WERELD & DENKEN
 
 

Nomadisme

9 aug.2015

"Nomadisme" is een niet veel gebruikte maar instantaan begrijpelijke afkorting van "nomadische cultuur" - de nomadische cultuur zelf is één van een spiegelbeeldig tweetal, de ander zijnde een residente cultuur . Er is nauwelijks een mengvorm voorstelbaar, en ook prehistorisch is die er dus niet geweest uitleg of detail .

Deze tweedeling tussen nomadische en residente cultuur is in de beschrijving vn de geschiedenis van de mensheid een normaal begrip, staande voor de overgang van voorheen uitsluitende cultuur van jagers en verzamelaars naar de ontdekking van de landbouw, en het bijbehorende ontstaan van vaste nederzettingen.

De overgang naar landbouwculturen dus residente culturen heeft plaats gevonden op diverse locaties in de wereld, en zich daarna verspreid over de rest. Met enkele uitzonderingen, met name daar waar landbouw moeilijker is, zoals de woestijnen. En op een paar plekken waar het nomadisme te zeer vast zat in de cultuur. Zo waren er op het Amerikaanse continent, voor de invasie van Europeanen, zowel landbouwende volken, met name aan de oostkust, en nomadische, op de centrale vlaktes. Later herhaalde zich dat nog een keer, op die vlaktes, zoals beschreven in de Amerikaanse musical Oklahoma uitleg of detail (Wikipedia), uitleg of detail (YouTube), die mede gaat over de tegenstelling tussen cowhand (nomade) en farmer (resident) - en heel concreet over het recht om hekken te plaatsen: fencing.

De belangentegenstelling tussen nomadisme en residente culturen is dus zeer direct en principieel en zeer simpel te bedenken uitleg of detail - zoals toe te lichten met een simpel voorbeeld: neem een dorp met landbouwers en handarbeiders, en een groep nomaden die het dorp binnen wil trekken. Het dorp is zelfvoorzienend, en de nomaden geen materiële goederen in de aanbieding (dat kan niet als je rondtrekt) hebben geen andere capaciteiten dan, zeg, muziekspelen. Nu heeft een  bepaald dorp weinig of geen behoefte aan muziekspelers, zeg bijvoorbeeld omdat ze zelf muziek kunnen spelen. Dan hebben de nomaden die het dorp binnen willen trekken niets in de aanbieding hebben voor het dorp. Terwijl ze wel een hele duidelijke behoeftes hebben, voortvloeiende uit de eisen van levensonderhoud. Dus zodra de nomaden in het dorp in hun levensonderhoud gaan voorzien, gaat dat ten koste van het dorp, zonder een vorm van terugbetaling. Oftewel: het dorp heeft slechts één enkel belang: het niet-toelaten van de nomaden uitleg of detail .

Dit beeld van het zelfvoorzienend dorp is op deze website gebruikt als uitleg van de werking van economie, dan geformuleerd als het "agraro-technische dorp" uitleg of detail . Op de basale structuren van zijn dorp zijn alle verdere economische en maatschappelijke ontwikkelingen te bouwen, zoals die ook daadwerkelijk de afgelopen tienduizend jaar hebben plaatsgevonden. Start je tienduizend jaar geleden met een troep rondtrekkende nomaden, staande voor de nomadische cultuur, dan heb je anno 2012 nog steeds een groepje rondreizende nomaden. De nomadische cultuur kent geen vooruitgang. En tussen de nomadische en residenten cultuur zijn geen bestendige overgangsvormen bekend: het is het een, of het ander uitleg of detail . Met één enkele uitzondering waarover later meer.

In de huidige wereld zijn er twee soorten nomadische culturen: de van oudsher nomaden, die er ook weer in twee soorten zijn: degene die nog dagelijks rondtrekken, en degene die dat op meerjaarlijkse basis doen - hier aangeduid, net als de theoretische aanhangers van het model, als "nomadisten". Beide hebben hun archetypische voorbeeld - van de eerste is dat de Roma, van de tweede Joden uitleg of detail . Van de tweede zijn er ook twee: als eerste de rijken, die hun vrijwel altijd gestolen kapitaal gebruiken om over de wereld te gaan trekken, meestal richting zonnige oorden als Dubai en de Kaaiman Eilanden, maar ook tussen de luxedelen van de metropolen uitleg of detail , en de tweede de intellectuelen en kunstzinnigen, die door het rondreizen menen  "inspiratie op te doen" voor hun intellectueel en cultureel vale en valse producten (overigens is er ook wel een enkele rijke die een deel van rijkdom verdient heeft, een enkele intellectueel die iets zinnigs zegt, en een enkele kunstenaar die iets moois maakt). Deze tweede groep nomadische culturen heeft een eigen aanduiding naast die van het nomadisme: die vormen het kosmopolitisme .

Met het sociologische verschijnsel van nomadisme corresponderen ook bepaalde psychologische karaktertrekken van de betrokken individuen. Gemeenschapszin en sociale hechting, in het algemeen: binding , zijn zelfs zaken die neurologisch gereguleerd worden, met inmiddels een bekende rol van neurotransmitters als oxytocine uitleg of detail . Het nomadisme gaat in tegen de werking van deze processen, wat zijn uitwerking heeft in psychologische kenmerken van "lijders" aan het nomadisme, zoals vervreemding, extreem individualisme, neuroticisme, en materialisme uitleg of detail - en er is ook een duidelijk verband met neoliberalisme uitleg of detail , dat haar theoretisch oorsprong vindt in het Joodse nomadisme . Bij het cultureel en mogelijk genetisch overgeërfde nomadisme zijn de sociale verschijnselen het gevolg van de psychische. Deze vorm van nomadisme wordt beleden zonder effectief besef van de schadelijkheid ervan, ook wel te betitelen als schaamteloos of gewetenloos. Bij de rijken en intellectuelen zonder nomadische afkomst ligt het andersom: de veranderingen vaan de psyche zijn het gevolg van overnemen van het maatschappelijke nomadisme. Hier kan nog sprake zijn van een aanzienlijke mate van besef van het verbreken van de sociale banden.

Overigens zijn dit karakteriseringen bekeken vanuit de residente cultuur - voor de nomaden en nomadisten zelf ligt dit natuurlijk anders. Zoals blijkt uit de onveranderlijkheid van hun culturen. Wat voor de Roma en dergelijke bijna letterlijk het geval is, en voor de Joden en dergelijke in ieder geval in cultureel en intellectueel opzicht: de Joodse godsdienst en culturele tradities lijken ontzettend veel meer op die van 5000 jaar geleden dan die van de Noordwest-Europese volken. Die hebben weinig meer overgehouden van 5000 jaar terug dan hun sterkere sociale binding, egalitairdere samenleving, en egalitairdere man-vrouwverhouding.

De psychische overeenkomsten tussen de groepen van oude en nieuwe nomaden en nomadisten veroorzaakt ook een mate van overlap en vermenging. Dit geldt het minst voor de echte nomaden, de Roma-achtigen, omdat die zelden rijk zullen worden. Het geldt wel voor de van oudsher nomadisten als Joden en Arabieren, en de eerste veel meer dan de tweede, omdat de eerste ook vele honderden en soms duizenden jaren temidden van de Europese culturen hebben geleefd, en daardoor de werking van een sociale maatschappij hebben gezien en deels daarin gefunctioneerd hebben. Dit overigens zonder voor zichzelf de ideeën daaruit overgenomen te hebben, wat dat zou geleid hebben tot assimilatie en het verdwijnen van de Joodse cultuur, zoals de meeste migrantenculturen uit het verleden. De Arabieren zijn rijk geworden in eigen land door oliewinning, en zitten nog vrijwel volledig vast is hun nomadistische cultuur, met kenmerkende uitwassen als de systematische mishandeling van immigrantenwerkers uitleg of detail .

In West-Europa en Amerika is er echter een aanzienlijke overlap en vermenging tussen het oude en het nieuwe nomadisme. Die heeft kunnen ontstaan door de verdere ontwikkeling van de westerse maatschappij, waardoor veel posities ontstonden die ook en juist geschikt waren voor mensen met een nomadistische inslag, met name in een van de belangrijkste sterk gegroeide sectoren: die van de massamedia. Het verkopen van praatjes, naast valse waar, is altijd een van de hoofdvormen van inkomsten geweest van nomaden en nomadisten, na de opkomst van de resident culturen.

Een van de deelterreinen waarop dat het duidelijkst te zien is geweest (kijkende vanaf de Tweede Wereldoorlog) in het gezamenlijke streven van nomadisten intellectuelen en rijken naar een verenigd Europa . De nomadisten hebben een ingeboren hekel aan alle grenzen en alle staatsvormen. De intellectuelen hebben een afkeer van de onderste tweederde van de bevolking die staat voor residente en sociale en ordelijke maatschappij, en hebben een voorkeur voor de wanorde en chaos van de nomadische wereld, wat ze dan "vrijheid" noemen , en de rijkeren zijn ook tegen sterkere en socialere maatschappijen en staten, omdat ze daarin minder kunnen graaien en stelen.

Deze coalitie heeft eerste een strijd gevoerd met als uithangbord idealen als "saamhorigheid", "Europese solidariteit" en vooral "het voorkomen van oorlog". Na de jaren tachtig met het ontstaan van de dominantie van het neoliberalisme, is men steeds openlijker op het graaipad gegaan. En meer recent heeft de nomadische coalitie openlijk durven uitspreken wat haar doel is: de vernietiging van de Europese staten, zodat één groot imperium ontstaat waarin iedereen vrij kan rondreizen maar waarvan alleen zij als rijkeren vrij gebruik kunnen maken, en waarin de dure arbeidskrachten van de oorspronkelijke westerse bevolking vervangen gaat worden door goedkope dumparbeid door het toestaan van vrij immigratie uit volgefokte achterstandslanden en culturen uitleg of detail .

Met deze beschrijving van de maatschappelijke werkelijkheid van het nomadisme als spiegelbeeld van de residente culturen, is ook volkomen duidelijk wat haar morele positie is. Om het te benadrukken: de nomadistische cultuur is een parasitaire cultuur. Ze ontneemt zo veel materiele en geleidelijk ook geestelijke waarde uit de residente cultuur die de beschaving draagt, dat die residente cultuur en de beschaving daar aanzienlijke schade van ondervinden. De schade op het materiële vlak is overduidelijk: naar schattingen zijn al enkele tientallen biljarden gegloeid van de residente culturen naar belastingparadijzen, en andere holen waar de nomadisten schuilen. De geestelijk schade is ook duidelijk: onder de opkomst van de achterlijke religieuze stroming geheten de islam en de bijbehorende achterlijk culturele gewoontes zijn in West-Europa zaken opgedoken als vrouwenonderdrukking, beperking van de vrijheid van meningsuiting, etnisch denken en racisme, enzovoort.

Nomadisme is parasitisme.

Omdat het gaat over het voortbestaan van de beschaving in West-Europa, hier ook wat directieve opmerkingen. Voor het voortbestaan van de beschaving binnen de westerse cultuur is het van belang dat het parasitisme van de nomadistische cultuur bestreden wordt. In de praktijk wil dat zeggen: het stoppen en voor een flink deel terugdraaien van de Europese eenwording. Het opnieuw bewaken van de staatsgrenzen. Het terugdraaien van alle graaisalarissen en andere vormen van materialistisch parasitisme. Beloning dient uitsluitend gebaseerd te gaan worden op daadwerkelijk verrichte prestatie, en er dient 100 procent belasting geheven te gaan worden op winsten uit financiële praktijken. Noodzakelijk is het stoppen van de immigratie vanuit achterlijke culturen en het starten van een beleid tot stimulering van remigratie. Oproepen tot evenredige vertegenwoordiging van immigranten uit achterlijke culturen , een gevaar door kwalititeitsdaling uitleg of detail uitleg of detail , moeten beantwoord gaan worden met het terugdraaien van de oververtegenwoordiging van vertegenwoordigers van de nomadistische culturen uitleg of detail . Andere vormen van nomadistische propaganda moeten beantwoord worden met het ontslag van de betrokkenen net zo lang tot de media een weerspiegeling van de opvattingen van de gehele bevolking vormen in plaats van de doordringende propaganda van het kosmopolitisme en nomadisme waar nu sprake van is.

Voor het organiseren van voldoende kracht in de beweging tot herstel van de beschaving, is ook een duidelijke symboliek gewenst. Die heeft zichzelf aangediend in de vorm van de al naar verwezen acties van de nomadisten. Die worden misschien niet gecoördineerd maar wel gestimuleerd met name vanuit financiële instellingen, die de voornaamste institutionele profiteurs zijn van het nomadisme en neoliberalisme. Die financiële instellingen worden gesymboliseerd door de meest machtige ervan: Goldman Sachs . Dit betreft mede de bij haar werkzaam geweest zijnde figuren, die de hoogste functies verwerven. Goldman Sachs staat ook symbool voor het nomadisme, door haar Joodse banden. De strijd voor de beschaving kan gesymboliseerd worden door de strijd tegen alles rond de symbolen van Goldman Sachs: de banden met het Joodse nomadisme, de banden met het westerse nomadisme, de plundering door haar aanhangers van de westerse staten, de oproepen vanuit die kringen tot vernietiging van de westerse staten. Bestrijdt dus de beschavingspiraten van Goldman Sachs, en hun vertegenwoordigers, en met vertegenwoordigers oudtestamentische en westerse origine die de media domineren (columnisten bij de Volkskrant met joodse bindingen, stand 2013: 6 (Grunberg, Wagendorp, Brill, Pam, Schnitzler, Tempelman), en anderzinse migrantenbinding: 3 (Sitalsing, Fretz, Duurvoort)), en de beschaving vergiftigen met hun nomadistische en neoliberale propaganda uitleg of detail . Het nomadisme is het grootste acute gevaar voor de beschaving uitleg of detail .

En ter persoonlijke ontmoediging: bedenk wat voor soort mensen nomadisten zijn: Arabische vrouwenmishandelaars, Joodse absolute-superiorititsdenkers, weerzinwekkende graaiers, en hypocriete en voze en rattige uitleg of detail media-lakeien . En als er geen gereguleerd einde komt aan deze beschavingsondermijnende praktijken, kan de sociologische dynamiek leiden tot een slachtofferschap in een niet-vreedzame oplossing ervan.


Naar Alfa's en bèta's, sociologisch  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .