WERELD & DENKEN
 
 

De VVD

16 okt.2004

"Officieel" staan de letters VVD voor de afkorting van "Volkspartij voor Vrijheid en Democratie". Deze volledige naam is onjuist - de VVD trekt geen stemmen uit het volk, maar voornamelijk uit de middenstand en de top van de maatschappij, en de VVD is slechts zeer betrekkelijk voor democratie, daar ze tegen alle directe invloed van de burger op het bestuur is (ze zijn onder andere tegen referenda). De invulling van de derde, term vrijheid of liberalisme, is degene die hieronder wordt besproken, tezamen met een andere veel gebruikte aanduiding voor de VVD: conservatief. Dat laatste is ook absoluut niet juist, zoals onder zal blijken.

De in de praktijk meeste gebruikte aanduiding voor de VVD is "de liberalen" , en dat is ook hoe de VVD zichzelf ziet, waarbij men, als dit expliciet besproken wordt, stelt dat dit voor vrijheid in zijn algemeenheid staat. Elders op deze website is al aan getoond dat de term "vrijheid" dubbelzinnig is , omdat de vrijheid voor de ene persoon de onvrijheid voor de ander kan zijn. In de politieke praktijk steunt de VVD standpunten die samengevat kunnen worden als een maximalisatie van de vrijheid van rijken en sluwen, en een minimalisatie van de vrijheid van armeren en eerlijken - de VVD is de partij van "het recht van de sterkste" en dus van de vrijheid van de sterkste, en daarmee voor de onvrijheid van de niet-sterkste, die de grote meerderheid vormt in de maatschappij. De VVD is de partij van de Bul Super's in de maatschappij . Voor de meer algemene uitwerking zie Rechtse ideologie , en voor de achterliggende psychologie, zie hier .

Vanuit een meer algemene maatschappelijke visie zijn deze zaken niet de belangrijkste eigenschap van de VVD. Die belangrijkste eigenschap is dat de VVD een destructieve kracht in onze maatschappij is. De ideeën waarmee de VVD de destructie-neiging naar buiten brengt hebben de natuurlijke geheel andere namen, zoals "privatisering", "individualisering" en "eigen verantwoordelijkheid". Maar hun feitelijke bedoeling blijkt uit de stellingname van de VVD in vrijwel alle belangrijke politieke discussies van de laatste decennia. De VVD is voor vermindering van alle invloed van overheid, is tegen openbaar vervoer, tegen publieke omroep, tegen een openbare energievoorziening, voor particulier onderwijs, voor particuliere gezondheidszorg, tegen iedere vorm van financiële solidariteit tussen verschillende bevolkingsgroepen, en tegen alle belastingbetaling, behalve voor het leger. De VVD wil terug naar een maatschappij waarin alleen zaken als veiligheid, openbare orde en infrastructuur, het soort maatschappij zoals die bestond voor de Tweede Werereldoorlog en nog verder terug. De VVD is reactionair .

De term "destructie-neiging" is een samenvatting van de constatering dat alle dingen waar de VVD tegen is, bijdragen aan de totale maatschappelijke samenhang, en dat alle dingen waar de VVD voor is, afbreuk doen aan die samenhang. Het totale effect van de politieke stellingname van de VVD is gelijk aan de beroemde uitspraak van de Britse liberale premier Margaret Thatcher: "There is no such thing as society". In werkelijkheid is deze vorm van maatschappelijke samenhang kenmerkend voor onze westerse cultuur , en essentieel voor het goede functioneren van onze maatschappij, zie Westerse organisatie .

Een slecht basisidee uit zich meestal ook in kleiner falen in talloze meer praktische zaken. Zo ook in het geval van de VVD, die voortdurend de verkeerde keuzes blijkt te maken in praktische politieke zaken als de Betuwelijn, de hogesnelheidslijn, de JSF jachtbommenwerper en dergelijke - allemaal zaken waarin miljarden overheidsgeld over de balk zijn gegooid .

Je kan dit ook van de andere kant bekijken: een echte liberale partij die opkomt voor ondernemerschap is voor zo veel mogelijk faciliteren voor dat ondernemerschap. Belangrijk daarvoor zijn ten eerste goed onderwijs, maar ook een soepele regelgeving, een goede maatschappelijke infrastructuur, en als allereerste een positieve grondhouding van de burgers. Van deze zaken steunt de VVD in de praktijk alleen de beperking van de regelgeving. Onder VVD regeringen is de laatste dertig jaar bezuinigd op onderwijs, en is door de grote nadruk op individualisering de positieve grondhouding van de burger aanzienlijk verslechterd.

Op grond van deze overwegingen kan de conclusie geformuleerd worden dat de huidige VVD in slechts beperkte mate een liberale partij is, beslist geen conservatieve want conserveren betekent het bestaande behouden, en in politieke termen een reactionaire partij is, omdat het in feite terug wil naar het recht van de sterkste  . Maar bovenal is het een destructieve partij, waarvan onderstaand een aantal voorbeelden. Dat dit soort mentaliteit soms ook op het persoonlijke vlak naar buiten komt, is uitermate verhelderend voor de ware aard van het beestje  . Verzamelingen aangelegd na het schrijven van het bovenstaande laten zien dat dit niet een incident is, maar een algemene trek van de VVD kiezer, en natuurlijk ook haar bestuurders en politici   - wat weer past binnen het elders beschreven wijdere beeld van het Rechtse denken .


VVD beleidsmaatregelen

1996-2004. Financieel: de bezuinigingen van 2003/2004 zijn nodig vanwege te hoge overheidsuitgaven te opzichte van inkomsten. Die inkomsten zijn in de jaren negentig verlaagd met ca. 30 miljard gulden, zoals de direct verantwoordelijke, toenmalig minister van Financiën Zalm, trots heeft verkondigt, natuurlijk onder een andere naam, namelijk die van lastenverlichting. De bezuinigingen van 2003/2004 vernietigen veel maatregelen die dienen voor het handhaven ven het maatschappelijk verband, zoals onderwijs, zorg en veiligheid. Het vernietigen van die maatschappelijke verbanden is dus de schuld van Zalm, minister van Financiën van de VVD, en haar oorzaak, lastenverlichting, is een politiek agendapunt van de VVD.

20 augustus 2004, de Volkskrant. Bericht: 30-Plusser moet studie zelf betalen. Studenten van boven dertig en studenten van buiten de Europese Unie moeten in de toekomst de kostprijs betalen van hun studie aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Dit is het gevolg van bezuinigingsplannen van staatssecretaris Rutte van Onderwijs.
         
Deze maatregel is slecht voor het onderwijsklimaat in Nederland, en daarmee in directe strijd met het verbaal beleden beleid van het kabinet ter bevordering van innovatie. Rutte is van de VVD.

16 oktober 2004, de Volkskrant. Bericht: De kosten voor de ziektekostenverzekering worden aanzienlijk hoger, van minimaal 8,3% tot mogelijk 13%. Deze stijging is voor ca. 5% het gevolg van demografische ontwikkelingen, en voor ca. 4 tot 8% het gevolg van de invoering van marktwerking in de zorg, volgens de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland.
         Het invoeren van marktwerking gebeurd onder leiding van de VVD minister Hoogervorst van Volksgezondheid, en is een politiek agendapunt van de VVD.

16 oktober 2004, de Volkskrant. Analyse: Deskundigen hekelen plannen van minister Dekker van VROM om de huren fors te verhogen. Ze wijzen op het mogelijke wegtrekken van middeninkomens uit de oude stadswijken, dat vele huurders die huren niet kunnen betalen en niet kunnen verhuizen omdat er geen alternatieve huizen zijn.
         In algemenere termen is dit een afbraak van de sociale functie van de woningbouwverenigingen, en de onderlinge solidariteit in het algemeen. Minister Dekker is van de VVD, en dit is een politiek agendapunt van de VVD.

16 oktober 2004, de Volkskrant. Bericht: Huisartsen gaan actie voeren tegen bezuinigingen die hen door minister Hoogervorst zijn opgelegd.
         De huisartsen vormen de eerste lijn in de ziektezorg, en worden het meest gebruikt door alle lagen van de bevolking, en vormen een belangrijk deel van het netwerk van de maatschappij. Het bezuinigen op deze tak van de gezondheidszorg ondergraaft een belangrijke maatschappelijke schakel. Minister Hoogervorst is van de VVD, en bezuinigen op de gezondheidszorg is een politiek agendapunt van de VVD.

26 oktober 2004, de Volkskrant, artikel van Hans Hoogervorst, minister van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport, met als kop: Het moet soberder allemaal. Het lijstje aan het eind van het artikel geeft aan wat Hoogervorst bedoeld met allemaal: de bijstandsuitkering, de WAO en WW, de ziektewet, de AOW, de AWBZ, de arbeidsuurloon. Dit is het volledige lijstje. Wat ontbreekt is grootste luxe-uitgave door de staat: de hypotheekrenteaftrek. Ook ontbreekt de veel te lage belasting op de hogere inkomens, de zeer lage vermogensbelasting, en dergelijke. Wat Hoogervorst dus bedoeld met dat allemaal dat soberder moet, zijn de levensbehoeftes van de zwakkeren, en wat niet soberder moet is de luxe voor hen die veel beter af zijn. Dit is vernietigend voor de onderlinge solidariteit. Minister Hoogervorst is lid van de VVD. Dit beleid is een politiek uitgangspunt van de VVD.

23-11-2004, de Volkskrant, diverse artikelen dezer dagen rond de nieuwe huurplannen van minister Dekker, VVD, inhoudende een sterke verhoging van de huren . Voor de lagere inkomens zou dit gecompenseerd moeten worden, en de hogere inkomens huren niet maar kopen. Het plan komt dus voornamelijk ten laste van de middeninkomens. Dit is dus een voorstel dat vooral de positie van de middeninkomens verslechtert, en het maken van een maatschappelijke carrière bemoeilijkt. Kortom, een reactionair plan, in plaats van een liberaal en meritocratisch, zoals de VVD beweert te zijn.

5 januari 2004, de Volkskrant en diverse andere media: VVD voorzitter lanceert partijplan voor de invoering van een vlaktaks: een uniform belastingtarief. Een snelle analyse: dit betekent hogere belasting voor de lagere inkomen en lagere belasting voor de hoge. Het eerste zal gecompenseerd moeten worden voor de minima, om niet onder het bestaanminimum te komen. Dus er komt evenveel van de laagste inkomen, en minder van de hoogste. Om hetzelfde staatsinkomen te halen moet er dus meer gevraagd worden van de laagmidden en middeninkomens. Dit is dus een voorstel dat vooral de positie van de middeninkomens verslechtert, en het maken van een maatschappelijke carrière bemoeilijkt. Kortom, een reactionair plan, in plaats van een liberaal en meritocratisch, zoals de VVD beweert te zijn.


Aanvullingen in een ander format: 

De Volkskrant
, 13-05-2005 (meer citaat hier )

Regeringspartijen wijzen staking van huisartsen af

CDA, VVD en D66 hebben geen begrip voor de komende stakingsacties van huisartsen. ... De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) keert zich tegen de nieuwe salariëring voor de beroepsgroep, zoals die door Hoogervorst is opgesteld. De regeringspartijen staan achter het voorstel. VVD-Kamerlid Schippers meent dat huisartsen ‘moeten wennen aan loon naar werken’. Schippers: ‘Artsen in probleemwijken die hard werken gaan meer verdienen. Collega's die met twee vingers in de neus een praktijk runnen, leveren in.’


Red.:   Een typisch voorbeeld van een gotspe: iemand van de VVD, als partij altijd verklaard voorstander van het recht van de top om hun eigen inkomsten vast te stellen, die vindt dat de minder-bevoorrechten het maar met minder moeten doen, onder verwijzing van loon-naar-werken. En daarbij aangetekend dat artsen lang niet tot de echt minder-bevoorrechten behoren. Het is stuitend.


Uit: De Volkskrant, 21-12-2005, van verslaggevers.

Huurders duurder uit na belasting

Het ministerie van VROM gaat belasting heffen bij woningcorporaties en andere verhuurders. Die zullen deze belasting naar verwachting doorberekenen aan hun huurders. Huursubsidieontvangers worden vrijgesteld van deze extra huurverhoging, die volgens belangenorganisaties neerkomt op gemiddeld 15 euro per maand per woning.


Minister Dekker van VROM heeft het wetsvoorstel dat de belastingheffing regelt dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij wil met ingang van 2006 jaarlijks meer dan 300 miljoen euro belasting ophalen bij woningcorporaties, commerciële verhuurders en andere onroerendgoedbedrijven. ...
    Volgens René van Genugten van de Woonbond, de belangenvereniging van huurders, gaan de huren in 2006 gemiddeld 15 euro per maand omhoog. ‘We hebben weinig illusies. Verhuurders zullen vrolijk alle kosten doorberekenen’, zegt hij. ‘En de huren van de vrijkomende woningen worden extra opgeschroefd.’ ...


Red.:   De VVD is rabiaat tegen alle vormen van belasting. Zou men denken. Een vergissing, dus. Want deze belasting stellen ze zelf voor. Maar dit is ook een belasting voor huurders, en dat zijn mensen uit de lagere maatschappelijke klassen. De VVD'ers zelf zijn voor het over-, overgrote deel kopers. De VVD is dus helemaal niet principieel tegen belasting. Ze zijn tegen belasting op zichzelf, tegen belasting op de rijken.
    Een elders gedocumenteerd voorbeeld is dat van Gerrit Zalm, die ten tijde van de Paarse overvloed geld geeft aan de rijken, en ten tijde van de Balkenendese armoe geld neemt van de armen, en als bedrijven al miljarden in kas hebben, lastenverlichting aan die bedrijven wil geven . Een omgekeerde Robin Hood dus, iets wat de redactie een smeerlap heeft gedoopt , en dat natuurlijk ook een goede beschrijving is van de VVD, de partij van de smeerlappen, zie ook hier , en die dus beter de VVS kan heten: de Volkspartij voor Volksverlakkerij en Smeerlapperij.
    Nog wat diverse andere kenmerken van de VVD. Ten eerste is de VVD natuurlijk de club van het automobilisme  :


Uit: Volkskrant.nl, 02-12-2007, ANP

VVD: weg met boete voor lichte snelheidsovertreding

De VVD in de Tweede Kamer wil dat snelheidsovertredingen op de snelweg onder tien tot twaalf kilometer worden geschrapt. Fractiespecialist Paul de Krom zal dit voorstel volgende week inbrengen tijdens de behandeling van de begroting van verkeersminister Camiel Eurlings.
    ‘Mensen ergeren zich wezenloos aan deze bonnenschrijverij. De politie moet haar aandacht richten op de top-drie van ergernissen van automobilisten: linksplakkers, bumperklevers en zachtrijders’, stelt De Krom naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.
    Vorig jaar werd ruim een half miljard aan verkeersovertredingen beboet. ‘Ongeveer 65 procent daarvan slaat op snelheidsovertredingen onder de 10 kilometer.’ ...


Red.:   Dit is automobilisme, omdat dit voorstel volstrekt irrationeel is. Wat het doet, is de grens voor een boete met 10 km/h verschuiven, waarna natuurlijk precies dezelfde klachten over die nieuwe grens zullen optreden. Kortom: dit proces is oneindig rekbaar.


Uit: Volkskrant.nl, 04-12-2007, ANP

VVD wil erfbelasting fors verlagen

De VVD wil de successierechten die over erfenissen moeten worden betaald fors verlagen. Ze komt daartoe in haar tegenbegroting voor 2009 met een voorstel. De partij kondigt dat dinsdag aan op haar website.
    Partijleider Mark Rutte noemt de erfbelasting ‘de meest onrechtvaardige belasting die er bestaat’. Hij wijst erop dat burgers al inkomstenbelasting en vermogensbelasting moeten betalen. ‘Als je dan overlijdt komt de Belastingdienst voor de derde keer langs.’
    De tarieven voor successierechten lopen nu nog op tot 68 procent. In de VVD-plannen wordt 50 procent het maximum. ...


Red.:   Weer een volkomen onzinnige redenering van de VVD: iemand die dood is, doet niets, en dus zeker geen belasting betalen. Degenen die de erfrecht-belasting betalen zijn de erfgenamen, en niet de overledene.
   En daarna komt de tweede onzinnigheid, want de VVD is de partij van zelfredzaamheid, en van "prestatie moet beloond worden".  Nou, het geld verkregen uit een erfenis staat totaal geen prestatie tegenover, en als het veel is, doet het af aan de zelfredzaamheid van de betrokkene. Het staat volkomen haals op "loon naar werken", waarop de VVD zo graag hamert.
   Er is dus vanuit oprechte VVD-principes geen enkele reden om überhaupt een erfrecht te hebben, behalve wat kleinere bedragen, en de reden dat men er voor is, is natuurlijk de aloude reactionaire van het behoud van macht en privileges, horende bij het (grote) geld. En daar staat de VVD natuurlijk echt voor: behoud van macht - het reactionaire denken.
    In 2010 komen er weer Tweede Kamerverkiezingen - en er zijn economische problemen veroorzaakt door de financiële sector, zeg maar: de rijken. De VDD gaat de lasten daarvan verdelen - we laten alleen die zaken zien die gaan over de hoger-lager tweedeling:


Uit: De Volkskrant, 10-04-2010, van verslaggever Bart Dirks

VVD: 30 mld bezuinigen

VVD-leider Rutte wil puinruimen. En dus gaat het mes in de rijksbegroting.

Van alle partijen wil de VVD het meest bezuinigen om de overheidsfinanciën snel weer in het gareel te krijgen. De liberalen besparen 30 miljard op onder meer ambtenaren, reïntegratie en ontwikkelingshulp.
     ... De VVD wil in 2015, tegen het einde van de volgende kabinetsperiode, de overheidsfinanciën in evenwicht hebben. Daarvoor moet 20 miljard euro worden bezuinigd. Na 2015 moet nog eens structureel 10 miljard worden omgebogen.
    ... er komt voor 7 miljard euro aan lastenverlichting.
Zo wil de VVD 3,5 miljard aan lagere tarieven voor de loon- en inkomstenbelasting inboeken.
    De hypotheekrenteaftrek blijft ongemoeid. 'Als die niet bestond, zou ik 'm invoeren', aldus Rutte.... De VVD wil wel de overdrachtsbelasting halveren (tot 3 procent), om zo de doorstroom op de huizenmarkt te stimuleren.
    Meer problemen ziet de partij in de huursector. De huren van alle woningen moeten geleidelijk vrij worden gelaten om het 'gat' te verkleinen tussen sociale huur, particuliere huur en de koopmarkt. Corporaties moeten een deel van hun bezit verkopen.   ...


Tussenstuk:
Hoofdpunten

  Bezuinigingen van 20 miljard in 2015, oplopend tot 30 miljard structureel
  7 miljard euro lastenverlichting
  2,5 miljard extra voor onderwijs
  Sociale zekerheid wordt versoberd. Maximaal 1 jaar WW, maar de WW-uitkering gaat wel omhoog
  Eigen risico in de zorg van 165 euro naar 300 euro, zorgtoeslag wordt bevroren
  AOW-leeftijd stijgt vanaf 2011 elk jaar met 2 maanden tot 67 jaar.
  Hypotheekrente-aftrek blijft ongemoeid, geen kilometerheffing
 

Red.:    Alle extra lasten bij de lagere klassen, en alle baten, lastenverlagingen, voor de hogere.
    Kijk maar:


Uit: De Volkskrant, 26-05-2010, door Femke Halsema en Jolande Sap, fractievoorzitter en financieel woordvoerder Tweede Kamerfractie GroenLinks

VVD laat de gewone hardwerkende mensen de crisis betalen

Het VVD-programma leidt tot scherpere tegenstellingen. Mensen met een modaal - en minimuminkomen kunnen straks het hoofd nauwelijks nog boven water houden.

Je moet Mark Rutte nageven dat hij lef heeft. Terwijl de VVD een onverantwoord hardvochtig programma heeft opgesteld, presenteert hij zijn plannen als ‘sociaal’.   ...
    Als de hardwerkende, gewone Nederlanders de komende jaren wel hun baan behouden, dan treft de VVD hen ongenadig hard in hun portemonnee. Als zij de pech hebben tegen hun zin in de bijstand terecht te komen, dan gaan zij er bij de VVD 21 procent op achteruit.
    Neem bijvoorbeeld Gerard en Ellen, een echtpaar met twee jonge kinderen. Stel dat Ellen alleenverdiener is, als caissière in een supermarkt werkt en het wettelijk minimumloon verdient. Gerard doet het huishouden en heeft de zorg voor de 2 kinderen. Zij gaan er 15 procent op achteruit. (Zie tabel 1.)
    Een ander voorbeeld. Jan en Ineke hebben samen een modaal salaris. Jan is politieagent en Ineke doet vrijwilligerswerk als mantelzorgster. Ook hen weet de VVD te vinden. Inkomensachteruitgang: 9 procent. (Zie tabel 2.)
    Stel dat de crisis in een van de twee bovenstaande gezinnen toeslaat en zij in de bijstand terechtkomen. Dan zijn de rapen pas echt gaar: -21 procent. (Zie tabel 3.)
    De VVD legt de prijs van de financiële crisis niet bij de mensen die deze hebben veroorzaakt, zoals de bankiers, maar bij heel gewone mensen die hard werken en ook nu al dikwijls financiële zorgen hebben. ...
    Als een gewone hardwerkende Nederlander de pech heeft een woning te huren dan moet hij er rekening mee houden dat zijn huur op termijn met 60 procent stijgt. Mark Rutte beweert voor de mensen met de laagste inkomens de huurtoeslag te verhogen, maar de VVD compenseert de huurverhoging niet volledig.    ...
    Bij de hoogste inkomens kan de vlag uit. Ook dit kan geïllustreerd worden met een simpel voorbeeld. Stel, een medisch specialist verdient 300 duizend euro (wat op het moment aan de lage kant is) en bezit een villa van anderhalf miljoen euro. Dankzij de bestaande hypotheekrenteaftrek krijgt hij elk jaar gratis en voor niks 25 duizend euro.
    Omdat de VVD het eigenwoningforfait verlaagt en zijn belasting met 1 procent vermindert, stijgt dat bedrag met ongeveer 10 duizend euro tot 35 duizend euro. Hij krijgt elk jaar dus van de staat, bovenop zijn vorstelijke inkomen, nog eens ruim meer dan het bruto salaris van zijn verplegers cadeau.
    Deze oneerlijke bevoordeling van de meest bevoorrechte mensen in ons land heet ‘perverse solidariteit’: de zwakste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.
    De VVD legt de prijs voor de economische crisis bij een deel van zijn eigen kiezers: de gewone hardwerkende mensen.   ...


Red.:   De VVD is een echt simpele partij.
    En hoe simpel?:


Uit: De Volkskrant, 01-06-2010, column door Pieter Hilhorst, politicoloog.

Stemwijzer voor liberalen

...   Zijn opportunisme maakt van Rutte een gemankeerde liberaal. Dat blijkt ook uit zijn standpunten over het rekeningrijden en de hypotheekrenteaftrek. Rekeningrijden is een vorm van marktwerking op de weg. Mensen betalen voor gebruik, niet voor bezit. En ook de beperking van de hypotheekrenteaftrek vermindert de verstorende werking van de overheid op de huizenmarkt. Maar Rutte is alleen voorstander van de tucht van de markt, als dat zijn klassieke VVD-aanhang niet raakt. Voor Rutte is bevoordeling van zijn achterban belangrijker dan zijn liberale overtuigingen.
    De bevoordeling van de rijken is de achilleshiel van de VVD. Rutte zegt dat pijnlijke ingrepen nodig zijn om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. En dus wil hij mensen in een verzorgingstehuis of een psychiatrische instelling veel meer laten betalen voor het verblijf in de instelling. Tegelijkertijd wil hij de extra bijtelling van het eigen woningforfait van mensen met een woning van meer dan 1 miljoen terugdraaien. De woonkosten voor oude en zieke mensen gaan dus fors omhoog, die van villabezitters gaan fors omlaag. De uitkeringsgerechtigden gaan erop achteruit door bezuinigingen op de zorgtoeslag en de ontkoppeling van lonen en uitkeringen, maar de kinderen van miljonairs gaan er flink op vooruit doordat de VVD de successierechten eerst halveert en later afschaft. Het wonen wordt voor huizenbezitters goedkoper (halvering overdrachtsbelasting en verlaagd btw-tarief voor groot onderhoud), voor huurders wordt het duurder (huren tot 60 procent omhoog).
    Dat is niet de economie versterken, maar een schaamteloze inkomenspolitiek ten koste van de middeninkomens en de onderkant en ten gunste van de bovenkant.   ...


Red.:   Zo simpel.
    En het is lang verborgen gebleven, maar nu komt het toch naar buiten:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul de Pré

VVD-affaires

Tussentitel: Er gaat te veel mis bij de liberalen

Het begint een pijnlijk rijtje te worden: dat van de VVD-bestuurders die zichzelf niet in de hand hielden.
    Nurten Albayrak van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers: gesjoemel met de dienstauto. Een te hoog salaris. Verantwoordelijk voor een verziekte bedrijfscultuur.
    Ton Hooijmaijers, gedeputeerde: corruptie en omkoping.
    Wilma Verver, burgemeester: vriendjespolitiek, gerommel met subsidies, intimidatie van personeel.
    Ton van der Schans, raadslid: verduistering.
    René Waas, raadslid: vervalsing van asbestrapporten.
    Sjoerd Swane, raadslid en Statenlid: ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte, belastingfraude.
    Het is slechts een greep uit de oogst van de afgelopen twee jaar en alle hoofdpersonen hebben één ding met elkaar gemeen: ze zijn lid van de VVD. Jos van Rey, de gevallen wethouder in Roermond, is de laatste in de serie.   ...


Red.:   Was de betrokken partij de PVV, das was de hetze al begonnen halverwege het rijtje uitleg of detail . Was de betrokken partij de SP geweest, was de hetze als begonnen na het tweede geval uitleg of detail . Maar de media zijn tegenwoordig sterk neoliberaal. Dus pas voorbij het dozijn, zijn ze bereid iets te melden.


Naar Politieke analyse , Liberaal manifest, Pels , Politiek lijst , Politiek & Media overzicht , of site home .