer en Waterstaat moet daarom het fietsgebruik onder allochtonen worden gepromoot, om te voorkomen dat ze massaal in de auto stappen.

'Marokkanen gaan niet fietsen'
Netwerk spreekt ondermeer met de directeur van Batavus over de pogingen om een halalfiets te ontwikkelen. En Salaheddine Benchiki van het duo Ab en Sal kijkt terug op zijn jeugd met de fiets. Wat hem betreft is iedere poging om het fietsgebruik bij Marokkanen te promoten bij voorbaat kansloos. ...


Red.:    En het openbaar vervoer is ook een natuurlijk mikpunt van de familie- en clanculturen:


Uit: De Volkskrant, 03-09-2010.

NS sluit 's nachts stations Flevoland

De NS sluit de toegangspoortjes tot de stations in Flevoland na de laatste treinrit tot de volgende ochtend. De Spoorwegen willen uittesten of deze maatregel vandalisme (graffiti en vernieling van kaartjesautomaten) tegengaat. De proef is gestart op de stations Almere-Centrum en Almere-Parkwijk. ...


Red.:   De bron van de overlast kennen we inmiddels wel.
    Nog eens een bevestiging van een trend:


Uit: De Volkskrant, 15-09-2010, van verslaggever Marcel van Lieshout

Meer discriminatie homo's en joden gemeld bij politie

Het aantal bij de politie gemelde gevallen van discriminatie van homo’s en joden is in 2009 fors toegenomen. Ten opzichte van het jaar daarvoor steeg het aantal meldingen van incidenten waarbij het om antisemitisme draaide, met 48 procent. Het aantal geregistreerde gevallen van antihomo-incidenten steeg met 13 procent.
    Dat blijkt uit het landelijk Criminaliteitsbeeld Discriminatie van de Nederlandse politie. Het rapport is dinsdag door minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) naar de Tweede Kamer gestuurd. De stijging van meldingen waarbij homo’s en joden het doelwit waren, is opvallend. Want het totaal aantal geregistreerde discriminatie-incidenten is vorig jaar juist gedaald.
     Het Criminaliteitsbeeld Discriminatie bevat cijfers van alle 26 regionale politiekorpsen. In totaal werden in 2009 door de poltie ruim 2200 incidenten met een discriminatoir karakter geregistreerd. Koploper bleek het korps Rotterdam-Rijnmond met 285 incidenten. ...


Red.:    En hoe je dit kan opsplitsen in Joden en homo's dit is,  krijgen we te horen uit Amsterdam:


Uit: De Volkskrant, 18-10-2010, van verslaggever Marcel van Lieshout

Interview | Paul Slettenhaar

‘Gemeente moet beveiliging betalen’

De Joodse gemeenschap draait helemaal zelf op voor haar beveiliging. Onjuist, zegt de voorzitter van Amsterdam-Zuid.

In Amsterdam-Zuid, waar het grootste deel van de Joodse gemeenschap woont, wordt een aantal Joodse instellingen, synagogen, scholen, culturele centra, permanent beveiligd.
     Voorzitter Paul Slettenhaar (VVD) van stadsdeel Zuid vindt dat een ‘maatschappelijke misstand’. Hij wil dat het stadsdeel jaarlijks 135 duizend euro vrijmaakt als bijdrage aan beveiligingskosten.   ...
    ‘Wij doen wat op ons pad komt en bedreiging van Joodse instellingen is daar een voorbeeld van. Dat is een maatschappelijke misstand. Een structureel probleem, dat al jaren speelt. ....’

Het heeft niets te maken met de almaar luidere roep dat moslimjongeren steeds vaker Joden bedreigen?
‘Als met name Marokkaanse jongeren Joden lastig vallen is dat erg, natuurlijk, maar het gaat mij hier om het principe. Joodse instellingen móeten kennelijk beveiligd worden en dan ligt daar ook een taak voor de overheid. Wij moeten het namelijk niet normaal vinden dat de Joodse gemeenschap daar zelf alleen voor opdraait.’

Wat is het structurele aan het probleem?
‘Ik kan niet teveel uitwijden over de aard en ernst van bedreigingen en namen noemen van instellingen doe ik ook niet. Met het wezenlijke, structurele probleem bedoel ik dat de Joodse gemeenschap helaas altijd bloot staat aan internationale dreiging. Je moet er toch niet aan denken dat een klas met Joodse kinderen slachtoffer wordt van een aanslag?’
...
Er bestaan schuilsynagoges. Robert Vuijsje schreef in NRC Handelsblad dat hij in Amsterdam-Zuid geen school of synagoge kan bezoeken, of er is bewaking. Hij noemde dat beschamend.
‘En dat is het ook. ...


Red.:   De stadsdeelvoorzitter heeft ook een idee wat eraan te doen:

  ‘...Dat moeten we fundamenteel bestrijden, te beginnen met voorlichting in het onderwijs.’

Ook dat wordt al meer dan een decennium roepen. Het helpt niet. En hier gaat het om het hardste racisme - antisemitisme. Dus kunnen maatregelen die hierbij passen van dezelfde soort zijn: denaturalisatie.
    Het artikel bevatte ook nog een schrijnende gotspe, vervat in een vraag:
  Volgens het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlands reageert de politiek selectief: wél ferme taal als Joodse instellingen of homo's het doelwit zijn, maar niet als het om moslims gaat.

Die Marokkanenclub leidt een meest ernstige vorm van blikvernauwing - de soort die oorzaak en gevolg wenst om te draaien. De soort die vijanden maakt in de honderdduizenden miljoenen...
      Weer een fijne toevoeging aan het repertoire:


Uit: De Volkskrant, 27-09-2010, van verslaggever Jaap Stam

Preventief fouilleren | Amsterdam breidt aantal gebieden uit

Ook Amsterdammers in West voortaan preventief gefouilleerd

In gebieden waar op wapens wordt gecontroleerd, daalt het aantal geweldsincidenten. Daarom wil het stadsbestuur in meer stadsdelen gaan fouilleren.

Amsterdam gaat preventief fouilleren in West, waar een juwelier deze maand ternauwernood aan de dood ontsnapte bij een gewapende overval. Daarnaast blijft het geregeld wapencontroles uitvoeren in Zuidoost, de binnenstad en Oost. Burgemeester Eberhard van der Laan bespreekt dat vandaag met justitie en politie.
      Sinds in delen van Zuidoost en het centrum preventief wordt gefouilleerd, is het aantal wapenincidenten fors gedaald, blijkt uit cijfers van de politie die vandaag bekend worden gemaakt: in de binnenstad in vijf jaar tijd van 818 naar 523 (daling van 36 procent), in Zuidoost van 544 naar 430 (minus 21 procent). In de gebieden waar niet preventief wordt gefouilleerd, is het aantal wapenincidenten toegenomen van 2.638 naar 2.862 (plus 8 procent). In Oost wordt sinds 2008 preventief gefouilleerd. Dat registreerde vorig jaar 214 wapenincidenten, tegen 244 een jaar eerder.    ...


Red.:    Waar zou dat nu over gaan ... ? GroenLinks geeft het antwoord:

  GroenLinks is principieel tegen. Ook D66 en de SP hebben forse bezwaren. GroenLinks vindt het een inbreuk op de privacy, omdat wordt gefouilleerd zonder dat sprake is van verdenking. Bovendien kunnen bepaalde bevolkingsgroepen er onevenredig vaak aan worden onderworpen.

     Over het volgende geval is al eerder gerapporteerd op televisie:


Uit: De Volkskrant, 05-10-2010, van verslaggeefster Maud Effting

Familie pikt staken medische behandeling lang niet altijd

Artsen in ziekenhuizen hebben geregeld conflicten met families die niet accepteren dat de behandeling van een patiënt wordt gestaakt.
    Als op de intensive care wordt besloten de behandeling te stoppen omdat die medisch zinloos is, leidt dat soms tot rechtszaken, en in een enkel geval tot bedreiging of geweld. De problemen doen zich voor bij niet-westerse allochtonen, maar soms ook bij streng christelijke families.
    Het staken van de behandeling – een geaccepteerde medische handeling – wordt door allochtonen vaak ten onrechte beschouwd als euthanasie. Zo belandde onlangs een Turkse jongen na een zwaar ongeluk op de intensive care van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Hij bleek niet meer te redden. Toen de artsen echter wilden stoppen, reageerde de familie zeer afwijzend. Uiteindelijk belden de artsen een specialist in Istanbul. ‘Die vertelde dat zij óók de behandeling zouden staken’, zegt euthanasieconsulent Bert van den Ende. Pas toen draaide de familie.
    Ook voorzitter Rik Gerritsen van de ethische commissie van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care krijgt met regelmaat meldingen over conflicten. ‘Het leidt tot vreselijke stress bij de professionals. In een heel enkel geval loopt het uit op geweld.’
    ‘Met name niet-westerse allochtonen vinden het moeilijk te snappen dat een dokter beslist over dit soort zaken’, zegt hij. ...


Red.:    Die opmerking over christelijke families staat er natuurlijk uitsluitend en alleen uit  politieke-correctheid. Let ook op de opmerking over het bellen van Turkse artsen:  het is voor een groot deel ook een kwestie van ingeboren wantrouwen tegen niet-islamitische, westerse, mensen - tegen het land waarin ze leven.
    Hoe vaak komen dit en soortgelijke dingen nu voor:


Uit: De Volkskrant, 21-10-2010, van verslaggeefster Maud Effting

Veel verpleegkundigen met agressie geconfronteerd

Verpleegkundigen krijgen zeer regelmatig te maken met agressie van patiënten en hun familie. Dit blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder verpleegkundigen. Ruim de helft van de ondervraagde verpleegkundigen zegt in de eerste helft van dit jaar geconfronteerd te zijn met geweld. Bij bijna een kwart ging dat om dreiging met fysiek geweld. De helft daarvan stelt dit meer dan eens te hebben meegemaakt.

De enquête werd onder 406 verpleegkundigen gehouden, en is daarmee slechts een steekproef. Toch zegt verpleegkundigenvakbond Nu’91 dat geweld op dit moment een van de belangrijkste problemen is voor verpleegkundigen. ...
     ‘Er wordt heel veel gescholden, beledigd en bedreigd’, aldus Van Erp. ‘Ook horen we ernstiger verhalen. Bijvoorbeeld van verpleegkundigen die zijn gestoken met een schaar, of zelfs verkracht. Ik ken ook een verpleegkundige die bijna is gewurgd door een patiënt en dat ternauwernood heeft overleefd. Zij stond op dat moment alleen.’ Volgens hem gaat het niet alleen om geweld tegen ambulancepersoneel of op de Spoedeisende Hulp. ‘Dit speelt in de hele sector.’    ...


Red.:    Ongetwijfeld ook van autochtone  kant. Maar even ongetwijfeld, zie bijvoorbeeld de  hotspots in  ziekenhuizen in multiculturele binnensteden, met een grote disproportionele bijdrage van allochtonen.
    Een observatie van een buitenlander:


Uit: De Volkskrant, 18-10-2010, door Jonathan Price

De fiets, het laatste bolwerk van vrijheid

De Amerikaan Jonathan Price is filosoof en hoofdredacteur van het tijdschrift The Clarion Review.

...    Merkwaardig ook toen ik laatst meemaakte dat een oude vrouw een boete kreeg omdat ze haar kortingskaart had gebruikt voor een kaartje voor de trein van 8.59 uur – één minuut voor dit is toegestaan. Maar diezelfde conducteur liet een groepje jongemannen van Noord-Afrikaanse afkomst met rust van wie er niet één een kaartje bleek te hebben.   ...


Red.:    De dreiging van geweld door de "Noord-Afrikaan" is zo indringend dat deze vermijding door autoriteiten de gewoonte is geworden.
     De vorige keer was Aleid Wolfson, PvdA-burgemeester van Utrecht, al hartstikke boos en zwoer dat hij zou optreden en dat het nooit meer zou gebeuren:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Utrecht wil ‘Gay Alert’ instellen

Na vier gevallen van bedreiging en intimidatie van homo’s vindt burgemeester Wolfsen dat de maat vol is. Dat vindt de homobelangenorganisatie COC ook.

Utrecht moet meer doen om te voorkomen dat homoseksuelen verhuizen na intimidaties vanwege hun geaardheid. Het COC heeft burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht gevraagd hierover met de homobelangenorganisatie te spreken. ...
     Aanleiding is onder meer het relaas van een 29-jarige homoseksuele man, die zegt zo te zijn bedreigd door een buurman in zijn flatwoning in de wijk Lombok, dat hij zich genoodzaakt zag onder te duiken.
     Een ander voorbeeld betreft een homostel in de wijk Leidsche Rijn, dat recent zijn huis met verlies heeft verkocht, nadat zij langdurig werden getreiterd door jongeren in de buurt. In 2008 is een lesbisch stel verhuisd uit Zuilen na te zijn gepest en in 2009 vertrok om dezelfde reden een transseksueel uit die wijk.
     Burgemeester Wolfsen zei dat hij het beu is dat partijen ‘rond het slachtoffer draaien, maar kennelijk te laat zijn’. Met de politie gaat hij nog dit jaar een ‘Gay Alert’ instellen, een telefoonnummer dat homoseksuelen kunnen bellen als ze bedreigd worden, waarna er actie moet worden ondernomen.   ...
     COC-zegsman Philip Tijsma noemt het Gay Alert een goed idee, maar vindt ‘dat er na zo’n melding wel echt wat moet gebeuren’.
     Tijsma: ‘Utrecht lijkt er bovenuit te steken met vier heftige incidenten in korte tijd. Burgemeester Wolfsen zei over het geval in Leidsche Rijn dat hij er alles aan zou doen om de daders te pakken en de zaak tot een goed einde te brengen. Maar de slachtoffers hadden niet die indruk. Het homostel verhuisde, de daders zijn nooit gepakt.’    ...


Red.:   De redactie was even vergeten te vermelden om welke dadergroep het gaat. Hierbij een correctie:


Uit: De Volkskrant, 25-10-2010, ingezonden brief van Sjaak van Hal (Lisserbroek)

Discreet

...   Daarnaast zou ik het op prijs stellen als u de allochtone achtergrond van een betrokkene niet zou ‘wegstoppen’ in een verhaal, waar deze relevant is voor de betekenis ervan. Een Utrechtenaar uit de wijk Lombok heeft zijn homoseksuele buurman zodanig bedreigd, dat de laatste noodgedwongen is verhuisd. Ik kan de achtergrond van de belager slechts uit de tekst halen, omdat u beschrijft dat deze door het slachtoffer zou zijn geadviseerd ‘terug te keren naar zijn eigen land’.
    Ik heb er begrip voor dat de Volkskrant bevolkingsgroepen niet wil stigmatiseren, maar de ogen sluiten voor een zeer ongewenste maatschappelijke ontwikkeling, het structureel belagen van homoseksuelen door Nederlanders met een allochtone achtergrond, vind ik een stuk kwalijker dan het opheffen van de discretie rond een verdachte, dader of veroordeelde.


Red.:    Kennelijk vindt de Volkskrant, en met haar de rest van de media, het omgekeerde: die vindt het noemen van de dadergroep van structureel belagen van homoseksuelen minder kwalijk dan het verzwijgen ervan omdat die dadergroep dan misschien een slechte naam zou krijgen. De belangen van de daders gaan tenslotte toch eigenlijk al voor die van de slachtoffers, en al helemaal als dat immigranten betreft. Kiezen voor de slachtoffers is rechts, en iets minder goed zeggen over immigranten is racistisch, fascistisch en nazistisch.
     Eerst een bericht:


Uit: De Volkskrant, 23-08-2010, van verslaggevers Marcel van Lieshout en Jaap Stam

Aanval op criminele jeugd

Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam zegt criminele jongeren en voetbalhooligans dichter op de huid te willen zitten.

Amsterdam begint een offensief tegen criminele jongeren en voetbalhooligans. Die plegen zo veel misdrijven en veroorzaken zo veel overlast dat ‘de emmer vol is’, zegt burgemeester Eberhard van der Laan. De politie gaat ze dichter op de huid zitten.   ...


Red.:    Waarop je natuurlijk in eerste instantie smalend kan reageren met "Waarom doen ze dat niet met Antilliaanse schieters en Marokkaanse overlastgevers?", maar de werkelijkheid is natuurlijk dat dit juist gaat over Antilliaanse schieters en Marokkaanse overlastgevers, alleen worden we weer ondergesproeid vanwege de zakken meel in de mond.
    Maar een andere bedreigingscomponent is natuurlijk dit:

  De prijs daarvoor kan zijn dat minder politiemensen worden ingezet bij grote evenementen. ‘Dat moet dan maar. Ik wil samen met de raad duidelijke keuzen maken waar we de politie inzetten.’

    Een veelgehoorde opmerking naar aanleiding van misstanden veroorzaakt door allochtone groepen is dat het alleen de jongens betreft. Dat is natuurlijk niet waar. De meisjes mogen wel niet zo actief zijn op terrein, maar ze geven het gedrag en de neiging ertoe wel door. Was dat niet zo, dan zou het probleem na één enkele generatie van 15 tot 20 jaar ophouden, en de stabiliteit van het achterstands- en gettoprobleem in Amerika laat zien dat dit niet zo is. In de volgende bron wordt dit gedemonstreerd voor de creoolse deelgroep - de geïnterviewde programmamaakster is zelf van creools-Surinaamse afkomst:


Uit: De Volkskrant, 08-11-2010, door Sara Berkeljon

‘Het is elke keer een worsteling’

Het werk van Mildred Roethof roept heftige reacties op. Vier hoofdpersonen zijn kwaad. ‘Ik heb ze een spiegel willen voorhouden, en dat is volgens mij gelukt.’

Een discussie tussen programmamaakster Mildred Roethof en vier door haar geportretteerde ghetto classy meisjes uit Amsterdam-West, donderdagavond in De Wereld Draait Door, liep volledig uit de hand.
    De hoofdpersonen zijn woedend. Ze herkennen zich niet in de korte documentaire Gangster Chickies (25 minuten), de eerste van vier afleveringen in een serie van Roethof, Rauw en Puur. ...
    De documentaire benadrukt alleen ‘de negatieve shit’, vinden de hoofdpersonen. Het zou, zeggen ze, ook gaan over rap en school. Volgens de meisjes speelt de programmamaakster ‘één dikke poppenkast’.   ...

Begrijp je dat de meisjes boos op je zijn?
‘Ze wisten precies waaraan ze mee zouden werken, want ik heb ze de dvd’s met vorige afleveringen van Rauw en Puur gegeven. Tijdens uitgebreide voorgesprekken heb ik duidelijk gezegd dat het programma zou gaan over meiden die zich identificeren met de straatcultuur, meiden die crimineel gedrag vertonen.
    ‘We hebben de documentaire teruggekeken met vertegenwoordigers van jeugdzorg en een moeder van een van de meisjes. Jeugdzorg en de aanwezige moeder vonden het een correcte weergave van de werkelijkheid. De meiden vonden van niet. Ik snap dat ze zijn geschrokken. Ik denk dat ze zich hebben afgevraagd: ben ik nou eigenlijk wel zo stoer?’

Je ziet de meisjes drinken, blowen en op straat hangen, maar je ziet ze geen enkele keer naar school gaan. Waarom niet?
‘Ik wilde juist heel graag met ze naar school, maar het is ontzettend moeilijk om afspraken met deze meisjes te maken. Als ze niet thuis geven, houdt het op. Ze zijn niet zoals jij en ik. Ze denken en handelen op een andere manier. Dat maakt ze niet beter of slechter, maar het is de realiteit. Zij vinden mij een rare, een bekakt pratende bounty. ...’


Red.:   Een bounty is iemand die zwart van buiten is, en wit van binnen. Een geïntegreerde immigrant, dus. Het gebruik ervan door de meiden is al een sterk teken. Het volgende, waar het om gaat, is een logisch vervolg:

  Denk jij dat de meisjes beter worden van deze documentaire?
‘Ik hoop het. Ik heb ze een spiegel willen voorhouden, en dat is volgens mij gelukt. Maar ik heb vooral het grotere maatschappelijke probleem aan de kaak willen stellen. Je moet niet vergeten dat er in Amsterdam tweehonderd van dit soort meisjes rondlopen. Dat laten wij als maatschappij gewoon gebeuren. ’

De documentaireserie heet Rauw en Puur. Is dat jouw stijl van documentairemaken?
‘Ja, het is de rauwe werkelijkheid, eerlijk en direct. Ik denk dat je stevig in je schoenen moet staan om dit te kunnen maken. Filmen in zo’n achterstandswijk is op het randje balanceren. Je krijgt een steen naar je hoofd, of ze roepen dat je moet oprotten met je kankercamera. Die buurten zijn zo langzamerhand no go area geworden. Als er niets gebeurt, hebben we over tien jaar Franse toestanden.’

     Weer een stukje cultuurederrf:


Uit: De Volkskrant, 09-11-2010, door Sterre Lindhout

Een bontkraag is een statuskraag

Bont beleeft een comeback. Onder jongeren zijn bontkragen mateloos populair. Dat daarvoor massaal dieren worden gedood is heel zielig, maar: ‘Een jas zonder bont is als een feestjurk zonder ketting.’

Tussentitel: 'Als ik uitga, haal ik de kraag eraf. Bont wordt vaak gestolen'
                  Op school ben je het mannetje met een Nickelson-jas

‘Kijk, het zijn eigenlijk twee bontjes.’ Alysha (15) woelt met beide handen door de bontkraag aan haar jas. ‘Eéntje hoort bij m’n jas, de ander heb ik er zelf aangemaakt. Zo lijkt het net één dikke.’ Ingeklemd tussen haar vriendinnen Jessiejean en Céline zit ze op het hek rond de rollercoaster op de kermis van Houten. Drie bontkragen schurken tegen elkaar aan. Het bont is echt. ‘Nepbont ? Dat draag ik niet. Dat is lééélijk, man.’
    Even verderop staat Ali (18) te zweten in de herfstzon. De bontkraag van zijn nieuwe zwarte jas reikt tot over zijn oren. Waarom hij bont draagt? ‘Het is mooi, weet je.’ ...


Red.:    Weer allemaal  zeer  politiek-correct beschreven. want als de redactie een bontkraagje ziet, dan steekt er een allochtoon in. En daar waar er nu misschien ook wat autochtonen zo rondlopen, is dat, net als de messendragerij uitleg of detail , navolggedrag. In het tussenstuk wordt het ook enigszins besmuikt toegegeven:

  ‘Nick-el-son’ mikt op trendy straatjongeren

Ze zijn het inmiddels gewend bij Nickelson. ‘In onze winkel in Den Haag zien we vaak huilende kinderen met onvermurwbare moeders’, vertelt Nick Amann, de eigenaar van Nickelson. Want Nickelson is gewild. Werp één blik op een willekeurige winkelstraat en je kunt met gemak tientallen, vaak allochtone jongens in donsjassen met bontkraag tellen. ...

Hier wat exemplaren van bontkraagjes: uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail .
     Van een paar dagen eerder:- de redactie had het gemist omdat de Volkskrant en de nieuwsrubrieken op de tv het nieuws gecensureerd hadden:


Uit: DeTelegraaf.nl, 05-11-2010, door Jenny van der Zijden

Straattuig heer en meester in Gouda

De Goudse wijk Oosterwei wordt opnieuw geterroriseerd door Marokkaanse straatschoffies. Bewoners worden belaagd, met stenen en eieren bekogeld, beroofd en uitgescholden. Ook worden er brandjes gesticht en ruiten ingekegeld.

Dat zegt de voorzitter van de bewonerscommissie Gouda Oost, de wijk waar twee jaar geleden een buschauffeur van Connexxion in elkaar werd geslagen. De nieuwe lichting vandalen is tussen de acht en dertien jaar oud.
    „Wat ik ook meld of aankaart bij de gemeente, ik hoor maar steeds dat het wordt meegenomen in overleg, maar er gebeurt helemaal niets. Het is niet meer leuk zo. Het moet stoppen”, meldt de vrouw radeloos in een brief aan gemeente Gouda.
     De Goudse klom in de pen nadat ze afgelopen zaterdag samen met een groep vrijwilligers door de jongeren werden weggepest tijdens een schoonmaakactie van de wijk. „Het is een schande dat we zijn belaagd – en hoe! – zodat we meteen moesten opbreken. Het is compleet ’crazy’ dat een groep jongeren in staat is om alles te verpesten, om de bloembollen af te pakken en eten en drinken gewoon weg te gooien op het gras. Iedereen werd belaagd, zelfs de clowns Knoef en Tomaat.”     ..


Red.:   Natuurlijk volgde er de bekende smoezen:

  Volgens Karim Scharleman, wijkteamlid van Gouda Oost, zoeken de jongeren aandacht en willen ze stoer zijn. ...
     Burgemeester Wim Cornelis noemde de situatie in de wijk eerder deze week nog redelijk rustig. „We hebben alles onder controle. Het gedrag van zaterdag is een eruptie en is niet te vergelijken met het criminele gedrag van vorig jaar, toen de ijsballen in het rondvlogen. ...

En de grootste leugen van de PvdA-burgemeester:
  We zullen deze gasten opsporen en hun ouders voor de kosten laten opdraaien.

Want kijk maar naar zijn reactie op het aannemen van een voorstel in de Tweede Kamer om ook voor lichtere vergrijpen gebiedsverboden te kunnen opleggen:


Uit: De Volkskrant, 09-11-2010, van verslaggever John Wanders

Burgemeester van Gouda: wegsturen niet de oplossing

Volgens de PvdA-politicus moet je ouders betrokken maken, in plaats van alleen wijkverboden instellen.

Het door minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) voorgestelde wijkverbod met een duur van 2 jaar kan een nuttige aanvulling zijn op het bestaande arsenaal aan bevoegdheden van burgemeesters, vermoedt de Goudse burgemeester Wim Cornelis (PvdA). ‘Je hebt er iets aan als verlenging van het huidige gebiedsverbod, dat een termijn kent van 3 maanden.’
    Maar biedt een wijkverbod ook een structurele oplossing voor overlast van probleemjongeren? Cornelis: ‘Nee, dat doet het niet. Al gaat er vast wel een preventieve werking van uit.’   ...


Red.:   Maar dat laatste is voor Cornelis absoluut geen reden om iets te effectiefs te ondernemen, want de ellende duurt al minstens een tiental en meer jaren, waarvan de laatste paar met de nodige rumoer in de openbare debat. Reden voor de volgende reactie (uit het artikel van 05-11):

  De vrouw zegt het zat te zijn om ’pispaal’ te zijn van wat de gemeente allemaal niet doet. „En ik heb genoeg van de beloften die niet worden waargemaakt. Ik roep de gemeente op om lef te hebben en om alstublieft extra politie in te zetten.”
    „Toen wij gisteravond vergaderden over de actie van zaterdag, vlogen de stenen hier door de ruiten. Deze gasten moeten gewoon worden aangepakt. ...

Waarop ze zlef in nog zo'n bekende bestuursleugen trapt:
  De gemeente zegt dat er minder wordt ingebroken in de wijk. Dat zal dan wel, maar door deze jongeren is het veiligheidsgevoel aanzienlijk geslonken.

Wat een leugen is, omdat waar ze het over hebben de aangiftes van inbraak zijn. En met een voortdurende politie- en bestuursbeleid van niets-doen en pappen-en-nathouden, gaan mensen natuurlijk steeds minder aangifte doen.
    Uit de rubriek Criminaliteit, cijfers uitleg of detail hier weer eens een set cijfers, omdat het ook de nodige culturele gevolgen heeft


Uit: De Volkskrant, 23-11-2010, van verslaggever Noël van Bemmel

Bestrijden van overvallen faalt over de hele linie

Tot 2006 was het aantal overvallen gestaag aan het afnemen. Maar daaraan is een einde gekomen. Komt de geloofwaardigheid van de rechtsstaat in het gedrang?

Het beleid om het aantal overvallen in Nederland terug te dringen schiet tekort. De pakkans is klein en de kans op een gevangenisstraf nog kleiner. Politie, justitie en gemeenten werken onvoldoende samen.
    Dat concludeert een groep criminologen onder leiding van de Tilburgse hoogleraar Cyrille Fijnaut. Zij noemen het groeiende aantal gewelddadige overvallen een testcase voor de geloofwaardigheid van de Nederlandse rechtsstaat. ...
    Volgens de onderzoekers zakte het percentage opgehelderde overvallen van 36 procent in 2004 tot 23 procent in 2009. In slechts een kwart van de zaken wordt werkelijk een verdachte aangehouden. Bij 16 procent van de overvallen worden een of meer daders bestraft. ‘De strafdreiging voor overvallen is zeer gering’, concluderen de onderzoekers.   ...
    Het stijgende aantal doden en gewonden tijdens overvallen (12 incidenten in 2008), hangt samen met het hogere aantal woningovervallen. Daarbij is vaak sprake van excessief geweld dat niet meer louter instrumenteel is, stellen de onderzoekers. Het gaat daarbij vaak om slecht voorbereide overvallers, die reageren op verrassingen.
    De helft van de overvallers zijn mannen tussen de 20 en 35 jaar, eenderde is jonger dan 20 jaar. Volgens verklaringen van getuigen heeft 39 procent van de daders een getinte huid, 31 procent is negroïde en 28 procent is blank, aldus het rapport. ...


Red.:   Wat volledig klopt met het beeld dat je krijgt uit de fotootjes op sites als overvallersgezocht.nl, zie Criminaliteit, cijfers uitleg of detail . Met als extra informatie van aldaar dat een flink deel van de niet-allochtone daders afkomstig is uit het westerse buitenland - een trend die ongetwijfeld veroorzaakt is door, of een weerspiegeling is van,  het lankmoedige beleid qua opsporing en bestraffing in Nederland. Wat het autochtone Nederlandse aandeel terugbrengt tot ergens iets tussen de tien en twintig procent.
    Waarmee de voorlopige conclusie luidt dat het permissieve en lankmoedige beleid gedreven door de linkse ideologie geleid heeft tot een verdubbeling van de misdaad in Nederland, door de niet-allochtone  instroom, en het permissieve immigratiebeleid geleidt heeft tot een verdere verdrievoudiging. Toegespitst op de vergelijking van autochtone Nederlandse en allochtone misdaad is het dus zo dat de allochtone immigratie geleid heeft tot (ongeveer) een vervijfvoudiging van de criminaliteit in Nederland. Een zaak die door geen enkele denkbare bijdrage of inspanning vanuit de overige leden van de allochtone immigrantengroep gecompenseerd wordt. Zowel qua kosten als qua culturele inbreng.
    Zelfs de Volkskrant ziet hier een bedreiging:


Uit: De Volkskrant, 24-11-2010, hoofdredactioneel commentaar

De rover te lijf

De bijna drieduizend roofovervallen die vorig jaar in Nederland werden gepleegd, vormen een trauma voor de slachtoffers en dragen sterk bij aan het gevoel van onveiligheid en verval in de samenleving. Roof is een buitengewoon ontwrichtende vorm van criminaliteit. Zeker als daders zich ten behoeve van een karige opbrengst te buiten gaan aan geweld en hun werkterrein naar privéwoningen verplaatsen – wat steeds vaker gebeurt.
    Wie zich fysiek tegen een overvaller verweert, oogst doorgaans bijval bij zijn medeburger – ook als die een hoge positie bekleedt. Zo gaf Albert van den Bosch, de burgemeester van Zaltbommel, grommend blijk van zijn instemming met de karatetrap waarmee de exploitant van een plaatselijk Blokker-filiaal een overvaller had verjaagd. Eerder had minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) zichzelf in de Volkskrant als zelfredzame burger geprofileerd ...
    Hun verantwoordelijkheidsgevoel had zich tegen de vertolking van deze gangbare opvatting moeten verzetten. Burgers die aan hun aansporing gehoor geven, lopen daarmee immers grote risico’s. ... Bezwaarlijker is dat de oproepen tot weerbaarheid het gevoel onder burgers kunnen versterken dat een slachtoffer van een overval geen andere keus heeft dan zich te verzetten. De misdaadstatistieken lijken hun gelijk te geven. Van de vorig jaar geregistreerde berovingen werd nog geen kwart opgelost – in Amsterdam slechts 16 procent.
    Met verbale krachtpatserij zal in die treurige toestand geen verandering worden gebracht. Burgemeesters en ministers stellen er het geweldsmonopolie van de staat mee ter discussie, en dragen bij aan het gevoel dat zelfs zij niet langer vertrouwen op de daadkracht van de politie. ...

Red.:    Maar het is natuurlijk zo: de allochtone immigratie en het cultuurverraad van de bestuurlijke en intellectuele klasse dragen bij aan het gevoel dat de burger zich niet langer kan vertrouwen op de Nederlandse staat.
    We naderen weer Sinterklaas. Dus komen de politiek-correcten weer spoken:


Uit: Leids universiteitsblad Mare, 02-12-2010, column door Rivke Jaffe, universitair docent antropologie

Blackface

Een aantal jaar geleden was ik als aio aan het CNWS verbonden, een inmiddels opgeheven interdisciplinaire research school voor promovendi die ‘niet-westers’onderzoek deden. Ter gelegenheid van Sinterklaas werden verschillende activiteiten georganiseerd, ook om de buitenlandse promovendi met deze Nederlandse traditie kennis te laten maken. Het secretariaat vroeg aan een paar van mijn collega’s, onder wie een Amerikaanse PhD-student, of ze Zwarte Piet wilden spelen. De Amerikaan hoefde er geen seconde over na te denken – onder geen beding zou hij zich tot Piet laten schminken. Als ooit een foto van hem in blackface zou verschijnen, kon hij een academische carrière wel op zijn buik schrijven.
     Zwarte Piet is in andere contexten, zoals de Amerikaanse of de Britse, duidelijk onacceptabel. De meeste mensen daar zien blackface als geworteld in een geschiedenis van racistische vormen van entertainment zoals minstrelsy, waarin mensen van Afrikaanse afkomst als onderdanig, dom en lachwekkend worden neergezet.   ...


Red.:   Klopt. Amerikanen hebben ook honderd nog meer jaren, tot in de jaren 1960, negers behandeld als honden. En Engelsen zijn altijd archetypisch arrogant geweest tegen elke gekleurde imperiale onderdaan. Daarmee vergeleken zijn Nederlanders altijd al het toppunt van politieke correctheid geweest. In het oude Nederlands-Indië waren zelfs gemengde huwelijken niet volstrekt onbekend. Ondenkbaar in die Angelsaksische landen. Nederlanders hadden dan wel negers en hindoestanen naar Suriname versleept, maar hen dusdanig behandeld, dat ze massaal naar Nederland kwamen toen dat dreigde wat moeilijker te gaan  worden.
    Maar die antropologische waarnemingen zijn onze universitair docent antropologie kennelijk even ontgaan:

  Hoewel men Zwarte Piet in Nederland graag een andere geschiedenis toeschrijft, met Moren en schoorsteenvegers, is de invloed van stereotype beelden van Afrikaanse en Afro-Caraibische bevolkingsgroepen (ontstaan in een historische context van kolonialisme en slavernij) ook duidelijk zichtbaar.
    Van door de schoorsteen glippen krijg je - hoewel ik het zelf nooit geprobeerd heb - meestal geen kroeshaar, dikke lippen en een Surinaams accent.

Raar is dat nu. Om een man net een zwart gezicht te associëren met kroeshaar en dikke lippen. Veel logischer was natuurlijk geweest om een man met een zwart gezicht te associëren met glad zwart haar en spleetogen.
  Wat ik als ik antropoloog het meest interessant vind, is hoe defensief veel Nederlanders worden als mensen aan Zwarte Piet komen. ‘Het is onze cultuur!’ roepen ze. Het is onschuldig vermaak, het is zo leuk voor de kinderen, we doen het al heel lang zo, mensen moeten niet overgevoelig zijn, het is niet kwaad bedoeld.

Gek is dat, hè, als lieden van elders je hier komen vertellen dat je iets erg fout doet, dat Nederlanders dan defensief worden. Waarom komen ze dan hierheen?
  Iets wat vaak naar voren komt in discussies over ethiek is het verschil tussen intentie en effect. Stel dat we er vanuit gaan dat de intenties achter Zwarte Piet inderdaad niet kwaad bedoeld zijn. Maar wat voor effecten heeft een dergelijk iconisch figuur in onze huidige multi-etnische samenleving? Wat voor boodschap krijgen kinderen die zwarte mensen (met kroeshaar en dikke lippen) zien afgeschilderd als vermakelijke hulpjes? Niet dat kinderen geen onderscheid zouden kunnen maken tussen Pieten en Afro-Nederlanders, maar de link is ook niet echt vergezocht. Een Afro-Caraibische kennis van mij zat in het openbaar vervoer in Utrecht toen een man op luide toon naar hem begon te roepen: ‘Zwarte Piet! Zwarte Piet! Nog een paar weken...’ Als je rondvraag doet bij zwarte Nederlanders, blijken dit soort incidenten niet zo incidenteel.

Kijk, als het zo bezwaarlijk is om met zo'n traditie geconfronteerd te worden,dan ga je toch gewoon weer weg...? Terug naar landen waar het gewoon is om homo's en albino's te vermoorden, in plaats van Zwarte Piet te zien rondlopen.
  Misschien kunnen we ons in discussies over Zwarte Piet wat meer op de toekomst richten. Er wordt tegenwoordig veel gesproken over inclusief Nederlanderschap. Je zou kunnen stellen dat zwarte Nederlanders al verbeeld worden binnen het nationale cultureel erfgoed, door middel van het koloniaal beïnvloede beeld van Zwarte Piet. Misschien is het mogelijk om Afro-Nederlanders -of ze nou oorspronkelijk afkomstig zijn uit de voormalige Caraibisch koloniën, of elders-, op een andere manier in het Nederlanderschap te integreren, dan via het cultureel erfgoed van Zwarte Piet?

Oftewel: "Afro-Nederlanders" en andere immigranten kunnen alleen integreren als Nederland zich aanpast aan hun culturen. Het doet onmiddellijk denken aan de bon mot van Volkskrant- blogger Satuka: "Identiteit... dat is kennelijk iets dat Nederlanders niet hebben, en immigranten niet hoeven op te geven."
  Misschien gaat het de tegenstanders van blackface er minder om of de historische oorsprong en intenties van Zwarte Piet racistisch zijn, en meer om wat de huidige en toekomstige effecten zijn. Maakt het uit of iets wel of niet kwaad bedoeld is, als het kwade effecten heeft?

Inderdaad: Maakt het uit of immigratie wel of niet kwaad bedoeld is, als het kwade effecten heeft? Het kwade effect van de bedreiging van je cultuur ...
     Grote schrik: iemand roept dat dce keizer geen kleren aan heeft:


Uit: De Volkskrant, 07-12-2010, van verslaggever Ron Meerhof

Uitspraak Bolkestein over joden schokt en verwart

Voormalig VVD-leider Frits Bolkestein heeft opzien gebaard met opmerkingen die verstaan zijn als een oproep aan joden om te emigreren naar de VS en Israël. Door de toename van vooral slecht geïntegreerde moslimmigranten in Nederland ziet Bolkestein hier op de lange duur geen toekomst meer voor 'bewust levende joden'.   ...


Red.:   Niets meer dan de constatering van een al lang duidelijke trend. Maar als het verwoord wordt, schrikken de bewonderaars van de naakte keizer:

  Politici van rechts tot links reageerden verontwaardigd op de krantenkop 'Bolkestein: Joden, emigreer.' ... GroenLinks-leidster Femke Halsema vroeg zich af of Bolkestein 'kierewiet' was geworden. ...
     Bolkesteins eigen VVD zegt begrip te hebben voor de uitlatingen, maar ze niet goed te keuren. VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen: 'Ik kan zijn zorgen begrijpen. Maar de handdoek in de ring gooien mag nooit het antwoord zijn op discriminatie. Je mag nooit capituleren.'
    Het CDA stelt vandaag Kamervragen aan minister Donner van Binnenlandse Zaken.
    'Ik snap zijn emotionele oproep', zegt CDA-Kamerlid Mirjam Sterk, 'maar dat is geen oplossing.' ...

Wat natuurlijk allemaal slechts een tijdelijke schrik is, want:
  CDA-Kamerlid Mirjam Sterk, 'maar dat is geen oplossing.' Zij wil dat de joodse en Marokkaanse gemeenschap samen over antisemitisme gaan praten.

De theedrink-oplossing van Job Cohen die al veertig jaar niet gewerkt heeft. Dus blijft het bij vromenwoorden:
  Femke Halsema ... 'Bedreigde mensen behoren beschermd te worden in eigen land.' 

Die alleen maar uitgesproken worden om  niet te hoeven praten over de werkelijke oplossing:
  PVV-leider Wilders: 'Bolkestein zit er stevig naast. Niet de bewuste joden moeten emigreren, maar die Marokkanen die zich schuldig maken aan antisemitisme!' 

En alweer geeft Geert Wilders het enig juiste antwoord: remigratie van die groepen die niet passen in de Nederlandse samenleving. Te beginnen met het intrekken van alle permanente verblijfsvergunningen en Nederlanderschappen gegeven sinds 1960, te vervangen door tijdelijke of opzegbare vergunningen. Op te zeggen bij overtredingen van dit soort zware culturele overtredingen. vergunningen (en misdaad). En tegen degenen  dieropen dat je bestaanszekerheden niet mag ontnemen: "Bestaanszekerheid blijft er voor degenen die van goede wil zijn - en voor de rest gaat het bestaanszekerheid van hen die bedreigd worden voor. Wie een rijbewijs krijgt, krijgt dit ook niet voor het leven.
     Een voor de hand liggende waarschuwing:


Uit: De Volkskrant, 15-12-2010, door Evelyn Markus en Rosa van der Wieken

Het tij is moeilijk te keren voor Joden
 
Evelyn Markus | Rosa van der Wieken | De auteurs zijn respectieveljk vicevoorzitter en voorzitter van Network on Antisemitism (NOA). Zij vinden de suggestie van Frits Bolkestein dat Joden het antisemitisme in Nederland moeten ontvluchten zo gek nog niet.

Tussentitel: Bewegingsvrijheid van Joden wordt duidelijk beperkt

Frits Bolkestein krijgt het om de oren van Joden en niet-Joden, omdat hij de Joden adviseert het stijgende antisemitisme in Nederland te ontvluchten. Niet de Joden dienen het land te verlaten, zo reageren verontwaardigde Kamerleden en Joodse organisaties als het Centraal Joods Overleg, maar de daders dient een halt te worden toegeroepen of zouden het land moeten verlaten.     ...
     In Nederland wonen slechts 50.000 Joden. Daarentegen is er een moslimgemeenschap van 1 miljoen, die afkomstig is uit landen waar antisemitisme en antizionisme de regel zijn ...
     Bolkestein kan dus gelijk hebben als hij concludeert dat Nederland mogelijk een plek wordt waar herkenbare Joden niet veilig over straat kunnen en dat zij beter naar Amerika of Israël kunnen emigreren. Daarmee confronteert hij Nederland met een keiharde realiteit.   ...
    De Joden zijn in feite voordelig af in dit maatschappelijk proces, doordat ze als eerste wakker worden geschud. De geschiedenis van het antisemitisme leert immers dat daarna vaak ook anderen volgen, soms tot alle vrijheid is verdwenen. De latente anti-joodse gevoelens die veel autochtone Nederlanders koesteren worden gepaard aan de openlijke van sommige moslims.
    Er zijn vele redenen om de massa-immigratie een halt toe te roepen tot de integratie van de huidige migranten met succes is verlopen, maar voor het overleven van de minuscule Joodse minderheid is zo'n maatregel wellicht van levensbelang.


Red.:    Naast Sinterklas blijven ook de allochtone overvallen steeds maar weer terugkeren. Alleen niet eens per jaar, maar meerdere keren per dag. De onrust erover blijft dus ook, ondanks de pogingen om de onrust te sussen:


Uit: De Volkskrant, 27-12-2010, door Frank van Zijl

Interview | Hoogleraar criminologie Cyrille Fijnaut

'Eigenrichting is nooit de oplossing'

De winkelier die van zich af mept, kan rekenen op steeds meer sympathie van politici. Hoogleraar criminologie Fijnaut waarschuwt voor een 'vals dilemma'.

Tussentitel: 'Ministers moeten zich onthouden van al te stevige teksten'

...   Het heeft er alle schijn van dat de Nederlandse winkelier na jaren van lijdzaam toekijken, begint terug te vechten. En dit gebeurt met goedkeuring van de politiek. Winkeliers hoeven zich bij een overval niet gedwee te gedragen, de kassa te openen en hun overvaller nog een 'prettige dag' toe te wensen, vinden premier Rutte en zijn minister van Veiligheid Opstelten. Zolang er niet overduidelijk sprake is van eigenrichting, mag hij van zich af bijten. De Spar-eigenaar in Moerkapelle en zijn stiefzoon zijn daarom niet in bewaring genomen. Ze worden nog wel als 'verdachte' aangemerkt.
     Staatssecretaris Teeven van Justitie schiet de bedreigde zelfstandige te hulp. Vorige week kondigde hij aan dat per 1 januari een nieuwe richtlijn van het Openbaar Ministerie in werking treedt. Die bepaalt dat winkeliers die hun belagers uit zelfverdediging te lijf gaan, vooralsnog vrijuit gaan.
    De Tilburgse hoogleraar criminologie Cyrille Fijnaut heeft begrip voor de maatregel: 'In de politiek is sprake van een kentering in het denken over geweld en dreiging met geweld. Het is eigenaardig en bijzonder zuur dat iemand die evident zichzelf verdedigt, niettemin als verdachte wordt aangehouden.'    ...
    De politieke tendens waarin burgers worden aangemoedigd zich te verzetten, heeft ondertussen alles te maken met de forse toename van de overvalcriminaliteit, waarbij grof geweld eerder regel dan uitzondering is geworden, zegt Fijnaut. Vorige maand verscheen mede van zijn hand hierover een verontrustend rapport. Het geweld wordt zwaarder, terwijl het percentage delicten dat door de politie wordt opgelost schrikbarend laag ligt: rond de 20 procent.
    'In de overvalcriminaliteit gaat het allang niet meer om bedreigen, je wordt direct aangevallen. Hier in Brabant had je onlangs een overval op een friettent. Na een kwartier vechten op de grond krijgt de eigenaar een pan heet vet te pakken, die hij in het gezicht van zijn overvaller gooit. Afschuwelijke scènes. Vaak kun je niet eens vluchten, je hebt geen andere optie dan terugvechten. Dan is het logisch dat slachtoffers zich verweren met de middelen die ze voorhanden hebben.'
    Fijnaut ziet een samenleving in beroering. De overheid heeft weliswaar het geweldsmonopolie, maar zij kan dat onmogelijk in alle gevallen aanwenden om haar burgers te beschermen. Dat verklaart de ferme uitspraken van politici. Berovingen en overvallen raken aan de integriteit van burgers, van hun woning, van hun bedrijf. Het tast de leefbaarheid van winkelstraten aan.   ...
    'Als je behoort tot de risicogroep, begrijp ik dat je aan bewapening denkt. Mijn schoonvader was een juwelier. In de jaren zestig had hij een hele open en vriendelijke zaak. In de jaren negentig was dat mede onder druk van de verzekering een fort geworden. Hij had geen wapen. En alle aanbevelingen aan winkeliers zijn om het niet te doen. Maar we naderen het moment dat winkeliers voor de keuze staan: of ik doek mijn zaak op, of ik organiseer mijn eigen verdediging, desnoods met geweld.'   ...


Red.:   Inderdaad, het is een regelrechte aanval op onze cultuur. Ondernomen door allochtonen, die daarmee hun afkeer van onze cultuur demonstreren. Een gang van zaken die ook niet door de enkele terugvechtende winkelier opgelost kan worden. Maar die, zeker bij zulke lage oplossingspercentages, slechts door één enkele maatregel effectief kan worden aangepakt. De enige maatregel waar dit soort tuig van de vijfde-colonne bang voor is: uitzetting.
    Het is dus ook de enige manier om dit te voorkomen:

  Toch waarschuwt hij voor de risico's die politici nemen als zij suggereren dat je gerust een stuk hout mag pakken. Zo immers ontstaat het schrikbeeld dat iedere winkeliers straks een honkbalknuppel, of nog zwaarder, een pistool bij de kassa heeft liggen. Zoals ook half Amerika over een vuurwapen beschikt, uit oogpunt van zelfverdediging.    

Want ook dit gaat niet werken:
  Het is wat hij noemt 'een vals dilemma'. Want de enige oplossing voor de toenemende overvalcriminaliteit is dat de politie effectiever gaat werken. Het opsporingspercentage moet omhoog naar 70, 80    

Totaal onhaalbaar, zulke percentages.
    Net als dit:
  Er moeten tijd en geld en mankracht worden gestoken in de bestrijding van illegaal wapenbezit. Fijnaut: 'In Amerika en het Verenigd Koninkrijk wordt daar veel werk van gemaakt. In Nederland niet, dat is een drama. Ik durf het zelfs alarmerend te noemen.'  

In Amerika is dit soort criminaliteit beslist niet lager, en in Engeland schieten de allochtonen(daar voornamelijk de Caribische creolen, zie hierboven) elkaar ook al van de straten. Dit zou alleen werken als je op allochtonen gericht zou fouilleren op wapens, en dat mag niet.
    En dan het goede advies:
  Eigenrichting kan nooit de oplossing zijn. Ministers en politiechefs moeten zich daarom onthouden van al te stevige teksten, aldus de hoogleraar. 'De toon moet gematigd blijven. Als er een sfeer ontstaat waarin burgers het heft in eigen hand nemen, loopt het onherroepelijk uit de hand.'  

Die sfeer ontstaat vanzelf, zolang er geen effectieve maatregelen worden genomen. Als ministers niets zeggen ettert het langer door en loopt het onherroepelijk nog veel erger uit de hand.
    Toevalligerwijs uit dezelfde krant, een instantie van dit soort gebeuren - eerst het tussenstuk dat de achtergronden belicht:


Uit: De Volkskrant, 27-12-2010, van verslaggeefster Charlotte Huisman

Reportage | Culemborg

Alle potentiële relschoppers zijn gewaarschuwd
...

Tussenstuk:
Veertig aanhoudingen en een noodverordening

In de wijk Terweijde in Culemborg moest in september 2009 de mobiele eenheid groepen Marokkanen en Molukkers uit elkaar houden. Tijdens de vorige jaarwisseling kwam het tot nog hevigere rellen. Auto's gingen in de brand, ruiten werden ingegooid. De politie verrichtte er sinds Oud en Nieuw ruim veertig aanhoudingen. Er was een noodverordening van kracht. Een 22-jarige Marokkaan is veroordeeld voor poging tot doodslag: hij reed tijdens de jaarwisseling in de Molukse Diepenbrockstraat op een voortuin in. Vier Molukkers werden veroordeeld voor hun aandeel in de rellen, waaronder de mishandeling van een Marokkaanse man.


Red.:    Dan die voorvallen:

  Sinds september heeft het overlegorgaan met Ab Warnar een nieuwe voorzitter. Als gepensioneerd schoolhoofd is hij een bekende in Terweijde en zijn voorzitterschap wordt breed gedragen.   ...
    'Culemborg kent grotestadsproblemen ... En in welke wijk leven nu 1.400 Marokkanen en 1.000 Molukkers op elkaars lip? De vlam is in de pan geslagen, er is te weinig respect voor elkaar.'   ...

En welke zijn dan die grotestadsproblemen die Culemborg gemeen heeft met de grote steden waar veel Marokkanen wonen (en geen Molukkers!)?:

  Warnar: 'Culemborg kent grotestadsproblemen, kijk bijvoorbeeld naar de brute overvallen die in de stad plaatsvinden. ...

Remigratie!
     Hier het basisniveau waarvan Culemborg de uitschieter is:


Uit: De Volkskrant, 04-01-2011, door Janny Groen

Interview | Alice van der Mark, coördinator sociale veiligheid in het mbo

Compassie met jongeren die fouten maken

Soft is ze niet. Wel begripvol voor jongeren in het mbo die zoeken naar hun identiteit of klem zitten tussen twee culturen. 'Een goed schoolklimaat krijg je niet met repressie en extra beveiligers.' Haar werk: knokken voor elke leerling.

Tussentitel: Van Groningen tot Oss, overal zijn problemen | Alice van der Mark, coördinator sociale veiligheid

Voor elke leerling zal ze knokken, ook al is de situatie nog zo uitzichtloos. 'Want elk jong mens is een ultieme inspanning waard', zegt Alice van der Mark (58), sinds vijf jaar coördinator sociale veiligheid op het roc Mondriaan in Den Haag.
    Makkelijk is dat niet in een gepolariseerde multi-etnische samenleving. Maatschappelijke spanningen sluipen ook de scholen binnen. Islamitische radicalisering, extreem-rechtse uitingen, cyber-pesten, discriminatie en tienerzwangerschappen gaan de schoolpoort niet voorbij. 'Biotoopjes van de BV Nederland' noemt Van der Mark de onderwijsinstellingen. Ze refereert aan de paniek die de Damschreeuwer afgelopen jaar veroorzaakte tijdens de Dodenherdenking. 'Die opgefoktheid en nervositeit, dat zie je ook terug in het onderwijs.'  ...


Red.:    Eigenlijk zegt de functie die mevrouw Van der Mark vervult genoeg: coördinator sociale veiligheoid. Het leidt geen enkele twijfel wat de oorzaak is van de achteruitgang in sociale veilheid op school zodanig dat daarvoor een speciale coördinator nodig is: de allochtone instroom.
    En natuurlijk is er ook de algemene bedreiging voor onze cultuur:

  ... hier botsen de individualistische en collectieve beleving van verantwoordelijkheid. 'Bij veel allochtonen staat God voorop, in God ligt het goede besloten. Dan komt de familie, dan wij, en ik kom op de vierde plaats. In de Nederlandse cultuur staat ik op één. Wij rationaliseren, hangen aan rechten en plichten, aan regels.'
    Van der Mark krijgt nogal eens te horen: 'Het moet van Allah.' Bijvoorbeeld als er een conflict is over gebedsruimte, handen schudden of het dragen van een gezichtssluier. 'Dan zeg ik: dat is geen argument, dat is een standpunt. Het is een taai gevecht, maar ik ben optimistisch. Als wij iets van onze ratio loslaten en zij minder vasthouden aan hun onwrikbare standpunten, komen we wel bij elkaar.'

Oftewel: we moeten culturele achteruitgang accepteren, of geweld. Nou, dan is er een voor de hand uitweg uit dit schijnbare dilemma: de verwijdering van de oorzaak.
    Overbekend is natuurlijk de bedreiging door de moslims van de vrijheid van meningsuiting:


Uit: DePers.nl, 13-01-2011, door Kustaw Bessems

Nieuwe poging VVD: méér uitingsvrijheid

De VVD probeert het opnieuw: belediging en aanzetten tot haat moeten niet strafbaar zijn als iemand bijdraagt aan publiek debat.

...    Vrijheid van meningsuiting staat onder druk, meent Atzo Nicolaï van de VVD. Hij wijt dat mede aan de toestroom van migranten uit islamitische landen, ‘waar het vrije woord een minder sterke positie heeft’ en wijst op bedreigingen door radicale moslims die leiden tot zelfcensuur.
     Woensdag nog illustreerde een interview met tekenaar Peter van Straaten op Radio 1 dit. Van Straaten won de Inktspotprijs voor een prent van een misdienaartje met een crucifix in zijn anus, verwijzend naar het misbruik in de katholieke kerk. Gevraagd of hij een soortgelijke cartoon van de islamitische profeet Mohammed had kunnen maken, antwoordde Van Straaten: ‘Ik denk niet dat ik dat gedurfd had na wat in Denemarken is gebeurd.’ Op een Deense maker van een Mohammedcartoon worden nog altijd aanslagen gepleegd. ‘Zelfcensuur ja’, aldus Van Straaten.    ...


Red.:   Een al vele jaren bekend maar verzwegen feit wordt geconstateerd:


Uit: De Volkskrant, 14-02-2011, van verslaggeefster Inge van der Hoeven

Vertrekken naar het buitenland

Nederlanders willen weg van uitlaatgassen en files. Bijvoorbeeld naar Zweden, in trek als emigratieland.

In 2010 verhuisden 118 duizend Nederlanders naar het buitenland, 6.000 meer dan in 2009. Ook de jaarlijkse Emigratiebeurs in Houten trok dit weekend het recordaantal van 11.000 bezoekers.   ...
    'In Nederland ruik je overal uitlaatgassen en als je zondag wilt wandelen sta je in de file om de rode paaltjesroute te kunnen lopen', zegt emigrante Marieke Kitsero (38)....
    ... Nu staat ze op de beurs voor Värmland, waar de meeste Nederlanders zich hebben gevestigd.
    Soms iets te veel, vindt de accountant. '... En zogenaamd zijn ze allemaal vertrokken omdat ze de Marokkaanse immigranten in Nederland zat waren.'


Red.:   Laat dat zogenaamd maar weg.
     Hier een weerlegging van de zeer veelgehoorde argumentatie dat het met het verstrijken van de generaties beter zal gaan. Het volgende laat zien dat het van de eerste naar de tweede generatie erger is geworden:


Uit: De Volkskrant, 01-03-2011, van verslaggeefster Inge van der Hoeven

Reportage | Islamitische studenten in financiële problemen omdat ze geen rente mogen betalen

Liever stoppen met studeren dan geld lenen

Tussentitel:  In Nederland nog geen renteloze 'halal-lening' mogelijk

'Ik stop liever met studeren dan dat ik ga lenen', zegt Naouar (23), studente Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) beslist. In een zithoekje van een uitgestorven hogeschool InHolland bespreekt een groepje eerstejaars studenten de afschaffing van de studiefinanciering tijdens de master. ...
    'Rente ontvangen of betalen is verboden volgens de islam', zegt Samir (21), eerstejaars student SPH. 'In de Koran staat dat je geen woekerrente mag betalen of ontvangen.' ...


Red.:   Hier staat het glashelder: de islamitische waarden zijn veel en veel belangijker dan de westerse waarden als studeren en jezelf ontwikkelen. Als de keuze tussen studeren en lenen of niet-studerend en halal-zijn positief uitvalt voor voor de islam, zal dat voor alle soortgelijk liggend verschillen ook zo zijn. Met als belangrijkste: als het gaat om de waarden van rechtsstaat en democratie versus islam en sharia, zal de een hoog percentage kiezen voor islam en sharia. Oftewel: moslim vormen een vijfde colonne. En dat gevaar groeit voortdurend:

  Uit onderzoek van het Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Forum blijkt dat Marokkaanse en Turkse gezinnen gemiddeld vijf kinderen hebben en dat 40 procent van de jongeren zich als praktiserend moslim omschrijft.

    Weer eens een paar aspecten van de cultuurbedreiging bij elkaar:


Uit: De Volkskrant, 24-03-2011, van verslaggeefster Ianthe Sahadat

Kattekwaad vaker voor de rechter

Vandaag doet de Haagse rechtbank uitspraak in de zaak tegen negen Goudse jongeren die deze winter zes meisjes belaagden in de sneeuw. Het voorval werd landelijk nieuws door een filmpje op internet. ...
De verdachte jongeren komen uit Gouda, zijn van Marokkaanse komaf en plaatsten ... beelden van hun actie op internet.
    Te zien was hoe een meisje wordt belaagd met sneeuwballen. Haar fiets wordt afgepakt, ze wordt geschopt en geslagen. 'Whaaa! Alles staat er op', roept een jongen in de camera. Heel Nederland keek mee.   ...


Red.:   Bij de term 'kattenkwaad' was het al duidelijk: dit gaat over allochtone  terreur. Het gaat ook  alleen over dit voorval, maar de journaal-berichten over de zaak maken duidelijk dat het er eentje in een reeks was. Onbestraft, natuurlijk. reden dat ze, nog brutaler geworden, de zaak op het internet durfden zetten.
    De reportage kiest natuurlijk openlijk en onverkort partij voor de Marokkanen:

  Zijn ze vervolgd omdat het publiek verontwaardigd is?
De verdachte jongeren komen uit Gouda, zijn van Marokkaanse komaf en plaatsten - onnozel of baldadig? - beelden van hun actie op internet.

En citeert daarvoor uitgebreid de bekende cultuurverraders bij de juristerij:
  De jongeren zouden aanvankelijk helemaal niet vervolgd worden', zegt de kinderrechter en hoogleraar jeugdrecht Paul Vlaardingerbroek. 'Het gaat om een signaal naar de samenleving. ...
    Volgens jeugdrechtadvocaat Reinier Feiner is het OM geneigd 'nadrukkelijk hogere straffen' te eisen bij zaken die voor het oog van de media plaatsvinden. ...
    Feiner vindt celstraffen voor jongeren een zwaar middel. Dat ze voor de meervoudige kamer moeten verschijnen, wijdt hij aan de commotie. Ook denkt hij dat wat vroeger 'kattekwaad' werd genoemd, steeds vaker het domein van de rechtspraak betreedt. 'Scholen doen tegenwoordig aangifte van elke vechtpartij.'   ...
    Bij dit soort zaken wil je als advocaat wegblijven uit de publiciteit, zegt strafrechtadvocaat Eline Groenendaal, gespecialiseerd in jeugdzaken. 'Ik denk dat rechters onbewust toch denken aan wat er op Geenstijl zal verschijnen, of wat de Telegraaflezer gaat vinden.'    ...
    Advocaten Feiner en Groenendaal zien een tendens van strenger straffen in Nederland, in het bijzonder ook bij jongeren. Ook kinderrechter en hoogleraar Vlaardingerbroek ziet deze tendens. Feiner denkt dat in het geval van Marokkaanse jongeren extra streng wordt geoordeeld. 'Als een Marokkaans jochie van 12 nu een meisje in haar kont knijpt in het zwembad komt hij voor de rechter wegens poging tot aanranding.'
    Groenendaal vermoedt hetzelfde: 'Tussen een rechter en een blonde jongen uit Amsterdam Zuid is er al snel meer wederzijds begrip dan bij een Marokkaanse jongen. Dat beïnvloedt het straffen.'

Jet is natuurlijk precies andersom, waarvan het eerste bewijs hierboven, en een vloed van soortgelijke bevoordeling van moslims/immigranten in het recht hier uitleg of detail .
    Maar het meest schokkende is alle betrokkenen nog ontgaan. Kijk naar de beelden van het bericht van het NOS-Journaal van 24-03-2011, 20:00 uur ( uitleg of detail , na 10:05 min.) - dan is duidelijk te zien dat de groep Marokkaanse jongens die de blanke meisjes op de fietsen lastigvalt, zoals het voorgesteld wordt, ook Marokkaanse meisjes telt. Het was dus helemaal geen geval van "jongens vallen meisjes lastig". Het is gewoon een geval van "Marokkanen vallen blanken lastig". Het is gewoon een geval van allochtoon racisme. Het meest voorkomende racisme in Nederland. Een in dit geval expliciet voorbeeld van wat iedereen allang had kunnen weten: de Marokkaanse straatterreur is allochtoon racisme gericht tegen Nederlanders. En de hele groep doet vrolijk mee met de aanstichters.
    Een dag later een bericht over het vonnis, wat diverse zaken bevestigt:


Uit: De Volkskrant, 25-03-2011, van verslaggeefster Ianthe Sahadat

Cel en werkstraf voor Goudse relschoppers

...  Het gaat om twee incidenten kort na elkaar.


IRP:
   Het ging dus inderdaad om meerdere incidenten, en ja mag rustig aannemen dat het er veel meer waren dan twee.

  De rechters benadrukten dat de slachtoffers de incidenten als angstaanjagend en intimiderend hebben ervaren.

Allochtonenknuffelen door rechters. Het is niet een kwestie van een ervaring, maar van een feit.   
  De rechters zeiden zich te realiseren dat 'de verdachten vanuit een uitgelaten vakantiestemming voorbijgangers met sneeuwballen zullen hebben bekogeld'

Racistenknuffelen door rechters. Als het alleen om sneeuwballen ging, hadden ze wel de Marokkaanse meisjes bekogeld.
  Een deel van de werkstraffen is voorwaardelijk opgelegd. In de woorden van de rechter: 'Om te voorkomen dat jullie vaker dit soort ongein gaan uithalen.'

Allochtone racistenknuffelen: het was geen ongein, maar deel van een al decennia lopende terreur van Marokkanen jegens Nederlanders. Zelfs de Volkskrant draagt hiervoor de bewijzen aan (onbewust, natuurlijk):


Uit: De Volkskrant, 26-03-2011, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum

Sneeuwbaleffect

...    Dat die de negen betrokken jongeren nu relatief zware werk- en celstraffen heeft opgelegd, hangt samen met het feit dat de daders hun als openlijke geweldpleging aangemerkte optreden met mobieltjes hebben vastgelegd en de beelden - die hen kennelijk met grote trots vervulden - via YouTube in omloop hebben gebracht. Hiermee oversteeg het voorval de lokale - Goudse - dimensies.   ...


Red.:    Het was slecht een enkel hoogtepunt van een decennialopend proces, waartoe ook het bespugen door Marokkaanse "jochies" van buschauffeurs en het systematisch aanranden van blanke meisjes in zwembaden behoren.

  Nog slechts een paar jaar geleden zou het onwaarschijnlijk, zo niet ondenkbaar zijn geweest dat een gevangenisstraf van 5 weken zou zijn opgelegd aan een minderjarige die in groepsverband passerende meisjes met sneeuwballen had belaagd. Het gedrag van de jongen zou misschien als uiterst hinderlijk zijn ervaren, en zou mogelijk in verband zijn gebracht met het gemis aan sociale controle. Maar de zaak zou wellicht niet op de rol van de (jeugd) rechter zijn terechtgekomen.

Inderdaad. Door een eveneens decennialange campagne van multiculturalisten en media die de racistische straatterreur van Marokkanen onbespreekbaar maakte.
  De bestrafte feiten worden onder de noemer 'kleine criminaliteit' geschaard. Deze categorisering heeft bijgedragen aan het misverstand dat kleine criminaliteit een kleiner kwaad is dan grote criminaliteit. In feite wordt ze echter door meer mensen gevoeld en draagt ze meer bij aan gevoelens van onbehagen en onveiligheid dan 'afrekeningen in het criminele circuit'.

Een van de argumenten in die campagne van de multiculturalisten en de media.
  De rechter heeft vervaagde normen willen markeren.

Een aperte leugen. De rechter, of beter: de rechters, willen dat helemaal niet  - die willen de allochtone immigranten alleen maar ontzien en bevoordelen uitleg of detail . Maar ze worden gedwongen door de maatschappelijke werkelijkheid, in de vorm van het protest van de Nederlandse burgers, in zijn uiteindelijke vorm als stem op de PVV.
    En tenslotte de bekentenis aangaande de aard van die 'vervaagde normen':
  De rechter ... heeft, om zijn overwegingen strijdvaardig weer te geven, een begin willen maken met de herovering van de openbare ruimte ...

Die 'vervaagde normen' zijnde dus het verlies van de openbare ruimte aan de terreur van ...:
  die dientengevolge is toegeëigend door kwaadwillenden.

... de Marokkanen. Zoals al uitvoerig eerder is gedocumenteerd, en in dit specifieke geval ook gewoon een feit is. Dus zelfs in dit stuk wordt de kern van het geheel onder tafel geschoven. Die kern zijnde de racistische terreur van Marokkanen.
    Addendum: kijk ook even naar de aan dit onderwerp geweide uitzendingen van EenVandaag: uitleg of detail (30-03-2011, na 0:30 min.) en uitleg of detail (31-03-2011, na 11:25) - de tweede ook met de historische ontwikkelingen waaronder de censuur.
    Cijfers over immigratie worden zo veel mogelijk uit de publiciteit gehouden. Hier is er eentje:


Uit: De Volkskrant, 25-03-2011, van verslaggevers Toine Heijmans en Remco Meijer

Kandidaatsenatoren PVV bekend

Ronald Sörensen, beeldbepalend gemeenteraadslid van Leefbaar Rotterdam, wordt senator voor de PVV. ...
    De nummer 4 op de lijst is Gom van Strien. Hij is voormalig directeur van de Holding BV van de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij onder meer directeur van de faculteit Diergeneeskunde. In een universiteitsblad gaf hij eerder een interview over zijn stap om zich bij de PVV te melden. ‘Met droge ogen wordt beweerd dat Nederland een kennisland moet worden! En dan importeren we alleen al in het kader van de gezinsvorming en gezinshereniging 30 duizend schaapherders uit het Rifgebergte en andere onherbergzame streken per jaar.’   ...


Red.:   Dat is iedere drie, vier jaar een stad ter grootte van Leiden erbij. Terwijl zelfde soorten aantallen goedopgeleide en hardwerkende Nederlanders vertrekken. Dat is nu nog eens echt een cultuurbedreiging. In de woorden van de Duitse ex-bankier Thilo Sarrazin uitleg of detail : "We worden steeds dommer".
    Weer een onderdeel van de etnische tijdbom ontdekt:


Uit: De Volkskrant, 02-04-2011, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Allochtoon eerder op eigen vleugels

Turkse en Marokkaanse jongeren in Nederland verlaten het ouderlijk huis veel eerder dan hun autochtone leeftijdsgenoten. De meeste zijn rond hun 19de vertrokken om op zichzelf te wonen.
   Nederlandse meisjes gaan rond hun 21ste zelfstandig wonen. De gemiddelde Nederlandse jongen houdt het zelfs tot iets na zijn 23ste vol bij 'hotel mama'. ...
    Demograaf Aslan Zorlu was zelf verrast door het onderzoeksresultaat, omdat tot nu toe altijd was aangenomen dat allochtone jongeren vanuit hun traditionele waardenpatroon juist lang bij hun familie bleven wonen. ...
    Zorlu vermoedt dat een belangrijke oorzaak voor het verschil tussen allochtoon en autochtoon is, dat autochtone jongeren er in luxe meer op achteruit gaan als zij het ouderlijk huis verlaten. Ze hebben dus minder belang bij een vertrek.
    Een andere mogelijke oorzaak is dat allochtone jongeren meer conflicten ervaren met hun ouders.


Red.:   Tjonge, wat een ontstellende naïviteit. Uit een al eerder geciteerd artikel:
 

Uit: De Volkskrant, 01-03-2011, van verslaggeefster Inge van der Hoeven

Liever stoppen met studeren dan geld lenen

... Uit onderzoek van het Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Forum blijkt dat Marokkaanse en Turkse gezinnen gemiddeld vijf kinderen hebben en dat 40 procent van de jongeren zich als praktiserend moslim omschrijft. ...


IRP:
   Natuurlijk wil je zo snel mogelijk uit een plaats waar het overbevolkt is. Om vervolgens ons huisvestingssysteem te gaan overbelasten, wat gaat ten kost van de Nederlanders.
    Weer eens een dagje allochtone cultuur, op 5 april 2011:


Uit: De Volkskrant, 05-04-2011, van verslaggeefster Sarah Venema

Reportage | In de Haagse wijkbibliotheken wordt professionele beveiliging ingezet

'Het ergste zijn de tienerjongetjes'

Een steen tegen de ruit, rotzooi door chipszakken en veel lawaai. In de wijkbibliotheek houdt professionele beveiliging toezicht. ‘Beveiligingskrachten zijn goedkoper.’

De Haagse wijkbibliotheek Schilderswijk is klein en rustig. Verstopt in een woonwijk, wordt het vrijwel alleen door schoolkinderen bezocht. Toch wordt hier iedere middag professionele beveiliging ingehuurd. 'Soms zijn de kinderen zo druk, dan wordt het ons gewoon te veel', legt een medewerker uit. Grote incidenten vinden zelden plaats. 'De kinderen gooien wel eens een steen tegen de ruit of maken ruzie met elkaar. Die kleintjes zijn soms gewoon vervelend.'
    Het lijkt vreemd, professionele beveiliging inhuren in zo'n kleine bibliotheek. Waarom niet gewoon een extra medewerker inzetten? 'De beveiligingskrachten zijn goedkoper', zegt Charles Noordam, directeur van de Openbare Bibliotheek Den Haag. De bibliotheekmedewerkers hebben meestal een hbo- of mbo-diploma en zijn daardoor duurder. Een beveiligingsmedewerker kost gemiddeld 35 euro per uur. In Den Haag wordt bij de drie wijkbibliotheken Schilderswijk, Transvaal en Spoorwijk professionele beveiliging ingehuurd.    ...


Red.:   Schilderswijk, Transvaal en Spoorwijk - nou dan weet je het wel: allochtonen. Met natuurlijk:

  Ergere overlast veroorzaken de 'tienerjongetjes'.

De allochtone overlast. Niet dit soort dingen:
  'Ze zijn luidruchtig, klieren en maken rommel. Ze nemen bijvoorbeeld zakken chips mee en ruimen dat niet op', zegt Noordam.

Want dat zal er vroeger, deels, ook wel zijn geweest. Dit is dus veel erger geworden, en/of er zijn andere dingen  bij gekomen. Zoals deze:
  Voor hen is de bibliotheek een uitstekende plek om naar tienermeisjes te gluren,

En elders blijkt dat niet alleen bij gluren te blijven.
    Overigens is de term allochtoon in het artikel tot nu toe niet gevallen. Dit zijn lastige 'tienerjongetjes' - van onbestemde herkomst. Nederlanders.
    Maar lees nu door tot het einde van het artikel:
  'Professionele beveiligers stralen gezag uit en hebben een preventieve werking op overlast', zegt Noordam. Voor de Openbare Bibliotheek Rotterdam is die uitstraling een reden om ze niet in te huren. 'Het geeft een bepaald signaal af', zegt een woordvoerder. De bibliotheek kiest daarom in zes wijkvestigingen voor de inzet van Marokkaanse jongerenbegeleiders van de stichting Abou Rakrak. Het zijn buurtvaders die worden ingehuurd om de jongeren met 'van alles' helpen. 'Het is een andere aanpak dan de repressieve aanpak'.
    Bibliotheek Den Haag maakte in de wijkbibliotheek Transvaal ook jarenlang gebruik van Marokkaanse buurtvaders.

Marokkaanse buurtvaders die ingehuurd worden om op Nederlandse kinderen te passen ... Ziet u het voor u?
    Deze tienerjongetjes hebben ook een jaartje oudere broertjes:


Uit: De Volkskrant, 05-04-2011, door Anneke Stoffelen

Analyse | Kamervragen over weglopers uit gesloten jeugdzorginstellingen

Toename weglopers geen verrassing

Tussentitel: Clientèle gesloten jeugdzorg is een stuk zwaarder geworden

De VVD is 'geschrokken' en stelt Kamervragen over de aanpak van weglopers en fysiek geweld in de gesloten jeugdzorg, de PVV-fractie heeft een spoeddebat aangevraagd. De aanleiding: dit weekend werd bekend dat 786 jongeren in 2010 zijn weggelopen uit een gesloten inrichting. In 2009 waren er nog 'maar' 490 vermissingen bekend bij de Inspectie Jeugdzorg. ...
    De voorspelling van toen is uitgekomen: de clientèle van de gesloten jeugdzorg is een stuk zwaarder geworden. Er zitten meer tieners dan voorheen met zeer zware agressieproblemen. Sowieso is het aantal cliënten gegroeid. En dus zijn er meer fysieke incidenten en groeit het aantal jongeren dat wegloopt. Dat is de consequentie van het niet opsluiten van 'onschuldige' probleemjongeren achter een hoog hek, een besluit dat destijds brede steun kreeg in de Tweede Kamer.   ...


Red.:   Want hier is er in het artikel geen verdere aanwijzing, maar iedereen weet het inmiddels wel. Dat zijn de kinderen uit de eenoudergezinnen uitleg of detail en van dit soort ouders:


Uit: De Volkskrant, 05-04-2011.

Journalisten belaagd door moskeegangers

Een cameravrouw en een verslaggever van de publieke televisiezender Multiculturele Televisie Nederland (MTNL) zijn maandagochtend belaagd door bezoekers van de Utrechtse Omar Al Farouk-moskee. Ze wilden een reportage maken naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant. ... Zeker vijftien bezoekers zouden de verslaggever hebben getrapt en beide medewerkers hebben bespuugd. Ook zouden een microfoon, een kabel en de camera zijn vernield.    ...


Red.:   Dat artikel in de Volkskrant ging erover dat de moskee voor een groot deel was gefinancierd door het Libische bewind van kolonel Kadhafi - die was toen namelijk net uit de gratie zodat de Volkskrant erover kon berichten.
    Overigens hebben de woordvoerders inmiddels geleerd wat ze moeten zeggen:

  De moskee laat weten dat het bestuur agressie en geweld tegen journalisten volstrekt onaanvaardbaar acht.

Helaas voor hen wordt dat weerlegd zodra je naar daden gaat kijken.
    Volgende bericht, van de voorpagina:
 

Uit: De Volkskrant, 05-04-2011, door Robin Gerrits (voorpagina)

Basisscholen willen leraren zelf opleiden

Een groep van 59 Rotterdamse basisscholen wil pabo Thomas More kopen. Met een eigen beroepsopleiding hoopt de Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs betere leerkrachten klaar te stomen voor de moeilijke Rotterdamse schoolpraktijk.
     'We hebben op onze scholen een best moeilijke groep kinderen, vaak uit achterstandssituaties', zegt voorzitter Frie van Os van de RVKO. 'Wij willen dus pabo-studenten die heel bewust voor het vak van onderwijzer in een grote stad kiezen.' Die kun je het beste maar zelf opleiden, vindt hij.   ...


Red.:   Je moet het er zelf uitvissen, maar toch staat het er redelijk duidelijk: de allochtone instroom veroorzaakt dusdanige moeilijkheden, dat je er speciaal gemotiveerde leraren voor nodig hebt, die je op een speciale manier moet opleiden.
    Oké, dat zijn vier berichten over allochtonen, zonder dat de term één enkele keer is genoemd. Vermoedelijk omdat er zeer duidelijke problematiek aan verbonden was. Maar op dezelfde dag deed zich ook een mogelijkheid voor om allochtonen zielig te doen vinden:


Uit: De Volkskrant, 05-04-2011, van verslaggever Tjerk Gualthérie van Weezel

Werkloosheid allochtonen stijgt 12 procent

De Werkloosheid onder allochtonen is in 2010 met 12 procent gestegen. Waar in 2009 nog 11 procent van alle allochtonen in Nederland zonder werk zat, is dat percentage afgelopen jaar opgelopen tot 13. Onder autochtone Nederlanders lag dat cijfer op 5,4. ...


Red.:   En, hé presto, daar is het a-woord!
    Een erkenning van de existentiële bedreiging van onze cultuur door een rabiate multiculturalist;

Uit: De Volkskrant, 11-04-2011, van verslaggever Janny Groen en John Wanders

Stadsstrijd tegen etnische tweedeling

Amsterdam (178 nationaliteiten) en Rotterdam (174 nationaliteiten), gaan samen optrekken tegen de etnische tweedeling. Beide metropolen willen samen de brandende kwestie van deze tijd aanpakken: het grootstedelijke integratievraagstuk.   ...
    Eerste uitvloeisel van het nieuwe verbond is dat Amsterdam naar Rotterdams voorbeeld concreter invulling gaat geven aan het begrip 'burgerschap'. De Amsterdamse integratiewethouder Andrée van Es (GroenLinks) ...
    Van Es: 'Ook om je goed bewust te worden van de gemeenschappelijk basis: onze stad. Daarvoor verantwoordelijkheid willen nemen, samen werken aan de toekomst van die stad. Die kan niet anders zijn dan divers, gezien de demografische ontwikkeling. Er is straks geen dominante groep meer waaraan minderheden zich moeten aanpassen.'     ...


Red.:    Tezamen met vrije immigratie, waar ze ook allemaal voor zijn: "Vaarwel Nederlandse cultuur".
    Bevestiging uit zeer onverwachte hoek:


Uit: De Volkskrant, 12-04-2011, column door Pieter Hilhorst, politiciloog

Mijn coming out

Wanneer ben je definitief een oude lul? Ik heb altijd gedacht dat als je eenmaal gaat klagen over de kleding van de jeugd het pleit is beslecht. ...
    Dan is deze column mijn coming out. Mijn coming out als oude lul. Ja, ik erger me wild aan afgezakte broeken. Ik stoor me aan jongeren die hun broek onder hun billen dragen en pontificaal hun onderbroek tonen. Ik vind het niet alleen onappetijtelijk, maar ook een uiting van een cultuur die ik verafschuw.
    'Ouderpraat', noemt mijn zoon mijn afkeer van deze mode. 'Het gaat erom of een broek lekker zit, niet wat die broek betekent.'  ...


Red.:   Volstrekte onzin: kleding is symbool. Tot aan zijn eigen Nike- of andere gympen aan toe.

  Waar staat zo'n laaghangende broek voor? De mode van het dragen van afzakkende broeken en schoenen met losse veters is namelijk verre van onschuldig. Die mode komt voort uit een verheerlijking van gangsters. In de gevangenis mogen gedetineerden geen riem dragen en worden de veters verwijderd. Dit om zelfmoord te voorkomen.
    De afgezakte broek en de losse veters ontlenen daaraan hun betekenis. De mode is begonnen bij zwarte Amerikanen die zo wilden laten zien dat ze 'bad boys' waren die gezeten hebben. ...
    In mijn ogen is een afgezakte broek evengoed een statement. Het is een adhesiebetuiging aan de straatcultuur. De hoogste waarde in die straatcultuur is dat je schijt hebt aan alles en iedereen. Het is een agressieve macho-cultuur. Je moet van je afbijten. Op straat is empathie een zwaktebod. Het is een anti-intellectualistische cultuur waarin leren iets is voor nerds. Waarom zou je je spiegelen aan wat gangsta's cool vinden?

Vanzelfsprekend allemaal. En even vanzelfsprekend is dat dit allemaal ook geldt voor islamitische kledij, enzovoort.   
  Dat wil niet zeggen dat ik nu voor een verbod van de afgezakte broek ben. ...
    Het liefste zou ik een nieuw zelfbewustzijn zien, waarbij kinderen kiezen voor kleren die andere waarden uitdragen. Kleren die uitdragen dat empathie prachtig is. Kleren die uitdragen dat sociaal zijn geen schande is. Kleren die uitdragen dat leren leuk is.

In plaats van kleren die uitdragen dat je de schijt hebt aan westerse waarden.
    In een bericht beslaande twee pagina's uit een dikke stroom naar aanleiding van een schokkende gebeurtenis:


Uit: De Volkskrant, 16-04-2011, door Maud Effting, Lidy Nicolasen en Anneke Stoffelen

Profiel | Tristan van der V. (24), die in Alphen a/d Rijn zes mensen doodde

Schieten, eigenlijk het enige waar hij goed in was

Tristan van der V. is gefascineerd door de school shooting op de Amerikaanse Columbine High (1999). De schutters die er twaalf mensen doodden noemde hij helden. 'Hij was anders dan andere jongens', zegt een ex-collega. 'Niemand zag hem staan', zegt een vriend over Tristans middelbare schoolperiode.

Het is zaterdag 9 april als Tristan van der V. om iets voor twaalven zijn zwarte Mercedes met grote vaart de parkeerplaats oprijdt van winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Hij stapt uit zonder zijn auto af te sluiten. Hij draagt een zwart bomberjack, een camouflagebroek en een kogelvrij vest.
    Kalm haalt hij uit de kofferbak een semi-automatisch enkelloops geweer, een Smith & Wesson. Ook steekt hij een pistool en een revolver bij zich.
    Met beide handen pakt hij zijn Smith & Wesson. Dan begint hij te schieten, op de parkeerplaats. ...


Red.:   En in dit bericht iets bijna nog schokkenders:

  Een van de weinigen met wie hij in zijn schooltijd wel optrekt, is Zakaria Lima, een Marokkaan die naast hem zit in de klas. Het contrast tussen de twee is groot. 'Mijn broer was een player', zegt Rachid Lima. 'Hij had twee gouden tanden, zijn zakken zaten altijd vol geld en hij droeg Gucci. Terwijl Tristan wekenlang dezelfde broek en hetzelfde vest van de dump aanhad. Hij douchte zich niet vaak. Hij was een beetje onverzorgd. Daar maakten we wel eens grappen over.'
    Tristan kwam vaak bij de familie Lima thuis. Zakaria zit vast voor een gewelddadige roofoverval. ...

Schietende Nederlanders is schokkend. Schietende Marokkanen zijn dusdanig gewoon geworden, dat het wordt vermeld zonder dat het opvalt. Nog schokkender.
    Het is de zaterdag voor Pasen, en in het kader van dat christelijke feest besteden regering, KNVB en de Volkskrant aandacht aan het bevorderen van de vrede op aarde. In twee artikelen beslaande een hele pagina:


Uit: De Volkskrant, 27-04-2011, van verslaggeefster Kim van Keken

Sportagressie | Regering presenteert nota tegen wangedrag

Moe van het geweld op het veld

Het kabinet wil agressie op en naast het sportveld even zwaar bestraffen als geweld tegen politieagenten. Ook de sportbonden zijn de toestanden rond de velden beu.

Het kabinet wil agressie op de sportvelden terugdringen. De straffen voor geweld tegen scheidsrechters worden beduidend zwaarder. Er komen duidelijke gedragsregels voor de sporters en hun ouders. Trainers en scheidsrechters krijgen een weerbaarheidstraining tijdens hun opleiding.
    Dat staat in een plan dat de ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) vrijdag naar de Kamer hebben gestuurd. Sportclubs, stellen de bewindspersonen, worden te vaak geconfronteerd met agressie.
    Beide ministers willen een agressievrije sportvereniging....
    De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) heeft al enkele maatregelen voorgesteld waarover de clubs zich nog moeten buigen. De KNVB wil onder meer voetballers die zich schuldig maken aan geweld tegen scheidsrechters het lidmaatschap kunnen ontnemen. De tuchtcommissie, zo stelt de KNVB voor, moet sneller kunnen oordelen over wangedrag.    ...


Uit: De Volkskrant, 27-04-2011, van verslaggeefster Kim van Keken

Clubs zijn geholpen met steviger inbreng justitie

Tussentitel:  'Een scheidsrechter werd twee keer in elkaar geslagen'

...    'Grenzen stellen, is grenzen handhaven', zegt minister Schippers, die met haar collega Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) van mening is dat de sport verloedert door molestaties van scheidsrechters, discriminerende spreekkoren en onsportief gedrag van sporters en supporters.
    'Sporten is leuk, maar we moeten het wel leuk en dus veilig houden', zegt Schippers, die na zes staatssecretarissen voor Sport, sinds vorig jaar de eerste minister is met Sport in de portefeuille (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).   ...
    Schippers: 'Laatst hoorde ik van een scheidsrechter dat hij twee keer in een seizoen in elkaar is geslagen. Er is sprake van te veel incidenten, op hoog maar ook op lager niveau.'
     Haar boodschap is duidelijk: 'We moeten het tij keren door de agressie te beteugelen en door te investeren in de vrijwilligers die de sport zo sterk maken.'
     Vooruitlopend op de nota van de bewindsvrouw, sloeg de voetbalbond KNVB eind maart al alarm. De bond kwam met een serie aanbevelingen om een einde te maken aan het onacceptabele gedrag op de velden. Na een indrukwekkende reeks van geconstateerde misdragingen stelde de KNVB een taskforce samen, die een, inmiddels door het bondsbestuur onderschreven, voorstel tot ingrijpen presenteerde.   ...


Red.:    Nou heeft de redactie ook enige ervaring op het voetbalveld, zij het wat langer geleden, maar ook toen al was er een regel die ongeveer luidde: hoe meer kleur, hoe meer kans op toestanden. In de artikelen van de Volkskrant komt de term "allochtoon" natuurlijk niet voor, want dat is een groep die alleen genoemd mag worden als er iets gesteund of uitgedeeld moet worden. Maar misschien is er toch wat gaan roeren in het modderige gedeelte van de geest, wnat der verslaggever ging op zoek naar een zoe goed mogleijke allochtonen  club, uitgeozen door de allochtoen mederwerkster van de culb die het gedrag moet verbeteren


Uit: De Volkskrant, 27-04-2011, van verslaggever Poul Annema

Op weg naar een keurmerk voor goed gedrag  

Tussentitel:  Lidmaatschap is voor ons meer dan een potje voetbal | Funda Karaca - medewerkster De Sportbank

...    Op dinsdag en donderdag opende Funda Karaca de deuren van het clubgebouw voor de ouders van voetballende kinderen om te praten over het gedrag op en rond de velden. Een jaar geleden begon ze, namens De Sportbank, een projectplan ('Behave') dat moet leiden tot een beter en vooral veiliger sportklimaat. Daarmee lopen deze jonge Turkse vrouw en vv BMT vooruit op het vrijdag door minister Schippers (VWS) gelanceerde actieplan tegen wangedrag in en rond de sport.
    vv BMT is een bijna honderd jaar oude voetbalclub in de wijk Escamp die in de jaren negentig zijn Nederlandse gezicht verloor door de toestroom van nieuwe Nederlanders van Turkse origine die in dit Haagse stadsdeel neerstreken. De club telt bijna vijfhonderd leden, ongeveer 95 procent heeft Turkse roots.   ...


Red.:    Herinnert u zich nog de regel: hoe meer kleur, hoe meer kans op toestanden:

  Maar Funda Karaca observeerde niet alleen, ze sprak de mensen ook aan van wie ze vond dat ze in wedstrijdbeleving iets te fanatiek waren. Datzelfde deed ze op zondag, bij de wedstrijden van het eerste elftal van de club.    ...
    'We hebben geregeld problemen gehad, met tegenstanders, maar ook met onze eigen spelers', verklaart voorzitter Sadik Colak de inspanningen van zijn club voor gedragsverbetering. ...

Maar natuurlijk ligt de schuld daarvan bij de Nederlanders:
  voorzitter Sadik Colak de inspanningen van zijn club voor gedragsverbetering. 'Vandaar dat we hebben gezegd: we stellen vast dat we te maken hebben met de vooroordelen van tegenstanders, dat we worden geprovoceerd en gediscrimineerd,

Maar het ontkennen van de keiharde werkelijkheid wordt door de maatregelen van Schipper en de KNVB een stuk minder makkelijk, want ze gaan eindelijk geschorst worden. Hier is die keiharde werkelijkheid:
  'Twee jaar geleden hebben we vastgesteld dat het juist bij clubs met veel nieuwe Nederlanders vaak mis ging', zegt directeur Louk Burgers. 'Veel scheldpartijen, om niets vloog de vlam in de pan.

En dat is dus dertig jaar geleden al beggonne, wartegen nooit ienabnd iets tegen heeft dirven doen. Waarvoor was het wachten op een rechtse regering, want iedere maatregel waarvan vooraf bekend is dat het vooral allochtonen gaat treffen, is tot nu toe afgeblazen onder het motto van "Dat is discriminatie" - kijk maar naar voorzitter Sadik Colak. Maar nu lijkt er dus toch wat te gebeuren:
  Met Bureau Discriminatie-Zaken, COC Haaglanden, de KNVB en enkele clubvoorzitters hebben we toen besloten een plan te ontwikkelen dat zou moeten uitmonden in een soort keurmerk voor goed gedrag.'

En dus lijkt ook voor de wangedragers de tijd gekomen om iets aan de eigen wanstaltigheden te doen:
  voorzitter Sadik Colak ... maar we moeten ook naar onszelf kijken. Wat doen we zelf om de problemen te voorkomen? Hoe ontvangen we tegenstanders en hoe gaan we om met onaanvaardbaar gedrag van onze eigen mensen?'

Maar het blijft moeilijk hoor:
  'Er is ons alles aan gelegen de vooroordelen weg te nemen', zegt voorzitter Colak.

Tot slot: dit was ongetwijfeld de beste club, anders was de allochtone bestuurder er niet mee gekomen. Dan is het beeld van de rest wel duidelijk.
    De volgende gebeurtenis was de redactie ontgaan, omdat het buiten media als de Volkskrant is gehouden:


Uit: DePers.nl, 01-05-2011.

Elfjarige door leeftijdgenootjes gestoken

Drie jongens van 9, 10 en 12 jaar zijn door de politie opgepakt omdat ze in Rijswijk (Zuid-Holland) een 11-jarig plaatsgenootje met een mes zouden hebben gestoken. Dat meldde de politie zondag.

De 11-jarige was met vriendjes aan het spelen toen een groepje jongens op hem afkwam. Twee van de jongens hadden een mes bij zich. De 11-jarige werd door een van hen in zijn borst gestoken. ...


Red.:   Als je zo['n bericht leest, weet je onmiddellijk vrijwel zeker uit welke hoek dit komt. Hetgeen natuurlijk niet in de berichten in de media vermeld werd, maar in deze tijd met veel meer communicatiemiddelen toch razendsnel bekend raakt:


Van powned.nl, 02-05-2011. uitleg of detail

11-jarig jongetje neergestoken

In Rijswijk zijn drie jongens van 9, 10 en 12 jaar opgepakt omdat ze een 11-jarig plaatsgenootje zouden hebben neergestoken. Dat meldt de politie vandaag.
...

Reacties

Dat piraten-tuig heeft in Nederland niets te zoeken !
Kees Klinker | 02-05-11 | 08:46
...
de piraten
Lenzel | 02-05-11 | 08:48
...
3 Somalische kinderen is dus 6 werkende volwassen ouders, moeten we even de statistieken aanpassen.
Kaas de Vies | 02-05-11 | 08:49
...
Daar de bevolking van Somalie voor ca. 99% islamitisch, is het voor ca. 99% zeker dat ook deze 3 Somalische straatterroristjes eveneens een islamitische achtergrond hebben.
Het steunen van de import van nog meer zogenaamd "zielige" vluchtelingen uit moslimlanden zoals Somalie door links en hun al decennialange hysterische reacties bij uitzetting, zorgt ervoor dat autochtone kinderen in veel moslimwijken van onze steden door de straatterreur van moslimkinderen alllang niet meer veilig buiten kunnen spelen en door het misdadig wegkijken van linkse PvdA-bestuurders zoals Aleid Wolfsendeze deze gezinnen niets anders rest dan weg te vluchten uit onze steden!
Prins Pils | 02-05-11 | 11:37


Red.:   Wat dus niemand hoeft te verwonderen, gezien de cultuur waar ze vandaan komen uitleg of detail .
    Overigens: de redactie kwam hiervan op de hoogte door een uitzending van Uitgesproken WNL (11-05-2011; waarin de afkomst ook niet werd genoemd). Zo zie je maar weer wat voor een gevaar een rechtse omroep vormt: ze prikken allerlei vormen van eenzijdigheid en censuur door, en zijn dus een gevaar voor de maatschappij.
    Overigens 2: De WNL-uitzending ging over het niet-kunnen-straffen van kinderen onder de twaalf. Daarvoor zou in dit geval geen aanleiding moeten zijn. De gezinnen zouden in hun geheel moeten worden uitgezet, vanwege de Sahar-regel uitleg of detail : ze zijn te zeer veroosterd dat ze zich nog aan Nederland kunnen aanpassen. Want dat laatste is sluitend bewezen>
    Uit de brede stroom maar weer eens een gevalletje criminaliteit getrokken:


Uit: De Volkskrant, 23-05-2011, van verslaggever Peter de Graaf

Reportage | Toegetakeld echtpaar stelt restaurant daags na overval gewoon open

'Iedereen mag zien wat er is gebeurd'

Tussentitel: Hij wilde niet in het ziekenhuis blijven: de klanten gaan voor

'Ik ga boven niet zitten janken, want daar heb je ook niets aan', zegt Kees van den Eeden (64). Zijn gezicht is donderdagnacht bont en blauw geslagen bij een gewelddadige roofoverval op zijn restaurant De Ark in Maarheeze. Zijn rechteroog is dichtgeslagen, hij heeft hechtingen in zijn oor en op zijn hoofd, een aantal gekneusde ribben, verband om zijn pols, maar hij schuifelt zaterdagavond rustig van de ene naar de andere gast om zijn verhaal te doen.
    Ook zijn echtgenoot Theo Doomen (46) is flink toegetakeld tijdens de overval door drie mannen 'met een donkere huid en een buitenlands accent'; en dat voor een schamele buit van misschien 400 euro en enkele bankpasjes. ...


Red.:    Het volkomen overbodige toetakelen laat zien dat dit ook een culturele component heeft: het is allochtone haat jegens de blanken.
    Een aha-erlebnis voor sommigen:


Uit: De Volkskrant, 15-06-2011, van verslaggever Menno van Dongen

Seksueel geweld jongeren vraagt om protocol

Politici en media besteden heel veel aandacht aan seksueel geweld, zoals kindermisbruik en groepsverkrachtingen, maar er is geen beleid om dit integraal aan te pakken. Het is incidentenpolitiek.
     Dat is een van de conclusies uit het rapport Experts over ontwikkelingen en trends in seks en seksueel geweld van kennisinstituut Movisie. Het is gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid en wordt vanmiddag gepresenteerd in Utrecht.   ...
    Allochtonen en autochtonen denken verschillend over seksuele grenzen. 'Dat zorgt voor verwarring', zegt Repetur. 'We zitten in een overgangsfase: Turkse en Marokkaanse jongens worden minder gecontroleerd door de eigen gemeenschap, maar ze krijgen zelden te horen wat mag op het gebied van seks. Het gevolg is dat ze relatief vaak iemand dwingen of zelf slachtoffer worden.'    ...


Red.:    Gunst, waar zouden ze dat nu vandaan hebben ...
    Natuurlijk is dit aloude kennis, maar die niet eerder op deze expliciete manier geuit mocht worden. En kennelijk mag één ding nog steeds niet: de nog veel slechtere seksuele moraal van creolen.
    De toestanden worden steeds erger. Moslims, scholieren, vallen nu al systematisch begrafenisstoeten lastig. Om vergissingen te voorkomen vragen ze soms eerst nog "Is het een moslim?" - zie deze uitzending van Uitgesproken EO uitleg of detail (23-06-2011). In plaats van de leerlingen en ouders uit te zetten, is de voorlopige Nederlandse reactie beperkt tot telefoontjes naar de school. De school heeft aangifte gedaan van bedreiging. De volledige Nederlandse reactie komt mogelijk later - en massaler.
    "Als we niets doen, wordt het vanzelf beter", volgens de multiculturalisten:


Uit: De Volkskrant, 09-07-2011, ANP

Sterke stijging geweld tegen homoseksuelen

Het aantal geregistreerde gevallen van discriminatie en geweld tegen homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders (LHBT's) is vorig jaar sterk gestegen. In 2010 kwamen er uit deze groep 659 aangiftes van geweld, in 2009 waren dat er 428, een stijging van meer dan 50 procent. Dit blijkt uit politiegegevens die de ministeries van Veiligheid en Justitie en BZK vrijdag publiceerden. ...


Red.:   Na Frankrijk is nu ook in Engeland de opstand van de allochtonen begonnen:


Uit: Volkskrant.nl, 07-08-2011, ANP.

Rellen in Londen na dodelijke schietpartij

In Londen is het afgelopen nacht tot rellen gekomen nadat de politie donderdag een man had doodgeschoten. Betogers staken politievoertuigen, een bus en een winkel in brand.

Ook kwam het tot plunderingen in winkels in de multiculturele wijk Tottenham in het noorden van de Britse hoofdstad. Acht agenten raakten gewond. Een van hen moest voor behandeling naar het ziekenhuis.
    Onder nog niet nader opgehelderde omstandigheden had een agent een 29-jarige man doodgeschoten. Honderden betogers kwamen zaterdag voor een politiebureau 'gerechtigheid' eisen. Agenten die probeerden de orde te herstellen, werden met flessen en molotovcocktails bekogeld. Ook de brandweer werd aangevallen door veelal jonge betogers.   ...


Red.:   De aanvallen zijn natuurlijk gericht tegen het blanke gezag. Indien een multiculturele of gekleurde soortgenoot iemand doodschiet, gekleurd of blank, hetgeen tientallen keren per jaar voorkomt zoals bericht hierboven, veroorzaakt dat geen enkele ophef bij de gekleurden. Het gaat er hier dus uitsluitend om dat de gekleurde is doodgeschoten door een blanke. Een aspect dat in de zeer multiculturalistische Engelse media natuurlijk niet genoemd mag worden:

  De Britse publieke omroep BBC repte zondagochtend vroeg over de ernstigste rellen in Londen in tien jaar tijd. Een ooggetuige sprak van een 'oorlogszone'. Ook een cameraploeg van de BBC is aangevallen; het materieel van de journalisten is deels vernield.

Het zijn niet gewoon 'rellen', het zijn puur en ordinair "rassenrellen". Zoals blijkt uit de bijverschijnselen: het aanvallen van eveneens blanke journalisten, en het op grote schaal voorkomen van plundering.
    Na enig nader onderzoek op het internet: zie beelden bij het bericht op DePers.nl (07-08-2011) uitleg of detail , en de reportages in de BBC-televisiejournaals: het betreft, zoals voorspelbaar, vrijwel uitsluitend creolen. Met klachten en racistische praatjes als: "De politie houdt onze jongens aan" (de werkelijkheid: die 'jongens' zijn de criminelen), en "Ze doen niets voor onze jongens" (de werkelijkheid: ze kunnen niets). Precies hetzelfde als in de rest van de wereld waar creolen zich onderscheiden als minderheid uitleg of detail . Het lijstje is bekend: te veel kinderen, eenouder-gezinnen, slechte opvoeding, jongens op de straat, geen schoolwerk, schooluitval, kansloos voor werk, bendevorming, schietwapens, criminaliteit. En als het zich heeft opgehoopt: rellen, plundering, brandstichting.
    De printversie is ook volkomen gesaniteerd qua achtergrond, maar evengoed kan men niet verwijden dat het toch duidelijk wordt:


Uit: De Volkskrant, 08-08-2011, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Ravage na onlusten in Londen

In de Noord-Londense wijk Tottenham zijn zaterdagavond bij grootschalige rellen 26 agenten gewond geraakt. ...
    Om de hoek van het Tottenham Hotspur-stadion White Hart Lane begon de mars op vreedzame wijze. Maar na een poging om het politiebureau te bestormen, ging het mis. De groep was inmiddels uitgegroeid tot 300 man, mede door berichten op het sociale medium Twitter als 'I hear Tottenham's going coco-bananas right now. Watch me roll' en 'Want to roll Tottenham to loot. I do want a free TV'. ...


Red.:   Het taaltje van creolen. Van de soort zichtbaar beneden:


De soort te omschrijven als "hoodies", waarbij die term gezien kan worden als afkorting van verschillende woorden: de gebruikelijke als afkorting van bewoner van de "neighborhood", officieel vertaald als "buurt", in Amerika in de afkorting "the hood" de bijbetekenis gekregen hebbende als "de zwarte buurt". Maar je kan het ook zien als drager van een "hood" in de betekenis van capuchon, of als afkorting van "hoodlum", wat zo veel betekent als schurk of gangster. In alle gevallen: een uitstekende beschrijving van het soort lieden dat je op de foto ziet.
     Op deze maandag 8 augustus wordt de berichtgeving op de BBC ook indringender. Er is zelfs twee keer een etnische uitdrukking gevallen. In beide gevallen waren het leden uit het publiek die iets zeiden over de identiteit van "de man van wie de bivakmuts werd afgetrokken en het bleek een blanke ('white male') te zijn, en nog zo'n soort geval - allebei ongesubstantiveerd. Ook zijn er beelden te zien van de groepen die aan het inbreken, brandstichten en plunderen zijn, met toeschouwers eromheen - het is voor 80 en meer procent creolen - ook in het NOS Journaal uitleg of detail (na 8:38 min). De berichtgeving van de BBC is dus strak racistisch, in een poging om te voorkomen wat iedereen in de beelden kan zien: dit is een rassenstrijd van de creolen tegen de blanken. Een opstand die zich tijdens de maandagavond aan het verspreiden is over heel Londen, en ook al gesignaleerd wordt in Birmingham.
    Een intermezzo (09-08-2011). Hier vermelding een herinnering die opdook naar aanleiding van wat gedachten over de culturele achtergronden van dit soort verschijnselen, en een artikel op Volkskrant.nl (09-08-2011) over tienerzwangerschappen begeleid met een foto van een hoogblonde combinatie van moeder en dochter (met "tienerzwangerschap" wordt bedoeld tienermoederschap, en dat is een pikzwart verschijnsel): tijdens de zoektocht naar berichtgeving aan het begin van de rellen, vermoedelijk op zaterdag- of zondagavond, stuitte de redactie op een serieuze paneldiscussie op de Engelse televisie (BBC2 vermoedelijk), over exorcisme. Met twee zwarte gasten, één waarvan er nauwelijks verstaanbaar Engels sprak. En in de beschrijvingen van de achtergronden tijdens de latere (Engelse) journaals valt ook maar weer één keer de term "zwart": "Het is niet de zwarte jeugd die een probleem heeft met de politie, maar de jeugd in het algemeen". Een glasharde leugen, in de zin dat het misschien niet zuiver zwart-wit ligt, maar dat ligt er niets, en de situatie is donkergrijs-lichtgrijs genoeg om in zulk soort korte analyses te spreken over "de zwarte jeugd". Wat je dus ziet in Engeland is dezelfde soort hardnekkige ontkenningen van de etnische achtergronden van de problematiek, gecombineerd met anti-blanke berichtgeving om die raciale component te verhullen, als in Nederland.
    Ook tussendoor een gelijktijdig bericht uit eigen land - we beginnen met de context, beschreven in een tussenstuk::


Uit: DePers.nl, 08-08-2011, door Arnold Karskens

‘Kut-Hollander roepen pik ik niet'
...
Tussenstukken:
Achter de dijken
Doorgaans riskeert onze oorlogs-verslaggever Arnold Karskens zijn leven in Afghanistan of Libië. Nu sturen we hem naar ‘brandhaarden’ in eigen land.


Red.:    En laat het nogmaals duidelijk zijn: zo'n serie reportages, en voor een deel ervan zelfs deze ene zijnde dat deel dat expliciet de culturele en etnische factoren benoemt, is onmogelijk in de rest van de media.
    De kern van de rest van het bericht:

  In het Brabantse Helmond willen bewoners een knokploeg tegen de terreur van Marokkaanse jongeren. ‘Ik laat me niet wegjagen.’

Aanbellen herinnert aan bezoeken in Syrië of Birma. De vrouw die opent fluistert samenzweerderig: ‘Kom binnen. Anders zien ze dat ik met je praat.’ Alleen, dit is Helmond, een Brabantse stad ten oosten van Eindhoven. Hier loeren geen agenten van een meedogenloze geheime dienst. De angst begon toen de moeder met haar dochter van 10 jaar langs een groep van 40 mannen liep. ‘Ze riepen: ‘Meisje, meisje wil je 50 euro verdienen? Moet je me even likken.’ Toen ze er wat van zei, kwam een jongen voor de ramen staan en liet zijn broek zakken. ‘Als je dan de politie belt, gaan ze je pesten. Belletje trekken. Tegen je deur aan plassen. Ze roepen ‘kankerhoer’ tegen je.’
    Haar man met een baby op de arm: ‘Als we iets terugzeggen, hebben wij geen respect voor hen.’    ...

In normale media wordt dit gevolgd door opmerkingen als: "Maar er zijn ook Nederlanders bij", "Het komt omdat ze geen werk hebben", "Het is beslist niet de schuld van hun cultuur", en op het internet, bijvoorbeeld bij Joop.nl: "Het is een xenofobe PVV-stemmer die een hekel heeft aan buitenlanders".
    Wat details:
  Overlast bestaat al vijf jaar in de wijk. Er staat een moskee die veel bezoekers trekt en in de Heistraat barst het van Turkse en Marokkaanse winkels. De laatste maanden is de situatie doorgeslagen naar ware terreur. Ouderen durven de straat niet meer op, ziek van woeste blikken van hangjeugd en discriminerende opmerkingen. Een bewoonster heeft dagen ondergedoken gezeten. Ze zei er iets van toen plantjes kapot werden trokken. Daarop maakte een jongen een snijbeweging langs zijn hals. Waarna zij een klacht indiende bij de politie. Daarop kwamen zijn ouders en broer verhaal halen. Haar buurman: ‘Ze is doodsbang, slikt medicijnen en gaat achterom haar woning in. Door de voordeur durft ze niet meer.’
    Bij de bewoonster daartegenover werd een paar weken geleden om half elf ‘s avonds tegen een voordeur een vuurwerkbom geplaatst. Ook zij had geklaagd en dit was de represaille. De vrouw doet in een korte groene broek open. Of ze schrok? ‘Wat wil je als je het gevoel hebt dat je halve huis wordt opgeblazen.’ Gelukkig is het een stevige deur. Verder wil ze geen commentaar geven. ‘Ik ben er klaar mee.’ Het huis van de buurman schuin tegenover staat leeg. Hij is inmiddels verhuisd. ‘In elkaar geslagen toen hij ze met een stuk hout wilden verjagen,’ zegt een straatgenoot.   ...
     ...‘Die lui’ dat zijn Marokkanen tussen de 12 en 25 jaar. De kleine jongens worden opgejut door hun grotere broers. Ze dragen Armani en dure sportschoenen maar werken hebben ze niet uitgevonden. ‘Die gasten zijn zo arrogant. Die slingeren opmerkingen naar je hoofd als ‘kut-Hollander’.

De reacties zijn voorspelbaar:
  Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen werd de nationalistische PVV de grootste partij van Helmond met 23,4 procent. ‘Dat is echt niet voor niks,’ hoor ik ettelijke malen. Zeventig procent zou als ze de kans zouden krijgen uit de wijk vertrekken, verzekeren bewoners. Alleen is de waarde van de koophuizen de laatste maanden door alle berichtgeving met 20- tot 30.000 euro gezakt.

Net als die van "linkse" en "christelijke bestuurders en politici, die de andere wang toekeren:
  Een waslijst van instanties bemoeit zich inmiddels met Binnenstad Oost. Vergadering na vergadering wordt uitgeschreven. Maar de ouders van de overlastgevers verschijnen nooit. De gemeente heeft camera’s opgehangen’ Een lachertje volgens de vrouw en man in de woonkamer. De beelden worden niet ‘live’ gevolgd en de overlastgevers lopen er langs met de capuchon over hun hoofd getrokken. Een samenscholingsverbod is van kracht maar de politie rijdt langs groepen soms zo groot als 30 mensen en doet niks. ‘De politie is bang. Dat vreet aan me,’ zegt de man.

Je kan tenslotte geen gekleurden aanpakken, want dat is discriminatie.
    Maar deze bewoners zijn kennelijk niet van de linkse en christelijke "andere wang"-soort:
  Zand op het trottoir verraadt recente verbouwingen, dus niks geen sloppenbuurt. Toch willen bewoners een knokploeg formeren. Een 37-jarige man, ‘alsjeblieft geen naam’ dreigde ermee in het Eindhovens Dagblad. Aanleiding vormde de maandenlange seksuele intimidatie van zijn dochter van 9 door jongens. ‘En in mei moest zijn zoontje van 3 in de bosjes zijn broek naar beneden doen.’ Uit kwaadheid zou hij hebben geroepen dat hij de volgende keer zijn broer en schoonzus erbij zou halen. ‘Het is wat uit zijn verband gerukt. Maar als het nog een maal gebeurt, gebruik ik geweld. Mijn hele leven heb ik in de binnenstad gewoond en laat met niet wegjagen.’
    Het idee van een knokploeg spreekt bewoners wel aan. Een vader van vier kinderen. ‘32 jaar liever geen naam’ praat op straat terwijl zijn hond, type bijter, rustig aan de leiband wacht. 150 tot 200 man kunnen zij samenbrengen ‘Daar komen Molukkers en Antilianen nog bij, want die hebben ook een hekel aan die lui.’
    De vrouw: ‘Als er nu nog een keer wat ernstigs gebeurt dan kun je iets verwachten als in Culemborg.’ Op nieuwsjaarnacht 2010 woedde daar een straatoorlog tussen Molukkers en Marokkanen. ‘De harde kern van PSV wil ook komen helpen. Probleem is: Zij gaan daarna weg. Wij wonen hier.’

Het slot-commentaar van de oorlogsverslaggever:
  Bij het vertrek kijk ik snel de straat in. De kust is veilig. De bewoonster zegt dat ik haar naam mag noemen. Ik weiger. Ik bescherm mijn bronnen. Net als in een echte oorlog.

Het slotcommentaar van deze redactie: als je dit soort oorlogsvoorbereidingen niet in de knop onderdrukt, komt die oorlog er. En omdat dat niet in de knop onderdrukken niet is gebeurd, is de bloem dus nu al aan het uitkomen. Krijgt die de gelegenheid zich verder te ontplooien, krijg je rassenrellen net als in Engeland - zoals er al een voorbode was in Culemborg.
    En met het voortschrijden van de tijd wordt de mogelijke remedie ook drastischer. Nu kan het misschien nog met het sluiten van de moskee. Reactie: "Het is niet de oorzaak van het probleem". Riposte: "Zelfs dan. Er moet een signaal afgegeven worden aan de hele gemeenschap: tot hier en niet verder". Een of meerdere stadia verder komt als laatste remedie uitzetting in beeld.
    Maar die remedies zullen er allemaal niet komen. omdat, nogmaals, zo'n serie reportages die expliciet de culturele en etnische factoren benoemt, onmogelijk is in de rest van de media. het Engelse voorbeeld laat zien dat het nog vrijwel onmogelijk is op het moment dat de steden branden. En dus zijn het de politici, bestuurders, intellectuelen en media die deze factoren verzwijgen, die expliciet verantwoordelijk zijn voor de plunderingen en branden.
    Terug naar de verslaggeving:in het BCC-nieuws van 09-8-2011, 14:00h: bestuurder die ouders oproept om kinderen die plotseling nieuw dingen hebben aan te geven. Antwoord: Het gebeurt natuurlijk niet. Jonge winkelierster wier winkel is leeggeroofd: "Die kinderen horen thuis te zitten. Waar zijn de ouders?". Antwoord: Die ouders zijn er niet.- althans, niet effectief.
    De ware cultuurbedreiging zit natuurlijk niet in de allochtone immigranten - die weten niet beter. De ware bedreiging zit in de reacties vanuit de multiculturalistische elite, die het allemaal goedpraat. Hier is de reactie van de Volkskrant op het artikel in De Pers:


Uit: De Volkskrant, 11-08-2011,van verslaggever Peter de Graaf

'Je zet toch geen knokploeg in tegen jongens van zestien?'

Problemen met Marokkaanse hangjongeren in Helmond hebben de aandacht getrokken. PvdA-Kamerlid Marcouch neemt een kijkje.

Buurtbewoners die zelf een knokploeg willen oprichten om Marokkaanse probleemjongeren aan te pakken? 'Ik weet nergens van', zegt een man in de deuropening van zijn huis aan het To Hölscherplein in de Helmondse wijk Binnenstad-Oost. 'Het wordt allemaal zo opgeblazen.'
    'Het is een broodje-aap-verhaal', meent PvdA-gemeenteraadslid ... 'Niemand in Helmond is op een of andere manier bezig een knokploeg samen te stellen', zegt locoburgemeester Jan van den Heuvel (D66). Hij weet wel waar het gerucht vandaan komt. 'Een bewoner heeft een keer gezegd: als het zo verder gaat, dan zal ik zo'n knaap zelf een draai om de oren geven.'
    ... iedereen die daarnaar wordt gevraagd, ontkent dat de wijk bezig is zelf een knokploeg te formeren.
    De buurtbewoners zijn verdeeld over de overlast. Sommigen zeggen dat het best meevalt. Sinds begin juli zijn er nauwelijks incidenten geweest. 'Het wordt allemaal erg overdreven', vindt een bewoonster aan het To Hölscherplein.


Red.:   En ook de allochtone immigranten worden uitvoerig aan het woord gelaten:

  'Het is een broodje-aap-verhaal', meent PvdA-gemeenteraadslid Mohammed Chahim. ...
    'Het zijn jongens uit andere buurten die hier overlast veroorzaken. Maar wij krijgen de schuld', meent Adil el Ataabi (17). 'Die vuurwerkbom, dat was een Turkse jongen, die komt niet eens uit de binnenstad.'    ...
    Redouan (20) vindt alle ophef maar ‘bullshit’: ‘We moeten ergens heen. Ja, ik ben vaak buiten en ik zeg wat ik vind. Maar ik heb nu eenmaal het stempel gekregen van slechte Marokkaan.’

Maar, in een "enorme" stap van vooruitgang, er wordt ook wel toegegeven "dat er problemen zijn":
  Problemen met vooral Marokkaanse hangjongeren zijn er wel in Binnenstad-Oost.

En helemaal ongekend: zelfs een blank slachtoffer komt aan het woord:
  'Nee, het is helemaal niet verbeterd, het is eerder verslechterd', vindt Han Waterreus, die in een appartement aan de Heistraat woont. Hij zegt voortdurend door Marokkaanse jongeren gediscrimineerd en beledigd te worden. 'Dan zeggen ze: vuile homo, ik snij je de strot af, bom op je balkon. Ik ben geen zeurpiet, maar het is heel erg.'

Maar dat is pas aan het einde van het artikel. Waarna de Marokkaan nog mag zeggen dat het allemaal ligt aan de discriminatie door de Nederlanders. De beste aanzet tot grootschalige onlusten in de toekomst.
    Tussendoor, een bericht uit Nederland - eerst wat details:


Uit: De Volkskrant, 12-08-2011, door Frank van Zijl

'Het zorgeloze is verdwenen'

Cyrille Fijnaut, 's lands meest geconsulteerde criminoloog, neemt afscheid. Een man zonder raadsels, maar vol geheimen. Over het gure academische klimaat, de veranderende samenleving en de macht van de georganiseerde misdaad. 'Het geweld heeft endemische proporties gekregen.'
...
U bent een wetenschapper die graag 'met de poten in het bluswater staat': u bent kind aan huis op alle politiebureaus. Hoe heeft u de criminaliteit zien veranderen?
'Geweld is van alle tijden, maar het is harder, expressiever geworden. In Tilburg was de eerste bankoverval in 1966. Toen ik twee jaar later hier bij de politie kwam werken, sprak nóg iedereen erover. Mijn eerste opdracht was om beveiligingsschema's te ontwerpen voor de banken in de stad en de vluchtroutes in kaart te brengen waar wij politieauto's konden posteren. Tegenwoordig zijn overvallen aan de orde van de dag. Het geweld heeft endemische proporties gekregen.'

U heeft onderzoek gedaan naar Joegoslavische en Chinese bendes, Italiaanse maffia, drugssyndicaten van Turken en Marokkanen, maar ook van autochtone groepen die opereren op wat u noemt 'de As van het Kwaad, tussen Maastricht en Amsterdam'. Hoe diep is de georganiseerde misdaad in de samenleving geïnfiltreerd?
'Samen met collega Frank Bovenkerk heb ik in 1996 gerapporteerd over het milieu in de Amsterdamse binnenstad. Wij concludeerden onder meer dat het grote geld uit de drugshandel wordt witgewassen met investeringen in het onroerend goed. Het gaat om zoveel geld dat je het niet kunt wegzetten in nog een vakantiehuis, of een boot. Criminele bendes investeren bij voorkeur in de eigen biotoop. Turken in Turkije, Marokkanen in Marokko. Een paar jaar geleden zaten er in Rotterdam op sinaasappelkistjes, terwijl ze een paleis hadden gebouwd in de Rif.'    ...


Red.:    Dan het nettoresultaat:

  In het afgelopen decennium is de samenleving een slag gekanteld. De politieke moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh; de gestoorde eenmansacties als die op 30 april in Apeldoorn, de schietpartij in Alphen aan den Rijn: wat zegt dit over Nederland?
'De zorgeloosheid is uit de samenleving verdwenen. Het beeld dat maatschappelijke vrede ook op straat een evidentie is, ligt in gruzelementen. In de zaak-Fortuyn sprak ik met politici die mails bleken te krijgen die boven het niveau van schelden uitgingen, die een dreigend karakter hadden. Ze werden in de prullenmand gegooid, want het lag buiten ons voorstellingsvermogen dat je hier vanwege politieke opvattingen kon worden vermoord. Wilders wordt tot in extremo beveiligd, de Tweede Kamer is een vesting. De argeloosheid is weg.'

En dat alles (vrijwel uitsluitend) ten gevolge van de allochtone immigratie. En ten controle dat deze meningen niet van de rechterkant komen:
  Wat is uw politieke kleur?
'Ik ben geen lid van een politieke partij en heb mijn voorkeur altijd bewust voor me gehouden. Maar ik ben tamelijk liberaal, ik beweeg me aan de centrum-linkse kant van het politieke spectrum.'

D66 en omstreken.
    Weer een nieuwe Oost-Europese nomadenstam heeft Nederland ontdekt:


Uit: De Volkskrant, 20-08-2011, van verslaggeefster Sarah Venema

Gefrunnik, gegoochel en weg is die gouden ketting

'Wat een mooie ring', zegt een voorbijganger en frunnikt aan je vinger. Een ander opent ongemerkt de sluiting van het kettinkje om je nek. Weg ketting. Of gewoon, met een stevige ruk gaat het ook. Kettingdiefstal is populair deze zomer.
    Zo ook in Roswinkel, Drenthe. Maandag werd een 78-jarige man daar benaderd door een vrouw. In gebrekkig Nederlands vroeg ze hem de weg naar Emmen. Hij hielp haar, als dank deed de vrouw een ketting om zijn nek. Ze stapte in haar auto en reed weg. De ketting met hanger die de man eerder om zijn hals had, was weg.
    Andere regio's kennen vergelijkbare incidenten. ... een politiewoordvoerder. 'De overvallers vragen iets in gebrekkig Nederlands. Ze zwaaien met een ketting. Je wilt graag helpen, maar er is een taalbarrière. Je raakt in de war. Er wordt gefrunnikt en gegoocheld en mensen zitten aan je.'    ...
    In steden als Den Haag en Rotterdam zijn kettingrovers al langer actief. ...


Red.:   De modus operandi die een bepaald daderprofiel doet vermoeden. Dit daderprofiel:

  In Twente zijn zes kettingrovers aangehouden uit Roemenië. Ook bij de andere diefstallen worden de overvallers omschreven als 'Oost-Europees', 'getint' of 'met een zigeunerachtig uiterlijk.'

En dit is het gevolg voor de gewone burger:
  De politie Gelderland waarschuwt inwoners hun sieraden niet te opzichtig te dragen of ze te bedekken met een sjaal.

Maar natuurlijk mag je die mensen niet stigmatiseren met gerichte zoekacties op hun persoon. Volgens de multiculti's.
    Een de laatste tijd populaire stelling onder de multiculti's is "Er is geen massa-immigratie meer". Hier zijn de cijfers, natuurlijk niet gegeven in de Nederlandse context, want daarop heerst censuur. Het gaat over de gevolgen van de aanslag van Anders Breivik in Noorwegen, in een uitzending van Nieuwsuur uitleg of detail (20-08-2011, 22:00h, na 24:25 min.). er wordt uitgelegd dat Noorwegen veel minder last heeft van immigratieproblemen omdat ze veel minder immigranten hebben - "In een land dat negen keer zo klein is, heeft Nederland het dubbele aantal niet-westerse immigranten" - vergezeld van de volgende grafiek:

Uit de grafiek blijkt overduidelijk dat er nog steeds sprake is van massa-immigratie. Van een alarmerend hoog niveau. Alleen al over de weergegeven periode, 2003-2010, is het totaal ongeveer 350 duizend niet-westerse, allochtone immigranten. Een totale sociologische ramp.
    Een op zich klein lijkende kwestie:


Uit: De Volkskrant, 29-08-2011, van verslaggever Robin Gerrits

Hoorn van neushoorn zelfs in museum niet veilig

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is beroofd van twee neushoornhoorns. Die zijn kostbaar.

...    In het wereldje weet inmiddels iedereen dat er een bende, of misschien wel meer dan één, actief is om musea, verzamelaars en opzetters van de hoorns te beroven.  ...


Red.:   De wijdere implicatie is deze:

  Toch had René Dekker, collectiedirecteur van museum Naturalis in Leiden, een andere keuze gemaakt. 'Ik had met deze dreiging de boel weggeborgen', zegt hij. 'We stellen binnenkort een neushoornskelet tentoon', zegt Dekker. 'Er zouden hoorns op komen. Maar vooral door de roofgolf is besloten hiervan af te zien.'
    Nu liggen de echte hoorns die Naturalis bezit veilig achter slot en grendel.

Wat dus een gevaar betekent voor dit:
   het museum was wel alert, met camera's en alarminstallatie, maar echt overwogen de hoorns achter slot en grendel te zetten heeft de directeur niet. 'We zijn een museum; we laten dingen zien. Het Van Goghmuseum kan toch ook niet alle schilderijen weghalen omdat er af en toe een gestolen wordt?'

De tweede- en derde-wereld-cultuurbarbaren, Oost-Europeanen en de rest van de wereld, zijn dus gewoon een dodelijk gevaar voor musea in het algemeen - want in musea liggen bij regel kotbare dingen.
    Tegen deze dreiging moet natuurlijk de scherpst mogelijke maatregelen worden genomen:
  Eigenlijk had museumdirecteur Jelle Reumer verwacht dat ze overdag zouden komen. Want dat was al vele andere musea in Europa overkomen. Binnenlopen, suppoosten uitschakelen, hoorn van de kop slaan en wegwezen.
    In Rotterdam is het vrijdagavond laat gebeurd, maar net zo hit and run. Uit beelden van de beveiligingscamera's blijkt dat de drie gemaskerde mannen niet meer dan 5 minuten nodig hadden: voordeur aan gruzelementen, naar boven, laddertje opstellen, neushoornkop van de muur slaan die 9 meter omlaag viel, hoorns eraf en moven. De politie was er snel bij, maar was te laat voor de dieven.
    'We hadden de afgelopen weken wel wat verdachte types binnen', zegt directeur Jelle Reumer van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. 'Mensen die heel kort binnen zijn, en niet echt geïnteresseerd lijken in de collectie.' En een week of vijf geleden nog waren er zelfs drie mannen gesignaleerd die zich - mét trappetje - verdacht gedroegen. Een werd een dag vastgehouden, maar moest toch weer worden vrijgelaten.

Iedereen die voldoet aan het daderprofiel: Oost-Europese of niet-westerse afkomst en dit soort gedrag, moet dus in de gaten worden gehouden door het museum, en door de politie gearresteerd. Geven ze geen goede verklaring voor hun aanwezigheid in het museum, moeten ze worden opgepakt en uitgezet. Zijn ze immigrant  hebben ze een Nederlands paspoort, moeten ze onmiddellijk dat paspoort en alle rechten ontnomen worden, en indien mogelijk uitgezet.
    En er moet bij ieder ingangspunt van Nederlands gezichtherkenning worden geïnstalleerd, en dit soort lieden tegengehouden.
    Een wel zeer saillante illustratie van de allochtone licht- en wat donkerder getinte bijdrage aan de maatschappij:


Uit: DePers.nl, 01-09-2011.

Steekvest NS-personeel

Op hun eigen verzoeken worden bijna 700 medewerkers van NS Service & veiligheid op termijn uitgerust met een steekvest. Dat meldt Sp!ts donderdag.
    ... Het volgt ... vanwege de 'maatschappelijke ontwikkelingen'. De wens zou al langer leven bij een deel van het NS-personeel.
    De vakbonden zijn enthousiast over het plan, onder meer vanwege het toenemende aantal geweldsincidenten in de trein en op stations.


Red.:   Steeds verder wordt de vrijheid en de veiligheid van onze eens zo openbare ruimte aangetast:


Uit: De Volkskrant, 24-09-2011, ingezonden brief van Fred Zurel, Castricum

Preventief fouilleren op CS

Afgelopen woensdagavond hielden twee jonge politieagenten mij om half acht aan in het metrostation Amsterdam CS. Zij verklaarden mij te willen fouilleren, waarvoor minister Opstelten meer bevoegdheden wil. Het ging om een 'preventieve fouillering'. Ik ben bijna 70 en heb het grootste deel van mijn leven in Amsterdam gewoond, maar gefouilleerd ben ik nooit.
    Ik bevond mij in een 'veiligheidsrisicogebied' werd mij meegedeeld. Volgens mij was ik gewoon op het Centraal Station in Amsterdam. Ik weigerde uiteraard mij hieraan te onderwerpen. Toen kreeg ik te horen dat ze handelden in opdracht van de burgemeester van Amsterdam. Toen ik bleef weigeren kreeg ik het dreigement dat ik zou worden aangehouden en naar het bureau zou worden gebracht. Daar zou ik alsnog worden gefouilleerd. Ook zou ik 'in dat geval dan wel heel laat thuiskomen'.
    Omdat ik die avond wel wat anders te doen had (en ik van de mensen die op mij wachtten geen telefoonnummer had en ze niet ongerust wilde maken) heb ik toegegeven. ... Vervolgens begon een van hen mij te betasten. Volgens mij valt dat onder aanranding. Ik heb me nog nooit zo vernederd gevoeld. Daarna kon ik weer gaan.
    Angst voor terreur (want ik neem aan dat dat de drijfveer van deze actie was) heeft de burgemeester van Amsterdam er kennelijk toe gebracht de rechtsstaat - waarin iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen - in te ruilen voor een politiestaat - waarin onschuld moet worden bewezen.


Red.:   De angst veroorzaakt door de massale aanwezigheid van moslims, onder welke massa de moslim-terrorist zich kan verschuilen.
   En in Rotterdam, de meest allochtone stad van Nederland:


Uit: Volkskrant.nl, 10-09-2011, ANP.

Camera's in Rotterdamse trams tegen 'foute' reiziger

De Rotterdamse vervoersmaatschappij RET hangt binnenkort in de tram camera's op die instappende passagiers aan het gezicht kunnen herkennen. Als een reiziger een ov-verbod heeft, dan krijgt de bestuurder een seintje.

De maatregel moet agressie tegen medewerkers in het openbaar vervoer tegengaan, zegt woordvoerder van de RET Kenney Martins. Agressieve reizigers worden al een paar jaar geweerd uit de tram. In de praktijk blijkt dit echter moeilijk.   ...


Red.:   En het profiel van deze agressieve reiziger is overbekend: getint, mogelijk licht maar voornamelijk donker. Heel vaak met bontkraagje, wit petje of capuchon.
    Omdat we niet alles overal kunnen noteren is de ophef over een in Leidse Rijn weggepest homostel elders terecht gekomen. De leugens over "de adequate afhandeling" ervan door PvdA-multiculturalist burgemeester Aleid Wolfsen kostten hem bijna de kop. En nu direct daarop weer een geval, dit keer in Den Haag - het bericht komt natuurlijk van De Telegraaf, maar ook De Pers en de Volkskrant melden het op hun websites:


Uit: Volkskrant.nl, 27-09-2011, redactie.

Opnieuw homostel weggepest

Opnieuw is een homostel weggepest, deze keer in de gemeente Den Haag. Na aanhoudende pesterijen van allochtone basisscholieren is het stel weggevlucht uit hun woning en elders in de stad ondergedoken.

Dat schrijft De Telegraaf.
    Beiden zeggen al anderhalf jaar te zijn uitgescholden. Burgemeester Jozias van Aartsen laat via zijn woordvoerder weten dat in de affaire adequaat is gereageerd.   ...


Red.:   Natuurlijk een even harde leugen als die van Wolfsen:

  Het gevluchte stel zegt echter dat de gemeente drie keer niets heeft gedaan.

En deze snelle opvolging is de aanleiding voor een nieuwe fase: meer openheid - zelfs in de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 28-09-2011, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Tal van nieuwe meldingen over wegpesten homo's

Een nieuw meldpunt van de Gaykrant heeft het druk. De Haagse PVV eist het vertrek van de burgemeester.

Het nieuwe meldpunt voor homopesterijen van de Gaykrant ontving dinsdag binnen een paar uur 17 meldingen van homoseksuelen die zo getreiterd worden in hun buurt dat ze een verhuizing overwegen. Maandag zocht een Haags homostel de pers met het verhaal dat zij door schoolkinderen zijn weggepest uit hun flat in het Laakkwartier.
    Hoofdredacteur Henk Krol van de Gay Krant werd diezelfde avond gebeld door een huilende mevrouw van in de 80. 'Ze was met haar vriendin de koffers aan het pakken omdat ze het getreiter van buurtjongens zat was.' Dat was voor Krol aanleiding om dinsdagochtend een meldpunt te openen. 'Het wordt hoog tijd dat we feitelijk vaststellen hoe groot dit probleem is.'     ...


Red.:   Eindelijk durven ze - en dat komt door de succesvolle actie van het homostel uit Leidse Rijn jegens de cultuurverrader Wolfsen.

  De Haagse PVV-fractie eist, met steun van PVV-leider Wilders, het vertrek van de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen, omdat zijn ambtenaren de naam van het wooncomplex waarheen het Haagse homostel verhuisde naar de media stuurden. De PVV verwijt het gemeentebestuur en de politie dat niet snel genoeg is gereageerd op meldingen van het koppel. Hun ruiten zouden zijn bespuugd en bekogeld met rot fruit.

En die Van Aartsen, VVD'er, is duidelijk van hetzelfde laken een pak: cultuurverraad kent geen politieke grenzen.
    Natuurlijk probeert de Volkskrant ook dit keer de zaak te bagatelliseren:
  De politie en B en W in Den Haag ontkennen dat niet adequaat is opgetreden. 'Op 18 augustus kwam een melding binnen', zegt politiewoordvoerder Wim Hoonhout. 'Daarop heeft de wijkagent direct een afspraak gemaakt. Er is contact geweest met de schooldirecteur, die de zaak zou bespreken in de klas. Ook zijn er gesprekken geweest met ouders van mogelijke daders.'
    Toen de wijkagent twee weken later informeerde bij het koppel hoe de toestand was, stonden volgens de politie de verhuisdozen al klaar. 'De mannen gingen verhuizen, mede vanwege geluidsoverlast door de bovenburen, zo vertelden zij de wijkagent.' Volgens de politie toonde het stel zich in het gesprek uitermate tevreden over de wijkagent.

In het Leidse Rijn geval werden precies dezelfde soort verklaringen afgegeven door de politie, die keiharde leugens bleken. Zo keihard, dat ze er voor de rechtbank voor veroordeeld zijn.
   En ineens weet de Volkskrant ook de lokale partij te vinden:
  Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij vindt dat de PVV deze kwestie opblaast om er electoraal van te profiteren. 'Zo gaat het elke keer: de PVV aast op onderwerpen om met orkaankracht 12 bovenop te zitten. In deze zaak is de politie alert geweest. Er zijn problemen met homoacceptatie, ook in Den Haag, maar dit is een uitvergrote kwestie die de PVV gebruikt voor eigen gewin.'

Goh, anders zien ze dat soort partijen  niet staan ... Hoe zou dat nu kunnen...?
    Maar het gaat natuurlijk hier om:
  Volgens Henk Krol zijn de meest schrijnende meldingen van homopesten juist afkomstig van slachtoffers die niet de media zoeken. Het probleem is dat niemand kan vaststellen hoe vaak homogerelateerde misdrijven voorkomen, omdat de politie ze niet registreert. Krol: 'Ironisch genoeg kon de politie dertig jaar geleden nog wel een hokje 'homogerelateerd' aanvinken. Onder druk van de homobeweging is die optie komen te vervallen. Het werd beschouwd als discriminerend.'

Mar ja, ondertussen is het land volgestroomd met de moslim-immigrant, en zijn homo's hun leven dus niet meer zeker. Wat zou u zeggen van een grootscheepse repatriatie-actie? En antwoord nu niet dat het alleen de eerste en tweede generatie is en dat het met de derde en later wel goed zal komen. Kijk naar deze uitzending van Pauw & Witteman uitleg of detail (28-09-2011), en verneem dat het om  een hele islamitische school aan basisscholieren gaat - leeftijd tot 12 jaar. Reden waarom de politie er niets aan kon doen. Heus... repatriatie is het enige dat echt helpt.
    Weer een geval van echte agressiviteit:


Uit: De Volkskrant, 04-10-2011, van verslaggever Marcel van Lieshout

Agressie op het werk | Werknemers met een publieke taak zijn nog vaak slachtoffer

Meer geweld bij Sociale Diensten

Terwijl agressie tegen onderwijzers en ambulancebroeders afneemt, neemt het geweld tegen mensen van de Sociale Dienst nog toe.

Medewerkers van de Sociale Dienst hebben de afgelopen vier jaar vaker met geweld en agressie te maken gehad. Het aantal werknemers dat hierover heeft geklaagd, is met acht procent gestegen. ...


Red.:    En iedereen weet welke groep ook hier domineert ...
    Nog navranter:


Uit: Volkskrant.nl, 03-10-2011, ANP/Redactie.

Zwembad maakt gescheiden kleedkamers voor ouders

Zwembad De Kwakel in de Utrechtse wijk Overvecht heeft sinds kort gescheiden kleedkamers voor mannen met dochters, mannen met zonen, vrouwen met dochters en vrouwen met zonen.

Het zwembad zou deze scheiding op sekse van de ouders hebben doorgevoerd omdat met name oudere kinderen zich ongemakkelijk zouden voelen als ze zich in het bijzijn van onbekende mannen of vrouwen moeten omkleden.
    Volgens de VVD in Utrecht is er sprake van segregatie wegens religie. In Overvecht wonen veel mensen met een islamitische levensovertuiging. ...
    'Deze scheiding op sekse is een zeldzaamheid in de zwembadwereld', aldus de VVD. 'Het is te gek voor woorden.' In 2007 richtte De Kwakel al gescheiden kleedkamers voor kleuterjongens en -meisjes in. Ook heeft het zwembad een ruimte waar vrouwen onzichtbaar voor anderen kunnen zwemmen.


Red.:   Het is echt ongehoord: aan de ene kant molesteren ze dusdanig grootschalig onze meisjes dat zwembaden ervoor (tijdelijk) moeten  worden gesloten tot een pasjessysteem is ingevoerd, en aan de andere kant stellen ze dit soort eisen. Deze groep is hier volkomen ongewenst. Hun repatriatie moet actief nagestreefd worden. Vrijheid voor onze meisjes, en gelijkheid voor man en vrouw.
    Moslims tonen weer eens hun gevoel voor vrijheid van meningsuiting en humor:


Uit: De Volkskrant, 03-11-2011, van correspondent Ariejan Korteweg

Brandbom op redactie van satirisch blad

De lucht is nog dik van de geur van verbrand papier. De ruiten op de begane grond en eerste verdieping zijn gebarsten. Op de stoep liggen bergen kartonnen dozen, gezwollen van het bluswater, en witte T-shirts, bedrukt met cactussen - bedoeld als cadeautje voor de trouwe lezer.
    'Met bedreigingen zijn we vertrouwd', zegt Patrick Pelloux, medewerker van Charlie Hebdo, van achter het roodwitte politielint. 'Maar dat in Frankrijk een aanslag op een krant zou kunnen worden gepleegd, dat hielden we niet voor mogelijk.'
    In de nacht van dinsdag op woensdag werden molotovcocktails naar binnen gegooid bij Charlie Hebdo, een satirisch weekblad dat onlangs vanuit de binnenstad van Parijs verhuisde naar dit bedrijfspand aan de boulevard Davout, net binnen de rondweg (périphérique). Juist die avond had Charlie Hebdo bekend gemaakt woensdag een speciaal nummer te zullen uitbrengen: de Charia Hebdo, met de profeet Mohammed als gasthoofdredacteur.
    De omslag werd alvast op televisie getoond: een bebaarde man steekt vermanend zijn vinger op en zegt: 'Honderd zweepslagen als u zich niet doodlacht.' Hoofdredacteur Charb legde het waarom uit: de Charia Hebdo is het antwoord van Charlie Hebdo op de Arabische Lente, die uitmondde in verkiezingswinst voor de islamisten in Tunesië en mogelijke invoer van de sharia, de islamitische rechtspraak.
    Wie er op woensdagochtend vroeg genoeg bij was - het blad was binnen een uur nergens meer te krijgen - kon zien dat de redactie zich behoorlijk had ingespannen: een pagina Charia Madame met boerkamode, een Mohammed met een clownsneus op (bijbehorende tekst: 'Ja, de islam kent ook humor'), een uitgebreid redactioneel en toch ook nog aardig wat gewone onderwerpen: eurocrisis, Giulia Sarkozy, de Kuifje van Spielberg.
    Niet meteen iets om je kwaad over te maken. Maar daar is verschillend over gedacht. Na de molotovcocktails werd de site gekraakt. Op de openingspagina verscheen een afbeelding van de moskee van Mekka, met de tekst: No god but Allah.   ...\
    Charlie Hebdo is vaker het mikpunt van fanaten. Nadat het blad vijf jaar geleden de Deense Mohammed-cartoons afdrukte, moest voormalig hoofdredacteur Philippe Val jarenlang worden beveiligd. ...


Red.:   De kraak van de website laat zien dat het niet alleen geen zin heeft ze een opleiding te geven, maar dat ze dat alleen maar gevaarlijker maakt. En een gevaar voor de democratie, omdat het systematisch is:


Uit: Volkskrant.nl, 02-11-2011, redactie

Mohammed-satire niet gewaardeerd - Waar zagen we dat toch eerder?

Het kantoor van een satirisch Frans tijdschrift dat 'de profeet Mohammed' deze week had 'uitgenodigd' als gastredacteur, is afgelopen nacht getroffen door een brandbom. Het is niet de eerste keer dat er bedreigingen en aanslagen volgen naar aanleiding van satire over de islamitische profeet. Een overzicht van incidenten uit binnen- en buitenland van de afgelopen vijf jaar.

2006: Kurt Westergaard

De Deense cartoonist Kurt Westergaard maakte in 2006 een omstreden tekening waarop de islamitische profeet staat afgebeeld met een bom in zijn tulband. Het was deel van een tekeningenreeks in de krant Jyllands-Posten. ...

2007: Ewout Jansen
Een bezoeker van de Assoena moskee in Amsterdam bedreigde in 2007 de Nederlandse cabaretier Ewout Jansen (van het cabaretduo Ewout en Etienne) met de dood, omdat die in zijn show grappen maakte over de islam. ...

2007: Ehsan Jami
Ehsan Jami oprichter van een comité voor ex-moslims, keeg tientallen doodsbedreigingen omdat hij de profeet Mohammed een crimineel had genoemd en hem vergeleek met terroristenleider Osama bin Laden. Drie mannen van allochtone afkomst mishandelden hem.

2007: Lars Vils
Een tekening van de zweedse cartoonist Lars Vils, waarop profeet Mohammed te zien is met het lichaam van een hond, leidde in 2007 tot diverse bedreigingen ... Tijdens een lezing op een universiteit werd hij later dat jaar door een man aangevallen. Een dag later werd zijn website gehackt. In zijn huis werd brand gesticht, maar Vils was op dat moment zelf niet thuis.

2008: Gregorius Nekschot
De Nederlandse cartoonist Gregorius Nekschot werd in 2008 in Amsterdam door een overmacht aan politie-agenten van zijn bed gelicht. Het OM achtte zijn cartoons beledigend voor moslims en mensen met een donkere huidskleur, dus werd hij gearresteerd op verdenking van het aanzetten tot haat en discriminatie. ... Ook Nekschot vielen meerdere bedreigingen ten deel.

2010: Southpark
Ook de de makers van de Amerikaanse komische tekenfilmserie South Park, Matt Stone en Trey Parker, werden door extremisten bedreigd omdat ze de profeet Mohammed ridiculiseerden. Via internet stuurden de bedreigers een foto uit 2004 van de net vermoorde Theo van Gogh, en vroegen ze of Stone en Parker dat soms waren vergeten....

2011: Charlie Hebdo
Het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo kondigde onlangs aan het komende nummer om te dopen in 'Sharia Hebdo'. De editie zou namelijk in het teken staan van de verkiezingsoverwinning van de islamitische partij Ennahana in het Libië na Kaddafi. ...


Red.:   Op welke systematische bedreiging van de democratie slechts één zinnig antwoord mogelijk is: een beleid van stimulans van remigratie, en uitzetting daar waar ook maar enigszins mogelijk   
    In deze verzameling zijn al veel voorbeelden van straatterreur langsgekomen. Allochtone stratterreur. Nu is er eindelijk inbreng van beleidsmatige kant over de straatterreur:


Uit: De Volkskrant, 10-12-2011, door Marnix Eysink Smeets e.a.

Onaantastbare straatjongens, wie durft ze wat te doen?

Veel criminele straatjongens wanen zich onaantastbaar. Burgers houden zich afzijdig, want als zelfs de overheid niet in staat is hen aan te pakken, wie dan wel? Een fnuikende cirkel van onmacht, die dringend moet worden doorbroken.

Vier jongens rond de 18 jaar slaan op straat een jonge buurtgenoot in elkaar. Ze steken hem in buik en borst en laten hem voor dood achter. Er zijn genoeg getuigen, maar geen van hen durft tegen de daders te verklaren. Ze worden wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.
    De daders horen bij een intimiderende criminele jeugdgroep van 21 jongeren waarvoor de buurt bang is. De groep wordt geen strobreed in de weg gelegd: niet door ouders, niet door de buurt, niet door langs elkaar heen werkende instanties die pas in een (te) laat stadium proberen de groep aan te pakken en niet door rechters die - zo bleek bij latere analyse - de jongeren kans na kans bieden. Deze relatieve nieuwelingen laten een spoor van sepots en vrijspraken achter zich. Zij voelen zich daardoor onaantastbaar. Want: wie doet ons wat?    ...


Red.:   Het begin van een groot artikel (een kleine 1500 woorden dus twee keer zo lang als de norm), ondertekend door de volgenden:

  Marnix Eysink Smeets, lector public reassurance Hogeschool Inholland/voorzitter Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties.
Eric Bervoets, criminoloog.
Jan Nap, strategisch adviseur Politieacademie/ School voor Politie Leiderschap.
Mike Koning, programmaleider veiligheid, Nicis Institute.

En ze zijn volkomen serieus over de ernst van de situatie. Op één aspect na: de term allochtoon komt niet voor - in geen enkel variant of verbastering (op de begeleidende foto zijn als "straatcoach" wel voornamelijk allochtonen te zien). Terwijl het op zijn minst net zo zal liggen als bij criminaliteit: ergens tussen de 60 en 80 procent is van allochtone oorsprong uitleg of detail . Wat een essentieel deel uitmaakt van het probleem. Op twee manieren:
  Een uitzonderlijk verhaal dat niet moet worden opgeblazen? Nee. 'PvdA-Kamerlid Samsom ontzet over overlast straattuig', kopte NRC Handelsblad medio september 2011. Samsom was een jaar lang aan de slag geweest als straatcoach. Daar kwam hij tot het inzicht dat de huidige aanpak van bepaalde groepen overlastgevende en criminele straatjongeren volstrekt tekortschiet. Samsom sprak over de 'onthutsende ervaring' dat een aantal jongeren zich onaantastbaar waant en dat vaak ook daadwerkelijk is.

Die onaantastbaarheid is natuurlijk het gevolg van één en s;echts één ding: het gebrek aan aantasting. Dat wil zeggen: de daders hebben hun gang kunnen gaan. En de daders hebben hun gang kunnen gaan, omdat het allochtonen waren. Je mocht en mag daar niet tegen optreden. Toen politiechef Stikvoort met het praatje kwam, naar aanleiding van berichtgeving over de herhaalde terreur in Gouda, dat alle aandacht overdreven was en het allemaal wel meeviel, kreeg hij massale bijval uit alle bestuurs- en beleidskringen. Dat nu dit stuk verschijnt, heowel zonder "allochtonen",  is zeker een verrassing, en heeft vermoedelijk veel te maken met de actie van Diedrik Samsom.
    Het tweede "allochtone " aspect van het probleem is dit:
  Samsom sprak over de 'onthutsende ervaring' dat een aantal jongeren zich onaantastbaar waant en dat vaak ook daadwerkelijk is. Een onaantastbaarheid en daarmee gepaard gaand triomfalisme dat volgens hem door merg en been gaat.

Dat triomfalisme is ook aarts-allochtoon. Het komt in twee varanten. Ten eerste de islamitische, ook weer bestaande uit twee componenten: ten eerst is daar het aanhanger zijn van en superieur geloof, en dus ook superieur als mens. En ten tweede het zijn van  een man, dus de baas. En die andere groep zijn de de creolen, voornamelijk Antillianen. Die hebben last van het meester-slaaf syndroom. En die baasjes op de straat zijn allemaal meester - slavendrijver. En ook weer man - natuurlijk.
    Vandaar die walgelijke triomfalistische houding zodra ze de mo0gleijkheid krijgen om de baas te worden.
    Met dit als gevolg:
  Een onaantastbaarheid en daarmee gepaard gaand triomfalisme dat volgens hem door merg en been gaat. Met een sterke psychologische doorwerking ook: in de ogen van Samsom tast dit het zelfvertrouwen van de politie én dat van Nederland als geheel aan. Een gevoel dat kennelijk steeds breder wordt gedeeld, blijkens recente publicaties in de Volkskrant en Trouw met titels als: 'Buurt vol bange burgers', en 'Iedereen is bang voor mij'.

In de rest van het artikel volgt nog veel serieus handenwringen. Wat citaten:
  De eerste reden voor die onmacht is dat voor een effectieve aanpak veel partijen nodig zijn. Steeds meer van die partijen zéggen ook graag een bijdrage te willen leveren, maar alle retoriek ten spijt blijkt het in de praktijk buitensporig moeilijk die partijen écht in actie te krijgen met voldoende (gezamenlijke) focus, intensiteit, scherpte en continuïteit. ...
    Het tweede kernprobleem is het - voor deze groep - tekortschieten van het strafrecht als ultimum remedium. Het is buitengewoon lastig voldoende bewijs tegen hen te verzamelen. Maar ook als er voldoende bewijs is, blijken zij in de praktijk verbazingwekkend vaak met relatief lichte sancties weg te komen. Daardoor ontlopen nog steeds te veel onaantastbaren de dans.

En nog een klein kerntje:
  Wie het probleem kent, moet handelen, anders kan je daar achteraf op worden aangesproken. Maar door de complexiteit van het probleem hebben nogal wat bestuurders en managers geen idee wat ze moeten doen. Of hun handelen tot succes leidt, is dus verre van zeker.
    Dat maakt kennis van het probleem tot uncomfortable knowledge, die volgens de wetten van de bestuurlijke overleving als het even kan vermeden moet worden.

Wat ook slaat op de auteurs van dit artikel, omdart ook zij de echte kern niet durven noemen: de allochtone culturen - met name de allochtone straatcultuur. Waarna het alleen maar zo kan eindigen:
  De vraag is nu bovenal: onaantastbaren... wie doet ze wat?

Terwijl de remedie uiterst simpel is: richt je aanval op de allochtone kern. Sla ze in elkaar, en bij dreiging van hun kant, schiet op ze. En ga over tot uitzetten als het kan, dat wil zeggen: voor alle gevallen met een dubbel pappoort. Als je het niet doet, krijg je hier dezelfde toestanden als in Frankrijk in 2005 en Engeland in 2011: allochtone horden die onze steden afbranden.
    Het volgende hoor je meestal alleen buiten de reguliere pers:


Uit: De Volkskrant, 29-12-2011, door Yrrah Stol, filosoof, psycholoog en gezondheidswetenschapper. Ze doceert aan de UvA.

Hoer: scheldwoord van extremisten

Een joods meisje in Israël wordt uitgescholden door ultraorthodoxe mannen, omdat ze niet kuis genoeg is gekleed. Dat incident staat niet op zich.

...    In Israël, het thuisland van onze 'joods-christelijke cultuur', worden mensenrechten met voeten getreden: door orthodoxe joden. 'Hun' wijken in Jeruzalem hebben deels in tweeën gedeelde stoepen: aan de ene kant lopen de mannen, aan de andere kant de vrouwen. De laatsten in wijde, verhullende kleding. Ze hebben geen 'kopvod' maar een soort mutsje op het hoofd, óf een pruik. Huwelijken worden gearrangeerd en ze hebben horden kinderen. Wanneer je het als westerse vrouw waagt een orthodoxe wijk in te lopen, word je minachtend aangekeken. De mannen, hoog gehoed, in pak, schelden je uit voor 'hoer'. Ze blokkeren de weg en spugen naar je. ...
    Niet voor niets staan deze wijken bij veel seculiere joden bekend als no-go-area. Dat geldt zelfs voor de politie: ze durft er niet binnen.
    Deze situatie staat in geen verhouding tot die in de veelbesproken Amsterdamse wijken Slotervaart en de Baarsjes. Ik woon daar. En ja, ik voel me wel eens geschoffeerd als mijn buurtgenoten mij voor hoer uitmaken. Omdat ik in hun ogen een te kort rokje aanheb of blote schouders toon. Af en toe voel ik me zelfs geïntimideerd. ...


Red.:   Gewoon nog even wachten, en het wordt hier net zo als in Jeruzalem of Iran ...
    Een relatief klein maar veelbetekenend fenomeen:


Uit: De Volkskrant, 10-01-2012, door Haroon Ali

Reportage | Jonge sporters gaan niet meer gezamenlijk naakt onder de douche

Preutse pubers

Vroeger hoorde het er bij: na het sporten ging je met z'n allen onder de douche. Bloot. Maar veel moslimjongeren doen dat niet. En in hun kielzog houden steeds meer pubers hun onderbroek aan. 

...    Samen douchen na het sporten. Stond het voorheen nog symbool voor saamhorigheid en teamgevoel, tegenwoordig lijken met name jongens er steeds zenuwachtiger van te worden. Ze wachten liever tot ze thuis alleen kunnen douchen, of ze houden hun zwembroek of boxer-short aan in het bijzijn van hun teamgenoten. Noem het een nieuwe preutsheid onder het mannelijk geslacht, die zich vooral onder moslimjongens lijkt te manifesteren.
    Zo erkent de KNVB dat een deel van de amateurvoetballers om 'principiële redenen' niet bloot doucht. 'In de multiculturele omgeving die voetbal nu eenmaal is, moeten we deze verschillen accepteren.'
    De islam schrijft voor dat zowel mannen als vrouwen hun awrah, hun edele delen, bedekken in het gezelschap van anderen. Voor mannen betreft dit het deel tussen navel en knieën. Voor vrouwen ligt dat wat gecompliceerder, afhankelijk van de situatie. Op internet vragen veel moslimjongeren zich dan ook af wat halal (toegestaan) en wat haram (verboden) is in de kleedkamer.    ...


Red.:    Wat is die islamitische cultuur toch walgelijk en weerzinwekkend. En ze dringt steeds verder door;

  De trend van het bedekt douchen heeft ook de eredivisie bereikt. Zo zei voormalig technisch directeur van Feyenoord Leo Beenhakker vorig jaar in Vrij Nederland, als reactie op een vraag over multiculturalisme in het voetbal, dat de helft van de spelers in zwembroek onder de douche staat. 'Daar heeft niemand toch last van? Het gaat mij pas storen als een van die jongens met zwembroek tegen aanvoerder Ron Vlaar zou zeggen: Ik wil dat jij ook een broek aandoet.'

Dat laatste komt steeds dichterbij - net als het verdwijnen van alcohol bij gezamenlijke gebeurtenissen. De islam is dominant uitleg of detail . En en het aantal aanhangers stijgt uitleg of detail .
    Geweld, geweld, geweld ... Overal waar ze zijn gekomen, is het geweld toegenomen. Dus ook in de klas:


Uit: De Volkskrant, 03-02-2012, van verslaggeefster Irene de Pous

Geweld in de klas, een taboe

'Inlijsten die directeur', zeggen leraressen als ze horen hoe een vader de wacht kreeg aangezegd. Wie geweld ontmoet krijgt zelden steun.

Tussentitel: 'Het treft leraren dubbel: op incidenten volgt eenzaamheid'

Acht doorgewinterde docenten hangen aan haar lippen. 'Dus ik ren de gang door, gooi de deur open van de directeurskamer en zeg: ik word achterna gezeten door een jongen met een schaar. Help me!' De lerares laat een stilte vallen en kijkt de kring rond. 'Weet je wat-ie zegt? Ik zit nu net met de ouders van een potentiële nieuwe leerling te praten. Zoek even iemand anders.' Op slag vertrekken acht gezichten van verontwaardiging.
    De behoefte om over ervaringen met geweld te praten groeit, zo bleek deze week in een Arnhems hotel. Zestig leraressen, van basisschool tot ROC, wisselden er tijdens een bijeenkomst van CNV Vrouwen verhalen uit over agressie.
    'Vroeger zat ik met maximaal twintig mensen', zegt spreker Wouter Prins van CNV Onderwijs. Hij organiseert sinds vier jaar avonden waarop docenten vertellen over hun ervaringen met geweld. Hun verhalen gaan over een te grote pubermond, of over verkrachting door een leerling.   ...


Red.:   En waardoor is die sterke stijging veroorzaakt (voor het (over-, overgrote deel): de allochtone instroom.
    Het staat niet in het bericht. Natuurlijk.
    Net als het geweld in het huis:


Uit: De Volkskrant, 01-03-2012.

Ander commentaar
...
Algemeen Dagblad


'Het aantal woningovervallen stijgt al jaren schrikbarend. Daarbij wordt vaak misselijkmakend grof GEWELD gebruikt. Van de overheid mag worden verwacht dat ze alles in het werk stelt om burgers te beschermen. In Rotterdam worden nu extra agenten ingezet. In Amsterdam bleek die aanpak effectief. Meer agenten dus. Helaas moeten korpsen die nu van andere taken afhalen. Het feit dat die drieduizend door het kabinet beloofde agenten er nooit kwamen, begint zich nu te wreken.'


Red.:   Hoe dan ook: de Nederlandse burger is het slachtoffer van de allochtone instroom: alleen geld uit de portemonnee of ook nog vlees van het lichaam ...
    De zoveelste herhaling:


Uit: Volkskrant.nl, 03-02-2012, ANP/Redactie

Utrechtse Marokkaanse homo na verhuizing weer gepest

Een Marokkaanse homo in Utrecht blijft doelwit van pesterijen. De man werd twee jaar geleden uit de wijk Leidsche Rijn weggepest door een groep Marokkaans-Nederlandse jongeren. Afgelopen zomer is hij in de buurt van zijn nieuwe huis in het centrum door diezelfde groep opnieuw bedreigd en bespuugd.   ...
    Volgens de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen (PvdA) en de politie is er 'alles aan gedaan' om de Marokkaanse man te ondersteunen. ...


Red.:   Het is volkomen duidelijk dat dit gedrag een onlosmakelijk deel uitmaakt van die cultuur. En even duidelijk is, na het 'alles aan gedaan' van de burgemeester, dat er slechts één enkele remedie is: verwijdering van de Marokkaanse cultuur, dat wil zeggen: verdwijning van de Marokkanen. Te beginnen met de uitzetting van al deze daders en hun omgevende familie. Wat kan op de meest simpel manier: je maakt van van homo- en jodenpesten een zware misdaad (wat het is), en je voegt aan de wet toe dat zware misdadigers met een buitenlands paspoort uitgezet worden. Kan daarna ook overvallen aan het lijstje worden toegevoegd, en de uitstroom komt op gang.
    Er is een al door velen opgemerkt verschijnsel dat politici pas wat zinnigs zeggen als ze uit de politiek zijn vertokken. Een afgezwakte vorm van dit verschijnsel heeft zich voorgedaan in de vorm van kanditaat-PvdA-partijleider Martijn van Dam. Hij is in de race samen met vier andere na het vertrek van Job Cohen, maar werd iegenlijik al op dag één kansloos door een slecht verlopen interview bij De Wereld Draait Door, het populaire programma over maatschappij en cultuur, waarin hij, volgens vele waarnemers, werd afgebrand door oud-links denkenden omdat hij te liberaal zou zijn. En als kansloze durfde Martijn van Dam dus wel iets zinnigs te zeggen - en in zijn dudielijkheid over wat de PvdA moet vernaderen zegt hij dus meteen wat de PvdA nu wel is:


Uit: De Volkskrant, 09-03-2012, Martijn Van Dam, kandidaat-partijleider van de PvdA

PvdA moet duidelijk zijn tegen gelovigen

De PvdA is een seculiere partij. Uitzonderingsposities waarbij gelovigen anders worden behandeld, horen daar niet bij.

Tussentitel: Dus geen eigen gebedsruimte in een openbare school en geen boerka in de klas

Je ontworstelen aan kerk en kapitaal was altijd de belangrijkste doelstelling van sociaal-democraten. Het is velen gelukt. We zijn steeds minder onderdeel van een groter geheel. Die individualisering moet de PvdA aanmoedigen en ondersteunen, ook in hernieuwde discussies over de rol van religie in de samenleving.
    Sommige PvdA'ers hebben de neiging de individualisering te problematiseren. Dat is onbegrijpelijk. ...
    Dat vereist strijd tegen grotere machten zoals onpersoonlijke megabedrijven, ontwrichtende geldstromen en ongecontroleerde woningcorporaties, schoolbesturen en zorginstellingen. Maar ook tegen strenge geloofsstromingen die mensen de wetten willen voorschrijven. Nog altijd blijkt dat lastig binnen de PvdA.
   De Amerikaanse filosoof John Rawls omschrijft in zijn boek Political Liberalism uit 1993 hoe een samenleving moet omgaan met de aanwezigheid van verschillende culturen en geloven. Mensen hebben de vrijheid te geloven wat ze willen of om hun culturele gebruiken in stand te houden, maar een multiculturele samenleving vereist wel een 'overlappende consensus'. Volgens Rawls moet je mensen vragen zich daarnaar te schikken.   ...
    Het is aan de politiek om die overlappende consensus vorm te geven. De PvdA heeft zich te lang afzijdig gehouden in dat debat. Met als gevolg dat de lege ruimte in het publieke debat kon worden ingevuld door Wilders, die mensen probeert te verbinden op grond van hun herkomst: Nederlanders tegenover moslims, Marokkanen of Oost-Europeanen.
    De overlappende consensus van de sociaal-democratie is juist niet op afkomst gebaseerd, maar op gedeelde waarden. Wij koesteren ambitie, gelijkwaardigheid, solidariteit, ondernemingszin, vrijheid, respect voor verschil van opvatting of cultuur, hoffelijkheid en zelfbeschikking. Achter al deze termen gaat een verhaal schuil.   ...


Red.:   Hier splitst Van Dam iets dat niet gesplitst kan worden: ambitie, gelijkwaardigheid, solidariteit, ondernemingszin, vrijheid, respect voor verschil van opvatting of cultuur, hoffelijkheid en zelfbeschikking zijn geconcentreerd in de westerse cultuur, en het tegendeel is geconcentreerd in mensen met een niet-westerse afkomst, met name de moslism. Natuurlijk niet zwart-wit, maar wel donkergrijs-lichtgrijs. Dus het is ook wel degelijk een kwestie van afkomst

  Wij horen aan de kant van de vrouwen die zich willen ontworstelen aan de sociale druk of mannelijke dwang van religieuze kledingregels. Dat dwingen we niet af met wetten, maar met een uitgesproken opvatting. Uitzonderingsposities waarbij gelovigen anders worden behandeld, horen daar niet bij.
    Evenmin mag je van ons verwachten dat wij anderen dwingen rekening te houden met je strenge geloofsopvattingen. Dus geen gedwongen winkelsluiting op zondag, geen boerka in de klas, geen eigen gebedsruimte in een openbare school, geen recht op eigen slachtmethoden als die niet voldoen aan de standaarden voor dierenwelzijn, geen kuising van kunst, geen subsidie voor een partij die vrouwen actieve politieke participatie weigert.

Allemaal zaken waarin de PvdA tot nu toe dus het tegenovergestelde heeft gedaan: ze stond aan de kant van de verplichte kledingvoorschriften, boerka in de klas, eigen gebedsruimte in een openbare school, recht op eigen slachtmethoden, en kuising van kunst. Ze keerde zich wel tegen gedwongen winkelsluiting op zondag en subsidie voor een partij die vrouwen actieve politieke participatie weigert. Maar dat zijn dan ook eigenaardigheden  van het christelijke geloof, en niet van de islam. Daarmee scoor je wel bij de verlichten en kosmopoltien van de PvdA - en elders, bijvoorbeeld in de media. een stroming die zo sterk is, dat van Dam niet eens de volledige conclusie uit zijn betoog durft te trekken, zoals onderbouwd in het 'overlappende consensus' van Rawls: geen hoofddoek in de klas. Noch in alle andere openbare instellingen
    Zolang de Nederlandse bestuurlijke en intellectueel elite nog geen weertand kan bieden aan deze totalitaire verleidingen, is de aanwezigheid van de islam dus een pure bedreiging voor onze cultuur.
    In de Bijlmer is het kermisseizoen weer geopend - de Volkskrant voorziet het gebeuren van de bekende leugens van de spullenbaas::


Uit: De Volkskrant, 27-03-2012, van verslaggever Jaap Stam

'Het is altijd rustig en dan verpest een malloot het'

Op de plaats van de laatste schietpartij, de Kneppelweg in Amsterdam Zuid-Oost, staat Petrus Vermeer maandagmiddag te trillen op zijn benen, het zweet parelt op zijn voorhoofd. Hij stond er bovenop toen 'een jongen door zijn hoofd werd geschoten' op het Bijlmerplein. ...
    Niet veel later wilde Vermeer zijn zoontje van school halen, en stuitte hij op de afgezette Kneppelweg. Weer een schietpartij, nu was de schutter van het Bijlmerplein geveld. Door de politie. De man is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. ...
    Even later trof de politie de man aan in een hof aan de Kneppelweg, een vriendelijke straat in het vernieuwde Zuid-Oost, op de grens met de oude hoogbouw van de Bijlmer. Daar vuurde hij weer op de politie.
    Het was de derde schietpartij in Zuid-Oost in nog geen 18 uur. Zondagavond is een 38-jarige man doodgeschoten op het Vreelandplein. ...
    'Ik ga verhuizen, het is hier het Wilde Westen. Je ziet maar weer hoe dichtbij de dood is', zegt Vermeer. 'Ik woon hier vijf jaar, mijn ouders zijn één keer geweest, die durven niet te komen. De kleine mag van ons niet buiten spelen. Maar nu is het genoeg.' ...


Red.:   Een enkele malloot ... net als Anders Breivik. Oh nee, dat was wat anders- dat had te maken met cultuur.
    Een hier al voorspelde ontwikkeling:


Uit: De Volkskrant, 12-04-2012, van verslaggever Peter de Graaf

Kinderen in elkaar geslagen of gedwongen tot stelen

Jeugd Den Bosch kopieert ritueel geweld MS13-bende

Gemeente, politie, welzijnsinstellingen en scholen waarschuwen ouders in de Bossche volkswijk Kruiskamp voor 'onwenselijk gedrag' van basisschoolleerlingen die gewelddadige rituelen van de beruchte Latijns-Amerikaanse jeugdbende MS13 kopiëren.
    'Het gaat om een methode waarbij een groepje kinderen een kind 13 seconden in elkaar slaan of dwingen om iets te stelen', zo staat in een brief die is gericht aan ouders en buurtbewoners. 'Dit is een voorwaarde om bij een groep te horen. Hierin geldt het recht van de sterkste en kinderen denken hiermee aanzien op te bouwen. Elkaar schoppen en slaan lijkt heel normaal te zijn. De meeste kinderen die dit treft zijn zowel dader als slachtoffer van geweld. Een aantal kinderen heeft aangegeven bang te zijn. De kinderen passen deze methode toe als spel en noemen het MS13.'
    Volgens de politie hebben zich de afgelopen tijd enkele geweldsincidenten voorgedaan, zoals kinderen die in elkaar geslagen, geïntimideerd of bedreigd werden. 'We hebben daarover signalen opgevangen, via de school of de wijknetwerker', aldus een woordvoerder. 'Maar er is geen aangifte gedaan bij de politie.'
    MS13 geldt als een van de gevaarlijkste jeugdbendes ter wereld. Hij ontkent dat een jeugdbende Den Bosch terroriseert, zoals in sommige media wordt beweerd. 'We hebben het over kinderen van 8 tot 12 jaar. We vinden het een verontrustend signaal dat die MS13 als voorbeeld zouden zien. Als dat zo is, willen we het zo snel mogelijk in de kiem smoren.'   ...


Red.:   Een van de vele voorbeelden van de verrijking van onze cultuur.
    Een voorbeeld hiervan:


De Volkskrant, 17-04-2012, ANP.

Veiligheidszone in Utrecht ingesteld

Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht heeft maandag een deel van het centrum van de stad aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie mag in dat gebied vanaf 1 mei preventief fouilleren.
    Volgens de gemeente is de maatregel nodig om de aanhoudende overlast van de handel in en het gebruik van harddrugs in dat gebied aan te kunnen pakken.


Red.:   Zeg nu zelf: vroeger, van voor de allochtone immigratie, had je alleen winkelen in het centrum - nu heb je winkelen in het centrum én fouilleren in het centrum. Dat zijn meer en verschillende dingen - dat is variatie. Dat is diversiteit. Dat is verrijking.
    Ook hier even het discodeurbeleid, naar aanleiding van de reacties:

Uit: De Volkskrant, 23-04-2012, van verslaggever Haroon Ali

'Hollandse jongens mochten zo door'

GroenLinks-Kamerlid Dibi wil dat discriminerend deurbeleid harder wordt aangepakt.
...

...    Discriminerend deurbeleid is al jaren een doorn in het oog van GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi (31). 'Te veel jongeren staan elk weekeinde voor een dichte deur.' Dibi kan zich goed herinneren dat hij zelf werd geweigerd toen hij voor het eerst uitging op het Rembrandtplein. 'Al mijn vrienden mochten naar binnen en ik moest naar huis. Dat is pure vernedering.' Hij wil dat discriminerend deurbeleid harder wordt aangepakt, en heeft daarbij de steun van minister Leers (Integratie).   ...


Red.:   Maar dat bepaalde groepen geweigerd worden, heeft niets met discriminatie of racisme te maken. Maar met dit:

  'gastheer' Robert (40) van club Royalty! aan de toeristische Korte Leidsedwarsstraat ziet de agressie in het uitgaansleven toenemen en het blauw op straat afnemen. 'Ik heb zestien jaar ervaring en weet: een grote pluk van één soort mensen in je club werkt intimiderend.' Hij doelt op Marokkanen en Surinamers. 'Ben ik dan een racist? Ik zie mezelf als een realist.' Robert weigert ook skinheads met legerkisten. 'Maar daar zegt de politiek niets van. Ze meten met twee maten.'

En wat gastheer Robert nog vergeet te melden is dat Marokkanen niet mogen drinken en rondhangen op een flesje cola, weigeren hun zussen mee te nemen en wel aanwezige blanke meisjes zien en behandelen als hoeren uitleg of detail , en bij de eerste de beste vorm van onmin er meteen als groep op inslaan.
    Kortom: niet de disco's zijn racistisch, maar Dibi, die het oordeel op gedrag toeschrijft aan ras.
    Wat bevestigd werd:


Uit: De Volkskrant, 28-04-2012, ingezonden brief van Erik de Vlieger, Amsterdam

Dibi kent de realiteit in Amsterdam niet

Als inwoner van Amsterdam en vader van vier inwonende kinderen wil ik, refererend aan het Volkskrant-artikel over het deurbeleid van clubs (Binnenland, 23 april) van Tofik Dibi graag iets zeggen. Misschien weet u wie ik ben. In mijn voormalige bedrijven was enige vorm van discriminatie en/of racisme taboe. De opvoeding van mijn kinderen had dit motto: discriminatie of racisme is voor de onwetenden van deze wereld. Gelukkig voor mij is het aanvankelijk goed aangekomen.
    De kentering heeft plaatsgevonden sinds zij echt elk weekend lastig gevallen worden door Marokkaanse jongens. Als mijn blonde dochter (24 jaar) op een feest niet wil dansen met een jongen die toevallig Marokkaans is (ze danst overigens met niemand) weet ze zeker dat ze voor 'blonde Hollandse kankerhoer' wordt uitgescholden.
    Het afgelopen weekeinde is een vriendje dat in zijn eentje wegging na een bezoek aan mijn jongste dochter (18 jaar) in elkaar getrapt door Marokkanen, met een gebroken hand als gevolg. Vijf tegen één! Mijn twee zonen die zich absoluut goed gedragen als zij uitgaan in de stad, hebben legio verhalen over Marokkaanse jongens die bedreigen, schelden en met hen willen vechten. Er is dus geen sprake van een klein percentage jongens dat zich misdraagt, maar het leeuwendeel van de uitgaande Marokkaanse jeugd is uit op ellende. Zelfs de Marokkaanse vriendjes die over de vloer komen bevestigen dit beeld.
    Als u het deurbeleid per wet wil afdwingen geeft u aan dat het gedrag gedoogd wordt. Hoe hard mij dit ook valt: het gedrag van de Marokkaanse jeugd is in de basis fout. Dát moet uitgedragen worden in plaats van te komen met gekunstelde reparaties. Mijn respect voor u is groot en ik zal u blijven volgen met mijn immer positieve blik. Maar ik kreeg het signaal van mijn (academisch gevormde) kinderen dat Wilders gelijk zou kunnen hebben. Dat ze dit denken, is een spookbeeld. De oplossing komt natuurlijk niet van u alleen, maar van de invloedrijke laag van de Marokkaanse gemeenschap die het bovenstaande openlijk erkend. Schaamte is nog steeds een richtinggevende emotie.


Red.:   En om te bewijzen dat het niet exclusief Amsterdams is, nog eentje:

Uit: De Volkskrant, 01-05-2012, ingezonden brief van Roland Wiersema, Hillegom

Vechten?

Wat Erik de Vlieger constateert voor Amsterdam (O&D, 28 april) geldt helaas ook voor Haarlem. Mijn beide zoons hebben veel verhalen over hun nare ervaringen met Marokkaanse jongeren. Op de fiets naar school worden ze door groepjes aangesproken 'of ze willen vechten'
    Het zijn altijd groepjes die provoceren in de hoop dat ze een aanleiding krijgen om te slaan. Pas nog werd mijn zoon gevraagd of hij een sigaretje had, die had hij niet (want hij rookt niet.)
    Antwoord: kut-homo's.   ...
 

Red.:    Ongelofelijk. Dat Nederland zo tolerant is tegen dit gribus.
    Het gribus is ook de oorzaak van het volgende:


Uit: Joop.nl, 10-05-2012, door Abdelkarim El-Fassi - Schrijver uitleg of detail

Rotterdam slaat door

De obsessieve surveillance door RET in Rotterdam doet me denken aan een oude uitvinding


In de 18e eeuw bedacht Jeremy Bentham het Panopticon: een institutioneel design dat als doel had om een context te observeren, zonder de mensen die zich daarin begeven het idee te geven dat ze structureel geobserveerd worden. ...
    Observatie. Preventie. Normalisatie. Er zijn gevangenissen, psychiatrische instellingen én scholen gebouwd die Bentham’s Panopticon als architectonisch uitgangspunt hebben. ...
    Wie een tramritje door hedendaags Rotterdam maakt, wordt onderworpen aan obsessieve surveillance. Een gemiddeld ritje naar mijn werk (4km) ziet er zo uit: 1.Inchecken 2.Conducteur komt langs 3.Beeldschermen tonen bij elke halte instappende reizigers 4.CCTV’s die gehele tram monitoren 5.BOA’s die in burgerkledij met grote regelmaat een extra check uitvoeren. 6.Uitchecken. In de metro is het niet anders; met het enige verschil dat daar poortjes staan. Nu is deze week bekend geworden dat vervoersbedrijf RET niet alleen visueel, maar ook de gesprekken van reizigers opneemt. Dat verrast mij niet. Sterker nog, het zou niemand moeten verrassen. 'Crimefighters' Opstelten en kompaan Teeven, ‘toevallig’ beiden VVD, zijn deze weg immers jaren geleden al ingeslagen. ...


Red.:   Het waarom weten we al. Voor de zekerheid schrijft El-Fassi, een vurig allochtonen-verdediger zoals iedereen bij Joop.nl, het er nog even bij:

  Verscheidene wijken in Rotterdam zijn ‘schoongeveegd’ van zichtbare elementen die onveiligheid impliceren. Prima. Al mogen we ons best afvragen waar al die junks, dealers en de prostituees zijn gebleven. Vooral met de kennis dat Rotterdam momenteel geteisterd wordt door gewelddadige roofovervallen en schietpartijen.

Grotendeels door allochtonen - hoewel er hier wel expliciet bij moet worden vermeld dat dit niet alleen de broeders van El-Fassi zijn, maar maar er een meer dan substantiële bijdrage is van onze overzeese en andere donker-gekleurde cultuurverrijkers.
    Kort achter elkaar waren er twee berichten van het meest schunnige allochtone  gedrag:


Uit: De Volkskrant, 10-05-2012, van correspondent Patrick van IJzendoorn.

Pooiers ronselden 47 meisjes

Negen mannen hebben in Liverpool gevangenissenstraffen van vier tot negentien jaar gekregen wegens seksueel misbruik van zeker 47 minderjarige meisjes. De veroordeelden maakten deel uit van Pakistaanse bendes die meisjes ronselden in opvanghuizen om seksslavinnen van ze te maken.   ...
    ... De mannen (22 tot 59 jaar oud) maakten deel uit van een grootschalig misbruiknetwerk in Midden- en Noord-Engeland. Ze richtten zich vooral op kwetsbare meisjes, die gevoelig waren voor traktaties als fastfood, alcohol, sigaretten en drugs, en voor de complimentjes over hun uiterlijk.
    Eenmaal in de handen van hun pooiers, die werkten vanuit de afhaalrestaurants Balti House en Tasty Bites, werden ze seksueel handelswaar. Ze werden 'uitgeleend' aan mannen in Oldham en Rochdale, steden in de nabijheid van Manchester. Enkele veroordeelden hebben zelf schoolgaande kinderen.   ...
    ... Tot de veroordeelden behoorde ook een godsdienstleraar van een moskee die bij een 15-meisje had geïnformeerd of ze toevallig nog jongere vriendinnetjes had die voor hem en zijn vrienden wilden 'werken'. ...


Red.:   Er bij vermeld op de Engelse televisie: dit waren allemaal blanke meisjes. Logisch. Wat betreft vrouwen uit eigen kring is de houding van Pakistani dezelfde als die wij kennen van onze Marokkaanse en Turkse moslims: het enige recht dat ze hebben is het aanrecht. Maagd blijven en trouwen met de man die voor ze aangewezen is. En dus geen uitgaansleven.
    Dit soort lieden wordt in Nederland "liefdevol' omschreven als "loverboys". Het is je reinste parasiterende racistische rattentuig.
    Terug naar de zaak warmee ze de Nederlandse cultuur het meest verrijkt hebben:


Uit: De Volkskrant, 30-05-2012, van verslaggeefster Wil Thijssen

Twee scooterrijders: vrijspraak dood man

De twee scooterrijders die in 2010 op de vlucht voor de politie een voetganger doodreden, zijn vrijgesproken van dood door schuld. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem dinsdag bepaald. Het hof heeft niet kunnen vaststellen wie de scooter bestuurde en wie achterop zat. Dat is wel nodig voor een veroordeling, stelt een woordvoerder.
    De verdachten, Mohammed el G. (destijds 22 jaar) en Mohammed A. (destijds 20), wilden op 15 januari 2010 het Belvoir Hotel in Nijmegen overvallen. Bij het zien van een politieauto sloegen ze op een gestolen scooter op de vlucht. Ze reden met hoge snelheid tegen het verkeer in en negeerden een rood verkeerslicht. Een 49-jarige man werd daarbij aangereden. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.
    Ook de twee verdachten belandden in het ziekenhuis. El G. heeft die nacht een medewerker van het Radboudziekenhuis en een politieagent beledigd en ernstig bedreigd. ...


Red.:   Maar het grootste gevaar is natuurlijk de medewerking en collaboratie van het justitiële apparaat:


Uit: De Volkskrant, 01-06-2012, column door Nausicaa Marbe, schrijfster.

Vrijspraak voor gajes

Tussentitel: Geweldsmonopolie blijkt niet meer bij de staat te liggen

Deze week sprak de Arnhemse rechtbank twee scooterrijders uit een crimineel circuit vrij die tijdens een politieachtervolging een passant hadden doodgereden. ...
    Na een eerdere veroordeling volgde deze vrijspraak in hoger beroep. Uit het bewijsmateriaal, oordeelden de rechters, was onmogelijk op te maken wie de scooter bestuurde. Van medeplichtigheid kon geen sprake zijn omdat de rollen niet inwisselbaar waren. O ironie. Meteen na het ongeluk, zo meldde een ooggetuige, schoven de criminelen elkaar de zwarte piet toe. Hij reed! Nee, hij reed! Behoorlijk inwisselbare leugens. Die nog lonen ook.    ...

Red.:   Simpel te weerleggen, natuurlijk: Salomon zou er wel raad mee hebben geweten, net trouwens als het traditionele schoolhoofd: je kan kiezen: je zegt wie het gedaan heeft, of we zetten jullie alle twee het land uit. Jankend zouden ze bekend hebben ... Die juristen zijn gewoon ideologisch en uit eigenbelang gemotiveerde cultuurverraders uitleg of detail , samenspannend met de allochtone cultuurbedreigers.
    En het gif verspreid zich over het hele land:


Uit: De Volkskrant, 15-06-2012, van verslaggeefster Anneke Stoffelen 

Vlissingen is 'klein Rotterdam'

Jeugdcriminaliteit daalt, maar niet in Vlissingen. 'Dat is een kogelgat, ja.'

Op een raam aan het begin van de Bloemenlaan zit een waarschuwingssticker: 'Hier valt niks te jatten.' Verder wijst niets erop dat dit een van de meer criminele straten van Vlissingen zou zijn, zoals eerder in het café werd verzekerd. Kinderen fietsen vrolijk voorbij, een bewoonster banjert in de zon achter haar labrador aan.
    Maar schijn bedriegt, zegt de 29-jarige Iraniër - 'ze noemen me Bobby' - die hier cafetaria Mario runt. 'U denkt nu: wat een lekker rustige straat. Maar kijk eens in dat hoekje', hij wijst boven het raam. 'Dat is een kogelgat, ja.'
    Het pleintje voor het cafetaria was tot voor kort een hangplek waar jongeren samenkwamen om te dealen en te vechten, zegt Bobby. Hij laat een litteken op zijn linkerhand zien. Souvenir van die keer dat een klant een mes trok omdat hij het niet eens was met de rekening. Bij een andere steekpartij werd Bobby in zijn arm geraakt.
    Maar de meeste overlast is verdwenen nadat de gemeente in januari camera's ophing boven het pleintje. 'Sindsdien is de omzet van mijn cafetaria verdubbeld.'
    De 23-jarige Ali die in zijn glimmende zwarte jack voorbij komt fietsen, vindt dat het maar een saaie bedoening is geworden. 'Een beetje rondrijden op gejatte scooters, lol hebben, ik mis het wel. Met die camera's kan er niks meer.'   ...


Red.:   Het soort gajes dat meteen het land uitgezet moet worden. Omdat ze alles vergiftigen:

  Tegen de landelijke trend in steeg de jeugdcriminaliteit in Vlissingen, van 5,05 procent in 2009 naar 5,45 procent in 2010. Hoe kan het dat een Zeeuws stadje met amper 45 duizend inwoners koploper is op het gebied van jeugdcriminaliteit en in de ranglijst eindigt boven steden als Amsterdam en Rotterdam?

Amsterdam en Rotterdam, de allochtonen-steden van Nederland. En hoe kan het dan toch dat Vlissingen in dat rijtje staat:
  Dat heeft met de sociale samenstelling van de bevolking te maken, zegt Kris van Wezel, die al decennialang in het Vlissinger welzijnswerk actief is. 'Het is hier een klein Rotterdam. We zijn een havenstad, dat trekt van oudsher veel tijdelijke arbeidskrachten aan. De bevolking is gemiddeld lager opgeleid dan in omringend gebied. En we hebben een relatief hoog percentage allochtonen.'

Zoals gezegd: het gif verspreid zich.
   Net als dit vergif:
 

Uit: De Volkskrant, 27-06-2012, door Leen Vervaeke

Tijd voor koekje-van-eigen-deeg-heer

Tussentitel: In veel Belgische steden vormen opdringerige mannen een probleem

De Vlaamse stad Mechelen kwam vorige week met een opmerkelijk plan. De politie gaat er 'lokdames' inzetten: vrouwelijke agenten in burger die opdringerige jongemannen moeten betrappen. In Mechelen klagen veel vrouwen dat ze zich niet meer in een zomerjurk of een rokje op straat kunnen vertonen zonder voortdurend vulgaire taal te moeten aanhoren. De 'lokdames' moeten daar een einde aan maken. Bij het minste of geringste hitsige commentaar zullen zij hun ongewenste aanbidders een zware berisping of zelfs een boete geven.
    Een onzinnig plan, natuurlijk. Zoals een columniste van het weekblad Knack het verwoordde: 'Door die jongens een boete te geven die ze wellicht toch nooit zullen betalen, doen we niets aan hun vooroordelen. Op die manier krijgen ze geen greintje meer respect voor vrouwen.'    ...


Red.:   Nee, dat klopt. We worden nog even in spanning ingehouden over de bron:

  Hoe onzinnig ook, voor een deel was het plan te begrijpen. In veel Belgische steden vormen opdringerige mannen een probleem. Dat merkte ik gisteren in mijn eigen stad Brussel. Thuisgekomen na een half uurtje hardlopen, bleek ik mezelf te hebben buitengesloten. Ik moest tien minuten voor mijn voordeur wachten tot mijn vriend de sleutel zou komen brengen.
    Die tien minuten leken wel een uur. Iedere voorbijganger - of in elk geval die van het mannelijke geslacht en van Noord-Afrikaanse afkomst - probeerde mijn aandacht te trekken. Niet met charmante complimenten, maar met gore, seksistische praat. Eigen schuld, waarschijnlijk. Had ik maar geen spandex loopbroek moeten aantrekken.

Inderdaad: moslims. Allah is de absolute baas, Allah is een man, dus alle mannen zijn absoluut de baas.
    En hinderlijk is een eufemisme:

  In mijn vroegere Amsterdamse wijk, waar de moslims blijkbaar beter waren opgevoed, had ik nooit last van zulk machogedrag. Wel in Tunesië, waar ik vorig jaar regelmatig kwam. Daar kon ik het, denkend aan mijn retourticket, makkelijk weglachen. Maar in mijn eigen stad irriteerde het me gisteren verschrikkelijk. Ik wilde gewoon de kleding kunnen dragen die ik verkoos, zonder als een hoer te worden behandeld.

Het is een vrijheidsbeperking. En het verschijnsel verspreidt zich al als de pest:


Uit: De Volkskrant, 28-06-2012, ingezonden brief van L.M.C. van de Weygaert, Doornenburg

Koekje van eigen deeg

Leen Vervaeke doet verslag van de alsmaar toenemende intimidatie van vrouwen door met name moslimmacho's ('Koekje van eigen deeg', 27 juni). Kennelijk rukt een ziekelijke, hitsige moslimmachomentaliteit vanuit Noord-Afrika via de Franse steden steeds verder op naar het noorden.
    Toen mijn jongste dochter in Nice studeerde, kon ze zich niet op straat begeven zonder dat zij belaagd werd. Toen mijn dochter bezoek kreeg van haar twee zussen, moesten ze zich met stokken op straat begeven om zich de Noord-Afrikanen van het lijf te houden.
    Voortdurend moest zij in Nice anticiperen, van straathoek tot straathoek en van winkel tot winkel, of het volgende traject wel veilig was. Het mocht niet baten. Kort voor haar vertrek werd haar en haar vriendin het mes op de keel gezet. De grens tussen seksuele intimidatie en fysiek geweld is flinterdun. Het idee van Vervaeke om met gelijke munt terug te betalen en mannelijke agenten in burger moslimvrouwen op soortgelijke intimidaties te trakteren, vind ik niet zo gelukkig.
    Ik denk dat het effectiever is de werkelijke boosdoeners aan te houden en vervolgens met een rokje en welgevulde blouse het politiebureau uit te jagen. Dat is echt een koekje van eigen deeg.
 

Red.:   Een glasheldere illustratie van het verschijnsel dat immigratie van mensen immigratie van cultuur betekent. En waar die mensen komen uit een streek met een achterlijke cultuur, importeer je dus met de mensen hun achterlijke, niet-westerse cultuur. Hetgeen, gezien de taaiheid van het verschijnsel, slechts op één manier voldoende verholpen kan worden: remigratie van de achterlijken terug naar hun eigen cultuur. In ieder geval bij gebleken overtredingen.
    De "linksen" klagen dat er overal camera's komen. Hier is de reden:


Uit: Telegraaf.nl, 18-07-2012, van een correspondent uitleg of detail

Conducteur mishandeld

Tot ontsteltenis van de NS is op het treinstation Amsterdam-Duivendrecht een hoofdconducteur mishandeld door een agressieve passagier.

De ambulance moest eraan te pas komen om het slachtoffer aan een jukbeenwond te behandelen.
    Het incident gebeurde maandagochtend tijdens een vervoersbewijzencontrole op het traject Utrecht-Hoofddorp, rond 6.30 uur. Vlak voor Duivendrecht bleek dat de man geen kaartje bij zich had of dat niet wilde laten zien. Toen de conducteur hem daarop aansprak raakten de gemoederen verhit.
    Aanvankelijk liep de agressieveling boos door, waarbij hij een andere reiziger omduwde. Eenmaal uit de trein gezet, sloegen de stoppen pas echt door. Hij wist vanaf het perron in Duivendrecht weer snel de trein in te komen, bedreigde de conducteur en gaf hem een ferme vuistslag. Die liep daarbij een wond onder zijn oog op.
    De vermoedelijke dader is een man met donker, kroeshaar van naar schatting 27 jaar.     ...


Red.:    Tot nu toe aangeduid als een incident, maar dat is onjuist:

  De Spoorwegen zijn er klaar mee. "Dit is wéér een incident. Dat, terwijl de conducteur zeer ervaren is, en juist de-escalerend werkt. We hopen dat de dader snel gepakt wordt’’, aldus een woordvoerster.

Het is geen incident maar een sociologische trend, omdat er een socio-psychologisch verschijnsel achter zit - hetgeen onthuld wordt door het teruglopen van de zwartrijdende: hij is in zijn eer aangetrast. Hij wil respect. "I want respect, man!". En in Londen 2011 staken de donkere mannen met kroeshaar er hele binnensteden voor in brand uitleg of detail .
    De redactie had de elektronische berichten al gevolgde, en wachtte nog een dag op de berichtgeving in de Volkskrant. Het viel reuze mee - er was een hele pagina voor:


Uit: De Volkskrant, 27-07-2012, van verslaggever Merijn van Nuland

Reportage | Relschoppers richten voor tienduizenden euro's schade aan in centrum Rotterdam

Op de Lijnbaan gaan de ruiten in

Een groep jongeren trekt diep in de nacht rellend door Rotterdam nadat sommigen van hen een club zijn uitgezet. 'Het ging met vreselijk veel agressie en bombarie.'


Red.:   'agressie en bombarie'. Vooral die laatste term zet het signaal al op ruim op oranje.

  De onrust ontstond bij de Baja Beach Club.

Het oranje wordt dieper. In de elektronische berichtgeving werd gemeld dat er een R&B party gaande was: de kleur wordt nog dieper. En ook dat er sprake was van:
  Het centrum van Rotterdam was in de nacht van woensdag op donderdag het toneel van rellen en een enkele plundering.

Een enkele plundering bij meerdere winkels maakt "plunderingen" - wat al gemeld was als zodanig. En daarna weet je het al bijna zeker. Nog even wat interviews afgeluisterd, en daar is de onschuldige mede-feestgangster die klaagt over het politie-optreden: met een allochtoons en vermoedelijk creools accent uitleg of detail . En dan weet je het dus zeker.
    En zelfs de Volkskrant laat een tipje van de censuur vallen:
  Wolford, een kledingboetiek naast opticien Akkerman, is al vijf jaar lang dicht met zomercarnaval, zegt verkoopster Anniek Groeneveld. 'Wij zitten in het hogere segment, een jas kost hier 1.000 euro. Onze klanten zijn niet in de stad als het hier straks letterlijk en figuurlijk zwart ziet van de mensen.'

Zoiets haalde de "kwaliteitsmedia" tot voor kort dus echt niet. En ook nu is het nog steeds een terloopse opmerking helemaal aan het einde van het artikel.
    Maar of het is zomervakantie en de afdeling "censuur" is ook weg, of men wordt er steeds minder gerust op. De Rotterdammers weten in ieder geval genoeg:
  'Londense taferelen', zegt een overbuurman van opticien Akkerman aan de Rotterdamse Kruiskade.

En gepaard gaande met dezelfde houding en achtergrond:
  'Ze hebben zo'n honderd brillen meegenomen en er 150 tot 200 vertrapt', zegt Xander Pols van de brillenwinkel ... De B-merken bleven hangen of werden vertrapt.

Ze kennen de westerse consumptiemaatschappij en kunnen er niet genoeg naar hun zin aan deelnemen. Dat is een gebrek aan respect in hun richting. Dus stelen ze de dure spullen, en vertrappen de rest. En let dus vooral op dat laatste. Het is kenmerkend voor de houding voor de van buiten gekomen arrogante parasietengroep.
    Dit is een geweldig moment. Een betere waarschuwing kan de maatschappij niet krijgen. De volgende keer is het niet beperkt tot een paar winkels, maar krijg je echt meer op Parijs of Londen lijkende toestanden. Er moet dus nu ingegrepen worden. Verkondig luid en duidelijk: bij plundering wordt op de plunderaars geschoten. Met scherp en gericht. Om te verwonden en doden. Het is de enige manier om met een beperkt aantal agenten, de meute van niets-ontziende en maatschappij en goed en mens vijandige groepen in de hand te houden. Zie Londen. Het enige dat daar de plunderingen na de eerste dag had voorkomen, was schieten. Gericht en om te verwonden en doden. Het wordt gerechtvaardigd door de vijandigheid die achter de plunderingen steekt: het is de culturele vijfde colonne die in opstand komt.
    De volgende zaak is al ontzettend oud. Behalve in de media. Maar kennelijk is de druk van het internet te groot geworden:


Uit: Volkskrant.nl, 01-08-2012, redactie uitleg of detail

Seksuele intimidatie: bestraft in Frankrijk, hot topic op internet

Het Franse parlement heeft gisteren op de valreep voor het zomerreces unaniem een wet goedgekeurd die seksuele intimidatie strafbaar maakt, en die het voor slachtoffers makkelijker moet maken aangifte te doen. De wet is een primeur in de Franse geschiedenis, en volgens de betrokken ministers 'broodnodig'.    ...
    De goedkeuring van de wet komt op een moment dat het onderwerp van seksuele intimidatie een 'hot topic' is, zeker op internet. Dat is mede te danken aan een film die de Vlaamse filmstudente Sofie Peeters maakte als eindwerk voor haar studie.
    Peeters, die in Brussel woont, nam een onzichtbare camera met zich mee de Brusselse straten op of liet zich filmen van een afstandje.
    De beelden tonen hoe Peeters onderweg door verschillende mannen wordt aangesproken. Sommigen willen haar 'een glas' aanbieden, sommigen een hele maaltijd. Eén man wil haar 'uiteraard' direct mee naar huis nemen om iets te drinken. Ook volgen opmerkingen over haar borsten, billen of ogen. Soms wordt ze 'hoer' genoemd of 'teef'. Een man wil weten of ze een vriend heeft. Zodra Sofie hem afwimpelt, noemt hij haar 'sale pute', 'vuile hoer'.    ...


Red.:   Er was ook als ergens iets over op televisie geweest, en duidelijk zichtbaar waren de daders en hun afkomst. In dit stuk wordt er weer stevig over gelogen. Halverwege:

  De studente interviewde ook andere jonge vrouwen, ook van allochtone afkomst,

Het interesseert natuurlijk geen ene donder dat die allochtone vrouwen er last van hebben. Ze zijn namelijk zelf de schuld: die allochtone lastigvallers hebben allochtone moeders. En dat zijn dus allochtone vrouwen.
    Pas helemaal aan het einde van het stuk:
  De studenten benadrukte bij het in première gaan van haar film dat het om een 'heel complex probleem gaat'. 'Het is moeilijk om een conclusie te koppelen aan mijn eindwerk, maar mijn persoonlijke conclusie is dat seksuele intimidatie het gevolg is van een mix van factoren. Er is ten eerste een sociaal-economische factor. Het gaat vaak om mannen uit lagere sociale klassen, die vrouwen haast uit verveling lastigvallen. In Brussel gaat het ook vaak om allochtone mannen. Er zal wel een soort van cultuurclash meespelen, maar ik wil zeker niet de focus leggen op de allochtone gemeenschap, want het is maar een kleine groep die zich zo gedraagt. Het is heel nefast voor de hele allochtone gemeenschap', aldus de documentairemaakster vorige week in De Morgen.

Ken je nagaan hoe erg het is: zelfs deze producent van politiek-correcte prietpraat is het zodanig te veel geworden, dat ze er een film over heeft gemaakt. Wij hebben geen last van die prietpraat-neiging: het nefaste allochtone tuig is een parasitaire invasie van onze sociale leefruimte. En de rest van de maatschappij.
    Overigens zijn die "hoeren"-roepende allochtonen natuurlijk gewoon geitenneukers.
    En, eindelijk, durven ze ook in Nederland nu uit de kast te komen:


Uit: De Volkskrant, 24-08-2012, door Sarah Sluimer, programmamaker kunst en politiek bij debatcentrum De Balie.

Wellust achtervolgt ongesluierde vrouw

Veel vrouwen worden in hun eigen wijk belaagd door hijgerige mannen. Het erge is dat we dit al bijna normaal zijn gaan vinden.


Als ik mijn boodschappen doe in Amsterdam-Oost voel ik me met grote regelmaat belaagd door een vijandelijk leger allochtone observanten die me duidelijk maken hoe mijn borsten er uitzien in mijn jurkje, dat mijn mond -per ongeluk - een beetje open staat waardoor ik kennelijk de suggestie van gewilligheid uitstraal en hoe ik loop. Ik draai - kennelijk - als een bezetene met mijn kont. Een wandelend beeld ben ik. Een object waar iedere interpretatie van seksuele beschikbaarheid op kan worden losgelaten.
    Iedere notie van anonimiteit, opgaan in het winkelend publiek, is dan ook uitgesloten. Tot in de winkels word ik gevolgd, soms zelfs aangeraakt. Een aai over mijn wang, een kneepje in mijn kont. Zelfs een vluchtige aanranding om half een 's nachts, terwijl ik wachtte op het stoplicht, door twee jongens op een scooter, kreeg ik voor mijn kiezen.
    Tot ik in deze wijk ging wonen, voelde ik me zomaar een vrouw. Versierd op reguliere momenten, soms heerlijk nagefloten, sexy wanneer ik dat wilde. Nu word ik keer op keer in de publieke ruimte gewezen op het feit dat ik een vrouwtjesdier ben en dat vrouwtjesdieren slechts in enkele gevallen eerbaar zijn. Rust is kennelijk alleen gegund aan degenen die zwaaiend met een ring om hun vinger of door middel van allerlei andere lichaamsbedekkingen de straat betreden.
    Hun gebrek aan respect voor mijn persoonlijke ruimte en mijn individualiteit gecombineerd met hun potentiële fysieke kracht maakt niet alleen dat ik me erger, maar ook dat ik zeer regelmatig bang ben. Het terugkerende beeld in de mini-documentaire Femme de la Rue, over alledaags seksisme in de staten van Brussel, is mij maar al te bekend. Hierin zien we hoe documentairemaakster Sofie Peeters haastig haar sleutel in het slot steekt en met opluchting de voordeur achter zich dicht slaat. Zelf als er een keertje niets gezegd wordt, is de mogelijkheid altijd daar. Op iedere straathoek loert de lustige blik.   ...


Red.:   Ruim genoeg argumenten om een programma van remigratie te starten - het terroriseren van onze openbare riuimte is daarvoor meer dan reden genoeg, los van alle andere weerzinwekkenheden van het allochtone moslim-tuig. dit soort gedrag ontstaat omdat er veel te veel van zijn, en het totale aantal allochtone immigranten moet terugdrongen worden naar onder de 3 procent, zie Cultuur, vermenging, analogie . Te beginnen met de laatst binnengekomenen beginnen we met het intrekken van het Nederlanderschap.
    Soms ondervinden ze ook zelf overlast van hun culturele verworvenheden:


Uit: De Volkskrant, 09-08-2012, van verslaggeefster Sterre Lindhout

Blingbling moet vooral niet blinken in de Bijlmer

De politie adviseert in Amsterdam Zuidoost kostbare sieraden niet te opzichtig te dragen. Schuift ze daarmee haar verantwoordelijkheid af?

...    Dinsdag ontraadde de politie Amsterdam-Amstelland de bewoners van Amsterdam Zuidoost in een persbericht kostbare sieraden te dragen. In juli vonden in het stadsdeel zes overvallen plaats van 'kettingrukkers', criminelen die mensen op straat van hun sieraden beroven. 'We willen voorkomen dat mensen hun eigendommen kwijtraken. Daarom adviseren we om sieraden op straat niet al te opzichtig, maar onder kleding te dragen', luidt de tekst op de website van het korps.    ...
    ... mobiele telefoons. Ook het gebruik daarvan acht de politie niet overal veilig, zo blijkt uit de borden die al geruime tijd in een aantal grootstedelijke wijken staan. De borden tonen het silhouet van een telefonerend mannetje, vergezeld van de onheilspellende tekst 'use it, lose it'.   ...


Red.:    Niks bijzonders aan de hand, hoor, daar in de Bijlmer ...
    Maar om te voorkomen dat de Nederlander een verkeerd beeld krijgt, worden er deskundigen opgeroepen door de Volkskrant:

  'Veiligheid begint bij de eigen verantwoordelijkheid van de burger', vindt ook Hans Boutellier, directeur van het Verwey Jonker Instituut voor maatschappelijke vraagstukken.

Het Verwey Jonker Instituut is één van de grote propagandisten van de Gelijkheid der Culturen.
  'Sociaal-maatschappelijk is dit een zeer afkeurenswaardige uitspraak', vindt strafrechtadvocate Inez Weski. 'Nog los van het feit dat hier een heel stadsdeel wordt gediskwalificeerd, klinkt erin door dat de politie de veiligheid van de mensen niet kan garanderen. Zo van: U woont in de prairie, daar heerst geen recht.'

En Inez Weski vindt het heel bezwaarlijk dat een immigrantengroep in een wat minder gunstig daglicht komt, omdat zij zelf ook van immigrantenafkomst is - de oud-testamentische variant - de variant die Nederland wil opheffen uitleg of detail . Iets waar ze in de Bijlmer dus ook al heel druk mee bezig zijn.
    Het wordt nog steeds erger:


Uit: De Volkskrant, 23 -10-2012, van verslaggeefster Janny Groen

'Je verpest zijn leven als je hem oppakt'

De emoties laaien hoog op, bij het theaterstuk dat ouders en leerlingen confronteert met de gevaren die rondom school op de loer liggen.


Woedend reageren de ouders in de zaal als Bob (12) door een politieman in de boeien wordt geslagen. Op verzoek van twee drugsdealers heeft Bob een pakketje weggebracht. Hij weet niet wat daarin zit.
    De agent vist 2 kilo cocaïne uit zijn rugzak. 'Je verpest zijn leven! Hij is slachtoffer', roept een Antilliaanse vader geïrriteerd. 'Hij krijgt een strafblad, heeft geen toekomst meer.' Politieagent Marco den Dunnen reageert: 'Oh ja, verpesten wij het voor hem!? Ben ík ineens verantwoordelijk?'
    De emoties laaien hoog op aan het slot van een interactief toneelstuk, dat acteurs van The Crew hebben opgevoerd voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8 van de Cornelis Leeflang School (voor speciaal onderwijs) in de Rotterdamse wijk Overschie. In vier scenes is nagespeeld wat om de hoek van de school kan gebeuren met kinderen. Dat ze onbewust worden ingezet als drugsrunnertjes door dealers die rondhangen op straat.    ...
    En dan komt scene 4, waarin Bob wordt gearresteerd als hij het drugspand instapt dat door de politie al enige tijd in de gaten wordt gehouden. De vader komt op hoge poten naar het bureau, roept dat zijn kind onschuldig is, nooit problemen heeft, het goed doet op school.
    Ook de ouders in de zaal zijn furieus. Vooral als de agent zegt dat een twaalfjarige 'strafrechtelijk meerderjarig' is. Het kind is medeplichtig aan drugshandel, krijgt meestal een werkstraf, en Jeugdzorg wordt ingeschakeld om te werken aan gedragsverandering.
    Daarop reageren de ouders als een stier op een rode lap. Jeugdzorg plaatst direct je kinderen uit huis, is de collectieve aanname. 'Gozer, dat kan je toch niet maken', schreeuwt een Marokkaans-Nederlandse moeder onthutst.    ...


Red.:   Het gribus en hun kinderen verpest de sociale omgeving van de school, en wordt boos als je het gaat aanpakken.
    Uitzetten is de enige remedie.
    Oh ja, ook nog wat over de criminele trends:
  Tussenstuk:
De hoofdrolspelers keihard aanpakken, omgeving begeleiden en helpen

Drugscriminaliteit openlijk aan de orde stellen is riskant voor een school. Toch aarzelde directeur Door Faber van de Cornelis Leeflang School niet toen haar werd gevraagd mee te werken aan de pilot 'samen weerbaar'. Ze is niet bang voor reputatieschade. 'We moeten de problemen erkennen. Pas dan kunnen we kinderen weerbaar maken voor de straat.'
    Allochtone jongeren, blijkt uit diverse onderzoeken, zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken. Meer dan de helft van Marokkaans-Nederlandse en Antilliaanse jongeren tussen de 16 en 24 jaar kwam al wel eens met justitie in aanraking en het begint steeds jonger. ...

Uitzetten is de enige remedie.
    Deze verzameling heet Cultuurbedreiging. Het volgende is het slot van een letterlijk geval:


Uit: De Volkskrant, 27-10-2012, door  Jonathan van het Reve, schrijver en ontleedt wekelijks een redenering in het nieuws voor het zaterdagkatern Vonk van de Volkskrant

Logisch

'Het ontgaat deze mensen blijkbaar dat regisseur Lodewijk Crijns in zijn film net zo goed de kakkers uit Oud-Zuid voor schut zet' - Johan Fretz, de Volkskrant, 24 oktober


Tussentitel: Hoe werkt dat dan, een kwetsbalans?

Het was te verwachten: de film Alleen maar nette mensen leidt, net als het boek, tot grote controverse. Bepaalde mensen, bijvoorbeeld de stevige zwarte dames van wie de hoofdpersoon zo houdt, worden in de film nogal stereotiep neergezet, en dat stuit veel kijkers natuurlijk tegen de borst.
    Ook de reactie op deze protesten was geen verrassing: brievenschrijvers, recensenten en columnisten verdedigden de film, en wezen er telkens weer op dat niet alleen Surinamers en Antillianen belachelijk worden gemaakt, maar ook autochtone Nederlanders. Volkskrant-columnist Johan Fretz schreef deze week bijvoorbeeld dat het al die de klagers blijkbaar ontgaat dat de film 'net zo goed de kakkers uit Oud-Zuid voor schut zet die neerkijken op zwarte vrouwen, als de Hollanders die het verschil niet zien tussen een Marokkaan en een Jood, als de intellectuelen die hun mond vol hebben over het gevaar van Wilders, maar nooit buiten hun eigen elitaire bubbel komen'.
    Dat klinkt inderdaad geruststellend: iedereen krijgt ervan langs. Maar wat is dat eigenlijk voor argument? Zijn stereotypen alleen kwalijk in geïsoleerde vorm? Waarom dan eigenlijk? Natuurlijk is pesten erger wanneer steeds hetzelfde jongetje de pineut is, maar verdient de pestkop strafvermindering als hij er een paar andere slachtoffers bij neemt? ...


Red.:   De redactie reageerde als volgt:
  Oké, het zit dus zo: je had vroeger satire, cabaret enzovoort - neem als voorbeeld Kopspijkers. Toen de slachtoffers nog allemaal blank waren, was dat geen bezwaar. Als er ook een Surinamer onder de slachtoffers is, vinden de Surinamers het een ernstig bezwaar dat er een Surinamer onder de slachtofers is. En als oplossing wordt hier voorgesteld om dus maar heel Kopspijkers [de satire], af te schaffen. Is het niet logischer dat de bezwaarden gewoon elders gaan wonen, ergens zonder satire.

Waarop er gereageerd werd met:
  Robert van Waning
... laat je geen belediging voor satire verkopen. Onder het mom van satire kan worden beledigd en gediscrimineerd, onder het mom van ongebonden journalistiek kan cliëntelisme worden bedreven en onder het mom van een column kunnen leugens als opinie worden verkocht. Let dus goed op wat er in de verpakking zit. In één film kan een bevolkingsgroep worden beledigd en een andere goedmoedig worden gekarikutariseerd. Satire is niet altijd wat het lijkt en voor discriminatie geldt het zelfde....

Waarop de redactie riposteerde met:
  @Robert van Waning, Laat je geen satire als belediging verkopen. Denk in dat verband aan de woorden van Hans Teeuwen in discussie met de Meiden van Halal: 'Bovendien is belediging voor sommige mensen gewoon een waarheid die ze liever niet willen horen. En dat zou dan kunnen betekenen van oh, dan mogen daar dan niet over praten want dat is beledigend. Da's heel erg multi-interpretabel.' Voorbeeld: Het zien van een hoofdoek is voor mij minstens even beledigend als "kopvoddentaks" is voor moslims.

De al dan niet voorgewende kwetsbaarheid van de allochtone achterstandsgroepen is een directe bedreiging voor onze cultuur, waarvoor elkaar aanspreken op satirische manier een cruciaal element is. Naast de aanvallen op kunst, de opkomst op religie en de eerdere beperkingen van de vrijheid van meningsuiting. lijkt dit een dodelijke bedreiging te worden.
    Uitzetten is de enige remedie.
    Het volgende voorval deed de gedachten uitgaan naar het maken van een nieuwe verzameling, onder de titel "Cultuurverrijking":Uit: De Volkskrant, 13-11-2012, van verslaggever Peter de Graaf

Geen lekkere jongens in dure Bentleys

Een kickboksgala dat eindigt met een schietpartij: het was zondag een 'heksenketel' in Zijtaart, een dorp waar anders 'nooit niks' gebeurt.


De naam van het kickboksgala, The Battle of Zijtaart, klinkt welhaast als een contradictio in terminis. Want in het gemoedelijke Brabantse kerkdorp, vijftienhonderd zielen, gebeurt anders 'nooit niks', bezweren de bewoners. Tot zondagavond dus, toen bij een schietpartij in de sporthal van dorpscentrum Het Klooster een dode en meerdere gewonden vielen.    ...
    Volgens een Veghels meisje ligt een conflict tussen Turkse en Marokkaanse criminelen uit Veghel aan de basis van de schietpartij. 'Het zijn allemaal geen lekkere jongens', zegt ze vlak voor het roodwitte politielint. 'Er gaat vast nog meer gebeuren. Daarom worden hun huizen in Veghel door de politie bewaakt.'
    Het begon, zo blijkt uit verklaringen van ooggetuigen, met een opstootje bij de vip-tafels vlak bij de boksring tussen twee kickboksers die het gala als toeschouwer bijwoonden. Bij de ruzie rond acht uur 's avonds tussen de 35-jarige Youssef en de 26-jarige Volkan vlogen de stoelen in het rond. Kort daarna trok een andere man een pistool en vuurde meerdere schoten af. Daarbij werd Youssef, die de laatste jaren actief was als 'kickbokspromotor', dodelijk getroffen.    ...


Red.:    Verrijking nummer één: criminele sporten.
    Maar dat was niet de aanleiding voor de suggestie:

  De politie maakte maandag bekend dat vier verdachten zijn aangehouden: vier mannen uit Veghel van 26, 30, 31 en 32 jaar. Twee van hen werden gewond in het ziekenhuis gearresteerd. 'We hopen dat de schutter onder de verdachten zit', aldus de woordvoerder.
    Volgens het Veghelse meisje heeft 'de bodyguard van Volkan' de schoten afgevuurd. Kickbokser Volkan D. is een van de verdachten. Ook zijn broer zou zijn zijn gearresteerd.
    Hij is geen onbekende van de politie: in 1999 schoot Ali D. als 17-jarige scholier een pistool met 14 kogels leeg op roc De Leijgraaf in Veghel, waarbij een docent en vier leerlingen gewond raakten. Hij had het gemunt op de vriend van zijn zus en ging op last van zijn vader verhaal halen. Het was het eerste grote schietincident op een Nederlandse school.

Kijk, dat is nu echt een grote verrijking voor de Nederlandse cultuur geweest: schietpartijen,  steekpartijen, en andere vormen van geweld en overlast op scholen.
    En natuurlijk ook de rest van de maatschappij.
    Iedere objectieve waarnemer wist natuurlijk al dat dit over allochtonen ging. Grappig genoeg namen ze zelf nog even de moeite om dit te bevesitgen:


Uit: De Volkskrant, 26-11-2012, van verslaggever Peter de Graaf

Kickboksers roepen op tot 'zuivering' van hun sport


Een groep kickbok-sers en kickboksscholen heeft het voortouw genomen om de sport te vrijwaren van 'criminele figuren' en 'vrij van agressie en geweld' te maken. In een manifest op volkskrant.nl spreken ze zich uit tegen de verloedering en stellen ze maatregelen voor om de traditionele vechtsport in ere te herstellen.    ...


Red.:   En wie zijn deze kickboksers:
  Tot de veertien ondertekenaars behoren de kickboksers Mosaab Amrani, Ernesto Hoost, Ali Boukhari, Mousid Akhamrane, Ali Gunyar en Yucel Fidan. Het initiatief is genomen door het Eindhovense gemeenteraadslid Ibrahim Wijbenga (CDA), die vroeger ook aan kickboksen heeft gedaan.

Om te brullen van de lach. Vooral ook om deze kreet, die opgenomen werd in de kop:
  Manifest: weg met criminele figuren, agressie en geweld

Inderdaad. Weg uit Nederland met deze criminele figuren, agressie en geweld. Want anders overstromen ze heel Nederland:
  De ondertekenaars willen ook speciale aandacht voor de jeugd. Ze wijzen op het maatschappelijke belang van de sport. In veel steden is kickboksen volgens hen de tweede of derde sport voor jongeren onder de 27 jaar.

Weg uit Nederland met deze criminele figuren, agressie en geweld.
   En de allochtone straatterreur gaat maar door:


Uit: De Volkskrant, 27-11-2012, van correspondente Leen Vervaeke

Brusselse studenten stoppen met verkleedpartijen na verkrachting

Studenten in Brussel hebben besloten om de gebruikelijke travestieverkleedpartijtjes tijdens hun ontgroeningen tijdelijk stop te zetten. Dat deden ze na de verkrachting van een medestudent die als vrouw was verkleed, en vermoedelijk het slachtoffer werd van homofoob geweld. Critici vinden dat de studenten buigen voor extremisten..
    De verkrachting vond plaats op 15 oktober, maar werd pas maandag bekend. Een 19-jarige, mannelijke student van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) liep na zijn ontgroening in vrouwenkleren naar huis, toen hij door twee allochtone jongeren werd overvallen en verkracht. De daders, 15 en 17 jaar oud, werden een maand later opgepakt en opgesloten in een jeugdinstelling.
    De studenten besloten in overleg met begeleiders en politie om zich tijdelijk niet te verkleden als het andere geslacht, een traditie tijdens het 'studentendopen'. 'De politie heeft gezegd dat het thema 'mannen in vrouwenkleren' in bepaalde groepen als provocerend ervaren kan worden', zei studentenbegeleider Marc Ophalvens. ...
    In het centrum van Brussel, waar de verkrachting plaatsvond, zijn geregeld met homofobe incidenten. Een mobiele applicatie om gaybashing in kaart te brengen, kreeg sinds begin dit jaar 153 meldingen van homofoob geweld in Brussel-Stad. In 90 procent van de gevallen ging het om verbaal geweld.


Red.:   Er is maar één werkende oplossing voor zo diverse kwalen van zo vele leden van de groep: verwijdering.
    Ook Ahmed Marcouch is het met deze conclusie eens:


Uit: De Volkskrant, 27-11-2012, door Maartje Bakker en Remco Meijer

Interview | Ahmed Marcouch, Jeroen Recourt

'Rutte I dacht dat daders van Mars kwamen'

De PvdA'ers willen hun stempel op het justitiebeleid drukken. 'De tijd van de PVV is voorbij.'


Tussentitel: Je neemt slachtoffers serieus door effectiever met de dader om te gaan - Ahmed Marcouch
 

Red.:   En veruit de meest effectief aanpak van criminaliteit in de tijd dat deze voor ruim meer dan de helft wordt gepleegd door allochtonen met een dubbel paspoort is uitzetting. Voor de rest van de criminele allochtone immigranten is ontneming van de burgerrechten een uitstekende mogelijkheid.
    Weer een standaardgevalletje:


Uit: De Volkskrant, 20-12-2012, van verslaggeefster Sterre Lindhout

Onbekenden schieten twee mannen neer in Osdorp

In een huurwoning in Amsterdam-Osdorp zijn woensdagmiddag twee mannen neergeschoten. De twee slachtoffers liggen in het ziekenhuis. Hun toestand is kritiek, meldde de politie woensdagavond.    ...
    Volgens de onderbuurvrouw van het appartement op de Trijn Hullemanlaan waren er om 12.40 uur schoten te horen, gevolgd door hulpgeroep en snelle voetstappen in het trappenhuis. Getuigen zagen kort daarop twee donkergekleurde, Engelssprekende mannen in een vluchtauto wegrijden.    ...


Red.:   De politie, tegenwoordig steeds meer aan de kant van de oligarchie, althans wat er naar buiten komt, vindt het normaal:

  De Trijn Hullemanlaan staat volgens de politie bekend als rustig. Tegenover het blok waar geschoten werd, zijn een speeltuintje en een basketbalkooi.

Tja, de onroerende resten van een vroegere autochtone beschaving. met de komst van de nieuwe instroom, is de werkelijkheid dit:
  'Ik vind het hier helemaal niet rustig', zegt echter een jonge moeder uit de straat. 'Deze buurt wordt steeds onprettiger. Er is veel overlast en herrie.'

Maar dat zijn natuurlijk allemaal onderbuikgevoelens en populisme ...
    En weer twee vermeldenswaardige bijdragen aan de verrijking van onze cultuur:


Uit: NRC.nl, 24-12-2012, door Pim van den Dool uitleg of detail

Tramcontroleurs testen steekwerend vest vanwege heviger geweld

Tramcontroleurs van de Haagse vervoerder HTM testen deze maand een steekwerend vest. Het bedrijf overweegt het vest bij diensten op risicovolle ritten verplicht te stellen vanwege een toename van de hevigheid van het geweld tegen controleurs. ...


Uit: De Volkskrant, 11-01-2013, ANP.

Politie krijgt ruimte op Huygens College

Op het Amsterdamse Huygens College neemt volgende week een politieagent plaats in de school. Hij maakt deel uit van het veiligheidsteam dat de overlast door leerlingen in de buurt moet terugdringen. De omwonenden trokken aan de bel nadat ze genoeg hadden van de incidenten. Op de vmbo-school zitten ook twee jongens die worden verdacht van doodslag van een grensrechter.
 

Red.:    Bij dat tweede bericht valt aan te tekenen dat de bewoners van de wijk om de school pas durfde gaan klagen, toen de school uitgebreid in het nieuws kwam door de affaire van de doodgeschopte grensrechter. Er waren een paar interviews met het gajus op het scholplein, dat zich achter de mede-allochtone doodschoppers schaarde. Dat deed weer een paar ogen openen, en gaf ruimte voor gehoor aan de klachten. Vermoedelijk slechts tijdelijk. Want zie Pauw & Witteman en de geïnterviewde wethouder Hilhorst uitleg of detail (10-01-2013, na 22:30 min.), die pas aan het einde durven te benoemen dat het om allochtonen gaat.
    En er volgde een een nieuwe openbaring uit het maatschappelijke middenveld - een paar stukken uit een vrij lang artikel


Uit: De Volkskrant, 19-01-2013, door Juliette Eichholts, journalist en publicist

Kluisjes doorzoeken is geen politietaak

De Amsterdamse wethouder Pieter Hilhorst wil politieagenten op lastige scholen detacheren. Kan niet met minder zwaar geschut worden volstaan?


Tussentitel:  Ook ik wilde wel weten waarom mijn zoon een mes op zak had

Het was dinsdagmiddag, drie dagen voor de kerstvakantie, toen mijn 13-jarige zoon - normaal gesproken toch een van de coolste dudes van de brugklas - zo overstuur thuiskwam uit school dat ik hem nauwelijks kon verstaan. Na enig doorvragen, de nodige gebakken eieren en glaasjes water kreeg ik te horen dat er een politie-inval had plaatsgevonden op school. Met tien man sterk was de politie alle kluisjes nagelopen en dat was bepaald niet in stilte en zonder machtsvertoon gebeurd. Het betrof hier geen vriendelijke wijkagenten-met-pet, maar in dikke truien en leer gehulde kerels van stavast, met een dienstwapen aan de broekriem.
    In de kluisjes van de brugklas hadden ze meteen beet: grondbloemen, een gasvulling voor een vuurwerkaansteker en een Opinel-zakmes, zo'n duurzaam Frans klapmes, dat decennia meegaat - zolang het niet wordt ingenomen door douane of politie. Het verboden wapenbezit bleek zich te bevinden in de jaszakken van mijn zoon. Hij moest op gesprek bij een van de agenten, vanuit school kreeg hij samen met de grondbloemeneigenaar een interne schorsing  ...
    's Avonds begreep ik van de oudste zoon van mijn vriend dat een dergelijke politie-inval een gebruikelijk ritueel was voor de kerstvakantie. En niet zonder reden; er was in de loop der jaren al heel wat illegaal vuurwerk in beslag genomen en dit jaar was er, naast het wapenarsenaal van mijn zoon, 1.000 euro contant aangetroffen, alsmede vijf Ice Watches in verpakking.
    Ik stond paf. Na achtenhalf jaar Vrije School was ik bekend geraakt met kerstrituelen als de jaarlijkse adventsmarkt, heel veel kaarsjes en het kerstspel, dat traditiegetrouw werd afgesloten met zelfgebakken taarten en alcoholvrije glühwein op basis van appelsap. ...
    Maar goed, hij moest in dat gesprek uitleggen waarom hij een mes en een gasvulling bij zich droeg op school en daar was ik ook wel benieuwd naar. ... Hij kwam er zelf ook niet helemaal uit. 'Omdat ik niet zo goed wist wat ik moest zeggen, zei ik maar dat ik dat mes altijd bij me had voor als ik 's nachts in mijn eentje naar huis fietste. Dat ik me dan moest kunnen verdedigen als ik aangevallen werd.'
    Ik stond wederom paf. ...
    En dan komt Pieter Hilhorst, de nieuwe Amsterdamse wethouder van financiën, onderwijs en jeugd, met een voorstel op de proppen dat aardig aansluit bij een van de vele suggesties die ik deze feestdagen kreeg: op vijf Amsterdamse scholen wil hij een agent en iemand van leerplicht plaatsen voor een periode van ongeveer een jaar. Dit team moet leerlingen die zich misdragen bij de kladden vatten of, als dat al een gepasseerd station is, aangifte doen van hun wangedrag.
    Bij Pauw & Witteman lichtte hij zijn plannen toe. Het is een helder verhaal en een begrijpelijke stap bij de school die hij als voorbeeld noemt : het Huygens College in West, waar buurtbewoners zijn bedreigd en mishandeld door leerlingen. Dat twee van de verdachten van de dodelijke mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen op de school zitten, versterkt logischerwijs het gevoel van onveiligheid in de buurt. Hier moet worden ingegrepen; er is een duidelijk verband tussen rondhangen en rotzooi trappen buiten school enerzijds en verzuim en overlast binnen school anderzijds, en een agent op school heeft al eerder geleid tot een afname van het aantal misdragingen.
    Maar Hilhorst gaf geen antwoord op de vraag wat moet worden gedaan voordat de politie op school wordt gedetacheerd. En dat is precies wat mij niet lekker zit aan dit hele verhaal en aan de politiecontrole van schoolkluisjes; het is een stap die je pas zet als al het andere is geprobeerd en niet heeft gewerkt.
    Zoals bleek op de school van mijn kind is er aanleiding genoeg om die kluisjes te controleren. Is het dan niet voor iedereen beter om dat te laten doen door conciërges, leraren en/of ouders? Dan kunnen de pubers bij wie iets is gevonden buiten school op gesprek bij de politie of bij Bureau Halt als daar aanleiding voor is, en kan niet het beeld ontstaan dat 'deze dingen nu eenmaal gebeuren' - en dus helemaal niet zo gek zijn.


Red.:   Bijna alles zit erin. Behalve, op een min-of-meer zijdelingse opmerking na, waar de oorzaak van dit alles ligt: de allochtone instroom. Die allochtone instroom heeft onze kinderen aan de wapens gebracht.
    Moet er nog er nog iets meer gezegd worden? Misschien over het gore bestuurderstuig dat decennialang de signalen onder de pet van de politieke-correctheid hebben gehouden. En daarmee die gore allochtonen onze jeugd heeft laten verpesten.
    Door al dit soort gebeurtenissen is er nu eindelijk in de Tweede Kamer genoeg steun gevonden om een debat te houden over het Marokkanenprobleem - of volgens politiek-correcten: het "Marokkanenprobleem". Want "Er zijn inderdaad wel problemen en die gaan we aanpakken", maar als je die problemen verbindt met het juiste voorvoegsel, dat zijn die problemen er dus ineens weer niet. De Volkskrant is alvast begonnen met de aanval:


Uit: De Volkskrant, 04-02-2013,  van verslaggeefster Janny Groen

Reportage | Amsterdamse voetbalclub Nieuw-West

'Nooit reageren met geweld, niet terugschelden, tel tot tien'

Sinds de dood van de grensrechter zijn de ogen ook weer gericht op Nieuw-West, voorheen Sporting Maroc. ...


Een handjevol toeschouwers staat zondagochtend te kleumen langs het veld bij s.v. Nieuw-West in Amsterdam. De waterkou drijft een aantal vaders de kantine in. Vanachter het raam volgen ze de wedstrijd van de B1 tegen KFC B1 uit Koog aan de Zaan.    ...
    Hoe vergaat het de club nu? Hoe slaagt zij ... Marokkaans-Nederlandse pubers, die in het veld heel wat negatiefs naar hun hoofd geslingerd krijgen ...
    Van een 'Marokkanenprobleem' wil het Nieuw-West-bestuur niet weten. De rellen in Haren en Hoek van Holland waren niet van Marokkaanse makelijk. De oerwoudgeluiden bij FC Den Bosch evenmin. Door de stigmatisering van de gemeenschap is het voor een club met overwegend Marokkaans-Nederlandse leden (90 procent) wel extra lastig om met agressie om te gaan.   ...


Red.:   Oftewel: Het is allemaal de schuld van de Nederlanders. Er is geen Marokkanenprobleem, er is een "Marokkanenprobleem". Er is een probleem met Marokkanen ontstaan omdat: 1: Nederlanders Marokkanen stigmatiseren en discrimineren, en, 2: Nederlanders alleen praten over de reacties van de Marokkanen op hun stigmatisering en nooit over hun eigen fouten.
    Natuurlijk is het niet meer mogelijk om deze boodschap onverdund te brengen. Daarvoor is grensrechter Richard Nieuwenhuizen te dood - doodgetrapt door Marokkanen. Dus tussendoor zijn, te midden van de excuses die ervoor gemaakt worden, ook diverse vormen van problemen te detecteren:

      ... Nieuw-West (voorheen Sporting Maroc). In 2009 werd het eerste elftal tijdelijk uit de derde klasse genomen wegens enkele incidenten, waaronder het molesteren van een scheidsrechter.
    Al na vijf minuten verlaat de KFC-spits het veld, na een botsing met de keeper van Nieuw-West. Hij wordt met een ambulance afgevoerd en heeft, naar later blijkt, zijn scheenbeen gebroken.
    Als ook een tweede KFC-speler geblesseerd afhaakt en de bezoekers met negen man komen te staan, lopen de emoties even op. 'Ze hebben er al twee uitgeschopt', moppert het KFC-kamp.    ...
    Twee Nieuw-West-spelers kunnen de 'nederlaag' niet verkroppen en gaan bijna met elkaar op de vuist. ...

Wat ook allemaal is af te lezen uit dit:
  'Onze spelers zijn misschien wat feller', zegt Sadek Bouchmal, trainer van de E3.

Wat je uit de mond van een Nederlander al met circa 10 moet vermenigvuldigen, en uit de mond van een moslim met 100. En even natuurlijk is het dat deze moslim vindt dat de andere partij, de niet-moslims, op de lichaams- en levensgevaarlijke agressie van de moslims niet mag reageren:
  ... Sadek Bouchmal, trainer van de E3. Maar de reacties op het fysiek stevige spel vindt hij vaak 'bizar'. Vorig jaar bij AFC werd zijn team afgeschilderd als 'wilde dieren'. Afgelopen zaterdag werd een spelertje uitgescholden voor 'kankeraap'. Wat ze nog meer om hun oren krijgen? 'Rot op naar je eigen land.' Of als ze aan een shirtje trekken: 'Ben je weer aan het stelen.'

Moslims en Marokkanen zijn tenslotte superieur. Dus die moeten vrijelijk tegenstanders gebroken benen kunnen trappen, en grensrechters doodschoppen. Zonder dat daar op gereageerd mag worden.
    Uit dit stuk blijkt ook nog glashelder hoe het zo ver heeft kunnen komen: deze lieden hadden na het wangedrag, doodgewoon voor eeuwig buitengesloten moeten worden. De laksheid om deze maatregel te nemen, is de echte oorzaak van de dood van Richard Nieuwenhuizen.
    Tussengevoegd een wat later gevalletje ter bevestiging dat dat van Nieuw-Sloten slecht het topje van een ijsberg is:


Uit: De Volkskrant, 18-03-2013, ANP.

Scheidsrechter zwaar mishandeld door duo

Een 21-jarige man uit Leiderdorp is vrijdag na een vriendschappelijke partij zaalvoetbal zwaar mishandeld door twee spelers. De man, die scheidsrechter tijdens de wedstrijd was, liep een dubbele kaakbreuk op en een zwaar gekneusde neus. Maandag wordt hij geopereerd. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Het gaat om broers van 15 en 20 jaar uit Leiden.


Red.:   Het werd weer zorgvuldig buiten de media gehouden, maar in het Leids Dagblad werd gesproken met iemand van de welzijnswerkstichting die het toernooi organiseerde: allochtoon, vermoedelijk Marokkaans. Dit omdat men wel besefte: dit is de definitieve bestiting dat er sprake is van een trend, en geen incidenten - zie de door de Volkskrant gehanteerde norm dienaangaande voor het geval van brandstichting in moskeeën: één per jaar is een systematische aanval uitleg of detail .
    Asielzoekers worden nog meer vrijgesteld van iedere vorm van onderzoek naar hun culturele inbreng dan allochtone ketting-immigrnaten. Volkomen ten onrechte:


Uit: De Volkskrant, 07-02-2013, ingezonden brief van Emile Snell, Leiderdorp

Man en vrouw

Een aantal jaren heb ik lesgegeven aan asielzoekers. Tijdens één van mijn lessen kwam het onderwerp 'verhouding man-vrouw' ter sprake. Eén van mijn leerlingen voelde zich geroepen de positie van de vrouw te duiden met behulp van een curieuze tekening.
    Hij tekende naast elkaar twee tonnen op het bord met daaronder een klein tonnetje en liet een slangetje lopen naar de kleine ton met het woord 'kind' erop.
    Die kleine ton had hij weer in tweeën verdeeld met de verhouding 4 staat tot 1. Het slangetje vanuit de ton met het woord 'man' erop, mondde uit in het grote compartiment en die met het woord 'vrouw' in het kleine compartiment. Kijk, verklaarde hij: nieuw leven ontvangt in deze verhouding niet alleen bloed, maar ook het verstand.
    Een man is dus vele malen belangrijker dan een vrouw. ...


Red.:   Dit is vermoedelijk wel de belangrijkste van dit soort sociaal-culturele indicatoren, maar natuurlijk zit die hele sleep andere er ook aan vast. Oftewel: die asielzoekers, waarvan er nu ook al in de honderdduizenden in Nederland zijn, vormen net zo ernstige bedreiging voor onze cultuur als die ketting-immigranten.
    Een uitermate zorgwekkend bericht:


Uit: De Volkskrant, 11-02-2013,  van verslaggever John Schoorl

Emigrant ruilt chagrijn in voor bossen, meren en strand

Voor het derde jaar op rij is het aantal emigranten uit Nederland in 2012 gestegen. Op de Emigratiebeurs in Houten wordt volop gedroomd.

Tussentitels: 395 emigranten verlaten Nederland per dag. Dit is het hoogste aantal sinds 1900.
Het vaderland is onherkenbaar geworden

... de zaken voor subiet vertrek zijn nog lang niet geregeld, voor Nel (57) en Bert (55) uit Sliedrecht. Hij is zijn huis nog niet kwijt, en zij ligt nog steeds in de clinch met twee stiefkinderen uit een eerder samengesteld huwelijk, over de erfenis van haar inmiddels overleden ex-man.
    Samen zouden ze wel in de kaart willen kruipen, om nooit meer in het land van de korte lontjes, de gore graaiers en de ikke-ikke-ikke-lui te hoeven zijn.    ...


Red.:   En reken maar dat bij het overgrote deel van de emigranten de moskeeën, hoofddoeken en de arrogante gekleurde koppen, daarin een minsten net zo belangrijke rol spelen. Het is als in het aloude gezegde dat kwaad geld goed geld verdrijft: de instroom van kwade sociale krachten verdrijft de goede.
    Het was al bekend uit een paar Brabantse steden, maar ook deze plaag is zich aan het verspreiden:


Uit: Telegraaf.nl, 12-04-2013,  door Mike Muller uitleg of detail

Super is qatkauwers zat

Bezoekers en personeel van de Albert Heijn in de Utrechtse Damstraat zijn qatkauwers spuugzat. De Somalische gebruikers van het inmiddels verboden genotsmiddel zorgen dag in, dag uit voor overlast. De politie kan amper optreden, omdat richtlijnen ontbreken.    ...
    Incidenten hebben zich inmiddels ook al voorgedaan. „Recentelijk stond een meisje voor de deur van onze supermarkt te wachten op haar moeder. Ze werd vol in haar gezicht gespuwd door zo’n qatkauwer”, verafschuwt de bedrijfsleider. „Ik raak mijn klanten kwijt door die gasten. Er zijn regelmatig mensen die ons aanspreken op de overlast die zij door de mannen ondervinden, maar ja, ik kan er weinig meer aan doen.”


Red.:   Somalische asielverkregenen met een uitkering. Moeten allemaal linea recta teruggestuurd worden.
    En uit dezelfde krant nog een cultuurbijdrage van hun continentgenoten:


Uit: Telegraaf.nl, 12-04-2013.

Zes buspassagiers nog vast na schietpartij

De zes buspassagiers die de politie donderdagavond aanhield na een dodelijke schietpartij in Rotterdam, zitten vrijdag nog steeds vast. Dat maakte de politie bekend. Ze vermoedt dat de verdachte van de schietpartij één van de passagiers is.    ...


De schietpartij gebeurde rond 21.00 uur op de Pleinweg. ... Getuigen vertelden dat er in minstens twee mannen waren weggerend. Nog geen uur later stopte de politie op het Zuidplein een bus, omdat daar mogelijk mensen in zaten die met de schietpartij te maken hadden. In de bus vond de politie een vuurwapen. ...


Red.:   De voornaamste culturele bijdrage van creolen: vuurwapens en schietpartijen. En natuurlijk ook dit:
  Zes passagiers zijn meegenomen naar het bureau. Buiten de bus bemoeide een man zich met de aanhoudingen en hij werd opgepakt voor verzet.

Verzet tegen de aartsvijand: het blanke gezag. Ongetwijfeld een geval van racisme van de kant van die blanke kolonialen ...
    De volgende is een dubbel gore zaak van een weer niet eerder vertoonde goorheid. Het eerste bericht:


Uit: Volkskrant.nl, 11-04-2013,  ANP

Meisje (9) zwaargewond na poging tot beroving

Een 9-jarig meisje is woensdag in Krimpen aan den IJssel ernstig gewond geraakt na een poging tot beroving door vier jongens. Doordat een nog onbekende vrouw tussenbeide kwam, werd erger voorkomen. Het meisje ligt in een ziekenhuis met een zware hersenschudding en een bloeding in de hersenen.
    De vier jongens zijn nog niet gepakt. Dat meldde de politie donderdag. De vier wilden geld hebben van het meisje, vervolgens werd ze geslagen en op de grond gegooid. ... De jongens zijn ongeveer 14 à 15 jaar, zegt de politie.


Red.:   Zulke vormen van laagheid kennen we alleen van allochtonen. Beelden van hordes Marokkans tuig die blanke meisjes lastigvallen zijn al eerder rondgegaan.
    Maar goed, je weet het niet zeker. Tot er een volgend bericht kwam: ze zouden zichzelf aangemeld hebben. Ook een bericht van de Volkskrant. We kunnen het niet reproduceren, want ze hebben het weggehaald, en vervangen door dit:


Uit: Volkskrant.nl, 12-04-2013,  bron: Politie

Politie pakt vier jongens op na mishandeling meisje (9)

UPDATE  De politie heeft vier jongens aangehouden voor de mishandeling van een 9-jarig meisje in Krimpen aan den IJssel. Het gaat om jongens van 16, 17 en 18 jaar.


'Ze zitten op het bureau en we luisteren nu naar hun verhaal', aldus een woordvoerster van de politie. Volgens eerdere berichten zouden de verdachten zich zelf hebben gemeld, maar meerdere bronnen bestrijden dat.


Red.:   Het is de redactie niet bekend of er ook andere bronnen waren, maar in ieder geval stond er in dit bericht dus dat de daders zichzelf aangegeven hadden. Waarna dat is gewist er een lullig "UPDATE" aan toe is gevoegd. een gore leugen vervangen door een andere gore leugen.
    En dan weet je al bijna voor 100 procent zeker hoe laat het is. De redactie moest lang zoeken in overige nieuwsberichten, en geen enkel kwam met de enige nog relevante informatie: de afkomst. Op één na - eentje die gehaat is omdat ze het cordon sanitaire doorbreekt, en nog nooit fout is geweest daarin:


Uit: GeenStijl.nl, 11-04-2013,  door VanLeeuwen

Meisje (9) gekopschopt om beetje geld

Bericht uit Krimpen aan den IJssel van de lokale Dichtbij.nl: "Een 9-jarig meisje is woensdag ernstig gewond geraakt na een poging tot beroving door vier jongens. Ze ligt met een bloeding in haar hersenen in het ziekenhuis. Een vrouw heeft ingegrepen en daarmee erger voorkomen." ... Wat nu? Wie doet er iets? Politie? Politiek? Onderwijs? Ouders? Whatever. Debatmoe. Eerst deze lijers eens zien te vinden. Zoeken dus, met het kleine beetje informatie dat er is. Komt ie. "Signalement De vier jongens voldeden aan het volgende signalement: Dader 1: Licht getint, 14 a 15 jaar oud, zwart vest, donkere pet en capuchon. Dader 2: Licht getint, 14 a 15 jaar oud, fel gele jas, zwarte pet en kort haar. Dader 3: Licht getint, 14 a 15 jaar oud. Dader 4: Blank, 14 a 15 jaar oud."
Update 12/4: Kindermishandelaars melden zich bij de politie.
 

Red.:   Kijk, zelfs GeenStijl heeft zich door de leugens van de Volkskrant (c.s.?) in de luren laten leggen.
    We kenden dit gedrag al: groepen Marokkanen tegen een blank meisje uitleg of detail uitleg of detail . Nu zijn we ook toe aan het kopschoppen van meisjes van 9. Er is echt maar één mogelijke aanpak overgebleven: collectief uitzetten. Men was al gewaarschuwd. Dit slachtoffer staat al op het conto van degenen die de Marokkanen hier willen houden. Die Marokkanen zijn eigenlijk niet meer schuldig. Inmiddels weten we, of begrijpen we, dat ze niet beter weten. Ze zijn als het pistool. Ze doen gewoon hun werk: Kopschoppen. Grensrechter. Meisje van 9. Volkomen ongeëmotioneerd doen ze hun werk. Kopschoppen. Enzovoort.
    De Marokkanen zijn niet moreel schuldig, bij een kennelijk gebrek aan een geweten. Degenen die schuldig zijn, zijn degenen die het pistool afschieten. Degenen die de Marokkanen hier willen houden.
    En roep niet dat er ook hogeropgeleide en beter geïntegreerde Marokkanen zijn. Want ondanks wat ze allemaal van Nederland hebben gekregen, kiezen die hogeropgeleiden zonder aarzelen en zonder enig geweten voor de lageropgeleide meerderheid van de eigen groep zijnde de gewetenloze kopschoppers, zie hier uitleg of detail (Abdelkader Benali), uitleg of detail (Hasna El Maroudi), uitleg of detail (Mohamed Rabbae), uitleg of detail (Hassnae Bouazza), uitleg of detail (Abdelkarim El-Fassi),  uitleg of detail (Laila Ezzeroili), uitleg of detail (Malika el Allaoui), uitleg of detail (Mucahid Aniki) enzovoort.
    De redactie heeft nog wat research gedaan, en nu stond er een link in het GeenStijl-artikel (of die was eerder gemist) naar de website van de politie. Hier is een screenshot van dat politiebericht:


Bekijk het plaatje los (even downloaden), of vergroot het in de browser als dat kan. Dit zijn de onderste zes regels:
  Signalement

De vier jongens voldeden aan het volgende signalement:

Dader 1: Licht getint, 14 a 15 jaar oud, zwart vest, donkere pet en capuchon.

Dader 2: Licht getint, 14 a 15 jaar oud, fel gele jas, zwarte pet en kort haar.

Dader 3: Licht getint, 14 a 15 jaar oud.

Dader 4: Blank, 14 a 15 jaar oud.

En let ook nog op deze regel:
  Laatste update: 11-04-2013 | 18:21

Kortom: deze gegevens en afkomst, zeer relevant, waren van begin af aan bekend.
    Wat een gore leugenaars.
    En weer een geval. En, de Volkskrant bericht er weer over:


Uit: De Volkskrant, 20-04-2013, ANP

Voetbalclub geschorst

Voetbalclub Amsterdam Seref Spor mag een jaar niet meedoen aan competities. Alle teams zijn geschorst, omdat leden van de club herhaaldelijk bij vechtpartijen betrokken waren. Twee leden zijn geroyeerd als lid van de KNVB. Dat meldde de bond vrijdag. Amsterdam Seref Spor was al voorwaardelijk geschorst vanwege de vele incidenten. ...


Red.:   Hoewel, bericht ...:


Het is het berichtje rechtsonder. Overigens zijn dit geen Marokkanen, maar Turken.
    Een oude: de geschiedenis moet afgeschaft, want te Nederlands. Dus ook het herdenken ervan:


Uit: De Volkskrant, 02-05-2013, door Henk Müller

Twistgesprek | Henk Müller en Ralf Bodelier

'Dodenherdenking heeft nieuwe impuls nodig'

Om de nationale dodenherdenking ook in de toekomst te kunnen vieren, moeten we er immigranten bij betrekken. Of verwatert die dag dan te veel?


U neemt deel aan de dodenherdenking in Tilburg met immigranten uit Afghanistan, Somalië, Sierra Leone, Rwanda en Servië. Dat gebeurt in Nederland voor het eerst. Waarom? Het is toch een nationale dodenherdenking?
...    'We herdenken de wrede aanslag op onze vrijheid en de massamoord op Joden, homo's, zigeuners en zwakzinnigen. Zij die er uit eerste hand over kunnen vertellen, zijn hoogbejaard. We willen immigranten uit oorlogslanden erbij betrekken om zo de herinnering aan onderdrukking en het belang van vrijheid levend te houden.'    ...

Wat weten immigranten nou helemaal van antisemitisme en de Holocaust?
... We hebben de oorlogsvluchtelingen een reeks lessen gegeven en gesprekken gevoerd over de shoah, over antisemitisme en over de uitzonderlijk diep ingrijpende gevolgen van de oorlog. Er waren inderdaad Afghanen bij die meenden dat Hitler terecht Joden had aangepakt omdat die in Europa de macht in handen zouden hebben, maar hun kennis bleek flinterdun. Het was absoluut geen doorleefd verhaal. Ik heb gegronde hoop dat we die groepen kunnen meenemen in onze vrijheidsbeleving.'     ...

Europa moet met de holocaust leven, het dieptepunt in zijn geschiedenis. Er loopt een kloof tussen Europa en landen waar de Holocaust niet zo'n fundamentele betekenis heeft.
'... We hebben de plicht onze ervaringen te delen. Die kloof kunnen we dichten. Vluchtelingen moeten zich kunnen inleven in wat hier is gebeurd, en wij moeten ons kunnen inleven in de nieuwe slachtoffers.'    ...

U wilt meer 'nieuwe Nederlanders' bij de herdenking betrekken. Dan heeft u wel een groot probleem: antisemitische Marokkaanse en Turkse jongeren.
'De herdenking heeft een nieuwe impuls nodig. 'Oude' Nederlanders kunnen terugvallen op verhalen van hun ouders of grootouders. 'Nieuwe' Nederlanders uit islamitische landen hebben een ander referentiekader. Velen denken dat Auschwitz een uitvinding is van Israël om Palestijnen te verjagen. Dat is onacceptabel.
    'We moeten doortastend optreden als het onmogelijk is om op scholen over de Holocaust te spreken, als homo's niet hand in hand op straat kunnen lopen. Om het probleem op te lossen ben ik van de Job Cohen-lijn: ervoor zorgen dat die jongeren leren snappen wat ze roepen en waarom dat absoluut niet kan.'

Straks herdenken we op de Dam nog de strijd tegen de Taliban en de massamoord op de Tutsi's.
'We moeten 4 mei in stand houden omdat het onze enige gezamenlijke bevestiging van vrijheid is. Als we geen nieuwe groepen aanboren, verdwijnt die dag op den duur.'


Red.:   Volkomen helder: Als we de nieuwe groepen er niet uit gooien, verdwijnt die dag op den duur. En de rest van de beschaving.
    Er is inmiddels al weer zo veel aan aanvallen op onze cultuur langsgekomen ... Hier een kleintje dat ook even in deze verzameling wordt geplakt:


De Volkskrant, 25-05-2013, ingezonden brief van Debbie Zoutendijk-Benjamin, Wassenaar

Moslimwijken

4 mei bezocht ik in het kader van de 'Open Joodse Huizen' de Paul Krugerschool in de Fischerstraat, gelegen in de Haagse wijk Transvaal. Deze wijk wordt bewoond door voornamelijk moslims en grenst aan de Schilderswijk waar Geert Wilders recentelijk een bezoek bracht.
    Toen Joden in de Tweede Wereldoorlog geen reguliere scholen meer mochten bezoeken, werden ze verplicht om uit heel Den Haag naar het Joods Lyceum in de Fischerstraat te gaan. Een oud-leerling vertelde 4 mei een indrukwekkend en ontroerend verhaal hierover.
    Na afloop vroeg ik aan een docente waar de plaquette was die dit oorlogsverleden herdacht. Beschroomd vertelde ze dat ze bezig waren geweest met een ontwerp hiervoor, maar ze zagen ervan af na geluiden uit de buurt dat zo'n gedenksteen niet geaccepteerd zou worden.
    Om de Joodse huizendag aan te kondigen, stond er een bord in de hal. Het kon niet buiten gezet worden omdat er was gedreigd dat dan de ramen van de school ingegooid zouden worden. Ik vertel dit naar aanleiding van de houding van sommige politici dat alles wel meevalt in moslimwijken. In Transvaal val het niet mee.


Red.:   Deporteren wij hen niet, dan deporteren zij ons ... Net als ze de christen uit het Midden-Oosten deporteren. Op den duur. Door een voortdurende stroom kleinere aanvallen. Zo simpel is het.
    Nog eens een bevestiging van wat iedereen inmiddels weet of zou kunnen weten:


Uit: De Volkskrant, 04-06-2013, door Willem Vissers

Het geweld is overal, tot diep in de provincie

Tussentitel: Jansma is ertussen gesprongen. Nu voelt hij zich verslagen

Kees is voetbal. Bijna nooit heeft hij genoeg van het spel. Perschef van Oranje, presentator bij Eredivisie Live, bekende Nederlander, 34 jaar lid van Alphense Boys. Erelid. Eindeloos kan hij anekdotes vertellen, over voetbal in alle regionen. Kees Jansma, wie kent hem niet?
    Maandag staat hij op een fotootje in een ochtendkrant. Zijn mond hangt open, met zijn rechterarm lijkt hij een voetballer tegen te houden. Wijst hij? Hij draagt een roze trui, zijn hoofd is lekker bruin.
    Aan de zijlijn wilde hij Haaglandia feliciteren. De club uit Den Haag won vlak voor het fotomoment met 1-0 bij Alphense Boys en blijft behouden voor de Topklasse. Op en langs het veld brak daarop een vechtpartij uit. Slaan, schoppen, schreeuwen. Mannen renden het veld op, veelal onbekenden. Veelal allochtonen. ... Kees is ertussen gesprongen om te sussen wat te sussen viel.    ...
    ... Het was een sportieve wedstrijd, vertelt Jansma, met één gele kaart in 120 minuten. ...
    Kees voelt zich verslagen. Vandaag vliegt hij naar Azië voor een reis met het Nederlands elftal. ...
    Daarop is Kees trots. Ook heeft hij zich beijverd om allochtonen - als dat woord nog mag bestaan van de geleerden - te laten integreren bij Alphense Boys, de oude, van oorsprong witte, katholieke club met 1.300 leden. Voetbal is een bakermat van integratie.
    Maar nu wil hij dat de daders kleur bekennen. Samen sporten is schitterend, maar draag dan ook samen verantwoordelijkheid. Hij wil dat ook de allochtonen binnen zijn club zich uitspreken tegen het geweld.
    Vorige week was de rechtszaak over Richard Nieuwenhuizen, de grensrechter uit Almere die in december de dood vond na molestatie. De verdachten van Marokkaanse afkomst ontkenden, deden vaag of hielden hun mond. Hun advocaten opperden dat de dood misschien was ingetreden door een 'natuurlijke' bloeding.    ...


Red.:   Waarna een alinea volgt over geweld op het voetbalveld in het algemeen. Dat er inderdaad natuurlijk was. Nogal geconcentreerd op bepaalde plekken. Die iedere voetballer wel kende - in zijn voetbalomgeving.
    Daar zijn nu een aantal plekken bij gekomen. Plekken die bewegen. Plekken die zich kenmerken door kleur of etnie of hoe je het wil noemen. Waarvan er dus weer disproportioneel veel zijn. Disproportioneel ten opzichte van hun numeriek aanwezigheid. Waarbij de kernbegrippen in feite al in het artikel staan: agressiviteit, en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, ook te vertalen als gebrek aan geweten uitleg of detail .
    Een bevestiging van de culturele identiteit een paar maanden later:


Uit: De Volkskrant, 28-08-2013, van verslaggever Bart Jungmann

Alphen bijt door zure appel

Voetbalwedstrijden zonder publiek. Het valt Alphense Boys zwaar. 'Waar slaat dit nu op, een amateurclub zo te straffen?'


Een gul applaus klatert op van de reservebanken, maar voor de rest hult het Alphense sportpark De Bijlen zich in stilzwijgen als de elftallen van Alphense Boys en Forum Sport het veld betreden. Op last van de voetbalbond blijft het toegangshek maandagavond dicht.    ...
    Vraag voorzitter Bob Valkenburg wat hij ervan vindt en hij spuwt gal. Geen misverstand, Alphense Boys verdient straf. De beslissende wedstrijd om promotie naar de topklasse was al bijna in een nederlaag geëindigd toen de vlam in de pan sloeg. Waar hij nu staat, achter een van de doelen, liepen mensen opeens het veld op om zich met het opstootje te bemoeien. 'Ze waren al op weg naar de uitgang. Een minuut later en er was niets aan de hand geweest.'
    Overal, in het veld en op de tribune, werden rake klappen uitgedeeld, waarbij twee mensen licht gewond raakten en anderen door de politie werden opgepakt. Het incident hakte er flink in bij bestuur en vereniging. 'Waar staan we nu als multiculturele club', vroeg prominent lid Kees Jansma zich af op de site van de club. 'Het begon inderdaad met een allochtone speler en diens aanhang', zegt Valkenburg. De club heeft altijd zijn best gedaan, zegt hij, om alle soorten van minderheden in de familie op te nemen. 'En dat blijven we doen. Maar we kijken nu wel eerst of er een goeie kop op zit.'    ...
    Nadat de ploegen hun traditionele begroeting in het luchtledige hebben afgewerkt, neemt de thuisploeg het initiatief in handen. Na een kwartier resulteert dat in een 2-0 voorsprong. 'Saadje, Saadje', roept de bank bezorgd als de buitenspeler van Alphense Boys ruzie dreigt te krijgen. Saad el Boutaybi hoort en gehoorzaamt.    ...


Red.:   Op die allochtoon zit dus sowieso al geen goeie kop. Net als bij een veel te groot deel.
    We dachten alles zo'n beetje wel gehad te hebben. Maar het kan altijd nog schunniger:


Uit: GeenStijl.nl, 31-05-2013, door Johnny Quid uitleg of detail

Moslimschool beste vwo sinds examensleutel weg is

Wilt u toeval? U krijgt toeval. Ibn Ghaldoun, de school waar het Franse examen werd gestolen, is de kluissleutel sinds november 2010 kwijt. Iets meer dan een jaar later, op basis van de examens van 2011, 2012 staat de Ibn Ghaldoun na jaren van slechte resultaten plotsklaps bij de beste vijf VWO's van Nederland. Nou, dat is toeval, of niet? ...


Red.:   Nog meer een reden om ze collectief uit te zetten dan die horde onthoofdende jhadi's in Syrië.
    Zelfde tijdsbestek - een bericht dat de allochtone misdragingen van ene ander perspectief voorziet:


Uit: Volkskrant.nl, 09-06-2013, ANP. uitleg of detail

'Nederlanders in Spaanse cel voor verminking toerist'

Drie Nederlandse studenten van 18 jaar zijn zaterdag opgepakt op Mallorca voor het aftuigen van een man. Die ligt ernstig gewond in het ziekenhuis. Zijn gezicht zou ernstig verminkt zijn. Dat meldt RTL Nieuws zondag op basis van berichtgeving in de lokale krant Diario de Mallorca.


De Nederlandse studenten zijn op vakantie in Spanje. Op 3 juni zouden ze in het uitgaansgebied van s'Arenal in het zuidoosten van Mallorca slaags zijn geraakt met andere toeristen. Daarbij werd één persoon zo hard geschopt en geslagen dat hij met spoed naar het ziekenhuis moest. De Nederlanders sloegen na het voorval op de vlucht en zijn pas zaterdag ingerekend. ...


Red.:   Dus die Marokkaanse kopschoppers die begonnen met een Nederlandse scheidsrechter zijn niet uniek. En het bericht werd al snel bevestigd:


Uit: Volkskrant.nl, 09-06-2013, ANP. uitleg of detail

Nederlanders vast in Spanje voor zware mishandelingSlachtoffer ligt nog op de IC met verminkt gezicht


© thinkstock. Mallorca is een populaire vakatinebestemming onder Nederlanders

UPDATE Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat twee Nederlanders vast worden gehouden op Mallorca. Zij worden verdacht van mishandeling van een landgenoot. Een derde persoon, ook een Nederlander, is alleen gehoord als getuige.
    Het zou gaan om twee studenten van 18 jaar, meldden lokale media. ...


Red.:   En zelfs de rechtse pers was er dit keer bij:


Uit: Telegraaf.nl, 09-06-2013,  uitleg of detail

Kopschoppers NL actief op Mallorca

Drie Nederlandse studenten van 18 jaar zijn zaterdag opgepakt op Mallorca voor het aftuigen van een man. Die ligt ernstig gewond in het ziekenhuis. Zijn gezicht zou ernstig verminkt zijn. Dat meldt RTL Nieuws zondag op basis van berichtgeving in de lokale krant Diario de Mallorca.
De Nederlandse studenten zijn op vakantie in Spanje. Op 3 juni zouden ze in het uitgaansgebied van s'Arenal in het zuidoosten van Mallorca slaags zijn geraakt met andere toeristen. Daarbij werd één persoon zo hard geschopt en geslagen dat hij met spoed naar het ziekenhuis moest. De Nederlanders sloegen na het voorval op de vlucht en zijn pas zaterdag ingerekend. ...


Red.:   Ja ja, rasechte Nederlanders, die 18-jarige studenten in Mallorca.
    Conclusie: De deportatie van deze groep dient onmiddellijk aanvang te nemen.
    Nog een nieuw feitje over de oplichters van Ibn Ghaldoun:


Uit: De Volkskrant, 11-06-2013, door Bart Dirks en Sterre Lindhout

Ibn Ghaldoun deed weinig goed

Islamitische school faalt al jaren op kwaliteit en wordt achtervolgd door rellen. En nu examenfraude. De Rotterdamse raad zit met de school in de maag.

... Het weigeren van de verbeteringscommissie was het zoveelste incident in een reeks: het Ibn Ghaldoun bleek reisjes naar Mekka te financieren van overheidsgeld en er stonden imams op de loonlijst die geen les gaven. De school had ruim 1,2 miljoen subsidiegeld onrechtmatig uitgegeven. ...


Red.:   Dat wisten we allemaal al - nieuw is dat het nu ook zo uitgebreid en opgesomd in de Volkskrant staat. Maar die kwam nog met een klein extraatje:

  Dat de scholieren in de buurt bekendstonden als brutale overlastveroorzakers droeg evenmin bij aan het imago van de school.

Welke zaak we ook onmiddellijk vernamen zodra de school van de Nieuw-Slotense kopschoppers in het nieuws kwam: ze terroriseren de omgeving. En het is al vele malen eerder gehoord, als er islamitische scholen in het nieuws kwamen. Islamitische scholen zijn broeinesten van buurtterreur. Moslims zijn buurtterroristen.
    Bij Elsevier wordt de enig juiste conclusie eindelijk getrokken:


Uit: Elsevier.nl, 12-06-2013, door Arthur van Leeuwen

Ibn Ghaldoun spot met Nederlandse waarden en moet worden gesloten

De islamitische school Ibn Ghaldoun had al een dubieuze reputatie, maar de diefstal van examens ten koste van tienduizenden onschuldige leerlingen behoort definitief de deur dicht te doen.


'We zijn nog lang niet waar we willen zijn. Pas over een paar jaar kunnen we zeggen of het echt zo goed gaat.' Dat waren achteraf omineuze woorden van adjunct-directeur Ton Leinse, toen Elsevier anderhalf jaar geleden verbaasd vroeg hoe de vwo-afdeling in De beste scholen 2012 ineens tot de beste van het land kon behoren.
    De uitslag van 2012 was gestoeld op gegevens van de Inspectie van het examenjaar 2010. Precies het jaar waarin Ibn Ghaldoun de sleutel van de examenkluis kwijtraakte.    ...
    Vragen genoeg. Waarom kwam nooit naar buiten dat de sleutel weg was? Heeft de Inspectie wel adequaat gereageerd bij de uitslag van 2010? Hield de school willens en wetens misstanden geheim, of wist de directie echt van niks?
    Een van de verdachte leerlingen blijkt de zoon van een docent, dezelfde die nota bene directeur was toen de school van belastinggeld reisjes naar Mekka organiseerde. Waarom werkt die man daar nog?
    Al die vragen wachten op antwoord, en er komt vast meer. ...
    Fraude met eindexamens raakt het hart van Nederlandse, van westerse waarden: doe je best, haal goede cijfers en een diploma, en bemachtig daarna op eigen kracht een plek op de arbeidsmarkt.
    Uitgerekend een islamitische school met een zo dubieus verleden maalt daar kennelijk niet om. De verdachte leerlingen voerden een guerrilla tegen de diplomamaatschappij, en dat onder de ogen van ouders en docenten.    ...


Red.:   En geen enkele betrokkenen heeft daar afstand van genomen, behalve wat krokodillentranen ten bate van de televisiecamera's, De vader van één van de daders, de docent, ontkent alles. Boosheid over als het aangedane onrecht voort hoogtij. De examens blijken redelijk wijs verspreid te zijn onder familie en vrienden, en niemand trok aan de bel. Allemaal moslims, natuurlijk.
    Nog wat cijfers ter onderbouwing van deze conclusie:


Uit: Volkskrant.nl, 21-06-2013, ANP.

Minder Nederlands, meer Arabisch in Brussel

Steeds meer inwoners van Brussel spreken Arabisch, terwijl steeds minder Brusselaars de Franse of Nederlandse taal machtig zijn. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde derde taalbarometer van het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO).


Het Arabisch is bezig aan een flinke opmars in Brussel. Bijna 18 procent van de Brusselaars spreekt de taal. Bij de vorige meting, in 2006, was dat nog maar iets meer dan 6,5 procent. Het Arabisch staat inmiddels net onder het Nederlands. Iets meer dan 23 procent van de ondervraagden spreekt die taal. Bij de vorige meting was dit nog ruim 28 procent.    ...


Red.:   Tezamen met dit ...:


Uit: Telegraaf.nl, 21-06-2013. uitleg of detail

Moslimagenten Brussel groeten vrouwen niet

Agenten van de politie in Brussel weigeren vrouwelijke collega's of burgers te groeten. Het gaat om vier moslims die zich verschuilen achter hun geloof.    ...
    Volgens bronnen zouden de vier agenten geen vrouwen groeten die ze tijdens de werkuren tegenkomen. Ze zouden hen zelfs geheel negeren, schrijft Het Laatste Nieuws.
    Een woordvoerder van de politie Brussel bevestigt het probleem. ...


Red.:   ... volgt hieruit slechts één simpele les: gooi ze eruit nu het nog kan.
    Nog meer goed nieuws:


Uit: Telegraaf.nl, 27-06-2013, door Nienke Oort

Gezin vlucht voor tuig

René Smit kiest samen met zijn gezin het hazenpad na jaren te zijn geïntimideerd door Marokkaanse relschoppers, monddood te zijn gemaakt door politie en een zestal aangiftes zonder enige verbetering.
    ... Al jaren ondervinden hij, zijn vriendin Mariska en hun kinderen van 4 maanden, 4 jaar, 14 en 20 overlast van buurttuig. Vorig jaar trok hij aan de bel bij stadsdeel Nieuw-West en de politie. De hoofdagent van Bureau Meer en Vaart in Osdorp drukte hem toch vooral op het hart geen media-aandacht te zoeken.
 

Red.:   Zij terroriseren ons. Het is wij of zij. Er is echt maar één oplossing: Wij deporteren zij. Zie de slachtoffers sprekende bij Knevel & Van den Brink (27-06-2013). Ook dan is er één en slechts één conclusie ("Na een paar dagen staan ze weer op straat"): deportatie.
    Nog meer noodzaak:


Uit: Telegraaf.nl, 17-07-2013. uitleg of detail

Reljeugd daagt politie uit

Jongeren hebben gisternacht op het Karel Doormanplein in Amsterdam een rel willen ontketenen door surveillerende agenten met eieren te bekogelen.    ...
    De hoofdstedelijke politie sluit niet uit dat de jongeren, die in verband met de ramadanviering nog laat op straat zijn, bewust op een confrontatie aanstuurden.


Red.:   Het door Geert Wilders zo treffend omschreven "ramadantuig".
    Hoe ernstig is de bedreiging? Zo ernstig:


Uit: De Volkskrant, 10-09-2013, van correspondent Peter Giesen

Franse scholen zijn seculier: het bewijs hangt in de gang

Moslimleerlingen die protesteren tegen de behandeling van de evolutieleer of de holocaust, die bezwaar maken tegen te vrijmoedige seksuele voorlichting of zeuren over onzedelijke gymkleding of onrein voedsel in de kantine. Volgens sommige Franse leraren zijn het incidenten, volgens anderen is het een groot probleem dat angstvallig onder het tapijt wordt geveegd. Niemand weet precies hoe het zit, want er zijn geen cijfers over. 
    Niettemin leek het minister van Onderwijs Vincent Peillon een goed idee om het seculiere karakter van de Franse openbare school te bevestigen met een 'Handvest van het Secularisme op School'. Een kaart met vijftien punten, opgehangen op een plaats die voor elke leerling zichtbaar is, bij voorkeur ingewijd met een ceremonie. Peillon nam gisteren het voortouw met een plechtige presentatie op een school bij Parijs. Geen enkele wetenschappelijke of pedagogische vraag mag om religieuze redenen taboe worden verklaard, aldus het Handvest.     ...


Red.:   Zo ernstig, dat je regels die eigenlijk vanzelfsprekende zouden moeten zijn, opgeschreven moeten worden. Dus door de aanwezigheid van een te groot aantal achterlijke klootvogels. Waaraan zelfs nog hier concessies worden gedaan:

  Tussenstuk:
Eerste artikel van het 'Handvest van het secularisme op School'

Frankrijk is een ondeelbare, seculiere, democratische en sociale republiek. Het verzekert de gelijkheid voor de wet, op het geheel van zijn grondgebeid, voor alle burgers. Het respecteert alle geloven.

Dat laatste is hartstikke fout. Daar hoort als eerste te staan: "Het respecteert alle levensopvattingen". Maar dan blijkt ook onmiddellijk dat het hartstikke fout is. Want natuurlijk kán je niet álle levensopvattingen respecteren.
    Dit geheel in tegenstelling tot Nederland. Daar hebben de negers en multiculturalisme net een indringende campagne tegen Sinterklaas achter de rug, omdat de negers jaloers zijn op de populariteit van Zwarte Piet en bang zijn dat net als van Zwarte Piet van ze verwacht gaat worden dat ze gaan werken uitleg of detail , komt meteen de Kerst er al aan. In Amerika, waar ze geen Zwarte Piet hebben, een aanleiding voor de negers om te gaan zeiken over de kleur van de kerstman, maar in Nederland ligt de Kerst voornamelijk onder vuur van de moslims. Deze campagne wordt in het geniep gevoerd, vandaar dat we voor de berichtgeving afhankelijk zijn van de enige plek waar de poltieke-correctheid niet de almacht heeft: het internet, met name GeenStijl:

:
Uit: GeenStijl.nl, 24-12-2013, door A. Nanninga

Kerstdiner op scholen nu ook al islamofoob

Aan de ouders/verzorgers van de Nederlandse schooljeugd. Beste ouder/verzorger. Binnenkort is het weer tijd voor het kerstdiner de eindejaarsmaaltijd op school. (Oeps, zag u dat? Deden we bijna kwetsend 'kerst' zeggen. De meeste scholen in de randstad houden tegenwoordig een 'eindejaars'maaltijd omdat allochtone ouders hun kinderen anders thuis houden en wij willen natuurlijk niet de integratie tegenwerken.) ...


Red.:   Dit is o zo simpel: wie niet mee wil doen met kerst, wil zich niet aanpassen. Meteen uitzetten, dus die handel. Paspoort dat nooit gegeven had mogen worden ontnemen, en uit huis zetten. En een laatste aanbod van subsidie: een gratis vliegticket, of benzine voor de auto. En niet van tevoren aankondigen - meeteen mee beginne. Want dit zijn kwaadaardige lieden die anders gaan lopen huichelen, en hun kinderen opvoeden in haat en terrorisme. Zoals ze nu dus al afreizen naar Syrië.
    Maar ondertussen hebben ze met steun van de meelopers dus ook al ons kerstfeest gecorrumpeerd. Onder leiding van de vijfde-colonne:
  Hoorde recent een interview met burgemeester Aboutaleb van Rotterdam.
Hij keuvelde over het Kerstfeest sorry ik bedoel het Eindejaarsfeest,in Rotterdam.
Aboutaleb lette heel goed op zijn woorden, en geen enkele keer kreeg ik het idee dat hij over de Kerstsfeer in Rotterdam praatte.
Heel knap hoor, om over het Kertstfeest te keuvelen zonder het woord Kerst in de mond te nemen.
Hij wilde waarschijnlijk de Rotterdamse Moslims niet schofferen.

Ella | 24-12-13 | 15:48 | + 18 -

Rasechte verraders, dus moslim-bestuurders. Die voortdurend roepen "Ik ben Nederlander!". Inderdaad: even Nederlands als de kamelen in de dierentuin: je kan er wel een zwarte-witte deken om hangen en zeggen dat het koeien zijn, maar de bulten en de rare kop aan de voorkant blijven er toch uit steken.
    GeenStijl heeft ook passend commentaar, satirerend op "de brief van het schoolbestuur aan de ouders":
  Want integratie begint bij ons. Bij weg met ons, om precies te zijn. Namens docenten en team hopen wij op een vreugdevolle eindejaarsmaaltijd, na het vrijdagmiddaggebed. Huishoudelijke mededelingen van de ouderraad: de meisjes zitten links, de jongens rechts, de luizencapes dragen de meisjes voortaan gewoon óm het hoofd (effectief en respectvol tegelijk!) en de meisjes doen de afwas. Geen kaarsjes meegeven, de Verlichting kan als kwetsend worden ervaren. Wij wensen u fijne dhimmiedagen en een gelukkig 1436!
De Directie.

Dankuwel, mevrouw Nanninga.
    Weer een tripje naar het buitenland om de universaliteit van het probleem weer eens te bendrukken:


Telegraaf.nl, 26-01-2014, door Henk Müller

Politie: deel Duitse steden niet meer veilig

De Duitse politie is niet meer in staat overal in de steden van Duitsland de veiligheid te garanderen. Dit heeft de voorzitter van politievakbond GdP, Oliver Malchow, gezegd tegen weekblad Der Spiegel. „Er zijn zones in onze steden waar de burgers zich helemaal terecht niet meer veilig voelen”, aldus Malchow.
 

Red.:   En Duitsland is nog politiek-correcter dan Nederland want hier had natuurlijk "gekleurde zones" moeten staan. Maar ja, de oorlog, hè ...
    Marokkanen in Den Haag worden door de politie behandeld als Marokkanen de Nederlander behandelen als de politie er niet is, maar dan nog ietsje erger. Dat vinden ze niet leuk, komen ze bij Pauw & Witteman vertellen => (29-01-2014). Het interesseert ons geen moer, en vragen de politie om hier vooral mee door te gaan. De patjepeeër Witteman speelt de racist en roept om allochtone agenten. Overigens: drie van de vier aanwezige mocro's spreken, volgens eigen zeggen daar geboren, gebrekkig Nederlands en zijn volkomen kansloos voor werk. Want ongeschoold werk doen ze niet - daarvoor moeten er Polen komen.
    Uit het archief waarin het was beland wegens tijdgebrek:


Telegraaf.nl, 03-09-2013, redactie. uitleg of detail

Berlijn verbiedt Kerstmis en ramadan

In de Berlijnse wijk Kreuzberg is het vanaf heden verboden om in het openbaar feesten met een religieuze achtergrond te vieren. Volgens diverse Duitse media zal er geen Kerstmis en ramadan meer gevierd worden omwille van gelijke behandeling.
    ...
    "Meer dan driehonderd moslims willen meer dan vier weken lang ramadan vieren op een openbare plaats in het Berlijnse Kreuzberg en dat is niet te doen", verklaart Beckers. "Omdat we iedereen gelijk willen behandelen wordt niet enkel het vieren van ramadan op openbare plekken verboden, maar worden ook andere religieuze feesten zoals Kerstmis niet langer toegestaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat er vanaf nu geen kerststalletjes meer zullen staan in Kreuzberg."    ...


Red.:   Die lui móéten echt weg.
    Zonder inleiding:


Uit: Telegraaf.nl, 10-07-2014. uitleg of detail

Psychiatrische patiënten weggepest uit Schilderswijk

Na jarenlange terreur door buurtjongens moet een groep psychiatrische patiënten waarschijnlijk verhuizen uit de Haagse Schilderswijk. Volgens de directeur van Anton Constandse, een stichting voor beschermd wonen en ambulante opvang, is dat de enige oplossing voor de voortdurende problemen.


Zowel de patiënten als de medewerkers durven de straat niet meer op, zegt directeur Lidy Zaat van de stichting in een persbericht: ,,Bewoners worden door buurtjongeren bespuugd, uitgescholden of beroofd waardoor zij de deur niet meer open durven te doen en zo min mogelijk op straat komen. Ook medewerkers durven hun werklocatie niet langer alleen te verlaten. De panden worden met onder andere stenen en etenswaren bekogeld. Ook is het voorgekomen dat vuurwerk naar binnen werd gegooid."
    Volgens Zaat is werkelijk alles geprobeerd om de problemen met de buurtjongens op te lossen ...


Red.:   Die lui móéten echt weg.
    En omdat het in De Telegraaf staat, besteden de Volkskrant er het NOS Journaal er ook aandacht aan:


Uit: De Volkskrant, 12-07-2014, van verslaggeefster Anneke Stoffelen

Reportage | Schilderswijk

Weggetreiterd uit de Schilderswijk

Al jaren wordt in het hartje van de Haagse Schilderswijk een groep mensen met psychiatrische problemen geterroriseerd door jongens uit de buurt. De maat is vol.


Tussentitel: Niemand grijpt in, maar ik kan niet blijven wachten tot er gewonden vallen - Lidy Zaat directeur van de Anton Constandse Stichting


Red.:  Met alweer een leugen, want de maat is helemaal niet vol. Als de maat vol was, zouden die lui uit de Schilderswijk gezet worden, en teruggestuurd naar hun eigen tuigdorpen ... In Marokko en dergelijke.
    Overigens is dus tevens de zoveelste bevestiging van de leugen "Er zijn weliswaar problemen maar daar gaan we wat aan doen".Bijvoorbeeld deze problemen:

  ... een 51-jarige Surinaamse vrouw. Ze staat Afrikaantjes te planten in de perkjes op het plein. Niet voor het eerst. 'Kinderen trekken ze kapot. Als je ouders aanspreekt, zeggen ze: ach, het zijn spelende kinderen. Dat is het probleem, er wordt niet gecorrigeerd.' Zelf verhuisde ze ooit vanwege getreiter door buurjongens. 'Maar tegenwoordig vrees ik enkel nog God.' Desondanks durft ze niet met naam in de krant.
    Dat geldt ook voor een ruimschoots met goud behangen Hindoestaan, die tegenover de psychiatrische patiënten woont. 'Die rotjongens staan te dealen en proberen deuren open te breken. Ik heb weleens wat gezegd, maar dan krijg je een steen naar je hoofd.'

Zo hebben ze ook de Nederlanders verdreven.
    En dit doet het bestuur van Nederland eraan:
  De politie doet volgens buurtbewoners niets. 'Volgens mij zijn ze zelf ook bang', zegt de Hindoestaan.

Niets, dus. En ze reageren met:
  Een woordvoerster van de politie wil niet reageren en verwijst naar de gemeente. Die stelt dat 'niet is gebleken dat er sprake was van aanhoudend geweld in de richting van bewoners en medewerkers'.

Lafheid en leugens. En de rest nog hogerop is natuurlijk nog veel erger.
    Kijk maar:


Uit: Telegraaf.nl, 16-07-2014. uitleg of detail

Vermiste Jessica is terecht

Het 15-jarige vermiste meisje Jessica uit Rotterdam is terecht. Dat meldde de politie woensdag. Het meisje, dat werd gevonden in een huis in de Haagse Schilderswijk, is ongedeerd. Vier mannen zijn aangehouden.
    Het zwakbegaafde meisje verdween zondagavond. Op camerabeelden was te zien dat ze de metro op het Rotterdamse station Coolhaven verliet en met een jongen meeging. De politie wist wie hij was. Dinsdag zei de politie dat ze foto's van hem zou vrijgeven als hij zich niet zou melden.    ...


Red.:   Na welke laatste manoeuvre, het eerder niet vrijgeven van die foto, iedereen al genoeg wist uitleg of detail : dit zijn allochtonen, want als het een blanke was geweest, dan was die foto er meteen gekomen.
    Een bron die gemist was omdat het artikel over een ander onderwerp gaat, namelijk opvoeding:


Uit: De Volkskrant, 21-01-2013, column door Aleid Truijens

Ronald Plasterk houdt terecht zijn mond niet

Tussentitel: De ouders die zich Plasterks oproep zouden moeten aantrekken, zullen er doof voor zijn

Zo'n moeder die drie keer 'Nee!' snauwt bij het snoepschap, met een kwaaie kop een zak lolly's grist, waarvan ze er één in de krijsende mond van haar kleuter propt. De tienjarige die uitsluitend gebakken aardappeltjes en vanillevla eet, 'want hij lust niets anders'. De vader die tegen ouders die komen klagen dat hun kind wordt gepest, zegt: 'U liegt; zoiets doet mijn kind niet.' De dertienjarige die urenlang het gesprek van de volwassenen domineert, glimlachend gadegeslagen door de trotse ouders.
    Het jochie dat een oudere dame die hem vraagt zijn patatzak op te rapen de middelvinger geeft en voor 'kankerhoer' uitscheldt. De student die de zijn riante maandelijkse toelage geheel in bier omzet en zijn ouders in de waan laat dat hij studeert.
    Iedereen kent ze. En ergert zich kapot.
    En dan hebben we het niet over jongeren die zich klem zuipen in de voetbalkantine en dan tramhuisjes vernielen of homo's in elkaar slaan. ...


Red.:    Bij dat laatste moeten al alarmbellen gaan rinkelen, hoewel het ook in niet-allochtone kringen voorkomt. Maar dan gaat het verder:

  En evenmin over vijftienjarige gangbangverkrachters ...

Warmer. Dit zijn creolen.
  ... over jongens die de ambulancebroeder molesteren. ...

Nog warmer. Beide groepen.
  En al helemaal niet over moordenaars van een scheidsrechter.

En daar zijn we. Bij de Marokkanen. Kijk maar:
  De meesten van ons kennen zulke vreeswekkende jongeren niet.
    Soms vermoeden we ze op straat te zien, dan lopen we er met een angstige boog omheen. Het zijn de groepjes agressief ogende bontkraagjes die mijn dochter sissend voor 'hoer' uitmaken; zij heersen als despoten over de speelplaatsen en hangplekken in onze buurt, waardoor mijn kinderen liever niet buiten speelden of naar het zwembad gingen.    ...

Oftewel: het grote tuig heerst als over onze buitenruimte, daar waar ze in aantal aanwezig zijn. Hoog tijd om daar radicaal een eind aan te maken, aan die bezetting: remigratie. Deportatie. Noem het hoe je het wilt noemen. Wij willen ons land terug!
    En het cordon sanitaire breekt ook steeds verder af, want het volgende en zijn inbrenger is van zeer politiek-correcte en multiculturalsitische bron en afstamming:


Uit: Vrij Nederland, 08-08-2014, column door Stephan Sanders

Een dag uit het leven van de hoofdstad

'Hoeveel ruimte moet ik laten aan ISIS-aanhangers die hardop dromen dat die plurale, Amsterdamse samenleving liever vandaag dan morgen de lucht in vliegt?'


De subculturele oogst van afgelopen zondag in Amsterdam ...
    Een dag uit het leven van de hoofdstad: ‘diversiteit’ dekt de lading al niet meer, dat ruikt te veel naar gezellig andermans hapjes leren eten, en compatibel zijn de verschillende groepen niet per se. De gays en de voetbalsupporters: ik zou ze niet in één hok samenbrengen. De pro-Gaza demonstratie? Ik heb zo mijn twijfels of en hoe dat samengaat met het homo-welzijn – in Gaza zelf moeten ze van homo’s in elk geval niets hebben. Hooguit krijgt zo’n jongeman een bomgordel om, zodat hij z’n familie niet tot schande is en als een nette martelaar aan zijn einde komt. En die voetbalsupporters zou ik hooguit aan de Surinaamse voetballiefhebbers koppelen; andere combinaties: linke soep.
    Hoeveel verscheidenheid verdraagt een stad, zonder dat je over scheuren en kloven moet gaan nadenken? Ik laat even Frans Kellendonk aan het woord, gestorven in 1990 maar sindsdien eigenlijk alleen maar winnend aan invloed; zijn vaak geciteerde opmerking die hij in de jaren ’80 maakte ‘dat een straat waar men op de ene hoek een katholieke kerk probeert te handhaven, op de andere een moskee en nog een hindoe-tempeltje ergens in het midden, een straat is waar binnen de kortste keren helemaal geen godsdienst en helemaal geen gemeenschap meer zullen zijn.’    ...
    Tijd voor een onschuldige anekdote, dus minus ISIS (hoop ik). Bij mij om de hoek liggen twee coffeeshops: een ongelooflijk lievige, met zelfgebakken cake en weed en andere stuff, en een die sterk naar binnen is gericht, met boosheid die je van buiten al tegemoet blaast. Clientèle: voornamelijk Marokkaans-Nederlandse jongens. Zo’n twaalf daarvan komen in een kolonne aangelopen, uit die coffeeshop, branie – en blikjesschoppend. Het Gezag is nergens te zien, maar het gezag kan ook een optatert krijgen. Tot zover: niks typisch Marokkaans, zeer veel jongensachtigheid. Ze slaan de hoek om, komen bij mij de Dijk op, en ik zie een buurman die argwanend dat groepje met zijn ogen volgt – hij is getuige als er autospiegels sneuvelen en de parkeerautomaat wordt gemold. Jongens jennen, ook deze buurman, en als ze even voorbij hem zijn, roept iemand, met authentiek Amsterdams-Marokkaanse tongval: ‘Kanker-Hollander. Izz bang in jouw eigen land.’    ...


Red.:   Wie wil er nu nog argumenten ...
    Ach, voor het mooi dan nog maar:


Uit: De Volkskrant, 27-08-2014, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Aziatische pooiers konden hun gang gaan, politie was bang om van racisme te worden beticht

1.400 Britse kinderen jarenlang misbruikt


Tussentitel: Meisjes werden overgoten met benzine en gedreigd met verbranding

In de Noord-Engelse stad Rotherham zijn tussen 1997 en 2013 1.400 minderjarigen mishandeld, ontvoerd en verkracht. Voor het overgrote deel gaat het om meisjes die in handen waren gevallen van pooiers van Aziatische komaf. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen rapport. .  ...


Red.:    De Volkskrant heeft weer een hele graanschuur aan meel in de mond: het zijn Pakistaanse moslims. Misschien nog wel groter tuig dan Marokkanen, zoals blijkt uit de toestanden in hun geboorteland: ze vermoorden iedereen die al te openlijk niet-moslim is.. Man, vrouw kind, het maakt ze niets uit. Beesten zijn het - kijk maar:

  'Het is moeilijk om de afschuwelijke aard van het misbruik te omschrijven', zo schreef onderzoeksleider Alexis Jay, die een klein jaar geleden was aangesteld om het falen van de autoriteiten in Rotherham nader te belichten. In sommige gevallen bedreigden de mannen meisjes met vuurwapens en dwongen ze hen toe te kijken hoe anderen werd verkracht. Soms werd meisjes met benzine overgoten, waarna gedreigd werd hen in de brand te steken.
    De mannen versierden de meisjes, die soms reeds bekend waren bij de kinderbescherming, in parken, winkelcentra of bij scholen. Jonge, blanke meisjes werden als 'makkelijker' en 'veiliger' gezien dan meisjes uit de eigen gemeenschap. Ze kregen loftuitingen, geld en geschenkjes als sigaretten, mobiele telefoons en cannabis. Het jongste slachtoffer was elf jaar oud. Zodra het vertrouwen gewonnen was, werden ze in contact gebracht met de 'neefjes' van hun loverboys.
    Dit was het begin van een leven als seksslaaf, waarbij de pooier per 'deal' zo'n tweehonderd pond incasseerde. De klanten bevonden zich op verschillende plekken in Noord-Engeland. Door middel van intimidatie probeerden de daders, doorgaans opererend in bendes, te voorkomen dat ze naar de politie stapten of jeugdzorg zouden informeren. Wanneer meisjes toch die stap durfden te zetten, stuitten ze veelal op een muur van ongeloof of onwil om zich in de zaak te verdiepen.
    De afgelopen jaren zijn soortgelijke zaken naar boven gekomen in steden als Rochdale, Oldham, Bradford, Derby en Oxford.

En ze kunnen in Europa hun gang gaan ...:
  De afgelopen jaren zijn soortgelijke zaken naar boven gekomen in steden als Rochdale, Oldham, Bradford, Derby en Oxford.

... door die andere beesten ...:
  De sociaal-democratische leider van het gemeentebestuur in Rotherham is direct na de publicatie van het onderzoeksrapport afgetreden. Net als in de andere zaken blijkt dat welzijnswerkers, raadsleden en de politie jarenlang een oogje hebben toegeknepen. Deze lakse houding blijkt voort te zijn gekomen uit de vrees om van racisme te worden beticht. Onthullingen in The Times zorgden er uiteindelijk voor dat de beerput open ging. ...
    'De politie keek met minachting neer op de meisjes', constateert Jay in haar rapportage.
    Ze ontdekte bovendien dat er nervositeit heerste bij de autoriteiten vanwege de etnische origine van de daders. Omwille van de 'gemeenschapscohesie' trachtte men de 'etnische dimensie' te verdringen. Door deze terughoudendheid heeft het misbruik lang kunnen doorgaan, wat meteen ook het hoge aantal slachtoffers verklaart. Drie rapporten over 'grooming' in Rotherham, geschreven tussen 2002 en 2006, werden geheim gehouden omdat de politieleiding de data wantrouwde.

... de gore beesten van de linksige multiculturalisten. Het type Job Cohen dat thee drinkt met tuig en gajes.
    Een specimen in Nederland (bericht van dezelfde dag):


De Volkskrant, 27-08-2014, ANP

Kind (13) schuldig aan verkrachting


Een 13-jarige jongen is volgens de rechtbank in Utrecht schuldig aan de verkrachting van een 10-jarig meisje. De jongen, die in Somalië is geboren en veel schokkende dingen meemaakte, krijgt een voorwaardelijke straf van 3 maanden jeugddetentie en een leerstraf van 40 uur. Toen hij het meisje verkrachtte, was de jongen net een jaar in Nederland.


Red.:   Degenen die Somaliërs toelaten, of althans: het beleid verdedigd, dienen plaatsvervangend de straf te krijgen. In Bijbels vorm de verkrachting van één van hun kinderen. Maar omdat je dat die kinderen niet kan aandoen, een dozijn zweepslagen. Voor Diederik Samsom, Job Cohen, Ed van Thijn, Anet Bleich, Arnon Grunberg, Ernst Hirsch Ballin, Hedy d' Ancona, Sheila Sitalsing, Bert Wagendorp, Sander Terphuis, enzovoort.
    En oh ja: asielzoekers worden voortaan gehuisvest in de buurten van linkse politici.en medialieden.
    Even nog eens de onderstreping van de reden waarom  niet alleen de koppensnellers en hun steuners, maar alle moslims het land uitgezte moeten worden:


Uit: at5.nl, 23-09-2014. uitleg of detail

Bewoners IJselplein bang voorhangjongeren

Bewoners aan het IJselplein in Zuid ondervinden sinds enkele weken extreme overlast van hangjongeren. ...


Red.:   'Hangjongeren' is één van de vele eufemismen voor Marokkaans straattuig. Kijk maar:

  Ze worden uitgescholden, ervaren veel geluidsoverlast en sommige durven nauwelijks de straat meer op.
    De bewoners willen uit angst absoluut niet voor camera reageren ...

Allemaal dikke, diepblauwe stempels: Marokkaans, Marokkaans, Marokkaans.
    En gaat dit bericht verder:
  De overlast komt waarschijnlijk van de groep die eerder actief was bij het Winterdijkplein. Daar werd zelfs een vuurwerkbom bij een jongerencentrum naar binnen gegooid.

Nog een stempel. En wat zegt het internet over het Winterdijkplein


Uit: powned.tv, 03-12-2013. uitleg of detail

Intifada in Amsterdam-Zuid

Stadsdeel Zuid in Amsterdam is het slachtoffer geworden van diverse aanslagen. De bommen werden door brievenbussen geschoven.
    Dat schrijft de papieren Telegraaf. Er zijn de afgelopen dagen bommen ontploft bij een buurtcentrum, het stadsdeelkantoor en het politiebureau. Het zou gaan om bommen van zwaar vuurwerk. Niemand raakte gewond.
    De bommen zijn vermoedelijk geplaatst door de Winterdijkpleingroep, een straatbende van voornamelijk Marokkaanse inboorlingen van het stadsdeel. ...


Red.:   Ze moeten echt allemaal uitgezet worden.
    Een bevestiging van wat iedereen allang wist:


Uit: De Volkskrant, 03-05-2014, ingezonden brief van Wilbert van Rijen, Holthees

Goede sier maken

In het twistgesprek tussen Henk Müller en Rob Ermers (O&D,1 mei), zegt de laatste: 'Wangedrag is trouwens ook cultuurbepaald. Ik veroordeel geen culturen.'    ...
    Rob Ermers blijft in zijn denken wel consequent. Op de opmerking van Müller dat onze minister Asscher eerwraak een 'ongelooflijk moeilijk probleem vindt dat niet in de Nederlandse cultuur past', antwoordt Rob Ermers dat wij onder andere stereotype opvattingen hebben over eerwraak en Marokkaanse jongens zien op hun beurt Nederlandse meisjes als hoerig.    ...
    Het idee dat Nederlandse meisjes 'hoeren' zijn, een uitlating die ik decennia hoorde uit de monden van veel van mijn islamitische leerlingen, berust niet op feiten maar is inderdaad een stereotype idee ingegeven door religie en cultuur.


Red.:   Kan het schunniger ...? Ja, de schunnigheid die de publicatie van deze feiten decennialang hebben tegengehouden.
    Ook in Amerika is er een verstikkende politike-correctheid, die er toe leidde dat de gekleurde misdaad niet aangepakt werd. Het was het resultaat was hetzlefde als je ziet in Nederland. Eerst even de analeidng voor de onthulling van de feiten:


Uit: De Volkskrant, 31-12-2014, van correspondent Arie Elshout

Hoe redt De Blasio zich uit protesten op Oudjaarsdag?

Op Oudejaarsavond willen demonstranten in tal van Amerikaanse steden weer de straat op gaan om te protesteren tegen de politie, die volgens hen zwarten en andere minderheden harder aanpakt dan blanken. ...
    Onder het motto 'Rock In The New Year Protests' zal onder andere in New York worden betoogd. Deze stad staat symbool voor de kracht waarmee het politiedebat Amerika heeft gespleten. Eerst was er de dood van Eric Garner, de ongewapende zwarte man die door een agent in een verstikkende houdgreep werd genomen na te zijn betrapt op de illegale verkoop van sigaretten. Vervolgens was er de moord op twee politieagenten door een zwarte man die zei Garners dood te willen wreken.    ...
    De ophef raakt aan twee, voor Amerika zeer gevoelige kwesties: de rassenverhoudingen en het belang van veiligheid en gezag. Elk vermoeden van achterstelling van zwarten roept steevast een reactie op. Tegelijkertijd is er de eeuwige angst voor geweld. ...


Red.:   Waarna pas helemaal aan het einde van het artikel de essentiële feiten:

  Politiechef Bill Bratton ... wijst erop dat zwarten en latino's 'disproportioneel' worden aangehouden omdat het geweld 'disproportioneel' voorkomt in de arme wijken waar ze wonen. Hij herinnert aan 'de slechte, oude tijd' waarin metropassagiers op het perron bij elkaar gingen staan om overvallers af te schrikken. Dat is nu niet meer zo, doordat de politie de orde herstelde in de miljoenenstad, aldus Bratton.

De zwarten en latino's zijn door hun gewelddadigheid een gevaar voor iedereen, en dat gevaar kan maar op één manier gestopt worden: door passend tegengeweld. En dat geldt in Nederland voor zwarte en Marokkanen. Zwarten en Marokkanen hebben in Nederland het openbaar vervoer onveilig gemaakt, en er is, net als in Amerika, maar één manier om het weer veilig te krijgen: de zwarten en Marokkanen er bij de geringste aanleiding met grof geweld uitslepen. En schieten daar waar het kan. Schieten op de tweede dag van de rellen in Londen had een week aan rellen bespaard. Eerst met rubber kogels, en dan met scherp en gericht. Het is het enige dat zwarte brandstichters en plunderaars begrijpen.
    De achterlijkheid van de allochtonen bedreigt de Nederland zelfs vanf het derde levensjaar:


Uit: De Volkskrant, 28-02-2015, column door Aleid Truijens

Peuters moeten spelen, het liefst met Lego

Van weinig dingen ben ik zo gelukkig geworden als van Lego. Dingen hè, geen mensen. Die mensen moest je er aanvankelijk zelf bij verzinnen. Later kwamen die prachtige poppetjes erbij. Die kun je van alles in de mond leggen en van plan laten zijn. Hun verlangens zijn de jouwe. Ze zetten geen stap buiten jouw wil. Dat is in het echte leven wel eens anders.
    Lego-mensen leven in tijden waarin ik ook wel had willen leven. Ze wonen in huizen waarvan ik droom en hebben beroepen waarvoor ik te stom, te laf of te saai ben. Ze zijn geen financial controller of communicatieadviseur, maar roverhoofdman, dierentuinoppasser, leeuwentemster, vorkheftruckchauffeur of piraat. Ze spreken een taal die iedereen verstaat.
     Lego toont de wereld zoals de Schepper haar voor ogen moet hebben gehad, voordat er iets lelijk misging. ...
    Peuters moeten spelen. Zij hebben, zoals Harriet Duurvoort onlangs terecht schreef, 'geen leerplicht, maar speelrecht'. Pedagogen zijn het erover eens dat voor peuters spelen leren ís; álles, taal, motoriek, techniek, mensenkennis, leren ze door spel, niet door reken- en taalwerkjes.    ...


Red.:   Een prachtig stukje Nederlandse en westerse cultuur: kinderen leren dingen te bouwen en te maken. Datgene wat al grotendeels gegroeid is in de Middeleeuwen, en tot volle wasdom gekomen daarna toen het ook voor niet-religieuze doeleinden ging worden ingezet.
    Een essentiële stap in het vormgeven van onze cultuur.
    Maar waarom deze herinnering? Daarom:

  Ik snap niets van dat plan van Diederik Samsom om alle driejarigen verplicht naar de voorschool te sturen

Het is heel duidelijk waar Diederik Samsom's plan om alle driejarigen verplicht naar de voorschool te sturen vandaan komt: de op die leeftijd al aanwezige en in de komende jaren nog verder groeiende achterstand van de allochtone kinderen. Daarom moet er een voorschool voor driejarigen komen. En daarom moet het verplicht worden, want als het vrijwillig is, doen die allochtonen het niet. De moslims sturen hun kinderen naar de koranschool uitleg of detail , en de creolen hebben helemaal niets met school en studeren uitleg of detail .
    Het is dus kiezen tussen het welzijn van de Nederlandse kinderen:
  Die magische tijd dat een kind, met één oog dichtgeknepen, totaal opgaat in een zelf verzonnen schaduwwereld duurt maar zo godvergeten kort. Daarna helpt de werkelijkheid hen ruw uit de droom. Laten we dat moment zo lang mogelijk uitstellen.

En een dubieuze kans op verbetering van het welzijn van de allochtone kinderen:
  ... dat plan van Diederik Samsom om alle driejarigen verplicht naar de voorschool te sturen, terwijl ongewis is of je daarmee achterstanden verkleint.

Maar Diederik Samsom heeft net als de allochtone kinderen de nomadische (Joodse) afkomst in het  bloed, dus diens keuze lag al eeuwig van tevoren vast.
    En weer een setje van die leuke cijfers:


Uit: GeenStijl.nl, 03-04-2015, door Van Rossem uitleg of detail

Muziekwetenschap. Waar gaan artiesten aan dood?...Een Australische onderzoekster heeft de doodsoorzaak van 12.665 muzikanten onderzocht, en daar is bovenstaande grafiek uitgerold. ...


Red.:   In eerste instantie onschuldig lijkend - de redactie had het bericht aanvankelijk overgeslagen. Maar kijk goed in de kolom "Homocide" - "Moord". Zo een beetje gokkend een gemiddelde doodsoorzaak van circa 4 procent. Behalve bij rappers. En bij hiphoppers. Waarvan de bedrijvers zijn vrijwel uitsluitend negers. En natuurlijk ook vermoord door mede-negers, want was het anders, dan stond het na het tweede geval met grote letters in de krant. En op de website van CNN.
    Lang leve de rap en hiphop. En lang leve de moordende negers.
    Terug naar de andere cultuurverrijkers. Aan de hand van een zeldzaam stukje openheid. Er is geen geschreven teks, dus u zult moeten luisteren. Het gaan over "loverboys" - het verschijnsel van pooierij door jongens. Normaliter kleurneutraal beschreven. Hier een keertje niet: De Nationale Misdaadmeter uitleg of detail (07-04-2015, kijk na 37:23 min., 41:53 min.). "De allochtone jongeren is een wat grotere groep". Die meiden zijn toch al hoeren". "Hun geweten gaat daarom een beetje weg". Dat "wat grotere groep" is bij 1 op de 20 moslims (neger) een 20 keer zo zware oververtegenwoordiging.  Oftewel: het is een allochtoon probleem. Overigens is dat "gewetenloze" goed getroffen: je ziet het zowel bij moslims uitleg of detail als negers uitleg of detail in sterk onrepresentatieve mate.
    Bij een andere kwestie die tegelijkertijd speelt: geweld in trein en de rest van het openbaar vervoer, wordt de allochtone component zorgvuldig verzwegen. "Voornamelijk zwartrijders" die het veroorzaken, zegt men. "Zwarte zwartrijders" zullen ze bedoelen. "Welke sukkel koopt er nu een kaartje van die white honkeys en duivelse ongelovigen".
    En dit is het gevolg van hun aanwezigheid:


Uit: De Volkskrant, 10-04-2015, ingezonden brief van Martin van den Berg, Utrecht

Geweld in de trein 2

Sander van Walsum (Commentaar, 8 april) vindt het afsluiten van stations om zwartrijders te weren een goede maatregel om het fysieke geweld in de trein terug te dringen. Hij erkent zelf al dat dit wel betekent dat het station daarmee aan de openbare ruimte wordt onttrokken, maar dat lijkt hij een gerechtvaardigde prijs te vinden en beter dan alternatieve maatregelen tegen 'spoorgeweld', zoals conducteurs met wapenstok en pepperspray.
    Zoals premier Rutte begon te knabbelen aan het geweldsmonopolie van de overheid met zijn 'ferme tikken door de burger toegebracht aan de inbreker in zijn huis' wordt het steeds meer gewoonte delen van de openbare ruimte te maken tot een soort dependance van de penitentiaire inrichting en openbaar groen bij een wooncomplex tot een binnentuin, die slechts toegankelijk is voor bewoners.
    Straks hebben we helemaal geen openbare ruimte meer en dus ook geen samenleving meer, maar zit iedere burger in een voor hem of haar passend 'resort'. ...


Red.:   Iets dat in landen al Amerika al is gebeurd: de beter-gesitueerde blanken zitten in gated communities waar onbevoegden, lees; negers en latino's, buiten worden gehouden.
    En kijk er eens:


Uit: Telegraaf.nl, 17-04-2015, door Arianne Mantel uitleg of detail

Onderzoekster pleit voor meer aandacht niet-westerse leerlingen

Migrantenkind vaker probleemkind

Kinderen van migranten vertonen al vanaf het begin van de basisschool meer opstandig, antisociaal gedrag en agressie dan hun Nederlandse klasgenoten.


Dat probleemgedrag blijft zo tot aan het einde van groep 8. Dit komt naar voren uit promotieonderzoek van Bouchra Ftitache, verbonden aan de Vrije Universiteit, onder 583 basisschoolkinderen.
    De onderzochte migrantenkinderen zijn voornamelijk van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst. ...


Red.:   Hè hè ... Open deuren intrappen. Maar toch goed dat het eindelijk eens in zijn volle openheid wordt gezegd: die culturen functioneren niet, omdat de mensen erin niet functioneren, ook sociaal en psychologisch gezien, en de kinderen die ze opvoeden worden grotendeels diezelfde eigenschappeen meegegeven, en die functioneren dus ook niet. Naar onze maatstaven. En dit onderzoek is qua cijfers daarvan ongetwijfeld nog een verzwakte versie:

  Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van meldingen van leerkrachten en klasgenoten.

En een bijzonder hoog percentage van de leerkrachten vergoelijkt de problemen met allochtonen, weet deze redactie uit vrij directe ervaring.
  „De grote effecten van etniciteit die zijn gevonden in probleemgedrag gedurende de hele basisschooltijd, kunnen als alarmerend beschouwd worden”, stelt ze in het onderzoek.

Tja ...
    Overigens, dat het een open deur is, blijkt nog eens hier:


Uit: GeenStijl.nl, 17-04-2015, door Johnny Quid uitleg of detail

Goh. Migrantenkind vaker kutkind

Volgens onderzoek op basisscholen zijn kinderen van migranten vaker probleemkinderen dan andere kinderen. Dank u wel voor het intrappen van deze open deur, onderzoekers. Kinderen van migranten zijn namelijk Third Culture Kids: kinderen die van huis uit in de ene cultuur staan, maar buiten de deur midden in een andere cultuur. Het onderzoek is gevoerd onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Niet de kinderen van welvarende expats waarvan de Third Culture Kids piekfijn begeleid worden op British en American Schools in Leiden en Wassenaar, zeg maar. Nee, het zijn Third Culture Kids van arme migrantenouders die vooral ernstig aan hun lot overgelaten worden en waarvan de cultuur van de ouders behoorlijk botst met de cultuur van de Nederlandse basisschool. Met kutgedrag tot gevolg, omdat dit soort migrantenkids van de constante cultuurclash geen idee meer hebben wat gewenst gedrag is, zich waarschijnlijk lager op de sociale ladder wanen en hun frustraties dus maar gaan externaliseren. Kun je ze moeilijk kwalijk nemen. Jezus, Bouchra Ftitache van de VU, dat had elke halfgare randdebiel je kunnen vertellen. ...


Red.: Wat een in- en in-trieste stand van zaken, dat je de psycho-sociologische analyse moet vinden op GeenStijl.nl ...
    Het volgende was al een aantal keren in het nieuws, maar er was even de tijd niet voor om het hier te plaatsen. Hier de laatste herinnering:


Uit: De Volkskrant, 18-05-2015, ingezonden brief van Michiel Dijkhuizen, Rotterdam

Plaats de poortjes bij de perrons

Het is voor mij als Rotterdammer moeilijk te begrijpen waarom de aandacht voor de poortjes bij Rotterdam Centraal steeds gaat over de zwartrijders en niet over de mensen die dagelijks worden belemmerd door deze poortjes.
    Ik ben de laatste die zal beweren dat vroeger alles beter was, maar om twintig euro aan een chipknip-/OV bedrijf te betalen alleen om langs een aantal winkels te lopen is echt niet te begrijpen. Dat kon vroeger wel.    ...
    Ik durf te wedden dat de winkels, die nu na de verbouwing veel meer huur moeten betalen dan vroeger, het ook niet fijn vinden dat iedere niet-reiziger nu niet meer langs kan komen. Het excuus dat er een andere tunnel (zonder winkels) is zal deze winkeleigenaren niet geruststellen.
    Daarnaast blijkt uit de verslaggeving dat de mensen die gepakt worden met zwartrijden aankomen bij Rotterdam en er niet van vertrekken.    ...


Red.:   Die verslaggeving liet zien hoe mensen over de poortjes sprongen het station in. Maar de beelden waren vaag. Opzettelijk vaag gemaakt. Want normale scherpe beelden zouden laten zien wat je nu ook al aan de motoriek kon zien: dit waren jonge mannen van de lichte en donkergetinte kunne. Nederlanders verliezen hun vrijheid door de overdaad aan zwarte zwarterijders. De Nederlander verliest zijn vrijheid en zijn cultuur door het zwarte gajes.
    En ook even vertraagd: de directe aanleiding:


Uit: De Volkskrant, 23-05-2015, ANP, redactie

Opnieuw conducteur in trein mishandeld door zwartrijder

Opnieuw is een conducteur van de Nederlandse Spoorwegen mishandeld in een trein. De verdachte is door de politie in Uitgeest (Noord-Holland) aangehouden en meegenomen. De conducteur heeft aangifte gedaan, aldus een woordvoerster van de NS.


De conducteur was zaterdagavond bezig met het controleren van de kaartjes. Toen hij de verdachte om zijn identiteitsbewijs vroeg, ging deze 'door het lint en ging slaan', aldus de woordvoerster.    ...


Red.:   Het mechanisme is als volgt: gekleurden komen hierheen omdat hun landen en culturen arm zijn. Die landen en culturen zijn arm, omdat die mensen niet kunnen omgan met een sociale matschppij en met openbare voorzieningen - ze zijn "asociaal". In Nederland gaan ze dus zwrtrijden. Dan worden ze betrpt door een conducteur. Dan treedt het twee proces in werking: die landen en culturen zijn mede zo arm vanwege het hebben van een respectcultuur. Respect op grond van ras, etnie, clan, familie uitleg of detail  - en religie. Dat is voor hen het belangrijkste in het leven. De betrappende conducteur tast hen aan in het belangrijkste in hun leven. Dus gaan ze door het lint. Niet allemaal, maar veel te veel:

  De laatste maanden zijn er veel meldingen gedaan van mishandeling van treinpersoneel. In april sloegen de vakbond, ov-bedrijven en overheid de handen ineen om een einde te maken aan dit geweld.

En het aantal meldingen is gestegen, niet omdat het aantal voorvallen is gestegen, maar omdat de meldingsontvangstbereidheid is gestegen - waardoor de meldingsbereidheid is gestegen. Zoals de hele bereidheid om dit soort meldingen te ontvangen is toegenomen bij elite en bestuurders sinds de aanslag op Charlie Hebdo en de reactie van de moslims uitleg of detail . Eerder had melden geen zin, omdat "men", leiding, bestuurders, elite, er toch niets mee wilde doen. "Dat is stigmatiserend ...". En daarvan is nog steeds een groot deel over, want bij de huidige meldingen als boven wordt de afkomst nog steeds zorgvuldig weggelaten. Op GeenStijl zijn dan de beelden te zien die het bevestigen: alweer een gekleurde die door het lint gaat uitleg of detail - omdat hij betrapt wordt.
    Vanuit het buitenland hoor en lees je natuurlijk wel de opvallende zaken als terrorisme, maar gewone cultuurbedreiging van de soort van hierboven heel weinig - te klein nieuws. En bovendien: censuur. Hier een uitzondering:


Uit: De Volkskrant, 07-07-2015, ANP.

Massale vechtpartij in zwembad Berlijn

Een vechtpartij tussen zestig jongens en jonge mannen heeft in de Duitse hoofdstad Berlijn geleid tot ontruiming van een zwembad. Zwembdeb in Berlijn staan bekend om de lichtgeraktheid van de gasten op warme dagen ...


Red.:   Hahaha ... 'gasten'. Allochtonen zal je bedoelen. Kijk maar:
  Ondanks maatregelen als wapencontroles bij de ingang ...

Wapens ... Allochtonen. Vermoedelijk met een hoge bijdrage van de Turken, en Koerden. Die vechtpartijen zijn heel wel mogelijk ook tussen allochtonen onderling.
    Kerst. Tijd voor onze culturele tradities. Heel rustgevend na die traditie van de moslims alhier: terreuraanslagen. Maar helaas:


Uit: De Volkskrant, 24-12-2015, door Steven Adolf, Peter Giesen

Spanje en Frankrijk zijn plotseling streng voor katholieken

Frankrijk en Spanje hebben hun eigen Zwarte Piet-discussie: wat te doen met de kerststal en Driekoningen? In Madrid zal een van de koningen vrouw zijn. En in Hayange is de zwarte koning Balthasar wit. Kibbelen rond de kribbe.

De optocht van Driekoningen is in Spanje een terugkerend feest in de eerste week van januari, dat grote gelijkenis vertoont met de intocht van Sinterklaas, inclusief strooigoed voor de verzamelde kinderschare. Maar kan een van de drie koningen ook een vrouw zijn, een koningin dus? Die vraag heeft geleid tot een rel in het Madrileense stadsbestuur, dat onder leiding staat van de progressieve burgemeester Manuela Carmena.
    ... Het leek zo'n goed idee: gelijke rechten voor man en vrouw. ...


Red.:   Gore smoezen van de linkse smeerlappen, natuurlijk. Het gaat ze om dit:
  Koning Melchior of koning Caspar komt in aanmerking om door een koningin te worden vervangen. Dat had het organiserend comité overigens zelf besloten, aldus het linkse stadsbestuur. Om de zaak niet verder te compliceren, is koning Balthasar geen kandidaat. Hij blijft ook dit jaar, zoals gebruikelijk, zwart.

Juist ja ...Die willen ze natuurlijk wit maken ... Voor de negers. Want dit hebben ze ook al gedaan ...:
  De Driekoningen-kwestie ligt gevoelig, nadat eerder deze maand al gesteggel uitbrak over het besluit om de traditionele kerststal weg te halen van de Plaza Mayor in het stadscentrum van Madrid.

... voor de moslims.
    En om te bewijzen dat dit een verdere aanval van de elite is:
  Horen Jozef, Maria en het kindeke Jezus thuis in het gemeentehuis, de mairie? Nee, vindt de Franse vereniging van burgemeesters. Als katholiek symbool is het kerststalletje strijdig met de laïcité, het seculiere karakter van de Franse overheid. Belachelijk, vinden tegenstanders. Het stalletje is een volkstraditie die de Franse identiteit onderstreept.

En ook daarvan weet iedereen onmiddellijk de reden:
  Door de opmars van de islam staat de laïcité onder druk, zeggen de burgemeesters. Zo onttrekt een zorgwekkend aantal islamitische meisjes zich aan gemengde zwem- en gymnastieklessen, met behulp van ten onrechte afgegeven doktersverklaringen.

Waartegen de elite dus niets onderneemt. Maar wel dit doet:
  Maar als we streng zijn voor moslims, redeneren de burgemeesters, moeten we ook streng zijn voor katholieken.

Een vuile leugen: ze zijn niet streng voor de moslims, want dan werd hun "De-hele-dag-door-kerststalletje", de moskee, onmiddellijk verboden. De enigen die streng zijn voor de islam, zijn dezen:
  Het advies ontlokte felle reacties: 'Het stalletje is een symbool van Frankrijk dat niet vergeet waar het vandaan komt. Deze hersenspoeling is nu wel genoeg geweest', aldus het republikeinse Kamerlid Valérie Boyer. 'Het staat buiten kijf dat het christendom een uitdrukking is van de Franse cultuur', schreven de Front National-burgemeesters van de Zuid-Franse plaatsen Fréjus, Cogolin en Le Luc in een boze brief waarin ze 'protesteren tegen het opgeven van al onze tradities en het doorsnijden van onze culturele wortels'.

Waartegen de Volkskrant al sinds de opkomst van de islam collaboreert ...:
  Wie de tegenstanders hoort, zou denken dat een eeuwenoude traditie overboord wordt gezet. Maar het kerststalletje in de mairie is een invented tradition, een bedachte traditie, constateerde het weekblad Marianne ...

...samen met de rest van de media.
    Burgers, kom in verzet tegen de elite en media die collaboreren met de msolims, die uw kindren doodschieten.
    Ondertussen gepasseerd: de massa-aanranding in Keulen met oudjaaar. En in nog een aantel andere West-Europese steden. Eén van de bij-effecten: de censuur op dit soort berichten wordt deels opgeheven:


Uit: Volkskrant.nl, 18-01-2016, redactie

Deense nachtclubs weren vluchtelingen die geen Deens, Engels of Duits spreken

Diverse bars en nachtclubs in Denemarken eisen van bezoekers dat ze het Deens beheersen, dan wel Engels of Duits. De taalmaatregel volgt op steeds meer meldingen van mannelijke vluchtelingen en asielzoekers die vrouwelijke gasten lastigvallen in Deense nachtclubs. Dit schrijft de Deense krant The Local.


Vrouwen in zeker drie Deense steden hebben de afgelopen dagen gemeld dat ze zich 's nachts ongemakkelijk voelden door de manier waarop vluchtelingen en asielzoekers zich in bars en clubs gedragen. In Thisted en Haderslev en Sønderborg verklaarden vrouwen dat vluchtelingen en asielzoekers agressief gedrag vertoonden. Ook zouden ze vrouwen op straat en op de dansvloer hebben betast en accepteerden geen 'nee'.   ...


Red.:    Net als in Nederland, dus. Alleen werd dat keihard in de doofpot gestopt. Net als Keulen aanvankelijk in de doofpot werd gestopt maar daar uit ontsnapt omt het te groot was en terecht kwam op het op het internet. En op de deksel van doofpot zitten de dikke lichamen van dit soort lieden:
  De taalmaatregel van nachtclubs heeft in Denemarken ook tot felle kritiek geleid. Volgens Claus Juul van Amnesty International is het weigeren van gasten simpelweg omdat ze geen Deens, Engels of Duits spreken pure discriminatie.

Waarop er maar één reactie is: "Lang leve de pure discriminatie!"
    En op die deksel zitten en zitten ook nog steeds de dikke lichamen van de lieden van de Volkskrant - dat dit bericht er door komt, is omdat ze weten dat het nu in andere media komt.
    Een ervaringsdeskundige maakt een lijstje van problemen:


Uit: De Volkskrant, 04-02-2016, door Antoinette van der Maas, Den Haag

Ik geef ze al tien jaar les, maar ik ben lucht voor ze

... Ik ben in 1944 geboren in Rotterdam en heb sindsdien Nederland onherkenbaar zien veranderen - en de laatste tijd gaat het een beetje snel. Er is veel wat ik niet begrijp en daar word ik onzeker van. Sommige kennissen zeggen: 'Ik voel me in mijn eigen stad niet meer thuis.'    ...
    Ik geef al tien jaar fietsles, taalles en gezinsondersteuning aan nieuwe Nederlanders (vrouwen). Na een verblijf van twintig, dertig jaar in Nederland kom ik hen voor het eerst tegen en dan kunnen ze niet fietsen en ze spreken zeer gebrekkig Nederlands, en ik heb het niet over een accent. Ze laten zich niet zien op de school van hun kinderen. Ze doen niet aan lichaamsbeweging, zijn vaak ziek en hebben flink overgewicht.
    Ik word hun vriendin, hun steun en toeverlaat ...
    Maar in het centrum van deze mooie stad word ik op het fietspad links en rechts ingehaald door agressieve donkere jongens op scooters. In het warenhuis blokkeren vrouwen met hoofddoeken de roltrap. Iedereen gooit zijn afval gewoon op straat; plakkaten ingedroogde kauwgom bij de bioscopen en cafetaria's, allerlei verpakkingen van junkfood. Niemand kijkt me in de ogen of glimlacht naar me. Niemand zegt sorry als ze in de weg lopen. Ik ben lucht voor hen.
    'Mijn' kinderen, vooral de jongetjes, lijken nooit gecorrigeerd te worden. Vaak neem ik hen in de schoolvakanties mee om iets leuks te gaan doen, en bijna net zo vaak ga ik eerder naar huis terug dan gepland, omdat ze zich in de openbare ruimte zo misdragen. Ze gooien hout en stenen naar de eendjes in het park. Ze zeuren om snoep, ijs en dure spullen. Ooit haalden kleine kinderen achter mijn rug geld uit mijn portemonnee. Ooit boog een jongetje van 4 mijn pink expres keihard en pijnlijk naar achteren, omdat ik hem verbood mijn bril te verbuigen.
    Toch blijf ik iedereen door dik en dun verdedigen tegenover mijn kennissenkring. Ik heb tien jaar lang bol gestaan van begrip. Maar ik word er een beetje moe van dat ik geen vooruitgang zie. ...


Red.:    Maar dat is natuurlijk allemaal de schuld van de Nederlanders ...
    Een heel enkel gevalletje uit een heel lange lijst, langsgekomen bij Opsporing Verzocht van 09-02-2016: lichtgetintiërs hebben blanke bejaarden met veel geweld overvallen. Het grote aantal van dit soort gevallen is op zich al ruim genoeg om  hele groep uit te zetten. Zorg voor veiligheid van onze bejaarden gaat voor alles. Er is maar één manier om hier voor zorgen: alle Marokkanen eruit zetten. Bejaarden gaan oneindig ver voor Marokkanen.
     Nog een voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 13-02-2016, van verslaggever Joris Zwetsloot

Contant geld moet de bus uit

Het Amsterdamse busvervoer wordt geteisterd door gewapende overvallen. Na het zoveelste incident besloot vervoerder GVB deze week te stoppen met de verkoop van dagkaarten in de bussen. 'Uit angst en machteloosheid' legden tachtig chauffeurs vrijdagochtend spontaan hun werk neer in epicentrum Amsterdam Noord, waar vijf van de zes overvallen waren.
    Woensdagavondavond was het zesde incident in drie maanden waarbij buschauffeurs hun geldlade moesten inleveren onder bedreiging van messen en vuurwapens. Bij twee overvallen kwam 'een soort van shotgun' te pas, volgens de Amsterdamse politie. Daarvoor is een jongen van 15 jaar aangehouden. In vier van de zes zaken zijn inmiddels aanhoudingen verricht. Bij de laatste overval werd een chauffeur bedreigd met een groot mes door twee jongens met witte clownsmaskers. Die daders zijn nog op vrije voeten.    ...


Red.:   Van twee overvallen waren er beelden in de media. Uit accent en motoriek: moslims en negers. De rest: natuurijk ook moslims en negers ('epicentrum Amsterdam Noord'). Slachtoffers: blanken. Conclusie uitleg of detail : blanken zijn de nieuwe Joden. Dus moslims en negers zijn de nieuwe nazi's.
    Geen christelijke symbolen in de kerstversiering, geen Zwarte Piet, nu volgt:


Uit: De Volkskrant, 01-03-2016, van verslaggever Joris Zwetsloot

Maakt Hema met verstop-eitjes knieval voor islam?

De H van Hema staat sinds dit weekend niet meer voor Hollandsche, maar voor Halal. Dat is in ieder geval de ad-hoc-analyse van ... Twitteraars na het zien van een foto met de term 'verstopeieren' boven een bak met Hema-chocolade-eitjes voor het paasfeest.    ....


Red.:   Helemaal niet waar, hè HEMA en Volkskrant...

  Hema vindt het 'jammer' dat mensen twijfelen aan hun 'oprechtheid'.


Net als de bewering dat men iets aan Zwarte Piet probeert te doen niet waar is. Allemaal gelogen! Door ...:
   ... cultureel nationalistische Twitteraars . ... De H stond ooit voor Hollands, maar nu voor Halal, twitterde Provinciale Statenlid René Dercksen voor de PVV in Utrecht vrijdag.

Allemaal leugens van cultureel-nationalisten en PVV'ers. Net als de bewering dat hier sprake is van verraad aan cultureel-nationalisten die uit cultureel andere streken hierheen gekomen zijn om onze cultuur af te wijzen dus om op ons te komen parasiteren.
      Een samenvatting uit bijzonder onverdachte hoek, namelijk de zeer gematigde en "Alles bij elkaar houden" columniste Aleid Truijens die voornamelijk over onderwijs en literatuur schrijft:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2016, column door Aleid Truijens

Verontwaardiging

Matzes bij het paasontbijt op school, kan dat nog wel? Matzes, traditioneel ongerezen Joods brood. De firma Hollandia, die ze fabriceert, deed ze deze week cadeau aan 150 basisscholen in Twente.
    Daar zitten in de buurt van Enschede en Almelo vast veel scholen met moslimleerlingen bij. Heten die bleke schijven op hun scholen nu 'paascrackers'? Of nee, gewoon 'crackers'? Te nuttigen met je gevonden verstop-eitjes, naast een vaas met vrolijke 'voorjaarstakken'? Aan de sullige paashaas met zijn mandje kleeft ongetwijfeld ook een of ander foute voorgeschiedenis.
    Je kunt als leerkracht natuurlijk heel dapper niet meedoen aan dat gezeur en ouderwets Pasen vieren. Grote kans dat je dan de directie of het bestuur op je dak krijgt, of boze ouders. Dat gebeurt trouwens ook als je met alle mogelijke gekwetstheden rekening houdt, want dan ben je laf en policor. Met Pasen is het op eieren lopen. Net als met Kerstmis en Sinterklaas. En met maatschappijleer en geschiedenis. Met grappen. Met alles eigenlijk. Dat is de pech van onze tijd: fout zit je altijd.
    De discussie over verkwanselen van christelijke feestdagen en joods-christelijke tradities, verstop-eitjes en korte rokjes op een stadsdeelkantoor lijkt schattig en onbenullig sinds de hel van Brussel van afgelopen dinsdag.


Red.:    Ze terroriseren onze cultuur, én ze terroriseren ons fysieke leven.
    Dat laatste:


Uit: De Volkskrant, 05-04-2016, van verslaggever Marcel van Lieshout

Rechter staat busstaking toe

Buschauffeurs van Connexxion in Almere zijn vanmorgen enkele uren in staking gegaan. ...
    Bussen in Almere worden geteisterd door incidenten. ...
    Ook elders in Nederland willen vakbonden bereiken dat bij de aanbesteding van openbaar vervoer meer veiligheidsmaatregelen voor het personeel worden geëist. Afgelopen maand werden in Tilburg, Den Bosch en Amersfoort buschauffeurs onder bedreiging van wapens overvallen. ...


Red.:    Waarom staat hier niet in de kop "Allochtonen teisteren openbaar vervoer"? Omdat het woord "allochtonen" in de ban is gedaan door de Volkskrant. Daarom stellen we hier een alternatief voor: "Zwarten teisteren openbaar vervoer". En zeg nou zelf ... Dat staat toch inderdaad veel beter ...?
    Weer eens een signaal hoe vroeg het al gebeurt:


Uit: GeenStijl.nl, 20-04-2016, door Van Rossem uitleg of detail

Moslimkinderen steken dieren ogen uit in zandbakHet debat over de onderwijskloof begint niet bij de PvdA en ook niet op voorpagina van de Volkskrant. Die begint in de rubriek Post van de Dag in het Algemeen Dagblad. Of liever: in de zandbak van de lokale speeltuin. ... Het echte probleem staat niet in de geschriften van het beleid gegoten. Het echte probleem staat in de geschriften van de Koran en de tweedeling die daardoor ontstaat, wordt bestreden met de verkeerde middelen: door ons aan te passen aan de meest minderwaardige culturele keuze. Een ons bekende Vlaamse twitteraar zou zeggen: "Maar wat is dat dan, die #islamisering?" Wel, dit.


Red.:   Nogmaals: het probleem is een weerzinwekkende ideologie die sociale en culturele achterlijkheid veroorzaakt. De eerste reageerder gaf ook meteen de oplossing:
  Terug naar zandbak van herkomst!
yamahaha | 20-04-16 | 10:12

Amen.
    Iemand mocht iets heel stoms schrijven in de Volkskrant, waarop ze wel een weerwoord moesten toelaten:


Uit: Volkskrant.nl, 04-08-2016, door Rob de Jong, fractievoorzitter VVD Haarlem

Heel logisch dat homo's rechtser worden

In 'Bang? Vlucht niet in homonationalisme' betogen Ayla Schneiders en Lisa Weeda dat de politieke voorkeur van de lhbt-gemeenschap verschuift. Dit zou volgens hen kunnen leiden tot een conservatief en xenofoob Nederland. Een volstrekt idiote redenering, betoogt Rob de Jong.

Tussentitels: Is de angst voor stigmatisering zo groot dat je homofobie maar tolereert? Blijkbaar -  Rob de Jong
We importeren intolerantie - Rob de Jong

Ayla Schneiders en Lisa Weeda zien een tendens dat homo's steeds rechtser worden. Zo stemt 30 procent van de Franse gaykoppels op het Front National en kan in ons land de PVV rekenen op maar liefst 21 procent van de homo-vote. En daar zijn ze verbaasd over. Want zo stellen ze: 'Kies je voor een progressief, verbindend, open en tolerant Nederland of voor een conservatief en xenofoob Nederland?' Een volstrekt idiote redenering.
    De verrechtsing onder homo's is een logisch en onvermijdelijk gevolg van de zwakke en toegevende houding van linkse partijen die, als het erop aankomt, altijd partij zullen kiezen vóór nieuwkomers in dit land met vaak intolerante godsdienstige overtuigingen en tégen de rechten van de homo's in ons land die lang gestreden hebben voor hun eigen vrijheid.
    In Amsterdam loop je niet meer hand-in-hand over straat. Homofobie is sterk aanwezig onder grote groepen immigranten zoals Somaliërs. Islam en homoseksualiteit: ik hoef het u niet uit te leggen. Homo's kunnen weer terug in de kast. Maar het antwoord van progressief Nederland is versleten. Holle woorden als 'verbinden' en 'tolerantie' moeten onze vrijheidsrechten veilig stellen. Maar als puntje bij paaltje komt wordt er vooral veel weggekeken en moeten we gewoon begrip hebben voor de moeizame relatie van andere culturen met homoseksualiteit.    ...
    Zo lang we te maken hebben met massale immigratie van mensen uit landen waar homo's als minderwaardig worden behandeld, en die dat in hun culturele of religieuze overtuigingen meenemen, wordt de situatie voor homo's in ons land elke dag slechter. Daar helpt een bootjesparade niet meer. We importeren intolerantie.    ...
    Het zwakke verhaald van Schneiders en Weeda ...
    Ze vergeten dat er maar één vrijheid is. Na de homorechten staan andere rechten op het spel. Vrouwenrechten bijvoorbeeld. Het is tijd voor een duidelijk geluid. Wegkijken kan niet meer.


Red.:   Waarheden te schokkend om de publiceren in de papieren krant.
    Er zijn al eerder gevallen langsgekomen van de invoer van het concpets van de (bloed)wraak in Nederland door de moslims. Bij de schietpartij in het winkelcentrum van Alphen aan de Rijn vielen ook allochtone slachtoffers. Allochtone advocaten gingen proberen de politie en de vader van de geestelijk gestoorde schutter te vervolgen. En er waren er nog veem meer. En nu een bijzonder navrant geval; de zaak: een simpel geval van verdrinking van een kind. Komt helaas met enige regelmaat voor. Maar in de media werd al meteen met meer nadrukkelijkheid de zieligheidsfactor uitgerold. En snel daarna werden de eerste vermoedens bevestigd: het ging om een allochtoon geval. Redelijk recente asielzoekers. Moslims. Ouders spreken geen Nederlands. En, voorspelde deze redactie: die willen wraak. Want moslim uitleg of detail . En, voorspelde deze redactie: de juristerij gaat daaraan toegeven. Want corrupt uitleg of detail . Hier is het bericht:


Uit: De Volkskrant, 06-08-2016, van verslaggevers Kaya Bouma, Willem Feenstra

Badmeesters en docenten van verdronken meisje vervolgd

De beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om drie leraren en twee badmeesters te vervolgen voor de dood van een 9-jarig meisje in een zwembad in Rhenen ...
    Tijdens het omkleden met klasgenoten kwam de Syrische vluchteling Salam in september 2015 om onduidelijke redenen in het zwembad terecht. Een badmeester vond haar op de bodem tijdens een ronde. Uit onderzoek bleek dat ze daar minimaal een kwartier had gelegen. In het ziekenhuis overleed ze.
    Deze week maakte het OM bekend de leraren en badmeesters te willen vervolgen voor dood door schuld en grove nalatigheid. Een unieke zaak, tot nu toe werd in zulke gevallen de school of het zwembad verantwoordelijk gehouden.    ...


Red.:   De aanwezigheid van moslims leidt tot een wraakcultuur.
    Een aardig statistisch gegeven:


Uit: De Volkskrant, 11-11-2016, door Elsbeth Stoker

In vinex minder last van inbraak

Het leven is veilig in de Vinex. Dat blijkt uit het derde deel van de vinextrilogie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vrijdag gepubliceerde cijfers laten zien dat bewoners van vinexwijken minder last hebben van diefstal, vernielingen of geweldsmisdrijven. Ze voelen zich bovendien veiliger dan mensen elders in het land.
    Uit de derde, en vooralsnog laatste, CBS-studie naar het leven van de bijna 800 duizend vinexbewoners blijkt dat in deze wijken in 2015 28 misdrijven per duizend inwoners werden geregistreerd. Gemiddeld worden in Nederland 57 misdrijven per duizend inwoners gemeld bij de politie.    ...


Red.:   Je vraagt je af waarom ze dit publiceren want iedereen weet waarom dit is: veel minder allochtonen, dus ze vallen meteen op. Maar hier is de verklaring van die publicatie:
  Op de vraag waarom het relatief veilig is in de vinex kan CBS-demograaf Jan Latten alleen een hypothetisch antwoord geven.

Brullen van de lach!!!
    Maar dat kon eigenlijk ook niet anders, want dit is ook de man die de term "allochtoon" afschaft, omdat die "stigmatiserend" zou zijn - dus niet weergevend zijn werkelijkheid: de allochtoon is gelijkwaardig.
    Bericht:


Uit:  Telegraaf.nl, 29-11-2016. uitleg of detail

Amsterdam wil gesis op straat straffen

Het Amsterdamse stadsbestuur wil een einde maken aan straatintimidatie. Zo wordt bijvoorbeeld gesis strafbaar als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. De Algemene Plaatselijke Verordening moet hiervoor worden aangepast.

Het college steunt een initiatiefvoorstel van de VVD en het CDA en wil hiermee zichtbaar maken dat Amsterdam „geen enkele vorm van straatintimidatie tolereert.” ...


Red.:   En dat het ernstig is, kan je al afleiden uit het feit dat Amsterdam er mee komt. Hoe erg? Zo erg dat zelfs de Volkskrant zich gedwongen voelt erover te berichten:


Uit: De Volkskrant, 30-11-2016, door Tjerk Gualthérie van Weezel

Amsterdam wil gesis op straat straffen

...    Zes op de tien Amsterdamse vrouwen heeft afgelopen jaar minimaal een keer last gehad van straatintimidatie, van nafluiten tot betasting of in het nauw drijven. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek dat het college deze zomer liet uitvoeren. Onder vrouwen tussen de 15 en 34 jaar hebben zelfs acht op de tien er het afgelopen jaar mee te maken gehad.    ...


Red.:   Het is een complex en er is maar één oplossing: allemaal het land uit.
    Amsterdam, Rotterdam ...:


Uit: Telegraaf.nl, 12-12-2016. uitleg of detail

Rotterdamse politie is schietpartijen beu

De Rotterdamse politie heeft een speciaal team geformeerd dat een einde moet maken aan een reeks schietpartijen in het zuidelijke stadsdeel. Een groep van twintig rechercheurs onderzoekt de recente incidenten in Rotterdam-Zuid.
    Volgens korpschef Frank Paauw „kan het niet zo zijn dat deze schietincidenten het Rotterdamse straatbeeld op Zuid gaan bepalen”. Hij kondigt een hard optreden aan tegen de daders en belooft het illegaal wapenbezit aan te pakken. ...


Red.:   Er is maar één oplossing: allemaal het land uit.
    Even nog een bevestiging hoe erg de straatterreur jegens blanke vrouwen is:


Uit: De Volkskrant, 16-02-2017, door Sacha Kester, Remco Meijer, Dion Mebius

Tussen vlijen en intimideren

Vrouwen op straat lastigvallen moet strafbaar worden, PvdA-Kamerlid Marcouch. Woensdag diende hij hiervoor een initiatiefwet in. ...


Red.:   Verdere toelichting eigenlijk overbodig ... De PvdA ... Toch nog een voorbeeldje:

  ... Roos Fountain (27). Ze hoort als tienerleider in Nieuw-West namens de Protestantse kerkorganisatie PKN veel verhalen van geïntimideerde meisjes. ...
    Bij meisjes kunnen vervelende incidenten namelijk blijvende psychologische schade aanrichten, zegt ze. 'Een van hen vertelde me laatst dat haar stuur was vastgepakt door een jongen bij het wegfietsen. Sindsdien laat ze zich afzetten en ophalen door haar ouders. Zoveel effect kan intimidatie hebben.'

Waar zou die voortdurende sterker wordende segregatie toch vandaan komen ...?
    En hier het bijbehorende onderzoek:


Uit: De Volkskrant, 22-02-2017, door Bart Dirks

Interview | Tamar Fischer, criminoloog

'Stop intimidatie normaal te vinden'

De Erasmus Universiteit deed onderzoek naar seksuele straatintimidatie in Rotterdam. Er is veel gewenning, maar vrouwen passen wel hun gedrag aan.

Van complimenten, fluiten, sissen, klakken en staren tot naroepen, beledigen, om seks vragen, achternalopen en zelfs in het nauw drijven: vrijwel alle Rotterdamse vrouwen tussen de 18 en 45 jaar die meewerkten aan een onderzoek van de Erasmus Universiteit, hebben op straat ervaring met seksueel getinte toenadering. Bijna de helft ervaart dat als intimiderend.
    'Er is veel gewenning, veel vrouwen weten niet beter', concludeert criminoloog Tamar Fischer. 'Tegelijk passen ze hun gedrag aan. Ze vermijden oogcontact of mijden 's avonds bepaalde plekken. Of ze doen net alsof ze aan het bellen zijn.'
    Het thema speelt landelijk. ... Voor de gemeente Rotterdam brachten Tamar Fischer en haar collega Natascha Sprado het fenomeen in kaart. Ze spraken met tientallen vrouwen, agenten en buurtwerkers en enquêteerden 1.186 vrouwen. 'Overal hoorden we: wat goed dat er aandacht voor komt. Het leeft echt.'    ...

Wie zijn de plegers?
'Het gebeurt ongeveer even vaak door individuele plegers als in groepsverband. Iets vaker zijn het jongeren, en het zijn bijna altijd onbekenden.'

De gemeente deed aanvullend onderzoek naar de herkomst van de plegers. Dat zouden vaak mannen van Marokkaanse en Antilliaans-Arubaanse komaf zijn. Waarom stelde u die vraag niet zelf?


Red.:   Een maatstaf voor de betrouwbaarheid van de gegevens: er is zelfs politiek-correcte verdoezeld. Oftewel: het is allemaal bijzonder ernstig,
    En wat is eraan te doen:
  Helpt het om seksuele intimidatie strafbaar te stellen en boetes uit te delen? Amsterdam besloot al tot een 'sisverbod'.
'Boetes of straffen kunnen een effect hebben, maar opvallend is dat die oplossing nauwelijks wordt genoemd door de vrouwen en professionals die we hebben ondervraagd. Ze verwachten er weinig heil van, juist omdat het zich ook voordoet op plekken waar je niet zo snel een agent of handhaver in de buurt hebt.
    'België heeft sinds 2014 een antiseksismewet, maar daar zijn weinig aangiftes en nog geen vervolgingen geweest. In Nederland wordt er al weinig aangifte gedaan van strafbare feiten zoals aanranding of bedreiging, laat staan van seksuele straatintimidatie. Het heeft weinig prioriteit bij de politie.'

Wat is een betere oplossing?
...    'Het allerbelangrijkste is dat we stoppen seksuele intimidatie op straat normaal te vinden. Vrouwen hoeven dit niet zomaar te laten gebeuren. Tegelijk hebben we veel gehoord: ga niet over de top reageren, dat werkt averechts.'

Oftewel: volgens de onderzoekers niets. Verstandige mensen weten beter, want dit is slechts een deeltje van het probleem. Een probleem zo groot dat er slechts één vreedzame oplossing is: remigratie.

Volgende geval (elsevier.nl, 20-04-2017, door Milan Bruynzeel uitleg of detail ):
  Haags zwembad geterroriseerd door aanranders en vandalen

In Den Haag slaan medewerkers van zwembad het Zuiderpark alarm. Het zwembad wordt geterroriseerd door een groep jongeren die spullen slopen en vrouwen aanranden.

De radiozender Den Haag FM interviewde een bezoekster van het zwembad. De vrouw, die anoniem wil blijven, spreekt van een uiterst onaangename sfeer in het Zuiderpark. Er zouden mannen rondhangen die niet komen om te zwemmen. Ook werd de vrouw aangerand in het zwembad.
    Een ander slachtoffer, de 22-jarige Sharon, werd samen met een vriendin belaagd door een groep Marokkaanse jongeren. Een van de jongens trok Sharon een kleedhokje in, zoende haar en sloeg haar in het gezicht.
    Om aandacht te krijgen voor het wangedrag schreven medewerkers van het zwembad een brandbrief aan de Haagse gemeenteraadsfractie Groep de Mos. ‘Jonge meiden zijn niet veilig in het zwembad,’ schrijft een van de medewerkers. Ook wordt het zwembadpersoneel uitgescholden, geïntimideerd en bespuugd.
    De politie rukt geregeld uit om jongeren het zwembad uit te zetten of te arresteren. Het zwembadpersoneel zou vrouwelijke badgasten aanraden zich ‘niet uitdagend’ te kleden. De medewerkers stelden al eerder de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de gemeente Den Haag op de hoogte, maar die zou de misstanden in de doofpot stoppen.    ...

Maar de ergste terroristen zijn natuurlijk de bestuurders die dit soort dingen bedekken en goedpraten, in dit geval de PvdA-hindoe Rabin Baldewsingh uitleg of detail . Dit zijn lieden die onze blanke Nederlandse meisjes en vrouwen uit aan de barbaren uit de Rif en Anatolië. Deze kerels moeten voor een tribunaal, en voor gevallen als Baldewsingh gevolgd door uitzetting.

Vervolgje (GeenStijl, 26-04-2017, door Ronaldo uitleg of detail ):
  Antropologie in Trouw: 'Seks mag niet van Allah, behalve met meisjes in strakke leggings'Zei er daar iemand 'zwembad-jihad'? Bij de krant van Perdiep Ramesars Nederland zijn ze het zwembad ingedoken en kwamen ze Ahmed, Mehmet en Ilyas (achternamen bij de redactie bekend) tegen. Ahmed, Mehmet en Ilyas zijn 16 jaar en leggen u even uit hoe de wereld in elkaar zit. Stukje sociologie: "Ik wil niet etnisch profileren, maar christelijke mensen zijn minder gehecht aan het geloof dan islamitische mensen." Ilyas: "Wij bidden vijf keer per dag. De Nederlanders zijn alleen op zondag en woensdag met hun geloof bezig." Stukje biologie: "Van ons geloof mogen we niet met meisjes omgaan. Maar Nederlanders hebben schijt, die doen alles wat ze willen. Sommige meisjes sturen naaktfoto's of ze geven hoofd* voor geld en aandacht." Stukje theologie: "Als hij bidt, vraagt Mehmet soms vergiffenis voor de dingen die hij met meisjes doet. Want hij weet: seks voor het huwelijk mag niet. "Allah weet wat je doet. Maar Allah weet ook dat het in Turkije heel anders is dan hier. Daar zie je geen meisjes in strakke leggings." Stukje economie: "Eén les: laat het meisje die 2 euro voor de cabine betalen. Zodra jij betaalt, gaat ze je altijd om geld vragen." En een stukje sociaal-psychologie: "Als ze niet wil, dan benader ik haar niet", zegt Mehmet. Hij wil niet racistisch overkomen, maar: "Alleen negers doen dat. Die pushen." ...

Dit is zelf-rapportage, dus moet met een correctie-factor voor sociaal-gewenst antwoorden vermenigvuldigd worden. Die factor valt in te schatten aan de hand van het percentage zusjes dat de broertjes meenemen naar het zwembad. Het is ongewtijfeld niet gemeten, maar ligt naar alle bekende feiten onder de 1 op 10. Het gedrag is dus minstens 10 keer zo erg als geschetst. Oftewel: is die van terreur.
    Dit gajes moet zo snel mogelijk het land uitgetrapt worden.

Nog een argument (De Volkskrant, 04-05-2017, Mac van Dinther en Livia Benders):
  Plofkraak bij de buren, doodeng

Bij overvallen op geldautomaten wordt steeds meer geweld gebruikt. Om het risico voor omwonenden en winkels te beperken, nemen banken nu maatregelen. Automaten worden gesloten of 's nachts bewaakt.

Dit gajes moet zo snel mogelijk het land uitgetrapt worden.

Nog een argument (GeenStijl.nl, 10-05-2017, door Pritt Stift uitleg of detail):
  Bingo. StreepjesBelgen achter aanranding Mechelen
 


Kan iemand die akelige rechtspopulistische avondlandouder even uitleggen dat ook in Belgistan het woord 'allochtoon' not done is? Verder zitten we klaar voor een tsunami aan columns, opinies, pamfletten, kamervragen, tv-repo's, mediajuristen, radio-geblaat, nog meer Twitter-billen en VrijNederland-onzin over meisjesvernederende Streepjes-Belgen. Komt u maar door.

Dit gajes moet zo snel mogelijk het land uitgetrapt worden. Tezamen met het gajes dat spreekt van 'een vervelend incident'.

Nog een bijzonder gevaarlijke trend (telegraaf.nl, 22-05-2017, door Jelmer Geerds):
  Toezicht schooluitjes staat ter discussie

Hoe kon het zijn dat de 9-jarige ... uit Rhenen op 21 september 2015 zeker tien minuten lang uit het oog van twee leerkrachten en drie badmeesters raakte en verdronk? Maandag begint bij de rechtbank in Utrecht het beladen proces tegen de vijf toezichthouders, die door het Openbaar Ministerie ernstige nalatigheid met de dood tot gevolg ten laste wordt gelegd.    ...
    Bijzonder aan de strafzaak tegen onderwijs- en zwembadpersoneel is echter dat het Openbaar Ministerie in het Rhenense zwembaddrama individuele personen vervolgt. Tot dusverre was altijd de school aansprakelijk voor ongelukken of schade waarbij docenten betrokken waren.    ...

En waarom nu voor het eerst een proces waar er eindeloos veel eerder kinderen zijn verdronken in dit soort situaties? Daarom:
  ... de door verdriet overmande familie van het ... meisje ...

Een gore leugen,natuurlijk, dit ... Alsof de ouders van al die eerdere gevallen niet door verdriet waren overmand. De ware oorzaak staat hier:
  ... de...  familie van het Syrische meisje ...

Syrië: religieus en etnisch sektarisme. Clans. Stammen. Wraakzucht.
    Zie ook de vervolging van de ouders an seriemoordenaar Tristan V. door allochtone slachtoffers en allochtone advocaten. De ouders van ... Clans. Stammen. Wraakzucht.
    Die lui MOETEN eruit getrapt worden, voor ze onze hele maatschappij verzieken.

Nog een vervolg van de zwembadenterreur (de Volkskrant, 26-05-2017, door Kaya Bouma):
  Geen pasje? Dan kom je het zwembad niet meer in

Den Haag wil pasjes bij de zwembaden om lastige  jongeren te weren. Het De Mirandabad in Amsterdam heeft ze al. Maar overlast aanpakken vraagt meer dan pasjesger met pasjes.


Tussentitel: Zwembaden zijn de maatschappij in het klein. Ook problemen komen mee naar binnen - Marjolein van Tiggelen - Nationaal Platform Zwembaden

Juist ja ... Die problemen moeten we Hopla! het zwembad en het land uit ophoepelen. Vindt zelfs de vijfde-colonne-wethouder:
  'De samenleving verandert en verhardt', schrijft Baldewsingh in een brief aan de gemeenteraad, 'dat zien we weerspiegeld in zwembad Zuiderpark.'

Dus terug naar de zachte maatschappij zonder die riffijnen en Anatoliërs, en de hindoe-wethouder mag mee om daar orde te houden.

Nog een uitstekende reden (de Volkskrant, 02-05-2017, door Mark Misérus, Ike Teuling):
  Schoolzwemmen kopje onder

32 procent van de basisscholen biedt zwemmen aan in het lespakket, tegen 90 procent in 1991. Vanwege de kosten, maar ook de dood van het Syrische meisje Salam speelt een rol. Vrees voor verantwoordelijkheid.


... In Utrecht haken vier basisscholen af met zwemlessen, mede vanwege de dood van het 9-jarige meisje Salam. Dinsdag beslist de rechter of straffen op zijn plaats zijn voor de badmeesters en leerkrachten die volgens het OM schuldig zijn aan de verdrinking van het Syrische meisje in september 2015 in een zwembad in Rhenen. De kans bestaat dat de uitspraak een nieuwe knauw betekent voor de toch al tanende populariteit van het schoolzwemmen.    ...

En dat omdat de befproleten van het OM uitleg of detail tegemoet zijn gekomen aan de eisen tot wraak uitleg of detail van de barbaren uitleg of detail uit het Midden-Oosten.

U dacht alles al gezien te hebben ...? Ook nu weer blijkt het nog steeds te werken ... Het "Het kan altijd erger..." (de Volkskrant, 03-05-2017, door Pieter Tops en Jan Tromp):
  Jongeren in de georganiseerde misdaad

Criminelen op het schoolplein

Over dat eerste woord, uit Termen, kort :
  Jongere
Eufemisme voor allochtone crimineel of crimineel in wording. Alternatief: eufemisme voor jonge gekleurde immigrant die Nederland haat. Zie hier uitleg of detail .

De onderkop:
  Schoolmeisjes worden geronseld voor prostitutie, jongeren ingezet als drugskoeriers: criminele bendes zijn actief op scholen. Maar veel van die scholen kijken weg.

En het gaat allemaal over de mbo's. De scholen voor het gekleurde losers-contigent. Die onze blanke scholieren in het erderf storten. De Volkskrant heeft drie pagina's nodig om alle ellende op te sommen.

Die gekleurden moeten er onmiddellijk zo snel en hard mogelijk uitgetrapt worden.

U dacht weer dat het niet erger kon ...? Via GeenStijl natuurlijk (parool.nl, 23-05-2017, door Jorien van der Keijl uitleg of detail ):
  Kinderen durven niet buiten te spelen in Transvaalbuurt

Sommige kinderen in de Transvaalbuurt durven niet buiten te spelen. Ze zijn bang voor leeftijdsgenoten die op de pleinen de dienst uitmaken. Ouders maken zich zorgen.


Tussentitel: “Allochtone kinderen spelen gewoon ruwer. Maar het is hier niet Bagdad of zo”

... De Transvaalbuurt kent een verleden met veel criminaliteit. Nu het geweld en de drugsdelicten zijn afgenomen, dient een ander probleem zich aan. Veel ouders laten hun kinderen niet meer alleen buiten spelen in de buurt.
    Vanwege 'de zorgelijke situatie' organiseerde Jitske Hallema van buurtoverleg Platform Transvaal onlangs een bijeenkomst. Ook haar dochter (10) wil niet meer alleen in de buurt te spelen. Hallema zegt tientallen bezorgde ouders te hebben gesproken. "Ze zien kinderen duwen, trekken, schelden."    ...
    Wie na schooltijd een ronde doet langs de pleinen, valt één ding op: wel kinderen, maar niet van autochtone afkomst, hoewel ruim veertig procent van de buurtbevolking geen migratie-achtergrond heeft.    ...
    Nu de criminaliteit is afgenomen, trekt de buurt meer hoogopgeleide ouders aan. "Zij hebben een andere type kinderen dan die je nu op de speelpleinen ziet," zegt Noud Verhage, voormalig buurtcoördinator Vreedzame wijk. Hij denkt dat vooral de nieuwkomers zich onveilig voelen. "Ze hebben niet geleerd om een duw terug te geven en zijn niet streetwise."    ...

De reactie van het mocro-gajes
  "Onveilig, onveilig... Allochtone kinderen spelen gewoon ruwer. Maar het is hier niet Bagdad of zo," zegt jongerenwerker Hicham Aoulad Said (27). Hij groeide op in de buurt en heeft die positief zien veranderen. Als jongerenwerker is hij dagelijks op de pleinen te vinden. "Natuurlijk zijn er akkefietjes, maar dat is gezond."

Bagdadse barbaren uitleg of detail . De tussenoplossing, eerst in de GeenStijl-versie (GeenStijl.nl, 03-06-2017, door Ronaldo uitleg of detail ):
  Paroollezeres pleit voor interraciaal geweld

De brief van de dag van ... gisteravond komt binnen als een harde mokerslag in het gezicht van multicultureel wensdenkend Nederland. Lezeres Parveen Mohan (Surinaams, dus kan geen racist zijn) legt uit waarom witte lelieblanke kindjes zo vaak het slachtoffer zijn van 'straatterreur van islamitische kinderen'. "Moslimkinderen laten Surinamers namelijk met rust omdat ze weten dat wij niet zo'n zwak volkje als de Nederlanders zijn. Ze weten dat als ze Surinaamse kinderen lastigvallen, binnen een half uur de hele familie van het kind verhaal komt halen. Misschien moeten Nederlanders dat ook eens leren doen; een vuist maken tegen terreur." Pats boem powerquote en veel plezier in de speeltuin Ole, Sterre en Benjamin. Oh wacht...

En dan in het origineel (parool.nl, 02-06-2017, ingezonden brief van Parveen Mohan, Amsterdam uitleg of detail ):
  'Nederlanders moeten eens leren een vuist te maken'

Lezersbrief - Paroollezer Parveen Mohan is blij dat ze een Surinaams gezin heeft. 'Moslimkinderen laten Surinamers namelijk met rust omdat ze weten dat wij niet zo'n zwak volkje als de Nederlanders zijn.'


Tussentitel: “Het zijn altijd grote kinderen tegen kleintjes, met z'n allen tegen één of met de dreiging van broers en neven”

'Lelieblank', het is tegenwoordig een favoriete term om autochtonen te omschrijven. Afgelopen weekend werd het woord bijvoorbeeld gebruikt in een brief waarin klachten van ouders in de Transvaalbuurt over de straatterreur van islamitische kinderen werden gerelativeerd.
    Veel ­Nederlandse kinderen durven er niet meer buiten te spelen, maar volgens de briefschrijver en de islamitische jongerenwerkers die eerder die week over de terreur waren geïnterviewd, valt het allemaal best mee en moeten de Nederlandse kinderen hun gedrag gewoon aanpassen. 'Allochtone kinderen spelen gewoon ruwer', 'Akkefietjes zijn gezond', 'Autochtone kinderen hebben niet geleerd een duw terug te geven en zijn niet streetwise'.
    Ik ergerde me groen en geel aan hoe de terreurslachtoffertjes in feite werden weggezet als watjes. Ook Nederlandse kinderen kunnen een duw teruggeven, maar bij deze straatterreur heeft dat geen zin. Het zijn altijd grote kinderen tegen kleintjes, met z'n allen tegen één of met de dreiging van broers en neven. Dat is niet alleen zo in de Transvaalbuurt, maar in alle andere delen van de stad.
    Wat dat betreft ben ik blij dat ik een Surinaams gezin heb. Moslimkinderen laten Surinamers namelijk met rust omdat ze weten dat wij niet zo'n zwak volkje als de Nederlanders zijn. Ze weten dat als ze Surinaamse kinderen lastigvallen, binnen een half uur de hele familie van het kind verhaal komt halen.
    Misschien moeten Nederlanders dat ook eens leren doen; een vuist maken tegen terreur. En als hun kinderen met rust gelaten worden, zullen ze hen ook wat vaker op een zwarte school doen.

Dus de keus is duidelijk: wordt zelf een barbaar, of gooi de barbaren eruit.

Verder met de gewone zaakjes (nos.nl, 02-06-2017. Geschreven door Robert Bas - Verslaggever Sjoerd Bootsma RTV Rijnmond uitleg of detail ):
  Docenten Zadkine hielpen bij fraude met mbo-tentamens

Docenten van de opleiding logistiek van het ROC Zadkine in Rotterdam hebben actief meegewerkt aan fraude met tentamens.

ROC Zadkine in Rotterdam ... Dan weet je al genoeg. En dat is zo duidelijk, dat de NOS niet eens meer heel erg de moeite neemt om het te verhullen. Wel in de gesproken tekst op de televisie dus ook in de woorden in dit verslag, maar dit is de illustratie op de website:
 

Barbaren uitleg of detail . En de twee manieren waarop ze het onderwijs ondermijnen:
  Docenten van de opleiding logistiek van het ROC Zadkine in Rotterdam hebben ... gesjoemeld met de aanwezigheidsregistratie van leerlingen.

De waanzinnig slechte motivatie, inzet en capaciteiten in het onderwijs. Met als gevolg een sterke daling van het algemene niveau.
  Docenten van de opleiding logistiek van het ROC Zadkine in Rotterdam hebben actief meegewerkt aan fraude met tentamens.

En als tweede gevolg een daling van de normen. Hier ook op een waanzinnig niveau.

En dan, allemaal tegelijkertijd, is ook dit jaarlijkse gebeuren weer begonnen (telegraaf.nl, 02-06-2017. uitleg of detail ):
  Ramadan-rellen

Gemeenten staan goeddeels machteloos tegen ramadanvandalen. Verschillende steden namen voorafgaand aan de vastenmaand maatregelen, maar toch gaat het mis. ...
    In Hilversum en Haarlem werden afgelopen week auto’s en bushokjes vernield. Omwonenden klagen over herrie en het afsteken van zwaar vuurwerk. Niemand is opgepakt. ...

Rellen met een overduidelijke boodschap: het zijn "Wij haten jullie"-rellen.

Berichtje uit Zweden, het land dat binnen Europa de meeste moslim-immigranten heeft toegelaten (tpo.nl, 02-08-2017, door Bert Brussen uitleg of detail ):
  Muziekfestival in Zweden: vier meisjes verkracht, elf meisjes aangerand

Vooral minderjarigen het slachtoffer


Tijdens een muziekfestival in het Zweedse Emmaboda vorige week zijn vier minderjarige meisjes verkracht. Elf andere vrouwen, ouder dan 18 jaar, hebben aangifte gedaan van aanranding, meldt de Zweedse politie.
    In vergelijking met de festivaleditie van vorig jaar werden twee keer zoveel mensen met drugs op zak opgepakt, maar dit heeft te maken met het feit dat de Zweedse politie dit jaar extra veel agenten heeft ingezet. Opvallend was het hoge aantal festivalmedewerkers dat met drugs op zak werd gepakt.
    Voor de aanrandingen zijn inmiddels zes verdachten aangehouden. Voor de verkrachting is één verdachte aangehouden.
    De organisatie laat weten dat het festival dit jaar voor het laatst werd georganiseerd.
    Eerder dit jaar werd al bekend dat het Zweedse Bråvalla-festival niet langer zal plaatsvinden omdat jaarlijks te veel vrouwen het slachtoffer werden van seksueel misbruik.    ...

Oftewel: van het meest vrouw-vriendelijke land van Europa, tot één van de mest vrouw-onvriendelijke. Door de moslims-instroom. Hoewel dat natuurlijk zelden tot nooit vermeld wordt in de media.

En ondertussen gaat het "gewone werk" natuurlijk door (GeenStijl.nl, 03-08-2017, door Ronaldo uitleg of detail ):
  'Jongens' duwen 73-jarige man van trap, zwaargewonde man breekt nekwervels... "De man kwam rond kwart over acht thuis aan het Korvelplein. Hij moest een een trap oplopen om bij zijn huis te komen, maar de jongens versperden zijn weg. Toen de man de jongens aansprak, gaf een van hen een harde duw tegen de borst van het slachtoffer. Hierop viel de man achterover van de trap en raakte zwaargewond. De jongens lieten de man achter en vluchtten richting de Tafelbergstraat. Het slachtoffer ... liep onder meer gebroken nekwervels, een breuk in zijn hand en meerdere kneuzingen op." ...Dus kent u of bent u iemand die omstreeks woensdagavond een ongeveer 20-jarige getinte man 'met een soort kuif' en/of een ongeveer 18-jarige getinte man met een tenger postuur en een bril naar de Tafelbergstraat in Tilburg heeft zien rennen? Heel snel melden bij de politie aub.

Kijk, hier móést de politie natuurlijk wel het signalement geven - in de vorm van het griezelige eufemisme "licht getint". De media nemen het over. In plaats van "Marokkaans gajes". Of "berbers gajes'. En dat "jongens" is inmiddels ook allang besmet, zoals GeenStijl ook al aangeeft.

Zolang ze op de televisie blijven beweren dat allochtone allemaal lievemesen zijn,blijven wij, smane met GeenStijl, documenteren dat het allemaa;l gajes is (GeenStijl.nl, 27-09-2017, door Mosterd uitleg of detail ):
  Bibliotheek krijgt beveiligers tegen 'reljeugd'. Aldaar ook wel bekend als 'allochtone jongeren'
 
Gaaf land Nederland anno 2017. Een groep kinderhoolies in fucking Oosterhout of all places heeft een entreeverbod gekregen voor de BIBLIOTHEEK. Tafels slopen, stoelen slopen, gordijnen slopen, ruzie maken en personeel uitschelden. ... we vinden het normaal dat een "groep jongeren" een zwembad tot een levende hel maakt, dan kan een bibliotheek er ook nog wel bij. Beveiligers voor de deur van de bibliotheek. En kijk die regioboom BN DeStem eens stigmatiseren: "De Oosterhoutse bibliotheek heeft al jaren in meer of mindere mate last van een telkens wisselende groep overlastgevers die grotendeels uit allochtone jongeren bestaat." ...Gajes, gajes, gajes ...

Volgende fase: gerichte aanvallen op de politie (elsevier.nl, 05-11-2017, door Gerlof Leistra uitleg of detail ):
  Woorden Grapperhaus vragen om daden Blerick

... Door gebrek aan capaciteit liggen zeker vier moordonderzoeken stil en is de sfeer op straat in onder meer Blerick (Venlo) explosief.
    Blerick is door een concentratie van werklozen, kansloze allochtonen en drugscriminelen ...

Fout: hier staat in feite:  "... door een concentratie van kansloze allochtonen, kansloze allochtonen en kansloze allochtonen ..."
  ... door een concentratie van werklozen, kansloze allochtonen en drugscriminelen het afvoerputje van Venlo. Er wordt geregeld in het stadsdeel geschoten. Woensdagmiddag werd de 22-jarige Ömer Köksal op straat doodgeschoten, vermoedelijk door leden van een rivaliserende Antilliaanse drugsbende. Overwegend Turkse bewoners gingen woedend op zoek naar de daders en bestookten de politie met stenen.    ...

De inmiddels broodnoodzakelijke directe reactie: schieten op het gekleurde gajes. De vervolgactie: het beleid van remigratie of sterilisatie. Om rust en orde terug te krijgen. Anders: de derde wereld.

Hier een bericht uit die derde wereld (elsevier.nl, 22-01-2018, door Berend Sommer uitleg of detail ):
  Zweden wil leger inzetten tegen geweldsexplosie probleemwijken

De afgelopen jaren is het aantal geweldsincidenten in Zweden explosief toegenomen. In januari dit jaar vielen tot nu toe al vier doden door geweld. De Zweedse premier overweegt nu het leger in te zetten om het groeiend aantal delicten tegen te gaan.
    In het afgelopen jaar werden er meer dan 320 schietpartijen gemeld bij de politie, en waren er tientallen meldingen van explosies. Ook werden er 110 moorden geregistreerd en meer dan zevenduizend verkrachtingen. Vooral het aantal verkrachtingen is toegenomen, met 10 procent ten opzichte van 2016. Volgens de Britse Sunday Times durft meer dan 36 procent van de vrouwen ’s nachts niet meer over straat.
    ... Volgens Sunday Times lopen er zelfs kinderen van 14 over straat met kalasjnikovs en kogelwerende vesten. Dat de politie in de verdrukking raakt, werd afgelopen week duidelijk. In de wijk Rosengard, gelegen in Malmö, ontplofte een handgranaat.    ...

Oorzaak:
  ... De toename van criminaliteit concentreert zich vooral in achterstandswijken. ...

Lees: de allochtone wijken. Kijk maar:
  Zweden was tijdens de migrantencrisis in 2015 ruimhartig met het toelaten van migranten. Er werden alleen al in 2015 ruim 160.000 immigranten toegelaten, een behoorlijk aantal op een bevolking van 10 miljoen Zweden. Zoran Markovic, een voormalig politieagent, zegt tegen Sunday Times dat de politie de laatste jaren overbelast is geraakt. De school in de probleemwijk Rosengard moest sluiten, omdat er te veel sociale spanningen waren, aldus Markovic.

Lees: inter-etnische spanningen.
    En het is allemaal zo ernstig, dat enige dat de elite die ze binnen heeft gelaten, kan doen ...
  ... Volgens de regering is de toename geen gevolg van het groeiend aantal immigranten in Zweden, maar te wijten aan bendegeweld.

... is er keihard over liegen.

Héééé ... Een erkenning ... Maar natuurlijk alleen omdat ze elkaar ook doodschieten ... (de Volkskrant, 05-02-2018, door Hassan Bahara):
  Wanhoop over 'opgefokte jeugd'

Ruim een week na alweer een moord op een jonge Marokkaanse Amsterdammer maken vrouwen uit de Marokkaanse gemeenschap zich grote zorgen. Want wat bezielt hun jongeren? En wat is eraan te doen?


'Wie is het volgende slachtoffer?', vraagt mevrouw Fatima Mouyah een groepje verzamelde Marokkaanse vrouwen, politici en waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen. 'Een jongen, vermoord tijdens zijn stage - hoe ver zijn we dan afgedwaald? ...'
    Mouyah spreekt deze vrijdagavond tijdens een besloten bijeenkomst in buurtcentrum Huis van de Wijk in Amsterdam-Slotervaart over de verbijstering en angst in de Marokkaans gemeenschap na de zoveelste liquidatie van een jonge Marokkaanse Amsterdammer. Een week terug, ook op vrijdag, werd de 17-jarige Mohammed Bouchikhi - geen bekende van de politie - omgebracht op zijn stageplek in een buurthuis aan de Grote Wittenburgerstraat. Drie maanden eerder, in november 2017, werd de 19-jarige Ayman Mouyah - zoon van mevrouw Mouyah en buurtgenoot van Mohammed Bouchikhi - aan de Kattenburgerkade doodgeschoten na een geëscaleerde straatruzie.    ...

Omdat het gajes is, opgevoed door barbaren:

Of in tekst:
  Tijdens de emotionele en chaotische brainstormsessies is de kritiek op de gebrekkige opvoeding in de Marokkaanse gemeenschap niet van de lucht. 'Ik weet hoe het is als je thuis genegenheid en liefde mist, als je nooit eens een knuffel krijgt', zegt een Marokkaanse man. 'Dan voel je je niks waard. Dat is wat er mis is met deze jongens.'
    Een jongerenwerker brengt ertegenin dat Marokkaanse ouders te veel de schuld krijgen. De leefwereld van jongeren, die zich grotendeels online afspeelt, ligt vaak buiten de greep van hun ongeschoolde vaders en moeders. 'Dit is internetjeugd. We hebben het over jongens die AK-47's als wallpaper op hun telefoon hebben.'

Natuurlijk is het én het eerste dus het tweede. Zie ook dit:
  'Waar zijn de ouders?', vraagt een docent van het Wibautcollege, een Amsterdams ROC waar Ayman Mouyah op zat. 'Ik zie ze nooit bij ouderavonden of diploma-uitreikingen.'

En natuurlijk geven de barbaren de schuld geeft aan de Nederlanders:
  Enkele moeders halen het recente nieuws aan over discriminerende uitzendbureaus. Zulke uitsluiting helpt jongeren niet om de juiste keuzes te maken.

Tja ... De cliënten van uitzendbureaus willen geen gezagsschuw gajes dat informatie doorspeelt aan hun criminele familie.
    En natuurlijk helpt dit geouwehoer absoluut en helemaal niets:
  Enkele deelnemers wijzen op een eerdere bijeenkomst, in 2013 belegd in de Blauwe Moskee naar aanleiding van een reeks liquidaties die eind 2012 begon met een dubbele moordaanslag in de Staatsliedenbuurt. Die bijeenkomst, waar de opvoedkwaliteiten van Marokkaanse ouders ook niet werden gespaard, lijkt het moorden niet te hebben kunnen stoppen.

Er helpt maar één ding: remigratie of sterilisatie. En anders dit:
  Tussentitel: Dit is een generatie jongeren die buurthuizen komt binnenstormen en in het wilde weg begint te schieten. Wat zal de volgende generatie dan wel niet doen? - Said Bensellam - jongerenwerker

Oftewel: etnische burgeroorlog .
    Overigens: het slachtoffer is inmiddels begraven uitleg of detail - dus daar waar het thuishoort: Marokko. Net als de rest.
    Overigens nummer 2: er zijn inmiddels al weer hele reeksen gajes-daden van Mo, Mo en Mo gepasseerd bij GeenStijl uitleg of detail ... Maar ja ... Die slachtoffers waren Nederlanders ... Dus niets ervan in de media ...

De politiechef van Amsterdam is één van de fanatieke pleitbezorgers voor "diversiteit" - dit soort diversiteit (GeenStijl.nl, 08-02-2018, door Mosterd uitleg of detail ):
  Korpschef Aalbersberg ziet patroon in type daders: "Jonge jongens uit Amsterdam"

vreemd, dit lijkt wel een patroon
In de jaren 80 was de criminaliteit in Amsterdam er nog één van Joop en Cor en Willem ...
    Nu is de criminaliteit in Amsterdam er één van Benaouf, Hicham en Mohammed. Wij zien daar best een patroon in: een groene ster op een rode achtergrond. Korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg ziet een ander patroon: "Jonge jongens uit delen van Amsterdam." Het is echt lachwekkend en eigenlijk ook wel knap hoe Aalbersberg zo om de Marokkaanse brij heen weet te draaien. ...
    Jongens die bereid zijn om voor drieduizend euro de tamme krakakraai uit de kooi te laten en daar snapt de politie dan weer helemaal niks van. Nou, dan hier nog even een minicollege supersnel money en fame pakken als 'jonge jongen uit Amsterdam'. Op vrijdagavond flitsen tientallen fonkelnieuwe Audi's met negentienjarige 'jongens uit Amsterdam' achter het stuur door de stad en die boys hebben echt niet allemaal een kapperszaak. Einde minicollege.
    De gewone Amsterdammer schrikt er niet meer van, want niggers worden al tijden gepopt met AK's in de back. Alleen zit er nu zo'n slap vaatdoekje, zo'n geel ding dat altijd bij de gootsteen ligt, als baasje in de Stopera. Terwijl zeventienjarige (!) jongens uit Amsterdam handgranaten ophangen aan deuren van clubs, magazijnen leegratelen in de Staatsliedenbuurt, een afgezaagd hoofd achterlaten op een stoep in Zuid, Colombiaanse helikopterpiloten laten invliegen om kopstukken uit de cel te bevrijden en kogels rondsproeien in een buurtcentrum. ...

Of in de woorden van een reageerder:
  De oogst van decennia massa immigratie van inburgerings resistente volkeren is een enorme stijging van wrede criminaliteit, misdadige zelf verrijking door miljarden drugs handel. Wij zijn voor 60 tot 70% bezig met drugscriminaliteit (maroc/turk) en voor “de rest” met radicalisering en terrorisme (maroc/turk/ en ander alloch gespuis). Résume, 100% criminaliteit is en wordt gepleegd door allochtonen. En reken er maar op, dat dit allemaal te maken heeft met de ondermijning van onze westerse maatschappij door de hier zo geprezen ISLAM. Ga maar aanschuiven aan de Iftar. Dit wist iedere burger - en dus zeker iedere crimineel - al lang, heel lang. Na 40 jaar ""gedogen"" is het drugscircuit onbeheersbaar geworden en ik heb Ollongren nog niet horen zeggen, dat ze meer mankracht en budget op het politieapparaat (een ""task force"") gaat zetten om niet alleen narcostad Amsterdam, maar vooral narcostaat Nederland althans op dit punt beheersbaar te maken. Maar zij steekt liever energie in de inperking van de vrije meningsuiting, overigens nadat ze eerst haar aanvallen op FvD heeft afgerond. Dat is belangrijker. Laten we eens andere overbodige prioriteiten overdoen aan particuliere beveiliging betaalt door de veroorzakers, voetalclubs etc. 1 Voetbalwedstrijden, 2 Linkse en rechtse en andere voor- en tegen- demonstraties, 3 gay- en andere -pride "beveiliging". Dan houden we ineens hopen persoons-kracht over voor het ECHTE politiewerk. Wat een trieste figuur deze Aalbersberg, eigenlijk!

Horsemouth 08-02-18 | 16:38

Steriliseren, die handel ...

En "klein en groot" geval (de Volkskrant, 21-02-2018, Iris Koppe):
  Uitdrogen en verstikken, die luizen

Ouders die de wanhoop nabij zijn in hun strijd tegen de hoofdluis,

Natuurlijk afkomstig gekleurde cultuurverrijking. Waarop ook natuurlijk de strengst mogelijke censuur heerst:
  De luis die zich mogelijk schijndood houdt is afkomstig uit het dikke zwarte haar van Tina (9). Al ruim een half jaar kampt ze, net als haar zusje Mira (6), met een besmetting. En ze is zeker niet het enige kind in Nederland bij wie de luizen telkens terugkeren. ...
    Sandra ..., de moeder van Tina en Mira, koos voor de aanpak van de Luizenkliniek. ...

Maar dat het van de gekleurde cultuurverrijking komt, staat er toch ook. Want de behandelkliniek staat natuurlijk niet in Wassenaar of Barendrecht, maar in ...
  Sandra uit Rotterdam-Zuid ...

... het verrijkste stadsdeel van Rotterdam.
    De kleine parasieten, verdwenen in het blanke Nederland van de jaren 1970, en teruggebracht door de grote parasieten die daarna kwamen.


Naar Allochtonendebat oktober 2005 , of site home .