WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen, sociologie ondermaats: allochtonen

3 jun.2007

Eén van de terreinen waarop de sociologie het meest opzichtig gefaald heeft, is dat dat de immigratie- en allochtonenproblematiek. Als eerste natuurlijk door niet te waarschuwen tegen de bekende gevaren van de instroom van een grote groep sociaal achtergebleven immigranten. Vervolgens in diverse stadia wat er met het daardoor ontstane probleem gedaan zou kunnen worden. En tenslotte door de voorstellen die wel gedaan werden, die voor een groot deel puur ingegeven waren door politieke correctheid.
    Onderstaand een voorbeeld waarin een aantal van die onderzoeken zijn samengevat, gevolgd door een analyse:


Uit: De Volkskrant, 31-05-2007, door Maarten Evenblij, freelancewetenschapsjournalist

Overheid schoof kennis over sociale cohesie bewust opzij

Integratie van minderheden begint bij erkenning van hun identiteit, zo leert onderzoek keer op keer. Maar omdat deze boodschap niet populair was, is met deze kostbare kennis niets gedaan. Verbijsterd, was Maarten Evenblij, toen hij dit ontdekte in Kennisland.


Het komt niet vaak voor dat je echt verbijsterd bent. Het overkwam mij begin dit jaar toen ik als wetenschapsjournalist een boekje maakte over sociale cohesie in opdracht van de subsidiegever NWO. Op mijn speurtocht naar de resultaten van dit onderzoeksprogramma stuitte ik diverse keren op vrij cynische, onverschillige onderzoekers. Ze waren blij met de hun verleende subsidie, enthousiast over hun eigen studies, maar negatief over wat met de resultaten ervan was gebeurd: niets! En dat terwijl diverse ministeries er 15 miljoen euro in hadden gestoken.   ...
    Ruim vijftig projecten met een veelvoud aan studies werden tot dit jaar uitgevoerd in het programma. Studies van de positie van vrouwen en allochtonen op de arbeidsmarkt, solidariteit op het werk en saamhorigheidsgevoel in vinexwijken, migrantenparticipatie in sportclubs en het belang van de eigen taal, cultuur en opleiding. Hoe divers het onderzoek ook was, steeds klonk dezelfde conclusie: Binding aan de samenleving is alleen succesvol als mensen zich ook door die samenleving gewaardeerd voelen.   ...
    In bijna alle sectoren die in het onderzoeksprogramma zijn onderzocht, blijkt diversiteit en het erkennen van diversiteit bij anderen als noodzakelijk te gelden om duurzaam met elkaar op te trekken. Mensen willen zichzelf zijn en erkend worden en niet opgaan in een groter geheel. Ze willen zich aanpassen, maar ook zichtbaar zijn en niet uitgesloten worden.
    De sportonderzoeker constateert dat louter etnische sportclubs meer bijdragen aan integratie dan gemengde sportverenigingen. De sociaal-psychologe stelt dat mensen met een lage sociale status zich snel bedreigd voelen en daardoor geremd zijn in hun motivatie en prestatie. Waardering uitspreken voor hun identiteit of die van hun groep, kan dat gevoel van bedreiging doen afnemen.
    Taalkundigen zien dat een goede beheersing van de eigen taal het leren van een tweede taal vergemakkelijkt en dat zelfs stimuleren van de eigen taal door migranten wordt gevoeld als een teken van ‘insluiting’: erbij horen. De onderzoekers stellen vast dat mensen altijd een meervoudige identiteit hebben. Ze zijn bijvoorbeeld Turk, maar ook vrouw, partner, ondernemer en onderdeel van de Nederlandse samenleving.
    Wat zijn de voorwaarden voor binding aan die identiteiten en hoe vindt deze plaats? De verzuiling in Nederland had positieve aspecten omdat men zich daardoor bezighield met identiteitsvragen. Nu ligt een eenzijdige nadruk op de identificatie met het individu in plaats van de differentiatie van het individu binnen het collectief. De resultaten van het onderzoeksprogramma laten zien dat ruimte in verscheidenheid nodig is.
    De belangrijkste conclusie is dat het idee van integratie, van verplicht een andere identiteit aannemen en je afkomst verloochenen, nergens op slaat. Dan ontstaat orthodoxie, waardoor mensen zich gaan onttrekken of individualistischer worden. Al mag je mensen best stimuleren Nederlands te spreken of meer over de cultuur te leren, want kansen worden ook beïnvloed door iemands etniciteit en sociaal-economische status.
    Geen van de onderzoeksresultaten drong door tot beleid. Dat stond er haaks op. Erkenning van de identiteit van migranten is immers geen populaire boodschap. Liever verplichte inburgering, Nederlands praten op straat, het belemmeren van moskee-bouw, verbod van de nikaab of afschaffing van de dubbele nationaliteit. Het kabinet-Balkenende IV biedt mogelijk een nieuwe kans. Dan is die 15 miljoen euro niet over de balk gegooid en maakt het ernst met de slogan ‘Nederland Kennisland’.


Red.:   Eerst even een analyse van het inhoudelijke deel, met name de volgende stukken:
  …‘De belangrijkste conclusie is dat het idee van integratie, van verplicht een ander identiteit aannemen en je afkomst verloochenen, nergens op slaat. Dan ontstaat orthodoxie, waardoor mensen zich gaan onttrekken of individualistische worden. Al mag je mensen best stimuleren Nederlands te spreken of meer over cultuur te leren, want kansen worden ook beïnvloed door iemands etniciteit en sociaal-economische status.
    Geen van de onderzoeksresultaten drong door tot beleid. Dat stond er haaks op. Erkenning van de identiteit van migranten is immers geen populaire boodschap. Liever verplichte inburgering, Nederlands spreken op straat, het belemmeren van moskee-bouw, verbod van de nikaab of afschaffing van de dubbele nationaliteit.’ …

Dit zijn leugens. De identiteit van migranten wordt zodanig sterk erkend dat overheidsinstanties officiële papieren in drie talen sturen, dat islamitische scholen overheidsgeld krijgen, enzovoort. Verplichte inburgering bestaat alleen uit een basiskennis van de Nederlandse taal, en een paar sociale basisregels – in het artikel zelf genoemd als iets dat wel mag. Nederlands spreken op straat is geen beleid. Overal in het land staan protserige, wanstaltige, moskeeën. Er is geen nikaab-verbod. De dubbele nationaliteit is niet afgeschaft.
    Waar Evenblij op doelt is dat er individuen zijn die dit soort dingen voorgesteld hebben – maar dat maakt het niet tot beleid Als er iets mis met het uiten van dit soort opvattingen kan je meteen de moskee sluiten, want daar worden voortdurend dingen gezegd die veel minder deugen, zoals het doodwensen van ongelovigen, joden, en homos’.
    Terug naar de conclusies van de onderzoeken: erkenning en versterking van identiteit bevordert de integratie. Nu de realiteit:


Uit: de Volkskrant, 31-05-2007.

Migrantenkind worstelt met Nederlands

Bijna één op de vijf leerlingen in groep 1 en 2 heeft grote problemen met de Nederlandse taal. Ze zijn niet of nauwelijks aanspreekbaar in het Nederlands en spreken zinnen van maximaal twee woorden. De betrokken kinderen hebben meestal geen voorschoolse opleiding gevolgd, en zijn meestal van Turkse of Marokkaanse afkomst. …


Red.:   Eén op de vijf van de totale populatie. En daar het aandeel migranten ook in die buurt ligt, betekent dat dat een overgroot van de migrantenkinderen daar onder valt. Die niet of nauwelijks aanspreekbaar zijn in het Nederlands. En dat komt dan in één klas met autochtone kinderen. Natuurlijk duurt het dan langer voor de autochtone kinderen daar iets gaan leren, want eerst moeten al die achterstanden bijgespijkerd worden. Dus kiest de grote meerderheid van de autochtone ouders toch maar liever voor de witte school.
    Dus eigen identiteit is zeker niet de sleutel tot integratie.
    De onderzoekers komen dus tot praktijkvijandige conclusie. De reden daarvan is dat die onderzoekers uit de hoek van de sociale wetenschappen komen, de gamma-wetenschappen, in termen van deze website: "alfa’s met een hulpverlenerscomplex". Die weten van tevoren al dat alles van buiten en alles met een kleurtje en per definitie zwak en onderdrukt is, en geholpen moet worden. Daarop gaan ze af gewapend met vragenlijsten die die mensen moeten invullen. En u weet wat mensen met vragenlijsten doen: daarin komen niet de waarheid, maar de wensen terecht. Geef ons maar een moskee, onze klederdracht, onze gewoontes, zeg maar: ons dorp, en ook nog jullie geld, dan komt het allemaal automatisch goed. Waarop ze hun kinderen opvoeden in eigen taal en cultuur, zeg maar: eigen dorp, en kansloos maken voor groei in de Nederlandse maatschappij.
    Een paar specifieke voorbeeld van dit soort allochtonen-excuseer onderzoek, in de vorm van besprekingen ervan. En van de hoogste instanties:


Uit: De Volkskrant, 21-01-2006, column door Frank Kalshoven

SCP zaait paniek met losjes geformuleerd broddelwerk

NRC Handelsblad opende er dinsdag over zeven kolommen de krant mee: 'Werkloosheid onder allochtone jongeren verdubbeld'. De Volkskrant bracht het de volgende dag als belangrijkste economische nieuws: 'Veel meer allochtonen zonder baan'. Bron: het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het nieuws bracht de bekende carrousel op gang: Kamer vindt zus, kabinet vindt zo, et cetera.
...    Het derde bezwaar tegen de publicatie geldt de gebruikte modellen. Die moeten antwoord geven op de vraag: waarom is de werkloosheid onder allochtonen hoger dan onder autochtonen? Het is gebruikelijk de gevonden verschillen toe te rekenen aan persoonskenmerken en toestandsverschillen. Het SCP doet dat, maar zeer beperkt en ondoorzichtig. Dagevos corrigeert alleen voor opleidingsniveau en leeftijd. Daarmee wordt de kans op werkloosheid voor de eerste generatie Surinamers en tweede generatie Antillianen gelijk aan de werkloosheidskans van autochtonen. Voor alle andere groepen wordt de kans op werkloosheid maar ten dele verklaard door opleiding en leeftijd.
    Maar waarom is het rekenwerk tot deze sommen beperkt gebleven? Vorm laatste arbeidscontract (vast/flexibel)? Werkzame sector laatste arbeidscontract? Ik durf er wel een goede fles op te zetten dat dit significante variabelen zijn. Het SCP zwijgt erover.
    Kortom: Hoge (jeugd)werkloosheid onder allochtonen is broddelwerk.


Red.:   De econoom Kalshoven constateert systeemfouten in een sociologisch onderzoek .... Wat zal een echte wetenschapper dan wel niet vinden ...
    Het tweede onderzoek komt van nog hogere kringen:


Uit: Dagblad De Pers, 06-09-2007, door Dirk Jacob Nieuwboer

Rapport | Tweede Kamer praat over omstreden WWR-publicatie

'Islam bashen' is over zijn top heen


Tussentitel: 'Juist omdat het zo slecht gaat, moeten we zoeken naar het positieve'

Nee, Jan Schoonenboom heeft zeker geen spijt. Vorig jaar beschuldigde hij Geert Wilders, Ayaan Hirsi Ali en Maxime Verhagen van 'islambashing'. 'Ik sta nog steeds voluit achter die woorden van toen.'
    Vandaag bespreekt de Tweede Kamer het omstreden rapport dat mede door Schoonenboom - gepensioneerd onderzoeker - werd geschreven. Met Dynamiek in islamitisch activisme, gepubliceerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wilde hij laten zien dat de politieke islam niet alleen geweld voortbrengt, maar ook zeer divers is.
    Dat geluid was nodig, vond Schoonenboom want moslims werden volgens hem vaak onterecht tot zondebok gemaakt. Daardoor zouden ze zich hier veel minder thuis voelen. ...
    'Natuurlijk wisten we dat de islamitische wereld ook negatieve kanten heeft', reageert Schoonenboom op de kritiek. 'Daar maken we ons juist grote zorgen over. Dat hebben we niet duidelijk genoeg gemaakt.'
     En dat betreurt hij, want met die negatieve uitingen van de islam was het allemaal begonnen. De terreur en de reacties daarop baren hem nog steeds zorgen. 'Juist omdat het zo slecht gaat, moeten we zoeken naar het positieve, naar een uitweg.'...


Red.:   Nou, dat is tenminste duidelijk: dit heeft niets met wetenschap te maken, maar alles met een pogingen tot maatschappelijke manipulatie. Het doel: moslims zich in Nederland beter laten voelen. Het middel: moslimcritici zwart maken, door middel van de terminologie 'bashen'.
    Het volgende instituut, het Verwey-Jonker Instituut is op dit terrein gespecialiseerd:


Uit: verslag debat De Thermometer 19, Rotterdam, Zaal de Unie, 20 januari 2006

Zijn de problemen van allochtone jeugd een gevolg van ontoereikende opvoeding?

Debat over zin en onzin van opvoedkundige en culturele verklaringen van jeugdproblematiek.


Met: Trees Pels, onderzoeker Opvoeding en Ontwikkeling allochtone kinderen Verwey-Jonker Instituut; Marcia Luyten, econoom en cultuur-wetenschapper; Piet Boekhoud, bestuursvoorzitter Albeda College en Leon Hoek, Raad van de Kinderbescherming.
Gesprekleider: Jeroen Visser

Feit: allochtone jongeren plegen vaker overtredingen en misdrijven dan autochtone leeftijdgenoten. Ander feit: het percentage vroegtijdig schoolverlaters is onder allochtone jongeren hoger dan onder autochtonen. De oorzaak voor deze allochtone oververtegenwoordiging werd vaak verklaard door de sociaal-economische positie. Sinds enige tijd is het taboe doorbroken en wordt er ook gewezen op de rol van opvoeding en de culture achtergrond.
    Lange tijd was het een taboe. Het gevaar om een cultuur als achterlijk weg te zetten was immers groot, maar volgens Marcia Luyten moeten we er toch aan geloven: de opvoeding en cultuur van allochtonen moet nader bekeken worden om de huidige problemen met jongeren te verklaren. Marcia Luyten kwam in haar onderzoek op de volgende verklaringen die de relatie tussen gedrag en herkomst bewijzen. Luyten: "Bij Marokkanen speelt de macho-factor een grote rol. De Marokkaanse cultuur is een masculiene cultuur. Vergelijk je die met de Nederlandse, dan is die cultuur hier erg feminien, zacht. Dat betekent dat die jongeren opgroeien in een sfeer waarin competitie, geldingsdrang en gezichtsverlies erg belangrijk zijn."
    Ze vervolgt: "Een andere factor die een rol speelt is collectiviteit. De Nederlandse samenleving is erg individueel, de machtsverhoudingen zijn daardoor ook minder hiërarchisch als in een groep. Ook speelt respect en eer een grote rol binnen de Marokkaanse cultuur."
    Maar dit zijn kenmerken van (in dit geval de Marokkaanse) cultuur. Waarom zouden die bijdragen aan deelname aan criminaliteit? Luyten: "Ik schets het nu zwart-wit. En ik weet ook dat dit met de generaties minder wordt, maar als een groep in een hoek gedrukt wordt, gaan deze factoren een rol spelen. Een - voor de samenleving - negatieve rol." Het groepsbelang wordt dan ingezet om zich samen tegen de Nederlandse samenleving af te zetten. Je positie binnen de eigen kring wordt door een gewelddadige geldingsdrang erkend.
    Dit beeld is onderzoeker Trees Pels te ongenuanceerd. Pels heeft altijd oog gehad voor de culturele achtergrond, maar dan zowel bij geslaagde als mislukte pogingen van nieuwkomers in Nederland. Pels: "Er werd bij problemen met allochtonen altijd gewezen op sociaal-economische factoren, maar dat is sinds Pim Fortuyn volledig omgeslagen. Nu wordt er alleen nog maar naar culturele oorzaken gezocht. Er is daardoor angst voor de ander ontstaan. Mijn bezwaar is dat die culturele factor uitgaat van een wij-zij houding. Goed, de eerste generatie bracht sterk de eigen cultuur mee, maar de latere generaties zijn hier opgegroeid. Die jongeren zijn Rotterdams, Nederlands, moslim. Het directe negatieve verband leggen met de cultuur uit het land van herkomst, vind ik te simpel en bovendien stigmatiserend." ...


Red.:   Een socioloog die de invloed van cultuur ontkent, omdat het uitgaat van "een wij-zij houding". Dit is een socioloog die maatschappelijke vooroordelen in een analyse stopt.
    En daar is het SCP weer:


Uit: De Volkskrant, 15-11-2007, van verslaggevers Gijs Herderscheê en Sara De Sloover

Discriminatie vaak oorzaak werkloosheid allochtonen

Werkloosheid onder allochtonen veelvoud van die onder autochtonen | Vaker een tijdelijke baan


Discriminatie is de verklaring voor hoge werkloosheid onder allochtonen. Dit geldt zowel nieuwkomers als tweede-generatie-allochtonen. Door discriminatie hebben ze ook vaker een tijdelijke baan dan een vast contract. ...
    Dit blijkt uit de eerste Discriminatiemonitor die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft opgesteld. Het rapport wordt vandaag gepresenteerd op een congres rond discriminatie op de arbeidsmarkt, dat georganiseerd wordt door het ministerie van Sociale Zaken. Het onderwerp is zo gevoelig dat een gedeelte van het congres, waar werkgevers met andere bedrijven praten over hun ervaringen met discriminatie, gesloten is voor de pers. ...
    Het SCP heeft de statistische gegevens geanalyseerd en komt tot de conclusie dat de hoge werkloosheid voor bijna de helft ‘onverklaarbaar’ is, en daarmee gedeeltelijk aan discriminatie toe te schrijven. Ook onder de tweede-generatie-allochtonen, die hier zijn opgegroeid en opgeleid, blijft een groot deel van het verschil in arbeidsmarktpositie ‘onverklaarbaar’, zo blijkt uit het onderzoek.
    De constatering staat in contrast met de beleving van allochtone werkzoekenden. Vier op de vijf voelen zich niet gediscrimineerd.


Red.:   Dit is een van de schrijnendste wetenschappelijke fouten die men kan begaan. Wat het SCP heeft gevonden is dat allochtonen minder werken dan autochtonen. Als ruw gegeven. Daarna hebben ze een paar bekende factoren verwerkt, waardoor het verschil kleiner werd.
Maar er bleef nog een verschil over, waarvoor ze geen verklaring hadden.
    Tot zover de wetenschap.
    En toen hebben ze geconcludeerd dat dat verschil dus aan (deels) discriminatie moest liggen. En dat is een wetenschappelijke leugen. Want dat zou betekenen dat ze volledig zicht hadden op alle factoren die de arbeidsparticipatie bepalen, en in sociologisch en psychologisch onderzoek zo'n volledig inzicht in factoren nooit het geval (zelfs in de natuurwetenschappen wordt dit met omzichtigheid en zorgvuldigheid gehanteerd).
    Ter illustratie: een factor die even goed een rol kan spelen, en hoogstwaarschijnlijk niet meegenomen is in het rijtje van het SCP is lagere arbeidsbereidheid van allochtonen (er zijn groepen die te beroerd zijn om te werken - zeg: Somalische qatkauwers, of Antilliaanse tiener(moeder)s, of iets dergelijks). Of nog simpeler: aan onbekwaamheid of sociale zelfuitsluiting .   Met zo vele factoren die het SCP niet meegenomen heeft, is haar conclusie bijzonder onwetenschappelijk. En omdat deze onbekendheid met alle factoren een overbekende zaak is in de sociologie, is het zelfs bijzonder dom. Of bijzonder doortrapt.
    Tussengevoegd: onafhankelijk onderzoek heeft de methodiek van het SCP definitief onderuitgehaald .
    Nog een bijzonder onnozel voorbeeld:


Uit: Leids universiteitsblad Mare, 15-11-2007, door Arjen van Veelen

Invloed imam wordt overschat

In het integratiedebat is de imam zowel boosdoener als wonderdokter. Beide etiketten overschatten zijn invloed, vindt islamoloog Welmoet Boender. ‘Mohammed B. heeft veel meer plekken bezocht dan alleen de moskee.’


Tussentitel: Een laag betaalde, zware baan

‘Vanochtend ben ik met mijn vrouw naar de Ikea in Haarlem geweest’, vertelt importimam Osman Paköz terwijl hij Turkse thee serveert. Hij en zijn vrouw verwachten over een paar weken een baby; ze hebben spullen gekocht voor de kinderkamer.
    Paköz (1973) is de hoofdimam van de Ayasofya moskee, in de Amsterdamse wijk De Baarsjes. Hij is een van de imams die Leids islamoloog en antropoloog Welmoet Boender onderzocht in haar proefschrift Imam in Nederland. ...
    Boender wilde de imam ‘demythologiseren’. Hoe? Door de imams en de gelovigen zelf te vragen hoe ze over de imam dachten. ...


Red.:   Daar zakt de broek van deze wetenschapper van af: je gaat de imam onderzoeken door wat zijn aanhangers, gebonden door religie, te vragen wat ze van hem vinden. Het is een bijna klassieke variant van het bekende Amerikaanse onderzoek naar wat de kalkoenen van kerstmis vinden. En dat dan nog even los van het zo langzamerhand overbekende wetenschappelijke feit dat vragen aan mensen een volkomen onbetrouwbaar beeld van hun werkelijke visies geeft, althans: de visies waarnaar ze handelen .
    Grappig genoeg biedt dit artikel ook enig inzicht naar de reden van deze blinde vlekken, citerend: 'Boender (zelf belijdend christen) ...'
    Nog eentje die de daders ondervraagd over hun goede bedoelingen:


Volkskrant.nl, 14-11-2008, ANP

'Cultuur niet de oorzaak van criminaliteit'

Verschillende opvattingen over misdaad zijn niet de oorzaak van de oververtegenwoordiging van allochtone jongeren in de criminaliteitscijfers. Dat blijkt uit onderzoek van Madeleine de Boer. Zij promoveerde vrijdag op dit onderwerp aan de Universiteit Utrecht.
    Steeds vaker wordt jeugdcriminaliteit in verband gebracht met de etnische afkomst van de dader. De Boer deed onderzoek naar de opvattingen die jongeren over misdaad hebben. Zij betrok daarbij ruim duizend vmbo-leerlingen in de Randstad, van allochtone en autochtone afkomst. Daaruit blijkt nu dat Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse, Surinaamse en Nederlandse jongeren dezelfde ideeën hebben over diefstal, geweld en straf.
    De Boer vroeg de jongeren onder meer of het verkeerd is een keertje iets te stelen, of geweld soms moet kunnen en hoe zwaar de straf moet zijn voor bepaalde geweldsdelicten. Op de uitkomst van het onderzoek is één uitzondering te noemen. De Boer: ‘Turkse jongeren hebben duidelijk andere opvattingen over eer-gerelateerd geweld en de bestraffing daarvan. Deze kunnen mede de oververtegenwoordiging verklaren van Turken in Nederland die een straf uitzitten wegens geweldsdelicten binnen de eigen gemeenschap.’


Red.:   Dat is geweldig: men ontkent niet dat eerwraak gerelateerd is aan cultuur ... En ook ontdekt de onderzoeker dat iedereen wel weet wat misdaad is - gunst.
    En verder is de sterke oververtegenwoordiging van allochtonen culturen in de misdaad, en daarbinnen weer bepaalde culturen als Marokkanen en Antillianen, natuurlijk gewoon toeval.
    Je blijft je verbazen over het niveau van de sociologie.
    En ondanks de nieuwe openheid in het integratiedebat, gaat de multiculti-sociologie gewoon door:


Uit: De Volkskrant, 07-03-2009, door Peter Giesen

Psychologie | Groningse promovendus onderzoekt de manier waarop mensen zich conformeren in bedreigende situaties

Samen bang is fijner dan alleen bang

Wat doet angst voor terrorisme met de opvattingen van burgers? Een Gronings lab doet experimenten om het uit te vinden.

Tussentitel: Angst maakt van mensen conformisten maar ze blijven nadrukkelijk wel in hun eigen groep

Fotobijschrift: Trein stilgezet bij Amsterdam CS, omdat reizigers twee Arabische passagiers niet vertrouwen

De mens is het enige dier dat weet dat hij dood zal gaan. .... De bange mens is een conformist, met een stereotiep beeld van buitenstaanders.
    Dat concludeert de psycholoog dr. Lennart Renkema, die deze week aan de Rijksuniversiteit Groningen is gepromoveerd op het proefschrift Facing death together:
understanding the consequences of mortality threats
.
    Renkema bouwt voort op de terror management-theorie, die in 1991 werd geformuleerd door de Amerikaanse psychologen Solomon, Greenberg en Pyszczynski. Volgens deze theorie hebben mensen twee manieren om hun doodsangst te onderdrukken.
    Ten eerste fungeert hun culturele wereldbeeld als een buffer tegen die angst. Zij creëren een symbolische vorm van onsterfelijkheid als zij het gevoel hebben deel uit te maken van een stabiele cultuur die generaties na hun dood zal voortleven. Belangrijk hierbij is het voortbestaan van symbolen, zoals politieke partijen, grote bedrijven, culturele gebruiken of voetbalclubs. Een zeer dynamische samenleving waarin zulke symbolen geregeld ten onder gaan, stemt dus angstig.
    Ten tweede onderdrukken mensen hun angst voor de dood door hun gevoel van eigenwaarde op te vijzelen. Wie gelooft dat hij goede prestaties levert, verzekert zich van onsterfelijkheid - de hemel, reïncarnatie - of een figuurlijk voortbestaan - 'ik lever een bijdrage aan een cultuur die blijft'.
    In een reeks experimenten onderzocht Renkema het verband tussen doodsangst en groepsgedrag. Zo liet hij twee groepen naar een schilderij kijken, waarbij verteld werd dat 80 procent van de Nederlanders het mooi vond. Een groep werd voor het experiment aan de dood herinnerd, met de opdracht een kort stukje over hun eigen dood te schrijven. De controlegroep schreef een stukje over hun televisiekijkgedrag.
    De mensen die aan de dood waren herinnerd, sloten zich in meerderheid aan bij de grote groep. Ook zij vonden het schilderij mooi. De controlegroep liet een veel grotere spreiding van opinies zien.
    'We hebben het experiment nog een keer herhaald, met de mededeling dat 80 procent van de Japanners het schilderij mooi vond. Toen was er geen verschil tussen de twee groepen. Bij een derde experiment vertelden we dat 80 procent van de Duitsers het mooi vond. Toen vonden de mensen die aan de dood waren herinnerd, het in meerderheid lelijk. Mensen sluiten zich dus alleen bij hun eigen groep aan', zegt Renkema.
    Uit een ander experiment bleek dat doodsangst de voorkeur voor grote politieke partijen bevordert. Renkema liet zijn proefpersonen een fictief krantenbericht lezen waarin beweerd werd dat bij parkeermeters niet meer met klein geld betaald kon worden, maar alleen met een parkeerkaart.
    'Als in het bericht stond dat het voorstel afkomstig was van een grote partij, zoals de VVD of de PvdA, was de steun groot. Als er stond dat het plan door een kleine partij was gelanceerd, was ook de steun veel kleiner. Tenminste, bij de proefpersonen die tevoren aan hun sterfelijkheid waren herinnerd. Bij de controlegroep maakte het niet uit', aldus Renkema.
    Maar hoe verklaart hij de huidige situatie in Nederland? In een angstig maatschappelijk klimaat lopen de traditionele grote middenpartijen leeg, terwijl de steun voor kleine partijen als de PVV toeneemt. Renkema: 'Dit experiment is in 2004 gedaan, toen de PVV nog niet bestond. Maar in het algemeen: de PVV is wet een kleine partij, maar ze is veel in het nieuws en ze krijgt veel steun. Waar het om gaat is dat mensen conformistisch worden als ze met doodsangst worden geconfronteerd. Dat kan ook leiden tot steun aan Wilders.'
    Renkema deed ook onderzoek naar stereotypering onder invloed van doodsangst. ...
    Zo schetst Renkema een beeld van proefpersonen die onder invloed van doodsangst sterk naar hun eigen groep trekken, conformistisch zijn en buitenstaanders stereotyperen. Het lijkt wel een portret van de Nederlanders ten tijde van de kredietcrisis en de opmars van Wilders. 'Dat heb ik niet onderzocht', zegt Renkema. 'Maar uit ander onderzoek blijkt wel dat onzekerheid tot conformisme en stereotypering leidt. Onzekerheid heeft soortgelijke effecten als angst voor de dood.'


Red.:   Het onderzoek dat Renkema gedaan heeft, gaat over mensen. Niet autochtonen of allochtonen. De conclusies slaan dus op zowel autochtonen als allochtonen. Toch wenst Renkema, waarschijnlijk onder sturing van de journalist, Peter Giesen, de bevindingen alleen toe te passen op autochtonen - als interpretatie van de redenen voor het stemmen op Geert Wilders - je reinste vorm van politbureau-sociologie: je mag alleen iets publiceren dat in overeenkomst is met de partijlijn.
    In werkelijkheid is het natuurlijk voornamelijk anders. Degenen die het meeste reden voor angst hebben, zijn de immigranten die van een achtergebleven cultuur zijn verhuisd naar een verder gevorderde. Waar de grote meerderheid der mensen totaal andere gewoontes hebben. De door de theorie van Renkema voorspeld reactie dat ze meer onder elkaar kruipen. Wat precies is wat we zien: het begon met eigen winkels en eigen  café, en daarna eigen klederdracht en eigen kerken, tot nu eigen voedsel, eigen wijken, enzovoort,met tegelijkertijd steeds sterkere tekenen van afwijzen van de anderen, zoals de overlast, criminaliteit, weer die  klederdrachten, en gewoon de uitspraken: "Wij haten jullie!" .
    Overigens: de redenaties die gebruikt worden zijn ook een archetypisch voorbeeld van de denkfout van inconsistentie of gelegenheidsargumenten (Ad hoc) : Vraag één: wat gebeurt er als mensen bang zijn? - antwoord: 'De mensen die aan de dood waren herinnerd, sloten zich in meerderheid aan bij de grote groep'. Vraag twee: 'Maar hoe verklaart hij de huidige situatie in Nederland?' - antwoord twee: 'In een angstig maatschappelijk klimaat lopen de traditionele grote middenpartijen leeg, terwijl de steun voor kleine partijen als de PVV toeneemt'.
    Het is toch eigenlijk bijzonder triest dat je je wetenschappelijke reputatie zo gemakkelijk te grabbel wenst te gooien, alleen maar om een paar vooroordelen te bevestigen. Maar misschien krijg je er wel leuke baantjes door ...
    Nu eentje uit het buitenland:


Uit: De Volkskrant, 11-05-2009, door Gert-Jan van Teeffelen

Accent | Opinieonderzoek

Britse moslims ‘erg Brits’, maar aartsconservatief

Mogelijk zijn de Britse moslims de enigen die nog luisteren naar premier Gordon Brown, die zo graag zou zien dat de inwoners van het land trots zijn op hun Britse identiteit. Want moslims lijken een stuk patriottischer dan doorsnee-Britten.
    Van de bevolking als geheel zegt hooguit de helft zich te identificeren met het Verenigd Koninkrijk, waartoe Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland behoren. Onder moslims is dit 77 procent, aldus eind vorige week gepubliceerd onderzoek van het Gallup Center for Muslim Studies.
    Nog groter is het aantal moslims dat loyaal aan het land zegt te zijn: 82 procent. Ze blijken bovendien meer vertrouwen te hebben in de rechtspraak, banken, de media en eerlijke verkiezingen dan de gemiddelde Brit.
    De uitkomst staat haaks op het imago dat moslims hebben onder de gehele bevolking. Slechts 36 procent van de Britten zou islamieten willen bestempelen als loyale landgenoten.
    ‘Dit onderzoek toont dat veel aannamen over moslims en integratie niet verder van de waarheid konden liggen’, zei Gallup-directeur Dalia Mogahed. Deze Amerikaanse moslima kwam onlangs in het nieuws doordat zij door president Obama is benoemd tot adviseur.
    Ook in Duitsland blijken moslims aanzienlijk patriottischer dan de bevolking als geheel. Internationaal gezien vallen Britse moslims – voornamelijk afkomstig uit Pakistan – echter op door hun aartsconservatieve opvattingen over onderwerpen als homoseksualiteit, pornografie en seks buiten het huwelijk.
    Het aantal Britse moslims dat homoseksuele handelingen moreel aanvaardbaar acht, bedraagt 0 procent. Van de duizend ondervraagde moslims was er niet één die deze stelling wilde onderschrijven. Franse moslims daarentegen blijken een stuk liberaler: 35 procent zegt dit te accepteren.
    Seks voor het huwelijk wordt door slechts 3 procent van de Britse moslims in orde bevonden. Onder hun geloofsgenoten in Frankrijk en Duitsland is dit 48 respectievelijk 27 procent.   ...
    Het imago van moslims in Groot-Brittannië heeft geleden onder de reeks terreurcomplotten die de afgelopen jaren aan het licht kwamen.
    Overigens zat de politie daarbij soms fout. Zo zijn de Pakistaanse studenten die vorige maand met veel vertoon werden opgepakt rond Manchester – het uitlekken van de operatie kostte de hoogste Britse terreurbestrijder zijn baan – vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.


Red.:   Grappig is deze, met zijn eigen ontkenning ingebouwd. Natuurlijk weten we namelijk allang dat je bij het onderzoek naar menselijke opvattingen ze er niet naar moet vragen, maar moet kijken naar hoe ze handelen . Dus als moslims in Engeland of Duitsland zeggen dat ze loyaal zijn, moet je daar totaal geen enkele geloofwaardigheid aan toekennen -want in de loop van de jaren hebben ze inmiddels allemaal geleerd dat ze dat moeten antwoorden.
    In dit geval staat de alternatieve methode er zelfs bijna. Want als je niet direct naar handelen kan kijken, dan is het alternatief om vragen te stellen die over concrete dingen gaan, en waaruit je de loyaliteit kan afleiden. Zo zijn de Britse moslims collectief tegen vrijheid van homoseksualiteit, tegen seks voor het huwelijk, en zo zal er nog wel het nodige zijn. Dat soort vrijheden makt het Brits-zijn uit. En als je de houding van moslims tegenover alle punten van het Brits-zijn optelt, dan kom je op een diametraal resultaat met betrekking tot die som: de loyaliteit.
    Trouwens, als je toch naar handelingen wilt kijken, zet dan je camera op een cricketwedstrijd waarin moslims, dat wil zeggen: Pakistani in het Britse geval, tegen Engelsen spelen, en bepaal de verhoudingen van de moslims die voor Pakistan of voor Engeland juichen. Vermoedelijk haalt u nog niet de één procent. Voor Engeland dan wel te verstaan. Zo loyaal zijn moslims aan Engeland. En dat zien de Engelsen natuurlijk ook wel. Vandaar dat ietwat lagere getal voor moslimloyaliteit van de Engelsen zelf ...
    Tot slot, naar aanleiding van de laatste alinea: de reputatie van de moslims heeft niet zozeer geleden door de complotten, als wel door de daadwerkelijk gepleegde aanslagen. Eentje met tientallen doden tot gevolg. Maar die is onze correspondent, multicultureel natuurlijk, gevoegelijk al vergeten...
    Het volgende geval komt weer direct uit de wetenschappelijke wereld:


Uit: Leids universiteitsblad Mare, 02-04-2009, door Hans Klis (printversie)

Dan toch liever een Nederlander

Nederlanders moeten de hand in eigen boezem steken als het gaat om de discriminatie van minderheden, zegt een Leidse psycholoog.

‘Je roept niet zomaar dat je gediscrimineerd wordt, als je er geen aanwijzingen voor hebt’, zegt Katherine Stroebe. ‘Het is geen toverwoord dat mensen zomaar in de mond nemen. Zoals ik aantoon, is het juist erg negatief om toe te geven dat je gediscrimineerd wordt. Je weet dan dat je ook in de toekomst hetzelfde zult meemaken.’   ...
    Stroebe promoveerde op discriminatie bij sollicitaties, maar deed haar onderzoek met uitsluitend vrouwelijke proefpersonen. Aanvankelijk wilde zij de effecten op allochtone sollicitanten onderzoeken. ‘Maar in Leiden heb je nu eenmaal niet zoveel toegang tot allochtonen’, legt Stroebe uit. Daarom koos zij ervoor om discriminatie bij vrouwen te bekijken. ...
    Wat zegt vrouwendiscriminatie over Marokkanen? Stroebe: ‘Marokkanen worden meer structureel gediscrimineerd dan vrouwen, dus je moet wel voorzichtig zijn om mijn resultaten bij vrouwen, direct te koppelen aan de discriminatie van Marokkanen. Maar in principe wordt met dit onderzoek een fenomeen onderzocht dat groepsoverschrijdend is. In Amerika zijn dezelfde resultaten gevonden bij onderzoeken naar discriminatie van African Americans. Daar speelt de huidskleur bij discriminatie, in Nederland heeft het meer te maken met de islam.’   ...
    ‘Er zijn heus wel werkgevers die een goede Marokkaan in dienst hebben gehad’, vertelt student Sport en beweging Abdoelah (17), die liever niet met zijn achternaam in de krant wil. Hij probeerde te solliciteren bij een kledingwinkel die personeel zocht, maar werd afgewezen omdat ze een vrouw zochten. ‘Maar dat stond niet op het aanplakbiljet. Die eigenaar dacht bij zichzelf: liever een Nederlander, dan ben ik tenminste zeker van mijn zaak.’    ...
    Volgens Stroebe zijn meer rolmodellen in het dagelijks leven daarbij van groot belang. Want: 'Hoeveel zijn er nu eigenlijk hoogleraar aan een universiteit?’


Red.:   Hoe is het mogelijk ... Maar het staat er echt: "Mensen zullen het woord 'discriminatie' niet zonder goede reden in de mond nemen, want het is nadelig voor ze'. het is precies andersom: het in de mond nemen van 'discriminatie' is voordelig voor mensen, want een inherente tekortkoming ("niet goed genoeg") wordt afgeschoven op een externe ("kleur"), en om die en slechts die reden wordt er talloze malen gebeurtenissen op "discriminatie" afgeschoven die dat beslist niet zijn.
    Neem het voorbeeld van Abdoelah en de kledingwinkel. Er kunnen talloze reden zijn dat hij Abdoelah niet wilde: leeftijd, geslacht (het stond niet op het biljet, maar misschien dacht de winkelier dat dat vanzelf sprak), de blik in zijn ogen, en noem maar op. Mogelijkerwijs is daar zelfs het Marokkaan-zijn bij, maar zelfs dan hoeft het nog geen discriminatie te zijn. Misschien is de winkelier overvallen door en Marokkaan. Of denkt hij gewoon aan zijn klanten, die misschien niet zo verlicht zijn als hij, en wel bezwaar hebben tegen een Marokkaan, bijvoorbeeld omdat ze overlast veroorzakende Marokkanen in de buurt hebben ... Dat is geen discriminatie, want er is een goede reden reden anders dan etnie om geen Marokkaan aan te nemen.
    Dezelfde processen spelen ongetwijfeld bij alle allochtonen die solliciteren. Als een Nederlander tien keer afgewezen wordt, zoekt hij daar niets achter. Als een allochtoon drie keer afgewezen wordt, zal de gedachte aan discriminatie al in zijn hoofd opkomen. Bij vijf of zes keer afgewezen worden krijgt hij hiervan een ernstig vermoeden. En bij tien afwijzingen weet hij het welzeker. Dit allemaal volgens het bekende en simpele proces waarin bij iedereen de oorzaken voor zijn falen uiten zichzelf zoekt. En zeker macho-mannetjes als die uit de Marokkaanse en creoolse culturen.
   Toch staat het omgekeerde er echt, en kennelijk ook in een wetenschappelijke publicatie: "Allochtonen kan je vertrouwen op hun woord als ze het hebben over de oorzaken van hun falen bij solliciteren".
   De andere methodologische fouten die hier staan zijn dan niet meer verbazingwekkend: nee, natuurlijk kan je resultaten bij vrouwen niet zo maar toepassen op Marokkanen. En nee, je kan dat ook niet doen met reulaten uit Amerika over Afro-Amerikanen.
    Het staat er natuurlijk niet, maar voor dit soort verschijnselen is maar één enkele verklaring: het onderzoek moest de gewenste resultaten opleveren.
    Nou, dat is gelukt. Maar dit heeft absoluut niets met wetenschap te maken. Dit is politieke propaganda. Van de ergste soort. Namelijk die in een volkomen valse jas. George Orwell zou zich in zijn graf omdraaien.
    Er blijkt qua overtreding dat je mensen niet naar hun mening over zichzelf moet vragen nog een overtreffende trap te zijn:


Uit: De Volkskrant, 02-07-2009, van verslaggeefster Malou van Hintum

Meeste Nederlanders voor behoud eigen cultuur Marokkanen

Integratie krijgt de voorkeur boven assimilatie, blijkt uit promotieonderzoek. Naarmate mensen positiever staan tegenover zichzelf en anderen, zijn ze meer voor integratie.

De meeste Nederlanders staan positief tegenover de integratie van Marokkanen. Ze geven zelfs de voorkeur aan integratie boven assimilatie. Dat blijkt uit onderzoek waarop sociaal-psycholoog Jacomijn Hofstra (1980) vandaag aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert.
    Hofstra onderzocht tussen 2003 en 2008 de houding van autochtone Nederlanders ten opzichte van integratie (meedoen aan de samenleving met behoud van de eigen cultuur), assimilatie (meedoen en de eigen cultuur opgeven), separatie (alleen de eigen cultuur is belangrijk) en marginalisatie (de eigen cultuur is onbelangrijk, de relatie met het gastland ook). Die houding combineerde ze met iemands ‘hechtingsstijl’; de manier waarop hij zichzelf en anderen ervaart.    ...
    Hofstra verklaart de verrassende uitkomst door haar manier van meten. ‘Meestal wordt mensen alleen maar om hun mening gevraagd, bijvoorbeeld: ‘Hoe staat u tegenover moslims?’ Ik heb mijn proefpersonen vier soorten verhalen voorgelegd, waarin Marokkanen vertellen over het hoe en waarom van de keuzen die ze maken.
    ‘Degene die wil integreren, zegt bijvoorbeeld: Ik vind het prima dat mijn kinderen Sinterklaas vieren op school, maar thuis doen we ook aan Ramadan. Vervolgens heb ik mijn proefpersonen gevraagd hoe ze de gedachten en gevoelens van deze persoon beoordelen.’   ...


Red.:   Kortom: je laat allochtonen, moslims, verhaaltjes vertellen over hoe goed geïntegreerd ze wel niet zijn, sprookjes dus, en aan de hand van die sprookjes laat je andere mensen oordelen.
    Kan het nog achterlijker ...?
    Kijk ook eens hier .
    Het kan nog achterlijker. Niet in zijn openheid, maar in het verborgene, door meer en verhullend wetenschappelijk taalgebruik. Dit van iemand die heel goed de baas van iemand als mevrouw Hofstra zou kunnen zijn:
 

Uit: Waterlandstichting.nl, 19-03-2009, door Willem Schinkel, universitair docent theoretische sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en auteur van Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij (2007).

Alledaags culturisme

Inleiding

‘Racisme’, dat is tegenwoordig een saai woord. Over racisme wil niemand het hebben. ...
    In de internationale sociale wetenschap is racisme tegenwoordig een voorwerp van hernieuwde reflectie.... In mijn boek Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij stel ik voor daarvoor de term culturisme te gebruiken. Waarom?
    De laatste decennia worden gekenmerkt door wat sommigen een ‘neo-racisme’ hebben genoemd. ... Waar racisme een differentiële waardering op grond van een biologisch of anderszins natuurlijk onderscheid betrof, is neo-racisme een waardering op grond van een cultureel onderscheid. ...
    ...Enerzijds is het terecht dat racisme ‘uit’ is. Veel urgenter aanwezig is tegenwoordig culturisme, hoewel dat geenszins wil zeggen dat er niet ook racisme in de reguliere zin des woords is. Racisme opereert op basis van een normatieve logica van terranormativiteit: het veronderstelt een natuurlijke ‘grond’ (terra). Die grond kan biologisch (Blut) zijn en dan betreft het een ‘grond’ in de overdrachtelijke zin. Hij kan ook bestaan uit een ‘grond’ in de letterlijke zin (Boden), maar ook dan heeft hij een vooronderstelde natuurlijke ‘hardheid’. Daartegenover staat een meer sociale normatieve logica die culturisme kenmerkt. Hier opereert een agranormativiteit, een logica van genormeerde observatie op grond van een cultureel onderscheid. Cultuur, dat is een agrarisch model. Het in cultuur brengen wil zeggen: het bewerken van de grond. Dat is wat in culturisme gebeurt. De neutraliteit van de natuurlijke grond wordt geaccepteerd, en vervolgens worden problemen geattribueerd aan de culturele bewerking van die grond. Dat is waarom de staat tegenwoordig opereert als een ‘tuinman’ (Bauman, 1989): de staat beploegt de akker van de migrant, die verkeerd bewerkt is en die aangepast moet worden aan ‘de cultuur van Nederland’, aan de ‘dominante cultuur’.
    Culturisme is zo een equivalent voor racisme. Racisme is maar één mogelijk exorcistisch discours en niet ieder discours moet geconceptualiseerd worden als ‘racisme’. In plaats van proberen door middel van affixen een nieuwe vorm van racisme te identificeren, moeten we een nieuw exorcistisch discours identificeren - ik stel voor dat we dat doen met de naam culturisme.
    Nederland is doortrokken van culturisme. Het kan zich vrijpleiten van de meer zichtbare en platte vormen van racisme en kan zich daarmee een schoon geweten toedichten, maar in de vanzelfsprekendheid van het hedendaagse spreken over ‘integratie’ is een agranormativiteit aan het werk die het culturistisch karakter ervan verraadt voor wie bereid is sociale wetenschap te beschouwen als het betwijfelen van het vanzelfsprekende. Het integratiediscours kent drie naoorlogse fasen, waarvan de laatste en huidige begin jaren 90 zijn intrede doet. Die fase heeft de volgende vijf kenmerken:
    Het heeft een focus op ‘achterstanden’ en problemen in meer algemene zin. Voorondersteld is een essentialistisch beeld van ‘cultuur’ als een stabiel geheel van waarden en normen (dit geldt voor zowel de ‘eigen cultuur’ van ‘allochtonen’ als voor de ‘Nederlandse cultuur’). Het is een niet langer groepsgewijs denken over ’integratie’ en emancipatie, maar een individualiserend denken hierover (het zijn individuen die wel of niet geïntegreerd zijn; het zijn individuen die verantwoordelijkheid en schuld hebben in geval van achterstand en/of problemen).‘Cultuur’ wordt als verklarende factor gezien voor achterstanden en problemen. ‘Cultuur’ wordt als potentieel intrinsiek problematisch gezien, en als incompatibel met ‘de dominante cultuur’.
    Met name punt vier en vijf maken deze fase een culturistische fase. Er is een Eureka-moment geweest in Nederland: eindelijk hebben we de verklarende factor voor die hardnekkige ‘achterstanden’: cultuur! ‘It’s the culture, stupid!’ Dat heeft geleid tot een verenging van het integratiedebat tot issues die met ‘Islam’ of met ‘moslims’ te maken hebben. ... In Nederland heeft het geleid tot de opkomst van nieuwe extremistische partijen, zelfs ‘bewegingen’, en een opschuiven in de richting van xenofobie van de reguliere partijen, van Groen Links tot Christen Unie.
    De functie van de culturistische associatie tussen bijvoorbeeld ‘de Islam’ en homo- en vrouwenonderdrukking ligt in het zeker stellen van een identiteit van de gedroomde Nederlandse samenleving. Dat is waarom Judith Butler, in haar commentaar op de Nederlandse situatie, heeft benadrukt dat de rechten van vrouwen en homoseksuelen niet misbruikt moeten worden ten dienste van de uitsluiting van bevolkingsgroepen. Die rechten zijn fundamenteel, maar hun selectieve en instrumentele benadrukking door conservatieven en christendemocraten die er nooit warm voor liepen, duidt eerder op een nog steeds niet serieus nemen ervan dan op een reëel bestaande consensus over de waarde ervan.

‘It’s the culture, stupid!’ Culturisme als verklaringsmodel
Afwisselend kan zo bijvoorbeeld ‘de cultuur van Marokkanen’ of ‘de Islam’ tot verklaring uitgeroepen worden voor allerhande zaken, waaronder criminaliteit. Maar dat leidt tot schijnverklaringen. Onderdeel van het breder culturistisch discours is een criminalisering van diegenen die een ‘andere cultuur’ (of een religie, gecodeerd als ‘cultuur’) hebben. Die ‘verklaring’ verklaart echter niets. Maar de verklaring van criminaliteit uit ‘cultuur’ is een tautologische vorm die stelt dat mensen bepaalde gedragingen vertonen omdat ze normen volgen die waarden ondersteunen die behelzen dat het goed is dat dergelijke gedragingen vertoond worden. Of met andere woorden, de ‘verklaring’ geeft als antwoord op de vraag ‘waarom doet Mohammed X?’ het antwoord ‘omdat alle Mohammeds X doen’. Of, in afgezwakte variant: ‘omdat alle Mohammeds geneigd zijn tot X’. Daarmee leren we nog niets en vinden we precies het gezochte niet - een verklaring.
    Zo laat ook de politie zich bij de aanpak van criminaliteit van Marokkaanse jongeren in Nederland informeren door een culturistisch denkkader. Nederlandse politieagenten zijn op reis geweest naar Marokko om daar ‘de cultuur’ van Marokkaanse jongeren in Nederland te leren kennen en zo hun gedrag beter te begrijpen. Hierbij gebeuren in feite twee dubieuze dingen: 1) criminaliteit wordt een reden een ‘cultuur’ te bestuderen; 2) ‘de cultuur van Marokkaanse jongens in Nederland’ wordt gelijkgesteld aan ‘de cultuur van Marokko’. Aldus wordt in de ‘Marokkaanse cultuur’, die in ‘primitieve staat’ in Marokko zelf te bestuderen is, de reden gezocht van de criminaliteit van bepaalde jongeren. De culturistische koppeling tussen ‘cultuur’ en ‘criminaliteit’ gaat bovendien voorbij aan het feit dat de ‘eerste generatie’ Marokkaanse Nederlanders veel minder in criminaliteitsstatistieken voorkomt dan de ‘tweede generatie’. Er is, kortom, alle reden voor een kritiek van het hedendaagse, alledaagse culturisme.

Het multiculturealisme en de nieuwe politieke correctheid
Waarom is die kritiek er zo weinig? Het spreken over ‘integratie’, ‘allochtonen’, ‘cultuur’ heeft in de culturistische fase van het integratiediscours een dwingende vorm gekregen die een sterk retorisch karakter heeft. Typisch voor de inmiddels dominante houding ten aanzien van culturisme is het hoofdredactioneel commentaar van het NRC Handelsblad op het recent verschenen rapport over Nederland van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie. Wat constateert het ECRI-rapport namelijk? Dat Nederland, ten opzichte van het vorige rapport uit 2000 een sterk intolerante wending gemaakt heeft. Dat een discriminatoire politiek gevoerd wordt die zich uit in discriminatoire wetten, zoals de ‘Rotterdamwet’ (officieel genaamd de ‘Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek’). Nauwgezet traceert het rapport de ontwikkelingen in Nederland, van het integratiediscours tot de juridische codificatie van het door de Commissie geconstateerde racisme - ik zou zeggen: culturisme - daarin. Het hoofdredactioneel commentaar op het rapport spreekt van ‘verouderd denken’. Verouderd denken? Sinds wanneer zegt dat iets over de inhoud van het gedachte?! Wat we hier terug zien is wat ik de nieuwe politieke correctheid zou willen noemen. Dat het hoofdredactioneel commentaar van een kwaliteitskrant daarvan doordrongen is, is een illustratie van de dominantie ervan.
    De nieuwe politieke correctheid heeft te maken met de eerder genoemde Eureka-ervaring. Feitelijk was die ervaring er een van het type Doornroosje: Nederland werd wakker gekust uit een politiek correcte slaap door Prins Fortuyn. Het land sliep en was jarenlang blind voor de problemen van de multiculturele samenleving totdat het wakker gekust werd. Dat was een louterende ervaring, een verlichting van Zen-proporties. Na Fortuyn was het wakker gekuste land vastberaden om de problemen niet langer te ontkennen maar ze ‘bij de naam’ te noemen. De verlichting die optrad deed het land herinneren aan haar verlichte wortels, de kern van haar cultuur. Het moest dus uit zijn met het tolereren van intolerante, niet-verlichte culturen. Het ‘multiculturalisme’ moest voorbij zijn en daadkracht was vereist. ...
    Het multiculturealisme hanteert de volgende stijlfiguren:
 • Het doet zich voor als een realisme en daarmee als neutraal.
 • Het stelt een breuk met het verleden voor. Er is een duidelijk ‘voor’ (Fortuyn) en een ‘na’ aanwijsbaar, een tijd van Doornroosje en een tijd van de wakkere ridder die de strijd om de beschaving aangaat.
 • Het opent de aanval op de politieke correctheid. De nieuwe politieke correctheid bestaat uit de verplichte belijdenis - die soms, zoals voor ‘linkse’ politici, een biecht is - ‘tegen de politieke correctheid’ te zijn. Wie gehoord wil worden en kredietwaardige ideeën wil overbrengen, moet zeggen tegen de politieke correctheid te zijn.
 • Het predikt daadkracht. Er is genoeg analyse geweest. De problemen zijn in kaart gebracht en er moet alleen nog over oplossingen gesproken worden. En dan moet er opgelost worden. Maar: niet alleen is er de afgelopen jaren minder integratiebeleid geweest dan in alle voorafgaande jaren; de populistische nadruk op daadkracht is natuurlijk maar zo lang praktisch plausibel als hij overschreeuwd wordt door... een roep om daadkracht. De ‘harde taal’ van het vorige kabinet was precies dat: taal. Dat de daadkracht ontbrak, blijkt nu met de nieuwe inburgeringswet, waarover 4 jaar met veel spierballentaal gesproken is maar die niet uitvoerbaar blijkt.
 • Het plaatst zich in de rol van underdog. Het multiculturealisme doet het voorkomen alsof er nog steeds een dominante multiculturalistische ontkenning van de problemen bestaat. Het verleden is niet zomaar weg. Sterker nog: er bestaat een hardnekkige poldersamenzwering die de falende multiculturalistische politiek wil doorzetten en die het nieuwe multiculturealisme de kop in wil drukken. Die retorische underdogpositie is strategisch nuttig omdat ze verhult dat de realistische daadkracht voorbij de politieke correctheid inmiddels de dominante discussievorm is. Want wie het waagt nog in pre-Fortuynistische termen over integratie te spreken wordt als fossiel weggezet.
 • Het positioneert zich weg van ‘links’. Het verouderde denken, dat is het linkse denken. De poldersamenzwering, dat is de ‘Linkse Kerk’. Dat ideologische gebrek aan daadkracht, dat is typisch links. Die bureaucratische stroperigheid? Links. En hoewel ‘links’ natuurlijk nooit aan de macht is geweest, legitimeert de nadruk op het ‘verouderde denken’ van ‘Links’ het dominante culturisme.
Op links zijn in de politiek daarom aanpassingsstrategieën te zien. Groen Links en D66 proberen zich het liberalisme toe te eigenen. De SP is van ‘oude’ naar ‘nieuwe politiek’ gegaan, en de PvdA kiest voor de biecht: ‘ja, wij waren naïef en multiculturalistisch, maar we zien nu in dat we fout zaten’. De recente PvdA resolutie is hier een typisch voorbeeld van. Zo was de Fortuynrevolutie eerst en vooral een retorische revolutie. Het multiculturealisme legitimeert aldus een culturisme dat meerdere maatschappelijke sferen doortrekt. Daarmee staan fundamentele waarden en waarheden op het spel. Hoe vaak wordt bijvoorbeeld niet een selectief toegepast beroep op de ‘vrijheid van meningsuiting’ gedaan om xenofobie te legitimeren, waarbij conflicten met wetsartikelen tegen discriminatie en belediging a priori uitgesloten worden?
    De vrijheid van meningsuiting wordt zo vaak aangehaald omdat dat het enige is dat tegenwoordig nog universeel is: het hebben van een mening. Maar we hebben behoefte aan lucht, aan een doorbreken van de multiculturealistische dwangbuis van het spreken. Gevestigde intellectuelen zijn nooit in staat geweest een links antwoord te vinden als het om ‘integratie’ gaat. Juist omdat listig ingespeeld wordt op de linkse agenda bijvoorbeeld op het gebied van homo- en vrouwenrechten, hebben ze alleen maar reactief kunnen zijn. Het is daarom tijd het links van links te zoeken. We moeten andere meningen horen. We hebben een nieuwe politieke incorrectheid nodig!


Red.:   Een sterk geparfumeerde vorm van "Het ligt niet aan de cultuur" (hieruit zijn overigens nog flink aantal naamsverwijzingen (name dropping) geschrapt - waar het dan wel aan ligt komt vanzelfsprekend niet aan de orde. Of misschien is "het" er wel niet ...
    Overigens is dit wel een extreme vorm, zoals af te leiden is uit het feit dat zelfs GroenLinks een vorm van "schuiven" in de schoenen wordt geschoven, iets waar werkelijk geen enkel bewijs voor bestaat.
    Maar dit laatste laat zien waar socioloog en universitair docent Schinkel staat: dit is een puur ideologisch verhaal. Voor de stelling "GroenLinks is geschoven in zijn houding ten opzichte van het integratiedebat" zijn bewijzen nodig - wetenschappelijke bewijzen gezien de genoemde ondertekening. Die bewijzen worden niet geleverd.
    Ook onthullend is het kritiekloos overnemen van het ECRI-rapport. Uit een interview met één van de verantwoordelijken:


Uit: De Volkskrant, 28-03-2009, van verslaggever Ron Meerhof

Adjunct-secretaris-generaal van de Raad van Europa maakt zich zorgen om imago van Nederland

'Onze rapporten zijn niet altijd welkom'


Interview | Maud de Boer-Buquicchio (64)' Raad van Europa vindt de sfeer in Nederland verslechteren.

De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) concludeerde in 2008 dat racisme, xenofobie en islamofobie in Nederland 'dramatisch' groeiden en dat de overheid te weinig deed om dat tegen te gaan. De ECRI strooide kwistig met oordelen over onder meer het politieke debat en de berichtgeving door de media.   ...

Heeft de raad ook een mening over bijvoorbeeld het feit dat de minister van Integratie toestaat dat bij Inburgeringcursussen mannen en vrouwen gescheiden zitten?
'Nee, daarover heb ik niets gehoord. Maar het is een interessant punt. Jammer dat in de gesprekken met Nederlandse autoriteiten en organisaties niemand dat heeft opgeworpen.'

Logisch, van de tien geïnterviewde politici zijn er zes lid van het CDA, dat toch niet bekend staat om zijn levendige discours over religies, laat staan kritiek op religies. Daarnaast sprak de commissie met een D66'er en een ChristenUnie-lid, maar met niemand van PVV, SP of PvdA, uitgezonderd PvdA-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.
'Ik kan geen commentaar leveren op de keuze van gesprekspartners door de onderzoekers. ...'


Red.:   De socioloog en wetenschappelijk docent Schinkel is een zeer slecht onderzoeker, want deze informatie stond gewoon in de krant. De reden dat deze informatie hem niet bekend was, is hoogstwaarschijnlijk dat hij er niet naar heeft gezocht (expres weegelaten zullen we maar schrappen). En dat hij er niet naar gezocht heeft, ligt vermoedelijk op het vlak dat de conclusies van het onderzoek hem goed uitkwamen. Goed pasten bij zijn ideologische vooronderstelling.
    En de rest van het artikel ... Tja. het beweegt zich van de ene loze bewering of redenatie naar de andere. Citaat:
  De culturistische koppeling tussen ‘cultuur’ en ‘criminaliteit’ gaat bovendien voorbij aan het feit dat de ‘eerste generatie’ Marokkaanse Nederlanders veel minder in criminaliteitsstatistieken voorkomt dan de ‘tweede generatie’.

Kennelijk zijn er bij de eerste generatie remmende factoren geweest - zoals bijvoorbeeld het komen uit een veel slechtere (thuisland)situatie waardoor de onterechte klachten gecompenseerd weren. Of het feit dat ze met veel minder waren. Of dat ze nog niet verpest waren door het multiculturalistische idee dat hun cultuur volkomen gelijk was aan de Nederlandse, en hun achterstand dús wel aan Nederland moet liggen ...
    Het is allemaal gewoon magisch denken: ik heb Het Licht gezien, en zal nu aan de rest van de wereld laten zien hoe sterk dat Het Licht is. En dit alles gegoten in een sterk gekruid wetenschappelijk sausje. Je zou bijna zeggen dat het geen wonder is dat men sympathie heeft voor de islam ...
    Zelfs de meest basale biologische wetten zijn niet heilig voor de sociologische leugenaars:


Uit: DePers.nl, 12-07-2011.

‘Niks mis met huwelijk tussen neef en nicht

De gevaren van een huwelijk tussen neef en nicht worden in de westerse wereld overdreven. In het verleden waren dit soort verbintenissen wellicht zelfs effectief tegen ziektes als malaria en lepra. Dat schrijft sociaal psycholoog Ashley Hoben. Zij promoveert donderdag op dit onderwerp aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).


Red.:   En grove leugen, natuurlijk. Ingegeven door ideologie, namelijk het multiculturalisme. Moslims sluiten veel neef-nichthuwelijken, neef-nichthuwelijken staan op biologische gronden in een slecht daglicht, de bescherming van moslims is ideologie dus heilig, en dus moet het slechte daglicht van neef-nichthuwelijken aangevallen worden. Met gelegenheidsargumenten:
  In het verleden werden goede genen mogelijk doorgegeven, waardoor de immuniteit tegen ziekten groter werd. In gebieden waar vroeger veel malaria en lepra voorkwam, werden relatief veel huwelijken tussen neef en nicht gesloten. ,,De genen die beschermen tegen deze ziektes blijven bij elkaar als een neef en een nicht een kind krijgen'', aldus Hoben.

In sommige gevallen is er een voordeel, namelijk daar waar en nog grotere schade is door andere oorzaken. Een uitzondering.
    Volgende leugen:
  Een kind van een moeder die tijdens de zwangerschap veel alcohol drinkt of drugs gebruikt, heeft een veel grotere kans op afwijkingen meldt de onderzoekster.

Type argument: moord is erger dan diefstal, dus diefstal hoeven we niet te vervolgen. Het gebruik van dit type argument zou tot een proces wegens wetenschappelijke fraude moeten leiden.
    Volgende leugen:
  ,,Het verhoogde risico op gezondheidsproblemen staat in geen enkele verhouding tot de afgunst die wij in het westen hebben van huwelijken tussen familieleden.''

Er bestaat in het westen geen afgunst jegens neef-nichthuwelijken. Er bestaat in het westen afkeer van neef-nicht-huwelijken. Omdat neef-nicht-huwelijken bewezen biologisch schadelijk zijn. Omdat neef-nichthuwelijken meestal gedwongen zijn, en geen rekening houden met het door de biologie noodzakelijke geachte proces van het matchen van de immuniteitssystemen van de partners, dat werkt via feromonen. Dit omdat een matchend immuniteitssysteem ook belangrijk is voor het kind met de vreemde genen in de baarmoeder van de moeder.
    Volgende leugen:
  Bekende personen als Charles Darwin, Albert Einstein, Edgar Allan Poe en koningin Victoria waren getrouwd met een neef of nicht.

Het feit klopt, maar wat m,en ermee wil zeggen niet: er is dus geen belangrijk risico bij neef-nichthuwelijken. Want de genoemde gevallen zijn enkelingen - uitzonderingen - excepties. Bij een enkel neef-nichthuwelijk is er een risico, maar dit overzienbaar:
  Er is echter wel een grotere kans op gezondheidsproblemen en aangeboren afwijkingen bij kinderen van verwante ouders. Het gaat zelfs gemiddeld genomen om een anderhalf keer zo groot risico.

Oftewel: de onderzoeker heeft het over een enkel geval. De relevantie zit natuurlijk echter in het geval van een reeks neef-nichthuwelijken, een regel van neef-nichthuwelijken, een traditie van neef-nichthuwelijken, een cultuur van neef-nichthuwelijken. Zoals bij de moslims.
    Het is natuurlijk ook die laatste factor: de ideologie, die gezorgd heft voor de fundamentele omissie in dit onderzoek: de biologisch factor. Want misschien is de sociologie daar niet van op de hoogte, maar partnerkeuze is een biologisch kwestie. En had men ook maar een enkele dag besteed aan biologisch verwante zaken, was men onmiddellijk gestuit op het volgende onderzoek. Dat deze redactie als jaren kent, op de televisie vertoond is, in diverse populair-wetenschappelijke bladen heeft gestaan, jaren geleden, en nu toevallig recent in een gewoon opinieweekblad was te vinden:


Uit: HP/De Tijd, 29-07-2011, door Mark Traa

Verborgen verleiders

Tussenstuk:
Geurende genen

Geef het maar toe: u heeft stiekem vast weleens liefdevol gesnuffeld aan een pyjama of nachthemd van uw partner. Gewoon omdat u zijn of haar lichaamsgeur dan nog even kon ruiken. Raar is dat niet, want onze partner zoeken we deels uit op geur, en in kledingstukken bevindt zich natuurlijk het opgedroogde zweet van uw geliefde. In feite is het een afdruk van diens DNA, het erfelijk materiaal. Dat zit opgeslagen in de zweetdruppeltjes. Het zijn genetici die de afgelopen jaren de belangrijkste ontdekkingen hebben gedaan op het gebied van geurvoorkeuren bij partnerkeuze. Onze genen blijken daarbij onbewust namelijk een belangrijke rol te spelen.
    Dat zit zo In ons DNA zitten genen die bedreigingen voor het immuunsysteem opsporen. De weerstand tegen ziekten is groter naarmate het erfelijk materiaal van de ouders (dieren of mensen) elkaar minder overlapt. Het is dus beter om geen kinderen te verwekken bij een familielid. Muizen lossen dat op door elkaars urine te ruiken: daarin zitten stoffen die een soort afspiegeling zijn van het immuunsysteem. Als twee muizen hun urine te veel op elkaar vinden lijken, wordt er niet gepaard.
    Er zijn niet veel mensen die aan elkaars urine ruiken, dus de hele genetische kant van de geurenselectie van mensen kreeg nooit zo veel aandacht.
    Tot de Zwitserse onderzoeker Claus Wedekind begin jaren negentig een beroemd geworden experiment deed. Hij liet 44 mannelijke studenten gedurende twee nachten een schoon katoenen T-shirt dragen. Ze mochten geen deodorant of parfum gebruiken, ze mochten niet roken of drinken en geen seks hebben. Overdag werden de (bezwete) T-shirts bewaard in een afgesloten container. Na de twee nachten mochten de vrouwelijke studenten eraan ruiken. le zaten allemaal in of rond hun menstruatieperiode, want dan ruiken vrouwen beter dan gewoonlijk.
    Wat bleek? De vrouwen bleken de geur van T-shirts aangenamer te vinden naarmate degene die ze had gedragen een immuunsysteem had dat minder leek op dat van henzelf. Mannen die een overeenkomstige verdedigingslinie tegen ziekten hadden als de vrouwen, roken minder lekker. Wie wat extra kon bieden, viel wet in de smaak. Zo werd het nuttige met het aangename verenigd: er is een evolutionair voordeel om mens en bijeen te brengen die samen een breed arsenaal wapens hebben tegen bedreigingen. En de natuur heeft er dus voor gezorgd dat juist die mensen elkaar het lekkerst vinden ruiken.
    Bovendien bleek dat de vrouwen consequent waren in hun keuze, want menigeen zei dat ze hun favoriete T-shirt vonden ruiken naar hun huidige of hun voormalige partner. Die waren natuurlijk met hetzelfde criterium uitgezocht. Vrouwen die aan de pil waren, vertoonden tegenovergestelde voorkeuren. lij kozen vaker T-shirts waarvan de geur hen deed denken aan familieleden. Hun lichaam is immers in de veronderstelling gebracht dat het zwanger is (omdat de eisprong is tegengehouden), en daardoor zou er juist meer behoefte zijn aan de geborgenheid van familie.
    Dat kan nogal wat betekenen: als een vrouw stopt met de pil, kan ze de geur van haar man ineens een stuk onaangenamer vinden. Zijn aantrekkelijkheid kan daaronder lijden, zonder dat zij (of hij) precies kan zeggen waar dat nu aan ligt. De plotseling tegenvallende lichaamsgeur van hun - inmiddels wat oudere - man schijnt voor menige ex-pilslikster een punt van zorg te zijn, en een taboe. Er zijn onderzoekers die vrouwen adviseren om niet de pil te slikken in een periode waarin ze een langetermijnpartner zoeken. Dan is de kans kleiner dat hij op latere leeftijd tegenvalt.
    Het T-shirtexperiment is inmiddels vaak herhaald. Daarbij bleek onder meer dat vrouwen zich ook weer niet aangetrokken voelen tot mannen van wie het immuunsysteem totaal verschillend was: er moeten nog wel wat overeenkomsten zijn. Het zijn in elk geval vooral de vrouwen die op deze wijze onbewust hun partner kiezen, omdat een eventuele foute keuze voor henzelf grotere gevolgen heeft (een zwangerschap en een kind) dan voor de man. Onder meer om die reden heeft de natuur vrouwen bedeeld met een veel gevoeliger reukorgaan: zo kunnen ze kieskeuriger zijn.
    De ontdekking van de 'geurende genen' heeft veel ander onderzoek losgemaakt. Daaruit blijkt dat paren met een sterk overlappend immuunsysteem moeilijker kinderen kunnen krijgen, meer seksuele problemen hebben en (dus?) meer te maken hebben met overspel. Het vervelende is dat er niets aan valt te doen: er is geen ingreep of therapie die je immuunsysteem even verandert. De beste tip die de wetenschap startende stelletjes kan geven, is goed te ruiken aan elkaar, op een moment dat er geen parfum of deodorant is die de eigenlijke lichaamsgeur maskeert - en vervolgens je neus achterna te gaan.


Red.:   Let vooral op die passages die wijzen op de nadelige gevolgen voor het kind. Maar dat hoefde eigenlijk niet meer vanaf het moment dat het effect ontdekt is. Want de natuur ontwikkelt zoiets alleen omdat het voordelig is- en dat is vanzelfsprekend hetzelfde als voordelig voor de nakomelingschap. Voor het kind.
    En dus is ieder proces dat deze vorm van selectie uitschakelt nadelig voor het kind. De culturele gewoonte van uithuwelijken is nadelig voor het kind. En voor wie er een goed oog voor heeft, is het vermoedelijk te zien in de ogen van de bevolking die aan deze culturele gewoonte doet.
    Gelukkig heeft de sociologie principes en ideologieën, die ons leren dat de natuur geen gelijk kan hebben. Want, een ideoloog tegengekomen in een nauw verwante discussie parafraserend: "Feromonen kunnen geen rol spelen" - de feitelijke uitspraak gedaan door de ideoloog was naar aanleiding van een onderzoek dat liet zien dat de hoeveelheid etnische menging een goede voorspeller was van oorlog of burgeroorlog - de reactie van de ideoloog: "Etnie kan geen rol spelen".
    Deze verzameling speciaal gericht op de allochtone gevallen is een tijd lang niet bijgehouden. Maar dat is niet omdat het verschijnsel op zich verdwenen zou zijn, maar wegens tijdgebrek en een prioriteit voor de meer algemenere gevallen. Hier weer eens een bijdrage:


Uit: De Volkskrant, 01-05-2014, door Henk Müller. Rob Ermers promoveerde in de Arabische en Turkse taalkunde. Hij schreef boeken over eergerelateerd geweld, is oprichter van Midden Oosten Perspectief, en is verbonden aan de Radboud Universiteit

Twistgesprek - Henk Müller met Rob Ermers

'Eerwraak is een lekker exotisch etiket'

Eerwraak in Nederland neemt sterk toe. De regering spreekt van 'afgrijselijke criminaliteit'. Maar gaat het wel om eerwraak?

Er zijn ruim vijfhonderd gevallen van eerwraak geweest in 2013. Met twintig doden. Vooral onder Turkse, Marokkaanse en Afghaanse Nederlanders.

'Als er doden vallen is dat afschuwelijk, maar ik betwijfel of het eerwraak is geweest.'    ...


Red.:   Het standaardrepertoire van de liegende socioloog, sorry: politiek-correcte socioloog, is vermijding, ontkenning, leugen, de afleidingsmanoeuvre en Ër zijn ook Nederlanders die ...". Het voorgaande is de ontkenning.

  Wat dan? Beetje dollen?
'Ik heb veel voor politieorganisaties gewerkt en boeken geschreven over eerwraak. Ik ben als onafhankelijk wetenschapper daarmee gestopt. Ik merkte dat de politie allochtonen in een bepaalde hoek wil zetten, alsof het om een speciale categorie mensen gaat die om een speciale reden geweld plegen.'

De leugen -  de eerste. Hier omtrent de politie, want die is zeer politiek-correct, daartoe gedwongen door hun leiding en door de politiek. Dat de politie allochtonen in de hoek lijkt te willen zetten, is vanwege het niet-aangepaste en criminele allochtone gedrag. Daarmee wil de socioloog niet geconfronteerd worden. Dus is hij gestopt erover te schrijven. De term 'onafhankelijk wetenschapper' is een zelf-toegegeven leugen.
  Dat doen ze toch ook, uit eerwraak.
'Eer is helemaal niet relevant, het gaat om stigmatisering. ...

De afleidingsmanoeuvre.
  ... Dat komt overal ter wereld voor. Neem het Canadese meisje Amanda Todd ...

'Er zijn ook Nederlanders (westerlingen) die ..."
  Maar de familie van Amanda pleegt geen moord uit wraak op de Tilburgse Aydin C, de bewuste jongen.
'Klopt, maar ook haar familie heeft nu een stigma.

De leugen. Die familie heeft niet een stigma.
  ... En in sommige culturen móét je dan handelen, anders word je voor 'pooier' uitgemaakt en dan is de zedelijke familie-eer aangetast.'

Een stukje waarheid. En een contradictie met het voorgaande, bewijzende dat dat leugens zijn.
  Dan mag je doden, liefst met een beroep op de Koran, want God haat onkuisheid.
'De Koran kent geen eerwraak.'

De afleidingsmanoeuvre.
  Jammer dat die daders dat niet weten.
'Er zijn heel veel imams geweest die dat klip en klaar hebben gezegd, maar dat dringt niet altijd door.'

De ontkenning.
  Die familiecultuur, waarin eerwraak op de loer ligt als een meisje onkuis zou zijn, is toch behoorlijk eng.
'Die wraak geldt overigens ook voor mannen. ...'

De afleidingsmanoeuvre.
  '... Maar er is geen sprake van eerwraak als niemand weet heeft van het grensoverschrijdend gedrag. Alleen zodra het naar buiten komt, moet er gehandeld worden.'

De ontkenning.
  Of als er geroddeld wordt over een meisje, dan is ze haar leven al niet zeker.
'Het gaat niet om wangedrag, geweldplegen of seksueel misbruik. Bepalend is of het een stigma oplevert. ...'

De afleidingsmanoeuvre.
  '...Wangedrag is trouwens ook cultuurbepaald. Ik veroordeel geen culturen.'

Dat is heel fijn voor bijvoorbeeld de Joden. Die holocaust is dus betekenisloos. Want Rob Ermers veroordeelt geen culturen
  U vindt dus een cultuur waarin minstens eenvijfde van de huwelijken tussen bloedverwanten plaatsvindt net zo goed als één waarin dat niet gebeurt?
'Als je zo opgegroeid bent, is er een behoorlijke kans dat je dat normaal vindt. ...'

De afleidingsmanoeuvre. De vraag is niet wat de betrokkenen ervan vindt, maar Rob Ermers.
  '... Als een jongen met zijn nicht wil trouwen, wie ben ik om dat te veroordelen? ...'

Als een nazi een Jood wil vermoorden, wie is Rob Ermers dan om dat te veroordelen?
  Maar die eeuwige familie. We zijn een individualistisch land.
'Er wonen ook andere bevolkingsgroepen, met andere opvattingen.'

En iedere opvatting is even goed als iedere andere - of die nu ten voor of ten nadele is van de gastheerbevolking. Behealve natuurlijk iedere opvatting die mogelijkerwijs ten nadele is van de "gast"bevolking.
  U bedoelt: we leven in een parallelle samenleving met diametraal tegenovergestelde waardensystemen.
'Diametraal niet, parallel wel. Maar dat was vroeger al zo: rijk en arm, katholiek en protestants.'

"Er zijn ook Nederlanders die ..."
  Minister Asscher noemt eerwraak een 'ongelooflijk moeilijk probleem dat niet past in Nederland'. Minister Opstelten vindt dat 'onze normen' moeten gelden. Ze hebben groot gelijk. Maar het wordt nog knap lastig.
'Wij hebben stereotype opvattingen over Marokkanen, Turken en eerwraak. Turken op hun beurt denken dat elk Nederlands kind met achttien jaar het huis uit moet, en Marokkaanse jongens dat alle Nederlandse meisjes hoerig zijn. Dát is lastig te doorbreken.
    Maar ik wil erop wijzen dat het niet uitmaakt of je door Canadese of Turkse leeftijdgenoten wordt uitgesloten. De tragiek en wanhoop zijn universeel. Daar is niets cultureels aan. En als te snel met 'eergerelateerd geweld' en 'eerwraak' gaat schermen, creëer je een aparte categorie geweldsdelicten van immigranten.'

U kunt het beestje een andere naam geven, maar het probleem blijft bestaan.
'Eerwraak bestaat natuurlijk, maar het is een lekker makkelijk exotisch etiket, dat veel te snel wordt gebruikt om het gedrag van immigranten te problematiseren.'

Om je krom te lachen ...
    Hier heeft alles wat bij wetenschap hoort allang de verre omgeving verlaten.
    Ook in de reacties werden alle vooroordelen omtrent de sociale wetenschap bevestigd:


Uit: De Volkskrant, 03-05-2014, ingezonden brief van Edien Bartels, Oka Storms, Vrije Universiteit. Amsterdam

Neef en nicht

Henk Müller spreekt in zijn interview met Rob Ermers (O&D,1 mei) over de waarde van culturen ...


Red.:   Eerst even voorstellen:


Uit: fsw.vu.nl, opgeslagen 07-05-2014.

Dr. E.A.C. Bartels

Telephone: +31 20 59 86724
Room nr: z-136
E-mail: e.a.c.bartels@vu.nl
Unit: faculteit der sociale wetensch (afd. sociale en culturele antropologie)
Position: Assistent professor

Specialization
Islam
Marokko
Gender
Ethnical Identity


Red.:   En de andere auteur is te vinden in de publicaties, waaruit een selectie:

  Bartels Edien (2005) ”Wearing a headscarf is my personal choice”. /Journal of islam and Christian-Moslim Relations. / Vol 16. number 1, January pp.15/29 .
Edien Bartels en Martijn de Koning, (Martijn de Koning en Edien Bratels) (2005) /Over het huwelijk geproken. Partnerkeuze en gedwongen huwelijken onder Marokkaanse, Turkse en Hindostaanse Nederlanders./ Den Haag, Adviescommissie Vreemdelingenzaken, voorstudie nr.9 ISBN 9085210232, 78 pagina’s. http://www.acvz.org/
Oka Storms en Edien Bartels (2008) De keuze van een huwelijkspartner. Een studie naar partnerkeuze onder groepen Amsterdammers. Onderzoeksrapport. Vrije Universiteit, Faculteit Sociale Wetenschappen, Afdeling Sociale en Culturele Antropologie. Amsterdam. http://www.fsw.vu.nl/nl/Images/huwelijkenamsterdam%20Spdf_tcm30-60514.pdf ISBN 97 8907 7472 194,145 pag.
Oka Storms en Edien Bartels (2009) De Mudawwana in Marokko, de hervormingen van 2004. In: Zenobia, Khadija en Dolle Amina’s. Gender en Macht in de islamitische geschiedenis Editor: Van Berkel, Maaike, Buchheim, Eveline, Geudeker, Eva, Gouda, Francis, Jonker, Ellis, Laarman, Charlotte, Rasterhoff, Claartje. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2009. Gender en macht in de islamitische geschiedenis.pp.145-165. Amsterdam: Aksant
Edien Bartels, Kim Knibbe, Martijn de Koning and Oscar Salemink (2010) Cultural Identity as a Key Dimension of Human Security in Western Europe: The Dutch Case. In: A world of Insecurity: Anthropological Perspectives On Human Security. Thomas Hylland Eriksen, Ellen Bal and Oscar Salemink ed. London and New York Pluto Press. pp. 116-13.
Edien Bartels et Martijn de Koning (2010) Jeunes Musulmanes typiquement néerlandaises dans un minaret de Gouda. Le Maroc de près et de loin. Regards d’Anthropologues Néerlandais. Sous la direction de Marjo Buitelaar. Rabat : Marsam ISBN 9954-21-203-5.
Martijn de Koning, Edien Bartels, Oka Storms (2011) Schadelijke traditionele praktijken en cultureel burgerschap. In: Tijdschrift voor Genderstudies, jaargang 14, nr. 1.pp. 35-52.

Twee cultureel antropologen dus.
    Hier zijn hun observatie over het stuk van/met Ermers:
  Henk Müller spreekt in zijn interview met Rob Ermers (O&D,1 mei) over de waarde van culturen waarin 'minstens eenvijfde van de huwelijken tussen bloedverwanten plaatsvindt'. Laten we niet vergeten dat in Nederland ook familiehuwelijken plaatsvonden en -vinden. ...

Het bekende "Er zijn ook Nederlanders die ..." .
    Gevolgd door:
  'Neef en nicht vrijt allicht' is een spreekwoord dat toch echt niét uit Noord-Afrika of het Midden-Oosten komt.

En stamt uit vorige eeuwen en werd altijd al gezien als teken van achterlijkheid van de streken waar het voorkwam.
  Ook in Nederland kwamen en komen neef-nichthuwelijken voor.

Herhaling.
  Wat te denken van Darwin en Einstein? Die waren met hun nicht gehuwd. En onze grote staatsman Thorbecke? Kind uit een neef-nichthuwelijk.

De denkfout van "Anekdotisch bewijs" . Met hetzelfde gemak kan je het achterlijke kind-met-open-ruggetje van neef-en-nicht aanvoeren. Waarvan er dus veel meer zijn dan Darwin's en Einstein's. Deze lieden hebben alle vormen van wetenschappelijkheid opzij gezet.
    Allemaal ter ondersteuning van de door hen geliefde culturen:
  In samenlevingen waar de familie de bestaansbasis levert voor het individu, bieden neef-nichthuwelijken zekerheid en veiligheid, juist voor vrouwen. Dan is het medisch risico geringer dan het sociale.

Want het gaat hier om één en slechts één ding, zoals verwoord door Ermers:
  Ik veroordeel geen culturen.

En als je dan geconfronteerd wordt met negatieve aspecten van die culturen, ga je die wegmasseren. Het proces van de ideologie: je past de werkelijkheid aan aan je ideeën en ideologieën.
    En even ter confrontatie van de sociale wetenschap met het gezonde verstand:


De Volkskrant, 02-05-2014, ingezonden brief van Pieter Markus, Geldrop

Eerwraak

Rob Ermers stelt in het Twistgesprek met Henk Müller dat de Koran geen eerwraak kent (O&D,1 mei 2014). Dat is juist, maar de Koran is niet de enige rechtsbron van de islam. In ruim twintig overleveringen van de woorden en daden van de profeet Mohammed wordt steniging als straf voor overspel voorgeschreven.
    De gebruikelijke interpretatie van de geschriften is dat buitenechtelijk seksueel contact bestraft moet worden met honderd geselslagen als het ongehuwden betreft, en met steniging tot de dood erop volgt als het gehuwden betreft.
    Ermers zegt hierover zelf in Eer en eerwraak, definitie en analyse: 'Een gecanoniseerde vorm van eerwraak is de strafbaarstelling van overspel in het islamitische recht.' En over landen waar de sharia van kracht is: 'Doordat de rechter de strafmaat bepaalt en de staat het vonnis uitvoert, hoeven de betrokken families in geval van overspel niet zelf in actie te komen.' Hier legt hij dus wel een verband tussen eerwraak en de islam.


Red.:   Alle mensen met enig fatsoen zouden nu ontslag nemen.


De Volkskrant, 03-05-2014, ingezonden brief van Wilbert van Rijen, Holthees

Goede sier maken

In het twistgesprek tussen Henk Müller en Rob Ermers (O&D,1 mei), zegt de laatste: 'Wangedrag is trouwens ook cultuurbepaald. Ik veroordeel geen culturen.'
    Het is een zienswijze waarmee je in de etalage van het politiek correcte denken bij een aanzienlijk grote groep goede sier kan maken. Ik herkende in deze uitspraak de ideologie waarmee mijn generatie studenten, die van de jaren zestig, werden gehersenspoeld. Het was de ideologie van de marxistische Frankfurter Schule waar de hele linkse studente scene zich aan overgaf. Een grondgedachte was 'alle mensen zijn gelijk', nog steeds een waarheid als een koe. Maar de consequentie die deze denkers hieruit trokken was dat 'daardoor ook alle culturen gelijkwaardig zijn'.
    Wanneer je daar inderdaad van uitgaat is het ophangen van homo's, het besnijden van meisjes, het stenigen of levend begráven van vrouwen die hun hart hebben gevolgd een kwestie van smaak en valt dit niet op morele gronden af te wijzen.
    Rob Ermers blijft in zijn denken wel consequent. Op de opmerking van Müller dat onze minister Asscher eerwraak een 'ongelooflijk moeilijk probleem vindt dat niet in de Nederlandse cultuur past', antwoordt Rob Ermers dat wij onder andere stereotype opvattingen hebben over eerwraak en Marokkaanse jongens zien op hun beurt Nederlandse meisjes als hoerig.
    Onze opvatting over eerwraak houdt echter een morele afwijzing in omdat de realiteit van eerwraak botst met ons idee over gelijkwaardigheid en met onze rechtspraak.
    Het idee dat Nederlandse meisjes 'hoeren' zijn, een uitlating die ik decennia hoorde uit de monden van veel van mijn islamitische leerlingen, berust niet op feiten maar is inderdaad een stereotype idee ingegeven door religie en cultuur.


Red.:   Hoe is het mogelijk ... Dat het zo duidelijk is dat de sociale wetenschap zo overduidelijk alle gezonde verstand verlaten heeft.
    Nog zo'n heet hangijzer: zwarte scholen:


Uit: De Volkskrant, 11-11-2014, van verslaggever Rik Kuiper

'Zwarte school ook negatief voor autochtoon'

Nederlandse kinderen die naar een zwarte basisschool gaan, hebben twee keer zo veel kans zonder diploma de middelbare school te verlaten als kinderen die naar een witte of een gemengde school gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Maastricht University, uitgevoerd op basisscholen in Amsterdam.
    Promovenda Cheng Boon Ong, die vrijdag aan Maastricht University promoveert, volgde tussen 2000 en 2008 circa 47 duizend kinderen op 241 Amsterdamse basisscholen. Van de oudste groep kinderen hield ze bij hoe ze in het voortgezet onderwijs presteerden.
    Allochtone kinderen bleken vaker zonder diploma van school te gaan dan autochtone kinderen. Opvallend was dat autochtone kinderen die op een zwarte basisschool hadden gezeten vaker uitvielen op de middelbare school dan autochtone kinderen die een witte of een gemengde basisschool hadden bezocht.    ...


Red.:   Hoe niet-verrassend, als je niet in multiculturalisme en de gelijkheid der culturen gelooft. Hoe verrassend (dat het nu eens naar buiten komt) en vervelend als je dat wel doet:

  Guuske Ledoux, wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam, zet haar vraagtekens bij de resultaten van het onderzoek. ...,
    Uit eerder onderzoek, onder meer van het Kohnstamm Instituut, bleek juist dat de etnische samenstelling van een klas weinig invloed heeft op de leerprestaties. Ledoux: 'Autochtone kinderen op zwarte basisscholen scoren iets minder goed dan autochtone kinderen op andere scholen, maar dat effect is verwaarloosbaar klein.'

Maar natuurlijk. Wanmt iets anders zou in strijd zijn met de gelijkheid der culturen.
  Dat autochtone leerlingen die naar zwarte basisschool gingen op de middelbare school eerder zouden uitvallen, vindt Ledoux niet verrassend. 'Autochtone kinderen op zwarte scholen zijn geen doorsnee-autochtonen. Het zijn vaak kinderen uit moeilijke buurten en uit multi-probleemgezinnen. Deze kinderen hebben al een grotere kans om vroegtijdig de school te verlaten, dat heeft niets met de school te maken. Ik vraag me af of daar goed voor is gecorrigeerd is.'

Met dus ook: "Allochtone leerlingen op wat voor voor school dan zijn vaak kinderen uit moeilijke buurten en uit multi-probleemgezinnen. Deze kinderen hebben al een grotere kans om vroegtijdig de school te verlaten, dat heeft niets met de school te maken." Oftewel: er is wel een verschil tussen allochtone en autochtone leerlingen.
    Hoe veel ernstiger wil je jezelf tegenspreken ...?
    De wetenschappelijke houding van onderzoekers van allochtone zaken is, met dit als voorbeeld, ongeveer deze: op oneven dagen zijn blanke en gekleurde leelringen gelijk dus is een gemengde school beter, en op even dagen zijn blanke en gekleurde leerlingen ongelijk en dus is een gemengde school beter.
   In de werkelijke wereld denken ouders zo: ik zie veel rumoer op het schoolplein, ik zie meer leerlingenuitval en ik zie minder geslaagde leerlingen op de zwartere school, dus ik stuur mijn kinderen naar de wittere. Met vrijwel volledige scheiding tot gevolg. Met als vervolg-gevolg nog meer rapporten van Kohnstamm-instituten over de gelijkheid van leerlingen op oneven dagen en de ongelijkheid op even dagen.
    Ideetje: misschien is het ook eens aardig om dit te doen voor gekleurde scholen creolen/moslims versus gekleurde scholen met Aziaten. Eens kijken wat dan de verschillen zijn ...
    Als volgende een product van een instelling die gespecialiseerd is in leugens over allochtonen en met name moslims, en dat hier, ten onrechte, nog slechts één keer genoemd is - en dat opereert in samenwerking met de media natuurlijk, dit keer de Volkskrant:   


Uit: De Volkskrant, 17-12-2014, van verslaggever Joost de Vries

Uitgescholden voor 'kutmoslim', enkel vanwege een hoofddoek


Red.:   Met meteen in de kop al de gore leugen die nodig om het verhaal te onderbouwen: de hoofddoek is een onschuldig iets. De werkelijkheid: de hoofddoek is een symbool van de boodschap "Ik ben halal en rein en superieur en jij bent haram en onrein en inferieur" vervolg . De hoofddoek is de boodschap voor de moslim-vrouwen van een weerzinwekkende en gevaarlijke ideologie. Voor de man is het de baard en voor de hele gemeenschap is dat de moskee.
    En natuurlijk roepen die symbolen van een weerzinwekkende en gevaarlijke ideologie weerstanden op. Waarbij de beschaving van Nederland blijkt dat die weerstanden slechts uitermate incidenteel naar buiten komen, in tegenstelling tot de moslims die hun weerzinwekkendheid en bedreiging iedere minuut van de dag uitstralen. En natuurlijk hebben ze het in de media niet over die indringende en dikke stroom van actie, maar over de enkele reactie:

  'Kankermoslim', 'kutmoslim', 'jij met je theedoek op je hoofd'. Dergelijke verwensingen kregen moslims in 2013 naar hun hoofd geslingerd. Voor het eerst keek de politie in de eigen database specifiek naar moslimdiscriminatie. Het leverde 150 incidenten op, van scheldpartijen tot varkenshoofden bij moskeeën.

En dat zetten ze met die kop in de krant, zelfs als ze zelf moeten toegeven dat het in feite een gore leugen is:
  Het aantal incidenten is laag in vergelijking met bijvoorbeeld de cijfers over antisemitisme en discriminatie van homo's. Jodenhaat kwam in 2013 717 keer voor in het politiebestand. Discriminatie vanwege seksuele voorkeur werd 1.343 keer gemeld.

Gepleegd voor het overgrote deel door moslims. Maar dat staat er natuurlijk niet bij. Welke leugens onderbouwd worden door de leugens van de sociologen en hun instituten:
  Uit onderzoek van Ineke van der Valk, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam ...

Tussenstuk:
Lees de hele Poldis-rapportage. Het themaonderzoek over moslimdiscriminatie vindt u onderaan het document.
(1.712,257 kB)

Welk "Poldis" een dekmantel blijkt te zijn voor het Verwey-Jonker Instituut, dat bij iedere gelegenheid verkondigt dat moslims vredelievende kaboutertjes met baardjes, hoofddoekjes en teensandaaltjes zijn, en dat Nederlanders concentratiekamp-gevaarlijke "alles dat niet Nederlands is"-haters zijn:
  ... blijkt dat tweevijfde van de 475 moskeeën in Nederland in de afgelopen tien jaar te maken had met agressie.

"En gemeten over duizend jaar zijn er tienduizend incidenten te melden" ...
    De allochtonenproblematiek blijft één van de grote voorbeeld van het totale falen van de sociologie. Vrijwel niets dat er op dit terrein naar buiten, snijdt ook maar enig hout, en bijna alles is contraproductief. Dit omdat men absoluut weigert om één waarheid onder ogen te zine, die is dat de allochtone culturen dusdanig minder presteren dat "minderwaardig' de enig juiste term is. En omdat ze dat absoluut niet willen zeggen, komt er eindeloos veel "meel in de mond"-taal uit. waarvan hier een sterk voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 19-03-2015, door Pieter Lagerwaard, junior docent antropologie bij de Universiteit van Amsterdam

Socioloog kan helpen tegen radicalisering


Red.:   Inderdaad; door oorzaken te benoemen en mogelijke recepten voor bestrijding aan te geven. En:

  Het is terecht dat Omar Ramadan - hoofd Radicalisation Awareness Network (RAN) - stelt dat de dialoog met radicaliserende jongeren aangegaan moet worden ... alleen de dialoog aangaan is niet genoeg, en alleen luisteren ook niet. Het aanleren van de kunde om sociale en culturele processen te duiden wél.

Zou u denken? Zouden ze nu ook niet bezig zijn om 'sociale en culturele processen te duiden' en daarmee tot conclusies komen die leiden tot radicalisering? Oftewel: dit plan is niets anders dan hun argumenten en conclusies stellen tegenover die van anderen, Nederlanders, oftewel: is een vorm van ":dialoog aangaan". Waarvan eerder is beweerd dat het niet voldoende is.
    Maar het wordt meteen nog erger:
  Wij hebben in Nederland een grote groep sociale wetenschappers, wier kennis amper doorsijpelt naar het voortgezet onderwijs. Het is wonderlijk dat in Nederland dit kennisveld niet is opgenomen in het standaard onderwijscurriculum; al helemaal met het oog op het toenemende maatschappelijke wantrouwen richting 'de ander'.

Waarmee ongetwijfeld bedoeld wordt: dat van Nederlanders tegenover moslims. Terwijl het als factor op zich wel juist is, maar dan de andere kant op: dat van moslims tegenover de Nederlandse cultuur. Het resultaat daarvan het namelijk "radicaliseren", en dat is wat je ziet.
  Het onderwijs in sociaal-culturele betekenisgeving ontbreekt met name op het vmbo en de havo. Vanwege het praktische nut wordt er veel aandacht gegeven aan de alfa- en bètawetenschappen, zoals de talen, geschiedenis en exacte vakken. Daarnaast behandelen de twee gangbare gammavakken, economie en politicologie (maatschappijleer), vrij kritiekloos de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan onze samenleving.

Dat is altijd zo gedaan, en er is maar één relevante nieuwe ontwikkeling: de komst val allochtone immigranten die die veronderstellingen (democratie enzovoort) niet accepteren en uitgaan van de absolute heerschappij van Allah, Mohammed, en zijn volgers.
  Ruimte voor twijfel, reflectie en discussie is er nog te weinig.

Oftewel: we moeten over de absolute heerschappij  van Allah, Mohammed, en zijn volgers gaan discussiëren en hen de ruimte geven.
  Hoe kunnen we dan verwachten dat een jongere de overkill aan opvattingen uit de (sociale) media en van vrienden en familie genuanceerd verwerkt, laat staan in een breder perspectief plaatst?

Oftewel: iemand die geïndoctrineerd is met de absolute heerschappij  van Allah, Mohammed, en zijn volger" is iemand met "een overkill aan opvattingen uit de (sociale) media en van vrienden en familie".
  Antropologie stimuleert het denken over de relatie tussen individu en samenleving, de 'wij en zij'-dichotomie, en helpt opvattingen te begrijpen en accepteren die niet de jouwe zijn. Sociologie stelt verder de structuren die wij allen voor lief nemen ter discussie, en biedt handvatten om bredere processen in het juiste daglicht te plaatsen.

Hahaha ... En dat allemaal voor een doelgroep die al benoemd is als:
  ... met name op het vmbo en de havo.

Verhaaltje: Een reporter ging met zijn camera en microfoon naar deze doelgroep naar aanleiding van de "De dag van de leraar". De meest treffende reactie: "Ik neuk jullie allemaal de moeder" uitleg of detail .
    Maar de socioloog heeft een oplossing voor deze jongens:
  Want we moeten niet vergeten dat de puberteit wordt gekenmerkt door een onttovering die zijn weerga niet kent: bestaande duidelijkheden vervallen en de ambivalentie en oneerlijkheid die de wereld eigen is voelen als een leugen, al helemaal voor jongeren die weinig sociale sturing vanuit hun (vaak al gemarginaliseerde) omgeving krijgen.
    Vanuit de genoemde wetenschappen wordt juist deze ambivalentie uitgesproken en worden impliciete sociale en culturele aannamen aan de orde gesteld. Deze kennis kan jongeren daarnaast een houvast bieden om de samenleving en haar individuen in al hun complexiteit te leren kennen, en zodoende tot een genuanceerd wereldbeeld te komen. Uiteraard zouden niet alleen radicaliserende, maar alle jongeren hiervan kunnen profiteren.

Welterusten.
   Ha, gevonden ... een socioloog of sociologen die deze goede werken wél opgepakt hebben - en het zijn niet de minsten:


Uit: De Volkskrant, 21-03-2015, ingezonden brief van Jan Willem Duyvendak, voorzitter Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV), Hans Teunissen, voorzitter Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM)

Volg een les!

Heel goed dat Pieter Lagewaard (O&D, 19 maart) een lans breekt voor sociologie in het voortgezet onderwijs. Zijn betoog over het duiden van sociale en culturele processen had zo uit onze pen kunnen rollen. Hij heeft gelijk dat leerlingen door sociologische inzichten een breder perspectief op de samenleving krijgen.
    Maar Lagewaard had eerst op een paar scholen moeten gaan kijken. Op een belangrijk deel van de Nederlandse scholen wordt namelijk een vak aangeboden dat precies dat doet: sociologisch leren redeneren. Het zou op alle scholen een vast onderdeel van de maatschappijprofielen moeten zijn, zodat alle jongeren de complexiteit van de samenleving kunnen leren doorgronden.    ...


Red.:   Eens even kijken wat ze dan zoal leren van Duyvendak dat behulpzaam is bij het doorgronden van de maatschappij:

Uit: De Volkskrant, 28-10-2008, door Jan Willem Duyvendak, Ewald Engelen, en Ido de Haan.

Elite maakt de mensen bang

Nederland wordt bang gemaakt door een benauwde elite, die zich ten onrechte opwerpt als stem van het volk, betogen Jan Willem Duyvendak e.a.

Tussentitel: Principe van de canon leidt tot verkleutering van nieuwkomers

Afgelopen week ... ons pamflet Het bange Nederland. Daarin betogen wij dat het openbare debat in de greep is van angst voor invloeden van buiten en verlies van nationale eigenheid. ...


Red.:   Les nummer één: Nederlanders zijn bangerds. Blanke Nederlanders natuurlijk want gekleurde Nederlanders hebben geen slechte eigenschappen. Het benoemen daarvan is "het beledigen van een kwetsbare minderheid". Die kwetsbaar is omdat Necderlanders in hun eigen hoekje willen blijven zitten:


Uit: De Volkskrant, 08-10-2011, door Peter Giesen

De wraak van de sneue nationalist

Je ergens thuis voelen is een essentiële menselijke behoefte, maar helaas ook een potentiële splijtzwam, stelt socioloog Jan-Willem Duyvendak.


Red.:   Inderdaad. Maar dat "splijtzwammen" is natuurlijk iets dat alleen geinstigeerd wordt door blanke Nederlanders:

  Het verlangen naar de gulden neemt weer toe. 

En iets dat absoluut niet geldt voor de gekleurde immigranten:
   De ouderwetse gulden is een symbool van een geïdealiseerd verleden, toen Nederland nog Nederland was, zonder immigranten,

Die gekleurde immigranten zijn helemaal niet in eigen winkels, eigen theehuizen, eigen kerken, eigen clubjes enzovoort gaan zitten. Dat doen alleen de Nederlanders.
    En andere blanken:
   In zijn nieuwe boek The Politics of Home - Belonging and Nostalgia in Western Europe and the United States neemt Duyvendak het nostalgisch nationalisme wél serieus.

Gekleurde culturen en immigranten hebben daar allemaal totaal geen last van.
    Oftewel: van Jan Willen Duyvendak en zijn collega-sociologen kunnen ze op de Nederlandse scholen nog heel wat leren!
    Een hele aparte rubriek zou je kunnen wijden aan Dr. Martijn de Koning, cultureel-antropologisch onderzoeker van het islamitische extremisme met de website met de kromzwaarden (nu geschoond). Wiens toewijding aan zijn onderzoek zo ver gaat als het bezoeken van het feestje ter ere van de moord op Theo van Gogh. Hier treedt hij op in het proces tegen dit soort lieden:


Uit: De Volkskrant, 09-09-2015, van verslaggeefster Janny Groen

Zelfs in de jihad speelt humor een rol

Op de tweede dag van het jihadproces werd een getuige-deskundige gehoord. 'Opeens heb je het, je bent mujahid.'


Tussentitel: Die jongens zoeken de grens op van de wet en dan is humor een uitstekend middel - Martijn de Koning, antropoloog en getuige-deskundige

Een belangrijk middel om de radicaal islamitische boodschap te verspreiden is 'het satire-activisme', stelde cultureel antropoloog Martijn de Koning dinsdag op de tweede dag van het grote jihadproces. Zo van: 'opeens heb je het, je bent mujahid' (jihadistische strijder).
    Volgens de antropoloog speelden ook de terreurverdachten met 'seculiere mores'. Ze gingen bijvoorbeeld op zoek naar varianten op 'opeens heb je het, je wordt leraar', of 'je bent een vrije ziel', of 'je wordt treinpisser'.
    De verdachten zijn in Nederland opgegroeid. Ze snapten heel goed dat ze geen indruk konden maken met het voorlezen van de Koran op de Dam. Ze zochten naar slogans met een knipoog die het grote publiek kon herkennen.
    Neem 'jongeren met toekomstplannen'. Voor iedereen is duidelijk waarop werd gedoeld. Geen toekomst in Nederland, maar in het kalifaat. 'Die jongens zoeken de grens op van de wet en dan is humor een uitstekend middel. Als je over de grens gaat, kun je immers wijzen op de kwinkslag', aldus De Koning. Hij deed onderzoek naar islamitisch activisme in de Haagse Schilderswijk en zat de verdachten dicht op de huid. Volgens hem gaat het de jongens primair om het verspreiden van de ideologische boodschap. 'Maar ze hebben ook heel veel lol.' Vooral als de reguliere media er serieus bovenop duiken.
    Bijvoorbeeld toen iemand de Facebookpagina 'IS in de Schilderswijk' had aangemaakt. De Koning had daarover contact met de jongeren. 'Er was helemaal niets, maar er werd serieus op ingesprongen. Door media als De Telegraaf en GeenStijl. Daar is smakelijk om gelachen.'     ...


Red.:   "Zeau,", zou GeenStijl hebben kunnen reageren, "Dr. Kromzwaard vindt dat moslims gevoel voor humor hebben ...Misschien kan hij dan eens een onderzoekje doen naar wat moslims vinden van de Deens cartoons of die van Charlie Hebdo ...". Maar nog makkelijker zou zijn een onderzoekje naar wat ze vinden van de humor van GeenStijl, want dat staat er namelijk bij:

  Alles wordt uit de kast gehaald om aan te tonen dat moslims in Nederland niet meetellen, dat altijd met twee maten wordt gemeten.
    Gisteren werd dat er weer ingehamerd. GeenStijl wordt geen strobreed in de weg gelegd.

Juist ja ...
    Zelden zoveel fop in de fopwetenschap gezien ...
    Door toeval tegelijkertijd een link gevonden: hier is wat Dr. Kromzwaard vindt van de de cartoons van Charlie Hebdo uitleg of detail : die waren een provocatie. Meer materiaal voor het onderzoek naar de fopwetenschap hier uitleg of detail .
    Er stromen weer honderdduizenden moslims en negers  Europa binnen, omdat de EU-bestuurders weigeren de grenzen te sluiten en ze zlefs gaan ophalen voor de kust van Libië, dus ook tijd voor nog wat ontkenning van de sociale achterlijkheid van moslims en negers:


Uit: De Volkskrant, 07-11-2015, van verslaggever Bart Dirks 

'Ook in etnisch gemengde wijk helpen buren elkaar'

Voor een internationaal onderzoek interviewde stadsgeograaf Anouk Tersteeg inwoners van Feijenoord in Rotterdam: arm, rijk, jong, oud, van vijftien nationaliteiten. 'Het beeld is veel te somber.'


Red.:   "Wij van WC-eend bevelen WC-eend". Hier: "Wij van het multiculturalisme bevelen aan multiculturalisme". Kijk maar:

  Tussenstuk:
Onderzoek naar diversiteit

Divercities is een studie in opdracht van de Europese Commissie. ...

En die Europese Commissie is van het meest extreme multiculturalisme dat het liefst de Europese nationale culturen vandaag nog de nek om zou willen draaien uitleg of detail . Dus wat doe: je huurt andere cmulticulturlisten in die bereid zijn voor veel geld wetenschappelijke fraude te plgen, Want hoe zorg je ervoor dat je "een goed beeld" krijgt van de maatschappelijke prestaties van allochtonen? Natuurlijk: door het ze zelf te vragen:
  Voor Divercities, een internationaal wetenschappelijk onderzoek in 'hyperdiverse' wijken in elf EU-steden en ... In wijken als Feijenoord, Bloemhof, Katendrecht en de Afrikaanderwijk hield ze diepte-interviews ...

'Diepte-interviews' ... Nog meer interactie tussen onderzoeker en onderzochte dan bij enquêtes. Dus nog onbetrouwbaarder dan enquêtes.
  ... diepte-interviews met 56 bewoners

Brullen van de lach ... 56 items in de dataset voor je sociologische statistiek, en dan conclusies durven trekken ... Niveau: "Ik ben naar het Zoeloe-dorp gegaan en heb daar 56 Zoeloes gediepte-interviewden die vinden het gezamenlijk trommelen rond het kampvuur ook reuze gezellig"... Waar je nu om kan lachen, maar vroeger zelfs de methodiek van een hele wetenschap was: die van de culturele antropologie" - de tijd van "De frisheid van het Wilde Denken".
    Maar uitkomst klopt met de boodschp die men wil verspreiden, dus men was reuze blij, en de Volkskrant, een centraal element in het "complot", vouwde er een dubbele pagina voor open:

Dat de onderzoeker een (jonge) vrouw is, past volkomen bij de parallelle neergang in de juristerij: bij vrouwen domineert de sympathie voor de zielige en sneue medemens boven welke rationele overweging dan ook. Vrouwen in de sociale wetenschappen is een "recept voor rampen".
    En je nu als Volkskrant maar weer afvragen waarom sociale wetenschappers zo vaak politiek-correcte flutonderzoeken publiceren ...
    En onmiddelijk een uitgebreide herhaling:

Grandioos nieuws!!!
    Met waterdicht bewijs:


Uit: De Volkskrant, 13-11-2015, van verslaggever Maarten Keulemans

Gemengde wijk leidt niet tot onderling wantrouwen

De veel geciteerde stelling Amerikaanse socioloog Robert Putnam over etnisch diverse wijken klopt niet, blijkt uit heranalyse van zijn eigen cijfers.

Tussentitel: Putnm heeft een onderzoekstechnische fout gemaakt

Een van de invloedrijkste wetenschappelijke inzichten over de multiculturele samenleving - dat een etnisch diverse wijk de bewoners wantrouwig maakt - blijkt niet te kloppen. Mensen in gemengde buurten trekken zich helemaal niet terug in hun schulp, zoals de eminente Amerikaanse socioloog Robert Putnam acht jaar geleden stelde. Vervolgonderzoek had daarover al twijfels opgeworpen; nu blijkt het ook uit heranalyse van Putnams cijfers zelf.    ...


Red.:   Voor iedereen zichtbaar: zo boterzacht dat zelfs Diederik Stapel er zijn handen niet aan had gebrand - die had zelfs gezorgd voor aanvullend bewijs.
    Wat is hier aan de hand? Een causaal verband tussen iets laag-bij-de-gronds als etnische vermeninging met iets hoog-abstracts als "vertrouwen" is natuurlijk sowieso lastig te leggen. Dat loopt door meerdere stappen. En eigenlijk is zowel de positieve als de negatieve uitspraak hieromtrent op puur de wetenschappelijke afleiding al slecht te vertrouwen. Het is als met het verband tussen het opgaan van de zon en het openen van de bloemetjes: iederen weet dat het een causaal verband is, maar ga het maar eens bewijzen vanuit "hoeveelheid straling" tot "blaadjes bewegen van stand 1 naar stand 2".  Het eerste onderzoek naar deze relatie geeft wel een causaal verband, het tweede niet. Of andersom. Dat is leuk voor de wetenschap, maar onbelangrijk voor de werkelijkheid. De werkelijkheid zijnde dat de bloemetjes opengaan als de zon opkomt.
     Dus het is op dit moment volkomen onzeker of de onderzoeker, Putnam in dit geval, inderdaad de eerste keer een fout gemaakt heeft en niet de tweede. Maar ook hier is dat volkomen onbelangrijk: kijk naar Amsterdam Bijlmer, Utrecht Kanaleneiland, Den Haag Schilderswijk of Rotterdam Feijenoord, en je ziet gigantisch sociale achterstanden, en een enorm wantrouwen tegen welke vorm van blank Nederlandsheid dan ook: van politie tot politiek - ga er maar eens rondlopen met een camera. De enigen die ze vertrouwen is de eigen kleur. Hoezo "Geen onderling wantrouwen"? In Den Haag Schilderswijk probeerden ze in 2015 het politiebureau plat te branden ...
    En waar het hier om gaat: was de uitslag van het onderzoek andersom geweest, dan was het artikel niet verder gekomen dan een klein berichtje en/of iets in het wetenschapskatern, vergezeld van allerlei methodologische bezwaren. Onder het uitgesproken motto: "We geven altijd tegenspraak".
    Een aperte leugen: de Volkskrant spreekt ieder onderzoek tegen dat haar ideologie tegenspreekt, en ondersteunt ieder onderzoek dat haar ideologie bevestigt:
  Hoogleraar sociale geografie Sako Musterd, ook van de Universiteit van Amsterdam maar niet bij de studies betrokken, verbaast het niet. In een studie onder inwoners van Amsterdam die hij binnenkort met collega's van het AMC hoopt te publiceren, komt ook hij tot conclusies die haaks staan op die van Putnam. 'We vinden vooral verschillen tussen afzonderlijke bevolkingsgroepen. Maar etnische diversiteit op zich doet niet zoveel', zegt Musterd.    ...
    Dat Putnams analyse al die tijd onjuist was, duidt overigens niet op fraude of wetenschappelijk wangedrag, benadrukken alle betrokkenen. Eerder is er sprake van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, vindt Musterd. 'Dat is ook niet erg. Op een gegeven moment mag je best vaststellen dat iets wat je acht jaar geleden nog dacht, achterhaald is', zegt hij.
   
Zoals gezegd: was de bal de andere kant op gerold, had hier alleen maar kritiek gestaan.
    Sorry, niet zorgvuldig gelezen: het feit dat de correctie onjuist is, staat zelfs al in het artikel:
  Putnam heeft een onderzoeks-technische fout gemaakt, schrijven sociologen Maria Abascal van Princeton University en Delia Baldassarri van de Universiteit van New York deze maand in het vakblad American Journal of Sociology: hij houdt geen rekening met het feit dat mensen uit sommige andere culturen sowieso meer op zichzelf zijn, in zijn geval vooral Afro-Amerikanen en latino's. Houd daarmee rekening, becijferen de twee, en weg is het vermeende 'uit elkaar vallen' van de sociale samenhang.

Brullen van de lach!!!! De correctie: wat Putnam vond was niet dat gekleurden wantrouwender werden ... Ze waren altijd al wantrouwender ...
    Precies wat op deze website al heel lang betoogd wordt. En in feite bewezen is.
    In de rechterkolom van het artikel in de Volkskrant staat een pedante lijst van mensn die het dus fout gehad zouden hebben in het aanhalen van Putnam. Allemaal zeer gematigde tegenstanders van de vrije immigratie en/of het zonnige multiculturalisme.
    En zo corrumpeert de Volkskrant niet alleen de maatschappij, maar ook de (sociale) wetenschap.
    Het resultt van die corruptie: weerrzinwekkendheden als moslimterrorisme en massa-aanranding in Keulen en andere Europese steden. Dat laatste veroorzaakte echte ophef, dus tijd als collectiviteit, sociale wetenschap en media, de handen wit te wassen:


Uit: De Volkskrant, 23-01-2016, door Margreet Vermeulen

Op zoek naar de wortels van het kwaad

Het brein van de terroristen

Bommenleggers, koppensnellers, schutters die hun kalasjnikovs op terrasjes leegschieten - wie in staat is tot zulk bruut geweld, kan geen normaal mens zijn. Of toch? Wetenschappers ontrafelen een ongemakkelijke waarheid.Red.:   De terminologie 'een ongemakkelijke waarheid' in een politiek-correcte krant ... De normale vertaling luidt: "een gemakkelijke leugen".
    De eerste paragraaf:
  Wat bezielt een ogenschijnlijk normale puber zijn studie af te breken en naar Syrië af te reizen om even later op te duiken als IS-beul in een bloederig propagandafilmpje?

Simpel: de islam.
  Het is een raadsel dat de wetenschap sinds de opkomst van IS met hernieuwde energie probeert op te lossen.

"De wetenschap" is hier dus de sociologie à la Diederik Stapel.
    Paragraaf twee:
  Dezelfde vraag drong zich op na de Tweede Wereldoorlog over de psyche van nazi-kopstukken en bewakers in concentratiekampen. ...

Even simpel, en overbekend: het nazisme. En ook hier gaat de "wetenschap" het "onderzoeken":
  Welke mentale afwijkingen waren hier in het spel? Sadisme? Psychopathie? Schizofrenie? Jeugdtrauma's? De conclusie van die studies luidde al snel dat de sleutelfiguren in het Derde Rijk schrikbarend normaal waren. ...

Tjonge ... Anders zouden enkele tientallen miljoenen Duitsers die kwalen gehad hebben ...
    Paragraaf drie:
  Het kwaad is daarom 'banaal', vond de Joods-Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt. ...

En daar staat één van de criteria, als een soort "Godwin" , voor de diskwalificatie van de eigen argumentatie (het "af zijn" ): het noemen van Hanna Arendt... De Tweede Wereldoorlog heeft inhoudelijk niets, Niets, NIETS met huidige immigratiegolf te maken.
    En toen moesten de argumenten nog komen... 
  Om te weten of het kwaad inderdaad in iedereen zit, deed de Amerikaanse sociaal psycholoog Stanley Milgram in 1963 een schokkend experiment. ...
    Dit 'gehoorzaamheidsexperiment' was geïnspireerd op de Tweede Wereldoorlog, vertelt Bertjan Doosje, hoogleraar radicaliseringstudies aan de Universiteit van Amsterdam. ...
    ... 'Milgram heeft aangetoond dat als je zo'n machtsstructuur opbouwt, mensen hun gehoorzaamheid ver kunnen doorvoeren, zelfs tegen hun eigen geweten in gaan handelen.' De wetenschap was overtuigd: iedereen kan zich ontpoppen als een bruut - het zijn de omstandigheden die bepalen of het eruit komt. 'In iedereen schuilt een terrorist.' Het is de titel van het boek dat radicaliseringsexpert Doosje in 2006 schreef.

Arendt met veel woorden. Niveau:"Als je de hele Aarde ophoogt met één meter, hoeft niemand te bukken" (de weerlegging van "alle" uitspraken van de soort "Geldt voor alles/iedereen" en "Geldt voor niets/niemand".
   En waarom schrijft men zulke stompzinnige dingen:
  Dat de individuele psyche van de terrorist geen aanknopingspunten biedt, paste in de tweede helft van de vorige eeuw mooi in de tijdgeest. Politicologie en sociologie waren in de mode. ...
    Volgens Edwin Bakker, directeur van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme van de Universiteit Leiden, was het in de vorige eeuw zelfs taboe om de persoonlijkheid van de dader onder de loep te nemen.

Hahaha, dat taboe is er dus nog steeds. Kijk maar:
  Daarbuiten overheerst ongemak. Iemand die onschuldige burgers neermaait die zich ontspannen op een terrasje of in een concertzaal in Parijs, die moet toch gek zijn? Waarmee vooral bedoeld wordt: die kan toch niet 'een van ons' zijn. Ook overheden bijten zich vast in de veronderstelling dat er wel degelijk persoonlijke kenmerken zijn die jihadi's delen, in de hoop een profiel te kunnen schetsen van terroristen in de dop - om vervolgens tijdig in te kunnen grijpen. Pas als je de terrorist begrijpt, kun je hem bestrijden.
    Rond die profilering is inmiddels een heuse industrie ontstaan van wetenschappelijke onderzoekscentra, internationale congressen, consultants die trainingen geven aan bijvoorbeeld scholen en die buurthuizen en overheden van advies dienen. 'Nederland heeft meer radicaliseringsexperts dan radicalen', meent Doosje, de radicaliseringsexpert van de Universiteit van Amsterdam . 'Alleen al in de VS werken meer dan honderdduizend terrorisme-experts', zegt Bakker van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme. 'Elke drie uur verschijnt een boek met terrorisme in de titel', aldus Ramón Spaaij, een Nederlandse socioloog die in de VS onderzoek doet naar zogeheten lone wolves.

Tja ... Als de werkelijkheid niet mag, moet je het in de fantasie zoeken, en daarvan bestaat oneindig veel. Of andersom geredeneerd (bekend bij iedereen die een poosje heeft besteed aan het oplossen van inhoudelijke problemen zoals het schrijven van programmatuur): als je oplossingen te ingewikkeld worden, heb je vermoedelijk iets simpels gemist.
    En maak je ook dit soort fouten:
  Op zoek naar meer houvast zijn ook hersenwetenschappers in het brein van de terrorist gedoken om te kijken of het kwaad neurobiologische wortels heeft. Bij gebrek aan echte terroristenbreinen om in de MRI-scanner te onderzoeken, keek theoretisch psycholoog en voormalig hersenwetenschapper en neurofilosoof Stephan Schleim van de Rijksuniversiteit Groningen na 9/11 wat er onder het schedeldak van normale mensen gebeurt als ze morele afwegingen maken. Hij is er mee gestopt. 'Je ziet wel verschillen in hersenactiviteit als gezonde proefpersonen morele afwegingen maken. Maar de effecten zijn zo klein en zo gevoelig voor interpretatiefouten.'

En lukt het je niet de waarheid te zien zelfs als deze vlak voor je ogen staat:
  ... verscheidene studies naar leden van terroristische organisaties als de IRA in Ierland, de RAF in Duitsland, de Rode Brigades in Italië, de ETA in Spanje en later Al Qaida. Voor al deze terreurgroepen, hoe verschillend ook, geldt dat de leden niet vaker psychisch gestoord zijn dan gemiddeld. ...

Maar wat hebben IRA in Ierland, de RAF in Duitsland, de Rode Brigades in Italië, de ETA in Spanje en later Al Qaida wél gemeen: het koesteren van absolutistisch ideaal. En wat voor absolutistisch ideaal zouden de moslim-terroristen kunnen hebben ...?
    Maar die islam mag absoluut niet de oorzaak van wat voor soort probleem zijn dan ook (anders leidt het tot slechts één oplossing: remigratie), dus wat doe je:
  Deze eenlingen die dood en verderf zaaien omwille van een ideologie of religie hebben overigens wel vaker psychische problemen. Vier van de tien kampen met ziektebeelden van een lichte depressie tot schizofrenie, aldus Spaaij, die 120 lone wolves bestudeerde die achter de tralies zitten voor een al dan niet verijdelde aanslag. Vaak hebben ze geprobeerd aansluiting te vinden bij geestverwanten, maar konden ze zich niet aan de groep aanpassen. Of werden ze eruit gezet omdat strak geleide organisaties als Al Qaida psychische stoornissen als veiligheidsrisico zien. IS schijnt minder kieskeurig te zijn.

Tja ... Als je een grote groep voedt met een bepaald kwaad, wie gaan er dat kwaad dan in daden omzetten ...? Zoiets als: 'Als je iedereen besmet met het griepvirus, wie gaan er dan dood...?"
    Maar ja, om zoiets te bedenken moet je eerst de mogelijkheid accepteren dat er iets kwaads zit in de islam, en dat mocht niet.
    Zelfs als het proces bevestigd wordt door je eigen waarnemingen:
  Om met de meest voor de hand liggende drijfveer te beginnen: armoede en uitzichtloosheid. Een 'mythe' die allang is doorgeprikt, zegt Bakker van het Centrum voor Terrorisme. 'Als je ziet waar terreurgroepen actief zijn, is dat niet per se in de armste landen. En de gemiddelde terrorist is geen laagopgeleide loser.' De Amerikaanse forensisch psychiater Marc Sageman pluisde in 2004 het verleden na van vierhonderd extremisten van verschillende terreurgroepen en concludeerde dat ze overwegend (90 procent) uit stabiele middenklassegezinnen kwamen. Tweederde had gestudeerd.

Waarom juist die groep? Antwoord: omdat die groep, de hogeropgeleiden, het meest intensief geconfronteerd worden met de nederlaag van hun absolutistisch ideaal zittend in moslim-zijn ten opzichte van de westersa waarden en cultuur waar ze mee omgeven zijn.
    En ook dat ga je dan weer ontkennen:
  Ook het belang van ideologie als drijfveer is minder evident dan vaak wordt gedacht. De antropoloog Scott Atran van de universiteit van Michigan sprak met strijders van onder meer Al Qaida en IS en merkte dat ze hun kennis over het geloof ontlenen aan propaganda. Dat ze de Koran en de Hadith nauwelijks kenden, niks wisten over de vroege kaliefen. Nogal wat Europese Syriëgangers bleken kort voor vertrek via internet nog even Islam for Dummies te hebben besteld, vertelde Atran toen hij in januari 2015 als getuige-deskundige werd gehoord door de VN-Veiligheidsraad.

Brullen van de lach... De opleiding in "de zin van hun leven" zijnde die van de ideologie van de islam hebben ze allemaal al lang en intensief achter de rug: in de eerste vier tot zes jaar van hun leven. Een proces zo effectief, dat het een aanzienlijke intelligentie en gemiddeld vijf jaar intensief zelf-deprogrammeren kost om er van af te komen uitleg of detail .
    En het is zo duidelijk, dat er nog een stroom ontkenningen nodig is:
  De ideologie van terroristische organisaties is vaak een flinterdunne verpakking, een rechtvaardiging achteraf in plaats van de inspiratiebron waarmee het allemaal begon. Dat is ook de conclusie van de Nederlandse socioloog Spaaij, die uitvoerig met lone wolves sprak in de gevangenis. Als hij ze vroeg naar het keerpunt in hun leven, het moment waarop ze besloten het pad van de terreur op te gaan, hoorde hij weinig over religieuze of politieke vergezichten - of het nu rechts-extremisten of islamisten waren. ...

Om te vervolgen met een laatste bewijs van totale blindheid:
   'Het zijn vaak emoties waardoor de knop omgaat. Een vernederende ervaring, zich slachtoffer voelen. Het gaat om heel persoonlijke, diepe gevoelens. En daar wordt een verhaal bij gezocht.'

'Een vernederende ervaring' ... Wat is er nu vernederender dan opgevoed worden met een ideologie die de zin van je leven is, om vervolgens in een continue stroom van feiten in je gezicht geworpen te krijg dat die ideologie van jou een grote hoeveelheid onzin is, die bewezen niet werkt - een bewijs bestaande uit het feit dat je niet in je eigen mooie islamitische wereld zit, maar uit pure armoede naar het westen hebben moeten trekken. Ook al volkomen onweerlegbaar en onbestrijdbaar.
    Met een pedante conclusie:
   Er is dus geen profiel van dé terrorist. Vast staat slechts dat het vaker een man is dan een vrouw (pakweg 90 procent is man.) En dat het overwegend jonge jongens zijn.

Gecomplementeerd met een contradictie:
   Er is dus geen profiel van dé terrorist. Vast staat slechts dat het vaker een man is dan een vrouw (pakweg 90 procent is man.) En dat het overwegend jonge jongens zijn.

En dat het in de Europese gevallen (bijna) uitsluitend moslims zijn.
    Maar ja, dat mag dus niet, hè.
    Dat is taboe.
    En dat allemaal om te voorkomen dat de logische conclusie in de openbaarheid komt: de terreur van het nazisme wordt bestreden door het nazisme te bestrijden, dus de terreur van het islam bestrijdt je door de islam te bestrijden.
     Prominent socioloog Willem Schinkel (hij is zo prominent en zo politiek-correct dat hij zelfs een Zomergasten mocht vullen ...) wordt te hulp geroepen door de Volkskrant om in een bijna twee pagina's beslaand interview de reputatie van de multiculturele samenleving, die zulke ernstig deuken heeft opgelopen dat ze ten onder dreigt te gaan, boven water te houden. Helaas voor hem resulteert het slechts in nog meer deuken in zijn eigen reputatie. Van een ernst die geen enkele reputetie te boven komt:


Uit: De Volkskrant, 12-03-2016, door Chris Rutenfrans en Janita Naaijer

Europa bedrijft een politiek van de dood

Hoogleraar sociale theorie Willem Schinkel ...


Hoe keek u de afgelopen week naar de Vluchtelingentop?
'In de EU wordt een politiek van de dood gevoerd. ...
    ... Als Europa zijn kernwaarden serieus zou nemen, is de oplossing heel simpel: een veerpont over de Middellandse Zee.'

Brengt die veerpont de ook door u gekoesterde verzorgingsstaat niet in gevaar?
'Dat kan best een angst zijn, maar dat is volstrekt irreëel als je kijkt naar de getallen waar het om gaat. Die aantallen vluchtelingen, dat stelt toch niets voor? ...


Red.:   Stelling 1: "De verzorgingsstaat bestaat (en komt it komt niet in gevaar door vluchtelingen"

  '...En de verzorgingsstaat? Er wordt ons toch al 30 jaar verteld dat die niet meer houdbaar is? De verzorgingsstaat wordt bovendien steeds verder uitgekleed. ...'

Stelling 2: "Er bestaat geen substantiële verzorgingsstaat meer". Een contradictie met stelling 1.
    Goed, na vastgesteld te hebben dat Willem Schinkel geen wetenschapper is maar een fraudeur, een opsomming van een antal bijbehorende frauduleuze opvattingen:
 
  Het isoleren van mensen, het buitenstaanderschap, is een belangrijk thema in uw werk. U wilt daarom al heel lang een woord als 'integratie' afschaffen.
'Ik pleit er inderdaad voor dat woord niet meer te gebruiken. ...

"Er zijn geen groepsgewijze verschillen tussen mensen, dus hoeft er ook niets overbrugd te worden".
  Maar er is toch wel degelijk een probleem met een hoge criminaliteit onder sommige groepen nieuwkomers, bijvoorbeeld Marokkanen en Antillianen? ...
... Wat bedoel je met Marokkaans? Cultuur? Man! Er bestaan duizend definities van cultuur. Dat kun je toch niet wetenschappelijk serieus nemen? We hanteren in het integratiedebat puur statistische classificatieconcepten als 'Marokkaan' en 'allochtoon' die het CBS heeft bedacht.' ...

"Termen als 'Marokkanen' en 'Antillianen' zijn constructen van het CBS".
  '... Een policy brief van de WRR liet onlangs voor de duizendste keer zien dat wanneer je corrigeert voor klasse er helemaal geen verband tussen etniciteit en criminaliteit bestaat.'

"'Marokkanen' en 'Antillianen' zijn crimineler omdat ze armer zijn" (merk op: dit is alweer een contradictie, met de voorgaande uitspraak).
  '...Een paar jaar geleden had ik een bijeenkomst met een aantal wetenschappers en beleidsmakers van ministeries en uit de grote steden. Die beleidmakers zeiden tot mijn verrassing allemaal dat ze afwilden van die etnische categorisering van criminaliteit. Ze konden er niets mee. Ze kregen geen handvat om het probleem aan te pakken. Ze moesten Marokkanen gaan aanspreken op hun Marokkaans zijn. Ook Marokkanen die helemaal niet crimineel zijn.'

"Er bestaat geen probleem met  'Marokkanen' en 'Antillianen' omdat beleidmakers dat niet willen".
  Maar hoe moet het dan?
'... Je moet het bijvoorbeeld over straatcultuur hebben, zoals Martijn de Koning recent heeft gedaan onder radicaliserende jongeren.'

"Er is een probleem met 'Marokkanen' en 'Antillianen', dat probleem heet straatcultuur, dixit collega Martijn de Koning, en de oplossing is het samen vieren met 'Marokkanen' en 'Antillianen' van de moord op Theo van Gogh uitleg of detail "
  U pleit daarnaast voor een nieuw taalgebruik.
'Veel termen zijn readymades geworden: 'allochtoon', 'integratie', 'Marokkaan'. We weten eigenlijk niet meer wat we ermee bedoelen, hoewel we ze voortdurend gebruiken. Veel van die termen zijn bovendien leeg. ...'

"Er zijn geen groepsgewijze verschillen tussen mensen, dus dus de termen die daar op duiden moeten afgeschaft worden".
  '... In feite is er nooit een multicultureel beleid geweest. Je had integratie met behoud van eigen cultuur. Maar dat was een keihard assimilationistisch beleid. ...'

"Integratie is hetzelfde als assimilatie".
  '... Hoe krijg je de mensen die hier komen het snelste geëmancipeerd, het snelste hogerop? ...'

"De mensen die hier binnenkomen zijn lagerop" (Tja ...)
  De politici en intellectuelen van nu zijn volgens u verlamd en laf.

Dat is waar. Op dezelfde manier als Willem Schinkel.
    De rest van het interview was prietpraat over de politiek.
    Maar oh ja, nog even op iets helemaal uit het begin:
  '... Als Europa zijn kernwaarden serieus zou nemen, is de oplossing heel simpel: een veerpont over de Middellandse Zee.'

En er is geen enkele reden om te stoppen bij 10 miljoen Midden-Oostiërs ... De  armoezaaiers in de rest van de wereld kunnen er ook nog wel bij ...
    De waanzin ...
    Extra reden om hier tijd aan te besteden was de volgende reactie:


De Volkskrant, 14-03-2016, ingezonden brief van Meindert Fennema, mens en woont met andere mensen in Aerdenhout

Willem Schinkel

Willem Schinkel wil veerboten inzetten om mensen uit het Midden-Oosten naar Europa te brengen (O&D, 12 maart). Hij vindt dat we veel meer vluchtelingen kunnen opvangen. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Zelf heb ik tweedehuizenbezitters in Nederland opgeroepen hun tweede huis ter beschikking van vluchtelingen te stellen. Ik kreeg verrassend weinig respons, ook niet van mensen die Schinkel als 'links' definieert. Zelfs niet van mensen zoals hijzelf, die hij als 'links van links' omschrijft.
    Schinkel houdt overigens niet van definities. Op een vraag van Janita Naaijer en Chris Rutenfrans waarin verwezen wordt naar de hoge criminaliteitscijfers onder Marokkanen zegt Schinkel: 'Wat bedoel je met Marokkaans? Cultuur? Man! Er bestaan duizend definities van cultuur. Dat kun je toch niet wetenschappelijk serieus nemen? We hanteren in het integratiedebat puur statistische classificatie-concepten als 'Marokkaan' en 'allochtoon' die het CBS heeft bedacht.' 'We weten eigenlijk niet meer wat we er mee bedoelen.'
    Schinkel is hoogleraar sociale theorie, lees ik, maar we weten eigenlijk niet meer wat we daarmee bedoelen. Volgens mij is het classificatie-concept van hoogleraar door de universiteiten bedacht. Dat kan geen zuivere koffie zijn.


Red.:    Brullen van de lach!
     Tot slot van de behandeling van Willem Schinkel gaan we iets heel vals en heel wetenschappelijks doen: Willem Schinkel confronteren met de werkelijkheid. Uit dezelfde krant als de reactie van Meindert Fennema:

Uit: De Volkskrant, 14-03-2016, van verslaggever Mac van Dinther

Reportage | Eetcultuur

 
Een Turks kind ontzeg je niets

Schoolkinderen in Nederland zijn vaak te dik. Dat geldt nog meer voor kinderen van Turkse komaf. Onder Turken geldt nu eemaal: er moet en zal gegeten worden.

Tussentitel: 42 procent  van de Turkse kinderen in Noord- en Oost Gelderland is te zwaar

Vraag een Nederlands kind een plaatje te maken ... Vraag hetzelfde aan een Turks kind ...
    ... Bij Nederlanders gaat ... , bij Turkse families ... zegt Sunay Nuraydin, medewerker gezondheidsbevordering niet-Westerse allochtonen van de GGD ...
    ... is een Turks spreekwoord. ... in de Turkse jeugd. ...  kinderen in Nederland... Turkse kinderen nog veel erger.
    Een op de zeven Nederlandse kinderen ... kinderen van Turkse afkomst i... bij Turkse kinderen zelfs ... bij Nederlandse kinderen.
    ... In de Turkse cultuur gelden dikke kinderen ...
    De Turkse eetcultuur is ... in de Turkse opvoedcultuur ...
    Turkse allochtonen zijn de grootste niet-Westerse minderheidsgroep in Noord-Oost Gelderland ... Turken kwamen werken ...
    Turkse ouders ...
    ...Typisch Turks is ...
    ...de stichting Turks Sociaal Cultureel Centrum. ... volgens Turkse begrippen.
    ... veel Turkse ouders zegt het niets. In een Turkse maaltijd ...

Tussenstuk:
Dik, dikker, dikst

Turkse kinderen ... Nederlandse leeftijdsgenoten. ... van de Turkse kinderen ... Onder Nederlandse kinderen ... van de Turkse kinderen in ... van de Nederlandse kinderen. ... onder Turkse meisjes...  Uit onderzoek blijkt dat de oorzaken cultuurgebonden zijn. [nadruk redactie] Turkse kinderen ontbijten .. dan Nederlandse kinderen. Turkse ouders...


Red.:   Waarmee volkomen sluitend bewezen is: Willem Schinkel is een charlatan en een fraudeur.
    Nog erger is het hierboven genoemde geval van Martijn de Koning. Zo erg, dat het in de normale media als zodanig besproken is:


Uit: De Telegraaf, 24-08-2010, door Rob Hoogland

Veldonderzoek

Aha, een roemruchte antropoloog van de Radboud Universiteit bezocht op 2 november 2009 het jaarlijkse 'Theo-is-vermoord-fuifje', waar ongetwijfeld uit volle borst, op de wijs van 'Heya Jan Bols', ,, Theo is dood / Theo is dood / Theo / Theo / Theo is dood" werd gezongen.
    ... De volgende fundamentalistisch islamitische Van Gogh-party staat ... over dik twee maanden alweer op het programma ...
    „Hey Martijn, leuke feestje hè, vandaag, houden we erin op 2 november."
    Die boodschap plaatste de orthodoxe moslima Jihadinho op de website van antropoloog Martijn de Koning ...
    De alerte onderzoeksjournalist Patrick Pouw stelde De Koning het afgelopen weekeinde vragen over de boodschap van Jihadinho, waarna hij het toegaf: op de dag dat op de kop af vijf jaar eerder Theo van Gogh was afgeslacht, had hij een feestelijke bijeenkomst bezocht waarop polderlandse moslimfundi's de heldendaad van Mohammed Bouyeri herdachten.
    Wat zongen de feestgangers verder nog?
    Ik houd er rekening mee dat 'Ketelbinkie' ook op die oergezellige mohammedaanse polderpartijtjes de revue passeert.
    „Toen Mo zijn hakmes had getrokken / En Theo daarmee had doorboord / Toen schrok die dikke zich de pokken / Want Allah's wens die was verhoord / En met een één-twee-drie in Godsnaam / Ging de rechtsstaat eindlijk overboord / De sharia zou zegevieren / Van Gogh was nu dan toch vermoord."    ...


Red.:   Met nog wat tekst om de ernst van de zaak te benadrukken. Ook wordt het verweer van De Koning dat het allemaal neutraal en onschuldig onderzoek is nog even weerlegd:
  Meneer verdedigde zich met de mededeling dat hij de fuif in de eerste plaats in het kader van zijn veldonderzoek had bezocht, om achtergrondinformatie te vergaren en contacten op te doen. Dat soort gezwam.
    Ziet u het voor u?
    „Wat kom jij hier doen?"
    „Ik wil achtergrondinformatie vergaren."
    „O, kom er dan maar in."
    Schei toch uit, man. Je hebt gewoon de allergrootste fout gemaakt die een wetenschapper kan maken als hij een onderzoek verricht: je bent partij geworden, een invloedrijk lid zelfs van de Nederlandse jihadi-gemeenschap, je bent te ver heen en dus verloren, getuige ook je opmerking: „Het moment zelf was overweldigend."

Dit is dus regelrecht gajes. Een tijd lang had hij op zijn website allerlei islamitische symbolen staan, inclusief kromzwaarden, aanleiding voor GeenStijjl om hem Dr. Kromzwaard uitleg of detail te dopen.
    En degenen die hem tot nu toe in zijn functie aan de academia houden, hem de hand boven het hoofd houden, zijn bijna even schuldig. De auteur schildert nog even hun morele status:
  ... „Het moment zelf was overweldigend."
    Dat vond Theo van Gogh zelf eveneens, toen hij op 2 november 2004 de eerste kogels in zijn lijf voelde slaan. Toch nuttig dus, zo'n veldonderzoek.

Die van gajes met stropdas.
    Met als verdere wetenschappelijk onderbouwing: de activiteiten van dr. Martijn de Koning hebben gezien het "plotselinge" vertrek van honderden jihadistische terroristen naar Syrie niets maar dan ook helemaal niets bijgedragen aan waarschuwing voor de onderliggende radicalisering, laat staan aan inperking of voorkomen.
    Met als toetje een paar dagen later de definitieve "kus des doods" aangaande iedere vorm van integriteit en beschaving:


De Volkskrant, 16-03-2016, column door Arnon Grunberg

Schinkel

Het was een mooi interview van Janita Naaijer en Chris Rutenfrans met hoogleraar sociale theorie Willem Schinkel dat zaterdag in de Volkskrant stond.
    Schinkel heeft gelijk als hij stelt dat het een illusie is dat je grenzen echt kunt sluiten. ...
    Schinkel heeft eveneens gelijk dat het irreëel is te denken dat de verzorgingsstaat in gevaar zal komen door de vluchtelingen. Het vluchtelingenprobleem is net zo imaginair als het Joodse vraagstuk in de jaren dertig.    ...


Red.:    Opvallend, die laatste opmerking ... Dat laat nog eens goed zien waar het in deze stellingnames allemaal om gaat: de overwinning van de barbarij uit het Midden-Oosten op de West-Europese beschaving. Hadden we al vermeld dat Willem Schinkel één van de aanvoerders was van de actie tot steun aan de islamverspreider Tariq Ramadan ...? uitleg of detail
    Nog meer schade, komende van een expert (al decennia correct voorspeller van waargenomen trends in Marokkaans wangedrag en crimiliteit):


Uit: De Volkskrant, 17-03-2016, door Hans Werdmölder, sociaal antropoloog en criminoloog

Het failliet van de integratie heeft wel degelijk culturele oorzaken

De elite wil niet zien dat massa-immigratie grote problemen met zich meebrengt doordat een gedeeld wij-gevoel ontbreekt.

...    Elke vorm van wetenschap begint met het definiëren van het probleem. Schinkel houdt echter niet van definities, ook al zijn ze nodig om het probleem te benoemen. Als het aan deze hoogleraar ligt kunnen de termen 'Marokkaan', 'allochtoon', 'integratie', 'cultuur' en 'etniciteit' naar de prullenbak. Opvallend is dat Schinkel 'discriminatie' niet noemt, want juist deze term krijgt pas betekenis door het maken van een onderscheid tussen mensen ...


Red.:  Briljant. In één keer is die Schinkel volledig uitgetikt. Want vul dit maar aan met racisme, uitsluiting enzovoort. Alle klachten over culturele benadeling gaan door het putje.
  Ook vindt Schinkel het onzin om te beweren dat er een verband bestaat tussen etniciteit en criminaliteit. Om zijn eigen gelijk meer gewicht te geven, baseert hij zich op het onlangs uitgebrachte WRR-beleidsrapport Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten. Daarin staat dat etnisch-culturele factoren een beperkte rol spelen bij de verklaring van verschillen in criminaliteit.

Rapporten van het WRR in dit soort zaken zijn van het niveau "Er bestaat geen dé Nederlandse cultuur" uitleg of detail . Politiek-correcte en multiculturalistische leugens en propaganda.
  Het manco van grootschalig kwantitatief onderzoek

Juist ja ... Dit soort onderzoek kan nooit goede resultaten opleveren, omdat ze hun gegevens uit politiek-correcte bronnen halen en die mogen etniciteit helemaal niet opslaan. Wie hiernaar onderzoek wil doen, moet op onafhankelijke manier aan gegevens komen. Bijvoorbeeld: tel de etniciteit in politierapporten uitleg of detail . Of tel gewoon de etniciteit in rechtszalen. Of tel de etniciteit in gevangenissen. Of tel de daders in Opsporing Verzocht. Uitkomst van alle vier: de allochtone bijdrage ligt boven de 70 procent. Op 10 procent van de bevolking.
  Het manco van grootschalig kwantitatief onderzoek is echter, en dat wordt onderschreven door een van de betrokken onderzoekers, dat culturele factoren nauwelijks zijn te meten. Een onderzoeker zal daarom ook kwalitatief onderzoek moeten betrekken in zijn bevindingen. Dan blijkt dat er wel degelijk verschillen zijn in het integratieprofiel van Marokkanen, Turken en Antillianen, hetgeen weer van invloed zal zijn op hun criminaliteit.

Zie ook hier uitleg of detail .
   In het genoemde WRR-rapport heeft dit kwalitatieve onderzoek helaas niet plaatsgevonden.

Natuurlijk niet: je mág geen onderzeok doen naar culturele oorzaken van criminaliteit
  Het lijkt erop dat Willem Schinkel nooit empirisch onderzoek heeft verricht, althans dat blijkt niet uit zijn obligate beweringen. Hij kent de feiten niet, want iedereen is voor hem een mens, zonder verdere sociale of culturele karakteristieken. Historische rechten zijn er niet. We moeten leven met het idee dat een natie voortaan bestaat uit een bonte verzameling geïsoleerde gemeenschappen. Een veerpont over de Middellandse Zee zorgt voor continue aanvoer.
    Is hier een bevlogen idealist of een serieuze wetenschapper aan het woord?, vroeg ik mij af bij het lezen van dit opmerkelijke interview.

Een retorische vraag, natuurlijk. Schinkel zal dít zelfs niet ontkennen. Hij maakt deel uit van een corrupte elite:
  Schinkel is hoogleraar, verbonden aan de Erasmus Universiteit en lid van De Jonge Academie van de KNAW. We moeten hem dus wel serieus nemen.

Onjuist, dat laatste: we moeten hem net zo serieus nemen als de rest van de politieke-correctheid: draai  alles wat ze beweren eerst om uitleg of detail .
  Om zijn opvattingen wat meer aanzien te geven, plukt hij uit het werk van zijn ideologische kameraden.

Inderdaad: politieke-correctheid is sekte.
  Ander antropologisch en etnografisch onderzoek leest hij niet, kent hij niet of hij wil er geen kennis van nemen. Het idee dat ook in de wetenschap tegenspraak ons verder brengt, is bij hem niet aan de orde.

Sekte-gedrag.
   Conclusie:
  Het betoog van deze marxistisch geïnspireerde semi-wetenschapper, die zonder zelf ooit empirisch onderzoek te hebben verricht zich mag tooien met de titel 'hoogleraar sociale theorie', past in de verregaande blindheid van wetenschappers en politici die willens en wetens al dertig jaar liever de andere kant op kijken. De media volgen, zij zijn evenmin kritisch. Ik vraag mij af: wat is de definitie van 'hoogleraar' nog waard?

Niets. Althans op dit soort terreinen.
     Een kleintje maar archetypische:


Uit: De Volkskrant, 19-07-2016, van verslaggeefster Charlotte Huisman

'Ik voel me echt een Turk, je moet je afkomst weten'

Waarom blijven velen van Turkse komaf zo betrokken bij hun land van oorsprong? En wat betekent dat voor hun kijk op Nederland?

Veysel Uz is 36 jaar geleden in Nederland geboren. Sinds zes jaar runt de Turkse Nederlander de goedlopende kebabzaak Mevlana in de Utrechtse wijk Lombok. Hoezeer hij zich ook in zijn geboorteland thuis voelt, Nederlander zal hij zichzelf niet noemen.
    'Ik voel me echt een Turk, een mens moet zijn afkomst weten', zegt Uz, ... 'Je kunt niet een zaadje van een bepaald gewas in de grond begraven en verwachten dat er iets anders uit komt. In Turkije zou ik me ook thuis voelen.'
    Zijn 2-jarige zoontje Yusuf komt zijn zaak binnen rennen, in het Turks spreekt Uz hem toe als hij het kleintje zijn schoenen aandoet. 'Thuis spreken we Turks', zegt Uz. 'Nederlands leren mijn zoon en dochter op school. Mijn kinderen zijn Turks en hun kinderen zullen ook Turks zijn. ...'


Red.:   Conclusie: deze lieden moeten zo snel mogelijk het land uit. Conclusie van de prefesser:

  Waarom blijven ook Turkse Nederlanders van de derde generatie zo betrokken bij Turkije? 'We zien in Nederland alleen de Turkse Nederlanders die met vlaggen de straat op gaan, er blijven er ook veel thuis', relativeert Martin van Bruinessen, hoogleraar religiewetenschappen van de Universiteit van Utrecht. 'Ook bijvoorbeeld Marokkaanse Nederlanders zijn betrokken bij hun vaderland.'

Conclusie van iemand met gezond verstand: dus die Marokkanen, die bij duizenden tegelijk op de Amsterdamse gracht stonden voor "hun" koning, moeten net zo snel het land uit.
    En daar is het Verwey-Jonker Instituut weer. Wat de oorspronkelijke bedoeling van dat instituut was, is niet bekend, maar de laatste twee decennia is het een "Er is niets mis met allochtonen"-instituut. Haatzaai-site Joop.nl propageert vol blijdschap haar laatste rapport met die boodschap:


Uit: Joop.nl, 20-09-2016. uitleg of detail

Wederom bewezen: huidskleur maakt niet crimineel


Red.:   En voor we nader naar de inhoud kijken, want te leren valt er wel wat, eerst maar even het hoofdstuk "methodologie":
  Bijna 70 duizend jongeren uit dertig landen namen deel aan het onderzoek, dat gebaseerd was op zelfrapportage. ‘Op wat jongeren zelf zeggen over hun delinquente gedrag.’

Brullen van de lach!!! De slechtste methode direct na je cijfers zelf uit de duim zuigen! En ook nog na een zoveelste artikel in de Volkskrant over bij herhaling niet juist gebleken sociaal-psychologisch onderzoek, wat dit ook is. Waarop nog volgde een opnie-artikel van iemand die 1 bij 1 kon optellen, en alle gebruik van enquêtes onder de loep nam.
    Maar het artikel is dus zeer illustratief aangaande de manieren waarop men zichzelf bedriegt:
  In alle landen, voornamelijk Europese, plegen migrantenjongeren vaker delicten, en zijn de delicten ook ernstiger. Dat geldt voor alle groepen, tot onze verrassing ook voor migrantenjongeren met een westerse achtergrond. Zij zijn relatief vaak betrokken bij vandalisme, wapenbezit en mishandeling.

Wederom brullen van de lach! Dat 'migrantenjongeren met een westerse achtergrond ' kan maar één grope betreffen want zijnde voldoende groot om als groep merkbaar te zijn: Polen en andere oostblokkers. Achtergebleven landen. En uit die landen de achtergebleven groepen.
    En komende uit achtergebleven groepen, net als de moslims en de negers, vertonen dus hetzlefde achtergebleven gedrag - vermoedelijk enigszins tot aanzienlijk minder, maar dat effect verdwijnt natuurlijk geheel in dat van de "zelf-rapportage'" - wie heeft er ooit een eerlijke moslim gezien aangaande zijn eigen minder plezierige eigenschappen ...?
    En natuurlijk deze:
  Migrantenjongeren en niet-migrantenjongeren hebben evenveel last van de bekende risicofactoren voor crimineel gedrag: slechte buurten met veel armoede ...

Afgekort: "de maatschappij".
    Allemaal leugens. En ze tonen het nog zelf aan ook:
  ... verkeerde vrienden ...

Brullen van de lach!!! Zij zijn zelf die verkeerde vrienden -  van hun buren!
  ...weinig betrokkenheid bij ouders en school ...

Precies: omdat het allochtonen zijn. Of domme Poolse katholieken. Enzovoort. Het heeft niets met ons te maken, in ieder geval.
  ...en – op het persoonlijk vlak – een al dan niet aangeleerd gebrek aan zelfcontrole.

Vanwege moslim of neger zijn. Hebbende een superioriteitscultuur respectievelijk een respectcultuur. Mogelijk aangeboren. En die Polen hebben weer wat anders. Domheid, zegt de volksmond. In ieder geval: het ligt niet aan ons.
    Overigens hebben ze Joop.nl ook last van ingekankerde institutionele domheid, zij het vanwege een andere ideologie:
  Omgevingsfactoren dus.

En hoe dom zijn ze, beide rapporterende partijen? Zo dom:
  Aziatische jongeren vormen een uitzondering. ‘Interessant,’ vindt Steketee. ‘Die zijn in crimineel gedrag heel vergelijkbaar met autochtone jongeren.’ Waarom dat is, wordt in een vervolgonderzoek bekeken.

Brullen van de lach!!! Het antwoord zonder onderzoek: "Omdat die niet de rottige culturele eigenschappen hebben waar die andere groepen wel onder gebukt gaan". Deze bijvoorbeeld:
  De stereotypische afwezige Antilliaanse vaders, de gesuggereerde gezagscrises in Marokkaanse gezinnen, de zogenaamde geweldscultuur in oostelijk Europa ...

... en dat is het niet zegt Joop.nl in het begin in navolging van het enquête-vrouwtje ....
    Brullen van de lach!!!
    Em de "kwaliteitskrant" NRC Handelsblad neemt het allemaal zomaar over:
  . Dat schrijft NRC dinsdag op basis van een onderzoek van het Verwey-Jonker instituut.

En daar moet je dan weer tranen met tuiten over huilen. Niets geleerd van de affaire Diederik Stapel ....
    Overigens: die allochtonen mogen dan wel allemaal precies hetzelfde zijn als u en ik, maar ze moeten wel geholpen worden, natuurlijk:
  Volgens Steketee moet het uitgevoerde onderzoek gevolgen hebben voor de aanpak van jeugdcriminaliteit. Die aanpak was twintig jaar geleden, met name in Nederland, vooral gericht op culturele verschillen, met een per herkomstgroep afgestemde benadering. Onder de kabinetten Rutte is die aanpak losgelaten. Terecht, zo stelt Steketee, aangezien de risicofactoren voor alle jongeren gelijk zijn. ‘Maar het is doorgeschoten.’
  Nu wordt in de hulp aan deze jongeren nauwelijks rekening gehouden met hun achtergrond. Terwijl migrantenjongeren veel vaker in achterstandswijken wonen, én moeite hebben te wortelen in de Nederlandse samenleving. Migrantenouders zouden hulp moeten krijgen bij de begeleiding van hun kinderen. Ze hebben veel vragen over controle en communicatie met hen.

En tenslotte, kon niet missen:
  Daarnaast moeten migrantenjongeren normale kansen hebben op een goede opleiding en banen. Daarvoor schiet de algemene aanpak tekort. Discriminatie op de arbeidsmarkt blijft een probleem.

Het is allemaal onze schuld.
    En zo werkt de ondermaatse sociologie dus mee aan het zaaien van haat tussen de etnische groepen in Nederland. Met een burgeroorlog als mogelijke gevolg uitleg of detail .
    Nawoord: een tijdje later kwam het commentaar bij Joop.nl los - hier een selectie:
  Gluteus Maximus – 20 september 2016 at 15:56
Boterzachte meuk dat sociologisch maatschappelijk “onderzoek”. Ze rollen al van hun stoel bij een correlatie van 0,3 of zo. Nou, gooi een handje rijst op de grond en met een beetje moeite vind je een correlatie in dezelfde orde van grootte. Onderzoeksmethode, zelfrappotage, erg dubieus. Criminele delinquenten staan zo om hun betrouwbaarheid bekend. Wat doet we hier – de champagne kurken knallen.
    Ziehier het DaderKnuffelen in de praktijk. Wegkijken 2.0.

truusbeek – 20 september 2016 at 15:53
Dus die plofkraken in Duitsland door Nederlanders had te maken met hun migranten positie.

Nick the Stripper – 20 september 2016 at 15:42
Uit zelfrapportage-onderzoek onder voor zware delicten veroordeelde gedetineerden blijkt dat ze onschuldig zijn. Daarnaast meldt een onverwacht groot deel van deze groep gedetineerden ‘erin te zijn geluisd’.

remmerik – 20 september 2016 at 15:31
Grappig! Er is nog nooit een Nederlander geweest die zich druk heeft gemaakt dat Chinezen niet integreren! Nog nooit! Nooit, nooit en nog eens nooit!!!
    En waar zou dat godverdomme door komen?

Achterberghen – 20 september 2016 at 15:28
“Men heeft onderzocht de relatie tussen vekeersdeelname en het gebruik van alcohol. Het is gebleken dat het merk van de auto geen invloed heeft op het aantal ongevallen. Het blijkt zelfs dat het aantal ongelukken waarbij drank in het spel was gelijk verdeeld is over alle automerken”

the don – 20 september 2016 at 14:06
>zelfrapportage
    Die hoodvloggers uit Zaandam rapporteren ook dat zei het slachtoffer zijn en niet de mensen die ze van de fiets trekken of de buurthuizen die ze bestelen/slopen.

geen-mening – 20 september 2016 at 14:02
Goedemorgen stichting open deur, de relatie tussen criminaliteit en allochtonen heeft veel meer te maken met het sociale milieu waarin men opgroeit, criminele (zowel autochtoon als allochtoon) komen over het algemeen uit lagere sociale milieus waar relatieve armoede heerst en waar ouders vaak weinig tot geen controle hebben en/of willen hebben over het gedrag van hun kinderen en in die milieus verkeren bepaalde groepen allochtonen nou eenmaal meer. Tel daar bij op dat vele van die groepen niet echt willen deelnemen aan onze samenleving (zie bijv. de Turken die er afgelopen periode blijk van hebben gegeven dat zij in feiten een samenleving binnen onze samenleving vormen, dit geldt bijv. ook voor veel Marokkanen) en dus bij voorbaat al vijandig staan tegen “ons” gezag en geen gebruik maken van de kansen die onze samenleving ze biedt en voila…..
    Blijf het ook buitengewoon vreemd vinden dat er bij dit soort onderwerpen altijd wordt gevraagd om een aparte aanpak/ apart beleid voor deze groep, terwijl diezelfde mensen aan de andere kant ook beweren dat het slechts om een heel klein deel gaat. Als het zo is dat het om een klein deel gaat, is er dus niks mis met het beleid want de overgrote meerderheid vindt wel gewoon zijn plaats in de maatschappij als ik die mensen moet geloven. De kansen en mogelijkheden ontbreken dus helemaal niet alleen men maakt er geen gebruik van. Men wil dus feitelijk de hele kleine uitzondering belonen voor hun achterlijke gedrag door er ongetwijfeld weer geld tegen aan te willen smijten. Het wij willen een buurthuis dus misdragen we ons idee…. Volgens mij moet je je eerst gewoon normaal gedragen voor je uberhaupt ergens recht op hebt en niet andersom.

BingoGrubb – 20 september 2016 at 13:37
tuurlijk heeft het niks met komaf te maken het heeft met mentaliteit en cultuur te maken.

aburrido – 20 september 2016 at 13:25
Bijna 70 duizend jongeren uit dertig landen namen deel aan het onderzoek, dat gebaseerd was op zelfrapportage. ‘Op wat jongeren zelf zeggen over hun delinquente gedrag.’
Nou… Dat lijkt me een eerlijk en objectief onderzoek..

Nagus – 20 september 2016 at 13:15
Een onderzoek gebaseerd op zelfrapportage. Hoe serieus moet je dat nu weer nemen?

Yesse – 20 september 2016 at 13:13
Misschien heeft het niet met afkomst of huidskleur te maken maar met het geloof in 1 god?
    Aziaten zijn vaak ongelovig (China) of boedhist, hindoe. Wellicht dat deze kijk op de wereld, waarbij alles en iedereen verbonden en gelijkwaardig is wel invloed heeft op de criminaliteitscijfers van Aziaten?

opdebank – 20 september 2016 at 13:07
Mooi. En nu ff kijken in de gevangenis en naar opsporing-verzocht.

Zojuist weer een aflevering van Opsporing Gezocht (20-09-2016 uitleg of detail ) gezien. Het was weer bijna allemaal licht- en donkergetint dat de klok sloeg ...
    Dat Verwey-Jonker-mens is van een domheid die de grens van kwaadaardigheid ruimschoots lijkt te overschrijden.
    Discussies zijn altijd leuk, of kunnen dat in ieder gval zijn, omdat de wederzijds standpunten onder vuur komen te liggen. De zwarte genderoloog Gloria Wekker heeft betoogt dat zwarte achterstanden komen door racisme. Ze mocht daarom van de UvA een diversiteitscommissie leiden, en die kwam met voorstellen voor kleur-quota zowel voor studenten als voor medewerkers. Dat was toch te gortig voor op zijn minst een paar intellectuelen, en één daarvan, ene Sebastien Valkenberg, heeft een tegenstuk geschreven. Waarop een cultureel antropoloog dus socioloog van de UvA antwoordt. Het niveau is voorspelbaar - eerst een paar specifieke kenmerken:


Uit: De Volkskrant, 29-09-2016, door Martijn Dekker, is politiek antropoloog en doceert conflictstudies aan de UvA.

Universiteit moet de ongelijkheid bestrijden


Red.:   Die kop is natuurlijk ook meteen al onzin, maar dat is geen methode-kwestie - deze wel:
  Hij toont hiermee aan dat zijn moreel kompas herijkt moet worden ...
    ... Hij beschikt waarschijnlijk dus niet alleen over een defect moreel kompas, hij lijkt ook te lijden aan het verongelijkte-witte-mannensyndroom. ...

Ad hominem - van de ergste soort: "U deugt niet".
    En de tweede:
  De cijfers laten ondubbelzinnig zien dat er ongelijkheid is ...
    En ook al probeert Valkenberg het terug te brengen tot een cijfermatige discussie over kwaliteit ...
   

Een contradictie. Nog duidelijker gemaakt door de vertaling in een tussentitel op de website
  Het diversiteitsvraagstuk is geen cijfermatige discussie

De enige vraag nu is wat erger is, dat "Deug"-Ad hominem, of de contradictie ...?
    Oftewel: wat de voorspelling aangaannde het niveau ook was: het blijkt erger.
    Dan het basisargument van de UvA-man. Eerst de feiten die ervoor nodig zijn:

  Sebastien Valkenberg betoogt dat er op Nederlandse universiteiten onbekommerd wordt gediscrimineerd (O&D, 24 september). Hij heeft volkomen gelijk. Als je kijkt naar de samenstelling van het personeelsbestand en de studentenpopulatie, dan is er geen andere conclusie mogelijk dan dat deze gekenmerkt wordt door structurele ... ongelijkheid.

Dat klopt.
  ... door structurele, onrechtvaardige ongelijkheid.

En dit klopt al niet. Of die ongelijkheid onrechtvaardig is, is nog te bediscussiëren. Dit is dus de retorische truc of denkfout van Petitio principii of cirkelredenatie : de conclusie zit al in het gestelde.
    En kleine fout na de voorgaande twee grote.
  Valkenberg trekt alleen de totaal verkeerde conclusies. In de letterlijke, zo je wilt oorspronkelijke betekenis van het woord, gaat 'discriminatie' simpelweg om onderscheid maken, in dit geval tussen mensen. Tegenwoordig heeft het voornamelijk een negatieve bijklank, waardoor men voor het ondersteunen en bevoordelen van mensen met een sociaal-economische achterstand ook specifiek de term 'positieve discriminatie' heeft bedacht; iets dat in het Engels treffender affirmative action heet.

Een tweede retorische truc, die van de omkering - of hondsbrutaliteit . Natuurlijk is het precies andersom: "positieve discriminatie" is de juiste term, 'affirmative action' is het eufemisme. De vervaging. De dieventaal.
    De volgende komt ook weer een vorm van Petitio principii:

  Los van specifieke beleidsvoorstellen, die nog niet zijn gedaan, of quota, die helemaal nog niet aan de orde zijn, valt het toch juist te prijzen dat men groepen mensen probeert te helpen die gebukt gaan onder zeer hardnekkige, historische ongelijkheid?

Dit is een academische geformuleerde variant van "kolonialisme en slaverij": de zwarten zijn in een verleden van honderd en meer jaren geleden onderdrukt, en daarom worden ze nu ook onderdrukt". Een argument direct afkomstig van dat de zwarten om hun onderpresteren te maskeren. Het is natuurlijk gewoon winti. Tovernarij. Of in de woorden van Gloria Wekker: "Het is zo, omdat ik voel dat het zo is" uitleg of detail .
    Volgende:

  Hij moet wel heel erg blind voor zijn eigen privileges zijn

Nog meer gezeik van zwarten: het "witte privilege", ook om het eigen wanpresteren te maskeren.
  De cijfers laten ondubbelzinnig zien dat er ongelijkheid is, en dat sommigen een veel betere uitgangspositie hebben dan anderen.

Klopt. Mensen met een hoger IQ hebben een veel betere uitgangspositie hebben dan anderen. Ze halen hogere cijfers en slagen daardoor meer en beter.
  Dus als je het gelijkheidsbeginsel in die situatie gaat toepassen, dan komt dat voornamelijk ten goede van hen die al een voorsprong hebben.

Een geïmpliceerd argument voor het afschaffen van cijfers.
    Kijk, natuurlijk weten wij ook wel dat Martijn Dekker hier doelt op etnische verschillen, maar maak daar meteen rasverschillen van, en je ziet meteen waaronm hij dat niet opschrijft: het deugt niet, want is racisme.
    Oh nee: 'affirmative action'...
  Kijk naar de bizarre ondervertegenwoordiging van vrouwen onder het hooglerarenkorps ...

Kijk naar de bizarre ondervertegenwoordiging van vrouwen bij bouwvakkers, lassers, boorplatformtechnici, ingenieurs, programmeurs, bijdragers aan Wikipedia enzovoort. Als je daar naar kijkt, is die ondervertegenwoordiging bij hooglararen volkomen vanzelfsprekend.
  Kijk ... naar de verschillen tussen de studentenpopulatie van de UvA en de bevolking van Amsterdam. Slechts 15 procent van de studenten heeft een zwarte, migranten- of vluchtelingenachtergrond, tegenover 51 procent van de jongeren in Amsterdam. Dit moet toch zelfs de grootste liberaal aan het denken zetten?

Absurd. Het niveau van Gloria Wekker die dit argument heeft gebruikt. Winti. Het één heeft niets met het ander te maken, want de studentenpopulatie van de UvA komt uit heel Nederland. De UvA trekt het soort mensen aan dat in culturele antropolgie gelooft en winti.
  Onlangs zag ik hier iemand tegenin brengen dat van alle vwo'ers, veelal studenten in de dop, slechts 20 procent van allochtone afkomst is  - wat overigens een totaal nietszeggend woord is - ..

Lachen ... Iederen weet wat het betekent: Turken, Marokkanen, Afrikanen. Tegenwoordog: alles met een kleurtje en een achterstand.
  ... - dus dat de UvA het nog niet zo slecht doet. Serieus? De enige conclusie die je hieruit kunt trekken is dat het nog veel erger gesteld is ...

Klopt. En misschien nog wel veel eerder dan bij het vwo. Vermoedelijk zo'n 18 jaar eerder. Daar waar bijvoorbeeld de vader ontbreekt in de opvoeding => . Of er Allah ter sprake komt in de opvoeding - Allah is dodelijk voor hersencellen, speciaal in het gebied waar het rationele denkvermogen en dus de intelligentie schuilt.
  ...  en dat structurele ongelijkheid al veel eerder dan op de universiteit aangepakt moet worden.

Tja ... Verbieden van de islam en creools meisjes verplicht an de pil tot ze getrouwd zijn.
    Maar dat zijn naturlijk geen GOEDE oplossingen. Een GOEDE oplossing is "Minder blnaken":
  Een van de belangrijkste doelstellingen van universiteiten is het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke kwesties. Laten we voor de oplossingen voor institutionele ongelijkheid eens beginnen bij onszelf. Tijd voor affirmative action, bevestigende actie.

De dief spreekt dieventaal.
     De werkelijkheid is allemaal heel simpel: er is een grote achterstand van zwarten op het academische niveau, die het topje is van een piramide die een basis heeft bij de basis. Of zoals de zwarte Mitchell Esajas als student het zag en zegt uitleg of detail zonder zich bewust te zijn wat hij zei: "De omgeving werd steeds witter". De werkelijkheid: de rest viel gewoon af. Wegens gebrek aan capaciteiten, door wat voor oorzaak dan ook.
   Zoek die oorzaak op. Maar zeg niet dat het door discriminatie komt, wat dat is een keiharde leugen, en dat weet men. Vandaar die Ad hominems, die contradictie, en de stroom leugens.
    En die oorzaak ligt in hun cultuur.
    Er bestaat geen "De Gelijkheid der Culturen'. Zwarten presteren vooralnog academisch en intellectueel structureel minder uitleg of detail . Zwaar minder.
    Martijn Dekker is het zoveelste voorbeeld van een liegende en bedriegende socioloog. Liegend en bedriegend uit behoefte een steun te zijn voor de "zwartjes". Want zo behandeld hij ze dus in feite.
    De volgende reeks. De aanleidng: de absolute censuur op islam-kritische opmekringen is niet meer volkomen absoluut. Dus de Volkskrant had een artikel over een boek van de niet-politiek correcte sociologe Machteld Zee die schrijft over de expansiedrift van de islam, en een deel van de toespraak bij de presenatie ervan door de niet-politek-correcte sociologe en biografe Jolande Withuis, die sprak over de rol van de feministes in de acceptatie van de islam. En liet de term "primitief-patriarchale cultuur" vallen.
    Arnon Grunberg, de literaire sociopaat afkomstig uit een nauw verwante primitief-patriarchale cultuur, moest aan sterkere medicatie om zichzelf weer enigzins onder controle te krijgen. Maar de feministes zelf hielden zich de eerste dagen beschaamd rustig. Dat duurde echter niet lang. Hier de academische variant van de "Islam is Vrede" gestoordheid:


Uit: De Volkskrant, 31-10-2016, door Rosemarie Buikema, hoogleraar kunst, cultuur en diversiteit, Universiteit Utrecht, Sawitri Saharso, hoogleraar burgerschap en morele diversiteit, Universiteit voor Humanistiek, en Renée Römkens, bijzonder hoogleraar gender based violence, UvA en directeur van Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

Schrijf vrouwen niet voor hoe zij emanciperen

Wij vinden dat vrouwen vrij moeten zijn om zelf te bepalen hoe ze hun leven willen inrichten.

Tussentitels: Een verbod op maagdenvliesherstel is niet ons idee van feministische solidariteit


Red.:   Oftewel: die vrouwen dragen hoofddoeken, niqaabs en boerka's en ondergaan besnijdenis omdat ze dat zo graag willen en "sociale druk" is een verschijnsel dat wij absoluut niet kennen.
    En natuurlijk doen ze dat in heel veel woorden.
    Veranderingen richting meer vrouwen in alles binnen de eigen westerse samenleving moeten natuurlijk afgedwongen worden, desnoods met quota, ook al hebben vrouwen toegang tot alles.
    Gelukkig werd de idioterie al op het internet in de pan gehakt:

 
 
 

En ook nog iemand die dit opmerkte:

Waarna deze redactie maar eens ging opzoeken waarom de naam Rosemarie Buikema zo bekend klonk:


Uit: GeenStijl.nl, 21-12-2015, door Van Rossem uitleg of detail

Hoogleraar: 'Verbied naakt in de openbare ruimte'
Stukkie uit de Naakt Reclame Censuurkrant van weten wij veel wanneer. Het zingt op social media en dat is de enige plek waar we steeds ongewild en ongevraagd met de Vandermeerschbode geconfronteerd worden. Rosemarie Buikema, hooglerares Kunst, Cultuur en Diversiteit Culture Afschafkunde & Uniformiteit wil lingerie-reclames verbieden om van de openbare ruimte een safe space voor lelijke overjarige wijven moslims te maken. De hooglerares in kwestie ... is van mening dat mensen beschermd moeten worden tegen bepaalde vrije uitingen want anders zouden ze wel eens kunnen radicaliseren. Het is immers maar een klein stapje van een H&M-poster naar een boerka naar een bomgordel, nietwaar? ...


Red.:   Een vinger op een heel zwerende plek: de mevrouw de hoogleraar behandelt haar cliënten vanaf een torenhoge ivoren toren.
    Het commentaar van GeenStijl kan ook niet geëvenaard worden:
  Omdat we doodmoe & moedeloos worden van dit soort volstrekt overbodige wijven die volstrekt overbodige leerstoelen onderschijten met volstrekt overbodige culturele zelfhaat, geven we het woord eerst aan Bert "Wauw! Wauw! Wauw!" Brussen, en vooral ook aan Carine Crutzen: 'Ik ben bang voor de hoogleraar die onze westerse waarden verloochent.'

En dat had toch ruim genoeg waarschuwoing moeten zijn, voor een academische instelling. Diederik Stapel kon ontslagen worden ... Nou, dit is veel en veel erger. En bij uitblijven van passende maatrgelen van de toezichthouders, zal dat dus aansluiten worden in de Marie Antoinetter-rij. Zonder proces richting schavot om datgene dat zo overbodig blijkt te zijn, het hoofd, er maar af te halen.
    Overigens: het zoeken ging wat lastig. Mevrouw de hoogleraar heeft de links naar kritische artikelen, zoals dat van GeenStijl, uit haar zoekresultaten bij Google laten verwijderen. Op zich al genoeg voor ontslag.
    Het boven beschreven valt allemaal onder de sociologisch proecessen. Nationaliteit maakt hier vrijwel niets uit. Dus dezelfde wetenschappelijke rotzooi zie je in Duitsland:


Uit: De Volkskrant, 16-11-2016, door Sterre Lindhout

Migranten lijken op Duitsers


Red.:   Of in de versie op de website:
  Migranten lijken in hun denkbeelden op Duitsers

Waanzin. Af te doen in één enkele riposte:
  Migrantenland lijkt op Duitsland

Of:
  Migrantenlanden lijken in hun sociale denkbeelden op Duitsland

Waanzin.
     En de oorzaak en aard van de waanzin stond als subkop op de website:
  Resultaten enquête onder vluchtelingen in Duitsland

Gevolgd door een heel artikel waarin staat dat migranten zo op Duitsers lijken, met als laatste twee zinnen:
  In het algemeen lijken de ondervraagde vluchtelingen in hun antwoorden veel op West-Europeanen. Maar de onderzoekers wijzen op de mogelijkheid dat een aantal respondenten sociaal wenselijke antwoorden heeft gegeven.

Dan is er nog slechts één vraag mogelijk: uit welk gesticht zijn deze lieden weggelopen?
    En degenen die er deze pagina van maken:


Opvallend detail in de grafieken (middelste vak boven): 31 % vmbo en 37 % havo/vwo. Instantaan herkenbaar als leugen want het percentage voor de hogere opleiding ligt per definitie lager dan lagere.  Tezamen in bezit van vmbo of hoger: 68 %. De werkelijkheid staat er ook. In de tekst. Want niet volgende uit het onderzoek:
  Maar juist daar waar de Duitse arbeidsmarkt vluchtelingen goed kan gebruiken, in het handwerk en de technische beroepen, gaapt een gat. Slechts 8 procent van de vluchtelingen heeft een beroepsdiploma dat voldoet aan de Duitse standaarden. In veel landen waar migranten vandaan vluchten, leren mensen handwerk en technische beroepen al doende, zonder dat daar officiële documenten bij komen kijken

Dus die 68 % zijn doodgewone, ordinaire, voor iedereen met enig gezond verstand direct waarneembare leugens. Gezond verstand volgende uit doodgewoon kijken naar de landen waar ze vandaan komen. Sterk onderontwikkelde landen. Syrië, Afghanistan, enzovoort.
    Het volgende geval:


Uit: nos.nl, 23-11-2016, ANP. uitleg of detail

Kamer praat over verbod gezichtsbedekkende kleding

De Tweede Kamer praat vanmiddag over het wetsvoorstel om een beperkt 'boerkaverbod' in te stellen. Dat houdt in dat mensen geen gezichtsbedekkende kleding meer mogen dragen in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en overheidsgebouwen.    ...
    ... Annelies Moors, hoogleraar Antropologie aan de Universtiteit van Amsterdam, is tegen. Zij zei vanmorgen in het Radio 1 Journaal dat er in Nederland helemaal geen boerka's worden gedragen.
    Er zijn volgens haar wel vrouwen die een gezichtsbedekkende sluier dragen, maar die groep is heel klein. "Zo'n honderdvijftig dagelijks, en tussen de vier- en vijfhonderd onregelmatiger."    ...


Red.:   Hier het bewijs van het tegendeel (de Volkskrant, 08-07-2015):

Die foto is gemaakt door een foto-journalist in dienst van de Volkskrant, Marcel van den Bergh, die echt niet de tijd heeft om in een gewone supermarkt dagen en mogelijk zelfs weken te gaan zitten wachten tot er toevallig eens zo'n 1 op de 100.000 boerka's langskomt ...
     Opvallende cijfers:


Uit: Telegraaf.nl, 06-12-2016.

Leerlingen minder goed in natuurwetenschappen


Nederlandse vijftienjarige leerlingen in het vmbo presteren minder goed op het gebied van natuurwetenschappen dan in 2012. Bij wiskunde zijn de prestaties in vwo, havo en vmbo gedaald. De leesvaardigheid van de leerlingen bleef wel op peil. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).    ...
    Het onderzoek van de OESO wordt eens in de drie jaar uitgevoerd. In totaal deden meer dan een half miljoen leerlingen mee aan het onderzoek.


Red.:    De oorzaak volgens de onderzoekers:
  Volgens de onderzoekers beleven Nederlandse vijftienjarigen minder plezier aan het leren van natuurwetenschappen dan hun leeftijdgenoten in de OESO-landen.

De werkelijke oorzaak de allochtone instroom, naturlijk: de molsims zijn niet geïnteresserd in wtenschap vanwege hun geloof, en creolen kunnen het niet. De onderzoekrs zijn gore fraudeurs.
    Wat is de overtreffende trap van onderzoek door politiek-correcten naar allochtonen? Juist: onderzoek door politiek-correcte allochtonen naar allochtonen:


Uit: De Volkskrant, 14-12-2016, door Cor Speksnijder
 

Werkelijke oorzaken van rellen blijven onderbelicht

Aanleiding was de dood van een 22-jarige Marokkaanse Nederlander die leed aan schizofrenie. Hij had in een politiebureau in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart twee agenten neergestoken, waarna hij door een van hen werd doodgeschoten. Nadat de afkomst van de overledene bekend was gemaakt, kwamen boze jongeren verhaal halen bij het bureau. Er gingen stenen door de ruiten, politieauto's werden vernield. Die avond en de daaropvolgende week gingen twintig auto's in vlammen op. De gebeurtenissen in oktober 2007 gingen de boeken in als de Slotervaartrellen.    ...


Red.:   Etnische rellen, dus. Het enige dat die lieden buiten bond aan die stekende kerel binnen was etnie. Oftwel: dit is racisme. Gekleurd racisme.
    Maar ja, dat mag niet, hè, gekleurden met een minder goede eigtenchap. Dus ga je zoeken naar andere verklaringen. Stap 1:

  Abdessamad Bouabid, als docent verbonden aan de Erasmus Universiteit, vergeleek die rellen met protesten in de jaren zestig, zeventig en tachtig.

Je zoekt rellen met blanken. Politieke rellen.
    Stap 2: Je veronderstelt verschillen in reacties:
  De afgelopen twee decennia waren er ook straatrellen, maar 'de politieke component werd niet meer expliciet naar voren gebracht', aldus Bouabid. Politiek en ideologisch gemotiveerde protesten maakten plaats voor apolitieke, 'sociale' rellen. Ongeregeldheden deden zich niet meer voor op symbolische plekken als de Dam. Ze speelden zich af in achterstandswijken. Vaak ging er een incident aan vooraf, zoals in Slotervaart.

Je gaat over op meel-in-mond taal. Je verdonkeremaant de etnische origine van de etnische rellen. Dan pas je zelf de etnische scheiding toe:
  De relschoppers zijn 'de Anderen'.

En zeg je dat de ware oorzaak van de etnische rellen is ...:
  Rellen worden gezien als een probleem voor de samenleving en niet als een probleem dat voortkomt uit de samenleving. Armoede, werkloosheid, sociale uitsluiting en klassenverschillen worden niet of niet in eerste instantie als oorzaak aangewezen.

... armoede. En vervolgens beschuldig je de Nederlanders:
  Door de rellen te bestempelen als een Marokkanen-probleem worden een sociaal probleem en zijn oorzaken buiten de 'normale' Nederlandse samenleving geplaatst.

... van racisme. En de cirkel is rond: het spiegeluniversum is geschapen.
    Waarvan, onderzoek door politiek-correcte allochtonen naar allochtonen, nog een exemplaar:


Uit: nrc.nl, 16-01-2017, door Andreas Kouwenhoven uitleg of detail

Jihadonderzoeker UvA uitte zelf steun voor IS-strijders

Een UvA-wetenschapper die een artikel schreef over vrouwen in het kalifaat, blijkt, onder pseudoniem, op het web de jihad te prijzen.


Een studie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) over vrouwen die zich hebben aangesloten bij terreurbeweging IS, is uitgevoerd door een onderzoeker die zelf op internet de gewelddadige jihad prijst. UvA-wetenschapper Aysha Navest schrijft onder een pseudoniem op webfora lovend over jihadgangers, blijkt uit onderzoek van NRC. ...
    ... NRC ontdekte dat zij op het forum Marokko.nl berichten schreef onder het pseudoniem ‘Ought Aicha’ (Zuster Aicha). Op het forum schrijft ze dat Syriëgangers een beloning wacht in het paradijs en dat IS-strijders onterecht worden gecriminaliseerd door mede-moslims. Ook hoopt ze dat Allah twee Haagse jihadronselaars snel zal bevrijden, en geeft ze blijk van instemming met een zelfmoordaanslag van IS. Terroristenleider Osama bin Laden roemt ze voor de strijd die hij leverde „om onze moslimgemeenschap te beschermen”.     ...


Red.:   Nu is deze jihadist, pardon: gematigde moslima, natuurlijk niet de dader van een overtreding, fraude, of strafbaar feit - die volgt gewoon natuurlijke inclinaties. De daders dat zijn deze mensen:
  Navest voerde het onderzoek uit samen met Annelies Moors (hoogleraar Hedendaagse Moslimsamenlevingen, UvA) en Martijn de Koning (antropoloog, UvA en Radboud Universiteit).

En die daders waren ook al eerder bekend en zijn, blijkt alweer, onverbeterlijk:
  Zij stellen dat hun „niets is gebleken van mogelijke vooringenomenheid” van Navest en blijven achter het onderzoek staan.

Dat klopt natuurlijk: overtreding, fraude, of strafbaar feit vormen de kern van hun wetenschappelijke onderzoeksmethodiek.
    Hetgeen ze al zo lang vol kunnen houden, vanwege de collaboratie, of mogelijk zelfs inspiratie, van deze lieden:
  De UvA schakelt externe deskundigen in om de studie nader tegen het licht te houden.

Natuurlijk zouden niet de studie, maar Annelies Moors en Martijn de Koning tegen het licht moeten worden gehouden. Maar dat doen de bestuurders en collega's dus niet. Omdat ze zelf ook in "het complot" zitten.
    En nog een paar UvA-gevallen:


Uit: De Volkskrant, 16-01-2017, Else Vogel en Lieke Wissink, verbonden aan de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam

Verbod gezichtsbedekking legaliseert angst voor ander

Afgelopen november nam de Tweede Kamer een wetsvoorstel aan voor een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekking. Vandaag start de Eerste Kamer een onderzoek naar dit verbod. Gaat de Eerste Kamer akkoord dan wordt het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg verboden.    ...


Red.:   Wat slechts het formaliseren is van iets dat als maatschappelijke porm gold die ook vrijwel universeel gehandhaaft werd, maar gebroken door de culturimperialisten genaamd moslims, met name door die groep waarbinnen ook de terroristen vindbaar zijn. De dames antropologen vinden er aanleiding in voor een cursus drogredeneren:
  De boerka wordt in Nederland vrijwel niet gedragen. Het aantal vrouwen dat de niqaab draagt wordt geschat op maximaal 400.

Het aantal RAF-leden was nog veel minder. Overigens is dit genoemde een aantal een leugen volgens de Volkskrant, want die komt ze regelmatig tegen als ze opnames "in het wild" maken uitleg of detail .

  Het voorstel is onderdeel van symboolpolitiek ...

De meest wetten zijn symboolpolitiek - de normale gang van zaken in de maatschappij wordt afgehandeld door de regels, niet door de wetten. De wetten zijn symbolen voor de regels. Welke symbolen nu aangepast worden omdatr de moslims de regels massaal overtreden.
    Simpele antropologie.
  Voorvallen in onderwijsinstellingen, zoals op een ROC in 2003 en de VU in 2004, konden probleemloos met interne regelgeving opgelost worden.

Een keiharde leugen: zonder een wettelijke basis mag je niet zmaar iets verbieden.

  Maar het doel dat de discussie dient in een Nederland dat zich opmaakt voor verkiezingsstrijd is specifiek: het verbod moet het kiezerspubliek van links tot rechts overtuigen dat de politiek de vermeende islamisering inperkt.

Drogredenatie: het doel achter een voorstel of actie doet op zich niets af aan de analyse en waardering van hel voorstel of actie zelf. De redenatie is van de vorm: "Hitler scheet - Jij schijt - Jij bent Hitler".
  De wet staat daarmee op gespannen voet met de rechtsstaat en de mensenrechten ...

De onderbouwing is dezelfde drogredenatie, en de conclusie is een gore leugen: het verbod op naaktlopen of seks in het openbaar staat ook niet op gespannen voet met de rechtsstaat en de mensenrechten .
  De commissie waarschuwt dat de regering met deze wetgeving partij kiest in een discussie over de wenselijkheid van bepaalde godsdienstige uitingen. Daarmee wijkt de overheid af van haar seculiere principe.

Een drogredenatie én gore leugen: er bestaat geen absolute vrijheid van godsdienstige uitingen: de godsdienst van de Rituele Kindermoorden (ooit elders bijzonder eerzaam) is hier verboden zodra de eerste gelovige een voet over de Nederlandse grens zet.

  Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International keuren daaropvolgende versies van het wetsvoorstel af.

Mensenrechtenorganisaties zijn op geen enkele manier een norm voor wat dan ook, en tegenwoordig verdedigers van de islam en alle andere gekleurde migranten oftewel Joodsistisch uitleg of detail .
  In 2015 oordeelt de Raad van State dat het verbod geen dringende maatschappelijke behoefte betreft, en dat onvoldoende is aangetoond dat gezichtsbedekking onverenigbaar is met de maatschappelijke orde.

De hele juristerij is cultuurverraderlijk op het niveau van D66 uitleg of detail .
  Het wetsvoorstel draagt bij aan een steeds breder gedragen anti-moslim tendens.

Er is niet alleen niets mis met een antimoslim houding, die is nog eerzamer dan een anti-nazi-houding, tegenwoordig, gezien het verschil in invloed over de hele wereld.
  Het is daarmee een bouwsteen van een almaar toenemende xenofobische politiek.

Een drogredenatie. Op die basis mag je ook de Rituele Kindermoord-religie niet verbieden, wnat afkomstig uit het verre en exotische buitenland.
    Welke onzin de antropologen allemaal verzinnen vanwege dit:
  ... dat deze wet zich primair richt op de islamitische gezichtssluier als zijnde 'niet Nederlands'. ...
   ... Het voorstel is onderdeel van symboolpolitiek met stigmatisering van moslims in Nederland tot resultaat.    ...
    ... het verbod moet het kiezerspubliek van links tot rechts overtuigen dat de politiek de vermeende islamisering inperkt. Zo wordt Nederlanderschap geformuleerd door het af te zetten tegen de groep waar de niqaab stilzwijgend of expliciet symbool voor komt te staan: de moslimgemeenschap.    ...
    De commissie waarschuwt dat de regering met deze wetgeving partij kiest in een discussie over de wenselijkheid van bepaalde godsdienstige uitingen. ...
    ... de voorgeschiedenis van het wetsvoorstel leert dat wat eerder werd afgedaan als discriminerend en polariserend ...

En dat is allemaal waar, en het zijn allemaal zaken die de moslims zichzelf aandoen: niemand heeft ze gevraagd om in stigmatiserende kleding te gaan rondlopen, als met een soort Jodensterren. Dat doen ze volkomen vrijwillig. En die andere dingen ook.
    Zelfs op de website van de Volkskrant waren de commentaren vernietigend - een enkel exemplaar:
  mediagert - maandag 16 januari 23:09
Ja, dames, veel gekker moet het inderdaad niet worden. Nog even en die xenofobe idioten gaan zich ook nog uitspreken tegen vrouwenbesnijdenis en/of kindbruidjes.

Tja ...
    Uit het bericht erover in de Volkskrant nog een saillante opmerking van iemand uit het veld:


Uit: De Volkskrant, 18-01-2017, door Janny Groen, Ianthe Sahadat

Vragen rond studie naar IS-bruiden

...    Volgens De Ruiter staan Moors en De Koning bekend als wetenschappers die graag een counter-narrative neerzetten in het debat. 'Als jihadbruiden worden neergezet als willoze seksslaven, willen zij graag aantonen dat er misschien ook een andere kant aan het verhaal zit.' ...


Red.:   Of in de woorden van een reageerder op de dames van het boerkaverhaal:
  c.bruin - dinsdag 17 januari 09:25
De titel van het verhaal "Boerkaverbod legaliseert angst voor de ander" is natuurlijk ook grote flauwekul. Ten eerste is angst een spontane reactie, die los staat van legalisering. En bovendien is een vrouw in boerka niet "de ander" in algemene zin, maar een zeer specifiek geval, nl. een symbool van een onderdrukkende, totalitaire ideologie die we hier niet moeten hebben. Ook voor de rest is het een bedroevend slecht beargumenteerd, zeer onwetenschappelijk verhaal wat beide dames hier afdraaien. Dit zijn geen wetenschappers, maar politieke activistes.

Wat qua methodiek en conclusie onverkort van toepassing is op Moors en De Koning.
    Overigens: dit is wat collega Jan Jaap de Ruiter uitleg of detail vindt van deze methodiek, doelende op die van Moors en De Koning:
  ... willen zij graag aantonen dat er misschien ook een andere kant aan het verhaal zit.' Dat mag, zegt hij. ...

Wat een droefheid voor de "wetenschap"...
    Nog aan aardige reactie in de krsant zlef:


De Volkskrant, 19-01-2017, ingezonden brief van Sjef van Iersel, Hellevoetsluis

Boerka's

Het is niet het boerkaverbod dat 'bijdraagt aan een steeds breder gedragen anti-moslimtendens', zoals Else Vogel en Lieke Wissink beweren. Het is het dragen van een boerka dat dat veroorzaakt!


Red.:   Dat is het verschil tussen het hebben van een opleiding en een ideologie, en het hebben van gezond verstand.
    Nog iemand houdt van zwemmen in de beerput van Martijn de Koning en zijn salafisten en terroristen:


Uit: De Volkskrant, 17-02-2017, door Anouk de Koning, voorzitter van de Antropologen Beroepsvereniging

Antropologen zijn juist geen wegkijkers

Antropologen zijn geen 'politiek correcte wegkijkers', maar richten zich wel vaak op de underdog.'


Red.:   Ndat we uitgelachen zijn, toch een blijk van bewondering voor zoveel taalvaardigheid. Dit is natuurlijk een Russelltje : "I am firm, you are obstinate, he is a pig-headed fool". "Ik ben geen politiek-correcte wegkijker, jij bent iemand die zich vernaytwoord vaak op uniderdog richt, hij is niet iemand die naar feestejs gaat om de moord op Theo vanm Gogh te vieren  
    Oké, de tekst:
  Naar aanleiding van artikelen in NRC en Elsevier over de partijdigheid van antropologisch onderzoek naar strenggelovige moslims in Nederland is een heftig debat losgebarsten over de objectiviteit van wetenschap.

Vreemd, inderdaad, want die niet-wetenschappelijkheid is al decennia bekend. Maar vermoedelijk is dit het bekende druppel-en-emmer effect.
  Inmiddels heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de KNAW wordt opgeroepen om te onderzoeken 'of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven in de wetenschap in Nederland een rol spelen'. Het debat is daarmee verschoven naar een discussie over de vermeende linkse oriëntatie van wetenschap.

Hoezo, 'vermeend' ...
 
  Antropologen ... richten zich wel vaak op de underdog.'

En hoezo 'underdog' ... De in een zeer onderliggende underdog-positie verkerende PVV-aanhanger die zijn mening niet mag uitenm , uitgemaakt wordt voor fascist, geen leraar, politieman, schooldhoofd of rechter enzovoort mag worden? Of had de mevrowuw de antropoloog eeen ander soort 'underdog' op het oog? Een goep die meer in de smaak valt bij "links" misschiein ...?
  De artikelen draaiden om de vraag of antropologisch onderzoek naar jonge vrouwen die naar Syrië afreisden en naar salafistische activisten gekleurd waren door sympathie en nauwe betrokkenheid van de onderzoekers voor de onderzochte groep.
    Meer algemeen werd er gesuggereerd dat antropologen politiek correcte 'wegkijkers' zijn. Politieke oriëntatie speelt inderdaad een rol in de keuze voor en uitvoering van onderzoek.

Stop! Mevrouw. Niet doorrlullen. Wat bedoelt u met 'wegkijkers'? Wegkijkers van wat? Waarvan wordt volgens de wegkijkers of volgens u "weggekeken"? Leter;lijk genomen doet iedereen aan "wegkijken", want wie naar voren kijkt, kijkt weg van wat er achter hem is.
    En dan dat waarmee u verder wilt gaan: wat is die 'politieke oriëntatie'? Gaat dat over het klimaat? De pensioenen? Macro-economische investeringen?
  In antropologisch onderzoek staan vaak de ervaringen van de onderzochte groep en de manier waarop deze haar wereld begrijpt centraal.

En wat heeft dát te maken met 'politieke oriëntatie'? Je kan je uitstekend verdiepen in de koppensnellerij of de Godsdient van de Rituele Kindermoord waarin de onderszochte groep centraal staat of welke andere antropologisch-wetenschappelijke methodiek die je kan bedenken, zonder één enkele vorm of schijn van ''politieke oriëntatie''.
  Maar de voorbeelden van antropologisch onderzoek die aangehaald worden, gaan niet over politieke kleur. Politieke voorkeur wordt hier verward met antropologische methoden. Dit doet het aanzien van wetenschappelijk onderzoek geen goed.

Nee, nee, nee mevrouw ... U doet zeer algemene uitsrakene zonder uitleg over wat u met die algemene termen bedoelf. En dat doet het aanzien van antropologisch onderzoek geen goed.
 
  Een antropoloog vraagt zich bijvoorbeeld af hoe verschillende moslims hun geloof begrijpen en wat ze ermee doen.

Oh ... Het gaat allemaal over de islam. Mogen dan alle voorgaande vragen nog een keer herhalen, maar in de contextt van onderzoek naar de islam. Wat heeft 'politieke oriëntatie' daar mee te maken? Een terrotisch geloof is een terroritisch gelof. Als dat de uitkomst is van de onderzoek.
  Het is duidelijk dat geloof zelfs in één specifieke context - zeg de Nederlandse - verschilt tussen hoog- en laagopgeleiden, jong en oud, en verschillende gemeenschappen. Een antropoloog zal dan ook niet snel zeggen dat 'de islam' iets bepaalds doet, zegt of oplegt.

Ah ... De antropoloog is op de hoogte van de wijsheid dat geen enkele menselijk eigenschap volkomen uniform verdeeld is over de groep die die eigenschap heeft ...
    Waarme men overensn in alla andere gevallen bedoelt dat je nazi-aanhaners niet mag aankijken voor de misdaden gepleegd door een kleine groep in de concetratiekampen (Tja, wat moet je met dit soort geouwehoer behalve sarcastisch worden)
    Kijk maar:
 
  Dit betekent niet dat ze wegkijken of hun best doen om politiek correct te zijn, maar dat ze spreken op basis van ervaring met concrete situaties en echte mensen.

Want hier heb je dat 'wegkijken' weer, en als we de ironie even laten vallen, is het volkomen duidelijk waarvan er weggekeken zou worden: de geweldadige en civiele terreur van moslims.
   En:
  Antropologie richt zich als discipline vaak op ervaringen van de underdog ...

... wat dus eerder bedoeld werd nmet "de underdog" is dus de islam ...
    Tja ...
    En denk niet dit gewoon maar wat interpretatie alhier is::
  ... het schetsen van ervaringen en visies ... van jonge Nederlandse vrouwen die naar Syrië vertrekken... Dit soort marginale of gemarginaliseerde stemmen

Oftewel, preciezerend: "de underdog" is de groep van jihadi's en terroristen binnen de islam. En hun inzichten zijn waardevol, want:
  ... het allerlei veronderstellingen, gewoonten en machtsstructuren blootlegt ...

Juist ja ... Wetenschappelijk onderzoek zou zich, om wetenschappelijke dus systematische uitspraken te kunnen doen, moet richten op, ja, daarzijn ze weer: de nazi's, de aanhangers van Pol Pot, enzovoort.
    Maar wat mevrouw de antropoloog bedoelt met "wetenschap" is iets dat sterk lijkt op de collaboratie van types als Martijn de Koning:
  ... antropologische kennis wordt vaak gecreëerd door langdurige, intensieve betrokkenheid bij de te onderzoeken groep, overigens zonder dat de onderzoeker zich ermee vereenzelvigt. ...

Juist ja ... Kennelijk nooit gehoord van het Stockholm-syndroom. Waarvan het aantal voorbeelden het aantal antropologisch onderzoeken van dit soort benadert tot op 1 of 2 stuks ...
    Waarna nog even toegegeven wordt dat het voorgaande allemaa;l voor de bühne is:
  Hoe zit het dan met politieke voorkeuren van de antropoloog? Deze spelen zeker een rol in de formulering en uitvoering van het onderzoek ...

Gevolgd door:
  ... net als in andere disciplines.

... ook nog eens een gore leugen. Of ze bedoelt: "andere vormen van soiologie".
    Nou ja, dit is al zo overduidelijk dat rest maar laten zitten.
    De EUR. Ongeveer de tweede madrassa, na de VU. Heeft onderzoek gtedaan naar allochtoon wangedrag zonder het allochtoon wangedrag te willen noemen:


Uit: De Volkskrant, 22-02-2017, door Bart Dirks

Interview | Tamar Fischer, criminoloog

'Stop intimidatie normaal te vinden'

De Erasmus Universiteit deed onderzoek naar seksuele straatintimidatie in Rotterdam. Er is veel gewenning, maar vrouwen passen wel hun gedrag aan.

Van complimenten, fluiten, sissen, klakken en staren tot naroepen, beledigen, om seks vragen, achternalopen en zelfs in het nauw drijven: vrijwel alle Rotterdamse vrouwen tussen de 18 en 45 jaar die meewerkten aan een onderzoek van de Erasmus Universiteit, hebben op straat ervaring met seksueel getinte toenadering. Bijna de helft ervaart dat als intimiderend.
    'Er is veel gewenning, veel vrouwen weten niet beter', concludeert criminoloog Tamar Fischer. 'Tegelijk passen ze hun gedrag aan. Ze vermijden oogcontact of mijden 's avonds bepaalde plekken. Of ze doen net alsof ze aan het bellen zijn.'     ...

Het speelt ook op locaties waar je het minder snel verwacht.
'Natuurlijk komt seksuele intimidatie voor op hotspots als uitgaans- en winkelgebieden. Maar juist ook in woonwijken en op stillere plaatsen,
en daar voelen vrouwen zich dan nog veel onveiliger. Het leidt ertoe dat ze bepaalde plekken of tijdstippen gaan mijden, of omfietsen zodat hun adres niet bekend wordt.'

Wie zijn de plegers?
'Het gebeurt ongeveer even vaak door individuele plegers als in groepsverband. Iets vaker zijn het jongeren, en het zijn bijna altijd onbekenden.'

De gemeente deed aanvullend onderzoek naar de herkomst van de plegers. Dat zouden vaak mannen van Marokkaanse en Antilliaans-Arubaanse komaf zijn. Waarom stelde u die vraag niet zelf?
'Etniciteit kun je niet betrouwbaar meten door aan iemand te vragen welke achtergrond plegers vermoedelijk hebben. Het draagt bovendien niet bij aan een oplossing. Wel zeggen vrouwen dat ze vooral worden geïntimideerd door mannen uit andere bevolkingsgroepen. Dat horen we niet alleen van vrouwen van Nederlandse afkomst, maar ook van vrouwen met andere etnische achtergronden.


Red.:   En ze geven het ook nog doodgewoon toe ook: "Wij zijn wetenschappers die de belangrijkste variabele uit ons onderzoek wegpoetsen omdat dat ons ideologisch beter uitkomt". 'Want het drgaagt niet bij aan de oplossing' ... Bij GeenStijl zouden ze daar een plaatje van een facepalm uitleg of detail naast zetten ... "We gaan ons richten op blanke vrouwtjes van 77 ..."


Naar Menswetenschappen , of site home .