WERELD & DENKEN
 
 

Fout in de krant


Kranten in het bijzonder en media in het algemeen vormen een belangrijk aspect van het maatschappelijke gebeuren. Hoewel het aantal mensen dat (serieuze) kranten leest relatief afneemt, zal het aantal lezers onder invloedrijke kringen waarschijnlijk ongeveer gelijk gebleven zijn. Bovendien hebben kranten en media als vrijwel enige de mogelijkheid de politiek te corrigeren, in ieder geval in de periodes tussen verkiezingen.

Het zwakke punt in deze belangrijke rollen van de media is dat ze zelf nauwelijks gecorrigeerd worden. In theorie bestaan er instellingen als de Raad voor de Journalistiek, Ombudsmannen, en ingezonden brieven rubrieken, maar in de praktijk blijken deze nauwelijks tot niet invloed te hebben . Het enige officiële orgaan, de Raad voor de Journalistiek, neemt alleen zaken aan waarbij de klager een persoonlijk belang heeft. Er zijn vele voorbeelden uit het verleden dat dit tot maatschappelijk ongewenste ontwikkelingen heeft geleid. Het opvoeding-versus-genetica debat, de kernenergiediscussie, de middenschool ideologie, het allochtonendebat, ze zijn allemaal onderdeel van essentiële maatschappelijke ontwikkelingen, waarin de eenzijdige en onjuiste stellingname van de media hebben geleid tot zeer ongewenste resultaten als een bijna volstrekte afhankelijkheid van eindige energiebronnen, niveaudaling in het onderwijs, en vreemdelingenhaat.

Op deze site wordt gepoogd een onafhankelijk platform voor controle van de media te creëren. De (voorlopige) beperking tot kranten (met een enkele uitzonderingen) in plaats van alle media heeft als reden dat kranten hun meningen opschrijven, en dus letterlijk geciteerd kunnen worden, hetgeen bij radio en televisie moeilijk is, en dat krantenbronnen gemakkelijk opgeslagen kunnen worden. Op het ogenblik zijn door tijdproblemen de mogelijkheden van de redactie beperkt tot het volgen van de Volkskrant.

Addendum oktober 2005:  Door tijdsdruk was het niet mogelijk het mediadossier voort te zetten na februari 2005; de meest opvallende zaken zijn onder hun specifiek onderwerp opgenomen. Het al gepubliceerde dossier blijft representatief voor de gang van zaken, met dien verstande dat er steeds meer klanken komen die de gegevens en de conclusies van het IRP ondersteunen. Nieuw is ook een analyse van het beleid van de verschillende redacties van de Volkskrant, beginnende hier Naar Angelsaksische en Rijnlandse model .


Naar site home .