WERELD & DENKEN
 
 

Allochtonen- en integratiedebat: misverstanden en retorische trucs

9 nov.2005
 

Korte uitleg van misverstanden uit het allochtonen-, islam- en integratiedebat. Voor een langere woordenlijst met nog kortere uitleg, zie hier uitleg of detail . Voor de meer algemene denkfouten die eraan ten grondslag liggen, zie hier uitleg of detail .
   
Voor vrijwel alle "misverstanden" geldt dat het alleen misverstanden zijn bij eerste gebruik - bij herhaling en na erop gewezen te zijn, zijn dit leugens. Voor sociologen en andere deskundigen en intellectuelen is het altijd een leugen, daar deze de fout erin vooraf hadden kunnen en moeten bedenken - veel van de overtredingen zijn die van regels voor menswetenschappen beschreven hier uitleg of detail .
    Voor een behandeling in één enkel artikel van een groot deel van deze gevallen, zie hier uitleg of detail .
 

Amerikaanse vergelijking
Een veel gebruikt argument is de vergelijking met Amerika. Er zijn twee vormen: die met Amerika als immigratieland in het algemeen, en die wat betreft moslims in het bijzonder. Het eerst argument is onjuist omdat Amerika alleen een multiculturele maatschappij is in de zin dat er veel culturen wonen: ze bemoeien zich nauwelijks met elkaar, en wonen in de steden in verschillende wijken of nog verder van elkaar (wat natuurlijk alleen kan in Amerika), terwijl het bestuur van het gedomineerd wordt door de blanken, en de niet-blanken die er ook in komen, gedragen zich zeer blank.
    Andere essentiële verschillen:
-  Amerika heeft geen sociaal stelsel.
-  Amerika trekt immigranten die komen voor zelfontplooiing en werk, Europa trekt immigranten die komen voor een uitkering en een gespreid bedje.
-  Amerikaanse immigranten komen voor altijd, Europese immigranten gaan regelmatig terug naar het thuisland.
-  Amerikaanse immigranten oriënteren zich op Amerika, Europese immigranten oriënteren zich op het thuisland (schotels).
-  Amerikaanse immigranten worden onderworpen aan het Amerikaanse patriottisme (vlaggen, volkslied) - in Europa bestaat dat veel minder en er is geen onderwerping.
-  Het religieuze en culturele verschil van Amerika en haar immigranten is veel kleiner dan dat van Europa en haar immigranten (islam).
-  Het gemiddelde opleidingsniveau van Amerikaanse immigranten is aanzienlijk hoger dan van Europese immigranten
-  De Amerikaanse maatschappij was deels al gekleurd, de Europese niet.
-  De Amerikaanse immigratie levert economisch wat op,  de Europese immigratie levert verlies.
    Meer bronmateriaal hier uitleg of detail .

Bijdrage
Vaak gehoord in Nederland, en ook gehoord uit de mond van de relschoppers in Parijs, november 2005: wij hebben dit land mede opgebouwd. De jongeren uit wier mond dit komt al zeker niet, en wat betreft de groep als geheel: de economische berekeningen van geleverde arbeid en gemaakte kosten aan lonen en uitkeringen en dergelijke laten voor Nederland een zwaar negatief saldo van tientallen miljarden zien, en dat zal voor Frankrijk niet anders liggen (zie P. Lakeman, Binnen zonder kloppen, 1999). Bewijs: uit het PvdA rapport Verdeeld verleden, gedeelde toekomst (2008): 'De positie van allochtonen op de arbeidsmarkt baart ... zorgen. Slechts de helft van de arbeidsgerechtigden van Marokkaanse of Turkse komaf heeft een baan.' Die helft die geen baan heeft, plus de niet-arbeidsgerechtigden (ouderen, kinderen), kosten een fortuin. Een berekening van Elsevier gebaseerd op CBS-cijfers van 2003 komt uit op circa 200 miljard - deze cijfers zijn niet bestreden.
    Overigens heeft de redactie jarenlang gediscussieerd op het nu niet meer bestaande Volkskrant-weblog met een groot aantal van de meest fanatieke multiculturalisten, en daarbij minstens enkele tientallen malen de vraag gesteld: "Wat is de bijdrage van allochtonen? En couscous en buikdansen ken ik al". En nooit, letterlijk nooit, een antwoord gekregen.
    Voorbeelden van het gebruik ervan en weerleggingen hier uitleg of detail .

Blijven
"Blijven" is een afkorting van "Wij blijven hier", en is dus een uitdrukking strikt voorbehouden aan de allochtonen, in dit geval vrijwel universeel moslims, zelf. Dit wordt door hen zo sterk gevoeld, dat er een website is met die naam. Dat "Wij blijven hier" is op zich ook weer een afkorting, die al duidelijk te proeven is in de afgekorte vorm. De werkelijke volledige vorm is deze: "Wij zijn hier binnengekomen, wij wensen ons niet aan te passen, wij realiseren ons dat dat sociaal gezien hartstikke fout is en jullie tegen de haren strijkt en ergert, en wij willen jullie manier van leven het liefst kwijt en volgens de onze kunnen leven, maar we hebben echt geen zin om fysiek terug te gaan want hier zijn we materiaal beter af". Afgekort: "Wij blijven hier". Ter illustratie de kop van een enkel artikel van de website wijblijvenhier.nl uitleg of detail (04-06-2013):

  ‘De samenleving moet accepteren dat jihadisme een Nederlands product is’

Om van de Nederlandse samenleving van, zeg, 1970 te komen tot een verband met jihadisme, heb je zo ongeveer ieder begrip nodig uit de volledige omschrijving van "Wij blijven hier". Wat dus af te korten is tot "Wij haten jullie". Een afkorting ook direct te halen uit de kop, waarin besloten zit de redenatie: "Het deugt niet dus is het Nederlands".

Christelijke barmhartigheid
Het christelijke geloof wordt, ondanks de ontkerkelijking, nog door ruime meerderheid van Nederland gezien als een bron van goede morele principes. Waaronder die der "het toekeren van de andere wang" en de "barmhartigheid". Dat toekeren van de andere wang is als regel wel aardig, maar als principe net als het sterk aanverwante solidariteit uitleg of detail , waardeloos - net als alle andere principes of ideologieën uitleg of detail . Voor barmhartigheid geldt precies hetzelfde. Wat hier geldt voor toepassing op de steun aan allochtonen en asielzoekers, aangevoerd door CDA-prominenten met kosmopolitische opvattingen zoals Ruud Lubbers en Ernst Hirsch Ballin: voor iedwere toegelaten asielzoeker of gezinsherenigende allochtoon wordt één nederlandse bejaarde niet meer verzorgd, onder het motto "Het geld voor sociale voorzieningen is eindig en kan maar één keer worden uitgegeven". Voorbeelden hier uitleg of detail .

Complexe samenleving
Gebruikt in zinnen als: "Er is is meer geld/zorg in het onderwijs nodig door het complexer worden van de samenleving". Bedoeld wordt in dit geval: de instroom van allochtone probleemleerlingen. En is het algemeen staat "complexe samenleving" voor de problemen en mislukkingen van de multiculturele samenleving.

Contact
Een van de meest gehoorde opmerkingen als het over het oplossen van het integratieprobleem gaat is dat dit het best gaat via meer contact tussen de groepen. Wie verder kijkt dan Nederland weet dat dit een sprookje is, dat ook nog eens glashelder weerlegt is door sociologisch onderzoek - de eraan verbonden naam is de Amerikaan Robert Putnam, maar natuurlijk geldt het ook in Nederland, zie hier uitleg of detail .

Cultuur, schuld
Dit is een afkorting van uitdrukkingen als "Er is wel overlast/criminaliteit veroorzaakt door allochtonen/Marokkanen, maar dat is niet veroorzaakt door hun cultuur". Natuurlijk is dat onzin, omdat de definitie van "eigen cultuur" is de verzameling van alle gedragingen die opvallen ten opzichte van andere culturen, en dat de criminaliteit onder allochtonen groter is dan die onder autochtonen is een vastgesteld feit uitleg of detail . Wat men als eerste bedoelt, is dat het huidige gedrag niet het gevolg van de oudere cultuur - die van het geboorteland en met name de religie. Wat betreft het geboorteland: die geboortelanden zijn sociaal (sterk) achtergebleven ten opzichte van alhier, en die sociale achterstand is het gevolg van de cultuur uitleg of detail . En wat betreft de religie: voor Marokkanen is die religie de islam - inmiddels is duidelijk dat die religie leidt tot sociale achterstand, waardoor het voorgaande van toepassing wordt. Bovendien stelt deze religie dat zij, en hun aanhang, (moreel) superieur is, zie terminologie als halal ("rein") en haram ("onrein") uitleg of detail . Superioriteitsgevoel ten opzichte van de medemens is een oorzaak van wangedrag ten opzichte van de medemens, zoals blijkt uit de relatie die men legt tussen de woorden van Geert Wilders en een vermeende toename van discriminatie van moslims, zie Pauw &Witteman, 21-10-2010 uitleg of detail (na 19:27 min.). Vraag aan moslima: "Kunt u een verband leggen tussen de woorden van Wilders en discriminatie die u ondervindt". Moslima: "Jazeker". Dus: "Is er een verband tussen de overlast/criminaliteit door moslims en de woorden van superioriteit van de islam?" Antwoord:  "Jazeker". 
    En geen beter bewijs dan een directe vergelijking. Dat wil zeggen: neem twee groepen immigranten: één bestaande uit moslims, en één bestaande uit niet-moslims - en laten we voor de laatste de groep van Polen nemen. Hier is het resultaat van de vergelijking (de Volkskrant, 10-12-2010, van verslaggevers Alex Burghoorn en Charlotte Huisman):

  In Charlois zijn ze maar wat blij met hun Polen

De Polen doen het goed in de Rotterdamse deelgemeente Charlois. Ze zijn gekomen om te blijven. En dus zijn ze betrokken. De buurt gedijt er wel bij.

En voor alle zekerheid staat inde tussentitel van het stuk de oorzaak:
  Het helpt dat de cultuurverschillen klein zijn

    Conclusie aangaande de integratieproblemen van moslims en diverse andere allochtone groepen: De oorzaak is cultuur. De oorzaak is cultuur. De oorzaak is cultuur.

Cultuurverrijking
In de allereerste fasen van het allochtonendebat was het meest gebruikte argument: "Mensen uit andere culturen zijn een verrijking voor onze eigen cultuur". En misschien is dat in zijn algemeenheid ook in aanzienlijke mate waar. Maar het is niet voor ieder geval waar. Om dit te onderzoeken heeft de redactie op het Volkskrant-weblog, gevuld met tientallen onderlegde, zeer multiculturalistische mensen, gevraagd naar punten waarmee allochtone immigranten onze cultuur verrijken - men is niet verder gekomen dan couscous, buikdansen en hun equivalenten. Aan de andere kant zijn er veel zaken die wijzen op een vermindering, verzwakking of bedreiging van onze cultuur, zoals vrouwenonderdrukking, inteelt uitleg of detail , homohaat, jodenhaat, wapenbezit uitleg of detail , geweld op scholen uitleg of detail , toegenomen criminaliteit uitleg of detail , aantasting bestuurlijke integriteit uitleg of detail , versterking van de religie uitleg of detail , en ondermijning van de democratie door de etnische-groepgebonden stem - een aantal is ook verzameld hier uitleg of detail .

allochtoon/moslim
Een veelgespeelde troefkaart in het allochtonen/integratie/moslim debat is de stelling: "dé allochtoon/moslim bestaat niet" - meestal gebruikt in de tweede variant. Dat klopt evenzeer als "dé Nederlander bestaat niet", "dé Argentijn bestaat niet" (beide van de WRR, uitgesproken door prinses Maxima bij de presentatie van het WRR-rapport Identificatie met Nederland in september 2007), en dus dé Duitser, dé Zwitser, dé Italiaan (enzovoort) bestaat ook niet. Sinds het verschijnen van dat rapport tot aan het moment van schrijven (aug. 2008) heeft de redactie bronnen verzameld waarin gebruik werd gemaakt van de Duitse, Zwitserse, Italiaanse (enzovoort) identiteit, in verwachting daar later een collage van te maken. Dat is keer op keer uitgesteld, vanwege de dikte van de stapel (ongeveer een decimeter).
    Gevoeglijk aannemende dat de dikte van die stapel bewijst dat het begrip dé Duitse, Zwitserse, Italiaanse enzovoort identiteit wél bestaat, en dus dé Nederlandse (en Argentijnse) ook, mag men even gevoeglijk aannemen dat er ook een "dé moslim" identiteit bestaat - voor de zekerheid kan men kijken in de verzameling Islam cultuurbeelden, die stammen vanaf plaatsen van over de gehele wereld, en een grote overeenkomst vertonen uitleg of detail .
    De stelling dat dé moslim niet bestaat, is slechts een van de vele voorbeelden van de fundamentele denkfout met betrekking (sociologische ) groepen: als twee groepen mensen verschillen in een karakteristiek, betekent dit meestal niet dat dit ook altijd geldt voor de vergelijking van een stel individuen - voorbeeld: voor iedere Nederlander is wel een Japanner te vinden die langer is, en toch zijn Japanners (gemiddeld!) korter dan Nederlanders uitleg of detail .
    Oftewel: het feit dat er spreiding bestaat in de groep, betekent niet dat het groepskenmerk niet bestaat. Het feit dat niet alle moslims identiek zijn, en er zelfs aanzienlijke verschillen zijn, betekent niet dat er niet een te onderscheiden moslim-identiteit bestaat. Zoals uitvoerig bewezen wordt iedere keer dat de ene moslim zich aangesproken voelt als er over de andere moslim wat gezegd wordt uitleg of detail .

Dé islam
Een broertje van "Dé moslim bestaat niet' is "Dé islam bestaat niet", of in een equivalente versie: "Er bestaan wel vijftig soorten islam" uitleg of detail . Dat laatste is trouwens een hyperbool - in aantallen die er enigszins toe toen zijn het er geen vijf. Letterlijk gezien is dit waar - er bestaan een aantal soorten islam. Maar dat geldt ook voor nazisme, communisme, fascisme, enzovoort. ook daarbinnen bestaan vele stromingen. Toch worden alle nazi's, all communisten, alle fascisten enzovoort met groot gemak en zonder uitzondering over één kam geschoren uitleg of detail . En bijvoorbeeld van het communisme zijn de leerstellingen een stuk mensvriendelijker dan die van de islam. Het is dus volkomen gerechtvaardigd om alle vormen van islam over dezelfde kan te scheren: het is allemaal rotzooi. Of anders geformuleerd: dat er moslims zijn die geen bomaanslagen plegen, is op geen enkele wijze meer een argument dan dat er nazi's waren die niet de gaskamers hebben bediend.

Dialoog
De meest genoemde oplossing van de integratieproblematiek volgens multiculturalisten is "het aangaan van de dialoog". Dat klinkt prachtig, maar faalt op twee essentiële punten: moslims hebben in hun cultuur niets dat wij met voordeel zouden kunnen overnemen, zie cultuurverrijking uitleg of detail , en wat dus van onze kant ingebracht zou kunnen worden als concessie. En aan de andere kant zijn de belangrijkste opvattingen van de moslims gestoeld op religie, en niet zomaar een religie, maar eentje die de eeuwige en onfeilbare waarheid van de almachtige Allah vertegenwoordigt, en waarop dus ook niets valt in te leveren uitleg of detail uitleg of detail . Dat laatste blijkt volkomen helder zodra er sprake is van een poging tot dialoog, zie de verzameling televisiebeelden hier uitleg of detail .

Discriminatie
Een van de belangrijkste thema's van multiculturalisten, uiteindelijk overgenomen door de allochtonen zelf, is dat van discriminatie: ze zouden bij de disco, voor stageplaatsen, en uiteindelijk voor werk gediscrimineerd worden. Evenzovele leugens. Bij de disco wordt onderscheid gemaakt omdat allochtone jongens in groepen opereren en overlast veroorzaken  uitleg of detail , zodra er voldoende stageplaatsen waren, kwamen allochtonen niet opdagen uitleg of detail , en bij werk is het inmiddels door onderzoek bewezen dat het nauwelijks of niet het geval is uitleg of detail . In vrijwel alle gevallen gaat het om de gevolgen van gedrag, en dat is dus geen discriminatie uitleg of detail .

Diversiteit
Dit argument voor immigratie en multiculturaliteit bestaat uit de volgende redenatie, vaak impliciet gebruikt:
1.  Diversiteit is goed.
2.  De komst van allochtonen leidt (heeft geleid) tot meer diversiteit.
3.  Ergo:  De komst van allochtonen is (was) goed.
Het probleem zit in stelling 1. Dat is een afkorting voor: "Alle diversiteit is goed." Dat is een onjuiste stelling, want er bestaat geen enkele menselijke zaak die categorisch voor alles geldt. Ook op deze stelling zijn dus uitzonderingen. Een niet menselijk voorbeeld: vla is niet divers - vermeng je vla met stront, wordt het diverser - vla met stront is niet lekkerder dan vla - dus diverser is niet altijd beter. Voor voorbeelden van de redenatie, zie hier uitleg of detail . Merk op dat inmiddels door onderzoek van Robert Putnam uitleg of detail al ruimschoots bekend is dat de universele geldigheid van het diversiteitsargument onjuist is. Men gaat natuurlijk rustig verder met het gebruik ervan - er blijkt namelijk geen ander argument te vinden.

"Er zijn ook ..."
Dit misverstand komt in vele varianten voor, met als archetypische die van "Er zijn ook Nederlandse criminelen". Natuurlijk. Maar waar het omgaat zijn de percentages. Als 3 procent van de Nederlanders crimineel is, en10 procent van de allochtonen, zijn allochtonen drie keer zo crimineel als Nederlanders. Wat in de volksmond afgekort wordt, via "Allochtonen zijn crimineler" tot "Allochtonen zijn crimineel". De reactie op dat laatste met "Maar er zijn ook ..." is de eerste keer een misverstand, en indien herhaald na uitleg, een leugen. Het is één van de leugens die gebruikt zijn om de misstanden veroorzaakt door allochtone immigratie onder de tafel te vegen en tot taboe te verheffen. 

Evenredigheid
Theoretisch: Voor in feite alle functies wordt er door multiculturalisten, politiek-correcten en allochtonen zelf vanuit gegaan dat de enige eerlijke verdeling een evenredige verdeling naar groep of etnie is. Dit is onjuist. Het zou juist zijn als alle groepen dezelfde samenstelling hadden - wat voor allochtonen beslist niet zo is: bij de selectie voor Turken en Marokkanen heeft men destijds speciaal gezocht naar niet-opgeleiden, omdat ze in Nederland ongeschoold werk moesten gaan doen. Allochtone evenredigheid is dus onjuist, oneerlijk, en gevaarlijk voor de kwaliteit van alle sectoren waarin er expliciet naar gestreefd wordt uitleg of detail .
Praktisch: De allochtone  groepen bestaan op zijn hoogst uit enkele honderdduizenden stuks, voor zowel Turken, Marokkanen en Surinamers ergens rond de 300 duizend stuks. Dat moet afgemeten worden naar de gehele (of de blanke bevolking, bestaande uit, afgerond, 15 miljoen stuks. Voor deze grootste minderheidsgroepen is de verhouding dus 1 op de 50. Dat wel zeggen: bij evenredige vertegenwoordiging zie je pas een allochtoon als de groep groter is dan 50 stuks. In wekelijkheid probeert men al allochtonen vertegenwoordiging te vinden als de groep de omvang heeft rond de vijf, bijvoorbeeld bij de presentatie van kinderprogramma's uitleg of detail en straatinterviews bijvoorbeeld bij de NOS Journaals - dan stijgt de verhouding zelfs naar rond de één-op-één. In al deze gevallen is er dus sprake van lichte tot zware oververtegenwoordiging van allochtonen. En dus van ondervertegenwoordiging van autochtone. Oftewel: in Nederland is er sprake van sterke discriminatie - van autochtonen. Vooral op de representatieve posities. Er is in Nederland sprake van sterk anti-autochtoon racisme uitleg of detail .
    Overigens tracht men dit wel te compenseren: door alle allochtone oververtegenwoordigd op terreinen als overlast uitleg of detail , criminaliteit uitleg of detail , schooluitval uitleg of detail en dergelijk zo veel mogelijk te bagatelliseren. Hier is sprake van een consequente ondervertegenwoordiging van allochtonen. En dus van een consequente oververtegenwoordiging van autochtonen. En alweer is er hier dus sprake van anti-autochtone discriminatioe en racisme.

Foute vrienden
"Foute vrienden" is een uitdrukking die ook algemeen gebruikt wordt, maar een sterk vernieuwd leven is gaan leiden met de allochtone instroom, en hun kinderen. Wanneer die kinderen weer een sin beeld komen, wanner ze een grensrechter hebben doodgeschopt of een juwelier doodgeschoten, is er doorgaans ook een belangrijke rol voor de "foute vrienden"die onze door armode tot miadaad gedreven jochie-met-een-gouden-hart op het slechte pad hebben gebracht. Een stapje terugnemend is het onmiddellijk duidelijk dat, indien aangesproken, die foute vrienden, zodra er een aanleiding toe is, even hard zullen wijzen naar hun vrienden en ze scharen onder de "foute vrienden". Oftewel: er zijn geen "foute vrienden", er is een "foute vriendenclub". En die is, bij het overgrote deel van die clubs, vrijwel geheel van allochtone samenstelling.

Gasten
Met enige regelmaat valt in het integratiedebat de term "gast" of aanverwante terminologie -suggererende dat (allochtone) immigranten recht hebben op dezelfde soort behandeling als een gast in een huis of een hotel.
    Natuurlijk is dit inhoudelijk volkomen onjuist. Nederland is geen huis, houdt geen feestje, of dergelijke dingen - "gast" is een term voor individuele en kleinschalig omgang en slaat niet op maatschappelijk niveau. De relatie tussen Nederland en immigrant is strikt zakelijk. Nederland, dat wil zeggen: haar bewoners heeft geen enkele plicht om beleefd te zijn, of de gast "te ontvangen", dat wil zeggen iets te geven,of aandacht te geven.
    De andere kant blijft natuurlijk wel geldig: iemand die ergens anders binnenkomt, is moreel en sociaal verplicht zich te houden aan de lokale mores. De nieuwkomer die dat niet doet, zal altijd op sociale problemen stuiten.

Gastarbeiders
Een veelgehoorde term in de debatten rond allochtonen is "gastarbeider(s)" . Met wil ermee aangeven dat allochtone immigranten veel voor Nederland hebben gedaan.
    De werkelijkheid is dit: er zijn (circa) 75 duizend gastarbeiders naar (allochtone) Nederland gekomen, 50 duizend Turken en 25 duizend Marokkanen. De rest, meer dan tien keer zoveel, zijn vrijwillige immigranten, voor het overgrote deel kettingimmigranten komend uit familie of dorp van al hier aanwezigen.
    De term is een leugen. Iedereen die hem gebruikt, is niet te vertrouwen - dat zijn mensen met een agenda, en de dingen die ze zeggen, dienen met het grootst mogelijke wantrouwen bekeken te worden.

Geboren in Nederland
"Geboren in Nederland" is een variant van "Nederlander zijn" , waarvan al bewezen is dat het grote onzin is . Deze variant lijkt wat meer hout te snijden omdat ze inderdaad Nederlander zijn volgens de wet. Maar zelfs als redenatie is dit een foute redenatie . De praktisch weerlegging is dat de, zeg, 200 vierkante meter waarop het allochtone kind geboren wordt, cultureel behoort tot Marokko of Turkije: het kind krijgt een Turkse/Marokkaanse naam, wordt toegesproken in en leert Turks/Marokkaans, ziet en hoort  Turkse/Marokkaanse verhalen, muziek en televisie. Of om het zwart-wit te stellen: een Antarctische pinguïn die geboren wordt in Artis wordt daardoor geen Nederlandse eend, het blijft een Antarctische pinguïn (die geboren is in Artis). Bij mensen ligt het een stuk genuanceerder dan bij pinguïns, maar het omgekeerde is dus zeker ook niet het geval: het geboren zijn in Nederland maakt niet autochtoon - zoals ze soms zelf toegeven .

Gematigde islam
Het verwijt aan de critici van een multiculturele samenleving is dat de laatsten hun bezwaren baseren op fundamentalistische en radicale uitingen van enkelingen en kleine groepen, en dat ze geen oog hebben voor de gematigde islam en islamiet. De term gematigde islam veronderstelt dat er moslims zijn die gematigd, een beetje, in Allah geloven, en gematigd, een beetje in de koran,en Mohammed, enzovoort. Dat soort moslims bestaat niet. Wat men bedoelt met gematigde moslim" is "niet-activistische moslim". Zodra de "gematigde" = "niet-activistische" moslims te maken krijgt met een keuze tussen een gematigde niet-moslim en een extremistische moslim, zal hij altijd kiezen voor de mede-moslim uitleg of detail - wat logisch is, want de islam is de zin van zijn leven. Maar hij is dus geen gematigde moslim. Daarom worden de radicalen en fundamentalisten ook zelden tot nooit weersproken, en uiteindelijk altijd geëxcuseerd, behalve door een handjevol, over de wereld verspreide, intellectuelen. In alle praktische opzichten is er dus geen gematigde islam uitleg of detail .
    Het argument kan direct worden weerlegd door vergelijking: (De Volkskrant, 26-02-2010, ingezonden brief van  Hans Post)

  Misdaad

Als historicus Evertjan van Roekel beklemtoont dat `zeker niet alle Nederlandse SS`ers oorlogsmisdaden hebben begaan` (Binnenland, 25 februari). vergeet hij wellicht dat het vrijwillig toetreden tot de SS in die jaren zeker door het `goede` deel van de Nederlandse bevolking werd beschouwd als een oorlogsmisdaad op zich!

    Zie ook gewone moslims uitleg of detail .

Generaliseren
"Je mag niet generaliseren" is in het integratiedebat een dooddoener die zo vaak gehoord wordt, dat de redactie pas wakker schrok toen er al bijna zeventig items op de lijst stonden. Het gaat ook verder dan verbazingwekkend en zelfs verbijsterend dat hij nog steeds gehanteerd wordt. Precies diezelfde mensen die vinden dat je niet mag generaliseren omtrent, Turken, Marokkanen, moslims of wat voor allochtone zaak dan ook, generaliseren er namelijk zelf nog veel heftiger op los aangaande zaken als PVV'ers, islamcritici, immigratiecritici, Marokkaanse-criminaliteitcritici, en Nederlanders in het algemeen, om slechts enkele voorbeelden te noemen. een enkel voorbeeld hier: een paar ambtenaren maken een fout en heel Nederland is fout (De Volkskrant, 13-04-2013, van verslaggeefster Natalie Righton):
  Nederland stapelde fout op fout in zaak-Dolmatov

De Nederlandse overheid heeft fout op fout gestapeld rondom de dood van Russische activist Alexander Dolmatov afgelopen januari.

Natuurlijk is het bij Marokkanen het precies hetzelfde: die stapelen fout op fout, met de ene overval na de andere. En dus zijn "Marokkanen" fout, of: hebben we een "Marokkanenprobleem", net zo zeer als "Nederland" fout is. Maar dan is het dus "generaliseren" (de Volkskrant, 06-04-2013):
  PVV oogst slechts afkeuring in Marokkanendebat

Geert Wilders moest ruim drie maanden wachten op zijn Marokkanendebat. ... De meeste Kamerfracties grepen het vooral aan om hun ongenoegen uit te spreken over de titel van het debat. Wie spreekt van het 'Marokkanenprobleem' stigmatiseert en scheert een hele groep over één kam, is de kritiek op de PVV.

Ouderen, huurders, uitkeringstrekkers, Roemeense skimmers ... Het kan allemaal. Maar niet als "Marokkanen" in voorkomt. Dan kan het niet.

Geslaagden
Er zijn zoveel geslaagde allochtonen. Ja, zeker, dat is waar. Maar het zou wel heel mooi zijn als er alleen maar criminele allochtonen waren. Waar het om gaat is het relatieve aantal geslaagden, en het relatieve aantal laag- en ongeschoolden, en criminelen. Deze getallen liggen voor allochtonen dusdanig veel slechter dat ze als groepseigenschap kunnen gelden. Individuele gevallen doen daar niet aan af. Campagnes om allochtonen te promoten middels geslaagden zijn altijd mislukt, omdat de relevante autochtonen voornamelijk te maken krijgen met de niet-geslaagden, die veel meer voorkomen en dus veel meer representatief zijn . Oftewel het gaat er niet om dat 80 procent van de allochtonen geen problemen veroorzaakt, maar dat 80 procent van degenen die problemen veroorzaakt allochtoon is (bij wijze van spreken))

Geven en nemen
Vast onderdeel van de liturgie in het allochtonen- en integratiedebat is het "geven en nemen". Wij moeten iets aan hen geven, en dan geven zij iets aan ons.
    Tussen twee haakjes: het belachelijke is dat dit volkomen in strijd is met die andere mantra in de vorm van een verwijt: we mogen niet in wij-zij termen denken en praten. Bovenstaande mogen we dus ook als bewijs opvatten dat die geen-wij-zij mantra in ieder geval pure onzin is.
    Goed: "geven en nemen". De allereerste fout is dat door multiculturalisten wordt gezegd ,dus op de autochtonen toegepast - dat wil zeggen: eerst moeten wij geven, en dan gaan zij geven.
    Het is natuurlijk precies andersom - en wel twee keer. Ten eerste zijn zij de gasten, de nieuwkomers, de immigranten, de binnendringers, of hoe je het ook wilt noemen. Dus bij hen ligt de plicht tot de eerste gift.
    Ten tweede: zij hebben de eerste gift al gehad! En wat voor één! Namelijk: de toestemming voor verblijf in Nederland - een paradijs op aarde vergeleken met de meeste landen - de reden dat ze hier zijn gekomen.
    Wat een gift! Daar zou je toch bijzonder veel voor terug verwachten. Hard werken, leergierigheid, gretigheid om er bij te horen, en vooral: bescheidenheid. Want kennelijk kom je ergens vandaan waar het zo veel slechter is, dat je bereid bent huis en haard te verplaatsen naar dat verre, vreemde, paradijs.
    We hoeven hier het lijstje niet af te werken van wat we wel krijgen: klachten, luiheid, domheid, afkeren, weerzin, haat, en vooral: heel veel arrogantie. Want dat hebben als die haatdoekjes, haatbaardjes en haatkerken natuurlijk gemeen: arrogantie - uit je armoedige land hierheen te verhuizen, en er dan zeker van zijn dat jouw aanpak beter is.
    Een saillant voorbeeld van het gebruik van het argument, plus nog wat nader commentaar hier uitleg of detail .   

Gewone moslims
"De meeste moslims zijn helemaal niet radicaal of extremistisch - dat zijn gewone mensen net als u en ik, die precies dezelfde dingen willen als u en ik" uitleg of detail .
    Dit is één van de mantra's uit het allochtonendebat. Dan is het wel vreemd dat ze de weinige extremisten en radicaal denkenden uitkiezen als hun leiders - of, als ze deze niet zelf gekozen hebben, er wel braaf achteraan blijven lopen bij door gewone mensen als extreem ervaren standpunten. Als je een lijst opstelt van de basale aannames van de islam, kom je tot een lijst die identiek aan die van een fascistische organisatie uitleg of detail . De term "gewone moslim" of gematigde moslim heeft dus dezelfde betekenis als "gewone fascist" of "gewone nazi" - het "gewoon" zit erin dat ze zelf de extremistische daden niet plegen, maar hen steunen die het wel doen.
   Over het vreemde proces dat al die gewone moslims achter zo veel radicale en extremistische leiders hoeft u zich dus niet het hoofd te breken, want die bewering verscholen in de eerste term klopt doodgewoon niet - die "gewone" moslims denken grotendeels hetzelfde, als die door ons als radicaal ervaren leiders en woordvoerders uitleg of detail uitleg of detail - kijk maar eens naar deze gewone schoolklas uitleg of detail . Of anders naar al die andere, middels ontelbare, programma's waarin gewone moslims aan het woord komen - in een spotje (draaiend in april 2008) ter bevordering van de integratie, met een jonge moslima die duidelijk heel tevreden met zichzelf is: "Mijn hoofddoek staat voor het liefste in mijn leven, en ik ga liever dood dan dat ik die afdoe!"
    Zie ook: gematigde islam uitleg of detail .

Harde aanpak
Een tot voor kort (dec. 2008) universeel deel van de liturgie was: "Een harde aanpak (van allochtone misstanden) werkt niet." De weerlegging is heel simpel, en zoals zo vaak, met behulp van een eenvoudige spiegeling: Als het over de andere kant gaat, blanke overlast, zeggen diezelfde mensen ineens dat de harde aanpak wel werkt uitleg of detail .

Hoofddoekje
"Ach, wat is toch schattig/fleurig, dat hoofddoekje" zijde standaardbezweringen als het over de hoofddoek gaat en "Mijn moeder droeg er ook eentje". Net als sheriff in het Midden-Oosten ook een gele zespuntige ster droegen. De waarheid van de hoofddoek is de volgende boodschap: Ik ben moslim en superieur (haram), en jij bent een ongelovige barbaar en minderwaardig en vies (halal)" uitleg of detail  .

Immigratie afname
Regelmatig gehoord op multiculturalistische fora: "De allochtone immigratie neemt sterk af". Een flagrante leugen. Die natuurlijk alleen wordt toegegeven buiten de directe context van dit soort discussies - de waarheid kwam naar buiten toen het ging er om ging de irrationaliteit van de aanslag van Anders Breivik aan te tonen: "Kijk maar, de allochtone immigratie in Noorwegen is een stuk minder dan in Nederland", stelde men in Nieuwsuur uitleg of detail (20-08-2011, 22:00h; na 24:25 min.) -  en men vertoonde er ,lichtbeelden bij:


Hier staat dus dat er in Nederland 55.422 niet-westerse immigranten bij zijn gekomen - alleen al in 2010. En dat er wel een kleine dip is geweest, maar op de langere termijn beslist geen afname. Iedere twee jaar komt er een stad ter grootte van Leiden bij.
    En in de pogingen om Geert Wilders en de rechts regering een loer te draaien, gaat ook de Volkskrant over tot de publicatie van cijfers (de Volkskrant, 19-09-2011, door Kim van Keken:
  Analyse | Ministerie verwacht geen daling immigratie

Over een belangrijke belofte van het kabinet zwijgt de begroting

Voor Geert Wilders was het tegengaan van 'de massa-immigratie' het thema voor de verkiezingscampagne in 2010. ...
    Alleen zijn migratiecijfers, laat staan prognoses, lastig. ...
    Maar in de begroting is voor het eerst te zien dat het ministerie zelf nog geen rekening houdt met een daling. In 2012 worden 27.200 reguliere verblijfsvergunningen verstrekt; in 2016 nog steeds.
    Jaarlijks komen er 15 duizend asielzoekers bij....


Totaal hier: 42 duizend. Er is dus nog een gat van 13 duizend met de opgave van Nieuwsuur, want reken maar dat in dit soort zaken het grootste cijfer de waarheid is. En in ieder geval is er ook hier geen sprake van een substantiële afname.

Incidentenargument
In standaardvorm luidt dit argument: "De voorvallen van overlast en criminaliteit van allochtone jongeren zijn slechts incidenten". Als dit juist is, zijn de negatieve uitlatingen over moslims en allochtonen nog veel zeldzamer incidenten uitleg of detail , en voor 2002 kwamen ze vanwege censuur in het geheel niet voor. Dan is alle ophef hierover door allochtonen en hun supporters volkomen hypocriet. Dat het trouwens doodgewoon niet waar is, blijkt uit de omvang van de hier gemaakte incidentenverzamelingen, die beginnen hier uitleg of detail   - de meest recente (hier uitleg of detail .
    Het incidentenargument zelf behoeft geen voorbeelden - je kan het nog dagelijks in de krant lezen: bij iedere zaak waarbij allochtonen negatief in het daglicht komen, wordt het gebruikt. Wat wel interessant is het omgekeerde gebruik: als er een keer een incident is waarin allochtonen positief in het nieuws komen, wordt dit onmiddellijk verklaard tot een trend, en zelfs een revolutie uitleg of detail .
    Een derde bewijs van de ongeldigheid van het incidentenargument is de gang van zaken rond de uitspraak van Geert Wilders over de "kopvoddentaks". Reeds duizenden malen is erop teruggekomen over hoe beledigend dit wel niet zou zijn. "Je kan als mens echt niet op de PVV stemmen, want die heeft het over kopvoddentaks". In werkelijkheid heeft Wilders de term één keer gebruikt. "Maar het is zo'n erge term dat dat er niet toe doet". Gespiegeld: de moord op Theo van Gogh is zo erg, dat het er niet toe doet dat het maar een enkele moord was. Een moord in naam van de islam is dusdanig erg, en dusdanig veel erger dan "kopvoddentaks", dat het een reden is om de hele islam af te wijzen, en haar openbare uitingen bijvoorbeeld op scholen te verbieden.
    Het incidentenargument is in 2010 definitief de nek omgedraaid door de allochtonen zelf (uit de Volkskrant, 18-10-2010:

  Wilders: geweld tegen moskeeën onaanvaardbaar

...   De Marokkaans-Nederlandse organsatie SMN deed zaterdag een oproep bij monde van voorzitter Azarkan om moskeeën beter te beveiligen. ...
    ‘Het gaat niet om een incident. Er is de afgelopen jaren een hele reeks van brandstichtingen en bekladdingen geweest’, zei Azarkan. Vorige maand probeerden onbekenden nog brand te stichten in een moskee in Groningen. In Roosendaal werd in mei een dood schaap met de tekst ‘No Mosk’ opgehangen op een terrein waar een nieuwe moskee komt.


Als één incident in de drie maanden een reden is op fysieke maatregelen ter beveiliging te nemen, is de reeks incidenten waarvan een minuscuul deel staat in de aangelinkte verzamelingen, tezamen met de dagelijks aanvallen op Nederlanders in gemengde wijken en ("overlast" heet dat met extreem eufemisme) niets minder dan een reden om het leger in te roepen. Waarna de overwonnen vijand uit het land verwijderd kan worden.    

Integratiewil
een veelgebruikte tussenzin is "Allochtonen willen best integreren" vaak gevolgd door een "maar', bijvoorbeeld "... maar de autochtonen discrimineren ze" of iets dergelijks.
    Daar kan je veel woorden aan vuil maken, maar de ontkenning ervan komt uit de beste bron (de Volkskrant, 29-10-2010, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum):

  Genade voor recht

De gedwongen uitzetting van Mauro Manuel naar zijn geboorteland Angola zou niemands rechtvaardigheidsgevoel bevredigen ...
   ... De strengheid van de vreemdelingenwetgeving is onder andere ingegeven door de tekortschietende integratie-ijver van migranten.

En de Duitse en andere westerse immigranten heeft de Volkskrant het hier natuurlijk niet over. Dit gaat over de allochtone immigranten. Die een tekortschietende integratie-ijver hebben. De rest van wat achter deze open deur zit, is te bezichtigen hier uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail .

Islam als beschavingsbron
Het is een algemeen idee dat de renaissance heeft kunnen ontstaan aan het einde van de Middeleeuwen op basis van kennis van de Griekse beschaving die via Arabische geschriften en wereld in Europa bekend werd uitleg of detail .
    Deze suggestie is de laatste tijd populair geworden, gebruikt door zowel multiculturalistische als allochtone intellectuelen, om ons erop te wijzen dat ze wel degelijk ook hun bijdrage aan onze beschaving hebben geleverd.
   Misschien is er inderdaad kennisoverdracht via de islamitische wereld geweest. Maar dat heeft niets te maken met de oorsprong van onze westerse beschaving. Want die beschaving heeft haar opsporing in de combinatie van het intellectuele denken tezamen met handmatige vaardigheden, leidende tot de experimentele wetenschap. Het puur intellectuele hadden de Grieken ook al, net als de Arabische wereld op haar manier. Maar wat beide niet hadden was die essentiële stap leidende tot natuurwetenschap: de eerbied voor het vakmanschap verbonden aan de het werken met de materiële wereld, met de werkelijkheid.

"Islam hoort erbij"
"De islam hoort erbij" is een relatief nieuwe loot aan de vervormde stam van het multiculturalisme. Bekend is het geworden in de versie van toenmalig minister van Integratie Ella Vogelaar, in de vorm dat "Onze cultuur zou een joods-christelijke-islamitische gaan worden". Sindsdien wordt het meestal gebruikt in geval men gedwongen is moslims één of ander beperking op te leggen in de reeks vrijheden die ze tot nu toe onterecht hadden gekregen. Zo werd Duits bondskanselier Angela Merkel door feiten vermeld in een ophef zaaiend boek van Theodor Sarrazin gedwongen te verklaren dat de multiculturele samenleving mislukt was, maar vulde dat aan met dit idee (De Volkskrant, 04-12-2010, door Michiel Hegener):

  Islam hoort alleen bij ons land als ze godsdienstvrijheid praktiseert

Wie zei ook al weer als eerste 'de islam hoort bij Nederland'? Wouter Bos in 2009? Vermoedelijk. Femke Halsema herhaalde het op 9 oktober in een overigens mooi betoog in de Jacobikerk in Utrecht. En het idee wordt in brede kring onderschreven. De Duitse president Christan Wulff zei onlangs dat de islam en Duitsland bij elkaar hoorden, en kanselier Merkel was het daarmee eens. ...

Grappigerwijs is het een van de argumenten die het simpelst te weerleggen is. Niet door te gaan argumenteren, maar gewoon door demonstratie - oftewel: wijzen naar de werkelijke wereld. Uit In het kort :
  De islam hoort net zo zeer bij Nederland als camembert en Bratwurst.

En eigenlijk nog veel minder. Deze weerlegging laat tevens zien dat Geert Wilders er niet zo ver naast zat met zijn karakterisering van Ella Vogelaar, die ook meteen uitgebreid kan worden naar alle propagandisten van "Islam hoort erbij": "Knettergek!"

Islamofobie
De nieuwste loot aan de stam, schrijvende 2012. Alle kritiek op de islam wordt bestempeld als "islamofobie", en iedereen die kritiek heeft op de islam, wordt bestempeld als "islamofoob". Want de hanteerders van de kreet hanteren als aanleiding voor het hanteren van het begrip "ongefundeerde kritiek", zonder een criterium te geven voor wat al dan niet gefundeerd is. Oftewel: niets is gefundeerd. En dat kan ook niet, want voor de moslim is de islam de zin van hun leven, en hoe kan je nu gefundeerd de zin van je leven in twijfel trekken? En voor de multiculturalisten geldt precies hetzelfde: multiculturalisme is voor hen de reden dat ze zich "GOEDE mensen" voelen, en "GOED zijn" uitleg of detail is voor hen de zin van het leven.
   Of in de woorden van de bekende islamofoob Pat Condell, die het altijd bondig weet te zeggen uitleg of detail :
  "Islamofobie is een islamitische afkorting voor vrijheid van meningsuiting, seculiere democratie en gezond verstand."

Met dank voor dit citaat aan GeenStijl. Voorbeelden hier uitleg of detail .

Kansen, kansarm
De term "kansen" in de toepassingen die neerkomen "Geen of weinig kansen" of "kansarm" is een veelgehoord argument als het om moslims gaat (Volkskrant.nl, 08-11-2012, door Maarten Keulemans, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant):
  'Bedankt, meneer Wilders, voor uw bijdrage aan de islamisering van Nederland'

...
wat bleek deze week uit het SCP-rapport 'Moslim in Nederland 2012'? Het moslimgeloof wint weer aan populariteit. ...
    ... op het eind van het SCP-rapport schrijft godsdienstsocioloog Joep de Hart het zó. 'Negatieve oordelen uit de maatschappelijke omgeving kunnen bij islamitische groepen een motivatie vormen voor verscherpte profilering van de eigen moslimidentiteit, zeker als men allerlei routes naar maatschappelijke integratie gestremd ziet.'

Hier is de werkelijkheid (de Volkskrant, 08-11-2012, ingezonden brief van Wichert van Dijk, Utrecht):
  'Geloofsijver gaat te ver'

Eerst was ik verbaasd, later geïrriteerd en na de berichten over het SCP-rapport over toenemende islamisering onder jonge moslims in deze krant wist ik waarom.    ...
    De Monumentenwacht beijvert zich om studenten bouwkunde kansen te geven kennis te maken met dit interessante werkveld. Vorige week meldde zich een mbo-student, laten we hem maar Ali noemen, voor een stage.
    Wij lieten de student, conform onze gewoonte, eerst een dagje meelopen met een proefinspectie om te bezien of hij bijvoorbeeld hoogtevrees had en of hij wel beschikte over de door ons gewenste nieuwsgierigheid naar het werk. Met andere woorden: kijkt de jongen of het meisje wel goed uit zijn doppen? Conclusie na afloop: lijkt een geschikte stagiair. De Stichting bood hem daarop een stageplek. Toen luidde het antwoord: 'Ik zie ervan af want het stuit me als moslim tegen de borst om kerkgebouwen te moeten betreden en inspecteren.' 

Zegt u dat dit maar een enkel geval is? Dat is de situatie dat een moslim geweigerd dan ook. En voor de trends, kijk naar de zorg, bouw, of techniek, waar er werk over is er nauwelijks en allochtonen te vinden: past niet bij hun islam, of is beneden hun stand. Voorbeelden te over hier uitleg of detail .
    "Weinig kansen" of "geen kansen" of "kansarm" is allemaal politiek-correct eufemisme. Eufemisme voor "capaciteitsarm".

Kleine groep:
Afkorting van het archetypische geval "Het is maar een kleine groep die in de fout gaat", vaak ook in zijn gespiegelde vorm: "Met negentig procent gaat het goed" - waarbij men de percentages meestal oprekt naar de voor immigranten positieve kant.
    Dit veronachtzaamd twee aspecten: ten eerste gaat het om de percentages in de relevante dadergroepen. Als de helft van de criminelen van allochtone afkomst is, is de allochtone  immigratie verantwoordelijk voor een verdubbeling van de criminaliteit. En dat laatste is het getal dat ervaren wordt door de burgers die de criminaliteit ondergaan, de verhalen die ze erover horen van medeburgers, en de berichten in de media die ze over criminaliteit zien - samen te vatten als: "Het was alweer een zwarte/licht getinte ...". En de hier genoemde allochtone bijdrage van 50 procent is, gezien bijvoorbeeld de gegevens verstrekt door politie in opsporingberichten, aan de positieve kant uitleg of detail .
    Daar komt nog een tweede aspect bij, wat is het bekende psychologische effect dat negatieve zaken veel sneller opgemerkt en veel langer onthouden worden dan positieve. Dit is gebaseerd op zeer oude overlevingsinstincten, heeft dus niets te maken met discriminatie, en zal binnen de afzienbare toekomst niet veranderen.

Kopvoddentaks:
Tijdens een parlementair debat heeft Geert Wilders voorgesteld om een belasting op (islamitische) hoofddoeken in te stellen, aangezien die hoofddoeken het straatbeeld vervuilen, en omdat ze ook als reclame kunnen worden gezien, het dragen ervan te belasten met een belasting, een"kopvoddentaks". De ontsteltenis in de Tweede Kamer was groot. Nog groter was en is de ontsteltenis daarbuiten. Het voorstel stamt van september 2009, maar ook aan het eind van 2010 wordt er nog bijna dagelijks gerefereerd. Vaak onder gebruik van terminologie als "Zijn voordurende voorstellen voor een kopvoddentaks...", terwijl zijn gebruik van de term eenmalig was. Het wordt ook standaard gebruikt in de volgende soort context: "Er zijn inderdaad wel zaken die aan de orde besteld moeten worden, maar wat de PVV doet met termen als koppvoddentaks gaat veel te ver" (uit de Volkskrant, 31-12-2010, door Max Pam)

  Een neus voor vuiligheden

Kiloknaller, winterbanden, schijterij, het zijn allemaal woorden waarvan je hoopt dat je ze in je leven zo weinig mogelijk hoeft te gebruiken. ...
    Nog een woord waar ik maar niet aan kan wennen: kopvoddentaks. Alles is er plat en vulgair aan. Het is het gemeenste woord van de laatste vijftig jaar. Ik zoek een vrouw van één meter hoog met een plat hoofd, zodat ik er een pilsje op kan zetten - die geest ademt kopvoddentaks.

    De verbijsterende werkelijkheid is dat het heilige boek van de islam, de koran, vol staat met terminologie die veel erger is dan "kopvoddentaks"- af te korten tot "Joden zijn apen", "Andersgelovigen zijn honden", en "Ongelovigen zijn varkens" uitleg of detail . En dan zijn alle niet-moslims ook nog onrein, haram. Die de hel in gewenst worden.
    Nog nooit is dit in deze kant van de zaak in het openbaar meegenomen. Als de redactie het deed op het internet, is er nog nooit een weerwoord gekomen.
    Als Geert Wilders en zijn PVV-aanhangers definitief afgeserveerd kunnen worden vanwege het eenmalige gebruik van de term kopvoddentaks, wat gedaan wordt door vrijwel de gehele bestuurlijke en intellectuele elite, is dat naar proportie volstrekt voldoende reden om de hele islam te verbieden. Die bestuurlijke en intellectuele elite pleegt dus cultuurverraad .

Linkse schuld
De immigratie is niet de schuld van links, is een uitspraak de nogal eens gedaan wordt als multiculturalisten in het nauw zijn gedreven. Het is waar dat de oorspronkelijke import van gastarbeiders gedaan is op initiatief van werkgevers die in de jaren zestig om ongeschoolde krachten verlegen zaten. Maar de weerstand tegen een rem op de erop volgende kettingimmigratie en de naturalisatie van de al aanwezige immigranten zijn zaken die voor het overgrote deel op links conto komen: "Die mensen zijn zo zielig". En het is links die de meest vocale bezwaren heeft zodra iemand een beperking van immigratie voorstelt. En het is ook links dat die besprekingen terugdraait als ze de kans krijgen (De Volkskrant, 03-10-2011, ANP, DPA)

  Immigratiebeleid minder streng

De nieuwe centrumlinkse minderheidsregering in Denemarken zet het mes in maatregelen van de vorige, centrumrechtse ministersploeg. Het strenge immigratiebeleid wordt versoepeld, zodat gezinshereniging minder problematisch is. Ook verdwijnt het ministerie van Integratie, dat werd gecreëerd in 2001. De nieuwe premier Helle Thorning-Schmidt zei gisteren dat ze met twee andere coalitiepartijen overeenstemming heeft bereikt over een beleidsprogramma.

Gezinshereniging is het belangrijkste instrument in de golf van massa-immigratie sinds de komst van de gastarbeiders. Links is dus wel degelijk de schuld van de massa-immigratie.

Loyaliteit
Zo nu en dan komt de kwestie van loyaliteit naar boven, waarbij allochtonen door "xenofoben"  wel beschuldigd worden van het hebben van een dubbele loyaliteit. Dat is ten onrechte. Loyaliteit is een zaak sterk gelijkend op zwangerschap: je bent of hebt het wel of niet. En ook (vrijwel) alle allochtone immigranten hebben een enkele loyaliteit. En voor 95 procent en meer ligt die niet in Nederland. Daartoe kan men de volgend verzameling raadplegen uitleg of detail , maar ook een simpele test doen: schrijf een stukje over een slechte eigenschap van Nederland of Nederlanders, en noteer hoeveel allochtonen boos in de pen klimmen. Schrijft daarna een stukje over een slechte eigenschap van een of andere allochtone groep, en kijk nogmaals  hoeveel allochtonen in de pen klimmen. herhaal dat een paar keer, en tel de scores bij elkaar op. Het eerst aantal zal vermoedelijk niet van de nulstand omhoog komen. De tweede zal spoedig het aantal vingers aan de hand van meerdere personen overstijgen - raadpleeg bijvoorbeeld de site Joop.nl uitleg of detail , of hun eigen haatzaai-sites. De algehele uitslag luidt dus: allochtonen voelen zich allochtonen, en zijn voor vrijwel 100 procent loyaal aan de allochtone zaak.

"Marokkanen"
Al diverse malen zijn er debatten gevoerd in de media over het al dan niet aanduiden van de afkomst van overlastgevers en criminelen van voornamelijk Marokkaanse oorsprong. Op het moment van schrijven, februari 2009 is de Volkskrant al enige maanden overgegaan op een censuur dienaangaande, voor zover haalbaar. Ook de overheid en dergelijke doet dit zoveel mogelijk, bijvoorbeeld bij de laatste plannen over het oprichten van "plusscholen" voor "probleemleerlingen in de grote steden", zijnde voornamelijk allochtone en heel veel Marokkanen.
    Natuurlijk is dit pure multiculturalistische hypocrisie, zoals het volgende bericht laat zien (uit de Volkskrant, 09-02-2009, ANP):

  Roemeense skimmers opgepakt

De politie heeft zaterdag in Terneuzen twee Roemenen aangehouden die skimapparatuur hadden geplaatst bij een pinautomaat. ...


Of soortgelijke berichten waarin het over "Nigeriaanse oplichters" gaat.

Massa-immigratie
Geert Wilders heeft naast de term "tsunami", ook die van massa-immigratie geïntroduceerd - of althans wat betreft dat laatste: deze populair gemaakt in de context van de allochtone immigratie. Natuurlijk wordt door multiculturalisten hartstochtelijk ontkent dat er een massa-immigratie is: (de Volkskrant, 30-11-2011, column door Sheila Sitalsing):

  130
Het is een trend. In de beleving van de burger lijden we onder massa-immigratie en is het levensgevaarlijk op straat. Je kunt er de cijfers bij pakken en praten tot je groen ziet, aan 'beleving' doe je kennelijk pas iets met een fopmaatregel.

Dit ondanks de harde feiten dat er in 1960 circa nul moslims waren in Nederland en een even verwaarloosbaar aantal allochtonen in het algemeen, en in 2010 de eerste groep is gezwollen tot circa 850 duizend, en de tweede iets van anderhalf miljoen. Als dat geen massa-immigratie is en geen tsunami, is de vraag: wat is dat dan wel?
    Maar de ernst van de situatie blijkt uit dit soort gegevens (De Volkskrant, 23-11-2011, door Harriet Duurvoort, freelance journalist) - de auteur is Surinaamse schrijvende over de "zwarte piet is racistisch"-ophef:
  Ook al ben ik zwart als roet...

Maar het is anno 21ste eeuw, in een land waar in de grote steden het overgrote deel van de kindjes onder de 6 allochtoon is ...

Een tsunami!
    Meer voorbeelden hier uitleg of detail
.

Migratie is goed
Dit argument bestaat uit een redenatie, vaak impliciet gebruikt:
1.  Migratie is goed.
2.  De komst van allochtonen is migratie.
3.  Ergo:  De komst van allochtonen is goed.
Het probleem zit in stelling 1. Dat is een afkorting voor: "Alle migratie is goed." Dat is een onjuiste stelling, want er bestaat geen enkele menselijke zaak die categorisch voor alles geldt. Ook op deze stelling zijn dus uitzonderingen. Eén van de gebruikers van de stelling heeft geprobeerd haar te onderbouwen, met als resultaat dat hij bewezen heeft dat ze beslist onjuist is, zie hier uitleg of detail . Zie ook diversiteit uitleg of detail .

Minder moskee
Dit is een afkorting van "Het gaat best goed met de integratie want moslims gaan ook minder naar de moskee". Natuurlijk hebben degenen die dit beweren niet met een teller bij de ingang van de moskee gestaan. Nee, deze bewering doen ze op grond van "onderzoek. Dat wil zeggen:  onderzoek door sociologen. En sociologie bedrijven onderzoek door mensen te vragen wat ze doen uitleg of detail . Niet door te kijken naar wat ze doen, dat wil zeggen: tellen, maar door te vragen wat ze doen. Iedereen weet dat dit twee zeer verschillende zaken zijn. Dus als "onderzoekers" meten dat er minder moslims naar de moskee gaan, meten ze in feite slechts de bereidheid van moslims om te vertellen dat ze naar de moskee gaan - wat natuurlijk een deel van de reden is dat ze dit doen want eigenlijk weten ze best dat ze op deze manier voor de moslims gunstige uitslagen krijgen uitleg of detail . Want die moslims weten ook steeds beter dat iedere moskeegang bijdraagt aan de steun voor de PVV. Dus zijn moslims steeds minder bereid om te zeggen dat ze naar de moskee gaan. Hetgeen natuurlijk dé verklaring is voor deze werkelijkheid (Volkskrant.nl, 11-09-2011)

. Protest tegen moskee in Utrechtse wijk Lombok

Fotobijschrift: De nieuwe Ulu-Moskee in aanbouw.

De nationalistische actiegroep Voorpost heeft gedemonstreerd tegen de komst van een moskee in de Utrechtse wijk Lombok.
...

In Rotterdam is ook net een nieuw reusachtig exemplaar in gebruik genomen, enzovoort. Oftewel: de werkelijkheid wijst uit dat er meer moslims naar de moskee gaan. En dat ze ook meer hangen aan hun achterlijke islamitische culturele gewoontes blijkt hier uitleg of detail (NOS Journaal, 22-10-2011, na 4:25 min.), aangaande kwestie van ritueel slachten. Meer voorbeelden hier uitleg of detail .

"Multiculturele samenleving is een feit"
"De multiculturele samenleving is nu eenmaal een feit" uitleg of detail is een frase die populair is geworden met het afgestompt raken van de argument van de multiculturele samenleving een verrijking is van de Nederlandse samenleving. En heeft daardoor meteen als de verdachtmaking om zich heen van "Mijn band was lek", nadat "De brug was open" niet gewerkt heeft omdat de brug nooit open is geweest. En smoes of een leugen. In dit geval omdat het gebruikt wordt als rechtvaardiging, wat het niet is, of als argument om er niets aan te doen, wat het ook niet is. Het is geen rechtvaardiging omdat waar immigratie gerechtvaardigd is, remigratie dat ook is - in beide geval betreft het het bewegen van groepen over een landsgrens. De status van een remigratiebeleid is in principe niet verschillend van een immigratiebeleid: als je mensen toelaat omdat ze elders problemen hebben, mag je ook mensen verwijderen als ze hier problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld het lastig vallen van homo's, Joden, of gewoon autochtone Nederlanders. Of om het erven kernachtig samente vatten": "De mogelijkheid en zinnigheid van een remigratiebeleid is ook een feit". Hier een voorbeeld van de mogelijkheid (de Volkskrant, 03-08-2013, van correspondent Rolf Bos):

. Kohl wilde helft van de Turken terugsturen

de Duitse bondskanselier Helmut Kohl wilde in 1982 de helft van alle Turken in West-Duitsland terugsturen naar hun vaderland. Het zou onmogelijk voor Duitsland zijn, zo meende hij, om honderdduizenden Turken in de maatschappij op te nemen. ...
    Kohl, die net vier weken bondskanselier was, sprak zijn voornemen uit tijdens een bijeenkomst met de Britse premier Margaret Thatcher. Dat blijkt uit 'document PREM 19/1036' dat deze week door het Britse Nationale Archief werd vrijgegeven. ...

Met bijvoorbeeld een simpel criterium: meer dat 20 procent van één etnische groep in wijk of straat, dan allemaal remigreren - want vijf jaar later heb je een getto (no-go area, shariawijk, of noem maar op).

"Nederlanders"
Immigranten, en met name hun kinderen die hier geboren zijn, mogen helemaal niet apart benoemd of behandeld worden, want "Het zijn gewone Nederlanders".
    Iedereen met ook maar een halve voet in de samenleving weet dat dit totaal niet waar is: de best geïntegreerde allochtonen voelen zich op zijn hoogst enkele tientallen procenten Nederlands, en het gemiddelde ligt zeker onder de twintig, en mogelijk onder de tien uitleg of detail . Definitief bewijs: over assimileren mogen we niet praten, want "Dat mogen we niet van ze eisen", respectievelijk "Over mijn lijk" (multiculturalisten respectievelijk allochtonen). De werkelijkheid is dat "assimileren" de afkorting van is "Gewone Nederlander worden", afgekort: "Nederlander worden". Praten over een immigrant die net op Schiphol is aangekomen als een "Nederlander" is net zo reëel als het praten over een kameel die net op Schiphol is aangekomen als een "koe".
     Wat hier gesteld wordt over eerste generatie immigranten, geldt voor aanzienlijke percentages ook voor de tweede en latere generaties. De hoogte van het percentage hangt af van het cultuurverschil en de mate van segregatie van de betreffende groep. Voor niet-westerse immigranten ligt dit rond de 30 tot 50 procent (geschatte cijfers op grond van maatschappelijke waarnemingen), voor niet-westerse immigranten in het algemeen in de 50 tot 70 procent, en voor moslims (dat wil zeggen: een extra groot cultuurverschil) rond de 70 tot 90 procent.

"Nederlanders doen het ook"
In de discussies op internet wordt je overspoeld met het "Nederlanders doen het ook"-argument. Bewering: "Marokkanen zijn crimineel" - antwoord: "Maar Nederlanders zijn ook crimineel". Bewering: "Marokkanen zijn crimineler dan Nederlanders" - antwoord: "Maar Nederlanders zijn ook crimineel". Bewering: "Marokkanen zijn relatief crimineler dan Nederlanders" - antwoord: "Maar Nederlanders zijn ook crimineel". Bewering: "Het percentage Marokkanen dat crimineel is, is vier tot vijf keer hoger dan het overeenkomstige percentage Nederlanders" - antwoord: "Maar Nederlanders zijn ook crimineel".
    Enzovoort voor ieder mogelijk ander onderwerp. Ad nauseum.

Onbekendheid
"Nederlanders die tegen allochtone immigratie zijn doen dat uit onbekendheid, wnat kijk maar, de meeste weerstand vindt je op plekken waar de minste allochtonen wonen".
    Bij gebrek aan onderzoek een leugen die al heel lang rondwaart. Bij het eerste de beste onderzoek inthult als leugen uitleg of detail .

Oorzaak problematiek:
Zie schuld uitleg of detail .

Opbouw van Nederland
Zie bijdrage uitleg of detail .

Opvoeding
Daar waar het gaat om de houding van met name de Marokkaanse jongens, valt in 2010, waarin ook de frase " Er is inderdaad wel een probleem ..." steeds meer gangbaar is geworden, in toenemende mate de term "opvoeding". Dat is natuurlijk onzin. De Marokkanen in Nederland krijgen ongeveer dezelfde opvoeding als in Marokko, maar in Marokko misdragen ze zich niet, of althans heel veel minder, en hetzelfde voor criminaliteit. Opvoeoding is dus niet de factor, noch zijn dat specifiek Nederlandse zaken want in andere Europese landen gebeuren soortgelijke dingen, ook met andere moslim-immigranten
    Wat wel een gemeenschappelijke factor is, is het verschil in cultuur. In Marokko zijn ze de baas, want de moslims zijn de baas, en in de mislam zijn de mannen de baas. En in Nederland zijn ze niet de eerder het tegenovergestelde. En aan dat laatste proberen ze, hoewel voor een deel waarschijnlijk onbewust, een einde te maken. Zij willen de baas weer worden.

Oranje-migranten:
Een van de voorbeelden van het "Nederlanders doen het ook"-argument uitleg of detail wordt bij gebruikt bij debatten algemene cultuurverschillen: "Nederlandse emigranten  houden ook vast aan hun cultuur. En de goed-ingelichten hebben zelfs een voorbeeld: Orange City (Uit: De Volkskrant, 30-04-2011):

  Prairie op klompen

Sinterklaas komt langs op 5 december en elk jaar vieren de bewoners Tulip Time. Orange City, Iowa, een Hollands dorp op de Amerikaanse prairie, steekt zich tijdens het tulpenfestival in traditionele, Nederlandse klederdracht. Met het feest koestert de gemeenschap de band met haar 19de eeuwse voorvaderen uit Nederland. De in New York wonende Nederlandse fotograaf René Clement legde deze versmelting van de Nederlandse en Amerikaanse cultuur vast in een bijna vijf jaar durend project. Zijn foto’s zijn nu in boekvorm verschenen: Land vol beloften.

De rest van het artikel bestaat voornamelijk uit beeld, van mensen in diverse soorten "klederdracht" en dergelijke. iets dat ze inderdaad doen - eens per jaar. eronder staan de namen van de geportretteerden, voor een groot deel jonge en jongere mensen, kinderen van emigranten. De genoemde namen: Autumn Wielenga, Grete Carlson, Mark Huizinga, Elily Huisman, Liza Schouten, Schumer Schouten, Chris Fisher, Connie Heitritter, Maria Pleger, Blake Davis, Jeremy Boddy, Chase de Jong, en Cassie Baker. Geen Klaas of Jantien te bekennen.
   Vergelijk dit met de moslims: allemaal Klaas en Jantiens. Geen Autumn of Cassie of Summer te bekennen ... Uh, herstel: allemaal Mohammed en Fatima. Geen Rob- of Floor-moslim te bekennen.
   Oh ja: er bestaat geen enkel ander "Orange City", voor zover bekend.

Perspectief bieden:
Een term populair rond het jaar 2008. Meestal gebruikt in de context: "Er zijn (harde) maatregelen nodig tegen de overlast, maar we moeten ook perspectief bieden." Hiermee wordt bedoeld alles boven de gelegenheid naar school te gaan en/of te gaan werken - dat wil zeggen: wat iedereen kan doen. Oftewel: er moeten voor allochtonen extra dingen gedaan worden. Kortom: allochtonenknuffelarij uitleg of detail en "zielige negertjes"-onderbuikgevoelens uitleg of detail .

Plichten
(Zie ook schuld uitleg of detail ). Een vrijwel universeel idee is dat Nederlanders plichten hebben ten opzichte van de immigranten, met name allochtonen. Dat is volstrekte onzin. Westerse immigranten in Nederland zeggen het soms heel duidelijk: de plicht tot integratie ligt bij de gast of immigrant, en niet bij het gastland, en Nederland is te tolerant geweest ten opzichte van degenen die zich niet aanpasten, reden dat zij nu ongerechtvaardigde eisen stellen uitleg of detail .

Polarisatie
Polarisatie is een woord gebruikt door multiculturalisten om meningen geuit door tegenstanders van de islam aan te duiden. De emotionele connotatie is dat het fout is om die meningen te geven, omdat het leidt tot tegengestelde meningen bij moslims.
    In feite is het natuurlijk andersom: moslims hebben meningen en bijbehorende gedragingen die anderen beperken en schaden, hetgeen polariserend werkt richting degenen die niet-moslim zijn. Het gebruik van de term "polarisatie" door multiculturalisten en moslims is ervoor bedoeld om anderen het recht dit te constateren te ontzeggen. uitleg of detail

Racisme
Het is een vrijwel universeel idee dat allochtonen in Nederland te lijden hebben van racisme. Waarmee bedoeld wordt: racisme door autochtonen. Nu zal dat inderdaad wel voorkomen. Maar in werkelijkheid is het racisme tussen allochtone groepen groter uitleg of detail , het racisme door allochtonen richting allochtonen groter uitleg of detail uitleg of detail uitleg of detail , en misschien het allergrootst is het racisme van multiculturalisten uitleg of detail .

Respect
De meestal impliciete aanname in alle houdingen en benaderingen van allochtonen is dat deze een welwillende en respecterende houding tegenover Nederland en Nederlanders hebben. Met uitzondering van een relatief kleine groep is dat onjuist.
    Het bestaan van de Nederlandse, als deel van de westerse, maatschappij die het zo veel beter doet dan hun eigen, en een Nederlandse en westerse cultuur die volkomen strijdig met de eigen en het zo veel beter doet, terwijl die eigen cultuur volgens eigen zeggen oneindig veel beter is, want volgende de weg van de almachtige Allah, in tegenstelling tot die ongelovige westerlingen, kan toch allemaal tezamen niet anders zijn dan een diepe belediging van de eigen waarden, een belediging waartegenover toch niet veel anders te stellen is dan gevoelens lopende van lichte minachting tot regelrechte haat? uitleg of detail

Schuld
De aanvankelijk impliciete maar steeds minder verholen veronderstelling van vrijwel alle multiculturalisten en andere aanhangers van de allochtone zaak is dat de oorzaak of schuld van de integratieproblemen bij de autochtonen ligt uitleg of detail . Dit is volstrekt onjuist. Westerse immigranten in Nederland zeggen het soms heel duidelijk: de plicht tot integratie ligt bij de gast of immigrant, en niet bij het gastland, en Nederland is te tolerant geweest ten opzichte van degenen die zich niet aanpasten, reden dat zij nu ongerechtvaardigde eisen stellen uitleg of detail .
    Natuurlijk vinden allochtonen vrijwel universeel dat de oorzaak van alle problemen bij de autochtonen ligt - dit volgens de aloude tactiek van het afschuiven uitleg of detail .

Solidariteit
Een argument dat tevens gebruikt wordt als moreel chantagemiddel is dat van de solidariteit: goede mensen ondersteunen van de zwakkeren in de maatschappij, dus in de hele wereld. Daarop kan een zeer simpel argument worden losgelaten, dat wat uitgebreider staat hier uitleg of detail (meer over het algemene begrip solidariteit hier ), maar in kort neerkomt op: dat is volstrekt onmogelijk, want er zijn circa 5 miljard zwakken in de wereld, en maar 16 miljoen mensen in Nederland, en zelfs dat is te veel, en een willekeurige uiterst minieme fractie helpen is uiterst oneerlijk ten opzichte van de rest, en zal op den duur contraproductief werken.

Stigmatisering
"Stigmatisering" is een term die ten tijde van schrijven (dec. 2008) wat minder in de mode is, maar toch nog wel gebruikt wordt. Ze is een antwoord op iedere vorm van signalering van de vorm: "Overlast door Marokkaanse jongeren", want dat mag niet, vindt men, want dat is "stigmatiserend" - voor de overige Marokkanen.
   Als dit waar zou zijn, zou je niets negatiefs mogen zeggen in verband met iedere groep, bijvoorbeeld Nederlanders (of Duitsers of Fransen, enzovoort), want dat is even stigmatiserend. Dat dat laatste toch vrijelijk gebeurd, laat zien dat het bezwaar in het Marokkaanse (allochtone, moslim) geval onzin is. uitleg of detail
    Als er één ding is dat stigmatiserend werkt, dan is het het vertonen van uiterlijk afwijkende kenmerken. Wat echt stigmatiserend is, is het dragen van hoofddoeken, djellaba's, en dergelijke. Dat is het al sinds mensenheugenis, en ervoor uitleg of detail .

Taalbeheersing
Een zeer veel gehoord misverstand is dat beheersing van de Nederlandse taal zou wijzen op integratie. Dit is onjuist: de beheersing van de Nederlandse taal is een noodzakelijk voorwaarde voor integratie, het is niet de integratie zelf. Het argument is simpel: de redactie van deze website beheerst redelijk Engels, maar dat wil niet zeggen dat dit geïntegreerde Engelsen betreft. Precies hetzelfde geldt voor de allochtoon.

Tolerantie
"Je mag een boerka niet verbieden, want we moeten tolerant zijn". En eindeloos veel gezeur van dezelfde strekking. Het is allemaal in één klap volkomen weggevaagd door iets als dit (Telegraaf.nl, 05-08-2012 uitleg of detail ):

  Man in blote bips op snorscooter

Een 60-jarige man is zaterdag aangehouden omdat hij vrijwel naakt op een snorscooter rondreed. Hij had alleen sokken en schoenen aan. ... Hij krijgt een proces-verbaal voor openbare schennispleging.

Natuurlijk pleegt een boerkadrager minstens evenveel openbare schennis, en voor de hoofddoek geldt eigenlijk precies hetzelfde, want het zegt, net als de boerka: "Ik ben superieur" uitleg of detail - gewoonweg om te kotsen, dus.

Toon van het debat
Een zeer veel gehoorde kreet is dat de verwijdering tussen allochtoon en autochtoon veroorzaakt is door Pim Fortuyn en/of de toon en de felheid van het debat daarna. Dat is onzin. De observaties van Fortuyn waren juist dat de verwijdering tussen allochtonen en autochtonen allang bezig was, met het oprichten van ostentatieve moskeeën, en het gaan dragen van djellaba's en hoofddoeken. Dat waren de signalen naar buiten: wij accepteren jullie niet. En dan hebben we het nog niet over de interne signalen als: strikt huwen in eigen kring, opvoeden in eigen taal, kijken naar eigen tv. Alles bij elkaar: wij wantrouwen en minachten jullie, en willen er niet bij horen.
    En precies hetzelfde geldt voor het argument van "toon (de felheid van) het debat": met felheid bedoelt men ieder constateren van deze allochtone houding, net als Fortuyn dat deed. Of geformuleerd zo (uit de Volkskrant, 31-12-2010, door Amanda Kluveld):
  Niet meer piepen over de toon van het debat

Laat ons voortaan verschoond blijven van verwijzingen naar 'de toon van het debat' . Wanneer er geen inhoudelijke argumenten voorhanden zijn, of het niet lukt om op basis van argumenten het debat te winnen, wordt 'de toon van het debat' ingebracht. Die zou te hard, rancuneus of polariserend zijn.   ...
    Wie straatterreur een verkeerde term vindt om de misdragingen van Marokkaanse jongeren in een Goudse wijk aan te duiden, moet niet piepen over de toon, maar aantonen dat het hier niet om terreur op straat zou gaan. Lukt dat niet, zing dan, in plaats van zelfgenoegzaam te wentelen in de eigen beschaafdheid, zelf een toontje lager.

Tsunami
Zie massa-immigratie uitleg of detail .

Verantwoording
Een veelgehoorde klacht van allochtonen is "We moeten altijd verantwoording afleggen voor de daden van extremisten", zie bijvoorbeeld in dit filmpje uitleg of detail . In het filmpje is geen antwoord zichtbaar, en ook elders weet de andere partij dat meestal niet te geven. En er zijn er minstens vier.
    Ten eerste: "Wanneer is je dat dan voor het laatst gevraagd?" Een prima kans dat dat ooit eens gebeurd is in een grijs verleden - niets bijzonders, dus.
    Ten tweede: "Dan doe je toch gewoon je hoofddoek af"  En "hoofddoek"  staan voor andere religieuze symbolen of zaken die zichtbaar onderscheiden van Nederlanders en verbinden met extremisten. Een ruime kans dat dat van toepassing is - zo ook in het filmpje. Eventuele bezwaren daartegen zijn te beantwoorden met "Kiezen of delen": je draagt vrijwillig symbolen die je verbinden met extremisten, maar dan draag je ook vrijwillig de last die dit met zich mee brengt: aangesproken op het dragen van een symbool dat je verbindt met extremisten. Of niet.
    Ten derde: "We begrijpen dat je die associatie een zware last vindt, en dat je toch je hoofddoek niet kan afleggen. We raden je daarom aan te gaan naar een plaats waar die combinatie geen bezwaar is". Een halal-verhuizing naar een halal-land, dus.
    Dit zijn de directe weerleggingen. De vierde is de indirecte weerlegging, en heeft de voorkeur van het redactie:
    Ten vierde: "Hoe denk jíj dus dat het voelt om door middel van hoofddoeken voortdurend de vraag naar de verantwoording voor je ongeloof in je gezicht gewapperd te moeten krijgen?"
    Het behoeft weinig psychologische kennis om te zien dat de problemen met de vooronderstelde voortdurende vraag naar verantwoording grotendeels inbeelding zijn, en zijn oorzaak vindt in de combinatie van twee dingen: het hebben van een doordringende, onaantastbare en dus superieur geachte, levensopvatting, en het verkeren in een maatschappij waar die opvatting gewoon maar een van de vele menselijke dwaasheden is. Afgekort: men voelt zich aangesproken op het zelfbeeld. Daarvoor hoeft de vraag niet eens expliciet gesteld te worden  - dat gebeurt alleen al door hier, te midden van andersdenkenden, te wonen.
    De conclusie daaruit is duidelijk: voor de echt gelovigen, die dus niets van geloof willen opgeven en geen concessies willen doen, is de aanpak genoemd onder ten derde psychologisch gezien veruit het beste.

Verrijking
Oorspronkelijk, ergens in de jaren 80 of 90 uit de mond van toenmalig staatsecretaris Hedy d'Ancona en in 2012 weer gehoord uit de mond van toenmalig minister voor Integratie Gerd Leers, en triomfantelijk aangehaald door de rest van de multiculturalistische meute: "De allochtone immigratie vormt een verrijking van onze cultuur". Eén enkele voorbeeld van die verrijking (de Volkskrant, 29-10-2012, van verslaggeefster Wil Thijssen):

  'Afghaanse kindslaven in Europa'

Laten rijke Afghanen in Europa 'dancing boys' overkomen? Het zou kunnen verklaren waarom de marechaussee de laatste jaren zoveel Afghaanse jongens onderschept.


Tussentitel: 14 jaar - Dat wordt als de ideale leeftijd gezien voor de 'bache bereesh', of baardloze jongens

Een grote en groeiende groep Afghanen reist illegaal via Nederland naar Scandinavië. Het gaat in veel gevallen om minderjarige, alleenreizende jongens tussen 14 en 17 jaar. De marechaussee onderzoekt met een grootschalige opsporingsactie of binnen deze groep sprake is van 'dancing boys'; een vorm van tienerslavernij die in Noord-Afghanistan gangbaar is onder rijke beschermheren.
    Dancing boys zijn jongens die als vrouw verkleed dansen en zingen en door hun eigenaren seksueel worden misbruikt. Omdat ze bellen aan enkels en polsen dragen, worden ze ook 'bell boys' genoemd. Rijke beschermheren kopen ze van arme families voor hun plezier. Het is een traditie die is voortgekomen uit het feit dat in de Afghaanse maatschappij de seksen strikt gescheiden zijn. ...

Mogen we voor de volledigheid ook maar weer eens het rijtje: vrouwenonderdrukking, uithuwelijken inteelt, eerwraak, ritueel slachten, besnijdenis enzovoort afgaan ... - meer voorbeelden hier uitleg of detail .
    Allemaal hoogtepunten van verrijking
    De term is volkomen absurd.

Vrije moslima
Het is 2012 en er is een nieuwe loot aan de stam van de multiculturele discussie, of beter: de multiculturele propagandacampagne: de "vrije moslima" - een term van de soort "onderhoudsvrije tuin" uitleg of detail - of "godsdienst zonder verplichtingen". Hetgeen nog een treffend geïllustreerd wordt door het feit dat er geen "vrije moslim" bestaat. Dat zou ook echt volkomen absurd klinken. De aanleiding voor de additie (hij waart al enige tijd rond) is dit artikel waarvan we alleen de kop nodig hebben (de Volkskrant, 02-08-2102, door Nora Kasrioui en Nadia Martosatimna-Laiti):
  Shariarechtbank schaadt vrije moslima

Natuurlijk maakt het  bestaan van een shariarechtbank de vrije niet-moslims geen enkele zier uit. Wat betreft de vrije niet-moslima kunnen ze zo veel shariarechtbanken als ze maar willen. Alleen voor de vrije moslima maakt een shariarechtbank uit. Dus kennelijk heeft een vrije moslima een sterke binding met die shariarechtbank. Waarmee er een contradictie is bereikt: de vrije moslima heeft een sterke binding. Er moet één van de twee uit de contradictie gekozen worden. Natuurlijk bestaat er geen vrijheid voor de moslim. En is "vrije moslima" de contradictie.
    Meer instanties hier uitleg of detail .

"Vrouwen"
"Vrouwen" is een afkorting van "met de vrouwen gaat het zo goed'. Onzin, als je je gezonde verstand gebruikt: vrouwen kunnen nooit zo veel verschillen van de mannen, in maatschappelijke en culturele houdingen - daarvan is bewijs genoeg over de hele wereld. Flagrante onzin, wordt het, zodra je voor het geval van moslims naar de werkelijkheid kijkt. Heb je aan de mannelijk kant arrogante en irritante types als Mohamed Rabbae, Mohammed Cheppih, Farid Azarkan, Mohammed Benzakour, aan de vrouwelijke kant heb je een minstens even zo lange optocht: de zussen Arouigh, Fatima Elatik, de drie "Meiden van Halal" Alariachi, Nazimye Oral, Sabra Dahhan, Samira Ahli, Ferdows Kazemi, Hasna el Maroudi, Hassnea Bouazza, enzovoort. Iedere nieuwe stem is een nieuwe stem tegen Nederland. Logisch, want net als de mannen zijn ze moslim, en moslims zijn superieur - dat weet iedere moslim uitleg of detail . En het leven in Nederland met haar zichtbaar zo veel beter functionerende maatschappij, zo veel beter dan die van alle islamitische maatschappijen, dat kweekt natuurlijk evenveel bijtend zuur bij mannen als vrouwen - de culturele nederlaag uitleg of detail is voor beide groepen identiek. Het enige substantiële verschil is één van substantiële verschillen die vrouwen en mannen van alle culturen en etniciteiten kenmerkt: het verschil in agressie en vooral lijfelijke agressie. Ze zitten niet massaal in de gevangenis.

Vuile werk
Voor de verandering eens iets dat voor meer dan een minuscuul deel waar is: allochtonen hebben vuil werk gedaan. Dat wilzeggen: de allochtone immigranten die hier als gastarbeider naartoe zijn gehaald: 50 duizend Turken en 25 duizend Marokkanen. Wat daarna is gekomen via kettingimmigratie, in totaal 800 duizend, heeft daar slechts beperkt aan bijgedragen. Zoals keihard bleek toe er zomaar 100 duizend Polen in Nederland aan het werk konden, om dat vuile werk te doen. Wat praktijkvoorbeelden hier uitleg of detail .

Welkom
Er zijn allerlei uitdrukkingen voor het argument dat wij de allochtonen welkom zouden moet heten, of dat we ze als gasten moeten behandelen, of dat we ze zelf gevraagd hebben.  Dat is allemaal onjuist met uitzondering van de groep van ongeveer 75 duizend Turken en Marokkanen, de gastarbeiders uit de jaren zestig, die op invitatie van het Nederlandse bedrijfsleven zijn gekomen. De enigen die een plicht hebben zijn degenen die dit geregeld hebben, en wel alleen ten opzichte van deze specifiek groep. Bij een totaal van circa anderhalf miljoen allochtone migranten is dit een verwaarloosbare groep. De rest is hier vrijwillig, en niet op enigerlei uitnodiging, behalve dat ze niet met geweld of de kracht van de wet zijn tegengehouden bij de grens uitleg of detail . Maar dat ze niet zijn tegengehouden, betekent niet dat ze gast zijn (er was geen uitnodiging), en al helemaal niet dat ze welkom waren bij de rest van de bevolking, zoals al bleek in de zeventiger jaren in de Afrikaanderwijk. Degenen die dit niet-welkom lieten blijken waren niet degenen die de uitnodiging hadden verstuurd, ze hadden dus geen enkele verplichting tot welkom, terwijl ze wel veel overlast hadden. In dit licht stonden en staan ze volkomen in hun recht van een niet-welkom verklaring.
    Dat de allochtonen dat welkom wel wensen, is dom (want geen kennis en begrip hebbende van en voor de feiten), maar misschien wel begrijpelijk. Maar deze wens leidt natuurlijk alleen maar tot het omgekeerde: zij voelen zich afgestoten, gaan zich zo gedragen, en worden daardoor echt/meer afgestoten uitleg of detail uitleg of detail

Welwillendheid
Zie respect uitleg of detail .

"De wet ..."
Voluit luidt dit "De wet staat het toe", of "De wet verbeidt het niet". Slaande op alle mogelijke zaken, zoals niet-handenschudden, gescheiden loketten, boerka's, hoofddoeken, moskeeën ... kortom: alles behalve criminaliteit waarvan in varabele mate Nederlanders vinden dat het dusdanig afwijkend is van de Nederlandse norm, dat men het niet wil zien of hebben. Het is een van de meer versleten argumenten van de vrienden van de islam, en lijkt enig hout te snijden - wat de wet niet verbiedt, is toegestaan, toch ...?
    Dat is natuurlijk flagrante onzin. De maatschappij, elke maatschappij, gebruikt de wet alleen als laatste hulpmiddel. De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door "wat men gewoon is te doen" - door de fatsoensregels. Wat iedereen weet, zolang het maar niet binnen deze context is (De Volkskrant, 25-02-2012, rubriek Ombudsvrouw, door Margreet Vermeulen):

  PVV dwing tot keuze uit twee kwaden

De Volkskrant stond voor een dilemma toen de PVV wilde adverteren voor het Meldpunt overlast Midden- en Oost-Europeanen. Op de voorpagina van zaterdag nog wel. Plaatsing zou veel lezers tegen de borst stuiten en abonnees kosten. Niet plaatsen zou door de PVV met veel tamtam worden uitgelegd als het bewijs dat de krant de PVV monddood wil maken en zich met opzet doof en blind houdt voor sommige maatschappelijke problemen.   ...
    Een morele of ethische grens is nergens vastgelegd. Elke beladen advertentie wordt apart bekeken. Zo werd recent een advertentie voor een zonnige vakantiebestemming geweerd nadat in die streek een bloedig conflict was uitgebroken. En advertenties met pornografische teksten of geslachtsdelen zult u in de krant niet zien. Dat strookt niet met wat als smaakvol en fatsoenlijk wordt gezien. ...

Precies. En een ruime meerderheid der Nederlanders, en mate name omwonenden, vinden dat ostentatieve moskeeën niet stroken met wat smaakvol en fatsoenlijk is. En zouden dus, net als pornografische teksten en geslachtsdelen, uit de openbaarheid geweerd moeten worden.
   Meer argumenten hier uitleg of detail .

Wij-zij gevoel
Het "wij-zij gevoel" was een term ontzettend populair in de jaren 2005-2007 om iedere uiting van eigenheid door autochtone Nederlanders en van autochtonen cultuur te veroordelen en te onderdrukken, zoals in: "Het lesgeven in vaderlandse geschiedenis versterkt het wij-zij gevoel." In werkelijkheid is het wij-zij gevoel bij allochtonen veel sterker, gezien gedragingen als het starten van eigen winkels, het stichten van eigen kerken en verenigingen, het dragen van eigen kleding, het opvoeden in eigen taal, enzovoort uitleg of detail .

"Wilders"
Wat met "Wilders" hier aangeduid wordt, zijn alle varianten van de argumentatie die de problemen rond integratie afschuift op de persoon Geert Wilders - zo ongeveer als:  "Als Geert Wilders maar zijn mond houdt, lossen de problemen zich vanzelf op" uitleg of detail .
    Wilders als speerpunt van de aanvallen van de multiculturalisten is in feite een toegeven van het totale gebrek aan andere argumenten. Het tegenargument is namelijk zeer simpel: de integratieproblemen stammen van vele, vele jaren voor Wilders.

Zelfstandig ondernemen
"Ze doen het erg goed als zelfstandig ondernemer" is iets dat je met enige tussenpozen hoort. Waarbij je als eerste moet aanteken dat het in het grootste deel van de gevallen gaat over winkeltjes, en voor de rest vrijwel uitsluitend kleinbedrijven. Maar war het om gaat is dat niet wijst op goed maatschappelijk functioneren, maar het tegendeel. De westerse maatschappij heeft zijn welvaart ontwikkelt vanwege zijn hoge organisatiegraad. Winkeltjes en het kleinbedrijf als hoofdvorm van ondernemen is het kenmerk van de middeleeuwen en ervoor - zelfs voor het bouwen van een houten zeeschip is al meer organisatie nodig . Het allochtone klein-ondernemerschap wijst op een grote sociale achterstand.

Zieligheid:
Zodra het eenmaal zo ver is dat de zwakke sociale positie van moslims ter sprake komt en het aanvoeren van de schuld van autochtonen onmogelijk is, komt razendsnel het argument van"zieligheid" naar voren: "Ze moeten niet zo kritisch zijn op immigranten/allochtonen/moslims, want ze zijn zo zielig". Of: "Als je ze zaken als inteelt en uithuwelijken afpakt, hebben ze helemaal geen eigen cultuur meer onver". Dat laatste wordt natuurlijk nooit expliciet zo gezegd, maar is wel precies waar het op neerkomt, gezien ook het feit dat geen enkele multiculturalist ooit heeft kunnen wijzen op enigerlei cultureel voordeel voor ons afkomstig van immigranten/allochtonen/moslims.
    Natuurlijk is het voortdurend aanroepen van de zieligheid van immigranten/allochtonen/moslims contraproductief in minstens twee opzichten: het zorgt ervoor dat immigranten/allochtonen/moslims zich minder snel of niet aanpassen, en het zet een deel autochtone burgers op tegen de allochtonen, omdat die een extra zachte behandeling krijgen en misstanden niet aangepakt worden uitleg of detail .
    Meer over de oorsprong van het zieligheid-argument en voorbeelden hier uitleg of detail .

Woordenlijst
Thema bij onderstaande lijst: aan zaken waarvoor zich snel eufemismen ontwikkelen zit meestal een luchtje. Let bij het lezen op het feit dat er vaak meerdere of vele woorden zijn voor hetzelfde begrip, de diepgang van de ergernis van de partij van de multiculturalisten. Let er ook op dat de meeste woorden een normale, keurige, betekenis hebben, en dat die woorden door de multiculturalisten, meestal alfa-intellectuelen, zijn misbruikt voor hun vunzige politieke doeleinden (wat betreft dat vunzig, zie na de lijst), op precies dezelfde manier als beschreven door George Orwell. Hun eigen wapen gebruikend kan je die multiculturalisten ook aanduiden als taalverkrachters.
 

Multiculti-term / -betekenis: Betekenis voor normale mensen

Aandachtsgroepen: Probleemmigranten.
Achter-de-dijken-mentaliteit: Wens tot normaal leven, weerstand en bescherming tegen uithuwelijken, eerwraak, homohaat, anti-semitisme, religieus fanatisme, racisme, enzovoort.
Angst: Algemeen gevoel van bezwaar tegen verdere verloedering door allochtone immigranten.
Asielzoeker:  Economische gelukszoeker.
Auschwitz:  Reden om onbeperkt immigranten toe te laten / Reden om te zwijgen over multiculturele problemen in verband met angst voor stigmatisering
Begrip:  Multiculturele misstanden goedpraten.
Belediging:  Kritiek op multiculturele misstanden.
Binden:  Tolereren en/of overnemen van allochtone misstanden.
Boefje(s):  Marokkaanse criminele veelpleger(s) en Nederland-hater(s).
Boerka:  Diepe belediging van niet-islamieten, signaal van onoverbrugbare sociale achterstand.
Brede school:  Plaats waar lageropgeleide Nederlandse kinderen allochtone kinderen moeten opvoeden, ten koste van hun eigen opleiding
Complexe samenleving:  Problemen of mislukkingen van de multiculturele samenleving
Cultuurverrijking:  Import van geitenhouders, andere ongeletterden, en criminelen.
Demagogie:  Rationele en redelijke argumenten voor de signalering en bestrijding van multiculturalistische wantoestanden.
Deportatie:  Remigratie van overlastgevende en Nederland-hatende immigranten naar hun zonnige thuislanden, waar autochtone Nederlanders goed geld betalen om naar dezelfde landen te gaan.
Desegregatie: Faciliteiten voor allochtonen / Verplichtingen voor autochtonen.
Dialoog:
  Fictief gesprek waarin moslims hun eisen uitspreken, en hun zin krijgen van multiculturalisten, door een beroep te doen op de heiligheid van hun religie.
Diversiteit:  De "meerwaarde" van geitenhouders, andere ongeletterden en criminelen.
Diversiteitbeleid:  Het zetten van gekleurden op plaatsen waar ze zonder "diversiteitsbeleid" bij gebrek aan capaciteiten niet voor in aanmerking zouden komen.
Djellaba:  Belediging van niet-islamieten.
Fascist:  Niet-multiculturalist, iemand met bezwaar tegen allochtone misstanden.
Gastarbeider(s): Kettingimmigranten die op de geur van geld zijn afgekomen
Globalisering:  Argument voor vrije, ongelimiteerde, immigratie.
Godsdienstvrijheid:  Toegeven aan onredelijke eisen van moslims.
Haatzaaien:  Het geven van een mening waar multiculturalisten of moslims het niet mee eens zijn.
Halal:  Goed / Alles aangaande moslims.
Haram:  Fout / Alles aangaande niet-moslims.
Holocaust:  Reden om onbeperkt immigranten toe te laten / Reden om te zwijgen over multiculturele problemen in verband met angst voor stigmatisering.
Hoofddoekje:  Belediging richting niet-moslims.
Immigrant:  Kies uit: Uitkeringszoeker / Economische gelukszoeker / Goedkope arbeidskracht / Arbeidsmarktondermijner / Baantjesinpikker / Huizenbezetter / Begrotingstekortbijdrager / Criminaliteitsversterker / Cultuurondermijner / Parasiet.
Incident:  Bedreiging / Geweldpleging door allochtonen.
Integratie:  Autochtonen geven hun cultuur op.
Integratieplan:  Geld/faciliteiten voor allochtonen / Verplichtingen voor autochtonen.
Intolerantie:  Afwijzen van allochtone misstanden.
Islamhater:  Iemand met kritiek op de islam of gedrag van moslims.
Islamofobie:  Bezwaar tegen islamitische invloed en dominantie.
"Jochies":  Overlastgevende allochtone jongeren van circa 8 tot 12 jaar. Zie ook "Rotjochie". uitleg of detail
"Jongeren":  Overlastgevende, relschoppende, en criminele allochtonen van 12 tot 24 jaar.
Laaggeletterde:  Analfabeet. Uitkeringstrekker.
Moderniseringsverliezer (*):  Wat meer neutraal alternatief voor “stoepjesschrobber” of “spruitjeseter”.
Moskee:  Massabelediging voor niet-moslims.
Moslim:  Iemand alleen trouw aan moslims / Hater van Nederlandse samenleving.
Moslima:  In overdadige lappen gewikkeld en onherkenbaar vrouwspersoon / Hater van de Nederlandse samenleving.
Moslimhater:  Iemand met kritiek op de islam of moslims.
Multiculturalisme:  Splijting van de samenleving.
Multiculturele samenleving:   Multi-etnsiche apartleving
Nazi:  Niet-multiculturalist, iemand met bezwaar tegen allochtone misstanden.
Onderbuikgevoelens:  Gezond verstand.
Polarisatie:  Niet-multiculti mening, kritiek op multiculturele misstanden.
Poldermentaliteit:  Weerstand tegen verloedering.
Populist:  Iemand die multiculturele problemen benoemt.
Prachtwijk:  Achterstandswijk vol allochtonen die Nederland haten.
Racist:  Niet-multiculturalist, iemand met bezwaar tegen allochtone misstanden.
Respect (hebben):  (Oproep tot ) Gedogen van multiculturele misstanden.
Rotjochie: Moordenaar van juwelier of andere middenstander uitleg of detail (update mei 2012)
Segregatie:  Autochtonen die allochtone misstanden vermijden.
Slavernij:   Reden om alle negers een ruim inkomen te geven voor de rest van hun leven
Spruitjesgeur / Spruitjeseter:  (Iemand met) Wens tot normaal, rustig, leven.
Stoepjesschrobben(-r):  Wens tot normaal, rustig, leven uiten.
Theedrinken:  Vermijding van ingrijpen jegens allochtone (zware) misdragingen.
Tolerantie / Tolereren:  Niet ingrijpen bij multiculturele misstanden / Oproep tot negeren van multiculturele misstanden.
Verrijking:  Het brengen van vrouwenonderdrukking, uithuwelijken, inteelt, eerwraak, enzovoort.
Vluchteling:  Economische gelukszoeker.
Vreemdelingenhaat:  Bezwaar tegen allochtone misstanden.
Wereldstad   Door allochtone instroom verpeste Nederlandse stad
uitleg of detail
Wij-zij gevoel: Toegeschreven aan autochtonen - in werkelijkheid zeer veel sterker bij allochtonen.
Xenofobie:  Bezwaar tegen allochtone misstanden.
 

Andersom:
Normaal
Multiculti-taal

Achterstandswijken → Kanswijken → Prachtwijken
Analfabeet → Laaggeletterde
Besnijdenis → Eigen cultuur / rijke cultuur / cultuurverrijking
Buitenlanders
→ Vreemdelingen → Allochtonen → Medelanders → Nieuwe Nederlanders
Bedreiging/Geweldpleging → Incident
Cliëntilisme → Iets dat Nederlanders evenveel doen
Criminaliteit allochtonen → Incident / iets dat Nederlanders evenveel doen
Dictatuur in islamitische landen  → Schuld van het westen
Eerwraak → Eigen cultuur / rijke cultuur / cultuurverrijking
Gedogen van misstanden → Respect hebben
Islam → Godsdienst van de Vrede
Islamkritiek → Islamofobie / haatzaaien / racisme
Massa-immigratie → Iets nooit heeft plaatsgevonden en dus niet bestaat
Migratieproblemen bespreken → Xenofobie / islamofobie / haatzaaien / racisme
Relschoppende allochtonen → Hangjongeren → Jongeren
Remigratie  →  Deportatie
Probleemmigranten → Aandachtsgroepen
Splijting van de samenleving → Multiculturalisme
Steuntrekker → Bijstandsgerechtigde → Cliënt van de Sociale Dienst
Uithuwelijken → Eigen cultuur / rijke cultuur / cultuurverrijking
Terreur door moslims →  Iets dat niets met islam te maken heeft
Vrouwenonderdrukking → Culturele gezagsverhouding / eigen cultuur / rijke cultuur / cultuurverrijking


Naar Allochtonendebat, denkfouten , Allochtonen lijst  , Allochtonen overzicht  , of site home .