WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische krachten: islam, onverenigbaarheid

  2 dec.2015

Binnen een jaar twee grote aanslagen door moslims in Europa door moslims in Europa heeft een aanzienlijke verschuiving teweeg gebracht. Steeds meer van de burgers laten het besef tot zich doordringen dat de moslims in Europa een vijfde colonne vormen uitleg of detail . Na een twee weken durende propagandstroom met d boodscahp dat het allemaal wel meevalt, dat we niet bang moeten zijn, dat het niets met de islam te maken heeft enzovoort uitleg of detail , begint bij de elite en de moslims ook het besef van die verschuivende publieke opinie door te dringen. En, hoe is het mogelijk, er komen zowaar wat stemmen los die iets anders verkondigen dan de botte leugens van de politieke-correctheid en de 99,9 procent van de moslims die loyaal zijn aan alle andere moslims dus ook de terroristen. Die dan ook onmiddellijk de problemen in hun denken onthullen.

De aanleiding voor de start van deze verzameling die dit tot in detail blootlegt, is een zeldzaam artikel waarin de verschillen expliciet worden benoemd - zeldzaam omdat men normaliter ten stelligste beweerd dat er geen substantiële verschillen zijn, in het kader van "De Gelijkheid der Culturen" (de Volkskrant, 02-12-2015, door Lotfi Abdel Hamid, historicus):
  Juist zelfkritiek maakt het Westen beschaafd

Die kop is al meteen een illustratie van de schade die de combinatie van de komst van de islam en het verraad vn de elite heeft teweeggebracht: een westerse deskundige kan zoiets niet schrijven zonder meteen minimaal van cultuurimperialisme beschuldigd te worden, neigend naar "Dat is een PVV-aanhanger". En voor iemand met een baan bij een school of aan de universiteit of iets dergelijks de werklijkheid van sociale isolatie en de dreiging van ontslag.
   Iets dat de auteur onbedoeld erkent, zeggende dit naar aanleiding van de aanslagen:
  Terwijl de vijand zich organiseert, kraakt en piept Europa van verdeeldheid.

Dat wil zeggen: de elite bemerkt de verdeeldheid tussen haar en de rest van de bevolking. Zich uitend in dit soort dingen:
  Hangt de waarde van een mensenleven af van de plek waar je sterft? Deze retorische vraag viel af te lezen van een Loesje-poster naar aanleiding van de reacties op de aanslagen in Parijs. Het sloeg op de selectieve verontwaardiging van mensen die zich meer solidair voelden met de slachtoffers van Parijs dan met die van Beiroet, waar enkele dagen eerder een aanslag plaatsvond.

Pure gorigheid, die poster. Dat een ziekte van je eigen kind je meer beroerd dan de dood van honderd kinderen in Bangladesh is een gegeven van het leven. Met alle tussenliggende gradaties. Wie dat ter discussie wil stellen, is een kwaadaardige stoker. Die elitelui van die posters zijn kwaadaardige stokers. Die moslim-auteur is een kwaadaardige moslim-stoker. Want dat hij achter de boodschap van die poster staat, blijkt uit dit:
  Tegelijkertijd zou juist onze manier van denken een onbegrensde solidariteit teweeg moeten brengen.

Een gore leugen ontleent aan de kosmopolitische elite: onbegrende solidriteit is een Absoluutheid. Kwaadaardigheid.
    En de argumentatie van de auteur laat zien waar deze kwaadaardigheid vandaan komt:
  Europa staat in mijn ogen voor een humanistische en universalistische traditie waarin we de ander beschouwen als individu en niet als vertegenwoordiger van een ras, geloofsgemeenschap, natiestaat of beschaving.

Het Absolute Individualisme. Wat we hier in Europa voornamelijk kennen van de Joodse cultuur, maar moslims hebben grotendeels dezelfde cultuur, beginnende met die twee weerwekkende Absolutistische Religies die zo veel op elkaar lijken.
    En noteer meteen even dit: deze persoon snapt niets hiervan en heeft dus niets van de westers beschaving, en alle uitingen die dat wel beweren, zijn leugens.
    En de auteur gaat dat bewijzen:
  Afgelopen zaterdag kwam Said El Haji met een solidariteitsverklaring aan Europa (Vonk, 28 november). Daarin stelt El Haji dat Europa zich moet verenigen en niet (meer) moet laten leiden door historische schuldgevoelens. ...
    El Haji bedient zich sterk van huntingtoniaanse retoriek door de westerse beschaving tegenover de 'oosterse' beschavingen te stellen, waarbij de westerse beschaving uiteraard de betere is. ...

Je kan voelen hoe allesvernietigend dit voor de auteur is. Het besef dat de westerse beschaving beter funcioneert, alleen al in dat enkele woordje 'uiteraard'. En uit dit:
  Parijs is de bakermat van de moderne westerse beschaving, de geboortestad van de waarden waarop het verlichte Westen zich laat voorstaan ...

En wat dus kennelijk niet zo is. Overigens is dit ook een gore leugen, want de hele elite heeft zich weer uitgeput in het tegenovergestelde, de afgelopen twee weken uitleg of detail .
    En dat hij het zelf wel degelijk beseft, staat een stuk verderop in het artikel:
  Natuurlijk hebben de Arabieren ook een slavernijverleden, maar in tegenstelling tot westerlingen zijn zij vaak te arm en onzeker om zich een kritische geschiedschrijving te veroorloven. Hetzelfde geldt voor de Turken (Armeense genocide) en de Russen (Grote Terreur).

In zijn eentje al een definitief bewijs van het soort schade dat opgevoed worden met een Absolutisme en met name een Absolutistische Religie oplevert: de geest wordt volkomen ongevoelig voor het uiten van regelrechte contradicties.
   Verder bevestigd door dit soort frases:
  Afgelopen zaterdag kwam Said El Haji met een solidariteitsverklaring aan Europa (Vonk, 28 november). Daarin stelt El Haji dat Europa zich moet verenigen en niet (meer) moet laten leiden door historische schuldgevoelens. ...
    Dat El Haji vervolgens de Europese geschiedenis wil laten voor wat ze is, begrijp ik heel goed. Het verleden laat namelijk zien dat zijn bewierookte westerse beschaving eigenlijk helemaal niet zo voortreffelijk is. ...

Een van de oudste retorisch trucs: die van de stroman : niemand beweert dat de Europese beschaving die van "Onze Lieve Heer de Barmhartigheid Zelve" is. Deze auteur: "De westerse beschaving is o zovoortreffelijk en nu ga ik bewijzen dat die niet o zo voortreffelijk is".
    Gevolgd door een aantal voorbeelden.
    Hopeloos.
    En daarna in het slot natuurlijk weer de verklaringen van hoe westers de moslimauteur wel niet denkt:
  ... ik heb er vertrouwen in dat de humanistische traditie van Europa krachtig genoeg is om de vele uitdagingen het hoofd te bieden. De oorlog tegen terreur zal uiteindelijk niet door bommen, maar door betere ideeën worden beslecht. 'Losgaan' maakt van onze westerse beschaving een karikatuur.

Het bewijs dat praten met moslims hopeloos en totaal zinloos is. Er is maar één mogelijkheid om tot enige zinnige discussie te komen, en dat is dat de msolim een niet-moslim wordt.

Wat grappig genoeg wordt uitgelegd in een artikel in dezelfde krant (de Volkskrant, 02-12-2015, door Janny Groen):
  Deradicalisering
 
Jihad voor de democratie

In de strijd tegen terrorisme is 'te veel focus op bomvesten en kalasjnikovs', zegt Fathali Moghaddam. De Iraans-Amerikaanse hoogleraar staat aan de basis van een programma tegen radicalisering dat Ben Ahmed Yerrou in Amsterdam toepast. 'Niet soft, maar broodnodig.'

De tekst van dit verhaal is totaal overbodig. Het gaat om de illustratie. Eerst even de hele pagina:

In de illustratie staat links een schema van de stappen of trappen op weg naar terrorisme, en rechts het tegengif: de "democratiecirkel". Hier onder elkaar het rijtje punten van tien stuks dat daar in staat:
  1  Ik kan het bij het verkeerde eind hebben
2  Ik moet alles kritisch bevragen, inclusief het heilige gelijk van mijn eigen gemeenschap
3  Geconfronteerd met bewijzen moet ik mijn mening herzien
4  Ik moet proberen mensen die anders zijn dan ik beter te begrijpen
5  Ik kan leren van de ander
6  Ik moet op zoek naar informatie en meningen uit vele bronnen
7  Ik moet openstaan voor nieuwe ervaringen
8  Ik moet nieuwe ervaringen creëren voor anderen
9  Er zijn principes van goed en kwaad
10 Niet alle ervaringen zijn van gelijke waarde

Dat is brullen van de lach. Het gaat natuurlijk volkomen fout bij punt 1. Want wat is namelijk het punt van religie in het algemeen, zeer sterk geldend voor de drie monotheïstische religies, en het meest fanatiek in de praktijk gebracht door de moslims: Het Verschaffen van Zekerheden.
    Het perfect tegengestelde van "Ik kan het bij het verkeerde eind hebben".
    Wie naar westerse bekeerlingen kijkt, zit dit onmiddellijk: dat zijn uitsluitend en alleen mensen met een zwakke geestelijke positie die wanhopig op zoek zijn naar zekerheden. En die veel meer vinden in de islam dan in het christendom.
    Oftwel: Bij de allereerste stap is de islam al volkomen tegengesteld aan de weg naar de democratie.
    Islam en democratie zijn totaal overenigbaar.
    Rechts in dit artikel, onder de noemr "Praktijk", staan onbedoeld de voorbeelden daarvan:
  De praktijk - Wat als een leerling de kant van IS lijkt te kiezen?

Werk aan de winkel, realiseerde Ben Ahmed Yerrou (27) zich meteen na de aanslagen in Parijs. Al acht jaar is hij actief als sleutelfiguur op het terrein van radicalisering in Amsterdam. Hij voelde aan zijn water dat scholieren heel verschillend zouden reageren op het terroristisch geweld en dat docenten moeite zouden hebben met de mogelijke afwijkende perceptie van moslimjongeren.
    'Veel van hen klaagden over de selectieve media die overdreven veel aandacht hebben voor Parijs en nauwelijks voor Beiroet. Daar moet je als docent over praten. Maar wat doe je met een leerling die de kant lijkt te kiezen van IS, die zich vooral bekommert om moslimslachtoffers?'

Dit is tekst in de Volkskrant, waarin alles aangaande de islam eindeloos goedgepraat wordt, met name van de vaste verslaggever uit het Nederlandse kalifaat Janny Groen, door GeenStijl omschreven als Janny al Hollandi . Dus voor de werkelijkheid moet je bovenstaande woorden sterk vernegatieveren. En dan staat er:
  De praktijk - Wat als een leerling de kant van IS lijkt te kiezen?

Werk aan de winkel, realiseerde Ben Ahmed Yerrou (27) zich meteen na de aanslagen in Parijs. Al acht jaar is hij actief als sleutelfiguur op het terrein van radicalisering in Amsterdam. Hij voelde aan zijn water dat demoslimscholieren sterk islam-loyaal op het terroristische geweld zoudn reageren dat de Nederlandse docenten onmogelijk kunnen omgaan met de onoverkomlijk  afwijkende perceptie van moslimjongeren omdat moslims niet nr niet-moslims luisteren

En het duidelijk dat het hier gaat om de grote massa die de roc's en mbo's bevolken.
    De twee delen van het tweede artikel tezamen met het eerste illustreren volkomen hoe het zit met islam en democratie - islam en westerse waarden.
    Het eerste deel van het tweede artikel legt volkomen helder neer dat islam en democratie of westerse waarden theoretisch volkomen onverenigbaar zijn. Op een ladder van tien stappen faalt de islam al volkomen op de eerste.
    Het tweede deel van het tweede artikel laat zien, als enkele voorbeeld, hoe dit uitwerkt op de lageropgeleiden, die zich weinig illusies koesteren over hun kansen in een leer-en kennismaatschappij: redelijk openlijk geuite totaal onbegrip en grote afkeer van de westerse zienswijze. Al een paar jaar geleden perfect samengevat door de scholier die door Pownews gevraagd werd naar zijn gevoelens over zijn (blanke) leraren:"Ik neuk jullie allemaal de moeder" uitleg of detail .
    Het eerste artikel is volkomen representatief voor de reactie van de hogeropgeleiden die nog wel een mogelijkheid tot succes zien in Nederland of dat zelfs al hebben: met meer besef van het falen van de eigen cultuur, geuit in veel meer woorden, gepaard gaande met verzekeringen "dat ze Nederlander zijn", en uitbundig gebruik van "We" in al zijn verbuigingen. Maar als je het geschrevene gaat analyseren, blijkt dat er precies hetzelfde ideeëngoed achter te zitten als bij de lageropgeleiden.
    Wat dus niet anders kan: omdat de islam fundamenteel onverenigbaar is met de westerse waarden, is er maar één manier om begrip te krijgen voor die westerse waarden: moslim-af zijn. Een stap die de door de eerste auteur aangehaalde Said El Haji wel genomen heeft, zoals blijkt uit verschillende eerdere artikelen in de Volkskrant, over een behoorlijk aantal jaren verspreid - weerspiegelende de ongeveer vijf jaar plus zeer veel doorzettingsvermogen plus zeer veel intelligentie of zeer veel gzond verstand die zo'n stap vergt uitleg of detail .
   Uit de reacties van Lotfi Abdel Hamid, op Said El Haji is volkomen duidelijk dat Lotfi Abdel Hamid, historicus dus westers opgeleid, de laatste afkeurt. Daarmee volkomen helder aantonend dat Lotfi Abdel Hamid de stap niet gemaakt heeft. Dat Lotfi Abdel Hamid dus nog steeds een moslim is, en halve moslims bestaan niet, dus een volbloed moslim.
    Dit gepaard gaande met het voor moslims inmiddels ook bekende proces: de stroom hypocriete geruststellingen en grove leugens uitleg of detail .

Een Volkskrant-redacteur van Joodse huize en dus zo politiek-correct als Job Cohen en Diederik Samsom tezamen, schrijft een stuk over de opvang van "vluchtelingen" (de meeste zijn economische migranten) om de Nederlander ervan te overtuigen dat "vluchtelingen" (migranten)  o zo lief zijn. Met als vervoermiddel om het medicijn beter te doen landen: het zijn kinderen (dus natuurlijk niet de baardige jongemannen of hoofddoekerige jonge vrouwen waarvan we inmiddels weten dat ze het zullen worden) (de Volkskrant, 24-12-2015, door Olaf Tempelman):
  De klas van mijn dochter

'Leuk, er komt een Syrisch jongetje in de klas', zei zijn 7-jarige dochter, terwijl het vluchtelingendebat grimmiger werd. Op de Vughtse school waar hij zelf ooit zat, beziet Olaf Tempelman een multi-etnische microkosmos.

Enzovoort. Allemaal "Lief, lief, lief!". Met daar tussenin, ongemerkt, dit:
  Toen ze nog kleuters waren, deed mijn dochter een keer een spreekbeurt over 'vulkanen' en Jasin over 'de moskee'. 'Cool, zo'n vulkaan', zei Jasin na afloop. 'Cool, zo'n moskee', zei mijn dochter.

Bij de volgende spreekbeurt had de dochter het over auto's, en Jasin het over de imam. Bij de derde spreekbeurt had de dochter het over vliegtuigen, en Jasin het over de koran. Enzovoort.
    Aan het einde van de opleiding zit Jasin's hoofd vol met islam en wel zodanig vol dat als die islam bekritiseerd wordt, hij bommen gaat maken, en de dochter bouwt auto's. Of vliegtuigen. Of enzovoort.
    Wat O. Tempelman in zijn onbenul hier constateert, is dat de indoctrinatie van het moslimhoofd al op kleuterleeftijd voor een groot deel is voltooid. En dat de achterstand van moslims dus permanent is, voor alle komende generaties.

Samira Bouchibti is één van de uiterst zeldzame moslims (als ze het nog is) die voor enige rede vatbaar lijkt - al een aantal jaren. Ze is binnen de moslim-gemeenschap dan ook allang afgeschreven en niemand reageert er meer op haar. Naar aanleiding van de moordpartij in de Bataclan, een maand of zo terug, werd ze door de Volkskrant weer gebruikt om het sprookje van het bestaan van een gematigde islam te propageren. Hier een vervolg, waarin ze haar filosofie gaat uitleggen, zoals al volgt uit de koppen:


Uit: Volkskrant.nl, 02-01-2016, door Samira Bouchibti is schrijfster en adviseur integratie & inclusie.
  Kinderen kunnen 'happy moslim' worden

Samira Bouchibti beschrijft vanuit de praktijk hoe leerlingen een balans kunnen vinden tussen botsende leefstijlen en denkwijzen.

En in zekere zin is dat correct: alle kinderen kunnen 'happy' worden, en alle kinderen kunnen moslim worden. En in landen als Saoedi-Arabië, Jemen, Indonsië, Pakisten enzovoort kunnen kinderen ongetwijfeld ook 'happy moslim" worden. Maar voor wat betreft moslims levend is het westen, is dat een onmogelijkheid. Zoals Samira in haar onschuld zelf laat zien:
  Veel islamitische kinderen groeien op in gezinnen waarin het niet vanzelfsprekend is om zelf na te denken en je mening te vormen.

Jammer, maar hier gaat ook Samira de fout in: ALLE islamitische kinderen groeien op in gezinnen waarin het niet vanzelfsprekend is om zelf na te denken en je mening te vormen. Want ...:
  Religie geeft houvast en sturing, en is dan ook een belangrijk onderdeel van het leven van veel islamitische jongeren.

... geldt niet alleen voor islamitisch jongeren, maar vooral voor ALLE islamitische ouderen. 'Religie geeft houvast en sturing' geldt voor ALLE gelovigen in ALLE religies want zijnde de definitie van "religie", maar we hebben het hier over de islam, en daar geldt het misschien (als je een verschil gaat maken) wel het meest voor.
   Vervolg:
  Thuis wordt niet echt vrij gepraat over onderwerpen als (homo)seksualiteit, vrijheid van meningsuiting of gelijkwaardigheid. Kinderen worden niet geacht vragen te stellen - laat staan dat ze antwoorden krijgen.

Klopt.
  Als kinderen niet wordt geleerd om in vrijheid keuzes te maken, een eigen oordeel te vormen, en de samenleving verdelen in moslims en ongelovigen zullen zij zich nooit deel voelen of een plek vinden in de Nederlandse samenleving. Zij vinden vinden geen plek - en niet alléén door de botsende waarden en normen waar ze thuis of in de moskee mee worden opgevoed.

Klopt. En dit is het statische aspect - het verschil in wereldvisie.
  Leerlingen worden ook geconfonteerd met een overload aan berichtgeving over moslims, die in naam van de islam veel geweld gebruiken, en met een publieke opinie die deze daden, terecht, streng veroordeelt.

Dit is dynamisch - een verslag van de botsingen ten gevolge van het verschil in wereldvisie.
  Terwijl thuis en in de moskee hen wordt geleerd dat alles wat islam is, goed is.

En dit is de reden van botsingen en die is dus volkomen fundamenteel. Absoluut. Voor alles geldend.
  In klassen krijg ik te maken met leerlingen die zonder blikken of blozen zeggen dat homo's verstoten of gedood moeten worden en brandhout zijn in de hel. En intense haat voelen jegens de samenleving, de politie, de media en Wilders.

En dit is het ressultaat. En daar waar Samiri mogelijkerwijs bedoelt "sommige leerlingen", moet daar dus staan  "ALLE leerlingen" uitleg of detail ,  maar met verschillen in mate van ermee naar buiten treden. Zoals blijkt uit de profielen van bijna alle terroristen: "Het waren zulke gewone mensen".  Ja, tot je over de islam en dergelijke zou gaan praten maar dat gebeurt dus nooit.
    Dus krijg je dit:
  Leerlingen die vinden dat je geen moslim én Nederlander kunt zijn, die het kijken van films en luisteren naar muziek en ongelovige vrienden haram vinden, en feestdagen als Kerstmis en Sinterklaas verwerpen.

En bijvoorbeeld dat verwerpen van Sinterklaas zie je ook bij alle zogenaamd gematigden die in de media komen, hier aangeduid als"woordvoerder" uitleg of detail :  zonder uitzondering hebben ze zich geschaard achter de negers, waar bij de negers het natuurlijk al een kwestie is van blankenhaat, en bij de moslims dus nog veel automatischer, aangezien ze met het excuus dat de negers hanteren, "Zwarte Piet", helemaal niets te maken hebben. Het is een zuiver geval van "een gezamenlijke vijand".
    Samira's programma van heropvoeding, want dat is het, is goedbedoeld, maar even kansrijk als het programma van heropvoeding dat de verlichting begonnen is in Noordwest-Europa rond 1600: er gaat zo'n 500 jaar overheen om ook maar iets te bereiken.

Een andere "gematigd" moslim, Abdelkader Benali, legt, onbedoeld, wat details van het proces bloot - het loopt via een ander persoon ( Elsevier.nl, 06-01-2016, column door Afshin Ellian
  Gematigde moslims moeten de vrijheid radicaal verdedigen

De moordende moslimterroristen zouden zijn ontspoord door woede, klinkt het vanuit gematigde hoek. Maar waar komt toch die angst vandaan om de terreur direct te koppelen aan religie?


Bijna een jaar is voorbij sinds de redactie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo werd geëxecuteerd door twee islamitische terroristen. Daarna begon een verwoede zoektocht naar gematigde moslims die het on-islamitische gedrag van de Parijse jihadisten moesten veroordelen.    ...
    Abdelkader Benali, een andere gematigde moslim, wilde ons wijsmaken dat de aanslag op Charlie Hebdo een teken van ontspoorde woede is.    ...

Een contradictie van Ellian. Een gematigde moslim gaat op geen enkele manier verklaringen zoeken voor de aanslag op Charlie Hebdo anders dan dat de huidige islam geweld uitlokt. Dat zijn namelijk de feiten. Afshin Ellian doet dit vermoedelijk omdat er anders in het geheel geen "gematigde moslim" meer overblijft.
  Hij legde het als volgt uit: 'De islam leerde mij dat er maar één God is en dat de Profeet zijn boodschapper is. Houdt u aan de vijf zuilen en alles komt goed. Maar wij woonden niet in een moslimland. En ik was geen Nederlander, en ook niet seculier. Ik moest een manier vinden om mijn religieuze achtergrond met een seculiere wereld te verzoenen. Ik voelde me verweesd. En dat dilemma is veel moeilijker op te lossen in een seculiere samenleving die totaal niet meer met deze grote vraagstukken lijkt te worstelen.'

En daar staan wat details van de confrontatie: "Ik onderhoud een absolutistisch geloof. Aan dat absolutistisch geloof kan ik nooit op alle manieren voldoen. Dus maak ik fouten. In een islamitisch land kan ik die niet afschuiven want iedereen is moslim. In een westers land kan ik di afschuiven, op niet-moslims. Dus schuif ik ze af op niet-moslims". Waarop de waarnemer aanvult: "Dus haat ik alle westerlingen en hun waarden". "En schrijf ik hagiografieën van doodschoppers als Badr Hari uitsluitend en alleen omdat hij blanken doodschopt".
    Het hele proces van de culturele nederlaag , is ook van deze kant, de godsdienstige, er één van schuldtoekenning - schuldtoekenning aan de ander , natuurlijk.
    Merk op: dit proces begint al op uiterst basaal vlak, want het gebruik van alle westerse verworvenheden zoals, als statussymbolen het belangrijkst, auto en mobieltje, is een toegeven aan westerse waarden ...:
  ... Ik moest een manier vinden om mijn religieuze achtergrond met een seculiere wereld te verzoenen. Ik voelde me verweesd. En dat dilemma is veel moeilijker op te lossen in een seculiere samenleving die totaal niet meer met deze grote vraagstukken lijkt te worstelen.'

... en is zondig. Ziet u een moslim, dat wil zeggen: een baard of een hoofddoek in een auto of met mobieltje, heeft u te maken met een geloofshypocriet en een zondaar, een soort mens die dus, weet iedereen, die een levensgevaarlijke tegenstelling in zich bergt die in principe op ieder moment kan ontploffen. Bijvoorbeeld als hij/zij aangehouden wordt door een niet-islamitisch politieagent voor een verkeersovertreding uitleg of detail .
    Ellian geeft nog wat eigen weerlegging:
  Bizar, omdat ook de profeet Mohammed, een schrijver, niet-moslims liet vermoorden wegens het beledigen van de islam, moslims en hemzelf. Dat is een grondslag voor het afvallig-verklaren, en daardoor kafir-verklaren van een moslim. Het was een pure terreuraanslag.
    Zodoende werden er in de loop der eeuwen velen gedood. Alleen al in Iran werden en worden schrijvers gestraft wegens 'het beledigen van de islam'.
    Dat is een ruim begrip. Daaronder valt iedereen die op enige wijze de essentialia van de islam kritiseert, hervormt dan wel bespot. Maar waarom willen sommige gematigde moslims de terreuraanslag aan de seculiere samenleving maar niet aan het geloof van de daders koppelen? Zulke gematigde moslims valt onder de categorie bange moslims.
    Daarom komt de gematigde bange moslim tot de conclusie: 'Wat er vorige week is gebeurd, gaat niet om een gebrek aan humor of onvermogen om een spotprent te begrijpen. Ook gaat het niet om haat tegen het Westen. Het gaat om woede die ontspoort.'
    Ik vind dit ronduit grappig. De geschiedenis barst van de killers met ontspoorde woede: Caligula, Nero, de profeet Mohammed, zijn politieke opvolgers, Hitlers bende, Stalins bende, Khomeini en natuurlijk IS-kalief Abu Bakr al-Baghdadi. Allemaal voorbeelden van woede die ontspoort. Alles kan ontsporen.
    Woede is een emotionele uiting, een hevige gemoedstoestand. Maar de Parijse jihadisten hadden reeds lang voor de aanslagen het besluit genomen om te moorden. Ze waren ver gevorderd in de theologie van het terrorisme.
    In alle kalmte voerden ze de opdrachten uit Jemen uit. Het executielijstje waarop ook Geert Wilders, Ayaan Hirsi Ali, Salman Rushdie en Flemming Rose staan, moest worden afgewerkt.

Ook de zogenaamde "gematigde moslim" is in het westen een bange moslim. Bang om iets te verliezen. Bang om zijn zekerheden te verliezen. Bang om zijn gevoel van superioriteit ten opzichte van de niet-moslim te verliezen.
    De islam is totaal onverenigbaar met de westerse cultuur, en alle moslims, van welke sterkte dan ook, zijn levensgevaarlijk. Ze houden elkaar daarmee de uitvoerende extremisten in stand.
    Dit zijn de details liggende achter de globale processen, die laten zien dat mengsels met andere culturen en de islam met tussen 10 en 80 procent moslims onmogelijk zijn, zie hier .

Bij schrijven over de islam concntreert men zich meestal op Marokkanen. Voor dit verhaal geldt voor Turken precies hetzelfde. Aan het woord komt de als gematigde bekend staande Sinan Çankaya, regelmatig bijdrager bij Joop.nl (Joop.nl, 16-01-2016, door Sinan Çankaya - Cultureel Antropoloog uitleg of detail
  Politieagent hoopt dat moslims langzame dood sterven

Een politieagent, zijn naam doet er niet toe, schreef onlangs op zijn Facebook-account: “Ik ben helemaal klaar met die kankerislamieten. Ik hoop dat ze zeer snel een langzame pijnlijke dood sterven. Oftewel dood aan de islam!!!” ...

Een ernstige zaak. Volgens Sinan Çankaya, cultureel antropoloog. Want:
  Niemand zei in de Volkskrant: "Uiteindelijk kan de westerse wereld alleen overleven als wij onze witte-privileges erkennen, het loslaten, racisme erkennen en iedereen als mens zien."

Mooi, is de riposte: als dit niet mag, mogen die verwensingen in de koran nog veel minder. En dus geen moslims bij de politie.
    Maar dit is niet zozeer het punt. Dat is deze opmerking in het begin:
  Een politieagent ... schreef onlangs ...

En onmiddellijk ging de wekker af: "Dat is toch al aantal maanden geleden ...?". En dat is niet  'onlangs'. Meteen even gecontroleerd (lang leve het internet):

  Agent mogelijk vervolgd voor beledigen islam

Een Rotterdamse politiemedewerker wordt mogelijk vervolgd voor beledigende opmerkingen over de islam. Die maakte hij op zijn eigen pagina op Facebook. ...

'Ik ben helemaal klaar met die k islamieten. Ik hoop dat ze zeer snel een langzame pijnlijke dood sterven. Oftewel dood aan de islam!!!', zou de man ...

Oh ja, het meestal overbodige detail:
  Volkskrant.nl, 24 oktober 2014, 17:57 - Bron: ANP

Sinan Çankaya, Turk, cultureel antropoloog, haalt een koeienlijk van bijna anderhalf jaar oud uit de sloot. En presenteert de dood van die koe als 'onlangs'.
     Als het "een paar weken" geleden was geweest, zou er sprake zijn geweest van geestelijke stoornissen. Bij "een paar maanden" geleden was het ernstige geestelijke stoornissen gewest. Met die bijna anderhalf jaar hebben we het over zeer ernstige geestelijke stoornissen. 
    Er stond geen aanleiding vermeld voor het artikel, maar die is wel heel goed te raden. Op 13 november 2015 was de laatste grote aanslag door moslims, en twee weken terug, recent dus, was er de massa-aanranding in Keulen. Dodelijk voor het laatst beetje reputatie dat moslims nog hadden buiten de kring van de politiek-correct verdwaasden. Wat niet naar buiten komt behalve in wat halfzachte protesten tegen azc's. Dus ging het moslimbrein in de achtergrond op zoek naar een geschikt uithangbord voor de gevoelde frustratie. En vond daar "de agent'. Een kleine anderhalf jaar geleden.
     De lessen hieruit - les 1: de frustatie geldt alle, alle, ALLE, moslims, wat hun maatschapplijke achtergrond ook is. Alleen degenen die door het jarenlange proces van zelf-ontmoslimisering zijn gegaan, zijn ervan gevrijwaard (twee of drie in heel Nederland).
    Les 2: kleinste of meest zeldzame aanleiding is voldoende om het proces te starten, en eenmaal gestart, eindigt het slechts op één punt: bittere en absolute haat. Die men gewoonlijk binnenhoudt uit materieel belang omdat men het "goede leven" (hoogopgeleid) respectievelijk de uitkering (niet-opgeleid) in Nederland niet kwijt wil. Op een enkele uitbarsting na: "Ik neuk jullie allemaal de moeder".
    Les 3: Er is slechts één oplossing: remigratie.

Een bevestiging uit kringen van de elite van de basis van het geheel (de Volkskrant, 13-02-2016, door Martin Sommer):
  Allemaal kleine sultans

Genadeloos zijn de observaties van Betsy Udink, die twee periodes in Turkije woonde. 'De opkomst van de islam is als een springvloed gegaan.'

...  Betsy Udink ziet eruit als een deftige, ietwat terughoudende dame. Maar haar hartstocht is niet anders dan op haar 23ste, toen ze voor het eerst naar Koerdistan trok. ...
    Twee periodes woonde Betsy Udink in Turkije. Haar man Marcel Kurpershoek, arabist en schrijver, was van 2001 tot 2005 ambassadeur in Ankara. Daarna was hij in 2013 en 2014 speciale gezant voor Syrië, standplaats Istanbul. ...
    'Ik kwam eind jaren zeventig als correspondent in Caïro terecht ...' ...
    Turkije had zich onder Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) juist officieel afgekeerd van de islam. ...
    Een ommekeer kun je de terugkomst van de islam in Turkije niet noemen. ...
     'Ik had een Turkse vriendin die steeds heeft gewaarschuwd. Ze was correspondent in Athene geweest voor Hürryet, de grootste seculiere krant. Een prachtige vrouw, ze kon zo uit de Parijse beau monde komen. Je zult zien, als ze straks de macht hebben, verandert alles, zei ze. Door de sociale druk moeten wij allemaal een hoofddoek dragen. Bij jullie in Nederland is dat anders. Jullie kunnen de moslims vrij laten om een hoofddoek te dragen, omdat je het zelf niet hoeft. Hier is de druk enorm. Je wordt in de lift aangesproken: ik zag je dochter thuiskomen om negen uur 's avonds. Helemaal alleen, zou je dat wel doen? Dat willen we toch niet in dit gebouw. Dat gaat heel snel en zeker als het staatshoofd het goede voorbeeld geeft.'
    Ze betwijfelt of islam en democratie kunnen samengaan. Of dat aan de islam ligt of wel aan het patriarchale systeem dat overheerst in de islamitische landen - dat is een kip-of-eivraag. 'Wat in elk geval nergens samengaat met de islam, is vrij onderzoek. Naar beweegredenen van mensen of het ontstaan van de aarde. Ze kunnen in de islamitische wereld alles goed nabouwen. De Turken hebben de beste Citroëns, de beste Renaults. Sterker dan de sterkste muilezel. Daarmee kom ik overal de bergen op. Maar dingen zelf ontwerpen of uitvinden, dat gebeurt nergens. Omdat die domper erop zit. Als je vrij onderzoek doet, kom je vanzelf op de vraag waar we vandaan komen. Dat is taboe, daar kun je niet verder mee.'    ...

Oftewel: de islam is incompatibel met democratie, wetenschap, vooruitgang, ratioliteit en beschaving. 
    En een beetje islam vervalt automatisch tot helemaal islam.  En dat gaat snel:
  Erdogan kwam in 2001 aan de macht met zijn conservatief democratische partij. ...

Dat was de start van het proces, in 2016 is het zo ver:
  ... Deze maand is een wet aangenomen die de lunchpauze voor ambtenaren aanpast zodat ze kunnen meedoen aan het vrijdagmiddaggebed. ...
    ... Door de sociale druk moeten wij allemaal een hoofddoek dragen. ...

En sociologisch gezien is dat heel snel. En de ervaring in Nederland (en de rest van Europa) laten zien dat contact met beschaving dit proces niet vertraagd, maar versnelt - ze worden radicaler. Vanwege de culturele nederlaag .

Het is inmiddels ook al door anderen opgemerkt: naarmate men "hoger" is opgeleid, is de afkeer groetr. Het volgende exemplaar is een behoofddoekte student dat al eerder de mond heeft geroerd bij Joop.nl (Joop.nl, 14-06-2016, door Esra Dede - Student geneeskunde uitleg of detail ):
  Ramadan, loempia’s en Hollands ontbijt

'De integratie is mislukt, hoor ik mensen steeds vaker zeggen. Ik begrijp deze mensen niet'

Waarop de student gaat uitleggen hoe goed de integratie wel niet gelukt is, aan de hand van de ramadan en eetgewoontes:
  Het weekend voor ramadan is het vaak druk bij ons thuis. ...
   Naast het vullen van wijnbladeren ...
    Afgelopen jaar hebben wij voor het eerst gevast in Turkije. Ook hier waren vrouwen veel aubergines ...
    Ik zie juist veel integratie om mij heen. Ik zie supermarkten met ramadanvoordeel. Ik zie Henk en Ingrid kebab eten in Meram en moslims hun iftar verbreken in Spang Makandra. ...
    Ik bekijk het liefst de positieve kanten van integratie. De kanten die wel goed werken. Zoals de dagen voor de grote zomervakantie naar Turkije. Mijn moeder propte altijd een koffer vol Nutella, pindakaas, drop, muesli en jong belegen kaas.

Naturlijk gaat er hier en daar ook wel wat mis met integratie, net zoals er met alles wel eens wat mis gaat:
  ... Ook witte Nederlanders hebben moeite met integreren, maar daar wordt niet vaak over gesproken. ...

Uit In het kort :
  Toppunt van brutaliteit: in andermans land gaan wonen, en dan eisen dat hij zich aan jou aanpast.

En dan verbaasd zijn als er reactie komt:
   ... Hoe korter het lontje, hoe eerder iemand wordt teruggestuurd naar zijn eigen land. ...

De oplossing:
   Wat wij nodig hebben is een andere houding tegenover integratie.

Het afschaffen van integratie, en ...
   Tegenwoordig scharen wij alle meningen en beledigingen onder “vrijheid van meningsuiting”.

Het afschaffen van de vrijheid van meningsuiting.
    Goed, dat was de ene kant van de medaille. Eigenlijk al ruimschoots bekend. Reden voor reproductie van deze bijdrage aan het verhelderen van de kloof was de volgende reactie:
   Sillynder – 14 juni 2016 at 17:02
Schattig verhaal over het overnemen van eetgewoonten en proeven van de internationale keuken. Culinaire voorkeuren hebben echter niets te maken met de fundamentele verschillen in inzicht en mentaliteit tussen mensen. Het verhaal geeft een lichte suggestie dat het overnemen van eetvoorkeuren enigszins analoog is aan het overnemen of bijstellen van basale waarden. Dat is natuurlijk niet zo, maar het klinkt tenminste positief.

Of iemand zich Nederlander voelt, tsja dat is aan diegene zelf. Wat ik wel weet is dat er erg veel Nederlanders helemaal geen Nederlander *zijn*. En wel om de simpele reden dat intercultureel koken niets zegt over de basiswaarden waar we naar mijn mening in grote lijnen voor zouden moeten staan:

– vrijheid van meningsuiting
– geen specifieke privileges voor religies
– vrijheid van pers
– vrijheid om kritiek op religie te geven
– gelijkheid en gelijkberechting van mannen en vrouwen
– gelijkheid voor andersdenkenden, andersgelovigen en andersgeaarden

Mensen die op papier Nederlander zijn zijn nog Nederlander in gedrag, denken en moraal. Als een hond in een paardenstal wordt geboren is het immers ook geen paard.

Een citaat van collega-reageerder Lagonda van elders wat het behoorlijk nauwkeurig samenvat:

“Een integratie tussen de huidige waarden van het Westen, en die van de islam, is onmogelijk. Als je alle mitsen en maren wegsnijdt, is dat wat je overhoudt; twee onverenigbare grootheden. Relativisme versus absolutisme, en daar is niet en nooit overeenstemming in te brengen. Dat is als twee magneten die je met dezelfde polen op elkaar probeert te duwen; iets dat alleen lukt met vereende krachten en nooit een houdbare situatie zal opleveren. Er is ook nauwelijks sprake van integratie. Ja, oppervlakkige gebruiken worden overgenomen, maar het diepe denken blijft onwesters. Religieus absolutisme laat zich niet verdunnen, ook niet een beetje. De meeste moslims zijn ook helemaal niet in integratie of democratie geïnteresseerd. Waarom zouden ze hun eigen waarden teniet doen, als ze hier alle ruimte krijgen ze te handhaven? Waarom zou je gaan stemmen als de regels uit je eigen cultuur toch belangrijker zijn, en je hier alle mogelijkheden krijgt deze te belijden? Als het puntje bij het paaltje komt, zal iedere moslim zich beroepen op zijn eigen cultuur, en kiezen voor zijn eigen achterban.”

En tenslotte:

“Ook witte Nederlanders hebben moeite met integreren, maar daar wordt niet vaak over gesproken.”

Ehm nee, Nederlanders staan er nu juist om bekend in de vreemde binnen de kortste keren te integreren. Ze behouden wel wat culturele, en zo u wilt, culinaire bagage, maar daar is niets vreemd aan.

En deze interactie is ook illustratief:
   Machielse93 – 14 juni 2016 at 18:06
Tuurlijk gaat er veel goed en nemen alle bevolkingsgroepen in ieder geval iets van elkaar over. Hetzij kebab, kaas, loempia’s of iets anders. Qua voedsel valt er ook veel te integreren want internationaal gezien is de Nederlandse keuken een dieptepunt.

Alleen op het lak van omgangsnormen en religieus / culturele factoren loopt het vaak toch wat stroef. Zo identificeren veel 3e generatie Marokkaanse/Turkse-Nederlanders zich slecht met Nederland. Ook is het religieus conservatisme binnen deze groep groter dan bij hun ouders. Dat baart mij toch zorgen over de samenleving en integratie.


bidar – 14 juni 2016 at 23:28
@ Machielse93 14 juni 2016 at 18:06

[Ook is het religieus conservatisme binnen deze groep groter dan bij hun ouders.]
Dat heet made in Holland, en niet elders!
En jij moet ook terecht zich zorgen maken, ook over integratie. Maar dan integratie van autochtonen. Het baart echt veel zorgen!


Sillynder – 15 juni 2016 at 01:45
@ bidar:

Aan u dezelfde opmerking als eerder aan anderen gegeven: ik moet helemaal niets. Als iemand besluit naar Nederland te komen omdat deze er voordeel in ziet hier te blijven in plaats van het land van herkomst, dan rust er *geen enkele* taak op mijn schouders.

Ook u verwacht blijkbaar van autochtonen dat zij zich aanpassen aan de culturele en religieuze achtergronden van mensen van 180+ verschillende nationaliteiten. U draait de zaak om.

Ik kan me, op basis van uw commentaren, niet anders indenken dan dat u een grondige hekel hebt aan de Nederlandse cultuur en gewoonten en derhalve maar plompverloren eist van de al aanwezige bevolking dat zij zich zonder slag of stoot aanpast aan uw, in onze ogen, bijzondere wensen.

Laat ik u één ding zeggen: de befaamde generatie van ’68 mag dan wellicht welwillend staan tegenover uw “verzoek”, maar de latere generaties zullen hier in grote mate géén gehoor aan geven. Rekent u daar maar op. Dat dit tot een confrontatie zal leiden lijkt me duidelijk. Dat is dan maar zo.

Reageerder "bidar" is ene Farid Bidar, een hoogst arrogante en irritante haatzaaier van Perzische afkomt, zie bijvoorbeeld deze reactie (van elders):

Een Nederlandhater die volstrekt overtuigd is van eigen superioriteit en van zijn cultuur. Het bekende "Darius"-complex. Bij hen schrijnt de culturele nederlaag zo mogelijk nog harder.
    Zoals reageerder Sillynder ook al stelt: dit gaat regelrecht richting confrontatie.

In een sociale maatschappij is vrijwilligerswerk onontbeerlijk, zie hier uitleg of detail . Hier is wat moslims eraan doen (gelderlander.nl, 25-09-2017, door Marco Bouman uitleg of detail ):
  'Rode Kruis in Arnhem is te wit'

De Arnhemse afdeling van het Rode Kruis is te wit. Het aantal allochtonen in de organisatie is veel te klein. Dat constateert voorzitter Jan Hutten. Hij wil dat het Rode Kruis meer een afspiegeling wordt van de samenleving.


Het Arnhemse Rode Kruis heeft zo'n 150 vrijwilligers. Van hen telt Hutten er niet meer dan één of twee met een migratie-achtergrond. Inmiddels is de eerste Syrische vluchteling actief, maar Turken (de grootste groep allochtonen in Arnhem) en Marokkanen ontbreken vrijwel compleet.
    Ruim een derde van de Arnhemmers is van allochtone komaf. Hutten ziet dat niet terug bij het Rode Kruis, maar ook niet bij andere vormen van vrijwilligerswerk, zoals op scholen en bij (sport)verenigingen.    ...

Het percentage is lager dan 1. Conclusie: moslims zijn onverdund asociaal, of wat verder uitgeschtreven (GeenStijl.nl, 25-09-2017, door Zentgraaff uitleg of detail ):
  Allochtonen zijn asociaal en dat is uw schuld

Zo, even een felracistisch en diepbruin getint Huntingtontopicje over Oost, West, Bakra's, Moslims en vrijwilligerswerk. Het Rode Kruis heet het Rode Kruis omdat het Rood is. ... Ook ziet de directeur van Rode Kruis-Arnhem zelden een couleurling bij andere vrijwilligersorganisaties in de stad. 1/3e van de stad heeft een tante in een warm land maar vrijwel het gehele associatieve leven is in handen van de witmang. Gompie. Al jaren een probleem natuurlijk, die gebrekkige betrokkenheid bij de rest van de maatschappij van de Mohammedaans uitgedaagde medemens. Voetbalclubs. Orgaandonatie. Gewoon je teringzooi op straat opruimen. De lijst gaat door, maar het lijkt er door de bruine bril bezien maar weer eens dat een tribale slachtoffercultuur gewoon niet werkt in een civil society van vrijwillig associërende burgers. Vrijwillige verbanden en een gevoel van verantwoordelijkheid heb je nu eenmaal niet in de geïmporteerde afdeling-onderklasse van een eercultuurtje waar alles gaat om reputatie gaat en niets gaat over je daadwerkelijke daden - alleen maar watser watser wollah roepen bij kritiek en voor outkiering het pootje ophouden bij de overheid evenmin. ...

Weer afgekort: het zijn asociale barbaren. En hun aanwezigheid is onverenigbaar met de westerse cultuur.

En toeval, meteen daarna iemand die het nog directer zegt de Volkskrant, 26-09-2017, door Erdal Balci):
  De islamisten en fascisten bijten elkaar dag en nacht

Tussenstuk: Groei AfD is zeker ook veroorzaakt door het alsmaar groeiende islamisme

... Vijf maanden geleden nog werd het Turkse referendum gehouden. Ook in Duitsland gingen de Turken massaal naar de stembus om voor de afbraak van de democratie in het moederland te stemmen.
    Dat referendum maakte weer eens duidelijk dat niet alleen de moslims in moslimlanden maar ook de moslims in Europa grotendeels het islamistische gedachtengoed aanhangen. Ze zijn dus aanhangers van een ideologie die er prat op gaat dat 'wij moslims' anders zijn dan de rest. Hun ideologen en schrijvers onderstrepen elke keer dat zelfs hun manier van kijken en luisteren anders en dus mooier is.
    Ze bevinden zich in een constante toestand van betovering voor de eigen cultuur. De islamistische intelligentsia laat er geen twijfel over bestaan: cultuur en beschaving worden door middel van religieuze en nationalistische 'codes' doorgegeven aan het nageslacht. De ideale wereld is er volgens hen één waarin de moslims hun genetische codes zonder tegenwerking van de buitenwereld aan de nieuwe generaties doorgeven.
    Deze blinde bewondering voor eigen cultuur en geloof gaat hand in hand met een grenzeloze ambitie om te expanderen. De drang voor verspreiding van geloof en cultuur is groot, de strategieën talloos. 'Wij' zijn superieur en halal, de anderen inferieur en haram. Op deze gedachte drijft de ideologie die door 64 procent van de Turkse Duitsers en 70 procent van de Turkse Nederlanders gesteund wordt. ...

Kan het nog duidelijker gezegd worden ... : ze zijn totaal onverenigbaar met de westerse cultuur. Niet alleen de godsdienst is dat, maar natuurlijk ook de mensen die deze ideeën dragen.
    Overigens staat dit wel in de politiek-correcte media, maar daar kan het dus alleen terecht komen omdat het komt van een allochtoon (Balci is een Koerd of iets dergelijks). Zou een blanke zoiets opschrijven, was hij meteen erger dan Thierry Baudet en Geert Wilders samen.


Naar Sociologische krachten , of site home .