WERELD & DENKEN
 
 

Moslims als vijfde colonne

28 jun.2009

De term "vijfde colonne" als beschrijving van de positie van de moslims in West-Europa was tot voor kort, schrijvende 2009, vrijwel onbekend. Buiten deze specifieke toepassing werd en wordt de term wel vrijelijk gebruikt (De Volkskrant, 24-09-2012, van correspondent Rolf Bos):
  'Wel de lasten, maar niet de lusten van de staat Israël?'

Uit vrees voor een vijfde colonne in de Israëlische strijdkrachten zijn de 1,5 miljoen Arabische Israëliers uitgezonderd van militaire dienstplicht.

Dit soort gebruik dat wel mag als het over Israël gaat en alle soortgelijke situaties, maar is dus verboden als het gaat over de positie van moslims in Europa. Een verbod dat voorheen alleen doorbroken werd door een klein aantal waarnemers ten tijde van uitingen van gewelddadig moslimextremisme . Op deze website wordt de term gebruikt omdat hij de enig passende is voor de positie van moslims, aanhangers van een archaïsche en achterlijke religie , in een verlichte samenleving. Alle ideeën en gedachtengoed van de islam, met als meest algemene kalifaat en sharia, staan volkomen haaks op verlichting en beschaving, en de aanwezigheid aanzienlijke groepen moslims, de norm liggende rond de 3 procent , is op precies dezelfde manier een vijfde colonne als Palestijnen in het Israëlische leger een vijfde colonne zouden vormen: ze hangen zaken aan die haaks staan op de doelstelling van de hen omringende maatschappij.  

Hiermee zou op dit punt het artikel al afgerond kunnen worden. Want feit is dat moslims ons vrijelijk mogen beschrijven als "haram" oftewel "vies", en ons mogen uitmaken voor honden, apen en varkens , terwijl wij hen niet vrijelijk mogen beschrijven als "vijfde colonne" - dan wordt je namelijk beschuldigd van "discriminatie", "stigmatisering" en "racisme. Terwijl "haram", en "apen, honden en varkens", discriminerender, stigmatiserender, en racistischer zijn dan "vijfde colonne".

Daarmee is al afdoende bewezen dat moslims een "vijfde colonne" zijn, namelijk een vijfde colonne die onder andere strijdt tegen het vrije woord.

Hierbij moet als terzijde opgemerkt worden dat zij in hun strijd tegen de westerse vrijheid en cultuur gesteund en geholpen door een andere groep, met diverse benamingen zoals politiek-correcten of multiculturalisten , maar in feite bestaat uit de gehele culturele en intellectuele elite, inclusief de zogenaamde "kwaliteitsmedia" , en een overgroot deel van de bestuurlijke elite. Deze groepen kan je tezamen ook omschrijven als een "interne vijfde colonne", want het kenmerk van een externe vijfde colonne is dat ze alleen maar gevaarlijk kan zijn bij het bestaan van een aanzienlijke groep interne vijfde colonne - of korter: "verraders". Het verraad bestaat er concreet uit bij alle bestaande soorten van belangenconflicten de verraders stelselmatig de kant kiezen van de vijfde colonne , tot de juridische aan toe .
Heel af en toe wordt het gevaar dat hierin schuilt ook benoemd in de reguliere media, zie hier . Maar dat zijn losse geluiden in een oceaan van multiculturalisme en cultuurrelativisme. Daarom onderstaande verzameling waarin de ernst en draagwijdte van het gevaar van de vijfde colonne voor iedereen duidelijk wordt gemaakt aan de hand van concrete voorbeelden. In de verzameling worden geweldszaken ook wel genoemd, maar gaat het mede om de langzaam slopende culturele verschijnselen tussen die geweldsdaden door.

Een eerste wat algemener voorbeeld is dat van de discussie over radicalisering onder moslims, vooral jongeren . Als die radicalisering ter sprake komt, is het meestal in contexten als: "We moeten islamles op openbare scholen geven, om te voorkomen dat jongeren op koranscholen radicaliseren". En voor 'islamles op scholen' kan men allerlei zaken invullen, die allemaal gemeen hebben dat het zaken zijn die moslims, of allochtonen in het algemeen, faciliteren of begunstigen. Let op: men zegt niet dat die jongeren zullen radicaliseren, maar dat het gevaar ervan bestaat.

De betekenis van dit argument is dat het komt van moslims zelf of ondersteuners van moslims . Het kan dus niet verworpen worden op de grond van zijnde afkomstig van mensen die de islam vijandig gezind zijn. Laten we dit argument dus voor waar aannemen.

Nu weer terug naar het "vijfde colonne" geval. Ook hier is er geen zekerheid dat zich uiteindelijk een vorm van "vijfde colonne"-gedrag zal ontwikkelen. Maar, het radicaliseringsargument toepassende, geldt dan ook hier dat de kans erop, het gevaar ervan, bestaat - eigenlijk kan je radicalisering ook zien als deel van het zijn van een vijfde colonne. De bespreking van het gevaar van het ontstaan van een vijfde colonne van moslims is dus een geldige zaak.

De al eerder genoemde waarschuwers voor het gevaar van een vijfde colonne van moslims hebben het in eerste instantie over het gevaar door middel van geweld. Dat is de meest extreme vorm, maar er zijn diverse andere, die in eerste instantie minder erg lijken. Voor we die andere gevaren gaan specificeren en beschrijven, eerst een meer algemene, die van toepassing op alle specifieke gevallen. En dat is het algemene gevaar van de loyaliteit .

Loyaliteit is toch een mooie zaak, zou je zeggen, maar net als voor alle andere zaken geldt voor loyaliteit dat het als regel misschien mooi is, maar dat dat niet geldt voor alle loyaliteit (sociologische regels ).

Een voorbeeld van verkeerde loyaliteit is de geruchtmakende zaak rond tasjesdief Ali el B. El B. kwam te overlijden bij de achtervolging door zijn slachtoffer, toen het slachtoffer de macht over het stuur van haar auto verloor en tegen een boom botste, met El B. daar per ongeluk tussen. Het gaat hier om het gebeuren dat volgde.

Binnen de lokale Marokkaanse gemeenschap, waartoe El B. behoorde, was al meteen een groot oproer: één hunner was vermoord. Op zich al een vreemde reactie, daar de "moord" plaatsvond gedurende een misdrijf begaan door de "vermoorde" - een nuchter mens noemt dit een "bedrijfsongeval". Nog vreemder werd dit toen voor de buitenwacht een dag of zo later naar buiten kwam dat El B. niet zomaar over een tasjesdief was, maar een draaideurcrimineel, die net een rechtbankzitting achter de rug had wegens een overval. En dat dit iets was dat de Marokkaanse gemeenschap zelf ook bekend was.

Een figuur en een zaak om je als fatsoenlijk mens onmiddellijk van te distantiëren, zou je zeggen. Zo niet Marokkaanse gemeenschap. Het slachtoffer van de tasjesroof werd bedreigd, en nog dezelfde avond werd er een wake gehouden voor de "vermoorde". De Marokkanen en hun leiders wilden ook een stille tocht voor de draaideurcrimineel organiseren, maar zelfs de beste vriend die de allochtonen hebben, burgemeester Cohen, besefte dat hij dit niet toestaan. De gevoelens binnen de Marokkaanse gemeenschap waren echter zo hoog opgelopen, dat een onofficiële tocht wel werd toegestaan, zie de agent gedeeltelijk zichtbaar rechts op de foto. Ook zien we, aan wat kennelijk de kop van de stoet is, getooid met hoofddoek, de Marokkaanse en islamitische stadsdeelwethouder Fatima Elatik, die haar solidariteit en loyaliteit komt betuigen. Een loyaliteit met de crimineel uit eigen etnische kring zie zich ook uitstrekt tot de Tweede Kamer (uit Trouw, 20-04-2009, door Rob Pietersen):

 

Kamerlid Dibi: Enkeltje buitenland kán niet

De politie en stadsdeel Amsterdam-Slotervaart willen twee criminele broers uizetten naar Marokko. Tweede Kamerlid Tofik Dibi is boos.

...   De broers maken deel uit van criminele Piet Mondriaangroep, jeugd die vaak rondhangt in de Mondriaanstraat. ...
    ... Mijn statement is dat ik niet kan toelaten dat jonge Nederlanders, hoe onverbeterlijk ook, een enkeltje buitenland krijgen. ... ”, aldus Dibi ...


Waar het hier om gaat is de afweging die de leden van de Marokkaanse gemeenschap moeten maken als ze geconfronteerd worden met gevallen als dat van Ali el B. en de criminele broers die overigens geen Nederlands paspoort hadden: die tussen de draaideurcrimineel van Marokkaanse afkomst en zijn niet-Marokkaanse slachtoffers. In vrijwel alle tot alle (tot nu toe bekende) gevallen is die keuze volkomen duidelijk: men kiest voor de draaideurcrimineel van eigen religie, dorp, etnie, land.

Nu is de keuze tussen een draaideurcrimineel en het fatsoen een hele sterke - erg zwart en erg wit. En de 'men' die we hier die keuze hebben zien maken behoren tot het meest geïntegreerde deel der Marokkaanse gemeenschap. En toch kiest men voor het groepslid. Als het verschil minder sterk is, zal men dus nog zekerder voor het groepslid kiezen - tegen bijna wat voor andere factoren dan ook - een uitgebreide verzameling voorbeelden hiervan is te vinden hier - de neurologische achtergrond van het verschijnsel, het "Is islam = Is goed"-neuron is genoemd, staat beschreven hier  .

Een stap terug, naar de term loyaliteit: als de keuze is tussen loyaliteit aan het fatsoen, of loyaliteit aan de groep, valt de keuze op de groep. Of de etnie. Of de religie. Dit is foute vorm van loyaliteit die de regel dat loyaliteit een goede zaak is, breekt.

En nog een stap verder terug, naar de zaak van de al dan niet bestaande vijfde colonne: als de keuze voor de Marokkaanse er één is tussen de van Nederlandse belangen, zeg het slachtoffer van de draaideurcrimineel, en die van Marokkaanse, de draaideurcrimineel, dan kiest de Marokkaanse groep voor de belangen van de eigen groep - en dus tegen de Nederlandse maatschappelijke belangen.

Wat hier gesteld wordt voor de Marokkaanse gemeenschap, geldt in diverse mate voor alle allochtone groepen, en ook voor de religieuze groep van de moslims. Als je de term "vijfde colonne" definieert als een groep die stelselmatig kiest tegen de belangen van het land waar ze verblijft, dan is de bestudering van het potentiële gevaar van het vormen van een "vijfde colonne" voor de moslims in Nederland en Europa dus volkomen gerechtvaardigd.

Voor het geval dat ook op deze situatie het "het zijn slechts incidenten"-argument wordt toegepast, hier is de mening van een vertegenwoordiger van onze doelgroep over dat argument (uit de Volkskrant, 18-10-2010:

  Wilders: geweld tegen moskeeën onaanvaardbaar

...   De Marokkaans-Nederlandse organsatie SMN deed zaterdag een oproep bij monde van voorzitter Azarkan om moskeeën beter te beveiligen. ...
    ‘Het gaat niet om een incident. Er is de afgelopen jaren een hele reeks van brandstichtingen en bekladdingen geweest’, zei Azarkan. Vorige maand probeerden onbekenden nog brand te stichten in een moskee in Groningen. In Roosendaal werd in mei een dood schaap met de tekst ‘No Mosk’ opgehangen op een terrein waar een nieuwe moskee komt.


En dit slaat op een een aantal van ongeveer één incident in de drie maanden , van een veel lichtere soort - moskeen zijn niet echt afgebrand zoals wel echte Nederlanders aangevallen worden op een bijna dagelijkse basis .

Nu zijn dit natuurlijk zaken die, als je er moslims zelf naar vraagt, keihard ontkent zullen worden - zoals voor ieder onderzoek waarin je mensen naar hun eigen opvattingen of gedrag vraagt . De enige rationele manier om dit te onderzoeken is om te kijken naar gedrag, zoals boven is gedaan. Soms wil een enkeling uit de gemeenschap ook wel uit de school klappen, waarvoor de voor-de-hand liggende beoordelingsregels: alles dat uit eigen groep komt en daar ten nadele van spreekt is vele malen betrouwbaarder dan de veel grotere hoeveelheid dat dat nadeel ontkent of ten voordele spreekt .

Het basiselement van de groepsvorming, de onderlinge loyaliteit, kunnen we dus als bewezen zien. Dan gaat het als volgende om aanwijzingen dat de groep ook inderdaad invloed op de maatschappij uitoefent.

Daarvoor is een blik op de recente geschiedenis voldoende. Wie de toestand in Nederland van nu, 2009, vergelijkt met die van ongeveer 20 jaar terug, zou verbijsterd moeten zijn. Twintig jaar terug was van de islam nog nauwelijks iets te merken - het enige dat opviel waren wat Arabische tekens op de winkels van de weinig talrijke allochtone winkels. Nu staan er aan beide uiteinden van Rotterdam reusachtige triomfalistische moskeeën, heeft iedere stad of dorp van enig belang zijn eigen exemplaar, en val je dood over de hoofddoeken, djellaba's en baarden in bijna heel Nederland. Zo opvallend dat een Tsjechische kunstenaar die naar aanleiding van het Tsjechische voorzitterschap van de EU een kunstwerk over Europa mocht maken, en daarvoor van ieder land één of twee representatieve kenmerken uitbeeldde, voor Nederland de symbolen van water en moskeeën koos, zie rechtsboven.

Dat is alleen het uiterlijk vertoon. Binnen de maatschappij gebeuren verstrekkendere zaken: het weghalen van naaktschilderijen, voorstellen om christelijke feestdagen te vervangen door islamitische, aparte loketten en zitplaatsen voor moslims en moslima's, koranlessen op openbare scholen, en dergelijke uitleg of detail .

Maar dit zijn in de ogen van de echte moslims allemaal onbelangrijke kleine dingen - het gaat het om niet minder dan het recht om als religieuze groepering de gang van zaken in de maatschappij te kunnen bepalen - wat anderen ook kunnen vinden. Dat is logisch, want de islam is vooral een godsdienst die bestaat uit levensvoorschriften, en die levensvoorschriften kunnen pas ten volle worden uitgeoefend in een omgeving waarin de islam dominant is. Gelegenheid tot bidden, de ramadan, de etensvoorschriften, het zijn allemaal zaken waar de maatschappij op ingericht moet zijn. En de Westerse maatschappij is daar niet op ingericht.

Kortom: het gaat om de maatschappelijke macht. En het belang bij het verwerven van de macht is in principe voor iedere moslim hetzelfde - hoewel in de praktijk in verschillende mate beoefend. Het is dit streven naar maatschappelijke macht, in combinatie met het gezamenlijke belang, dat de laatste rechtvaardiging is om de groep van moslims in Europa een vijfde colonne te noemen. Een streven naar macht dat uitgesproken wordt door enkelen, maar dat uiteindelijk gedeeld wordt door vrijwel de gehele gemeenschap - de islam is de zin van hun leven, en hoe meer islam, hoe meer hun leven zin heeft.

Alle moslims hebben dus belang bij het verwerven van de macht, hoewel dat in verschillende mate praktisch uitgeoefend wordt. Desalniettemin werkt het, door de al beschreven onderlinge solidariteit, in hoge mate als één geheel. Hoe de verschillende deelgroepen daarin deelnemen, is de volgende stap in de analyse.

De eerste deelgroep is het meest in het nieuws en we niet hoeven te introduceren: dat zijn de aanslagenplegers, en dergelijke- mensen als Osama bin Laden en zijn club, Mohammed Atta en de andere Saoediërs van 9/11, de Indonesische bommenleggers in Ali, de Pakistaanse aanslagplegers in Londen en Mumbai, de Marokkanen van Barcelona, enzovoort. Hoe groot die groep is, is totaal onbelangrijk: het gaat om de reikwijdte van hun daden. Die is nu al wereldwijd en heeft geleid tot oorlogen, en de blijvende aanwezigheid van radicale islam betekent een blijvende dreiging van verdere oorlogen. Dit houdt tevens een dreiging in die uitgaat van de islam als geheel, die je kan samenvatten in de fictieve uitspraak: "Geef ons onze moslimzin, of ..." - en de radicalen zorgen ervoor dat je op de plaats van de stippeltjes kan invullen: "...of we branden de wereld plat." uitleg of detail

De tweede groep, wat groter dan de eerste, die van de ideologen. Zij verwoorden de ideologie van de islam op min of meer intellectuele tot puur emotionele wijze, met aan de intellectuele kant namen als Sayyid Qutb uitleg of detail , en Hassan al-Banna uitleg of detail , aan de intellectuele kant iemand als Tariq Ramadan uitleg of detail , die in discussiepanels gaat zitten, tot de openbaar prekende haatimams als de in Londen verblijvende Abu Hamza uitleg of detail . Ze verkondigen de ideologie die aan die van de aanslagplegers of relplegers (zie verder) ten grondslag ligt, meestal zonder dat geweld te noemen of te benoemen - maar soms ook wel (in de andere gevallen wordt het dan automatisch ingevuld) . Dat wil zeggen: meestal ook zonder afstand te nemen van dat geweld. Tot nu was de invloed van deze groep in Nederland nog niet zichtbaar, maar ook aan die schijn is een eind gekomen (uit Dagblad De Pers, 18-05-2009, door Kustaw Bessems):

 

Be in it to win it!

Zo'n duizend toehoorders waren zondag aanwezig bij het eerste Nationaal Islam Congres in de Amsterdamse Apollo Hal. Buitenlandse prekers voorzien een machtige islam, vooral hier in het westen.

‘De islam zal de overhand krijgen’, voorspelt sjeik Khalid Yasin. ‘Ook al haten de ongelovigen, afgodendienaars en hypocriete moslims dat.’ ‘Het is’, weet Yasin, ‘eigenlijk de bedoeling dat de islam de wereld bestuurt, maar omdat moslims zwak zijn geweest, heeft Allah de uitvoerende macht aan een ander volk gegeven.’ Dat kan elk moment worden teruggedraaid. Als de moslims maar ‘concurreren om de macht’.
    Het organiserend islaminstituut Dar al Ilm schatte dat duizend mensen zaterdag in de Apollo Hal in Amsterdam Zuid waren voor Nederlands eerste Nationaal Islam Congres. Misschien waren het er wat minder, maar ze waren met velen en bijna allemaal jong. Khalid Yasin, geboren New Yorker opererend uit Manchester, was een van de publiekstrekkers.
    Westerse leiders hebben zich volgens hem gediskwalificeerd en dat biedt islamitische leiders kansen, maar: ‘You have to be in it to win it!’. Ofwel: ‘Je moet in redelijke mate integreren om te concurreren. Leiderschap gaat over winnen.’
    Hij raadde zijn gehoor een aantal niet-islamitische boeken aan ter inspiratie, waaronder De Prins van Macchiavelli, dat volgens Yasin door de meeste staatshoofden wordt gebruikt om aan de macht te blijven.
    ‘De islam’, denkt Yasin, ‘is geplant in het westen als een zaadje. Hier is de beste aarde om in te groeien. Als het westen dat toestaat, zal het zich de komende honderd jaar beschermd weten, maar als het dit geschenk weigert, heeft het zichzelf daarmee. De opgang van de islam zal uit het westen komen. Niet met haat en terrorisme. Als wij bewijzen dat de islam superieur is, zal de meerderheid, zo die niet moslim wordt, de islam omarmen, accepteren of tolereren.’
    Organisator Saoed Khadjé zei dat de dag zou aantonen ‘hoe divers de moslimgemeenschap is’, maar ultra-orthodoxe sprekers domineerden het congres. Zo ook de ‘eregasten’: Abu Ameena Bilal Philips, een in Jamaica geboren bekeerling die nu in India werkt, en Haitham al-Haddad, een Palestijn van origine die in Londen woont.
    ‘De definitie van islam is niet vrede’, stelde Al-Haddad. ‘Moslims die dat beweren, hebben een minderwaardigheidscomplex. Islam betekent overgave. Aan de wil van de schepper.’ Alleen Allah mag wetten maken, meent Al-Haddad. Het probleem aan democratie vindt hij dat mensen het nooit eens worden. ‘De islamitische oplossing is dat een externe, onbevooroordeelde autoriteit beslist. God.’
    Overgave vereist volgens deze sjeik dat je de regels van Allah uitvoert, ook al begrijp je niet waarom. ‘Dat is een test. Het hele doel van de schepping is een test.’ ... 


Dit is volkomen heldere taal, die samen te vatten is als: de islam is een veroveringsgodsdienst, die de Westerse cultuur wil wegvagen. Dat de Nederlandse moslims erdoor aangesproken worden, blijkt uit de reacties een hunner:
  En er waren Nederlanders zoals jongerenimam Yassin Elforkani uit Amsterdam-Slotervaart, die niet bekend staat als scherpslijper. Hij leek geïmponeerd. ‘De internationale sprekers inspireren ons om de juiste weg te volgen. Vergeleken bij hen ben ik maar een jongen die net begint.’

En als dit de gematigde imam is, hoeven we over de rest niets meer te weten

De derde groep, aanzienlijk groter dan de tweede, is die van de meer lokale moslim-leiders en -woordvoerders. Daaronder verstaan we niet speciaal mensen in de gelijknamige functies als bestuurders en politici met een islamitische achtergrond, maar ook en vooral publicisten, columnisten, deelnemers aan panels, en dergelijke. Deze vallen vooral op doordat uit hun mond vrijwel nooit ook maar iets komt dat lijkt op zelfkritiek, noch ook maar enig besef voor de andere kant van hun positie, minderheid met een sterk afwijkende cultuur, ten toon spreidt, dat wel zeggen: enig begrip voor de positie van de Nederlanders (in ons geval) en hun cultuur, is zodanig klein, dat de redactie zich het laatste geval ervan nog levendig kan herinneren - en dat geval is al vele jaren terug, in een discussieprogramma als Rondom 10.  Ook is de groep woordvoerders sterk solidair met de extremisten en ideologen .
    Het standaardgeval is dat van zoiets als onderstaande hoogleraars in "diversiteitszaken" (een studie die niet alleen nog nooit iets nuttigs heeft opgeleverd, maar zelfs helemaal niets):

  De Volkskrant, 14-10-2006, door Halleh Ghorashi, bijzonder hoogleraar diversiteit bij de afdeling Cultuur, Organisatie en Management van de Vrije universiteit Amsterdam.

Er is werk aan de winkel voor de autochtone Nederlanders, als ze prettig willen samenleven met migranten, zegt de nieuwe hoogleraar diversiteit Halleh Ghorashi.

Nederlander, ga eens opzij met je dikke identiteit


De boodschap kan niet helderder gebracht worden: de Nederlander moet maar een deel van zijn cultuur inleveren ten gunste van de immigrant. Of de houding van de Meiden van Halal, die "beledigingen" in hun richting in het liedje van een cabaretier serieus opvatten, en de verwensingen van een imam van tongkanker in de richting van Ayaan Hirsi Ali afdoen als kleurrijke taal die in het Arabisch nu eenmaal anders klinkt" . Een samenvatting van de door hen uitgedragen visie is: "Wij hebben nooit iets fout gedaan en het is allemaal jullie schuld." Een houding die volkomen rationeel en gerechtvaardigd is, als je er eenmaal vanuit gaat, dat je de drager bent van het ware geloof, de verkondiger van het feilloze woord van de almachtige. Meer voorbeelden van deze houding hier uitleg of detail , en in de eerder gemaakte verzamelingen hier en hier - wat uitgewerkte gevallen van diverse personen staan hier: Tofik Dibi uitleg of detail , Mohamed Rabbae uitleg of detail , Fatima Elatik uitleg of detail , en Sabra Dahhan uitleg of detail .
    Een apart geval is dat van de reacties op incidenten tussenmoslims en niet-moslims. Als moslims geweld plegen uit naam van de islam, roepen de woordvoerders dat we dat moeten zien als totaal onrepresentatief voorde rest, de "gewone moslims", en dat er geen enkel reden is om bang te zijn, want het is uiterst zeldzaam. Wordt er een vorm van geweld gepleegd richting moslims, zijnde reacties heel anders (CNN.com, 03-09-2010 uitleg of detail ):
  Tennessee mosque site fire an arson, feds say

A fire last weekend at the construction site of a future mosque in Murfreesboro, Tennessee, has been determined to be arson, a Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives spokesman said Friday.   ...
    "Whether or not we have a civil rights hate crime will be determined once we have a suspect or suspects and a motive," Moses said. ...
    "We were expecting to hear it but in the back of our minds we were hoping for the best, that it was some kind of electrical fire," Camie Ayash, a spokeswoman for the Islamic center, told CNN on Friday. "It ingrained into our heads that this is definitely arson and that somebody did intentionally go out and do this."    ...
    The blaze has "really raised the fear factor" among area Muslims, Ayash told CNN earlier this week.
    "We see the different type of fear with our children," she told CNN's "American Morning."
    "It is very hard to explain to children what is going on. It is hard to explain to the little kids when they ask you, 'Mommy, are these people for us or against us?' "
    A candlelight vigil, organized by Middle Tennesseans for Religious Freedom in response to the fire, drew about 100 people to the Rutherford County Courthouse on Monday night.   ...


Dit gaat over een klein brandje, met slechts beperkte materiële schade. Stel je de proportionele reactie voor de moord door een moslim, omdat hij moslim is, op veertien medeburgers - zijnde de moord gepleegd door majoor Hasan. Dat zou dan moeten leiden tot grootschalige angstaanvallen en onrust halve steden. En stel je vervolgens de proportionele reactie voor op een terreuraanslag door moslims die 3000 doden tot gevolg heeft. Landswijde paniek zou het gevolg moeten zijn, gevolgd door grootschalige represailles jegens moslims.
    Dat is dus hoe moslims zouden reageren, volgens de moslim-woordvoerder.

De vierde groep, weer veel groter dan de derde, bestaat uit de overlastgevers, criminelen en relschoppers. Velen hiervan hebben niet een bewuste rol, maar ze dragen wel op een essentiële wijze bij. Het is deze groep waar vaak door de andere groepen, met name de derde, naar verwezen wordt om hun eisen kracht bij te zetten, afgekort "Als jullie niet dit doen, dan loop je de kans op geweld van onze jongeren" . Wat je enigszins raillerend kan formuleren als: "Geef ons onze moslimzin, of onze jongens slaan de boel kort en klein". En in wat nettere taal: "Koranles op de openbare school is belangrijk om overlast in de wijk tegen te gaan".

Over die laatste groep is de standaardopmerking, omdat het vaak over jonge mensen gaat, dat ze helemaal niet zo islamitisch zijn en niet vaak naar de moskee gaan. Dat is echter totaal irrelevant - de houding van die jongeren is, zoals iedere psycholoog weet, een weerspiegeling van hun opvoeding. Die houding hebben ze gekregen van hun ouders, die als groep wel diep in de islam zitten.

De vijfde groep, groter dan de vierde, is die van de symbolendragers: de hoofddoeken, djellaba's, baarden, boerka's enzovoort. Deze mens zijn niet alleen moslim-steuners, maar laten actief zien dat ze moslim zijn. Dit heeft een driedelig doel: zichzelf laten zien dat ze "goed" zijn, andere moslims laten zien "hoe het hoort", en niet-moslims laten zie dat ze niet deugen tot en met laten zien dat die niet-moslims minderwaardig zijn. Al deze doelen hebben al een cultureel-imperiumvormend karakter.

Voor zowel groep vier als groep vijf geldt dat hun polariserende houding erger lijkt te worden (De Volkskrant, 05-07-2010, door Omar Ramadan, hoofd van Nuansa, kennis- en adviescentrumpolarisatie en radicalisering):

  Google-moslim zoekt wat in zijn straatje past

Jongens die hun docente geen hand geven ... moet je niet negeren. .... En met kennis van de ideeënset die radicaliserende jongeren in elkaar hebben geknutseld.
   Te veel groepen en individuen zoeken de confrontatie met elkaar. Vaak grijpt men een geloof of ideologie aan om die polarisatie te legitimeren. De homo voor de klas wordt het werk onmogelijk gemaakt omdat het islamitische geloof van pubers hun dat zou gebieden. ... Polariserende jongeren misdragen zich niet na het lezen van heilige boeken of het volgen van begeesterende ideologen, maar schrapen een ideeënset bijeen van verschillende betweters op internet en schoolplein. Zo zoekt de google-moslim wat in zijn straatje past, en klikt verder als hij op tolerante en liberale exegeses stuit.
    Uit deze casussen rijst een beeld op van pubers die ideologie en religie aangrijpen om te kunnen rellen en stoken. Anders dan bij vergaande radicalisering zijn polariserende jongeren bijna nooit vrome gelovigen of rigide idealisten die zich ‘noodgedwongen’ zo gedragen.
    Dat wil niet zeggen dat het alleen maar opportuniteit is. Het gaat veelal om zoekende jongeren die houvast vinden bij nieuwe kennissen en ideeën. De steun en geborgenheid die ze in hun oude omgeving missen, vinden ze bij de broeders, zusters en kameraden met wie ze steeds meer delen. In hun strijd tegen de brute buitenwereld jutten ze elkaar op in steeds extremere ideeën en gedrag. Hoe meer je je keert tegen de ander, hoe groter je aanzien binnen de groep.
    Het negeren van polarisatie werkt niet. En toch gebeurt het regelmatig. De les wordt voortgezet, alsof er bij de behandeling van de Holocaust net niet ‘kankerjoden’ is geroepen.... De kans is groot dat ze dan volharden in het zich afzetten tegen afvalligen – waar iedereen met reserves tegen verdergaande polarisatie toe behoort.   ...


En dat is uit eigen kring (de parallelle leugenachtige beschuldigingen richting autochtoon Nederland hebben we natuurlijk weggelaten). En uit andere, zeer betrouwbare mond (van DePers.nl, 31-10-2010, door Ahmed Marcouch):
  'Nederland wist op 9/11 niks van islam'

Nederland had ten tijde van de aanslagen van 11 september 2001 in Amerika en de moord op Theo van Gogh in 2004 nauwelijks kennis van de islam. Dat schrijft PvdA-Tweede Kamerlid en oud-voorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart Ahmed Marcouch in zijn boek Mijn Hollandse droom. Dat verschijnt maandag.
     ,,Toen we als Nederlandse samenleving geconfronteerd werden met terreuraanslagen op het Westen vanuit de moslimwereld, merkte ik dat men in Nederland werkelijk geen idee had van de stromingen die er binnen die wereld bestaan'', schrijft Marcouch. ,,De 'experts' die bij allerlei journalisten aan tafel schoven hadden echt geen idee waarover ze het hadden. Het rapport van de AIVD 'Rekrutering in Nederland voor de jihad' 2002, was een werkstuk op het niveau van een leerling uit het voortgezet onderwijs.''
    Marcouch was tussen 2006 en 2010 voorzitter van Amsterdam-Slotervaart. Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, komt daar vandaan. Volgens de politicus was de radicale islam er ,,een populaire jeugdcultuur’’. Zelf had hij een keer een (verbale) confrontatie met de vrouw van de extremistische moslim Samir A..   ...

    En tenslotte heb je de groep van de "gewone moslims" - zij zijn de grootse groep. Hun rol is niet een actieve, maar een passieve. Zij steunen de overige groepen, en springen voor hen in de bres als het nodig is (uit: De Volkskrant, 01-12-2009, column door Thomas L. Friedman):
  De VS, de majoor en de strijd tegen Het Verhaal

Wat moeten we denken van majoor Nidal Malik Hasan, die onlangs dertien onschuldige personen heeft gedood in Fort Hood?   ...
    ‘Wanneer iets als Fort Hood gebeurt, zeggen jullie: ‘Dit is niet de islam.’ Ik geloof dat. Maar als dit niet de islam is, waarom stromen dan een miljoen moslims de straat op om te protesteren tegen Deense spotprenten van de profeet Mohammed, maar niet één om te protesteren tegen islamitische zelfmoordterroristen die andere moslims opblazen? Jullie moeten dat aan ons uitleggen – en aan jullie zelf.’

En, na tien volle jaren van ontkenning eindelijk toegeven (uit: De Volkskrant, 30-08-2010, door Janny Groen):
 

'Integratie staat er nu beter voor, maar zo voelt het niet'

Terug naar het jubeljaar 2000. Het geld kan niet op, de beursindex AEX breekt alle records. Maar de ontnuchtering volgt met ‘11 september’ en de moord op Fortuyn. Aflevering 7: Sadik Harchaoui van Forum over de multiculturele samenleving.

‘Er was geen onbestemdheid, geen wispelturigheid’, zegt directeur Sadik Harchaoui (37) van Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken over de periode voor 2000. ...
    ... Ik wilde weten: vervreemding van moslimjongeren, speelt dat ook in Nederland? Daar was niemand mee bezig en het was moeilijk bespreekbaar. Iedereen wilde het over grote zaken hebben, over de positie van Amerika en de Clash of Civilizations die Samuel Huntington op de kaart had gezet. Ik wilde dichter bij huis kijken naar processen van verwijdering tussen autochtonen en allochtonen. Naast veel onbegrip was er destijds ook begrip in moslimgemeenschappen voor de aanslagen. Dat veroorzaakte logischerwijs spanningen.’


De aanwezigheid van de grote groep "gewone moslims" is essentieel voor de overige groepen, en de effectiviteit van hun optreden - ze kunnen rekenen op de solidariteit van het over-, overgrote deel van die gewone of zogenaamd gematigde moslims, wat ze ook doen .  Daarbij is het aantal van die gewone moslims van doorslaggevend belang, zie onderstaande berichten (uit: Volkskrant website, 10-01-2009, ANP/DPA):
 

Protest in Europese steden tegen Israël

In tal van Europese steden is zaterdag geprotesteerd tegen het Israëlische legeroptreden in de Gazastrook. De demonstranten waren vooral moslims en mensen met een linkse politieke voorkeur.
   In de Franse hoofdstad Parijs waren tienduizenden mensen op de been. De menigte riep leuzen als ‘Allah Akbar (God is groot)’ en ‘Israël moordenaar’. Circa vierduizend agenten bewaakten de orde. ...  Ook in Lille, Grenoble, Nice en Toulouse waren zaterdag pro-Palestijnse demonstraties.
   In de Duitse stad Duisburg zijn zaterdag circa tienduizend mensen de straat op gegaan. De demonstranten eisten een onmiddellijk staakt-het-vuren en een einde aan de Israëlische blokkade van de Palestijnse kuststrook. De demonstratie in Duisburg was georganiseerd door de islamitische organisatie Milli Görüs.
   Ook in de hoofdstad Berlijn, München en Keulen waren pro-Palestijnse demonstraties waar duizenden mensen aan deelnamen.
   In de Britse hoofdstad Londen was de opkomst bij een gepland Gaza-protest teleurstellend. De organisatoren hadden gerekend op 100.000 demonstranten, maar de opkomst bleef volgens de politie steken op twaalfduizend. ...


Uit: De Volkskrant, 10-01-2009, van verslaggevers Jan Hoedeman en Sacha Kester

Vroeger kon Israël geen kwaad doen in de ogen van Nederland

Waarom maakt de strijd in Gaza zo veel los in Nederland?

...   Wat zeker een rol speelt, zeggen diverse geïnterviewden, is de demografische ontwikkeling. Er zijn meer moslims in Nederland dan dertig jaar geleden. ...


Het is alleen al dus de aanwezigheid van een grote groep moslims, die heeft gezorgd voor een verschuiving in politieke standpunten - met een duidelijke ideologische achtergrond - meer voorbeelden hier . De tegenwerping dat dit zou gaan over begrijpelijke protesten tegen geweld, wordt weerlegd door het feit dat er in hetzelfde tijdbestek ook een ernstige geweldsdaad was in de Indiase stad Mumbai - met meer dan honderd doden. Deze geweldsdaad werd gepleegd door moslims - en gepleegd in naam van de islam. Tegen deze geweldsdaad is er geen enkele demonstatie geweest. En tegen deze geweldsdaad heeft geen enkele moslim zijn stem verheven. Het gaat dus niet om het geweld - het gaat erom dat de slachtoffers moslims zijn.

Deze culturele en ideologische achtergrond van de houding van de "gewone moslims" blijkt ook uit andere sociale verschijnselen, zoals deze (uit De Volkskrant, 07-01-2009, AP):

 

Door 'Gaza' neemt geweld tegen joden in Europa toe

Twee Israëliërs in Odense neergeschoten; brandende auto ramt synagoge Toulouse.

Aanvallen op joden en brandstichtingen bij joodse bijeenkomsten lijken toe te nemen in Europese steden sinds Israël de aanval op Hamas heeft geopend in de Gazastrook. Dergelijke incidenten hebben zich voorgedaan in Frankrijk, Zweden, Denemarken, Groot-Brittannië en België.
    Maandagavond is met een brandende auto de deur geramd van een synagoge in Toulouse in het zuidwesten van Frankrijk. ...
    In het Zweedse Helsingborg werd maandag een bijeenkomst van joden verstoord toen iemand een raam vernielde van het gebouw waar de bijeenkomst plaatsvond en een brandend voorwerp naar binnen gooide. ...
    Afgelopen woensdag werden in de Deense stad Odense in een winkelcentrum twee Israëliërs neergeschoten. De slachtoffers verkochten haarlotions en dergelijke. Zij waren de dagen daarvoor al herhaaldelijk lastig gevallen. ...
    In Groot-Brittannië vielen de afgelopen week twintig tot vijfentwintig antisemitische incidenten te noteren. ...


Volkskrant.nl
, 02-03-2009, ANP

Aantal antisemitische incidenten toegenomen in EU

Het aantal antisemitische incidenten in de EU is sinds december sterk gestegen, nadat het de voorgaande twee jaar juist was gedaald. Directeur Morten Kjaerum van het EU-agentschap voor grondrechten heeft dat maandag gezegd.
    ‘Het is reden voor grote zorg’, zei Kjaerum. ‘Het is te vroeg voor conclusies, maar de toename lijkt te komen door de situatie in het Midden-Oosten en door de wereldwijde financiële crisis.’
    In Nederland gaat het om brandstichtingen en beschadigingen van synagoges en huizen in Amsterdam, Haaksbergen en Oss gedurende de Israëlische inval in de Palestijnse Gazastrook in januari.   ...


De groei van het antisemitisme is een duidelijke illustratie van het gevaar dat ook de "gewone moslims" als groep vormen. Een ander voorbeeld is het toegenomen geweld tegen homo's.

Dus alleen al doordat er meer moslims zijn, zijn de verhoudingen in dit politieke standpunt verschoven. Een ander voorbeeld is de toegenomen invloed van het christendom in Nederland. Door de aanwezigheid van zo'n miljoen extra gelovigen in de vorm van moslims, zijn ook de christenen assertiever geworden in het willen opleggen van hun standpunten aan de rest van de bevolking, zie hier .

Naast de aard van de culturele verschillen is dus ook het aantal moslims van doorslaggevende betekenis. En dat heeft nog een tweede, versterkend, effect: dat aantal stijgt gestaag in zowel absolute als relatieve zin. Door twee factoren - als eerste de nog steeds doorgaande kettingimmigratie (uit de Volkskrant, 10-06-2009, door Remco Meijer):

 

‘Liefdesmigratie’ rijst weer de pan uit

Van verblijfsmachtigingen is 70 procent voor partners | Van der Laan: regels worden vermoedelijk omzeild

Het aantal ‘importbruiden’ dat naar Nederland komt is in 2008 met ruim 30 procent gestegen. Dat zei minister Eberhard van der Laan (Integratie) dinsdag in de Tweede Kamer.
    Van der Laan (PvdA) zei zondag in De Telegraaf dat Nederland te veel vreemdelingen binnenkrijgt ‘die met een achterstand beginnen’. Importbruiden hebben doorgaans een taal- en opleidingsachterstand. Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer gaf hij er ook de cijfers bij: het aantal machtigingen voor voorlopig verblijf (mvv) in deze categorie daalde tussen 2005 en 2007 van 15.000 naar 11.000, maar was in 2008 weer gestegen naar 15.330.
    Om al deze mensen in te burgeren gaat ‘de spankracht’ van Nederland te boven, aldus Van der Laan. Temeer omdat tegelijkertijd voor het eerst sinds jaren weer sprake is van een ‘vestigingsoverschot’: er komen meer mensen Nederland in dan er weggaan.
    Van de 15.330 mvv’s is 70 procent verstrekt aan een vrouw, de ‘importbruid’. Maar niet altijd is sprake van ‘liefdesmigratie’, zei Van der Laan, omdat onderzoek uitwijst dat het huwelijksrecht door de hier gevestigde partner vaak meerdere keren wordt gebruikt.  ...


Dit is de manier waarop het aanvankelijke aantal van 75 duizend gastarbeiders in circa dertig jaar is uitgegroeid tot circa een miljoen. En natuurlijk zijn de immigranten solidair met andere immigranten .

Maar deze trend is in principe te keren, door het nemen van passende beleidsmaatregelen. Voor de tweede manier waarop de hoeveelheid moslims groeit is dat niet zo (uit: Volkskrant Magazine, 14-02-2009, door Wim de Jong):

 

Jörgen Raymann

... want die verkleuring van Nederland... Je kunt van vandaag tot morgen op je kop blijven staan, maar het proces gaat toch wel door. Het gemiddelde autochtone gezin brengt 1,2 kinderen ter wereld, tegenover 3,3 kinderen van het allochtone gezin. Het kan nog een generatie of twee, drie duren, maar daarna zullen we tegen een ander Nederland aankijken.'   ...


Bij gelijkblijvende trends wordt het relatieve aantal moslims dus steeds groter, en uiteindelijk zullen ze de meerderheid gaan vormen .

Maar lang voor het zo ver is zullen ze, door het vormen van een grote minderheid met een totaal eigen cultuur, al proberen die cultuur en hun zingevende godsdienst tot de dominante te maken. Ze hebben het idee al geuit met betrekking tot de gebieden waar ze nu in de meerderheid zijn, zie dit (uit de Volkskrant, 13-01-2009)

  Vergezicht: bloeiend moslimstadsdeel

Stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch (PvdA) wil een fusie van zijn stadsdeel Slotervaart met drie andere stadsdelen aan de westzijde van Amsterdam. Het doel: ‘Nieuwwest, voor een bloeiende moslimgemeenschap’.   ...


En dit (vk.tv, 19-02-08):
  Marokkaanse rapper: Blijf van m'n wijk af!

Rapper Loki is een beroemdheid in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Hij scoorde er een hit met 'Blijf van m'n wijk af!' en heeft een radioprogramma bij Ucee Station. Zijn nieuwste nummer gaat over 'mevrouwtje' Wilders. Loki: een onruststoker met een boodschap.

En deze (De Volkskrant, 23-09-2011, van verslaggeefsters Sterre Lindhout en Loes Reijmer):
  Telegraaf schorst primeurjager

De Telegraaf heeft sterverslaggever Martijn Koolhoven op non-actief gesteld. Hij verzon voor een vriend een verhaal over een sm-fotograaf en loog tegen de hoofdredactie.

...    De publicatie over de fotograaf in de moslimwijk is al langer omstreden. Deze zomer oordeelde de rechter dat het artikel over fotograaf Leo de Deugd onjuist en tendentieus is. Zo citeert Koolhoven bronnen die hij nooit heeft gesproken. Ook schrijft hij dat de ophef ontstond toen DeDeugd zich 'onlangs' vestigde in de wijk. In werkelijkheid woont en werkt de fotograaf er al tien jaar. Hoewel het verhaal niet op de werkelijkheid berust, miste het zijn uitwerking niet: na publicatie werd De Deugd op moslimfora bedreigd en weggepest uit de buurt.   ...


Al een onweerlegbare reeks berichten - meer daarvan hier .

Het gevaar dat moslims puur door stijgende aantal gebieden van Nederland over gaan nemen, en uiteindelijk delen van onze cultuur aan ons willen gaan opleggen, zoals nu in Rotterdam een reusachtige moskee aan het begin en het einde van de stand staat, is in wat pakkender termen te omschrijven als de demografische tijdbom .

Merk op dat in de allochtone wijken ook de meervoudige vorm van het allochtone verzet is waar te nemen. Er is de overlast en het geweld van een aanzienlijke groep - de jongeren die openbare diensten en journalisten aanvallen. Er is kleinere groep, als deze rapper Loki, die dit aanjaagt vanuit radicalistische ideeën. De gewone moslims tolereren dit alles en zijn er loyaal aan. En de "gematigde" leider gebruikt al deze mensen om zijn islamitische machtswensen te verwezenlijken.

De voorlopige conclusie is dus dat er dus eigenlijk geen enkele twijfel is aangaande de sociale status van de groep van moslims als geheel: ze vormen groep die een bedreiging voor de culturele en maatschappelijke waarden van de maatschappij waarin ze als immigranten leven.  Wat je treffend kan samenvatten in: "De moslims zijn een vijfde colonne binnen de Westerse maatschappij".

De uitdrukking "vijfde colonne" is objectief bezien stigmatiserend en agressief. Waarom is het dan toch wenselijk en zelfs nodig om deze term te hanteren?  Ten eerste is daar de groep zelf. Zoals we al gezien hebben in Allochtone loyaliteit , Vijfde colonne, woordvoerders , en oudere bronnenverzamelingen als Marokkaanse leiders en Allochtone leiders , hebben moslims totaal geen besef van de agressiviteit en blindheid van hun standpunten - ze beseffen totaal niet dat wat zij als gerechtvaardigde eisen tot aanpassing van Nederlanders zien, gespiegeld wordt door nog veel gerechtvaardigder eisen van de kant van de Nederlanders dat zij zich aanpassen. De enige manier tot nu toe waarop enig besef van het bestaan van andere belangen bij de moslims is opgekomen, is door een keiharde aanpak van enkelen, en door het in steeds grotere getale gaan stemmen van de bevolking als geheel op de anti-islam partij van Geert Wilders.

Maar de tweede en misschien nog belangrijkere reden van de noodzaak tot het gebruik van de term "vijfde colonne" is de rol van de Nederlandse intellectuele en bestuurlijke elite. Twee recente voorbeelden van mensen die hierin langdurig campagne voeren (uit De Volkskrant, 20-06-2009, door Peter Giesen):

 

Essay | Geert Wilders, angstzaaier

Keerpunt Kopenhagen

Geert Wilders werd lang beschouwd als een politicus die ongenuanceerde maar legitieme kritiek op islam en immigratie leverde. Maar zijn uitspraken worden steeds radicaler. Hoe moet de politiek hiermee omgaan?

...   Zo wijst hij op het aantal moslims dat zelfmoordaanslagen in sommige gevallen geoorloofd vindt: 35 procent van de Franse moslims, 24 procent van de Britse en 13 procent van de Duitse, volgens cijfers van Pew Research. Het goedpraten van geweld is uiteraard afkeurenswaardig, maar deze groep geeft slechts uiting aan dubieuze standpunten, zonder strafbare feiten te plegen.   ...


Kortom: we moeten de woorden van de moslims niet zo zwaar wegen en enig begrip hebben. Nu een tweede citaat uit hetzelfde artikel:
  ... Hij voorspelde een ‘tsunami van islamisering’: ‘Moslims zullen de Nederlandse samenleving overspoelen en zorgen voor criminaliteit en overlast.’ In De Pers vergeleek hij de confrontatie tussen het Westen en de islam met een Derde Wereldoorlog.   ...

Dit citaat, en de rest van het artikel, gaat uit van een heel andere houding dan in het eerste: nu moeten we uitspraken van iemand ineens wel heel zwaar wegen en moeten we vooral geen begrip hebben. En ook wordt hier nog een standaardtruc uitgehaald: de volgorde van citaten is boven omgedraaid - in het oorspronkelijke artikel volg het stukje over de moslims na dat over Wilders, alsof dat de volgorde van oorzaak en gevolg is. Terwijl het natuurlijk precies andersom is: het extremisme van de moslims is de oorzaak, de opvattingen van Wilders zijn het gevolg.

Het tweede voorbeeld is dat van de vaste verslaggevers bij de Volkskrant aangaande allochtonen zaken. We nemen hier het geval van de verslaggeving van het eerste Nationale Islam Congres (2009 in Amsterdam), boven al aan gerefereerd, en voor het gemak hier nog wat van herhaald (uit Dagblad De Pers, 18-05-2009, door Kustaw Bessems):

 

Be in it to win it!

Zo'n duizend toehoorders waren zondag aanwezig bij het eerste Nationaal Islam Congres in de Amsterdamse Apollo Hal. Buitenlandse prekers voorzien een machtige islam, vooral hier in het westen.

‘De islam zal de overhand krijgen’, voorspelt sjeik Khalid Yasin. ‘Ook al haten de ongelovigen, afgodendienaars en hypocriete moslims dat.’ ‘Het is’, weet Yasin, ‘eigenlijk de bedoeling dat de islam de wereld bestuurt, maar omdat moslims zwak zijn geweest, heeft Allah de uitvoerende macht aan een ander volk gegeven.’ Dat kan elk moment worden teruggedraaid. Als de moslims maar ‘concurreren om de macht’.
    ... Khalid Yasin, geboren New Yorker opererend uit Manchester, was een van de publiekstrekkers.
    Westerse leiders hebben zich volgens hem gediskwalificeerd en dat biedt islamitische leiders kansen, maar: ‘You have to be in it to win it!’. Ofwel: ‘Je moet in redelijke mate integreren om te concurreren. Leiderschap gaat over winnen.’
    Hij raadde zijn gehoor een aantal niet-islamitische boeken aan ter inspiratie, waaronder De Prins van Macchiavelli, dat volgens Yasin door de meeste staatshoofden wordt gebruikt om aan de macht te blijven.
    ‘De islam’, denkt Yasin, ‘is geplant in het westen als een zaadje. Hier is de beste aarde om in te groeien. Als het westen dat toestaat, zal het zich de komende honderd jaar beschermd weten, maar als het dit geschenk weigert, heeft het zichzelf daarmee. De opgang van de islam zal uit het westen komen. Niet met haat en terrorisme. Als wij bewijzen dat de islam superieur is, zal de meerderheid, zo die niet moslim wordt, de islam omarmen, accepteren of tolereren.’    ... 


Nu het verslag van de Volkskrant (18-05-2009, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg)
 

Gemengd publiek bij eerste Nationaal Islam Congres

...    Khalid Yasin is een van de weinige sprekers die zowel onder ultraorthodoxe als progressieve moslims populair is. Sinds de Amerikaan afgelopen januari Nederland voor het eerst bezocht en in opspraak raakte wegens vermeende radicale uitspraken, is zijn ster rijzende. Studente Loubna weet waarom: ‘Naar hem kan ik vier uur geconcentreerd luisteren, terwijl ik na drie kwartier college echt geen aandacht meer over heb.’
    Naast lezingen over de kracht van moslimvrouwen en islamitisch leiderschap, wil Yasin (1946) steun verwerven voor zijn nieuw op te richten kanaal Purpose TV. Een mainstreamzender met ‘een morele boodschap’. Vergelijk het met de BBC, maar dan ontdaan van ‘naakt, blasfemie en ernstig geweld’, vertelt Yasin, terwijl enveloppes worden uitgedeeld met de tekst: ‘Your contribution envelope, Purpose TV, for the moral majority...’ Papiergeld wordt uit portemonnees gehaald. Een moeder en dochter van Bosnische afkomst schenken gul. ‘Er is zoveel negatieve media-aandacht voor moslims’, zegt de moeder. ‘Nederland wordt zo langzamerhand het meest extremistische land ter wereld.’
    Eerder vertelde Yasin bij zijn dvd-kraam dat hij onderzoekt of Purpose TV in Hilversum kan starten. Wat hem aanspreekt aan de Nederlandse moslims? ‘Zij staan open voor debat, wisselen ideeën met andersdenkenden uit.’   ...

Het contrast tussen de twee verslagen is dat van dag en nacht. En dit geval is geen toeval. Een jaar of wat terug hadden deze verslaggevers al een serie artikelen in de Volkskrant over de islam onder de banier  "Opstand der gematigden", en recent is er een verzameling van artikelen van hun hand verschenen onder dezelfde titel. Het is dus volkomen zeker dat van de twee verslagen dat van De Pers de objectieve weergave is, en dat van de verslaggevers van de Volkskrant deel uitmaakt van een campagne om de Nederlandse bevolking ervan te overtuigen dat er geen gevaar te duchten is van de islam. En wel van de mensen die waarschuwen tegen dat gevaar van de islam. Want kijk maar naar een ander artikel van dezelfde verslaggevers in hetzelfde tijdsbestek (De Volkskrant, 20-06-2009, van verslaggeefsters Janny Groen en Annieke Kranenberg):

 

Wilders gaat steeds een stapje verder

Wat deed Wilders in Denemarken, waar hij met zijn uitspraak over moslims in Europa het nieuws haalde? Hij bouwde er aan zijn internationale netwerk. Eerder bezocht hij de VS, als eenzame cowboy die vecht tegen het kwaad.

Tussentitel: Wat heeft een Nederlandse politicus in het buitenland te zoeken?

Ouders die hun kind uithuwelijken? ‘Wegsturen!’, antwoordt Geert Wilders op een vraag uit het publiek in Kopenhagen. ‘De hele familie moet het land uit, die moet als voorbeeld worden gesteld. Dat geldt ook voor families die zich schuldig maken aan eerwraak en besnijdenis. Ze worden eruit gegooid, onmiddellijk!’
    Luid applaus. Een staande ovatie. Het is het zoveelste eerbetoon dat de PVV-leider zondag in een zaal van het Deense parlement ontvangt. Hij preekt dan ook voor eigen parochie. Het gros van de Deense en Zweedse bezoekers op de conferentie over de ‘Vrijheid van Meningsuiting en Islam’, georganiseerd door de Free Press Society (zie kader) gelooft net als Wilders dat steden als Rotterdam en Malmö inmiddels in ‘Eurabia’ liggen en dat het ‘een paar minuten voor twaalf’ is. Maar ook de twijfelaars laten zich meevoeren door zijn demagogische betoogtrant.
    Ze lachen als hij linkse politici wegzet als ‘shariasocialisten’. Ze juichen als hij de Amerikaanse president Obama belachelijk maakt vanwege diens handreiking in Caïro naar de moslimwereld, en wanneer hij oproept ‘laffe leiders’ te vervangen door ‘helden’. Ze barsten uit in daverend applaus wanneer hij stelt: ‘De jihad tegen Israël is een jihad tegen ons allen.’   ...
    Hoewel Wilders erop hamert dat hij zich inspant voor de vaderlandse belangen, is hij voortdurend op tournee in het buitenland. Wat heeft een Nederlandse politicus daar te zoeken? Welke internationale ambities heeft Wilders? Wie zijn zijn wereldwijde bondgenoten en waarom bewonderen ze hem?
...   In Europa zijn populistische rechtse politici, geleerden en publicisten Wilders’ bondgenoot. In Amerika bestaat zijn aanhang vooral uit ‘Republikeinse, conservatieve Joodse kringen, waar veel geld zit’, weet directeur Ronny Naftaniël van het Centrum Informatie en Documentatie (CIDI). ‘Zowel in Amerika als in Israël begeeft Wilders zich in geaccepteerde extreem-rechtse kringen. Ondemocratisch zijn die krachten niet.’
    Het netwerk kent geen vaste structuur, maar is bijzonder actief in het promoten van het anti-jihadistische gedachtengoed én van elkaar. Ze interviewen elkaar, kennen elkaar prijzen toe, nodigen elkaar uit voor conferenties, zamelen geld in voor elkaar en hemelen elkaar op in stukken die worden geplaatst op wederzijdse weblogs. Telkens komen dezelfde namen voorbij. Sinds Wilders in maart 2008 zijn film Fitna uitbracht, is hij een blikvanger. Na het vervolgingsbesluit van het gerechtshof in Amsterdam in januari, en de verbanning door Groot-Brittannië in februari, is hij echt een cause célèbre in anti-jihadkringen.   ...


En zo gaat het nog heel lang door. In iets dat precies het spiegelbeeld is van de houding die de verslaggevers tentoon spreiden jegens de moslim-radicaal en wereldveroveraar Yasin.

Dit is het kenmerk van de groot deel van de houding van de Nederlandse intellectuele en bestuurlijke elite: het extremisme en het meer algemene gevaar van de islam wordt stelselmatig gebagatelliseerd en ontkend, en de reactie erop, van gematigd tot meer extreem als van Wilders, wordt stelselmatig uitvergroot en tot in zijn zwartste consequenties doorgetrokken.

Al eerder hebben we gerefereerd aan het feit dat wie de toestand van dertig jaar terug met die van nu vergelijkt, onmiddellijk tot de conclusie komt dat er sprake is van een sterke trend tot islamisering. Een berichtje van ten tijde van het schrijven van dit artikel (uit Dagblad De Pers, 27-06-2009):

 

Justitie bekijkt halal-menu in gevangenissen

Justitie zoekt uit of in meer gevangenissen in Nederland alleen islamitisch eten op het menu staat. Dat heeft het ministerie van Justitie zaterdag laten weten
.

Aanleiding is een gevangenis in Sittard waar een gedetineerde zijn beklag deed dat hij alleen halal kon eten. ...


De islam is de norm geworden. Maar het slechts een enkel incident in lange reeks van gevallen die alle tezamen de inmiddels geaccepteerde naam van "zelfislamisering" hebben gekregen . En al die gevallene zijn het gevolg van het toegeven van autochtone, Nederlandse bestuurders aan de verlangens en eisen van moslims. Welke bestuurders dat doen deels omdat ze het willen, en deels onder sterke druk vanuit de intellectuele elite zoals die zich laat gelden in de media, die ieder geval waarin niet wordt toegegeven aan moslim-eisen, zoals het recht van het dragen van een hoofddoek op school, bestrijden met woeste oorlogskreten als "Vrijheid van godsdienst!", "Discriminatie!" en "Racisme!". Oh, wie denkt dat dat daar iets in zit: Het gaat hier niet om de vrijheid van godsdienst maar die van uiting ervan, en die wordt in dit geval overruled door het grotere belang van de school om gevrijwaard te worden van politieke en culturele tegenstellingen. Zoals blijkt uit het zonder enig bezwaar geaccepteerde verbod op Lonsdale kleding.

Dat dat laatste hier nog uitgelegd moet worden, is het zoveelste bewijs van hoe sterk het normale debat al vergiftigd is. En dat vergif zit niet per se in de extreme islam, het zit in de neiging van de gewone moslims, zoals de meisjes die naar school gaan, om zich ermee te conformeren. De in Europa aanwezige moslims zijn daarom, in combinatie met de toegefelijkheid van intellectuele en bestuurlijke huize, zonder enige twijfel een culturele vijfde colonne. Nog wat bevestigingen hier .
    En van wat later nog eentje die interessant  genoeg is om hier te vermelden:


Uit: De Volkskrant, 03-05-2010, van verslaggeefster Janny Groen

'Terrorisme van eigen bodem'

VS: leren van Nederlandse terreuraanpak

De Amerikaanse regering wil leren van Nederlandse ervaringen met homegrown terrorism. Washington heeft grote belangstelling voor het Nederlandse antiradicaliseringsbeleid.

Dat geldt vooral voor de lokale aanpak, waarbij politieagenten, welzijnswerkers en onderwijzers worden getraind op het signaleren van radicalisering en sleutelfiguren in de moslimgemeenschap worden ingeschakeld.
   Dit heeft minister van Justitie (en Binnenlandse Zaken) Ernst Hirsch Ballin dit weekeinde te horen gekregen tijdens een bezoek aan Washington. ...
    Washington is er nu achter dat de dreiging niet alleen uit islamitische landen of Europese moslimgemeenschappen komt. ‘Dat heeft een serie recente incidenten onverbiddelijk aan het licht gebracht’, zegt terrorismedeskundige Lorenzo Vidino, die is verbonden aan Harvard University en het US Institute of Peace.   ...


Red.:    'Homegrown terrorism' of 'terrorisme van eigen bodem' is natuurlijk een synoniem van of equivalent aan "vijfde colonne".
    Er is nog één aspect dat niet aan de orde is gekomen, en dat is dat van de valkuil. Religie in het algemeen is een valkuil voor mensen met een zwakke en/of verwarde geest, maar hoe simpeler en strenger de religie, hoe dieper en stijler die kuil. De islam behoort natuurlijk tot de ergste:


Uit: De Volkskrant, 26-06-2010.

Moslima uit Colorado

G. Willow Wilson uit Colorado beschouwde zichzelf als een all American girl. Tót zij aan de universiteit van Boston colleges over de islam ging volgen. Ze raakte daarvan dermate in de ban dat zij zich tot het geloof bekeerde en met een Egyptische man trouwde. In De vlindermoskee vertelt zij hoe zij haar weg zoekt tussen geloof en liefde en de VS en het Midden-Oosten.   ...


Red.:   Het komt voor over de hele wereld, omdat de psychologische basis over de hele wereld hetzelfde is - menselijke geesteszwakte. En gevallen als bovenstaande zijn nog de meer onschuldige - het is een algemeen verschijnsel dat bekeerlingen fanatieker zijn dan deals zodanig opgevoede gelovigen, en onder de islam-bekeerlingen bevindt zich een hoog percentage fundamentalisten en nog erger.
    Even nog een bevestiging van hoe met de import van moslims ook het antisemitisme is geïmporteerd:
 

Uit: De Volkskrant, 26-06-2010, door Jaïr Stranders, filosoof, theatermaker, en docent

Antisemieten eisen hun eigen Holocaust op

De bestrijding van het antisemitisme onder Marokkaanse jongeren met Holocaustprojecten heeft vaak een averechts effect: zij vergelijken het lot van de Joden met dat van de Palestijnen.

Tussentitel: Holocaust moet losgekoppeld worden van Israëlisch-Palestijns conflict

Na berichten van toenemend antisemitisme in onder andere Amsterdam en de oproep van PvdA-Kamerleden Ahmed Marcouch en Jeroen Recourt (12 juni, Opinie & Debat) om ‘lokjoden’ in te zetten bij de opsporing van agressieve antisemieten, hetgeen vaak jongens betreft van Marokkaanse komaf, vond op donderdag 24 juni een spoeddebat plaats in onze nieuw bezette Kamer. Aangespoord door nieuwe verontrustende cijfers van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) over antisemitische incidenten in 2009 pleitten de desbetreffende woordvoerders voor betere voorlichting op scholen over de Holocaust. Het Kamerlid Tofik Tibi (GroenLinks) stelde dat zowel de Holocaust als de naqba – de ramp die de Palestijnen is overkomen met het uitroepen van de onafhankelijkheid van de staat Israël – in dit lespakket thuishoren. De morele regel die volgens hem aan deze voorlichting ten grondslag moet liggen is: ‘Wat u wilt dat u niet geschiedt, doe dat ook een ander niet.’
    Het lijkt dat de politiek is vergeten dat na de zogenoemde kransenincidenten van een aantal jaar geleden de toenmalig verantwoordelijk wethouder Ahmed Aboutaleb het bureau voor maatschappelijke innovatie Diversion al de opdracht gaf een voorlichtingscampagne op te zetten op vmbo’s en roc’s in Amsterdam. Ik was toen een van de Joodse ‘peer educators’ die in duo-schap met leeftijdsgenoten van Marokkaanse afkomst in een aantal bijeenkomsten aan klassen voorlichtingsles hebben gegeven over de Holocaust én het Israël-Palestina conflict. Ik begon aan dit project met veel betrokkenheid en de hoop dat in gesprek met verschillende leerlingen er meer wederzijds begrip zou ontstaan. Deze Marokkaanse ‘peer educators’ waren samen met de leerlingen telkens bezig met het vergelijken én gelijkstellen van het leed van de een met dat van de ander. Door bij voortduring de discriminatie, uitsluituiting en uitroeiing van miljoenen Joden voor leerlingen van Marokkaanse of Turkse afkomst voelbaar en tastbaar te maken door te verwijzen naar uitsluiting en discriminatie die zijzelf in onze huidige samenleving meemaken, werd juist – zoals ik zelf heb ervaren – geen medeleven en begrip gekweekt. Integendeel, ik hoorde telkens verschillende varianten voorbijkomen die in feite neerkwamen op de omkering van de regel van Tofik Tibi, namelijk: ‘Wat mij geschiedt, doe ik ook de ander.’ Zo werd voor mij dit project niets anders dan water naar de zee dragen.   ...


Red.:   En dit gaat over de jeugd. Islamitisch antisemitisme is blijvend.
    Nog niet aangeroerd: de directe invloed vanuit het land van oorsprong:


Uit: De Volkskrant, 19-10-2010, van correspondent Arjen van der Ziel

Turkije roept Nederland op matje

De Turkse regering heeft de Nederlandse zaakgelastigde in Ankara maandag op het matje geroepen over het Nederlandse regeerakkoord. Ankara maakt zich zorgen over de gedoogsteun van de PVV van Geert Wilders en over passages in het regeerakkoord die gevolgen hebben voor Turken.   ...
    Ook wil de Turkse regering weten hoe serieus het voornemen van het kabinet is om zich in te zetten voor aanpassing van het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Turkije. Een rechtbank in Rotterdam bepaalde onlangs dat de inburgeringsplicht voor Turken in strijd is met dat verdrag. De staat is tegen die uitspraak in beroep gegaan. Maar als in hoger beroep wordt bevestigd dat de inburgeringsplicht in strijd is met het verdrag, gaat het kabinet zich inspannen voor aanpassing, zodat Turken wel onder de inburgeringsplicht vallen.  ...


Red.:   Kortom: de aanwezigheid van Turken in Nederland is een directe aanleiding voor de Turkse regering om zich met het Nederlandse regeringsbeleid te bemoeien. In hun voordeel en in ons nadeel:

     ...Ankara wil onder meer opheldering over plannen van het kabinet die de sociale zekerheid beperken voor Turken die zijn teruggegaan naar hun vaderland.   ...

Want ieder euro die van Nederland naar Turkije gaat staat aan de negatieve kant op onze betalingsbalans. Dat is de definitie van de werking van een vijfde colonne.
   Nog een bevestiging:


Uit: De Volkskrant, 29-10-2010, van correspondent Arjen van der Ziel

Turkse regering: Rutte discrimineert

De Turkse regering heeft donderdag uitlatingen van premier Rutte in de Kamer over Turkse paspoorten ‘ongelukkig’ en ‘discriminerend’ genoemd.
    Rutte zei woensdag in het debat over de regeringsverklaring dat de Nederlandse en Zweedse nationaliteit van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten geen probleem is, maar dat het wel een punt van discussie was geweest als zij een Turks paspoort had gehad.   ...


Red.:   Natuurlijk is de opmerking van Rutte geen discriminatie, want er is een wezenlijk verschil tussen een Turks paspoort en en Zweeds. Turkse paspoorthouders zijn ongetwijfeld pro-Turkse immigratie en pro Turkse toetreding tot de EU, beide zaken die sterk in het nadeel zijn van Nederland. Met Zweden spelen deze zaken niet. Bovendien zijn er niet 300 duizend Zweden in Nederland, en wel 300 duizend Turken. Zakelijke verschillen. Dus is het geen discriminatie om een verschil te zien tussen turken en Zweden.
     Hetgeen de Turkse minister nog even benadrukt:

  ... de woordvoerder van de Turkse minister Çelik. ...
    Volgens de woordvoerder [is] Turkije ... erop tegen dat de immigranten volledig opgaan in die samenleving. ‘Deze mensen zijn Turken en zullen dat altijd blijven.’

En als dat nog niet voldoende is:
  De Turkse minister Faruk Çelik, verantwoordelijk voor Turken in het buitenland

Een speciale minister voor dit doel - dat heeft Zweden niet. Turkije wil zich systematisch bemoeien met migratielanden - Zweden niet. Turkse Nederlanders vallen dus op zijn minst potentieel onder de typering van een vijfde colonne, Zweedse niet.
    En je zou bijna zeggen: tenslotte... - oftewel: als slot in de bewijsvoering aangaande de realiteit van die vijfde colonne:


Uit: De Volkskrant, 25-10-2010, column door Kader Abdolah

In Duitsland

Merkel had moeten zeggen: we hebben gefaald

Bondskanselier Angela Merkel heeft ineens gezegd dat de Duitse multiculturele samenleving volledig mislukt is. En om het probleem op te lossen, komt ze met twee wondermaatregelen: ‘De immigranten moeten de Duitse taal leren’ en ‘moslimmeisjes moeten gewoon meedoen met zwemles’.
    Wat een onzin, de bondskanselier verbergt de werkelijkheid. ..
    Er is een Duitsland dat van de Duitsers is, er is ook een machtig Duitsland dat van de Turken is. Daarnaast zijn er twee kleine, doolhofachtige Duitslanden van de Polen en de Russen en dan bestaat er nog een zwak Duitsland dat van de Afrikanen, Arabieren, Iraniërs, Afghanen en Pakistanen is. Dit zijn allemaal autonome, zelfstandige Duitslanden met hun eigen bevolking, liederen, zangers, eetgewoontes, tv-zenders, kranten en schrijvers.   ...


Red.:    Schrap hier ten eerste die Polen en Russen uit - die hebben geen eigen kerken, winkels, kleding, enzovoort. Die overige autonome anders gebieden, die van de moslims. De moslims hebben dus hun eigen gebieden in Duitsland. En ook in Nederland, Frankrijk, Engeland, Zweden, enzovoort. Moslims zijn dus een vijfde colonne.
    En twee weken later gooit Kader er nog een schepje bovenop:


Uit: De Volkskrant, 01-11-2010, column door Kader Abdolah, schrijver

De taal van Rutte

Rutte sprak duidelijke taal tijdens de presentatie van zijn kabinet in de Kamer, maar hij heeft verbloemd de rug toegekeerd naar de immigranten die een islamitische cultuur hebben.
    Immigrant! Woord om woord, tand om tand, neem wraak op Rutte: leer, studeer, werk hard, word de baas van Heineken. Zet alles op alles en neem de leiding van Philips over. Nederland heeft je bestuurlijke talent nodig, denk aan de KLM.


Red.:   En ook Duitsland wil hij veroveren samen met zijn Perzische troepen onder leiding van Darius de Grote:


Uit: De Volkskrant, 15-11-2010, column door Kader Abdolah, schrijver

In Berlijn

...      Gewoonlijk als ik het vliegveld van Berlijn verlaat, loop ik naar de rij taxi’s en weet ik zeker dat ik een van hen zal tegenkomen, maar omdat we allemaal zijn veranderd, herkennen we elkaar niet op het eerste gezicht.
    Ik stapte in de taxi van een vermoedelijke kameraad, hij was grijs geworden en getekend. Nieuwsgierig keek hij mij in de spiegel aan.
    ‘Wo kommen Sie her?’, vroeg hij twijfelend.
    ‘Aus dem Land, wo du herkommst’, antwoordde ik.
    Het licht schitterde in zijn ogen en ’s avonds kwamen we samen met oude vrienden.   ...


Red.:   "Nederlander" ontmoet "Duitser". Beiden hadden ze een Perzische snor. En 's avonds gingen naar hun Perzische, uh ... pardon, "Duitse" vrienden. En samen gaan ze Duitsland veroveren:

  Duitsland groeit weer als een grootmacht, en wat er ook gebeurt, de dochters en zonen van mijn oude kameraden zullen hun bijdrage leveren als jonge artsen, ingenieurs, filmmakers, architecten, dichters en bestuurders in het nieuwe Duitsland dat ook van hen is.

Want natuurlijk behouden ze hun Perzische cultuur.
   Overigens: je zou als blanke groep eens moeten schrijven of zeggen dat Perzië ook van jou is ... De zonen van Darius zouden je onmiddellijk de kop afhakken.
    En ter illustratie nog een specifiek voorbeeld van hoe de overname werkt:


Uit: De Volkskrant, 26-10-2010, van verslaggever John Wanders

Politie en buurtvaders houden jongeren in toom

Geduldig weefde de Haagse politiechef Rasenberg aan zijn web van buurtvaders in de achterstandswijk Escamp II. De Turkse en Marokkaanse bewoners slaagden er zo in de overlast van jongeren te minimaliseren.

Tussentitel: Een klein wonder: het is al twee jaar rustig met Oud en Nieuw

In het buurthuis van de Turkse wijkvereniging in de Haagse wijk Escamp-II drinkt Hans Rasenberg een glaasje sterke thee zonder suiker. ...
    Een tafel verderop spelen vier oudere Turkse mannen een spel dat ze hebben meegenomen uit hun geboorteland. De televisie, die hier vooral tijdens wedstrijden van Fenerbahce en Galatasaray dienst doet als emotiemachine, staat afgestemd op de Turkse tv-serie ‘Arka Sokaklar’. Onder de tv hangt een affiche van Atatürk, grondlegger van de Turkse republiek. ...
    Turkse 60-plussers zijn in dit buurthuis in de meerderheid, maar het is ook een veilige hangplek voor Turks-Nederlandse jongeren, Dat blijkt als even later een groep pubers binnenloopt en na het plassen geroutineerd op een oude sofa neerploft, de jassen aan, de petjes op. ‘De jongeren luisteren naar ons’, zegt Kiliç. ‘Als wij hen op straat zien lopen terwijl ze op school moeten zijn, brengen wij ze naar hun ouders. Ook die luisteren naar ons.’   ...


Red.:   Dit is de huidige situatie: een voorheen Nederlandse wijk is een Turkse wijk geworden. Hoe is dat tot stand gekomen ("hij" en de spreker is de politiechef):

  ... jonge wijkbewoners die grootschalige evenementen, zoals de jaarwisseling, willen aangrijpen om rotzooi te trappen. Hij weet dat de politie het niet alleen af kan. Zeker niet in een kinderrijke achterstandswijk als Escamp-II en zeker niet tijdens Oud en Nieuw.   ...
    ... wat we hier voor problemen hebben gehad. Branden, vernielingen. De politie die tegenover honderden jongeren stond en met stenen en vuurwerk werd bekogeld, met gewonden aan onze kant. Het was hier ooit een oorlogsgebied.’

Natuurlijk was Oud en Nieuwe slechts een voor de buitenwacht opvallend extreem van wat er in mindere mate continu aan de gang was: van overlast tot terreur jegens autochtonen. geholpen door een overdadig kindertal.
    Nu de wijk van die autochtonen geschoond is, gaan de oudere allochtonen zich inspannen om het rustiger te krijgen:
  Rasenberg (54), chef wijkzorg van het politiebureau Beresteinlaan, rekent op de steun van zijn Turkse bondgenoten Kiliç en Kaya in de strijd tegen jonge wijkbewoners die grootschalige evenementen, zoals de jaarwisseling, willen aangrijpen om rotzooi te trappen. Hij weet dat de politie het niet alleen af kan. ...
    Turkse 60-plussers zijn in dit buurthuis in de meerderheid, ... ‘De jongeren luisteren naar ons’, zegt Kiliç. ‘Als wij hen op straat zien lopen terwijl ze op school moeten zijn, brengen wij ze naar hun ouders. Ook die luisteren naar ons.’
    Nu al is Rasenberg bezig zijn informele netwerk van wijkbewoners klaar te stomen voor Oud en Nieuw. Tijdens de voorgaande twee jaarwisselingen, als ook tijdens het WK-voetbal van afgelopen zomer, bleek dat netwerk zo effectief dat hij hiervoor gisteren uit handen van VVD-staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie de Hein Roethof-prijs kreeg, de prijs voor het beste sociale veiligheidsproject van 2010.

En dat dit lukt, is natuurlijk vanwege de  werking van het meest zuivere racisme:
  Tussenstuk:
   Hans Rasenberg ... bouwde in de wijk geduldig aan een netwerk van ‘rolmodellen’. Deze zowel jonge als oudere wijkbewoners genieten binnen hun eigen etnische bevolkingsgroep aanzien en gezag.

Het nieuwe gezag berust op etnie - racisme.
    Dus de autochtone gezagshandhavers hebben de allochtone leiders geholpen de buurt over te nemen nadat het autochtone gezag door middel van een op terreur en oorlog lijkende het autochtone gezag is ondermijnd, en dit alles met een racistische achtergrond.
     Dit is de allochtone aandeel in het proces. Er is ook het aandeel van de autochtone multiculturalistische bestuurders. Die hebben het de gezagshandhavers onmogelijke gemaakt om passende tegenmaatregelen te nemen, zoals de passende hoeveelheid tegengeweld, en geweigerd het meest effectieve middel tegen deze terreur en oorlog in te zetten: het uitzetten uit het land van de daders. En om aan te geven hoe zwaar ze in hun ideologie zitten, hebben ze de allochtone terreur en bezetting van hun goedkeuring voorzien door middel van een  vetlederen medaille. 

Conclusie:
Zonder verder materiaal te hoeven aanvoeren kan dus uit het voorgaande worden dat, bewust of onbewust, de aanwezigheid van deze, afdoende grote ,  groep allochtone immigranten, de werking heeft van een vijfde colonne, minimaal in de zin dat Nederland het gezag over aanzienlijke delen van zijn grondgebied is kwijtgeraakt aan een groep die zich etnisch onderscheidend gedraagt en een andere nationaliteit vertegenwoordigt.
 

Post-conclusie:
Door toeval meteen hierna onder ogen gekregen:


Uit: www.independent.ie, 19-12-2006, uitleg of detail

Muslims give their blessing: Vast majority very happy here, says poll

...   An opinion poll carried out for the Irish Independent/RTE Primetime on Muslim attitudes - the first of its kind carried out here ...
    ... the poll, which was carried out by Lansdowne Market Research, shows a minority of the Muslim community hold more extreme views.
    More than a third (36pc) would prefer Ireland to be ruled under Sharia law, while 37pc would like Ireland to be governed as an Islamic state. The survey shows Muslim youths hold the strongest views within the Islamic community on politics and religion.
    It found 28pc of young Muslims aged between 16 and 26 believe violence for political ends is sometimes justified.
    More than half of young Muslims (57pc) believe Ireland should become an Islamic State.
    Almost one-in-five (19pc) said they "respect" al-Qa'ida terrorist leader Osama Bin Laden - but the same number of those polled supported US President George Bush. However, the findings generally reveal strong liberal opinions among Irish-based Muslims.   ...
    But traditions are still hugely important for Muslims. A huge majority (82pc) are opposed to any restrictions on women wearing the hijab, or Islamic veil, to work or school.   ...
    Almost a third (30pc) of those polled have no problem with children being raised in marriages with mixed religious influences.


Red.:    Dat laatste gegeven moet natuurlijk vertaald worden in:

  More than a two thirds (70pc) of those polled object to children being raised in marriages with mixed religious influences.

Voor we deze cijfers gaan interpreteren, een opmerking over de betrouwbaarheid van de berichtgeving: zoals het laatste gevalletje al laat zien, is dit vanuit een zeer positieve benadering geschreven, zie de kop en de aanhef die we hadden weggelaten, omdat hij volstrekt in tegenstelling is met de cijfers:
  THE vast majority of Muslims living in Ireland have integrated successfully into society and strongly reject Islamic extremism.

   De interpretatie. Waar in het artikel tevreden wordt gedaan over het feit dat iets van een derde van de moslims in Ierland zegt dat de voor de invoering van de sharia en de islamitische staat zijn, is in werkelijkheid dit natuurlijk voorij elk punt dat je redelijkerwijs als een gevaar voor de samenleving zou kunnen kiezen. In Nederland zou dat iets van300 duizend potentiële revolutionairen betekenen. Mensen die totaal niet achter onze samenleving staan.
    Maar we zijner nog niet. Want dat percentage van " een derde" is de uitkomst van een enquête onder moslims zelf. Alle onderzoeken laten zien dat dit zwaar positief vertekend zal zijn omdat mensen over zichzelf of de eigen groep veel positiever antwoorden dan de werkelijkheid is uitleg of detail . Dat is uit de hier genoemde gegevens als af te leiden. Neem deze:
  On the question of marriage, the poll reveals more than 58pc of Muslims would have no objections to a son marrying an Irish Catholic.

Positief toch? Iets als 60 procent zegt geen bezwaar te hebben tegen een gemend huwelijk. Maar nu als het er iets meer op aankomt:
  More than a two thirds (70pc) of those polled object to children being raised in marriages with mixed religious influences.

Ineens is het beeld helemaal omgekeerd. En zelfs dit is nog eerst te corrigeren voor het positieve eigenbeeld. En daarvoor hoef je allen maar te kijken naar de daadwerkelijke huwelijkscijfers, en in Nederland ligt het trouwen binnen de eigen moslimkring al boven de 90 procent.
    En er is nog een factor die de cijfers voor Nederlandse moslims waarschijnlijk ongunstiger maakt:
  According to the 2002 census, there were 19,147 Muslims living in Ireland, with males (61pc) outnumbering females (39pc) and more than half (51pc) living in Dublin. However, Ireland's Islamic population is now estimated to be almost 40,000.

Een percentage dat veel en veel lager ligt dan in Nederland (één versus vijf), en alle gegevens wijzen erop dat de mate van integratie en acceptatie sterk afneemt met het percentage immigranten.
    Kortom: als je deze trend door mag zetten en er  is geen reden te noemen dat dat niet mag, moeten die andere cijfersmet dezelfde factor gecorrigeerd worden. En dan kom je op in eider geval meer dan tweederde voor de invoering van de shariawetgeving en de invoering van een moslimstaat.
   Overigens was het artikel dat de redactie op ovenstaande gegevens attent maakte (waarvan de auteur ook zeer positief ten opzichte van moslims staat uitleg of detail , en die waarschijnlijk afis gegaan op de kop en inleiding van het artikel) , voorzien van een illustratie van moslims in Ierland, zie hiernaast. Denk de eerste en de der weg, want dat zijn duidelijk Ierse vrouwen - die lijken op Nederlanders. De moslima's lijken niet op de Iersen. Ze lijken ook niet op Nederlanders. Ze lijken op de moslima's in Nederland. Ze staan voor dezelfde cultuur als de Nederlandse moslima's staan. Ze staan voor de invoering van de sharia, en van een islamitische staat.
   Overigens nog een belangrijk en onbehandeld aspect: heel veel en waarschijnlijk het merendeel van de hiervoor relevante informatie wordt je onthouden:


Uit: DePers.nl, 22-11-2010.

Britse islamscholen: homo's moeten dood

Zo'n veertig islamitische weekendscholen in Groot-Brittannië blijken lesboeken te gebruiken waarin staat hoe de handen en voeten van dieven kunnen worden afgehakt. De gepaste straf voor homoseksualiteit is de dood, aldus de Saudische lesboeken.
    Het Britse BBC-programma Panorama heeft dat maandag gemeld op zijn website. Het programma had een jongen undercover naar de school voor acht- tot achttienjarigen gestuurd. Die maakte heimelijk opnamen en verkreeg de lesboeken.   ...


Red.:   Dit soort zaken krijg je natuurlijk nooit te horen als je enquêtes houdt onder moslims, en indien je er naar dit soort dingen vraagt, krijg je keiharde ontkenningen. Tot je de bewijzen vast in handen hebt, en dan volgen er de bekende smoezen:

  Een islamgeleerde noemt het ,,niet wijs'' om de informatie zo te presenteren, zonder historische context.

De discussie over het begrip "taqiyya" die eind 2010 in Nederland gevoerd werd, is dus irrelevant, net als de ontkenningen van moslim-zijde aangaande de verspreiding ervan: met of zonder dat woord wordt er op volstrekt natuurlijke gronden gelogen dat men zwart ziet.
     En nog een sterke onthulling:


Uit: Elsevier.nl, 22-12-2010, door Robin van der Kloor

Wilders wil leden Sharia4Holland land uitzetten

De extremistische organisatie Sharia4Holland roept moslims op om van Nederland een islamitisch land te maken. PVV-leider Geert Wilders wil deze club verbieden en de leden ervan het land uitzetten.

Sharia4Holland is sinds kort openlijk actief in Nederland en wil dat ons land een islamitische staat wordt.
    Moslims wordt opgeroepen ten strijde te trekken om de sharia ingevoerd te krijgen. ...
    De organisatie is een afsplitsing van de Belgische Sharia4Belgium. Daar wordt de dreiging door de groep uiterst serieus genomen door autoriteiten.   ...
    Tot voor kort had Sharia4Holland een eigen Facebook-pagina, waar mensen zich als 'vrienden' kunnen melden. Tot de vrienden van deze pagina behoorden Jongerenvertegenwoordiger Elsa van de Loo en oud-PvdA-Kamerlid Samira Bouchtibi.


Red.:    Hetgeen aanleiding was om even verder te speuren:


HetVrijeVolk.com, 21-12-2010, door Anders Wellebeeke

Wat doet Bouchibti bij Sharia for Holland?

Voormalig parlementariër Samira Bouchibti (PvdA) steunt de facebook-groep die de democratie wil vervangen door de wet van Allah.


De facebook-groep ShariahforHolland is een club radicale moslims die zich keren tegen de democratie en strijden voor de invoering van de shariah in Nederland. Al eerder wees Carel Brendel erop dat de bekeerlinge Elsa van de Loo, omstreden vertegenwoordigster van Nederland bij de kinder-VN, zich achter het initiatief heeft geschaard.

Onder de facebook-vrienden staan echter ook Hakim "ShariahforSesamstraat" Traidia en de PvdA-politica Samira Bouchibti, ook wel bekend van het boek 'De moslim bestaat niet'. Kennelijk ondersteunen deze publieke figuren de anti-democratische en islamocentrische moslims, die ''pas zullen rusten in onze da3wah [zendingsopdracht] tot de dood ons zal inhalen of de vlag van sharia zal waaien boven het Koninklijke Huis in Den Haag," zoals we kunnen lezen op De Dagelijkse Standaard.

De vragen die bij mij nu rijzen zijn de volgende. Hoe is het mogelijk dat zulke bekende Nederlanders zich zonder enige gêne durven te scharen achter een ultra-islamitische sekte die strijd tegen de Nederlandse democratie? Hoe gematigd zijn deze moslims in werkelijkheid? En hoe is het mogelijk dat sjaria-supporters kunnen belanden in een kinderprogramma als Sesamstraat en zelfs het Nederlandse Parlement?

Update: De facebook-groep is niet meer bezoekbaar.Red.:   En voor we ingaan op de gestelde vragen, eerst meteen door naar de volgende bron:


Van: fp.dagelijksestandard.nl, 21-12-2010, door sven

Nederlandse VN jongerenvertegenwoordiger sympathiseert met Sharia4Holland


Enkele dagen terug presenteerde Shariah4Holland zich via het internet aan het volk. Shariah4Holland is een clubje islamitische jongeren dat ‘met bloedend hart keken naar het aantal zogenaamde moslims die massaal richting de stembus gaat om te stemmen voor de democratie en zo de sharia en direct ook de zuivere islam zag verdwijnen.’ Het clubje streeft ernaar ‘om de sharia in Nederland in te voeren en te vechten voor de wetgeving van Allaah, de wetgeving die vrij is van tekortkomingen en schittert in zijn perfectie.’ Als uitsmijter komt Shariah4Holland met:
  We zullen pas rusten in onze da3wah (islamitische zendigsopdracht – .red) tot de dood ons zal inhalen of de vlag van sharia zal waaien boven het Koninklijke Huis in Den Haag.

Zo’n oprichting kan natuurlijk niet zonder steunbetuigingen van zusterclubjes. Shariah4Belgium feliciteert haar Nederlandse dependance dan ook en roept tegelijk maar even koningin Beatrix, Willem-Alexander en de rest van de Oranjes zich op te bekeren tot de islam. Ook benadrukt de voorman van Shariah4Belgium voor de volledigheid dat islam geen vrede betekent maar onderwerping aan Allah. Bovendien wordt Geert Wilders tussen neus en lippen door nog met de dood bedreigd (u wilt toch geen nieuwe Fortuyn worden…).

Enfin, het is me een stel gezellige jongens (en meiden?) daar bij Shariah4Holland – één van de leden is bijvoorbeeld Izz ad-Din Ruhulessin, voorstander van steniging en meisjesbesnijdenis.

Net als iedere modern organisatie heeft ook Shariah4Holland een Facebook-pagina met op moment van schrijven al 128 (!) vrienden. Eén van die vrienden is Elsa van de Loo. Wellicht zegt die naam u niet zoveel, maar Van de Loo is een bekeerde moslima die dit jaar de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger is bij de Verenigde Naties. In die hoedanigheid vertegenwoordigt zij de jongeren van Nederland op het gebied van onder andere internationale samenwerking en mensenrechten (lees hier en hier wat zij zoal doet). Hoe zij deze functie combineert met haar sympathie voor de invoering van de sharia is mij een groot raadsel…


Red.:    Natuurlijk rook men lont toen dit soort publicaties kwamen. De Facebook-pagina werd verwijderd, en Elsa van de Loo stuurde een ontkenning ("het was een vergissing...") naar DeDagelijkseStandard. Hetzelfde verhaal als waar de ondersteuners van Huzb-et-Tahrir mee kwamen toen ze geconfronteerd werden. Een inmiddels dus te vaak voorkomend fenomeen om geloofwaardig te zijn.
     Het feit is dus dat zich representatieve gematigde moslims voordoende moslims, blijken helemaal geen gematigde moslims. Want aanhangers en ondersteuners van de sharia gelden nergens als gematigde moslims.
     Men weet dus inmiddels wel dat dit soort zaken negatief uitgelegd worden, maar in het enthousiasme voor het eigen geloof kan men het regelmatig niet laten.
     Daar ligt dus een belangrijke les voor de niet-moslims: achter iedere moslim, hoe gematigd lijkend ook, kan een enthousiaste moslim schuilen. En ook een zodanig enthousiast moslim dat deze clubs als Huzb-et-Tahrir en Sharia4Holland steunt. En dat betreft dus ook geslaagde en "geïntegreerde" moslims als voormalig Sesamstraat-presentator Hakim Traïdia, voormalig parlementariër Samira Bouchibti en VN-jongeren-vertegenwoordiger Elsa van de Loo.
    Er is dus ook niets waaraan we kunnen afzien dat het niet zou gelden voor huidig Klokhuis-presentator Mustafa Marghadi, huidig parlementariër Tofik Dibi, enzovoort. Een verstandig land zou zijn democratie principieel beschermen tegen mogelijke sharia-aanhangers. Het minste dat gedaan kan worden, is een beëdigde loyaliteitsverklaring voor de democratie boven de religie te eisen voor het vervullen van alle openbare en representatieve functies. Er is maar één goede grond om tegen zo'n maatregel te zijn, in het licht van de hier gemelde ervaringen: sympathie voor de fundamentele islam.
    Binnen de moslims zijn weer groepen met speciale eigenaardigheden. Zo zijn Turken naast religieus fundamentalistisch ook nog geografisch fundamentalistisch - een weinig nationalistischer volk dan de Turken uitleg of detail . Dat uit zich in vele zaken, zoals het snelle klagen over Nederland, zie het geval hier uitleg of detail . Dat was een voorzet voor beïnvloeding van Nederland door Turkije:


Uit: De Volkskrant, 13-01-2011, van correspondent Arjen van der Ziel

Kritiek Turkije op harder immigratiebeleid

De Turkse regering heeft stevige kritiek op de verharding van het Nederlandse immigratie- en integratiebeleid. Volgens de Turkse minister Faruk Çelik, die verantwoordelijk is voor overzeese Turken, is de harde aanpak een belangrijke reden voor de problemen die Turks-Nederlandse jongeren ervaren.
     'Een deel van het beleid dat in Nederland wordt gevoerd onder de noemer integratiebeleid heeft immigranten eerder geïsoleerd dan geïntegreerd', aldus Çelik. De minister doet zijn uitlatingen, desgevraagd, naar aanleiding van een open brief die een groep Turks-Nederlandse professionals maandag publiceerde in de Volkskrant.
    Volgens de groep neemt de binding van Turks-Nederlandse jongeren met de Nederlandse samenleving snel af. Een groeiende groep kampt met psychische problemen, is vatbaar voor islamitische radicalisering en glijdt af naar het criminele circuit. Minister Celik zegt de brief met 'diepe bezorgdheid' te hebben gelezen.
     De minister noemt als negatieve aspecten van het Nederlandse integratiebeleid onder meer de hoge kosten van een verblijfsvergunning, de verplichte inburgeringscursussen en het feit dat op Nederlandse scholen binnen de normale schooltijd geen Turkse taalles wordt gegeven. ...


Red.:    De waarheid komt zeer vaak in andere context:


Uit: De Volkskrant, 26-01-2011, door Kees Klompenhouwer
  
Missies EU en NAVO vullen elkaar aan in Afghanistan

Kees Klompenhouwer | De auteur, die op persoonlijke titel schrijft, is commandant civiele operaties van de Europese Unie en verantwoordelijk voor de politiemissie Eupol in Afghanistan. Daar moeten EU en NAVO nauw samenwerken, vindt hij.

Als de opbouw van een geloofwaardige Afghaanse politie een gemakkelijke klus was, hoefden we er ook niet aan te beginnen. Ongeletterdheid van de gewone agent, een systeem van corruptie bij superieuren, een hoog dodencijfer, en uitval van personeel zijn serieuze problemen. Maar dan vooral tegen de achtergrond van een uitbreiding van de dreiging van de radicaal-islamitische opstandelingen.
    Dit geldt niet alleen voor Afghanistan, maar ook voor Somalië, Soedan, Jemen, en een reeks van landen rond de Sahara waar staten falen en de radicale politieke islam opkomt en soms al de overhand heeft. De jarenlange bloedige strijd in Algerije en de opkomst van een agressief Al Qaida in de Maghreb herinneren aan de werkelijkheid waarmee Europa wordt geconfronteerd. Die is dichterbij huis dan we denken.   ...
    Een gedwongen terugtrekking uit Afghanistan en het loslaten van Pakistan zullen gevolgen hebben die verder reiken dan de omliggende regio. De kleine kernen van de politieke islam in de immigrantengemeenschappen in Europa zullen worden aangemoedigd door dit succes van hun geestverwanten in Afghanistan en Pakistan. ...


Red.:    De berichten uit de Turkse gemeenschap worden ook steeds duidelijker:


Uit: De Volkskrant, 23-02-2011, van verslaggeefster Janny Groen

'Lange arm Turkije' reikt nog ver

De Turks-Nederlandse jongeren leven te geïsoleerd, zeggen pioniers uit de Turkse
gemeenschap. Zij roepen op tot weerbaarheid tegen de bemoeienis van het vaderland.


...    Begin januari luidde een tiental Turks-Nederlandse deskundigen in de Volkskrant de noodklok over hun jongeren. Die raken volgens hen in een isolement en keren Nederland in toenemende mate de rug toe. Sinds de publicatie van hun manifest komt het zelfkritische debat in de Turkse gemeenschap voorzichtig van de grond. Her en der worden verhitte debatten gevoerd. Vanavond weer een, georganiseerd door de studentenvereniging Anatolia aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.   ...


Red.:   De Turkse studentenvereniging Anatolia... Het equivalent wat betreft Nederlandse immigranten in Amerika zou zijn dat hun kinderen een Nederlandse studentenvereniging  "Kneuterheide" zouden hebben ... Overigens, waarbij die Nederlandse migrantenkinderen ook allemaal Klaas en Jantien zouden heten ...
    Zeki Arslan een furieus vertegenwoordiger van de Turkse belangen in de media, legt het uit:

  De van oorsprong Turkse Zeki Arslan, programmamanager onderwijs bij het instituut voor multiculturele vraagstukken Forum, gooit bij HTIB de knuppel in het hoenderhok. ...Hij verwijst naar diverse groepen (Alevieten, Milli Görüs, Fettulah Gülen, Koerden, Kemalisten), die elkaar stevig beconcurreren.
    Al die bewegingen - van links tot rechts en van religieus orthodox tot liberaal - 'proberen vanuit het land van herkomst ons te sturen en te kneden', gaat hij verder tot woede van velen in de zaal.

Wat Zeki Arslan ziet is de de Nederlanders zich daardoor van de Turken en andere immigranten aan het afwenden zijn. uitleg of detail . Maar het helpt natuurlijk niet:
  Al die bewegingen ... gaat hij verder tot woede van velen in de zaal.   ...
    Teleurgesteld merkt Arslan aan het slot van de avond op dat de pijnpunten - de naar binnen gerichtheid van de gemeenschap en de bemoeienis van Turkije - opnieuw zijn blijven liggen. Mahdi, eveneens werkzaam bij Forum, sluit zich daar gretig bij aan. Verbazingwekkend vindt hij dat als een hoogwaardigheidsbekleder uit Turkije naar Nederland komt 'de Arena volstroomt met Turkse Nederlanders'. Hij noemt de binding van zelfs de derde generatie Turken met het vaderland opvallend groot. 'Ze kijken Turkse televisie, lezen de Turkse media, kijken naar Turkse voetbalwedstrijden.
    De weerbaarheid tegen de bemoeienis van Turkije is nog ver te zoeken, blijkt die avond. Eerder sprak de Volkskrant met tientallen Turkse Nederlanders over de opmerkelijk ontvankelijkheid voor 'de lange arm van Ankara'. Dat onderwerp is in de gemeenschap nog praktisch taboe. Slechts een enkeling durft zich daar publiekelijk tegen te verzetten.
    Neem de Turkse dienstplicht. Iedereen met een Turkse nationaliteit is wettelijk verplicht het leger in te gaan. De meeste Turken in de diaspora kopen die dienstplicht voor enkele duizenden euro's af. Morrend, dat wel. Maar niemand keert zich daartegen. Dat wordt ervaren als landverraad, zo bleek uit de gesprekken. 'Je bent geen echte man als je niet in dienst bent geweest', was de meest gehoorde verklaring. En: 'Geen Turkse vader schenkt zijn dochter aan een dienstweigeraar. Iedere Turk is er voor de staat en niet andersom. De enige vriend van een Turk is een Turk.'
    Ondanks de forse afkoopsom, moeten de meesten toch nog drie weken in Turkije naar een militair trainingskamp. Daar wordt het Turks nationalisme stevig aangezwengeld. De diaspora-rekruten frissen hun kennis op over Atatürk (de grondlegger van de moderne Turkse staat), zweren trouw aan de Turkse vlag en horen toespraken aan over het Grote Turkse Leger.
    Cultureel antropoloog Ibrahim Yerden trainde met Britse, Franse, Duitse en Nederlandse Turken. Hij vroeg zijn companen welke kant zij zouden kiezen, mocht het tot een oorlog komen tussen hun geboorteland en Turkije. Yerden: 'Zonder aarzeling kozen de meesten voor Turkije'. Volgens hem wordt het Turks nationalisme in de opvoeding van generatie op generatie doorgegeven. De trots stamt uit het Ottomaanse rijk, toen de Turken een dominante wereldmacht waren.
    Die trots wordt voortdurend gevoed vanuit Turkije door diverse partijen en dat belemmert de integratie, zegt Mehmet Kirmaci (36). Een belangrijk 'beïnvloedingsinstrument' is volgens hem het Turkse Presidium voor Godsdienstzaken Diyanet. In Nederland is ruim eenderde van de 400 moskeeën in handen van Diyanet, dat zich vooral richt op de derde en vierde generatie Turkse jongeren. Die moskeeën mogen niet te zeer vernederlandsen.
    Via jeugdconferenties en herdenkingsbijeenkomsten - bijvoorbeeld voor de gevallenen van de Slag bij Gallipoli (1915-1916) en schrijver Mehmet Akif Ersoy van het Turkse nationale volkslied - sijpelt de staatsideologie door naar de Turks-Nederlandse jeugd. Verder wordt bij allerlei bijeenkomsten door Diyanet-autoriteiten gefulmineerd tegen het modernisme, zegt Kirmaci. Steeds weer wordt herhaald dat het modernisme is gebaseerd 'op traditieloosheid en ongeworteldheid'.
    Cultureel antropoloog Yerden spreekt van 'de verinnerlijking van de Turkse politiek'. Yerden: 'Ze kunnen dat niet loslaten. Dat belemmert de integratie. Ook de derde generatie is druk aan het chatten met Turkse jongeren in Turkije en in andere Europese landen over Turkse zaken. Ze versterken elkaar in hun houding: wij zijn Turken, anders dan de rest.'
    ... Zihni Özdil (29), docent aan de Erasmus Universiteit.
    Özdil hekelt 'de ontvankelijkheid voor de Turkse lange armen' en 'het gebrek aan wezenlijke belangstelling van de Turkse gemeenschap voor de Nederlandse maatschappij'. 'De Blut en Boden-gedachte krijgen we allemaal mee in de opvoeding', constateert hij. 'Turkije boven alles. Ik roep Turks Nederlandse jongeren niet op zich meer te gaan gedragen als Nederlanders en hun band met Turkije te verbreken. Wij moeten juist beseffen dat we al Nederlanders zijn en ons niet langer beperken tot Turkije.'

Dat laatste is misschien voor een hoogopgeleide enkeling als Zihni Özdil het geval. Maar voor de groep geldt dat het Turken zijn die bereid zijn voor Turkije tegen Nederland te vechten. Een vijfde colonne.
    Nog een bevestiging van deze rol van Turken, al dan niet in Turkije geboren;


Uit: De Volkskrant, 08-07-2011.

Turkije eist uitleg dood arrestant

Turkije heeft Nederland om opheldering gevraagd over de dood van een 22-jarigeman van Turkse komaf, die overleed na zijn arrestatie afgelopen zondag in een snackbar in Beverwijk. ... Een woordvoerder van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zijn minister 'uitleg verlangt' van de collega in Den Haag. ...


Red.:   Van Turkse komaf. Dus volgens de papieren geen Turk, maar een Nederlander. Maar zoals al gezegd: dat maakt niets uit. Volgens de Turken zelf. Die vervolgen met nog wat racisme en haat:

  'Er zijn in Europa geregeld aanvallen tegen Turkse mensen. Soms zijn die aanvallen het gevolg van extremisme of racisme.'

   Ook nog een weerlegging van de zeer veelgehoorde argumentatie dat het met het verstrijken van de generaties beter zal gaan. Het volgende laat zien dat het van de eerste naar de tweede generatie erger is geworden:


Uit: De Volkskrant, 01-03-2011, van verslaggeefster Inge van der Hoeven

Reportage | Islamitische studenten in financiële problemen omdat ze geen rente mogen betalen

Liever stoppen met studeren dan geld lenen

Tussentitel:  In Nederland nog geen renteloze 'halal-lening' mogelijk

'Ik stop liever met studeren dan dat ik ga lenen', zegt Naouar (23), studente Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) beslist. In een zithoekje van een uitgestorven hogeschool InHolland bespreekt een groepje eerstejaars studenten de afschaffing van de studiefinanciering tijdens de master. ...
    'Rente ontvangen of betalen is verboden volgens de islam', zegt Samir (21), eerstejaars student SPH. 'In de Koran staat dat je geen woekerrente mag betalen of ontvangen.' ...


Red.:   Hier staat het glashelder: de islamitische waarden zijn veel en veel belangrijker dan de westerse waarden als studeren en jezelf ontwikkelen. Als de keuze tussen studeren en lenen of niet-studerend en halal-zijn positief uitvalt voor voor de islam, zal dat voor alle soortgelijk liggend verschillen ook zo zijn. Met als belangrijkste: als het gaat om de waarden van rechtsstaat en democratie versus islam en sharia, zal de een hoog percentage kiezen voor islam en sharia. Oftewel: moslim vormen een vijfde colonne. En dat gevaar groeit voortdurend:

  Uit onderzoek van het Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Forum blijkt dat Marokkaanse en Turkse gezinnen gemiddeld vijf kinderen hebben en dat 40 procent van de jongeren zich als praktiserend moslim omschrijft.

    Nog eens een directe bevestiging van de term:


Uit: De Volkskrant, 12-04-2011, AFP, AP, Reuters

Drie gesluierde vrouwen gearresteerd in Parijs

Tussentitel: Vastgoedhandelaar wil boetes betalen voor boerkavrouwen

Op de eerste dag van het boerkaverbod in Frankrijk hebben enkele vrouwen in boerka een demonstratie gehouden in Parijs. Daarbij werden drie gesluierde vrouwen gearresteerd.
    Maandag werd in Frankrijk het 'verbod op gezichtsbedekkende sluiers' van kracht, als eerste land in Europa.   ...
    De politievakbond waarschuwde dat de wet 'oneindig moeilijk toe te passen is en oneindig weinig toegepast zal worden'. Agenten mogen vrouwen niet verplichten op straat het gezicht te ontbloten, maar moeten hen meenemen naar het politiebureau en hen daar overtuigen hun boerka uit te doen. Aangezien veel boerkadragende vrouwen in wijken wonen waar de politie gezagsproblemen heeft, zal daar waarschijnlijk niet veel van terechtkomen.


Red.:   De woorden 'wijken ... waar de politie gezagsproblemen heeft' zijn samen te vatten als "bezette wijken".  En bezetting van binnenuit door vertegenwoordigers van buitenlanden wordt per definitie gedaan door een vijfde colonne.
    In diverse Noord-Afrikaanse islamitische landen zijn revoluties tegen de heersende dictators uitgebroken. "Zie je wel dat moslims iets met democratie hebben', is de reactie van de cultuurverraders. Hier is de werkelijkheid:


Uit: De Volkskrant, 28-06-2011, van correspondent Arjen van der Ziel

Reportage | Tunesië na de volksrevolutie

Nieuwe vrijheid in Tunesië: hoofddoek om; alcohol weg

In Tunesië stonden moskee en kroeg in dezelfde straat, maar na de volksrevolutie wordt alcoholgebruik ook voor andersgelovigen 'ontraden' en stromen de moskees weer vol.

... Meer dan ooit tevoren dragen Tunesische vrouwen een hoofddoek, en hier en daar duikt zelfs een nikab of boerka op. Op het conservatieve platteland is sinds de val van Ben Ali nauwelijks nog een ongesluierde vrouw te zien. En zelfs in de hoofdstad Tunis bedekt nu - ruw geschat - een kwart van de vrouwen de haren.
    Ook het moskeebezoek zit sinds de revolutie in de lift. Waar het vrijdaggebed vroeger nauwelijks toehoorders had, moeten de gelovigen nu hun bidmatjes tot ver buiten de moskee uitrollen. Rond de grote Al Fatah-moskee, in het hart van Tunis, bezetten biddende mannen op vrijdagmiddag alle trottoirs en zelfs een hele straat. De zon brandt ongenadig op hun hoofden. Uit luidsprekers klinkt het gebed tot buiten, enkele trams rijden zo stil mogelijk voorbij.   ...
    n Tunesië staan de moskee en de kroeg in dezelfde straat, zeggen de Tunesiërs vaak. Bij ons mag je zelf kiezen, bedoelen ze, of je de religieuze voorschriften van de moskee volgt of leeft volgens seculiere waarden, met alcohol, zonder gebed en zonder hoofddoek.
    Maar sinds de revolutie tegen president Ben Ali, die zich opwierp als beschermer van de wereldlijke vrijheden, lijkt de moskee de kroeg steeds meer te verdringen. De hoofddoek en het vrijdaggebed zijn in opmars, en mannen laten steeds vaker hun baard staan.
    ... de religieuze heropleving vertaalt zich ook politiek. De islamistische partij Ennahda (letterlijk: renaissance), die onder Ben Ali verboden was en sinds begin maart is gelegaliseerd, is nu de populairste partij van Tunesië. In de peilingen voor de verkiezingen van oktober haalt de partij 30 procent.
    ... 'Wij willen gewoon de Arabische taal beschermen en de islamitische waarden stimuleren', zegt Abdallah Zouari, communicatiechef van Ennahda. 'Daar is toch niets mis mee? In Nederland wordt het afspelen van Nederlandstalige liedjes op de radio toch ook gestimuleerd?'  ...
   Zelf geeft hij een andere verklaring voor het succes. 'Als een Afrikaan in Nederland een partij opricht, kan hij dan de meerderheid winnen?', vraagt hij, waarna hij zelf meteen het antwoord geeft. 'Nee, want hij vertegenwoordigt de Nederlanders niet. Zo is het ook met ons. Van de Tunesiërs is 98 procent moslim, en wij vertegenwoordigen hen.'
    Zouari is een vlotte prater, maar op vragen over de verhouding tussen de islam en de politiek komt het antwoord een stuk moeizamer. Gevraagd naar Ennahda's plannen voor een alcoholverbod, zegt Zouari eerst: 'In de jaren dertig was alcohol in Amerika ook verboden. Het is dus niet typisch islamitisch.'
    De tweede keer probeert hij het met een metafoor: 'Als het licht op rood staat, en er is nergens politie of een tegenligger te zien, dan kan ik als goede moslim toch niet door het rood rijden, want god ziet me en zal me straffen. Zo is het ook met alcohol. Het moet uit jezelf komen.'
    Maar na een derde keer komt het hoge woord eruit: 'We zeggen nog niet dat we het zullen verbieden. Maar we willen met publiciteitscampagnes en medische adviezen uitleggen dat alcohol gevaarlijk is. Net zoals in Europa boodschappen op pakjes sigaretten staan. We laten de tijd zijn werk doen. Misschien beseffen de mensen dan zelf dat alcohol meer nadelen heeft dan voordelen.'    ...


Red.:   Geef moslims een vinger, en ze nemen de hele hand. En ook na decennia van niet-manifesteren, kan door toenemende vrijheid dus ineens de geest over de groep gaan waaien. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat dat niet geldt voor de moslims in Nederland. ook hier zijn ze steeds meer hoofddoeken gaan dragen steeds meer baarden laten staan, en steeds meer moskeen gaan bouwen, toen ze vrijgelaten werden. En stijgt hun aantal , dan gaan ook die verboden komen. De moslims vormen altijd een dreigende vijfde colonne voor de krachten van de religieuze onderdrukking.
    En hier is de volledige erkenning door Nederlandse multiculturalisten. De aanleiding is een hernieuwd oplaaien van de strijd tussen Turken en Koerden in Koerdistan. Na een confrontatie waarbij dit keer voornamelijk Turkse slachtoffers vielen, ontstonden er natuurlijk ook in de diaspora problemen. In een achtergrondreportage hierover is Volkskrant islam-propagandiste Janny Groen ineens merkwaardig waarheidsgetrouw:


Uit: De Volkskrant, 27-10-2011, van verslaggeefster Janny Groen

Turken en Koerden: geweld van 'daar' moet niet hierheen komen

Turkse en Koerdische organisaties roepen na de rellen van zondag op tot kalmte. Maar in Amsterdam kondigde de burgemeester voor de zekerheid een noodverordening af.

'We keuren geweld af' en willen geen import van het Turks-Koerdisch conflict naar Nederland. Het staat er ferm, in de verklaringen die woensdag na afloop van twee rondetafelgesprekken (in Amsterdam en Rotterdam) door Turkse en Koerdische organisaties werden uitgegeven.   ...


Red.:   Gevolgd door nog wat door het gegroeide besef van sociale wenselijkheid ingegeven prietpraat. Maar verderop in het artikel staat de werkelijkheid:

  De partijen werden gisteren om de tafel geroepen, omdat de spanningen steeds verder dreigden op te lopen. Zondag mondde een demonstratie in Amsterdam tegen de Koerdische afscheidingsbeweging PKK uit in gewelddadige rellen. Er vielen negen gewonden. Vijf relschoppers werden gearresteerd, drie Koerden en twee Turken.
    Ook elders kwam het tot ongeregeldheden. In Arnhem werd brand gesticht in een Turkse moskee. Bij Turkse winkels en horecagelegenheden in Amersfoort sneuvelden ruiten. Jongeren van de beide groepen hitsten elkaar op tot wraakacties. 'Als we niet ingrijpen, gaat het van kwaad tot erger', zegt voorzitter Aydin Akkaya van het Inspraakorgaan Turken, die het initiatief nam tot het landelijk overleg in Rotterdam.
    'Jongeren laten zich snel provoceren', zegt Akkaya. Hij wil ook de ouders aanspreken. Hij wijst erop dat de sociale controle in de Turkse gemeenschap doorgaans sterk is, en dat het te denken geeft dat sommige ouders nu niet ingrijpen.

Die zijn het er dus van harte mee eens.
  Vanaf zondag was Akkaya bezig de gemoederen tot bedaren te brengen. Hij hoopt dat de federaties erin slagen hun achterban ervan te doordringen dat 'de Turkse politiek niet in Nederland thuishoort'.
     Bahoz Erdal (27), die namens de Koerdische federatie Fedkom in Amsterdam bij het overleg was, heeft er een hard hoofd in. Problemen moeten niet worden geïmporteerd, vindt ook Fedkom. Maar twee Turkse jongeren die de demonstratie van zondag organiseerden, tekenden de verklaring met tegenzin. Die staan er in Erdals beleving eigenlijk niet achter.
    Problematisch vindt hij dat de 'de extreem-nationalistische Turkse Beweging, zeg maar de Grijze Wolven', niet kwam opdagen. Ook vertegenwoordigers van moskeeën, van Diyanet en Milli Görüs, schitterden door afwezigheid. 'Omdat er Koerden aan tafel zaten. Wij weten dat juist jongeren van deze organisaties ons verenigingspand zondag belaagden.'
    Overigens stonden de Koerden evenmin te trappelen om in overleg te gaan met Grijze Wolven. 'Dat is even heftig als nazi's die met Joden om de tafel moeten', legt Fedkom-bestuurslid Egid Kaynak (35) uit.

Gaat dus echt goed, tussen die twee etnieën.
    Maar waar het hier dus eigenlijk om gaat:
  Waarom beroert de Turkse politiek de gemoederen in de diaspora nog zo hevig? Door de onverminderd sterke gerichtheid van de Turkse gemeenschap op het land van herkomst, zeggen deskundigen. Volgens het instituut voor multiculturele vraagstukken Forum kijkt tweederde van de Turkse Nederlanders dagelijks naar tv-zenders uit Turkije. Ze zijn, veel meer dan Marokkaanse Nederlanders, op de eigen groep gericht. ...

Overigens zijn de Marokkanen niet zozeer op de Nederlandse maatschappij gericht, maar meer op de Nederlandse portemonnee - neem het dameshandtasje en soortgelijke financieel profijtelijke activiteiten. Op de zogenaamde "verkeerde" lijstjes scoren de Marokkanen steevast hoger dan de Turken.
  Dat geldt ook voor de tweede generatie, wier vrienden- en kennissenkring steeds eenzijdiger wordt.

En daar gaat het sprookje dat met met tijd vanzelf beter zal gaan. Overigens is dit gewoon een kwestie van aantal: zodra de groep groot genoeg is om ene eigen vriendenkring te ondersteunen gebeurt - vandaar dat de integratieproblemen aanvankelijke minder lijken, want dan wíllen ze wel, maar kunnen ze niet omdat ze met te weinig zijn.
  Na de staatsgreep van 1971 kwamen Turkse groeperingen naar Europa - in eerste instantie om te overleven en zich te hergroeperen, niet om te integreren.

En daar het sprookje van de welwillende integratiebeluste immigrant.
  Ze richtten jongerenverenigingen en vrouwenafdelingen op, stuurden geld naar hun organisaties in Turkije en werden vanuit het moederland aangestuurd. Die transnationale banden zijn nog altijd innig. De gemeenschappen hier volgen de ontwikkelingen daar op de voet.

En daar is de werkelijkheid van de vijfde colonne.
  In Turkije was het jaren rustig aan het Koerdisch front. De regerende AK-partij van premier Erdogan werkte aan een verzoening. Hij zegde de Koerden meer rechten toe, zette in januari 2009 een belangrijke stap met de lancering van de Koerdische tv-zender TRT6.
    Maar de beloofde hervormingen stokten. De PKK zette het groeiende ongeduld vorige week om in de aanslag op Turkse militairen. Dat maakte in Turkije sluimerende sentimenten los, die ook in Nederland de verhoudingen weer op scherp hebben gezet.

Tjonge ... wat een demasqué ... Hier zijn de bijbehorende cijfers:

   
 

Merk hierbij op dat dit ongetwijfeld gegevens zijn verkregen uit enquêtes. Nu is van enquêtes bekend dat ze zwaar vervormd worden door sociaal (en psychologisch) wenselijk antwoorden, als het over de eigen persoon of groep gaat uitleg of detail . De trends over ijkbare enquêtecijfers laten zien dat scores op vragen gunstig voor eigen persoon of groep minimaal gehalveerd moeten worden. Dat levert voor het gebruik van Nederlandse media ergens onder de 10 procent, het goed begrijpen van Nederlands ergens rond 30 procent, en, consistent met het voorgaande, waarbij in aanmerking genomen moet worden dat het spreken van Nederlands natuurlijk een volstrekt praktisch doel heeft, dat de identificatie van Turken met Nederland ergens rond de 5 procent ligt (de rubriek "beide landen" kan volledig op sociale wenselijkheid worden afgeschreven). Volkomen  in overeenstemming van de berekening die gedaan is op grond van meer fundamentele sociale factoren, zie hier uitleg of detail .
    En dit geldt voor Turken overal - zodra het er op aankomt, zijn en blijven het voor 100 procent Turken:


Uit: De Volkskrant, 24-12-2011, van correspondent Ariejan Korteweg

Frankrijk wil Turkije kalmeren

In Parijs prijzenministers de Turkse natie, maar Ankara blijft laaiend om het verbod op ontkenning van de Armeense volkenmoord. ‘Frankrijk heeft in Algerije genocide begaan.’

Frankrijk doet er alles aan om de Turkse woede te temperen. Ankara is razend nu het Franse parlement de wet op het strafbaar stellen van het ontkennen van de Turkse volkenmoord op Armeniërs in de nadagen van de Eerste Wereldoorlog heeft aangenomen.   ...
    Toch volstaat stemmenwinst niet om het wetsvoorstel te verklaren. In Frankrijk wonen ook 600 duizend Turken. Die worden juist afgestoten door het verbod. Turken demonstreerden donderdag en gisteren voor het Franse parlement. ...


Red.:   In hun duizenden ...
    Een zeer schrijnend geval van vijfde-colonnegedrag:


Uit: De Volkskrant, 14-11-2011, ANP, BELGA

Rellen in Luik na begrafenis van overvaller

...een overvaller ... door een juwelier was doodgeschoten. De gedode overvaller en een tweede dader probeerden bijna twee weken geleden een 67-jarige juwelier te overvallen bij zijn woning. Ze waren hem gevolgd vanaf zijn winkel. De juwelier was gewapend en schoot een van de overvallers dood. De tweede raakte gewond. De twee jongens waren beiden bekenden van de politie.


Red.:   Je weet natuurlijk al wat de achtergrond is van deze daders. Let maar op het volgende:

  Het Belgische Luik is zaterdagavond het toneel geweest van rellen. Jongeren hielden huis na de begrafenis van een overvaller die door een juwelier was doodgeschoten. Na de begrafenis trokken relschoppers naar het stadscentrum. Ze richtten vernielingen aan en staken auto's in brand. De politie pakte dertig relschoppers op in de leeftijd van 15 tot 25 jaar.

Het is namelijk al eerder gebeurd in Bussel, ook met allochtone criminelen en allochtone rellen uit solidariteit.
    Een voorbeeld van vijfde-colonnisme uit een deel van de wereld dat hier nog niet is langsgekomen - tevens geeft het een idee van het percentage moslims waarboven het verschijnsel gaat optreden::


Uit: De Volkskrant, 21-01-2012, van de buitenlandredactie

Schrijver Rushdie mijdt festival in India na doodsbedreigingen

De Brits-Indiase auteur Salman Rushdie heeft zijn optreden op een literair festival in India afgezegd omdat hij doodsbedreigingen heeft ontvangen.
    Deze maand braken onder moslimgroeperingen protesten uit toen bekend werd dat Rushdie was uitgenodigd voor het Jaipur Literature Festival, het grootste literaire festival van Azië. Moslimleiders oefenden druk uit op de regering om te voorkomen dat de 65-jarige auteur het land binnen zou komen.  ...
    Geen enkele politieke partij wil de moslimgemeenschap voor het hoofd stoten, die 18 procent van de kiezers uitmaakt.


Red.:   Volgens de theorie ligt het kritische percentage in het algemeen maximaal zo rond de 10 procent , waarmee de hier verstrekte gegevens in overeenstemming zijn. Maar de theorie laat ook zien dat het meest waarschijnlijke daadwerkelijke percentage ergens rond de vijf ligt. Waarmee Nederland al aan zijn limiet zit, hetgeen het proces tegen Geert Wilders duidelijk heeft gemaakt.
    Dit artikel laat ook zien hoe de invloed tot stand komt, want alleen het numerieke percentage is niet voldoende als maatstaf:

  'Ik heb nu van de veiligheidsdiensten in Maharashtra en Rajasthan te horen gekregen dat huurmoordenaars uit de onderwereld van Bombay op weg zouden zijn om mij te vermoorden', aldus Rushdie in een verklaring die door de festivalproducent werd voorgelezen. 

Dit is dus de methodiek: de groep als geheel stelt verbaal eisen, en die eisen worden kracht bijgezet door de extremisten. Dat is een symbiotische relatie. Een symbiotische relatie die de groep als geheel uitleg of detail actief in stand houdt, door stelselmatig te weigeren afstand te nemen van de extremisten uitleg of detail . Hetgeen alleen effectief kan door zodra de extremisten zich met een zaak bemoeien, zich terug te trekken. Dus in dit geval de eisen aangaande Rushdie te laten vallen. Zolang ze hun eisen parallel blijven stellen aan die van de extremisten, steunen ze daadwerkelijk de extremisten, en zijn ze medeschuldig aan het extremisme.
    Weer wat maanden later, april 2012, is er eindelijk voldoende materiaal verzameld om te kunnen spreken van een erkenning  vanuit allochtone kring zelf, niet in zoveel woorden maar met alle feiten die voor de conclusie nodig zijn: ze zijn een vijfde colonne uitleg of detail .
    Die weer een nieuw gebaar van dreiging laten uitgaan:


Uit: Volkskrant.nl, 14-08-2012, ANP, DPA.

Jongeren rellen in Noord-Franse stad Amiens

In het Noord-Franse Amiens zijn in de nacht van maandag op dinsdag in het noordelijk deel van de stad rellen uitgebroken tussen jongeren en de politie. De ernst en omvang van de rellen was dusdanig dat de autoriteiten uit de hele regio versterkingen lieten aanrukken.


16 agenten raakten gewond, meldde de Franse radiozender Europe 1. De naar schatting 100 relschoppers bekogelden de politie met onder meer stenen en flessen. Sommige agenten zouden zijn beschoten met hagel. Tientallen afvalcontainers en 10 tot 20 voertuigen werden in brand gestoken en ook een kleuterschool liep schade op door brand. De totale schade wordt door het gemeentebestuur voorlopig geschat op 1 miljoen euro.
    In Amiens, in de voorbije jaren vaker het toneel van hevige rellen, kwam het zondagavond en begin deze maand ook al tot een treffen tussen jongeren en politie. ... De rellen, volgens burgemeester Gilles Demailly de ernstigste in jaren, braken uit na een identiteitscontrole door de politie op het moment dat tientallen jongeren bijeen waren om een vriend te herdenken die door een scooterongeval om het leven was gekomen.    ...


Red.:   De vijfde-colonnisten accepteren het blanke gezag niet.
    Maar wel dat van de collega-Arabieren:


Uit: De Volkskrant, 26-09-2012, van correspondent Ariejan Korteweg

Qatar helpt Franse banlieues

Qatar gaat investeren in de Franse banlieues. Een investeringsfonds van minstens honderd miljoen euro wordt opgezet om het midden- en kleinbedrijf in de verpauperde voorsteden te stimuleren. Ook de Franse regering neemt deel aan dat fonds.    ...
    De steun van Qatar aan de arme Franse voorsteden geldt dan ook als een gevoelig onderwerp. De investeringen kunnen allicht als omgekeerde ontwikkelingshulp worden uitgelegd. Temeer omdat het initiatief ertoe uitging van de Aneld, een vereniging van Franse volksvertegenwoordigers van allochtone origine die zelf de regering van het ministaatje benaderde.
    De leden van Aneld voelden zich in de steek gelaten door de Franse regering, die naar hun zin te weinig initiatieven nam om de banlieues te helpen. 'We vinden de passiviteit van de Franse overheid misdadig', zei Kamel Hamza. Hij is voorzitter van de Aneld, maar ook raadslid in La Courneuve, een arme voorstad ten noorden van Parijs. De werkeloosheid onder jongeren loopt in de banlieues op tot veertig procent. Het openbaar vervoer is er doorgaans gebrekkig. De handel in drugs vormt er een parallelle economie. Opeenvolgende regeringen kwamen met projecten om de situatie in de banlieues te verbeteren. Die hadden niet het gewenste resultaat. Wel wordt op grote schaal aan stadsvernieuwing gewerkt.   ...


Red.:   Het gribus kan niest, en probeert nu gemakkelijk geld van religieuze en etnische soortgenoten te krijgen. Een voorzetvoor open doel:

  Het Front National vindt, bij monde van Marine Le Pen, dat het fonds een schande is. 'Uitverkoop aan de oliestaatjes', vindt de leidster van extreem-rechts. 'Dit is een religieus-politiek fonds, direct ingegeven door het moslimgeloof van de banlieue-bewoners.'

Weer een paar procenten voor het FN erbij ...
    Zo'n beetje de allerergste zaak tot nu toe:


Uit: Volkskrant.nl, 03-10-2012, ANP.

'Al-Qaeda zit achter Europese bosbranden'

Het radicaalislamitische terreurnetwerk al-Qaeda zit achter de bosbranden die Europa de laatste tijd teisterden. Dat zei het hoofd van de Russische federale veiligheidsdienst Alexander Bortnikov woensdag in Moskou, meldde het Russische persbureau RIA Novosti woensdag.   ...
    De veiligheidschef vond op extremistische forums op internet ook handleidingen voor het stichten van bosbranden. Ook werd gesproken van een 'heilige bosoorlog'.


Red.:   Als dit redelijkerwijs gesubstantiveerd kan worden, is het absoluut voldoende om meteen te beginnen met en programma van uitzetting, door gewoon de nationaliteit te ontnemen van alle immigranten uit islamitische landen. Dit is een aanslag op de kern van de cultuur, en al is het er maar één, dit si al veel en veel te veel.
    Was het vorige nog een vraag, het volgende is dat zeker niet:


Uit: De Volkskrant, 20-03-2013, van correspondent Ariejan Korteweg

Overval op volle forensentrein in Parijse banlieue

Tussentitel: Wie zich verzette, kreeg klappen of werd met traangas bewerkt

... is zaterdagavond in de Parijse banlieue een trein overvallen. De rol van de Apaches werd vertolkt door een jeugdbende die er met een bescheiden buit vandoor ging.


Red.:   Met geen enkele twijfel ('banlieu'): een allochtone jeugdbende.

  Het gebeurde zaterdagavond om tien uur op het station van Grigny. De RER, forensentrein voor Parijs en omgeving, werd bestormd door een groep van twintig tot dertig jongeren met capuchons of bivakmutsen over het hoofd. Zodra de deuren open gingen, trokken ze aan de noodrem, blokkeerden de uitgangen en gingen de reizigers langs om hen geld, telefoons en computers afhandig te maken. Wie zich verzette, kreeg klappen of werd met traangas bewerkt. Toen tien minuten later de politie kwam, was van de bende geen spoor meer te bekennen.    ...
    Een paar weken geleden werd bij Marseille een hogesnelheidstrein naar Nice tot staan gebracht. Jongeren uit een oostelijke buitenwijk hadden rode fakkels langs de rails geplaatst, die door de machinist werden opgevat als een alarmsignaal.

Ook geen enkel twijfel: 'jongeren uit een buitenwijk' is politiek-correcte taal voor "allochtonen".
    Een oorlogsverklaring. Remigratie is het enige antwoord.
    Een bericht ter bevestiging van de toenemende ernst van de zaak:


Uit: De Volkskrant, 26-09-2013, van verslaggeefster Janny Groen

Al Shabaab ronselt al jaren in Westen

De terreurbeweging Al Shabaab ronselt al jaren actief onder Somaliërs in het Westen. Dat er buitenlandse strijders, mogelijk een Nederlander, betrokken zijn bij de aanslag op het winkelcentrum Westgate is zeer aannemelijk.

Tussentitel:  Het is niet uitgesloten dat een Nederlander betrokken is geweest

De FBI meldde in 2008 dat vanuit Minneapolis zo'n twintig jonge Somaliërs naar Afrika waren afgereisd om zich aan te sluiten bij Al Shabaab. Drie van hen zouden zelfmoordaanslagen hebben gepleegd. In 2009 werd een van de ronselaars uit Minneapolis, Mohamud S. O., op verzoek van Washington aangehouden in een asielzoekerscentrum in Dronten. Eind vorig jaar werd hij voor een Amerikaanse rechtbank veroordeeld wegens een reeks terroristische activiteiten.    ...


Red.:   En in haar drang om de misselijkmakende wantoestanden goed te praten, legt de Volkskrant ook nog even uit dat het de hele groep betreft en niet over gaat:

  Somalische jongeren zijn veelal gemarginaliseerd. Of ze nu in Nederland, Amerika, Engeland, Canada of Zweden wonen. Ze voelen zich er vaak niet thuis, zoeken naar een identiteit, dromen van een heldenrol.

Wij onderhouden ze en leiden ze op, en zij keren zich, al dan niet met wapens, tegen ons. Alweer: er maar één zinnige reactie: remigratie.
    Na talloze kleinere gevallen, uit Engeland weer eentje die publicatie in het hoofdartikel verdient:


Uit: De Volkskrant, 22-04-2014, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Engelse scholen in greep radicalen

Meisjes die achter in de klas moeten zitten, niet-moslims die zichzelf moeten onderwijzen en extremistische geestelijken als gastdocent. Zulke praktijken vinden plaats op openbare scholen in Birmingham die zijn 'geïnfiltreerd' door moslimradicalen. Het Britse ministerie van Onderwijs staat nu op het punt, meldt The Sunday Telegraph, om zes scholen onder curatele te stellen.
    Operatie Trojaans Paard: dat zou de naam zijn die radicale moslims hebben gegeven aan hun poging om scholen in de tweede stad van Engeland te islamiseren. In een uitgelekt rapport staat bijvoorbeeld dat meisjes op de Park View-school achterin of aan de zijkant moeten zitten. De leerlingen daar zijn getrakteerd op een gastles van Shady al-Sulaiman, een prediker die het stenigen van homoseksuelen propageert.
    Op Golden Hillock kregen scholieren met een christelijke achtergrond te horen dat de docent godsdienst alleen les geeft over de islam. Leerlingen op de Nansen-basisschool moeten verplicht lessen Arabisch volgen, terwijl ze weinig tot geen onderricht krijgen in muziek, kunst en cultuur. Vorige maand kwam naar buiten dat het plaatsvervangend hoofd van Nansen een organisatie leidt - Education Analysis - die de islamisering van het onderwijs in Birmingham nastreeft.    ...


Red.:   Er is maar één enkele oplossing voor de aanwezigheid van deze vijfde colonne: remigratie.
     Ze hameren het er ten overvloede er nog eens een keertje in:


Uit: De Volkskrant, 18-06-2014, van verslaggeefster Janny Groen

'Syriëgangers? Dat is oud nieuws. Nu nemen onze jongens Irak in'

Tussentitel: ISIS glorieert en de popjihadi's willen daar bij horen


Red.:   Eigenlijk al helemaal voldoende: de soennitische terroristen houden huis in Syrië en Irak, en de vijfde colonne in Nederland geeft zich volledig bloot: "Het zijn onze jongens". Oftewel: "Wij zijn de vijfde colonne"

  De strijd in Irak, waar jihadisten van ISIS oprukken naar Bagdad, escaleert. Ze heeft steeds meer invloed buiten het Midden-Oosten. In Nederland worden rekruten geworven om er te gaan vechten. De AIVD adviseert in Nederland sjiitische gebouwen te beveiligen. .
    Triomfantelijk steken ze een digitale middelvinger op naar het Westen, vooral naar de Amerikanen. Foto's van buitgemaakte Amerikaanse humvees die in de Iraakse stad Mosul rondrijden met 'onze broeders' van ISIS (de Islamitische Staat van Irak en de Levant) worden gedeeld via Twitter en Facebook.
    Euforisch zijn Nederlandse jihadsympathisanten over de opmars van ISIS. Een zorgelijke ontwikkeling volgens de AIVD. 'Het succes van ISIS in Irak heeft een aan aanzuigende werking op potentiële jihadgangers, ook in Nederland', zegt een woordvoerster.
    De vorderingen van de terreurgroep worden door Nederlandse radicale moslims op de voet gevolgd en van commentaar voorzien. ...
    Laatdunkend wordt gesproken over de Nederlandse media, die nog reppen over Syriëgangers. Dat is nieuws van 'drie jaar terug', want 'nu nemen diezelfde (onze) jongens Irak in'. De AIVD spreekt 'vanwege de ontwikkelingen op het strijdtoneel', behalve over Syriëgangers inmiddels ook in algemene zin over 'jihadgangers'. 'Dat dekt de lading beter', aldus de woordvoerster.
    De Syriëgangers lanceren nu de term kalifaatstrijders. Zij vechten immers voor de vestiging van een kalifaat, een groot islamitisch rijk. Ze zijn bezig, pochen ze, de koloniale grenzen weg te vagen die na de Eerste Wereldoorlog werden vastgelegd.

"Wij zijn de kalifaatstrijders". Oftewel: "Wij zijn de vijfde colonne".
  Hoeveel Nederlanders strijden in Irak blijft onduidelijk. 'Niemand heeft de cijfers', zegt radicaliseringsdeskundige Halim el-Madkouri. We weten alleen dat 'veel Nederlanders' zich hebben aangesloten bij ISIS. En dat het er steeds meer worden.
    ISIS is hot. Vanuit diverse steden berichten jongerenwerkers dat jonge moslims in hanggroepjes op pleintjes en vooral op sociale media dwepen met de zwarte ISIS-vlag. Gruwelijke foto's en filmpjes, geproduceerd door de mediatak van ISIS, krijgen Nederlandse teksten en worden rondgestuurd. Het extreme geweld dat de terreurgroep gebruikt schrikt hen kennelijk niet af.
    ISIS glorieert en daar willen popjihadi's (moslimjongeren die nog niet actief zijn in radicale bewegingen, maar zich er wel toe aangetrokken voelen) bij horen. Een zorgelijke trend, vinden jongerenwerkers en radicaliseringsdeskundigen: jongeren die bruut geweld gewoon gaan vinden.
    Zonder geweld zal het kalifaat nooit kunnen worden verwezenlijkt, is de boodschap die op jihadsites wordt uitgevent. Het is oorlog. 'We kunnen het niet rooskleuriger brengen. Er vallen slachtoffers, er zal bloed vloeien.'

Oftewel: "Wij zijn de vijfde colonne".
    Dat waren de meer jongeren. En hier is de rest:


Uit: De Volkskrant, 18-06-2014, van verslaggeefster Janny Groen

Sjiieten en soennieten: spanning in Nederland

Tussentitel: 50 duizend tot 90 duizend sjiieten zijn er naar schatting in Nederland op ongeveer 800 duizend moslims

De sektarische strijd tussen sjiieten en soennieten in Syrië en Irak werpt ook een schaduw over de verhoudingen tussen die moslimgroepen in Nederland. De spanningen lopen op. Nederlandse jihadi's, allen soenniet, juichen executies - in Irak - van 'die vieze sjiieten', of 'stink-ieten' of 'geestelijke gestoorde shia' toe. In salafistische moskeeën worden sjiieten openlijk vervloekt. .
    Tot een fysiek treffen is het in Nederland nog niet gekomen. Maar er zijn wel heftige woordenwisselingen tussen groepjes jongeren in de openbare ruimte. 'Met name sjiieten maken zich zorgen', zegt radicaliseringsdeskundige Halim el-Madkouri. Hij adviseert de politie extra te surveilleren bij zichtbaar sjiitische instellingen, zoals moskeeën of verenigingen.
    De AIVD ziet 'salafisten (ultraorthodoxe soennitische moslims, red.) stevig ageren tegen sjiieten', zegt een woordvoerster, maar nog geen openlijke strijd. 'We zien geen wederkerigheid.'
    De sjiieten houden zich vooralsnog koest. Ze zijn in Nederland in de minderheid. Van de naar schatting 800- tot 900 duizend moslims zijn er 50- tot 90 duizend sjiiet. Onderhuids broeit het in moslimkringen. Een jonge atheïstische Iraanse Nederlander, die niet met zijn naam in de krant wil uit angst voor represailles, vertelde aan de Volkskrant dat zijn gemengde vriendenkring sinds de opmars van ISIS (Islamitische Staat in Irak en de Levant) uiteen is gespat. Het geloof speelde nooit zo'n rol in de vriendengroep. Zijn soennitische en sjiitische vrienden kunnen nu niet meer door een deur.
    Een Nederlandse Pakistaanse toont zich geschokt door opmerkingen van een jonge soennitische schoonmaker in Den Haag. Die wist niet dat zij het sjiisme aanhangt en begon te schelden op sjiieten. 'Hij vergeleek ons met joden en kwam met het verbod voor soennieten om met joden en sjiieten om te gaan. Hij kent geen sjiieten, dacht hij. Zijn ouders wel, maar die spreken er geen en willen er geen omgang mee.'
    Een sjiiet van Iraakse komaf mijdt sinds kort de sportschool in Den Haag, waar 'verschrikkelijk wordt gescholden op sjiieten die nog erger zijn dan ongelovigen en die heulen met de vijand Assad'. Hij is als de dood dat hij wordt ontmaskerd als sjiiet.    ...


Red.:   De rest: de broedplaats van de kalifaatstrijders. De broedplaats van de vijfde colonne. De kern van de vijfde colonne
    De enige oplossing: eruit met allemaal.
    En dit geldt natuurlijk Europa-wijd:


Uit: De Volkskrant, 20-06-2014, door Rolf Bos (Duitsland) en Peter Giesen (Frankrijk)   

Populariteit jihad schrikt Duitsers en Fransen op

In Berlijn en Parijs groeit het besef dat terugkerende jihadstrijders uit Syrië en Irak een gevaar vormen voor de binnenlandse veiligheid. Scherp in de gaten houden, is het devies.


Duitsland

In een vorig leven poseerde hij als rapper Deso Dogg voor dure auto's, vandaag de dag noemt de in de Berlijnse wijk Kreuzberg geboren Denis Cuspert zich Abu Talha al-Almani en is hij jihad-strijder in het oosten van Syrië. De voormalige gangsta-rapper is een van de vele honderden Duitsers die in het Midden-Oosten onder de vlag van ISIS actief zijn.
    ... Duitse Syrië- en Irakgangers bekend, van dit aantal zijn er ongeveer honderd waarschijnlijk weer terug in Duitsland. Onder hen zijn 'tientallen vrouwen'.
    Volgens de statistieken van de BfV neigden in 2013 ruim 43 duizend islamistische Duitsers naar extremisme. De afgelopen maanden doken er in Duitse media steeds meer foto's, teksten en filmpjes op van Duits sprekende jihadisten. Jonge vrouwen, als de 15-jarige Sarah uit Baden-Württemberg, die van huis wegliep om in Syrië te trouwen met strijder Ismail, ook afkomstig uit Duitsland. Trots poseerde de bruid voor een vlag van ISIS.
    Een aantal Duitse jihadisten is in Syrië al gesneuveld, onder wie een 16-jarige scholier uit Frankfurt. Ook voormalig rapper Abu Talha ('May Allah accept the other Bro') is al enkele keren doodverklaard, maar dat bleek steeds vals alarm. 'Friede sei mit euch, liebe Brüder und Schwestern, ich bin noch nicht zum Märtyrer geworden, das ist falsch', twitterde hij na zijn laatste 'doodsbericht'.
    Veel van de geschatte 3.000 Europese jihadisten ('Handelsreizigers voor de jihad', kopte de FAZ onlangs) die in Syrië en Irak actief zijn, keren vaak via Duitsland terug naar hun vaderland. Zo zou ook de Fransman die op 24 mei de dodelijke aanslag pleegde op het Joods museum in Brussel in Frankfurt voor het eerst weer voet op Europese bodem hebben gezet. Mehdi Nemmouche stond wel in het systeem vermeld, maar de Fransen hadden geen arrestatiebevel tegen hem lopen. De Duitse autoriteiten lieten hem het land binnen.    ...


Frankrijk

Frankrijk neemt de dreiging van de jihad in Syrië serieus. Vorige week werd in Grenoble de Tunesiër Ahmed B. aangehouden en uitgezet, omdat hij Franse jongeren had geronseld voor Syrië. Eerder deze maand werden zeven Fransen gearresteerd voor hetzelfde vergrijp. In mei werd een Algerijn uitgezet die strijders recruteerde voor ISIS.
    Volgens sommige schattingen vechten bijna achthonderd Franse burgers in Syrië. Ruim dertig Fransen zijn om het leven gekomen, aldus president François Hollande, die verder wees op het gevaar van 'individuen die geïndoctrineerd en getraind in de oorlog naar Europa terugkeren'.
    De angst voor terreurdaden door teruggekeerde Syriëgangers is aangewakkerd door Mehdi Nemmouche, die op 24 mei vier personen doodschoot in het Joods Museum in Brussel. Zijn profiel leek op dat van Mohammed Merah, de man die in 2012 zeven mensen doodde in Toulouse en omgeving. Beiden waren kleine criminelen die in de gevangenis werden bekeerd tot het salafisme. Merah reisde daarna naar Afghanistan en Pakistan, Nemmouche naar Syrië. 'Er zijn tientallen als Merah en Nemmouche', zei de Franse premier Manuel Valls. 'We hebben nog nooit een uitdaging van deze omvang onder ogen gezien.'    ...


Red.:   In Engeland, op televisie: precies hetzelfde. de enige reden om niet meteen alsnog de meest basale maatregel te treffen: paspoorten en nationaliteit onmiddellijk afnemen, is dat dat te duidelijk zou maken dat er eerder gefaald is.
    En een bevestiging van wat iedereen met enig gezond verstand allang wist vanuit ervaringen uit het buitenland:


Uit: Elsevier, 05-07-2014, door Nikki Sterkenburg

Radicalisering / Jihadistische sympathisanten werden lang weggezet als kansloze jongeren zonder opleiding. Dat beeld kantelt, ook bij de AIVD.

Bewuste radicalen

De moslimgemeenschap is het contact met jihadsympathisanten kwijtgeraakt . Jihadisten die geweigerd worden in de moskee of op sociale media, organiseren zichzelfRed.:   Dat 'weggezet' in de kop is natuurlijk onzin - dat argument van 'kansarm" was slechts een smoes om de schuld in de schoenen van Nederlanders te kunnen schuiven. De aanslagplegers van 9/11 en in :Londen waren redelijk opgeleide jongeren. Net als die van Boston 2013.

  Jihadisme als ideologie is geen voorbijgaande hype, maar een blijvend fenomeen. Dat concludeerde AIVD-topman Rob Bertholee deze week op een persconferentie waarin de nieuwe nota Transformatie van het jihadisme in Nederland werd gepresenteerd. De nota biedt een nieuwe visie op jihadisten van eigen bodem.
    Na de arrestatie van de Hofstadgroep in 2005 leek het er lange tijd op dat het polderjihadisme was uitgestorven. Maar in 2014 spreekt de AIVD van een zeer zorgelijke situatie, met 130 uitreizigers naar Syrië en Irak, honderden openlijke sympathisanten die zich actief inzetten voor de jihadistische beweging, en daaromheen nog eens duizenden niet-actieve sympathisanten.
    Waar zij voorheen vaak werden gezien als geïsoleerde kansloze jongeren die weerloze prooien waren voor radicale haat-imams, wordt nu het beeld geschetst van een zelfverzekerde groep die zichzelf radicaliseert en die bewust de Nederlandse rechtsstaat afwijst.

En driekwart van de moslims steunt hun zaak:


Uit: Volkskrant.nl, 28-05-2013, door Janny Groen uitleg of detail

Driekwart Nederlandse moslims vindt Syrië-gangers helden

Bijna driekwart van de Nederlandse moslims vindt het prima dat Nederlanders naar Syrië vertrekken om mee te strijden tegen het regime van Assad. Die jongens doen wat de Verenigde Naties nalaten: actief steun verlenen aan de opstandelingen, vinden zij.


Door een overgrote meerderheid (73 procent) van de moslims worden de Syrië-gangers zelfs gezien als helden. ...


Red.:   De enig mogelijk reactie hierop is volkomen duidelijk: remigratie. Of netter: repatriëring.
    Want ook de allochtone woordvoerders behoren tot de steuners:


Joop.nl, 12-07-2014, door Shervin Nekuee - Socioloog, publicist, programmamaker uitleg of detail

Benader jihadisten niet als kleine criminelen!

Ze zijn in opstand tegen het onrecht in een werelddeel ver van hun vandaan, die hun hart, of we het goed vinden of niet, zeer nabij ligt


Jonge jochies uit onze liefelijke stad aan zee, Den Haag ...
    ... Het heeft geen zin om jihadisten als kleine criminelen te benaderen. Zero tolerance zou nog meer de bodem voeden voor de romantici onder hen die de helden willen uithangen
    ... Hun rebellie is een onmiskenbare opstand tegen alle autoriteitvormen in de Nederlandse samenleving, ... de school, de media en de politici, die hen niet zien staan ....
    ...Ze zijn in opstand tegen het onrecht in een werelddeel ver van hun vandaan,.... Ondanks onbegrip van ... de Nederlandse samenleving die hen paternalistisch poogt tot andere ideeën te brengen....


Red.:   Gegeten en gedronken heb je weer, na dit soort taal.
    En voor alle duidelijkheid:


Uit: De Volkskrant, 06-08-2014, door Rik Kuiper

Reconstructie | Islamitische school

Wordt het uitstel of afstel met die school?

Al drie jaar duurt het gevecht om een nieuwe islamitische school in Amsterdam. De gemeente ligt dwars, de voorstanders spannen een rechtszaak aan.

Tussentitel:  'Van een islamitische docent nemen de kinderen meer aan dan van een ongelovige'
'Leve ISIS', zette SIO-bestuurslid Abderazak Khoulani op Facebook


...    'Leve ISIS', schreef SIO-bestuurslid Khoulani - tevens gemeenteraadslid voor de islamitische Partij van de Eenheid in Den Haag - eind juni op Facebook, 'en in shaa Allah op naar Bagdad om dat schorem aldaar aan te pakken'.    ...


Red.:   Ze steunen onvoorwaardelijk alles wat islam is, ook de slachters van ISIS. En de Nederlanders wier geld ze willen zijn barbaarse ongelovigen.
    Hoe te beginnen? Simpel. Je wacht op een bericht:


Uit: Telegraaf.nl, 14-08-2014.

Politie zoekt mannen die priester bespuugden

De politie in Utrecht is gestart met een onderzoek naar de twee mannen die zondag een priesterstudent zouden hebben bespuugd. Ze dreigden de 27-jarige man ook met de woorden: „Wij willen jullie allemaal vermoorden. Jullie moeten de wereld uit.”
    Jaider Chantré Sanchez heeft aangifte gedaan van discriminatie en bedreiging ...
    Sanchez droeg toen hij zondag werd belaagd een shirt met het 'nasranilogo'. Dit teken wordt door terreurgroep ISIS in Irak gebruikt om huizen waar christenen in wonen te markeren. Onder christenen wordt dit logo nu gebruikt als symbool van verbondenheid. "Ik had besloten om dit aan te trekken om mijn steun aan deze christenen duidelijk te maken." Het logo zorgde voor een woedeaanval bij de twee voorbijgangers, die in gewaad liepen. ...


Red.:   En dan pak je iedereen in de buurt, zeg Utrecht, die in moslim-symbolen loopt op, en zet deze het land uit. Dat hoeft niet meteen fysiek - in de meeste gevallen is registratie en onmiddellijke ontneming van het Nederlandschap voldoende. De meesten zullen dan vanzelf weggaan. En zo pak je dan stad voor stad aan. Aanleidingen genoeg, als je moslimmisdaden in het buitenland meeneemt.
    En naar aanleiding van het ISIS-gebeuren blijven de bevestigingen binnenstromen:


Uit: De Volkskrant, 14-08-2014, van verslaggever Remco Meijer

Ambtenaar van Justitie: IS is complot van zionisten

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft woensdag ambtenaar Yasmina Haifi geschorst. Zij kwam in opspraak nadat ze had getwitterd dat terreurorganisatie Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS) 'niets met islam te maken' heeft, maar een 'vooropgezet plan van zionisten' is om de islam zwart te maken. Haifi, gespecialiseerd in 'diversiteitsbeleid', was als projectleider gedetacheerd bij het Nationaal Cyber Security Centrum.    ...


Red.:   En het was geen opwelling:

  Hoewel zij na heftige reacties de tweet weer verwijderde, vanwege 'de politieke gevoeligheid in relatie tot mijn werk', bleef zij op Radio 1 haar opvatting verdedigen. ...
    Haifi zei duidelijk te hebben willen maken dat IS onmogelijk islamitisch kan zijn, omdat de daden van de beweging 'lijnrecht staan ten opzichte van wat de islam predikt'. Maar, voegde zij toe, 'kennelijk mogen bepaalde zaken niet gezegd worden'.

Oftewel: een moslima die een positie van vertrouwen is gegeven binnen het Nederlandse bestuur blijkt een keiharde geloofsfanaticus. Want alleen iemand die fanatiek de islam aanhangt kan een club als ISIS associëren met Joden. Want dat kan alleen op grond van de overtuigingen van de islam, want het is een beschuldiging niet gebaseerd op feiten. Die lui van ISIS zijn voor iedereen zichtbaar fanatieke moslims. En geen Joden.
    Iemand die op deze manier zich laat leiden door de islam, is ook bereid op andere punten het belang van de islam te stellen boven dat van Nederland, haar inwoners en haar bestuur.
    Een conclusie zelfs zichtbaar in de Volkskrant - in het tot nu toe enige commentaar in die krant:


De Volkskrant, 15-08-2014, column door Aleid Truijens (pag.2)

Schuttersputje

...    De tweet van Justitie-ambtenaar Yasmina Haifi was niet onbezonnen, niet geinig bedoeld en vermoedelijk niet in dronkenschap verstuurd. Het was gewoon haar mening, een mening die wel meer mensen aanhangen. Dat is het schokkende eraan. ...


Red.:   Maar Aleid Truijens, een baken van gezond verstand binnen de Volkskrant, makt er nog iets veel te positiefs van:
  Een drietrapsraket van domheid. Allereerst de onthutsend debiele inhoud van de tweet, dat de Islamitische Staat (IS) niet islamitisch is, maar 'een complot van de zionisten', ten tweede het hardnekkig vasthouden aan die mening. 'Er zijn genoeg bewijzen voor een link tussen IS en Israël', zei ze op Radio 1. En: 'Ik sta voor wat ik zeg. Een ambtenaar heeft ook het recht om zijn mening te uiten.'    ...
    Moeten ambtenaren voortaan worden gescreend op extreme of extreem domme meningen, voordat ze worden aangenomen? Liever niet. Maar is Haifi de enige? Hoe voorkom je zulke ontsporingen? En wat moet de PvdA met een lid dat zulke schadelijke onzin uitkraamt? Weg ermee, lijkt me. Volgens De Telegraaf is Haifi 'flink geschrokken' van wat ze heeft losgemaakt. Dat - derde domheid - kan ik niet begrijpen. Hoe is het mogelijk dat deze vrouw; hoogopgeleid, goede baan, volkomen thuis in de digitale wereld en gewend aan publiciteit - ze was ooit te gast bij Pauw & Witteman - nog steeds niet in de gaten heeft wat de impact van een tweetje kan zijn?

Maar dat is dus heel simpel: hier is sprake van religieus denken, en in het religieuze denken gaan alle religieuze stellingen en ideeën voor al het andere. Ze was volkomen rationeel, binnen het zijn van een religieus. Een reden waarom je geen enkele religieus in welke positie waarin redelijkheid wordt vereist kan tolereren, en het allerminst moslims.
    Iets dat op grond van de bijbehorende domheid in de ogen van normale mensen ook Truijens inziet:
  Maar is Haifi de enige? Hoe voorkom je zulke ontsporingen? En wat moet de PvdA met een lid dat zulke schadelijke onzin uitkraamt? Weg ermee, lijkt me.

Dus iedereen als Haifi, en niet alleen uit de PvdA, natuurlijk, maar vooral de gevoeliger functies.
    En op hoeveel mensen slaat dat:


Uit: Telegraaf.nl, 17-08-2014, door Alexander Bakker uitleg of detail

Omstreden ambtenaar krijgt bijval

Duizenden mensen spreken via een speciale pagina op Facebook hun steun uit voor de omstreden justitieambtenaar Yasmina Haifi. Ze komen vooral voor de Haagse op omdat ze het met haar theorie eens zijn dat de gruweldaden van terreurorganisatie ISIS een zionistisch complot vormen.


Dat het niet alleen gaat om steun voor Haifi bleek nadat een Facebookgebruiker een bericht plaatste met de oproep aan het voormalige Haagse PvdA kandidaat-Kamerlid om haar complottheorie terug te nemen. „Deze pagina is bedoeld voor mensen die Haifi steunen, dus ook dat het zionisme en ISIS verband hebben”, reageert de initiatiefnemer van de actie die daarop de oproep direct verwijderde.


Red.:   Moslims, want geen Nederlander zal zich encailleneren met deze vorm van antisemitisme. En voor wie maar moeilijk geloven kan:


De enig mogelijke conclusie: alle moslims moeten uit het openbare bestuur. Ze zijn een dodelijk gevaar. een volkomen volwassen vijfde colonne.
    En de PvdA Den Haag is bij monde van haar fractievoorzitter ook nog zo bereidwillig om het maar toe te geven:


Uit: denhaag.pvda.nl, 11-08-2014, door Martijn Balster uitleg of detail

Demonstratie in de Schilderswijk

Gisteren vond opnieuw een demonstratie plaats in de Schilderswijk, nu door Pro Patria, een combinatie van rechtse partijen die demonstreerde tegen de denkbeelden van Isis. De demonstratie verliep helaas niet zonder incidenten, er werden arrestaties verricht na gewelidcincidenten gericht tegen de demonstranten.    ...
    Ongetwijfeld zal het verloop van de demonstraties de afgelopen tijd nog in de gemeenteraad worden besproken binnenkort. Laten we hopen dat zich na gisteren geen nieuwe incidenten voordoen. Want een ding is voor de PvdA klip en klaar: geweld en discriminatie rond demonstraties zijn onaanvaardbaar, ook al is de provocatie nog zo groot.
 

Red.:   Een demonstratie van Nederlanders in de Haagse Schilderswijk is een provocatie voor moslims.
    De moslims maken zich klaar voor de aanval. Rerst de gesaneerde versie van de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 18-08-2014, door Janny Groen uitleg of detail

Ook nieuwe moslimbond wil betogen op Malieveld

Op 20 september dreigt een slag om het Haagse Malieveld. Diverse groeperingen willen gaan demonstreren: voor 'volk en vaderland' of juist tegen 'nationalisten en rechts-extremisten'. Nieuw aan het demonstratiefront is de Muslim Defence League (MDL) Holland, die vrijdag per e-mail zijn betoging aanmeldde bij de politie Haaglanden.    ...


Red.:   Natuurlijk zijn degenen die demonstreren voor 'volk en vaderland', en religie, de geïnvadeerde moslims - de Volkskrant bedoelt het anders, natuurlijk
 

  'Ik ben de eerste die zich voor die locatie officieel heeft aangemeld', zegt Ismael ibn Adam (34), oprichter van de MDL Holland. Hij is solidair met de IS-aanhang en wil op 20 september duidelijk maken 'dat het snel afgelopen moet zijn met het pesten van moslims'.
    Liefst doet hij dat op de Hoefkade in de Schilderswijk. 'De boodschap dat je het niet kunt maken met anti-islamleuzen door een moslimwijk te lopen, komt op die plek het best over.'
    Om zijn vijanden voor te zijn, heeft hij het Malieveld vast geclaimd. Hij hoopt 500 tot 1.000 betogers op de been te krijgen. ...
    Ibn Adam vindt zijn schatting van het verwachte aantal betogers niet overdreven. 'Via mijn privé-mail hebben zich al groepen uit Rotterdam, Amsterdam en Utrecht gemeld en uiteraard uit de Schilderswijk.'
    De ergernis over 'de onderdrukking van moslims' leeft breed, aldus de bekeerling (voorheen Van Tongeren) uit Almere. Dat is voor hem de reden geweest in oktober 2013 MDF Holland op te richten. Fundamentalisten als hij hebben geen leven meer in Nederland, vindt hij. Zo zijn er de constante provocaties van Wilders en de stigmatisering van 'jongeren die de bevolking van Syrië en de soennieten in Irak willen beschermen'.

De verzachtende teksten van de Volkskrant zijn weggelaten. Nu een versie uit De Telegraaf:


Uit: Telegraaf.nl, 20-08-2014, door door Alexander Bakker uitleg of detail

Moslimgroepen: wijk afgrendelen

De Muslim Defence League (MDL) Holland en de Haagse islamitische Partij van de Eenheid roepen bewoners van Schilderswijk en Transvaal op hun buurten op 20 september af te sluiten. Op die manier willen ze aangekondigde betogingen van nationalisten en rechts-extremisten weghouden.


In de twee achterstandswijken worden al teams met vrijwilligers geformeerd. Via Facebook worden ’hulptroepen’ elders uit het land verzameld. ...


Red.:   Tijd om de pantserwagens te laten uitrukken, die lieden op te pakken, en ze meteen per Hercules-transporttoestel af te voeren richting Mali waar toch Nederlandse troepen zitten. Daarna loslaten in de woestijn - hun natuurlijke habitat.
    Er hoeft niets meer geïnterpreteerd of voorspeld te worden:


Uit: Volkskrant.nl, 25-08-2014, ANP uitleg of detail

Den Haag praat met organisatoren protesten

De gemeente Den Haag en de politie gaan deze week praten met de zeven groeperingen die op 20 september willen demonstreren in de hofstad. ...
    Onder de zeven organisatoren is Pro Patria. Dat wil op 20 september een 'mars voor de vrijheid' houden in Transvaal. De Nederlandse Volksunie (NVU) wil naar de naastgelegen Schilderswijk lopen. In beide wijken wonen veel allochtonen. De islamitische Muslim Defence League - Holland en de Partij voor de Eenheid willen beide buurten juist blokkeren.    ...

Red.:   De bezetting is een erkend feit. De strijd kan beginnen, de wapens getrokken. Natuurlijk kan in principe de strijd kort zijn  en met weinig bloed gepaard gaan: De betoging van de Nederlanders krijgt toestemming, gepaard gaande met de aankondiging dat op de tegenhouders zal worden geschoten. Ze zullen het niet geloven en er zullen een aantal schoten vallen en mogelijk een paar slachtoffers. Daarna is het voor vele decennia rustig, zo niet altijd. Wordt deze volkomen voor de hand liggende aanpak niet gevolgd dan volgt op een gegeven moment een massaal oproer en/of een guerilla-oorlog.
    In hun onbenul geven zelfs de politiek-correcte en multciculturalistische bestuurders het nu openlijk toe:


Uit: De Volkskrant, 21-08-2014, van verslaggever Bart Dirks

Demonstratieverbod in alle Haagse wijken

In alle Haagse woonwijken geldt de komende twee maanden een verbod op demonstraties die uit zijn op confrontatie en provocatie. Burgemeester Jozias van Aartsen wil voorkomen dat bewoners, kinderen en ondernemers daar opnieuw de dupe van worden, zoals in de Schilderswijk. .
    Op 20 september willen zeven organisaties in Den Haag betogen, waaronder Pro Patria, de Nederlandse Volks-Unie (NVU), de Muslim Defence League Holland en de Anti-Fascistische Actie (AFA). Vorige week verbood Van Aartsen voorlopig alle betogingen in de Schilderswijk, waarop betogers de wijk Transvaal als doelwit kozen.
    'Wat zich in de Schilderswijk heeft voorgedaan, staat symbool voor wat in andere delen van de stad evenzeer aan de orde kan zijn', schrijft Van Aartsen aan de gemeenteraad. ...


Red.:   En de onbenullen in de politiek snappen er nog steeds niets van:

  Ook oppositiepartij SP en coalitiepartij D66 reageren positief. 'Jammer dat het nodig is, maar ik begrijp het heel goed', zegt D66-raadslid Hanneke van der Werf.

En natuurlijk oom de Volkskrant, want die maken van de gotspe van Van Aartsen de tussentitel:
  Tussentitel: Wat zich in de Schilderswijk heeft voorgedaan, staat symbool voor wat in andere delen van de stad evenzeer aan de orde kan zijn - Jozias van Aartsen - burgemeester Den Haag

Kennelijk niet beseffende wat hier staat: "De aanwezigheid van moslims in Nederland is een dodelijk gevaar voor de democratie". En dus: "Moslims zijn vijfde colonne voor de barbaren".
    Nog meer bewijs:


Uit: De Volkskrant, 08-09-2014, door Koen Kluessien, student Holocaust- en genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam.

Strijd tegen IS

Je moet jihadisten juist recht in de ogen kijken


Terwijl het geweld in Irak en Syrië voortwoedt weigert een aantal Europese overheden in te grijpen. Intussen is de Nederlandse regering druk met symptoombestrijding. Sinds de video's van de onthoofdingen van de Amerikaanse journalisten James Foley en Steven Scotloff door de Islamitische Staat (IS) verspreid werden over het internet, is de overheid in actie gekomen.
    ... Nederland ziet zich genoodzaakt zich te verdedigen tegen de constante aanwas van de online IS-propaganda. Het is de vraag of de overheid een kans maakt.
    IS-jihadi's maken veel gebruik van Twitter en YouTube en beide media hebben hun uiterste best gedaan, met weinig resultaat, de profielen die haat zaaien te blokkeren. Voor elk geblokkeerd profiel verschijnt een aantal andere en zelfs al wordt een profiel geblokkeerd, de link uit het bericht kan tot in de eeuwigheid verder worden gedeeld. De Nederlandse overheid lijkt weinig te hebben geleerd van Twitters worstelingen met de doortrapte manier waarop IS omgaat met social media.    ...
    Volgens J.M. Berger, specialist in het monitoren van extremisten op social media, zou de online propaganda van IS niet onderdoen voor de beste social media-marketingexperts ter wereld. De plotselinge naamsverandering van ISIS naar IS zou dit al laten zien.
    Eén van de manieren waarop IS structureel tweets de wereld in stuurt is middels een speciaal hiervoor ontwikkelde applicatie - The Dawn of Glad Tidings - die, eenmaal vrijwillig op een telefoon gezet, Twitters spamfilters kan omzeilen en soms wel veertigduizend tweets per dag kan versturen. ...
    ... wie zit er achter deze ingenieus georkestreerde digitale oorlog? Geen doorgedraaide terroristen die vanuit hun grot wat met kalasjnikovs en zwaarden naar de camera zwaaien, maar veelal hoogopgeleide westerse moslims die heel goed weten wat ze doen.
    Veel IS-leden kunnen overweg met Photoshop en andere Adobe-programma's, sommige zijn zelfs professionele graphic designers. Bovendien zijn er veel jonge westerse jihadi's die opgegroeid zijn in een digitaal tijdperk en simpelweg overweg kunnen met computers. Zo is het Letse 'Ask.fm' nog niet heel populair in Nederland, maar wordt het al veel gebruikt door IS-strijders.    ...


Red.:   Het zijn niet de lager- maar juist de hogeropgeleiden die de kern van het gevaar van de moslimterroristen en moslimsbarbaren vormen. Het gevolg van twee decennia niet ingrijpen. Leidende tot de situatie:

  De afwezigheid van internationale samenwerkingsverbanden is verontrustend want de politie heeft gewoonweg niet de mankracht om alle online-jihadisten aan te pakken.

Waaruit natuurlijk slechts één enkele conclusie volgt, die je natuurlijk niet in de Volkskrant kwijt kan - hier is de laatste zin en conclusie van het artikel:
  De overheid zal niet kunnen wegkijken, maar moet IS recht in de ogen kijken en de extremisten bestuderen.

Je kan het mes van de censor, of de zelf-censor, erbij zien zwaaien. Want natuurlijk leidt dit ...:
  ... wie zit er achter deze ingenieus georkestreerde digitale oorlog? Geen doorgedraaide terroristen die vanuit hun grot wat met kalasjnikovs en zwaarden naar de camera zwaaien, maar veelal hoogopgeleide westerse moslims die heel goed weten wat ze doen.

... tezamen met dit:
  de politie heeft gewoonweg niet de mankracht om alle online-jihadisten aan te pakken.

... tot dit:
  Zowel de zwaar overlast-gevende en criminele laagopgeleide als de terreur-gevaarlijke hogeropgeleide moslims zijn een dodelijk gevaar voor de hele maatschappij en moeten onmiddellijk uitgezet gaan worden

Zegt iedere vorm van redelijkheid en gezond verstand.
    Bij het uitvoeren van technische vernieuwingen aan de website kwam het volgende artikel boven water, waarvan het bestaan wel bekend was, en aanvankelijk bedoeld als inleiding voor deze verzameling. Het artikel stamt uit de tijd van de directe nasleep van de moord op Theo van Gogh:


Uit: De Volkskrant, 20-11-2004, van verslaggever Stieven Ramdharie

'Dit is het nou: ik zeg iets, u wordt meteen boos'

De enige harde eisen: We gaan niet met elkaar op de vuist. Plaats van handeling: de Meervaart. 'Dit is geen dreigement, maar we zijn al met een miljoen moslims.'


...    De Meervaart, vrijdag. We praten al twee weken niet meer met elkaar in Nederland, zo vond het Marokkaanse blad Mzine, dus werd het tijd voor een goed en openhartig debat. Met als enige eisen aan de prominente politici en het publiek: we gaan niet met elkaar op de vuist en we laten elkaar gewoon uitspreken. Een ordinaire vechtpartij brak er niet uit tussen Michiel Smit van Nieuw Rechts en Nabil Marmouch van de AEL-NL, maar harde woorden vielen er volop.
    Harde oordelen over Van Gogh en zijn 'geitenneukers-gelul', over hoofddoekjes en vooral het zich niet geaccepteerd voelen als allochtoon. 'De dag dat wij geaccepteerd worden', riep rapper Mohammed Jaber uit Venlo naar het panel, 'dan pas zullen wij ons Nederlander voelen.' Psychiater Sidali was dat gebrek aan erkenning ook beu en hij kreeg de zaal, die voornamelijk uit Marokkaanse Nederlanders bestond, volledig plat. Sidali: 'Dit is geen dreigement, maar we zijn al met een miljoen moslims. Als we één dag stoppen met werken, gaat Nederland failliet.' Arabist Jansen ontwaarde al na een halfuur een hoge bloeddruk bij panel en publiek.    ...


Red.:    "We zijn al met een miljoen moslims die tegenover jullie staan, en jullie haten", zegt psychiater Sidali met andere woorden. En daar voor alle zekerheid aan toevoegt: 'Dit is geen dreigement',  waaruit iedereen met enige psychologische kennis of enig gezond verstand de ware boodschap in ziet: "Dit is een dreigement!"
    Bij het oorspronkelijke citaat stond de volgende conclusie van deze redactie, in vervolg op de aanleiding die was een moskeebrand:
  Als de PC'ers het proces blijven aanvuren door voortdurende steun aan allochtonen boven die aan de autochtonen, kan het niet anders dat dit eindigt in een veel gewelddadiger conflict dan het in brand steken aan een enkele moskee of school door een paar opgestookte hangjongeren.

En dat lijkt steeds meer waar te worden.
    En de erkenning van één van de ideologen van de vijfde colonne:


Uit: Joop.nl, 12-09-2014, door Shervin Nekuee - Socioloog, publicist, programmamaker uitleg of detail

Lodewijk Asschers anti-jihadmaatregelen werken niet

Asschers preventieve anti-jihadmaatregelen ontberen inzicht over de post 9/11 wereld(wan)orde en missen het juiste perspectief. ...
    Asscher aanpak is volslagen apolitiek. ...
    Het lijkt hem volstrekt te ontgaan dat de uitdager in deze, een politieke beweging is met een utopische ideologie en een politiek discours. IS slaat politiek en militair munt uit het onbehagen van moslims in en over het Westen. Of we nu die terecht of onterecht vinden, het is er wel. ...
    IS is in alle strategisch en tactische opzichten een eigentijdse politieke beweging. Het snapt veel beter dan Asscher dat dankzij ultrasnelle, wereldwijde communicatie en (sociale) media de imaginaire gemeenschappen; het wij-gevoel, de loyaliteit en solidariteit, niet meer vanzelfsprekend samenvallen met de grenzen van de natiestaat. ...


Red.:   Deftige taal voor: "het bestaan van een vijfde colonne van moslims in Europa".

  In concerto, in tegenstelling tot minister Asscher, is IS ervan doordrongen dat moslim zijn de primaire identiteit is onder een groeiend aantal tweede en derde generatie immigranten en nieuwe bekeerlingen in het Westen. ...

Meer concrete taal voor "Er bestaat een vijfde colonne van moslims in Europa".
  Dat sinds 9/11 en de opkomst van Islamofobie ...

Moet vertaald worden: "Dat sinds de grootste en meest spectaculaire aanval van de vijfde colonne van moslims en de opkomst van het besef van een vijfde colonne...", te vervolgen met ... :
  ... deze groeiende groep moslims zich de geslagen hond voelen, vervreemd van het dominante discours in de samenleving die hen openlijk veracht en verdacht maakt.

Te vertalen met "Deze vijfde colonnisten voelen zich nog steeds verslagen omdat ze ook met 9/11 niets bereikt hebben, en de westerse wereld nog steeds niet islamitisch is geworden. En er zelfs mensen zijn opgestaan die hen openlijk bekritiseren".
  IS ziet brood in dit politieke onbehagen en maakt het nodige politieke discours en media content om uit deze vruchtbare collectieve frustratie politieke en militaire agressie te oogsten. Vergeet de onthoofdingen, die zijn bedoeld om de potentiële vijand bang te maken, wat vele malen minder op westerse media ter sprake komt maar veel relevanter is voor het begrijpen van IS' is de boodschap van deze politieke beweging en daarachter schuilgaande wervingsplan richting westerse moslimjongeren. De video’s en andere sociale media content doen met veel gevoel voor eigentijds pathos een beroep op heldendom en het opkomen voor de glorie van de islam. En met succes. Daar kan een welzijnswerker of psycholoog niet tegenop.

Inderdaad. En de conclusie dat de anti-jihadmaatregelen van Asscher niet werken, is dan ook een volkomen juiste. Nog enige andere anti-jihadmaatregel. Op één anti-jihad-maatregel na: de remigratie van het collectief van de jihad-potentiëlen. De remigratie van de hele vijfde colonne. De remigratie van alle moslims. Want alle moslims lijden die culturele nederlaag, en het is niet voorspelbaar wie onder hen de terrorist of de jihadi ("terrorist in het buitenland") gaat worden.
    En ter ondersteuning van de vijfde colonne laat ook de eerste van zich horen:


De Volkskrant, 17-09-2014.

Schilderswijk

Ambassadeur Marokko klaagt Haagse politie aan


De Marokkaanse ambassadeur in Nederland, Abdelouahab Bellouki, gaat een klacht indienen bij de Haagse politie vanwege het in zijn ogen gewelddadige optreden tegen een Marokkaanse bewoner van de Schilderswijk. 'Ik ben er ziek van', zei hij tegen de NOS, na het zien van beelden waarop agenten een 14-jarige jongen hardhandig tegen de grond werken. Dat gebeurde op 6 september. De vader van de jongen werd weggeduwd en geslagen. Volgens de politie is dat niet het hele verhaal: eerder werden agenten door buurtbewoners aangevallen. 'Ik ben niet blind voor wat Marokkanen hier doen', zegt de ambassadeur. 'Ik vraag alleen dat ze met respect worden behandeld.'


Red.:   Tja, dat ze institutioneel dom zijn, was ook allang duidelijk.
    De beiwjuzen worden steeds dindringender:


Uit: De Volkskrant, 09-10-2014, van correspondent Rolf Bos

Koerden en salafisten op de vuist in Hamburg

Tussentitel: 'Bittere scènes, verwondingen, herhaaldelijk kleine groepen met stokken, die de politie probeert te scheiden' - Antje Möller, parlementslid voor de Groenen in Hamburg

De politie is dinsdagnacht in Hamburg hard opgetreden tegen honderden Koerden en radicale salafisten die elkaar in de Duitse havenstad te lijf gingen. Met ijzeren stokken en messen vielen beide groeperingen elkaar aan. Er vielen verscheidene gewonden. Ook in andere Duitse steden waren die nacht opnieuw confrontaties tussen sympathisanten van IS en Koerden en yezidi's. De politie arresteerde tientallen relschoppers.
    Dinsdagmiddag was het al onrustig in de binnenstad van Hamburg. Honderden Koerden uitten medeleven met hun lotgenoten in de door terreurgroep IS belegerde en al deels ingenomen Turks-Syrische grensstad Kobani. Een aantal van hen bezette ook delen van het centraal station van Hamburg, waardoor het treinverkeer korte tijd ontregeld werd. ...
    Een groep van 400 Koerden werd later in de nacht in het stadsdeel St. Georg, achter het station, opgewacht door enige honderden radicale moslims. Hier is de Duits-Koerdische Culturele Vereniging gevestigd en liggen enkele moskeeën. Ook de, door de autoriteiten al jaren gesloten Al Quds-moskee lag hier. In dit gebouw aan de Steindamm 103 waren ooit enkele daders van 9/11, onder wie Mohammed Atta, kind aan huis.
    De politie, die werd bekogeld met stenen, zette waterkanonnen in om de strijdende partijen te scheiden. Ramen van restaurants van Turkse Duitsers werden ingeslagen. ...
    Ook in Celle, waar het maandagavond al onrustig was geweest, werd dinsdagavond en -nacht gevochten door Koerden en radicale moslims. Met de inwoners van Kobani sympathiserende demonstranten, onder wie veel uit de religieuze groepering de Yeziden, werden in de wijk Neuenhäusen aangevallen door radicale moslims, aldus de Cellesche Zeitung. Onder hen bevonden zich, tot verrassing van de politie, ook soennitische Tsjetsjeense moslims, die achter het gedachtengoed van IS staan.     ...


Red.:   Hier is toch geen uitleg meer nodig? Dit zijn vijnanden. Die moeten allemaal uitgezet worden. Oh, wacht: die yezidi's mogen blijven. Dat zijn christenen en worden door de moslims opgedaagd. De rest moet weg. Nu.
    Overigens: zelfs bij het NOS-Journaal was hiervoor aandacht, en de Duitse ordehandhavers uitten zich in tot nu toe ongekende woorden. Waarbij zelfs termen dicht bij "vijfde colonne" niet geschuwd werden. De Volkskrant besteedde er tot nu toe niet meer dan dit kantlijn-bericht aan.
    Aankondiging:


Uit: Telegraaf.nl, 14-10-2014.

Hooligans betogen tegen radicale moslims

Duitse hooligans van diverse clubs slaan hun handen ineen tegen radicale moslims. Zij gaan op 26 oktober samen betogen tegen salafisten voor het centraal station van Keulen. Politie en binnenlandse veiligheidsdienst „zijn gewaarschuwd”, aldus de krant Kölner Stadt-Anzeiger.    ...


Red.:   De aankondiging is dus deze:

  De bovengrondse burgeroorlog is begonnen

Begin met hamsteren.
    Theo van Gogh is tien jaar dood. De rabiate multiculturalist Toine Heijmans probeert een neutraal stuk te schrijven, maar faalt hopeloos:


Uit: De Volkskrant, 01-11-2014, door Toine Heijmans.

Reportage | Tien jaar na de moord op Theo van Gogh

Het schuldige huis: het plekje van Mohammed B.

Zondag is het tien jaar geleden dat Theo van Gogh werd vermoord. Verslaggever Toine Heijmans ging terug naar de straat van zijn moordenaar Mohammed B. Leeft Van Gogh daar nog?


Tien jaar later is het huis van de moordenaar bewoond door iemand anders. ...
    Mohammed B. was de man van wie niemand had verwacht dat hij het zou doen. Nog steeds niet, zeggen ze in zijn oude straat. Een gewone jongen, een moslim, maar daarvan zijn er zoveel in Amsterdam Nieuw West. Weet jij wat er werkelijk in het huis van je buren gebeurt? Een jongen met de kolder in zijn kop, schietend en stekend onderweg naar het martelaarschap. Had overal kunnen zijn.    ...


Red.:   Oftewel: Mohammed B. was een gewone moslim zoals alle andere moslims.
    Volgt er langdurig geprietpraat over de buurt en "het schuldige huis", tot aan dit:

  Mohammed B. steekt in 2001 een politieman met een mes en krijgt er twaalf weken celstraf voor. In zeven jaar wordt hij vijf keer aangehouden. Dwangmatig en agressief, zo beschrijven ze hem later. Maar dat is achteraf. Vijf weken voordat hij Theo van Gogh doodschiet met acht kogels, en zijn keel doorsnijdt en het mes in zijn borst plant, schopt hij stennis in de tram. Hij heeft geen kaartje en dat heeft hij ook niet nodig omdat hij aan niemand anders verantwoording aflegt dan aan de 'Heer der Werelden'. Deze 'democratische martelkamer', noemt hij Nederland op internet, waar iedereen het kan lezen.

En deze houding heeft het over-, overgrte deel der msoloms, met sclehst lichte varaitei: Nederland is een kwaadaardigalnd voor mo9slims. Oftewel: zoalng deze gotrpe in de huidge aantallen blijft bestaan,m er er een huizenhoog risico op niewe wandaden. Oftewel: de moslims zijn een vijfde colonne.
    Nog even terug om uit te leggen wie de medeplichtigen zijn:
  Mohammed B. steekt in 2001 een politieman met een mes en krijgt er twaalf weken celstraf voor.

De juristerij die hem eenmaal een fopstraf geeft daar waar hij onmiddleijk uitgezet had moeten worden - het is verzet tegen het Nederlandse gezag. van de kant van een moslim weet je dan dat hij levensgevaarlijk is.
  In zeven jaar wordt hij vijf keer aangehouden.

De juristerij die na zijn eerste wandaad, nog vijf keer de kans krijgt om hem eruit te gooiene, en dat hardnekkig weigert.
  Dwangmatig en agressief, zo beschrijven ze hem later.

Oftewel: die juristerij is dwangmatig agressief jegens de Nederlandse bevolking is het algemeen, en medeplichtig aan de moord op Van Gogh in het bijzonder.
    Hiere nog een aantal van de medeschuldigen:
  Theo van Gogh is dood, het extremisme leeft. Veel mensen die het van dichtbij hebben meegemaakt, praten er niet over. B.'s oude maten hebben een mediaverbod. Johan Remkes, toen minister van Binnenlandse Zaken: geen belangstelling voor een interview. Hij is nu commissaris van de koning in Noord-Holland. Sybrand van Hulst, toen hoofd van de AIVD: zeer vereerd, maar nee. Hij is nu voorzitter van de VACO, de vereniging voor de banden- en wielenbranche. Wim Deetman, toen burgemeester van Den Haag: helaas. Hij is nu lid van de Raad van State.

En Toine Heijmans en de rest van de Volkskrant en de media, die nog steds niet praten over moslims zoals ze zijn: een voor het vrijsprekenede individu en voor de vrijheid en democratie in het algemeen levensgevraalijke vijfde colonne.
    Hetgeen Heijemans hier nog eens bewijst:
  Tien jaar later is het huis van de moordenaar bewoond door iemand anders.    ...
    Marianne Philipsstraat. ... A.K. Sari is niet thuis.
    A.K. Sari is een geboren Amsterdammer met een Turkse naam. Opgegroeid hier in West. Hij is moslim. Volgens ons geloof, zegt hij, volgens onze gebruiken heeft niemand het recht iemand anders het leven te benemen, behalve in oorlog.

A.K. Sari is een Turk en moslim die van de tijd sinds de moord op teho van Gogh die geleerd heeft om te zeggen dat islam vrede is. Verder is zijn positie precies dezlefde als die van Mohammed B. voor de moord op Van Gogh:
  Mohammed B. was de man van wie niemand had verwacht dat hij het zou doen. Nog steeds niet, zeggen ze in zijn oude straat. Een gewone jongen, een moslim, maar daarvan zijn er zoveel in Amsterdam Nieuw West.

Er is geen enkele reden om dit citaat onderscheid te maken tussen Mohammed B. en A.K. Sari.
    Heel af en toe ontsnapt de waarheid aan hun lippen - het volgende citaat komt helemaal aan het einde van een twee-paginalange litanie over hoe slecht ze het wel niet hebben in Nederland:


Uit: De Volkskrant, 05-01-2015, door Janny Groen

Allochtone activisten betreden het subsidieloze tijdperk

Migrantenorganisaties krijgen sinds 1 januari geen subsidies meer. Wie komt er dan nog voor hen op, en welke vorm zal dat krijgen? 'Dit kan weleens goed uitpakken.'


...        Welke vorm het ook krijgt, het allochtone activisme heeft een nieuwe impuls gekregen. Zoveel werd duidelijk op de HTIB-bijeenkomst half december. Veel tweede- en derdegeneratiemigranten hebben hun buik vol van het integratiedebat. Want wanneer hebben zij het eindpunt van integratie bereikt? Wanneer zijn ze migrant af?
    Ze zijn nooit gemigreerd, ze zijn hier geboren. Er zijn er die gericht blijven op het land van de (groot)ouders en overwegen zich daar te vestigen. Maar de meesten zullen hier blijven. Ze willen meer dan getolereerd worden. Zij willen deelnemen aan de macht.


Red.:   Deelnemen aan de macht. ... Dat kunnen alle moslims, net als iedereen, allang al. Die extra eis kan dus één en slechts één doel kan hebben, namelijk datgene wat ze als hoofdzaak onderscheid van Nederlanders en waarvoor ze (extra) invloed zouden willen hebben: de invoering van kalifaat en sharia.
    Intussen zijn de moorden op Charlie Hebdo achter de rug, en iedereen met ook maar een halve werkende hersencel weet inmiddels dat de moslims een vijfde colonne vormen. Kort erop krijgt ook België een klap in het gezicht:


Uit: De Volkskrant, 16-01-2015, door Dirk Coosemans (De Morgen)

Reportage | Verviers in shock

'We zijn een vluchthol voor terroristen geworden'


'Na Parijs, nu Verviers? Uitzinnig', roept een bewoner van Verviers donderdagavond kort nadat de Belgische politie in actie is gekomen tegen terreurverdachten in een woning in de Waalse stad. 'We hoorden explosies. De ene na de andere, zeer luid. We dachten dat er een gasleiding ontploft was.'
    In shock komen inwoners van Verviers samen aan de belegerde Rue de la Colinne, waar drie vermoedelijke terroristen werden neergeschoten, van wie twee met dodelijke afloop.    ...
    En zo is Verviers plotseling veranderd een belegerde stad vol politiecheckpoints. En zonder bussen, vanwege de veiligheid worden die in de garage gehouden. Het stadje met elfduizend inwoners lijkt plots op gelijke voet te staan met miljoenenstad Parijs, waar vorige week zeventien terreurdoden vielen. 'En zijn we een vluchthol voor terroristen uit Syrië', zegt een inwoner hoofdschuddend. Hoewel, de stad kent dankzij een grote instroom van het vlakbij gelegen Luik een zéér bonte bevolking met vele nationaliteiten. 'Met de grootste moskee van het land', zegt de man. 'Maar tot nu hadden we geen idee dat we een hotspot waren in een soort mondiale beschavingsoorlog.'    ...


Red.:   Omdat de West-Europese bevolking tot nu toe systematisch belogen en begdrogen is door haar politieke leiders en de media. Door de elite.

  ...  toch lijkt het dat ergens wel te worden. Bewoners van allochtone origine gaan er met autochtonen in discussie terwijl ze de politiebelegering in het oog houden. De zaak ligt duidelijk moeilijk. 'Ik ben van Turkse origine', zegt Agul Tahir (27). 'Maar ook ik voel me hier niet meer veilig in dit land. Om andere redenen. Na de aanslagen in New York was ik plots een allochtoon. Ik begin steeds meer te geloven dat dit een complot is. Dit is een politieshow. Zo laten ze aan Frankrijk en de rest van de wereld zien hoe ferm België optreedt tegen terreurgespuis.'
    De man krijgt bijval van enkelen maar zijn uitleg wordt weggehoond door anderen.

Breng in rekening dat de media de zaken wat betreft allochtonen en moslims minstens tien keer zo gunstig voorstellen als ze zijn, en je weet dat op een enkele na alle moslims aan de kant van de terroristen staan. De Turk die zich net meer veilig voelt vanwege 9/11 is een volkomen ingekankerde westenhater levende in een volkomen westen-hatende omgeving, want die aanslagen van 9/11 dateren van 2001, toen hij zelf een volle dertien jaren oud was.
    Die enkele goedwillenden zijn echt niet meer te halen uit de gehele groep, die natuurijk, voor de zoveelste keer bewezen, fluks uitgezet moet worden.
    Zelfs bij een klein deel van de "hulpverleners" is het nu doorgedrongen. Maar in hun formuleringen van voorstellen van aanpak, bevestigen ze slechts het probleem. Eerst die bevestigingen:


Uit: De Volkskrant, 26-01-2015, door Leo Pauw, onderwijsontwikkelaar bij Stichting Vreedzaam, Stijn Sieckelinck, docent pedagogiek, UU, en Micha de Winter, hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken, UU

Democratie kun je leren, thuis en op school

Hoe reageert een leraar in het voortgezet onderwijs als tijdens een klassengesprek over de aanslagen in Parijs een groepje leerlingen bij hoog en bij laag volhoudt dat het allemaal een westers complot tegen de islam is?
    Wat doet een docent van groep 7 die tijdens een Facebookproject ontdekt dat een aantal kinderen IS-onthoofdingsfilmpjes aan het 'liken' is? Hoe reageert een leraar in het voortgezet onderwijs als tijdens een klassengesprek over de aanslagen in Parijs een groepje leerlingen bij hoog en bij laag volhoudt dat het allemaal een westers complot tegen de islam is? Het zijn échte kwesties die momenteel op veel scholen aan de orde van de dag zijn, en die - net als in 2004 na de moord op Theo van Gogh - veel emoties en handelingsverlegenheid oproepen.    ...
    In sommige wijken in ons land wordt de school door kinderen gezien als vertegenwoordiger van 'het Westen', als een 'vijand' van de islam. Hoewel er natuurlijk positieve uitzonderingen zijn, voeren docenten op veel scholen geen gesprekken meer met hun leerlingen (of hun ouders) over deze gevoelige onderwerpen. Leerkrachten vertellen ons dat ze geen raad weten met het 'liken' van onthoofdingsvideo's, complottheorieën of soms zelfs verwensingen die leerlingen uitspreken ('de juf moet ook dood, want zij is geen goede moslim').
    Vlak na de aanslagen in Parijs voerde een leerkracht op een basisschool een gesprek met zijn voornamelijk islamitische leerlingen. Een meisje zei dat Charlie Hebdo een racistisch blad is en dat de slachtoffers daarom de aanslag verdienden. 'Ik zou het ook doen', zei ze heel beslist. ...


Red.:    Maar natuurlijk gaat het volgens de hulpverleners goed komen, als je maar hun plannen uitvoert:

  Waar en van wie leren kinderen en jongeren wat het betekent om te leven in een democratie? Waar leren zij ...Waar leren zij ... We hopen natuurlijk dat ouders dit met hun kinderen bespreken, maar welke bijdrage levert de school?
    Het goede nieuws is dat er op veel scholen in Nederland al heel wat aan burgerschapsvorming wordt gedaan. Zelf zijn we als ontwikkelaar en onderzoeker betrokken bij De Vreedzame School, een programma dat op zo'n 650 basisscholen in Nederland is ingevoerd. In alle groepen van de basisschool wordt acht jaar lang elke week geoefend met competenties als conflictoplossing, openstaan voor verschillen, verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap en leren samen besluiten te nemen. Zo leren kinderen al doende wat het betekent om in een democratie te leven.

Flagrante onzin natuurlijk, daar waar het moslims betreft. De winst van "jezelf democratisch voelen" zal nooit het islamitische verlies van "jezelf superieur voelen" kunnen compenseren. En al helemaal niet bij vermoedelijk (deels) blijvende economische achterstanden.
  Het tegengaan van radicalisering vereist een sterk pedagogisch tegenwicht, en dus ook moreel gezag.

Wat geen enkele niet-moslim heeft.
  In een migratiesamenleving wordt dat gezag voor veel jongeren niet meer automatisch door hun ouders vertegenwoordigd ...

Flagrante onzin: de ideeën die ze hebben kunnen daar alleen rijpen door de inprenting in de eerste levensjaren door de ouders. De inprenmting met de islam en bijbehorende achterlijkheden.
  ... en ook niet als vanzelfsprekend door de school.

Flagrante onzin: de school is westers en heeft geen enkel moraal gezag. Zie de voorbeelden boven.
  ... scholen worden door sommigen als vertegenwoordiger van het perverse Westen gezien.

Flagrante onzin: scholen worden door allemáál als vertegenwoordiger van het perverse Westen gezien. De uitzonderingen zijn dusdanig zeldzaam dat ze noemen een pervertering van de waarheid is.
    Waarna er nog wat hulpverleners-vrome-wensen volgen, maar wie goed heeft gelezen weet dus inmiddels dat dit volkomen onzin is. De confrontatie met de moslims gaat hard worden. Tenzij er een wonder gebeurt.
    Het zoveelste bewijs van de numeriek verhoudingen romdom gematigdheid:


Uit: Telegraaf.nl, 02-02-2015. uitleg of detail

Klappen na ruzie om Charlie Hebdo

Een 20-jarige leerling van een technische school in de Brusselse wijk Anderlecht is vorige week in elkaar geslagen, omdat hij een petitie waarin werd opgeroepen om een geschiedenisdocent te laten ontslaan niet wilde ondertekenen.
    Volgens de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws had de docent gezegd dat de cartoons in Charlie Hebdo geen goede reden zijn om iemand te vermoorden. Een van zijn leerlingen, die al eens had gezegd dat hij de hand van de daders wilde schudden, was het niet met die uitspraak eens en startte de petitie.   ...


Red.:   Waarop een stroom van berichten volgt met als inhoud: "Het is maar een enkeling". Allemaal leugens:

  Achttien leerlingen tekenden de petitie, maar het slachtoffer weigerde.

Dus nummer 1: de democratisch denken zijn een miniem minderheid. En hoe zit met de de tolerantie van de overweldigende meerderheid:
  et gevolg was dat een groep van meer dan tien klasgenoten minutenlang op hem in sloeg met onder meer honkbalknuppels. De jongen ligt nu met zware hoofdwonden in het ziekenhuis.

Hun tolerantie is absoluut nul. En ze zijn van nature gewelddadig.
    Even ook op papier nog een wijdverspreid sprookje ontmantelen:


Uit: De Volkskrant, 03-02-2015.

Syriëgangers niet uit onderklasse

Hoe beter jongeren zijn geïntegreerd, hoe groter de kans dat zij radicaliseren

Marion van San, hoofdonderzoeker Risbo Eramus Universiteit Rotterdam in
De Standaard

Het debat over de beweegredenen van geradicaliseerde jongeren die afreizen naar Syrië of Irak wordt gedomineerd door stereotypen. Westerse jongeren die zich aansluiten bij de gewapende strijd in Syrië zijn lang niet altijd mensen met een lage sociaal-economische status, kanslozen en gefrustreerden. Voor de discriminatie of kansloze positie in onze samenleving die vaak als verklaring wordt gebruikt, bestaat nauwelijks bewijs, betoogt radicaliseringsonderzoeker Marion van San van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
    Van San gaf gisteren voor het Vlaamse parlement haar visie op de Syriëstrijders. Onder de jihadisten bevinden zich wel mensen met een lage sociaal-economische status, schrijft ze, maar die achtergrond kan niet als oorzaak worden aangemerkt. Was dat wel zo dan zouden er veel meer extremisten zijn uit de relatief grote groepen kansarmen.
    De groep die vertrekt is veel diverser. Er zijn voorbeelden bekend van mensen uit hogere klassen, denk aan de aanslagplegers van 9/11, en veel extremisten zijn afkomstig uit de middenklasse.     ...


Red.:   Dikke strepen hieronder. Het komt helemaal overeen met het gezonde verstand. En met de feiten: Mohammed Atta, en de rest van de terroristen van 9/11 kwamen uit de middenklasse.
    Van San ziet ook de helft van de oorzaak:

  Ook de stelling dat radicalisering komt door mislukte integratie klopt niet. Volgens onderzoek richten hier geboren kinderen van immigranten zich juist op de westerse samenleving en doen ze hun best zo goed mogelijk te integreren.

Mat als gevolg dat ze bemerken hoe onoverkomelijk groot het verschil is met hun eigen cultuur. Van San maakt hier foutief van:
  Met als gevolg dat hun maatschappelijke verwachtingen hoog zijn, waarmee de gevoeligheid voor uitsluiting en discriminatie ook groter zijn.

Hetgeen wordt weersproken door het feit dat maatschappelijk geslaagden als die lieden die hier verzameld zijn als "woordvoerders" uitleg of detail zo mogelijk nog rabiater zijn dan de extremisten die daden plegen en die misschien wat minder handig en vocaal zijn in woorden.
    En als om dit te onderstrepen, hebben er een paar die de Volkskrant lezen de koppen bij elkaar gestoken:


De Volkskrant, 21-02-2015, ingezonden brief van Samya Khamlichi, Siham el Baroudi, Omar Zeamari, Amine el Morabit, Khadija Kadrouch-Outmany, Den Haag

Moslimexcuses

Sinds de opkomst van IS en na de aanslag in Parijs is de oproep aan moslims om zich openlijk te distantiëren van dit soort geweld steeds dringender geworden. Waarom is het zo moeilijk om te zeggen dat je je als moslim van dit soort wandaden distantieert? Wij willen dat uitleggen.
    Wij begrijpen de angst van de Nederlandse samenleving voor terrorisme volkomen. Wij delen deze angst. De oproep aan ons, als moslims, hanteert een omgekeerde bewijslast: blijkbaar gaat men er in Nederland niet van uit dat wij, mede-Nederlanders, tegen dit geweld zijn, maar wij moeten dat aantonen door ons massaal uit te spreken.
    Alsof Joden in Nederland wordt gevraagd zich uit te spreken over de wandaden van Israël tegenover de Palestijnse burgers. Alsof de katholieken dat moeten doen over de grootschalige gevallen van kindermisbruik in de kerk. Wij moeten blijkbaar onze onschuld aantonen, en sommigen zelfs onze loyaliteit aan de Nederlandse samenleving. Beseffen jullie wel hoe kwetsend dat is?
    Wij zijn hier geboren en getogen en draaien gewoon mee in deze samenleving. En ja, er zijn moslims onder ons die radicaliseren. Wij maken ons daar net zo veel zorgen over als jullie. Misschien wel meer, want het gaat om ons neefje of broertje. Wij snappen het ook niet en zijn grenzeloos bezorgd.
    Wij hebben daarom alle steun en medeleven nodig die we kunnen krijgen om dit virus in ons midden tegen te gaan. Maar in plaats daarvan krijgen we wantrouwen. Weten jullie wat wij graag zouden willen? Dat wij deel mogen uitmaken van de angst die Nederland in zijn greep houdt. Dat jullie ons toeknikken en zeggen 'Vreselijk, niet?'
    Door alleen van moslims te verlangen zich uit te spreken tegen terreur en moslims bij voorbaat in het verdachtenbankje te plaatsen, los je de problemen met radicalisme namelijk niet op. Integendeel.
    Radicalisme zou je door deze houding tegenover moslims juist kunnen bevorderen. Hier moeten wij gezamenlijk als burgers van Nederland voor waken.


Red.:   Oftewel: alle Nederlanders moeten afstand nemen van alle uitspraken van Geert Wilders en iedere dag hun steun belijden aan moslims, en moslims hoeven op geen enkele manier afstand te nemen van islamitisch geweld. En dit alles na en vanwege de zoveelste aanslagen van moslims op "Nederlanders" in Frankrijk en Denemarken.
    En als jullie dat niet doen, radicaliseren wij ook!
    Het is allemaal jullie schuld, en wij hebben er niets mee te maken!!
    Maar wij blijven hier!!!
    Een paar weerleggingen. Eerst een breifschrijver:


De Volkskrant, 24-02-2015, ingezonden brief van A. Wunderink, Rotterdam

Moslimoproep tegen IS is eervol

Vijf moslims uit Den Haag hebben in de Volkskrant een ingezonden brief ondertekend (U, 21 februari) waarin zij trachten uit te leggen waarom het verkeerd en moeilijk is om van hen te verlangen zich uit te spreken tegen de terreur van het moslimextremisme. In hun brief is sprake van denkfouten.
    Een paar citaten: 'Men gaat er in Nederland niet van uit dat wij tegen dit geweld zijn.' Geen enkele normale Nederlander beweert dat de geïntegreerde Nederlandse moslimbevolking vóór dit geweld is. De Nederlandse samenleving munt uit in respect voor geïntegeerde moslims. Dat blijkt ook uit de belangrijke posities die velen van hen bekleden. Zelfs Wilders benadrukt geen moeite te hebben met vreedzame, welwillende moslims.
    Voorts: 'Wij moeten blijkbaar onze onschuld aantonen.' Geen enkele Nederlander heeft ooit de eis of de wens uitgesproken dat Nederlandse moslims hun onschuld dienen aan te tonen.
    Ten slotte: 'Moslims worden bij voorbaat in het verdomhoekje geplaatst.' Steeds weer dezelfde paranoïde klacht. De betekenis van de oproep aan de moslimgemeenschap om de stem te verheffen tegen moslimterreur ontgaat de briefschrijvers. Die getuigt niet van verdachtmaking, wantrouwen of twijfel aan integriteit. Zo'n oproep is eervol en getuigt van de voorbeeldig geïntegreerde positie die de meeste moslims in Nederand innemen. Juist ómdat het moslims zijn moet deze groep als extra gezaghebbend worden beschouwd. Trouwens, ook al beroept men zich op zijn onschuld, wat is erop tegen om van je verontwaardiging over onverdraaglijk onrecht te getuigen?


Red.:   En nog een weerlegging van het argument "Anderen hoeven/doen het niet":


Uit: De Volkskrant, 14-02-2015, column door Jonathan van het Reve

Militant atheïsme

In Chapel Hill, North Carolina, zijn deze week drie moslims doodgeschoten door een fanatieke atheïst genaamd Craig Hicks. Er was in Amerika best veel aandacht voor deze zaak, maar op sociale media - zelfs in Nederland - vroeg men zich af: wat als de slachtoffers blank waren geweest en de moordenaar islamitisch? Dan zou de wereld toch op zijn kop hebben gestaan? Kijk maar naar Charlie Hebdo, was dat zoveel erger? Zijn moslimlevens soms minder waard?
    Op het eerste gezicht lijkt die verontwaardiging misschien redelijk, maar de vergelijking gaat mank op een nogal fundamenteel punt: dit was geen terreurdaad. Sterker nog, de slachtoffers waren Hicks' buren en volgens de politie ging de ruzie om een parkeerplaats. Hicks stond bekend als de bullebak van de buurt, droeg altijd een pistool en is zonder enige twijfel een onvoorstelbare klootzak, maar er is geen enkel bewijs dat zijn actie ideologisch geïnspireerd was.
    ... maar gezien de massale gretigheid waarmee de moord nu in de schoenen van 'het atheïsme' wordt geschoven, kan ik het toch niet laten.
Laten we dus even aannemen dat atheïsme wel degelijk een belangrijke rol heeft gespeeld. Is dat voldoende reden om, zoals nu gebeurt, van andere atheïsten te vragen zich van Craig Hicks te distantiëren?
    Het probleem met zo'n verzoek is de suggestie dat atheïsme een geloof is, met een centrale leer die alle atheïsten erkennen. Terwijl het enige wat atheïsten bindt, de opvatting is dat er geen god bestaat - en dat is net zomin een geloof als dat 'niet-hockey' een sport is.  ...
    Nou ja, vooruit. Om nog even advocaat van de gelovige te spelen: er zijn boeken die door veel atheïsten worden gelezen en die dus invloedrijk zijn. Het werk van Richard Dawkins bijvoorbeeld, of dat van Christopher Hitchens. Die laatste was pro-Irak-oorlog, daar neem ik bij dezen afstand van, maar geen van deze antiprofeten schrijft ergens dat mensen vanwege hun geloof moeten worden gestraft of gedood. En als blijkt dat Craig Hicks toch zo'n militant-atheïstische passage heeft gevonden? Dan zal ik, als atheïst, de auteur vervloeken om zijn achterlijke ideeën en het betreffende boek in de fik te steken.


Red.:   Zo simpel is dat nu: afstand nemen. Dus waarom doen de zogenaamd gematigde moslims dit niet? Simpel (en meestal is de wereld simpel): Omdat er geen afstand is.
    Waarvan nogmaals een bevestiging:


Uit: De Volkskrant, 19-02-2015, door Abdellatif Chehdaoui

De islam en IS

Ik heb mij als moslim ontzettend kwaad gemaakt. Het wordt langzamerhand tijd dat er binnen de islamitische gemeenschap ook leiders opstaan die met deze materie weten om te gaan, want dit probleem los je niet alleen op met onderwijs en banen. Het moet bij de bron worden aangepakt.

Burgemeester Aboutaleb heeft In het Witte Huls gesproken over ex-tremisme. Volgens Abdellatif Chehdaoui, directeur van bureau Emarkus, had Aboutaleb moeten pleiten voor herziening van de Koran.


Aboutaleb durft de consequentie uit zijn laatste zin niet te trekken. Als intellectuele moslim ben je in staat om de Koran te lezen en te verstaan. Aboutaleb durft niet te zeggen dat IS niets anders doet dan wat de Koran van elke moslim eist. Zo roept de Koran op tot geweld.


In dit vers staat dat dat zij die sterven voor de zaak van God, jihadisten bijvoorbeeld, niet doodgaan. Er staan veel van zulke teksten in de Koran. Ik weet het omdat ik vaak de Koran heb gereciteerd in verschillende moskeeën. De gewelddadige stukken wilde ik nooit reciteren als puber. ...
    Aboutaleb roept als belijdend moslim de moslimgemeenschap en de elite op in actie te komen. Het is jammer dat hij de islamitische elite niet heeft opgeroepen om de Koran te herzien. Dat durft hij niet te doen of hij heeft de Koran niet gelezen.
    Het grootste probleem is dat de moslims in Europa niet in staat zijn om de Koran te snappen. Voor vele moslims is het het heilige boek. Maar het spreekt de taal uit het tijdperk der onwetendheid (jahiliyya) en niet de taal van nu.
    Burgemeester Aboutaleb ... zijn invloed is beperkt. Moslims die sympathiseren met IS vertellen dat ze moeten oprotten is ook geen oplossing. De oplossing ligt on Europa met het begin maken met het herzien van de Koran. ...
    ... ik ben niet blij met hem. Hij had een mooie kans om aandacht op herziening van de Koran te zichten. Als ik Aboutaleb was, had ik gezegd:'Ik ben een moslim maar ik geloof niet in de Koran, want dat boek kan ik in deze vorm niet lezen en goed begrijpen.' Dan introduceer je een nieuwe manier van moslim-zijn. En zo zet je moslims aan het denken. ...


Red.:   De auteur denkt daar veel te makkelijk over. Want kijk maar wat hiertussen stond en even uit de citaten is weggelaten:
  De gewelddadige stukken wilde ik nooit reciteren als puber. Ik ben nu ex-moslim. 

Of in de woorden van Geert Wilders: "Als je de gewelddadige teksten er uit haalt, houd je een boekje over met de omvang van de Donald Duck". En dat beseffen de moslims onbewust ook, en dat is een stap die ze nooit en te nimmer zullen nemen, als groep. En vandaar dat ze hun gewelddadige medemoslims blijven steunen: het alternatief is net als Abdellatif Chehdaoui een ex-moslim worden.
    En nog een weerlegging van de vier gewone moslims:


De Volkskrant, 24-02-2015, ingezonden brief van A. Vunderink, Rotterdam

Moslimoproep tegen IS is eervol

Vijf moslims uit Den Haag hebben in de Volkskrant een ingezonden brief ondertekend (U, 21 februari) waarin zij trachten uit te leggen waarom het verkeerd en moeilijk is om van hen te verlangen zich uit te spreken tegen de terreur van het moslimextremisme. In hun brief is sprake van denkfouten.
    Een paar citaten: 'Men gaat er in Nederland niet van uit dat wij tegen dit geweld zijn.' Geen enkele normale Nederlander beweert dat de geïntegreerde Nederlandse moslimbevolking vóór dit geweld is. De Nederlandse samenleving munt uit in respect voor geïntegeerde moslims. Dat blijkt ook uit de belangrijke posities die velen van hen bekleden. Zelfs Wilders benadrukt geen moeite te hebben met vreedzame, welwillende moslims.
    Voorts: 'Wij moeten blijkbaar onze onschuld aantonen.' Geen enkele Nederlander heeft ooit de eis of de wens uitgesproken dat Nederlandse moslims hun onschuld dienen aan te tonen.
    Ten slotte: 'Moslims worden bij voorbaat in het verdomhoekje geplaatst.' Steeds weer dezelfde paranoïde klacht. De betekenis van de oproep aan de moslimgemeenschap om de stem te verheffen tegen moslimterreur ontgaat de briefschrijvers. Die getuigt niet van verdachtmaking, wantrouwen of twijfel aan integriteit. Zo'n oproep is eervol en getuigt van de voorbeeldig geïntegreerde positie die de meeste moslims in Nederand innemen. Juist ómdat het moslims zijn moet deze groep als extra gezaghebbend worden beschouwd. Trouwens, ook al beroept men zich op zijn onschuld, wat is erop tegen om van je verontwaardiging over onverdraaglijk onrecht te getuigen?


Red.:   Volgens de Engelstalige uitdrukking: "Hook, line,and sinker..."
    En ze zijn het bijna allemaal:


Uit: De Volkskrant, 06-03-2015, column door Elma Drayer

Huismoslims en excuusallochtoontjes

...    ... Abjecte opvattingen bestrijd je door er vol tegenin te gaan.
    Toegegeven, gemakkelijk is dat niet. Vraag maar aan politici als de Rotterdamse PvdA-burgemeester Ahmed Aboutaleb, aan PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch, aan CDA'er Ibrahim Wijbenga. Dit trio behoort tot de weinige moslims die zich openlijk uitspreken tegen het radicaal-islamitische ideeënpakket.
    Zo grijpen de beide Ahmeds elke gelegenheid aan om hun geloofsgenoten te wijzen op de zegeningen van het Westen en de verderfelijke kanten van het salafisme. En Ibrahim Wijbenga hekelde donderdag nog in dagblad Trouw de reactie van de gevestigde moslimorganisaties op de opkomst van IS. Slechts een minderheid van de imams, schreef hij, spreekt zich uit. 'En dan nog vaak in verhullende, met veel theologische termen doorspekte verklaringen waarmee je vaak alle kanten uit kan.'
    Ahmed Aboutaleb, Ahmed Marcouch en Ibrahim Wijbenga weten waarover ze spreken, zou je zeggen. Maar tik hun namen in op Twitter of sla een kwartiertje aan het googelen en de beschimpingen vliegen je om de oren. Favoriete termen: 'huismoslims' en 'excuusallochtoontjes'. Nieuwste typering: 'basja' ofwel hielenlikker. Selçuk Öztürk, tegenwoordig Kamerlid voor Denk, was geloof ik erg trots op zijn vondst.    ...


Red.:   Voor die Öztürk is in de media stevig reclame gemaakt, toen hij zijn radicale moslimpartijtje heeft opgericht. Hij is een gore vijfde-colonnist. En de rest is dus soortgelijk gajes. Met doodenkele uitzonderingen.
    Ach, heeft u nog behoefte aan cijfers ...?


Uit: GeenStijl.nl, 26-03-2015, door Spartacus uitleg of detail

Wetenschap: 55% hoofddoekjes is fundamentaliste

Ruud Koopmans, 's lands rogue academic, trapt weer eens een heilig huisje aan stukken. Ditmaal in ... Opzij. "Als tolerante Nederlanders zijn we geneigd te denken dat de sluier een onschuldig lapje stof is. Dat klopt niet. 55 procent van de stellen waarvan de vrouw een hoofddoek draagt, is fundamentalistisch," aldus Ruud K. ... [hij, red.] stelt vervolgens: "De hoofddoekdragers geven op andere vlakken ook vijandigere antwoorden. Op de stelling 'Joden zijn niet te vertrouwen' antwoordt 54 procent van de mannen met een gesluierde vrouw bevestigend, tegenover 26 procent zonder gesluierde vrouw. Liefhebbers van de hoofddoek zijn vaker homohaters en staan vijandiger tegenover het Westen. Ook als je corrigeert voor leeftijd en opleidingsniveau, zie je dat de hoofddoek gepaard gaat met fundamentalisme, een vijandigere houding en meer antisemitisme." Over het effect van hoofddoekjes op de kansen op arbeidsmarkt laat R.K. ook weinig in het midden: hoofddoekje=significantminderkansopwerk. De conclusie luidt dat 55% van de hoofddoekjes een fundamentaliste is, en 45% niet. 55% kopvod, 45% hoofddoek. ...


Red.:   Of ook wel: 55 procent is openlijk extremist, de rest is het in het verborgene.
    Wat is Nederland toch een supertolerant land dat het deze mensen in ons land laat leven ... Overduidelijk veel en veel te tolerant ...
    En nog meer grappige feiten:


Uit: Volkskrant.nl, 27-03-2015, ANP, redactie

Moskeeën geven naam financiers niet prijs

Nederland heeft geen idee door welke buitenlandse geldschieters de moskeeën in ons land worden gefinancierd. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer, schrijft het AD. Moskeeën zijn niet bereid om openheid van zaken te geven.
    'Niet alle buitenlandse financiering is problematisch', stelt ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers. 'Maar wel als het om salafistische stromingen gaat. Ik maak me zorgen dat zij radicalisering van Nederlandse moslims stimuleren.' ...


Red.:   En de enige reden voor geheimzinnigheid is dat het om extremistische stromingen gaat. Oftewel: ook de zich zo als "gematigd" voordoende moskeeën ("De radicalisering vindt plaats op en door het internet") zitten vol met een extremistische en radicaliserende vijfde colonne. Geheel in lijn met het hoofddoeken-onderzoek: wat islam toont, is openlijk extremist. De rest is vermoedelijk stiekem extremist.
    Voor de volledigheid nog een aantal:


Uit: De Volkskrant, 03-04-2015, van de buitenlandredactie

Forse stijging jihadi's

Ruim 25 duizend buitenlandse strijders hebben zich volgens een rapport van de Verenigde Naties aangesloten bij jihadistische groeperingen, zoals Al Qa'ida en Islamitische Staat. Vooral het afgelopen jaar is hun aantal sterk toegenomen. Sinds medio 2014 is het aantal buitenlandse jihadisten volgens het rapport met 71 procent gestegen.    ...


Red.:   En dat is dus het minimumaantal. Het zal vermoedelijk veel meer zijn.
    Kijk er eens ... Het lelijke beest is in zijn volle omvang naar buiten gelokt. Aanleiding: de dood van Arubaan Mitch Henriquez, die stoer wilde doen tijdens een muziekfestival en riep tegen agenten dat hij een pistool had gevolgd door wat beledigingen (de eerste vijf dagen verzwegen door de Volkskrant). Waaroip vijf man op de beest van een kerel sprongen om hem in toom te houden, waarbij hij stikte vanwege de heftigheid van zijn verzet. Waarop de Nederlandse linkshufterige racisme-jagers van de media (de Volkskrant, NOS Journaals, Joop.nl en de PC-rest vermoedelijk ook) natuurlijk onmiddellijk riepen dat het racisme was (even vergetende dat één van de agenten in de eerste woordenwisseling ook een Arubaan was). En dat het racisme alleen bij henzelf school want als dader/slachtoffer een Nederlander was geweest had er geen haan naar gekraaid. En wat de Marokkaanse vijfde colonne (geholpen door wat andere groepen die Nederland haten) meteen als goede aanleiding zag voor brandstichtingen en plunderingen. Hier legt één van hen het uit (verslaggever Maarten Zeegers is iemand die al langere tijd in de wijk woont en daar zeer politiek-correct over schrijft):


Uit: De Volkskrant, 03-07-2015, van verslaggever  Maarten Zeegers

'Dit is beter dan een festival, toch?'

Nacht na nacht staan relschoppers en politie tegenover elkaar in de Haagse Schilderswijk. Het is de verzamelplaats van woede, met dank aan het verleden, whatsapp en de ramadan. 'Ze komen uit Voorburg, Leidschendam.'Red.:   Dat laatste is natuurlijk ter verdediging van de Schilderswijk die er terecht van beschuldigd is door Trouw-journalist Perdiep Ramesar een shariawijk te zijn die daarom ontslagen werd en waarna men hardnekkig probeert de Schilderswijk in een gunstig daglicht te plaatsen
    Vandaar dus dus dat over die instroom van buiten
    Voor het betoog dat we hier te maken hebben met een vijfde colonne van hetzelfde soort beesten dat huishoudt in het Midden-Oosten is dat natuurlijk niet van belang. Net natuurlijk als dat ze het niet allemaal zijn. Dat zijn ze in het Midden-Oosten ook niet, en toch ligt dat in puin.
    Even wat couleur locale:

  Het is half drie in de vroege donderdagochtend. Op het Vaillantplein is het één grote chaos. Bushokjes zijn gesloopt en de ramen van het Theater de Vaillant zijn ingeslagen. De inboedel ligt op straat en de grote zwarte pianovleugel gebroken op zijn rug. De stemming op het plein is opperbest. De politie heeft zich zojuist teruggetrokken naar het Hobbemaplein en de jongens voelen dat ze gewonnen hebben. Ze juichen, toeteren en gooien vuurwerk. 

Even voorstellen:
  Op het plein staan een man of driehonderd. Driekwart daarvan is Marokkaans. De rest is Turks, Surinaams of Antilliaans. ...
    Een Marokkaan die op zijn scooter zit zegt dat hij hoopt dat dit schouwspel nog een paar maanden voortduurt. Hij komt niet uit de Schilderswijk, net als veel van zijn collega-relschoppers. ...
    'Ze komen uit Voorburg, Leidschendam, weet ik veel sahbi. Straks komt dit allemaal op internet en tv. Dus morgen komen er nog veel meer uit het hele land. Dit is beter dan een festival, ja toch', zegt de Marokkaan met de scooter.  

De verslaggever legt het eerst even uit:
  Toch werkt de Ramadan als een katalysator. Overdag liggen de jongeren in bed, waardoor ze 's nachts extra actief zijn. Als je dan niets te doen hebt, dan kun je net zo goed mee gaan rellen.

Juist ja ... Niets te doen? Ga rellen! Volgens de Volkskrant.
  Werkeloosheid onder allochtone jongeren is in deze wijk schrikbarend hoog.

Juist ja ... Werkloos: steek je wijk in de brand (dat "je" wordt zometeen uitgelegd).
  De schatting ligt op 60 procent.

Bijna allemaal diplomaloze schoolverlaters die te beroerd zijn om te gaan werken in het aanpalende Westland want aan werken hebben ze een beroerdje dood tenzij het een makkelijk baantje is met ruime betaling. Iets even lucratiefs als criminaliteit of drugshandel.
    Maar de Volkskrant ligt natuurlijk dat tezamen met het gajes zelf ...
  Voor het jongste broertje van de man op de scooter geldt hetzelfde verhaal. Hoewel die een HBO diploma op zak heeft, kan hij al meer dan een jaar geen werk vinden. 'En zo zijn er niet twee, drie of vier, maar honderden' zegt hij.  ...

... ze allemaal een HBO-diploma hebben.
    En dan komt de aap uit de mouw:
  Dan draait hij zich om naar een Nederlandse man met korte broek die met hand aan de fiets op een afstandje stond mee te luisteren met zijn gesprek met de politie. 'Liep je me nou net uit te dagen, vieze kankerhond', blaft hij.
    De Nederlander wiebelt wat onzeker heen en weer. In het bijzijn van de agenten had hij gezegd dat de relschoppers zelf ook racistische motieven hadden. 'Je moet gewoon niet zo bijdehand lopen doen, vuile kankerlijer', dreigt de Marokkaan. 'Rot op naar je eigen land dan.'
    'Dit is mijn land.'
    'Nee, vieze kankerjood. Dit hier is ons land. Oprotten naar Scheveningen.'
    'Maar ik kom helemaal niet uit Scheveningen.'
    'Kom mee om die hoek dan, dan zal ik je nog eens wat laten zien, vieze racist.'
    'Ik ben geen racist', bibbert de man.
    'Oprotten naar Scheveningen, vieze kankerhond. Dit is onze wijk.'

Daar heb je het: zo veel keer is hier betoogt dat ze allemaal uitgezet moeten want het is de hele kolonie die dit soort gajes kweekt. Men luistert niet. Nu branden ze een enkele Haagse wijk af. Maar luister nu nog niet, en het wordt veel meer.
    En overigens: het gajes ziet het dus al als "eigen wijk".
    Dus gewoon uitzetten is nauwelijks nog genoeg.  Kijk maar:
  De man op de scooter heeft de afgelopen drie nachten de tijd van zijn leven gehad. De vernielingen, die horen er gewoon bij zegt hij. Toch is het slopen selectief. 'Winkels en portieken worden met rust gelaten', legt hij uit. 'Maar alles wat van de staat is mag kapot. Bushaltes, het theater, de ING. Gewoon alles slopen.'
    Het is volgens hem de enige manier. 'Praten lost niets op. Ze luisteren toch niet. Eens een blanke blijft altijd een blanke. We moeten opkomen voor onze rechten. Anders wordt het hier net een tweede Amerika.'

Flink erop los ranselen is eigenlijk ook al noodzakelijk, als compensatie voor de gore beledigingen, overlast en criminaliteit die ze al veertig jaren verspreiden.
    De Volkskrant legt nog even uit dat er geen alternatief is:
  Achter het geweld schuilt veel meer dan de dood van Mitch Henriquez alleen. Een totaal gevoel van marginalisatie, uitsluiting, ongelijke behandeling en een veel dieper gevoel dat allochtonen eigenlijk helemaal niet welkom zijn in Nederland.

Allemaal zaken die de schuld zijn van de Volkskrant en de rest van media, bestuur en elite in het algemeen. Want wat er aan de hand is dat ze achterlijk zijn en daardoor niet mee kunnen komen maar dat durft niemand te zeggen en men zegt zelfs dat ze gelijkwaardig zijn en er helemaal bijhoren. Volkomen in tegenspraak met de generieke achterlijkheid. Mede opgestookt door hun kleine "intellectuele" minderheid.
    Een aspect dat tot nu toe volkomen wordt doodgezwegen:


Uit: Elsevier.nl, 24-07-2015, column door Afshin Ellian

De islamitische intolerantie verhuist naar de Europese steden

In de islamitische landen in het Midden-Oosten worden de minderheden bedreigd met uitroeiing. Wat in de asielzoekerscentra gebeurt, is gewoon de voortzetting van de Midden-Oosterse islamitische cultuur en traditie: dreigend, intimiderend en soms gewelddadig.


...    Links wil het niet horen, maar ik zeg het toch: de islamitische meerderheid heeft nog nooit van tolerantie gehoord. Anders zouden de soennieten zich in Syrië niet massaal aansluiten bij radicale moslims, terwijl de sjiieten zich hebben aangesloten bij andere radicale moslims uit Iran en Libanon. Het spijt me, maar dit is de werkelijkheid.
    Toen oorlogsvluchtelingen uit Syrië in Europa aankwamen, waren er zorgen: zouden radicale moslims van de gelegenheid gebruikmaken om met deze stroom naar ons continent te komen? Er is niemand die hier een vijfde colonne van islamitische terroristen wil hebben. Maar ook al wil niemand dat, het kan nog altijd gebeuren.
    Radio 1 besteedde een week geleden aandacht aan de relatie tussen de islamitische meerderheid en christelijke minderheid in een aantal asielzoekerscentra. Dat gaat niet al te best.
    In de meeste asielzoekerscentra bestaat de meerderheid uit moslims. Ze komen uit diverse islamitische landen, maar toch vooral uit Syrië. Het gaat voornamelijk om soennieten. De Alevieten vechten immers aan de zijde van de Syrische president Bashar al-Assad. Daardoor lijkt nu ook een Nederlands asielzoekerscentrum op een doorsnee islamitisch land. U kunt wel raden hoe de islamitische meerderheid in de Nederlandse asielzoekerscentra om gaat met minderheden.
    Volgens NRC-Handelsblad nam de intimidatie van fundamentalisten in ramadan in het bijzonder toe: Christenen in asielzoekerscentra klagen over intimidaties door medebewoners met een islamitische achtergrond.
    Syrische christenen vertelden de krant over incidenten waarbij moslims gedeelde ruimtes in verschillende centra in gebruik nemen om te bidden.
    Ook spraken ze over individuele conflicten die escaleren tot een handgemeen tussen christelijke en islamitische asielzoekers. In Dronten moest de politie eraan te pas komen om 'een massaal gevecht' tussen Syrische moslims en Christenen uit Eritrea te beëindigen. Er klonk 'Allahu Akbar'.    ...
    Wat in de asielzoekerscentra gebeurt, is gewoon de voortzetting van de Midden-Oosterse islamitische cultuur en traditie in Europa: dreigend, intimiderend en soms gewelddadig. Er is zelfs iemand die al is ondergedoken. Is dat niet ironisch?
    Een christelijke vluchteling ontvlucht de gewelddadige islamisten, maar ook in het tolerante Nederland moet hij vrezen voor de fundamentalistische moslims. Van profeet Mohammed hebben ze geleerd te intimideren en daarbij een beetje geweld gebruiken tot ze machtig genoeg zijn.
    Een moslimfundamentalist eist altijd de ruimte op voor gebed, voor de gebedsoproep, voor een grote moskee, voor halal-eten, voor het dragen van een hoofddoek en het respect voor de profeet. In Budel, in Gilze-Rijen, dan wel in Bagdad, in Teheran, of in Raqqa blijft een moslimfundamentalist een ernstige dreiging voor andersdenkenden.
    Welke bijdrage gaat dit soort oorlogsvluchtelingen leveren aan Nederland? We laten de mensenrechtenschenders in naam van mensheid toe. Dit draagt bij aan de vorming van een intolerant blok. Als deze lieden in de samenleving worden losgelaten, moeten andersdenkenden, andersgelovigen, ongelovigen, cartoonisten, homo's, islamcritici en afvalligen voor hun leven vrezen.
    De vijfde colonne van intolerantie en terrorisme verhuist naar de Europese steden. Terwijl de regering het jihadisme wil bestrijden, kunnen deze radicale moslims ongehinderd als oorlogsvluchteling Europa binnenkomen. Het is echt dweilen met de kraan open.


Red.:   Amen.
    Kijk maar: het terroriseren gaat van de bezette buitenwijken naar het centrum:


Uit: De Volkskrant, 06-08-2015, ANP

Venray pakt lastige jeugd aan na overlast

Burgemeester Hans Gilissen van Venray heeft per vandaag een samenscholingsverbod afgekondigd voor een deel van het centrum. Hij doet dat na aanhoudende klachten van ondernemers en bewoners over ordeverstorende jongeren.Volgens de gemeente intimideren en bedreigen de jongeren bewoners, winkeliers en bezoekers in het centrum. ...


Red.:   Tijd voor razzia's en onmiddelijke uitzetting.
    Weer naar het westen van het land (natuurlijk via GeenStijl uitleg of detail ):


Uit: regio15.nl, 01-09-2015. uitleg of detail
   
Buurtbewoners hinderen aanhouding relschopper

De politie hield maandagmiddag 31 augustus omstreeks 16.00 uur een 14-jarige Hagenaar aan die betrokken was bij de ongeregeldheden afgelopen zomer in de Schilderswijk.
    De verdachte verzette zich hevig en kreeg bijval vanuit de wijk. ...


Red.:   Moslim of neger, dus. De paar bij de rellen actieve blanken waren van de soort AFA, "links"-fascisten die verspreid over het land in hun eentje wonen.
  De identiteit van de 14-jarige relschopper was bij de politie bekend nadat de verdachte herkend was op beelden die eerder vrijgegeven waren. Hierop hielden agenten bij het zien van de verdachte hem aan op de Delftselaan. De jongen verzette zich hevig tegen zijn aanhouding. De Hagenaar kreeg bijval van een groep jongeren uit de wijk. Eén 14-jarige Hagenaar trapte de deur van de politieauto dicht toen het been van de agent er nog tussen zat. Ook beledigde en bedreigde hij agenten. De jongen is aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Nederlandhatend gajes dat collectief het land uitgezet moet worden, voordat ze er zoveel gefokt hebben dat ze dat helemaal gaan afbranden.
    Het kan niet duidelijker dan dit:


Uit: De Volkskrant, 04-09-2015, door Natalie Righton

Overlopers uit het leger, het was te verwchten

... het overlopen van een Nederlandse luchtmachtmilitair naar terreurgroep Islamitische Staat (IS). ... ervaringen in andere westerse landen leren dat dit niet de laatste keer zal zijn. Meer overlopers zullen volgen. ...


... de desertie van de 26-jarige sergeant naar IS die donderdag bekend werd gemaakt. Maar toch: het was te verwachten. Tientallen westerse militairen deserteerden de afgelopen maanden om mee te vechten met IS in Syrië of Irak.
    De 26-jarige Nederlandse sergeant van de luchtmacht, die vermoedelijk afkomstig is van vliegbasis Gilze-Rijen, is voorgegaan door de ex-landmachtmilitair Salih Yilmaz (27). Hij werd vorige week nog op de terrorismelijst gezet.    ...
    Door alle overlopers wordt de kans steeds groter dat binnenkort een terreuraanslag of oorlogsmisdaad wordt gepleegd door een persoon die een militaire opleiding heeft gevolgd bij een westerse krijgsmacht.    ...
    Het loyaliteitsprobleem is al decennia bekend bij Defensie. In de jaren negentig speelde de discussie al wat er zou gebeuren als Nederlandse moslim-militairen die op de Balkan meededen aan een VN-vredesmacht actie zouden moeten ondernemen tegen geloofsgenoten. De Wijk: 'Ik vroeg wat ze zouden doen, waarop een flink aantal zei: daar gaan we niet aan meewerken.'    ...


Red.:   Oftewel: ze zijn collectief een dusdnig groot risico, dat er slechts één logische conclusie is: collectief uit deze positie halen.
    Nogmaals een bevestiging:


De Volkskrant, 15-09-2015, ingezonden brief van Rosa van der Wieken-De Leeuw, Amsterdam

Saoedi-Arabië

Laten we helder houden dat de afzichtelijke burgeroorlog in Syrië voor een belangrijk deel wordt gefinancierd door Saoedi-Arabië, waarmee ze medeverantwoordelijk zijn voor de enorme vluchtelingenstromen uit Syrië
    We weten dat Saoedi-Arabië al decennia de islamistische terreur financiert. Er zijn weinig mensen die daaraan twijfelen, ook al omdat Saoedi-Arabië er geen geheim van maakt. Het strookt namelijk geheel met hun wahabistische versie van de islam om die op alle manieren te willen verbreiden.
    Laten we helder houden dat de afzichtelijke burgeroorlog in Syrië voor een belangrijk deel wordt gefinancierd door Saoedi-Arabië, waarmee ze medeverantwoordelijk zijn voor de enorme vluchtelingenstromen uit Syrië. Vervolgens laat Saoedi-Arabië tot ieders verbazing weten - met allemaal vage smoesjes - geen Syrische vluchtelingen op te nemen. Waarmee de stroom vluchtelingen geen alternatief heeft dan op te trekken naar Europa. De vluchtelingen denken dat ze gered zijn als ze in het Westen aankomen, maar de realiteit zal hard en ontluisterend zijn, zoals het leven van de meeste vluchtelingen.
    En dan biedt Saoedi-Arabië aan om - let wel - 200 moskeeën te financieren in Europa. Er zijn zeker niet genoeg imams om die moskeeën te bemannen dus die zullen worden meegeleverd. En ik vermoed dat daar het genereuze wahabisme zal worden verkondigd. Als ze vanuit die moskeeën ook nog 'humanitaire hulp' financieren, is de geweldloze jihad een feit.
    Ik kan me niet voorstellen dat het allemaal zo voorzien is in het wahabistische hoofdkwartier, maar ik denk wel dat toen de vluchtelingenstromen eenmaal op gang kwamen een slimmerik deze mogelijkheid heeft geadviseerd aan de beleidsmakers. Een briljante combinatie van geen vluchtelingen naar Riad en veel extreme islam in Europa.


Red.:   Alle moslims zijn strijders voor de verovering van de wereld voor de islam.
    De kerel genaamd Salaheddine maakte een paar jaar terug veel rumoer van de Nederlandhaat soort, maar is wat rustiger geworden. Hier toont hij zich een goede moslim, even iets vergetend:


Uit: De Volkskrant, 17-09-2015, door Robert Vuijsje

Man van 32 miljoen

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Robert Vuijsje onderzoekt het in een reeks interviews. Comedian Salaheddine (35): 'De televisie is een wittemanswereld.'Red.:    Maar hier is weer een mooi staaltje: hij wil Nederlanders van de televisie en vervangen door moslims. Echt kalifaat-denken. En hij doet nog een onvoorzichtige uitspraak:
  De televisie is een wittemanswereld. ... En ze zien niet in dat wij ook televisie kijken en met meer dan een miljoen mensen zijn.

Juist ja ... "Wij", de aanhangers van het kalifaat, zijn al met een miljoen. Dat nadert de kritische limiet: rond de 10 procent neemt het risico op islamatische opstand en burgeroorlog toe van matig tot zeer groot .
    De weerzinwekkendheid van de opmerking bleef niet geheel onopgemerkt:


De Volkskrant, 19-09-2015, ingezonden brief van T. Goedings, Amsterdam

Meer dan een miljoen

In het interview met Robert Vuijsje zegt Salaheddine Benchikhi dat 'wij met meer dan een miljoen mensen zijn'. Daarin vergist hij zich. Wij zijn hier met ruim 16 miljoen mensen, en daar is hij er één van.


Red.:   Maar de Volkskrant zal het nooit bemerken, want die staat, hier vertegenwoordigd door een oud-testamentische medewerker, zo sterk aan de kant van semieten, Turken, negers, enzovoort, dat ze raszuivere gevallen van anti-Nederlands racisme en Nederlandhaat niet zullen opmerken zelfs als ze er over doodvallen.
   Nog even een bevestiging dat het één grote kolonie is: van uitgaansterrorist tot knuffelmarokkaan:


Uit: Telegraaf.nl, 28-12-2015. uitleg of detail

Badr Hari uit eten met Ali B in Dubai

Badr Hari is in Dubai, net als de vakantie vierende Ali B. De 'vrienden', zoals Badr het noemt, hebben daar samen sushi gegeten.


Dat is te zien op een foto die de kickbokser op Instagram deelt van een tafel waar restjes sushi op liggen. "Dinner with friends", schrijft Badr, die er zelfs een hartje bij plaatst. De man in het midden van de foto zou een sportconsultant zijn.    ...


Red.:   En dat (die Ali B.) zal de volgende keer weer staan zweren dat hij Nederlander is ...
     En allmaal (potentieel) levensgevaarlijk, ook degenn die normaal lijken:


Uit: De Volkskrant, 09-01-2016, van verslaggever Jurriaan Nolles

Reportage | Boksen in Molenbeek, broedplaats van terreur

Ongewapend vechten tegen radicalisering

Een van de verdachten van de aanslagen in Parijs trainde op een boksschool in Molenbeek. Die moest jongens juist in het gareel houden.


Dat Ahmed Dahmani zou zijn geradicaliseerd, kunnen ze in de boksschool nauwelijks geloven. Hij trainde zelfs met mij, vertelt de Vlaamse Marjan Verachtert. Boksen met een vrouw, dat is toch niet echt iets voor een fundamentalist, zegt ze. Ze ziet hem nog staan, die lange Marokkaanse jongen. Hij gaf haar tips om door zijn dekking te komen. ...


Red.:   Levensgevaarlijk. Allemaal.
    Kijk maar hoe veel topexperts er nodig zijn om alleen al het verschijnsel te bestuderen:

Uit: De Volkskrant, 11-01-2016, van verslaggeefster Natalie Righton

220 experts op zoek naar strategie tegen terrorisme

In Den Haag begint vandaag de eerste grote internationale top over het voorkomen van nieuwe terreuraanslagen à la 'Parijs'. 220 terreurexperts verzamelen zich in het hoofdkwartier van Europol. Onder leiding van minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken zullen zij spreken over antiradicaliseringsprogramma's en het tegenwerken van terroristen die al met concrete aanslagplannen rondlopen.    ...

 

Red.:   Allemaal landverraders. Ze weten allemaal, dat er maar één ding gaat werken bij dit soort lui: remigratie. Om te beginnen alle moslims die niet werken of scholing volgen, de nationliteit ontnemen, met behoud van een uitreisvisum. Opneemlanden: de hele Arabische werld.   
   Turken zijn geen Arabieren. Maar minstens net zo gevaarlijk:


Uit: De Volkskrant, 10-03-2016, door Betsy Udink

Erdogan heeft Gülen verbrijzeld

Erdogan heeft zijn vroegere maatje Fethullah Gülen definitief van het politieke toneel verwijderd.


Het regime van president Erdogan heeft Zaman, 'de Tijd', een van de grootste Turkse kranten, in een juridische coup verbrijzeld. ... Het is ook een van de laatste fases van de strijd om de macht tussen twee islamitische groeperingen in Turkije. ...
    Zaman behoorde tot het wereldwijde netwerk van bedrijven, onderwijsinstellingen en banken van de islamitische broederschap van Fethullah Gülen. Ook in Nederland is de beweging actief. Zelf verblijft Gülen met zijn entourage in de VS, waarheen hij in de jaren negentig vluchtte. Zijn doel is altijd geweest om de Turkse staat van binnenuit te her-islamiseren. Daartoe is hij decennia geleden begonnen met het oprichten van scholen waar goed onderwijs werd gegeven. Gülen moedigde zijn volgelingen aan geen geld te steken in nieuwe moskeeën maar in nieuwe scholen en studentenflats. Jongens en meisjes woonden er gratis. Daar werden ze geschoold in de beginselen van de broederschap en werd hun een islamitische gedachtengang bijgebracht.
    Gülenisten waren lange tijd als riet dat met de wind meewaait. Gülen sprak zich nooit uit tegen het toen nog geldende verbod op het dragen van hoofddoeken op school of in andere overheidsinstellingen. Belangrijker dan ideologische strijd vond hij de scholing van 'Gouden Generaties'. Gülenisten toonden zich goede ambtenaren en werkten zich op in het onderwijs en bij justitie en politie, met name in de inlichtingendiensten, tot ze daar in de hoogste functies zaten.
    Erdogan en zijn AKP behoren tot een andere islamitische broederschap. Zijn ideaal van een groots, islamitisch Turkije, een wereldmacht, verschilt nauwelijks van het Turkse ideaal van Gülen. Maar beiden willen alleenheerser zijn en alle macht concentreren in de handen van hun volgelingen. ...


Red.:  Twee groepen met hetzelfde doel: onderwerping - "islam". Van de anders- en niet-gelovigen. Turken zijn levensgevaarlijk. Nieuwe Ottomanen die het voorzien hebben op "Armeniërs". In Nederland heeft tweederde gestemd op Erdogan. Vijfde colonne van de ergste soort. 
    "Bij de nieuwe generaties zal het beter gaan'. Je reinste onzin, tot nu toe: bij nieuwere generaties is het tot nu toe slechter gegaan: hoe langer hier, hoe meer haat. Logisch, want hoe langer hier, hoe duidelijker het verschil tussne hun cultuur en de onze. Ook na het laatste beiwjs, de aablsag in  Brissle, was het weer raak: ze vonden het best wel leuk/geschikt. Natuurlijk niet hardop voor de televisie, maar nadat de dochter van een BN'er het had gemeld over haar school, het vroeger ongetwijfeld eerbiedwaardige Berlage Lyceum in Amsteram, laten de beelden het overduidelijk zien: jonge licht- en donker getinte Nederlandheters met uiterst brutale bekken uitleg of detail uitleg of detail (in beide betekenissen).
    En alweer een aanslag (in Brussel), met weer wat meer fall-out - te midden van de nog steeds dikke stroom ontkenningen en wegkijkerij en ook pas aan het eind van het artikel:


Uit: De Volkskrant, 25-03-2016, door Janny Groen

Schreeuwers plegen geen aanslagen

    ... radicaliseringsdeskundige, arabist en islamoloog Halim El Madkouri. ...
    El Madkouri: 'Het is me opgevallen dat de schreeuwers worden opgepakt en veroordeeld en er kennelijk weinig informatie is over gevaarlijker ronselaars die in stilte opereren.' Hij doelt op de tot 12 jaar cel veroordeelde Belgische ronselaar Fouad Belkacem, alias Abu Imran, en de Nederlandse Azzedine C., alias abou Moussa, die in december zes jaar kreeg. 'Het zijn niet de schreeuwers die aanslagen plegen.'
    Volgens El Madkouri is er een netwerk van stille ronselaars actief in Europa. Zij zijn de voorposten van het kalifaat en zijn gelegitimeerd verse rekruten te voorzien van een tazkiyya, een soort stempel van goedkeuring, een bewijs dat IS ze kan vertrouwen. In die kringen is het voor westerse inlichtingendiensten moeilijk infiltreren.
    Ze komen ook niet zo snel in het vizier van de, ook afgelopen dagen weer veelgeprezen Nederlandse wijkagent. In 2014 schatte de AIVD in dat de gewelddadige jihadistische beweging in Nederland honderden aanhangers heeft en duizenden sympathisanten. Zij staan vijandig tegenover het Nederlandse gezag. Zij zullen hun gevaarlijke geestverwanten als die opduiken in hun wijk, onderdak geven zolang dat verantwoord is en hen zeker niet verlinken.
    Het wantrouwen tegenover de overheid en breder, de Nederlandse maatschappij, blijft niet beperkt tot die specifieke groep radicalen. Woede is er over etnische profilering. Over agenten die moslims voortdurend aanhouden, om de haverklap om identiteitspapieren vragen. Over de 'hypocriete' autochtonen die slechts tranen plengen voor 'witte slachtoffers' bij aanslagen in westerse steden. Die vervolgens in elk burger met een Arabisch uiterlijk een potentiële terrorist zien.
    Op karakteristieke gebouwen in het Westen werd op de dag van de aanslagen in Brussel de Belgische vlag geprojecteerd. In diverse Europese steden werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Niemand die stilstond bij de slachtoffers van de 'laffe aanslagen' op 20 maart door 'de terroristische westerse coalitie onder aanvoering van Amerika' in Mosul in Irak, wordt geschamperd op sociale media van zeker niet alleen radicale moslims.
    Gematigde moslims die in een dergelijk klimaat misstanden zouden willen melden bij de autoriteiten of de wijkagent, schrikken daarvoor terug, zegt El Madkouri. 'Ze zijn bang voor verrader te worden uitgemaakt, dat hun auto in de brand vliegt, dat ze een steen door de ruit krijgen. Ze houden hun mond.'


Red.:   De samenvatting is hier allang gegeven: het is een vijfde colonne.
    Vaste gast bij DWDD Fidan Ekiz is een Turkse van de soort waarvan dwergmongool Salaheddine (terecht) zegt: "Ik herken me er niet in". Ze ziet er bijna westers uit. En ze is ook nog eens getrouwd met een heidense ongelovige. Wat er gebeurde staat in het artikel:


Uit: De Volkskrant, 29-03-2016, tv-recensie, door Gidi Heesakkers

Groot gelijk

Alles komt goed? vraagt Fidan Ekiz zich af in de gelijknamige documentaire. Eén antwoord: 'Ieder mens is anders'.

... tijdens Alles komt goed?, de documentaire van Fidan Ekiz die op Tweede Paasdag werd uitgezonden door DWDD.
    De film van Ekiz ontstond in januari 2015 aan de talkshowtafel, na de aanslag op Charlie Hebdo. Ze riep moslimsin Nederland op zich uit te spreken tegen terreur en kreeg bijval, maar ook een hoop kritiek. Wie was zij om moslims te zeggen wat ze moesten doen? Waarom zouden moslims zich verontschuldigen voor de daden en ideeën van extremisten?     ...


Red.:   Het staat er al bijna, als je de politiek-correcte herijking toepast: ALLE moslims keerden zich tegen haar (bijna).

  Door de reacties twijfelde Ekiz of het wel zulke wijze woorden waren die ze in het vluchtige DWDD had uitgesproken, naar eigen zeggen 'emotioneel en zonder veel nuance'. Nu kreeg ze ruim vijftig minuten om moslims en niet-moslims, veelal uit het dichtbevolkte centrum van het zwijgende, maar daarmee niet toestemmende midden, te vragen naar hun gedachten.
    'Sinds de aanslagen is het zo dat de buitenwereld met andere ogen naar ons kijkt', beet haar in Turkije geboren vader het spits af. 'Ze scheren iedereen over een kam. Maar dat is natuurlijk helemaal verkeerd. Als de mensen zo argwanend naar ons blijven kijken dan heeft het volgens mij geen zin om hier nog langer te blijven.'
    'Ze', 'ons'; filmmaker Abdelkarim El-Fassi vond dat Ekiz met haar oproep in DWDD bijdroeg aan de polarisatie die ze juist zei te willen bestrijden. Haar jeugdvriend Hakan, een praktiserende moslim, voelde er ook niks voor. 'Hoe wil je dat andere mensen zich uitspreken? Moeten ze allemaal voor de deur bij de VARA gaan staan en zeggen van: mag ik ook twee minuten zendtijd?' Los daarvan: 'Het is niet de islam die fout is. Het is de man, het is de vrouw die de fout begaat.' ...

Het is één grote westerse-waarden hatende vijfde colonne.
    Is het nog nodig? Voor het mooi dan maar:


Uit: Volkskrant.nl, 14-04-2016, door Sterre Lindhout

Niet één Turkse Duitser die het voor de komiek opneemt

De Duitse komiek Jan Böhmermann droeg op Duitse tv een gedicht voor waarin hij de Turkse president belachelijk maakte. De algemeen gedeelde mening in de Duitse media getuigt niet van verontwaardiging, maar sommige Duitsers van Turkse komaf zijn gekwetst. 'Dat Duitsers vrijheid van meningsuiting belangrijk vinden, betekent nog niet dat ze de Turkse president mogen beledigen.'
   ...


Red.:   Niet één Turk die niet lid is van de vijfde colonne. In Duitsland.
    En ook in Nederland:


Uit: Telegraaf.nl, 24-04-2016, door Joris Polman

Turkse Nederlanders door het dolle op Facebook

Blijdschap om arrestatie columniste Ebru Umar

Op Facebook is de arrestatie van columniste Ebru Umar met gejuich ontvangen door honderden Turkse Nederlanders. "Ebru Umar is opgepakt in Turkije na een belediging tegenover Erdogan. Hoera!”, kopt bijvoorbeeld Hollandale Türkler, een facebookpagina van en voor Turkse Nederlanders.
    Er onder stromen de hatelijke reacties aan het adres van Umar binnen. “Nu kunnen we lekker feesten!”, schrijft een bezoeker. Een ander schrijft: “Gelijk naar de dierentuin, dat is waar ze thuis hoort!” Of: "Levenslang opsluiten in een paardenstal. Wat ben ik blij zeg.”
    Het is bepaald niet voor het eerst dat Ebru Umar vanuit haar eigen gemeenschap te maken krijgt met hatelijke mails en zelfs doodsbedreigingen, zegt hoofdredacteur Robert van Brandwijk van de gratis krant Metro.
    Dat is volgens hem twee jaar geleden begonnen, toen ze voor Metro een column schreef over lawaaioverlast van een moskee in een Turkse badplaats. De familie van Ebru bezit daar een vakantiehuisje. Van Brandwijk: “Ze kreeg toen een lawine van bedreigingen over haar heen. Wat opviel is dat die vooral afkomstig lijken van derde en vierde generatie Turkse Nederlanders. Je zou verwachten dat die inmiddels meer Nederlands dan Turks zijn. Maar dat blijkt toch anders te zijn.”    ...


Red.:   Wat naief, van die krantenman ...
    Omdat nu iedereen het toch al weet, wordt er steeds minder geheimzinnig gedaan:


Uit: Trouw.nl, 06-05-2016, ANP.

Marokkaanse consul in gesprek met Marokkaanse jongeren Ede

De Marokkaanse consul-generaal Khalid Guelzim gaat in gesprek met de Marokkaanse jongeren in de wijk Veldhuizen in Ede. Dat is een van de uitkomsten van een gesprek dat donderdag plaatsvond tussen burgemeester Cees van der Knaap, wethouder Marije Eleveld van wijkwerk en minderhedenbeleid, de politie en Guelzim zelf.
    Een groep van tientallen jongeren - meestal van Marokkaanse komaf - zorgt sinds enige tijd voor ongeregeldheden in met name het leegstaande winkelcentrum De Lindenhorst in Ede. Daar was tot voor kort een theehuis dat door jongeren werd bezocht. Dat is wegens de sloop eveneens gesloten.
    ...Van der Knaap liet vandaag weten het toe te juichen dat Guelzim met vertegenwoordigers van verschillende Marokkaanse groeperingen gaat praten.     ...


Red.:   Vijfde colonne. Paard van Troje. Subsersievelingen. Noem maar op ...
    Overigens ... De link komt van GeenStijl, dus daar ook maar een stukje van geciteerd:


Uit: GeenStijl.nl, 06-05-2016, door Zentgraaff uitleg of detail

Marokkaanse consul gaat Ede-Naffers aanpakken

De Nederlandse overheid lukt het niet meer, grip krijgen op de Marokkaanse jeugd in Ede. De rellende autoverbranders, piswoest om een jeugdcentrum - of zoiets - moeten nu toegefluisterd worden door de Marokkaanse consul. Burgemeester en voormalig stas Cees van der Knaap (CDA) heeft er allemaal de kracht niet meer voor, dus roept hij de hulp in van Rabat. ...


Red.:   Dit trouwens in navolging van de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, de moskee-knokploegen inzet om het Marokkaanse gajes en de rest van de Vijfde Colonne  van Allah af te houden van plundering en brandstichting. Naar die ongelovige blanke kaaskoppen luister je natuurlijk absoluut niet. 
    Of in de woorden van GeenStijl:
  Nou, kom d'r maar in, Eurabische paniekzaaiers die klagen over de Israëlificatie van Nederland, waar het land steeds meer wordt opgedeeld in aparte zones: de eerste stap naar de Marokkaanse Autoriteit op de Westoever van de Gelderse Vallei is gezet.

Het is oorlog, en in een oorlog zet je de vijfde colonne er doodgewoon uit.
    Ook de Volkskrant roert in de modder:


Uit: De Volkskrant, 09-05-2016, van verslaggever Tom Kreling

Want komt de consul doen in Ede?

Het is maar een kleine groep, de relschoppers van Marokkaaanse komaf in Ede. Dat betoogden andere bewoners met een protestmars. De burgemeester struurt meer agenten de wijk in.

...    Een groep van ongeveer 150 voornamelijk Marokkaanse Nederlanders hield zondag een demonstratie in Ede tegen de ongeregeldheden. De protestmars was georganiseerd door de stichting Samenstede en de lokale moskee Al Mouahidin. Zij wilden hiermee laten weten dat ze het wangedrag van de jongeren veroordelen. ...


Red.:   Pure schijnheiligheid, natuurlijk: als je ze er werkelijk tegen zijn, zouden ze die groep relschoppers uitleveren, want die kennen ze natuurlijk allemaal. Ze komen allemaal uit hetzelfde dorp in de Rif.
    En een volkomen overbodige bevestiging dat er totaal geen limiet is aan de diepte van het Turkse verraad aan de mond die hen voedt - aanleidng: de mislukte "coup" gepleegd in Turkije:


Uuit: De Volkskrant, 01-08-2016, van correspondente Sterre Lindhout

Turkse passie kleurt Keulen rood

'Eén woord van Erdogan en ik vecht voor hem, ik geef desnoods mijn leven.' Op de grote demonstratie zondag in Keulen maakten Turkse Duitsers duidelijk waar hun hart ligt.

De Rijn of toch de Bosporus? Er is zondagmiddag in Keulen niet veel fantasie voor nodig om de Domstad te verwisselen met Istanbul. Op de kades van de Rijn betuigen naar grove schatting 20 duizend Turkse Duitsers voor de Turkse president Erdogan.
    Achter het woud van Turkse vlaggen, formaat theedoek tot formaat parachute, kun je zelfs de tweelingtorens van de Dom aanzien voor die van de Aya Sofia. En toch is het verschil tussen Turkse Duitsers en Duitse Duitsers zelden zo duidelijk als zondagmiddag aan de Rijn in het met 2.700 agenten belegerde Keulen.
    De Turkse Duitsers staan hier voor Erdogan, en tegen de coup van twee weken geleden, maar vooral tegen het beeld dat de Duitse en West-Europese media schetsen van de gebeurtenissen in Turkije.
    'Ik roep de Duitse media op te stoppen met Turken-bashing', roept een van de sprekers, een Turkse journalist. 'En ik roep hen op te stoppen met het bezoedelen van ons land en onze democratisch gekozen president.' Gejuich, gejoel, een salvo Allah-hu-akbars. De spreker gaat verder. Duitsland zou Turkije extra hebben beledigd door de Armeense genocide te erkennen. Boegeroep.    ...
    Funda Kocar (22) en haar twee vriendinnen zoeken verkoeling aan de Rijn. Hun wangen zijn zo rood als hun vlag. Funda kijkt uit over de rivier die volgens haar in het niet valt bij de schoonheid van de Bosporus.
    'Wàs het hier maar Istanbul', verzucht de 22-jarige vertaalster. 'Was onze president maar vijftig jaar eerder geboren, dan stond ik niet hier maar in Turkije. Dan was die hele gastarbeidersgeschiedenis niet nodig geweest, omdat Erdogan ons land al eerder groot had kunnen maken.'
    Ons land? Is ze dan geen Duitse? 'Nee, zegt Kocar trots. 'Ik heb alleen een Turks paspoort.' Haar grootouders kwamen in de jaren zeventig als gastarbeiders naar het Ruhrgebied, haar ouders werden in Duitsland geboren, gingen er naar school en studeerden er, hebben beide paspoorten. ...


Red.:   Oftewel: het wordt steeds erger. Enige respons: remigratie of sterilisatie .
    De teerling lijkt geworpen:


Uit: GeenStijl.nl, 08-08-2016, door Pritt Stift uitleg of detail

DutchPurge. Alle stomme Turken terug naar Turkije

 

Zeau. ...


Red.:    Voor de lezers van deze website niets bijzonders. Het staat er allemaal al vele malen. Het nieuwe: het staat er hier korter. Maar, hebben velen al gezegd: "Vorm is alles".  Deze redactie heeft daar bezwaren tegen, maar er zijn momenten dat het waar lijkt te zijn. Ook bij GeenStijl hebben ze het er nu volledig mee gehad. Volledig:
  Wij zijn er wel klaar mee. Met die geniepige Gülen-troep, met die woekerende Diyanet-maffia, met die colonnes hysterische ErdoTürkse vlagwapperaars en uiteraard met die Koerdische eerwrakiërs en overige Anatolische geslachtsdelen-knippers. Laten we De Revolte van de heer Wilders niet afwachten en al per 1 september aanstaande een beginnetje maken met een heuse Lüchtbrüg naar Türkiye. Elk uur een Boeing naar Istanbul/Ankara/Izmir, tjokvol Stomme Turken Die Hier Niet Willen Zijn. Laten we al die mensen een plezier doen, en een enkele reis cadeau doen naar hun geliefde ErdoMordor. Geeft een paar maanden overlast en decibellen op Schiphol. Maar dan heb je ook wat. Laten we ons verlies nemen. Het waren 40 fantastische jaren. Maar aan alle mooie dingen komt een eind. Zo óók aan de multiculturele samenleving. Verder wat Afshin Ellian zegt in Elsevier. En die vijfsterrenvakantie naar Fethiye en Belek cancellen we ook. Tüdeledükyie.

Amen.
    En doe mee op 1 september. Wat er ook te doen valt om die lui weg te krijgen ...
    P.S.
    (Via een link verschaft door een reageerder):

Geen mislukte of domme Turk. Een gestuurdeerde en geslaagde Turk. Die bovenstaande produceert. De domme en mislukte Turken zijn natiuurlijk nog vele malen erger.
    Na de lange reeks moslimaanslagen zijn de Fransen het beu om ook nog tijdens uitje of vakantie geconfronteerd te woirden met die nefaste moslims. De resulterende onlusten hebben geleid tot boerkini-verboden. Dus weer eens gelegenheid voor de zeer tot uiterst gematigde moslims om te laten zien met wie ze nu solidair zijn:


Uit: Joop.nl, 17-08-2016, door Hasna El Maroudi - Redacteur Joop.nl en columnist Opzij uitleg of detail

Onder de boerkini gaat meer schuil dan je denkt

De Franse autoriteiten hebben meer gemeen met de fundamentalistische man dan ze zelf doorhebben


In Marokko zag ik vorig jaar voor het eerst vrouwen in wat men noemt een ‘boerkini’ op het strand. ...
    De ‘boerkini’ ... biedt de islamitische vrouw de mogelijkheid om ook eens te kunnen genieten van het water. Het geeft de islamitische vrouw wat meer bewegingsvrijheid.
    Dat een aantal burgemeesters in Frankrijk besloten heeft over te gaan tot een verbod van het kledingstuk is echt onbegrijpelijk, om niet te zeggen absurd. ...
    ... hebben de burgemeesters toch meer gemeen met de fundamentalistische man dan ze zelf doorhebben.


Red.:   Dat is nummer 1 die kiest voor de terroristen uit eigen kring.


Uit: De Volkskrant, 18-08-2016, door Münire Manisa, PvdA-politica in Amsterdam Nieuw-West.

Boerkiniverbod is juist onderdrukking

Het motto van Frankrijk is: 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' (liberté, égalité, fraternité). In de praktijk is het alleen geldig voor hen die meegaan in de dominante samenleving.
    Geen van die drie kernwaarden vind ik terug in het genomen besluit in de Franse steden om het dragen van een boerkini te verbieden. ...


Red.:   Dat is nummer 1 die kiest voor de terroristen uit eigen kring. 
    De volgende heeft geen gedrukte tekst:

Dat is nummer 3 die kiest voor de terroristen uit eigen kring.  Overigens is mevrouw Bouras zo extreem gematigd en in het bezit van westerse waarden, dat ze een baantje heeft gekregen als docent bij de Universiteit Leiden. Kejje nagaan.
    En hier is nummer vier, die net een al bijna even prominente aanstelling heeft gekregen bij dat nog doorluchtiger instituut: de Volkskrant - hier zijn de eerste en de laatste zin:


Uit: De Volkskrant, 18-08-2016, column door Hassan Bahara

Haatimam

Anjem Choudary (49) moet de gevangenis in. Eindelijk. Want de Britse Choudary is  ...
    ... voor hem kan ik in ieder geval iets meer respect opbrengen dan voor de wezel Choudary.


Red.:   Maar dat gaat helemaal niet over het boerkiniverbod ...
    Klopt.
    Wat natuurlijk deze reden heeft: Bahara uitleg of detail is net zo goed solidair met zijn medemoslims, maar beseft beter dat hij dat niet kan schrijven zonder meteen en terecht in de terroristenhoek te belanden. Dus schrijft hij er maar helemaal niet over.
    P.S. Het kwna een paar dagen later, en was, vokomen volgens de regels, nog erger uitleg of detail .
    Nog eentje ook omdat alleen de koppen voldoende waren:


Uit: De Volkskrant, 27-08-2016, door Laura de Jong

'Alleen een Turk kan de boel hier sussen'

Hij is een van de weinige onafhankelijke geesten in het Turkije-debat. Romancier en columnist van het Algemeen Dagblad Özcan Akyol (32) over Erdogan, Gülen en hoe het ook hier zo mis kon gaan met de Turkse Nederlanders.


Red.:   Hoeveel duidelijker kan je het nog zeggen, zonder het te zeggen ...
    En nog eentje omdat die de volgende fase al aankondigt:


Uit: Elsevier.nl, 15-12-2016, door Bauke Schram uitleg of detail

‘Vrouwen worden verbannen uit Franse moslimwijken’

Een reportage van de nieuwszender France 2 heeft ophef veroorzaakt in Frankrijk. Uit de korte documentaire blijkt dat in specifieke straten en plaatsen in Frankrijk vrouwen niet welkom zijn.

Het gaat in veel gevallen om buurten met een hoog aantal moslimmigranten. Zo werd gefilmd in Saint-Denis, waar meer dan eenderde van de bewoners in het buitenland is geboren. ‘Je kunt beter buiten wachten,’ zegt bijvoorbeeld de uitbater van een winkel. ‘Binnen mogen alleen mannen komen.’    ...
    In bepaalde straten is geen vrouw te vinden, en de journalisten die undercover gingen in de wijken, worden steevast geweigerd in cafés en kroegen. Journalist Caroline Sinz vraagt aan een man die haar wegstuurt wat hij zou doen als zijn nicht hier was. ‘Zij zou gewoon thuisblijven,’ antwoordt hij. ‘Ze doet wat ze wil hoor, maar ze komt hier niet binnen.’
    ‘We zijn hier in Saint-Denis,’ aldus de migrant, die de situatie tracht uit te leggen. ‘Het is hier niet zo als in Parijs, er is een heel andere mentaliteit. Het lijkt hier meer op de situatie thuis.’
    Ook de Barricade van Moeders, een organisatie die zich verzet tegen radicale en politieke islam in Frankrijk, bevestigt dat in bepaalde wijken vrouwen in de publieke ruimte vrijwel niet welkom zijn. Moslimmannen ‘bezetten’ een aantal steden aan de rand van de stad, stellen de activisten.    ...


Red.:   Kortom: het is daar al Oost-Aleppo, en er bleek maar één manier om die op de barbarij te heroveren: schieten en bombardementen.
    Wat is de grote vijand van de politiek? Gebeurtenissen, antwoorde een Engelse minister zichzelf. Nou, daar kan de politieke-correctheid in Nederland over meepraten. De gebeurtenis: de Turken houden een referendum en willen ministers naar Nederland sturen om de Turken in Nederland (Turkse Nederlanders zeggen de media nog steeds valselijk) te adviseren. De regering bij monde van VVD-premier Mark Rutte heeft twee opties: de politiek-correcten hun zin geven en de hoon van Wilders over zich heen krijgen. Of ingrijpen en de hoon van de politieke-correctheid over zich heen krijgen (de Volkskrant in de aanloop "Ministers weigeren is een paardenmiddel" uitleg of detail  - in de krant was het de kop - alle NPO-programma waren weer drie keer de Volkskrant). Het ultieme moment van keuze viel vier dagen voor de verkiezingen van 15 maart 2017, dus Rutte kon niet anders: de Turkse ministers werden geweigerd. De Turken in Nederland sloegen meteen aan het rellen:


De Volkskrant probeerde er nog iets moois van te maken. Maar werd razendsnel ingehaald door de werkelijkheid:

 

Het was overduidelijk wat dit was: Turken vechten tegen Nederlanders  En de gewone Nederlanders, die allang beseffen wat daar stond, begonnen voor het eerst iets terug te doen. Dat hield men aanvankelijk  verborgen, maar kwam uiteindelijk toch naar buiten, vermoedelijk in een poging Nederlanders zwart te maken na de wandaden van de Turken. De onthulling kwam in het NOS Journaal, in twee instanties. Hier een beeld bij het eerste, en eronder de tijdens dit fragment uitgesproken tekst (verbatim - NOS Journaal, 14-03-2017, 20h00 uitleg of detail , fragment vanaf 7:27 min.):
 

"De politie in Nederland is een onderzoek gestart om de relschoppers op te sporen van zaterdagnacht voor het Turkse consulaat in Rotterdam. Er is een speciaal team samengesteld. Tijdens de rellen werd de politie bekogeld met stenen en werden onder andere winkels vernield. Er zijn toen achttien mensen aangehouden maar volgens de poltie zijn er meer daders. De politie is ook op zoek naar omwonenden die van alles vanuit hun huis naar de demonstranten hebben gegooid."

Al die mensen zijn dus begonnen met de strijd tegen de vijfde colonne.
    En dat was nog maar "gebeurtenis" nummer één. Toen kwam gebeurtenis nummer twee:

Daar staat doodgewoon:
Turkse president verklaart Turken in Nederland tot levensgevaarlijke vijfde colonne

Iedereen die  nu nog bezwaar maakt tegen het onmidellijk ontnemen van het Nederlands staatsburgerschap aan alle Turken (wat ze nooit en te nimmer hadden mogen krijgen zonder referendum, trouwens), is een minstens even gevaarlijke landverrader. Daarna kan in alle voorkomende gevallen als bijvoorbeeld die van boven het uitzetten beginnen.

En dat het voor alle Marokkanen geldt zonder bewijs van het tegendeel, wisten we allang door het verstoppen van terroristen, en wordt nog eens bevestigd (telegraaf.nl, 14-07-2017 uitleg of detail ):
 


’Terroristen verstopten wapens op school’


De terroristen die de aanslagen in Parijs en Brussel pleegden, verstopten hun wapens een tijdlang in een schuur op het terrein van een school in de Belgische provincie Limburg. Een plattegrond op de computer van Salah Abdeslam leidde de speurders naar een garage op het terrein van de school in Houthalen-Helchteren.
    Dit zou blijken uit een nota van de Belgische dienst Staatsveiligheid, berichten Belgische media vrijdag.
    Op het kaartje stonden twee straatnamen die in die combinatie alleen voorkomen in Meulenberg, een beruchte wijk met veel radicalisering in Houthalen-Helchteren. De wapenopslagplaats bevond zich op het terrein van de plaatselijke kleuter- en basisschool. De conciërge daarvan was familie van terrorist Mohamed Abrini, ook bekend als 'de man met het hoedje' die vluchtte na de aanslag van 22 maart 2016 in Zaventem. De 43-jarige conciërge zou als strijder voor IS zijn gesneuveld in Syrië, staat in de nota. ...

Wat ze ook zijn, gewoon conciërge, of "gewoon" in de zin van "niet-haatbaardig" ze er ook uitzien (zie foto), het zijn en blijven levensgevaarlijke vijfde-colonnisten (tot het tegendeel absoluut bewezen is). Zie de getuigen-oproep (Appel à témoins) die dus tot nul-komma-nul resultaat heeft geleid.

En hier nog eens een dik stempel van 100% BETROUWBAAR!!! op alle voorgaande conclusies -  de melding in Nederland kwam, natuurlijk, van GeenStijl, maar hier eerst het bericht waarnaar verwezen werd (ad.nl, 22-08-2017, door Sven Spoormakers uitleg of detail):
  'Kleuter die 'ongelovig varken' zegt, heeft dat niet van zichzelf'

Leraren van een basisschool in het Belgische Ronse slaan alarm omdat zelfs kleuters onder invloed lijken van radicalisering. Met hun vinger maken ze moordbewegingen en noemen andere kinderen varkens. Heel België is geschrokken van de extreme uitspraken door deze zeer jonge scholieren.


Het interne verslag van de Dr. Ovide Decroly-kleuterscholen in Ronse, dat de krant Het Laatste Nieuws kon inkijken, dateert van afgelopen schooljaar. Een juf beschrijft het problematische gedrag van kinderen uit haar klas. ...

Dat verslag hadden ze, alweer natuurlijk, geheim gehouden, maar het is op één of andere manier dus uitgelekt naar de genoemde krant. En iegnelijk zegt dit citaat al bijna alles. En dit bijna in aansluitng op de laatste in de inmiddels lange reeks aanslagen door "gewone moslims" in heet Europa, die laatste zijn de aanslag op de Ramblas in Barcelona. "Piepjonge jongens", reageerde de politiek-correcte meute hypocriet verbaasd. "En ze stonden bekend als uitsluitend en alleen heel gewone en heel goed geïntegreerde jongens". Behale de leeftijd ook allemaal al vele malen eerder gehoord. Net als nattuurlijk: "Hoe hebben ze zover kunnen komen...?"
    Nou, van dat laatste is hier dus nu definitieve bevestiging die iedereen die beweert dat hij het niet wist ook allang had kunnen weten: "Van hun ouders". Met de paplepel ingegoten:
  Tussentitel: Bij gesprekken met de ouders stelt men vast dat die hun kind steunen en erom lachen

En zelfs in dit glasheldere geval is de reactie van de politiek-correcte meute dit:
  Tussentitel: Kinderen doen uitspraken die uit de orthodoxe, salafistische lezing van de Koran komen, zonder dat zelf te beseffen - Karin Heremans

Ja, en morgen gaat de zon op ...
    En dat is de weerslag van een heel interview met deze dame:
  Interview

Karin Heremans, directrice van het Koninklijk Atheneum in Antwerpen en beleidscoördinator radicalisering, vraagt zich af waar die kleuters hun ideeën hebben opgepikt.

Heeft wat in Ronse is gebeurd wel met de school te maken of praatten ze anderen na?
,,Kleuters bedenken zulke dingen niet zelf, inderdaad. Ze doen uitspraken die uit de orthodoxe, salafistische lezing van de Koran komen, zonder dat zelf te beseffen. Daarom is het vooral belangrijk dat we de hele context in kaart brengen: hebben de kinderen dat soort gesprekken thuis gehoord, of op de zondagschool voor moslims? Of pikken ze het op straat op, van oudere jongens? En waar hebben dié dat dan vandaan? We moeten dat grondig onderzoeken.''    ...

Brullen van de lach!!!  Het antwoord is vanzelfsprekend gezien de leeftijd en allang gegeven: nummer één: de ouders. En het alternatief, de wijdere omgeing, is nog erger want betreffende nog meer mensen.
  Eén ding is duidelijk: Ronse is géén voorbeeld van jongeren die in de ban zijn van extremisten.

Stompzinnige vraag: Ronse is een uitstekend voorbeeld, van het proces van het verschaffen van de vruchtbare voedingsbodem. Waarna een enkele inspriatiron van buiten voldoende is voor "de explosie".
    Het antwoord is natuurlijk even stupide:
  ,,Nee, helemaal niet. Dit zijn geen 'groomers' die jongeren - kinderen soms nog - losweken van onze samenleving en het wij-zij-verhaal uitvergroten.

Tja ...
    Overigens was de reactie bij de Volkskrant natuurlijk nog stompzinner, of kwaadaardiger zo men wilt: die ging allan over de Belgisch ophef over de zaak.
    En het Algemeen Dagblad was ook nog zo bereidwillig het bewijs te leeren dat deze mentaliteit in de hele islamitische gemeenschap zit, zelfs bij hoogopgeleide zij-instromers (ad.nl, 26-08-2017, door Sabrine Fathi uitleg of detail ):
  Gaan we straks kleuters in de handboeien slaan?

Opinie | Sabrine Fathi las het artikel op deze site over radicaliserende kleuters 'met kromme tenen'. Ze vindt het niet gek dat kinderen thuis de islamitische doctrine meekrijgen. ,,Christelijke kinderen bidden voor het slapengaan.''

Waarna je je in totale verbijstering voor het hoofd slaat ... "Ze zijn o zo lief, die kindertjes met hun bomgordeltjes ..."  En die beelden zijn ook vertoond want zoiets kan deze redactie niet verzinnen.
    En die koppen zijn een volkomen betrouwbare weerspiegeling:
  Met kromme tenen heb ik het artikel over kleuters die radicaliserend gedrag vertonen gelezen. Na de recente aanslagen begrijp ik dat de angst voor terreur steeds groter wordt. Wij zijn bang en moeten met zijn allen samenwerken om radicaliserend gedrag in een vroeg stadium te signaleren. In dit proces moeten we niet uit het oog verliezen dat het gedrag van 'de ander' niet per se een signaal van radicalisering is. Assimilatie is niet de oplossing, het verketteren van een religie ook niet.
    Ik vind het een kwalijke zaak dat kinderen uit de kleuterklas beschuldigd worden van radicaliserend gedrag. Iemand een varken noemen of ongelovige, wil niet zeggen dat we hier te maken hebben met een terrorist in spe. Zij zeggen varken of ongelovige, wat zeggen andere kinderen? Het is een manier van ruziemaken. ...

Er is echt maar één conclusie mogelijk: die hele bevolkingsgroep moet uitgezet worden, wegens onoverkomelijk en ongeneselijk gevaarlijk. Wie zich hier tegen keert, is voor de volle honderd procent mede-verantwoordelijk voor iedere volgende dode, en eigenlijk ook allang voor de voorgaande. Dit had men allemaal en helemaal zien aankomen, gezien de ervaringen met de islam elders: geweldadig expansief uitleg of detail .
    Oh ja, ook nog het commentaar van GeenStijl (GeenStijl.nl, 21-08-2017, door Ronaldo uitleg of detail ):
  Integratie! Geradicaliseerde kleuters dreigen 'ongelovige varkens' te vermoorden

Niet zo gek dat de Imam des Doods van Barcelona & Cambrils vorig jaar een paar maandjes in België woonde. Het radicaliseren wordt daar namelijk al met de paplepel ingegoten. Op de Dr. Ovide (en zijn vrienden, red.) Decroly-kleuterscholen in Ronse wordt de cultuur al een tijdje verrijkt met verschillende verrijkingen. Zo was het een aantal jaren geleden een beetje gek om andere kindjes uit te maken voor 'varkens' en onthoofdingsgebaartjes te maken. Ook werd er onder speeltijd weinig uit de Koran geciteerd en kwamen kinderen op vrijdag gewoon naar school. Het uithuwelijken van kleuters is ook relatief nieuw ... Voor de goede orde: dit zijn dus kinderen tot en met zes jaar. Zes. "Bij gesprekken met de ouders stelt men vast dat die hun kind steunen en ermee lachen." Ach, gewoon een paar jaar geduld hebben en dan komt het vanzelf in orde met de integratie, hè mannekes. ...

Geen verder commentaar.

Ze durven het natuurlijk nooit hardop te zeggen, maar zelfs binnen grote delen van de politieke-correctheid leeft nu wel het besef dat de Turken een vijfde colonne vormen. Hun woordvoerders, van de Turken, doen er ook alles aan om dat beeld te bevestigen (telegraaf.nl, 16-10-2017. uitleg of detail):
  ’Niet genoeg spijt van slavernijverleden’

DENK in Suriname: Nederland moet betalen

De Tweede Kamerfractie van DENK vindt dat Nederland Suriname moet compenseren voor het slavernijverleden. Dat zou kunnen door te betalen voor het herstel van cultureel erfgoed in het land, zegt bestuurslid Gladys Albitrouw. De partij vindt het onvoldoende dat Nederland spijt heeft betuigd over het slavernijverleden.


DENK is voor een vijfdaags bezoek in Suriname. ...

Hop, op weg naar de etnische burgeroorlog!

Die in feite al een tijd aan de gang is (telegraaf.nl, 02-01-2018 uitleg of detail ):
  Brandweer in val gelokt

Belgische reljeugd gaat tegenwoordig al zover dat ze valse meldingen doen om de brandweer in de val te lokken.


Tijdens oud en nieuw gebeurde dat in Molenbeek. De brandweer rukte uit voor een gemelde autobrand in de wijk, maar werd ter plaatse opgewacht door jongeren die hen op een regen van stenen trakteerde.
    „Bewust brandjes stichten of vals alarm slaan om ons nadien aan te vallen: vroeger was dat ondenkbaar, vandaag is het de norm geworden”, zegt Eric Labourdette van brandweervakbond VSOA tegen Het Laatste Nieuws.    ...

Achteraf heten dat dan "inleidende schermutselingen". Die men, op het moment dat het gebeurt, niet als zodanig wil zien: 'Belgische reljeugd'... Moslims, zullen ze bedoelen ...
     Eerst een schermutseling, een vonkje, hier en daar, dan een wat kleiner brandje, en dan hop, ineens staat de hele boel in lichterlaaie.

Nog dezelfde dag een ander vonkje (elsevier.nl, 02-01-2018 uitleg of detail ):
  Macron woedend na ‘lynchpartij’ tegen agenten in buitenwijken

Op oudejaarsnacht werden in Champigny-sur-Marne twee agenten tegen de grond gewerkt en belaagd door honderden jongeren. De twee agenten waren naar de voorstad gestuurd na een melding over een samenscholing. Driehonderd jongeren probeerden de ingang tot een feestterrein te bestormen omdat ze geen toegang kregen tot het privéfeestje dat daar werd gehouden.
    De agenten probeerden de zaak te sussen, maar werden van achteren aangevallen, meldt het Franse dagblad Le Figaro. Een vrouwelijke agent werd helemaal afgetuigd, blijkt uit schokkende beelden die via sociale media zijn verspreid. Te zien is hoe de belagers proberen haar in het gezicht te schoppen. De agente is zwaargewond afgevoerd. Ze is buiten levensgevaar.
    De politievakbond slaat alarm over de situatie, en noemt de risico’s waaraan de agenten zijn blootgesteld onverantwoord. ‘Ik begrijp niet hoe ze in hun eentje naar zo’n wespennest kunnen zijn gestuurd. Dat is gewoon gekte,’ zegt het hoofd van de politiebond Patrice Ribeiro. ‘De aanval toont dat er een geweldsexplosie is tegen politieagenten. Deze lynchpartij hoort thuis in een land waar barbarij heerst.’
    Ook zijn tijdens de jaarwisseling meer dan duizend auto’s in brand gestoken. ...

Vergeten na de vorige:net als na de eerste dag van de rellen in Londen in 2011 en daarvoor de eerste dag van de rellen in de Franse banlieues in 2005: er is maar één manier om de schade te beperken, zowel op de korte termijn als de langere: op de eerste dag waarschuwen, en op de tweede met scherp schieten. Dat maakt het minste aantal slachtoffers. Maar dat gaat men dus nooit doen, dus wordt het het grote aantal gevolgd door de remigratiegolf terug naar Barbarije.

En meer noordelijk in Europa (elsevier.nl, 22-01-2018, door Berend Sommer uitleg of detail ):
  Zweden wil leger inzetten tegen geweldsexplosie probleemwijken

De afgelopen jaren is het aantal geweldsincidenten in Zweden explosief toegenomen. In januari dit jaar vielen tot nu toe al vier doden door geweld. De Zweedse premier overweegt nu het leger in te zetten om het groeiend aantal delicten tegen te gaan.
    In het afgelopen jaar werden er meer dan 320 schietpartijen gemeld bij de politie, en waren er tientallen meldingen van explosies. Ook werden er 110 moorden geregistreerd en meer dan zevenduizend verkrachtingen. Vooral het aantal verkrachtingen is toegenomen, met 10 procent ten opzichte van 2016. Volgens de Britse Sunday Times durft meer dan 36 procent van de vrouwen ’s nachts niet meer over straat.
    ... Volgens Sunday Times lopen er zelfs kinderen van 14 over straat met kalasjnikovs en kogelwerende vesten. Dat de politie in de verdrukking raakt, werd afgelopen week duidelijk. In de wijk Rosengard, gelegen in Malmö, ontplofte een handgranaat.    ...

Oorzaak:
  ... De toename van criminaliteit concentreert zich vooral in achterstandswijken. ...

Lees: de allochtone wijken. Kijk maar:
  Zweden was tijdens de migrantencrisis in 2015 ruimhartig met het toelaten van migranten. Er werden alleen al in 2015 ruim 160.000 immigranten toegelaten, een behoorlijk aantal op een bevolking van 10 miljoen Zweden. Zoran Markovic, een voormalig politieagent, zegt tegen Sunday Times dat de politie de laatste jaren overbelast is geraakt. De school in de probleemwijk Rosengard moest sluiten, omdat er te veel sociale spanningen waren, aldus Markovic.

Lees: inter-etnische spanningen.
    En het is allemaal zo ernstig, dat enige dat de elite die ze binnen heeft gelaten, kan doen ...
  ... Volgens de regering is de toename geen gevolg van het groeiend aantal immigranten in Zweden, maar te wijten aan bendegeweld.

... is er keihard over liegen.Naar Cultuurstrijd, allochtoon , Allochtonenprobleem aanpakken? , of site home .